Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations"

Transkrypt

1 Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin

2 Okiem pracownika Hilsen fra Norge! Bergen nocą/bergen by night, zdjęcie/photo: Mirosław Biłek Kjerag, zdjęcie/photo: Ewa Narowska-Jurek Architektura Bergen/Bergen architecture, zdjęcie/photo: Irena Kalina Porzucona łódka/abandoned boat, zdjęcie/photo: Anna Świętoń Fiordy norweskie/norwegian fjords, zdjęcie/photo: Lidia Świerczek

3 Wstęp Introduction TEMAT NUMERU / COVER TOPIC Tygrys o dużych aspiracjach Tiger with big aspirations AKTUALNOŚCI / NEWS Podsumowanie Roku rynki zagraniczne Summary of the Year foreign markets 2010 Site test TCM Mongstad Site test TCM Mongstad Uznanie technologii spawania Recognition of welding technology Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin Audyt okresowy Interim audit Co nowego w szkoleniach pracowniczych? What s new in the employees training? Audyt wewnętrzny zorientowany na ryzyka biznesowe Internal Audit orientated to business risks Otwarcie pracowni izolacji przemysłowych Opening of the new industrial insulation training room Kto jest kto dział realizacji usług krajowych Who is who? Domestic services department DZIAŁ TECHNICZNY / TECHNICAL SUBJECTS BHP: Pierwsza pomoc HSE: First aid Rusztowania na północy Scaffolding system in the North Relacja z targów Offshore Technology Days 2010 Report from Offshore Technology Days 2010 Innowacje siłą rozwoju Unii Europejskiej XIV Konferencja Project Management Innovations development chance for European Union 14th Project Management Conference Skuteczne zarządzanie firmą jako strategia wzrostu firmy Effective management of the company as an strategy to its development Rola, działanie i problemy z wdrażaniem systemu jakości w przedsiębiorstwie Role, function and problems with the implementation of quality system in the company PO GODZINACH / AFTER WORK Pracownik pyta: zasiłek chorobowy An employee asks: sick benefit Nasze pasje: Polowanie na samoloty Our passion: Plane spotting SPis treści list of content Na okładce: Tygrys o dużych aspiracjach Modernizacja Elektrowni Konin On cover: Tiger with big aspirations Modernization of the Power Plant in Konin Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin Ventor Sp. z o.o., ul. Drogowców 7, Dębica, Poland Tel , Fax Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować: All proposals and comments regarding bulletin please send to Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Cyberpunkt Jan Bosak, tel

4 Zdjęciet/photo: sxc.hu Wstęp Introduction autor/author: Jarosław Brzeziński Tu i tam pojawiają się felietony podsumowujące 2010 rok. Fakt w metryce przybyło lat, a bagaż doświadczeń życiowych stał się odrobinę cięższy. Pewnie wielu z nas wyrywało kartkę z kalendarza i rozpoczęło pisanie nowego rozdziału tabula rasa chciało by się rzec. Trochę ciężej to zastosować w biznesie. Niezbędna jest kontynuacja działań, realizowanie wyznaczonych celów. Here and there appear articles summing up This is the fact we have grown older and the wealth of experience became a little heavier. Probably many of us have torn a page from calendar and have started writing a new chapter tabula rasa one might say. However, it is a little harder to apply it in business. It is necessary to continue the activities and to implement the set objectives. Niedawno wpadła mi ręce biografia znanego, amerykańskiego pływaka Michaela Phelpsa. Podczas jednego z wywiadów pewien dziennikarz zadał mu pytanie: Co robisz jeśli nie masz nastroju na trening?. Michael odpowiedział krótko Zmieniam nastrój!. Sukces wymaga wielu poświęceń i przede wszystkim ciężkiej, regularnej pracy. Wszak najpierw o czymś marzysz, później to planujesz, aż w końcu osiągasz. Recently, the biography of a famous American swimmer Michael Phelps fell into my hands. During one interview, a journalist asked him a question: What do you do if you're not in the mood for training?. Michael answered briefly I change my mood!. Success requires a lot of sacrifices, and above all, hard and regular work. Indeed, first you dream about something, then you plan this, however finally you achieve it. 4 My, mimo wszystko, chociaż już luty, podsumujemy w biuletynie minione 365 dni naszej działalności. Bywało różnie. Cały czas jednak, próbowaliśmy iść do przodu, stąd także i w bieżącym wydaniu krótki przegląd informacji o odbytych niedawno certyfikacjach i kursach. Szkoliliśmy również innych i to aż w dalekim Wietnamie szerzej w temacie numeru. Uczestniczyliśmy ponadto w targach Offshore Technology Days oraz konferencji Stowarzyszenia Project Management Polska. Z cyklu ludzie pozytywnie zakręceni odkryliśmy pasję naszego pracownika, którą jest polowanie na samoloty. Brzmi ciekawie? Dla mnie tak. Do usłyszenia! We, after all, although it s February now, summarize in bulletin the past 365 days of our business activity. It had its ups and downs. All the time, however, we have done all we can so as to move forward, hence, also in this issue, brief overview of the information on the recently held certifications and courses. We have trained as well people in Vietnam more in cover topic. Additionally one can find report on the Offshore Technology Days Exhibition and some information from Project Management Conference. What is more, from the series People positively zappy, we have discovered the passion of our employee, which is hunting for airplanes. Sounds interesting? For me, yes! See you soon!

5 Tygrys o dużych aspiracjach Tiger with big aspirations Nasi pracownicy wraz z grupą z Wietnamu / Our employees and the group from Vietnam Socialist Republic of Vietnam is often perceived as a poor country, associated only with the green fields of rice. However, this vision is strongly fallacious, because nowadays Vietnam is a world leader in manufacturing garment and textiles. Foreign investments are developing across the country, though in major cities like Hanoi and Saigon modern office buildings and apartment houses are built. The country, in fact, is an attractive to investors, which brings its economy millions of dollars and provides new work places (it is worth mentioning about the Nike company, that in its factories in the South employs over 200,000 people). This what attracts, is certainly low energy production costs, staff costs and attractive tax system. Owing to these factors Vietnam presents an impressive growth rates, and also joined the group Tigers of Asia. temat numeru COVER TOPIC Socjalistyczna Republika Wietnamu jest często postrzegana jest jako ubogi kraj, łączony tylko i wyłącznie z zielonymi polami ryżu. Stwierdzenie to jest mocno zdezaktualizowane, gdyż Wietnam to obecnie światowy lider w produkcji odzieży i tekstyliów. Wszędzie rosną inwestycje zagraniczne, a w największych miastach Hanoi i Sajgon powstają nowoczesne biurowce i apartamentowce. Kraj ten jest atrakcyjnym dla inwestorów, co przynosi jego gospodarce milionowe przychody i zapewnia miejsc pracy (warto tu wspomnieć choćby o firmie NIKE, która w swoich fabrykach na południu zatrudnia przeszło osób). To co przyciąga, to na pewno niskie koszty wytworzenia energii, koszty pracownicze i atrakcyjny system podatkowy. Dzięki tym elementom Wietnam notuje imponujące wskaźniki wzrostu, jak również dołączył do grona Tygrysów Azji. Nie wolno jednak zapomnieć, iż należy on do krajów rozwijających się, dlatego aby osiągnąć poziom krajów europejskich, potrzeba jeszcze sporo czas. Mimo, iż PKB wzrósł przez minione 20 lat, blisko 10-krotnie, to nadal brakuje wiedzy i umiejętności do wykorzystywania nowoczesnych technologii. Co więcej, niezwykle zmienna waluta dong i stale rosnąca inflacja, dają spore powody do obaw 1. Faktem jednak jest, iż 87 milionowa populacja Wietnamu należy do najbardziej pracowitych oraz zdyscyplinowa- 1 autor/author: Jarosław Brzeziński Uczestnicy kursu podczas zajęć teoretycznych / The course participants during the theoretical classes 5

6 6temat numeru COVER TOPIC Tomasz Orłowski podczas prezentacji / Tomasz Orłowski during the presentation nych narodów świata. Chęci nie brakuje o czym przekonała się naszych dwójka pracowników Tomasz Orłowski i Tadeusz Byczek, która z początkiem stycznia przebywała w miejscowości Vung Tau City, szkoląc tamtejszych monterów w zakresie izolacji. Rynek wietnamski wykazuje spore aspiracje do rozwoju w branży oil&gas. Istnieją złoża ropy i gazu, jednak nadal brakuje zakładów wytwarzających paliwa oraz przede wszystkim wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Oddana w ubiegłym roku do użytku rafineria Dung Quat nie jest wystarczająco wydajna zapotrzebowanie jest dużo większe. Aktualnie trwają więc prace nad nowymi projektami rozwiązującymi ten problem 2. Rozpoczęte zostały również szkolenia mające na celu zdobycie know-how od krajów, które od wielu lat są zaangażowane w budownictwo przemysłowe w gałęzi wydobywczej. Master Solutions, norweska firma mającej również siedzibę w Azji, zaprosiła Ventor do współpracy i podzielenie się nabytymi doświadczeniami. Nasi pracownicy mieli za zadanie przeprowadzić tygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu izolacji i zabezpieczenia klimatycznego (prace warsztatowe, blacharstwo) w standardzie NORSOK R-004. Kurs miał miejsce w ośrodku szkoleniowym PVD Training, specjalizującym się kursach BHP, jak również przygotowującym kadrę do pracy w różnych zawodach niezbędnych w branży oil&gas. Warto jednak nadmienić, iż izolacja jest dyscypliną, z którą nie miano wcześniej doświadczenia. W kursie uczestniczyło 10 osób. Po dwudniowym wstępie teoretycznym, gdzie wszyscy otrzymali dodatkowo specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe, przeniesiono się na plac, gdzie w praktyce próbowano zastosować zdobytą wiedzę. O ile do sali You shouldn t forget that it belongs to developing countries, therefore, to achieve the level of European countries a lot of time is still needed. Although, over the past 20 years GDP has risen nearly 10-times, it still lacks the knowledge and skills to be used in modern technology. Moreover, the fluctuating dong currency and rising inflation cause for concern disputes 1. Leaving aside what has been already mentioned, the fact is, that the 87-million population of Vietnam is among the most industrious and disciplined nation of the world. Tomasz Orłowski and Tadeusz Byczek, who Tadeusz Byczek pracuje na ręcznej rowkarce / Tadeusz Byczek is working on the jennying machine are our employees, became convinced that there is no lack of willingness among these people. At the beginning of January they visited Vung Tau City, carrying out trainings for local fitters in the range of insulation. Vietnamese market has big aspirations for development in the Oil & Gas industry. There are deposits of oil and gas, but still there is lack of plants for generating fuel as well as shortage of people with higher skills. Last year, Dung Quat oil refinery was put into operation, however it is not sufficiently efficient, because the demand is much higher. Therefore, works on new projects which would solve this problem 2 are in progress. Additionally, there have carried out new trainings aiming at acquiring the know-how from countries that for many years are involved in industrial building in the mining industry. Master Solutions, Norwegian company also with seat in Asia, invited Ventor to cooperate and share with the gained experience. Our employees were asked to carry out weekly theoretical and practical training in the field of insulation and climatic protection (prefab works, sheet-metal work) according to the NORSOK R

7 konferencyjnej nie mogło być żadnych zastrzeżeń, wszystko było na najwyższym poziomie, to jednak obiekt szkoleniowy pozostawał wiele do życzenia. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż w przeszłości Wietnamczycy nie praktykowi prac warsztatowych. Prowadzący musieli sprostać wyzwaniu zarówno pod względem zorganizowania stanowiska pracy, jak również i narzędzi. Brakowało choćby specjalnych stołów do wykonania prac traserskich. Wiele elementów zostało wysłanych z Polski, niemniej problemy natury biurokratycznej spowodowały, iż dotarły one dopiero w ostatnim dniu kursu. Wszystkie przeciwności udało się jednak przezwyciężyć, bowiem chęć i zapał uczestników były wręcz nie do opisania. Każdy z nich był niezwykle otwarty na wszelką sugestie i pomoc. Co więcej, nasi koledzy z Wietnamu nie zdawali sobie wcześniej sprawy, jak ważna jest dobra organizacja pracy, odpowiednia współpraca, zarządzanie zespołem. W momencie podziału obowiązków znacząco skrócono czas przygotowywania poszczególnych elementów. Zainteresowanie przekładało się na olbrzymią ilość pytań dotyczących samej pracy, stosowanych technik, standard. The course took place at the training center PVD Training, specializing in HSE courses, as well as preparing staff to work in various professions needed in the oil & gas industry. It should be noted, however, that insulation is a discipline with which, nobody before has any experience. There were 10 participants who took part in the training. After a two-day theoretical introduction, where everyone has received an additional, specially prepared training materials, everybody moved to the place, where they have tried to put the gained theory into practice. Conference room was prepared at the very high level, however when it comes to training area, this in fact leaves a lot to be desired. This primarily resulted from the fact that in the past, the Vietnamese did not practiced sheet-metal works. Thus, our instructors had to face with a huge challenge, both in terms of organizing the workplace, as well as organizing tools. For instance, there weren t special tables for loftsman s work. Many items have been sent from Poland, but bureaucratic problems caused that they have arrived until the last day of the training. Nonetheless, because of willingness and enthusiasm of the participants all inconveniences have beenovercome. Each trainee was very open to any suggestions and help. What is more, our colleagues from Vietnam have not realized before, how important is the good organization of work, right cooperation, as well as team management. Meanwhile division of duties, time for preparation of each item has been substantially shortened. Prace blacharskie / Tinsmithing works Interest translated into the tremendous amount of questions referring to work itself, the used techniques, as well as the projects on which Ventor previously had the pleasure to work. Hence, all questions founded Wymiarowanie w praktyce / Dimensioning in practice jak również i projektów, na których Ventor miał przyjemność wcześniej pracować. Ciekawość została w pełni zaspokojona. Każdy uzyskał odpowiedź na nurtujący go problem. Bardzo doceniam takie podejście. Świadczy to o otwartości umysłów na nowe technologie i niezwykłą chęć rozwoju. mówi Tomasz Orłowski. Tydzień w Vung Tau City minął bardzo szybko. Nawet nie było mowy o żadnym zwiedzaniu, bowiem czas spędzany na szkoleniach wypełnił cały pobyt. Pomijając 7

8 8temat numeru COVER TOPIC Wszystkie instrukcje były tłumaczone z języka angielskiego na wietnamski / All instructions were translated from English to Vietnamese problemy techniczne, nasi pracownicy wrócili do kraju niezwykle zadowoleni. Aktualnie trwają jeszcze prace nad przygotowaniem informacji zwrotnej, która pozwoli przede wszystkim na zbudowanie w Wietnamie odpowiednich konstrukcji szkoleniowych oraz zebranie narzędzi niezbędnych przy pracy montera. Przygotowując ten artykuł, poprosiłem jeszcze o krótki komentarz stronę wietnamską: Dwójka szkoleniowców był bardzo przyjacielska i niezwykle doświadczona. Chociaż pracowali w mało sprzyjających warunkach, próbowali w jak najlepszy sposób przekazać swoją wiedzę. Szczególnie ciekawe i przydatne były zajęcia praktyczne. Wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują za włożony trud pracy. napisała pani April Phan z miejscowego oddziału Master Solutions. Cieszymy się, iż mieliśmy możliwość uczestniczenia w takim projekcie. Równocześnie zdajemy sobie sprawę, jak wiele godzin jeszcze potrzeba, aby w pełni mieć fach w ręku. Warto się dzielić wiedzą, bowiem nawet najlepsza maszyna, czy technologia, nie są stanie zastąpić człowieka i jego know-how. My też kiedyś dostaliśmy szansę zdobycia umiejętności na największych projektach w Norwegii. Miejmy tylko nadzieję, że strona wietnamska dalej będzie chciała się rozwijać. answers. I appreciate this approach. This demonstrates the openness of minds to new technology and an extraordinary desire to develop said Tomasz Orlowski. A one-week stay in Vung Tau City has passed very quickly. There wasn t even time for sightseeing, as the time spent on practical trainings took almost all days. Leaving aside the technical problems, our both colleagues came back extremely satisfied. Currently, getting information on feedback is in progress, this in fact will allow for developing right training structures as well as will show what necessary tools should be gathered to work as a fitter. While preparing this article, I asked Vietnamese people for a brief comment on this training, who were also extremely happy with cooperation. Comment was as follow: The two instructors were very friendly and very experienced. Although they worked in rather unfavorable conditions, they tried to do their best so as to share useful knowledge. Particularly interesting and useful were the practical classes. All participants would like to thank them for their work wrote Mrs April Phan from local branch of Master Solutions. We are extremely glad that we had the chance to participate in such a project. At the same time we realize how much time still need to be spent to have learned a trade. It is worth sharing knowledge, because even the best machine, or technology, are not able to replace the man and his know-how. We also had got a chance in the past to gain experience and skills on the largest projects in Norway. Let's just hope that Vietnamese will still want to develop. Uczestnicy kursu z naszymi instruktorami po ukończonych pracach blacharskich na dennicy włoskiej / Paricipants and trainers after completed tinsmithing works on Italian bottom

9 Podsumowanie Roku rynki zagraniczne Kolejne 365 dni za nami. Koniec roku 2009 nie zapowiadał ożywienia projektowego na terenie Skandynawii, stąd też nasze oczekiwania odnośnie ilości projektów były mniejsze. Pozytywnie rozwinął się projekt w Gjøa w Stord, gdzie liczba zaangażowanych pracowników z naszej firmy przekroczyła nasze oczekiwania o czym wielokrotnie pisaliśmy w poprzednich Platforma Gjøa / Gjøa Platform numerach naszego biuletynu. Inne realizowane przez nas projekty były nie tak aktywne, lecz nadal na optymalnym poziomie pozwalającym utrzymywać kadrę i realizować bieżącą działalność. Z nadzieją patrzymy też na rynek rosyjski, co przełożyło się na podjęte rozmowy i spotkania z potencjalnymi wschodnimi partnerami. Mamy nadzieję na kontynuację działań i dalszą akcję promocyjną. Rok 2010 to również umowy podpisane z nowymi klientami, lub przedłużenie umów ramowych z obecnymi. W tym roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów uruchomiliśmy tez nowy oddział zagraniczny naszej firmy w Stavanger. Bezpośrednią konsekwencją tego działania było odnowienie umowy ramowej z norweskimi związkami zawodowymi. Zwiększając jakość naszych usług i konkurencyjność na rynku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu intensywnych szkoleń z języka norweskiego dla naszych pracowników. W chwili obecnej na język norweski uczęszcza około 50 naszych pracowników. Realizowaliśmy również ciekawe tematycznie szkolenia branżowe oraz techniczne (izolacja, rusztowania, oraz inżynierskie: inspektorzy antykorozji oraz szkolenia projektowe). Informacje z rynku norweskiego zapowiadają nadal niewielki wzrost inwestycji w nowe projekty, większy natomiast w projekty utrzymaniowe, które otrzymały zielone światło od inwestorów. Podejmujemy oczywiście działania związane z obecnością na wspomnianych projektach, które mamy nadzieję przełożą się na wzrost sprzedaży. Summary of the Year foreign markets 2010 Next 365 days behind us. The end of 2009 was not indication of the projects revival in Scandinavia, hence our expectations for the number of projects were smaller. We were taken aback how positively Gjøa project in Stord developed, where the number of involved Ventor s workers exceeded our expectations. Other projects realized by our company are not so active, but at an optimal level which allow to support staff and to carry out business activity. We also have a great hope for cooperation with the Russian market, which translated into held talks and meetings with potential partners from the East. We hope to continue these activities and Ventor s promotional campaign on this market. The year 2010 is also the year of signed contracts with new customers, and extended the existing framework agreements. So as to live up to customers expectations we have also started up a new foreign branch of our company in Stavanger. The direct consequence of this, was the renewal of a framework agreement with the Norwegian trades union. By increasing the quality and competitiveness of our services on the market we decided to start the intensive training of the Norwegian language for our employees. At present there are about 50 Ventor s employees who are taking part in this training. Subject matter of both training and improving of qualification has not been forced on us so we focused on those which mostly held our interest i.e. based on our business activity as well as technical ones (insulation, scaffoldings, and engineering: anticorrosion inspectors and the design trainings). Information from the Norwegian market continues to predict a slight increase of the investments in new projects, however it hopes for larger increase in maintenance projects that have got the green light by investors. We, of course, are taking action involving the presence on these projects that we hope will translate into increase in sales. AKTUALNOŚCI NEWS autor/author: Michał Olesiński 9

10 AKTUALNOŚCI NEWS Site test TCM Mongstad Z początkiem nowego roku zostały przeprowadzone egzaminy weryfikujące monterów izolacji pod projekt TCM Mongstad. Site testy odbyły się w dniach 4-7 stycznia na naszych obiektach w Staszęcinie, a audytowane były przez przedstawicieli firm Statoil, Beerenberg i Reinertsen. Podobnie jak wcześniejsze egzaminy (np. pod projekt Gjøa), tak również i te, składały się z części teoretycznej polegającej na odpowiedzi na pytania z zakresu izolacji termicznej i zasad bhp oraz praktycznej przeprowadzonej na modelu rurociągu. Cała procedura została przygotowana w oparciu o normę NORSOK Standard R-004. Weryfikacji poddano 67 monterów izolacji i co nas najbardziej cieszy wszyscy uzyskali pozytywne oceny. Warto też dodać, iż przedstawiciele firm norweskich z uznaniem wypowiadali się o umiejętnościach naszych operatorów i zapowiedzieli kolejne testy pod ten sam projekt, tym razem dla grupy 80 izolerów. Site test TCM Mongstad Just at the beginning of 2011 there were conducted tests aiming at verifying insulation fitters for TCM Mongstad project. Site test were held on 4-7 January at our facilities in Straszecin, and were audited by representatives of Statoil, Beerenberg and Reinertsen. Likewise the previous tests (eg, for the Gjøa project), these also were divided into practical and theoretical part, where in former, participants were to answer questions concerning thermal insulation and HSE rules, however in latter part they were to practice their insulation skills on the model of pipeline. The whole procedure was prepared based on the NORSOK Standard R insulation fitters were vetted and what we are the most glad of all of them received the positive notes. It is also worth mentioning, that the representatives of the Norwegian companies spoke favourably of the skills of our fitters and announced next tests for the same project, but this time for a group of 80 insulators. autor/author: Wiesław Zięba Obecnie pozostaje nam tylko czekać na rozpoczęcie prac i pierwsze większe mobilizacje pracowników Now, we are only waiting on to start works and on the first major mobilization of workers. 10

11 Recognition of welding technology Efforts to gain recognition by Det Norske Veritas our welding technologies, were successful. These technologies includes welding pipes made from carbon steel material group 1 with combined method 141 to 141 and 111 as well as tubes made from stainless steel material group 8 with method 141. Technologies have been recognized under EN and DNV norm. All samples which were made by our welders have passed the laboratory tests in the independent laboratory in Gliwice. AKTUALNOŚCI NEWS We would like to inform that at the end of January 2011 (postponed from December 2010 due to the need of gather all the materials) we will take action for recognition by DNV our next technology, that means welding technology of pipes made from steel 13CrMO 4-5 from material group 5 using method 141 and 111 Uznanie technologii spawania autor/author: Mirosław Biłek Starania o uzyskanie uznania Det Norske Veritas, dla naszych technologii spawania, zakończyły się powodzeniem. Technologie te obejmują swym zakresem spawanie rur wykonanych ze stali węglowej z grupy materiałowej 1 metodą 141 oraz łączoną jak również rur wykonanych ze stali nierdzewnej z grupy materiałowej 8 metodą 141. Technologie zostały uznane zgodnie normą EN oraz normą DNV. Wszystkie próbki spawalnicze wykonane przez naszych spawaczy przeszły pozytywnie badania laboratoryjne w niezależnym laboratorium w Gliwicach. I(Informujemy również, że z końcem stycznia 2011 (przełożone z grudnia 2010 ze względu na konieczność zgromadzenia wszystkich materiałów) podejmiemy działania o uznanie przez DNV kolejnej naszej technologii spawalniczej tj. technologii spawania rur wykonanych ze stali 13CrMO 4-5 z grupy materiałowej 5 metodą

12 AKTUALNOŚCI NEWS Modernization of the Power Plant in Konin Currently we are realizing contract with Foster Wheeler Energy Poland Sp. z o. o. which scope of work includes project design and installing the HVAC system together with smoke venting, fire protection and hydrant systems, sprinkling extinguisher system as well as automatic control systems, all for Power Plant Konin. The investment provides for demolition of existing K9 block in which place, planned the construction of a new block consisting of a boiler room with fluidized bed combustion K9 with associated buildings. Modernizacja Elektrowni Konin The first stage of works, which included the drawing up of technical documentation of the above mentioned scope, has already been completed. While improving the quality of our services and willingness to implement new technology, Ventor company has applied in the project the modern smoke venting system, protecting against fumigation of staircases, based on an innovative solution of SMAY company. Designed system Safety autor/author: Piotr Wyszyński Obecnie realizujemy kontrakt z firmą Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. obejmujący opracowanie projektu oraz wykonawstwo instalacji HVAC wraz z oddymianiem oraz instalacjami p.poż. i hydrantowymi, gaśniczymi i zraszaczowymi, sterowania i automatyki, dla Elektrowni Konin. Inwestycja przewiduje m. in. rozbiórkę istniejącego bloku K9 w miejsce którego zaplanowano budowę nowego obiektu składającego się z kotłowni z kotłem fluidalnym K9 wraz z budynkami towarzyszącymi. 12 Został już zakończony I etap prac, który obejmował opracowanie dokumentacji technicznej w/w zakresu. Podnosząc jakość świadczonych przez nas usług i chęć wdrażania nowych technologii, zastosowaliśmy w projekcie nowoczesny, bazujący na innowacyjnym rozwiązaniu firmy SMAY, system instalacji oddymiania. Chroni on przed zadymianiem klatek schodowych. Rozwiązanie Safety Way jest systemem nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji oraz przedsionków pożarowych na wypadek pożaru. Realizowane jest to poprzez wytworzenie oraz precyzyjną regulację nadciśnienia w zabezpieczanej kubaturze, a przez to uniemożliwienie infiltracji dymu ze strefy objętej pożarem. Dzięki temu możliwa jest regulacja szerokiego zakresu parametrów pracy oraz

13 adaptacja do zmieniających się warunków. Ideą powstania tego systemu było stworzenie alternatywy dla klasycznych instalacji pasywnych, działających w oparciu o klapy upustowe. Zaletą zaprojektowanego systemu jest możliwość precyzyjnej regulacji ciśnienia w kubaturze klatki schodowej niezależnie od zmieniających się warunków otoczenia m.in. wahań temperatury, fluktuacji prędkości wiatru. Zostało to uzyskane dzięki eliminacji wpływu zjawiska ciągu termicznego na pionowy rozkład ciśnienia w klatce schodowej, który jest szczególnie istotny w odniesieniu do budynków wysokich i wysokościowych. Wytworzenie oraz stabilizacja nadciśnienia uzyskiwane są poprzez wytworzenie ukierunkowanego i kontrolowanego przepływu powietrza w trzonie klatki schodowej poprzez zastosowanie wentylatorów rewersyjnych i zespołu punktów nawiewno-wywiewnych zlokalizowanych na wybranych kondygnacjach. Obecnie rozpoczęliśmy II etap realizacji kontraktu, na który składa się dostawa i montaż zaprojektowanych elementów. Planowany termin zakończenia całej inwestycji określono na 1 września 2012 r. Way is a system of overpressure protection against smoke pollution of vertical escape routes and fire vestibule in case of fire. This is done by generating and precise controlling of overpressure in the secured cubature, thus preventing the infiltration of smoke from the area covered by the fire. This solution provides the ability to control operating parameters in a wide range and the ability to adapt to changing working conditions. The idea to develop this system was the creation of alternative for classical passive installation operating on the basis of relief valves. Advantage of the designed system is possibility of precise pressure control in the staircase cubature regardless of changing environmental conditions including fluctuations in temperature and wind speed. This was achieved by eliminating the influence of the thermal draught effect on the vertical distribution of pressure in the staircase, which is particularly important in relation to high and high-rise buildings. Inducing as well as stabilization of overpressure are achieved by generating both oriented and controlled air flow in the staircase shaft by means of using reversible fans and the intake-exhaust units located on selected storeys. AAdditionally, we have already begun the second stage of the contract which range of works includes supply and installation designed elements. The deadline date of the whole investment is set at 1st September

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo