CZAS I POJĘCIA Z NIM ZWIĄZANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS I POJĘCIA Z NIM ZWIĄZANE"

Transkrypt

1 Krystyn Pawluk 1 ( Nr 46 str. 22) CZAS I POJĘCIA Z NIM ZWIĄZANE Norma IEC Physics and chemistry [1] mająca swój odpowiednik [2] w zbiorze Polskich Norm 2, stanowi część Międzynarodowego Słownika Terminologicznego Elektryki IEC. Należy ona do grupy norm zwanych normami horyzontalnymi, które wprowadzają systemy terminologiczne pojęć podstawowych z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki i telekomunikacji. W rozdziale 13. tej normy określono sześć następujących pojęć związanych z nadrzędnym i trudnym do zdefiniowania pojęciem czas": skala czasu, chwila, data, przedział czasu, czas trwania, stała czasowa. Przed rokiem 1996 zostały one formalnie zaakceptowane przez komitety krajowe IEC, lecz w końcu lat 90. zostały zgłoszone postulaty rewizji pierwszych pięciu z nich. W pierwszym rzędzie to zespół niemieckich fizyków i inżynierów zrzeszony w specjalnie powołanej grupie roboczej DKE przedłożył konkretne propozycje. Eksperci IEC działający w ramach grupy roboczej WG100 komitetu technicznego TC1 Terminology dyskutowali ten problem na kilku kolejnych posiedzeniach, przedstawiając kilka kolejnych wersji systemu pojęciowego dotyczącego samego czasu i pojęć z nim związanych, patrz [3]. Ostatnia wersja to 17 pojęć uszeregowanych w układzie logicznym, stanowiących formalnie 2-gi CD (2-gi projekt komitetu) przewidziany do powszechnej dyskusji w komitetach krajowych IEC. 3 Tekst przedstawiony w niniejszym artykule stanowi prowizoryczne tłumaczenie dwujęzycznego (francusko-angielskiego) oryginału 2-go CD. Również polskie terminy to pierwsza, wstępna propozycja autora. Odautorskie komentarze podane kursywą zamieszczone tu zostały tylko na użytek niniejszego artykułu. Terminy angielskie i francuskie są zaczerpnięte dosłownie z 2-do CD, lecz terminy niemieckie są również prowizoryczne, przytoczone tu w większości za niemiecką wersją propozycji DKE. Autor byłby bardzo zobowiązany za wszelkie uwagi, zarówno dotyczące terminów polskich jak i polskiego tekstu definicji, lecz przede wszystkim za krytyczną ocenę całego systemu pojęć 4. Od oceny komitetów krajowych IEC zależy, czy zaprezentowany tu fragment wejdzie do normy [1] w postaci odrębnego uzupełnienia, czy też będzie jeszcze poddawany dalszym modyfikacjom. 1. czasoprzestrzeń, space-time, temps-espace, Raumzeit Realność fizyczna o właściwościach czterowymiarowej przestrzeni matematycznej przyjmowana do opisu każdego fizycznie istniejącego bytu. Komentarz - Angielskie physical entitty" i francuskie entite physique" przetłumaczono tu i w dwóch następnych definicjach jako realność fizyczna", a angielskie every physical existent" ifrancuskie tout ce qui existe physiquement" - jako fizycznie istniejący byt". 2. przestrzeń, space, espace, Raum Realność fizyczna o właściwościach trójwymiarowej podprzestrzeni matematycznej czasoprzestrzeni, która może być lokalnie rozpatrywana jako przestrzeń euklidesowa. 1 Prof. dr hab. inż. Krystyn Pawluk pracownik naukowy Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, jest przewodniczącym 2 Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP-u, przewodniczącym Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 8 PKN-u, i ekspertem do współpracy z Komitetami Technicznymi IEC Nr 1 i Nr Normę PN-IEC ustanowioną w roku 1999 opracowała NKP Nr 8. 4 Wykonane przez autora. 5 i opinie proszę kierować pod adresem Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP-u, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Zarząd Główny, ul. Świętokrzyska 14A, Warszawa.

2 3. czas (1), time (1), temps (1), Zeit (1) Narastająca monotonicznie realność fizyczna o właściwościach jednowymiarowej podprzestrzeni matematycznej czasoprzestrzeni. Komentarz - Czas" w sensie wielkości fizyczne jest zdefiniowany w punkcie 12 jako czas (2)". 4. zdarzenie, event, evenement, Ereignis Coś, co przebiega w czasie (1). Uwaga - W fizyce relatywistycznej zdarzenie jest rozumiane jako punkt czasoprzestrzeni. 5. chwilowy, instantaneous, instantane, momentan Określa takie zdarzenie, które traktuje się jako niemające rozciągłości w czasie (1). 6. przebieg, process, processus, Prozess Następstwo w czasie (1) zdarzeń ze sobą związanych. Uwaga - Powyższa definicja odwołuje się do cech czasowych tego pojęcia. Definicja odwołująca się do cech funkcjonalnych jest zamieszczona w Normie IEC oś czasu, time axis, axe du temps lub axe temporel, Zeitaxe Matematyczne przedstawienie następstwa czasowego zdarzeń chwilowych wzdłuż jednej osi, stosowane w fizyce nierelatywistycznej. Uwaga - W specjalnej teorii względności oś czasu zależy od wyboru układu odniesienia. 8. chwila, instant, instant, Zeitpunkt Punkt na osi czasu. Uwaga - Zdarzenie chwilowe może być zaznaczone na osi czasu konkretnym punktem. Komentarz - W języku potocznym chwila" używana jest raczej w sensie bardzo krótkiego czasu trwania niż nieskończenie krótkiego, jednak w języku fizyki chwilowy" określa zdarzenie bez rozciągłości czasowej. W języku potocznym dla określenia czasu trwania nieskończenie krótkiego używa się czasem słowa moment" (por. niemiecki przymiotnik momentan"), ale ani w terminologii fizycznej ani technicznej moment czasu" a tym bardziej samo moment" wydają się nie na miejscu. 9. równoczesny, simultaneous, simultane, simultan Określa dwa lub więcej zdarzeń, które mają te same chwile początkowe i końcowe. Komentarz - Można rozważyć, czy nie zaproponować uzupełnienia całego zestawu pojęć o pojęcie częściowo równoczesny". 10. przedział czasu, time interval, intervalle de temp, Zeitintervall Część osi czasu ograniczona dwoma chwilami. : 1 - Przedział czasu zawiera wszystkie chwile zawarte pomiędzy dwoma chwilami ograniczającymi. 2 - Przedział czasu może być określony przez podanie dat zdarzenia początkowego i zdarzenia końcowego, lub przez podanie jednej z nich i czasu trwania przedziału. Komentarz - Stosownie do powyższej definicji pojęcie przedziału czasu" nie jest wielkością fizyczną.

3 11. skala czasu, time scale, echelle de temps, Zeitskala Uporządkowany ilościowo zbiór wartości, które można przyporządkować poszczególnym chwilom na osi czasu. : 1 - Można posługiwać się skalą czasu ciągłą, nieciągłą lub dyskretną. Przykładem ciągłej skali czasu jest uniwersalny czas koordynowany (UTC), patrz IEC Przykładami skal nieciągłych są różne kalendarze. Dyskretne skale czasu są stosowane w urządzeniach cyfrowych. 2 - W fizyce i technice stosuje się skalę czasu wraz z określoną jednostką miary i zaczynającą się od wybranej chwili początkowej. 12. czas (2), time (2), temps (2), Zeit (2) Wielkość fizyczna wybrana do wyrażania wartości przyporządkowanych poszczególnym chwilom na ciągłej skali czasu. Uwaga - Czas (2) jest jedną z wielkości podstawowych w układzie wielkości, na których opiera się Międzynarodowy Układ Jednostek (SI). Jednostką SI czasu (2) jest sekunda. 13. data, date, date, Datum Wyrażenie ilościowe wyrażające chwilę przy użyciu konkretnej skali czasu. 1 - Datę można wyrażać za pomocą różnych jednostek takich jak lata, miesiące, dnie, godziny, minuty, sekundy i ich ułamki, względem wybranego początku skali czasu. 2 - Na nieciągłej skali czasu dwie różne chwile mogą być wyrażone tą samą datą. 3 - Na ciągłej skali czasu wielkość data" jest wielkością tego samego rodzaju co wielkość czas (2). 14. czas trwania, duration, duree, Dauer Nieujemna wielkość fizyczna przyporządkowana interwałowi czasu, której wartość jest równa różnicy między datą chwili końcowej i datą chwili początkowej tego interwału. 1 - Różne interwały czasu mogą mieć ten sam czas trwania, np. okres zależnej od czasu wielkości okresowej ma czas trwania, który jest niezależny od wyboru chwili początkowej. 2 - Często zamiast terminu czas trwania" używa się terminów czas" lub przedział czasu", lecz termin czas" nie jest w tym kontekście zalecany, a użycie w tym kontekście terminu przedział czasu" musi być uznane jako niewłaściwe, żeby unikać nieporozumienia związanego z pojęciem przedział czasu" zdefiniowanym w punkcie Na ciągłej skali czasu wielkość data" jest wielkością tego samego rodzaju co wielkość czas (2). Komentarz - Polskie słowo trwanie" będące słownikowym odpowiednikiem angielskiego duration" i francuskiego duree" wydaje się tu niewystarczające, dlatego w normie [2] wprowadzono czas trwania". 15. czas sumaryczny, accumulated time lub total duration, duree cumulee; addierte Zeit Suma czasów trwania interwałów czasu określona sprecyzowanymi uwarunkowaniami w danym przedziale czasu. Uwaga - Przedziały czasu odnoszące się do poszczególnych czasów trwania mogą nakładać się wzajemnie na siebie lub nie. Przykładem nie nakładających się przedziałów czasu jest sumaryczny czas przestoju z przyczyn wewnętrznych" ( ), a przykładem nakładających się przedziałów czasu jest pracochłonność obsługi" ( ).

4 16. data kalendarzowa, calendar date, date de calendrie, Kalenderdatum Data na skali czasu zawierającej początek i następstwo dni, przy czym dnie następujące po sobie są grupowane w różne okresy. 1 - W znormalizowanym kalendarzu obowiązującym dla lokalnego usytuowania na powierzchni kuli ziemskiej każdy dzień trwa od jednej północy do następnej. 2 - W znormalizowanym kalendarzu datę kalendarzową wyraża się trójką liczb wyrażającą: kolejny numer roku liczonego od umownego początku, kolejny numer miesiąca w tym roku i kolejny numer dnia w tym miesiącu. Znormalizowany zapis daty kalendarzowej (patrz ISO 86010) podaje się w kolejności rok - miesiąc - dzień, na przykład: czas zegarowy, clock time, temps d'horloge, Uhrzeit Wyrażenie ilościowe zaznaczające dla danego zlokalizowania konkretną chwilę w ciągu dnia za pomocą czasu znormalizowanego, który ubiegł od północy. Uwaga - Czas zegarowy jest zwyczajowo przedstawiany liczbą godzin, które ubiegły od północy, liczbą minut, które ubiegły od ostatniej pełnej godziny, liczbą sekund, które ubiegły od ostatniej pełnej minuty, z ewentualnym uzupełnieniem o dziesiętne ułamki sekundy. Na przykład: 11:41:31 lub11:41:31,52 (patrz również ISO 8601). Bibliografia 1. International Standard, IEC 60050,111, International Electrotechnical Vocabulary, Part 111: Physics and chemistry, Second edition, PN-IEC Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 111: Fizyka i chemia, lipiec Krystyn Pawluk, Time-related quantities, Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 210, str , 2002.

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pabjan. Czas

Tadeusz Pabjan. Czas Tadeusz Pabjan Czas Czas jedna z fundamentalnych wielkości fizycznych będąca swego rodzaju miarą zmienności rzeczy, umożliwiającą określanie kolejności zdarzeń (topologia) i dokonywanie pomiarów odstępów

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje VADEMECUM MŚP określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje Spis Treści Wstęp... 2 Wykaz skrótów... 3 I. Podstawowe definicje... 4 1. Przedsiębiorstwo... 4 2. Sektor MŚP...

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE

CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII Prace Habilitacyjne Elżbieta Tarkowska CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE PROBLEMY, TRADYCJE, KIERUNKI BADAŃ WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW GDAŃSK ŁÓDŹ ZAKŁAD NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

System ochrony praw człowieka w Kanadzie

System ochrony praw człowieka w Kanadzie Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Dariusz Lutek nr albumu 239150 System ochrony praw człowieka w Kanadzie Praca magisterska na kierunku politologia w specjalności nauki

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji Michał Wendland Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji 1. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie możliwych relacji, w jakich mogą znajdować

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo