Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy Relational management the way to combat crisis in driving schools

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy Relational management the way to combat crisis in driving schools"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Bogumi a Bubiak Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy Relational management the way to combat crisis in driving schools Streszczenie: Ukierunkowanie procesu zarz dzania na relacje z klientem, rozwi zywanie problemów, szeroko rozumiana obs uga klienta, monitoring sytuacji i kontrola, b d ca ród em nowych dzia a naprawczych lub powtarzaj cych dzia ania poprzednie, jest filarem, na którym mo na budowa konkurencyjno organizacji w trudnych czasach. W artykule przedstawiono uwarunkowania zarz dzania relacjami w warunkach kryzysu na przyk adzie szkó nauki jazdy. Abstract: Directing the process of managing relations with the customer, solving a problem, for widely understood service of the customer, monitoring the situation and control being a source of new remedy action, or repeating previous action are a pillar, on which it is possible to build competitiveness of the organization in difficult times. In the article, relational management in conditions of the crisis in the example of driving schools is described. Wprowadzenie Nie wszystko, z czym si mierzymy, mo e by zmienione. Ale nic nie mo e by zmienione, je li si z tym nie zmierzy. Te s owa Jamesa Baldwina powinny sta si mottem, które b dzie przy wieca o rozwojowi nowatorskich rozwi za w zarz dzaniu. A takie rozwi zania s konieczne, gdy zmienia si otoczenie przedsi biorstw, zmieniaj si warunki polityczne, gospodarcze, otoczenie techniczne, ale przede wszystkim zmieniaj si ludzie. Czynnik ludzki, jako przyczyna, ród o, jako punkt odniesienia cz sto traktowany jest marginalnie podczas dyskusji o nowych trendach w zarz dzaniu, zw aszcza w obliczu kryzysu, w warunkach konieczno ci egzystowania w turbulentnych warunkach. A przecie to potencja, pomys, oczekiwania, pragnienia drzemi ce w jednostce ludzkiej s cz sto zacz tkiem czego nowego. Dlatego konieczne jest zauwa enie owego potencja u i jego pot gi w walce z trudno ciami. Polska gospodarka opiera si na mikroprzedsi biorstwach. Stanowi one 93 proc. podmiotów gospodarczych w Polsce. W ród nich ponad milion stanowi jednoosobowi przedsi biorcy 1. Znaczenie tego sektora w gospo- 1 ród o: Pentor.

2 210 B. Bubiak darce jest ogromne, mo na tu wymieni takie chocia by role ma ych firm, jak konkurencyjno, tworzenie nowych miejsc pracy, niebywa a zdolno dostosowywania si do nowych warunków czy umiej tno budowania relacji z klientem. Ma e i rednie przedsi biorstwa przes dzaj ostatecznie o decentralizacji gospodarki i wprowadzaj j na tory gospodarki rynkowej 2. Szczególn rol w sektorze pe ni przedsi biorstwa us ugowe. To one kontaktuj si z klientem poprzez us ug, a nie przez produkt, w sposób specyficzny nast puje wzajemna relacja interpersonalna mi dzy us ugodawc a us ugobiorc. Ulepszanie us ugi jest dokonywane cz sto na podstawie bezpo rednich kontaktów i wzajemnych uzgodnie co do oczekiwa i roszcze. Dlatego te pokazanie w a cicielom ma ych firm drogi, kierunku jak zarz dza w turbulentnych warunkach, stanie si milowym krokiem w rozwoju sektora MSP. Grupa firm, znana zw aszcza kierowcom spotykaj cym si podczas jazdy z popularnymi elkami, to szko y jazdy. Specyfika tego rodzaju firm polega na konieczno ci wyj tkowej dba o ci o klienta. Jako e równie firmy reprezentuj ce ten rodzaj dzia alno ci s zmuszone dzia a w warunkach kryzysu, gospodarczo-spo eczno-ekonomicznych turbulencji, warto zderzy wiedz teoretyczn z do wiadczeniem i badaniami autorki pracy, aby wskaza nowe nurty i nowe zapatrywanie na sposób funkcjonowania ma ych firm us ugowych w kryzysie, opieraj c si na badaniach przeprowadzonych w szkole jazdy OMEGA. O rodek szkolenia kierowców - specyficzne przedsi biorstwo us ugowe Badania ankietowe przeprowadzone w Szkole Jazdy Omega w Bydgoszczy pokazuj, e a 85% klientów szko y podj o kurs nauki jazdy z powodu polecenia przez znajomych, 10% wybra o akurat ten o rodek z powodu blisko ci miejsca zamieszkania, natomiast 5% to pozosta e przyczyny, w ród których wymieniane s : ciekawa strona internetowa, przyst pna cena, pojazdy takie same jak w o rodku egzaminowania 3. Wyniki te potwierdzaj w a ciciele innych bydgoskich szkó przeprowadzaj cy rozmowy ze szkolonymi osobami. Oznacza to, e sposób zarz dzania firm powinien by ci le powi zany z konieczno ci osi gania zadowolenia u klienta, który b dzie poleca o rodek szkolenia innym. Takie wnioskowanie pokazuje, i w przedsi biorstwach us ugowych wa ne jest okre lenie przyczyn, które ppowoduj, e klient wraca do firmy. Mo na rzec, i takie stwierdzenia mo na odnie do wszystkich firm us ugowych. Przecie to zadowolenie klienta jest poza oczywi cie zyskiem firmy celem ka dego przedsi biorstwa. A jednak w zale no ci od rodzaju dzia alno ci us ugowej mo na mówi o ró nych aspektach zadowolenia. W przypadku wizyty u szewca zadowolony klient oznacza osob, która doceni trwa o us ugi, jej solidno, terminowo, natomiast procent osobi- 2 M. Stru ycki (red.), Ma e i rednie przedsi biorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004, s Opracowanie w asne. Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

3 Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy 211 stych odczu i wra e klienta jest znikomy. Z kolei wizyta u fryzjera zostawia u klienta wi ksze doznania emocjonalne ni u szewca. Mo na mno y tego typu przyk ady i je porównywa, w efekcie jednak dojdziemy do jednego prostego wniosku: Istnieje cis a zale no pomi dzy przedmiotem us ugi, na który oddzia ywuje us ugodawca, a tym, na jakie elementy naszej wiadomo ci b dzie dzia a efekt tej us ugi. Id c dalej tym tokiem rozumowania nale y zauwa y, i zarz dzaj cy przedsi biorstwem us ugowym powinien skupi ca sw uwag na tych cechach i czynnikach, które w danej firmie najbardziej oddzia ywuj na klienta i skierowa swoje dzia ania na kszta towanie postaw w ród pracowników, które w jak najlepszy sposób skupi si na owych oddzia ywaniach. Nie do ko ca wi c przekonuje teoria Druckera, który twierdzi, i : W ka dej organizacji, zarówno biznesowej, jak i pozabiznesowej, nie wi cej ni 10% spraw wymaga dostosowania do specyfiki i misji danej jednostki, do jej swoistej kultury organizacyjnej, historii i obowi zuj cej nomenklatury 4. Je eli jest tak faktycznie to mo na wyci gn dwie hipotezy: 1. Oto znajdujemy przyczyn upadku wielu firm, zw aszcza mikro, które nawet b d c w tym samym sektorze, dzia aj c w tym samym otoczeniu bli szym i dalszym, nie maj szans na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w sektorze, skoro tylko w 10% dostosowuj si do misji jednostki. 2. Je eli powy sza teoria jest jedynie propozycj, czy te zaleceniem P. Druckera, to znaczy, e nauka zarz dzania wspiera stagnacj, schematy, nie dostosowuj c si w aden sposób do czasów, w których yjemy. Na szcz cie P. Drucker ka e nie zapomina o tym, i ani technologia, ani odbiorca nie mo e by podstaw rozwoju polityki zarz dzania. Technologie i odbiorcy s w istocie ograniczeniami. Podstaw nale y szuka w warto ciach klientów oraz w ich preferencjach odno nie do wydatkowania wolnych rodków finansowych. Od tego w a nie powinni my zacz budowanie polityki i strategii zarz dzania 5. Kryzys w o rodkach szkolenia kierowców Kryzys mo emy okre li jako sytuacj zagra aj c naszemu wizerunkowi, naszej reputacji. Kryzysem mo e by równie brak reakcji na t sytuacj. Nie sposób w tym miejscu wymieni rodzajów kryzysu, czy te ich róde - od po arów, poprzez zaniedbania, wyciek informacji itp. 6 Kryzys w gospodarce wiatowej zbieg si z ni em demograficznym w Polsce, który odczuwany jest g ównie w bran ach posiadaj cych klientów w wieku do 24 lat. Statystyki s nieub agalne: Wed ug prognoz GUS do ko ca 2015 r. liczba osób w wieku lata spadnie z 3,6 do 2,8 mln, a w 2020 r., 4 P. Drucker Zarz dzanie XXI wieku-wyzwania, MT Business Warszawa 1999, s Ibidem. 6 ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

4 212 B. Bubiak w najwi kszym do ku, b dzie ich jeszcze o 500 tys. mniej 7. Osoby mieszcz ce si w podanym przedziale wiekowym to g ówni klienci szkó jazdy, st d obawy o dalszy los tych firm s uzasadnione. Portale internetowe s przepe nione pesymistycznymi wypowiedziami w a cicieli szkó : Jedna z gorzowskich szkó (w a ciciel prosi, by nie podawa jej nazwy) mia a w tym roku tak ma o kursantów, e jej szef postanowi zawiesi dzia alno na dwa lata. - Zawsze mia em po 20, 25 osób na kursie. A ostatnio osiem. Nie op aca o si - mówi. Marek Flisak, w a ciciel szko y Nauka Jazdy Kamikadze. [ ] W szkole Fresz Driver, w porównaniu do ubieg ego roku, jest o 40 proc. mniej kursantów. I z ka dym miesi cem jest o kilka osób mniej. - B d musia zredukowa liczb etatów i czeka na lepsze czasy - mówi Tomasz Szablewski, w a ciciel szko y 8. Takich lub podobnych wypowiedzi s setki. W a ciciele szkó stoj w obliczu spot gowanych przeciwno ci, które mog przyczyni si do likwidacji firm, a na pewno spowoduj bli ej nieokre lone poczynania maj ce na celu walk o utrzymanie klienta. Niepewno sektora szkó nauki jazdy wynika z wielu czynników. Spo- ród nich do najwa niejszych nale : wspomniane zmiany demograficzne, a w szczególno ci trwaj cy ni demograficzny, posiadaj cy tendencj spadkow, rosn ca konkurencj w ród szkó jazdy wynikaj ca z atwo ci dost pu do tego rodzaju dzia alno ci, mimo faktu, i jest to dzia alno regulowana odr bnymi przepisami, zmiany w przepisach prawnych wymagaj ce dostosowania si szkó jazdy do nowych regulacji, które cz sto nios za sob konieczno wprowadzania nowych inwestycji, wzrost wiadomo ci uczestnika kursu na prawo jazdy, który wyst puje w roli uczestnika szkolenia, a jednocze nie w roli klienta posiadaj cego okre lone oczekiwania wobec firmy, której zleca proces szkolenia, wzrost kosztów, zarówno sta ych jak i zmiennych: koszty paliwa, koszty ubezpiecze, op at czynszowych od wynajmowanych lokali. Powy sze czynniki nak adaj na w a cicieli szkó jazdy nowe zadania w zakresie zarz dzania, ka poszukiwa nowatorskich rozwi za maj cych na celu utrzymanie dotychczasowych obrotów przedsi biorstwa, zachowania rentowno ci, ale przede wszystkim rozwi za nie na teraz i na dzi, ale na jutro, które zagwarantuj rozwój przedsi biorstwa. Podejmuj c dzia ania przedsi biorca musi cechowa si daleko id c ostro no ci w swoich decyzjach, aby pochopne i cz sto drastyczne kroki nie przynios y skutków odwrotnych od oczekiwanych Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

5 Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy 213 Zarz dzanie w szko ach nauki jazdy Z racji wielko ci firmy (mikroprzedsi biorstwo) decyzje zarz dcze w prawie wszystkich przypadkach podejmuje w a ciciel. Potwierdza si tu teoria J. Klimka, który zauwa a, i w mikroprzedsi biorstwach cz sto w funkcjonowanie anga uje si rodzina, która nie zarz dza, ale sprawuje funkcje doradcze, które maj wp yw na funkcjonowanie firmy 9. Mimo pozornie pozytywnej strony tego zjawiska, efekty mog by wr cz negatywne. W a ciciel cz sto nie wiadomie czy sfer emocjonaln wynikaj c z wi zi rodzinnych z funkcjonowaniem firmy, przez co mo e dochodzi do niepo danych sytuacji: decyzje zarz dcze s ci le podporz dkowane potrzebom rodziny, brak mo liwo ci planowania finansów wynika z faktu, i bud et firmy i rodzinny traktuje si to samo i niew a ciwie planowane s wydatki osobiste i wydatki przedsi biorstwa, nie bior c pod uwag, i to firma jest ogniwem finansuj cym wydatki, zbytnia ingerencja rodziny i wielodecyzyjno mo e doprowadza do nieporozumie, konfliktów interesów czy te podejmowania niew a- ciwych decyzji, brak zrozumienia ze strony rodziny co do konieczno ci poczynienia inwestycji, dzia a marketingowych, mo e niekorzystnie odbi si na decyzjach w a ciciela. W zaobserwowanych 60 szko ach jazdy w Bydgoszczy, a w 57 w a ciciel zarz dza firm osobi cie, jednocze nie pe ni c rol instruktora nauki jazdy, specjalisty do spraw marketingu, to model cz owieka-orkiestry, sytuacja cz sto spotykana w ród w a cicieli mikroprzedsi biorstw. Czy to pozytywne zjawisko? Cz badaczy tematu opowiada aby przeciwko takiemu stanowi rzeczy ze wzgl du na brak istnienia profesjonalnej kadry zarz dczej. M. Stru ycki zauwa y ten fakt, twierdz c jednak, i : mimo braku profesjonalnej kadry zarz dczej zasad dzia ania nowoczesnego ma ego i redniego przedsi biorstwa staje si dzisiaj zorientowanie na przedsi biorczo, które cechuje my lenie perspektywiczne i postrzeganie zachodz cych zmian na rynku nie jako zagro e, lecz okazji do zrealizowania nowych pomys ów i stworzenia nowych warto ci 10. Jest to trend jak najbardziej po dany, gdy b dzie skutkowa wytwarzaniem nowych produktów o bardzo dobrej jako ci, wykorzystywaniem informacji marketingowych, wiedzy o zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Natomiast specyfika sektora szkó nauki jazdy i dzia anie na rynku, wewn trz sektora, pokazuj, e samo zorientowanie na przedsi biorczo nie wystarczy. Firma, która istnieje dzi ki poleceniom, ma inne cele, zadania, w a ciciel szko y jazdy musi by kim wi cej ni przedsi biorc. 9 J. Klimek, Pracownicy ma ych i rednich przedsi biorstw - ich rola i znaczenie, wyd. Adam Marsza ek, Toru 2007, s M. Stru ycki (red.), Ma e i rednie, op. cit., s ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

6 214 B. Bubiak Zarz dzanie relacyjne w mikroprzedsi biorstwach na przyk adzie o rodka szkolenia kierowców W teorii nauk o zarz dzaniu mo na znale wiele definicji zarz dzania, tysi ce ró nych opracowa i wskazówek. Jednak w zderzeniu z praktyk niektóre z rozwi za nie sprawdzaj si w trudnej walce o klienta. Bo czym b dzie zarz dzanie bez efektywnej walki o tego, który swoje finanse dysponuje na rzecz naszej firmy? Jak firm b dzie organizacja stosuj ca si do ksi kowych zasad, posiadaj ca biznesplan, okre lon misj, wizj, strategie marketingowe na kilka lat, je li klient nie zapuka do drzwi? Powstaje pytanie: dlaczego nie zapuka? Otó w ka dym z nas drzemie pewna nuta egoizmu. Jako klienci chcemy, by przedsi biorcy odkryli nasze potrzeby, cz sto unikatowe, zorientowali si w naszych oczekiwaniach i stworzyli produkt dla nas. Oczekujemy, aby us ugodawca w kilka sekund zorientowa si, jacy jeste my, i stworzy relacj tak, dzi ki której ch tnie do niego wrócimy. Relacj, a wi c unikatowy system s ów, znaków, emocji dla nas akceptowany. W mikroprzedsi biorstwach zadaniem w a ciciela w a nie jest odkrycie tego, jak taka relacja powinna wygl da. O rodek szkolenia kierowców to firma, w której te relacje maj nadrz dne znaczenie. Aby je odkry, nale y stworzy piramid potrzeb klienta i na jej podstawie ustali sposób post powania. W OSK OMEGA przeprowadzono badania, w których wzi o 50 osób. Osoby te mia y za zadanie nazwa w kolejno ci od najbardziej do najmniej istotnych te atrybuty istniej ce w szkole, które spowoduj, i osoba ankietowana b dzie poleca a szko swoim znajomym. Ankieta zosta a tak sformu- owana, aby osoby, które w pierwszym pytaniu odpowiedzia y, i nie b d poleca y firmy, nie odpowiada y na pozosta e pytania. Wyniki bada zosta y przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Zestawienie wyników bada Table 1. Comparing research findings Atrybuty firmy Procent odpowiedzi Rodzinna atmosfera, ci g y i bezpo redni kontakt z w a cicielem monitoruj cym przebieg szkolenia 65% Dostosowanie godzin szkolenia do dyspozycyjno ci osoby szkolonej 15% Rzetelno szkolenia 10% Wyniki rankingu zdawalno ci 5% Cena za kurs 5% ród o: opracowania w asne. Source: own studies. Ankieta zosta a przeprowadzona po przeprowadzonym kursie, tak aby osoby szkolone oceni y szko na podstawie w asnych do wiadcze, a nie na podstawie relacji innych osób. Wyniki bada oraz rozmowy z kursantami Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

7 Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy 215 wskazuj jednoznacznie, e dla osoby przychodz cej na kurs, g ównymi czynnikami determinuj cymi to, e klient b dzie firm poleca innym, jest atmosfera rodzinna, mo na rzec opieka w a ciciela firmy od pierwszych zaj a do wydania dokumentów, pe en monitoring szkolenia, mo liwo bie- cego rozwi zywania problemów. Z racji tego, i wi kszo osób korzystaj cych z us ug szko y opar o swoj decyzj na poleceniu swoich znajomych, wi c takie atrybuty, jak dostosowanie godzin szkolenia do dyspozycyjno ci osoby szkolonej, czy rzetelno szkolenia jest faktem oczywistym. Nie jest wi c tak, e osoby szkolone tak ma wag przywi zuj do rzetelno ci szkolenia, ale traktuj ten atrybut jako fakt oczywisty wyst puj cy w danej szkole, równoznaczny na przyk ad z atrybutem szkolenia na takim samym poje dzie jak egzaminacyjny. Osoby szkolone w minimalnym stopniu przywi zuj wag do rankingów zdawalno ci, wynika to z faktu, i czuj c si przygotowane do egzaminu, akceptuj c taki a nie inny sposób szkolenia, nie traktuj rankingu zdawalno ci jako wyroczni. Cena, jak si okazuje, równie nie ma tu istotnego znaczenia. Podsumowanie Reasumuj c wyniki bada, nale y wyci gn daleko id ce wnioski b d ce wskazówk dla w a cicieli szkó nauki jazdy, jak post powa w warunkach kryzysu: przywództwo cenowe w walce o przewag konkurencyjn nie ma adnego sensu, obni ka ceny za kurs spowoduje jedynie wra enie promocji, co nie zwi kszy liczby klientów, ranking zdawalno ci mimo wszystko jest wa ny, poniewa s aba pozycja w rankingu stawia firm w gorszym wietle, co mo e, ale oczywi cie nie musi, wp yn na decyzje us ugobiorców o wyborze o rodka szkolenia, wbrew pozorom nale y utrzyma rzetelno, fachowo szkolenia. Powy sze badania pokazuj, e kursanci nie przywi zuj wagi do rzetelno ci tam, gdzie jest ona standardem, obni enie jako ci us ugi spowoduje spadek zaufania do firmy. Celem i g ównym determinantem osi gni cia sukcesu pozostaje zatem atmosfera, poczucie bezpiecze stwa i kontroli nad szkoleniem dokonywane przez samego w a ciciela, rozmowy z osobami szkolonymi, analiza procesu szkolenia z instruktorami, analiza pracy instruktorów, wymiana kadry je li jest taka konieczno, s uchanie osób szkolonych, rozpoznawanie ich potrzeb, oczekiwa, rozwi zywanie bie cych problemów. Powy sze stwierdzenia mog sta si ród em wielu dyskusji mi dzy teoretykami nauk o zarz dzaniu a praktykami, gdy teoria ta obala pogl dy na temat wy szo ci budowania przewagi konkurencyjnej poprzez obni anie cen, nak ady na marketing, szeroko rozumian reklam, a wznosi na szczyty zarz dzanie relacyjne. Poj cie to zrodzi o si poprzez obserwacj funkcjonowania mikroprzedsi biorstwa, jakim jest OSK OMEGA. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

8 216 B. Bubiak Zarz dzanie relacyjne, jako wyznaczanie, okre lanie, analizowanie i kszta towanie relacji z klientem w celu uzyskania takiej postawy i takiej wiadomo ci u klienta, która b dzie motywatorem do polecania, reklamowania i propagowania us ug okre lonego mikroprzedsi biorstwa. Mo na nawet posun si dalej w tym wnioskowaniu i okre li sposób prowadzenia firmy OMEGA jako przywództwo relacyjne. Przywództwo, gdy mikroprzedsi biorca jest dla swoich klientów przywódc, mentorem, prowadzi ich od momentu zg oszenia na kurs do momentu odebrania dokumentów po wiadczaj cych uko czenie kursu. Natomiast okre lenie relacyjne zwraca uwag na istot tego przewodzenia, gdy relacja mi dzy w a cicielem a klientem jest tu niezmiernie istotna, mo na rzec najwa niejsza. W tym przypadku jako szkolenia nale y równie rozumie w kategoriach relacji, gdy jest to forma zale no ci pomi dzy stopniem wype nienia oczekiwanych zada przez us ugodawc a stopniem zadowolenia klienta. Szkolenie kandydatów na kierowców jest specyficznym dzia aniem, gdy na skutek oddzia ywania dokonuj si trwa e zmiany w psychice osoby szkolonej. Zmieniaj si lub ulegaj modyfikacji postawy, zmienia si widzenie wiata, postrzeganie pewnych faktów w otoczeniu. Jest to praca na ywym organizmie. St d nie mo na porównywa o rodka szkolenia kierowców z zak adem szewskim, czy te z drukarni, gdzie obróbce podlega przedmiot martwy, a klient ocenia us ug na podstawie standardowych norm, czyli jako ci: trwa o ci, solidno ci. B dy poczynione w szkoleniu mog docelowo przekre li mo liwo uzyskania prawo jazdy przez, by mo e, przysz ego wietnego kierowc. Zarz dzanie poprzez relacj to odpowied na kryzys, to sposób na utrzymanie firmy w warunkach turbulentnych. Oczywi cie rozwi zanie to mo na zastosowa tylko w przedsi biorstwach ma ych, gdzie jest mo liwo kontaktu w a ciciela z klientem, gdzie w a ciciel pozosta e czynno ci zwi zane z zarz dzaniem mo e delegowa na innych, na przyk ad ksi gowo, logistyk, a sam skierowa sw uwag na samodzielne budowanie i kszta towanie relacji oraz na zarz dzanie personelem, zwracaj c szczególn uwag na posiadanie w ród kadry osób potrafi cych kszta towa kontakty z klientami. Owo kszta towanie relacji powinno przebiega wed ug okre lonego schematu: okre lenie stanu relacji z klientem przyczyny ewentualnych zaburze i mo liwo ci ich likwidacji system naprawczy, standardy relacji z klientem w danej firmie usystematyzowanie najcz ciej wyst puj cych sytuacji trudnych i procedury wymagane podczas ich wyst powania, bie cy monitoring relacji analiza dzia a - ankiety, rozmowy z klientami. Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

9 Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy 217 Bibliografia Drucker P., Zarz dzanie XXI wieku wyzwania, MT Business, Warszawa Klimek J. Pracownicy ma ych i rednich przedsi biorstw - ich rola i znaczenie, wyd. Adam Marsza ek, Toru Stru ycki M. (red.), Ma e i rednie przedsi biorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i 2013 prof. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo