OUTSOURCING. Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OUTSOURCING. Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych. 5 11 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 29 Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych W ostatnich kilkunastu latach Polska stała się jednym z kluczowych graczy w obszarze scentralizowanych usług biznesowych. Na ten sukces złożyła się oprócz wielu innych czynników także umiejętność sprawnego przenoszenia obowiązków i odpowiedzialności do nowo tworzonych centrów w Polsce. W konsekwencji jest wiele materiałów źródłowych intensywnie opisujących ten proces, a poniższy komentarz zawiera kilka wybranych elementów tego szerokiego zagadnienia. Arkadiusz Rochowczyk Wielowymiarowe, zróżnicowane funkcyjnie i geograficznie organizacje wymagają klarownych informacji kierunkowych, swego rodzaju znaków nawigacyjnych ze strony jednostek nadzorczych: zarządów całych firm lub grup biznesowych. Komunikacja dotycząca zakresu zmian, składu zespołu odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie, weryfikacja progresu i aktywne wsparcie ze strony zarządu są ważnym sygnałem w stosunku do całej organizacji, świadczą o istocie zmian i ich nieodwracalności. Z takim podejściem organizacja ma szansę ograniczyć pewną inercję związaną z różnym zrozumieniem decyzji, ich skali, tempa i zakresu w kontekście innych priorytetów. Przygotowanie merytoryczne i umiejętności miękkie Naturalną obawą silnie wpływającą na wszelkie elementy związane z przenoszeniem obowiązków jest utrata ciągłości i jakości procesu. Jest to bardzo naturalne ryzyko, którego dokładana analiza jest jednym z priorytetów projektu. W tym obszarze wyszczególnić można kilka istotnych elementów. Podstawowym składnikiem zapewniającym ciągłość jest odpowiednie dobranie zespołu przejmującego obowiązki. Istotne jest tutaj przygotowanie merytoryczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne (adekwatne doświadczenie zawodowe). Umożliwia to szybszą drogę do nauki nowych procesów i organizacyjnych niuansów procesowych oraz stworzenie merytorycznego klimatu współpracy ze stroną przekazującą. Duże znaczenie mają także umiejętności miękkie zdolność pracy w środowisku wirtualnym, która wymaga wysokich umiejętności komunikacyjnych, rozpoznania problemu i jego analizy. Niezbędna jest też znajomość różnic międzykulturowych i odpowiednia wrażliwość, które mają wpływ na codzienną współpracę. W przypadku organizacji międzynarodowych należy też zwrócić uwagę na odpowiednie zdolności językowe. Umiejętność płynnej komunikacji w języku klienta czy też kolegi, od którego przejmujemy proces, stanowi często istotny klucz tworzący podwaliny dobrej współpracy. Najlepsze standardy zarządzania projektowego Sam proces transferu powinien odbywać się według najlepszych standardów zarządzania projektowego z odpowiednio zdefiniowanym zakresem projektu, kalendarzem zdarzeń, kilkupoziomowym systemem nadzoru (governance) i klarownymi punktami decyzyjnymi bazującymi na predefiniowanych kryteriach (tollgates). Ważne z perspektywy osiągnięcia krótkoi długoterminowego sukcesu jest również zarządzanie oczekiwaniami w stosunku do wyników nowo tworzonej jednostki. Tutaj istotne jest bardzo klarowne zdefiniowanie zakresu dostarczanych procesów w trzech wymiarach: a) zdefiniowania wymagań (danych, produktów) warunkujących wykonanie procesu (input); b) oczekiwań/kroków procesowych wykonywanych w danej jednostce; c) produktu/efektu pracy (output). Opisanie wszystkich trzech kroków przez odpowiednie parametry warunkuje zarówno możliwość komunikacji wyników, jaki i przede wszystkim usprawniania procesu. Na samym końcu mamy jeden z elementów z reguły występujący w złożonych projektach transferu obowiązków problem, czyli element niezaplanowany, nagły, pozornie rozkładający projekt. W takiej sytuacji wkracza do akcji kreatywność, myślenie poprzez rozwiązania, umiejętność łączenia pozornie różnorodnych priorytetów i środowisk wraz z ponadstandardowym zaangażowaniem. Z perspektywy kilkunastu lat budowania sektora usług biznesowych jest to jeden z tych elementów, które wydają się umiejętnością dającą nam w Polsce przewagę konkurencyjną i umożliwiającą osiągniecie sukcesu. Autor jest dyrektorem zarządzający w firmie Kemira

2 30 Reguły odpowiedzialności dyrektora finansowego Dyrektor finansowy (chief financial officer CFO) to obok dyrektora generalnego/prezesa zarządu (CEO) oraz dyrektora operacyjnego (COO) jedna z najważniejszych osób w firmie. Do jej odpowiedzialnego pełnienia niezbędna jest rozległa, specjalistyczna wiedza. Bartłomiej Jankowski Sandra Zach- Eustachiewicz Kompetencje wymagane od CFO są na tyle unikatową, że coraz częstszą praktyką jest powierzanie tej funkcji w spółkach kapitałowych osobom spoza zarządu i delegowanie w ten sposób obowiązków z zakresu kształtowania i realizacji strategii finansowej firmy na inne osoby niż członkowie zarządu spółki. Poza optymalizacją w zarządzaniu kluczowymi sferami działalności spółki, niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest przeniesienie przynajmniej części odpowiedzialności za prowadzenie jej spraw na inne osoby. W poniższym tekście zaprezentujemy zwięzłą charakterystykę zakresu odpowiedzialności CFO wybranego spoza zarządu na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ramy tekstu nie pozwalają oczywiście na dokonanie kompleksowej analizy, stąd niezbędne uproszczenia. Ryzyka organizacyjne związane z wyborem CFO spoza zarządu Zarówno wspólnicy, jak i zarząd sp. z o.o., powinni mieć pewność, że CFO wybrany spoza zarządu w ramach struktury organizacyjnej spółki ma zapewniony status, który umożliwia mu utrzymanie dyscypliny finansowej, sprawny Outsourcing procesów biznesowych dobry sposób na optymalizację kosztów w firmie? Agnieszka Ruder Outsourcing staje się popularną formą optymalizacji kosztów zarządzania i coraz częściej jest kluczowym wsparciem w podejmowaniu decyzji biznesowych. Z doświadczenia UCMS Group wynika, że 90 proc. podmiotów wybierających outsourcing decyduje się na kompleksową obsługę, co świadczy o zaufaniu i dojrzałości klientów. Obniżenie kosztów i koncentracja na podstawowej działalności Do najczęściej przekazywanych na zewnątrz zadań należą usługi finansowo-księgowe i płacowe. Dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz znaczne obniżenie kosztów po stronie klienta daje możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy. Przekazanie odpowiedzialności Bycie ekspertem w dziedzinie finansów czy rachunkowości to wiedza i duże know-how dające gwarancję bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości realizowanych usług. Pracownicy działów księgowych posiadają paroletnie doświadczenie w obsłudze klientów zdobyte w największych firmach doradczych oraz licencje przyznane przez ministra finansów będące potwierdzeniem ich kompetencji. Doświadczenie i profesjonalizm Od obsługującego specjalisty klienci wymagają przede wszystkim wysokich kwalifikacji zawodowych, kilkuletniego doświadczenia i doskonałej znajomości języków. Wiele zagranicznych firm posiada oddziały w różnych strefach czasowych, dlatego ważna jest komunikatywność i dyspozycyjność. Wybierając firmę outsourcingową należy sprawdzić jej opinię na rynku. Istotną kwestią jest posiadana liczba specjalistów, ekspertów od prowadzenia ksiąg rachunkowych, biegłych rewidentów czy doradców podatkowych, którzy będą reagować na zmiany przepisów oraz nadzorować bezpieczeństwo systemów informatycznych. W podjęciu decyzji pomocne mogą być referencje dotychczasowych klientów. Jest to bardzo ważna decyzja, ponieważ odpowiedni partner biznesowy może pomóc przedsiębiorstwu w optymalizacji kosztów. Autorka jest dyrektorem Działu Usług Księgowych w firmie UCMS Group Poland Sp. z o.o. zarząd finansami spółki, a także odpowiedzialne i suwerenne podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących polityki finansowej spółki. Ustalenie zakresu niezależności CFO wybranego spoza zarządu spółki w zakresie dbałości o finanse spółki wymaga decyzji determinującej zakres odpowiedzialności CFO. Co prawda decyzja ta nie zwolni całkowicie członków zarządu z odpowiedzialności, może ją jednak znacząco ograniczyć. Odpowiedzialność cywilna W sytuacji, gdy CFO wybrany spoza zarządu spółki jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, jego odpowiedzialność cywilna podlega ograniczeniom wynikającym z Kodeksu pracy. Odpowiedzialność taka może pojawić się zwłaszcza wtedy, gdy podmioty trzecie (np. wspólnicy bądź wierzyciele spółki) występują wobec spółki z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej działaniem lub zaniechaniem CFO. W takiej sytuacji spółka będzie zobowiązana do naprawienia powstałej szkody. Spółka będzie mogła natomiast wystąpić z roszczeniem regresowym wobec CFO w wysokości trzykrotności jego miesięcznego wynagrodzenia z dnia wyrządzenia szkody przy szkodzie wyrządzonej nieumyślnie bądź przy szkodzie wyrządzonej jego umyślnym działaniem w pełnej wysokości poniesionej szkody. Odpowiedzialność karno-skarbowa Postawę do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności karno-skarbowej na CFO wybranego spoza zarządu spółki za prowadzenie jej spraw finansowych daje Kodeks karny skarbowy, który przewiduje, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi osoby prawnej. Z powyższego względu CFO wybrany spoza grona zarządu sp. z o.o. może ponosić odpowiedzialność karno-skarbową w sytuacji, gdy do jego zakresu obowiązków służbowych należy na przykład nadzór nad pracą departamentu księgowego lub nadzór nad rozliczaniem przez spółkę należności publicznoprawnych. Przykładowe czyny, za które może odpowiadać CFO, to: narażenie podatku na uszczuplenie, uporczywe i nieterminowe wpłacanie podatku oraz nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg. Odpowiedzialność karna W zakresie odpowiedzialności karnej CFO niepiastujący funkcji członka zarządu sp. z o.o. ponosi m.in. odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy będąc zobowiązany do prowadzenia spraw finansowych spółki, np. na podstawie umowy o pracę, poprzez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza spółce znaczną szkodę (tj. w wysokości powyżej 200 tys. zł), wówczas podlega on karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Zwiększony wymiar kary od roku do 10 lat pozbawienia wolności będzie miał zastosowanie przy szkodzie powyżej 1 mln zł. CFO wybrany spoza zarządu sp. z o.o. może także odpowiadać za ogłaszanie lub przekazanie nieprawdziwych danych władzom sp. z o.o., władzom państwowym lub organom powołanym do rewizji i podlega wówczas karze grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do lat dwóch. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki Co do zasady CFO wybrany spoza zarządu sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki. Zgodnie jednak z Ordynacją podatkową oraz Kodeksem karnym skarbowym CFO może ponosić odpowiedzialność za nieobliczanie oraz niepobieranie podatków i nieterminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot lub niewyznaczenie osoby fizycznej do obliczania oraz pobierania podatków i terminowego wpłacania organowi podatkowemu pobranych kwot. W zakresie sankcji karno-skarbowych za nieobliczanie oraz pobieranie podatków i nieterminowe wpłacenie podatku grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch oraz/lub grzywna w wysokości do zł. Jeżeli CFO wybrany spoza zarządu sp. z o.o. przejmie na piśmie (np. w umowie o pracę lub aneksie do umowy o pracę) obowiązki z zakresu rachunkowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości, będzie również ponosił odpowiedzialność za ich niewykonywanie lub wykonywanie wadliwe. Należy pamiętać, że taka alokacja odpowiedzialności nie wyłącza jednak odpowiedzialności członków zarządu za należyte wywiązywanie się z obowiązków rachunkowych spółki. Ograniczanie odpowiedzialności Istnieje szereg instrumentów umożliwiających skuteczną minimalizację ryzyka wystąpienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej w związku z działaniami lub zaniechaniami CFO. Instrumenty te, to m.in.: wykazanie braku umyślności działania lub zaniechania przy wykonywaniu obowiązków służbowych, implementowanie wewnętrznego podziału obowiązków w zakresie prowadzenia spraw finansowych w spółce, zatwierdzenie czynności podejmowanych przez CFO i przekraczających zakres zwykłego zarządu przez Zgromadzenie Wspólników oraz zawarcie umowy ubezpieczenia D&O chroniącej spółkę, jej zarząd oraz CFO. Bartłomiej Jankowski jest adwokatem w JS LEGAL Adwokackiej Spółce Partnerskiej Jankowski Stroiński i Partnerzy Sandra Zach-Eustachiewicz jest aplikantem adwokackim w JS LEGAL Adwokackiej Spółce Partnerskiej Jankowski Stroiński i Partnerzy

3

4 32 Warto skorzystać z usług agencji rekrutacyjnej w trakcie rekrutacji wolumenowych. Kompleksowość, oszczędność kosztów, znajomość rynku, szybkość to największe atuty profesjonalnych firm zajmujących się pośrednictwem pracy Dojrzały rynek usług biznesowych Polski rynek centrów usług biznesowych (SSC/BPO) zdążył już udowodnić swoją wartość dostarczając usługi transakcyjne w 40 rożnych językach. Obecnie nowe stanowiska pracy wiązane są albo z rozszerzeniem zakresu działalności SSC lub BPO, albo z przeniesieniem bardziej zaawansowanych procesów. Świadczy to o tym, że rynek dojrzał i rekrutacje w tym obszarze stają się coraz większym wyzwaniem. Tym bardziej warto skorzystać z usług profesjonalnych firm rekrutacyjnych. Ponieważ firmy pochodzą z rożnych niekiedy skrajnych rynków zdarza się, że doradztwo firm rekrutacyjnych polega również na ustawieniu procesów HR-owych: pozyskaniu kandydata, przyjęciu go do organizacji, prawidłowej adaptacji, doradztwie w zakresie prawa pracy. Ponadto, znając lokalny możliwości świadczenia usługi interim management (np. interim HR managera czy HR business partnera) polegającej na zaplanowaniu rekrutacji, przeprowadzeniu przez poszczególne fazy w czasie wzmożonego zapotrzebowania na pracowników. Kolejnym benefitem wynikającym ze współ- Marta Aserigadu Opisując specyfikę, a zarazem największe wyzwanie związane z rekrutacjami masowymi, można posłużyć się słowem wolumen. Oznacza ono, że mając określone zasoby należy w krótkim czasie znaleźć, pozyskać, doprowadzić do zatrudnienia i utrzymać kilkanaście, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset osób o podobnych kompetencjach. Zdarza się, że zleceniodawcą jest klient, który niewiele wie o specyfice polskiego rynku pracy, jego uwarunkowaniach, przepisach i zasadach rekrutacji, zaś decyzja o rozpoczęciu działalności centrum biznesowego podyktowana jest optymalizacją kosztów. Zamiast zatem zatrudniać własnego HR menedżera wraz z zespołem rekruterów, warto skorzystać z usług podmiotów doskonale znających lokalny rynek, na który potrafią jednak spojrzeć w globalnym kontekście. Firmy, które dysponują bazą potencjalnych kandydatów, mają nowoczesne narzędzia do przeprowadzania assesment centre, a także posiadają zasoby fachowej kadry gwarantującej znalezienie odpowiednich kandydatów. Korzyści płynące ze współpracy z agencją rekrutacyjną Gdy w centrali firmy zapada decyzja o otwarciu centrum SSC/BPO kluczowe stają się trzy aspekty: dostępność kadry, koszt pozyskania i utrzymania odpowiedniej kadry oraz koszt utrzymania biura. Agencja rekrutacyjna pełni wówczas funkcję doradczą, dostarczając firmie kompleksowy wywiad rynkowy (market intelligence) ukierunkowany na badanie rynku i aspektów konkurencyjnych. W tym przypadku dzieląc się swoją wiedzą na temat rynku: jak i gdzie pozyskać właściwych pracowników, gdzie oni są dostępni, jaki jest koszt ich zatrudnienia czy na jakie kompromisy warto pójść bez szkody dla biznesu, jeśli nie ma idealnych kandydatów. Pomagają także wybrać lokalizację centrum biznesowego, by uniknąć np. kosztownych relokacji zatrudnianych pracowników. Kolejną korzyścią wiążącą się ze współpracą z agencją rekrutacyjną jest doradztwo związane z ustawieniem procesu rekrutacyjnego. rynek, to agencje rekrutacyjne są w stanie doradzić, jaką strategię employment brandingową powinno przyjąć nowo tworzone centrum, szczególnie że zleceniodawca może mieć różne nie zawsze pozytywne konotacje (np. zły wizerunek). W ramach tego typu usługi agencja rekrutacyjna jest w stanie doradzić, w jaki sposób wejść na dany rynek, co zrobić, by dana firma była postrzegana w pożądany sposób, a nawet dobrać optymalne benefity, czy określić kwestie związane z nazewnictwem stanowisk itd. Usługi interim management Kompleksowa obsługa firm z sektora centrów usług biznesowych polega również na pracy z profesjonalną agencją rekrutacyjną jest możliwość dostarczenia profesjonalnych narzędzi do zarządzania procesami rekrutacyjnymi system śledzenia aplikacji (ATS Aplicant Tracking System). W sytuacji, gdy projekt rekrutacyjny się kończy, klient otrzymuje cały system zarządzania bazą kandydatów. Reasumując, warto skorzystać z usług agencji rekrutacyjnej w trakcie rekrutacji wolumenowych. Kompleksowość, oszczędność kosztów, znajomość rynku, szybkość to największe atuty profesjonalnych firm zajmujących się pośrednictwem pracy. Autorka pracuje jako deliver manager region north w Hays Talent Solutions Team Jak wybrać najlepszego dostawcę rozwiązań outsourcingowych? Outsourcing procesów biznesowych staje się popularną metodą wspierającą organizację firm w wielu branżach. Małe i średnie podmioty gospodarcze z powodzeniem wykorzystują zewnętrzne wsparcie w celu usprawnienia własnej działalności oraz uzyskania oszczędności finansowych i organizacyjnych. Dariusz Królicki Aby outsourcing przyniósł zamierzone efekty, przedsiębiorstwo powinno go dopasować do swoich ściśle określonych potrzeb. Decydując się na współpracę z firmą świadczącą usługi z branży outsourcingowej warto przede wszystkim zdiagnozować procesy, które z naszej organizacji będą mogły być bezpiecznie wydzielone do zewnętrznego podmiotu. Bardzo często możemy liczyć na to, że firma zewnętrzna przygotuje dla nas model współpracy i ofertę dopasowaną do specyficznych warunków działalności naszej firmy. Czym jest BPO w kontakcie z klientami? W dzisiejszych czasach outsourcing kontaktów z end consumerem nie jest już tylko prostą telefonią. Zewnętrzne contact center może stanowić dla partnera główne, a często jedyne centrum obsługi kontaktów z klientami, obejmując wszystkie kanały komunikacji, z których najpopularniejsze to: , systemy SMS, MMS, voic oraz formy kontaktu live, tj. chat i wideochat. Wiele z wyżej wymienionych wykorzystywanych jest w procesach sprzedaży, obsługi klienta czy też windykacji. Firmy BPO z powodzeniem i kompleksowo przejmują kontakt w każdej sprawie, z którą może zwrócić się do nich klient. BPO z contact center nie tylko dla telekomów i banków Od wielu lat z sektora BPO najczęściej korzysta branża telekomunikacyjna i finansowa. Doświadczenia zdobyte w procesie rozwoju usług dla tak wymagających klientów umożliwiły przygotowanie oferty również dla firm medycznych, farmaceutycznych, logistycznych czy sektora IT. Przedstawiciele tych branż bez obaw decydują się na outsourcing i udostępniają niezbędne dane klientów. Sektor BPO spełnia bowiem wysokie normy bezpieczeństwa w zakresie posiadanych systemów informatycznych oraz zasad przetwarzania powierzanych danych. Na każdym etapie realizowana jest wewnętrzna kontrola procedur, a klient ma określone prawo do prowadzenia własnych audytów i oceny pracy contact center. Dzięki temu możliwe stało się obsługiwanie również pacjentów placówek medycznych. Co sprawdzić zanim wybierzemy contact center? Jeśli decydujemy się na współpracę z firmą z obszaru BPO powinniśmy przede wszystkim wybrać taką, która posiada doświadczony zespół oraz odpowiedni dla naszych warunków potencjał techniczny i organizacyjny. Naszej weryfikacji powinna podlegać nie tylko sama firma i jej doświadczenie wynikające ze zrealizowanych dotąd zleceń, lecz także kadra menedżerska odpowiadająca za świadczone dla nas usługi. Kolejnymi elementami, które warto poddać weryfikacji, są możliwości rekrutacyjne partnera oraz zdolność do sprawnego, samodzielnego szkolenia nowych pracowników i doskonalenia już pracujących zespołów. Wiedza, jaką dysponują konsultanci, ma bowiem bezpośredni wpływ na wizerunek firmy oraz jej wyniki finansowe. Równie ważnym obszarem, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jest infrastruktura techniczna i narzędzia systemowe partnera. Dla wielu klientów (nie wszystkie procesy tego wymagają) contact center może realizować usługi z zabezpieczeniem ciągłości pracy na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną czy awarii telekomunikacyjnej. Istotnym aspektem współpracy z sektorem BPO jest także możliwość monitorowania realizacji procesów na każdym ich etapie. Systemy wykorzystywane przez contact center powinny umożliwiać szczegółowe i bieżące raportowanie wszelkich parametrów realizowanych zadań. Contact center bierny zleceniobiorca, czy kreatywny doradca Podmioty doświadczone w outsourcowaniu własnych procesów często wymagają precy-

5 Obserwując rozwój contact centers, można przewidzieć, że z biegiem lat będziemy bardziej intensywnie korzystać z automatycznej obsługi klienta, nie zastąpi ona jednak z całą pewnością człowieka. Wsparcie rozwijających się wciąż nowych technologii pozwoli na bezbłędne odczytywanie potrzeb rozmówców. A to zapewni sukces telemarketingu 33 Call center to nie tylko człowiek i telefon Taki schemat przestał obowiązywać wiele lat temu, ale nie każdy ma tego świadomość. Praca każdego biura obsługi klienta wspierana jest przez rozbudowane systemy teleinformatyczne, które z czasem będą coraz lepiej organizować ich funkcjonowanie. Artur Kapacki Dziś nowe technologie wspierają call center w kilku zakresach: obsługi klienta, zarządzania konsultantami, organizowania pracy całej firmy. Systemy porządkują wiedzę o klientach, generują skrypty rozmów, nagrywają je, wybierają numery telefoniczne, przydzielają dzwoniących do wolnych konsultantów. Z drugiej strony umożliwiają przygotowanie wielu różnorodnych raportów dotyczących pracy i wydajności call center, dzięki czemu wspierają zarządzanie zespołem i wpływają na poprawę wyników kampanii telesprzedażowych. Nie tylko rozpoznawanie emocji Wydaje się, że za kilka lat system teleinformatyczny będzie znacznie więcej mówił konsultantowi o kliencie niż dziś. Choćby dzięki analizie mowy, która pozwoli nie tylko od razu zidentyfikować dzwoniącego, lecz także określić jego nastrój, poziom zainteresowania ofertą i nastawienie do rozmowy. Dodatkowo systemy będą mogły, zapewne na podstawie danych o kliencie, sprawdzić jego aktywności w social mediach i szybko przekazać konsultantowi wszelkie pomocne informacje. Dzięki dostępności i analizie coraz większej ilości danych nowe rozwiązania technologiczne będą w stanie bardzo dokładnie profilować klientów, co oznacza, że nie zdarzy się sytuacja, w której konsultant call center zadzwoni z propozycją pożyczki do osoby z milionami na koncie. Nie ulega wątpliwości, że technologia bardzo się rozwinie w zakresie pomocnym zarządzającym CC, co niewątpliwie przełoży się na wzrost sprzedaży. Wszystko, co można wiedzieć o kliencie W jakim jeszcze kierunku zmierza branża? Zapewne będą to jeszcze większe możliwości kontaktu i zintegrowana komunikacja. Już dziś oczekujemy tego, że będziemy w stanie skontaktować się z biurem obsługi klienta w każdym miejscu i w każdy wygodny dla nas sposób. Call center przyszłości będzie nie tylko obsługiwać wszelkie dostępne kanały komunikacji, lecz także integrować je. Dzięki temu każdy konsultant będzie wiedział, co dany klient mówił w poprzednich rozmowach przed tygodniem czy dwoma, co pisał na czacie kilka miesięcy wcześniej itd. To pomoże uniknąć zadawania kilkakrotnie tych samych pytań, a także wykonywania czynności komunikacyjnych, których klient sobie nie życzy. Co to oznacza? Więcej pozytywnych emocji po stronie rozmówcy, czyli większą szansę na sukces sprzedażowy. Reklama Oferta? Tylko spersonalizowana Ogromna zmiana zachodzi także w zakresie profilowania klientów. To niezwykle ważne i trend ten będzie się z pewnością rozwijał. Wiadomo, że im dokładniej znamy naszych klientów, tym lepszą ofertę jesteśmy w stanie im przedstawić. Lepszą, czyli dopasowaną do ich potrzeb. A zatem taką, która naprawdę ich zainteresuje. Dlaczego to istotne? Nikt nie lubi dręczących telefonów z nietrafionymi ofertami. Dobre sprofilowanie klientów sprawi, że będą oni znacznie pozytywniej nastawieni do telemarketingu i potraktują go jako pomocne narzędzie. Jak profilować klientów? Na przykład sprawdzając ich aktywność w social mediach. Jeśli ktoś polubi na FB kilka stron ze zdjęciami lub ofertami wakacji, to na pewno dobry moment na telefon z propozycją wakacyjnego wyjazdu lub ubezpieczenia turystycznego. Systemy informatyczne będą zbierać tego typu informacje i przedstawiać je konsultantom, którzy dzięki temu będą mogli kontaktować się z konsumentem ze szczegółową i spersonalizowaną ofertą. Tego typu zmiany technologiczne pozwolą uniknąć niechcianych przez klientów telefonów, co przełoży się na wzrost zaufania do telemarketingu i jego pracowników. Można śmiało powiedzieć, że za kilka lat na słuchawkach będą pracować bardzo dobrze wyszkoleni profesjonaliści doceniający swoją pracę. Ten, kto pierwszy doprowadzi do takiej sytuacji w swoim call center, wygra, gdyż jego usługi będą na zdecydowanie wyższym poziomie niż usługi konkurencji. Obserwując rozwój contact centers, można przewidzieć, że z biegiem lat będziemy bardziej intensywnie korzystać z automatycznej obsługi klienta, nie zastąpi ona jednak z całą pewnością człowieka. Wsparcie rozwijających się wciąż nowych technologii pozwoli na bezbłędne odczytywanie potrzeb rozmówców. A to zapewni sukces telemarketingu. Autor jest prezesem firmy Telmon rozwiązania poprawiające wyniki realizowanych zadań. Aby outsourcing przyniósł zamierzone efekty, przedsiębiorstwo powinno go dopasować do swoich ściśle określonych potrzeb. zyjnej realizacji zadań zgodnie z opracowanymi przez siebie instrukcjami. W takich sytuacjach rola contact center ogranicza się do biernego odtworzenia we własnej strukturze sprawdzonych przez zleceniodawcę wzorców. Pamiętajmy jednak, że contact center jest zdolny do opracowywania lub udoskonalania powierzanych zadań. Pracownicy firm outsourcingowych często biorą udział w tworzeniu nowych form kontaktu z klientami czy procedur ich realizacji, tak jak dzieje się to w BPO Management. Dzięki temu wzmacniamy potencjał zarządczy naszych partnerów, inicjując i rekomendując Wewnątrz czy na zewnątrz I tutaj pojawia się odwieczne pytanie dlaczego warto zatrudnić pracownika do obsługi interesów naszej firmy w zewnętrznej organizacji? Przede wszystkim z uwagi na czas i koszt. Własne contact center to bardzo duża inwestycja obejmująca m.in.: system IT, utrzymanie biura, koszt własnego lub zewnętrznego HR-u dokonującego rekrutacji, wszelkie koszty zatrudnienia oraz szkoleń. Przy zewnętrznym contact center płacimy wyłącznie za usługę często dopiero po osiągnięciu zamierzonego, ustalonego z góry efektu. Podsumowując, warto wspomnieć o trzech najważniejszych aspektach, które powinniśmy wziąć pod uwagę planując zlecenie obsługi kontaktów z naszymi klientami zewnętrznemu podmiotowi. Przede wszystkim należy znaleźć firmę, która posiada ugruntowane doświadczenie. Istotna jest także liczba zatrudnianych przez nią pracowników i nacisk na szkolenia wewnętrzne. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest elastyczność przedstawiona nam oferta powinna być efektem rozmów o naszych oczekiwaniach i potrzebach. Takie podejście z pewnością pozwoli na optymalizację kosztów prowadzenia działalności oraz wesprze nasz proces zarządzania. Autor jest dyrektorem handlowym w BPO Management Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Casus Finanse

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych PREZENTACJA FIRMY O nas Od 2003 roku świadczymy usługi w zakresie outsourcingu kompleksowych procesów biznesowych. Misją naszej firmy jest realizacja polityki obniżenia kosztów operacyjnych poprzez świadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera

Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera Plan Czym jest interim management i kim jest interim manager Czy warto korzystać z interim managera Jak to wygląda w Polsce Cena Korzyści Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera?

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Studium Przypadku na przykładzie projektu zmiany w obszarze wspierania sprzedaży ING Życie Emilia Urich ING Życie Karolina Niesiobędzka-

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców.

O FIRMIE. Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. O FIRMIE Jesteśmy firmą outsourcingową, zajmującą się profesjonalnym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Specjalizujemy się w analizie i rozliczaniu czasu pracy kierowców, jednak nasze działania są w pełni

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

IT w dobie zmian personalnych. Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A.

IT w dobie zmian personalnych. Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A. IT w dobie zmian personalnych Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A. Agenda usługi Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. rola HR-u w projekcie transformacji IT w PP główne

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Współ praca w trójkącie - Interim Manager, Dzia ł HR i Menedżer liniowy

Współ praca w trójkącie - Interim Manager, Dzia ł HR i Menedżer liniowy Współ praca w trójkącie - Interim Manager, Dzia ł HR i Menedżer liniowy Korzyści jakie firma może osiągac ze współpracy z Interim Managerem Artur Pawłowski Co to jest Interim Management? Interim Management

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

... personel dla otwartych na sukces!

... personel dla otwartych na sukces! ... personel dla otwartych na sukces! HR Brand jest zespołem profesjonalistów wyspecjalizowanych w usługach rekrutacyjnych. Nasi Konsultanci mogą się poszczycić doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie Kilka słów o nas Pozycja lidera to przywilej, ale także zobowiązanie. Zdobyliśmy bogate doświadczenie na holenderskim i polskim rynku. Należymy do ścisłej czołówki firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Multimedialne centrum kontaktu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańca klienta. Rafał Pychowski

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa polskich przedsiębiorców na rynku czeskim

Kompleksowa obsługa polskich przedsiębiorców na rynku czeskim 1 Kompleksowa obsługa polskich przedsiębiorców na rynku czeskim CzechContact (www.czechcontact.pl) jest partnerskim stowarzyszeniem czterech spółek, mającym na celu zapewnienie pełnej obsługi polskich

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Interim Management czym jest i jak wycisnąć z niego 110% dla własnej firmy

Interim Management czym jest i jak wycisnąć z niego 110% dla własnej firmy Interim Management czym jest i jak wycisnąć z niego 110% dla własnej firmy Plan Czym jest interim management i kim jest interim manager Geneza pojawienia się interim managementu i powody zatrudniania interim

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Randstad Payroll Solutions

Randstad Payroll Solutions Randstad Payroll Solutions Randstad w skrócie Randstad na świecie Założony w 1960 r. Numer 2 na światowym rynku usług HR Doświadczenie zdobyte przez ponad 50 lat działalności Aktywny w ponad 40 krajach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 1 OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10 EMAIL: biuro@iqserwis.pl Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 WARSZAWA 2011 2 Spis treści o Informacje o IQSerwis o Oferta

Bardziej szczegółowo

Jakie korzyści wynikają ze posiadania usługi prawnej direct?

Jakie korzyści wynikają ze posiadania usługi prawnej direct? Potrzebujesz porady związanej z rozwodem lub separacją? Martwisz się wynajmem lub sprzedażą domu? Potrzebujesz wsparcia w kwestii alimentów? Chcesz znać swoje prawa w pracy? Nie wiesz jak napisać wypowiedzenie?

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case

Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Identyfikacja potencjalnych barier w realizacji transakcji na etapie analizy Due Diligence case Rafał Błędowski, Partner Holon Consultants 28 marca 2012 Warszawa Holon Consultants kim jesteśmy? Holon Consultants

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

P O W E R M E D I A S. A.

P O W E R M E D I A S. A. P O W E R M E D I A S. A. profil firmy listopad 2008 Spis treści Informacje ogólne Obszary działalności Modele współpracy Klienci i referencje Power Media SA informacje ogólne działamy w sektorze usług

Bardziej szczegółowo

Centra Usług Wspólnych wyzwaniem dla rozwoju systemu SAP. Wisła, 25 luty 2009

Centra Usług Wspólnych wyzwaniem dla rozwoju systemu SAP. Wisła, 25 luty 2009 Centra Usług Wspólnych wyzwaniem dla rozwoju systemu SAP Wisła, 25 luty 2009 1 Spis treści Zakres usług IPOPEMA w kontekście centrów usług wspólnych Podejście do budowy centrów usług wspólnych i uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Oferta. opracowania mierzalnego i efektywnego procesu sprzedaży. dla xxxxxxxxxx. Niniejsza oferta została przygotowana przez:

Oferta. opracowania mierzalnego i efektywnego procesu sprzedaży. dla xxxxxxxxxx. Niniejsza oferta została przygotowana przez: Oferta opracowania mierzalnego i efektywnego procesu sprzedaży dla xxxxxxxxxx Niniejsza oferta została przygotowana przez: Right Solutions ul. Pileckiego 130/86 02-781 Warszawa www.rightsolutions.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników Rekrutacja i selekcja pracowników Szanowni Państwo, BD Center jest profesjonalną, niezależną i dynamicznie rozwijającą się firmą funkcjonującą na rynku od 2001 roku. Działając na rzecz komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI I. Forma prawna i struktura własnościowa 4 II. Przynależność do sieci 4 III. Opis struktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Partner wdrożeniowy 2 Nazwa firmy Inter Metal Branża Producent systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego Strona WWW www.intermetal.com.pl SAP

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA GLOBALNA ORGANIZACJA wiodąca na świecie organizacja inspekcyjna, weryfikacyjna, testująca oraz certyfikująca założona

Bardziej szczegółowo

RAPORTY PŁACOWE. Advisory Group TEST Human Resources. Kontakt w sprawie współpracy Dział Analiz i Raportów Płacowych +48 12 350 56 00

RAPORTY PŁACOWE. Advisory Group TEST Human Resources. Kontakt w sprawie współpracy Dział Analiz i Raportów Płacowych +48 12 350 56 00 RAPORTY PŁACOWE Advisory Group TEST Human Resources Kontakt w sprawie współpracy Dział Analiz i Raportów Płacowych +48 12 350 56 00 Czym jest Raport Płacowy? Raport Płacowy to popularne narzędzie wspomagające

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście Indywidualne podejście Rozpoczynając współpracę z nowym Klientem zaczynamy od przeglądu wszystkich spraw i oceny jego sytuacji, aby już od początku zastosować najodpowiedniejsze dla jego biznesu metody

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Maciej Jurczyga

Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Maciej Jurczyga Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Maciej Jurczyga Członkowie zarządów oraz wspólnicy spółek ponoszą bardzo szeroką odpowiedzialność za działania przedsiębiorstwa w sferze prowadzenia

Bardziej szczegółowo

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy dla małych i średnich firm

Oferta współpracy dla małych i średnich firm Oferta współpracy dla małych i średnich firm Zaufaj profesjonalistom KoFF Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu k.c. www.koff.pl 1 Kim jesteśmy KoFF to niezależne biuro

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo