Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations"

Transkrypt

1 Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin

2 Okiem pracownika Hilsen fra Norge! Bergen nocą/bergen by night, zdjęcie/photo: Mirosław Biłek Kjerag, zdjęcie/photo: Ewa Narowska-Jurek Architektura Bergen/Bergen architecture, zdjęcie/photo: Irena Kalina Porzucona łódka/abandoned boat, zdjęcie/photo: Anna Świętoń Fiordy norweskie/norwegian fjords, zdjęcie/photo: Lidia Świerczek

3 Wstęp Introduction TEMAT NUMERU / COVER TOPIC Tygrys o dużych aspiracjach Tiger with big aspirations AKTUALNOŚCI / NEWS Podsumowanie Roku rynki zagraniczne Summary of the Year foreign markets 2010 Site test TCM Mongstad Site test TCM Mongstad Uznanie technologii spawania Recognition of welding technology Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin Audyt okresowy Interim audit Co nowego w szkoleniach pracowniczych? What s new in the employees training? Audyt wewnętrzny zorientowany na ryzyka biznesowe Internal Audit orientated to business risks Otwarcie pracowni izolacji przemysłowych Opening of the new industrial insulation training room Kto jest kto dział realizacji usług krajowych Who is who? Domestic services department DZIAŁ TECHNICZNY / TECHNICAL SUBJECTS BHP: Pierwsza pomoc HSE: First aid Rusztowania na północy Scaffolding system in the North Relacja z targów Offshore Technology Days 2010 Report from Offshore Technology Days 2010 Innowacje siłą rozwoju Unii Europejskiej XIV Konferencja Project Management Innovations development chance for European Union 14th Project Management Conference Skuteczne zarządzanie firmą jako strategia wzrostu firmy Effective management of the company as an strategy to its development Rola, działanie i problemy z wdrażaniem systemu jakości w przedsiębiorstwie Role, function and problems with the implementation of quality system in the company PO GODZINACH / AFTER WORK Pracownik pyta: zasiłek chorobowy An employee asks: sick benefit Nasze pasje: Polowanie na samoloty Our passion: Plane spotting SPis treści list of content Na okładce: Tygrys o dużych aspiracjach Modernizacja Elektrowni Konin On cover: Tiger with big aspirations Modernization of the Power Plant in Konin Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin Ventor Sp. z o.o., ul. Drogowców 7, Dębica, Poland Tel , Fax Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować: All proposals and comments regarding bulletin please send to Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Cyberpunkt Jan Bosak, tel

4 Zdjęciet/photo: sxc.hu Wstęp Introduction autor/author: Jarosław Brzeziński Tu i tam pojawiają się felietony podsumowujące 2010 rok. Fakt w metryce przybyło lat, a bagaż doświadczeń życiowych stał się odrobinę cięższy. Pewnie wielu z nas wyrywało kartkę z kalendarza i rozpoczęło pisanie nowego rozdziału tabula rasa chciało by się rzec. Trochę ciężej to zastosować w biznesie. Niezbędna jest kontynuacja działań, realizowanie wyznaczonych celów. Here and there appear articles summing up This is the fact we have grown older and the wealth of experience became a little heavier. Probably many of us have torn a page from calendar and have started writing a new chapter tabula rasa one might say. However, it is a little harder to apply it in business. It is necessary to continue the activities and to implement the set objectives. Niedawno wpadła mi ręce biografia znanego, amerykańskiego pływaka Michaela Phelpsa. Podczas jednego z wywiadów pewien dziennikarz zadał mu pytanie: Co robisz jeśli nie masz nastroju na trening?. Michael odpowiedział krótko Zmieniam nastrój!. Sukces wymaga wielu poświęceń i przede wszystkim ciężkiej, regularnej pracy. Wszak najpierw o czymś marzysz, później to planujesz, aż w końcu osiągasz. Recently, the biography of a famous American swimmer Michael Phelps fell into my hands. During one interview, a journalist asked him a question: What do you do if you're not in the mood for training?. Michael answered briefly I change my mood!. Success requires a lot of sacrifices, and above all, hard and regular work. Indeed, first you dream about something, then you plan this, however finally you achieve it. 4 My, mimo wszystko, chociaż już luty, podsumujemy w biuletynie minione 365 dni naszej działalności. Bywało różnie. Cały czas jednak, próbowaliśmy iść do przodu, stąd także i w bieżącym wydaniu krótki przegląd informacji o odbytych niedawno certyfikacjach i kursach. Szkoliliśmy również innych i to aż w dalekim Wietnamie szerzej w temacie numeru. Uczestniczyliśmy ponadto w targach Offshore Technology Days oraz konferencji Stowarzyszenia Project Management Polska. Z cyklu ludzie pozytywnie zakręceni odkryliśmy pasję naszego pracownika, którą jest polowanie na samoloty. Brzmi ciekawie? Dla mnie tak. Do usłyszenia! We, after all, although it s February now, summarize in bulletin the past 365 days of our business activity. It had its ups and downs. All the time, however, we have done all we can so as to move forward, hence, also in this issue, brief overview of the information on the recently held certifications and courses. We have trained as well people in Vietnam more in cover topic. Additionally one can find report on the Offshore Technology Days Exhibition and some information from Project Management Conference. What is more, from the series People positively zappy, we have discovered the passion of our employee, which is hunting for airplanes. Sounds interesting? For me, yes! See you soon!

5 Tygrys o dużych aspiracjach Tiger with big aspirations Nasi pracownicy wraz z grupą z Wietnamu / Our employees and the group from Vietnam Socialist Republic of Vietnam is often perceived as a poor country, associated only with the green fields of rice. However, this vision is strongly fallacious, because nowadays Vietnam is a world leader in manufacturing garment and textiles. Foreign investments are developing across the country, though in major cities like Hanoi and Saigon modern office buildings and apartment houses are built. The country, in fact, is an attractive to investors, which brings its economy millions of dollars and provides new work places (it is worth mentioning about the Nike company, that in its factories in the South employs over 200,000 people). This what attracts, is certainly low energy production costs, staff costs and attractive tax system. Owing to these factors Vietnam presents an impressive growth rates, and also joined the group Tigers of Asia. temat numeru COVER TOPIC Socjalistyczna Republika Wietnamu jest często postrzegana jest jako ubogi kraj, łączony tylko i wyłącznie z zielonymi polami ryżu. Stwierdzenie to jest mocno zdezaktualizowane, gdyż Wietnam to obecnie światowy lider w produkcji odzieży i tekstyliów. Wszędzie rosną inwestycje zagraniczne, a w największych miastach Hanoi i Sajgon powstają nowoczesne biurowce i apartamentowce. Kraj ten jest atrakcyjnym dla inwestorów, co przynosi jego gospodarce milionowe przychody i zapewnia miejsc pracy (warto tu wspomnieć choćby o firmie NIKE, która w swoich fabrykach na południu zatrudnia przeszło osób). To co przyciąga, to na pewno niskie koszty wytworzenia energii, koszty pracownicze i atrakcyjny system podatkowy. Dzięki tym elementom Wietnam notuje imponujące wskaźniki wzrostu, jak również dołączył do grona Tygrysów Azji. Nie wolno jednak zapomnieć, iż należy on do krajów rozwijających się, dlatego aby osiągnąć poziom krajów europejskich, potrzeba jeszcze sporo czas. Mimo, iż PKB wzrósł przez minione 20 lat, blisko 10-krotnie, to nadal brakuje wiedzy i umiejętności do wykorzystywania nowoczesnych technologii. Co więcej, niezwykle zmienna waluta dong i stale rosnąca inflacja, dają spore powody do obaw 1. Faktem jednak jest, iż 87 milionowa populacja Wietnamu należy do najbardziej pracowitych oraz zdyscyplinowa- 1 autor/author: Jarosław Brzeziński Uczestnicy kursu podczas zajęć teoretycznych / The course participants during the theoretical classes 5

6 6temat numeru COVER TOPIC Tomasz Orłowski podczas prezentacji / Tomasz Orłowski during the presentation nych narodów świata. Chęci nie brakuje o czym przekonała się naszych dwójka pracowników Tomasz Orłowski i Tadeusz Byczek, która z początkiem stycznia przebywała w miejscowości Vung Tau City, szkoląc tamtejszych monterów w zakresie izolacji. Rynek wietnamski wykazuje spore aspiracje do rozwoju w branży oil&gas. Istnieją złoża ropy i gazu, jednak nadal brakuje zakładów wytwarzających paliwa oraz przede wszystkim wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Oddana w ubiegłym roku do użytku rafineria Dung Quat nie jest wystarczająco wydajna zapotrzebowanie jest dużo większe. Aktualnie trwają więc prace nad nowymi projektami rozwiązującymi ten problem 2. Rozpoczęte zostały również szkolenia mające na celu zdobycie know-how od krajów, które od wielu lat są zaangażowane w budownictwo przemysłowe w gałęzi wydobywczej. Master Solutions, norweska firma mającej również siedzibę w Azji, zaprosiła Ventor do współpracy i podzielenie się nabytymi doświadczeniami. Nasi pracownicy mieli za zadanie przeprowadzić tygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu izolacji i zabezpieczenia klimatycznego (prace warsztatowe, blacharstwo) w standardzie NORSOK R-004. Kurs miał miejsce w ośrodku szkoleniowym PVD Training, specjalizującym się kursach BHP, jak również przygotowującym kadrę do pracy w różnych zawodach niezbędnych w branży oil&gas. Warto jednak nadmienić, iż izolacja jest dyscypliną, z którą nie miano wcześniej doświadczenia. W kursie uczestniczyło 10 osób. Po dwudniowym wstępie teoretycznym, gdzie wszyscy otrzymali dodatkowo specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe, przeniesiono się na plac, gdzie w praktyce próbowano zastosować zdobytą wiedzę. O ile do sali You shouldn t forget that it belongs to developing countries, therefore, to achieve the level of European countries a lot of time is still needed. Although, over the past 20 years GDP has risen nearly 10-times, it still lacks the knowledge and skills to be used in modern technology. Moreover, the fluctuating dong currency and rising inflation cause for concern disputes 1. Leaving aside what has been already mentioned, the fact is, that the 87-million population of Vietnam is among the most industrious and disciplined nation of the world. Tomasz Orłowski and Tadeusz Byczek, who Tadeusz Byczek pracuje na ręcznej rowkarce / Tadeusz Byczek is working on the jennying machine are our employees, became convinced that there is no lack of willingness among these people. At the beginning of January they visited Vung Tau City, carrying out trainings for local fitters in the range of insulation. Vietnamese market has big aspirations for development in the Oil & Gas industry. There are deposits of oil and gas, but still there is lack of plants for generating fuel as well as shortage of people with higher skills. Last year, Dung Quat oil refinery was put into operation, however it is not sufficiently efficient, because the demand is much higher. Therefore, works on new projects which would solve this problem 2 are in progress. Additionally, there have carried out new trainings aiming at acquiring the know-how from countries that for many years are involved in industrial building in the mining industry. Master Solutions, Norwegian company also with seat in Asia, invited Ventor to cooperate and share with the gained experience. Our employees were asked to carry out weekly theoretical and practical training in the field of insulation and climatic protection (prefab works, sheet-metal work) according to the NORSOK R

7 konferencyjnej nie mogło być żadnych zastrzeżeń, wszystko było na najwyższym poziomie, to jednak obiekt szkoleniowy pozostawał wiele do życzenia. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż w przeszłości Wietnamczycy nie praktykowi prac warsztatowych. Prowadzący musieli sprostać wyzwaniu zarówno pod względem zorganizowania stanowiska pracy, jak również i narzędzi. Brakowało choćby specjalnych stołów do wykonania prac traserskich. Wiele elementów zostało wysłanych z Polski, niemniej problemy natury biurokratycznej spowodowały, iż dotarły one dopiero w ostatnim dniu kursu. Wszystkie przeciwności udało się jednak przezwyciężyć, bowiem chęć i zapał uczestników były wręcz nie do opisania. Każdy z nich był niezwykle otwarty na wszelką sugestie i pomoc. Co więcej, nasi koledzy z Wietnamu nie zdawali sobie wcześniej sprawy, jak ważna jest dobra organizacja pracy, odpowiednia współpraca, zarządzanie zespołem. W momencie podziału obowiązków znacząco skrócono czas przygotowywania poszczególnych elementów. Zainteresowanie przekładało się na olbrzymią ilość pytań dotyczących samej pracy, stosowanych technik, standard. The course took place at the training center PVD Training, specializing in HSE courses, as well as preparing staff to work in various professions needed in the oil & gas industry. It should be noted, however, that insulation is a discipline with which, nobody before has any experience. There were 10 participants who took part in the training. After a two-day theoretical introduction, where everyone has received an additional, specially prepared training materials, everybody moved to the place, where they have tried to put the gained theory into practice. Conference room was prepared at the very high level, however when it comes to training area, this in fact leaves a lot to be desired. This primarily resulted from the fact that in the past, the Vietnamese did not practiced sheet-metal works. Thus, our instructors had to face with a huge challenge, both in terms of organizing the workplace, as well as organizing tools. For instance, there weren t special tables for loftsman s work. Many items have been sent from Poland, but bureaucratic problems caused that they have arrived until the last day of the training. Nonetheless, because of willingness and enthusiasm of the participants all inconveniences have beenovercome. Each trainee was very open to any suggestions and help. What is more, our colleagues from Vietnam have not realized before, how important is the good organization of work, right cooperation, as well as team management. Meanwhile division of duties, time for preparation of each item has been substantially shortened. Prace blacharskie / Tinsmithing works Interest translated into the tremendous amount of questions referring to work itself, the used techniques, as well as the projects on which Ventor previously had the pleasure to work. Hence, all questions founded Wymiarowanie w praktyce / Dimensioning in practice jak również i projektów, na których Ventor miał przyjemność wcześniej pracować. Ciekawość została w pełni zaspokojona. Każdy uzyskał odpowiedź na nurtujący go problem. Bardzo doceniam takie podejście. Świadczy to o otwartości umysłów na nowe technologie i niezwykłą chęć rozwoju. mówi Tomasz Orłowski. Tydzień w Vung Tau City minął bardzo szybko. Nawet nie było mowy o żadnym zwiedzaniu, bowiem czas spędzany na szkoleniach wypełnił cały pobyt. Pomijając 7

8 8temat numeru COVER TOPIC Wszystkie instrukcje były tłumaczone z języka angielskiego na wietnamski / All instructions were translated from English to Vietnamese problemy techniczne, nasi pracownicy wrócili do kraju niezwykle zadowoleni. Aktualnie trwają jeszcze prace nad przygotowaniem informacji zwrotnej, która pozwoli przede wszystkim na zbudowanie w Wietnamie odpowiednich konstrukcji szkoleniowych oraz zebranie narzędzi niezbędnych przy pracy montera. Przygotowując ten artykuł, poprosiłem jeszcze o krótki komentarz stronę wietnamską: Dwójka szkoleniowców był bardzo przyjacielska i niezwykle doświadczona. Chociaż pracowali w mało sprzyjających warunkach, próbowali w jak najlepszy sposób przekazać swoją wiedzę. Szczególnie ciekawe i przydatne były zajęcia praktyczne. Wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują za włożony trud pracy. napisała pani April Phan z miejscowego oddziału Master Solutions. Cieszymy się, iż mieliśmy możliwość uczestniczenia w takim projekcie. Równocześnie zdajemy sobie sprawę, jak wiele godzin jeszcze potrzeba, aby w pełni mieć fach w ręku. Warto się dzielić wiedzą, bowiem nawet najlepsza maszyna, czy technologia, nie są stanie zastąpić człowieka i jego know-how. My też kiedyś dostaliśmy szansę zdobycia umiejętności na największych projektach w Norwegii. Miejmy tylko nadzieję, że strona wietnamska dalej będzie chciała się rozwijać. answers. I appreciate this approach. This demonstrates the openness of minds to new technology and an extraordinary desire to develop said Tomasz Orlowski. A one-week stay in Vung Tau City has passed very quickly. There wasn t even time for sightseeing, as the time spent on practical trainings took almost all days. Leaving aside the technical problems, our both colleagues came back extremely satisfied. Currently, getting information on feedback is in progress, this in fact will allow for developing right training structures as well as will show what necessary tools should be gathered to work as a fitter. While preparing this article, I asked Vietnamese people for a brief comment on this training, who were also extremely happy with cooperation. Comment was as follow: The two instructors were very friendly and very experienced. Although they worked in rather unfavorable conditions, they tried to do their best so as to share useful knowledge. Particularly interesting and useful were the practical classes. All participants would like to thank them for their work wrote Mrs April Phan from local branch of Master Solutions. We are extremely glad that we had the chance to participate in such a project. At the same time we realize how much time still need to be spent to have learned a trade. It is worth sharing knowledge, because even the best machine, or technology, are not able to replace the man and his know-how. We also had got a chance in the past to gain experience and skills on the largest projects in Norway. Let's just hope that Vietnamese will still want to develop. Uczestnicy kursu z naszymi instruktorami po ukończonych pracach blacharskich na dennicy włoskiej / Paricipants and trainers after completed tinsmithing works on Italian bottom

9 Podsumowanie Roku rynki zagraniczne Kolejne 365 dni za nami. Koniec roku 2009 nie zapowiadał ożywienia projektowego na terenie Skandynawii, stąd też nasze oczekiwania odnośnie ilości projektów były mniejsze. Pozytywnie rozwinął się projekt w Gjøa w Stord, gdzie liczba zaangażowanych pracowników z naszej firmy przekroczyła nasze oczekiwania o czym wielokrotnie pisaliśmy w poprzednich Platforma Gjøa / Gjøa Platform numerach naszego biuletynu. Inne realizowane przez nas projekty były nie tak aktywne, lecz nadal na optymalnym poziomie pozwalającym utrzymywać kadrę i realizować bieżącą działalność. Z nadzieją patrzymy też na rynek rosyjski, co przełożyło się na podjęte rozmowy i spotkania z potencjalnymi wschodnimi partnerami. Mamy nadzieję na kontynuację działań i dalszą akcję promocyjną. Rok 2010 to również umowy podpisane z nowymi klientami, lub przedłużenie umów ramowych z obecnymi. W tym roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów uruchomiliśmy tez nowy oddział zagraniczny naszej firmy w Stavanger. Bezpośrednią konsekwencją tego działania było odnowienie umowy ramowej z norweskimi związkami zawodowymi. Zwiększając jakość naszych usług i konkurencyjność na rynku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu intensywnych szkoleń z języka norweskiego dla naszych pracowników. W chwili obecnej na język norweski uczęszcza około 50 naszych pracowników. Realizowaliśmy również ciekawe tematycznie szkolenia branżowe oraz techniczne (izolacja, rusztowania, oraz inżynierskie: inspektorzy antykorozji oraz szkolenia projektowe). Informacje z rynku norweskiego zapowiadają nadal niewielki wzrost inwestycji w nowe projekty, większy natomiast w projekty utrzymaniowe, które otrzymały zielone światło od inwestorów. Podejmujemy oczywiście działania związane z obecnością na wspomnianych projektach, które mamy nadzieję przełożą się na wzrost sprzedaży. Summary of the Year foreign markets 2010 Next 365 days behind us. The end of 2009 was not indication of the projects revival in Scandinavia, hence our expectations for the number of projects were smaller. We were taken aback how positively Gjøa project in Stord developed, where the number of involved Ventor s workers exceeded our expectations. Other projects realized by our company are not so active, but at an optimal level which allow to support staff and to carry out business activity. We also have a great hope for cooperation with the Russian market, which translated into held talks and meetings with potential partners from the East. We hope to continue these activities and Ventor s promotional campaign on this market. The year 2010 is also the year of signed contracts with new customers, and extended the existing framework agreements. So as to live up to customers expectations we have also started up a new foreign branch of our company in Stavanger. The direct consequence of this, was the renewal of a framework agreement with the Norwegian trades union. By increasing the quality and competitiveness of our services on the market we decided to start the intensive training of the Norwegian language for our employees. At present there are about 50 Ventor s employees who are taking part in this training. Subject matter of both training and improving of qualification has not been forced on us so we focused on those which mostly held our interest i.e. based on our business activity as well as technical ones (insulation, scaffoldings, and engineering: anticorrosion inspectors and the design trainings). Information from the Norwegian market continues to predict a slight increase of the investments in new projects, however it hopes for larger increase in maintenance projects that have got the green light by investors. We, of course, are taking action involving the presence on these projects that we hope will translate into increase in sales. AKTUALNOŚCI NEWS autor/author: Michał Olesiński 9

10 AKTUALNOŚCI NEWS Site test TCM Mongstad Z początkiem nowego roku zostały przeprowadzone egzaminy weryfikujące monterów izolacji pod projekt TCM Mongstad. Site testy odbyły się w dniach 4-7 stycznia na naszych obiektach w Staszęcinie, a audytowane były przez przedstawicieli firm Statoil, Beerenberg i Reinertsen. Podobnie jak wcześniejsze egzaminy (np. pod projekt Gjøa), tak również i te, składały się z części teoretycznej polegającej na odpowiedzi na pytania z zakresu izolacji termicznej i zasad bhp oraz praktycznej przeprowadzonej na modelu rurociągu. Cała procedura została przygotowana w oparciu o normę NORSOK Standard R-004. Weryfikacji poddano 67 monterów izolacji i co nas najbardziej cieszy wszyscy uzyskali pozytywne oceny. Warto też dodać, iż przedstawiciele firm norweskich z uznaniem wypowiadali się o umiejętnościach naszych operatorów i zapowiedzieli kolejne testy pod ten sam projekt, tym razem dla grupy 80 izolerów. Site test TCM Mongstad Just at the beginning of 2011 there were conducted tests aiming at verifying insulation fitters for TCM Mongstad project. Site test were held on 4-7 January at our facilities in Straszecin, and were audited by representatives of Statoil, Beerenberg and Reinertsen. Likewise the previous tests (eg, for the Gjøa project), these also were divided into practical and theoretical part, where in former, participants were to answer questions concerning thermal insulation and HSE rules, however in latter part they were to practice their insulation skills on the model of pipeline. The whole procedure was prepared based on the NORSOK Standard R insulation fitters were vetted and what we are the most glad of all of them received the positive notes. It is also worth mentioning, that the representatives of the Norwegian companies spoke favourably of the skills of our fitters and announced next tests for the same project, but this time for a group of 80 insulators. autor/author: Wiesław Zięba Obecnie pozostaje nam tylko czekać na rozpoczęcie prac i pierwsze większe mobilizacje pracowników Now, we are only waiting on to start works and on the first major mobilization of workers. 10

11 Recognition of welding technology Efforts to gain recognition by Det Norske Veritas our welding technologies, were successful. These technologies includes welding pipes made from carbon steel material group 1 with combined method 141 to 141 and 111 as well as tubes made from stainless steel material group 8 with method 141. Technologies have been recognized under EN and DNV norm. All samples which were made by our welders have passed the laboratory tests in the independent laboratory in Gliwice. AKTUALNOŚCI NEWS We would like to inform that at the end of January 2011 (postponed from December 2010 due to the need of gather all the materials) we will take action for recognition by DNV our next technology, that means welding technology of pipes made from steel 13CrMO 4-5 from material group 5 using method 141 and 111 Uznanie technologii spawania autor/author: Mirosław Biłek Starania o uzyskanie uznania Det Norske Veritas, dla naszych technologii spawania, zakończyły się powodzeniem. Technologie te obejmują swym zakresem spawanie rur wykonanych ze stali węglowej z grupy materiałowej 1 metodą 141 oraz łączoną jak również rur wykonanych ze stali nierdzewnej z grupy materiałowej 8 metodą 141. Technologie zostały uznane zgodnie normą EN oraz normą DNV. Wszystkie próbki spawalnicze wykonane przez naszych spawaczy przeszły pozytywnie badania laboratoryjne w niezależnym laboratorium w Gliwicach. I(Informujemy również, że z końcem stycznia 2011 (przełożone z grudnia 2010 ze względu na konieczność zgromadzenia wszystkich materiałów) podejmiemy działania o uznanie przez DNV kolejnej naszej technologii spawalniczej tj. technologii spawania rur wykonanych ze stali 13CrMO 4-5 z grupy materiałowej 5 metodą

12 AKTUALNOŚCI NEWS Modernization of the Power Plant in Konin Currently we are realizing contract with Foster Wheeler Energy Poland Sp. z o. o. which scope of work includes project design and installing the HVAC system together with smoke venting, fire protection and hydrant systems, sprinkling extinguisher system as well as automatic control systems, all for Power Plant Konin. The investment provides for demolition of existing K9 block in which place, planned the construction of a new block consisting of a boiler room with fluidized bed combustion K9 with associated buildings. Modernizacja Elektrowni Konin The first stage of works, which included the drawing up of technical documentation of the above mentioned scope, has already been completed. While improving the quality of our services and willingness to implement new technology, Ventor company has applied in the project the modern smoke venting system, protecting against fumigation of staircases, based on an innovative solution of SMAY company. Designed system Safety autor/author: Piotr Wyszyński Obecnie realizujemy kontrakt z firmą Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. obejmujący opracowanie projektu oraz wykonawstwo instalacji HVAC wraz z oddymianiem oraz instalacjami p.poż. i hydrantowymi, gaśniczymi i zraszaczowymi, sterowania i automatyki, dla Elektrowni Konin. Inwestycja przewiduje m. in. rozbiórkę istniejącego bloku K9 w miejsce którego zaplanowano budowę nowego obiektu składającego się z kotłowni z kotłem fluidalnym K9 wraz z budynkami towarzyszącymi. 12 Został już zakończony I etap prac, który obejmował opracowanie dokumentacji technicznej w/w zakresu. Podnosząc jakość świadczonych przez nas usług i chęć wdrażania nowych technologii, zastosowaliśmy w projekcie nowoczesny, bazujący na innowacyjnym rozwiązaniu firmy SMAY, system instalacji oddymiania. Chroni on przed zadymianiem klatek schodowych. Rozwiązanie Safety Way jest systemem nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji oraz przedsionków pożarowych na wypadek pożaru. Realizowane jest to poprzez wytworzenie oraz precyzyjną regulację nadciśnienia w zabezpieczanej kubaturze, a przez to uniemożliwienie infiltracji dymu ze strefy objętej pożarem. Dzięki temu możliwa jest regulacja szerokiego zakresu parametrów pracy oraz

13 adaptacja do zmieniających się warunków. Ideą powstania tego systemu było stworzenie alternatywy dla klasycznych instalacji pasywnych, działających w oparciu o klapy upustowe. Zaletą zaprojektowanego systemu jest możliwość precyzyjnej regulacji ciśnienia w kubaturze klatki schodowej niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia m.in. wahań temperatury, fluktuacji prędkości wiatru. Zostało to uzyskane dzięki eliminacji wpływu zjawiska ciągu termicznego na pionowy rozkład ciśnienia w klatce schodowej, który jest szczególnie istotny w odniesieniu do budynków wysokich i wysokościowych. Wytworzenie oraz stabilizacja nadciśnienia uzyskiwane są poprzez wytworzenie ukierunkowanego i kontrolowanego przepływu powietrza w trzonie klatki schodowej poprzez zastosowanie wentylatorów rewersyjnych i zespołu punktów nawiewno-wywiewnych zlokalizowanych na wybranych kondygnacjach. Obecnie rozpoczęliśmy II etap realizacji kontraktu, na który składa się dostawa i montaż zaprojektowanych elementów. Planowany termin zakończenia całej inwestycji określono na 1 września 2012 r. Way is a system of overpressure protection against smoke pollution of vertical escape routes and fire vestibule in case of fire. This is done by generating and precise controlling of overpressure in the secured cubature, thus preventing the infiltration of smoke from the area covered by the fire. This solution provides the ability to control operating parameters in a wide range and the ability to adapt to changing working conditions. The idea to develop this system was the creation of alternative for classical passive installation operating on the basis of relief valves. Advantage of the designed system is possibility of precise pressure control in the staircase cubature regardless of changing environmental conditions including fluctuations in temperature and wind speed. This was achieved by eliminating the influence of the thermal draught effect on the vertical distribution of pressure in the staircase, which is particularly important in relation to high and high-rise buildings. Inducing as well as stabilization of overpressure are achieved by generating both oriented and controlled air flow in the staircase shaft by means of using reversible fans and the intake-exhaust units located on selected storeys. AAdditionally, we have already begun the second stage of the contract which range of works includes supply and installation designed elements. The deadline date of the whole investment is set at 1st September

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Projekt Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo