Faceci z zewnątrz. McKinsey&Company Poland - Monitoring mediów. Rodzaj: gospodarka. USŁUGI KONSULTINGOWE. Zarządy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faceci z zewnątrz. McKinsey&Company Poland - Monitoring mediów. Rodzaj: gospodarka. USŁUGI KONSULTINGOWE. Zarządy"

Transkrypt

1 McKinsey&Company Poland - Monitoring mediów Gazeta: MANAGER MAGAZIN Data wydania: R ada nadzorcza największej pol skiej grupy powiedziała: ba, sta. Coś trzeba zrobić z nad miernymi wydatkami na konsultantów. Pół biedy, jeśli szefostwo z nich korzy sta, gdy buduje strategię. Za co jednak bierze wysokie pensje i premie ponad 60 osób: członków zarządu oraz dyrek torów pionów i ich zastępców, skoro kupują tyle ekspertyz - argumentowano podczas posiedzenia rady w końcu sierp nia tego roku. I zalecono oszczędności w wydatkach na konsulting. - Nie możemy wykluczyć, że człon kowie rady nadzorczej widzą w usłu gach doradców tylko koszt, a nie in westycję przynoszącą wymierne efekty - komentuje Paweł Dżurak z Price waterhousecoopers. Ludzie nadal opowiadają stary dow cip: Kto to jest konsultant? To taki fa cet, który pożycza zegarek od klienta, by mu powiedzieć, która jest go dzina...". Śmieją się z bon motu, tyle że biorą go również na serio, jakby nie do strzegając drugiej strony medalu. Tego, że ktoś musi pozbierać informacje z ca łej firmy, bo być może pracownicy nie są ze sobą szczerzy i jeden drugiemu nie mówi, która jest godzina. Tym kimś jest właśnie konsultant. - Sytuacja, kiedy menedżerowie ko munikują się otwarcie i popierają inne opinie niż szefa lub ogółu zarządu, na leży do rzadkości - dodaje Maciej Rich ter, partner w Grant Thornton Frącko wiak. - Wtedy tylko faceci z zewnątrz mogą coś zmienić. Można się im wyża lić i wskazać popełniane błędy. Zastanawia jednak, w jakim stopniu zachowanie rady nadzorczej zalecającej ograniczenie korzystania z usług kon sultingowych jest powszechne. Co sta nowi tu normę? Zapytaliśmy o to sie dem największych i dwie średnie firmy specjalizujące się w doradztwie. Odpo wiedzi w gruncie rzeczy były podobne. Aleksander Kwiatkowski, prezes AT. Kearney, ubolewa, że duże przedsię biorstwa z rodzimym kapitałem rzadko korzystają z usług doradztwa strate gicznego, jak gdyby nie dostrzegały, że wraz z wejściem Polski do Unii Euro pejskiej zyskały nowe możliwości roz woju... I zamiast stosować metodę oko pywania się, powinny inwestować poza krajem oraz zdobywać nowe rynki. - My wiemy, jak im pomóc; codziennie dwa i pół tysiąca naszych konsultantów N Faceci z zewnątrz USŁUGI KONSULTINGOWE. Zarządy wielu firm zachowują się jak mężczyźni po czterdziestce: boją się, że skorzystanie z usług specjalisty zostanie odebrane jako ich słabość, na którą pozwolić sobie przecież nie mogą...

2 McKinsey&Company Poland - Monitoring mediów Gazeta: MANAGER MAGAZIN Data wydania: Mapa konkurencji Wybór na każdą kieszeń i potrzebę Firma i Typ doradztwa audyt i podatkowe I finansowe I operacyjne I strategiczne A.T. Kearney Boston Consulting Group McKinsey MER Roland Berger Deloitte Advisory Qtsa\ Ernst & Young KPMG fktctwate PricewaterhouseCoopers Grant Thornton Frąckowiak Roland Berger BDO Numerica Accenture* Strategy Consultants Capgemini* IBDO " ~ - Asseco* IBM* Sygnity* The world i J* target! M M M I * lor t u i» Central Europe Trust McKinsey&Company Rothschild Polska DGA Doradcy GK Jagietto-Wrębiak F5 Konsulting BRE Corp. Finance CAIB (UniCredit Group) Accreo Taxand Baker & McKenzie MDDP Michalik Dtuska Dziedzic i Partnerzy Ródl & Partner TPA Horwath źródło: opracowanie własne na podstawie informacji firm; * głównie doradztwo IT rozwiązuje kilkadziesiąt problemów go spodarczych i sięga do doświadczeń kolegów z któregoś z 34 biur rozmiesz czonych na całym świecie - przekonuje Aleksander Kwiatkowski. Jacek Poświata, dyrektor zarządza jący w McKinsey & Company Polska, jest przekonany, że gdyby nasze firmy częściej korzystały z usług doradców ekonomicznych, rozwijałyby się znacz nie dynamiczniej. Mogłyby zwłaszcza zyskać na przyśpieszeniu technologicz nym, przeskakiwać niektóre szczeble rozwoju i unikać typowych błędów, ja kie popełniły już wcześniej podobne do nich przedsiębiorstwa na całym świe cie -brytyjskie, niemieckie, brazylijskie czy meksykańskie. - Nie znaczy to, że zarządy winny an gażować doradców we wszystkich ob szarach swej działalności - tłumaczy. - Lecz na pewno warto czerpać z ich wiedzy tam, gdzie wniosą wypróbowane metody pracy z innych branż i rynków. Inną barierą, tym razem mentalną, jest niezdolność top menedżerów do przyznania się do błędu. Jacek Poświata opowiada o prezesie średniej wielkości firmy, który zgłosił się do niego przed kilkoma miesiącami. Prosił o sporządze nie prawidłowej struktury organizacyj nej brand managerów, gdyż obecna, jego zdaniem, ograniczała rozwój spółki. Już po pierwszej rozmowie z kilkoma kie rownikami okazało się, że sedno sprawy tkwi zupełnie gdzie indziej, a naprawę trzeba zacząć od czego innego. Nieste ty, klient, gdy usłyszał diagnozę, poczuł się urażony, że ktoś zakwestionował jego umiejętność oceny. - No i nie podjęliśmy się współpracy, ponieważ byłoby to nieuczciwe - konty nuuje Jacek Poświata. - Naszym głów nym celem są zmiana przedsiębiorstwa i jego wzrost, a nie realizacja każdej nadarzającej się propozycji. A co stało się później z tą spółką? Zaledwie pół roku od tamtej rozmowy jej prezes zadzwonił do Jacka Poświaty ponownie, z prośbą o natychmiastowe spotkanie. Zaczął od słów: Tak, myli łem się, mieliście rację, ale co teraz mo żemy zrobić, aby naprawić firmę?". Klient określa problem tak, jak po trafi, lepiej lub gorzej. Halina Fran czak, dyrektor ds. marketingu i PR w Deloitte, uważa, że nie ma to więk szego znaczenia. Ważne, że w ogóle mówi - dzięki czemu znajduje się w połowie drogi do sukcesu i przy po mocy konsultantów pokona bariery. Zaznacza jednak, że w licznej grupie zleceniodawców Deloitte wielu jest takich, którzy korzystają tylko z ab solutnie niezbędnych porad, na przy kład z audytu, do czego zobowiązują ich przepisy prawa. Andrzej Wrębiak, członek zarządu Grupy Konsultingowej Jagiełło, Wrę biak i Wspólnicy, mówi, że potrzeba się gania po opinie doradców jest wprost

3 McKinsey&Company Poland - Monitoring mediów Gazeta: MANAGER MAGAZIN Data wydania: Deloitte ATKEARNEY 'NST&YOUNG ityln Ererytbing We Do RHOUsEfOOPERSU Mn proporcjonalna do wielkości obrotów. Granicę wyznaczają przychody rzędu mln zł, ponieważ od tego poziomu rośnie skala złożoności biznesu. - Paradoksalnie, właśnie wtedy pojawiają się obiekcje, niczym u mężczyzn po czterdziestce: jeśli zdecyduję się na skorzystanie z usług konsultanta, czy nie zostanie to odebrane jako moja słabość, przekroczenie progu moich kompetencji i nie skończy utratą stanowiska? - wyjaśnia Andrzej Wrębiak. Takich wątpliwości przedsiębiorcy nie mają, gdy zwracają się po doradztwo specjalistyczne, jak: sprawy techniczne, certyfikacja zarządzania, występowanie o środki unijne, fuzje. PRZYTOCZONE OPINIE, wsparte danymi statystycznymi, nie najlepiej świadczą o polskich menedżerach i ich chęci korzystania z konsultantów ekonomicznych. Według najnowszego raportu FEACO (Europejska Federacja Stowarzyszeń Konsultantów), rodzime usługi doradcze miały w 2006 r. zaledwie 0,4-proc. udział w rynku europejskim. Obroty firm konsultingowych w Polsce wyniosły 240 mln euro, czyli były na tym samym poziomie, jak w Rumunii, ale mniejsze niż w Czechach (407 mln euro) i na Węgrzech (270 mln), nie mówiąc o Hiszpanii (7,6 mld) lub Niemczech (21,7 mld euro). W stosunku do PKB, wydatki na konsulting zarządczy wynoszą u nas zaledwie promil, podczas gdy w sześciu czołowych krajach od 0,7 do ponad 1,1 procent. - Mały popyt należy łączyć z niewielką świadomością polskiego managementu co do efektów finansowych pracy konsultantów strategicznych i ich wpływu na kształtowanie przyszłości firmy - ocenia Grzegorz W. Cimochowski, dyrektor zarządzający w The Boston Consulting Group. BCG zakłada, że klient powinien uzyskać minimum siedem razy większe przychody z usługi doradców niż kwota, na którą opiewała wystawiona faktura. Jeżeli z szacunków wynika, że korzyści będą mniejsze, nie przyjmuje zlecenia i radzi: proszę wziąć tańszego konsultanta. McKinsey ma

4 McKinsey&Company Poland - Monitoring mediów Gazeta: MANAGER MAGAZIN Bez wąskich gardet Orbis. Rozbudowana struktura spowalniała jego działanie. Eksperci AT. Kearney pomogli przedsiębiorstwu radykalnie uprościć prowadzenie hotelowego biznesu. iętnaście lat po podziale przed siębiorstwa na spótki (m.in. Orbis Travel i Orbis Transport) nadszedł czas, żeby usprawnić jego funkcjonowanie. Zarząd pod kierownictwem Jean-Philippe'a Savoye postawił sobie jasny cel: trzeba zredukować zawiłe procedury wewnątrz grupy, uprościć obieg doku mentów i usprawnić komunikację mię dzy pracownikami. Nieprzypadkowo Orbis wybrał do pomocy AT. Kearney, bo właśnie konsultanci tej firmy mieli już doświadczenie wyniesione ze współ pracy z grupą Accor (współwłaściciel Orbisu) we Francji i w Niemczech. - Chcieliśmy, żeby zajęli się nami specjaliści ze świeżym spojrzeniem - wyjaśnia Jean-Philippe Savoye. Jerzy Szymczak z AT. Kearney, odpo wiedzialny za projekt, rozpoczął pracę od przeprowadzenia serii wywiadów z menedżerami hoteli w całej Polsce oraz przedstawicielami działów księgo wości. Dość szybko, już po niecałych dwóch tygodniach gotowa była dia gnoza stuacji w przedsiębiorstwie. - Grupa Orbis składa się z kilku firm, więc zdarzało się, że ich pracownicy, zamiast współpracować bezpośrednio, załatwiali sprawy przez swoich szefów - Jerzy Szymczak podaje przykład za stanej sytuacji. Po ich zdiagnozowaniu powstało dziesięć zespołów zadaniowych, które po miesiącu przedstawiły zarządowi propozycje zmian. Na przykład teraz dyrektor hotelu nie ma już obowiązku osobiście podpisywać każdej faktury; przegląda ich zestawienia w formie elek tronicznej, a tylko kiedy ma wątpliwości, kontaktuje się z działem księgowym. Orbis buduje także nowe hotele, a ponieważ dziś na rynku budowlanym mamy do czynienia z boomem, łatwo o opóźnienia, czyli też o realne straty związane z nieterminowym oddaniem obiektów do użytku. Ekspert AT. Kear ney pomógł usunąć tzw. wąskie gardła wynikające z procesu inwestycyjnego; zaproponował między innymi nowe za pisy w umowach z wykonawcami. P Jerzy Szymczak na bieżąco konsulto wał się ze swoimi kolegami z oddziałów AT. Kearney za granicą. - Bardzo pomogli nam w projekcie systemu motywacyjnego dla pracowni ków, dzieląc się wiedzą z wdrożenia po dobnego rozwiązania w grupie Accor w Niemczech i we Francji -wyjaśnia. Data wydania: jeszcze wyżej podniesiony próg, do 10-krotności ceny świadczonej usługi. Jej koszt jest tym, co bez wątpienia różnicuje nasz rynek konsultingowy. - Porady kierujemy do majętnych klientów, a wśród nich nie ma w zasa dzie spółek o przychodach poniżej mi liarda złotych - wyznaje z rozbrajającą szczerością przedstawiciel jednej z firm doradztwa strategicznego. A skoro wydatki europejskich kon cernów na konsulting oscylują między promilem a procentem ich przychodów, jedynie około stu polskich przedsię biorstw stać na zakup projektu za kil kanaście milionów złotych, nie wspo- M Konsultanci podczas pracy musieli się zmierzyć z obawami zespołu. Orbis ma za sobą redukcję zatrudnienia, więc siłą rzeczy pracownicy traktowali poja wienie się doradców jako przygotowanie do kolejnych cięć etatowych. - Od początku podkreślaliśmy zatem, że naszym celem jest zwiększenie efek tywności działań firmy, a nie zwolnienia - zaznacza Jerzy Szymczak. Jean-Philippe Savoye widzi już efekty: komunikacja wewnątrz grupy przebiega szybciej i sprawniej. Jak się to przełoży na wyniki finansowe, pokaże przyszły rok. Krzysztof Garski minając już o tych bardziej złożonych, a tym samym - droższych. Ze względu na złożoność problemów, jakimi się zajmuje i stawki, doradztwo strategiczne to creme de la creme rynku konsultingowego. Ale dlaczego jest tak drogie? Przedstawiciele czterech firm: A.T. Kearney, BCG, McKinsey i Roland Berger wskazują na efekt impactu" ich doradzania na długookresową sytu ację, rentowność oraz wartość przedsię biorstwa klienta. Pracują bezpośrednio z członkami zarządów oraz kluczową kadrą menedżerską i jest to praca kon cepcyjna, gdzie kreuje się scenariusze

5 McKinsey&Company Poland - Monitoring mediów Gazeta: MANAGER MAGAZIN Data wydania: przyszłego rozwoju, szuka przewag konkurencyjnych, sposobów pomnażania wartości spółki. Projekty strategiczne dotyczą okresu pięcioletniego, niekiedy też dłuższego. W tym czasie mogą się zmienić założenia makroekonomiczne, ale sensem takich projektów jest uchwycenie przyszłych trendów. - jesteśmy w stanie z dużą dokładnością określić możliwy scenariusz rozwoju, dzięki czemu klient może się dobrze przygotować do zmian - tłumaczy Krzysztof Badowski, dyrektor zarządzający Roland Berger Strategy Consultants. - Zwykle wspieramy go również w samym procesie ich wdrożenia. Doradcy strategiczni jeszcze do niedawna nie oferowali innych usług. Rynek się jednak zmienia i dzisiaj w szerszym lub węższym zakresie realizują również projekty operacyjne, czyli krótkookresowego usprawniania procesów lub wdrażania aplikacji, a nawet wchodzą w doradztwo finansowe dotyczące fuzji i przejęć. Wyróżnia ich także to, że zazdrośnie bronią swojej pozycji oraz twierdzą, że inne firmy konsultingowe nie mają wystarczających kompetencji do opracowywania projektów strategicznych lub... robią to źle. Po ten kawałek tortu sięgają głównie ci konsultanci, którzy zbudowali swoją potęgę na doradztwie audytowym i podatkowym: Deloitte Advisory, Ernst & Young, KPMG i PricewaterhouseCoopers. Poza Wielką Czwórką do grupy tej zaliczyć jeszcze można BDO Numerica, także z audytowymi korzeniami. Obecnie są to firmy uniwersalne, z pełnym lub prawie pełnym spektrum usług, z wyjątkiem doradztwa personalnego i prawnego, jednak niektóre z nich już je wprowadzają, na przykład Deloitte. Mocną stroną większości są wdrożenia z segmentu IT, chociaż w tym akurat specjalizują się inne globalne firmy (Accenture, Capgemini, IBM) lub z polskim kapitałem (Asseco i Sygnity), proponujące wyłącznie własne rozwiązania technologiczne. Branże z doradcą Najliczniejsi klienci (w proc; przemysł chemiczny 5,8 inne rodzaje ustug 6,2 TSL 6,2 przemysł energetyczny przemysł wysokich technologii ^ _ sektor bankowy i finansów i in w branże przemysłu źródło: opracowanie własne na podstawie informacji największych firm konsultingowych zowanych konsultantów (u podstawy). Tymczasem w Polsce rynek usługodawców ma kształt klepsydry. Góra należy do kilkunastu globalnych graczy, środek - do słabo rozwiniętego segmentu średnich firm, a podstawa - do kilkuset małych doradców, świadczących usługi w zespołach dwu- czy trzyosobowych. Nie jest to korzystne dla klientów. - jakość usług kupowanych u doradców o nieugruntowanej pozycji i renomie jest trudna do przewidzenia, bo zdarzają się dobre ekspertyzy, ale też bardzo słabe - konkluduje Halina Franczak. - Tylko duże firmy gwarantują stały, wysoki poziom wszystkich porad. z POWODU ograniczonego popytu, szczególnie ze strony średnich przedsiębiorstw, również podaż usług doradczych jest u nas inna niż na Zachodzie. Tam ma kształt piramidy ze ściętym stożkiem, aby nie zabrakło miejsca na wiele światowych firm doradczych (u góry i w środku) oraz mnóstwo wyspecjali-

6 McKinsey&Company Poland - Monitoring mediów Gazeta: MANAGER MAGAZIN Data wydania: Co gorsza, szefowie wielu spółek nie rozróżniają doradców, mylą ich oferty i możliwości. Jacek Poświata ma więc prawo do komentarza: - Gdy widzę zapytanie ofertowe wysłane do nas i do pięciu firm o zupełnie innym wachlarzu usług, to zastanawiam się często, jakie kryteria zostały przyjęte podczas ich wyboru. Niemniej jednak polski rynek konsultingu zmienia się. W ostatnich dwóch latach przybyło zleceń związanych ze Bogaty wie więcej Firmy - klienci wg przychodów w mln zł (w proc.) mniej niż pow źródło: opracowanie własne na podstawie informacji największych firm konsultingowych strategią wzrostu spółek, a ubyło tych, które dotyczą restrukturyzacyji. Same projekty są coraz bardziej specjalistyczne, co wymaga większej fachowości, zaangażowania wielu ekspertów i wiedzy zaczerpniętej z różnych krajów. Przedsiębiorcy świadomi swoich potrzeb oczekują już ekspertyz nie tylko ze swojej branży, lecz także pokrewnych - na przykład gdy rozpatrują strategię cenową dla telefonów komórkowych, chcą znać również taką strategię dla... segmentu FMCG Podaż nadąża za takim popytem. Część konsultantów rozwija formułę doradców uniwersalnych, a więc w związku z tym poszerza ofertę o kolejne usługi. Wielu jednak zmierza w odwrotnym kierunku, specjalizując się - niekiedy bardzo wąsko. Są wśród nich eksperci doradzający na przykład tylko w sprawach wejścia na rynek NewConnect (np. CEE Capital, Invest Consulting czy Ruciński i Wspólnicy). Są też tak specyficzne usługi, jak choćby świadczone przez Thomasa Kolaję doradztwo w zakre- Ustugi dla ustug Kto najwięcej zamawia (w proc.) administracja publiczna i jednostki samorządu terytorialnego 5,8 przedsiębiorstwa usługowe przedsiębiorstwa produkcyjne źródło: opracowanie własne na podstawie informacji największych firm konsultingowych sie interim managementu, czyli delegowania na czas określony ekspertów do pełnienia funkcji zarządzających w spółkach klientów. - Tymczasem ostatnie słowo i tak należy do firm, ponieważ to one głosują swoimi zleceniami o tym, kto jest dzisiaj lepszy i do kogo iść po radę, a do kogo już nie - puentuje Leszek Wroński, partner w KPMG. Piotr Stefaniak

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Program konferencji AGENDA Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Kontrola zarządcza oraz wsparcie administratora bezpieczeństwa informacji An independent member of Baker Tilly International Baker Tilly Poland Consulting Baker Tilly Poland

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa

Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Dr Marcin Gołembski sylwetka biznesowa Prezentowane obszary 1. Notka biograficzna 2. Działalność szkoleniowa 3. Działalność biznesowa 4. Działalność naukowo dydaktyczna 5. Wybrani klienci Notka biograficzna

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o. Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp.

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w nieruchomościach

Inwestycje w nieruchomościach Seminarium portalu TaxFin.pl Inwestycje w nieruchomościach aspekty prawne, podatkowe i finansowe 22 marca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Konferencja skierowana

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 13 września 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy w MDDP. W latach 1999-2002

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość EWIDENCJE Propozycja podwyższenia limitu przychodów Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość ZMIANA PRAWA - Z 800 tys. do 1,2 mln euro ma zwiększyć się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacje krajowe i zagraniczne Seminarium portalu Taxfin.pl Delegacje krajowe i zagraniczne - praktyczne aspekty podatkowe 19 lipca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Anna Misiak - prawnik, doradca podatkowy, MDDP.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów 2013

Prezentacja dla mediów 2013 Prezentacja dla mediów 2013 O Projekcie Stacja z Paczką to obsługa zamówień składanych przez klientów w sklepach internetowych wraz z odbiorem ich przesyłki na wybranej stacji paliw sieci ORLEN w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Przejście od wartościowania stanowisk do taryfikatora i polityki płac kolejne kroki

Przejście od wartościowania stanowisk do taryfikatora i polityki płac kolejne kroki Przejście od wartościo stanowisk do taryfikatora i polityki płac kolejne kroki Maciej Rosa Partner Zarządzający Tel. 0 669 996 779 maciej.rosa@inconsulting.pl InConsulting ul. Nowoursynowska 145F/153 02-776

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku Kim jesteśmy? GroupEuroService Sp. z o. o. powstała w 2005 roku jako firma świadcząca usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe. Z biegiem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, rozszerzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems. IPO Day 23 lutego 2011

Benefit Systems. IPO Day 23 lutego 2011 Benefit Systems IPO Day 23 lutego 2011 1 Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) ma na Celu przedstawienie wybranych informacji o spółce BENEFIT SYSTEMS S.A. (dalej: Spółka ). Wskazuje się, że Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientem - CRM MARKETINGOWE STRATEGIE NA TRUDNE CZASY

Zarządzanie relacjami z klientem - CRM MARKETINGOWE STRATEGIE NA TRUDNE CZASY Zarządzanie relacjami z klientem - CRM MARKETINGOWE STRATEGIE NA TRUDNE CZASY DECYZJE INWESTYCYJNE W OPARCIU O FAZĘ DOJRZAŁOŚCI RYNKU Faza Faza embrionalna dojrzewania Faza dojrzałości Faza spadku Łączna

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł Chcemy Państwu przekazać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi, rekrutacji i selekcji, motywowania osób zaangażowanych w procesy sprzedażowe. Pomimo różnych sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 30 czerwca 06 lipca 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu Specjaliści Unicredit w najnowszym raporcie podwyższyli

Bardziej szczegółowo

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015

MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 MIKRO I MAŁE FIRMY W INTERNECIE 2015 Raport na temat wykorzystania internetu i jego korzyści w prowadzeniu biznesu przez polskich przedsiębiorców Badanie zrealizowane przez nazwa.pl w czerwcu 2015 r. Ankietę

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe?

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Kim jesteśmy? Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców.

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. O FIRMIE Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Specjalizujemy się w analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców, jednak nasze działania są w pełni

Bardziej szczegółowo

Zmiana poprzez interakcję

Zmiana poprzez interakcję Zmiana poprzez interakcję Rozwój kadry zarządzającej oraz personelu Zarządzanie z zasadami Konferencje na temat rozwoju w przyszłości, moderacja Coaching Tego możecie Państwo od nas oczekiwać! Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

IV. DOŚWIADCZENIA PARTNERÓW SPÓŁKI I ICH REFERENCJE

IV. DOŚWIADCZENIA PARTNERÓW SPÓŁKI I ICH REFERENCJE SPIS TREŚCI I. KIM JESTEŚMY PROFIL AUREUS ADVISORS II. NASZA FILOZOFIA DZIAŁANIA III. OFERTA PRODUKTOWA IV. DOŚWIADCZENIA PARTNERÓW SPÓŁKI I ICH REFERENCJE V. CV KLUCZOWYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU VI. PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

DD Legal Rechtsanwälte & Steuerberater (Adwokaci i Doradcy Podatkowi) Polsko-niemiecka Kancelaria Gospodarcza

DD Legal Rechtsanwälte & Steuerberater (Adwokaci i Doradcy Podatkowi) Polsko-niemiecka Kancelaria Gospodarcza (Adwokaci i Doradcy Podatkowi) Agenda 1. Aktualna sytuacja na rynku niemieckim Ograniczenia kabotażowe w usługach transportowych Sposób na rozwiązanie problemu Korzyści z założenia firmy lub oddziału na

Bardziej szczegółowo

Rynek fuzji i przejęć w Polsce na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej podsumowanie roku 2012 i prognozy na rok 2013

Rynek fuzji i przejęć w Polsce na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej podsumowanie roku 2012 i prognozy na rok 2013 Rynek fuzji i przejęć w Polsce na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej podsumowanie roku 2012 i prognozy na rok 2013 Polski rynek fuzji i przejęć (M&A) był w 2012 roku jednym z najaktywniejszych

Bardziej szczegółowo

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012

Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Strona1 Katowice, 22 listopada 2012r. Raport: Badanie Satysfakcji Pracowników Tymczasowych 2012 Informacja prasowa Polski pracownik tymczasowy jest coraz młodszy, lepiej wykształcony i coraz częściej podejmuje

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

OFERTA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008

OFERTA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008 OFERTA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008 dla przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego 1 2 3 4 5 o firmie dotacja na wdrożenie metodologia i korzyści z wdrożenia etapy wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. MMP dostawcą usług dla osób. starszych

PROJEKT. MMP dostawcą usług dla osób. starszych PROJEKT MMP dostawcą usług dla osób WYG Consulting Sp. z o.o. starszych Grupa EUROPART Sp. z o.o 1. Ogólne informacje nt projektu Celem ogólnym projektu jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r.

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r. Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP 30 stycznia 2013 r. Zapraszamy Państwa na warsztaty online dotyczące najważniejszych zmian w przepisach podatkowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 8 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Patron: Prowadzący: Dr Marcin Jamroży partner kancelarii Rödl & Partner, doradca podatkowy, radca

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13

Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 Czy wiesz, że? 42,3% MŚP w Polsce nie podejmuje żadnych działań prośrodowiskowych a świadomość ekologiczna konsumentów od kilku lat systematycznie

Bardziej szczegółowo