Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy Relational management the way to combat crisis in driving schools

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy Relational management the way to combat crisis in driving schools"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Bogumi a Bubiak Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy Relational management the way to combat crisis in driving schools Streszczenie: Ukierunkowanie procesu zarz dzania na relacje z klientem, rozwi zywanie problemów, szeroko rozumiana obs uga klienta, monitoring sytuacji i kontrola, b d ca ród em nowych dzia a naprawczych lub powtarzaj cych dzia ania poprzednie, jest filarem, na którym mo na budowa konkurencyjno organizacji w trudnych czasach. W artykule przedstawiono uwarunkowania zarz dzania relacjami w warunkach kryzysu na przyk adzie szkó nauki jazdy. Abstract: Directing the process of managing relations with the customer, solving a problem, for widely understood service of the customer, monitoring the situation and control being a source of new remedy action, or repeating previous action are a pillar, on which it is possible to build competitiveness of the organization in difficult times. In the article, relational management in conditions of the crisis in the example of driving schools is described. Wprowadzenie Nie wszystko, z czym si mierzymy, mo e by zmienione. Ale nic nie mo e by zmienione, je li si z tym nie zmierzy. Te s owa Jamesa Baldwina powinny sta si mottem, które b dzie przy wieca o rozwojowi nowatorskich rozwi za w zarz dzaniu. A takie rozwi zania s konieczne, gdy zmienia si otoczenie przedsi biorstw, zmieniaj si warunki polityczne, gospodarcze, otoczenie techniczne, ale przede wszystkim zmieniaj si ludzie. Czynnik ludzki, jako przyczyna, ród o, jako punkt odniesienia cz sto traktowany jest marginalnie podczas dyskusji o nowych trendach w zarz dzaniu, zw aszcza w obliczu kryzysu, w warunkach konieczno ci egzystowania w turbulentnych warunkach. A przecie to potencja, pomys, oczekiwania, pragnienia drzemi ce w jednostce ludzkiej s cz sto zacz tkiem czego nowego. Dlatego konieczne jest zauwa enie owego potencja u i jego pot gi w walce z trudno ciami. Polska gospodarka opiera si na mikroprzedsi biorstwach. Stanowi one 93 proc. podmiotów gospodarczych w Polsce. W ród nich ponad milion stanowi jednoosobowi przedsi biorcy 1. Znaczenie tego sektora w gospo- 1 ród o: Pentor.

2 210 B. Bubiak darce jest ogromne, mo na tu wymieni takie chocia by role ma ych firm, jak konkurencyjno, tworzenie nowych miejsc pracy, niebywa a zdolno dostosowywania si do nowych warunków czy umiej tno budowania relacji z klientem. Ma e i rednie przedsi biorstwa przes dzaj ostatecznie o decentralizacji gospodarki i wprowadzaj j na tory gospodarki rynkowej 2. Szczególn rol w sektorze pe ni przedsi biorstwa us ugowe. To one kontaktuj si z klientem poprzez us ug, a nie przez produkt, w sposób specyficzny nast puje wzajemna relacja interpersonalna mi dzy us ugodawc a us ugobiorc. Ulepszanie us ugi jest dokonywane cz sto na podstawie bezpo rednich kontaktów i wzajemnych uzgodnie co do oczekiwa i roszcze. Dlatego te pokazanie w a cicielom ma ych firm drogi, kierunku jak zarz dza w turbulentnych warunkach, stanie si milowym krokiem w rozwoju sektora MSP. Grupa firm, znana zw aszcza kierowcom spotykaj cym si podczas jazdy z popularnymi elkami, to szko y jazdy. Specyfika tego rodzaju firm polega na konieczno ci wyj tkowej dba o ci o klienta. Jako e równie firmy reprezentuj ce ten rodzaj dzia alno ci s zmuszone dzia a w warunkach kryzysu, gospodarczo-spo eczno-ekonomicznych turbulencji, warto zderzy wiedz teoretyczn z do wiadczeniem i badaniami autorki pracy, aby wskaza nowe nurty i nowe zapatrywanie na sposób funkcjonowania ma ych firm us ugowych w kryzysie, opieraj c si na badaniach przeprowadzonych w szkole jazdy OMEGA. O rodek szkolenia kierowców - specyficzne przedsi biorstwo us ugowe Badania ankietowe przeprowadzone w Szkole Jazdy Omega w Bydgoszczy pokazuj, e a 85% klientów szko y podj o kurs nauki jazdy z powodu polecenia przez znajomych, 10% wybra o akurat ten o rodek z powodu blisko ci miejsca zamieszkania, natomiast 5% to pozosta e przyczyny, w ród których wymieniane s : ciekawa strona internetowa, przyst pna cena, pojazdy takie same jak w o rodku egzaminowania 3. Wyniki te potwierdzaj w a ciciele innych bydgoskich szkó przeprowadzaj cy rozmowy ze szkolonymi osobami. Oznacza to, e sposób zarz dzania firm powinien by ci le powi zany z konieczno ci osi gania zadowolenia u klienta, który b dzie poleca o rodek szkolenia innym. Takie wnioskowanie pokazuje, i w przedsi biorstwach us ugowych wa ne jest okre lenie przyczyn, które ppowoduj, e klient wraca do firmy. Mo na rzec, i takie stwierdzenia mo na odnie do wszystkich firm us ugowych. Przecie to zadowolenie klienta jest poza oczywi cie zyskiem firmy celem ka dego przedsi biorstwa. A jednak w zale no ci od rodzaju dzia alno ci us ugowej mo na mówi o ró nych aspektach zadowolenia. W przypadku wizyty u szewca zadowolony klient oznacza osob, która doceni trwa o us ugi, jej solidno, terminowo, natomiast procent osobi- 2 M. Stru ycki (red.), Ma e i rednie przedsi biorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004, s Opracowanie w asne. Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

3 Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy 211 stych odczu i wra e klienta jest znikomy. Z kolei wizyta u fryzjera zostawia u klienta wi ksze doznania emocjonalne ni u szewca. Mo na mno y tego typu przyk ady i je porównywa, w efekcie jednak dojdziemy do jednego prostego wniosku: Istnieje cis a zale no pomi dzy przedmiotem us ugi, na który oddzia ywuje us ugodawca, a tym, na jakie elementy naszej wiadomo ci b dzie dzia a efekt tej us ugi. Id c dalej tym tokiem rozumowania nale y zauwa y, i zarz dzaj cy przedsi biorstwem us ugowym powinien skupi ca sw uwag na tych cechach i czynnikach, które w danej firmie najbardziej oddzia ywuj na klienta i skierowa swoje dzia ania na kszta towanie postaw w ród pracowników, które w jak najlepszy sposób skupi si na owych oddzia ywaniach. Nie do ko ca wi c przekonuje teoria Druckera, który twierdzi, i : W ka dej organizacji, zarówno biznesowej, jak i pozabiznesowej, nie wi cej ni 10% spraw wymaga dostosowania do specyfiki i misji danej jednostki, do jej swoistej kultury organizacyjnej, historii i obowi zuj cej nomenklatury 4. Je eli jest tak faktycznie to mo na wyci gn dwie hipotezy: 1. Oto znajdujemy przyczyn upadku wielu firm, zw aszcza mikro, które nawet b d c w tym samym sektorze, dzia aj c w tym samym otoczeniu bli szym i dalszym, nie maj szans na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w sektorze, skoro tylko w 10% dostosowuj si do misji jednostki. 2. Je eli powy sza teoria jest jedynie propozycj, czy te zaleceniem P. Druckera, to znaczy, e nauka zarz dzania wspiera stagnacj, schematy, nie dostosowuj c si w aden sposób do czasów, w których yjemy. Na szcz cie P. Drucker ka e nie zapomina o tym, i ani technologia, ani odbiorca nie mo e by podstaw rozwoju polityki zarz dzania. Technologie i odbiorcy s w istocie ograniczeniami. Podstaw nale y szuka w warto ciach klientów oraz w ich preferencjach odno nie do wydatkowania wolnych rodków finansowych. Od tego w a nie powinni my zacz budowanie polityki i strategii zarz dzania 5. Kryzys w o rodkach szkolenia kierowców Kryzys mo emy okre li jako sytuacj zagra aj c naszemu wizerunkowi, naszej reputacji. Kryzysem mo e by równie brak reakcji na t sytuacj. Nie sposób w tym miejscu wymieni rodzajów kryzysu, czy te ich róde - od po arów, poprzez zaniedbania, wyciek informacji itp. 6 Kryzys w gospodarce wiatowej zbieg si z ni em demograficznym w Polsce, który odczuwany jest g ównie w bran ach posiadaj cych klientów w wieku do 24 lat. Statystyki s nieub agalne: Wed ug prognoz GUS do ko ca 2015 r. liczba osób w wieku lata spadnie z 3,6 do 2,8 mln, a w 2020 r., 4 P. Drucker Zarz dzanie XXI wieku-wyzwania, MT Business Warszawa 1999, s Ibidem. 6 ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

4 212 B. Bubiak w najwi kszym do ku, b dzie ich jeszcze o 500 tys. mniej 7. Osoby mieszcz ce si w podanym przedziale wiekowym to g ówni klienci szkó jazdy, st d obawy o dalszy los tych firm s uzasadnione. Portale internetowe s przepe nione pesymistycznymi wypowiedziami w a cicieli szkó : Jedna z gorzowskich szkó (w a ciciel prosi, by nie podawa jej nazwy) mia a w tym roku tak ma o kursantów, e jej szef postanowi zawiesi dzia alno na dwa lata. - Zawsze mia em po 20, 25 osób na kursie. A ostatnio osiem. Nie op aca o si - mówi. Marek Flisak, w a ciciel szko y Nauka Jazdy Kamikadze. [ ] W szkole Fresz Driver, w porównaniu do ubieg ego roku, jest o 40 proc. mniej kursantów. I z ka dym miesi cem jest o kilka osób mniej. - B d musia zredukowa liczb etatów i czeka na lepsze czasy - mówi Tomasz Szablewski, w a ciciel szko y 8. Takich lub podobnych wypowiedzi s setki. W a ciciele szkó stoj w obliczu spot gowanych przeciwno ci, które mog przyczyni si do likwidacji firm, a na pewno spowoduj bli ej nieokre lone poczynania maj ce na celu walk o utrzymanie klienta. Niepewno sektora szkó nauki jazdy wynika z wielu czynników. Spo- ród nich do najwa niejszych nale : wspomniane zmiany demograficzne, a w szczególno ci trwaj cy ni demograficzny, posiadaj cy tendencj spadkow, rosn ca konkurencj w ród szkó jazdy wynikaj ca z atwo ci dost pu do tego rodzaju dzia alno ci, mimo faktu, i jest to dzia alno regulowana odr bnymi przepisami, zmiany w przepisach prawnych wymagaj ce dostosowania si szkó jazdy do nowych regulacji, które cz sto nios za sob konieczno wprowadzania nowych inwestycji, wzrost wiadomo ci uczestnika kursu na prawo jazdy, który wyst puje w roli uczestnika szkolenia, a jednocze nie w roli klienta posiadaj cego okre lone oczekiwania wobec firmy, której zleca proces szkolenia, wzrost kosztów, zarówno sta ych jak i zmiennych: koszty paliwa, koszty ubezpiecze, op at czynszowych od wynajmowanych lokali. Powy sze czynniki nak adaj na w a cicieli szkó jazdy nowe zadania w zakresie zarz dzania, ka poszukiwa nowatorskich rozwi za maj cych na celu utrzymanie dotychczasowych obrotów przedsi biorstwa, zachowania rentowno ci, ale przede wszystkim rozwi za nie na teraz i na dzi, ale na jutro, które zagwarantuj rozwój przedsi biorstwa. Podejmuj c dzia ania przedsi biorca musi cechowa si daleko id c ostro no ci w swoich decyzjach, aby pochopne i cz sto drastyczne kroki nie przynios y skutków odwrotnych od oczekiwanych Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

5 Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy 213 Zarz dzanie w szko ach nauki jazdy Z racji wielko ci firmy (mikroprzedsi biorstwo) decyzje zarz dcze w prawie wszystkich przypadkach podejmuje w a ciciel. Potwierdza si tu teoria J. Klimka, który zauwa a, i w mikroprzedsi biorstwach cz sto w funkcjonowanie anga uje si rodzina, która nie zarz dza, ale sprawuje funkcje doradcze, które maj wp yw na funkcjonowanie firmy 9. Mimo pozornie pozytywnej strony tego zjawiska, efekty mog by wr cz negatywne. W a ciciel cz sto nie wiadomie czy sfer emocjonaln wynikaj c z wi zi rodzinnych z funkcjonowaniem firmy, przez co mo e dochodzi do niepo danych sytuacji: decyzje zarz dcze s ci le podporz dkowane potrzebom rodziny, brak mo liwo ci planowania finansów wynika z faktu, i bud et firmy i rodzinny traktuje si to samo i niew a ciwie planowane s wydatki osobiste i wydatki przedsi biorstwa, nie bior c pod uwag, i to firma jest ogniwem finansuj cym wydatki, zbytnia ingerencja rodziny i wielodecyzyjno mo e doprowadza do nieporozumie, konfliktów interesów czy te podejmowania niew a- ciwych decyzji, brak zrozumienia ze strony rodziny co do konieczno ci poczynienia inwestycji, dzia a marketingowych, mo e niekorzystnie odbi si na decyzjach w a ciciela. W zaobserwowanych 60 szko ach jazdy w Bydgoszczy, a w 57 w a ciciel zarz dza firm osobi cie, jednocze nie pe ni c rol instruktora nauki jazdy, specjalisty do spraw marketingu, to model cz owieka-orkiestry, sytuacja cz sto spotykana w ród w a cicieli mikroprzedsi biorstw. Czy to pozytywne zjawisko? Cz badaczy tematu opowiada aby przeciwko takiemu stanowi rzeczy ze wzgl du na brak istnienia profesjonalnej kadry zarz dczej. M. Stru ycki zauwa y ten fakt, twierdz c jednak, i : mimo braku profesjonalnej kadry zarz dczej zasad dzia ania nowoczesnego ma ego i redniego przedsi biorstwa staje si dzisiaj zorientowanie na przedsi biorczo, które cechuje my lenie perspektywiczne i postrzeganie zachodz cych zmian na rynku nie jako zagro e, lecz okazji do zrealizowania nowych pomys ów i stworzenia nowych warto ci 10. Jest to trend jak najbardziej po dany, gdy b dzie skutkowa wytwarzaniem nowych produktów o bardzo dobrej jako ci, wykorzystywaniem informacji marketingowych, wiedzy o zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Natomiast specyfika sektora szkó nauki jazdy i dzia anie na rynku, wewn trz sektora, pokazuj, e samo zorientowanie na przedsi biorczo nie wystarczy. Firma, która istnieje dzi ki poleceniom, ma inne cele, zadania, w a ciciel szko y jazdy musi by kim wi cej ni przedsi biorc. 9 J. Klimek, Pracownicy ma ych i rednich przedsi biorstw - ich rola i znaczenie, wyd. Adam Marsza ek, Toru 2007, s M. Stru ycki (red.), Ma e i rednie, op. cit., s ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

6 214 B. Bubiak Zarz dzanie relacyjne w mikroprzedsi biorstwach na przyk adzie o rodka szkolenia kierowców W teorii nauk o zarz dzaniu mo na znale wiele definicji zarz dzania, tysi ce ró nych opracowa i wskazówek. Jednak w zderzeniu z praktyk niektóre z rozwi za nie sprawdzaj si w trudnej walce o klienta. Bo czym b dzie zarz dzanie bez efektywnej walki o tego, który swoje finanse dysponuje na rzecz naszej firmy? Jak firm b dzie organizacja stosuj ca si do ksi kowych zasad, posiadaj ca biznesplan, okre lon misj, wizj, strategie marketingowe na kilka lat, je li klient nie zapuka do drzwi? Powstaje pytanie: dlaczego nie zapuka? Otó w ka dym z nas drzemie pewna nuta egoizmu. Jako klienci chcemy, by przedsi biorcy odkryli nasze potrzeby, cz sto unikatowe, zorientowali si w naszych oczekiwaniach i stworzyli produkt dla nas. Oczekujemy, aby us ugodawca w kilka sekund zorientowa si, jacy jeste my, i stworzy relacj tak, dzi ki której ch tnie do niego wrócimy. Relacj, a wi c unikatowy system s ów, znaków, emocji dla nas akceptowany. W mikroprzedsi biorstwach zadaniem w a ciciela w a nie jest odkrycie tego, jak taka relacja powinna wygl da. O rodek szkolenia kierowców to firma, w której te relacje maj nadrz dne znaczenie. Aby je odkry, nale y stworzy piramid potrzeb klienta i na jej podstawie ustali sposób post powania. W OSK OMEGA przeprowadzono badania, w których wzi o 50 osób. Osoby te mia y za zadanie nazwa w kolejno ci od najbardziej do najmniej istotnych te atrybuty istniej ce w szkole, które spowoduj, i osoba ankietowana b dzie poleca a szko swoim znajomym. Ankieta zosta a tak sformu- owana, aby osoby, które w pierwszym pytaniu odpowiedzia y, i nie b d poleca y firmy, nie odpowiada y na pozosta e pytania. Wyniki bada zosta y przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Zestawienie wyników bada Table 1. Comparing research findings Atrybuty firmy Procent odpowiedzi Rodzinna atmosfera, ci g y i bezpo redni kontakt z w a cicielem monitoruj cym przebieg szkolenia 65% Dostosowanie godzin szkolenia do dyspozycyjno ci osoby szkolonej 15% Rzetelno szkolenia 10% Wyniki rankingu zdawalno ci 5% Cena za kurs 5% ród o: opracowania w asne. Source: own studies. Ankieta zosta a przeprowadzona po przeprowadzonym kursie, tak aby osoby szkolone oceni y szko na podstawie w asnych do wiadcze, a nie na podstawie relacji innych osób. Wyniki bada oraz rozmowy z kursantami Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

7 Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy 215 wskazuj jednoznacznie, e dla osoby przychodz cej na kurs, g ównymi czynnikami determinuj cymi to, e klient b dzie firm poleca innym, jest atmosfera rodzinna, mo na rzec opieka w a ciciela firmy od pierwszych zaj a do wydania dokumentów, pe en monitoring szkolenia, mo liwo bie- cego rozwi zywania problemów. Z racji tego, i wi kszo osób korzystaj cych z us ug szko y opar o swoj decyzj na poleceniu swoich znajomych, wi c takie atrybuty, jak dostosowanie godzin szkolenia do dyspozycyjno ci osoby szkolonej, czy rzetelno szkolenia jest faktem oczywistym. Nie jest wi c tak, e osoby szkolone tak ma wag przywi zuj do rzetelno ci szkolenia, ale traktuj ten atrybut jako fakt oczywisty wyst puj cy w danej szkole, równoznaczny na przyk ad z atrybutem szkolenia na takim samym poje dzie jak egzaminacyjny. Osoby szkolone w minimalnym stopniu przywi zuj wag do rankingów zdawalno ci, wynika to z faktu, i czuj c si przygotowane do egzaminu, akceptuj c taki a nie inny sposób szkolenia, nie traktuj rankingu zdawalno ci jako wyroczni. Cena, jak si okazuje, równie nie ma tu istotnego znaczenia. Podsumowanie Reasumuj c wyniki bada, nale y wyci gn daleko id ce wnioski b d ce wskazówk dla w a cicieli szkó nauki jazdy, jak post powa w warunkach kryzysu: przywództwo cenowe w walce o przewag konkurencyjn nie ma adnego sensu, obni ka ceny za kurs spowoduje jedynie wra enie promocji, co nie zwi kszy liczby klientów, ranking zdawalno ci mimo wszystko jest wa ny, poniewa s aba pozycja w rankingu stawia firm w gorszym wietle, co mo e, ale oczywi cie nie musi, wp yn na decyzje us ugobiorców o wyborze o rodka szkolenia, wbrew pozorom nale y utrzyma rzetelno, fachowo szkolenia. Powy sze badania pokazuj, e kursanci nie przywi zuj wagi do rzetelno ci tam, gdzie jest ona standardem, obni enie jako ci us ugi spowoduje spadek zaufania do firmy. Celem i g ównym determinantem osi gni cia sukcesu pozostaje zatem atmosfera, poczucie bezpiecze stwa i kontroli nad szkoleniem dokonywane przez samego w a ciciela, rozmowy z osobami szkolonymi, analiza procesu szkolenia z instruktorami, analiza pracy instruktorów, wymiana kadry je li jest taka konieczno, s uchanie osób szkolonych, rozpoznawanie ich potrzeb, oczekiwa, rozwi zywanie bie cych problemów. Powy sze stwierdzenia mog sta si ród em wielu dyskusji mi dzy teoretykami nauk o zarz dzaniu a praktykami, gdy teoria ta obala pogl dy na temat wy szo ci budowania przewagi konkurencyjnej poprzez obni anie cen, nak ady na marketing, szeroko rozumian reklam, a wznosi na szczyty zarz dzanie relacyjne. Poj cie to zrodzi o si poprzez obserwacj funkcjonowania mikroprzedsi biorstwa, jakim jest OSK OMEGA. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

8 216 B. Bubiak Zarz dzanie relacyjne, jako wyznaczanie, okre lanie, analizowanie i kszta towanie relacji z klientem w celu uzyskania takiej postawy i takiej wiadomo ci u klienta, która b dzie motywatorem do polecania, reklamowania i propagowania us ug okre lonego mikroprzedsi biorstwa. Mo na nawet posun si dalej w tym wnioskowaniu i okre li sposób prowadzenia firmy OMEGA jako przywództwo relacyjne. Przywództwo, gdy mikroprzedsi biorca jest dla swoich klientów przywódc, mentorem, prowadzi ich od momentu zg oszenia na kurs do momentu odebrania dokumentów po wiadczaj cych uko czenie kursu. Natomiast okre lenie relacyjne zwraca uwag na istot tego przewodzenia, gdy relacja mi dzy w a cicielem a klientem jest tu niezmiernie istotna, mo na rzec najwa niejsza. W tym przypadku jako szkolenia nale y równie rozumie w kategoriach relacji, gdy jest to forma zale no ci pomi dzy stopniem wype nienia oczekiwanych zada przez us ugodawc a stopniem zadowolenia klienta. Szkolenie kandydatów na kierowców jest specyficznym dzia aniem, gdy na skutek oddzia ywania dokonuj si trwa e zmiany w psychice osoby szkolonej. Zmieniaj si lub ulegaj modyfikacji postawy, zmienia si widzenie wiata, postrzeganie pewnych faktów w otoczeniu. Jest to praca na ywym organizmie. St d nie mo na porównywa o rodka szkolenia kierowców z zak adem szewskim, czy te z drukarni, gdzie obróbce podlega przedmiot martwy, a klient ocenia us ug na podstawie standardowych norm, czyli jako ci: trwa o ci, solidno ci. B dy poczynione w szkoleniu mog docelowo przekre li mo liwo uzyskania prawo jazdy przez, by mo e, przysz ego wietnego kierowc. Zarz dzanie poprzez relacj to odpowied na kryzys, to sposób na utrzymanie firmy w warunkach turbulentnych. Oczywi cie rozwi zanie to mo na zastosowa tylko w przedsi biorstwach ma ych, gdzie jest mo liwo kontaktu w a ciciela z klientem, gdzie w a ciciel pozosta e czynno ci zwi zane z zarz dzaniem mo e delegowa na innych, na przyk ad ksi gowo, logistyk, a sam skierowa sw uwag na samodzielne budowanie i kszta towanie relacji oraz na zarz dzanie personelem, zwracaj c szczególn uwag na posiadanie w ród kadry osób potrafi cych kszta towa kontakty z klientami. Owo kszta towanie relacji powinno przebiega wed ug okre lonego schematu: okre lenie stanu relacji z klientem przyczyny ewentualnych zaburze i mo liwo ci ich likwidacji system naprawczy, standardy relacji z klientem w danej firmie usystematyzowanie najcz ciej wyst puj cych sytuacji trudnych i procedury wymagane podczas ich wyst powania, bie cy monitoring relacji analiza dzia a - ankiety, rozmowy z klientami. Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

9 Zarz dzanie relacyjne sposobem na kryzys w szko ach nauki jazdy 217 Bibliografia Drucker P., Zarz dzanie XXI wieku wyzwania, MT Business, Warszawa Klimek J. Pracownicy ma ych i rednich przedsi biorstw - ich rola i znaczenie, wyd. Adam Marsza ek, Toru Stru ycki M. (red.), Ma e i rednie przedsi biorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE I Postanowienia ogólne : Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ I PRZYJACIELE 1. zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Budowa sukcesu budownictwo ekologiczne na Śląsku. Nr umowy : UDA-POKL.08.01.01-24-483/12

REGULAMIN PROJEKTU Budowa sukcesu budownictwo ekologiczne na Śląsku. Nr umowy : UDA-POKL.08.01.01-24-483/12 REGULAMIN PROJEKTU Budowa sukcesu budownictwo ekologiczne na Śląsku Nr umowy : UDA-POKL.08.01.01-24-483/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Budowa sukcesu

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008 Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń 1 Wprowadzenie Omawiane w raporcie szkolenia były realizowane przez OFEK

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo