Za cznik nr 2 do aneksu nr 2 z dnia 19 stycznia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Za cznik nr 2 do aneksu nr 2 z dnia 19 stycznia 2011 r."

Transkrypt

1 Zintegrowany PROGRAM SZKOLENIA I WSPÓ ZAWODNICTWA SPORTOWEGO M ODZIE Y UZDOLNIONEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w roku 2011 ze rodków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego. Zintegrowany Program szkolenia i wspó zawodnictwa sportowego m odzie y uzdolnionej województwa Lubelskiego w roku 2011 (Program) odnosi si do realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) Programu szkolenia i wspó zawodnictwa sportowego m odzie y uzdolnionej w roku Zadanie obejmuje zasady szkolenia dla zada realizowanych na terenie kraju, organizacji i udzia u reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach sportu m odzie owego, zgodnie z kategoriami wiekowymi okre lonymi przez poszczególne Polskie Zwi zki Sportowe (PZS), dofinansowania Klubów Sportowych (KS) za wyniki sportowe w Systemie Sportu M odzie owego (SSM) oraz zakup ubiorów sportowych i organizacji zawodów w sporcie m odzie owym ze rodków Województwa Lubelskiego b d cych w dyspozycji w a ciwego Departamentu Urz du Marsza kowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (Departament) w dziale kultura fizyczna i sport. Zintegrowany program finansowany jest ze rodków MSiT i Województwa Lubelskiego. Lubelska Unia Sportu (LUS) dysponuj c w/w rodkami zobowi zuje si do realizacji zadania w zakresie ni ej przedstawionym. Decyzj o realizacji zadania podejmuj w swoim zakresie odpowiednio Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki (DSW) i Departament. ZINTEGROWANE ZASADY SZKOLENIA, ORGANIZACJI I U REPREZENTACJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SYSTEMIE WSPÓ ZAWODNICTWA SPORTOWEGO SPORTU DZIECI I M ODZIE Y I. SZKOLENIE zasady szkoleniowo-finansowe 1. LUS szkoli uprawnionych przez PZS i Wojewódzkie/Okr gowe Zwi zki Sportowe (W/OZS) zawodników (zgodnie z limitami Programu) w kategoriach m odzie owych okre lonych przez PZS. Dobór do szkolenia b dzie si odbywa na podstawie osi gni tych wyników sportowych, wyników testów sprawno ci ogólnej, w tym Mi dzynarodowego Testu Sprawno ci Fizycznej (MTSF), specjalnej dla ka dej dyscypliny sportu, aktualnych bada lekarskich oraz prognozy rozwoju sportowego zawodnika okre lone przez trenera g ównego/koordynatora kadry wojewódzkiej (TGKW, TKKW) lub w a ciwy PZS. 2. Trenerów kadr wojewódzkich (TKW) w dyscyplinach rekomenduj w a ciwe W/OZS, a w przypadku ich braku wnioski o ich powo anie sk adaj wiod ce w danej dyscyplinie KS, a powo uje Prezes LUS. 3. TKW, trenerzy bezpo rednio wspó pracuj cy w szkoleniu kadry wojewódzkiej (KW) powinni spe nia warunki okre lone we wniosku LUS o rekomendacj.. Plany szkoleniowe, imienne sk ady poszczególnych kadr oraz programy szkolenia tych kadr opracowuje TKW w danej dyscyplinie. Plany po zaakceptowaniu ich przez W/OZS przedk adane s do zatwierdzenia przez Kierownika Wyszkolenia Sportowego LUS (KWS LUS) i Prezesa LUS. Dokumenty te w odniesieniu do szkolenia kadry wojewódzkiej m odzików (KWM) zostan z o one do Departamentu do dnia 31 marca 2011 r., a w pozosta ych zakresach (II.A. i II.B.) na minimum 7 dni przed rozpocz ciem akcji szkoleniowej. 5. Plany szkoleniowe, sk ady imienne KW, programy szkolenia oraz odpowiednie sprawozdania merytoryczne winny by przedstawione w terminach i na wzorach druków opracowanych przez LUS. 6. Sk ady KW oraz terminy realizacji akcji szkoleniowych mog by zmieniane w zale no ci od uzasadnionych potrzeb szkoleniowych na pisemny wniosek TKW, po akceptacji KWS LUS. 7. Po zrealizowaniu poszczególnych elementów szkolenia, LUS zobowi zany jest przedk ada sprawozdania merytoryczne w terminach okre lonych umow. Strona 1 z 7

2 8. Listy zawodników zakwalifikowanych do szkolenia, plany szkoleniowe oraz inne niezb dne do szkolenia dokumenty przechowuje bezpo redni realizator zadania. 9. Do rezerwy KW mo na powo a maksymalnie do 50% ilo ci zawodników tej kadry w danej dyscyplinie. W dyscyplinach indywidualnych przy grupach licz cych do 5 osób w cznie rezerwa mo e wynosi do 100% puli miejsc. 10. Dopuszcza si, aby zaoszcz dzone rodki ze stawki dziennej okre lonej w Programie mog y by przeznaczone na zwi kszenie liczby dni szkolenia lub powi kszenia liczby szkolonych zawodników z zastrze eniem, e powsta e oszcz dno ci nie s wynikiem braku nale ytych warunków przeprowadzenia procesu szkolenia. 11. W przypadku zaistnienia zmian dotycz cych zasad Szkolenia M odzie y Uzdolnionej Sportowo wynikaj cych z regulacji MSiT/PZS strony Programu mog dokona korekty, jedynie po zabezpieczeniu finansowania wcze niej ustalonych elementów Programu. 12. W przypadku ma ej liczby szkolonych zawodników (poni ej 5 osób) w KW dopuszcza si mo liwo szkolenia cz onków kadry wojewódzkiej w obr bie zada szkoleniowych realizowanych przez wiod ce w danej dyscyplinie KS. 13. Dokumentacja szkoleniowa winna by z o ona przez TGKW do biura LUS na minimum 7 dni przed rozpocz ciem akcji. a po zatwierdzeniu programu i preliminarza przez upowa nione osoby, LUS powoduje uruchomienie realizacji zadania. 1. Po zako czeniu akcji TGKW sk ada do biura LUS w terminie do 1 dni od jej zako czenia niezb dne dokumenty w tym: sprawozdanie z przeprowadzonej akcji, imienne potwierdzenie udzia u zawodników i kadry szkoleniowej, dokumenty finansowe oraz inne dokumenty wymagane przez LUS. 15. Szkolenie b dzie realizowane od 2 stycznia do 30 listopada 2011 r. 16. W sprawach spornych obejmuj cych elementy merytoryczno-organizacyjne Programu ka dorazowo, po zasi gni ciu pisemnej wi cej opinii Departamentu, decyzj wydaje Prezes LUS. 17. Kryteria podzia u dyscyplin b d okre lone corocznie przez LUS na podstawie analizy wyników sportowych i zatwierdzone przez Departament. Forma realizacji szkolenia Ilo dni 1 konsultacja do 6 2 zgrupowanie od 7 Stawka naliczana na jednego zawodnika do 75 z zakwaterowanie, wy ywienie zawodników i trenerów wynagrodzenie trenerów i instruktorów podczas zgrupowa i konsultacji wynajem obiektów, sprz tu i urz dze sportowych oraz inne op aty niezb dne do procesu szkoleniowego, wynikaj ce z programu szkolenia i zawodów zakup paliwa niezb dnego do prowadzenia zaj w je dziectwie, kajakarstwie klasycznym, górskim, kajaku polo, kolarstwie, pi cioboju nowoczesnym i strzelectwie sportowym zakup sprz tu sportowego szkoleniowego zgodnie z Programem szkolenia i wspó zawodnictwa sportowego m odzie y uzdolnionej w 2011 roku MSiT woda zakup niezb dnych leków * * na li cie uczestników zgrupowa (zada szkoleniowych) obowi zkowo nale y wpisa kadr szkoleniow * w uzasadnionych sytuacjach dot. nag ych zachorowa i kontuzji, dopuszcza si finansowanie zakupu lekarstw dla zawodników uczestnicz cych w akcjach szkoleniowych. Taki zapis nale y umie ci w sprawozdaniu i rachunkach z akcji szkoleniowej Strona 2 z 7

3 Rycza towe stawki wynagradzania licencjonowanych szkoleniowców na zgrupowaniach i konsultacjach 1 trener kl. M do 120 z dziennie 2 trener kl. I do 110 z dziennie 3 trener kl. II do 100 z dziennie instruktor do 90 z dziennie BLOKI DYSCYPLIN (wg. zestawienia do r.) osobodni stawka z I. KW M odzików zintegrowana z programem MSiT RAZEM I II. ZESPO OWE GRY SPORTOWE II.A. KW Juniorów zintegrowana z programem MSiT RAZEM II.A II.B. Przygotowania reprezentacji województwa do OOM (MPJm ) Razem II.B OGÓ EM SZKOLENI x III. Podnoszenie kwalifikacji oraz udzia trenerów i instruktorów w konferencjach metodycznoszkoleniowych zgodnie z Programem II. WSPÓ ZAWODNICTWO SPORTOWE zasady organizacyjno-finansowe 1. Wspó zawodnictwo sportowe prowadzone jest na zawodach b d cych w Systemie Sportu M odzie owego (SSM) w dyscyplinach obj tych Regulaminem Wspó zawodnictwa Sportowego Dzieci i M odzie y (RWSDiM) oraz zgodnie z zasadami okre lonymi aktualn decyzj MSiT. 2. We wspó zawodnictwie sportowym SSM udzia bior zawodnicy zgodnie z RWSDiM. 3. Przy realizacji Programu zobowi zuje si W/OZS do zapewnienia wszelkiej pomocy i cis ej wspó pracy z TKW oraz przesy ania do LUS wszelkich informacji pomocnych do realizacji programu szkolenia i wspó zawodnictwa sportowego, a w szczególno ci kalendarzy imprez, wytycznych PZS, komunikatów o zawodach i ko cowych wynikach zawodów obj tych SSM.. Wszystkie uprawnione podmioty zg aszaj ce si do Programu, aby otrzyma cz ciowa refundacj kosztów udzia u zawodników i kadry szkoleniowej zobowi zane s do: a) z o enia w wyznaczonym terminie do LUS Deklaracji o przyst pieniu do SSM i przestrzeganiu RWSDiM, b) przesy ania do LUS komunikatów o zawodach i ko cowych wynikach zawodów obj tych SSM, c) z o enia w terminie minimum 7 dni przed rozpocz ciem zadania na drukach LUS preliminarza kosztów zadania wraz z programem zawodów, d) z o enia dokumentów finansowych, komunikatów ko cowych oraz sprawozda z udzia u w zawodach b d cych podstaw do refundacji kosztów udzia u w zawodach SSM w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni po realizacji zadania, 5. Cz ciowe koszty transportu/przejazdu, niewliczone w stawk dzienn, uczestników ekipy wojewódzkiej na zawody SSM s refundowane (o ile szczegó owe zasady Programu nie mówi inaczej) zgodnie z, stanowi cym za cznik do Programu. 6. Cz ciowa refundacja kosztów udzia u dotyczy zawodników punktuj cych lub awansuj cych do fina u, kadry szkoleniowej zgodnie z limitem SSM oraz zawodów. 7. Nie refunduje si kosztów udzia u zawodników i kadry szkoleniowej w zawodach SSM w przypadku braku realizacji obowi zków wynikaj cych z dzia u II, pkt. Programu oraz w przypadku: Strona 3 z 7

4 a) braku posiadania aktualnego dokumentu PZS uprawniaj cego do udzia u w zawodach SSM oraz braku bada lekarskich (po wiadczonych przez uprawnionego lekarza) przez zawodnika, b) stosowania niedozwolonych rodków dopinguj cych przez zawodnika, c) zmiany barw klubowych zawodnika lub trenera poza teren województwa lubelskiego od daty dokonania tej zmiany, d) ukarania przez KS, W/OZS lub PZS kar dyscyplinarn o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika lub trenera/instruktora na okres obowi zywania zawieszenia. Decyzje w tych sprawach podejmowane s, po zasi gni ciu opinii KWS LUS, przez Prezesa LUS, wy cznie na podstawie przedstawionych na pi mie prawomocnych uchwa i decyzji uprawnionych do tego instancji organizacji sportowych i instytucji. 8. KWS LUS na pisemny wniosek trenera kadry wojewódzkiej lub z inicjatywy w asnej ma prawo wnioskowa do Prezesa LUS o ca kowite lub cz ciowe wstrzymanie KS, W/OZS refundacji kosztów udzia u zawodników i kosztów wynagrodze kadry szkoleniowej w przypadku nie przestrzegania obowi zuj cych zasad Programu wymienionych w pkt. oraz nieterminowego: a) ustalenia z LUS (zamówienie us ugi z LUS) zasad transportu ekipy wojewódzkiej na zawody przed ich rozpocz ciem oraz dalszym udzia em ekipy wojewódzkiej w zawodach SSM, b) z o enia dokumentów finansowych, komunikatów ko cowych oraz sprawozda z udzia u w zawodach b d cych podstaw do refundacji kosztów udzia u w zawodach SSM. 9. Ka dorazowo w przypadkach wykrycia nieprawid owo ci w korzystaniu z refundacji z udzia u zawodników i kadry szkoleniowej, wg zasad przyj tych w Programie, a szczególnie w dziale II, pkt 8, LUS ma prawo dania natychmiastowego zwrotu otrzymanej refundacji przez KS lub W/OZS. 10. W sprawach spornych obejmuj cych elementy merytoryczno-organizacyjne Programu ka dorazowo, po zasi gni ciu pisemnej wi cej opinii Departamentu, decyzj wydaje Prezes LUS. 11. Zaleca si, aby reprezentacja województwa w zawodach fina owych OOM (MPJm.) uczestniczy a w ubiorach reprezentacyjnych województwa lubelskiego, o ile nie koliduje to z podpisanymi umowami sponsorskimi. 12. Beneficjenci Programu zobowi zani s umie ci, na materia ach, komunikatach organizacyjnych i ko cowych, logotypy Województwa Lubelskiego i LUS wraz z klauzul finansowane ze rodków Województwa Lubelskiego. III. WSPÓ ZAWODNICTWO SPORTOWE zasady udzia u reprezentantów woj. lubelskiego Zawody obj te Pa stwowym Systemem Sportu Dzieci i M odzie y-ssdim w tym: A. Dyscypliny indywidualne: 1. Zawodnikom, którzy reprezentuj województwo lubelskie i startuj w zawodach SSM zwraca si cz ciowe (udokumentowane) koszty udzia u w tych zawodach zgodnie z zasadami Programu. 2. Trenerom zawodników, których zawodnicy brali udzia w eliminacjach i zakwalifikowali si do fina ów OOM (MPJm.) / MPJ / MMP lub zaj li w tych eliminacjach i fina ach miejsce punktowane zwraca si cz ciowe (udokumentowane) koszty udzia u wg. nast puj cych zasad: a) 1-5 zawodników jeden trener (osoba towarzysz ca), b) 6-15 zawodników dwóch trenerów (osoby towarzysz ce), c) powy ej 16 zawodników trzech trenerów (osoby towarzysz ce). A.1. Mi dzywojewódzkie Mistrzostwa M odzików-mmm: TKW mo e wnioskowa do Prezesa LUS o dofinansowanie do kosztów transportu ekipy wojewódzkiej Ka dorazowo wysoko refundacji okre la Prezes LUS, zgodnie z. Powy sze dotyczy dyscyplin bior cych udzia w zawodach poza terenem województwa lubelskiego. Strona z 7

5 A.2. Ogólnopolska Olimpiada M odzie y OOM (MPJm.): A.2.1. Eliminacje do OOM (MPJm.) zawodnicy awansuj cy do fina ów lub zdobyli punkty w zawodach SSM: 0 z zawody 1 dniowe, * w przypadku regulaminowej konieczno ci startu w wi cej ni 1 eliminacji (dot. OOM) refundowany b dzie udzia w max 2 startach A.2.2. Fina y OOM (MPJm ) zawodnicy finali ci: W przypadku awansu indywidualnego lub dru yny do fina ów OOM (MPJm.) pokrywane s wy cznie koszty dojazdu uczestników ekipy wojewódzkiej, po uzgodnieniu przez KS lub W/OZS zasad i trybu organizacji oraz finansowania wyjazdu z LUS. A.3. Eliminacje do Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ) - zawodnicy awansuj cy do fina u: 0 z zawody 1 dniowe, A.3.1. Fina y Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ) zawodnicy punktuj cy: 0 z zawody 1 dniowe, A.. Eliminacje do M odzie owych Mistrzostw Polski (MMP) zawodnicy awansuj cy do fina u: 0 z zawody 1 dniowe, Strona 5 z 7

6 A..1. Fina y M odzie owych Mistrzostw Polski (MMP) zawodnicy punktuj cy: 0 z zawody 1 dniowe, B. Zespo owe gry sportowe: B.1. Zawodnicy zespo y (liczba osób okre lona w RWSDiM), uczestnicz ce w eliminacjach ponadwojewódzkich OOM (MPJm.) / MPJ / MMP: 0 z zawody 1 dniowe, B.2. Organizator eliminacji ponadwojewódzkich, wier fina ów, pó fina ów i fina ów MP: 50 z zawody 1 dniowe ORGANIZACJA 80 z. zawody powy ej 1 dnia 1 przejazd zawodników i kadry szkoleniowej 2 najem i transport sprz tu niezb dnego do udzia u lub przeprowadzenia zawodów 3 wy ywienie i zakwaterowanie woda 5 wynajem obiektów, urz dze i sprz tu sportowego obs uga techniczna (np. sekretariat zawodów, spiker, obs uga i ochrona zawodów, przygotowanie 6 trasy) 7 opieka medyczna 8 s dziowie zgodnie z zasadami SSM 9 dyplomy, puchary, medale i statuetki IV. ZAKUP UBIORÓW SPORTOWYCH V. DOFINANSOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH ZA WYNIKI W SYSTEMIE SPORTU M ODZIE OWEGO zgodnie z Regulaminem Strona 6 z 7

7 VI. PROMOCJA woj. lubelskiego poprzez sport zgodnie z Programem W uzasadnionych przypadkach, wa ne z punktu widzenia promocji województwa lubelskiego zadania, mog by cz ciowo lub w ca o ci refundowane. Koszty kwalifikowane (podane poni ej) odpowiadaj ce udzia owi lub organizacji, ka dorazowo po okre leniu kwoty refundacji, zleci do realizacji Departament. Wszystkie zainteresowane wsparciem finansowym podmioty po przedstawieniu wniosku do Departamentu i uzyskaniu akceptacji zobowi zane s do wype nienia zasad organizacyjno-finansowych okre lonych w Programie. Wnioski nale y sk ada najpó niej w terminie do dnia 15 listopada 2011 r. A. Koszty kwalifikowane: transport/przejazd ORGANIZACJA 1 przejazd zawodników i kadry szkoleniowej 2 najem i transport sprz tu niezb dnego do udzia u lub przeprowadzenia zawodów 3 wy ywienie i zakwaterowanie woda 5 wynajem obiektów, urz dze i sprz tu sportowego obs uga techniczna (np. sekretariat zawodów, spiker, obs uga i ochrona zawodów, przygotowanie 6 trasy) 7 opieka medyczna 8 s dziowie zgodnie z zasadami SSM 9 dyplomy, puchary, medale i statuetki Strona 7 z 7

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2010 Polski Zwi zek Motorowy G ówna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo