Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja zarządzania i pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja zarządzania i pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji"

Transkrypt

1 Anna Sulikowska Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja zarządzania i pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji Wstęp W Polsce, od momentu przyjęcia do Unii Europejskiej, rząd nieustannie podejmuje starania związane m.in. z reformą finansów publicznych, która polegałaby na wdrożeniu najnowszych osiągnięć światowych w zakresie nowoczesnych metod planowania oraz zarządzania wydatkami publicznymi. w dobie ogólnego kryzysu gospodarczego, racjonalnym działaniem jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, dzięki którym będzie można poprawić efektywność funkcjonowania sektora publicznego, zwiększyć zaufanie obywateli dla działań administracji publicznej, a przede wszystkim zmniejszyć deficyt publiczny. Jednakże głównym problemem jest piętno rozwiązań przyjętych w poprzednich systemach i brak optymalnej akceptacji na nowe wyzwania, które będą w swoim działaniu zorientowane na osiąganie celów i wyników. Pomocą, skutkującą odejściem od stereotypowych praktyk miała być wprowadzona ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., kontrola zarządcza. Zgodnie z brzmieniem art. 68 ww. ustawy, kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrola zarządcza jako nowatorski system, bardziej złożony, miał za zadanie sprawić, aby jednostka sektora finansów publicznych osiągnęła cele przed nimi postawione. Zmiana sposobu myślenia o kontroli zarządczej, rozumianej nie jako kontrola sensu stricte, związana ze sprawdzaniem funkcjonowania jednostki, a jako zintegrowane sterowanie systemami zarządczymi w przyszłości, może stać się kluczowa dla pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w nowym formacie, który nawiązuje do koncepcji nowego zarządzania publicznego. Artykuł ma charakter empiryczno opisowy. 1. Kontrola zarządcza 1.1. Istota i pojęcie kontroli zarządczej Terminologię kontroli cechuje duża różnorodność. w najbardziej ogólnym znaczeniu kontrolą można nazwać proces sprawdzania, porównywania i wyjaśniania relacji pomiędzy stanem faktycznym a stanem wymaganym, postulowanym - wzorcem. Odniesieniem mogą być przykładowe normy prawne, normatywy finansowe, plany. Określona powyżej definicja kontroli jest jednak Mgr, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

2 274 Anna Sulikowska tzw. tradycyjnym podejściem do tematyki, współczesna kontrola ma zupełnie inną optykę. Można byłoby to skonstatować słowami B.R. Kuca, który stwierdza, iż obecnie prawda o przeszłości, której dostarczała kontrola wewnętrzna, wypierana jest przez identyfikację, szacowanie i zarządzanie ryzykiem a więc zarządzanie zdarzeniami przyszłymi [Kuc, 2009, str.19]. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tak jak na wstępie przedstawiono, wprowadziła obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej jako zintegrowanego systemu sterowania systemami zarządczymi. Obowiązek ten objął cały sektor finansów publicznych bez względu na przedmiot działalności, formę prawną oraz wielkość gromadzonych lub wydatkowanych środków publicznych. Definicja kontroli zarządczej podkreśla, że jest nią każde działanie jednostki, wszelkie obowiązujące uregulowania pisane bądź niepisane, a praktykowane. Wszystko, co służy zapewnieniu realizacji celów i zadań. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Dzięki temu zarządzanie jednostką publiczną staje się zorientowane na integrację systemową, oszczędne, efektywne i odpowiedzialne. Kluczem jest zgodność z międzynarodowymi standardami kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Ustawodawca, ustanawiając system kontroli zarządczej, nie wskazał katalogu działań niezbędnych do jego wprowadzenia. w ustawie określone zostały jedynie cele kontroli zarządczej takie jak: 1. Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. 2. Skuteczność i efektywność działania. 3. Wiarygodność sprawozdań. 4. Ochrona zasobów. 5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania. 6. Efektywność i skuteczność przepływu informacji. 7. Zarządzanie ryzykiem. Wymienione powyżej cele nie są katalogiem zamkniętym, poszczególne jednostki mogą rozbudowywać cele dodatkowe, które będą uwarunkowane charakterystyką danej jednostki. Zatem projektując system kontroli zarządczej należy uwzględnić specyfikę tych jednostek i różne podejście do zarządzania tymi jednostkami. Do podstawowych czynników wpływających na kształt systemu kontroli zarządczej należy zaliczyć: wielkość jednostki gospodarczej, przedmiot jej działalności, strukturę organizacyjną, sposób organizacji pracy, metody zarządzania. Istota procesu wdrażania kontroli zarządczej powinna uwzględniać, takie procedury czy metody działania, które będą praktyczne i dzięki którym jednostka osiągnie założone cele. Ponadto kontrola zarządcza powinna umożliwiać weryfikację sprawności zarządzania w ujęciu kompleksowym, obejmując całą działalność jednostki organizacyjnej. z uwagi na bezpośredni związek z zarządzaniem, wykracza ona poza ramy tradycyjnie pojętej kontroli [Kosikowski, Chojna-Duch, 1999].

3 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja Odpowiedzialność za wdrożenie kontroli zarządczej oraz ograniczenia związane z realizacją zadania Zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialność za decyzje podjęte w zakresie kontroli zarządczej spoczywają na kierującym jednostką. Zatem obowiązek ustanowienia kontroli zarządczej oznacza, że kierujący jednostką jest odpowiedzialny za wdrożenie skutecznych rozwiązań organizacyjnych i procedur, a następnie za zapewnienie, że są one przestrzegane w takim zakresie, jaki jest konieczny do spełnienia celów danej jednostki. Ustawodawca wymieniając podmioty odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wskazuje na: ministra - w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Szczególną rolę przypisuje kierownikowi jednostki w tym procesie. Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, objęte są odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych ustaw [Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1429]. Rozkład odpowiedzialności za kontrolę zarządczą wpisuje się w koncepcję funkcjonowania systemu tej kontroli na dwóch poziomach. Za system kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej (II poziom kontroli zarządczej) odpowiedzialność będzie ponosił minister kierujący tym działem, za system kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora państwowego (I poziom kontroli zarządczej) odpowiedzialność będzie ponosił kierownik każdej jednostki [Puchacz, 2010, s. 12]. Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Ocena taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych [Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84]. Dodatkowo samoocena stanowi istotne źródło informacji dla kierowników tych jednostek, które zostaną zobowiązane do sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.]. z opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów zestawień informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2010 rok złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wynika, iż : pięciu ministrów (Skarbu Państwa, Rozwoju Regionalnego, Wsi i Rozwoju Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gospodarki), złożyło oświadczenia bez żadnych zastrzeżeń w zakresie kierowanych przez nich działach funkcjonowaniu kontroli zarządczej,

4 276 Anna Sulikowska 12 ministrów złożyło oświadczenia z zastrzeżeniami co do funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w ich działach. W zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w działach kierowanych przez ministrów, zastrzeżenia w głównej mierze dotyczyły braku formalnego zarządzania ryzykiem (w przypadku 12 ministrów). Mając na uwadze cele kontroli zarządczej określone a art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych pozostałe zastrzeżenia dotyczyły: 1. W zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi: opóźnień w zakresie tworzenia aktów prawnych, zaległości w sprawach z zakresu orzecznictwa administracyjnego, brak udokumentowania procedur wewnętrznych, brak lub brak aktualizacji w zakresie procedur wewnętrznych. 2. W zakresie skuteczności i efektywności działania: brak jednolitego systemu wyznaczania i monitorowania celów i zadań w jednostkach w dziale, niewystarczający monitoring realizacji spraw z zakresu postępowań administracyjnych. 3. W zakresie ochrony zasobów: uchybienia w zabezpieczeniach systemów informatycznych i majątku, niska świadomość pracowników w zakresie zabezpieczenia dostępu do materialnych, finansowych i informatycznych zasobów jednostki. 4. W zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania: brak opracowanych zasad etycznego postępowania dla niektórych grup pracowniczych. 5. W zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji: niewystarczająca skuteczność wewnętrznego systemu obiegu informacji [www.mf.gov.pl, dostęp dnia ]. Z powyższych danych wynika, iż dominującym problemem jest efektywne wdrożenie zarządzania ryzykiem w jednostce. Istotnym celem kontroli zarządczej jest właściwa orientacja na ryzyko, która sprowadza się do wdrożenia odpowiedniego modelu zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym. Zarządzanie ryzykiem jest pewnego rodzaju nową praktyką, z którą musieli się zmierzyć wszyscy kierownicy jednostek sektora publicznego. Jak pokazują analizy, wprowadzenie tej praktyki okazało się o wiele trudniejsze niż można było założyć, czego efektem do dnia dzisiejszego jest brak wprowadzenia zarządzania ryzykiem w większości jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach samorządowych. 2. Standardy kontroli zarządczej Wytycznymi, które miały pomóc w zorganizowaniu kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych były opublikowane

5 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja 277 w Komunikacie Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009r., przez Ministra Finansów Standardy Kontroli Zarządczej [Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84 z r.]. Oczywiście wskazane ogólne założenia miały służyć kierownikom jednostek jako baza do zbudowania optymalnych rozwiązań dostosowanych do własnych realiów, charakteru oraz możliwości organizacyjnych jednostek. Przedmiotowe wytyczne są przykładem praktyki legislacyjnej, której wyrazem na gruncie prawa wspólnotowego UE jest tworzenie tzw. miękkiego prawa. [Kowalczyk, 2010, s. 22]. w ujęciu doktryny europejskiej prawa wspólnotowego miękkie prawo różni się od prawa twardego tym, iż nie ma mocy wiążącej, choć określa normy postępowania i pod względem techniki redakcyjnej przypomina prawo powszechnie obowiązujące [Milk, 2000, s ]. Wspomniane standardy zostały opracowane na podstawie międzynarodowych standardów takich jak: 1. Kontrola wewnętrzna zintegrowana koncepcja ramowa oraz Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Raporty opracowane przez Komitet Organizacji Sposorujących Komisję Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission COSO), 2. Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym, przyjęte w 2004 r., przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli/ Audytu (International Organization of Supreme Audit Institutions INTOSAI), 3. Zmienione Standardy Kontroli Wewnętrznej służące skutecznemu zarządzaniu Komisji Europejskiej przyjęte w 2007 roku. ( The Revised Internal Control Standards for Effective Managements SEC (2007) 1341 appendix). Standardy kontroli zarządczej stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za prawidłowość tej kontroli powinny wziąć pod uwagę przy jej organizowaniu i wdrażaniu. Odnoszą się do pięciu podstawowych zagadnień funkcjonowania kontroli zarządczej: 1. Środowiska wewnętrznego. 2. Celów i zarządzania ryzykiem. 3. Mechanizmów kontroli. 4. Informacji i komunikacji. 5. Monitorowania i oceny. Środowisko wewnętrzne ma istotny wpływ na jakość kontroli zarządczej. w tym zakresie liczą się przede wszystkim: przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, właściwa struktura organizacyjna i optymalne delegowanie uprawnień. Środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy determinuje jakość kontroli zarządczej w jednostce. Te wszystkie elementy - często nie będąc bezpośrednio związane z realizacją celów kontroli zarządczej - stanowią bazę do właściwego wdrożenia mechanizmów kontroli zarządczej i do ich funkcjonowanie [Puchacz, 2010, s. 22]. Cele i zarządzanie ryzykiem łączą się z jasnym określenie misji, co sprzyja ustaleniu hierarchii celów i zadań oraz efektywnemu zarządzaniu ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań. Prawidłowo zidentyfikowane ryzyko poddaje się anali-

6 278 Anna Sulikowska zie, mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Następnie wyznacza się akceptowany poziom ryzyka i określa rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). w końcowym etapie określa się działania, które muszą być podjęte dla zmniejszenia danego ryzyka do poziomu akceptowanego. Zarządzanie ryzykiem w aspekcie wdrażanej kontroli zarządczej stanowi centralny element systemu. Jest to związane z tym, iż zarządzanie ryzykiem jako proces jest zdeterminowane przez środowisko wewnętrzne, wizję, misję i cele organizacji. Jednocześnie, w wyniku tego procesu otrzymujemy mechanizmy kontroli, monitoringu, kanałów komunikacyjnych, czym w rezultacie możemy dokonać oceny systemu kontroli zarządczej. a w efekcie końcowym, zarządzanie ryzykiem jest w ciągłej interakcji ze wszystkimi pozostałymi komponentami systemu kontroli zarządczej [Bela, 2011, s. 11]. Mechanizmy kontroli wskazują na przebieg czynności sprawdzających. Standardy w tym zakresie stanowią zestawienie podstawowych mechanizmów (rozwiązań proceduralnych), które mogą funkcjonować w ramach systemu kontroli zarządczej. Mechanizmy kontroli powinny stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko. Informacja i komunikacja to warunek sprawnej kontroli. Osobom zarządzającym oraz pracownikom zapewnia się dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania powierzonych im obowiązków. System komunikacji powinien umożliwiać przepływ potrzebnych informacji wewnątrz jednostki, zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Efektywny system komunikacji umożliwia nie tylko przepływ informacji, ale także ich właściwe zrozumienie przez odbiorców. Monitorowanie i bieżąca ocena funkcjonowania kontroli zarządczej są niezbędne do wnioskowania o jej skuteczności i efektywności. Źródłem pewności o rzeczywistym stanie kontroli zarządczej powinny być przede wszystkim wyniki: monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli. Standardy zalecają coroczne potwierdzenie uzyskania powyższe pewności w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. Omówione powyżej standardy kontroli zarządczej przedstawiają jedynie zestawienie zasadniczych mechanizmów, które mogą funkcjonować w ramach systemu kontroli zarządczej i nie stanowią zamkniętego katalogu. w standardach brak jest ograniczeń co do sposobu implementacji ich zapisów do systemu kontroli w danej jednostce. w procesie opracowywania mechanizmów kontroli ważne jest, aby kadra zarządzająca jednostki miała świadomość dotyczącą celów jakie jednostka ma osiągnąć oraz podjęcia takich działań, które ten cel osiągną. Dzięki komplementarnej wiedzy w zakresie celów przed jakimi stoi jednostka, można prawidłowo zidentyfikować potrzeby w zakresie systemu kontroli i wpłynąć na efektywniejsze funkcjonowanie jednostki.

7 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja Kontrola zarządcza a budżet zadaniowy Wprowadzenie kontroli zarządczej do sektora publicznego, niewątpliwie miało zmierzać do usprawnienia zarządzania w sektorze publicznym w kierunku modelu menedżerskiego. Kontrola zarządcza, poprzez jej dopasowanie do realnych potrzeb, może wspomóc wdrożenie podejścia strategicznego w sektorze publicznym. w tym kontekście za najistotniejszy element kontroli zarządczej należy uznać system wyznaczania celów i zadań w jednostkach sektora finansów publicznych, a także system ich monitorowania. Oznacza to ścisłe powiązanie systemu kontroli zarządczej z narzędziami budżetowania zadaniowego. Budżet zadaniowy jest metodą zarządzania finansami publicznymi stosowaną i wprowadzaną w systemach finansów publicznych wielu krajów członkowskich OECD, a także zalecaną między innymi przez Komisję Europejską. Wpisuje się ona w szeroki ogólnoświatowy trend głębokiej transformacji administracji publicznej oraz wprowadzania na szeroką skalę podejścia określanego mianem Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management NPM). w Polsce budżet zadaniowy po raz pierwszy wdrożony został w 1994 r. w Urzędzie Miasta Krakowa. System budżetowania jest najbardziej skomplikowaną, ale też i najważniejszą składową modelu zarządzania zorientowanego na cele. Aby mógł spełniać swoją rolę powinien zawierać takie elementy jak: plan działania sprzyjający osiągnięciu spodziewanych efektów w skuteczny sposób, zaprojektowanie planów finansowych, które będą umożliwiać wykonanie wskazanych planów działań, monitoring postępu w osiąganiu rezultatów i wydatkach na przestrzeni roku wraz z oceną końcową. Cechą charakterystyczną tego modelu jest konieczność dookreślenia norm na etapie planów, w celu efektywnego ich monitorowania. Standardy kontroli zarządczej w tym obszarze zawierają wskazówki w zakresie określania zadań, celów i mierników przydatnych w budżetowaniu zadaniowym, takie jak: 1. Cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie. 2. Wykonanie zadań należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. 3. W jednostce nadrzędnej lub nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zadań przez jednostki podległe lub nadzorowane. 4. Zaleca się przeprowadzanie oceny realizacji celów i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. 5. Należy zadbać, aby określając cele i zadania wskazać także jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji. 6. Ocenę realizacji celów i zadań należy dokonywać uwzględniając kryterium: oszczędności, gdzie zbadaniu podlega możliwość zastosowania tańszych i prostszych metod, technologii itp., w oparciu o zasadę minimalizacji kosztów przy określonym celu,

8 280 Anna Sulikowska efektywności, gdzie zbadaniu podlega adekwatność zaangażowanych środków w stosunku do osiągniętych efektów użytecznych dla społeczeństwa lokalnego jako całości, skuteczności, gdzie zbadaniu podlega stopień osiągnięcia celów, a pierwszej kolejności, czy podejmowanie zadania było w ogóle celowe i czy osiągnięty efekt był potrzebny. Aby zobrazować moduł budżetu zadaniowego w kontekście omawianej kontroli zarządczej, poniżej zaprezentuję na przykładzie gminy Goleniów wybrane zadania, cele i mierniki w budżecie zadaniowym. Tablica 1. Zadania, cele i mierniki w budżecie zadaniowym gminy Goleniów Zadanie Cel Nazwa miernika Planowane wydatki w zł Programowanie, budowa, modernizacja i utrzymanie liniowej infrastruktury technicznej dostarczania Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości Zapewnienie mieszkańcom dostępu do mediów i usprawnienie ich z uwzględnieniem warunków ochrony środowiska Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i gminy Zapewnienie dodatkowych źródeł dochodu oraz majątku pod inwestycje w gminie Wzrost poziomu życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy Estetyzacja oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy Poprawa warunków życia mieszkańców Liczba gospodarstw (podmiotów) podłączonych lub którym umożliwiono podłączenie do sieci z podziałem na poszczególne media Udział wartości dochodów ze sprzedaży mienia do ogółu dochodów (%) Poziom PKB na mieszkańca gminy % mieszkańców oceniających warunki życia jako poprawiające się

9 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja 281 Organizacja i zapewnienie bieżącej obsługi interesantów Zadowolenie interesanta, liczba skarg ze Terminowa i sprawna realizacja obowiązków gminy wobec interesantów strony mieszkańców w danym okresie Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostęp dnia W celu zapewnienia właściwej kontroli zarządczej, cele wyznaczone do realizacji w każdym roku muszą być powiązane z określeniem mierników wyjściowych oraz tych, które chce jednostka osiągnąć, tak jak pokazano na przykładzie w powyższej tabeli. Miarodajnie skonstruowane mierniki są źródłem informacji na temat realizowanych zadań. Ponadto, system monitoringu takich mierników jest narzędziem pozwalającym na wdrażanie wszelkich mechanizmów, które mogą zagrażać ich osiągnięciu. Taka konstrukcja budżetu zadaniowego danej jednostki stanowi doskonałe narzędzie dla optymalnie wdrożonej kontroli zarządczej. Zakończenie Obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej powstał z dniem 01 stycznia 2010 r. Pomimo upływu czasu, zarządzanie efektywnością w ramach kontroli zarządczej jest na pewno ciągle wyzwaniem dla wielu podmiotów sektora finansów publicznych. Implementacja budżetu zadaniowego i obowiązku wdrożenia kontroli zarządczej rozszerza zakres rachunkowości jednostki budżetowej o problematykę rachunkowości zarządczej. Zarządzanie ryzykiem jest z kolei nieodłącznym elementem kontroli zarządczej. Obowiązujące przepisy prawa wymagają od kierowników jednostek sektora finansów publicznych wprowadzenia zarządzania ryzykiem, oraz kładą nacisk na konieczność skutecznego nadzoru tego procesu. w zarządzaniu ryzykiem istotna jest wiedza pracowników oraz osób uczestniczących w procesach działalności jednostki tak, aby wszelkie decyzje związane z istnieniem potencjalnych zagrożeń były odpowiednio przygotowane. Priorytetowym zadaniem kierownictwa jednostki jest zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Pomoc stanowią tu standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów Publicznych, w oparciu o standardy międzynarodowe, a także wytyczne do samooceny kontroli zarządczej. w miarę upływu czasu, wszyscy zarządzający jednostkami sektora publicznego, przekonają się do tego, iż kontrola zarządcza może stać się skutecznym narzędziem oraz podstawą do efektywnego zarządzania. Literatura 1. Bela A. (2011), Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce, PIKW Warszawa.

10 282 Anna Sulikowska 2. Chojna-Duch E., Kosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, Państwo i Prawo nr 12/ Kowalczyk E. (2010), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Presscom, Wrocław. 4. Kuc B.R. (2009), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa. 5. Milk C. (2000), Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa. 6. Puchacz K. (2010), Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk. 7. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r., o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych ustaw, Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm dostęp dnia dostęp dnia Streszczenie Podstawowym celem kontroli zarządczej jako funkcji zarządzania jest doprowadzenie do tego, aby cele założone przez kierownictwo jednostek sektora finansów publicznych były skutecznie realizowane. Kontrolę zarządczą należy wiązać z kompleksowo rozumianymi procesami zarządzania jednostką. System wyznaczania celów i zadań oraz ich monitorowania za pomocą mierników, może stać się skutecznym narzędziem pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji. Priorytetowym działaniem każdej jednostki powinno być dążenie do eliminowania bądź ograniczania ryzyka. Poprzez nadanie mu odpowiedniej formy, można uczynić z tego zjawisko pozytywne. Jeśli zarządzający zmienią pogląd na temat zarządzania ryzykiem, mogą wnieść do swojej organizacji tzw. wartość dodaną. Zdobyta wiedza w tym zakresie może uświadomić kierownikom jednostek, jakie mogą zostać osiągnięte korzyści i wartości poprzez odpowiednie wdrożenie kontroli zarządczej. Słowa kluczowe kontrola, ryzyko, sektor publiczny, standardy Management control in public finance management as a concept and measure the effectiveness of the organization (Summary) This article is aimed at understanding the role of the management control in the public sector. One should combine and comprehensively understood the processes of managing in the unit with the system of giving targets and assignments. The setting goals and targets and monitor them with measures, can become an effective tool for measuring the effectiveness of the organization. An aspiration to eliminating or reducing the risk in organization should be a priority action of every individual. It is possible

11 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych jako koncepcja 283 to make the positive effect, by granting the appropriate form and the appropriate scope. If the management changes their view on the risk management, they will add value to their organization. The knowledge acquired in this respect, can confirm managers in the greater awareness of this values which can be achieved by proper applying the management control in practice. Key words control, risk management, public sector, standards.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KAZIMIERZ SAWICKI Uniwersytet Szczeciński RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM,

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

EWELINA MŁODZIK Absolwentka Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania Uniwersytet Szczeciński

EWELINA MŁODZIK Absolwentka Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania Uniwersytet Szczeciński ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 669 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 42 2011 EWELINA MŁODZIK Absolwentka Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 833 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72 (2014) s. 107 119 Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

INFORMACJA I KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 669 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 42 2011 BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INFORMACJA I KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna

Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna Olga Martyniuk * Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna Wstęp Rosnące zainteresowanie audytem wewnętrznym jest między innymi następstwem zmian zachodzących na świecie i w Polsce w związku nowymi regulacjami

Bardziej szczegółowo

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Barbara Bobińska Uniwersytet Szczeciński Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Streszczenie Transformacja systemu społeczno gospodarczego, procesy globalizacji oraz integracji

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo