Zasady odpowiedzialnego działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady odpowiedzialnego działania"

Transkrypt

1 Zasady odpowiedzialnego działania

2 Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi swoimi jednostkami i współpracownikami na całym świecie. Nasze granice wciąż się poszerzają, środowisko działania zmienia się coraz szybciej, a działalność biznesowa nabiera coraz bardziej globalnego charakteru, czego efektem jest wzrost spoczywającej na nas odpowiedzialności. Niniejszy dokument, stanowiący aktualizację Zasad odpowiedzialnego działania opublikowanych po raz pierwszy w roku 2002, podkreśla zaangażowanie naszej firmy na rzecz działania zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w każdym z krajów, w których jesteśmy obecni. Głównym wyzwaniem stojącym przed naszą firmą jest nieustanne spełnianie oczekiwań klientów oraz wszelkich innych organizacji i osób, które nam zaufały. Wspierając każdego pracownika w tym procesie, podkreślamy znaczenie odpowiedzialności jako podstawowej zasady naszego ładu korporacyjnego. W ciągu ostatnich pięciu lat nasza firma powiększyła się niemal dwukrotnie. Obecnie w skali świata zatrudnia ona 114 tysięcy pracowników. W efekcie kolejnych przejęć udało nam się z powodzeniem połączyć nasze wyjątkowe różnice kulturowe i zawodowe, czyniąc z nich jeden z atutów firmy. Zasady odpowiedzialnego działania, podobnie jak Nasze wartości, stanowią wspólny punkt odniesienia dla nas wszystkich. Nadają pełnię znaczenia naszej misji, którą jest wspieranie ludzi i firm w jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu ich energii. 2

3 Zasady odpowiedzialnego działania zostały opracowane w oparciu o główne zalecenia, z którymi identyfikuje się Schneider Electric (określone przez inicjatywę ONZ Global Compact, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, organizację Human Rights oraz Międzynarodową Organizację Pracy). Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi zasadami oraz do aktywnego uczestnictwa w ich realizacji. Zasady te mają zastosowanie do każdego z nas. Szefowie poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy (zakładów, oddziałów, organizacji krajowych oraz struktur korporacyjnych) są szczególnie odpowiedzialni za przestrzeganie i wdrażanie tych zasad. Na menadżerach spoczywa odpowiedzialność wobec zespołów za zapewnienie realizacji zasad w codziennym postępowaniu. W strukturach Schneider Electric utworzona została Rada Etyki. Jej celem jest wspieranie menadżerów i promowanie zaangażowania w realizację przedstawionego wyzwania, jak również dostosowanie sposobów działania do zmian przebiegających w kontekście globalnym. Rada pozostaje do Państwa dyspozycji, służąc odpowiedzią na pytania dotyczące stosowania wspomnianych zasad. Zachęcam do kontaktu z Radą w przypadku wszelkich wątpliwości, szczególnie odnoszących się do już podjętych lub też przyszłych decyzji. Mam nadzieję, że każdy z Was stosować będzie Zasady odpowiedzialnego działania w swojej codziennej pracy....podkreślamy znaczenie odpowiedzialności jako podstawowej zasady naszego ładu korporacyjnego 3

4 Zasady odpowiedzialnego działania Wprowadzenie > Grupa Schneider Electric (zwana dalej Schneider Electric) zobowiązuje się do etycznego postępowania w trakcie wszystkich swoich działań. Aby te Zasady mogły być jak najlepiej wykorzystane, należy je przechowywać w łatwo dostępnym miejscu i często przeglądać. > > Niniejsze Zasady odpowiedzialnego działania przedstawiają zasady prawne i etyczne, którymi wszyscy musimy kierować się w naszej pracy. Intencją niniejszego dokumentu nie jest omówienie wszystkich zagadnień etycznych, lecz przedstawienie ogólnych zaleceń na wypadek wątpliwości lub niepewności co do podejmowanych działań. 4

5 > Niniejsze Zasady mogą być dostosowane lub uzupełnione na poziomie lokalnym, w celu uwzględnienia lokalnych praktyk i otoczenia prawnego - jednakże pod warunkiem, że zasady prawne lub etyczne tutaj przedstawione nie ulegną złagodzeniu. > Niniejsze Zasady mają zastosowanie do wszystkich pracowników Schneider Electric na poziomie Grupy. Zasady odpowiedzialnego działania 5

6 Zasady odpowiedzialnego działania Wobec pracowników W stosunku do swoich pracowników, stanowiących największą wartość firmy, Schneider Electric zobowiązuje się: Opracować i aktualizować politykę dotyczącą zasobów ludzkich, jak również egzekwować jej realizację; Promować zasadę równych szans dla wszystkich - zgodnie z ich umiejętnościami - pod względem zatrudnienia, udzielania zleceń, mobilności, szkoleń, wynagrodzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy bez jakiejkolwiek dyskryminacji (za względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, orientację seksualną, pochodzenie, niepełnosprawność, przynależność do związków zawodowych, poglądy polityczne lub wyznanie religijne); Promować prowadzenie konsultacji w dobrej wierze z przedstawicielami pracowników, zgodnie z lokalnymi procedurami i prawem pracy; Zapewnić zawsze, gdy to możliwe - we wszystkich krajach, w których działa Schneider Electric, wypłacanie pracownikom dodatków na pokrycie kosztów ubezpieczenia od wypadków, chorób lub niepełnosprawności związanych z pracą; Zapewnić możliwości rozwoju kompetencji, a tym samym zdolność do zatrudnienia; Angażować pracowników w życie firmy poprzez regularne przekazywanie informacji, szczególnie o wyzwaniach i celach; Zachować poufność informacji osobistych dotyczących pracowników i ściśle ograniczyć możliwości ich ujawnienia, zgodnie z lokalnymi przepisami. Zapewnić odpowiednie i bezpieczne warunki pracy oraz ochronę zdrowia ludzi, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia; 6

7 Pracownicy zobowiązują się przestrzegać i wdrażać następujące zasady: Uwzględniać zasady równego traktowania i poszanowania jednostki w relacjach z bezpośrednimi podwładnymi, osobami na równorzędnych stanowiskach, przełożonymi, klientami i dostawcami; Zachować całkowitą lojalność wobec firmy. Bez zgody firmy nie wolno udzielać pomocy jednostce konkurencyjnej ani pozostawać z nią w stosunku zatrudnienia; ponadto, pracownikom nie wolno podejmować zobowiązań zewnętrznych, jeśli mogłoby to ograniczyć ich dyspozycyjność wobec firmy. Nie wolno przyjmować żadnego wynagrodzenia od jakichkolwiek organizacji lub firm pozostających w relacjach biznesowych lub w konflikcie ze Schneider Electric. Bez pisemnej zgody przełożonego pracownikowi nie wolno wpływać na procesy decyzyjne dotyczące relacji biznesowych pomiędzy Schneider Electric a firmą zatrudniającą członka rodziny danego pracownika. Pracownik może dochodzić od firmy wyłącznie zwrotu kosztów poniesionych w związku z działaniami wykonywanymi na rzecz firmy, zgodnie z jej zaleceniami; Reprezentować zarówno własną jednostkę, jak i Schneider Electric. Pracownik zobowiązany jest do ochrony interesów Schneider Electric, szczególnie pod względem wizerunku i reputacji firmy. Pracownikowi nie wolno angażować się w działania ani relacje sprzeczne z jej interesem, ujemnie na nią wpływające, lub też pozbawiające firmę całkowitego zaangażowania pracownika w przydzielone mu obowiązki w pełnym wymiarze czasu. Pracownik nie ma prawa przedstawiania własnych poglądów ani przekonań jako poglądów czy przekonań Schneider Electric. 7

8 Zasady odpowiedzialnego działania Wobec partnerów biznesowych W stosunku do swoich klientów Schneider Electric zobowiązuje się: Podejmować wysiłki na rzecz osiąganie lepszych wyników przez klienta; Wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów i uwzględniać je w swych działaniach; Postępować uczciwie i z szacunkiem we wszystkich sytuacjach biznesowych; Przestrzegać zobowiązań w zakresie terminowości dostaw i zachowania bezpieczeństwa; Doskonalić swoje produkty, usługi i technologie w celu wspierania klientów i podniesienia ich poziomu satysfakcji; Przestrzegać zasad wolnej konkurencji i otwartości gospodarki. 8

9 Pracownicy firmy mają obowiązek być partnerami w działaniach poprawiających wyniki klientów: Przyczyniać się do wypełniania zobowiązań Schneider Electric wobec klientów; Nie wręczać, bezpośrednio ani pośrednio, żadnym osobom pełniącym funkcje publiczne ani pracownikom klientów Schneider Electric, żadnych nienależnych korzyści finansowych lub niefinansowych w celu wywarcia wpływu na podejmowane decyzje; Nie wręczać ani nie przyjmować żadnych prezentów, nie sponsorować ani nie przyjmować żadnych posiłków, wyjazdów ani rozrywek, zgodnie z polityką określoną przez kierownictwo, z wyjątkiem działań zgodnych z lokalnymi zwyczajami. Nie wywierać niewłaściwego wpływu na relacje pomiędzy firmą a klientem; Nie zawierać jakichkolwiek umów ani ustaleń z konkurencją, gdyby mogło to doprowadzić do naruszenia zasady wolnej konkurencji. Przestrzegać wytycznych departamentu prawnego Grupy, a w przypadku wątpliwości lub trudności zgłaszać wszelkie pytania lub uwagi do biura tego departamentu. Satysfakcja klienta to najwyższy priorytet Schneider Electric 9

10 Zasady odpowiedzialnego działania Wobec partnerów biznesowych Dostawcy Schneider Electric podzielają zaangażowanie firmy na rzecz satysfakcji klienta poprzez: Innowacyjne działania podnoszące konkurencyjność firmy, globalne podejście pozwalające wykorzystać efekt skali, oraz działania lokalne w celu lepszej współpracy z klientami końcowymi te elementy strategii Schneider Electric wymagane są również od dostawców. W stosunku do swoich dostawców Schneider Electric zobowiązuje się: Działać uczciwie i budować sprawiedliwe relacje biznesowe; Promować zasady inicjatywy Global Compact dotyczące praw człowieka, standardów pracy, poszanowania środowiska i przeciwdziałania korupcji; Schneider Electric zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu sprawdzenia, czy dostawcy przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz swoich zobowiązań umownych. Priorytetowo traktować dostawców promujących odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska; 1 10 przykazań inicjatywy Global Compact: Prawa człowieka: Zasada 1: Popieranie i przestrzeganie przez firmy praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową Zasada 2: Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę Standardy pracy: Zasada 3: Poszanowanie wolności stowarzyszania się i efektywne przyznanie prawa do prowadzenia negocjacji między stronami Zasada 4: Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej Zasada 5: Zniesienie wykonywania pracy przez dzieci 10

11 Pracownicy Schneider Electric zobowiązani są przestrzegać zasad uczciwości i sprawiedliwości: Stosować procedury Schneider Electric w zakresie zarządzania dostawami i jakością; Zachować uczciwe relacje z dostawcami firmy; jedynym motywem działania powinno być zawarcie transakcji biznesowej na warunkach jak najkorzystniejszych dla firmy; Nie przyjmować (samemu ani przez członka rodziny) żadnych korzyści osobistych finansowych lub niefinansowych (prezentów lub rozrywek) oprócz wartości prawnie należnych od klienta; uzyskać uprzednią zgodę kierownictwa na przyjęcie lub sponsorowanie w ramach relacji biznesowych jakiegokolwiek prezentu, posiłku lub rozrywek (z wyjątkiem drobnych podarunków zgodnych z lokalnymi zwyczajami); Nie kierować się bezpośrednim ani pośrednim interesem osobistym przy wyborze dostawcy. Zasada 6: Przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia i w wykonywaniu zawodów Środowisko naturalne: Zasada 7: Popieranie prewencyjnego podejścia do kwestii związanych z ochroną środowiska Zasada 8: Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego Zasada 9: Popieranie rozwoju, stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii Przeciwdziałanie korupcji: Zasada 10: Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu 11

12 Zasady odpowiedzialnego działania Wobec udziałowców W stosunku do swoich udziałowców Schneider Electric zobowiązuje się: Podnosić wartość firmy; Działać z poszanowaniem zasad zarządzania firmą, zakładających rozdział funkcji kontrolnych od funkcji operacyjnych w spółce publicznej mającej radę nadzorczą i zarząd. Przestrzegać zasady równości akcjonariuszy; Udzielać akcjonariuszom oraz rynkom finansowym precyzyjnych, rzetelnych i dokładnych informacji zgodnie z zasadami dotyczącymi spółek publicznych. Pracownicy Schneider Electric zobowiązani są: Nie wykorzystywać żadnych środków firmowych do celów lub działań innych niż działalność biznesowa firmy lub osiąganie celów firmy; Przestrzegać zasady ochrony i bezpieczeństwa własności intelektualnej firmy (zarejestrowane znaki handlowe, patenty, prawa autorskie, inne informacje poufne) w odniesieniu do wszystkich projektów i know-how Schneider Electric; Przestrzegać wszelkich zasad dotyczących udostępniania i przekazywania informacji poufnych; 12

13 Unikać wszelkich sytuacji stanowiących konflikt interesów między bezpośrednim lub pośrednim interesem własnym (w tym interesem małżonka, członków rodziny lub osób będących na utrzymaniu pracownika) a interesem Schneider Electric. Z tego powodu pracownik ani członkowie jego bliskiej rodziny nie mogą posiadać znaczących udziałów w spółkach będących klientami lub dostawcami Schneider Electric, ani też w żadnych innych spółkach, w których Schneider Electric ma udziały. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować kierownictwo o tym fakcie, oraz powstrzymać się od podejmować jakichkolwiek decyzji angażujących firmę, do czasu uzyskania wcześniejszej zgody kierownictwa; Rygorystycznie przestrzegać zasad prowadzenia rejestrów i zapisów finansowych oraz księgowych. Przedstawiać pełne, rzetelne, dokładne, aktualne i zrozumiałe dane w raportach, dokumentach i innych przekazach publicznych; Ściśle przestrzegać firmowego kodeksu profesjonalnego działania na giełdzie. Pracownicy nie mają prawa przeprowadzać transakcji obrotu akcjami firmy na podstawie informacji uzyskanych od jej pracowników. Osoby na stałe związane z firmą nie mają, w jakimkolwiek przypadku, prawa obrotu akcjami firmy przez okres 30 dni od daty publikacji półrocznych i rocznych wyników firmy; Wykorzystywać funduszy ani innych środków firmy do działań niezgodnych z jej interesem korporacyjnym. Schneider Electric należy do swoich akcjonariuszy 13

14 Zasady odpowiedzialnego działania Wobec naszej planety i społeczeństwa Schneider Electric zobowiązuje się działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z pełnym poszanowaniem praw obecnych i przyszłych pokoleń, różnic kulturowych, a także systemów prawnych funkcjonujących w każdym z krajów, w których działa Grupa: Uwzględniać opinie i zmiany społeczne, aby lepiej spełniać potrzeby społeczeństwa; Uczestniczyć w życiu społeczności lokalnych wszędzie tam, gdzie obecna jest nasza firma; Uwzględniać potrzebę ochrony środowiska w decyzjach strategicznych oraz w procesach projektowania, produkcji, dystrybucji i recyklingu; Sprzedawać bezpieczne produkty, zapewniające bezpieczeństwo środowiska oraz optymalne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych; Precyzyjnie i rzetelnie informować wszystkich interesariuszy o skutkach działalności firmy dla środowiska naturalnego; Przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących działalności Grupy oraz jej odpowiedzialności. Pracownicy Schneider Electric zobowiązani są: Minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne w każdym miejscu, podejmując wszelkie możliwe działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i zasobów naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów i emisji, poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT); Aktywnie prowadzić działania szkoleniowe, integracyjne i wspierające oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu; Odgrywać aktywną rolę w lokalnych instytucjach i organizacjach zawodowych. 14

15 Zasady odpowiedzialnego działania Każdy pracownik musi postępować uczciwie i rzetelnie; Schneider Electric zobowiązuje się do stosowania niniejszych zasad odpowiedzialnego działania. Wobec pracowników nie przestrzegających tych zasad mogą być stosowane sankcje przewidziane lokalna praktyką i systemem prawnym danego kraju; Realizacja niniejszych zasad może wymagać bardziej szczegółowych wyjaśnień. W razie takiej potrzeby pracownicy powinni się zwracać do przełożonych, pracownika do spraw zasobów ludzkich, departamentu finansowego i/lub prawnego, lub też pracownika odpowiedzialnego za przestrzeganie procedur; W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia niniejszych zasad pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie. Uruchomienie specjalnej linii telefonicznej planowane jest na pierwszą połowę roku Do tego czasu należy się kontaktować z przełożonymi, pracownikiem do spraw zasobów ludzkich lub doradcą prawnym Schneider Electric; Pracownicy składający wiarygodne powiadomienia chronieni będą przed ich negatywnymi skutkami. Uzyskane informacje w maksymalnym stopniu traktowane będą jako poufne. Niniejsze Zasady odpowiedzialnego działania zostały opracowane przy uwzględnieniu następujących dokumentów: Global Compact (http://www.unglobalcompact.org) Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (http://www.oecd.org/maintopic) Powszechna deklaracja praw człowieka (http://www.un.org/overview/rights.html) Międzynarodowa Organizacja Pracy (http://ilo.org) Niniejsze Zasady odpowiedzialnego działania uzupełniane są polityką dotyczącą poszczególnych obszarów działalności firmy (w szczególności środowiska naturalnego, jakości, zakupów oraz zasobów ludzkich). 15

16 Schneider Electric SA 35, rue Joseph Monier CS F Rueil-Malmaison Cedex (Francja) tel.: + 33 (0) faks: + 33 (0) Spółka utworzona we Francji z kapitałem akcyjnym euro notowana na Euronext Paris mająca siedzibę w Nanterre, RCS [Rejestr Handlowy] numer SIRET

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé

Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010. Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Korporacyjne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Nestlé Obowiązkowe wytyczne Czerwiec 2010 Autor Prezes Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu Grupa docelowa Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych

Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych (przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 19 lutego 2014 roku podczas 1192 spotkania wiceministrów)

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo