Gdy projektantem jest jako æ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdy projektantem jest jako æ"

Transkrypt

1 ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad egz. nak³ad egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê w pro duk cji drzwi drew nia nych w ko lo rach i wzo rach. Pod sta w¹ pro duk cji jest drew no dê bo we oraz in ne szla chet ne ga tun ki, któ - re za wsze pod da wa ne jest bar dzo do k³ad nej se lek cji i ob rób ce, dziê - ki cze mu wy ro by za k³a du zna la z³y uzna nie w ród klien tów ce ni¹ - cych ory gi nal no æ, so lid no æ oraz wy so ki stan dard. Wie le ele - men tów wy ko ny wa nych jest rêcz - nie co po zwa la na przy go to wa nie uni ka to wych wzo rów. St¹d re ali - za cje sal kon cer to wych, drzwi do ko cio ³ów a na wet do re zy den - cji Me ra Mo skwy. Na sa mym po cz¹t ku za czê ³o siê od drzwi i me bli sa kral nych, czy - li m. in. do kon fe sjo na ³ów, któ re by - ³y ro bio ne na po trze by ko cio - ³ów mó wi Jan Cza plic ki, w³a ci ciel Za k³a du Sto lar skie go. Pó niej przez pe wien okres sku pia li my siê g³ów nie na sto lar ce drzwio wej. Tech - no lo gia, któ r¹ do dzi siaj ro bi my zo - sta ³a przy wie zio na z Nie miec. Przez piêæ lat ca ³a na sza pro duk cja sz³a na ry nek nie miec ki. W mo men cie kie dy u nas otwo rzy³ siê ry nek na po rz¹d ne pro duk ty i mo na by ³o uzy skaæ po dob n¹ ce nê jak na za cho - dzie, za czê li my siê sku piaæ na ob - s³u dze na sze go klien ta ro dzi me go. Wiêk szo æ pro duk tów jest ro bio - na dla in dy wi du al nych klien tów, acz - kol wiek ro bi my wie le za mó wieñ dla ko cio ³ów, w om y m. in. w ka te - drze, w Ku rii Bi sku piej czy w ko cie - le w. krzy a. Naj bar dziej ele ganc kie drzwi ja kie wy ko na li my by ³y zro bio - ne dla Me ra Mo skwy. Spe cja li za cj¹ za k³a du w om y jest wy strój i pro fe sjo nal na aku sty ka Sal Kon cer to wych Fil har mo nii Na ro do wej, l¹ skiej czy Bia ³o stoc kiej. Nasz za k³ad przyj mu je wszyst kie zle ce nia, bar dzo czê sto s¹ to spe cja li - stycz ne pra ce kon ty nu uje Jan Cza - plic ki. Pro jek ty wiêk szo ci prac s¹ pa - ni ar chi tekt Ewy Wiêc kow skiej Ko - sma la. Oprócz Fil har mo nii Bia ³o stoc - kiej wy ko na li my ta kie zle ce nia jak Fil - har mo nia Na ro do wa w War sza wie - sa la ka me ral na, stu dio Ra dia Zet, sa la kon - cer to wa Szko ³y Mu zycz nej w Ka to wi - cach, a obec nie je ste my na eta pie re ali - za cji sa li kon cer to wej w Szko le Mu zycz - nej w Su wa³ kach. Do gro na klien tów za k³a du na le ¹ tak e Pro ku ra tu ra w om y, Gru pa Eu - ro zet czy Ku ria Die ce zjal na w om y. Za k³ad pro du ku je rów nie naj wy - szej ja ko ci sto lar kê okien n¹. Do pro - duk cji sto so wa ne s¹ so lid ne oku cia, Gdy projektantem jest jako æ eko lo gicz ne far by i la kie ry. Za k³ad wiad czy us³u gi w za kre sie wy stro ju wnêtrz z drew na i pro fe sjo nal ne go do - radz twa. Wspó³ pra ca z naj lep szy mi pro - jek tan ta mi gwa ran tu je pe³ ne za do wo le - nie wszyst kich Klien tów. Na szym fla go wym wy ro bem je li cho dzi o drzwi ze wnêtrz ne s¹ drzwi na pod sta wie kle jo ne go ra mia ka gru bo - ci 78 mi li me trów. Drzwi te s¹ wy po sa - o ne w zam ki jed nych z naj lep szych pro du cen tów nie miec kich i za wia sy na pod ze spo ³ach szwaj car skich. Na to - miast je li cho dzi o drzwi we wnêtrz ne to ro bi my bar dzo no wo cze sne drzwi, ³¹ czo ne s¹ w ele ganc ki spo sób ze szk³em po wie dzia³ w³a ci ciel Za k³a du Sto lar skie go. Przy za k³a dzie po wsta³ no wo cze sny sa lon drzew ny, któ ry ofe ru je drzwi, okna, scho dy, pod ³o gi, fron ty me blo - we, ak ce so ria i rod ki pie lê gna cyj ne do drew na. Naj wy szej ja ko ci wy ro by mo na zo ba czyæ w jed nym z naj lep - szych sa lo nów drzew nych w Pol sce. Pro jek tan tem na szych pro duk tów jest ja ko æ, ja ko æ i jesz cze raz ja - ko æ do da je Jan Cza plic ki. Mo e cie Pañ stwo przy nie æ w³a sny wzór, a Cza plic ki wy ko na ka dy pro - jekt. Za pra sza my od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w godz , uli - ca Po li go no wa 28 om a. Wiê cej in for ma cji uzy skaæ mo na pod nu me rem te le fo nu: lub na stro nie in ter ne to wej: plic ki.lom za.in fo.

2 2 / WYDARZENIE NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 Uda ny Go ci niec om yñ ski Kil ka ty siê cy miesz kañ ców mia sta i re gio nu ba wi ³o siê na ³om yñ - skim Go ciñ cu. G³ów nym or ga ni - za to rem let nie go pik ni ku by³ Miej - ski Dom Kul tu ry Dom ro do - wisk Twór czych w om y. Go ci niec to nie nie tyl ko kon - cer ty wiel kich gwiazd, to rów nie oka - zja by po ka zaæ to co dzie je siê przez ca - ³y rok w Miej skim Do mu Kul tu - ry Do mu ro do wisk Twór czych w om y mó wi Ro man Bo raw ski, dy - rek tor MDK D T. M³o dzi, uta len - to wa ni lu dzie æwi cz¹ nie mal co dzien nie i w³a nie dzi siaj pod czas tak du ej im - pre zy mo g¹ siê za pre zen to waæ. To dla m³o dych ar ty stów pró ba, po nie wa wy - stêp na du ej sce nie, przy pro fe sjo nal - nym na g³o nie niu i przed tak licz n¹ pu - blicz no ci¹ to wiel kie wy zwa nie. Go ci niec om yñ ski to do bra oka zja do in te gra cji miesz kañ ców mia - sta i re gio nu. Na fe sty nie do sko na le ba - wi ³y siê ca ³e ro dzi ny. Obec ni by li tak e stu den ci z po bli skiej uczel ni Jañ skie go. Tra dy cyj nie w cza sie Go ciñ ca zo - sta³ zor ga ni zo wa ny kon kurs w je dze niu fa fer nu chów, kur piow skich cia ste czek. Tak e w tym ro ku zwy ciêz c¹ kon kur su oka za³ siê Se ba stian Kon drac ki. om yñ ski Go ci niec to tak e kon - kurs na naj piêk niej szy ka pe lusz. Ko mi - sja kon kur so wa po wni kli wej oce nie pierw sze miej sce przy zna ³a Oli wii B³ê - dos, naj m³od szej uczest nicz ce kon kur - su na naj piêk niej szy ka pe lusz. W cza sie pik ni ku na sce nie wy st¹ - pi³ u kasz Lip ski. Po raz pierw szy przed fe sty no w¹ pu blicz no ci¹ za pre - zen to wa³ siê ze spó³ Ba te ria da, Prze my - s³a wa Sta ra chow skie go i An ny Kap tór. Pó nym po po ³u dniem roz po cz¹³ siê kon cert gwiazd. Pu blicz no æ z go r¹ cym aplau zem przy jê ³a wy stêp Ka mi la Bed - nar ka, zna ne go z pro gra mów te le wi zyj - nych Mam ta lent i Bi twa na g³o sy. Wszy scy te go dnia cze ka li rów nie na wy stêp Ma ry li Ro do wicz. Gwiaz da wy ko na ³a utwo ry z naj now szej p³y ty Bu ty dwa oraz zna ne pio sen ki ze swo je go bo ga te go re per tu aru. Przy je cha ³am do om y po nie - wa om a mnie za pro si ³a i bar dzo siê z te go po wo du cie szê po wie dzia ³a Ma ry la Ro do wicz. Pu blicz no æ do - sko na le siê ba wi, jest nie sa mo wi ta at - mos fe ra. Przy wio z³am ze so b¹ Bu ty dwa, czy li mo je ostat nie dziec ko, p³y - tê z pio sen ka mi z tek sta mi Agniesz ki Osiec kiej. Oprócz pio se nek z tej p³y ty za pie wam oczy wi cie swo je naj wiêk sze hi ty. Cza sa mi sa ma siê dzi wiê, e na mo je kon cer ty ca ³y czas przy cho dzi tak wie le osób, w ró nym wie ku. Jak wia do mo pio sen ki, któ re pie wam na kon cer tach po cho dz¹ z ró nych lat, ale fa nom to nie prze szka dza, po pro - stu wszyst kie po ko le nia ba wi¹ siê ra - zem. Mo j¹ ta jem ni c¹ s¹ mu zy cy, któ rzy ma j¹ bar dzo do br¹ ener giê i prze ka zu j¹ j¹ mi, a ja od da jê j¹ da lej czy li pu blicz - no ci. I to w³a nie tak dzia ³a. Re la cjê z im pre zy w tym wy wiad z Ma ry l¹ Ro do wicz i po zdro wie nia od Ka mi la Bed nar ka bê dzie cie mo gli Pañ stwo zo ba czyæ w Te le wi zji Na rew i na por ta lu Na rew. in fo. Za pra sza my! FOT.: AKLINA KAMIÑSKA om a, Stary Rynek 13 tel./fax REDAKCJA: Paulina Korsan, Aneta Liniewska DYREKTOR BIURA REKLAMY i OG OSZEÑ: Monika Strzelecka tel PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI: aklina Kamiñska, tel Krzysztof Staniórski, tel Narew Extra Tygodnik wydawany jest na podst. umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno ci za tre æ zamieszczanych og³oszeñ i zastrzega sobie prawo do skracania nades³anych tekstów.

3 NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 LOM A / 3 Ter mo mo der ni za cja Szpi ta la Wo je wódz kie go roz po czê ta Cie p³o bê dzie dro sze Miej skie Przed siê bior stwo Ener ge - ty ki Ciepl nej po raz dru gi w tym ro - ku pod no si ce ny za ogrze wa nie i cie p³¹ wo dê. De cy zj¹ Pre ze sa Urzê du Re gu la cji Ener ge ty ki zo sta ³a za twier dzo na no wa XI Ta ry fa dla Cie p³a in for mu je Ry - szard Fie do ro wicz, za stêp ca Pre ze sa MPEC. No wa ta ry fa prze wi du je red - ni wzrost op³at w wy so ko sci 1,87% w sto sun ku do zmie nio nej X Ta ry fy dla Cie p³a, przy prze wi dy wa nym wska ni ku in fla cji na po zio mie ok 4% w ro ku bie - ¹ cym. W Szpi ta lu Wo je wódz kim im. Kar dy na ³a Ste fa na Wy - szyñ skie go w om y w po nie dzia ³ek (16.07) roz po - cz¹³ siê re mont. Na ter mo mo der ni za cjê bu dyn ku szpi tal otrzy ma³ rod ki od Za rz¹ du Wo je wódz twa Pod la skie go i Na ro do we go Fun du szu Ochro ny ro - do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Jesz cze w tym ro ku bê dzie ocie plo ny ca ³y bu dy nek i zo sta n¹ wy mie nio ne wszyst kie sta re okna, dziê ki te mu zi m¹ za osz czê dzi my na ogrze wa niu mó wi Jan Baj no, za stêp ca dy - rek to ra szpi ta la. Re mont za cz¹³ siê od pa wi lo nu z od dzia ³a - mi. Prze targ wy gra ³a ³om yñ ska fir ma. W dal szych pla - nach ter mo mo der ni za cji jest m. in. wy mia na da chu, drzwi czy od no wie nie in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia i elek try ki. Re mont ma za koñ czyæ siê w przy sz³ym ro ku. Ce ny i staw ki op³at okre lo ne w Ta - ry fie dla Cie p³a s¹ ce na mi re gu lo wa ny - mi i na le ¹ do ka te go rii cen sztyw - nych. Ozna cza to, e przed siê bior stwo ener ge tycz ne ja kim jest MPEC sp. z o.o. w om y, w swo jej dzia ³al no ci roz li - cze niach z Od bior ca mi mo e po s³u gi - waæ siê wy ³¹cz nie ce na mi okre lo ny mi w za twier dzo nej przez re gu la to ra (Pre ze - sa URE) ta ry fie. Se zon re mon to wy w pe³ ni któ re wp³y wa j¹ na opó nie nie na sze go har mo no gra mu. Miej skie przed siê bior stwo go spo - dar ki ko mu nal nej i miesz ka nio wej w om y to fir ma wie lo bran o wa. Je li cho dzi o pra ce dro go we to za koñ czy li my ju pra ce re mon to - we kon ty nu uje Ar ka diusz Ku ³a - ga. Oczy wi cie po ja wia j¹ siê no we ubyt ki na wierzch ni, na któ re re agu je my na bie ¹ co. Pro wa dzi my ma lo wa nie ozna ko wa nia po zio me go, za rów no w ci¹ gu dnia jak i w no cy. Uli ce bar - dziej ru chli we, ta kie jak Woj ska Pol skie - go czy Si kor skie go ma lu je my no ca mi ze wzglê du na to, e by nie blo ko waæ ru chu, ale te i dla bez pie czeñ stwa pra - cow ni ków wy ko nu j¹ cych pra cê. Pra cow ni cy przed siê bior stwa opie - ku j¹ siê tak e miej ska zie le ni¹. Dziê ki w³a snym upra wom pro wa dzo nym w go spo dar stwie ogrod ni czym, la tem om a do s³ow nie to nie w kwia tach. Grun tow na prze bu do wa Sta re go Ryn ku, ada pta cja pod da szy na miesz ka nia oraz ter mo mo der - ni za cja do mów to naj wa niej sze pra ce pro wa dzo ne przez Miej skie Przed siê bior stwo Go spo dar ki Ko - mu nal nej i Miesz ka nio wej w om - y. Sta ry Ry nek w om y jest od kil - ku mie siê cy jed nym wiel kim pla cem bu do wy, za rów no je e li cho dzi o re - mon ty bu dyn ków zlo ka li zo wa nych przy nim, jak rów nie ze wzglê du na prze bu do wê czê ci pla cu mó wi Ar - ka diusz Ku ³a ga, dy rek tor MPG - KiM. Wcze niej mu sie li my wy ko naæ pra ce zwi¹ za ne z prze bu do w¹ wo do ci¹ - gu, bu do w¹ no wej ka na li za cji desz czo - wej, ele men tów in fra struk tu ry tech nicz - nej, ka bli wia t³o wo do wych i no we go o wie tle nia. Przy pra cach, któ re by ³y wy ko ny wa ne g³ê biej, oka za ³o siê, e tra - fi li my na za byt ko we ele men ty fun da - men tu. W zwi¹z ku z tym pra ce na czê - ci tej bu do wy zo sta ³y wstrzy ma ne i prze pro wa dza ne by ³y ra tun ko we ba da - nia ar che olo gicz ne. Nie ste ty nie po ma - ga nam te po go da. Bar dzo du e opa - dy spo wo do wa ³y pro ble my na Sta rym Ryn ku zwi¹ za ne z nad mier na ilo ci¹ wód opa do wych. Po nie wa czê æ pla cu zo sta ³a od kry ta to wy ko py by ³y za le wa - ne. Mam na dzie jê, e nie bê dzie to mia - ³o za sad ni cze go wp³y wu na mo li wo æ do koñ cze nia te go re mon tu, cho cia nie ukry wam, e s¹ to pew ne kom pli ka cje,

4 4 / REGION NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 Sztu ka bez gra nic w Ko ³a kach Ko ciel nych Miesz kañ cy gmi ny Ko ³a ki Ko ciel - ne, go cie ho no ro wi oraz ar ty ci pla sty cy uczest ni czy li w uro czy - stym otwar ciu wy sta wy po ple ne - ro wej. G³ów nym or ga ni za to rem Miê dzy na ro do we go Ple ne ru Ma - lar skie go Sztu ka bez gra nic oraz ple ne ru rze biar skie go by³ sa mo rz¹g gmi ny Ko ³a ki Ko ciel - ne. Za le a ³o mi na tym e by przed - sta wiæ swo j¹ gmi nê ina czej, ory gi nal nie i nie tu zin ko wo mó wi Bar ba ra Wa siu - lew ska, wójt gmi ny Ko ³a ki Ko ciel - ne. Chcê utrwa liæ jej hi sto riê, tra dy - cjê, sku piæ siê nie tyl ko na bu do wie dróg i roz wo ju in frak tu stu ry, ale rów - nie na kul tu rze i sztu ce. Czê sto o tym za po mi na my, sku pia my siê na ma te rial - nych rze czach. Bez wzglê du na to czy jest kry zys go spo dar czy czy po li tycz ne niu an se, na kul tu rê i sztu kê czas po wi - nien byæ za wsze, w ka dej gmi nie. Bar - dzo ko cham swo j¹ zie miê, st¹d po cho - dzê, tu taj y jê i z ³ez k¹ w oku ci¹ glê my lê o tym ile ona mo e jesz cze lu - dziom daæ. Uwa am, e dzi siej sza wy - sta wa to ogrom ny suk ces nas wszyst - kich. W ród go ci ho no ro wych obec ni by li: Ja dwi ga Go siew ska, ma ma wiê tej pa miê ci wi ce pre mie ra Prze my s³a wa Go - siew skie go, przed sta wi cie le Urzê du Mar sza³ kow skie go w Bia ³ym sto ku oraz po se³ Lech Ko ³a kow ski, ro dzin nie zwi¹ - za ny z gmi n¹ Ko ³a ki Ko ciel ne. To mo ja ro dzin na gmi na, tu uro dzi li siê moi przod ko wie pod - kre la po se³ Lech Ko ³a kow ski. To gmi na z d³u g¹, kil ku set let ni¹ tra dy - cj¹. Cie szê siê, e sa mo rz¹d dba o kul tu rê i sztu kê, jest to bar dzo po trzeb ne lo kal nej spo ³ecz no ci. Mam na dzie jê, e ta kie wy sta wy bê - d¹ or ga ni zo wa ne rów nie w in nych gmi nach. Chcia³ bym aby wszyst kie sa mo rz¹ dy za wsze pa miê ta ³y o kul - tu rze, tra dy cji i o piêk nie na szej ma ³ej oj czy zny. Ser decz nie dziê ku jê pa ni Bar ba rze Wa siu lew skiej za or - ga ni za cjê te go wiel kie go wy da rze - nia. Cie szê siê, e tak du o osób wziê ³o udzia³ w tym przed siê wziê - ciu, go cie zwie dza li, po dzi wia li, wi - daæ, e wszyst kim bar dzo siê po do - ba ³o. Do udzia ³u w ple ne rze ma lar skim zo sta li za pro sze ni ar ty ci z kra ju i za - gra ni cy. Pa ni wójt za pro po no wa ³a e bym za pro si³ na wy sta wê ar ty stów we d³ug w³a sne go uzna nia, wiêc wy bra ³em naj - lep szych z kra ju i nie tyl ko po wie dzia³ An to ni Wró blew ski, ar ty sta pla styk, ko - mi sarz ple ne ru ma lar skie go. Wszy scy go cie by li za sko cze ni wy sta w¹, tym, e po wsta ³o ty le piêk nych ob ra zów w sa - mych Ko ³a kach. Ja sam zro bi ³em a 10 prac. Ar ty stycz n¹ in spi ra cj¹ by ³a przy ro - da i ar chi tek tu ra gmi ny. Ko lek cjê prac, któ re po zo sta n¹ w Ko ³a kach Ko ciel - nych wzbo ga c¹ pej za rze naj wy szych gór wia ta. W cza sie ple ne ru rze biar skie go ar - ty ci wy ko na li 14 drew nia nych fi gur. Rze by pre zen to wa ne s¹ na ple ne ro wej wy sta wie nad sta wem. Ple ne ry zo sta ³y zor ga ni zo wa ne przy wspar ciu Eu ro pej - skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz roz - wo ju ob sza rów wiej skich.

5 US UGI REMONTOWO BUDOWLANE Hydraulik, instalacje sanitarne i C. O. monta kot³owni, grzejników, ogrzewanie pod³ogowe, przeróbki, odkurzacze centralne, pompy ciep³a C. W. U. Tel Szamba betonowe szczelne z atestem, dostawa i monta. Tel Budowa domów, tynki. Tel Malowanie, szpachlowanie agregatem. Konkurencyjne ceny. Mniejsze zu ycie materia³ów %. Tel Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja. Monta nawiewników, nasad. Udra nianie uszczelnianie kominów. Rozwi¹zywanie problemów z wilgoci¹ w domu, barze. Tel IWBUD Iwona Wi niewska wypo yczalnia sprzêtu budowlanego i i ogrodniczego: m³oty wyburzeniowe i inne zagêszczarki rusztowania pi³y spalinowe kosiarki, wykaszarki do trawy, areator sprzêt rolniczy om a, ul. Nowogrodzka 44B. Tel DOM IV / OG OSZENIA DROBNE NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 Pranie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej sprzêtem firmy niemieckiej Karcher. Pierzemy u klienta i w firmie, transport gratis. Tel EDWAL meble na zamówienie. Projekt gratis. Konarzyce. Tel , NIERUCHOMO CI DO WYNAÊCIA Do wynajêcia w om y hala o pow. 417 m2 (wys. 9,5m) oraz pomieszczenia biurowe: parter 214 m2, piêtro 214 m2. Tel Pokoje go cinne osobom samotnym, pracuj¹cym z aneksem kuchennym i ³azienk¹. Tel M-4 ul Rycerska od zaraz, umeblowane. Tel SPRZEDAM Atrakcyjna dzia³ka w Gie³czynie k. om y 18 ar. Tel Pilnie sprzedam mieszkanie 49,19 m2 III p. ul. Dmowskiego. Cena 140 tys. nowy balkon. Tel Zamieniê mieszkanie 43 m2 w centrum, na II piêtrze z balkonem, w³asno ciowe na wiêksze na osiedlu po³udnie (z dop³at¹ lub zad³u one). Tel Dwupokojowe mieszkanie, 36 m2, I piêtro w om y ul. Por. agody. Nie wymaga nak³adu finansowego. Tel Dom 140 m2, 1260 m2 dzia³ka, gara dwustanowiskowy, letnia kuchnia. G³êbocz Wielki k. niadowa. Cena 350 tys. do negocjacji. Tel Mieszkanie M-3 46 m2, 3 pokoje z kuchni¹, II piêtro, om a, ul. Piêkna (punktowiec) + gara. Cena 157 tys. z³. Tel Dom piêtrówka, Stara om a n/rzek¹ 120 m2, dzia³ka 26 arów z dostêpem do Narwi. Cena do negocjacji lub z mo liwo ci¹ zamiany na mieszkanie. Tel US UGI FINANSOWE Hossa Biuro Porad Finansowych om a ul. Wyszyñskiego 2 paw. 13 tel www. hoosa-finanse. pl Promocja! Lubisz proste regu³y i jasne sytuacje? Zawsze chcesz wiedzieæ ile zap³acisz? Proponujemy Prostoliczony kredyt gotówkowy, przyjd lub zadzwoñ. Credit Agricole om a ul. D³uga 6 tel US UGI INFORMATYCZNE Serwis technologii i systemów informatycznych. Informatyka dla firm i domu. om a. Tel , US UGI TRANSPORTOWE Us³ugi transportowe, przeprowadzki meblowozem, profesjonalnie, tanio. Tel US UGI RTV AGD Zak³ad Us³ugowy RTV Marek Brzeziak ul. Wojska Polskiego 26 a, om a. Tel wiadczy us³ugi w zakresie naprawy TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE oraz monta anten TV i SAT. US UGI KRAWIECKIE Wszystkie rodzaje szycia: naprawa namiotów, przedsionków do cam. Szycie wielkich parasoli, pawilonów ogrodowych na wzór starych. Wymiana bardzo d³ugich zamków do 5 m. Suwaki do rozmiaru 11 firma Opti. Nabijanie nap, guzików, nitów. W³asne materia³y parasolowe namiotowe poliester 100 % lub szyjemy z materia³ów klienta. Wszywanie zamków do butów, kurtek skórzanych, plecaków, toreb podró nych oraz ich naprawa. Naprawa futer i ko uchów. Kolno ul. Senatorska 2 przy parku tel , narewuslugi KRAWIECKO-KUSNIERSKIE-POP RAWKI. SZYCIE SPODNI MESKICH NA MIARE Renowacja mebli skórzanych, kurtek skórzanych ka dego rodzaju, foteli samochodowych, kierownic. OM A ul. KAZAÑSKA 4. US UGI SZEWSKIE Naprawa obuwia. om a, ul. Krótka 12. Tel Express szewc. Stary Rynek 7 (Hala Targowa). Tel SALE WESELNE, US UGI WIDEO FILMOWANIE, ZESPO Y MUZYCZNE Zdjêcia lubne imprezy okoliczno ciowe. Tel Fotograf. Tel RÓ NE Wró ka Kasia tarot numerologia. Tel , pon. pt po telefonicznym uzgodnieniu. Wró ka, tarot, numerologia. Profesjonalnie. pon. pt po telefonicznym uzgodnieniu. Tel Powiem ci o zdrowiu, mi³o ci, pracy, finansach, ostrze eniach, wrogach. Razem rozwi¹ emy twój problem. Wynajmê trak ta mowy z ostrza³k¹, rozwierakiem, suwnica z wid³akiem. Tel NAPISY NAGROBKOWE. Nagrobki granitowe. Kostka brukowa. Us³ugi remontowo budowlane i wiele innych. Tel Oprawa obrazów, Ignacy Jaworski, om a, ul. Rz¹dowa 9a. Tel MOTORYZACJA Kompleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, odgrzybianie, sprawdzanie szczelno ci oraz sprzeda opon: nowe i u ywane. Monta i wywa anie kó³ gratis. Najtaniej w om y. Stara om a p/sz., ul. Akacjowa 5. Tel Auto myjnia: pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, pranie dywanów renowacja lakieru. om a ul. Towarowa 25 (by³a baza WZGS). Tel , , Polonez Caro 1,6, 1995 rok, przebieg km, I w³a ciciel, stan bdb. Cena 1500 z³. Tel ROLNICTWO Kupie ka de zbo e paszowe, kons. gorzelniane oraz eko. równie ³ubin, rzepak, groch. Min 23 t. Zapewniam transport, place w dniu odbioru. Tel Siewnik poznaniak talerzówka 20, brony 5. Tel Zbiornik do mleka Westfalia poj. 1250, 2004 rok prod. Tel Beczkowóz Meprozet Ko cian 4300 l., 2005 rok, cena 20 tys. Stan bdb. Tel Brona talerzowa 16, stan bdb, cena 1800 z³. Tel ZDROWIE I URODA Specjalista foniatra otolaryngolog Lilianna U. Lechowicz. Tel , Prywatny Gabinet Endokrynologiczny Barbara Olszewska. Choroby tarczycy. om a, ul. Senatorska 48. Rejestracja telefoniczna KUPIÊ Komis FART zaprasza pn. pt. od przyjmê odzie w bardzo dobrym stanie, dzieciêce wózki, foteliki samochodowe, inny sprzêt w dobrym stanie. om a, ul. Krótka 4 przej cie pod filarami. SPRZEDAM Drewmax drewno opa³owe kominkowe, sk³ad opa³u przeniesiony na stacjê PKP wjazd od ul. Sikorskiego przy skupie Z³omu Trans Z³om. Tel TURYSTYKA Urodziny, spotkania integracyjne, weekend we dwoje: Agroturystyka Weso³a Zagroda k. Wizny, Srebrowo 46, Tel PRACA Zatrudniê na pe³en etat kosztorysanta, wynagrodzenie do uzgodnienia. Tel

6 NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 REKLAMA / V MIESZ KA NIA W OM Y ród mie cie pow. 45,42 m2, II piê - tro, 2 po ko je z³ tel ul. Rey mon ta pow. 48,8 m2, III piê - tro, 2 po ko je z³ tel ul. Ka zañ ska pow. 57,5 m2, II piê tro, no we bu dow nic two z³ tel ul. Rey mon ta pow. 59,74 m2, III piê - tro, 3 po ko je z³ tel ul. Niem ce wi cza pow. 67,25 m2, par ter, now sze bu dow nic two z³ tel (OB NI KA CE NY!!!) ul. Mo niusz ki pow. 72,48 m2, IV piê - tro, wy koñ czo ne, 4 po ko je z³ tel ul. Kon sty tu cji 3-go Ma ja pow. 73 m2, par ter, 4 po ko je z³ tel DO MY om a ul. No wo grodz ka pow. 130 m2, pow. dzia³ ki 1148 m2, wy koñ czo ny, wol no sto j¹ cy z³ tel Sta ra om a przy Szo sie pow. 112m2, pow. dzia³ ki 1000m2, wy koñ czo - ny, par te ro wy z pod da szem u yt ko - wym z³ tel Mor gow ni ki gm. No wo gród pow. 150, dom let ni sko wy na skra ju la sy, do - stêp do rze ki z³ tel om a ul. ¹ ko wa pow. 275 m2, pow. dzia³ ki 642 m2, bu dy nek po ka pi tal - nym re mon cie, par ter przy sto so wa ny do pro wa dze nia dzia ³al no ci go spo dar - czej z³ tel (Ku pu - j¹ cy 0%) Pi¹t ni ca pow. 160m2, pow. dzia³ ki 622 m2, dom wol no sto j¹ cy z³ tel DZIA KI ROL NE Sta re Ra to wo gm. nia do wo pow. 1,73 ha, grun ty rol ne z³ tel Sta re Ra to wo gm. nia do wo pow. 3,11ha, grun ty rol ne z³ tel Gna to wo gm. Gra bo wo pow. 2,61ha, grunt rol ny z³ tel Wi la mo wo gm. Przy tu ³y grun ty rol ne o ró nych po wierzch niach z³ / ha tel Ko kosz ki gmi na Wi zna pow. 3,08 ha, grunt rol ny czê cio wo za le sio ny z³ tel Ko zi ki Ol szy ny pow. 7,99ha, grunt rol ny czê cio wo za le sio ny, mo li wo æ za bu do wy z³ tel

7 NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 REGION / 5 Cecylia Piotrowska z Ma³ego P³ocka skoñczy³a 100 lat Ju bi lat ka ode bra ³a z r¹k Se kre tarz Gmi ny Be aty Mu niak li sty gra tu - la cyj ne prze s³a ne przez Pre mie ra RP Do nal da Tu ska oraz Wo je wo dê Pod la skie go Ma cie ja yw no. Po tem by³ szam pan, a tak e tort i od pie wa ne grom kie 200 lat przez licz nie zgro ma dzo n¹ ro dzi nê oraz ofi - cjal nych go ci. Pa ni Ce cy lia po mi mo tak sê dzi we go wie ku znaj du je siê w nie - z³ej for mie, cho cia ma ju pro ble my z sa mo dziel nym po ru sza niem siê i mu - si jej w tym po ma gaæ bra ta ni ca Bar - ba ra Fa bi szew ska, któ ra na co dzieñ siê ni¹ opie ku je. Ju bi lat ka wie le prze sz³a w swym y - ciu. Jej ro dzi na zmu szo na by ³a wy je - chaæ na te re ny dzi siej szej ukra iny, a jej oj ciec zo sta³ skie ro wa ny do ro bót w ko - pal ni, gdzie pra co wa³ ja ko bu chal ter. W okre sie pierw szej woj ny wia to wej ro dzi na roz dzie li ³a siê. Ce cy lia wy je cha - Opr. i fot. ly plock.pl ³a z oj cem, któ re go skie ro wa no do pra - cy na sy be rii, a mat ka z po wo du cho ro - by zo sta ³a z m³od szym bra tem na ukra - inie. Po po wro cie do kra ju Pa ni Ce cy - lia zaj mo wa ³a siê kra wiec twem, a tak - e opie ko wa ³a siê dzieæ mi w Ostro ³ê - ce, a pó niej w Bia ³ym sto ku. Przed sied mio ma la ty za miesz ka ³a w Ma ³ym P³oc ku u swo jej bra ta ni cy, gdzie prze by wa do dzi siaj ma j¹c tam wspa nia ³¹ opie kê. Dzieñ do bry, ju je stem! Lilia Cymek Syn pañstwa D¹browskich Cze ka my na jesz cze wiê cej na krê tek! Laura Chludziñska Córka pañstwa O ci³owskich Lena Rokicka Córka pañstwa Zacharczyków Amel ka, Ra fa³ i Ja Fe renc Mag da le na i Mar cin u ka szew scy Z ra do ci¹ przed sta wia my Pañ stwu dzie ci, któ re przy sz³y na wiat w Szpi ta lu Wo je wódz kim w om y oraz w Szpi ta lu Po wia to wym w Za - mbro wie. Ka ta rzy na i Grze gorz D¹ brow scy z Za mbro wa po dzie wiê ciu mie si¹ cach ocze - ki wa nia do cze ka li siê syn ka. Ch³o piec na wie cie po ja wi³ siê 13. lip ca o godz. 21:05 z wa g¹ 2240 g i wzro stem 48 cm. W wy bo rze imie nia ro dzi com po mo e dum ne ro dzeñ stwo: trzy let nia Kin ga i rocz ny Da mian oraz szczê li wi dziad ko wie: Bar ba ra i Hen ryk Wy soc cy oraz Bar ba ra i Hen ryk D¹ brow scy. Le na Ro kic ka uro dzi ³a siê 16. lip ca o godz. 9:34 z wa g¹ 3520 g i wzro stem 54 cm. Za ko cha ni w swo jej cór ci ro dzi ce to Wio le ta i Ar tur Ro kic cy z Za mbro wa. W do mu na m³od sz¹ sio strê cze ka dum ny brat, dzie siê cio let ni Kry stian. Szczê li wi dziad ko wie dzie ci to: Ma rian na i Ka zi mierz Tysz ka oraz Kry sty na i Bog dan Ro kic - cy. Ka je tan D¹ brow ski Ma³ go rza ta i Ar tur Za char czyk z miej sco wo ci Po da sie do cze ka li siê cór ci. Dziew czyn ka uro dzi ³a siê 18. lip ca o godz. 14:29 z wa g¹ 3450 i wzro stem 56 cm. Ro dzi ce jesz cze nie zde cy do wa li siê na imiê dla ma leñ stwa, ale po mo g¹ im w tym dziad ko wie dziew czyn ki: Jan i Ire na Za char czyk oraz Han na i Ro bert Osta szew scy i sio stra Ju lia. Bar tek Za rañ ski Na ta lia i Ku ba Ba rzyk El wi ra i To masz O ci ³ow scy z Ko wa lów ki zo sta li ro dzi ca mi po raz dru gi. Ma - leñ ka dziew czyn ka na wie cie po ja wi ³a siê 18. lip ca o godz. 15:50 z wa g¹ 3050 g i 56 cm. W wy bo rze imie nia dla dziew czyn ki ro dzi com po mo e star sza cór ka: trzy - let nia Zu zia oraz dziad ko wie dziew czy nek: Ewa i Mi ro s³aw O cio ³ow scy i Wan da Ja kim czuk. Na krêt ki zbie ra my dla Ka mi la, któ ry cier pi na prze pu kli nê opo no wo rdze nio w¹ z po ra e - niem koñ czyn dol nych. Kor ki s¹ po trzeb ne na no wy sprzêt, któ ry umo li wi mu sa mo dziel - ne po ru sza nie siê, po dusz kê i ma te rac prze ciw o dle y no wy. Po uzbie ra niu od po wied niej ilo ci na krê tek, nasz bo ha ter bê dzie móg³ za mie niæ je na pie - ni¹ dze i ku piæ nie zbêd ny sprzêt. Pla sti ko we ko recz ki mo e cie Pañ stwo przy no siæ co dzien nie do re dak cji Ty go dni ka Na rew, Te le - wi zji Na rew i por ta lu Na rew. in fo przy Sta rym Ryn ku 13 w om y. Za pra sza my od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w godz. 8:00-16:00 oraz w so bo tê w godz. 9:00-13:00. Przed sta wia my Pañ stwu dzie ci, któ re po ma ga j¹ Ka mi lo wi i po dzie - li ³y siê z na mi swo imi na krêt ko wy - mi zbio ra mi. Ma te usz Pi sañ ski z dziad kiem Wi tol - dem Lau ra Chlu dziñ ska na wie cie po ja wi ³a siê 18. lip ca o godz. 20:37. Dum ni ro - dzi ce dziew czyn ki to An na i Da riusz Chlu dziñ scy z om y. W kar cie uro dze nia za - no to wa no, e Lau ra w chwi li na ro dzin wa y ³a 2800 g i mie rzy ³a 52 cm. W do mu na sio strzycz kê cze ka sze cio let nia Ju lia. Szczê li wi dziad ko wie dziew czy nek to: Gra - y na i Ry szard Chlu dziñ scy oraz Han na i Wie s³aw Trza ska. Li lia Cy mek to pierw sze dziec ko Agniesz ki i Ro ber ta Cy mek z om y. Dziew - czyn ka uro dzi ³a siê 19. lip ca o godz. 23:38 z wa g¹ 3500 g i wzro stem 56 cm. Za - ko cha ni w swo jej wnu si dziad ko wie to: Bar ba ra i Ka zi mierz Szpo per oraz Je rzy Cy - mek. Wszyst kim Ro dzi com i Dziad kom gra tu lu je my, a dzie ciom y czy my du o zdro wia i bez tro skie go dzie ciñ stwa!

8 6 / LUDZIE NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 Bboy-e z C. T. Group wywalczyli udzia³ w Mistrzostwach wiata! Pod czas roz gry wa nych Mi strzostw Eu ro py IDO Eu ro pe an Cham pion ship w S³o we nii (Ko per) w dniach lip - ca, w któ rych udzia³ wziê ³o 28 pañstw, bboy -e z MDK -D T wy wal czy li udzia³ w Mi strzo stwach wia ta. Zdo by wa j¹c dru gie miej sce w ka te go rii Bre ak dan ce Te ams Adults do sta li mo li wo æ wy jaz - du na IDO World Hi phop, Elec tric Bo ogie and Bre ak dan ce Cham pion - ships do Bo hum, któ re od bê d¹ siê 3-7 pa dzier ni ka 2012 w Niem czech. Gru pê w sk³a dzie: Ma riusz Bro mir - ski, Ma ciej Brzo stow ski, Pa we³ Chwat - ko, Bar tosz Ku nia rek, Ad rian Pa rzych, An na So bo ciñ ska i Kac per Zien tal ski przy go to wy wa³ Ma rek Ki siel. Za koñ czy ³y siê Wa ka cje na fa li 120 dzie ci wziê ³o udzia³ w dwu ty - go dnio wych za jê ciach na P³y wal - ni Miej skiej nr 2 w om y. Wa ka - cje na fa li to cykl spo tkañ pod - czas któ rych naj m³od si bra li udzia³ w grach i za ba wach przy go - to wa nych przez in struk to rów. Jula zdoby³a dwie statuetki: Najlepszy Debiut i Artysta ESKA Eska Mu sic Awards to na gro dy przy zna wa ne przez Ra dio Eska. Ju po raz je de na sty na gro dy otrzy ma li naj lep si ar ty ci w tym 21-let nia Ju - la z om y. Ju la by ³a no mi no wa na w czte rech z o miu ka te go rii EMA Wal czy ³a o mia no naj lep szej ar tyst ki, naj lep sze go hi tu, de biu tu oraz naj lep sze go ar ty sty na Eska. pl. Dziê ki Pañ stwa g³o som ³om y nia ka zdo by ³a dwie sta tu et ki: Naj lep szy De biut 2012! i Naj lep szy Ar ty sta Eska. pl Przy po mnij my, e Ju li ta Fa bi szew ska osi¹ gnê ³a ju wiel ki suk ces na fe sti wa lu TOP tren dy Zdo by ³a wte dy trzy na gro dy: na gro dê od s³u cha czy ra dia RMF MA XXX, na gro dê od pu blicz no ci oraz na gro dê od in ter nau tów. Na to miast 14. sierp nia br. uka e siê de biu tanc ka p³y ta Ju li Na kra wê dzi. Fot. ce bo ok.com/ju lapl W pro gra mie wa ka cyj nym mie li - my wie le wspa nia ³ych atrak cji w wo - dzie m. in. na uka i do sko na le nie p³y wa - nia, ko szy ków ka i siat ków ka wod - na mó wi Mi le na Gra bow ska, in struk - tor ka. Ma li p³y wa cy bê d¹ szu ka li skar - bów i zje d a li w ru rze na czas. Zje - d al nia cie szy ³a siê naj wiêk sz¹ po pu lar - no ci¹ w ród naj m³od szych uczest ni - ków za jêæ. Uczest ni cy w wie ku od 5 do 16 lat spo ty ka li siê z in struk to ra mi 5 dni w ty - go dniu w godz. 12:00-14:00. Dzi siaj (20.07) pod czas za koñ cze - nia Wa ka cji na fa li, dzie ci mo g³y p³y - waæ w pa rze z p³e two nur kiem. In ny mi atrak cja mi by ³y m. in. pod wod ny sla - lom, wy ³a wia nie przed mio tów z dna, ma te ma ty ka w g³ê bi nach, przy asy cie wy kwa li fi ko wa ne go p³e two nur ka. Ce lem za jêæ jest po pu la ry za cja p³y - wa nia oraz gier i za baw w wo dzie, a tak - e pro pa go wa nie zdro we go try bu y cia. Za jê cia pro wa dzo ne bê d¹ przez do - wiad czo nych in struk to rów p³y wa nia, ani ma to rów spor tu Miej skie go O rod - ka Spor tu i Re kre acji w om y. Pod - czas trwa nia Wa ka cje na fa li na te re - nie niec ki ba se no wej, oprócz ra tow ni - ków WOPR, prze by waæ bê d¹ in struk to - rzy p³y wa nia i ani ma to rzy spor tu. Ma ³a Czar na i Bach W om y od by³ siê pierw szy kon cert z cy klu Ma ³a Czar na i Bach, któ - ry zor ga ni zo wa no w ra mach let nich ini cja tyw kul tu ral nych Ar ty ci wy ko na li utwór Kan ta ta o ka wie BWV 211 Ja na Se ba stia na Ba cha, jed - ne go z naj po pu lar niej szych twór ców ba ro ko wej mu zy ki. Kon cert po prze dzi ³a ga wê da o co dzien nych oby cza jach epo ki ba ro ku. W pro - gra mie spo tka nia tak e nie zbra k³o ar to bli wych opo wia dañ i sce nek te atral nych. Or ga ni za to rem przed siê wziê cia by ³o Sto wa rzy sze nie Mi ³o ni ków Mu zy ki Mu si ca Sa cra, Sto wa rzy sze nie Spo ³ecz no Kul tu ral ne Tak oraz Im pre sa riat Mu zycz ny Pro Art. W tym wy da rze niu wzi¹³ udzia³ Wi ce wo je wo da Pod la ski Woj ciech Dzierz gow - ski. W swo im wy st¹ pie niu pod kre li³ za an ga o wa nie i pro fe sjo na lizm or ga ni za to rów w przy go to wa nie pre sti o wych kon cer tów: Or ga ni zo wa ny przez Pañ stwa Fe sti wal wpi sa³ siê ju w ka len darz kul tu ral ny na sze go re gio nu. Dziê ku jê za za an ga o wa nie w pro pa go wa nie sztu ki w wo je wódz - twie pod la skim. Pro szê przy j¹æ mo je wy ra zy uzna nia za wk³ad w³o o ny w przy go - to wa nie te go wy da rze nia. Gra tu lu jê ini cja ty wy, któ ra cie szy siê uzna niem, jed no cz¹c co raz wiê cej miesz kañ ców na sze go wo je wódz twa na ka dym z or ga ni zo wa nych przez Pa na przed siê wziêæ. y czê ko lej nych traf nych pro jek tów oraz ra do ci i sa tys - fak cji ze zre ali zo wa nych w przy sz³o ci pla nów. Wi ce wo je wo da Pod la ski prze ka za³ li sty gra tu la cyj ne or ga ni za to rom let nich ini cja tyw kul tu ral nych Let nie ini cja ty wy kul tu ral ne to wspól na na zwa sze re gu przed siê wziêæ, któ re cie sz¹ siê uzna niem miesz kañ ców wo je wódz twa pod la skie go. Uczest ni cy wy da rze nia ju mo gli wy s³u chaæ pierw - sze go kon cer tu Ma ³a Czar na i Bach, ko lej ne od bê d¹ siê w Au gu sto wie iwbia ³ym sto ku. Wszy scy za in te re so wa - ni udzia ³em w let nich ini cja ty wach kul - tu ral nych mo g¹ wzi¹æ udzia³ w IV Let - nim Fe sti wa lu Cho pin nad Net t¹, XI Mu zycz nych Spo tka niach z Na tu r¹ FRAN CISZ KIA DA, XII Kon cer tach przed Hej na ³em, Bia ³o stoc kim Di ver ti - men to. Opr. i fot.: Beata Borowska

9 NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 WA NE SPRAWY / 7 PORADY PRAWNE MECENASA R E M I G I U S Z A F A B I A Ñ S K I E G O Pa ni Ania z Za mbro wa: Pra cu jê w skle pie ja ko sprze - daw ca. W stycz niu te go ro ku po wie lu la tach nie na gan nej pra cy, po pe³ ni ³am prze wi nie nie pra cow - ni cze, za co zo sta ³am uka ra na ka - r¹ na ga ny. Na po cz¹t ku lip ca otrzy ma ³am wy mó wie nie z pra cy za trzy mie siêcz nym okre sem wy po - wie dze nia. Umo wa o pra cê roz wi¹ - e siê z koñ cem pa dzier ni ka 2012 ro ku. Ja ko po wód wy mó wie - nia szef wska za³ je dy nie, e po pe³ - ni ³am w stycz niu to wy kro cze nie pra cow ni cze. Czy jest praw d¹, e nie mo na dwa ra zy ka raæ za to sa mo? Pa ni Aniu, przede wszyst kim na le y wska zaæ, e wy po wie dze nie umo wy o pra cê nie jest ka r¹. Jest to upraw nie - nie, któ re przy s³u gu je za rów no pra co - daw cy, jak i pra cow ni ko wi. W przed sta - wio nej przez Pa ni¹ sy tu acji fak tycz nej wi dzê pro blem na tu ry praw nej, a mia - no wi cie w mo jej oce nie, przy czy na wy - po wie dze nia umo wy o pra cê nie jest za - sad na. W sta rej uchwa le S¹ du Naj wy - sze go z 27 czerw ca 1985 r. (III PZP 10/85), któ ra jest na dal ak tu al na, za war - to wy tycz ne do ty cz¹ ce wy k³ad ni art. 45 Ko dek su pra cy i prak ty ki s¹ do wej sto so - wa nia te go prze pi su w za kre sie oce ny za sad no ci wy po wie dze nia umo wy na czas nie okre lo ny. Miê dzy in ny mi wska za no w tej uchwa le, e je e li oko - licz no æ uza sad nia j¹ ca wy po wie dze nie umo wy o pra cê w sku tek up³y wu cza su sta ³a siê nie ak tu al na ze wzglê du na cel wy po wie dze nia, mo e ona byæ uzna - na za nie uza sad nio n¹. W Pa ni przy pad - ku, sko ro zo sta ³a Pa ni uka ra na za prze - wi nie nie pra cow ni cze w stycz niu, to w sy tu acji nie na gan nej pra cy za rów no przed jak i po, uka ra nie to i wska zy wa - nie prze wi nie nia ja ko pod sta wy uza sad - nia j¹ cej wy po wie dze nie po 6 mie si¹ cach na le y uznaæ za nie za sad ne. na listy czekamy pod adresem Dzia³ ki in we sty cyj ne na sprze da w Kol nie Sa mo rz¹d Kol na og³o si³ prze targ na sprze da ko lej nych dzia ³ek po - ³o o nych na te re nach in we sty cyj - nych mia sta. Og³a sza my prze targ na dzia³ ki w par ku in we sty cyj nym in for mu je An drzej Du da, bur mistrz Kol - na. Chêt ne go ma my co praw da tyl ko na jed n¹ dzia³ kê, ale prze targ do ty czy trzech miejsc. Prze targ jest w pew nym sen sie ogra ni czo ny, po nie wa trze ba z³o yæ do ku men ta cjê, czy li za de kla ro - waæ ilo æ osób, któ re bê d¹ mo g³y byæ za trud nio ne po za koñ cze niu bu do wy in we sty cji. To dla nas bar dzo istot ne. Oprócz te go fir ma, czy li przed siê bior - ca, któ ry bê dzie wpro wa dza³ da ny pro - dukt, mu si byæ in no wa cyj ny. My lê, e w dzi siej szych cza sach nie bê dzie to trud ne, bo in no wa cyj no æ pro duk tu, pro duk cji czy us³ug mo e byæ w sfe rze mar ke tin gu, w sfe rze sa me go pro duk tu, tech no lo gii i wy ko ny wa nia te go pro - duk tu. Wszyst kie in for ma cje mo - na uzy skaæ w wy dzia le roz wo ju go spo - dar cze go w Urzê dzie Mia sta w Kol nie. Tam uzy ska cie pañ stwo pro fe sjo nal n¹ po moc. Za pra sza my wszyst kich przed - siê bior ców do prze tar gu i do wy dzia ³u roz wo ju go spo dar cze go, aby uzy skaæ in for ma cje o grun tach, któ re s¹ do sprze da y. To na praw dê atrak cyj ne grun ty, bar dzo do brze uzbro jo ne i za nie wiel ka ce nê. In te re sem mia sta W okre sie wa ka cji za pra sza my m³o dzie w wie ku od 12 lat i oso - by do ro s³e na bez p³at ne tre nin gi K -1, Kick bo xin gu i Ka ra te Ky oku - shin in for mu je Da riusz Syr nic ki, pre zes KK. Tre nin gi od by wa j¹ siê w po nie dzia³ ki i ro dy w dwóch gru pach wie ko wych: lat o godz ; 16 lat i star si o godz w sal ce KK przy Al. Le gio nów 60A. Za jê cia od by wa j¹ siê dziê ki do fi - nan so wa niu Urzê du Mia sta om a w ra mach za da nia om yñ skie go Pro - gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wi¹ zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych oraz Pa to lo - gi Spo ³ecz nej na 2012 rok. Wiê cej in - for ma cji pod nu me rem te le fo nu: nie jest jak naj lep sza sprze da grun tów, a stwo rze nie jak naj wiê cej miejsc pra cy. Sa mo rz¹d kol na za in te re so wa ny jest tak e sprze da ¹ i za go spo da ro wa - niem po ³o o ne go w cen trum mia sta bu dyn ku ko mu nal ne go. Jest zgo da ra dy na sprze da tej dzia³ ki i te go mie nia, acz kol wiek bê - dzie my ana li zo wa li sy tu acjê do da je bur mistrz Kol na. Gdy by po ja wi ³y siê rod ki, któ re po zwo l¹ nam od re stau ro - waæ ten bu dy nek, chêt nie by my to zro - bi li. Bu dy nek jest z 1921 ro ku. W 2004 po wsta ³a tu taj ochron ka dla dzie ci bez - dom nych i my lê, e war to, e by ten bu dy nek na dal ist nia³ i pe³ ni³ swo j¹ funk cjê. W tym ro ku roz po czy na my bu do - wê bu dyn ku so cjal ne go, któ ry wy nie sie ok. 2,5 mln z³o tych, a koszt re no wa cji czy re kon struk cji te go bu dyn ku to orien ta cyj nie koszt ok. 3,5 mln z³o tych. Mó wi my o rod kach, któ re trze ba wy - dat ko waæ w mie cie w któ rym bu d et jest ok. 30 mln z³o tych, czy li tak na - praw dê jed no rocz ne rod ki wol ne, a mo e na wet i wiê cej ni trze ba by prze zna czyæ na sa m¹ re kon struk cjê, a ma my prze cie do wy bu do wa nia i wy - re mon to wa nia wie le ulic, któ re od lat nie by ³y re mon to wa ne. W Kol nie przy k³a dem do bre go za - go spo da ro wa nia obiek tu za byt ko we go jest daw na sy na go ga. W grun to wa nie wy re mon to wa nym bu dyn ku zo sta³ urz¹ dzo ny ho tel oraz lo kal ga stro no - micz ny s³u ¹ cy tak e ja ko sa la kon cer - to wa. Wa ka cyj ne bez p³at ne tre nin gi K -1, Kick bo xin gu i Ka ra te Ky oku shin KRONIKA POLICYJNA TI REM WJE CHA W DOM W no cy 21. lip ca, tu po go dzi nie 2.30 dy ur ny za mbrow skiej Po li cji po - wia do mio ny zo sta³ o ciê a rów ce, któ ra wje cha ³a w drew nia ny dom. Do zda rze nia do sz³o na uli cy Ostrow skiej, bê d¹ cej czê ci¹ prze bie ga j¹ cej przez mia sto dro gi kra jo wej nr 8. Na miej sce na tych miast skie ro wa ne zo - sta ³y po li cyj ne pa tro le. Tam mun du ro wi wstêp nie usta li li, e 56-let ni oby wa - tel o twy ja d¹c mer ce de sem z na cze p¹ w kie run ku Bia ³e go sto ku z nie usta - lo nych przy czyn stra ci³ pa no wa nie nad po jaz dem. W wy ni ku te go tir zje cha³ na le we po bo cze dro gi i ude rzy³ w sto j¹ cy tam dom. Na stêp nie ciê a rów - ka prze wró ci ³a siê na bok ta ra su j¹c czê æ jezd ni. Na szczê cie oka za ³o siê, e bu dy nek by³ nie za miesz ka ³y i ni ko go tam nie by ³o. Na sku tek zde - rze nia kie row ca tra fi³ do szpi ta la na ob ser wa cjê. Ba da nie po bra nej od nie - go krwi wy ka e, czy by³ trze wy. Dro ga by ³a tam za blo ko wa na przez po - nad czte ry go dzi ny. Jak do sz³o do zda rze nia i ja kie by ³y je go do k³ad ne oko - licz no ci wy ja nia j¹ za mbrow scy po li cjan ci. NAR KO TY KI W MIESZ KA NIU W mi nio ny czwar tek (19.07) funk cjo na riu sze Wy dzia ³u Kry mi nal ne go Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Za mbro wie wkro czy li do jed ne go z miesz - kañ na te re nie mia sta. Z usta leñ mun du ro wych wy ni ka ³o, e miesz ka j¹ cy tam 20-la tek mo e po sia daæ w do mu nar ko ty ki. Po li cjan ci siê nie po my li li. W prze szu ki wa nym po miesz cze niu zna le li po nad pó³ ki lo gra ma su szu ro - lin ne go oraz kil ka dzie si¹t gra mów bia ³e go prosz ku. Po zba da niu za bez - pie czo nych sub stan cji oka za ³o siê, e jest to ma ri hu ana i am fe ta mi na. Te - raz za trzy ma ny mê czy zna za swo je po stê po wa nie od po wie przed s¹ dem. NA PAD NA POCZ TÊ W NO WO GRO DZIE ZO STA ZA TRZY MA NY 6 lip ca, oko ³o go dzi ny 13 do pla ców ki pocz to wej w No wo gro dzie wszed³ mê czy zna. Gro ¹c pra cow ni com pocz ty przed mio tem przy po mi - na j¹ cym broñ, za ¹ da³ wy da nia pie niê dzy. Mê czy zna roz bi³ szyb kê od - dzie la j¹ c¹ czê æ klien tów od tej dla pra cow ni ków i za bra³ sto j¹ c¹ na la - dzie tac kê z bi lo nem w kwo cie oko ³o 150z³. Pra cow ni ce pocz ty nie wy da ³y na past ni ko wi ¹ da nych pie niê dzy i w³¹ czy ³y in sta la cjê alar mo w¹. Wte dy to sp³o szo ny na past nik uciek³. Na miej sce na tych miast uda li siê za alar mo wa - ni po li cjan ci. om yñ scy funk cjo na riu sze przez kil ka na cie dni in ten syw nie pra co wa li nad usta le niem to sa mo ci spraw cy. Dziê ki tej mud nej pra cy w mi nio ny po nie dzia ³ek na te re nie om y po li cjan ci usta li li i za trzy ma li, ca³ - ko wi cie za sko czo ne go 37-let nie go mê czy znê po dej rze wa ne go o po pe³ - nie nie te go prze stêp stwa. Wczo raj S¹d na wnio sek Pro ku ra to ra i Po li cji, za sto so wa³ wo bec 37-lat ka ro dek za po bie gaw czy w po sta ci tym cza so we - go aresz to wa nia na okres 3 mie siê cy. Mê czy zna przy zna ³a siê do te go czy nu, za któ ry gro zi nie mniej ni 3 la ta po zba wie nia wol no ci. SPRAW CA OGRA BIA NIA CMEN TA RZA ZA TRZY MA NY Po li cjan ci z Wy dzia ³u Kry mi nal ne go ³om yñ skiej Po li cji, w wy ni ku in ten - syw nie pro wa dzo nych czyn no ci za trzy ma li mê czy znê, któ ry w ma ju te go ro ku ogra bi³ na grob ki znaj du j¹ ce siê na jed nym z ³om yñ skich cmen ta rzy. 62-la tek przy zna³ siê do kra dzie y dwóch mo siê nych ró y czek z po mni - ków, ozdob nej mo siê nej kom po zy cji w for mie mar ge ry tek i dwóch mie - dzia nych ga ³¹ zek, któ re wy rwa³ z p³yt na grob nych. Po szko do wa ni swo je stra ty osza co wa li na bli sko 2 ty si¹ ce z³o tych. Te raz mê czy zna za swo je po stê po wa nie od po wie przed s¹ dem. Gro zi mu ka ra na wet do 8 lat po zba - wie nia wol no ci. PO SZU KI WA NY 26-LA TEK OD PO WIE ZA KRA DZIE E Mun du ro wi z Po ste run ku Po li cji w Je dwab nem wspól nie z funk cjo na - riu szo wi Wy dzia ³u Kry mi nal ne go Ko men dy Miej skiej Po li cji w om y, za - trzy ma li 26-let nie go miesz kañ ca gmi ny Pi¹t ni ca, po dej rze wa ne go o kra - dzie e na te re nie dwóch gmin. Do kra dzie y w gmi nie Wi zna do sz³o w po - ³o wie czerw ca bie ¹ ce go ro ku. Wte dy to, z pa stwi ska po ³o o ne go nie da le - ko wsi zgi nê ³a czar no -bia ³a ja ³ów ka o war to ci 5 ty siê cy z³o tych, a w in nej miej sco wo ci port fel z do ku men ta mi i kar t¹ ban ko ma to w¹. 26-la tek przy - zna³ siê do przed sta wio nych mu dwóch za rzu tów. Oka za ³o siê jed nak, e to nie je dy ne czy ny ja kich siê do pu ci³, bo wiem ma te ria³ ze bra ny przez funk cjo na riu szy z Wy dzia ³u Kry mi nal ne go ³om yñ skiej ko men dy, po zwo li³ na przed sta wie nie mu wczo raj ko lej nych za rzu tów. Tym ra zem mê czy zna przy zna³ siê do te go, e pod ko niec wrze nia ubie g³e go ro ku w jed nej z miej sco wo ci w gmi nie Pi¹t ni ca po w³a ma niu siê do bu dyn ku sto lar ni ukrad³ z niej miê dzy in ny mi: trzy pla sti ko we okna, dwie tacz ki, sil nik elek - trycz ny, a tak e czte ry ko ³a z alu mi nio wy mi fel ga mi, po wo du j¹c stra ty w wy so ko ci 5 ty siê cy z³o tych. Po nad to, w lu tym te go ro ku, z bu dyn ku go - spo dar cze go na tej sa mej po se sji, ukrad³ oko ³o 150 me trów prze wo du elek trycz ne go na kwo tê 3 ty siê cy z³o tych, na to miast w ma ju, w in nej miej - sco wo ci ukrad³ z obo ry dwie kro wy o war to ci 9 ty siê cy z³o tych. Czy nów tych do pu ci³ siê dzia ³a j¹c w wa run kach re cy dy wy. 26-la tek by³ te po szu - ki wa ny do od by cia ka ry po zba wie nia wol no ci, tra fi³ wiêc do Za k³a du Kar - ne go. Za swo je po stê po wa nie bê dzie od po wia da³ przed s¹ dem.

10 8 / SPORT NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 PI KA NO NA Wy dzia³ Gier i Ewi den cji Pod la skie go Zwi¹z ku Pi³ ki No nej do ko na³ lo so wa nia I i II run dy Okrê go - we go Pu cha ru Pol ski. W pierw szej fa zie roz gry wek (wszyst kie me cze 5 sierp nia o godz. 15:00) wy st¹ pi¹ dru y ny ama tor skie oraz gra j¹ ce na co dzieñ w B -kla - sie i A -kla sie, a w dru giej (15 sierp nia, godz. 17:00) do - ³¹ cz¹ do nich ze spo ³y z okrê gów ki. Z ze spo ³ów z na - sze go re gio nu Skra Wi zna za gra w pierw szym me czu z Or ³em Ty ko cin, a Vic to ria Je dwab ne z KS Miast ko - wo. W przy pad ku zwy ciê stwa za wod ni cy z Wi zny w ko lej nym me czu zmie rz¹ siê w re zer wa mi KS - -u 1926 om a, a gra cze Vic to rii lub Miast ko wa z Po - lo ni¹ Racz ki. W II run dzie za gra j¹ te For ty Pi¹t ni ca, któ re na wy je dzie po wal cz¹ z lep szym z pa ry CO KiS Cie cha no wiec Ruch Wy so kie Ma zo wiec kie. Szczê - cie w lo so wa niu mia ³a eki pa KS nia do wo, któ ra dziê ki wol ne mu lo so wi za cznie do pie ro od III run dy. *** W mi nio nym ty go dniu dru y ny z na sze go re gio - nu przy go to wu j¹ ce siê do no we go se zo nu ro ze gra ³y ko lej ne me cze ko trol ne. Dwa zwy ciê stwa od nio s³a eki - pa Olim pii Za mbrów, któ ra po 2:1 po ko na ³a Ostro - viê Ostrów Ma zo wiec ka (IV li ga) i Ma zu ra Kar czew (III li ga). Rów nie dwa me cze za li czy³ KS 1926 om - a. Naj pierw w ro dê uleg³ 0:3 II -li go we mu wi to wi No wy Dwór Ma zo wiec ki w run dzie przed wstêp nej Pu cha ru Pol ski (szer sza re la cja obok), a w so bo tê w spa rin gu w ta kim sa mym sto sun ku prze gra³ z ze - spo ³em Eks tra kla sy, GKS -em Be³ cha tów. Trze ci z na - szych trze cio li gow ców, Orze³ Kol no, ju pod wo dz¹ no we go tre ne ra, Da riu sza Na ro lew skie go, zre mi so wa³ ze Zni czem Bia ³a Pi ska (IV li ga) 2:2 oraz uleg³ Spar cie Sze pie to wo (IV li ga) a 1:5. Z dru yn wy stê pu j¹ cych w li dze okrê go wej pierw - sze gry kon tro l ne za gra ³y For ty Pi¹t ni ca, któ re ule g³y 1:2 be nia min ko wi tej kla sy roz gryw ko wej, KS nia do - wo, a tak e spad ko wicz z IV li gi, KS 1926 II om a, któ ry roz gro mi³ Skrê Wi zna (A -kla sa) 5:0. In ny A -kla - so wiec, KS Miast ko wo, uda nie roz po czê ³o, wy gry wa - j¹c a 6:2, z Rze ku nian k¹ Rze kuñ. RE GA TY EXTRA SPORT PI KA NO NA Hi sto ria lu bi siê po wta rzaæ Przy go da KS -u 1926 om a z roz gryw - ka mi Pu cha ru Pol ski na szcze blu ogól no - pol skim w se zo nie 2012/13 trwa ³a bar dzo krót ko. Ju w run dzie przed wstêp nej ³om - a nie nie spro sta li eki pie II -li go we go wi - tu No wy Dwór Ma zo wiec ki, ule ga j¹c na w³a snym sta dio nie 0:3. Pod opiecz ni tre ne ra S³a wo mi ra Kop czew - skie go przy stê po wa li do ro do we go me czu w nie co zmie nio nym sk³a dzie w po ró wa niu do te go, ja ki w po ³o wie czerw ca wy wal czy³ okrê go wy Pu char Pol ski. Oprócz te go do ze - spo ³u do ³¹ czy ³o trzech no wych za wod ni - ków Mar cin Trusz kow ski (Ostro via Ostrów Ma zo wiec ki), u kasz Grzy bow ski (Olim pia Za - mbrów) i Hu bert Kar wac ki (Orze³ Kol no), któ - rzy mie li za le d wie osiem dni na zgra nie siê z po zo sta ³y mi pi³ ka rza mi. Naj wiêk szym os³a - bie niem by³ jed nak brak Pa try ka Szy mañ skie go, któ ry wy je cha³ na te sty do I -li go wej Mie dzi Le - gni cy. Mi mo to szko le nio wiec ³om an by³ po - zy tyw nie na sta wio ny Ta nio skó ry nie sprze da - my i bê dzie my wal czyæ o awans. Bo prze cie je - ste my klu bem, któ ry po wo li, ma ³y mi krocz ka - mi chce doj æ do tej II li gi pod kre la³ Kop - czew ski. I trze ba przy znaæ, e w pierw szej od - s³o nie spo tka nia nie by ³o wi daæ du ej ró ni cy w grze obu ze spo ³ów. Co wiê cej, zde cy do wa nie lep sze oka zje do zdo by cia go la mie li ³om a nie. Gra cze wi tu nie po tra fi li za gro ziæ bram ce Da - nie la Iwa now skie go z ak cji, a czy ni li to tyl ko po sta ³ych frag men tach gry. I w³a nie w ta ki spo sób no wo dwo rza nie zdo by li pierw sze go go - la w tym me czu. W 38. mi nu cie po rzu cie ro - nym ar bi ter do pa trzy³ siê za gra nia rê k¹ u ka sza Trusz kow skie go w po lu kar nym i bez wa ha nia po dyk to wa³ je de nast kê, któ r¹ na bram kê za mie - ni³ u kasz So snow ski. Szko da tyl ko, e nie wi dzia³ wcze niej fau lu na tym za - wod ni ku, któ ry upa da j¹c na zie miê zo - sta³ tra fio ny w rê kê Kar ny bar dzo kon tro wer syj ny, ale sê dzia pod j¹³ ta k¹ de cy zjê i ju te go nie zmie ni my oce - ni³ ca ³¹ sy tu acjê tre ner Kop czew ski. Za - wod ni cy KS -u nie pod ³a ma li siê jed - nak utra t¹ go la i jesz cze przed prze rw¹ mo gli wy rów naæ. Nie ste ty pi³ kê po strza le u ka sza Grzy bow skie go z tru dem na rzut ro ny wy bi³ gol ki per go ci, Mi cha³ Bi gaj ski. Po wzno wie niu gry na dzie je go spo - da rzy na ko rzyst ny wy nik pry s³y bar dzo szyb ko. W 54. mi nu cie gra cze wi tu zno wu do brze ro ze gra li rzut wol ny, któ - ry cel nym strza ³em g³o w¹ za koñ czy³ Piotr Ba je ra. Po tym go lu go cie ju do koñ ca kon tro lo wa li wy da rze nia na bo isku. Na osiem mi nut przed koñ - cem zdo by li jesz cze trze ci¹ bram kê. Z in ter wen - cj¹ we w³a snym po lu kar nym spó ni³ sie u kasz Tar now ski i sfau lo wa³ jed ne go z na past ni ków wi tu. Sê dzia po raz dru gi w tym spo tka niu wska za³ na wap no, a swo je go dru gie go go la zdo by³ So snow ski. Tym sa mym ³om a nie po raz dru gi z rzê du po e gna li siê z roz gryw ka mi Pu - cha ru Pol ski ju po pierw szym me czu. Rok te - mu ule gli Sto mi lo wi Olsz tyn 2:3, a dwie bram ki, po dob nie jak te raz, pa d³y po rzu tach kar nych dla ry wa li. Za rów no my, jak i ry wa le mie li my okre sy lep szej i gor szej gry. Jed nak im d³u ej trwa³ mecz, tym wiêk sz¹ swo bo dê w roz gry wa niu pi³ - ki mie li go cie. Uwa am, e w prze kro ju ca ³e go me czu by li dru y n¹ lep sz¹ i za s³u e nie wy gra - li oce ni³ tre ner Kop czew ski. (DB) W dniu 14 lip ca na akwe nie Je zio ra Raj grodz kie - go Klub e glar ski Ze fi rek wspól nie z Miej skim O rod kiem Spor tu i Re kre acji w om y i Urzê dem Mia sta om y zor ga ni zo wa³ I Re ga ty e glar skie o Pu - char Pre zy den ta Mia sta om y. Ro ze gra no je w dwóch ka te go riach: jach ty otwar te i jach ty ka bi no - we. Uro czy ste otwar cie za wo dów od by ³o siê w O rod - ku e glar skim Bu rza, gdzie przy wi ta no wszyst kich uczest ni ków oraz miesz kañ ców i tu ry stów prze by wa - j¹ cych w tym dniu na wy po czyn ku w Raj gro dzie. Re ga ty cie szy ³y siê ogrom nym po wo dze niem, o czym wiad czyæ mo e du a licz ba za ³óg, bo a 17, bio r¹ cych udzia³ w im pre zie. Ca ³e za wo dy prze bie - ga ³y w du chu fa ir play, a wspa nia ³a po go da umo li - wi ³a bar dzo spraw ne prze pro wa dze nie wy ci gu. Uro - czy ste za koñ cze nie re gat od by ³o siê w O rod ku e - glar skim Ma ri na Yacht Club Ar cus. W ka te go - rii jach ty otwar te zwy ciê y ³a za ³o ga Klu bu e glar - skie go Ze fir na jach cie Bu rza w sk³a dzie: Piotr No wa kow ski ster nik, Do ro ta Ol ga Ro gal ska za - ³o gant, Ja kub Wrze siñ ski za ³o gant. Na to miast w ka te go rii jach ty ka bi no we zwy ciê stwo wy wal czy ³a za ³o ga Yacht Clu bu Ar cus na jach cie Flay er nr 2 w sk³a dzie: Grze gorz So bo lew ski ster nik, Be ata Zysk za ³o gant, Ma riusz Grycz kow ski za ³o gant. Zwy ciêz ców, jak tra dy cja na ka zu je, na ko niec wrzu - co no do je zio ra. Wszyst kie za ³o gi uczest ni cz¹ ce w Re ga tach zo sta ³y uho no ro wa ne pa mi¹t ko wy mi dy plo ma mi, pu cha ra mi i na gro da mi rze czo wy mi ufun do wa ny mi przez Pre zy den ta om y i Miej ski O ro dek Spor tu i Re kre acji w om y. ZA PRO SZE NIE om yñ ski Klub Ka ra te Ky oku shin za pra sza m³o - dzie w wie ku od 12 lat i oso by do ro s³e na bez p³at ne tre nin gi K -1, Kick bo xin gu i Ka ra te Ky oku shin. Za jê - cia od by wa j¹ siê do koñ ca wa ka cji w ka de po nie - dzia³ ki i ro dy w dwóch gru pach wie ko wych lat o godz ; 16 lat i star si o godz w sal - ce KK przy Al. Le gio nów 60A. TE NIS ZIEM NY Bu³ kow ski naj lep szy w Li dze Te ni so wej W po nie dzia ³ek, 16 lip ca, od by ³o siê ofi - cjal ne za koñ cze nie I edy cji om yñ skiej Li gi Te ni so wej LZS, któ ra na kor tach Ska - te Par ku roz gry wa na by ³a od po ³o wy kwiet nia. Do udzia ³u w pierw szej te go ty pu im pre zie w hi sto rii om y zg³o si ³o siê szes na stu te ni si - stów ama to rów. Do koñ ca wy trwa ³o jed nak piêt na stu, gdy z po wo du kon tu zji wy co faæ siê mu sia³ Jan Ko tow ski. Po zo sta li ro ze gra li w su mie 105 me czów, trwa j¹ cych red nio oko ³o pó³ to rej go dzi ny ka dy By wa ³y te po je dyn ki po - nad dwu go dzin ne. Ale re kor do wym jest bez w¹t - pie nia star cie Ma te usza Ko ryt kow skie go z Jac - kiem Do brzañ skim wy gra ne przez te go pierw - sze go. Obaj te ni si ci w po nad 30-stop nio wym upa le wal czy li przez pra wie 4,5 go dzi ny mó wi Lech Ma li now ski, se kre tarz Po wia to we go Zrze - sze nia LZS, or ga ni za tor Li gi Ale to wiad czy tyl ko o wy rów na nym po zio mie roz gry wek i o du ym za an ga o wa niu i wo li wal ki wszyst - kich za wod ni ków, co bar dzo mnie cie szy. Po pra wie trzech mie si¹ cach zma gañ naj lep - szym oka za³ siê Krzysz tof Bu³ kow ski, któ ry ja ko je dy ny po ko na³ wszyst kich swo ich ry wa li Nie by ³o ³a two wy graæ, ale uda ³o siê. My lê, e o koñ co wym try um fie za de cy do wa ³o do wiad - cze nie, ja kie zdo by wam je d ¹c re gu lar nie na tur nie je pod kre la zwy ciêz ca. Tu za je go ple ca mi upla so wa li siê rów nie ogra ni na im pre - zach ama tor skich w re gio nie Woj ciech Li sek i Ja - nusz Za lew ski. Ca ³ej trój ce oraz po zo sta ³ym uczest ni kom pa mi¹t ko we pu cha ry i sta tu et ki pod czas ofi cjal ne go za koñ cze nia wrê czy li Na - czel nik Wy dzia ³u Kul tu ry, Pro mo cji i Spor tu Urzê du Miej skie go w om y, Ewa Gry go, Wi ce - sta ro sta om yñ ski Krzysz tof Ko zic ki oraz Pre - zes Spó³ dziel ni Miesz ka nio wej Per spek ty wa, Zbi - gniew Lip ski. Za rów no za wod ni cy, jak i or ga ni za to rzy zgod nie pod kre la j¹, e stwo rze nie tych roz gry - wek by ³o strza ³em w dzie si¹t kê Roz gryw ki ju za na mi, a na Ska te Par ku prak tycz nie co dzien - nie gra j¹ ze so b¹ ich uczest ni cy. To mnie nie - zmier nie cie szy, bo wcze niej te oso by na wet siê nie zna ³y pod kre la Ma li now ski. Mam na - dzie jê, e w przy sz³ym ro ku uda siê zor ga ni zo - waæ dru g¹ edy cjê i zg³o si siê do niej jesz cze wiê - cej pa sjo na tów te go piêk ne go spor tu. A tych w na szym mie cie na pew no nie bra ku je do da - je po my s³o daw ca Li gi i wspó³ or ga ni za tor, Krzysz tof Che³ stow ski. Kla sy fi ka cja koñ co wa om yñ skiej Li gi Te - ni so wej 2012: 1. Krzysz tof Bu³ kow ski 2. Woj ciech Li sek 3. Ja nusz Za lew ski 4. Krzysz tof Che³ stow ski 5. Zbi gniew Za rem ba 6. Ta de usz Cie luk 7. Jó zef Bo row ski 8. Ma te usz Ko ryt kow ski 9. Ja cek Do brzañ ski 10. Ka rol Za czek 11. Ja ro s³aw Flor czyk 12. Ma rek Szy mañ ski 13. Piotr Kle wic ki 14. Da riusz Rut kow ski 15. Se ba stian Mier nik *** Li ga to nie je dy ne roz gryw ki dla te ni si stów, ja kie mia ³y miej sce na ³om yñ skim Ska te Par ku. Ju w naj bli sz¹ so bo tê, 28 lip ca, od bê dzie siê bo wiem otwar ty tur niej sin glo wy w ka te go riach wie ko wych do i po wy ej 40 lat. Za pi sy przyj mo - wa ne bê d¹ w dniu za wo dów do go dzi ny Po tem na st¹ pi lo so wa nie i roz pocz n¹ siê gry. W przy pad ku du ej licz by za wod ni ków po je dyn - ki pó³ fi na ³o we i fi na ³o we od bê d¹ siê w dniu na - stêp nym. (DB)

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

www.narew.info.pl redakcja@narew.info.pl

www.narew.info.pl redakcja@narew.info.pl n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n Co tydzień 200 000 czytelników w całym kraju 20 października

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 65 Rok III

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Dla zjednoczenia z Bogiem, nale y poœwiêciæ wszystko Œw. Brat Albert

Dla zjednoczenia z Bogiem, nale y poœwiêciæ wszystko Œw. Brat Albert NUMER JUBILEUSZOWY Dla zjednoczenia z Bogiem, nale y poœwiêciæ wszystko Œw. Brat Albert UROCZYSTE EUCHARYSTIE z najnowszej historii Poświęcenie przez ks. bp Zygmunta Pawłowicza kaplicy pw. Matki Bożej

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pra cy 170 mi nut LISTOPAD ROK 2009 In struk cja dla zda jà ce go 1. Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos PIŁA Nr 20 (70), r. ISSN 2299-8497 Mówimy o tym, co ważne! Bezpłatny dwutygodnik Tra gicz ny wy pa dek w centrum Piły. No cą kie row ca oso bów ki prze je

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992 Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos Mówimy o tym, co ważne! PIŁA Nr 7 (57), r. ISSN 2299-8497 Bezpłatny dwutygodnik 29-letni Paweł w., w Przeszłości dobrze rokujący członek młodzieżówki Platformy

Bardziej szczegółowo

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA targi tekstyli w domowych 10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA agenda Godz Temat Wyk³adowca 9:00 10:00 Rejestracja,

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Usłyszał zarzuty ZA ŚMIERĆ 10-LATKA

Usłyszał zarzuty ZA ŚMIERĆ 10-LATKA Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJEKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKOEK - TARÓWKA agłos ZŁOTÓW r 6, r. ISS 2450-0224 Tra gicz ny wy pa dek na bu do wie. 63-la tek spadł z dra

Bardziej szczegółowo

Himalajska przygoda. Nasze miasto marze. Nikiszowiec zaprasza. Gwiazdy Koszykówki znów w Spodku. str. 4. str. 6. str. 7. str. 5. str.

Himalajska przygoda. Nasze miasto marze. Nikiszowiec zaprasza. Gwiazdy Koszykówki znów w Spodku. str. 4. str. 6. str. 7. str. 5. str. NR 1 (64) stycze 2012 Nr rej.: 1862 KATOWICE sp. z o.o. W W W. P K M. KATO W I CE. P L Himalajska przygoda Gwiazdy Koszykówki znów w Spodku str. 4 Nasze miasto marze str. 6 str. 7 Sylwestrowa k p i e l

Bardziej szczegółowo

Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA. II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października

Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA. II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października ANTWERPIA PO POLSKU MIESIĘCZNIK ANTWERPSKIEJ POLONII Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października W NUMERZE m.in.: n Piotr Wojtczak

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Wartownik Wartownik 3 w 1 separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 39 Wartownik Zespolony se parator po wietrza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

1-9, 16 10-13 14-15. nr 2/15luty. po no We na rzę dzie z za kre su kon sul ta cji spo łecz nych. już 6 lutego rusza platforma konsultacyjna

1-9, 16 10-13 14-15. nr 2/15luty. po no We na rzę dzie z za kre su kon sul ta cji spo łecz nych. już 6 lutego rusza platforma konsultacyjna nr 2/15luty Miasto / inwestycje 1-9, 16 Będzie kanalizacja sanitarna! Największa inwestycja komunalna w Grodźcu 2 Teatr 3 Szczegóły dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo