Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012 Instytucja Pośrednicząca Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska Opole r. Zatwierdzono: Data: 1 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE SŁOWNICZEK INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT KONKURSU ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WYMAGANIA KONKURSOWE PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRUPY DOCELOWE WYMAGANIA CZASOWE WYMAGANIA FINANSOWE KRYTERIA STRATEGICZNE WYMAGANE (REZULTATY, PRODUKTY) WSKAŹNIKI POMIARU CELU PROJEKTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARTNERSTWA ZASADY DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZASADA KONKURENCYJNOŚCI ZASADA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI ZASADA RÓWNYCH SZANS WYMAGANIA DOTYCZĄCE INNOWACYJNOŚCI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW OCENA FORMALNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU OCENA MERYTORYCZNA PROCEDURA ODWOŁAWCZA KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 6.1 Lista sprawdzająca poprawność wniosku pod względem formalnym Załącznik nr 6.2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik nr 6.3 Wzór oświadczenia dotyczącego wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik nr 6.4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Załącznik nr 6.5 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

3 Załącznik nr 6.6 Wzór Umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Załącznik nr 6.7a Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu Załącznik nr 6.7 b Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (KWOTY RYCZŁTOWE) Załącznik nr 6.8 Wzór umowy partnerskiej Załącznik nr 6.9 Informacje dotyczące personelu projektu Załącznik nr 6.10 Zestawienie ofert po przeprowadzeniu rozeznania rynku Załącznik nr 6.11 Oświadczenie o konieczności (lub nie) stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 6.12 Ogłoszenie prasowe Załącznik nr 6.13 Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

4 1. Podstawowe informacje 1.1. Słowniczek Beneficjent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa o zasadach polityki rozwoju przyznaje zdolność prawną, realizująca projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO Kapitał Ludzki) na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem postanowień Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cross - financing zasada elastycznego finansowania projektów w ramach PO Kapitał Ludzki umożliwiająca finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w sposób komplementarny działań objętych zakresem pomocy z innego funduszu, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Doktoranci 1) uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U., z 2011r. Nr 84, poz 455 z późn. zm) oraz 2) inne niż wymienione w pkt. 1 osoby, których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora. Doradztwo usługa udzielona Beneficjentowi pomocy publicznej, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej. Dyskryminacja nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami, nieproporcjonalne rozróżnienie, wykluczenie lub uprzywilejowanie ludzi, którego skutkiem jest naruszenie zasady równości szans lub równego traktowania ze względu na płeć, tożsamość seksualną, wiek, niepełnosprawność, religię lub przekonania czy pochodzenie etniczne lub rasowe. Dyskryminacja ze względu na płeć oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie stosowane ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych. Dyskryminacją ze względu na płeć jest również molestowanie seksualne. Grupa docelowa adresaci pomocy udzielanej w ramach projektu, tj. osoby, instytucje, grupy społeczne, bezpośrednio korzystające z usług zakontraktowanych w ramach projektu. 4 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

5 Instytucja Pośrednicząca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w województwie opolskim pełni Samorząd Województwa Opolskiego za pośrednictwem Zarządu Województwa Opolskiego, którego zadania wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych. W Dokumentacji Konkursowej występuje również pod nazwą Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Instytucja Pośrednicząca II stopnia funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) w województwie opolskim pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Instytucja Zarządzająca funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) PO Kapitał Ludzki pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, kod pocztowy , za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym. Koszty bezpośrednie koszty kwalifikowalne poszczególnego zadania realizowanego przez Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z danym zadaniem. Koszty pośrednie - koszty kwalifikowalne, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Koszty pośrednie mogą obejmować wyłącznie koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Beneficjenta. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMŚP) - należy przez to zrozumieć odpowiednio przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z r., str. 3). Szczegółowe omówienie sposobu obliczania wielkości przedsiębiorstwa znajduje się w rozdziale 2 Zasad udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011r. (errata z dnia 17 marca 2011r.). Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 5 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

6 aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Ponadto, za mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo, które spełnia pozostałe kryteria, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). Partner podmiot (krajowy lub zagraniczny) wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, uczestniczący w jego realizacji, wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie z Beneficjentem; udział partnera musi być adekwatny do merytorycznej wartości projektu. Personel projektu - osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu. Personel zarządzający projektu - personel określony jako personel projektu uwzględniony w zadaniu zarządzanie projektem". Pomoc de minimis - udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia ). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc nie przekraczająca pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przekracza powyższy pułap, do 6 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

7 pomocy tej nie stosuje się przepisów Rozporządzenia 1998/2006, nawet w odniesieniu do części, której nie przekracza tego pułapu. Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznana przez Państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływająca tym samym na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Pracownik naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm). Równe szanse brak barier, przede wszystkim prawnych, utrudniających udział w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym m.in. ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub rasowe. Równe traktowanie zasada związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka; jednakowość traktowania kobiet i mężczyzn i brak zróżnicowania ze względu na płeć we wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim w stosunkach pracy. Równe traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (lub pracę tej samej wartości), ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów. Studenci - w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Wnioskodawca podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wydatek kwalifikowalny wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację PO Kapitał Ludzki. Wysoko wykwalifikowany personel w szczególności badacze, inżynierowie, projektanci i osoby zatrudnione w działach marketingu, posiadające wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w danej branży, przy czym do doświadczenia zawodowego mogą zostać wliczone również studia doktoranckie. Wysoko wykwalifikowany personel powinien być zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających oddelegowanie do beneficjenta pomocy oraz prowadzić (w ramach nowo utworzonego miejsca pracy) działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji u beneficjenta pomocy. 7 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

8 1.2. Informacje ogólne Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 2/4, Warszawa, za pośrednictwem Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym. Funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) pełni Samorząd Województwa Opolskiego za pośrednictwem Zarządu Województwa Opolskiego, którego zadania wykonuje: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, Opole Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Zarząd Województwa Opolskiego. Podstawy prawne i dokumenty programowe: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. z późn. zm. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/ Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. z późn. zm. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/ Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia ) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 8 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

9 1.2.8 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008r. Nr 216, poz. 1370) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) Ustawa z dnia 1 października 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U z 2007r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U z 2007r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005r. w sprawie stypendiów doktoranckich i habilitacyjnych (Dz. U. Nr 115 poz. 965 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010r. Nr 239, poz z późn. zm.). 9 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2007r., Nr 53, poz. 354, z późn.zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 153, poz. 952, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 312, z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 311, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2010r. Nr 125, poz. 846) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2009r. Nr 223, poz.1786) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jego stosowania (Dz. U. 2010r., Nr 82, poz. 537). Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien zapoznać się z poniższymi dokumentami, związanymi z systemem wdrażania PO Kapitał Ludzki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007r., zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009r. nr K(2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011r. nr K(2011) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 lipca 2012r Krajowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania z dnia 20 kwietnia 2010r Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012r. 10 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

11 System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą w dniu 10 września 2007r. (z późn. zm.) w szczególności: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. z erratą (lipiec 2012r.) Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011r. z erratą (styczeń 2012r.). Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r.: 1. Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r., 2. Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011r. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010r. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. (wersja aktualna na dzień ogłoszenia konkursu) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń z dnia 24 września 2007r Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008r. z dnia 12 kwietnia 2011r Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 sierpnia 2012r Wytyczne dotyczące wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE z dnia 28 kwietnia 2011r Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim (wersja zaktualizowana z dnia 31 maja 2012r.) Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik aktualizacja, Warszawa Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011r.(errata z dnia 17 marca 2011r.). 11 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

12 Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców; Nieznajomość powyższych dokumentów skutkować może niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku oraz opracowaniem budżetu i innymi konsekwencjami mającymi wpływ na obniżenie liczby przyznanych punktów a nawet odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Odpowiedzialność za znajomość podstawowych dokumentów, zasad i wytycznych związanych z przygotowaniem wniosku do dofinansowania bierze na siebie Wnioskodawca. UWAGA!!! Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie oraz realizujący projekty zobowiązani są do korzystania z aktualnych wersji powyższych dokumentów. UWAGA!!! W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi dokumentami mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej. UWAGA!!! Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Dokumentacji Konkursowej w trakcie trwania konkursu, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 29, ust. 4). W związku z powyższym, zaleca się, aby osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych oraz Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu są wybrane typy projektów określone dla Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO Kapitał Ludzki) przyczyniające się do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocnienia powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu województwa opolskiego. Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że Instytucja Pośrednicząca ogłaszająca konkurs określa datę jego otwarcia oraz zamknięcia, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. 12 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

13 1.3.2 Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów: 1. Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - pracowników naukowych 1 jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach. 2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych. 4. Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach. UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższego kryterium zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych (część A, Karty oceny merytorycznej) Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów Ogółem: w tym wsparcie finansowe EFS: w tym wsparcie finansowe krajowe: ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN IOK nie tworzy rezerwy finansowej z przeznaczeniem na podpisanie umów o dofinansowanie projektu w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środków odwoławczych, bądź też w wyniku pozytywnie zakończonych negocjacji. Jednocześnie IOK zwiększając alokację na dany konkurs zapewni środki na dofinansowanie wszystkich projektów, które w wyniku ponownej oceny w ramach procedury odwoławczej uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania w ramach konkursu w którym zostały złożone tj. co najmniej tyle punktów, co najniżej oceniony wniosek w ramach listy rankingowej, który zakwalifikowano do dofinansowania. 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U Nr 96 poz.615 z późn. zm) 2 W rozumieniu art. 30 pkt. 5 rozporządzenia Komisji 800/2008 (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) wysoko wykwalifikowany personel oznacza badaczy, inżynierów, projektantów i osoby odpowiedzialne za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe. Do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie 13 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

14 Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (z wyłączeniem wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej). 2. Wymagania konkursowe 2.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższego kryterium zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej (część A Karty oceny merytorycznej) Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Uzasadnienie: Określenie ww. kryterium ma na celu ułatwienie uczestnikom projektu dostępu do osób zajmujących się jego realizacją. Ponadto kryterium wpłynie na sprawną realizację projektu i ograniczenie jego kosztów zarządzania. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. UWAGA!!! Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania/opisania ww. kryterium dostępu we wniosku o dofinansowanie. UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższego kryterium dostępu zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej zgodnie z kryteriami wyboru projektu na podstawie Planu działania na rok Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 14 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

15 Uzasadnienie: Stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie Wnioskodawców. Kryterium to sprzyja także kompleksowości i spójności wsparcia udzielanego w ramach jednego projektu. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego Wnioskodawcę, Instytucja Organizująca Konkurs odrzuci wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/ kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej Wnioskodawca ma prawo do ponownego złożenia wniosku/ kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w przypadku konkursów otwartych w kolejnej rundzie konkursowej. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie listy wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym. UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższego kryterium dostępu zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej zgodnie z kryteriami wyboru projektu na podstawie Planu działania na rok Grupy docelowe Projekty realizowane w ramach Poddziałania muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: - przedsiębiorcy, - pracownicy przedsiębiorstw, - uczelnie, - jednostki naukowe, - pracownicy naukowi jednostek naukowych, - pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni, - doktoranci UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższego kryterium zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych (część A, Karty oceny merytorycznej) Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa opolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 15 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

16 opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa opolskiego) Uzasadnienie: Z powodu regionalnego charakteru projektów, wsparcie zostanie skierowane do osób oraz podmiotów związanych z województwem opolskim. Wymóg zawarty w kryterium dotyczący regionalnego charakteru grupy docelowej nie odnosi się do pracowników uczelni i jednostek naukowych. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu W grupie docelowej co najmniej 4 osoby to pracownicy przedsiębiorstw odbywający staże i szkolenia praktyczne w jednostkach naukowych dotyczy projektu typu 1 (pkt ), Uzasadnienie: Raport pn. Badanie stanu innowacyjności opolskich MŚP oraz aktywności współpracy instytucji naukowo-badawczych pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego wskazuje, iż 86% przedsiębiorstw nie deklaruje współpracy z instytucjami o charakterze naukowo-badawczym. Celem kryterium jest podniesienie stopnia innowacyjności w regionie poprzez realizację projektów przewidujących staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. UWAGA!!! Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania/opisania ww. kryterium dostępu we wniosku o dofinansowanie. UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższych kryteriów dostępu zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej zgodnie z kryteriami wyboru projektu na podstawie Planu działania na rok Wymagania czasowe Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze to, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić proces oceny formalnej i merytorycznej, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie przez Wnioskodawcę dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie. Wskazany przez Wnioskodawcę w pkt. 1.8 wniosku okres realizacji projektu jest zarówno rzeczowym, jak i finansowym okresem realizacji. Informacje na temat okresu realizacji 16 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

17 projektu zawarte w pkt. 1.8 wniosku powinny pokrywać się z analogicznymi informacjami zawartymi w Harmonogramie realizacji projektu Co do zasady, środki na finansowanie projektu mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne oraz dotyczyć będą okresu realizacji projektu. Równocześnie należy podkreślić, że wydatkowanie środków, do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność danego Wnioskodawcy. W przypadku, gdy projekt nie otrzyma dofinansowania, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły zostać zrefundowane. Natomiast po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem wniosku o płatność końcową Możliwe jest zaistnienie sytuacji, gdy wskutek długotrwałego procesu oceny i zawierania umów, Harmonogram realizacji projektu zawarty we wniosku, zakładający rozpoczęcie realizacji projektu po przewidywanej dacie zawarcia umowy o dofinansowanie uległ dezaktualizacji. W tym przypadku dopuszcza się zmianę okresu realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Wymagania finansowe Minimalna wartość projektu wynosi ,00 PLN. UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższego kryterium zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej (część A, Karty oceny merytorycznej) Maksymalna wartość projektu wynosi ,00 PLN Uzasadnienie: Ograniczenie wartości projektu do ,00 PLN pozwoli na realizację większej liczby projektów, w szczególności projektów o zasięgu lokalnym, które charakteryzują się zazwyczaj mniejszymi wartościami. Powyższe kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższego kryterium dostępu zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej zgodnie z kryteriami wyboru projektu na podstawie Planu działania na rok Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

18 2.4.3 Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. UWAGA!!! Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego prywatnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej. W przypadku wystąpienia pomocy de minimis nie jest wymagany wkład prywatny Wnioskodawcy (patrz punkt 2.8 niniejszej Dokumentacji Konkursowej). UWAGA!!! Ocena potencjału finansowego Wnioskodawcy. Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo w przypadku projektów partnerskich z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. Jednocześnie, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. Czynnikiem decydującym jest zatem fakt zamknięcia poprzedniego roku obrotowego. Mając na uwadze, iż w większości wypadków rok obrotowy równy jest rokowi kalendarzowemu i jego zamknięcie następuje 31 grudnia (tylko osoby prawne mogą wybrać jako rok obrotowy okres 12 kolejnych miesięcy, nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym): 1. Podmiot, który rozpoczął działalność w roku bieżącym nie ma możliwości wykazania w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie przychodów za poprzedni zamknięty rok obrotowy i tym samym przedmiotowe kryterium formalne nie może być w odniesieniu do takiego podmiotu spełnione. Nie może on zatem samodzielnie aplikować o dofinansowanie; nie ma natomiast przeszkód, aby podmiot o którym mowa wyżej był Partnerem w projekcie realizowanym przez Lidera, który przedmiotowe kryterium formalne spełnia. 2. Podmiot, który działa krócej niż rok, jednak działalność rozpoczął w roku ubiegłym i 31 grudnia 2011r. zamknął rok obrotowy, w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie wykazuje przychód osiągnięty od momentu rozpoczęcia działalności do dnia zamknięcia poprzedniego roku obrotowego. Jeżeli tak określona wartość przychodu będzie równa bądź wyższa niż roczne wydatki w projekcie podmiot ten może samodzielnie realizować projekt. Jeżeli wartość 18 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

19 wykazanego przychodu będzie niewystarczająca, podmiot taki może realizować projekt w partnerstwie (jako Lider bądź Partner) przy założeniu, że łączny przychód Lidera i Partnera za ostatni zamknięty rok obrotowy, jest równy bądź wyższy od rocznych wydatków w projekcie. 3. Należy pokreślić, iż na potrzeby oceny formalnej brana jest pod uwagę wysokość wydatków w ramach pojedynczego projektu, nie zaś wysokość wydatków wykazanych we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez danego Wnioskodawcę w odpowiedzi na konkurs/rundę konkursową. W przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie nie będących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego Wnioskodawcy/Partnera. Oznacza to, iż we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien zawrzeć następujące sformułowanie: Wnioskodawca za rok. osiągnął obroty w wysokości PLN w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; Wnioskodawca za rok.. osiągnął obroty/przychody w wysokości.. PLN w przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących jednostkami sektora finansów publicznych; Wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w roku wynosi.. PLN w przypadku jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie należy stosować dla Partnera analogiczne zapisy oraz dodatkowo wskazać w budżecie projektu wydatki ponoszone przez Partnera. Na tej podstawie sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca/partner/zy posiada/posiadają potencjał pozwalający realizować projekt w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe rozliczanie projektu. Potencjał finansowy mierzony wielkością obrotów w stosunku do wydatków projektu ma również na celu wykazanie możliwości ewentualnego dochodzenia zwrotu tych środków dofinansowania, w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też brak potencjału finansowego może wpływać na ogólną ocenę wniosku o dofinansowanie. UWAGA!!! Niewskazanie we wniosku rocznych obrotów skutkować będzie odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 19 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

20 UWAGA!!! Publiczne uczelnie wyższe, z uwagi na kształt sporządzanego przez nie sprawozdania finansowego wykazują we wniosku o dofinansowanie wartość poniesionych przez nie w poprzednim roku kosztów. W przypadku uczelni wyższych istnieje konieczność wykazania sumy poniesionych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych Po zatwierdzeniu listy rankingowej organ lub osoba zatwierdzająca listę rankingową wniosków może zdecydować o nie przyznaniu dofinansowania danemu Wnioskodawcy w przypadku zaistnienia nowych, nieznanych osobie oceniającej na etapie oceny wniosku o dofinansowanie okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji, m.in.: 1) brak wystarczającego potencjału finansowego i/lub kadrowego danego Wnioskodawcy (zgodnie z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Dokumentacji Konkursowej) niezbędnego do realizacji wszystkich złożonych przez tego Wnioskodawcę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu Szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki, sposobu kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross - financingu, ponoszenia wydatków związanych z realizacją projektu określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012r. oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia z dnia 22 grudnia 2011r. z erratą, dostępne na stronach internetowych: oraz Na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, za niekwalifikowalne z EFS w ramach PO KL uznaje się poniższe kategorie wydatków: a) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług; b) zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury; c) zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów, z wyjątkiem: - wydatków w ramach cross - financingu, - sprzętu, którego wartość początkowa jest niższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, tj. 350 zł 3, d) odsetki od zadłużenia. 3 Zgodnie z art. 22 d ust.1 ustawy z dnia 22 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 651, z późn. zm.) Wraz ze zmianą ww. podstawy prawnej ww. kwota automatycznie ulega zmianie. 20 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

21 UWAGA!!! Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowane w całości ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dodatkowo, na podstawie art. 43 ust. 17a ww. ustawy przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Zwolnienie dotyczy podmiotów realizujących usługi edukacyjne. Natomiast beneficjenci projektów POKL, którzy we własnym zakresie (nie zlecając na zewnątrz) realizują szkolenia, nie wykonują usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu przepisów podatkowych, gdyż nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie pokrycie kosztów niezbędnych do ich przeprowadzenia. Mając na uwadze powyższe, usługi i dostawy towarów zakupywane przez beneficjentów POKL w związku z realizacją przez nich szkoleń nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy od podatku od towarów i usług Dodatkowo, zgodnie z Krajowymi Wytycznymi, niekwalifikowalne są następujące kategorie wydatków: a) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut; b) wydatki poniesione na zakup środków trwałych, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez Beneficjenta; c) koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; d) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; e) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu; f) koszty kredytu. UWAGA!!! W celu zachowania zasady efektywności, racjonalności, przejrzystości i konkurencyjności oraz zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków, ale również łącznej wartości usług/towarów uwzględnionych w budżecie projektu lub całej wartości, wydatki ponoszone w ramach projektu mogą zostać zakwestionowane na każdym etapie jego realizacji (począwszy od oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie poprzez weryfikację wniosku o płatność, skończywszy na kontroli projektu). 21 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

22 UWAGA!!! Kadra zarządzająca projektu, ze względu na przejrzystość i obiektywizm w realizacji projektu, nie może być jednocześnie odbiorcą wsparcia udzielanego w ramach tego samego projektu. W przypadku projektów złożonych przez Wnioskodawców przedsiębiorców, będących bezpośrednio Beneficjentem pomocy dopuszczalna jest sytuacja, w której personel zarządzający będzie jednocześnie uczestnikiem projektu, pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące warunki: specyfika projektu zakłada, ze personel projektu powinien być objęty wsparciem, personel ten nie ma wpływu na rekrutację i dobór pozostałych uczestników projektu, zostanie to opisane we wniosku o dofinansowanie projektu. UWAGA!!! Wnioskodawca ma obowiązek wykazania we wniosku o dofinansowanie projektu szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu projektu (tj. wykazania wymiaru etatu lub liczby godzin) niezbędnego do wykonywania zadania/zadań we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest podstawą do oceny zasadności i racjonalności wydatków związanych z personelem projektu. Wnioskodawca wykazuje te dane w szczegółowym budżecie projektu w kolumnie jednostka miary (np. ½ etatu, 120 h/m-c). Powyższe jest zgodne z zapisami Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w części dotyczącej szczegółowego budżetu projektu. UWAGA!!! Wyjaśnienie w zakresie obowiązywania ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów w zakresie stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO Kapitał Ludzki: Zgodnie z uchwałą nr 88 Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki z dnia 06 grudnia 2011r., obowiązek stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO Kapitał Ludzki występuje, gdy: 1) całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł - rozliczenie kosztów projektu następuje wówczas w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt III) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) 22 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

23 nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki, 2) projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki - rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje wówczas w oparciu o stawki jednostkowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki. Powyższe kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów PO Kapitał Ludzki realizowanych przez Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. A zatem co do zasady stosowanie uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich jest obligatoryjne w przypadku projektów PO Kapitał Ludzki w których: - wartość całkowita nie przekracza 100 tys. zł lub - występują usługi wystandaryzowane (zgodnie z załącznikami 2 oraz 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i które są realizowane przez podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (KWOTY RYCZAŁTOWE) stanowi załącznik 6.7 b niniejszej Dokumentacji Konkursowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczania wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe lub stawki jednostkowe znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012r.. w pkt 4.2 Podrozdział 2, w ppkt Sekcja 1 Kwoty ryczałtowe i w ppkt Sekcja 2 Stawki jednostkowe oraz w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011r. z erratą. UWAGA!!! Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać w treści wniosku zamiar rozliczania wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe lub stawki jednostkowe. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji we wniosku świadczącej o zamiarze stosowania kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych w realizowanym projekcie, kryterium horyzontalne będzie uznane za niespełnione. Optymalny zakres informacji zamieszczanych we wniosku o dofinansowanie, odzwierciedlających zamiar zastosowania kwot ryczałtowych obejmuje: Pkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu - jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów objętych kwotą ryczałtową. 23 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

24 Pkt 3.3 Zadania - które zadania w ramach projektu zostaną objęte kwotą ryczałtową/ kwotami ryczałtowymi. Szczegółowy budżet projektu uzasadnienia kosztów - zakres kwot ryczałtowych, którymi mają zostać objęte zadania a ramach projektu, - sposób wyliczenia kwot ryczałtowych w oparciu o wartości poszczególnych zadań wpisane do szczegółowego budżetu projektu, - jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych kwotą ryczałtową. UWAGA!!! Nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi na rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Optymalny zakres informacji zamieszczanych we wniosku o dofinansowanie, odzwierciedlających zamiar zastosowania stawek jednostkowych obejmuje: Pkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu - jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów rozliczanych stawką jednostkową. Pkt 3.3 Zadania - które zadania w ramach projektu zostaną objęte stawką jednostkową, - zakres stawek jednostkowych, którymi mają zostać objęte zadania w ramach projektu (w sposób zgodny z zakresem wskazanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Szczegółowy budżet projektu - w polu typu check-box (Stawka jednostkowa T/N), należy wybrać opcję TAK, potwierdzając tym samym, że dana usługa będzie rozliczana w oparciu o stawkę jednostkową. Szczegółowy budżet projektu uzasadnienia kosztów - wysokość zastosowanych stawek jednostkowych (w wysokości odpowiadającej wysokości stawek wskazanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych stawką jednostkową. IOK dokonując weryfikacji spełnienia kryterium horyzontalnego w pierwszej kolejności stwierdza, czy w analizowanej sprawie, ma ono zastosowanie tj. czy projekt obejmuje usługi wystandaryzowane (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki). W przypadku projektów, których zakres nie obejmuje realizacji ww. usług np. Beneficjent realizuje szkolenie w grupie przekraczającej 12 osób, przedmiotowe kryterium nie podlega ocenie. 24 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

25 UWAGA!!! Nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi na rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie nie przekracza 10 mln PLN. Gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 10 mln PLN wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form: pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z póź. zm.); weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; przewłaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki; poręczenie według prawa cywilnego W przypadku, gdy Beneficjent podpisał z daną instytucją kilka umów o dofinansowanie projektów (w ramach PO Kapitał Ludzki), które są realizowane równolegle w czasie 4, dla których łączna wartość dofinansowania: nie przekracza 10 mln PLN zabezpieczeniem prawidłowej realizacji każdej z tych umów jest złożony przez Beneficjenta w terminie wskazanym w umowie, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 4 Projekty realizowane równolegle w czasie to projekty, których okres realizacji nakłada się na siebie. 25 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

26 przekracza 10 mln PLN zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu 10 mln PLN oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane jest w jednej lub kilku z form wskazanych w punkcie Wyboru form zabezpieczenia, wymaganych od Beneficjenta w przypadku projektów, w których kwota dofinansowania przekracza 10 mln PLN, dokona IOK w uzgodnieniu z Beneficjentem. Jednocześnie w sytuacji, w której zakończenie realizacji jednego z projektów skutkuje zmniejszeniem wartości łącznej dofinansowania poniżej 10 mln PLN, dopuszczalna jest zamiana przyjętej formy zabezpieczenia na weksel in blanco w trakcie realizacji projektu. IOK zwraca Beneficjentowi dokument stanowiący zabezpieczenie umowy na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność w projekcie oraz jeśli dotyczy zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta zgodnie z Informacją o weryfikacji wniosku o płatność końcową. W związku z powyższym zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz okres jego ostatecznego rozliczenia. Z obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (na podstawie art. 206 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych). UWAGA!!! Zabezpieczenie musi zostać złożone w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy wynikającej z umowy o dofinansowanie Kryteria strategiczne W ramach niniejszego konkursu przewiduje się następujące kryteria strategiczne: 1. Dla projektów typu nr 1, 2 (pkt.1.3.2): Projekt zakłada organizację staży i/lub czasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w firmach z branży ekoenergetycznej lub zielonej technologii waga 10 punktów. Uzasadnienie: Zgodnie z priorytetami wyznaczonymi w Strategii Europa 2020 występuje potrzeba zintensyfikowania działań mających na celu podniesienie konkurencyjności firm w sektorach zielonej gospodarki. W związku z powyższym premiowane będą projekty przewidujące współpracę wysoko wykwalifikowanego personelu z firmami działającymi we wskazanych branżach. 26 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

27 2. Dla projektów typu nr 1 (pkt.1.3.2): W projekcie jednym z rezultatów stażu każdego z pracowników naukowych w przedsiębiorstwach będzie opracowanie przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego dla danego przedsiębiorstwa. waga 10 punktów. Uzasadnienie: Innowacje w przedsiębiorstwach powinny stanowić ważny element strategii jego rozwoju w sytuacji stale zmieniających się uwarunkowań i potrzeb pojawiających się na rynku. Wsparcie ze strony naukowej powinno być ukierunkowane na pomoc w dążeniu do podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw. UWAGA!!! Powyższe kryteria zostaną zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu Premia punktowa za spełnianie kryterium strategicznego jest doliczana do końcowej oceny projektu tylko w sytuacji, gdy wniosek od każdego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. Spełnianie kryterium strategicznego nie jest obowiązkowe, aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym Wymagane (rezultaty, produkty) wskaźniki pomiaru celu projektu Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że problem został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu. Wybór wskaźników projektu powinien być powiązany z typem realizowanego przedsięwzięcia i planowanymi działaniami/ zadaniami, które Wnioskodawca zamierza podjąć w ramach projektu. Do celów projektu (głównego i szczegółowych) Wnioskodawca powinien dobrać odpowiednie wskaźniki, co umożliwi osobie weryfikującej część sprawozdawczą wniosku o płatność monitorowanie realizacji celów/ rezultatów projektu. Cele oraz służące mierzeniu ich realizacji wskaźniki określone przez Wnioskodawcę powinny być zgodne z regułą SMART tj.: konkretne i proste, mierzalne, dostępne, realistyczne oraz określone w czasie Wskaźniki pomiaru celu należy określić w kolumnie drugiej punktów i wniosku projektowego. Dla każdego celu należy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób precyzyjny umożliwi weryfikację stopnia realizacji celu (odpowiednio dla celu 27 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

28 głównego i celów szczegółowych). Wnioskodawca może również określić większą liczbę wskaźników do celu głównego i celów szczegółowych (maksymalnie pięć dla każdego z celów).wskaźniki pomiaru celu można wybrać z listy rozwijanej wyświetlającej się w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Ponadto opis wskaźnika powinien zawierać informacje dotyczące: Ilości, tzn. określać liczbę osób bądź instytucji, które zakończyły udział w projekcie. Jakości (jeśli dotyczy), tzn. określać zmiany jakościowe, które zajdą w wyniku realizacji projektu. Grupy docelowej, tzn. wskaźnik powinien być powiązany z grupą docelową określoną we wniosku Na podstawie przeprowadzonej analizy problemu/problemów w punkcie i wniosku o dofinansowanie dla każdego wskaźnika należy określić również jego wartość obecną, czyli przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu. Wartość obecna i docelowa wskaźników powinny odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie i dotyczyć zakresu wsparcia projektowego. UWAGA: W przypadku, gdy o dofinansowanie ubiegają się projekty o równej lub zbliżonej wartości do dofinansowania wybrany zostanie projekt zapewniający osiągnięcie najwyższej wartości rezultatów/wskaźników pomiaru celów. Członkowie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu będą zwracali szczególną uwagę na rezultaty/wskaźniki pomiaru celów planowane do osiągnięcia oraz oceniali racjonalność i efektywność wydatków projektu m.in. w tym kontekście W punkcie i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy również określić w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru wskaźnika. Przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika Do najczęstszych źródeł weryfikacji wartości wskaźników należą m.in.: - lista obecności stosowana najczęściej w przypadku wskaźników dot. udziału uczestników projektu w szkoleniach; - uzyskane dyplomy/certyfikaty; - deklaracje uczestnictwa; - wywiady z uczestnikami; - ankiety wśród uczestników projektu; 28 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

29 - dane statystyczne: powiatowych urzędów pracy, GUS (np. Bank Danych Lokalnych), inne dane administracyjne, itd. Należy podkreślić, że ww. katalog nie zamyka listy możliwych do wykorzystania źródeł weryfikacji wartości wskaźników projektu, w związku z czym, Wnioskodawca może również określić własny sposób weryfikacji wartości wskaźników. Częstotliwość pomiaru wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od okresu realizacji projektu i zakończenia poszczególnych zadań. W związku z powyższym częstotliwość pomiaru wskaźnika w zależności od jego specyfiki można podawać w jednostkach czasu (np. co tydzień, co miesiąc) lub można określić ją w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania/zadania (np. dwa dni po przeprowadzeniu szkolenia) Produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji planowanych zadań, jak również odpowiednie wskaźniki, które będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów należy wskazać w kolumnie trzeciej punktu 3.3 wniosku o dofinansowanie. Produkty określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku zadań realizowanych w ramach projektu. Produktem (skwantyfikowanym za pomocą wskaźnika produktu) może być np. liczba publikacji wytworzonych w ramach projektu, liczba godzin udzielonego odbiorcom pomocy, liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika, czy lista badań i analiz opracowanych w ramach projektu We wniosku o dofinansowanie należy umieścić wskaźniki produktu wraz z jego wartością docelową (ogółem/kobiet/mężczyzn) określone dla Podziałania na podstawie Podręcznika wskaźników Programu Operacyjnego KL , adekwatnie do celów, potrzeb grupy docelowej oraz zadań w formie przedstawionej poniżej: - liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. Dodatkowo, należy samodzielnie określić wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu. Można do tego wykorzystać Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników dla Poddziałania zamieszczone w ww. Podręczniku. Produkty oraz wskaźniki służące ich pomiarowi, powinny być zgodne z regułą SMART opisaną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. (wersja aktualna na dzień ogłoszenia konkursu), stanowiący załącznik do niniejszej Dokumentacji Konkursowej. 29 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

30 UWAGA: Zgodnie z zapisami Podręcznika wskaźników PO Kapitał Ludzki Beneficjent ma obowiązek monitorowania wszystkich wskaźników, które określił we wniosku o dofinansowanie oraz obowiązkowo wskaźników określonych dla Poddziałania UWAGA!!! Szczegółowe informacje dotyczące wskaźników, z których może skorzystać Wnioskodawca znajdują się w Podręczniku wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze stycznia 2012r., który stanowi część Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące wskaźników pomiarów celu/ów znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. (wersja aktualna na dzień ogłoszenia konkursu) stanowiącej załącznik do niniejszej Dokumentacji Konkursowej Wymagania dotyczące partnerstwa Projekt może być również realizowany wspólnie z innymi podmiotami. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz.712, z późn. zm.) mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej projektem partnerskim, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej (załącznik nr 6.8 do niniejszej Dokumentacji Konkursowej). UWAGA!!! Idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania świadczenia usług, czy zakupu towarów pomiędzy Beneficjentem (liderem) a partnerami, w tym także angażowania pracowników/ współpracowników partnerów przez Beneficjenta (lidera). UWAGA!!! Partnerstwo powinno być zawierane i realizowane na zasadach zawartych w dokumencie pn. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. dostępnym na stronach oraz Partnerstwo w rozumieniu ustawy oznacza nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Tym samym partnerstwa nie stanowi 30 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

31 ukonstytuowany już podmiot zrzeszający instytucjonalnie organizacje i instytucje, taki jak np. związek stowarzyszeń lub stowarzyszenie lokalna grupa działania Nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które są ze sobą powiązane 6, a więc mają którekolwiek z następujących relacji ze sobą nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich: jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej podmiotami, z którymi jest powiązany powyżej 50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą); jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie; jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego podmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie; jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu; jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu. W szczególności niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu partnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną 7. W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, iż organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu jednostki budżetowej (nie dotyczy to jednostek nadzorowanych przez organ administracji oraz tych jednostek podległych organowi administracji, które na podstawie odrębnych przepisów mają osobowość prawną) Informacja o planowanym partnerstwie oraz partnerach powinna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem (liderem) działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską Realizacja projektów partnerskich w ramach PO Kapitał Ludzki wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: posiadania lidera partnerstwa, który jest jednocześnie Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie); 5 Lokalne Grupy Działania w formie stowarzyszenia tworzone są na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.). 6 Podobne uregulowania dotyczące kwestii powiązania podmiotów znajdują się w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowanym jako dokument nr C(2003) 1422),Dz. Urz. UE z dnia 20 maja 2003 r. L Instytucja Pośrednicząca może być również partnerem w projektach realizowanych przez Beneficjentów, z którymi podpisała umowy o dofinansowanie projektów. 31 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

32 uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 8 oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie; adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom); zawarcia pisemnej umowy lub porozumienia partnerów, określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnera. Istotą odróżniającą partnerstwo od przekazania realizacji zadań lub zakupu usług jest wspólne zarządzanie projektem, co oznacza powołanie w poszanowaniu zasady równości szans płci Grupy Sterującej, która na zasadzie konsensusu, podejmuje decyzje o zasadniczych kwestiach związanych z realizacją projektu. Grupa Sterująca 9,jest organem wspierająca Wnioskodawcę w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: 1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, które określa cel i zakres tematyczny partnerstwa oraz oczekiwania wobec ewentualnych partnerów. W ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów. Po upływie terminu instytucja ogłaszająca nabór partnerów dokonuje oceny przesłanych zgłoszeń; 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski), współpracy z Beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; 3) podania do publicznej wiadomości informacji o stronach partnerstwa oraz o zakresie zadań partnerów. 8 Możliwe jest pominięcie tego warunku w przypadkach określonych w rozdziale VII niniejszego dokumentu. 9 Gremium to może mieć inną nazwę zgodnie z decyzją partnerów. 32 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

33 2.7.7 Zapisy wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz umowy partnerskiej powinny być zgodne co do treści merytorycznej (podział zadań pomiędzy partnerów, rozwiązania organizacyjne itp.). Umowa partnerska powinna zawierać uzgodnienia dotyczące co najmniej: celu partnerstwa; odpowiedzialności lidera/beneficjenta projektu oraz partnerów wobec osób trzecich za zobowiązania partnerstwa; zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu; plan finansowy w podziale na wydatki wszystkich uczestników partnerstwa oraz zasady zarządzania finansowego, w tym przepływów finansowych i rozliczania środków (w szczególności sposobu przekazywania przez Beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych, ponoszonych przez partnerów kosztów realizacji zadań w ramach projektu, zgodnie z rozdziałem VIII w dokumencie Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r.); zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie; zasady podejmowania decyzji w partnerstwie (zasady wspólnego zarządzania); pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania partnerów przez Beneficjenta; sposób wewnętrznego monitorowania i kontroli realizacji projektu Zalecane jest również wprowadzenie procedur, jakie powinny funkcjonować w ramach partnerstwa (m.in. odnośnie zarządzania ryzykiem, konfliktem, identyfikacją problemu), a także dotyczących sposobów rozwiązywania kwestii, związanych z podejmowaniem decyzji i sprawowaniem roli lidera w partnerstwie. Procedury takie mogą stanowić część umowy partnerskiej (porozumienia). W przypadku partnerstwa, w którym jest więcej niż trzech partnerów, opis procedur jest obowiązkowy i powinien stanowić część umowy partnerskiej. UWAGA!!! Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w partnerstwie nie oznacza, że w momencie złożenia wniosku między liderem a jego partnerem/partnerami musi być zawarta umowa partnerska (umowa musi być zawarta najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu) Wydatki ponoszone w ramach projektu przez partnera podlegają rozliczeniu na zasadach analogicznych do zasad obowiązujących lidera. Partner ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o których mowa w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011r.z erratą Informacje i dokumenty dotyczące partnerstwa dostępne są na stronie w zakładce Partnerstwo. 33 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

34 2.8. Zasady dotyczące pomocy publicznej W przypadku projektów zakładających występowanie pomocy publicznej wymagany jest wkład prywatny. Wkład ten wykazywany jest we wniosku o dofinansowanie projektu oraz podlega rozliczeniu we wniosku o płatność z realizacji projektu. W przypadku występowania pomocy de minimis nie jest wymagany wkład prywatny Wnioskodawcy Warunki oraz formy udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wynikają bezpośrednio z uregulowań wspólnotowych oraz znajdują odzwierciedlenie w krajowych programach pomocowych, stanowiących podstawę dla udzielenia pomocy publicznej Zasady udzielania pomocy publicznej zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), natomiast zasady udzielania pomocy de minimis w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis Podstawą prawną udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010r., nr 239, poz z późn. zm.). Kwestie dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej, wyłączeń z udzielania pomocy publicznej, zasad wyliczania pomocy publicznej, katalogu kosztów kwalifikowanych w ramach danego typu pomocy, warunków pozwalających wykluczyć jej występowanie oraz obowiązków podmiotów udzielających pomocy publicznej określają również: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011r. (errata z dnia 17 marca 2011r.) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010r., nr 239, poz z późn. zm.), ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO Kapitał Ludzki z dnia 1 lipca 2012r., a także z Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011r. (errata z dnia 17 marca 2011r.) w ramach Poddziałania możliwa jest realizacja projektów zakładających występowanie pomocy publicznej, która może być udzielona na: tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu, staże oraz szkolenia praktyczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek 34 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

35 naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach Typ projektu: Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki (Dz. U z 2010r. nr 239 poz. 1598) oraz Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011r. (errata z dnia 17 marca 2011r.) objęty jest pomocą de minimis Wsparcie na tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki (Dz. U z 2010 r. nr 239 poz. 1598) oraz Zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011r. (errata z dnia 17 marca 2011r.) może być objęte pomocą publiczną: Udzielanie pomocy na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu i w tym przypadku maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie na tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu zgodnie z ww. Rozporządzeniem może też być udzielane jako pomoc de minimis Typ projektu: Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki (Dz. U z 2010 r. nr 239 poz. 1598) ten typ projektu może być objęte pomocą publiczną. Wsparcie to, zgodnie z ww. Rozporządzeniem, może być też udzielane jako pomoc de minimis W Poddziałaniu PO Kapitał Ludzki w typie projektu: Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach pomoc publiczna nie wystąpi, o ile : a. przedsiębiorca nie otrzymuje pomocy finansowej (lub innej) w formie rekompensaty wypłacanej z tytułu pokrycia wynagrodzenia pracownika za czas jego skierowania na staż, b. skierowany do odbycia stażu pracownik naukowy nie wykonuje pracy bezpośrednio związanej z działalnością przedsiębiorstwa, a jedynie gromadzi materiały niezbędne do przygotowania pracy naukowej. 35 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

36 Jednym z warunków przyjęcia danego projektu do dofinansowania jest jego zgodność z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. Za niezgodność z powyższymi przepisami należy uznać w szczególności: 1) nie zaznaczenie w budżecie szczegółowym projektu wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej w projekcie na podstawie informacji zwartych w treści wniosku, 2) zastosowanie nieprawidłowego poziomu intensywności pomocy w budżecie szczegółowym projektu w stosunku do informacji zawartych w treści wniosku (np. przyjęcie intensywności pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych zamiast intensywności pomocy na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji), 3) zastosowanie nieprawidłowego rodzaju pomocy w odniesieniu do form wsparcia przewidzianych we wniosku. Jednocześnie, za niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej nie powinny zostać uznane: ewidentne błędy rachunkowe skutkujące naruszeniem proporcji pomiędzy kwotą udzielonej pomocy publicznej (intensywnością pomocy) oraz wysokością wkładu prywatnego wnoszonego przez beneficjenta pomocy W przypadku wystąpienia w projekcie form wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej Wnioskodawca zobowiązany jest każdorazowo wskazać w budżecie szczegółowym projektu wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną, niezależnie od faktu, czy sam jest Beneficjentem pomocy, czy też występuje w roli podmiotu, który udziela pomocy na rzecz innych Beneficjentów. Obowiązek ten dotyczy wskazania w budżecie wszystkich wydatków, które zawierają elementy pomocy publicznej, nie zaś wykazania wysokości pomocy publicznej, która zostanie udzielona na rzecz tego Wnioskodawcy. Kwestie dotyczące udzielania pomocy publicznej, jej intensywności, katalogu kosztów kwalifikowanych w ramach danego typu pomocy określają zapisy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki oraz Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011r. (errata dnia 17 marca 2011r.) Wymagania dotyczące stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Projekt może przewidywać realizację części projektu przez podmiot wyłoniony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, 36 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

37 poz. 759 z późn. zm.) zwany wówczas Wykonawcą (ww. ustawa reguluje obowiązek stosowania trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Zlecenie realizacji części zadań Wykonawcy musi być uzasadnione uzyskaniem wartości dodanej dla realizacji projektu W przypadku gdy Wnioskodawca zakłada zlecanie pewnych usług w ramach projektu, musi zawrzeć odpowiednie zapisy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom. W przeciwnym wypadku wydatki poniesione na realizację zleconych usług przez Wykonawcę mogą zostać uznane za niekwalifikowalne na etapie rozliczania projektu Dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatków z tytułu realizacji usługi zamówienia jest opłacona faktura lub rachunek wystawiony przez Zleceniobiorcę (Wykonawcę). Beneficjent/Wnioskodawca jest odpowiedzialny za całość zadań realizowanych w ramach projektu, w związku z tym zapisy umowy z Wykonawcą powinny gwarantować odpowiedni merytorycznie i zgodny z zapisami wniosku sposób realizacji zlecenia W przypadku zlecania części zadań w ramach projektu Wykonawcy Beneficjent/Wnioskodawca zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z Wykonawcą prawa wglądu w dokumenty finansowe Wykonawcy związane z realizowanym projektem Na Beneficjenta zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych nałożono Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012r. obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów przy realizacji zamówień publicznych wynikających z Zasad dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, które stanowią załącznik do ww. Wytycznych. Dotyczy to w szczególności konieczności zapewnienia większej przejrzystości podczas stosowania przez Beneficjentów trybów niekonkurencyjnych tj. trybu z wolnej ręki oraz zapytania o cenę, w ramach których nałożono na Beneficjenta dodatkowy obowiązek upubliczniania informacji na temat zamówień publicznych oraz właściwego szacowania wartości zamówienia Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobligowani są do ponoszenia wydatków w ramach projektu zgodnie zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012r. Powyższa zasada zawarta została we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu załącznik nr 6.7a do niniejszej Dokumentacji Konkursowej (minimalny zakres umowy stanowi załącznik do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Zasada konkurencyjności 37 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

38 Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich zamówień w ramach projektu przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto 10, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem pkt Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: a) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający projektu; b) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent/Wnioskodawca w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3) oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z , str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 19) i dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z , str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 132)dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych Usługi, dostawy i roboty budowlane sumowane są w ramach danego projektu realizowanego przez Beneficjenta/Wnioskodawcę. Beneficjent/Wnioskodawca ustala, czy w przypadku zlecania usług, dostaw i robót budowlanych występuje jedno zamówienie, czy też odrębne zamówienia, biorąc pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów: a) tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu); b) tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie); c) tożsamość podmiotowa zamówienia (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę) W celu spełnienia zasady konkurencyjności Beneficjent/Wnioskodawca zobowiązuje się do: 10 Wartość zamówienia ustalana jest zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, publikowanym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 11 W związku z tym, że zamówienie definiowane jest jako umowa odpłatna dotycząca usług, dostaw lub robót budowlanych, zasada konkurencyjności nie dotyczy w szczególności angażowania osób będących pracownikami Beneficjenta/Wnioskodawcy zatrudnionymi w ramach stosunku pracy ani angażowania osób samozatrudnionych. 38 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

39 a) wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie Beneficjent jest zobowiązany do upublicznienia powyższego zapytania ofertowego co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oraz termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego 12 ; b) wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert 13 w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem Kryteria oceny, o których mowa w pkt lit. b, mogą określać wymagania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Kryterium oceny może również dotyczyć ograniczenia możliwości złożenia oferty wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu konieczna jest forma pisemna; dla pozostałych czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks Beneficjent/Wnioskodawca nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta/Wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta/Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 12 W przypadku gdy zapytanie ofertowe jest wysyłane pocztą, termin ten powinien ulec odpowiedniemu wydłużeniu, tak, aby umożliwić złożenie oferty z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 13 W przypadku gdy Beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców. 39 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

40 Beneficjent/Wnioskodawca umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym, o którym mowa z pkt lit. a Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań Protokół, o którym mowa w pkt lit. b, jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Protokół powinien zawierać co najmniej: a) informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent/Wnioskodawca wysłał zapytanie ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt; b) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta/Wnioskodawcę; c) wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta/Wnioskodawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert; d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium; e) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; f) datę sporządzenia protokołu i podpis Beneficjenta/Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez Beneficjenta/Wnioskodawcę do podejmowania czynności w jego imieniu; g) następujące załączniki: potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. druk zrzutu ekranu), złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązań, o których mowa w pkt , oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Beneficjenta/Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta/Wnioskodawcy lub osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta/Wnioskodawcę czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy Beneficjent wysyła informację o wyniku postępowania do każdego wykonawcy, który złożył ofertę Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszej podsekcji Beneficjent podpisuje umowę z wybranym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, wykonawcą. 40 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

41 W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców: a) Beneficjent otrzyma tylko jedną ważną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; b) Beneficjent nie otrzyma żadnej oferty dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w pkt , przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą podmiotu będącego stroną umowy oraz na wniosek Beneficjenta uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek, że na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności Zasada efektywnego zarządzania finansami Beneficjent/Wnioskodawca dokonuje wszystkich wydatków w ramach projektu zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, tj. w sposób racjonalny i efektywny, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej części Dokumentacji Konkursowej W przypadku zakupu usługi 14 lub towaru o wartości powyżej 20 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) 15, Beneficjent zobowiązany jest dokonać rozeznania rynku w celu potwierdzenia jego ceny rynkowej, przy czym nie dotyczy to zakupu towaru lub usługi dokonanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności zawartą w pkt 2.10 niniejszej Dokumentacji Konkursowej Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, z zastrzeżeniem pkt , o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców. W przypadku gdy Beneficjent/Wnioskodawca stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, może zostać wezwany - na wniosek IP, lub organów kontrolnych - do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie. 14 Dotyczy wszystkich wydatków związanych z zakupem towarów i usług w ramach projektu tj. również dotyczących angażowania personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych. 15 Kwota 20 tys. zł dotyczy usług lub towarów o tożsamych parametrach w ramach projektu. 41 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

42 W przypadku towarów lub usług, dla których porównanie cen nie jest możliwe zgodnie z pkt Beneficjent/Wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawcy zgodnie z procedurą obowiązującą dla zasady konkurencyjności Beneficjent/Wnioskodawca dokonuje opisu towaru lub usługi z najwyższą starannością uwzględniając wszystkie kryteria mogące mieć wpływ na cenę Przebieg procesu rozeznania rynku, w tym uzasadnienie, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, jest dokumentowany przez Beneficjenta/Wnioskodawcę. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu. Nie jest wystarczające sporządzenie notatki roboczej lub protokołu z przeprowadzenia rozeznania rynku dokonanego w drodze wywiadu osobistego lub telefonicznego, chyba że notatka/protokół potwierdzone zostałyby podpisem każdego z wymienionych w ich treści dostawców/wykonawców Beneficjent/Wnioskodawca może stosować inne obowiązujące u niego zasady rozeznania rynku, jeżeli zapewniają one dokonywanie zakupów, w szczególności tych o wartości powyżej 20 tys. zł netto, w sposób racjonalny i efektywny Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: a) w przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu - podmiot będący stroną umowy może uznać wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; b) w przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nie osiągnięcia celu projektu 16 - wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu projektu; zmniejszenie dofinansowania dotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte lub kosztów zarządzania 16 Wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu w zależności od założeń wskazanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Reguła proporcjonalności nie obejmuje rezultatów miękkich projektu. 42 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

43 projektem i kosztów pośrednich; stopień nie osiągnięcia założeń projektu określany jest przez podmiot będący stroną umowy Reguła proporcjonalności weryfikowana jest przez podmiot będący stroną umowy według stanu na zakończenie realizacji projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność Zastosowanie reguły proporcjonalności ma miejsce pod warunkiem, że nie osiągnięcie założeń merytorycznych projektu wynika z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta. Podczas ustalania procentu nie osiągnięcia założeń merytorycznych projektu podmiot będący stroną umowy bierze pod uwagę m.in.: stopień winy lub niedochowania należytej staranności przez Beneficjenta skutkujące nie osiągnięciem ww. założeń, okoliczności zewnętrzne mające na to wpływ, w szczególności opóźnienia ze strony podmiotu będącego stroną umowy w zawarciu umowy lub przekazywaniu środków na finansowanie projektu Podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie projektu może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nie osiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej W przypadku projektów partnerskich sposób egzekwowania przez Beneficjenta od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nie osiągnięcia założeń projektu z winy partnera reguluje umowa partnerska Zasada równych szans Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO Kapitał Ludzki zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans. Uwzględnienie tej zasady związane jest ze zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, płeć, rasę czy niepełnosprawność. Działania podejmowane przez Beneficjentów powinny zapewniać jednakowy dostęp do informacji, edukacji i zatrudnienia wszystkim grupom, a grupom będącym w szczególnie trudnej sytuacji powinny umożliwiać uczestnictwo w projekcie poprzez eliminację barier fizycznych, finansowych, socjalnych, psychologicznych itp. Zasada równości szans pozwala na skierowanie projektu wyłącznie do osób z grupy defaworyzowanej, o ile podejmowane działania będą służyły eliminowaniu lub zmniejszeniu istniejących nierówności. Wnioskodawca winien w takim przypadku dokładnie uzasadnić we wniosku wybór określonej grupy docelowej. Zasada ta obejmuje również wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn i może być realizowana poprzez podejmowanie działań na rzecz zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć. 43 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

44 Każdy projekt powinien zawierać diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze i ocenę wpływu projektu na sytuację płci. Wyniki przeprowadzonej diagnozy powinny być podstawą do planowania działań i doboru instrumentów, adekwatnych do zdefiniowanych problemów. Wszystkie działania i inicjatywy w projekcie powinny uwzględniać zasadę równości szans na wszystkich etapach jego realizacji. Szczegółowe informacje nt. zasady równości płci znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnych Kapitał Ludzki (załącznik nr do niniejszej Dokumentacji Konkursowej) - w części III pn. Charakterystyka projektu oraz w poradniku Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej (zakładka Zasada równości szans/ważne linki i dokumenty). Przykład: W tworzeniu partnerstw należy uwzględnić założenia polityki równości płci, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w doborze składu partnerstw, w planowanych i realizowanych działaniach, monitorowaniu i ewaluacji działań. W problematykę równości płci powinny zostać wprowadzone nie tylko instytucje tworzące partnerstwo, ale wszystkie osoby zaangażowane w działania projektowe (m.in. wolontariusze/wolontariuszki, uczestnicy/uczestniczki, osoby współpracujące/uczestniczące w projekcie). W przypadku składu partnerstwa należy zadbać o to, by zarówno kobiety, jak i mężczyźni uczestniczyli w procesie decyzyjnym (np. w grupie strategicznej, radzie programowej, grupie zarządczej partnerstwa). Warto jest np. włączyć do partnerstwa organizacje kobiece, których doświadczenie i wiedza mogą być bardzo przydatne we wdrażaniu zasad polityki równości płci. W działaniach należy zwrócić uwagę, by proponowane rozwiązania respektowały i zaspokajały różne potrzeby grup docelowych (badanie potrzeb z uwzględnieniem podziału na płeć, a wyniki tych badań powinny znaleźć swoje konkretne odzwierciedlenie w proponowanych działaniach na rzecz tych grup). UWAGA!!! Projekty, które nie spełnią standardu minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej. Standard minimum zostanie spełniony, jeśli projekt uzyska co najmniej 2 pozytywne odpowiedzi w punkcie 5 części A karty oceny merytorycznej Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej W ramach niniejszego konkursu dla Poddziałania nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych w rozumieniu Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych 44 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

45 i projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia z dnia 24 sierpnia 2012r. istnieje jednak możliwość realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym 17. UWAGA!!! Elementy dotyczące wyłącznie organizacji części zadań w projekcie poza granicami Polski (np. szkoleń, wizyt studyjnych) czy zaangażowania eksperta spoza kraju nie stanowią o istocie projektu współpracy ponadnarodowej lub projektu z komponentem ponadnarodowym. Zadania te mogą być realizowane w ramach standardowych projektów i nie wymagają nawiązania współpracy ponadnarodowej. Projekty dotyczące współpracy ponadnarodowej powinny zakładać wspólną realizację zadań przez partnerów ponadnarodowych, w tym np. wypracowanie wspólnych rozwiązań Projekt z komponentem ponadnarodowym to taki projekt, który na poziomie analizy problemów/potrzeb ostatecznych odbiorców projektu wykazuje uzasadnioną potrzebę realizacji komponentu ponadnarodowego. Zawiera on cele szczegółowe niemożliwe do osiągnięcia bez współpracy ponadnarodowej. W przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym elementem niezbędnym do uznania go za tego typu projekt jest podpisanie umowy o współpracy ponadnarodowej oraz wykazanie rzeczywistej wartości dodanej wynikającej ze współpracy Projekty z komponentem ponadnarodowym mogą być realizowane jako: projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu (składane w odpowiedzi na niniejszy konkurs), projekty z komponentem ponadnarodowym zgłaszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie Projekty z komponentem ponadnarodowym składane w odpowiedzi na niniejszy konkurs powinny posiadać minimum jeden cel szczegółowy związany ściśle z realizacją komponentu ponadnarodowego, a zadania zaplanowane w harmonogramie powinny gwarantować osiągnięcie rezultatów przyczyniających się do osiągnięcia znaczącej wartości dodanej projektu realizującego komponent ponadnarodowy. 17 Komponent ponadnarodowy stanowi element projektu, składanego w odpowiedzi na konkurs, który nie jest wyodrębnionym konkursem współpracy ponadnarodowej. 45 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

46 Komponent ponadnarodowy powinien być merytorycznie i organizacyjnie wydzielony we wniosku o dofinansowanie projektu zarówno w harmonogramie jak i budżecie projektu tj. powinien stanowić odrębne zadania/zadanie w projekcie Na etapie składania wniosków o dofinansowanie dla projektów z komponentem ponadnarodowym Wnioskodawca składa: list intencyjny w sprawie partnerstwa ponadnarodowego (polski Wnioskodawca/Beneficjent może złożyć maksymalnie trzy kopie listów intencyjnych w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu, będących przesłanką do podpisania maksymalnie trzech umów o współpracy ponadnarodowej).wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego stanowi załącznik nr 6.5 do niniejszej Dokumentacji Konkursowej. List intencyjny jest składany w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub polskim. Wersja dokumentu podpisana w jednym z ww. języków ma charakter obowiązujący. Wraz z tym dokumentem Wnioskodawca/Beneficjent składa tłumaczenie listu intencyjnego na język polski (w przypadku podpisania listu intencyjnego w języku obcym).dokument ten ma charakter pomocniczy dla IOK i nie ma obowiązku składania jego wersji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego Wnioskodawcy/Beneficjentowi przysługuje prawo modyfikacji Listu intencyjnego, w przypadku gdy jest składany jednocześnie w ramach PO Kapitał Ludzki i innych programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS (lub w ramach innych europejskich źródeł finansowania) w krajach pochodzenia partnerów ponadnarodowych, z zastrzeżeniem zapisów wskazujących na wolę podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej Na etapie podpisywania umowy Wnioskodawca zobowiązany będzie dostarczyć umowę o współpracy ponadnarodowej Wnioskodawcy/Beneficjentowi przysługuje prawo modyfikacji Umowy o współpracy ponadnarodowej, w przypadku gdy jest składana jednocześnie w ramach PO Kapitał Ludzki i innych programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS (lub w ramach innych europejskich źródeł finansowania) w krajach pochodzenia partnerów ponadnarodowych, z zastrzeżeniem uwzględnienia zakresu wymaganego minimalnym wzorem załączonym do niniejszej Dokumentacji Konkursowej Partnerów do współpracy ponadnarodowej można poszukiwać korzystając z następujących baz dostępnych w Internecie: to narzędzie przygotowane przez Komisję Europejską pozwalające zarówno na dokonanie wpisu do bazy, jak i wyszukiwanie potencjalnych partnerów, 46 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

47 będącej także bazą produktów i rezultatów programu Leonardo da Vinci. Szczegółowe informacje nt. możliwości realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym (w tym o możliwości rozszerzania realizowanego projektu o komponent ponadnarodowy zgłaszany jako zmiana do wniosku o dofinansowanie) wraz ze wzorem minimalnego zakresu listu intencyjnego oraz wzór umowy ponadnarodowej znajdują się w dokumencie Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. Wsparcia i dodatkowych informacji w poszukiwaniu partnerów we współpracy ponadnarodowej, doradztwa z tematyki współpracy ponadnarodowej udziela: Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich (adres siedziby: ul. Domaniewskiego 39A, Warszawa, tel.: (22) , fax.: (22) , strona internetowa: Wymagania odnośnie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z instrukcją wypełniania zamieszczony jest na stronach internetowych: (w zakładce Generator Wniosków PO Kapitał Ludzki). Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr do niniejszej Dokumentacji Konkursowej. UWAGA!!! Przy wypełnianiu wniosków należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja aktualna na dzień ogłoszenia konkursu). W przypadku, gdy ta wersja Generatora Wniosków PO Kapitał Ludzki jest niedostępna w momencie trwania naboru, IOK dopuszcza możliwość wypełniania wniosku projektowego w aktualnie dostępnej wersji Generatora Wniosek należy przygotować za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych dla PO Kapitał Ludzki. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać za pośrednictwem stron internetowych: (zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych). UWAGA!!! Nie wszystkie obowiązkowe pola są walidowane przez Generator Wniosków. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy wszystkie pola wymagane w Instrukcji wypełniania wniosku (przy uwzględnieniu specyfiki projektu) zostały wypełnione, np. jednostki miary w części 47 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

48 budżetowej, pole Data wypełnienia wniosku, pole Numer konkursu, uzasadnienie kosztów crossfinancingu (jeśli dotyczy) W odpowiedzi na konkurs Wnioskodawca składa: 2 egzemplarze papierowe 18 wniosku o dofinansowanie opatrzone pieczęciami i czytelnie podpisane (punkt V wniosku) przez osobę(y) do tego upoważnioną (e) wskazaną(e) w punkcie 2.6 wniosku 19, UWAGA!!! W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie krajowym w części V wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie oświadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu. 2 egzemplarze papierowe listu intencyjnego w sprawie partnerstwa ponadnarodowego (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej) po jednym egzemplarzu do każdego wniosku o dofinansowanie, 2 wersje elektroniczne wniosku (na płycie CD/DVD) w formie pliku XML (ZIP POKL) i PDF do każdego egzemplarza wniosku o dofinansowanie. Opis płyty CD/DVD musi zawierać: nazwę Wnioskodawcy oraz tytuł projektu. UWAGA!!! Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną. Obie wersje papierowe wniosku z dwoma egzemplarzami listu intencyjnego (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej) i dwoma wersjami elektronicznymi należy wpiąć do oddzielnych skoroszytów (teczek) z europerforacją. Wniosek wraz z listem intencyjnym (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) przesyłce, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem: 18 tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały - należy wydrukować z pliku PDF, utworzonego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. Przed zapisaniem wniosku na nośniku elektronicznym i wydrukiem jego wersji papierowej należy sprawdzić, czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem sprawdź w generatorze wniosków). 19 W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie krajowym w części V wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie oświadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu. 48 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

49 Nazwa i adres Wnioskodawcy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska Opole Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: wpisać tytuł projektu. Konkurs zamknięty numer 2/POKL/8.2.1/2012 w ramach Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw UWAGA!!! Złożenie wniosku w kopercie opisanej niezgodnie z powyższym wzorem będzie skutkować nie zarejestrowaniem wniosku i tym samym nie przekazaniem go do dalszej oceny W przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest list intencyjny w sprawie partnerstwa (polski Wnioskodawca/Beneficjent może złożyć maksymalnie trzy kopie listów intencyjnych w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu, będących przesłanką do podpisania maksymalnie trzech umów o współpracy ponadnarodowej). List intencyjny jest składany w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub polskim. Wersja dokumentu podpisana w jednym z ww. języków ma charakter obowiązujący. Wraz z tym dokumentem Wnioskodawca/Beneficjent składa tłumaczenie listu intencyjnego na język polski (w przypadku podpisania listu intencyjnego w języku obcym). Dokument ten ma charakter pomocniczy dla IOK i nie ma obowiązku składania jego wersji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego. List intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej) składany jest przez Wnioskodawcę jako załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu do każdego wniosku o dofinansowanie projektu. Kopie dokumentów (wniosek i list intencyjny) muszą być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Dopuszcza się dwojaki sposób poświadczenia za zgodność z oryginałem: 1) opatrzenie pierwszej strony kopii dokumentu: 49 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

50 klauzulą za zgodność z oryginałem od strony... do strony... ; pieczęcią Wnioskodawcy; aktualną datą; własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej/własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w pkt. 2.6 wniosku; 2) opatrzenie każdej strony kopii dokumentu: klauzulą za zgodność z oryginałem ; pieczęcią Wnioskodawcy; aktualną datą; własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej/własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w pkt. 2.6 wniosku; Fakt dołączenia do wniosku wymaganych załączników jest weryfikowany na etapie oceny formalnej Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie określonym przez IOK następujące załączniki: 1) Zaparafowany wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 2) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, w przypadku jeżeli Beneficjent będzie kwalifikował koszt podatku od towaru i usług. 3) Harmonogram płatności; dodatkowo jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są również do złożenia Informacji dodatkowej uszczegółowienia wnioskowanej transzy. 4) Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego jeżeli Beneficjent zakłada przedstawienie wraz wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej należy dostarczyć wydruk próbny w celu weryfikacji spełnienia wszystkich wymagań sytemu. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań do w/w systemu - oświadczenie o załączeniu do wniosku o płatność załącznika nr 1 Zestawienie dokumentów. 5) Zaparafowany wzór oświadczenia uczestnika projektu (zgodnie z Zasadami finansowania z dnia 22 grudnia 2011r. z erratą). 6) Zaparafowany wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych. 7) Zaparafowany wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych. UWAGA!!! Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu należy przedkładać 2 egzemplarzach. 50 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

51 UWAGA!!! Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie IOK weryfikuje również, czy Wnioskodawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w pkt V wniosku o dofinansowanie, nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Weryfikacja dokonywana jest na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 125, poz. 846). Dodatkowo należy złożyć: 8) Pełnomocnictwa do reprezentowania Beneficjenta/Wnioskodawcę (załącznik wymagany gdy wniosek jest podpisywany lub składany przez osobę/osoby nie posiadającą/e statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnione do podpisania lub złożenia wniosku są łącznie co najmniej dwie osoby). Dostarczone pełnomocnictwo powinno mieć charakter szczególny i powinno zawierać ogólne oświadczenie, że Beneficjent...(podać pełną nazwę Beneficjenta)... niniejszym udziela Panu (Pani)...pełnomocnictwa do składania w swoim imieniu wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu pod tytułem..., w konkursie nr..., Priorytecie... Działaniu..., Poddziałaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie pełnomocnictwo to powinno zawierać oświadczenie, że w ramach pełnomocnictwa pełnomocnik jest upoważniony do: złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu...(podać tytuł Projektu)..., zawarcia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego jako Instytucją Pośredniczącą umowy o dofinansowanie Projektu...(podać tytuł Projektu)... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w tym również do podpisania wszelkich dokumentów stanowiących załączniki do tej umowy, składania w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy wniosków o dofinansowanie realizacji Projektu...(podać tytuł Projektu)...oraz wniosków o płatność, 51 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

52 dokonywania w formie pisemnych aneksów na ustalonych przez siebie warunkach zmian umowy o dofinansowanie Projektu...(podać tytuł Projektu)... potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją Projektu za zgodność z oryginałem oraz składania wszelkich innych oświadczeń woli związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie Projektu i dokonywania wszelkich innych czynności koniecznych do realizacji Projektu; 9) Potwierdzona za zgodność z oryginałem uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem Beneficjenta (Wnioskodawcy) (zgodnie z przepisami o finansach publicznych) zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 10) Potwierdzona za zgodność z oryginałem uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji Projektu (jeśli dotyczy). 11) Numeru rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi projektu, z którego jednostka realizująca projekt dokonuje wydatków z podaniem dokładnej nazwy i adresu banku oraz numeru rachunku transferowego (jeśli dotyczy). 12) Potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy/porozumienia pomiędzy partnerami wystawionej z datą poprzedzającą złożenie wniosku o dofinansowanie (w przypadku, projektów realizowanych w partnerstwie). W przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym wymaganym załącznikiem jest umowa o współpracy ponadnarodowej; Zgodnie z pismem znak: DZF-I (1)-85-Psz/11, z dnia 22 grudnia 2011r. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w partnerstwie nie oznacza, że w momencie złożenia wniosku między liderem a jego partnerami musi być zawarta umowa partnerska (umowa musi być zawarta najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie). 13) W przypadku, gdy Beneficjent powierzy realizację części lub całości zadań przewidzianych w projekcie podległym jednostkom lub partnerom i informację o tym zamieści we wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć dodatkowo: dane wszystkich podmiotów podległych/partnerów: nazwa, adres; numery rachunków bankowych wszystkich podmiotów podległych/partnerów, w sytuacji gdy ww. podmioty ponoszą bezpośrednio wydatki związane z realizacją projektu z podaniem dokładnej nazwy i adresu banku. 14) W przypadku wystąpienia pomocy de minimis Beneficjent/partner będzie zobligowany do złożenia następujących załączników: 52 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

53 wszystkich zaświadczeń o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku podatkowym oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem załącznika znajdującym się w wyżej wymienionym Rozporządzeniu), sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 15) W przypadku wystąpienia pomocy publicznej Beneficjent/partner będzie zobligowany do złożenia następujących załączników: informacji niezbędnych do udzielenia pomocy innej niż pomoc de minimis w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (zgodnie ze wzorem załącznika znajdującym się wyżej wymienionym Rozporządzeniu z późniejszymi zmianami), sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw). Dodatkowo ze względu na specyfikę danego Poddziałania, danego projektu oraz Beneficjenta/Partnera, może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych załączników dotyczących pomocy publicznej, których IOK na etapie formułowania Dokumentacji Konkursowej nie jest w stanie określić. UWAGA!!! W związku z powyższym IOK może wymagać od Beneficjenta/Partnera złożenia załączników dotyczących pomocy publicznej, które nie zostały wskazane w ppkt 15 o czym zawiadomi w piśmie informującym o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji. 16) Informacje dotyczące personelu projektu (Załącznik nr 6.9 do niniejszej Dokumentacji Konkursowej). 17) Oświadczenie o konieczności (lub nie) stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 6.11 do niniejszej Dokumentacji Konkursowej), 53 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

54 18) Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Załącznik nr 6.13 do niniejszej Dokumentacji Konkursowej). UWAGA!!! Każdy dokument (załącznik) będący kopią oryginalnego dokumentu powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem. Poświadczenie kopii dokumentów (załączników) wymaga pieczątki lub sformułowania za zgodność z oryginałem, aktualnej daty oraz podpisu (czytelnego w przypadku braku pieczątki imiennej lub nieczytelnego wraz z pieczątką imienną) osoby lub osób poświadczających upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta (wymienionych w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie) na każdej stronie dokumentu lub jedynie na pierwszej stronie ze wskazaniem numerów poświadczonych stron dokumentu w tym przypadku koniecznym jest ponumerowanie i zaparafowanie wszystkich stron dokumentu (załącznika). UWAGA!!! Nie złożenie wymaganych dokumentów w terminie lub złożenie dokumentów niezgodnych z wymaganiami IOK, bądź zawierających informacje sprzeczne z treścią wniosku może skutkować nie przystąpieniem do podpisania umowy Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Poddziałania będzie prowadzony od dnia r. do r., w siedzibie IOK, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Piastowska 12, Opole, I piętro pokój nr 16 w godz od poniedziałku do piątku. W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Uwaga!!! Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście w siedzibie IOK, nadesłanego pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, a nie data jego nadania). Wnioski złożone po godzinie ostatniego dnia trwania naboru pozostaną bez rozpatrzenia. Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną Wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do IOK o wycofanie złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO Kapitał Ludzki. Wniosek może zostać wycofany na 54 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

55 każdym etapie oceny, zarówno oceny formalnej, jak i oceny merytorycznej. Aby wycofać wniosek należy dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy, wskazaną/e w polu 2.6 wniosku o dofinansowanie. Wycofywany wniosek aplikacyjny zostanie wydany w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia pisma w tej sprawie. Dokumentem potwierdzającym wydanie wniosku o dofinansowanie będzie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawiciela IOK i upoważnionego do tego przedstawiciela Wnioskodawcy. 3. Procedura wyboru projektów Ocena formalna IOK dokona oceny formalnej wniosku mającej na celu sprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu. Ocena formalna dokonywana jest w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach (np. dużej liczby wniosków) IOK może wydłużyć powyższy termin do 21 dni roboczych, o czym informuje niezwłocznie na stronie internetowej Ocenie formalnej podlega każdy złożony w trakcie prowadzonego naboru wniosek o dofinansowanie. Wnioski złożone po zakończeniu naboru pozostają bez rozpatrzenia. Ocena formalna wniosku składa się z dwóch etapów, podczas których następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: ogólne kryteria formalne oraz kryteria dostępu. Konieczność spełnienia kryteriów dostępu oznacza, że do kolejnego etapu oceny (tj. oceny merytorycznej) jest przekazywany tylko ten wniosek, który je wszystkie spełnia. Kryteria dostępu mogą dotyczyć spełniania przez projekt jednego lub więcej wymogów. Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO Kapitał Ludzki. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej i przebiega na podstawie karty oceny formalnej (wzór zgodny z załącznikiem nr 6.2 do niniejszej Dokumentacji Konkursowej). UWAGA!!! W celu weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów formalnych oraz kryteriów dostępu zaleca się Wnioskodawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do IOK, sprawdzenie zgodności wniosku z załącznikami 6.1, 6.2 i 6.4 do niniejszej Dokumentacji Konkursowej. 55 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

56 3.1.2 Kryteria formalne dotyczą zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO Kapitał Ludzki zasadami. Stosowane będą następujące ogólne kryteria formalne: Wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów. Wniosek złożono we właściwej instytucji. Wniosek wypełniono w języku polskim. Wniosek jest kompletny 20 i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 21 i właściwą Dokumentacją Konkursową. Wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów z komponentem ponadnarodowym). Wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. Okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Roczny obrót 22 Projektodawcy i Partnerów ( o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera ) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie 23 ( zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu). Wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie). Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać 0-1 tzn. spełnia nie spełnia. UWAGA!!! Niespełnienie któregokolwiek z ogólnych kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Nie dotyczy to: a) kryterium: Wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą Dokumentacją Konkursową w zakresie wymogu kompletności wniosku, dla którego została wskazana lista uchybień podlegających korekcie lub uzupełnieniom (pkt ), 20 Patrz: Lista wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektu ze względu na niespełnienie wymogu kompletności wniosku. 21 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL stanowi odrębny dokument opracowany przez IZ PO KL i dostępna jest na stronie internetowej 22 W przypadku podmiotów nie będących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera. W przypadku publicznych uczelni wyższych patrz pkt W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 56 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

57 b) błędnie wypełnionych pól wniosku; punkt 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony, punkt 1.6 Nr konkursu pomimo, iż wprowadzenie korekty spowoduje zmianę sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie, c) niezłożenie wraz z wnioskiem lub złożeniem wymagającego korekty listu intencyjnego (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej) Wniosek nie spełni kryterium: Wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą Dokumentacją Konkursową ze względu na niespełnienie wymogu kompletności wniosku, jeżeli podczas przeprowadzonej oceny formalnej zostaną stwierdzone uchybienia wskazane w punktach: I i II, przy czym uchybienia z punktu II mogą zostać poddane korekcie lub uzupełnieniu. I. Lista uchybień formalnych, które nie podlegają korekcie lub uzupełnieniom: 1. Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej. II. Lista uchybień formalnych, które podlegają korektom lub uzupełnieniom: 1. Niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w Dokumentacji Konkursowej albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML). 2. Niezłożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy (2 kopii) listu intencyjnego w sprawie partnerstwa ponadnarodowego wyłącznie w przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym. 3. Brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku. 4. Brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w Dokumentacji Konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej. 5. Podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt 2.6 wniosku. 6. Nie dająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML). 7. Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Konkursowej. UWAGA!!! Uchybienie polegające na złożeniu nie zwalidowanego wniosku wypełnionego w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor podlega korekcie (pod warunkiem, że wczytanie wniosku do Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji on - line, nie powoduje zmiany sumy kontrolnej). Wnioskodawca dokonuje uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego w zakresie wskazanym przez IOK w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma 57 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

58 informującego go o takiej możliwości. W przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym lub ponadnarodowym Wnioskodawca może dokonać uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku w zakresie wskazanym przez IOK w terminie do 10 dni od dnia otrzymania pisma informującego go o takiej możliwości. Otrzymanie powyższego pisma potwierdzane jest zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za doręczone należy uznać pismo jeśli wysłano je na adres wskazany w pkt 2.5 wniosku o dofinansowanie projektu i otrzymano zwrotne potwierdzenie jego odbioru lub odmowę odbioru albo dwukrotnie otrzymano zwrotne potwierdzenie odbioru z informacją o nieodebraniu przesyłki. Uzupełnienie i/lub skorygowanie wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego może zostać dokonane przez Wnioskodawcę w siedzibie IOK lub też poprzez przesłanie uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników do IOK (decyduje data wpływu do IOK). Wniosek i/lub złożony wraz z nim list intencyjny może być uzupełniony i/lub skorygowany przez Wnioskodawcę jednokrotnie w zakresie wskazanym przez IOK. W przypadku, jeżeli wniosek i/lub złożony wraz z nim list intencyjny, mimo uzupełnienia i/lub skorygowania przez Wnioskodawcę w zakresie określonym przez IOK, nadal nie spełnia któregokolwiek z ogólnych kryteriów formalnych i/lub kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny formalnej zostaje on odrzucony bez możliwości dokonania kolejnej korekty i/lub uzupełnienia (nie jest rejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym). Wniosek zostaje również odrzucony, jeżeli Wnioskodawca nie dokona uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego w terminie 5 lub 10 dni roboczych w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym od dnia otrzymania pisma informującego go o takiej możliwości lub dokona uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego w zakresie innym niż wskazany przez IOK. Odrzucony wniosek nie podlega korektom ani uzupełnieniom. O zachowaniu przez Wnioskodawcę terminu 5 lub 10 dni roboczych w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym na dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego w zakresie wskazanym przez IOK decyduje data nadania przez Wnioskodawcę uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego lub data uzupełnienia i/lub skorygowania przez Wnioskodawcę wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego w siedzibie IOK Szczegółowe kryteria dostępu Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają 58 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

59 kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć, np.: Wnioskodawcy, grup docelowych, obszaru realizacji projektu. W ramach niniejszego konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: Kryterium wyboru grupy docelowej: Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa opolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa opolskiego), Uzasadnienie kryterium patrz podpunkt niniejszej Dokumentacji konkursowej W grupie docelowej co najmniej 4 osoby to pracownicy przedsiębiorstw odbywający staże i szkolenia praktyczne w jednostkach naukowych dotyczy projektu typu 1 (pkt ), Uzasadnienie kryterium patrz podpunkt niniejszej Dokumentacji konkursowej Kryterium dotyczące siedziby biura projektu: Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Uzasadnienie kryterium patrz podpunkt niniejszej Dokumentacji konkursowej Kryterium liczby wniosków projektowych złożonych w konkursie przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Uzasadnienie kryterium patrz podpunkt niniejszej Dokumentacji konkursowej Kryterium dotyczące wysokości finansowej projektu: Maksymalna wartość projektu wynosi ,00 PLN. Uzasadnienie kryterium patrz podpunkt niniejszej Dokumentacji konkursowej UWAGA!!! Spełnianie powyższych kryteriów dostępu weryfikowane jest na etapie oceny formalnej. UWAGA!!! Projekty nie spełniające powyższych kryteriów dostępu zostaną odrzucone i nie będą podlegały korektom i uzupełnieniom. 59 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

60 3.3. Ocena merytoryczna Komisja Oceny Projektów (KOP) powołana przez IOK dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. Posiedzenie KOP rozpocznie się najpóźniej w dniu r. (lub najpóźniej w dniu r.) w przypadku przedłużenia oceny formalnej). O wynikach oceny merytorycznej Projektodawcy zostaną poinformowani w ciągu 40 dni roboczych od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym (przypadku liczby wniosków nie przekraczającej 200). Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o kryteria horyzontalne, ogólne kryteria merytoryczne, kryteria strategiczne i wskazane kryteria dostępu. Za stopień, w jakim wniosek spełnia ogólne kryteria merytoryczne w trakcie oceny merytorycznej przyznawane będą oceny punktowe zgodnie z metodologią stosowania kryteriów wyboru projektów określoną w niniejszym rozdziale. Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych. Wniosek, który spełnia kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskał od każdego z oceniających co najmniej 60 punktów podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów od każdego z oceniających w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zawartych w Karcie oceny merytorycznej), może otrzymać dodatkowo premię punktową za spełnienie kryteriów strategicznych w wysokości określonej przez IP w kryteriach wyboru projektu na podstawie Planu działania na rok 2012, nie większą niż 20 punktów Ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne: zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; zgodność z prawodawstwem krajowym; zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i właściwymi wytycznymi IZ POKL w Systemie Realizacji PO KL; stosowanie uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w przypadkach, o których mowa w pkt niniejszej Dokumentacji Konkursowej Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać 0-1 tzn. spełnia nie spełnia. Wnioski nie spełniające jednego lub więcej kryteriów, są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej. 24 Kryterium zatwierdzone uchwałą nr 88 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego stosowania uproszczeń w rozliczaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1081/ Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

61 3.3.4 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Wnioskodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz przyjętego sposobu finansowania projektu w ramach PO Kapitał Ludzki. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne: - jakości projektu: wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej; wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu; adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru; opis ryzyka nie osiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł); opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech; uzasadnienie wyboru grupy docelowej; sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci); opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników /uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym; trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań; opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań; opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych); opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO Kapitał Ludzki; wartość dodana projektu; - Wnioskodawcy: doświadczenie Projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć; sposób zarządzania projektem; opis zaplecza technicznego oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu; opis działań, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników; 61 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

62 uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy); opis roli partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy); finansowania projektu: opis niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów; ocena racjonalności i efektywności wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki); ocena spełnienia zasady kwalifikowalności wydatków określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki; ocena zasadności poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki; ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu. Podczas oceny merytorycznej sprawdzane jest ponadto: czy koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania; czy poziom kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie przekracza poziomu dopuszczalnego dla projektu o danej wartości Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej (wzór zgodny z załącznikiem nr 6.4 do niniejszej Dokumentacji Konkursowej). Liczba punktów do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie całkowitej liczby 60 punktów, a także, co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie całkowitej liczby 60 punktów, a także, co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. Wniosek, który spełnia kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskał od oceniającego co najmniej 60 punktów podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów od oceniającego w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, może otrzymać dodatkowo premię punktową w wysokości określonej przez IP w kryteriach wyboru projektów na podstawie Planu działania na rok 2012, nie większą niż 20 punktów W przypadku różnicy w ocenie spełniania przez projekt kryteriów strategicznych między dwoma oceniającymi przewodniczący KOP rozstrzyga, która z ocen spełniania przez projekt kryteriów 62 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

63 strategicznych jest prawidłowa lub wskazuje inny sposób rozstrzygnięcia różnicy w ocenie. Decyzja Przewodniczącego KOP odnotowywana jest na Karcie oceny merytorycznej tego z oceniających, którego ocena spełniania przez projekt kryteriów strategicznych jest nieprawidłowa lub w protokole z prac KOP. Premia punktowa jest sumą wag punktowych przypisanych każdemu kryterium strategicznemu, które spełnia projekt. W przypadku, gdy wniosek od przynajmniej jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów, a także 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi co najmniej 30 punktów projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wylosowany przez Przewodniczącego KOP na posiedzeniu KOP. Jeśli IOK tak zdecyduje, przed dokonaniem trzeciej oceny, można zasięgnąć opinii eksperta z bazy ekspertów prowadzonej przez IZ oraz z centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających w części A Karty oceny merytorycznej i/lub dotyczące proponowanej kwoty dofinansowania oraz skierowania wniosku do negocjacji Przewodniczący KOP rozstrzyga je lub podejmuje decyzję o innym sposobie ich rozstrzygnięcia. W przypadku standardu minimum za rozbieżność należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod kątem standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnym odrzuceniu wniosku przed drugiego oceniającego. Rozbieżnością nie jest natomiast brak zaznaczenia identycznych odpowiedzi w standardzie minimum przez oceniających W przypadku dwóch lub więcej projektów standardowych o równej ogólnej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących punktach Karty oceny merytorycznej: uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu; zadania; grupy docelowe; wydatki projektu; potencjał i doświadczenie projektodawcy/sposób zarządzania projektem; oddziaływanie projektu. W sytuacji, gdy projekty uzyskają identyczną liczbę punktów w każdej części Karty oceny merytorycznej, miejsce na liście rankingowej zależy od wyników komisyjnego losowania, w którym uczestniczą: Przewodniczący KOP, Zastępca Przewodniczącego KOP (jeżeli został powołany) oraz 63 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

64 Sekretarz KOP. W losowaniu mogą także uczestniczyć w roli obserwatorów Wnioskodawcy, których losowanie dotyczy. W przypadku, jeżeli wysokość kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu nie pozwala na podjęcie negocjacji z Wnioskodawcą, którego wniosek znajduje się na wyższej pozycji listy rankingowej wniosków (wysokość kwoty ewentualnego dofinansowania wniosku stanowi więcej niż 125% wysokości kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu) IOK może podjąć negocjacje z Wnioskodawcą, którego projekt znajduje się na niższej pozycji listy rankingowej wniosków, a wysokość kwoty ewentualnego dofinansowania tego projektu stanowi nie więcej niż 125% wysokości kwoty dostępnej jeszcze do zakontraktowania w ramach konkursu. Fakt niepodjęcia negocjacji z danym projektodawcą powinien zostać udokumentowany zgodnie z procedurami wewnętrznymi IOK Na podstawie oceny punktowej każdego wniosku IOK przygotuje listę rankingową (tj. listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej), uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. O wyborze projektu do realizacji decyduje pozycja (liczba punktów) jaką dany projekt uzyska na liście rankingowej. Nie jest możliwy wybór do realizacji projektu, którego średnia arytmetyczna otrzymanych ocen jest mniejsza niż 60 punktów ogółem i/lub mniej niż 60% w jednym lub więcej punktów podlegających ocenie merytorycznej Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu IOK zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie realizacji projektu w celu wprowadzenia niezbędnych zmian do projektu. Negocjacje mogą dotyczyć zarówno zakresu merytorycznego, jak i budżetu projektu, w tym wysokości kwoty dofinansowania oraz wysokości kosztów pośrednich. Wnioskodawca, któremu przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowanych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje z IOK, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych. Negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Wnioskodawcę pisma informującego o tym przypadku (o zachowaniu tego terminu decyduje data nadania pisma przez Wnioskodawcę w odpowiedzi na pismo IOK informujące o możliwości negocjacji) i muszą zostać zakończone w ciągu kolejnych 20 dni roboczych od dnia rozpoczęcia negocjacji. Za termin rozpoczęcia negocjacji należy uznać datę wpływu do IOK pisma Wnioskodawcy w odpowiedzi na pismo IOK informujące o możliwości podjęcia negocjacji. Negocjacje obligatoryjnie obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w częściach D Kart oceny merytorycznej oraz kwestie wskazane przez Przewodniczącego KOP (o ile Przewodniczący KOP wskazał takie kwestie), w szczególności dotyczy to uwag dotyczących kategorii oceny IV Wydatki projektu zawartej w części B. Karty oceny merytorycznej. 64 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

65 W sytuacji wystąpienia w ramach negocjacji pisemnych rozbieżności pomiędzy stanowiskiem Wnioskodawcy a stanowiskiem IOK możliwe jest na wniosek jednej ze stron przeprowadzenie dodatkowego spotkania negocjacyjnego (w formie negocjacji ustnych), nawet po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie negocjacji, mającego na celu wypracowanie ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie, możliwej do zaakceptowania przez obie strony. Przed spotkaniem negocjacyjnym Wnioskodawca zostanie dokładnie poinformowany w formie pisemnej o wszystkich zastrzeżeniach, co do wniosku o dofinansowanie, które będą przedmiotem spotkania Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji lub z pozytywnym dla siebie skutkiem zakończył negocjacje z IOK, na wezwanie IOK i w określonym przez nią terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych (lub 10 dni w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym) od otrzymania przez niego informacji w tej sprawie, składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie, określone w punkcie niniejszej Dokumentacji Konkursowej. Zmniejszenie wartości projektu ustalone w wyniku negocjacji nie może wynosić więcej niż 25%. W przypadku, gdy zmniejszenie wartości projektu ustalone w wyniku negocjacji jest wyższe niż 25% IOK odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie projektu z danym Wnioskodawcą W przypadku zakwestionowania wartości wydatku/ów, zgłoszonych przez osobę/y oceniającą/e i/lub Przewodniczącego KOP i/lub osobę upoważnioną do prowadzenia negocjacji, Wnioskodawca zamierzający prowadzić negocjacje w tym zakresie jest zobowiązany do przedstawienia rozeznania rynku na podstawie dokumentów uzasadniających wysokość negocjowanych kwot tj. przedstawienia porównania cen od co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców (po przeprowadzeniu rozeznania rynku). Wynik rozeznania rynku należy przedstawić w tabeli (załącznik nr 6.10 do niniejszej Dokumentacji konkursowej), do której należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające dane wskazane z tabeli. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu. Nie jest wystarczające sporządzenie notatki roboczej lub protokołu z przeprowadzenia rozeznania rynku dokonanego w drodze wywiadu osobistego lub telefonicznego, chyba że notatka/protokół potwierdzone zostałyby podpisem każdego z wymienionych w ich treści dostawców/wykonawców. UWAGA!!! Rozeznanie rynku ma dotyczyć konkretnego projektu, który jest przedmiotem prowadzonych negocjacji z uwzględnieniem grupy docelowej, formy i zakresu wsparcia/obszaru wsparcia. W przypadku, gdy Wnioskodawca stwierdzi, że na rynku nie istnieje co najmniej trzech dostawców/usługodawców, może zostać wezwany na wniosek IP lub organów kontrolnych - do 65 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

66 przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie Podstawą zobowiązania Wnioskodawcy do realizacji projektu jest umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO Kapitał Ludzki (załącznik nr 6.7 a i nr 6.7 b do niniejszej Dokumentacji Konkursowej), której jednym z załączników jest złożony do konkursu i wybrany do realizacji wniosek o dofinansowanie (z ewentualnymi zmianami wynikającymi z negocjacji podjętych przez IOK). Jeśli w wyniku negocjacji zmieni się zakres merytoryczny i/lub budżet projektu będzie inny od pierwotnie wnioskowanego, wówczas Wnioskodawca składa dodatkowo skorygowany wniosek o dofinansowanie (wyłącznie o ustalenia wynikające z negocjacji). Jednocześnie do wskazanej powyżej korekty należy dołączyć tabelę zmian finansowych i merytorycznych (załącznik nr do niniejszej Dokumentacji Konkursowej) oraz Oświadczenie dotyczące wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 6.3 do niniejszej Dokumentacji Konkursowej. Nie złożenie w terminie poprawionego wniosku, złożenie wniosku o dofinansowanie skorygowanego niezgodnie z ustaleniami wynikającymi z negocjacji, ze zmianami nie wynikającymi z tych ustaleń lub innymi błędami upoważnia IOK do odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu, bez możliwości ponownej poprawy wniosku. 4. Procedura odwoławcza Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jaki merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny. Wnioskodawca, którego projekt otrzymał ocenę negatywną, czyli w przypadku oceny formalnej: nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny, a w przypadku oceny merytorycznej: nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w Dokumentacji Konkursowej) i/lub został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów ujętych w części A Karty oceny merytorycznej, otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (zgodnie z Kartą oceny merytorycznej z systemem wagowym zawartą w Dokumentacji Konkursowej), ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych 66 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

67 w ramach danego konkursu (wniosek zarejestrowany w KSI jako zatwierdzony), w terminie 14 dni kalendarzowych 25 od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest. UWAGA!!! Za doręczone należy uznać pismo jeśli wysłano je na adres wskazany w pkt 2.5 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i otrzymano zwrotne potwierdzenie jego odbioru/odmowę odbioru albo dwukrotnie otrzymano zwrotne potwierdzenie odbioru z informacją o nieodebraniu przesyłki. Ewentualne dodatkowe poinformowanie Wnioskodawcy drogą telefoniczną lub mailową przez instytucję rozpatrującą środek odwoławczy o wysłaniu pisma na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie powoduje zmiany sposobu liczenia ww. terminu na wniesienie protestu/odwołania. W przypadku, gdy podstawą do nie zakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r, (Dz.U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), a więc alokacji na Działanie lub Priorytet, środki odwoławcze nie przysługują. UWAGA!!! Protest nie może służyć uzupełnieniu treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku lub uwag dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje nie wynikające z treści wniosku, a zawarte w proteście nie są brane pod uwagę przez IOK przy jego rozpatrywaniu, jako mające wpływ na dokonaną ocenę wniosku. Przedmiotem protestu nie powinno być także wnioskowanie o przyznanie określonej punktacji, gdyż procedura rozpatrywania środków odwoławczych w PO Kapitał Ludzki nie jest tożsama z ponowną oceną wniosku. UWAGA!!! Składając protest Wnioskodawca powinien wskazać dokładny zakres protestu Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012r. z erratą oraz w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008r. z dnia 12 kwietnia 2011r., dostępnych na stronach internetowych: 25 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego. 67 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

68 4.1.3 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Pośredniczącej. Nie jest możliwe wniesienie odwołania, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem Wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść zarzuty dotyczące innych kwestii Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania odwołania znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązuje wersja z dnia 1 stycznia 2012r. z erratą oraz w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. z dnia 12 kwietnia 2011r., dostępnych na stronach internetowych: Po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji, o której mowa w art. 30b ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r.(Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), a więc informacji o wyniku rozpatrzenia wniesionych środków odwoławczych możliwe jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego (etap sądowy). Na gruncie ustawy możliwością wniesienia skargi do sądu administracyjnego objęta jest jedynie ww. informacja, a nie jakakolwiek informacja otrzymywana przez Wnioskodawcę od właściwej instytucji, w tym przykładowo informacja o wyniku ponownej oceny. Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych 26 od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji, o negatywnym wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega opłacie sądowej W wyniku rozpatrzenia skargi, sąd może: 1) uwzględnić skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą IZ lub IP; 2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono bezprzedmiotowe. Sąd rozstrzyga sprawę w zakresie, w terminie 30 dni kalendarzowych 27 od dnia wniesienia skargi. 26 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) 27 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) 68 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

69 4.1.7 Wniesienie skargi: 1) po terminie, 2) niekompletnej, 3) bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie, powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia Wnioskodawca lub właściwa IP lub IZ może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych 28 od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga jest rozpatrywana w terminie 30 dni kalendarzowych 29 od dnia jej wniesienia. UWAGA!!! Protest i odwołanie należy złożyć w formie papierowej (osobiście, pocztą lub kurierem). Protest i odwołanie dostarczone faksem i pocztą elektroniczną ( ) nie będą rozpatrywane, za wyjątkiem formy elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). UWAGA!!! Składając protest Wnioskodawca powinien wskazać dokładny zakres protestu. 5. Kontakt i dodatkowe informacje Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego adres: ul. 1 Maja 13/2, Opole, tel fax: , strona internetowa: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego adres: ul. Piastowska 12, Opole, I piętro pokój nr 16, tel , strona internetowa: 28 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) 29 Termin obliczany jest zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) 69 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

70 6. Załączniki Załączniki: 6.1 Lista sprawdzająca poprawność wniosku pod względem formalnym 6.2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu. 6.3 Wzór oświadczenia dotyczącego wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu Tabela zmian finansowych i merytorycznych w projekcie. 6.4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 6.5 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 6.6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. 6.7 a Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami. 6.7 b Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie (KWOTY RYCZAŁTOWE) Instrukcja wypełniania wniosku wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Wzór harmonogramu płatności Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo - księgowego Wzór oświadczenia uczestnika Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych. 6.8 Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu wraz z załącznikami Budżet Projektu z podziałem na Lidera Partnerstwa i partnerów Harmonogram płatności Wzór zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki. 6.9 Informacja dotycząca personelu projektu Zestawienie ofert po przeprowadzeniu rozeznania rynku Oświadczenie o konieczności (lub nie) stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Ogłoszenie prasowe Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 70 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

71 Załącznik nr 6.1 Lista sprawdzająca poprawność wniosku pod względem formalnym Lista sprawdzająca Lp. Kryterium Spełnia Nie spełnia 1 Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów? Uwagi Nie podlega korekcie /uzupełnieniu Podlega korekcie /uzupełnieniu 2 Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? (pkt. 1.5 wniosku)? 3 Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Nie podlega korekcie /uzupełnieniu 4 Czy wniosek został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą Dokumentacją konkursową? (w tym pkt 2.6, część V wniosku)? a Złożenie niezwalidowanego wniosku wypełnionego w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji Edytor (pod warunkiem, że wczytanie wniosku do Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji on - line, nie powoduje zmiany sumy kontrolnej). Nie podlega korekcie /uzupełnieniu, za wyjątkiem ppkt a Podlega korekcie/ uzupełnieniu 5 Czy wniosek jest kompletny? Podlega korekcie /uzupełnieniu z wyjątkiem ppkt b a b c d e Niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w Dokumentacji Konkursowej lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML). Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej. Brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku. Brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w Dokumentacji Konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej. Podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt 2.6 wniosku. Podlega korekcie/ uzupełnieniu Nie podlega korekcie /uzupełnieniu Podlega korekcie/ uzupełnieniu Podlega korekcie/ uzupełnieniu Podlega korekcie/ 71 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

72 f g h Nie złożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy (2 kopii) listu intencyjnego w sprawie partnerstwa ponadnarodowego (wyłącznie w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej). Nie dająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML). Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Konkursowej. 72 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012 Podlega korekcie/ uzupełnieniu Podlega korekcie/ uzupełnieniu Podlega korekcie/ uzupełnieniu 6 Czy poprawnie wskazano w punkcie 1.6 nr konkursu? Podlega korekcie/ 7 Czy wraz z wnioskiem złożono list intencyjny (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej)? 8 Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych? 9 Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu)? 10 Czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie)? 11 Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO Kapitał Ludzki? 12 W grupie docelowej co najmniej 4 osoby to pracownicy przedsiębiorstw odbywający staże i szkolenia praktyczne w jednostkach naukowych dotyczy projektu typu Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu 14 Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 15 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa opolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze uzupełnieniu Podlega korekcie/ uzupełnieniu Nie podlega korekcie /uzupełnieniu Nie podlega korekcie /uzupełnieniu Podlega korekcie /uzupełnieniu Nie podlega korekcie /uzupełnieniu Nie podlega korekcie /uzupełnieniu Nie podlega korekcie /uzupełnieniu Nie podlega korekcie /uzupełnieniu Nie podlega korekcie /uzupełnieniu

73 województwa opolskiego) 16 Maksymalna wartość projektu wynosi ,00 PLN Nie podlega korekcie /uzupełnieniu 73 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

74 Załącznik nr 6.2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO PO KL 30 (obowiązuje w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie złożonych od dnia 1 stycznia 2012r.) INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU: DATA WPŁYWU WNIOSKU:.. NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:.. SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY: Karta oceny formalnej jest wypełniana przez pracownika instytucji organizującej konkurs. Osoba dokonująca weryfikacji formalnej podpisuje deklarację poufności. Deklaracja poufności Zobowiązuję się do nie ujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. Data, miejscowość i podpis: W tym projektu innowacyjnego i współpracy ponadnarodowej. 74 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

75 A OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE TAK NIE DO KOREKTY/ NIE DOTYCZY Uwagi POPRAWY 1 Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów? Jeżeli zaznaczono NIE wniosek jest odrzucany 2 Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? (pkt 1.5 wniosku) 3 Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją 4 wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą Dokumentacją Konkursową? (w tym pkt 2.6, część V wniosku) 5 Czy wraz z wnioskiem złożono list intencyjny? (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej) Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) 6 jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu)? (nie dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 9.5 PO KL) 7 Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych? 1) 8 Czy wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie)? 9 Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL? B 1 2 KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ (wypełnić zgodnie z zapisami Planu działania) W grupie docelowej co najmniej 4 osoby to pracownicy przedsiębiorstw odbywający staże i szkolenia praktyczne w jednostkach naukowych dotyczy projektu typu 1*. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą TAK NIE NIE DOTYCZY Uwagi 1) Zaznaczyć TAK, jeśli nie są współfinansowane, NIE jeżeli są współfinansowane. 75 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

76 3 4 projektu Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa opolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa opolskiego). 5 Maksymalna wartość projektu wynosi ,00 PLN. C DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU TAK NIE Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne oraz dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej i może zostać przekazany do oceny merytorycznej? Czy wniosek może zostać skierowany do uzupełnienia i/lub korekty (zgodnie z zapisami właściwej Dokumentacji Konkursowej)? *Dotyczy typów projektów wskazanych w pkt Dokumentacji Konkursowej dla konkursu nr 1/POKL/8.2.1/2012 Sporządzone przez: Imię i nazwisko: Komórka organizacyjna: Data: Podpis: Zatwierdzone przez: Imię i nazwisko: Komórka organizacyjna: Data: Podpis: 76 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

77 Załącznik nr 6.3 Wzór oświadczenia dotyczącego wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu..... Nazwa i adres Beneficjenta/Wnioskodawcy (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE Niniejszym, oświadcza się, iż złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.( nazwa i nr projektu).o sumie kontrolnej: nie zawiera żadnych zmian, poza tymi, jakie zostały wskazane w piśmie/protokole Instytucji Organizującej Konkurs nr pisma i data / nr potokołu (podpis i pieczęć Beneficjenta/Wnioskodawcy) 77 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

78 6.3.1 Tabela zmian finansowych i merytorycznych w projekcie. TABELA ZMIAN MERYTORYCZNYCH I/LUB FINANSOWYCH W PROJEKCIE Lp. Dotyczy zapisu/pkt we wniosku o dofinansowanie Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Uzasadnienie zmiany 1. (należy podać nr punktu i tytuł, np. 2.1 Nazwa projektodawcy) 2. Oświadczam, że do wniosku o dofinansowanie projektu..(tytuł projektu)... o sumie kontrolnej.(suma kontrolna nowego wniosku).zostały wprowadzone wyłącznie powyższe zmiany... (podpis osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy, zgodnie z polem 2.6 wniosku) 78 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

79 Załącznik nr 6.4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY:... 1 W tym projektu współpracy ponadnarodowej. Z wyłączeniem projektu innowacyjnego. 79 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

80 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ A. KRYTERIA HORYZONTALNEI DOSTĘPU (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem X ) 1. Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej? TAK PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY FORMALNEJ NIE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ (wypełnia IOK): 2. Czy projekt spełnia kryteria dostępu? TAK NIE NIE DOTYCZY Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym właściwym prawodawstwem krajowym? TAK NIE Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej? TAK NIE Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi. 1. TAK 2. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? NIE 5. TAK 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? NIE TAK NIE 4 TAK Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? NIE 80 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

81 5. TAK 6. TAK Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? NIE NIE 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? TAK NIE Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 2) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3) zamknięta rekrutacja projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? TAK NIE Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? TAK Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji POKL?* TAK NIE NIE Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe? TAK NIE NIE DOTYCZY Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w oparciu o stawki jednostkowe? TAK NIE NIE DOTYCZY 10. Czy koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania? (pkt wniosku) 81 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

82 NIE PRZEKRACZAJĄ PRZEKRACZAJĄ NIE DOTYCZY 11. Czy wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została wyliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? (pkt wniosku) TAK NIE SKIEROWAĆ WNIOSEK DO NEGOCJACJI NIE DOTYCZY UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH I DOSTĘPU (wypełnić, jeśli w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące negatywną oceną wniosku) *W zakresie: Poddziałania (współzarządzanie funduszem szkoleniowym przez partnerów społecznych), Działania 6.2 (inżynieria finansowa) oraz Poddziałania (brokering edukacyjny). B. Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu 3.1 i 3.4* Minimum: 15 pkt. *dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 3.2 a b c d PYTANIE UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CELE PROJEKTU RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU* Wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w nawiązaniu do wskazanego problemu Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru Opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu* GRUPY DOCELOWE (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjnopromocyjnym, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób ) Przyznana liczba punktów Maksymalna liczba punktów (100) */7 7*/10 5*/0 15 (0*) Uwagi/Komentarze 82 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

83 Minimum: 9 pkt. *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjnopromocyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób a Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech 2(0*) b Uzasadnienie wyboru grupy docelowej 3(0*) c d Opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci) Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym 5(0*) 5(0*) 3.3 Minimum: 12/21* pkt. ZADANIA 20 (35*) Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów a 15 szczegółowych projektu i racjonalność harmonogramu zadań Opis produktów, które będą 5 wytworzone w ramach zadań *dotyczy tylko projektów badawczych i b informacyjnopromocyjnych, w których nie Opis stosowanej metodologii jest udzielane badania/kanałów informacyjnych i c bezpośrednie sposobu dotarcia do grup docelowych wsparcie dla kampanii** osób **dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych 0/15* 3.5 ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 10 Opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia a Minimum: oczekiwanych efektów realizacji danego 6 6 pkt. Priorytetu PO KL b Wartość dodana projektu i 3.7 Minimum: 9 pkt. * dotyczy tylko projektów przewidzianych do realizacji w a POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć b Sposób zarządzania projektem 3***/5 c Opis zaplecza technicznego oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

84 partnerstwie ** jeżeli wykonanie zadań będzie zlecane innym podmiotom d e f Opis działań, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników Uzasadnienie wyboru partnerów projektu* i innych podmiotów** Opis roli partnerów* i innych podmiotów** *** dotyczy projektów zawierających * i/lub ** 3***/6 2***/0 3***/0 IV WYDATKI PROJEKTU 15 a Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów * 4 Minimum: 9 pkt. b Ocena racjonalności i efektywności wydatków projektu, tj. zgodności ze stawkami rynkowymi (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)** c Ocena spełniania zasady kwalifikowalności wydatków określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL d Ocena zasadności poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu oraz zgodności z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL e Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu * Dokonując oceny niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów należy zwrócić uwagę m.in. na niezbędność ponoszenia wydatków na wyposażenie, biorąc pod uwagę deklarowany przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie potencjał techniczny. ** Dokonując oceny racjonalności i efektywności wydatków w projekcie należy nie tylko odnosić się do pojedynczych pozycji wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu. Ponadto należy wskazać podstawę oceny stawek pod kątem ich zgodności z cenami rynkowymi (np. strony www, wyniki rozeznania rynku, doświadczenie oceniających) Suma uzyskanych punktów za kryteria merytoryczne: Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 60% punktów w każdym z punktów 3.1 i 3.4, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 i 3.7 oraz IV? TAK NIE 84 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

85 Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów strategicznych (zaznaczyć właściwe znakiem X tylko gdy w polu powyżej zaznaczono TAK oraz wpisać kryterium, jego wagę punktową zgodnie z Planem działania oraz liczbę otrzymanych punktów za każde kryterium, równą wadze punktowej, jeśli kryterium zostało spełnione): kryterium 1: Projekt zakłada organizację staży i/lub czasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w firmach z branży ekoenergetycznej lub zielonej technologii. waga punktowa: 10 liczba otrzymanych punktów:... kryterium 2: W projekcie jednym z rezultatów stażu każdego z pracowników naukowych w przedsiębiorstwach będzie opracowanie przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego dla danego przedsiębiorstwa. waga punktowa: 10 liczba otrzymanych punktów:... TAK pkt TAK pkt TAK pkt NIE 0 pkt NIE 0 pkt NIE 0 pkt ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW: C. CZY WNIOSEK SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYTERIA DOSTĘPU I HORYZONTALNE ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ A KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ), ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? TAK NIE UZASADNIENIE OCENY WNIOSKU (MINIMUM 10 ZDAŃ) 85 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

86 D. Weryfikacja budżetu i zakresu merytorycznego wniosku: a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne; b) kwestionowane wysokości wydatków, wraz z uzasadnieniem; c) proponowane zwiększenie wydatków, wraz z uzasadnieniem d) proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, wraz z uzasadnieniem. CZY WNIOSEK ZOSTANIE SKIEROWANY DO NEGOCJACJI? TAK uzasadnić NIE uzasadnić Proponowana kwota dofinansowania:... PLN podpis data 86 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

87 Załącznik nr 6.5 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego List intencyjny dotyczący współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomiędzy (nazwa Projektodawcy, adres siedziby) a (nazwa Partnera, adres siedziby) oraz (podać pozostałych Partnerów i ich adresy) Artykuł 1 Strony oświadczają, iż rozpoczęły / rozpoczną 2 negocjacje prowadzące do zawarcia umowy o współpracy ponadnarodowej w celu realizacji projektu.. (tytuł projektu) 3 / komponentu ponadnarodowego w projekcie.. (tytuł projektu) 4. Strony oświadczają, iż podpiszą umowę o współpracy ponadnarodowej w terminie.. 5. Artykuł 2 Umowa o współpracy ponadnarodowej określi szczegółowe działania, które będą podejmowane w związku z realizacją i zarządzaniem projektem, budżet przypadający na każdego partnera oraz zasady finansowania. Artykuł 3 W przypadku nie podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej, o której mowa w artykule 1, niniejszy list intencyjny nie pociąga jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze stron. 2 Należy wybrać jeden z zapisów. 3 W przypadku wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej. 4 W przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym. 5 Należy wskazać zgodnie z Systemem Realizacji PO KL. 87 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

88 Artykuł 4 Niniejszy list intencyjny sporządzano w dwóch(lub więcej 6 ), jednobrzmiących egzemplarzach. 1. Projektodawca (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Projektodawcy) (miejscowość, data) 2. Partner (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera) (miejscowość, data) 3. Partner (podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera) ( miejscowość, data) 6 Należy wybrać jeden z zapisów i odpowiednio doprecyzować. 88 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

89 Letter of intent for transnational cooperation in the Human Capital Operational Programme between (name of Project Promoter, address) and (name of Partner, address) and (names of remaining Partners and their addresses) Article 1 The Parties declare that they have entered into/ are going to enter into 7 negotiations leading to the conclusion of a transantional cooperation agreement with a view to executing the project.. (name of project) 8 / transnational component in the project.. (name of project) 9. The Parties declare that they will sign the transnational cooperation agreement by (date) Article 2 The transnational cooperation agreement shall define all activities to be undertaken in connection with the execution and management of the project, the budget of each of the Partners and the financing arrangements. Article 3 In the event the transnational cooperation agreement, referred to in Art. 1 above, is not concluded, this Letter of Intent shall not involve any obligations for any of the Parties. Article 4 This Letter of Intent has been drawn up in two(or more 11 ) identical counterparts. 7 Choose one of the options given. 8 For separate transnational cooperation projects. 9 For projects with a transnational component. 10 As provided in the HC OP Implementation System. 11 Choose one of the options and provide relevant details. 89 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

90 1. Project Promoter (signature of authorised person/s for the Project Promoter) (place, date) 2. Partner (signature of authorised person/sfor the Partner) (place, date) 3. Partner (signature of authorised person/sfor the Partner) (place, date) 90 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

91 Załącznik nr 6.6 Wzór Umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer wniosku o dofinansowanie: Tytuł projektu: 1. Informacja o Partnerach Ponadnarodowych Partner nr 1 (Polski projektodawca ) Skrócona nazwa organizacji Pełna nazwa organizacji Typ organizacji (wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Status prawny (wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Strona internetowa Osoba do kontaktów roboczych Stanowisko Imię Nazwisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty Adres pocztowy Kod pocztowy Kraj Miasto 91 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

92 Partner nr 2 Skrócona nazwa organizacji Pełna nazwa organizacji Typ organizacji(wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Status prawny(wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Strona internetowa Osoba do kontaktów roboczych Stanowisko Imię Nazwisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty Adres pocztowy Kod pocztowy Kraj Miasto Partner nr 3 Skrócona nazwa organizacji Pełna nazwa organizacji Typ organizacji(wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Status prawny(wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Strona internetowa Osoba do kontaktów roboczych Stanowisko Imię Nazwisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty 92 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

93 Adres pocztowy Kod pocztowy Kraj Miasto Partner nr 4 Skrócona nazwa organizacji Pełna nazwa organizacji Typ organizacji (wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Status prawny (wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Strona internetowa Osoba do kontaktów roboczych Stanowisko Imię Nazwisko Numer telefonu Numer faksu Adres poczty Adres siedziby Kod pocztowy Kraj Miasto Partner nr 5 Skrócona nazwa organizacji Pełna nazwa organizacji Typ organizacji(wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Status prawny(wybór z listy zamieszczonej w Załączniku na końcu umowy) Strona internetowa Osoba do kontaktów roboczych Stanowisko Imię Nazwisko Numer telefonu 93 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

94 Numer faksu Adres poczty Adres pocztowy Kod pocztowy Kraj Miasto 2. Opis współpracy ponadnarodowej Wspólne cele partnerów realizujących projekt we współpracy ponadnarodowej Planowane rezultaty i produkty 94 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

95 95 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

96 Opis działań ponadnarodowych 1. Liczba planowanych działań : [] Nazwa działania Daty rozpoczęcia i zakończenia działania Miejsce realizacji działania Partner odpowiedzialny za realizację działania Inni partnerzy biorący udział w działaniu Cele działania Opis zadań Planowane/zakładane rezultaty i produkty Jeśli to konieczne, należy stworzyć dodatkowe wiersze w tabeli dla kolejnych planowanych działań ponadnarodowych 96 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

97 Szczegółowy opis planowanych zadań i sposób ich realizacji przez każdego partnera w ramach poszczególnych działań ponadnarodowych Działania 1. Partner Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr Jeśli to konieczne, należy stworzyć dodatkowe wiersze w tabeli dla kolejnych planowanych zadań i sposobu ich realizacjiprzez każdego partnera w ramach poszczególnych działań ponadnarodowych 97 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

98 3. Postanowienia finansowe Budżet przypadający na każdego partnera ponadnarodowego Działanie Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Razem 1. Nazwa działania 1 2. Nazwa działania 2 3. Nazwa działania 3 4. Nazwa działania 4 5. Nazwa działania 5 6. Nazwa działania 6 7. Nazwa działania 7 8. Nazwa działania 8 9. Nazwa działania Nazwa działania 10 Koszty ogółem 98 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

99 Jakie są źródła finansowania działań ponadnarodowych realizowanych przez poszczególnych partnerów w ich krajach pochodzenia? Partner Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Źródła finansowania Europejski Fundusz Społeczny Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Inne europejskie źródła finansowania Krajowe finansowania źródła Wkład własny Inne (włączając wkład rzeczowy) Jeśli tak, proszę określić poniżej Uwagi dot. źródeł finansowania, z których korzystają poszczególni partnerzy ponadnarodowi: 99 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

100 4. Zagadnienia organizacyjne Opis procedur organizacyjnych uzgodnionych dla partnerstwa ponadnarodowego: - Jakie procedury obowiązują partnerów ponadnarodowych przy podejmowaniu decyzji? - Jaki system komunikacji będzie wykorzystywany do wymiany informacji, wypracowanych narzędzi i rezultatów w ramach partnerstwa ponadnarodowego (np.: intranet, biuletyn elektroniczny)? - Jakie są planowane procedury monitoringu i ewaluacji rezultatów? Jaki(e) język(i) roboczy(e) obowiązuje(ą) w ramach partnerstwa? 100 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

101 5. Podpisy partnerów Partner nr 1 Data: Pieczęć organizacji: Imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera: Podpis: Partner nr 2 Data: Pieczęć organizacji: Imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera: Podpis: 101 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

102 Partner nr 3 Data: Pieczęć organizacji: Imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera: Podpis: Partner nr 4 Data: Pieczęć organizacji: Imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera: Podpis: Partner nr 5 Data: Pieczęć organizacji: Imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera: Podpis: 102 Konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/2012

103 Załącznik Typ organizacji (EFS) Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca na poziomie regionalnym lub centralnym Jednostka samorządu regionalnego lub lokalnego Przedsiębiorstwo Organizacja pozarządowa Instytucja finansowa Instytucja doradcza Organizacja pracodawców Związek zawodowy Izba handlowa, przemysłowa, rzemieślnicza Organizacja edukacyjno - szkoleniowa Organizacja rozwoju regionalnego Agencja pośrednictwa pracy/zatrudnienia Uniwersytet/szkoła wyższa, instytucja badawcza Organizacja działająca na rzecz wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Instytucje ekonomii społecznej Inne Status prawny Instytucja publiczna Jednostka samorządu regionalnego lub lokalnego Przedsiębiorstwo handlowe Stowarzyszenie lub organizacja non-profit Fundacja Inne 103

104 Transnational Agreement Operational Programme in Poland: Number and name of Priority axis: Number and name of Measure: Number and name of Submeasure: Number of application for assistance: Title of the project: 1. Description of the Transnational Partners Partner n 1 (Polish project promoter) Organisation name (acronym) Organisation name (full) Type of organisation (see choice of European categories in the annex) Legal status (see choice of European categories in the annex) Web site Contact person Title First name Surname Postal address Telephone + Fax + Postcode Country Town/City 104

105 Partner n 2 Organisation name (acronym) Organisation name (full) Type of organisation (see choice of European categories in the annex) Legal status (see choice of European categories in the annex) Web site Contact person Title First name Surname Postal address Telephone + Fax + Postcode Country Town/City Partner n 3 Organisation name (acronym) Organisation name (full) Type of organisation (see choice of European categories in the annex) Legal status (see choice of European categories in the annex) Web site Contact person Title First name Surname Postal address Telephone + Fax + 105

106 Postcode Country Town/City Partner n 4 Organisation name (acronym) Organisation name (full) Type of organisation (see choice of European categories in the annex) Legal status (see choice of European categories in the annex) Web site Contact person Title First name Surname Postal address Telephone + Fax + Postcode Country Town/City Partner n 5 Organisation name (acronym) Organisation name (full) Type of organisation (see choice of European categories in the annex) Legal status (see choice of European categories in the annex) Web site Contact person Title First name Surname Postal address Telephone + Fax + 106

107 Postcode Country Town/City 2. Description of the Transnational Co-operation Joint objectives of the transnational partners Expected results and products 107

108 108

109 Description of the different transnational activities Total number of planned activities : [] Activity titles Starting and ending dates of implementation Place where activity to be carried out Partner in charge Other partner(s) taking part in the activity Objectives of the activity Description of tasks Expected results and products If necessary, add extra lines for any further planned transnational activities 109

110 Detail of the planned tasks and means implemented by each partner, for each transnational activity Activities 1. Partner N 1 N 2 N 3 N 4 N If necessary, add extra lines for any further planned tasks and means implemented by each partner, for each transnational activity 110

111 3. Financial Arrangements Budget per transnational partner Activity N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 Total 1. Title of activity 1 2. Title of activity 2 3. Title of activity 3 4. Title of activity 4 5. Title of activity 5 6. Title of activity 6 7. Title of activity 7 8. Title of activity 8 9. Title of activity Title of activity 10 Total cost 111

112 How are the transnational activities of each partner funded in their country of origin? Partner N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 Funding source Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No European Social Fund Other funding European National funding Self-funding Others (including contributions inkind) If yes, please stipulate below Eventual comments on the types of funding used by the different partners : 112

113 4. Organisational Arrangements Description of the modes of organisation agreed for the transnational partnership: - What procedures have been arranged for decision-making between the transnational partners? - What means of communication have been implemented for sharing information, working tools and results within the transnational partnership (e.g. intranet, electronic newsletter)? - What are the planned procedures for monitoring and evaluation of the results? What is(are) the working language(s) within the partnership? 113

114 5. Partner Signatures Partner n 1 Date : Organisation s stamp: Name and job title of the legal (or delegated) representative/s: Signature : Partner n 2 Date : Organisation s stamp: Name and job title of the legal (or delegated) representative/s: Signature : 114

115 Partner n 3 Date : Organisation s stamp: Name and job title of the legal (or delegated) representative/s: Signature : Partner n 4 Date : Organisation s stamp: Name and job title of the legal (or delegated) representative/s: Signature : Partner n 5 Date : Organisation s stamp: Name and job title of the legal (or delegated) representative/s: Signature : 115

116 Annex Type of organisation (ESF) managing authority or intermediate body at national or regional level Regional or local authority Enterprise NGO Financial institution Consultancy Employers organisation Trade Union Chamber of commerce, industry, crafts Education and training organisation Regional development organisation Employment agency or service University, research organisation Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups Institutions of social economy Other Legal status Public institution Regional or local authority Commercial enterprise Non profit organisation or association Foundation Other

117 Załącznik nr 6.7a Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu... pomiędzy:... [nazwa i adres instytucji], zwaną/ym dalej Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) 2), reprezentowaną przez:... a...[nazwa i adres Beneficjenta 3), a gdy posiada - również NIP i REGON], zwaną/ym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: Ilekroć w umowie jest mowa o: 1) Programie oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011r. nr K (2011)9058; 2) Priorytecie oznacza to [nazwa i numer Priorytetu]; 3) Działaniu oznacza to [nazwa i numer Działania]; 4) Projekcie oznacza to projekt pt. [tytuł projektu] realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr..., zwanym dalej wnioskiem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 5) Partnerze oznacza to instytucję wymienioną we wniosku, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt 1. 1) Wzór umowy stanowi minimalny zakres i może być przez strony uzupełniony o postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzoru umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze. Wzór umowy stosuje się dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz beneficjentów, którzy nie otrzymują środków na realizację projektów na podstawie odrębnych przepisów prawa krajowego. 2) W przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca nie delegowała zadań na Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), należy w tekście umowy odpowiednio zamienić Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) na Instytucja Pośrednicząca. 3) Beneficjent rozumiany jest jako lider projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku. 117

118 wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi być uzasadniony 4) ; 6) wydatkach kwalifikowalnych należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres strony internetowej]; 7) Instytucji Pośredniczącej oznacza to [nazwa Instytucji Pośredniczącej] 5) ; 8) Instytucji Zarządzającej oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; 9) danych osobowych oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 6) nr zawartego w dniu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy; 10) przetwarzaniu danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym; 11) pracowniku oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego. Przedmiot umowy Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej... PLN (słownie: ) i stanowiącej nie więcej niż % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: 2. 1) płatność ze środków europejskich w kwocie PLN (słownie ); 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie. PLN (słownie ). 1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w 24 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem. 2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w 1 pkt 6 oraz z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres strony internetowej] 7). 3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w ust. 2 i 1 pkt Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować aktualnie obowiązującą treść wytycznych, o których mowa w ust. 2 i 1 pkt ) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 5) Należy wykreślić, w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca jest stroną umowy o dofinansowanie Projektu. 6) Należy przywołać Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu/komponentu regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jeżeli stroną umowy o dofinansowanie jest Instytucja Pośrednicząca. 7) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym lub współpracy ponadnarodowej. 118

119 3a. 8) 1. W ramach pierwszego etapu realizacji projektu Beneficjent zobowiązuje się do przygotowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego w terminie wskazanym we wniosku. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego podlega akceptacji przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) po jej uprzednim zaopiniowaniu przez sieć tematyczną. 2. W przypadku gdy Beneficjent nie przedłoży strategii wdrażania projektu innowacyjnego lub gdy strategia projektu innowacyjnego nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) zgodnie z ust. 1, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) rozwiązuje niniejszą umowę w trybie określonym w 25 ust W drugim etapie realizacji projektu, w terminie wskazanym we wniosku Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia produktu określonego we wniosku do walidacji przez sieć tematyczną. 4. W przypadku gdy Beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną zgodnie z ust. 3, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w 2, lub rozwiązać niniejszą umowę w trybie określonym w 25 ust. 1 pkt Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie PLN (słownie: ), co stanowi % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł: 1) w kwocie PLN (słownie ); 2) w kwocie PLN (słownie ). W przypadku nie wniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w 2 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego określonego w 2. Wkład własny ze środków publicznych, który zostanie rozliczony w wysokości przekraczającej 15% wydatków Projektu sfinansowanych ze środków publicznych jest niekwalifikowalny 9). 2. Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w 1 pkt 6, stanowią % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich z zastrzeżeniem ust ) 3. Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, tj. wartość kosztów bezpośrednich ulega pomniejszeniu o wartość zadań zleconych w ramach Projektu. 4. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 11) 1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku. 2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu. 3. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załączony do wniosku. 4. Projekt będzie realizowany przez:... 12) ) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań. 9) Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. 10) Należy wykreślić, w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 11) Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług. 12) W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 należy wykreślić. Realizatorem nie może być jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta projektu wskazano jedną jednostkę (np. powiat), natomiast projekt faktycznie realizowany jest przez wiele jednostek (np. placówek oświatowych) do umowy o dofinansowanie należy załączyć wykaz wszystkich jednostek realizujących dany projekt. 119

120 1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. 2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy 13). 6. Płatności 1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają 14) Dofinansowanie, o którym mowa w 2, na realizację Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjenta. 2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia). 3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, w szczególności we wniosku o płatność, o którym mowa w 9 ust. 3, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie, o którym mowa w 10 ust.2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 4. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w 5 ust. 1 15). 5. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta 16) :. 6. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne 17). 7. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust Odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej ) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 14) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 15) Należy wykreślić, w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca / Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w dokumentacji konkursowej ograniczy możliwość kwalifikowania wydatków wstecz. 16) Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego. 17) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 120

121 9. Beneficjent przekazuje informację o odsetkach, o których mowa w ust. 8, w terminie 18 i zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 10. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w 2 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada tego roku. 11. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 10, w części niewydatkowanej przed upływem dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 12. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 11 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 13. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w 2 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym. 1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5: 1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w 8 ust. 1, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ; 9. 2) kolejne transze dofinansowania (n+1) przekazywane są po: a) złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania (n) przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) zgodnie z 10 ust. 2, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w 25 ust. 1 oraz b) zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania (n-1), zgodnie z 10 ust Transze dofinansowania wypłacane są pod warunkiem: 1) w przypadku środków, o których mowa w 2 pkt 1, realizacji zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 2) w przypadku środków, o których mowa w 2 pkt 2, dostępności środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 3. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej i papierowej sporządzony przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). Dopuszcza się składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap 20 lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust. 3: 1) wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy/ załącznika nr 1 do wniosku o płatność 22) ; 18 Należy określić termin na przekazanie informacji nt. zwrotu odsetek bankowych. 19) Należy skreślić jeśli nie dotyczy. 20) epuap - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 21) Należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 22) Niepotrzebne skreślić. 121

122 2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w 8 ust. 5 lub historii z tego rachunku bankowego oraz wyciągi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność 23 a w przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność;, 24) 3) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z 16 pkt 2 niniejszej umowy 25) ; 4) informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, zgodnie z formularzem zawartym w załączniku nr 2 do wniosku o płatność Kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w 8 ust. 5: 1) w zakresie środków, o których mowa w 2 pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa w 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, przy czym Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 27) dni roboczych od dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania; 2) w zakresie środków, o których mowa w 2 pkt 2, w terminie płatności, o którym mowa w pkt Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w 8 ust. 1, w terminie 28) dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. 2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej 3. i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez beneficjenta wersji wniosku o płatność. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy: 10. 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność; 2) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) informacji o wykonaniu/ zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych. 4. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wezwać beneficjenta do złożenia kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów księgowych dotyczących Projektu. 5. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie. 23) O ile wymaga tego Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 24) Dotyczy projektów, w których środki dofinansowania przekazywane są w formie zaliczki i w których beneficjent nie został zwolniony z załączania wyciągów bankowych lub innych równoważnych dokumentów.. Należy wykreślić jeśli nie dotyczy.. 25) Należy wykreślić, w przypadku projektu badawczego lub informacyjno-promocyjnego. 26) Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, ogłoszonych na podstawie Planów działań, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności zatrudnieniowej. 27) Należy podać liczbę dni, przy czym okres przekazania zlecenia płatności nie może przekroczyć 5 dni roboczych. 28) Należy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych (w przypadku projektów partnerskich, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wydłużyć odpowiednio termin złożenia wniosku). Za termin złożenia wniosku o płatność do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) uznaje się termin nadania dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego. 122

123 6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2, informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać: 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem; 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w 2 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego 29) wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w 8 ust. 1, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność. 8. Odsetki, o których mowa w ust. 6, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 9. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. 30) 10. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. 11. Końcowe rozliczenie projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez beneficjenta ostatecznych danych nt. realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, nie później niż 100 dni od zakończenia realizacji projektu Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu. 2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z 8 ust. 12, z zastrzeżeniem ust Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wezwać Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w 8 ust W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może zawiesić uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia: 12. 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową, 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu, 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz 4) na wniosek instytucji kontrolnych. 2. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. 29) Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. 30) Należy wykreślić, w przypadku gdy Beneficjent nie jest jednostką sektora finansów publicznych. 31) Dotyczy wyłącznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, ogłoszonych na podstawie Planów działań, w któ8rych zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności zatrudnieniowej. Należy wykreślić jeśli nie dotyczy. 123

124 3. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie określonym w 9 ust Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 13. 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), 3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośrednicząca II stopnia) w tym wezwaniu. 4. Beneficjent dokonuje również zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot zgodnie z 18 ust. 4 oraz 27 ust Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 6. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych. 1. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/ , o ile przepisy dotyczące pomocy publicznej tak stanowią Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem. 3. Beneficjent ma obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku. Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków ) 1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, nie później niż w terminie 34) weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco 35). 32 Z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ ) Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. 34) Należy wskazać termin złożenia zabezpieczenia, przy czym zaleca się, aby termin nie przekraczał 15 dni roboczych od daty podpisania umowy, chyba że nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie. 124

125 2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność. Beneficjent zobowiązuje się do: Monitoring i kontrola 1. niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji; 2. przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do umowy; 3. zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu W przypadku zlecania zadań merytorycznych lub ich części w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. 3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośrednicząca II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust. 2 i Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej. 1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośrednicząca II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w 5 ust. 4 36), w siedzibie Partnerów 37), jak i w miejscu realizacji Projektu. 3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu ) W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia. 36) Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent 37) Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 125

126 realizowanymi bezpośrednio przez Partnerów i 38) wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w 17 ust. 2 i Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu. 1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w 17 ust. 2 i Konkurencyjność wydatków 20a Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS, stanowiące załącznik do Wytycznych. 2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z dokumentem pt. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres strony internetowej]. 3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 mają zastosowanie również do Partnerów. 20b Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych., 2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zapisów w ust. 1 może zastosować korekty finansowe, zgodnie z dokumentem pt. Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres strony internetowej]. 3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 mają zastosowanie również do Partnerów. Ochrona danych osobowych Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją 38) Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 39 Należy wykreślić w przypadku, gdy beneficjent i partnerzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 40 Należy wykreślić w przypadku, gdy beneficjent i partnerzy są zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 41 Przypis wykreślono. 126

127 Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) z dnia.., nr oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, do dnia 31 grudnia 2020 r. 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy. 4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 5. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) przekazuje Beneficjentowi. 7. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) dopuszcza przetwarzanie przez Beneficjenta powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Beneficjent zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust W stosunkach pomiędzy Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) a Beneficjentem, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), za szkody wynikające z wykorzystania przez Beneficjenta systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Beneficjent. 9. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu,, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. 10. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 12. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika. 127

128 13. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do umowy. 14. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. 15. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy. 16. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. 17. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 18. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 19. Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 4, oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. 20. W przypadku powzięcia przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust Kontrolerzy Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo: 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową; 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 22. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub przez 128

129 podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 23. Przepisy ust stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu z wyłączeniem Partnerów ponadnarodowych. 42) Obowiązki informacyjne 1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z , str. 4). 2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu. 3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres strony internetowej] oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.: 22. 1) oznaczenia pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt, 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu. 5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust Beneficjent udostępnia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu. Prawa autorskie 1. Beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w ramach kwoty, o której mowa w ) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 129

130 2. W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi. Zmiany w Projekcie 1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o sumie kontrolnej: 43) do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunięcia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą: 24. 1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach Projektu; 2) zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do zarządzania Projektem; 3) zwiększać łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu zarządzającego 44 Projektem; 4) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi w ramach Projektu; 45) 5) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo. 46) 3. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 4. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływających na wysokość wydatków kwalifikowanych w Projekcie, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ma prawo renegocjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia założonych we wniosku rezultatów Projektu. Rozwiązanie umowy 1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową; 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy; 3) został złożony wobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze; ) Należy podać numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji wniosku. 44 Personel zarządzający projektem rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. 45) Należy usunąć w przypadku gdy w ramach projektu nie będzie udzielana pomoc publiczna. 46) Należy wykreślić w przypadku gdy w ramach projektu wydatki nie są rozliczane ryczałtowo. 130

131 4) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową; 5) Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z 15; 6) Beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną zgodnie z 3a ust. 3 47). 2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy: 1) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku; 2) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych; 3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w 18; 4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 5) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność, z zastrzeżeniem 8 ust. 3; 6) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta; 7) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w 19 ust Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) rozwiązuje niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: 48) 1) Beneficjent nie przedłoży strategii wdrażania projektu innowacyjnego, o której mowa w 3a ust. 1; 2) strategia projektu innowacyjnego, o której mowa w 3a ust. 1, nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. W takim przypadku przepisy 27 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie 25 ust. 1 pkt 1-2 i 4-5 oraz 25 ust. 3 pkt 1, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania. 2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie 25 ust. 1 pkt 3 i 6 oraz 25 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu 49), z zastrzeżeniem 4 ust Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność. 4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie 30 dni od ) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań. 48) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym mającym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań. 49) Projekt należy zrozumieć jako prawidłowo zrealizowany, jeżeli zostały osiągnięte założenia zgodne z regułą proporcjonalności o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach PO KL. 131

132 zakończenia realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, stosuje się przepisy 13 umowy. Postanowienia końcowe 1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa. 2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie partnerstwa. 50) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności: 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999, 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 12), 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z , str. 4); oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), 6) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), 7) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726) Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej. 2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem 8 ust. 3 oraz 24 ust ) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 132

133 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 1) załącznik nr 1: Wniosek, 2) załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, 3) załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 51), 4) załącznik nr 4: Harmonogram płatności, 5) załącznik nr 5: Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego 52), 6) załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika, 7) załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych, 8) załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych. Podpisy: Instytucja Wdrażająca Beneficjent (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) 51) Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent/Partner nie będzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług. 52) Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie będzie przedkładał wraz z wnioskiem o płatność wydruku z ewidencji księgowej projektu. 133

134 Załącznik nr 6.7 b Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (KWOTY RYCZŁTOWE) WZÓR 53) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu... pomiędzy:... [nazwa i adres instytucji], zwaną/ym dalej Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) 54), reprezentowaną przez:... a...[nazwa i adres Beneficjenta 55), a gdy posiada - również NIP i REGON], zwaną/ym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: Ilekroć w umowie jest mowa o: 1) Programie oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607; 2) Priorytecie oznacza to [nazwa i numer Priorytetu]; 3) Działaniu oznacza to [nazwa i numer Działania]; 4) Projekcie oznacza to projekt pt. [tytuł projektu] realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr..., zwanym dalej wnioskiem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 1. 53) Wzór stanowi minimalny zakresu umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe. Wzór zakłada, iż dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi 1 transzą. Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może przyjąć, iż dofinansowanie przekazywane jest kilkoma transzami. W takim przypadku konieczne jest odpowiednie zmodyfikowanie wzoru umowy. 54) W przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca nie delegowała zadań na Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), należy w tekście umowy odpowiednio zamienić Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) na Instytucja Pośrednicząca. 55) Beneficjent rozumiany jest jako lider projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku. 134

135 5) Partnerze oznacza to instytucję wymienioną we wniosku, uczestniczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizującą Projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w umowie partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi być uzasadniony 56) ; 6) wydatkach kwalifikowalnych należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres strony internetowej]; 7) Instytucji Pośredniczącej oznacza to [nazwa Instytucji Pośredniczącej] 57) ; 8) Instytucji Zarządzającej oznacza to Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; 9) danych osobowych oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 58) nr zawartego w dniu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy; 10) przetwarzaniu danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym; 11) pracowniku oznacza to osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego. Przedmiot umowy Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej... PLN (słownie: ) i stanowiącej nie więcej niż % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: 2. 1) płatność ze środków europejskich w kwocie PLN (słownie ); 2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie. PLN (słownie ). 1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w 22 umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem. 2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w 1 pkt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w 1 pkt Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się stosować aktualnie obowiązującą treść wytycznych, o których mowa w 1 pkt Koszty pośrednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w wytycznych, o których mowa w 1 pkt 6, stanowią % zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich ) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 57) Należy wykreślić, w przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca jest stroną umowy o dofinansowanie Projektu. 58) Należy przywołać Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu/komponentu regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jeżeli stroną umowy o dofinansowanie jest Instytucja Pośrednicząca. 135

136 4. Projekt będzie realizowany przez:... 60) Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, tj. wartość kosztów bezpośrednich ulega pomniejszeniu o wartość zadań zleconych w ramach Projektu. 59) Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku. 2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu. 3. Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załączony do wniosku. 1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu. 2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikające z niniejszej umowy 61). Kwoty ryczałtowe 7. 62) 1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe: 1) za wykonanie zadania przyznaje się kwotę ryczałtową ; 2) za wykonanie zadania przyznaje się kwotę ryczałtową 2. Na wydatki związane z cross-financingiem przyznaje się kwotę 63) : 1) zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1; 2) zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt Dokumentami potwierdzającymi wykonanie: 1) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 są: a) załączane do wniosku o płatność: ; b) dostępne podczas kontroli na miejscu: ; 2) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 są: a) załączane do wniosku o płatność: ; b) dostępne podczas kontroli na miejscu: ; 4. W związku z kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki: 1) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 [nazwa wskaźnika i jego wartość]; 2) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 [nazwa wskaźnika i jego wartość]. 5. Wskaźniki, o których mowa w ust. 4 mogą podlegać zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 59) Należy wykreślić, w przypadku gdy koszty pośrednie są rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. 60) W przypadku realizacji przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 należy wykreślić. 61) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 62) Należy zmodyfikować, jeżeli w ramach Projektu przewiduje się wyłącznie jedną kwotę ryczałtową. 63) Należy wykazać wyłącznie te zadania, w których ponoszone będą wydatki objęte cross-financingiem. 136

137 6. W przypadku nieosiągnięcia w ramach danej kwoty ryczałtowej wskaźników, o których mowa w ust. 4 uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej. 7. Wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, która nie została uznana za rozliczoną, uznaje się za niekwalifikowalne. Płatności 1. Dofinansowanie, o którym mowa w 2, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, z zastrzeżeniem 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjenta. 2. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia). 3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji, w szczególności we wniosku o płatność, o którym mowa w 10 ust. 1. Aktualizacja harmonogramu płatności, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie, o którym mowa w 10 ust. 4, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 4. Dofinansowanie przekazywane jest na następujący rachunek bankowy Beneficjenta 64) :. 5. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust Odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi., o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 6a. Beneficjent przekazuje informację o odsetkach, o których mowa w ust. 6, w terminie 65 i zgodnie ze wzorem określonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) 7. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w 2 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada tego roku. 66) 8. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 7, w części niewykorzystanej przed upływem dni od terminu określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 9. Kwota dotacji celowej niewykorzystana i niezgłoszona zgodnie z ust. 8 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 10. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w 2 pkt 1, niewykorzystana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 4, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym. 1. Dofinansowanie wypłacane jest jedną transzą w terminie 67) dni roboczych od dnia podpisania umowy, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w 14 68), z zastrzeżeniem ust Wypłata dofinansowania w przypadku środków, o których mowa w: 64) Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego, przy czym Beneficjent nie ma obowiązku otwierania wyodrębnionego rachunku bankowego dla Projektu. 65 Należy określić termin na przekazanie informacji nt. zwrotu odsetek bankowych. 66) Dotyczy projektów, które są realizowane na przełomie lat budżetowych. 67) Termin nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych. 68) Należy skreślić jeśli nie dotyczy. 137

138 1) 2 pkt 1 następuje pod warunkiem realizacji zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 2) 2 pkt 2 następuje pod warunkiem dostępności środków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 1. Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w 8 ust. 1, w terminie 69) dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. 2. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej i papierowej wniosku o płatność przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). Dopuszcza się, za zgodą Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność: 1) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu zgodnie z 15 pkt 2 niniejszej umowy; 2) dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, o których mowa w 7 ust. 3, wraz z ich zestawieniem, z wyłączeniem dokumentów dostępnych podczas kontroli na miejscu. 4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez beneficjenta wersji wniosku o płatność. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy: 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność; 2) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych. 5. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w szczególności Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wezwać beneficjenta do złożenia innych dokumentów dotyczących Projektu. 6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 4, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, zawierającą: 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem; 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki, o których mowa w 2 pkt 1 i 2 wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt W przypadku niezłożenia końcowego wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie, o którym mowa w ust. 1, od środków pozostałych do rozliczenia 70), przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. 69) Należy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych (w przypadku projektów partnerskich, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wydłużyć odpowiednio termin złożenia wniosku). 70) Przez środki rozliczone rozumie się wydatki kwalifikowalne wykazane przez beneficjenta we wnioskach o płatność. 138

139 8. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów 71), które powstają w związku z realizacją Projektu. 2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z 8 ust. 9, z zastrzeżeniem ust Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może wezwać Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie niż wskazany w 8 ust W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że Beneficjent nie rozliczył kwoty ryczałtowej, o której mowa w 7 ust. 1 zobowiązuje się do zwrotu środków, które odpowiadają nierozliczonej kwocie ryczałtowej, z uwzględnieniem 4 oraz 7 ust. 6 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośrednicząca II stopnia) w tym wezwaniu. 4. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 5. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych. 1. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/ Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem. Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków ) 1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, nie później niż w terminie 73) weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco 74). 2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność. 71) Koszty projektu rozliczane w oparciu o kwoty ryczałtowe są traktowane jako wydatki poniesione. Ewentualna dodatnia różnica pomiędzy rozliczoną kwotą ryczałtową a kwotą wydatków faktycznie poniesionych nie stanowi przychodu. 72) Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. 73) Należy wskazać termin złożenia zabezpieczenia, przy czym zaleca się, aby termin nie przekraczał 15 dni roboczych od daty podpisania umowy, chyba że nie jest możliwe złożenie zabezpieczenia przez beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie. 74) W przypadku gdy wartość dofinansowania projektu przekracza limit określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. rozporządzenia. 139

140 Monitoring i kontrola 15. Beneficjent zobowiązuje się do: 1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji; 2) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do umowy; 3) zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu. 1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w szczególności dokumentów, o których mowa w 7 ust. 3, do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz do informowania Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. 2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośrednicząca II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu określonego w ust Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej. 1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośrednicząca II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w 5 ust. 4 75), w siedzibie Partnerów 76), jak i w miejscu realizacji Projektu. 3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, o których mowa w 7 ust. 3 przez cały okres ich przechowywania określony w 16 ust. 1 i Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu. 1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w 16 ust. 1 i ) Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent 76) Należy wykreślić w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 140

141 Ochrona danych osobowych 1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) z dnia.., nr oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, do dnia 31 grudnia 2020 r. 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do umowy. 4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 5. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) przekazuje Beneficjentowi. 7. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) dopuszcza przetwarzanie przez Beneficjenta powierzonych danych osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Beneficjent zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust W stosunkach pomiędzy Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) a Beneficjentem, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), za szkody wynikające z wykorzystania przez Beneficjenta systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Beneficjent. 9. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu,, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. 10. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust

142 11. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 12. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 11 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika. 13. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do umowy. 14. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. 15. Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy. 16. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. 17. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 18. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 19. Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 4, oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. 20. W przypadku powzięcia przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust Kontrolerzy Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo: 1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową; 2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 142

143 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 22. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 23. Przepisy ust stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu z wyłączeniem Partnerów ponadnarodowych. 77) Obowiązki informacyjne 1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z , str. 4). 2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) udostępnia Beneficjentowi obowiązujące logotypy do oznaczania Projektu. 3. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): [adres strony internetowej] oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu przestrzegać określonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.: 20. 1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt, 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 3) informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu. 5. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostępnianych przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust Beneficjent udostępnia Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczących Projektu. 77) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 143

144 Prawa autorskie 1. Beneficjent/partner zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w ramach kwoty, o której mowa w W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu wykonawcy obejmujących m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Beneficjentowi. 21. Zmiany w Projekcie 1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy, o ile nie wpływa na treść umowy Zmiany w Projekcie nie mogą dotyczyć zwiększenia kwot, o których mowa w 7 ust. 1 i 2. Rozwiązanie umowy 1. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: 23. 1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową; 2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy; 3) został złożony wobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze; 4) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową; 5) Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z 14; 2. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy: 1) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku; 2) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych; 3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w 17; 4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 144

145 5) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosku o płatność, z zastrzeżeniem 8 ust. 3; 6) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta; 7) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w 18 ust. 1. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. W takim przypadku przepisy 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio W przypadku rozwiązania umowy na podstawie 23 ust. 1 pkt 1-2 i 4-5 Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania. 2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie 23 ust. 1 pkt 3 oraz 23 ust. 2 Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania odpowiadającego nierozliczonym kwotom ryczałtowym wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania, z zastrzeżeniem 4 i 7 ust Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność. 4. Nierozliczona część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie stosuje się przepisy 12 umowy. 25. Postanowienia końcowe 1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach partnerstwa. 2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z niniejszej umowy w zawartej z nimi umowie partnerstwa. 78) 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności: 27. 1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999, 2) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 12), 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z , str. 4); 4) oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 78) Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 145

146 5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 7) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), 9) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), 10) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726) Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). 1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem 8 ust Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 1) załącznik nr 1: Wniosek, 2) załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, 3) załącznik nr 3: Harmonogram płatności, 4) załącznik nr 4: Wzór oświadczenia uczestnika, 5) załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych, 6) załącznik nr 6: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych. Podpisy: Instytucja Wdrażająca Beneficjent (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 146

147 Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 1 stycznia 2012r

148 SPIS TREŚCI I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH INFORMACJE OGÓLNE PORUSZANIE SIĘ PO GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH INFORMACJA O WERSJI GENERATORA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH UTWORZENIE NOWEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAPISYWANIE WNIOSKU NA LOKALNYM NOŚNIKU OTWIERANIE I EDYCJA WCZEŚNIEJ ZAPISANEGO WNIOSKU WYDRUK I PODGLĄD WNIOSKU ORAZ SUMA KONTROLNA POMOC W TRAKCIE WYPEŁNIANIA WNIOSKU SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI WYPEŁNIENIA WNIOSKU (WALIDACJA) EKSPORT/ IMPORT SZCZEGÓŁOWEGO BUDŻETU Z PLIKU CSV II. WYPEŁNIANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL INFORMACJE O PROJEKCIE BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PROJEKTY STANDARDOWE I PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PROJEKTY INNOWACYJNE INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU BUDŻET PROJEKTU HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU OŚWIADCZENIE ZAŁĄCZNIK WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

149 I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 1. INFORMACJE OGÓLNE Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostępną z poziomu przeglądarki internetowej, pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl. Istnieje również możliwość przygotowania wniosku z wykorzystaniem wersji off-line GWA, czyli Generatora Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E). Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionego w GWA-E projektodawca jest zobligowany do wczytania pliku.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych) z danymi do GWA dostępnego przez Internet, w celu dokonania ostatecznej walidacji danych i zapisu danych oraz wygenerowania pliku.pdf. Utworzenie nowego wniosku oraz edycja wcześniej zapisanego wniosku dostępne są w wersji on-line w ramach GWA (komputer musi być podłączony do sieci Internet podczas pracy w GWA) oraz w wersji off-line po zainstalowaniu GWA-E lokalnie na komputerze użytkownika. Wnioski w wersji elektronicznej (do dalszej edycji i przekazania do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK)/właściwej Instytucji Pośredniczącej (IP)/Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia (IP2) lub Instytucji Zarządzającej (IZ)) zapisywane są jako pliki.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych) na lokalnym nośniku (dysk twardy komputera, pamięć przenośna itp.). Z uwagi na rozwiązania techniczne (automatyczne przenoszenie niektórych danych oraz automatyczne sumowanie i wyliczanie wartości niektórych pól) sugerowana kolejność wypełniania poszczególnych części wniosku jest następująca: 1. Informacje o projekcie bez wypełnienia pkt 1.8 Okres realizacji projektu nie jest możliwe dalsze wypełnianie wniosku. Ponadto, bez wybrania Priorytetu (pkt 1.1) i Działania (pkt 1.2), listy słownikowe w części III wniosku pozostaną nieaktywne. W przypadku wybrania Działania 9.5 (oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) pojawia się okno diagonalne z informacją, że wybranie działania 9.5 spowoduje usunięcie danych w tabelach 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.4 i 3.5 oraz pytanie, czy kontynuować. W przypadku wyboru opcji OK zaznaczone zostanie odpowiednie Działanie, ale wcześniej ewentualnie wprowadzone dane w ww. tabelach (oprócz celu głównego i celów szczegółowych) zostaną usunięte. W przypadku wyboru opcji Anuluj dane zostaną zachowane, ale niemożliwy będzie wybór Działania Beneficjent 3. Charakterystyka projektu bez wpisania poszczególnych zadań w ramach pkt 3.3 Zadania, nie jest możliwe wypełnienie Szczegółowego budżetu projektu, Budżetu projektu i Harmonogramu realizacji projektu. 4. Oświadczenie 5. Szczegółowy budżet 6. Budżet 7. Harmonogram Wymagania dotyczące liczby kopii, nośnika na jakim powinna być zapisana wersja elektroniczna wniosku, oznaczenia koperty, itp. podawane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej dotyczącej konkretnego konkursu lub też w przypadku projektów systemowych określane i ogłaszane przez odpowiednią instytucję. UWAGA!Generator Wniosków Aplikacyjnych nie jest narzędziem służącym do przygotowywania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadaniem aplikacji jest jedynie wsparcie w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt jako spójne logicznie i przemyślane przedsięwzięcie, odpowiadające na konkretne problemy/potrzeby, z określonymi celami, wskaźnikami ich pomiaru oraz opisanymi zadaniami, które mają przyczynić się do realizacji tych celów, zrealizowane w określonym budżecie powinien być przygotowany poza GWA. Do GWA (na wniosek o dofinansowanie projektu) należy przenosić już wypracowane i przemyślane przedsięwzięcie (którego opis można przygotować wcześniej np. w edytorze tekstu). Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

150 Przed złożeniem wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu. W tym celu należy: utworzyć plik. PDF, z którego drukowana jest papierowa wersja wniosku; ponownie wczytać plik.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych) do generatora dostępnego w wersji on-line; porównać sumy kontrolne (UWAGA: sumy kontrolne wersji elektronicznej i papierowej muszą być ze sobą zgodne). Suma kontrolna w GWA: Suma kontrolna w wydruku wniosku: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

151 UWAGA! Jeżeli sumy kontrolne wersji papierowej oraz wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu nie będą ze sobą zgodne należy: wczytać plik.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych) do generatora dostępnego w wersji on-line; dokonać walidacji danych przyciskiem Sprawdź ; zapisać dane do plik.zip_pokl; utworzyć plik.pdf, z którego drukowana jest papierowa wersja wniosku o dofinansowanie projektu; ponownie przystąpić do porównania zgodności sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

152 2. PORUSZANIE SIĘ PO GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W ramach GWA dostępne są dwa rodzaje menu: Menu nawigacji po aplikacji (menu górne), w ramach którego dostępne są następujące opcje: Nowy utworzenie nowego wniosku o dofinansowanie projektu. Po kliknięciu na ten przycisk utworzony zostanie formularz wniosku o dofinansowanie projektu nie posiadający żadnych danych. Otwórz pozwala na wczytanie wcześniej zapisanego wniosku w formacie.xml lub.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych). Zapisz XML pozwala na zapisanie wniosku na dysku lokalnym jako plik.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych). Utworzony w ten sposób plik może zostać poddany dalszej edycji lub po sprawdzeniu poprawności wypełnienia (przycisk Sprawdź ) oraz zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku z jego wersją papierową, przekazany do właściwej instytucji jako wniosek o dofinansowanie projektu. Utwórz PDF zapisanie wprowadzonych danych do pliku.pdf. UWAGA: Z pliku.pdf wykonuje się wydruk wniosku! Sprawdź pozwala sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Błędy we wniosku wyświetlane są w oknie informacyjnym. UWAGA: Funkcja Sprawdź nie jest funkcją, która pozwala na stwierdzenie, że wniosek jest poprawny lub niepoprawny pod względem formalnym lub merytorycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją. Podgląd uruchamia podgląd wniosku o dofinansowanie projektu. Eksport CSV przycisk pozwala na uruchomienie eksportu Szczegółowego budżetu projektu do pliku.csv (format zgodny m.in. z MS Excel). Import CSV przycisk pozwala na dokonanie importu do GWA lub GWA-E, wcześniej zapisanego pliku ze Szczegółowym budżetem projektu z pliku.csv (format zgodny m.in. z MS Excel) lub.zip (po skompresowaniu danych). Pomoc przycisk pozwala na wyświetlenie lub zapisanie Instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, w formacie.pdf. Wersja dla niedowidzących przycisk pozwala przejść do wersji generatora przeznaczonej dla osób niedowidzących. Menu nawigacji po wniosku o dofinansowanie projektu (menu boczne), w ramach którego dostępne są następujące opcje: Informacje o projekcie przejście do części wniosku, w której podawane są podstawowe informacje dotyczące projektu, m.in. informacje o numerze Priorytetu, Działania, Poddziałania, obszaru i okresu realizacji, jak również tytuł projektu. UWAGA: Jest to część wniosku, od której projektodawca musi zacząć wypełnianie wniosku o dofinansowanie bez wypełnienia pkt 1.8 Okres realizacji projektu nie jest możliwe dalsze wypełnianie wniosku. Ponadto bez wybrania Priorytetu (pkt 1.1) i Działania (pkt 1.2) listy słownikowe w części III wniosku pozostaną nieaktywne. Beneficjent przejście do części wniosku, w której podawane są podstawowe informacje dotyczące beneficjenta projektodawcy oraz ewentualnych partnerów w projekcie. Charakterystyka projektu przejście do części wniosku, w której opisywane są informacje dotyczące m.in. problemów które projekt ma rozwiązać, celów założonych do osiągnięcia i wskaźników ich pomiaru, jak również grup Menu nawigacji po aplikacji Menu nawigacji po wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

153 docelowych oraz potencjału beneficjenta i sposobu zarządzania projektem. W tej części definiowane są również zadania, jakie będą realizowane w ramach projektu. Oświadczenie przejście do części wniosku, w której znajduje się oświadczenie beneficjenta oraz miejsce na podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu przez upoważnione osoby. Szczegółowy Budżet przejście do części wniosku, w której definiowany jest szczegółowy budżet projektu. W ramach szczegółowego budżetu definiowane są kategorie wydatków dla określonych w części Charakterystyka projektu zadań. Dodawanie, edycja oraz usuwanie zadań w projekcie odbywa się z poziomu pkt 3.3 w części Charakterystyka projektu. Budżet przejście do części wniosku, w której znajduje się budżet projektu. Zadania przenoszone są do Budżetu z pkt 3.3 w części Charakterystyka projektu i nie mogą być w tym miejscu edytowane. Harmonogram przejście do części wniosku, w której określany jest harmonogram realizacji projektu w formie wykresu Gantta. Zadania do harmonogramu przenoszone są automatycznie z części Charakterystyka projektu. Wstecz - Dalej przyciski pozwalają na przejście do poprzedniej - kolejnej części wniosku o dofinansowanie projektu (zgodnie z układem części wniosku zaprezentowanym powyżej). 3. INFORMACJA O WERSJI GENERATORA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH Informacja o aktualnej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych znajduje się w stopce ekranu i oznaczona jest symbolem składającym się z dwóch cyfr oddzielonych kropką (np. Generator Wniosków Aplikacyjnych dla PO KL wersja 6.4). Liczba przed kropką oznacza numer wersji generatora wersje będą zmieniane wraz z dodawaniem lub zmianą poszczególnych funkcjonalności w GWA, jak również przy wprowadzaniu zmian w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu. Druga liczba (po kropce) oznacza wersję słowników, które są zainstalowane. Słowniki to m.in. nazwy Priorytetów, Działań, Poddziałań, statusy beneficjentów, obszar realizacji (województwa, powiaty i gminy), nazwy instytucji. Z prawej strony stopki widoczny jest numer wersji publikacji, który jest zmieniany wraz z podgrywaniem kolejnych wersji GWA. W przypadku Generatora Wniosków Aplikacyjnych-Edytor (off-line), sposób wersjonowania jest analogiczny jak dla wersji on-line. Oznaczenie GWA-E posiada dodatkowo dopisek Edytor na końcu numeru wersji publikacji. Wersja off-line GWA jest aktualizowana równolegle z wersją on-line. 4. UTWORZENIE NOWEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Po uruchomieniu strony https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl aplikacja automatycznie przechodzi do strony startowej (nowego wniosku). Można rozpocząć prace z GWA poprzez przejście do części Informacja o projekcie w bocznym menu. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

154 Rozpoczęcie pracy z nowym wnioskiem o dofinansowanie projektu możliwe jest również po wciśnięciu przycisku Nowy w menu górnym. W tym przypadku pojawi się komunikat o możliwości utraty danych we wniosku, który jest aktualnie edytowany. Jeżeli dane dotyczące wniosku, na którym pracowaliśmy, mają zostać zachowane, należy kliknąć Anuluj, następnie zapisać wniosek na lokalnym nośniku poprzez kliknięcie Zapisz XML na górnym menu i następnie przejść do edycji nowego wniosku poprzez kliknięcie przycisku Nowy na górnym menu i OK w wyskakującym okienku z informacją o możliwej utracie danych. Rozpoczęcie pracy z nowym wnioskiem Informacja, że dane zostaną utracone, wprowadzona została z uwagi na fakt, aby podczas pracy w GWA przypadkowe/pomyłkowe wciśnięcie przycisku Nowy lub Otwórz nie powodowało automatycznego przejścia do nowego wniosku o dofinansowanie projektu i tym samym utratę niezapisanej wcześniej pracy. 5. ZAPISYWANIE WNIOSKU NA LOKALNYM NOŚNIKU W każdym momencie pracy z GWA możliwe jest zapisanie wniosku do formatu.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych) na lokalnym nośniku (dysk twardy komputera, pamięć przenośna, itp.). Aby zapisać wniosek należy kliknąć przycisk Zapisz XML w menu górnym. Na stronie głównej pojawi się link o takiej samej nazwie jak tytuł wniosku. Następnie użytkownik musi kliknąć na link i wskazać lokalizację (miejsce, w którym zostanie zapisany plik). Oprócz tytułu w nazwie zapisanego pliku pojawi się dokładna data oraz godzina utworzenia. W przypadku, gdy wniosek w wersji.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych) jest jedyną formą zapisu projektu należy regularnie robić kopie bezpieczeństwa takiego pliku, aby uchronić się przed utratą danych w skutek, np. uszkodzenia pamięci przenośnej lub komputera. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

155 REKOMENDUJEMY REGULARNE ZAPISYWANIE WNIOSKU PRZY PRZECHODZENIU POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI CZĘŚCIAMI WNIOSKU ORAZ CO NAJMNIEJ RAZ NA 60 MINUT PRACY Z GWA 6. OTWIERANIE I EDYCJA WCZEŚNIEJ ZAPISANEGO WNIOSKU Do edycji wniosku zapisanego jako plik.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych) można powrócić w dowolnym momencie. Aby edytować plik należy kliknąć przycisk Otwórz w menu górnym. Następnie wybrać przycisk Przeglądaj (lub np. Browse w przypadku przeglądarek w wersji angielskiej) i wybrać plik, który chcemy edytować. Po kliknięciu przycisku Otwórz, wybrany plik.xml lub.zip_pokl zostanie wczytany do GWA, co potwierdzone zostanie informacją o prawidłowym wczytaniu wniosku i wyświetleniem sumy kontrolnej wniosku. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

156 Jeżeli wczytywany plik nie jest plikiem.zip_pokl lub.xml utworzonym przy pomocy GWA lub został uszkodzony wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat. Nie zostaną prawidłowo wczytane pliki.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych), które były w jakikolwiek sposób edytowane poza GWA. W takim przypadku GWA poinformuje, że wczytany wniosek był modyfikowany poza aplikacją i jego suma kontrolna jest nieprawidłowa: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

157 UWAGA! Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5 nie posiada mechanizmu konwersji wniosków utworzonych w poprzednich wersjach GWA do wersji 7.5. Aplikacja dopuszcza jednak możliwość wczytania i wprowadzenia ewentualnych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu przygotowanego do dnia 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do dnia 31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA. Sposób obsługi wniosków w GWA prezentuje poniższy schemat: wnioski: 3.2, 4.3, GWA (konwersja wniosku do wyższej wersji) wnioski: GWA wnioski: GWA 7. WYDRUK I PODGLĄD WNIOSKU ORAZ SUMA KONTROLNA Aby wydrukować wniosek o dofinansowanie projektu należy zapisać go w postaci.pdf (lub otworzyć bezpośrednio) i następnie z programu do odczytu plików PDF wybrać opcję wydruku. Bezpłatnymi programami do odczytu plików w formacie.pdf są np.: Adobe Acrobat Reader dostępny na stronie lub Foxit Reader dostępny na stronie: Generator nie przewiduje możliwości wydruku bezpośrednio z aplikacji. Pliki.PDF generowane przez aplikację zabezpieczone są ponadto przed edycją pliku.pdf. Wszystkie strony wydruku opatrzone są kolejnymi numerami, ponadto na każdej stronie w lewym dolnym rogu umieszczona została suma kontrolna 16 znakowy symbol pozwalający na stwierdzenie czy wszystkie strony wydruku pochodzą z jednego pliku oraz stwierdzenie zgodności wydruku (tzw. wersja papierowa) z wersją wniosku w postaci pliku.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych), który jest przekazywany do Instytucji Organizującej Konkurs (tzw. wersja elektroniczna) lub odpowiedniej instytucji w przypadku projektów systemowych. Wszelkie zmiany i edycja wniosku o dofinansowanie projektu powodują zmianę sumy kontrolnej po wydrukowaniu wniosku, a następnie zmianie dowolnego znaku w generatorze należy ponownie wydrukować całość Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

158 wniosku (niemożliwa jest podmiana jednej lub kilku stron w całym wydruku), w przeciwnym razie sumy kontrolne na poszczególnych stronach nie będą ze sobą zgodne. Pliki PDF (oraz wydruk) dla wniosków, które nie zostały pozytywnie zwalidowane (sprawdzone) w ramach generatora (informacja o braku błędów w generatorze oraz brak informacji o błędach w Okienku informacyjnym) będą posiadały oznaczenie WYDRUK PRÓBNY. Informacja taka będzie pojawiała się na wydruku do czasu pozytywnego przejścia weryfikacji wniosku w generatorze. Suma kontrolna widoczna jest: - na wydruku w lewym dolnym rogu strony; - na podglądzie na dole strony (widoczne po walidowaniu wniosku); - w Okienku informacyjnym (widoczne po walidowaniu wniosku); - w oknie głównym generatora (widoczne po wczytaniu przygotowanego wcześniej wniosku).możliwy jest również podgląd całego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przeglądarki internetowej. Aby uzyskać podgląd na cały wniosek należy kliknąć przycisk Podgląd w menu górnym. Wniosek otworzy się w nowym oknie przeglądarki. Aby zakończyć podgląd należy zamknąć dodatkowe okno, w którym wyświetlany jest podgląd wniosku o dofinansowanie projektu. 8. POMOCW TRAKCIE WYPEŁNIANIA WNIOSKU W trakcie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępne są dwa rodzaje pomocy dla użytkownika. Pomoc w postaci pełnej instrukcji dostępnej w pliku.pdf po kliknięciu przycisku Pomoc w menu górnym oraz pomoc kontekstowa dostępna przy poszczególnych polach w ramach wniosku o dofinansowanie projektu. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

159 Pomoc kontekstowa dostępna jest po kliknięciu okrągłego przycisku oznaczonego symbolem? umiejscowionego przeważnie z prawej strony pola, którego dotyczy. Pomoc wyświetlana jest jako krótka informacja w formie dodatkowego okienka, którego zamknięcie możliwe jest po kliknięciu w dowolne miejsce w generatorze. 9. SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI WYPEŁNIENIA WNIOSKU (WALIDACJA) W GWA wbudowany został mechanizm sprawdzania poprawności wypełnienia poszczególnych pól we wniosku. UWAGA: GWA poddaje walidacji następujące części wniosku: Informacje o Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

160 projekcie, Beneficjent, Charakterystyka projektu, Oświadczenie, Szczegółowy budżet, Budżet, Harmonogram. Ponadto sprawdza, czy zachowany został wymagany format przedstawiania danych (np. format adresu ). Informacja o braku błędów we wniosku nie oznacza, że wniosek nie zawiera innych błędów poza tymi, które są sprawdzane przez GWA. Mechanizm sprawdzania poprawności wypełnienia wniosku dostępny jest po kliknięciu przycisku Sprawdź w menu górnym. Sprawdzenie wypełnienia pól oraz przeliczenie obydwu budżetów oraz tabel 3.1.2, oraz dokonywane jest również automatycznie podczas zapisywania wniosku do pliku.zip_pokl (plik.xml po kompresji danych) oraz pliku.pdf, jak również podczas generowania Podglądu wniosku. UWAGA: Wybranie przycisku Sprawdź powoduje automatyczne przeliczenie danych liczbowych zawartych w tabelach 3.1.2, oraz oraz obydwu budżetów (Szczegółowego budżetu projektu, Budżetu projektu). W przypadku, kiedy wniosek nie zawiera błędów pojawia się informacja, iż nie wykryto błędów we wniosku i odpowiednia informacja zostaje umieszczona również w okienku informacyjnym pod bocznym menu (Wniosek poprawnie wypełniony). Jeśli we wniosku zostały wykryte błędy, GWA przechodzi do pierwszego wykrytego błędu i wyświetla odpowiedni komunikat o błędzie w okienku przy polu, którego błąd dotyczy. Dodatkowo w okienku informacyjnym pod bocznym menu znajduje się Lista błędów we wniosku wskazanie, w których polach pojawiają się błędy. Aby zamknąć okno z informacją o błędzie należy kliknąć w dowolne miejsce w generatorze, a następnie można poprawić wykryty błąd. Aby przejść automatycznie do kolejnego błędu należy ponownie kliknąć przycisk Sprawdź lub też samodzielnie przejść do kolejnego pola wskazanego w Okienku informacyjnym i poprawić błędy. UWAGA! Funkcja Sprawdź w GWA nie jest funkcją, która pozwala na stwierdzenie, czy wniosek jest poprawny lub niepoprawny pod względem formalnym lub merytorycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją. Po sprawdzeniu wniosku poprzez funkcję Sprawdź zalecane jest samodzielne sprawdzenie wniosku przy pomocy odpowiedniej karty oceny (formalnej i merytorycznej, zarówno dla projektów wybieranych w trybie konkursowym, jak i systemowym). 10. EKSPORT/ IMPORT SZCZEGÓŁOWEGO BUDŻETU Z PLIKU CSV Generator Wniosków Aplikacyjnych od wersji 6.4 został wyposażony w funkcjonalność, która pozwala wypełnić szczegółowy budżet poza aplikacją a następnie wczytać go do GWA. W celu skorzystania z funkcji należy najpierw wypełnić podstawowe dane projektu oraz nazwy zadań w pkt 3.3 w części Charakterystyka projektu. Następnie z górnego menu GWA wybrać przycisk Eksport CSV. Na ekranie pojawi się link do pliku w formacie.zip o nazwie takiej jak tytuł projektu. Należy wybrać link i zapisać archiwum na dysku twardym lub innym nośniku danych. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

161 Zapisane archiwum zawiera dwa pliki. Pierwszy z nich - budzet.csv - służy do wypełniania szczegółowego budżetu, drugi to plik projektu zapisany do formatu.zip_pokl. Aby rozpocząć wypełnianie budżetu, należy wypakować plik budzet.csv z archiwum na lokalny nośnik danych. Plik może być edytowany przy pomocy darmowej aplikacji Open Office lub MS Office Excel. Poniżej przedstawiono widok szczegółowego budżetu projektu przed rozpoczęciem edycji w programie MS Excel. W celu ułatwienia edycji budżetu należy dostosować formatowanie pliku do własnych potrzeb. Tabela po otworzeniu pliku jest niesformatowana. Należy pamiętać jednak, że z racji właściwości pliku.csv (Coma Separated Values - wartości oddzielone przecinkiem) nie jest możliwe zapisanie formatowania tabeli w programach Excel czy Open Office (wielkości komórek, pogrubienie tekstu, zawijanie wierszy itp.). Oznacza to, że po wyjściu z pliku zapisane zostaną jedynie wprowadzone dane. W trakcie pracy użytkownik może: dodawać/usuwać/edytować kategorie wydatków; w kategoriach wydatków modyfikować kolumny Jednostka miary (j.m), Liczba, Cena jednostkowa, Cross-financing, Pomoc publiczna i pomoc de minimis, Stawka jednostkowa, Zadania zlecone; dodawać/usuwać/edytować kategorie wydatków w ramach kosztów pośrednich i bezpośrednich; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

162 modyfikować pola W tym objęte pomocą publiczną, Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, Wartość kosztów pośrednich; wypełniać tabele Uzasadnienie kosztów oraz Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego. Wstawianie nowych pozycji odbywa się poprzez funkcję Wstaw Wiersze. Pola Cross-financing, Pomoc publiczna i pomoc de minimis, Stawka jednostkowa, Zadania zlecone, W tym objęte pomocą publiczną, Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, występujące w szczegółowym budżecie GWA jako pola typu check-box, w pliku.csv mogą przyjmować tylko wartości TAK lub NIE. Nie należy obliczać kolumny Łącznie - kolumna jest wyliczana automatycznie podczas importu szczegółowego budżetu projektu do GWA! Wszystkie dane wprowadzone do tej kolumny zostaną nadpisane. UWAGA: W pliku.csv znajduje się kolumna GUID, która odpowiada za identyfikację zadań do których będą przypisane koszty. Modyfikacja danych w tej kolumnie może uniemożliwić import budżetu do generatora. W celu zaimportowania do GWA pliku ze szczegółowym budżetem projektu należy w pierwszej kolejności wczytać do GWA wniosek w formacie.zip_pokl znajdujący się w eksportowanym wcześniej archiwum a następnie wybrać z górnego menu przycisk Import CSV, wskazać zapisany wcześniej plik i wybrać przycisk Otwórz. UWAGA: Jeżeli po eksporcie budżetu, nie były modyfikowane dane w GWA w punkcie 1.8 Okres realizacji projektu,3.3 Zadania oraz części Harmonogram, wówczas nie ma konieczności ponownego wczytywania wniosku do GWA. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

163 Podczas importu, GWA sprawdza strukturę wprowadzonych danych. Jeżeli dane w pliku zostały błędnie wprowadzone import nie powiedzie się, a w oknie pojawi się komunikat z miejscem występowania błędu. Walidacja wskaże miejsce pierwszego błędu. II. WYPEŁNIANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL UWAGA! W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy projektu (np. numer konkursu w przypadku projektów systemowych) w polu należy wpisać nie dotyczy, a w przypadku pól, w których wpisywane są wartości liczbowe należy wpisać wartość liczbową 0. Niewypełnienie we wniosku pola, w którym należy wpisać nie dotyczy lub wartość liczbową 0 należy traktować jako tożsame z wpisaniem nie dotyczy lub wartości liczbowej 0. Tym samym w przypadku, gdy pole, w którym projektodawca powinien wpisać nie dotyczy lub wartość liczbową 0 jest puste należy uznać, iż ogólne kryterium formalne wyboru projektów wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową w przypadku projektów konkursowych) jest spełnione. Przedmiotowa uwaga nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie nie został pozytywnie zwalidowany i posiada oznaczenie WYDRUK PRÓBNY. 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu należy wybrać właściwy Priorytet z listy rozwijanej. 1.2 Numer i nazwa Działania należy wybrać właściwe Działanie z listy rozwijanej. Wybranie Działania możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany został Priorytet. W przypadku wybrania Działania 9.5 (oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) pojawia się okno dialogowe z informacją, iż wybranie Działania 9.5 spowoduje utracenie danych w tabelach 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.4 i 3.5 oraz pytanie, czy kontynuować. W przypadku wyboru opcji OK zaznaczone zostanie odpowiednie Działanie, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

164 ale wcześniej ewentualnie wprowadzone dane w ww. polach wniosku (oprócz celu głównego w tabeli i celów szczegółowych w tabeli 3.1.3) zostaną utracone. W przypadku wyboru opcji Anuluj dane zostaną zachowane, ale niemożliwy będzie wybór Działania 9.5. W przypadku projektów innowacyjnych 1 (zarówno testujących, jak i upowszechniających) należy wybrać właściwe dla danego Priorytetu Działanie, które IP/IP2 wskazała w dokumentacji konkursowej lub dla projektu systemowego jako mające zastosowanie w przypadku projektów innowacyjnych. Tak określone przez IP/IP2 Działanie oznacza wyłącznie, iż IP/IP2 przeznacza środki zabezpieczone w ramach tego Działania na finansowanie projektów innowacyjnych i nie powoduje, iż do tego rodzaju projektów mają zastosowanie zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dla tego Działania. 1.3 Numer i nazwa Poddziałania pole aktywne jedynie w przypadku Działań, dla których zdefiniowane zostały Poddziałania. Należy wybrać właściwe Poddziałanie z listy rozwijanej. Wybranie Poddziałania możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrane zostało odpowiednie Działanie. W przypadku projektów innowacyjnych należy wybrać właściwe dla danego Działania Poddziałanie, które IP/IP2 wskazała w dokumentacji konkursowej lub dla projektu systemowego jako mające zastosowanie w przypadku projektów innowacyjnych. Tak określone przez IP/IP2 Poddziałanie oznacza wyłącznie, iż IP/IP2 przeznacza środki zabezpieczone w ramach tego Poddziałania na finansowanie projektów innowacyjnych i nie powoduje, iż do tego rodzaju projektów mają zastosowanie zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL dla tego Poddziałania. 1.4 Województwo pole aktywne jedynie w przypadku, gdy w punkcie 1.1 Numer i nazwa Priorytetu został wybrany Priorytet od VI do IX, czyli w ramach priorytetów należących do tzw. komponentu regionalnego PO KL. Pole to nie jest równoznaczne z obszarem realizacji projektu, który określany jest w punkcie 1.9 Obszar realizacji 1 W całym dokumencie gdy jest mowa o projektach innowacyjnych należy przez to rozumieć projekty innowacyjne realizowane zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

165 projektu, a jedynie wskazaniem odpowiedniego województwa w ramach tzw. komponentu regionalnego PO KL. Należy wybrać z listy rozwijanej odpowiednie województwo. W pozostałych przypadkach, przy wskazaniu Priorytetów od I do V, pole pozostanie nieaktywne. Wybranie Województwa możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrane zostało Działanie. 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony z listy wyboru należy wybrać właściwą instytucję, w której wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony. 1.6 Numer konkursu należy wpisać numer konkursu określony w ogłoszeniu o konkursie/dokumentacji konkursowej dokładnie w takim formacie, w jakim został on podany w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie/dokumentacji konkursowej. W przypadku projektów systemowych należy wpisać nie dotyczy. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

166 1.7 Tytuł projektu musi być inny niż nazwa Programu, Priorytetów, Działań i Poddziałań występujących w programie. Nazwa powinna nawiązywać do typu projektu, realizowanych działań, grupy docelowej i nie może być dłuższa niż 200 znaków i powinna zaczynać się od litery lub cyfry nie powinno się stosować innych znaków jako pierwszego znaku w tytule projektu (np. cudzysłów, myślnik, nawias, itp.). By ułatwić monitorowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej: w przypadku realizacji projektu współpracy ponadnarodowej (wskazanie w pkt 1.10 lub 1.12 opcji TAK) przed tytułem projektu należy dodać symbol PWP; w przypadku realizacji projektu innowacyjnego (wskazanie w pkt 1.11 opcji TAK) przed tytułem projektu należy dodać symbol PI; w przypadku realizacji projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym (wskazanie w pkt 1.11 i 1.12 opcji TAK) przed tytułem projektu należy dodać symbol PI-PWP. UWAGA! W przypadku, gdy projektodawca nie doda przed tytułem projektu odpowiedniego symbolu (PWP, PI lub PI-PWP) należy uznać, iż ogólne kryterium formalne wyboru projektów wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową w przypadku projektów konkursowych) jest spełnione. Przedmiotowa uwaga nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie nie został pozytywnie zwalidowany i posiada oznaczenie WYDRUK PRÓBNY. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

167 1.8 Okres realizacji projektu należy wpisać okres realizacji projektu poprzez wybór odpowiednich dat z kalendarza. Okres realizacji projektu jest okresem realizacji zarówno rzeczowym, jak i finansowym i nie może być wcześniejszy niż 12 grudnia 2006 roku oraz późniejszy niż 31 grudnia 2015 roku. Końcowa data realizacji projektu nie musi uwzględniać czasu na złożenie końcowego wniosku o płatność i finalne rozliczenie projektu. Okres realizacji projektu musi odpowiadać warunkom podanym w odpowiednim ogłoszeniu lub dokumentacji konkursowej. UWAGA! WYPEŁNIENIE OKRESU REALIZACJI PROJEKTU JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO DALSZEJ EDYCJI WNIOSKU. Wypełnienie pola 1.8 Okres realizacji projektu jest niezbędne do dalszej edycji wniosku na podstawie dat wpisanych jako okres realizacji projektu, automatycznie tworzone i opisywane są kolumny w ramach Budżetu i Szczegółowego budżetuprojektu (odpowiednia liczba kolumn określających rok) oraz kolumny w ramach Harmonogramu realizacji projektu (odpowiednia liczba, zakres i oznaczenie kolumn dla pierwszych dwunastu miesięcy realizacji projektu i kolejnych kwartałów realizacji projektu). UWAGA! W przypadku edycji wcześniej zapisanego wniosku, przy zmianie okresu realizacji projektu część danych w Szczegółowym budżecie, Budżecie oraz Harmonogramie realizacji projektu może zostać utracona. Sytuacja taka występuje, gdy zmieniona zostanie data rozpoczęcia realizacji projektu na późniejszą lub data zakończenia realizacji projektu zostanie zmieniona na wcześniejszą. 1.9 Obszar realizacji projektu należy określić obszar realizacji projektu z dokładnością do konkretnej gminy, powiatu lub województwa (poprzez imienne wskazanie). W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów lub województw należy wskazać wszystkie gminy, powiaty lub województwa, na terenie których realizowany będzie projekt. W przypadku projektów realizowanych na terenie całego kraju należy wybrać opcję Cała Polska. W przypadku, gdy część projektu realizowana jest poza granicami kraju należy wskazać i uzasadnić realizację projektu poza granicami Polski w punkcie 3.3 Zadania w ramach opisu odpowiedniego zadania / zadań (dotyczy to w szczególności wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i projektów z komponentem ponadnarodowym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 ). 2 Dokument dostępny na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

168 Usuwanie obszaru Aby usunąć już dodany obszar realizacji należy kliknąć przycisk Usuń obszar realizacji znajdujący się z prawej strony pozycji Gmina Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej jeżeli projekt jest wyodrębnionym projektem współpracy ponadnarodowej, należy zaznaczyć opcję TAK. Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej koncentruje się na działaniach związanych ze współpracą ponadnarodową. Zaznaczenie opcji TAK oznacza realizację projektu współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W takim przypadku do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć list intencyjny od partnera zagranicznego. Przygotowując wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej, projektodawcy powinni zapoznać się ze wzorem umowy o współpracy ponadnarodowej 3, która - w przypadku przyjęcia wniosku do realizacji - jest przedkładana IP/IP2 oraz której zatwierdzenie przez IP/IP2 jest warunkiem podpisania umowy o 3 Dokument dostępny jest w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL znajdujących się na stronie oraz w wersji edytowalnej na stronie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

169 dofinansowanie projektu. Zapisy wniosku o dofinansowanie oraz umowy o współpracy ponadnarodowej powinny być spójne. Jeśli projekt jest przewidziany do realizacji w partnerstwie z podmiotem zagranicznym, ale nie jest projektem współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podmiot zagraniczny występuje na zasadach obowiązujących partnera krajowego i nie zaznacza opcji TAK w polu Projekt innowacyjny nie może być wyodrębnionym projektem współpracy ponadnarodowej. W przypadku wskazania w polu 1.11 Projekt innowacyjny na realizację projektu innowacyjnego w polu 1.10 należy zaznaczyć opcję NIE Projekt innowacyjny w przypadku realizacji projektu innowacyjnego w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL należy zaznaczyć opcję TAK. W przypadku, gdy projektodawca nie planuje realizacji ww. projektu, należy pozostawić domyślnie zaznaczoną opcję NIE. W Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w sposób celowy w pkt 1.11 pojawia się domyślna opcja NIE projekt standardowy, który przewiduje pewne innowacyjne rozwiązania, nie musi być projektem innowacyjnym realizowanym zgodnie z ww. Wytycznymi, w przypadku którego w pkt 1.11 wskazuje się na opcję TAK. W ramach projektów innowacyjnych możliwa jest realizacja: 1. Projektów innowacyjnych testujących mających na celu wypracowanie nowego produktu (w tym przetestowanie) i jego upowszechnienie oraz włączenie do polityki. 2. Projektów innowacyjnych upowszechniających mających na celu upowszechnienie i włączenie do polityki dobrych praktyk / rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy też projektów PO KL. Rodzaj projektów innowacyjnych możliwych do realizacji określa: 1. Plan działania i ogłoszenie o konkursie w przypadku trybu konkursowego, 2. Plan działania w przypadku trybu systemowego. UWAGA! W przypadku wskazania w pkt 1.11 na realizację projektu innowacyjnego dochodzi automatycznie do zmiany w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu w części III Charakterystyka projektu (zmienia się formularz pytań oraz maksymalna liczba znaków).jeśli projektodawca planuje realizację projektu innowacyjnego, kluczowym jest odpowiednie wypełnienie tego pola z uwagi na zakres zmian automatycznie wprowadzanych do wniosku Projekt z komponentem ponadnarodowym jeżeli w ramach projektu zaplanowano realizację komponentu ponadnarodowego, należy zaznaczyć opcję TAK. Zaznaczenie opcji TAK oznacza realizację projektu w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W takim przypadku do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć list intencyjny od partnera zagranicznego. Przygotowując projekt z komponentem ponadnarodowym, projektodawcy powinni zapoznać się ze wzorem umowy o współpracy ponadnarodowej 4, która - w przypadku przyjęcia wniosku do realizacji - jest przedkładana IP/IP2 oraz której zatwierdzenie przez IP/IP2 jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Zapisy wniosku o dofinansowanie oraz umowy o współpracy ponadnarodowej powinny być spójne. Powyższe zapisy dotyczą wniosków o dofinansowanie projektów składanych w odpowiedzi na konkurs, w ramach którego przewidziano możliwość realizacji komponentu ponadnarodowego lub wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, w przypadku których przewidziano realizację komponentu ponadnarodowego od początku realizacji projektu. 4 Dokument dostępny jest w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL znajdujących się na stronie oraz w wersji edytowalnej na stronie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

170 W przypadku projektów przewidujących komponent ponadnarodowy zgłaszany jako zmiana do wniosku w polu tym w momencie składania wniosku należy zaznaczyć opcję NIE. Zmiana w tym polu na opcję TAK nastąpi w momencie zgłaszania zmian do projektu (podobnie jak zmiany w innych punktach wniosku wynikające z uwzględnienia komponentu ponadnarodowego). Jeśli projekt jest przewidziany do realizacji w partnerstwie z podmiotem zagranicznym, ale nie jest projektem współpracy ponadnarodowej w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podmiot zagraniczny występuje na zasadach obowiązujących partnera krajowego i nie zaznacza opcji TAK w polu UWAGA! W przypadku zaznaczenia opcji TAK w pkt 3.3 Zadania w Budżecie projektu (w tym w Szczegółowym budżecie projektu) oraz w Harmonogramie realizacji projektu automatycznie pojawia się zadanie związane ze współpracą ponadnarodową (możliwa jest edycja tego pola). Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

171 2. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy należy wpisać pełną nazwę projektodawcy (zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej projektodawcy). Pole posiada ograniczenie do 240 znaków. UWAGA! W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej) w polu 2.1 należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. szkoły) (w formacie nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej ). Natomiast w polu 2.2należywybraćzlistyrozwijanej, a w polach 2.3, 2.4, 2.5 należy wpisać odpowiednie dane dotyczące jednostki organizacyjnej(np. szkoły), jeżeli ta jednostka będzie stroną umowy o dofinansowanie na podstawie pełnomocnictwa, upoważnienia lub innego równoważnego dokumentu albo odpowiednie dane dotyczące właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jeżeli stroną umowy o dofinansowanie będzie ta jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną. Dane adresowe jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego nieposiadającej osobowości prawnej (np. szkoły) należy podać w polu Adres. W szczególnych przypadkach w polu do kontaktów roboczych może być podany inny adres. Jednocześnie instytucja prowadząca nabór wniosków o dofinansowanie może w odpowiednim dokumencie dotyczącym tego naboru określić inne niż wskazane powyżej zasady wypełniania pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 zgodnie z praktyką w tej instytucji w zakresie zawierania umów o dofinansowanie projektu, obowiązujące w odniesieniu do projektodawców składających wnioski o dofinansowanie w ramach tego naboru. 2.2 Status prawny z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni status prawny projektodawcy. 2.3 NIP należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej projektodawcy w formacie 10 cyfrowym, nie stosując myślników, spacji i innych znaków pomiędzy cyframi. W przypadku, gdy projektodawca nie posiada polskiego numeru NIP należy wpisać odpowiedni numer identyfikacji podatkowej, właściwy dla projektodawcy, odznaczając jednocześnie opcję PL. W przypadku, kiedy odznaczona została opcja PL maksymalny limit znaków dla tego pola to 25. Dla NIP polskiego występuje walidacja tego pola nr NIP musi zostać prawidłowo wpisany! 2.4 REGON należy wpisać numer REGON, nie stosując myślników, spacji, ani innych znaków pomiędzy cyframi. 2.5 Adres siedziby należy wpisać kod pocztowy właściwy dla siedziby projektodawcy, miejscowość, ulicę, numer budynku i numer lokalu (jeśli dotyczy) oraz telefon i fax (jeśli dotyczy). W przypadku, gdy nie ma możliwości wypełnienia, któregoś z ww. pól należy wpisać nie dotyczy. 2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy należy wpisać imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej projektodawcy / upoważnieniem lub pełnomocnictwem. Można również wskazać sposób reprezentacji (np. w przypadku, gdy dwie osoby muszą działać łącznie). Jeżeli, zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie projektodawcy (statut, KRS), do reprezentowania projektodawcy konieczny jest podpis/potwierdzenie tożsamości za Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

172 pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób więcej niż jednej osoby, to wszystkie uprawnione osoby powinny być wskazane w punkcie 2.6. Nie oznacza to jednak, że projektodawca wskazuje w tym miejscu listę potencjalnych osób, a jedynie te, które podpisują wniosek/składają wniosek za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób i ich uprawnienia są wystarczające do reprezentowania projektodawcy (np. jeżeli uprawniony jest prezes zarządu oraz jeden z czterech członków zarządu, w punkcie 2.6 wpisywane jest imię i nazwisko prezesa oraz jednego, a nie wszystkich, członka zarządu, który następnie opatrzy wniosek swoim podpisem lub złoży wniosek za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób). Jeżeli osoba podpisująca wniosek/składająca wniosek za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób działa na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia powinna ona zostać wskazana w punkcie 2.6. Upoważnienie do reprezentowania projektodawcy może być dostarczone instytucji właściwej do rozpatrzenia wniosku do weryfikacji już po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, przy czym zgodność podpisu z upoważnieniem sprawdzana jest przez tę instytucję przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku uznania, że zgodnie z obowiązującymi dokumentami prawnymi upoważnienie nie jest skuteczne, instytucja ta odstępuje od podpisania umowy ze względu na niespełnienie przez wniosek kryteriów formalnych. Nie ma konieczności parafowania poszczególnych stron wniosku. Osoba/y wskazana/e w punkcie 2.6 wniosku są to osoby, które podpisują wniosek w części V. Oświadczenie lub składają wniosek za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Jednocześnie w przypadku projektu partnerskiego (krajowego 1 ), w punkcie tym nie ma konieczności wskazywania wszystkich przedstawicieli partnerów krajowych 2, którzy podpisują wniosek w części V lub potwierdzają swoją tożsamość za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób, a jedynie należy wskazać osobę/y uprawnioną/e ze strony projektodawcy projektu. Pole posiada ograniczenie do 150 znaków. 2.7 Osoba do kontaktów roboczych z instytucją, w której składany jest wniosek należy wpisać imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych, z którą kontaktować się będzie IOK/IP/IP2 lub IZ. Musi to być osoba mająca możliwie pełną wiedzę na temat składanego wniosku o dofinansowanie Numer telefonu należy podać bezpośredni numer telefonu do osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych Adres poczty elektronicznej należy podać adres do osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych Numer faksu należy podać numer faksu do osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych Adres w tym polu należy podać adres do kontaktów roboczych z projektodawcą, tak aby kierowana do niego korespondencja mogła dotrzeć bez zbędnej zwłoki. Jeżeli adres do kontaktów roboczych jest inny niż adres wskazany w polu 2.5 należy wpisać kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer budynku i numer lokalu (jeśli dotyczy). W przypadku, gdy adres jest identyczny jak w polu 2.5 należy wpisać nie dotyczy. W przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej (np. szkołę), w polu należy wskazać adres tej jednostki (lub ewentualnie inny adres do kontaktów roboczych), a nie adres jednostki samorządu terytorialnego. 2.8 Partnerzy należy podać dane wszystkich partnerów krajowych (jeżeli występują), z którymi projektodawca zamierza realizować projekt w partnerstwie. W przypadku wyodrębnionego projektu współpracy 1 Ilekroć w dokumencie jest mowa o partnerstwie krajowym, należy przez to rozumieć wszystkie projekty realizowane w partnerstwie, które nie są projektami współpracy ponadnarodowej, a przez to są realizowane na zasadach określonych dla partnerstwa krajowego. 2 Ilekroć w dokumencie jest mowa o partnerze krajowym, należy przez to rozumieć wszystkie projekty realizowane w partnerstwie, które nie są projektami współpracy ponadnarodowej, a przez to są realizowane na zasadach określonych dla partnerstwa krajowego. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

173 ponadnarodowej / projektu z komponentem ponadnarodowym należy podać dane partnera ponadnarodowego, którego list intencyjny jest załączany do wniosku o dofinansowanie projektu. Kolejnych partnerów dodaje się poprzez zaznaczenie TAK oraz kliknięcie w przycisk Dodaj partnera Nazwa organizacji/instytucji należy wpisać pełną nazwę partnera krajowego jeśli występuje. W przypadku wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej / projektu z komponentem ponadnarodowym należy wpisać pełną nazwę partnera ponadnarodowego. Pole posiada ograniczenie do 240 znaków Status prawny z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni status prawny partnera krajowego jeśli występuje. W przypadku wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej / projektu z komponentem ponadnarodowym należy wybrać odpowiedni status prawny partnera ponadnarodowego Adres siedziby należy wpisać kod pocztowy właściwy dla siedziby partnera krajowego w formacie XX-XXX, miejscowość, ulicę oraz numer budynku i numer lokalu (jeśli dotyczy) jeśli występuje. W przypadku wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej / projektu z komponentem ponadnarodowym należy wpisać kod pocztowy właściwy dla siedziby partnera ponadnarodowego, kraj, miejscowość, ulicę oraz numer budynku i numer lokalu (jeśli dotyczy) 3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Formularz części III wniosku o dofinansowanie projektu składa się z dwóch części: 1. Projekty standardowe i projekty współpracy ponadnarodowej oraz 2. Projekty innowacyjne. Zakres części III zależy od sposobu wypełnienia pkt 1.11 Projekt innowacyjny.w przypadku pozostawienia opcji NIE, należy korzystać z opisu zawartego w części 1. Projekty standardowe i projekty współpracy ponadnarodowej. W przypadku wskazania w pkt 1.11 Projekt innowacyjny na realizację projektu innowacyjnego (opcja TAK), należy korzystać z opisu zawartego w części 2. Projekty innowacyjne. Sposób wypełniania wniosku zależy również od rodzaju projektu albo wnioskowanej kwoty dofinansowania. Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL dezaktywuje odpowiednie pola we wniosku o dofinansowanie (patrz poniżej) w zależności od sposobu wypełnienia pkt 1.2 Numer i nazwa Działania oraz części IV. wniosku Budżet projektu. W przypadku projektów standardowych, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln złotych, projektodawca ma do wykorzystania znaków i powinien wypełnić wszystkie punkty wniosku oprócz punktu 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu, który po wypełnieniu części IV. wniosku Budżet projektu staje się nieaktywny. W przypadku projektów standardowych których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln złotych, projektodawca powinien wypełnić wszystkie punkty wniosku i ma do wykorzystania znaków (w tym znaków tylko na punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu). W przypadku projektów standardowych przewidzianych do realizacji w partnerstwie, jak i projektów współpracy ponadnarodowej wdrażanych w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln złotych projektodawca ma do wykorzystania znaków i powinien wypełnić wszystkie punkty wniosku oprócz punktu 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu, który po wypełnieniu części IV. wniosku Budżet projektu staje się nieaktywny. W przypadku projektów standardowych przewidzianych do realizacji w partnerstwie, jak i projektów współpracy ponadnarodowej wdrażanych w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln złotych, projektodawca powinien wypełnić wszystkie punkty wniosku i ma do wykorzystania znaków (w tym znaków tylko na punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu). W przypadku projektów innowacyjnych (niezależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania) projektodawca powinien wypełnić wszystkie punkty wniosku i ma do dyspozycji znaków (w tym znaków tylko na punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu). Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

174 Projekty przewidziane do realizacji w Działaniu 9.5 PO KL W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich (Działanie 9.5) z uwagi na niską maksymalną wartość wniosku o dofinansowanie projektodawca wypełnia (zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji, w tym ze wskazówkami dotyczącymi wyłącznie tego rodzaju projektów zawartymi przy opisie każdego z punktów wniosku o dofinansowanie): punkt Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, pierwszą kolumnę punktu (cel główny projektu), pierwszą kolumnę punktu (cele szczegółowe projektu), tabelę Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem w ramach projektu i ich status (ilościowe), punkt 3.3 Zadania, punkt 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy oraz punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem. Projektodawca ma do wykorzystania znaków. W przypadku zaznaczenia w pkt 1.2 wniosku o dofinansowanie Działania 9.5 inne niż wymienione w akapicie powyżej punkty lub elementy punktów części III wniosku są nieaktywne i nie ma możliwości ich wypełnienia. Rodzaj projektu projekty dotyczące oddolnych inicjatyw edukacyjnych na terenach wiejskich przewidziane do realizacji w ramach Działania 9.5 projekty standardowe, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł projekty standardowe, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł projekty standardowe przewidziane do realizacji w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł projekty standardowe przewidziane do realizacji w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł projekty innowacyjne (niezależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania) Tabela 3.1 Limity liczby znaków we wniosku o dofinansowanie Limit liczby znaków na pkt 3.4 wnioskuryzyko nieosiągnięcia założeń projektu na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu Formularz części III wniosku o dofinansowanie projektu jest zgodny z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management PCM), która pozwala przejrzyście sprecyzować cele i zadania projektu oraz wytworzone w ramach poszczególnych zadań produkty. Przygotowanie wniosku zgodnie z metodyką PCM ułatwia projektodawcy realizację projektu zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem oraz wypracowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

175 zaplanowanych produktów. Nacisk położony jest na spójność osiągniętych produktów z przewidzianymi do realizacji zadaniami oraz celami szczegółowymi i celem głównym. Przygotowując wniosek zgodnie z założeniami ww. metodyki projektodawca stwarza ramy, w których identyfikowane i analizowane są istniejące problemy oraz określane są wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektu. Następnie dokonywana jest analiza celów (celu głównego i celów szczegółowych), dla których obligatoryjnie ustalane są mierzalne wskaźniki pomiaru. Kolejnym elementem wniosku jest uzasadnienie wyboru i opis grup docelowych (nie dotyczy to projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób), który obejmuje m.in. wskazanie sposobu rekrutacji oraz potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu. Następnie projektodawca opisuje zadania realizowane w projekcie i planowane do wypracowania w ich ramach produkty oraz dokonuje analizy ryzyka nieosiągniecia założeń projektu. Analiza ryzyka dotyczy jednak tylko tych projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. Ważną częścią wniosku jest opisanie, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL. Projektodawca powinien również opisać swój potencjał i doświadczenie oraz sposób zarządzania projektem, przy czym ocena tych dwóch ostatnich elementów dokonywana jest łącznie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

176 Rysunek 3.1 Schemat przygotowywania wniosku o dofinansowanie zgodnie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu

177 PROJEKTY STANDARDOWE I PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Punkt 3.1 wniosku ma charakter informacyjny (wskazuje, jakie informacje należy zamieścić we wszystkich podpunktach) i składa się z trzech części, które wypełnia projektodawca: 3.1.1, oraz i w których należy kolejno uzasadnić potrzebę realizacji projektu oraz wskazać cel główny i cele szczegółowe projektu. Punkt wniosku jest punktem opisowym. Należy w nim uzasadnić potrzebę realizacji projektu, poprzez wskazanie konkretnego/konkretnych problemu/ów, na który/które odpowiedź stanowi cel główny projektu (do rozwiązania/złagodzenia którego/których przyczyni się realizacja projektu). Precyzyjne wskazanie problemu stanowi jeden z kluczowych czynników powodzenia projektu. Jest punktem wyjścia do formułowania celu, który ma być pozytywnym obrazem sytuacji problemowej i pożądanym stanem do osiągnięcia w przyszłości. Dlatego należy zwrócić uwagę, by sytuacja problemowa, do której odnosi się projekt była opisana szczegółowo, z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn (jest to szczególnie istotne jeśli projektodawca planuje uzyskać pozytywną odpowiedź na co najmniej jedno z pytań nr 1-3 w standardzie minimum) oraz z użyciem aktualnych danych statystycznych wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia. Jako aktualne dane statystyczne należy rozumieć dane pochodzące z okresu ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, tj. np. jeżeli wniosek składany jest w 2012 roku dane statystyczne mogą pochodzić z okresu z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności należy posiłkować się najbardziej aktualnymi danymi, tj. z roku złożenia wniosku o dofinansowanie lub z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy w odniesieniu do danej sytuacji problemowej dostępne są tylko dane z lat wcześniejszych projektodawca może z nich skorzystać, wskazując we wniosku o dofinansowanie, że aktualniejsze dane nie są dostępne. Rzetelna analiza wyjściowej sytuacji problemowej jest też podstawą doboru odpowiednich form wsparcia i metod pracy z odbiorcami projektu, a pominięcie jakiegokolwiek aspektu problemu zwiększa ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Najważniejsze zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione przy opisie sytuacji problemowej to: obszar oznacza terytorium (województwo, powiat, gmina, miejscowość) występowania problemu, którego rozwiązaniu/złagodzeniu ma służyć projekt i z którego pochodzić będą uczestnicy projektu. Opis sytuacji problemowej powinien dotyczyć obszaru realizacji projektu wskazanego w punkcie 1.9 wniosku jeżeli wskazano obszar całego kraju można posłużyć się statystykami ogólnokrajowymi, jeżeli natomiast projekt będzie miał mniejsze oddziaływanie, należy uwzględnić specyfikę i sytuację na obszarze, na którym będzie udzielane wsparcie i zamieścić we wniosku dane dla tego właśnie obszaru. Punkt 1.9 wniosku nie informuje natomiast o miejscu wykonania projektu, które uzależnione jest od zaplanowanych zadań (np. ich charakteru, czy dostępności usług w miejscu pochodzenia uczestników projektu). Obszar realizacji projektu powinien Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

178 zostać jak najdokładniej określony szczególnie w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 9.5, gdzie kwalifikowalność planowanych zadań jest uzależniona od charakteru danego terytorium; grupa docelowa grupy docelowe opisywane są szczegółowo w pkt 3.2 wniosku. Projektodawca powinien jednak opisywać sytuację problemową w kontekście grupy docelowej, do której skierowane zostanie wsparcie. Należy przy tym pamiętać, że typy projektów zapisane w SzOP PO KL oraz kryteria dostępu są zazwyczaj zdefiniowane dla dużych populacji osób, których problemów nie może w całości rozwiązać jeden projekt (będzie to możliwe dzięki programowi, czyli sumie projektów). Ponadto, często w ramach tych grup występują podgrupy, które mają swoje specyficzne problemy; konsultacje projektu właściwa analiza sytuacji problemowej powinna obejmować również konsultacje propozycji projektu w środowisku, w którym ma być realizowany (np. w zależności od charakteru planowanego w ramach projektu wsparcia z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami odbiorców projektu, instytucjami zajmującymi się wspieraniem osób, których dotyczy projekt, władzami samorządowymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi). W przypadku projektów, które przewidziane są do realizacji w ramach Priorytetów komponentu centralnego PO KL (I-V) projektodawca, opisując problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu, musi dodatkowo odnieść się do skali całego kraju oraz zmian dynamiki problemu w czasie. Przy opisie dynamiki problemu w czasie należy objąć analizą okres dostosowany do specyfiki projektu. W punkcie projektodawca powinien opisać również wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa. Opis sporządzany powinien być na podstawie analizy wszystkich podmiotów (zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych), na które może mieć wpływ (pozytywny lub negatywny) realizacja projektu pod kątem cech społeczno-ekonomicznych, ich pola aktywności, oczekiwań, napotykanych przez nich barier i problemów, potencjału, wiedzy i doświadczenia itp. Należy uwzględnić informacje dotyczące pośrednich adresatów wsparcia, co pozwala na pokazanie szerszego kontekstu planowanych do realizacji zadań. Analiza powinna obejmować również pracodawców (przede wszystkim w projektach szkoleniowych realizowanych na rzecz osób bezrobotnych Priorytet VI i VII). Chodzi tutaj o dostosowanie szkoleń do potrzeb rynku pracy co znacząco przyczynia się do podniesienia ich efektywności. Uwzględnienie w projekcie także innych podmiotów, nie tylko bezpośrednich odbiorców wsparcia ułatwi już na etapie konstrukcji projektu właściwe określenie grupy docelowej i wyznaczenie problemów. Projektodawca nie ma jednak obowiązku określania celów projektu, ani wskaźników ich realizacji dotyczących grup innych niż grupa docelowa opisana w pkt 3.2 wniosku. W przypadku, gdy z danych dostępnych projektodawcy na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie wynika, że projekt nie będzie miał wpływu na podmioty inne niż grupa docelowa opis dotyczący tej kwestii jest pomijany. W takim przypadku w punkcie wniosku powinna zostać jednak zawarta stosowna informacja w tym zakresie. Projekty przewidziane do realizacji w Działaniu 9.5 PO KL W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich (Działanie 9.5) projektodawca powinien wypełnić punkt wniosku zgodnie z powyższą instrukcją, a w pkt oraz wskazać jedynie cel główny oraz cele szczegółowe projektu. Projektodawca nie ustala natomiast w pkt oraz wskaźników pomiaru celu, nie określa wartości obecnej i docelowej tych wskaźników, ani nie podaje źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. W momencie, gdy w punkcie 1.2 wniosku zaznaczono Działanie 9.5 kolumny: druga, trzecia, czwarta i piąta punktów oraz automatycznie stają się nieaktywne. Projektodawca określa własne wskaźniki, odnoszące się do celów szczegółowych projektu. w pkt 3.3 Zadania wniosku o dofinansowanie, opisując zadania i produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań. W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich w punkcie wniosku projektodawca charakteryzuje również osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć itp., opisuje sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) oraz uzasadnia wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

179 Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym powinny stanowić część przedstawianego w pkt opisu sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt. W punkcie wniosku należy wskazać cel główny projektu, który powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jaki/e projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane. Wpisana przez projektodawcę nazwa celu głównego projektu liczona jest w ramach limitu liczby znaków. W punkcie wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maksymalnie pięć). Cele szczegółowe muszą być spójne z celem głównym wskazanym w punkcie w kontekście problemu/ów, do rozwiązania którego/których przyczyni się (który/które złagodzi) realizacja projektu i w bezpośredni sposób wpływać na osiągnięcie celu głównego. Cele szczegółowe stanowią rozbicie celu głównego na zestaw celów cząstkowych, koniecznych i wystarczających do osiągnięcia celu głównego. Cele szczegółowe powinny opisywać stan docelowy, a nie zadania jako takie i stanowić odzwierciedlenie pożądanej sytuacji w przyszłości. Określając cele szczegółowe projektu projektodawca nie musi sporządzać drzewa celów szczegółowych, którego sporządzenie zakłada metodyka Zarządzania Cyklem Projektu i nie ma obowiązku wskazywania we wniosku celów cząstkowych na różnych poziomach szczegółowości (może wskazać cele szczegółowe tylko na jednym poziomie). Nazwy celów szczegółowych projektu liczone są w ramach limitu liczby znaków. Cel główny i cele szczegółowe projektu powinny charakteryzować się cechami zgodnymi z koncepcją SMART: S specific szczegółowe, konkretne cele powinny być szczegółowo i jednoznacznie określone, dotyczyć konkretnych problemów; M measurable mierzalne cele powinny zostać sformułowane w sposób pozwalający na ustalenie wskaźnika/wskaźników ich pomiaru; A acceptable/accurate akceptowalne/trafne cele powinny być określane z uwzględnieniem otoczenia społecznego, w którym realizowany będzie projekt, a przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb grup docelowych projektu. Trafność odnosi się do zdiagnozowanego/ych w punkcie wniosku problemu/problemów i wskazuje, że cele muszą bezpośrednio wynikać z opisanej wcześniej sytuacji problemowej oraz starać się obejmować wszystkie przyczyny powstania problemu/problemów (kompleksowość). Rzetelna analiza jest nie tylko podstawą do określenia celów, ale również wpływa na dobór odpowiednich form wsparcia i metod pracy z odbiorcami projektu. W tym kontekście pominięcie jakiegokolwiek aspektu problemu/problemów zwiększa ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

180 R realistic realistyczne możliwe do osiągnięcia poprzez realizację projektu (nie mogą się odnosić do zadań i obszarów, które nie będą objęte projektem). Zadania przedstawione w punkcie 3.3 wniosku, które projektodawca zamierza zrealizować, powinny być ściśle związane z celami projektu i w oczywisty sposób zmierzać do ich osiągnięcia. PRZYKŁAD Celem projektu jest uzyskanie do końca 2011 r. zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców (w tym 13 kobiet i 7 mężczyzn) gminy X długotrwale wyłączonych z rynku pracy. Jednym z celów szczegółowych jest przełamanie do połowy 2011 r. niechęci bezrobotnych mieszkańców gminy X do podejmowania inicjatyw edukacyjnych. Projektodawca założył, że wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie zgłaszać się będą do Urzędu Gminy i zaplanował, iż osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki przeszkoleniu uczestników/uczestniczek projektu z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozpoznał dobrze problemy potencjalnych uczestników/uczestniczek (niechęć do inicjatyw edukacyjnych) jednak nie przewidział żadnych zadań, które przyczynią się do osiągnięcia jednego z celów szczegółowych. W efekcie realizacja celu głównego jest zagrożona, gdyż niechętni do udziału w szkoleniu bezrobotni nie odpowiedzą na ofertę skierowaną właśnie do nich. Często zdarza się, że projektodawca wykorzystuje cele Priorytetu lub Działania, kopiując je z PO KL lub SzOP PO KL. Jest to błędne podejście, gdyż cele te mają dużo bardziej ogólny charakter, odnoszą się do końcowego efektu Programu, który nie może zostać osiągnięty poprzez zrealizowanie jednego lub nawet kilku projektów, nie jest on po prostu osiągalny na poziomie pojedynczego projektu przede wszystkim ze względu na jego skalę projekt obejmujący nawet 1000 bezrobotnych osób nie wpłynie istotnie na realizację celów ogólnych sprecyzowanych dla całego kraju, gdyż będzie on obejmował zaledwie niewielki odsetek wszystkich bezrobotnych. Niewątpliwie ten sam projekt realizowany na terenie jednego powiatu, w którym liczba bezrobotnych sięga 5000 osób byłby przedsięwzięciem wywierającym znaczny wpływ na sytuację na powiatowym rynku pracy, wymaga jednak sformułowania celu charakterystycznego i rozwiązującego problemy właśnie tego rynku. Nie należy zatem przyjmować za cel projektu celów identycznych jak dla Programu, czy określonych Priorytetów i Działań. T time-bound określone w czasie każdy cel powinien zawierać w swojej konstrukcji termin, w jakim ma być osiągnięty (informację o przybliżonym terminie, w którym wszystkie zadania zostaną zrealizowane, a zaplanowane cele osiągnięte). Cecha ta jest ściśle związane z jednym z podstawowych parametrów każdego projektu, jakim jest czas (obok zasobów i budżetu). Każde przedsięwzięcie projektowe musi być ściśle określone w czasie. Czas, w jakim projekt ma zostać zrealizowany powinien być odpowiednio dobrany do problemów i potrzeb, na które odpowiedź stanowi projekt. Przy konstruowaniu celów należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: cel powinien wynikać ze zdiagnozowanego problemu/zdiagnozowanych problemów i być na niego/nie odpowiedzią, tzn. przyczyniać się do jego/ich rozwiązywania lub złagodzenia; celem nie powinien być środek do jego osiągnięcia (np. przeszkolenie, objęcie wsparciem, pomoc ); cele powinny się bezpośrednio przekładać na zadania. W kolumnie drugiej punktów i wniosku należy określić, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Dla każdego celu należy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób precyzyjny umożliwi weryfikację stopnia realizacji tego celu (odpowiednio dla celu głównego i celów szczegółowych). Projektodawca może również określić większą liczbę wskaźników do celu głównego i celów szczegółowych (maksymalnie pięć dla każdego z celów). Wskaźniki pomiaru celu można wybrać z listy rozwijanej wyświetlającej się w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Lista rozwijana uwzględnia wskaźniki opisane w załączniku nr do Wniosku beneficjenta o 126 Dokument dostępny jest w dokumentacji konkursowej oraz na stronach internetowych IP/IP2 lub IZ. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

181 płatność w części 7 Osiągnięte wartości wskaźników. Dla każdego Działania w ramach Priorytetów PO KL wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym, wobec czego również beneficjenci w ramach realizowanych projektów powinni wziąć je pod uwagę już na etapie planowania projektu. Należy pamiętać że wskazane wskaźniki są jedynie wybranymi wskaźnikami nie obejmującymi całości rezultatów w ramach całego Priorytetu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, projektodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (nazwa tak określonego wskaźnika nie może być dłuższa niż 150 znaków). Można do tego wykorzystać Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników monitorowania projektu zamieszczone w Podręczniku wskaźników PO KL Mierzalność i realność osiągnięcia wskaźników oraz sposób ich pomiaru podlega ocenie. Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że problem został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu. Dla każdego wskaźnika należy określić na podstawie przeprowadzonej analizy problemu/problemów jego wartość obecną, czyli przed rozpoczęciem realizacji projektu (w kolumnie trzeciej punktów i 3.1.3) oraz wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu (w kolumnie czwartej punktów i 3.1.3). Wartość obecna i docelowa wskaźników powinny odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie i dotyczyć zakresu wsparcia projektowego. W przypadku projektów systemowych przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałania PO KL należy określić wartość obecną wskaźników pomiaru celów w odniesieniu do danego roku kalendarzowego realizacji projektu, a nie do całego okresu realizacji projektu. Wartość obecna i wartość docelowa wskaźnika podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz jeżeli dane, którymi dysponuje projektodawca na to pozwalają w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). Kolumna O ( ogółem ) wylicza się wtedy automatycznie. Jednocześnie, jeżeli projektodawca na etapie przygotowywania wniosku nie wie w jakich proporcjach uczestniczyć będą kobiety i mężczyźni, należy zaznaczyć pole wyboru (tzw. checkbox ) znajdujące się obok pola Ogółem, w celu odblokowania kolumny O ( ogółem ). Umożliwi to ręczne wpisanie planowanej liczby uczestników projektu bez konieczności podawania ich liczby w podziale na płeć. Należy jednak podkreślić, że pozostawienie przy każdym wskaźniku wartości liczbowej 0 w kolumnach dotyczących kobiet (K) i mężczyzn (M) może skutkować niemożnością uzyskania pozytywnej odpowiedzi w pytaniu nr 5 standardu minimum. W zależności od potrzeb oraz charakteru wskaźnika jego wartość obecna i wartość docelowa mogą być określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kolumnie piątej punktów oraz należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika. W sytuacji, gdy brak jest ogólnodostępnych danych w określonym zakresie obowiązek wskazywania przez projektodawcę źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników projektodawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania na potrzeby przygotowywanego wniosku. Techniki i metody mierzenia osiągnięcia celów powinny zostać opisane, o ile to możliwe, dla każdego celu osobno. W przypadku, gdy charakter kilku celów umożliwi jednolity sposób pozyskiwania informacji na temat wskaźników ich pomiaru należy opisać go tylko przy pierwszym z celów natomiast przy pozostałych należy wskazać, że sposób jest tożsamy ze sposobem opisanym wcześniej. Częstotliwość pomiaru wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od okresu realizacji projektu i zakończenia poszczególnych zadań. W związku z powyższym częstotliwość pomiaru wskaźnika w zależności od jego specyfiki można podawać w jednostkach czasu (np. co tydzień, co miesiąc) lub można określić ją w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania (np. dwa dni po przeprowadzeniu szkolenia). W kolumnie piątej punktów oraz należy również opisać, w jaki sposób i w jakim terminie zostaną utrzymane osiągnięte wskaźniki pomiaru celów (rezultaty) projektu. Należy jednak podkreślić, iż informacje te mają co do zasady charakter fakultatywny, tzn. projektodawca nie ma obowiązku ich zamieszczania, chyba że specyfika projektu zakłada utrzymanie osiągniętych wskaźników pomiaru celów (rezultatów) projektu. Opis zawarty w kolumnie piątej punktów oraz liczony jest w ramach limitu liczby znaków. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

182 W przypadku wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej cel główny i cele szczegółowe powinny odnosić się do współpracy ponadnarodowej i powinny być możliwe do osiągnięcia wyłącznie dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowymi (ich osiągnięcie nie byłoby możliwe, gdyby wdrażano projekt jedynie o zasięgu krajowym). W przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym, co najmniej jeden cel szczegółowy powinien wskazywać na możliwość jego osiągnięcia wyłącznie w wyniku nawiązanej współpracy ponadnarodowej. W obu ww. przypadkach należy zatem precyzyjnie określić oczekiwania, co do spodziewanego wpływu podjętej współpracy ponadnarodowej na osiągnięcie celów projektu. Cel główny i cele szczegółowe projektu określone odpowiednio w punktach i wniosku powinny być spójne (ale nie identyczne, patrz wyżej) przede wszystkim z celami szczegółowymi dla PO KL, danego Priorytetu oraz ewentualnie z celami sformułowanymi w innych dokumentach o charakterze strategicznym w danym sektorze i/lub w danym regionie jeżeli występują. Spójność celów projektu z innymi odpowiednimi celami powinna być dostosowana do obszaru realizacji projektu (cały kraj-województwo/a-powiat/y gmina/y). Dodatkowo w pkt 3.5 wniosku projektodawca zawiera opis, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu i realizowanych w jego ramach zadań przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) Priorytetu PO KL (nie dotyczy to projektów przewidzianych do realizacji w Działaniu 9.5 PO KL). 3.2 Grupy docelowe Punkt 3.2 dotyczy wyłącznie projektów przewidujących wsparcie dla osób i/lub instytucji i jest ściśle związany z uzasadnieniem realizacji projektu, a w szczególności problemami, jakie napotykają odbiorcy wsparcia. W przypadku projektów o charakterze badawczym i informacyjnym (informacyjno-promocyjnym), w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób w polu 3.2 Grupy docelowe nie ma obowiązku wskazywania osób czy instytucji, do których kierowany jest projekt (należy wpisać nie dotyczy albo znak pisarski - ). W punkcie 3.2 wniosku należy opisać osoby i/lub instytucje, które objęte zostaną wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić uwzględniając specyfikę objętej wsparciem grupy oraz założone w pkt i cele projektu wybór konkretnej grupy docelowej spośród wskazanych potencjalnych grup w SzOP PO KL i w dokumentacji konkursowej. Projektodawca powinien opisać grupę docelową w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej się do otrzymania wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w SzOP PO KL oraz w dokumentacji konkursowej. Informacje na temat osób planowanych do objęcia wsparciem nie powinny się ograniczać tylko i wyłącznie do wskazania grup odbiorców zapisanych w SzOP PO KL, powinny być znacznie bardziej szczegółowe (powinny przede wszystkim odnosić się do określonych w pkt wniosku kategorii i podkategorii grup docelowych oraz planowanej do objęcia wsparciem liczby osób). Nie należy również uzasadniać wyboru grup docelowych poprzez odwołanie się tylko i wyłącznie do typu projektu zawartego w SzOP, gdyż zostało już ono sformułowane w PO KL. Osoby, które zostaną objęte wsparciem należy opisać z punktu widzenia istotnych dla projektu cech takich jak np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć. W przypadku, gdy dana cecha osób, do których skierowane będzie wsparcie nie ma znaczenia w kontekście planowanego do realizacji projektu projektodawca nie musi jej uwzględniać w opisie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

183 Należy również opisać sposób rekrutacji odnosząc się do planu rekrutacji z opisem działań informacyjnopromocyjnych, procedurą rekrutacyjną, dodatkowym naborem, selekcją oraz katalogiem dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji ze wskazaniem sposobu, w jaki w ramach rekrutacji została uwzględniona zasada równych szans, w tym zasada równości szans płci (jest to szczególnie istotne jeśli projektodawca planuje uzyskać za ten element wniosku pozytywną odpowiedź w standardzie minimum). Zaplanowanie równościowej rekrutacji stanowi bowiem element działań na rzecz wyrównywania szans K i M. Szczegółowe wskazówki w jaki sposób zaplanować rekrutację do projektu pod kątem równości płci znajdują się w poradniku Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL - aktualizacja. Opis przebiegu rekrutacji powinien być szczegółowy i obejmować wskazanie i uzasadnienie wybranych kryteriów oraz technik i metod rekrutacji, dopasowanych do grupy odbiorców oraz charakteru projektu. Sposób rekrutacji zależy od wielu czynników, m.in. profilu grupy docelowej i musi być dostosowany do jej potrzeb i możliwości. Dlatego np. spotkania rekrutacyjne dla osób pracujących powinny być organizowane poza godzinami ich pracy wieczorem bądź w weekendy, a przyjmowanie zgłoszeń do projektu wyłącznie za pośrednictwem internetu będzie sposobem nietrafionym w przypadku szkolenia dla długotrwale bezrobotnych osób z terenów wiejskich, dla których dostęp do sieci internetowej jest ograniczony. Kryteria rekrutacji należy określać w sposób pozwalający na dokonanie naboru uczestników/uczestniczek projektu w przejrzysty sposób. W kryteriach naboru uczestników/uczestniczek projektu należy uwzględnić wykształcenie i posiadaną przez uczestników/uczestniczki wiedzę umożliwiające rozpoczęcie szkolenia oraz minimalne wymagania, które muszą zostać spełnione do wykonywania zawodu. Kryterium kolejności zgłoszeń nie powinno być jedynym sposobem na dobór uczestników projektu i należy wskazać inne kryteria rekrutacji wraz z przyporządkowaniem im kolejności, wg której dobierani są uczestnicy/uczestniczki projektu. W punkcie 3.2 należy również opisać, jakie działania projektodawca będzie podejmował w sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników/uczestniczek projektu. Charakterystyka grupy docelowej powinna uwzględniać dane zawarte w uzasadnieniu realizacji projektu i wskazane w nim cechy grupy docelowej oraz problemy społeczne, które jej dotyczą. Dlatego przy określaniu grupy docelowej projektodawca powinien zwrócić również uwagę na opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu. Przy opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które zniechęcają kobiety/mężczyzn do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają im udział w projekcie. Dla przykładu jeżeli grupa osób pracujących z niskimi kwalifikacjami zawodowymi objęta projektem napotyka barierę finansową, uniemożliwiającą jej udział w kształceniu ustawicznym ze względu na niskie dochody, to pociąga to za sobą kwalifikowanie do projektu tylko tych osób, dla których stwierdzone zostanie istnienie tej bariery (może pojawić się wówczas problem z określeniem poziomu dochodów, poniżej którego szkolenie nie może być sfinansowane ze środków własnych). Innymi często spotykanymi w projektach barierami jest brak świadomości potrzeby dokształcania się, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, trudności z dojazdem do miejsc realizacji projektu, niska motywacja, brak wiary we własne siły. Wpisanie tych informacji w projekt implikuje konieczność zajęcia się właśnie osobami, dla których wymienione wcześniej bariery stanowią realne zagrożenie w życiu zawodowym i powinno mieć odzwierciedlenie również w kryteriach rekrutacji. Niedopuszczalne jest, by po wskazaniu w uzasadnieniu realizacji projektu całego katalogu barier i problemów, na etapie opisywania kryteriów wskazywać kolejność zgłoszeń jako jedyny, bądź główny czynnik decydujący o przyjęciu do projektu. Należy także wskazać wiarygodne źródła pozyskiwania danych o skali zainteresowania planowanym wsparciem projektowym i opisać, w jaki sposób określone zostało zainteresowanie potencjalnych uczestników/uczestniczek projektem. Za wiarygodne można uznać dane uzyskane w wyniku badań własnych projektodawcy przeprowadzonych zgodnie z powszechnie przyjętą metodologią lub wyniki badań przeprowadzonych przez inne podmioty. Źródłami pozyskania odpowiednich informacji mogą być dane uzyskane w wyniku badań ankietowych, sondaży opinii, wywiadów środowiskowych lub poprzez inną formę konsultacji społecznych (np. poprzez fora lokalnych organizacji pozarządowych). W przypadku trudności w oszacowaniu, jakie jest zainteresowanie szkoleniami przed rozpoczęciem realizacji projektu należy opisać to przy określaniu grupy docelowej. Projekty przewidziane do realizacji w Działaniu 9.5 PO KL W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich (Działanie 9.5) projektodawca nie wypełnia części opisowej punktu 3.2 wniosku, która gdy w punkcie 1.2 wniosku zaznaczono Działanie 9.5 automatycznie staje się nieaktywna. Projektodawca wypełnia natomiast tabelę Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) (patrz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

184 poniżej) i charakteryzuje osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć itp., opisuje sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) oraz uzasadnia wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem w punkcie wniosku Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status Przewidywaną liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu należy przedstawić w podziale na płeć, wpisując planowany udział w projekcie kobiet i mężczyzn odpowiednio w kolumnie 1 i 2 w kategorii Liczba osób. Wiersz Ogółem oraz kolumna trzecia (O) wyliczają się wtedy automatycznie. Jednocześnie, jeżeli projektodawca na etapie przygotowywania wniosku nie wie w jakich proporcjach uczestniczyć będą kobiety i mężczyźni z poszczególnych kategorii lub podkategorii, należy zaznaczyć pole wyboru (tzw. checkbox ) znajdujące się obok pola Ogółem, w celu odblokowania kolumny trzeciej (O). Umożliwi to ręczne wpisanie planowanej liczby uczestników projektu bez konieczności podawania ich liczby w podziale na płeć. Możliwe jest także wpisanie jednocześnie części uczestników w podziale na płeć (kolumny K i M), a części bez podziału na płeć (tylko w kolumnie (O)). Należy jednak zauważyć, że w takiej sytuacji suma K i M z wiersza Ogółem może być inna niż suma całkowita (O) z wiersza Ogółem. W związku z tym, w sytuacji, gdy projektodawca zaznaczy pole wyboru odblokowujące kolumnę (O), zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie sumy dotyczące liczby uczestników projektu są zgodne z wartościami wpisanymi ręcznie. Podanie przez projektodawcę liczby osób w podziale na płeć w ramach punktu wniosku o dofinansowanie projektu, stanowi tylko część analizy sytuacji kobiet i mężczyzn i nie jest wystarczające dla uzyskania pozytywnej odpowiedzi w którymś z pytań 1-3 standardu minimum. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

185 UWAGA! Jeżeli nie przewiduje się objęcia wsparciem danej kategorii lub podkategorii należy pozostawić wartość 0. Po zakończeniu wpisywania liczby osób należy kliknąć przycisk Wylicz w celu obliczenia wartości ogółem. W przypadku projektów o charakterze badawczym i informacyjnym (informacyjno-promocyjnym), w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób, nie ma obowiązku wypełniania tabeli W punkcie należy przypisać uczestników projektu do jednej z poniższych kategorii i/lub podkategorii: Kategoria Bezrobotni oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Podkategoria Długotrwale bezrobotni oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych Kategoria Osoby nieaktywne zawodowo oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Podkategoria Osoby uczące lub kształcące się osoby kształcące się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. Kategoria Zatrudnieni oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło). Podkategorie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

186 Rolnicy osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), w szczególności, osoby które jednocześnie: są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym, są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie: ukończyły 16 lat, pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy. Samozatrudnieni osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie zatrudniające pracowników 127. Zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach osoby pracujące w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. Zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach osoby pracujące w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. Zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach osoby pracujące w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 49 do 249 pracowników włącznie, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach osoby pracujące w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw. Zatrudnieni w administracji publicznej osoby zatrudnione w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych. Zatrudnieni w organizacjach pozarządowych osoby zatrudnione w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostałe Osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005 r. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), w szczególności za mniejszości narodowe uznaje się mniejszość białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską oraz za mniejszości etniczne, mniejszości: karaimską, łemkowską, romską, tatarską. Migranci osoby migrujące z i do Polski w związku z/ w celu podjęcia aktywności ekonomicznej. Niepełnosprawni osoby niepełnosprawne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz j.t.), w szczególności osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Osoby z terenów wiejskich obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. Wskazane powyżej kategorie (bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo i zatrudnieni) mają charakter rozłączny jedna osoba nie może być zaliczona do więcej niż jednej kategorii głównej może natomiast przynależeć do więcej niż jednej podkategorii (np. osoba niepełnosprawna mieszkająca na obszarze wiejskim). 3.3 Zadania 127 Osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników należy traktować jako przedsiębiorstwo i wykazać (w zależności od liczby zatrudnianych pracowników) jak mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

187 W kolumnie drugiej Nazwa zadania punktu 3.3 wniosku należy wskazać poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu, zgodnie z przewidywaną kolejnością ich realizacji (nie dotyczy to zadania Współpraca ponadnarodowa oraz zadania Zarządzanie projektem ). W przypadku, gdy określone zadania realizowane są w ramach projektu równolegle porządek ich wskazywania w punkcie 3.3 jest nieistotny. Zgodność kolejności zadań wskazanych w pkt 3.3 wniosku z kolejnością zadań znajdujących się w Szczegółowym budżecie, Budżecie i Harmonogramie realizacji projektu zapewniana jest automatycznie przez Generator Wniosków Aplikacyjnych. Bez wpisania poszczególnych zadań w ramach pkt 3.3 wniosku nie jest możliwe wypełnienie Szczegółowego budżetu, Budżetu i Harmonogramu realizacji projektu. Wpisana przez projektodawcę nazwa zadania nie jest liczona w ramach limitu liczby znaków, ale nie może przekraczać 150 znaków. Wskazane w kolumnie drugiej zadania są automatycznie numerowane w kolumnie pierwszej punktu 3.3 wniosku. Zadanie Współpraca ponadnarodowa otrzymuje automatycznie przedostatni numer porządkowy w kolumnie pierwszej, natomiast do zadania Zarządzanie projektem przypisywany jest zawsze ostatni numer porządkowy. W kolumnie trzeciej punktu 3.3 wniosku Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji należy szczegółowo opisać poszczególne zadania projektu. Opis zadania Zarządzanie projektem stanowią informacje zawarte przez projektodawcę w punkcie 3.7 wniosku Opis sposobu zarządzania projektem. Elementem opisu zadania Zarządzanie projektem powinien być m.in. opis działań, które będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników. W ramach kolumny drugiej i/lub trzeciej punktu 3.3 projektodawca powinien umieścić informacje nt. działań jakie podejmie w projekcie na rzecz wyrównywania nierówności ze względu na płeć, istniejących w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub działań różnicujących (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn (jest to szczególnie istotne jeśli projektodawca planuje uzyskać pozytywną odpowiedź w 4 punkcie standardu minimum). Na podstawie punktu 3.3 wniosku oceniany jest sposób osiągania celów szczegółowych i tym samym celu głównego projektu. Projektodawca przedstawia, jakie zadania zrealizuje, aby osiągnąć założone wcześniej wskaźniki pomiaru celów szczegółowych i tym samym wskaźnik/wskaźniki pomiaru celu głównego projektu. Projektodawca powinien pamiętać o logicznym powiązaniu zidentyfikowanego problemu i wynikającego z niego celu z zadaniami, których realizacja doprowadzi do jego osiągnięcia. Ocena tego punktu uwzględnia trafność doboru instrumentów i planowanych zadań do zidentyfikowanych problemów, specyficznych potrzeb grupy docelowej, obszaru na jakim realizowany jest projekt oraz innych warunków i ograniczeń. W ramach opisu zadań powinna znaleźć się informacja dotycząca rodzaju i charakteru udzielanego wsparcia ze wskazaniem liczby osób jakie otrzymają dane wsparcie w ramach projektu. W ramach opisywanych zadań należy również pamiętać o obowiązkach wynikających z systemu wdrażania projektów, szczególnie tych, które są konsekwencją zawarcia umowy o dofinansowanie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

188 Opis planowanych zadań powinien być możliwie szczegółowy, z uwzględnieniem terminów i osób odpowiedzialnych za ich realizację. W przypadku organizacji szkoleń konieczne jest podanie najważniejszych informacji dotyczących sposobu ich organizacji (miejsce prowadzenia zajęć, liczba edycji kursu, warunki do jego rozpoczęcia, planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia, planowane harmonogramy szkolenia z liczbą godzin szkoleniowych, zaangażowana kadra, ramowy opis programu nauczania, materiały szkoleniowe, jakie zostaną przekazane uczestnikom). Opisanie kadry zaangażowanej w organizację szkoleń możliwe jest w punkcie 3.7 wniosku, a liczba edycji kursu, planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz planowane harmonogramy szkolenia z liczbą godzin szkoleniowych mogą wynikać z harmonogramu realizacji projektu. Informacje te pozwolą na ocenę merytoryczną zawartości planowanego wsparcia (np. szkolenia, doradztwa) w odniesieniu do standardów realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, ich zakresu oraz do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a także umożliwią właściwą ocenę kwalifikowalności budżetu projektu. Planowane zadania powinny być również efektywne, tj. zakładać możliwie najkorzystniejsze efekty ich realizacji przy określonych nakładach finansowych i racjonalnie ulokowane w czasie, tak by nie podnosić kosztów stałych projektu np. poprzez jego nieuzasadnione wydłużanie. Projektodawca, przygotowując projekt, jeszcze przed jego wprowadzeniem do Generatora Wniosków Aplikacyjnych, powinien dążyć do jak najbardziej precyzyjnego określenia wszystkich zadań, które muszą zostać wykonane w trakcie jego realizacji. Może wykorzystać w tym celu istotny element zarządzania projektami Strukturę Podziału Prac (Work Breakdown Structure). Uzupełnienie opisu zadań w punkcie 3.3 wniosku stanowi harmonogram realizacji projektu prezentujący planowany przebieg projektu. W kolumnie trzeciej punktu 3.3 należy także wskazać produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji planowanych zadań, jak również określić odpowiednie wskaźniki, które będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej należy wskazać produkty, których nie udałoby się osiągnąć bez nawiązania współpracy ponadnarodowej. Wskaźniki produktów projektu należy określić na podstawie dokumentacji konkursowej oraz Mapy wskaźników monitorowania projektów PO KL, stanowiącej część dokumentu pt. Podręcznik wskaźników PO KL Dodatkowo, należy określić samodzielnie wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu. Można do tego wykorzystać Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników monitorowania projektu zamieszczone w ww. Podręczniku wskaźników PO KL Produkty oraz wskaźniki służące ich pomiarowi, powinny być zgodne z regułą SMART omawianą powyżej (patrz opis punktu 3.1 wniosku). Ponadto, należy również wskazać, w jaki sposób i z jaką częstotliwością wskaźniki produktu będą mierzone przez projektodawcę. Techniki i metody mierzenia wskaźników produktów powinny zostać szczegółowo opisane, o ile to możliwe dla każdego wskaźnika osobno, chyba że charakter kilku wskaźników umożliwi jednolity sposób pozyskiwania informacji na temat ich osiągnięcia. Produkty określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku zadań realizowanych w ramach projektu, określonych w punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie. Produktem (skwantyfikowanym za pomocą wskaźnika produktu) może być np. liczba publikacji wytworzonych w ramach projektu, liczba udzielonych porad, liczba osób, które otrzymały dotacje, liczba szkół, które zrealizowały programy rozwojowe, liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika, czy liczba badań i analiz opracowanych w ramach projektu. W przypadku projektów badawczych i informacyjnych (informacyjno-promocyjnych) w punkcie 3.3 wniosku należy opisać stosowaną metodologię/kanały informacyjne i wskazać odbiorców prowadzonych kampanii/badań/analiz. W przypadku projektów partnerskich (w tym partnerstw ponadnarodowych) w pkt 3.3 wniosku należy wskazać i opisać również zadania, za których realizację odpowiedzialny/i będzie/będą w całości lub częściowo partner/partnerzy. Do zadań opisanych w pkt 3.3 wniosku projektodawca powinien odnosić się w punkcie 3.7 wniosku Opis sposobu zarządzania projektem, opisując rolę partnerów, w tym podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i partnerów w realizacji projektu. W wyodrębnionym projekcie współpracy ponadnarodowej (zaznaczenie opcji TAK w pkt 1.10) wszystkie zadania projektu dotyczą współpracy ponadnarodowej i powinny zostać opisane w niniejszym punkcie zgodnie z powyższymi zasadami. W tym przypadku zadanie Współpraca ponadnarodowa jest nieedytowalne. W projekcie, który przewiduje jedynie komponent ponadnarodowy (zaznaczenie opcji TAK w pkt 1.12) opis zadań związanych z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

189 komponentem ponadnarodowym musi zostać przedmiotowo i organizacyjnie wyodrębniony z opisu pozostałych zadań projektu służy temu zadanie Współpraca ponadnarodowa, które po zaznaczeniu w pkt 1.12 opcji TAK staje się edytowalne. W punkcie 3.3 należy opisać wszystkie zadania przewidziane do realizacji we współpracy z partnerami ponadnarodowymi bez względu na źródło ich finansowania, wskazując jednocześnie, które zadania (lub ich części) są finansowane przez polskiego projektodawcę w ramach budżetu wniosku PO KL, a które są finansowane przez partnerów ponadnarodowych z ich własnych źródeł. W przypadku gdy wskazane zadania (lub ich części) nie są finansowane w ramach wniosku o dofinansowanie PO KL, w budżecie należy wskazać 0. Opis zadań podejmowanych w projekcie współpracy ponadnarodowej musi również odzwierciedlać formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej wskazane w ogłoszeniu o konkursie lub opisane w Planie działania (w przypadku projektów systemowych). W kolumnie czwartej Cel szczegółowy projektu punktu 3.3 wniosku należy z listy rozwijanej (słownika) wybrać cele szczegółowe projektu, które przenoszone są na listę z kolumny pierwszej punktu wniosku. Przy każdym zadaniu można wybrać z listy rozwijanej więcej niż jeden cel szczegółowy. Do zadania Zarządzanie projektem, którego nazwa nie jest wpisywana przez projektodawcę nie jest przypisywany żaden cel szczegółowy (pole nie jest aktywne). W przypadku projektów systemowych przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałąnia w odniesieniu do zadań, których projektodawca nie będzie realizował w ramach projektu w danym roku kalendarzowym w kolumnie czwartej Cel szczegółowy projektu punktu 3.3 projektodawca może wybrać z listy rozwijanej dowolny cel szczegółowy określony wcześniej w punkcie wniosku. Projekty przewidziane do realizacji w Działaniu 9.5 PO KL W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich przewidzianych do realizacji w Działaniu 9.5 projektodawca wskazuje zgodnie z powyższą instrukcją poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu oraz produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji planowanych zadań. Projektodawca w kolumnie trzeciej punktu 3.3 wniosku Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji określa również własne wskaźniki pomiaru celów projektu (rezultaty) (nie są one wskazywane w pkt i wniosku o dofinansowanie). W niniejszym punkcie projektodawca powinien również podać ww. wskaźniki (rezultaty projektu patrz: instrukcja do standardu minimum) w podziale na płeć i/lub wskazać jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Jest to szczególnie istotne jeśli planuje uzyskać pozytywną odpowiedź na pytanie nr 5 standardu minimum. W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich w kolumnie trzeciej punktu 3.3 należy również opisać, w jaki sposób i w jakim terminie zostaną utrzymane osiągnięte wskaźniki pomiaru celów (rezultaty) projektu. Należy jednak podkreślić, iż informacje te mają co do zasady charakter fakultatywny, tzn. projektodawca nie ma obowiązku ich zamieszczania, chyba że specyfika projektu zakłada utrzymanie osiągniętych wskaźników pomiaru celów (rezultatów) projektu. W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich (Działanie 9.5) w kolumnie trzeciej punktu 3.3 wniosku należy również opisać wartość dodaną projektu (która może wynikać m.in. z faktu realizacji projektu w partnerstwie). Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

190 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projektach o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych) możliwe jest rozliczanie wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe. W takim przypadku w punkcie 3.3 projektodawca ma obowiązek rozszerzyć opis poszczególnych zadań o informacje o liczbie przyjętych kwot ryczałtowych oraz przyporządkowaniu odpowiednich zadań do konkretnych kwot (jeśli projekt rozliczany jest w oparciu o więcej niż jedną kwotę ryczałtową). Jednocześnie, podając informację o wskaźnikach produktu, beneficjent powinien zwrócić szczególną uwagę na te wskaźniki, których osiągnięcie (tzn. przekroczenie ich minimalnego progu) uprawnia go do kwalifikowania wydatków objętych daną kwotą ryczałtową. Z uwagi na fakt, iż kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników produktu konieczne jest ich precyzyjne zdefiniowanie, zaś beneficjent powinien wskazać przynajmniej jeden wskaźnik produktu dla każdej z kwot ryczałtowych wymienionych w pkt 3.3 wniosku. Co do zasady nie należy określać wskaźników do zadania Zarządzanie projektem. 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu Punkt 3.4 wniosku wypełniany jest przez tylko przez projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych (pole to staje się aktywne w momencie podania kwoty wynoszącej 2 mln złotych lub wyższej w części IV. wniosku Budżet projektu). Zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne wywołują ryzyko, które ma wpływ na osiągnięcie założeń projektu. Punkt 3.4 wniosku pozwala projektodawcy na zaplanowanie w sposób uporządkowany zarządzania ryzykiem w projekcie, czyli sposobu jego identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko. Wystąpienie ryzyka może prowadzić do nieosiągnięcia celów szczegółowych projektu lub wskaźników ich pomiaru, a w rezultacie do jego niezrealizowania. Dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem możliwe jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założeń projektu. Pojęcie założenia projektu obejmuje zarówno cele szczegółowe projektu, jak i wskaźniki pomiaru tych celów. Projektodawca może zastosować dowolną metodę analizy ryzyka. Kluczowe jest dokonanie właściwej oceny ryzyka i odpowiednie zaplanowanie projektu w tym zakresie, co umożliwi skuteczne przeciwdziałanie nieprzewidzianym problemom bez uszczerbku dla założonych do zrealizowania zadań i harmonogramu oraz ponoszenia dodatkowych wydatków. W kolumnie pierwszej Cel szczegółowy punktu 3.4 wniosku zamieszczane są poszczególne cele szczegółowe planowane do osiągnięcia w danym projekcie, przenoszone automatycznie z punktu wniosku. W kolumnie drugiej Sytuacja, której wystąpienie uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie danego celu lub wskaźnika jego pomiaru należy wskazać sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników ich pomiaru. W tej kolumnie należy zawrzeć opis poszczególnych rodzajów ryzyka mogących wystąpić w projekcie i stopień ich ewentualnego wpływu na osiągnięcie założeń projektu. Przede wszystkim należy opisywać ryzyko niezależne od projektodawcy, co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi wysokie prawdopodobieństwo. Nie należy natomiast opisywać sytuacji dotyczących ryzyka, które spełnia dwa warunki: jest niezależne od działań projektodawcy i co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi niskie prawdopodobieństwo (np. utrudnienie lub Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

191 uniemożliwienie osiągnięcia celów szczegółowych projektu na skutek klęski żywiołowej). Projektodawca powinien również opisać sytuacje dotyczące ryzyka, które jest zależne od podejmowanych przez niego działań, o ile uzna, że mogą one znacząco wpłynąć na realizację założeń projektu. W kolumnie trzeciej Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka należy wskazać metodę/metody identyfikacji przypadku zajścia ryzyka. Wystąpienie sytuacji ryzyka jest sygnałem do zastosowania odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem. Identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka może być dokonana np. poprzez: analizę wyjściowych założeń projektu i porównywanie ich z rzeczywistymi efektami realizacji projektu; zbieranie informacji o ryzyku w projekcie; porównywanie danych dotyczących zakończonej realizacji podobnych projektów w przeszłości; weryfikowanie poprawności założeń projektu przyjętych na etapie jego planowania. W przypadku projektów partnerskich projektodawca może zaplanować, że identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka będzie dokonywana przez partnera/partnerów projektu. W ostatniej czwartej kolumnie punktu 3.4 wniosku należy opisać działania, które zostaną podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji ryzyka oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka. Opisywane w tej kolumnie działania powinny być projektowane na podstawie wcześniej przeprowadzonej analizy ryzyka i stanowić sposób rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem. W przypadku projektów partnerskich projektodawca może w ramach opisu działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka zawrzeć informację, że realizacja tych działań lub części tych działań zostanie powierzona partnerowi/partnerom. Projektodawca może przyjąć następujące strategie reagowania na ryzyko: unikanie (zapobieganie) opracowanie założeń projektu w sposób pozwalający na wyeliminowanie ryzyka i zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów szczegółowych. Przykładem działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji ryzyka jest zwiększenie dostępnych zasobów lub posługiwanie się wypróbowanymi sposobami realizacji projektu; transfer przeniesienie zarządzania ryzykiem na inny podmiot; łagodzenie (minimalizowanie) zmniejszenie prawdopodobieństwa i minimalizowanie ewentualnych skutków wystąpienia ryzyka poprzez zaplanowanie odpowiednich działań, strategia polega w tym przypadku na przygotowaniu planu łagodzenia ryzyka i monitorowaniu działań realizowanych na podstawie tego planu. Podjęcie określonych działań może wiązać się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, budżetu projektu oraz struktury zarządzania projektem; akceptacja przyjęcie ryzyka i ponoszenie skutków jego wystąpienia, które może być związane ze zmianą metod zarządzania projektem lub zabezpieczeniem rezerwowych zasobów. W przypadku projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zalecane jest komplementarne przyjęcie strategii unikania oraz łagodzenia ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu. Należy założyć, że zastosowanie jedynie strategii unikania ryzyka może okazać się w przypadku danego projektu niewystarczające i konieczne będzie wdrożenie opracowanego wcześniej planu łagodzenia ryzyka opisanego we wniosku o dofinansowanie projektu. Projekty przewidziane do realizacji w Działaniu 9.5 PO KL W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich (Działanie 9.5) projektodawca nie wypełnia punktu 3.4 wniosku, który w momencie, gdy w punkcie 1.2 wniosku zaznaczono Działanie 9.5 automatycznie staje się nieaktywny. 3.5 Oddziaływanie projektu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

192 W kolumnie drugiej punktu 3.5 wniosku należy opisać, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) Priorytetu PO KL, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie. Opis zawarty w kolumnie drugiej pkt 3.5 nie może być jednak tożsamy z zapisami SzOP PO KL. W kolumnie pierwszej Oczekiwany efekt realizacji PO KL projektodawca wybiera z listy rozwijanej (słownika), której treść zgodna jest z zapisami SzOP PO KL,oczekiwane efekty realizacji PO KL w danym Priorytecie PO KL. Jeżeli osiągnięcie celu głównego i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników nie przyczynia do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji danego Priorytetu PO KL, to w kolumnie pierwszej pkt 3.5 należy wpisać cel szczegółowy określony dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo cel określony dla danego Działania PO KL zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL. W kolumnie pierwszej pkt 3.5 wniosku nie można przyjąć sposobu jej wypełnienia innego niż któryś z trzech wymienionych poniżej: a. wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo b. wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo c. wpisanie celu określonego dla danego Działania PO KL zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL. W kolumnie drugiej Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL projektodawca wskazuje, w jaki sposób realizacja projektu wpisze się w założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przyczyni się (w stopniu zależnym od skali wsparcia przewidzianego w projekcie) do realizacji jego zakładanych efektów (lub celów szczegółowych, jeżeli osiągnięcie celu głównego i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników nie przyczynia do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL). PRZYKŁAD Projektodawca przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Efektem realizacji określonym dla Priorytetu VI PO KL, w który wpisuje się cel główny projektu i planowane do osiągnięcia w jego ramach wskaźniki jest: Objęcie wsparciem 50% bezrobotnych kobiet instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. Nie oznacza to jednak, że projektodawca musi założyć objęcie wsparciem w ramach projektu 50% bezrobotnych kobiet w skali całego kraju lub regionu. Projekt powinien po prostu przyczyniać się do osiągnięcia danego efektu realizacji Priorytetu VI PO KL poprzez założenie wsparcia instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową określonej grupy docelowej zgodnej z grupą docelową określoną w danym efekcie realizacji Priorytetu PO KL. Osiągnięcie całego efektu realizacji zapewni natomiast dopiero suma wszystkich projektów realizowanych w Działaniu 6.2. W przypadku, gdy projektodawca chce uzyskać pozytywną odpowiedź w pytaniu nr 5 standardu minimum poprzez wskazanie jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu powinien stosowne informacje podać w kolumnie drugiej punktu 3.5. Niniejsze informacje muszą być powiązane z wybranym w kolumnie pierwszej oczekiwanym efektem realizacji (lub celem szczegółowym) Priorytetu PO KL W kolumnie drugiej Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL punktu 3.5 wniosku należy także wskazać wartość dodaną projektu, która wynika z ogólnego opisu projektu i zazwyczaj związana jest z osiągnięciem dodatkowych wskaźników lub produktów, nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

193 realizowanych w jego ramach zadań. Wartość dodana powinna wiązać się z osiągnięciem zakładanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) Priorytetu PO KL. Jej charakter zależny jest ściśle od projektu i środowiska, w jakim ma być realizowany. Przez wartość dodaną można rozumieć w szczególności: osiągnięcie wskaźników lub produktów innych niż wskaźniki lub produkty osiągane w ramach dotychczasowych działań realizowanych bez wsparcia EFS, które są mierzalne należy wówczas wykazać związek między tymi wskaźnikami lub produktami a dodatkowym wsparciem z EFS, osiągnięcie dodatkowych wskaźników, takich jak wyższe lub uzupełniające kwalifikacje, potwierdzone stosownym świadectwem lub dyplomem (jeżeli uzyskanie tych kwalifikacji nie jest przewidziane w projekcie tzn. nie jest elementem realizowanych w projekcie zadań i ich etapów, jak również ich wydanie nie zostało przewidziane w budżecie projektu), utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy, dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS (nieuwzględnionych w dotychczas oferowanych w ramach środków publicznych), przedsięwzięcia, które są uzupełnieniem dotychczasowej polityki o nowe, innowacyjne elementy, wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy, która bez EFS zostałaby poważnie ograniczona lub przełożona w czasie, inwestycje w takie zadania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie środków krajowych, kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwiązanie problemów niewynikających bezpośrednio z sytuacji na rynku pracy, świadczenie usług o wysokiej jakości, które bez EFS nie mogłyby zostać wdrożone. Projekty przewidziane do realizacji w Działaniu 9.5 PO KL W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich (Działanie 9.5) projektodawca nie wypełnia punktu 3.5 wniosku, który w momencie, gdy w punkcie 1.2 wniosku zaznaczono Działanie 9.5 automatycznie staje się nieaktywny. Wartość dodana projektu powinna być jednak opisana w pkt 3.3 wniosku. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy W punkcie 3.6 wniosku należy opisać, jakie jest doświadczenie projektodawcy i partnerów (jeśli występują) przy realizacji projektów o podobnej tematyce/podobnym zakresie. Na podstawie punktu 3.6 sprawdzana jest wiarygodność projektodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej i płynnej realizacji projektu. W tym punkcie projektodawca opisuje wszystkie projekty aktualnie realizowane i zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wskazując m.in. cele projektu, wielkość grupy docelowej, wartość projektu, okres realizacji oraz podając informację, czy zostały osiągnięte zakładane rezultaty (wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu). Dotyczy to również projektów aktualnie realizowanych i zrealizowanych, w których projektodawca uczestniczy lub uczestniczył jako partner. W Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

194 opisie należy w pierwszej kolejności uwzględnić przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem planowanego do realizacji projektu (pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp.). W przypadku, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie wszystkie powyższe dane powinny być przedstawione również dla partnerów w takim zakresie, w jakim uczestniczą oni w realizacji zadań w ramach projektu. Na podstawie tych danych oceniający będą mieli możliwość szerszego spojrzenia na dotychczasową działalność projektodawcy i jego partnerów oraz określenia poziomu doświadczenia merytorycznego i skuteczności projektodawcy i jego partnerów. Nie zawsze doświadczenie musi się wiązać z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, jednak ze względu na specyfikę wdrażania projektów EFS, szczególną uwagę zwrócić trzeba właśnie na tego typu przedsięwzięcia. W punkcie 3.6 wniosku projektodawca powinien również przedstawić informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów. Zgodnie z jednym z ogólnych kryteriów formalnych wyboru projektów obowiązujących w ramach PO KL łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Wymóg spełniania powyższego kryterium dotyczy wszystkich projektodawców, a zatem również tych podmiotów, które realizują projekt w trybie systemowym za wyjątkiem projektów realizowanych w Poddziałaniu PO KL. Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami projektodawcy albo w przypadku projektów partnerskich z rocznymi łącznymi obrotami projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu (jedną z trzech opisanych poniżej) odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Oznacza to, że podczas oceny potencjału finansowego nie można pominąć obrotu podmiotu, który, mimo że funkcjonuje krócej niż rok, wykazał dane za zamknięty rok obrotowy i którego wydatki ujęto w budżecie. Nie jest bowiem konieczne, aby okres, którego te dane dotyczą trwał pełnych 12 miesięcy. Istotne jest natomiast, aby kończył się on w momencie zamknięcia roku obrotowego podmiotu. Ponadto, podczas weryfikacji spełnienia kryterium finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji tzn. w przypadku, gdy beneficjent wykazuje obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść zawsze do pełnej wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, w której najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 miesięcy. W tym przypadku, do wartości wydatków odnosi się wykazany przez uprawnione do tego podmioty (tzn. te, których wydatki ujęto w budżecie) obrót w pełnej wysokości. Jednocześnie, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera. Odrębną grupę podmiotów stanowią publiczne uczelnie wyższe, które z uwagi na kształt sporządzanego przez nie sprawozdania finansowego wykazują we wniosku o dofinansowanie wartość poniesionych przez nie w poprzednim roku kosztów. Istotne jest przy tym, aby beneficjent wykazał wartość wydatków poniesionych na identycznym etapie ustalania wyniku finansowego, jaki został ustalony dla przychodów, tzn. wysokość wydatków poniesionych na etapie ustalania wyniku na działalności gospodarczej, co dla uczelni wyższej będzie oznaczało konieczność wykazania sumy poniesionych przez nią kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych. Na tej podstawie sprawdzane będzie, czy projektodawca/partnerzy posiada/posiadają potencjał pozwalający realizować projekt w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe rozliczanie projektu. Potencjał finansowy mierzony wielkością obrotów w stosunku do wydatków projektu ma również na celu wykazanie możliwości ewentualnego dochodzenia zwrotu tych środków dofinansowania, w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

195 przeznaczeniem. Dlatego też brak potencjału finansowego może wpływać na ogólną ocenę wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż podczas oceny potencjału finansowego partnerstwa bierze się pod uwagę obroty jedynie tych podmiotów, których wkład w projekt ma charakter finansowy, niezbędne jest szczegółowe wskazanie ponoszonych przez te podmioty wydatków. Informacja taka powinna znaleźć się w Szczegółowym budżecie projektu, stąd sposób jej zamieszczania oraz forma jest omówiona w części instrukcji dotyczącej Szczegółowego budżetu projektu. W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej budżet projektu PO KL nie uwzględnia środków wnoszonych przez partnerów ponadnarodowych (zgodnie z punktem 4 Instrukcji Szczegółowy budżet projektu, Projekty współpracy ponadnarodowej). Jeśli wydatki parterów ponadnarodowych są finansowane przez lidera z PO KL na zasadzie refundacji, to na liderze spoczywa ostateczny ciężar ich poniesienia. W związku z tym w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej nie ocenia się potencjału finansowego partnerów ponadnarodowych (mimo wskazania w Szczegółowym budżecie projektu ich wydatków), zatem partnerów ponadnarodowych nie dotyczy wymóg wskazania w punkcie 3.6 wniosku wysokości rocznego obrotu. Z uwagi na powyższe, na potrzeby oceny potencjału finansowego w projektach współpracy ponadnarodowej należy wykazać wyłącznie obroty lidera projektu (i ewentualnie partnerów krajowych jeśli dotyczy). Potencjał instytucjonalny, w tym przede wszystkim kadrowy mający znaczny wpływ na jakość zarządzania projektem opisywany jest w pkt 3.7 wniosku Opis sposobu zarządzania projektem. Projekty przewidziane do realizacji w Działaniu 9.5 PO KL W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich (Działanie 9.5) projektodawca w pkt 3.6 wniosku opisuje tylko doświadczenie zgodnie z powyższą instrukcją. Nie przedstawia natomiast informacji potwierdzających potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów do realizacji projektu. 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem W punkcie 3.7 wniosku należy opisać, jak będzie wyglądała struktura zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów, w tym partnerów ponadnarodowych i wykonawców (jeżeli występują), a także umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu (dotyczy tylko wyboru partnera, w tym partnera ponadnarodowego, niepublicznego przez beneficjenta z sektora finansów publicznych). Jeżeli do realizacji przedsięwzięcia zaangażowani będą partnerzy należy wskazać, za realizację których zadań (lub ich części) będą oni odpowiedzialni z uwzględnieniem klarownego opisu podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i partnerów w realizacji projektu. Zamieszczony opis powinien być oparty o prezentację planowanych do realizacji zadań przedstawioną w punkcie 3.3, jak również zgodny z harmonogramem realizacji projektu i budżetem oraz zapisami umowy partnerskiej, która dostarczana jest zazwyczaj na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Opis ten powinien być również podstawą dokonania podziału budżetu (przyporządkowanie zadań lub kosztów do poszczególnych partnerów i lidera projektu). Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

196 Jeżeli do realizacji przedsięwzięcia zaangażowani będą partnerzy w tym punkcie projektodawca wskazuje także, jakie zasoby ludzkie, organizacyjne lub techniczne zostaną wniesione przez poszczególnych partnerów na potrzeby realizacji zadań wskazanych w pkt 3.3 (o ile partnerzy wnoszą do projektu takie zasoby). Przy opisie sposobu zarządzania projektem należy zwrócić szczególną uwagę na: uwzględnienie informacji na temat zarządzania personelem (m.in. zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn jest to szczególnie istotne jeśli projektodawca planuje uzyskać pozytywną odpowiedź w przypadku punktu nr 6 standardu minimum), komunikacją, dostawami, czasem, kosztami oraz zmianami w projekcie; wskazanie sposobu podejmowania decyzji w projekcie; aspekt zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt (tj. np. czy na potrzeby i na czas realizacji projektu w strukturze organizacyjnej projektodawcy utworzona zostanie dodatkowa jednostka organizacyjna, czy też zadania związane z realizacją projektu będzie wykonywać już istniejąca jednostka organizacyjne lub jednostki organizacyjne). W punkcie 3.7 wniosku należy również opisać jakie zaplecze techniczne (w tym sprzęt i lokale użytkowe, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach projektu) zaangażowane będzie w realizację projektu. Dotyczy to w szczególności sprzętu, jaki planowany jest do zakupienia ze środków projektu, przy czym zaleca się także dla właściwej oceny zasobów technicznych beneficjenta lub partnerów wykazanie zaplecza technicznego, jakie będzie użytkowane do celów projektu, a które nie jest planowane do zakupienia ze środków projektu. Opisując jaka kadra zaangażowana będzie w realizację projektu w szczególności należy przedstawić kluczowe stanowiska i ich rolę (zakres zadań wykonywanych przez poszczególnych członków personelu wraz z uzasadnieniem odnośnie racjonalności jego zaangażowania) w projekcie oraz wzajemne powiązania personelu projektu (podległość, nadrzędność). Elementem oceny jest również doświadczenie personelu. Przy czym przy opisie doświadczenia kadry zaangażowanej w realizację projektu projektodawca nie może posługiwać się ogólnymi stwierdzeniami (np. koordynator szkoleń posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie; projektodawca zapewni wysoko wykwalifikowany personel). O ile to możliwe należy podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Jeżeli w chwili złożenia wniosku nie wiadomo kto będzie zaangażowany w jego realizację, należy podać opis wymagań, które muszą spełniać kandydaci do pełnienia wskazanych w projekcie funkcji. Wymagania te powinny stanowić podstawę do opracowania kryteriów naboru członków zespołu projektowego. W przypadku planowania zlecania realizacji zadań lub istotnej ich części (w rozumieniu podrozdziału 4.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) wykonawcom konieczne jest wskazanie zadań, które zostaną zlecone. W tym miejscu w sposób wyczerpujący powinny zostać opisane przyczyny zlecania części projektu do realizacji przez podwykonawców. Przy zlecaniu wykonania części realizacji projektu należy pamiętać przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zastosowanie może mieć również ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz zasady konkurencyjności w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do beneficjenta lub jego partnerów. W punkcie 3.7 wniosku należy również opisać działania, jakie będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników/uczestniczek. Ocena i monitoring projektu i jego uczestników/uczestniczek oznacza bieżące weryfikowanie postępu projektu w celu uzyskania informacji, czy dotrzymywany jest harmonogram realizacji projektu, czy wsparcie udzielane jest założonej w projekcie grupie docelowej i czy ponoszone wydatki są zgodne z założeniami budżetu projektu, również w odniesieniu do czasu trwania projektu. W sytuacji rozbieżności rzeczywistych postępów projektu z jego założeniami uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę podejmowania odpowiednich działań naprawczych. Ewaluacja projektu jeżeli jej przeprowadzenia wymaga specyfika projektu może być przeprowadzana samodzielnie przez projektodawcę albo zlecana na zewnątrz, jeśli projektodawca nie ma doświadczenia w zakresie realizacji badań ewaluacyjnych. Ewaluacja powinna być traktowana jako odrębne zadanie merytoryczne w projekcie i opisana w pkt 3.3 wniosku oraz w przypadku zlecania jej przeprowadzenia na zewnątrz w pkt 3.7 wniosku w określonym powyżej zakresie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

197 W przypadku projektu systemowego (z wyłączeniem projektów przewidzianych do realizacji w Działaniu 3.5 oraz w Poddziałaniach: 7.1.1, 6.1.3, 7.1.2, projekty systemowe w zakresie indywidualizacji nauczania) w punkcie 3.7 należy wskazać, że w ramach projektu powołana zostanie Grupa Sterująca, w skład której wejdą projektodawca, partnerzy projektu (o ile projekt przewidziany jest do realizacji w partnerstwie), przedstawiciel/e instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie (IP lub IP2) oraz o ile jest to zasadne przedstawiciele środowisk reprezentujących grupy docelowe, do których kierowane będzie wsparcie w ramach projektu. Grupa Sterująca 128 jest organem wspierającym beneficjenta w jego działaniu, głównie w zakresie podejmowania strategicznych decyzji i powinna być odpowiedzialna za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikację zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymanie założonych ram: zakresu wsparcia, kosztów i terminów. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie (w tym również w zakresie składu personelu projektu) muszą one być najpierw przedstawione Grupie Sterującej, a potem przez nią zatwierdzone. Grupa Sterująca ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez beneficjenta działania służące realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i zapewnia spójność z innymi realizowanymi projektami. W przypadku wniosku o dofinansowanie projektu przewidzianego do realizacji w partnerstwie w pkt 3.7 musi być zawarta informacja, że projektodawca i partnerzy przygotowali projekt wspólnie. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie ponadnarodowym opis w tym punkcie powinien dodatkowo wskazywać na formy współpracy ponadnarodowej zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL(tj. współpraca pomiędzy projektami, sieciami, twinning itp.). Projekty przewidziane do realizacji w Działaniu 9.5 PO KL W przypadku projektów dotyczących oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich (Działanie 9.5 PO KL) opis sposobu zarządzania powinien być dostosowany do specyfiki danego projektu. Jeżeli projekt będzie realizowany w partnerstwie lub realizacja części zadań w projekcie zlecana będzie na zewnątrz opis w tym zakresie powinien być zgodny z powyższą instrukcją. W punkcie 3.7 wniosku projektodawca opisuje również jakie zaplecze techniczne (w tym sprzęt i lokale użytkowe, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach projektu) oraz kadra (z uwzględnieniem jej doświadczenia oraz sposobu zarządzania personelem, m.in. zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn jest to szczególnie istotne jeśli projektodawca planuje uzyskać pozytywną odpowiedź w przypadku punktu nr 6 standardu minimum) zaangażowane będą w realizację projektu. W tym punkcie należy również wskazać zadania, jakie będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników. Projektodawca nie musi uwzględniać natomiast informacji na temat zarządzania komunikacją, dostawami, czasem, kosztami oraz zmianami w projekcie, sposobu podejmowania decyzji w projekcie oraz zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt (tj. np. czy na potrzeby i na czas realizacji projektu w strukturze organizacyjnej projektodawcy utworzona zostanie dodatkowa jednostka organizacyjna, czy też zadania związane z realizacją projektu będzie wykonywać już istniejąca jednostka organizacyjne lub jednostki organizacyjne). PROJEKTY INNOWACYJNE Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu została wskazana w podziale na projekty innowacyjne testujące (2.1.) i projekty innowacyjne upowszechniające (2.2.). Formularz części III wniosku o dofinansowanie projektu obejmuje polecenia w zakresie pierwszych jak i drugich projektów. Projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu, stosuje odpowiednią instrukcję wskazaną poniżej. 128 Ciało to może mieć inną nazwę zgodnie z decyzją projektodawcy. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

198 2.1. Projekty innowacyjne testujące 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Punkt 3.1 wniosku ma charakter informacyjny (wskazuje, jakie informacje należy zamieścić we wszystkich podpunktach) i składa się z trzech części, które wypełnia projektodawca: 3.1.1, oraz i w których należy kolejno uzasadnić potrzebę realizacji projektu oraz wskazać cel główny i cele szczegółowe projektu. Punkt wniosku jest punktem opisowym. Należy w nim uzasadnić potrzebę realizacji projektu, poprzez wskazanie konkretnego/konkretnych problemu/ów, na który/które odpowiedź stanowi cel główny projektu (do rozwiązania/złagodzenia którego/których przyczyni się realizacja projektu). Pamiętać należy, że projekty innowacyjne 129 służą nie tyle rozwiązywaniu problemów grup docelowych, co rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup docelowych. Analiza problemu, który ma być przedmiotem projektu innowacyjnego powinna więc skupić się na udowodnieniu, że: - liczne podejmowane dotychczas wobec danej grupy docelowej działania okazują się niewystarczająco skuteczne, lub - podejmowane wobec danej grupy docelowej działania są umiarkowanie skuteczne, a przy tym drogie, co czyni je mało efektywnymi, lub - dana grupa docelowa była dotychczas pomijana w działaniach, stąd istnieje potrzeba poszukiwania rozwiązań przydatnych właśnie dla niej, lub - dany problem dotychczas był pomijany w polityce (albo pojawił się zupełnie nowy problem, stąd nie ma dla niego wypracowanych instrumentów) i istnieje potrzeba poszukiwania sposobów rozwiązywania tego typu problemu. Oprócz wskazania i opisania problemu należy ustalić i scharakteryzować jego przyczyny. Przy analizie problemu należy korzystać z wszelkich dostępnych aktualnych źródeł wiedzy oraz odwołać się do aktualnie wdrażanej polityki i określonych w niej celów, wskazując na adekwatność rozwiązania w kontekście aktualnych priorytetów 129 W celu uniknięcia powtórzeń gdy w części 2.1. mowa o projektach innowacyjnych, należy przez to rozumieć projekty innowacyjne testujące. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

199 polityki, w tym istnienie zainteresowania grup docelowych jego wykorzystaniem. Należy zwrócić uwagę, by sytuacja problemowa, do której odnosi się projekt, była opisana szczegółowo, z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn (jest to szczególnie istotne, jeśli projektodawca planuje uzyskać pozytywną odpowiedź na co najmniej jedno z pytań nr 1-3 w standardzie minimum) oraz z użyciem danych statystycznych wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia. Jako aktualne dane statystyczne należy rozumieć dane pochodzące z okresu ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, tj. np. jeżeli wniosek składany jest w 2012 roku dane statystyczne mogą pochodzić z okresu , z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności należy posiłkować się najbardziej aktualnymi danymi, tj. z roku złożenia wniosku o dofinansowanie lub z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy w odniesieniu do danej sytuacji problemowej dostępne są tylko dane z lat wcześniejszych projektodawca może z nich skorzystać, wskazując we wniosku o dofinansowanie, że aktualniejsze dane nie są dostępne. Projekty innowacyjne zakładają możliwość pogłębienia wiedzy o problemie już w ramach realizacji projektu, ale na etapie wnioskowania niezbędne jest dostarczenie oceniającym maksymalnie wielu twardych danych (danych statystycznych i innych weryfikowalnych informacji) potwierdzających twierdzenia o występowaniu i charakterze problemu. W przypadku projektów, które przewidziane są do realizacji w ramach Priorytetów komponentu centralnego PO KL (I-V) projektodawca, opisując problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu, musi dodatkowo odnieść się do skali całego kraju oraz zmian dynamiki problemu w czasie. Przy opisie dynamiki problemu w czasie należy objąć analizą okres dostosowany do specyfiki projektu. Należy wskazać, w jaki Temat wpisuje się projekt i w jaki sposób działania przewidziane w projekcie odpowiadają zakresowi Tematu. Zgodność projektu z Tematem oznacza, że problemy, które mają być rozwiązane dzięki projektowi, mieszczą się w obszarach określonych danym Tematem. Ważne jest wskazanie, jak projekt wpisuje się w obszar Tematu, a nie tylko ograniczenie się do stwierdzenia, że jest zgodny z Tematem. W punkcie projektodawca powinien opisać również wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa. Opis sporządzany powinien być na podstawie analizy wszystkich podmiotów (zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych), na które może mieć wpływ (pozytywny lub negatywny) realizacja projektu pod kątem cech społeczno-ekonomicznych, ich pola aktywności, oczekiwań, napotykanych przez nich barier i problemów, potencjału, wiedzy i doświadczenia itp. Należy uwzględnić informacje dotyczące pośrednich adresatów wsparcia, co pozwala na pokazanie szerszego kontekstu planowanych do realizacji zadań. Projektodawca nie ma jednak obowiązku określania celów projektu, ani wskaźników ich realizacji dotyczących grup innych niż grupa docelowa opisana w pkt 3.2 wniosku. W przypadku, gdy z danych dostępnych projektodawcy na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie wynika, że projekt nie będzie miał wpływu na podmioty inne niż grupa docelowa opis dotyczący tej kwestii jest pomijany. W takim przypadku w punkcie wniosku powinna zostać jednak zawarta stosowna informacja w tym zakresie. W punkcie wniosku należy wskazać cel główny projektu, który powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jaki/e projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z uzasadnieniem, przedstawionym we wniosku i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane. Wpisana przez projektodawcę nazwa celu głównego projektu liczona jest w ramach limitu liczby znaków. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

200 W punkcie wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maksymalnie pięć). Cele szczegółowe muszą być spójne z celem głównym wskazanym w punkcie w kontekście problemu/ów, do rozwiązania którego/których przyczyni się (który/które złagodzi) realizacja projektu i w bezpośredni sposób wpływać na osiągnięcie celu głównego. Cele szczegółowe stanowią rozbicie celu głównego na zestaw celów cząstkowych, koniecznych i wystarczających do osiągnięcia celu głównego. Cele szczegółowe powinny opisywać stan docelowy, a nie zadania jako takie i stanowić odzwierciedlenie pożądanej sytuacji w przyszłości. Określając cele szczegółowe projektu, projektodawca nie musi sporządzać drzewa celów szczegółowych, którego sporządzenie zakłada metodyka Zarządzania Cyklem Projektu, i nie ma obowiązku wskazywania we wniosku celów cząstkowych na różnych poziomach szczegółowości (może wskazać cele szczegółowe tylko na jednym poziomie). Wpisane przez projektodawcę nazwy celów szczegółowych projektu liczone są w ramach limitu liczby znaków. Cel główny i cele szczegółowe projektu powinny charakteryzować się cechami zgodnymi z koncepcją SMART: S specific szczegółowe, konkretne cele powinny być szczegółowo i jednoznacznie określone, dotyczyć konkretnych problemów; M measurable mierzalne cele powinny zostać sformułowane w sposób pozwalający na ustalenie wskaźnika/wskaźników ich pomiaru; A acceptable/accurate akceptowalne/trafne cele powinny być określane z uwzględnieniem otoczenia społecznego, w którym realizowany będzie projekt, a przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb grup docelowych projektu. Trafność odnosi się do zdiagnozowanego/ych w punkcie wniosku problemu/problemów i wskazuje, że cele muszą bezpośrednio wynikać z opisanej wcześniej sytuacji problemowej oraz starać się obejmować wszystkie przyczyny powstania problemu/problemów (kompleksowość). Rzetelna analiza jest nie tylko podstawą do określenia celów, ale również wpływa na dobór odpowiednich form wsparcia i metod pracy z odbiorcami projektu. W tym kontekście pominięcie jakiegokolwiek aspektu problemu/problemów zwiększa ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. R realistic realistyczne możliwe do osiągnięcia poprzez realizację projektu (nie mogą się odnosić do zadań i obszarów, które nie będą objęte projektem). Zadania przedstawione w punkcie 3.3 wniosku, które projektodawca zamierza zrealizować, powinny być ściśle związane z celami projektu i w oczywisty sposób zmierzać do ich osiągnięcia. Często zdarza się, że projektodawca wykorzystuje cele Priorytetu lub Działania, kopiując je z PO KL lub SzOP PO KL. Jest to błędne podejście, gdyż cele te mają dużo bardziej ogólny charakter, odnoszą się do końcowego efektu programu, który nie może zostać osiągnięty poprzez zrealizowanie jednego lub nawet kilku projektów, nie jest on po prostu osiągalny na poziomie pojedynczego projektu przede wszystkim ze względu na jego skalę. Nie należy zatem przyjmować za cel projektu celów identycznych jak dla Programu, czy określonych Priorytetów i Działań. T time-bound określone w czasie każdy cel powinien zawierać w swojej konstrukcji termin, w jakim ma być osiągnięty (informację o przybliżonym terminie, w którym wszystkie zadania zostaną zrealizowane, a zaplanowane cele osiągnięte). Cecha ta jest ściśle związane z jednym z podstawowych parametrów każdego projektu, jakim jest czas (obok zasobów i budżetu). Każde przedsięwzięcie projektowe musi być ściśle określone w czasie. Czas, w jakim projekt ma zostać zrealizowany powinien być odpowiednio dobrany do problemów i potrzeb, na które odpowiedź stanowi projekt. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

201 W przypadku projektów innowacyjnych wiodącym celem jest poprawa jakości działań w danym obszarze poprzez wypracowanie nowego rozwiązania/podejścia/metody działania i jego włączenie do polityki 130. Przy konstruowaniu celów należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: cel powinien wynikać z ze zdiagnozowanego problemu/zdiagnozowanych problemów i być na niego/nie odpowiedzią, tzn. przyczyniać się do jego/ich rozwiązywania lub złagodzenia; celem nie powinien być środek do jego osiągnięcia (np. przeszkolenie, objęcie wsparciem, pomoc ); cele powinny się bezpośrednio przekładać na zadania. W kolumnie drugiej punktów i wniosku należy określić, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Dla każdego celu należy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób precyzyjny umożliwi weryfikację stopnia realizacji tego celu (odpowiednio dla celu głównego i celów szczegółowych). Projektodawca może również określić większą liczbę wskaźników do celu głównego i celów szczegółowych (maksymalnie trzy dla każdego z celów). Wskaźniki pomiaru celu można wybrać z listy rozwijanej wyświetlającej się w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Lista rozwijana uwzględnia wskaźniki opisane w załączniku nr do Wniosku beneficjenta o płatność w części 7 Osiągnięte wartości wskaźników. Dla każdego Działania w ramach Priorytetów PO KL wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym, wobec czego również beneficjenci w ramach realizowanych projektów, powinni wziąć je pod uwagę już na etapie planowania projektu. Należy pamiętać że wskazane wskaźniki są jedynie wybranymi wskaźnikami nieobejmującymi całości rezultatów w ramach całego Priorytetu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, projektodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (nazwa tak określonego wskaźnika nie może być dłuższa niż 150 znaków). Można do tego wykorzystać Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników monitorowania projektu zamieszczone w ww. Podręczniku wskaźników PO KL W przypadku projektów innowacyjnych projektodawca może dodatkowo korzystać z pełnej listy wskaźników opisanych w załączniku nr do Wniosku beneficjenta o płatność w części 7 Osiągnięte wartości wskaźników i wskazywać wskaźniki właściwe dla danego Priorytetu, w którym realizowany jest projekt, a nie jedynie Działania, w ramach którego zabezpieczane są środki finansowe. Mierzalność i realność osiągnięcia wskaźników oraz sposób ich pomiaru podlega ocenie. Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że problem został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu. Dla każdego wskaźnika należy określić na podstawie przeprowadzonej analizy problemu/problemów jego wartość obecną, czyli przed rozpoczęciem realizacji projektu (w kolumnie trzeciej punktów i 3.1.3) oraz wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu (w kolumnie czwartej punktów i 3.1.3). Wartość obecna i docelowa wskaźników powinny odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie i dotyczyć zakresu wsparcia projektowego. Wartość obecna i wartość docelowa wskaźnika podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz jeżeli dane, którymi dysponuje projektodawca na to pozwalają w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). Kolumna O ( ogółem ) wylicza się wtedy automatycznie. Jednocześnie, jeżeli projektodawca na etapie przygotowywania wniosku nie wie w jakich proporcjach uczestniczyć będą kobiety i mężczyźni, należy zaznaczyć pole wyboru (tzw. checkbox ) znajdujące się obok pola Ogółem, w celu odblokowania kolumny O ( ogółem ). Umożliwi to ręczne wpisanie planowanej liczby uczestników projektu bez konieczności podawania ich liczby w podziale na płeć. Należy jednak podkreślić, że pozostawienie przy każdym wskaźniku wartości liczbowej 0 w kolumnach dot. kobiet (K) i mężczyzn (M) może skutkować niemożnością uzyskania pozytywnej odpowiedzi w pytaniu nr 5 standardu minimum. W zależności od potrzeb oraz charakteru wskaźnika jego wartość obecna i wartość docelowa mogą być określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 130 W całym dokumencie gdy mowa o procesie włączania do polityki, należy przez to rozumieć zarówno mainstreaming wertykalny, jak i horyzontalny. 131 Dokument dostępny jest w dokumentacji konkursowej oraz na stronach internetowych IP/IP2 lub IZ. 132 Dokument dostępny jest w dokumentacji konkursowej oraz na stronach internetowych IP/IP2 lub IZ. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

202 W kolumnie piątej punktów oraz należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika. W sytuacji, gdy brak jest ogólnodostępnych danych w określonym zakresie obowiązek wskazywania przez projektodawcę źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników projektodawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania na potrzeby przygotowywanego wniosku. Techniki i metody mierzenia osiągnięcia celów powinny zostać opisane, o ile to możliwe, dla każdego celu osobno. W przypadku, gdy charakter kilku celów umożliwi jednolity sposób pozyskiwania informacji na temat wskaźników ich pomiaru należy opisać go tylko przy pierwszym z celów natomiast przy pozostałych należy wskazać, że sposób jest tożsamy ze sposobem opisanym wcześniej. Częstotliwość pomiaru wskaźnika uzależniona jest przede wszystkim od okresu realizacji projektu i zakończenia poszczególnych zadań. W związku z powyższym częstotliwość pomiaru wskaźnika w zależności od jego specyfiki można podawać w jednostkach czasu (np. co tydzień, co miesiąc) lub można określić ją w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania (np. dwa dni po przeprowadzeniu spotkania z potencjalnymi użytkownikami). W kolumnie piątej punktów oraz należy również opisać, w jaki sposób i w jakim terminie zostaną utrzymane osiągnięte wskaźniki pomiaru celów (rezultaty) projektu. Należy jednak podkreślić, iż informacje te mają co do zasady charakter fakultatywny, tzn. projektodawca nie ma obowiązku ich zamieszczania, chyba że specyfika projektu zakłada utrzymanie osiągniętych wskaźników pomiaru celów (rezultatów) projektu. Opis zawarty w kolumnie piątej punktów oraz liczony jest w ramach limitu liczby znaków. W przypadku projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym co najmniej jeden cel szczegółowy powinien wskazywać na możliwość jego osiągnięcia wyłącznie w wyniku nawiązanej współpracy ponadnarodowej. Należy zatem precyzyjnie określić oczekiwania co do spodziewanego wpływu podjętej współpracy ponadnarodowej na osiągnięcie celów projektu. Cel główny i cele szczegółowe projektu określone odpowiednich w punktach i wniosku powinny być spójne (ale nie identyczne, patrz wyżej) przede wszystkim z celami szczegółowymi dla PO KL, danego Priorytetu oraz ewentualnie z celami sformułowanymi w innych dokumentach o charakterze strategicznym w danym sektorze i/lub w danym regionie jeżeli występują. Spójność celów projektu z innymi odpowiednimi celami powinna być dostosowana do obszaru realizacji projektu (cały kraj-województwo/a-powiat/y gmina/y). Dodatkowo w pkt 3.5 wniosku projektodawca zawiera opis, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu i realizowanych w jego ramach zadań przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) Priorytetu PO KL. 3.2 Innowacyjność i grupy docelowe W punkcie 3.2 należy wskazać, na czym polega i czym proponowane rozwiązanie/podejście różni się od dotychczas stosowanego. Opis powinien być rzeczowy, nie może sprowadzać się do deklaracji, że nowe Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL v

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Konkurs nr 10/POKL/9.3/2009 Spotkanie informacyjne 17 czerwca 2009 r. Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER Załącznik 8 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ tryb wyboru / ścieżka

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Typu projektów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata 2014-2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata 2014-2020 Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 6 lipca 2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości finansowania projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych oraz działao na rzecz transferu wiedzy do gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), konkurs 4.2 oraz 8.2.1

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006 Uchwała Nr 428/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 336/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Struktura budżetu a kwalifikowalność wydatków

Struktura budżetu a kwalifikowalność wydatków Struktura budżetu a kwalifikowalność wydatków Marta Soboś Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Lublin, 20 września 2011 Budżet Budżet projektu dzieli się na: koszty bezpośrednie: - zadania merytoryczne,

Bardziej szczegółowo

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r.

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r. Dokumenty programowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja z 15

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działania na 2017 r. Lp.

Roczny Plan Działania na 2017 r. Lp. Załącznik do uchwały nr 110 KM PO WER z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1: WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA SESJĘ COACHINGOWĄ W PROJEKCIE WSPARCIE WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE

ZAŁĄCZNIK NR 1: WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA SESJĘ COACHINGOWĄ W PROJEKCIE WSPARCIE WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE ZAŁĄCZNIK NR 1: WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA SESJĘ COACHINGOWĄ W PROJEKCIE WSPARCIE WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSCE ZGŁASZAM PRZEDSIĘBIORSTWO DO UDZIAŁU W SESJI : DANE PRZEDSIĘBIORSTWA:

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 21 listopada 2011 r.

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 21 listopada 2011 r. Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013 FAQ wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013 FAQ wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013 FAQ wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r. 1. Czy zapis mówiący o średniej z ocen parametrycznych, przyznanych

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu

Tytuł programu: Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu Program p.n. Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku 1. Cele Ochrona terenów przed powodzią,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie projektów systemowych

Wdrażanie projektów systemowych Wdrażanie projektów systemowych Rozliczanie wkładu własnego Wkład własny może pochodzić ze środków: a) publicznych (budżetu np. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Załącznik do Uchwały Nr 1787/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2008 roku Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Prowadząca: Dominika Janas-Pach

Prowadząca: Dominika Janas-Pach Możliwości wsparcia obszarów wiejskich w ramach hefs oddolne inicjatywy lokalne Prowadząca: Dominika Janas-Pach Skawina 25.11.2010 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012

Konkurs zamknięty nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs zamknięty nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012 Spotkanie informacyjne, 26 luty 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo