Gdy projektantem jest jako æ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdy projektantem jest jako æ"

Transkrypt

1 ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad egz. nak³ad egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê w pro duk cji drzwi drew nia nych w ko lo rach i wzo rach. Pod sta w¹ pro duk cji jest drew no dê bo we oraz in ne szla chet ne ga tun ki, któ - re za wsze pod da wa ne jest bar dzo do k³ad nej se lek cji i ob rób ce, dziê - ki cze mu wy ro by za k³a du zna la z³y uzna nie w ród klien tów ce ni¹ - cych ory gi nal no æ, so lid no æ oraz wy so ki stan dard. Wie le ele - men tów wy ko ny wa nych jest rêcz - nie co po zwa la na przy go to wa nie uni ka to wych wzo rów. St¹d re ali - za cje sal kon cer to wych, drzwi do ko cio ³ów a na wet do re zy den - cji Me ra Mo skwy. Na sa mym po cz¹t ku za czê ³o siê od drzwi i me bli sa kral nych, czy - li m. in. do kon fe sjo na ³ów, któ re by - ³y ro bio ne na po trze by ko cio - ³ów mó wi Jan Cza plic ki, w³a ci ciel Za k³a du Sto lar skie go. Pó niej przez pe wien okres sku pia li my siê g³ów nie na sto lar ce drzwio wej. Tech - no lo gia, któ r¹ do dzi siaj ro bi my zo - sta ³a przy wie zio na z Nie miec. Przez piêæ lat ca ³a na sza pro duk cja sz³a na ry nek nie miec ki. W mo men cie kie dy u nas otwo rzy³ siê ry nek na po rz¹d ne pro duk ty i mo na by ³o uzy skaæ po dob n¹ ce nê jak na za cho - dzie, za czê li my siê sku piaæ na ob - s³u dze na sze go klien ta ro dzi me go. Wiêk szo æ pro duk tów jest ro bio - na dla in dy wi du al nych klien tów, acz - kol wiek ro bi my wie le za mó wieñ dla ko cio ³ów, w om y m. in. w ka te - drze, w Ku rii Bi sku piej czy w ko cie - le w. krzy a. Naj bar dziej ele ganc kie drzwi ja kie wy ko na li my by ³y zro bio - ne dla Me ra Mo skwy. Spe cja li za cj¹ za k³a du w om y jest wy strój i pro fe sjo nal na aku sty ka Sal Kon cer to wych Fil har mo nii Na ro do wej, l¹ skiej czy Bia ³o stoc kiej. Nasz za k³ad przyj mu je wszyst kie zle ce nia, bar dzo czê sto s¹ to spe cja li - stycz ne pra ce kon ty nu uje Jan Cza - plic ki. Pro jek ty wiêk szo ci prac s¹ pa - ni ar chi tekt Ewy Wiêc kow skiej Ko - sma la. Oprócz Fil har mo nii Bia ³o stoc - kiej wy ko na li my ta kie zle ce nia jak Fil - har mo nia Na ro do wa w War sza wie - sa la ka me ral na, stu dio Ra dia Zet, sa la kon - cer to wa Szko ³y Mu zycz nej w Ka to wi - cach, a obec nie je ste my na eta pie re ali - za cji sa li kon cer to wej w Szko le Mu zycz - nej w Su wa³ kach. Do gro na klien tów za k³a du na le ¹ tak e Pro ku ra tu ra w om y, Gru pa Eu - ro zet czy Ku ria Die ce zjal na w om y. Za k³ad pro du ku je rów nie naj wy - szej ja ko ci sto lar kê okien n¹. Do pro - duk cji sto so wa ne s¹ so lid ne oku cia, Gdy projektantem jest jako æ eko lo gicz ne far by i la kie ry. Za k³ad wiad czy us³u gi w za kre sie wy stro ju wnêtrz z drew na i pro fe sjo nal ne go do - radz twa. Wspó³ pra ca z naj lep szy mi pro - jek tan ta mi gwa ran tu je pe³ ne za do wo le - nie wszyst kich Klien tów. Na szym fla go wym wy ro bem je li cho dzi o drzwi ze wnêtrz ne s¹ drzwi na pod sta wie kle jo ne go ra mia ka gru bo - ci 78 mi li me trów. Drzwi te s¹ wy po sa - o ne w zam ki jed nych z naj lep szych pro du cen tów nie miec kich i za wia sy na pod ze spo ³ach szwaj car skich. Na to - miast je li cho dzi o drzwi we wnêtrz ne to ro bi my bar dzo no wo cze sne drzwi, ³¹ czo ne s¹ w ele ganc ki spo sób ze szk³em po wie dzia³ w³a ci ciel Za k³a du Sto lar skie go. Przy za k³a dzie po wsta³ no wo cze sny sa lon drzew ny, któ ry ofe ru je drzwi, okna, scho dy, pod ³o gi, fron ty me blo - we, ak ce so ria i rod ki pie lê gna cyj ne do drew na. Naj wy szej ja ko ci wy ro by mo na zo ba czyæ w jed nym z naj lep - szych sa lo nów drzew nych w Pol sce. Pro jek tan tem na szych pro duk tów jest ja ko æ, ja ko æ i jesz cze raz ja - ko æ do da je Jan Cza plic ki. Mo e cie Pañ stwo przy nie æ w³a sny wzór, a Cza plic ki wy ko na ka dy pro - jekt. Za pra sza my od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w godz , uli - ca Po li go no wa 28 om a. Wiê cej in for ma cji uzy skaæ mo na pod nu me rem te le fo nu: lub na stro nie in ter ne to wej: plic ki.lom za.in fo.

2 2 / WYDARZENIE NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 Uda ny Go ci niec om yñ ski Kil ka ty siê cy miesz kañ ców mia sta i re gio nu ba wi ³o siê na ³om yñ - skim Go ciñ cu. G³ów nym or ga ni - za to rem let nie go pik ni ku by³ Miej - ski Dom Kul tu ry Dom ro do - wisk Twór czych w om y. Go ci niec to nie nie tyl ko kon - cer ty wiel kich gwiazd, to rów nie oka - zja by po ka zaæ to co dzie je siê przez ca - ³y rok w Miej skim Do mu Kul tu - ry Do mu ro do wisk Twór czych w om y mó wi Ro man Bo raw ski, dy - rek tor MDK D T. M³o dzi, uta len - to wa ni lu dzie æwi cz¹ nie mal co dzien nie i w³a nie dzi siaj pod czas tak du ej im - pre zy mo g¹ siê za pre zen to waæ. To dla m³o dych ar ty stów pró ba, po nie wa wy - stêp na du ej sce nie, przy pro fe sjo nal - nym na g³o nie niu i przed tak licz n¹ pu - blicz no ci¹ to wiel kie wy zwa nie. Go ci niec om yñ ski to do bra oka zja do in te gra cji miesz kañ ców mia - sta i re gio nu. Na fe sty nie do sko na le ba - wi ³y siê ca ³e ro dzi ny. Obec ni by li tak e stu den ci z po bli skiej uczel ni Jañ skie go. Tra dy cyj nie w cza sie Go ciñ ca zo - sta³ zor ga ni zo wa ny kon kurs w je dze niu fa fer nu chów, kur piow skich cia ste czek. Tak e w tym ro ku zwy ciêz c¹ kon kur su oka za³ siê Se ba stian Kon drac ki. om yñ ski Go ci niec to tak e kon - kurs na naj piêk niej szy ka pe lusz. Ko mi - sja kon kur so wa po wni kli wej oce nie pierw sze miej sce przy zna ³a Oli wii B³ê - dos, naj m³od szej uczest nicz ce kon kur - su na naj piêk niej szy ka pe lusz. W cza sie pik ni ku na sce nie wy st¹ - pi³ u kasz Lip ski. Po raz pierw szy przed fe sty no w¹ pu blicz no ci¹ za pre - zen to wa³ siê ze spó³ Ba te ria da, Prze my - s³a wa Sta ra chow skie go i An ny Kap tór. Pó nym po po ³u dniem roz po cz¹³ siê kon cert gwiazd. Pu blicz no æ z go r¹ cym aplau zem przy jê ³a wy stêp Ka mi la Bed - nar ka, zna ne go z pro gra mów te le wi zyj - nych Mam ta lent i Bi twa na g³o sy. Wszy scy te go dnia cze ka li rów nie na wy stêp Ma ry li Ro do wicz. Gwiaz da wy ko na ³a utwo ry z naj now szej p³y ty Bu ty dwa oraz zna ne pio sen ki ze swo je go bo ga te go re per tu aru. Przy je cha ³am do om y po nie - wa om a mnie za pro si ³a i bar dzo siê z te go po wo du cie szê po wie dzia ³a Ma ry la Ro do wicz. Pu blicz no æ do - sko na le siê ba wi, jest nie sa mo wi ta at - mos fe ra. Przy wio z³am ze so b¹ Bu ty dwa, czy li mo je ostat nie dziec ko, p³y - tê z pio sen ka mi z tek sta mi Agniesz ki Osiec kiej. Oprócz pio se nek z tej p³y ty za pie wam oczy wi cie swo je naj wiêk sze hi ty. Cza sa mi sa ma siê dzi wiê, e na mo je kon cer ty ca ³y czas przy cho dzi tak wie le osób, w ró nym wie ku. Jak wia do mo pio sen ki, któ re pie wam na kon cer tach po cho dz¹ z ró nych lat, ale fa nom to nie prze szka dza, po pro - stu wszyst kie po ko le nia ba wi¹ siê ra - zem. Mo j¹ ta jem ni c¹ s¹ mu zy cy, któ rzy ma j¹ bar dzo do br¹ ener giê i prze ka zu j¹ j¹ mi, a ja od da jê j¹ da lej czy li pu blicz - no ci. I to w³a nie tak dzia ³a. Re la cjê z im pre zy w tym wy wiad z Ma ry l¹ Ro do wicz i po zdro wie nia od Ka mi la Bed nar ka bê dzie cie mo gli Pañ stwo zo ba czyæ w Te le wi zji Na rew i na por ta lu Na rew. in fo. Za pra sza my! FOT.: AKLINA KAMIÑSKA om a, Stary Rynek 13 tel./fax REDAKCJA: Paulina Korsan, Aneta Liniewska DYREKTOR BIURA REKLAMY i OG OSZEÑ: Monika Strzelecka tel PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI: aklina Kamiñska, tel Krzysztof Staniórski, tel Narew Extra Tygodnik wydawany jest na podst. umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno ci za tre æ zamieszczanych og³oszeñ i zastrzega sobie prawo do skracania nades³anych tekstów.

3 NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 LOM A / 3 Ter mo mo der ni za cja Szpi ta la Wo je wódz kie go roz po czê ta Cie p³o bê dzie dro sze Miej skie Przed siê bior stwo Ener ge - ty ki Ciepl nej po raz dru gi w tym ro - ku pod no si ce ny za ogrze wa nie i cie p³¹ wo dê. De cy zj¹ Pre ze sa Urzê du Re gu la cji Ener ge ty ki zo sta ³a za twier dzo na no wa XI Ta ry fa dla Cie p³a in for mu je Ry - szard Fie do ro wicz, za stêp ca Pre ze sa MPEC. No wa ta ry fa prze wi du je red - ni wzrost op³at w wy so ko sci 1,87% w sto sun ku do zmie nio nej X Ta ry fy dla Cie p³a, przy prze wi dy wa nym wska ni ku in fla cji na po zio mie ok 4% w ro ku bie - ¹ cym. W Szpi ta lu Wo je wódz kim im. Kar dy na ³a Ste fa na Wy - szyñ skie go w om y w po nie dzia ³ek (16.07) roz po - cz¹³ siê re mont. Na ter mo mo der ni za cjê bu dyn ku szpi tal otrzy ma³ rod ki od Za rz¹ du Wo je wódz twa Pod la skie go i Na ro do we go Fun du szu Ochro ny ro - do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Jesz cze w tym ro ku bê dzie ocie plo ny ca ³y bu dy nek i zo sta n¹ wy mie nio ne wszyst kie sta re okna, dziê ki te mu zi m¹ za osz czê dzi my na ogrze wa niu mó wi Jan Baj no, za stêp ca dy - rek to ra szpi ta la. Re mont za cz¹³ siê od pa wi lo nu z od dzia ³a - mi. Prze targ wy gra ³a ³om yñ ska fir ma. W dal szych pla - nach ter mo mo der ni za cji jest m. in. wy mia na da chu, drzwi czy od no wie nie in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia i elek try ki. Re mont ma za koñ czyæ siê w przy sz³ym ro ku. Ce ny i staw ki op³at okre lo ne w Ta - ry fie dla Cie p³a s¹ ce na mi re gu lo wa ny - mi i na le ¹ do ka te go rii cen sztyw - nych. Ozna cza to, e przed siê bior stwo ener ge tycz ne ja kim jest MPEC sp. z o.o. w om y, w swo jej dzia ³al no ci roz li - cze niach z Od bior ca mi mo e po s³u gi - waæ siê wy ³¹cz nie ce na mi okre lo ny mi w za twier dzo nej przez re gu la to ra (Pre ze - sa URE) ta ry fie. Se zon re mon to wy w pe³ ni któ re wp³y wa j¹ na opó nie nie na sze go har mo no gra mu. Miej skie przed siê bior stwo go spo - dar ki ko mu nal nej i miesz ka nio wej w om y to fir ma wie lo bran o wa. Je li cho dzi o pra ce dro go we to za koñ czy li my ju pra ce re mon to - we kon ty nu uje Ar ka diusz Ku ³a - ga. Oczy wi cie po ja wia j¹ siê no we ubyt ki na wierzch ni, na któ re re agu je my na bie ¹ co. Pro wa dzi my ma lo wa nie ozna ko wa nia po zio me go, za rów no w ci¹ gu dnia jak i w no cy. Uli ce bar - dziej ru chli we, ta kie jak Woj ska Pol skie - go czy Si kor skie go ma lu je my no ca mi ze wzglê du na to, e by nie blo ko waæ ru chu, ale te i dla bez pie czeñ stwa pra - cow ni ków wy ko nu j¹ cych pra cê. Pra cow ni cy przed siê bior stwa opie - ku j¹ siê tak e miej ska zie le ni¹. Dziê ki w³a snym upra wom pro wa dzo nym w go spo dar stwie ogrod ni czym, la tem om a do s³ow nie to nie w kwia tach. Grun tow na prze bu do wa Sta re go Ryn ku, ada pta cja pod da szy na miesz ka nia oraz ter mo mo der - ni za cja do mów to naj wa niej sze pra ce pro wa dzo ne przez Miej skie Przed siê bior stwo Go spo dar ki Ko - mu nal nej i Miesz ka nio wej w om - y. Sta ry Ry nek w om y jest od kil - ku mie siê cy jed nym wiel kim pla cem bu do wy, za rów no je e li cho dzi o re - mon ty bu dyn ków zlo ka li zo wa nych przy nim, jak rów nie ze wzglê du na prze bu do wê czê ci pla cu mó wi Ar - ka diusz Ku ³a ga, dy rek tor MPG - KiM. Wcze niej mu sie li my wy ko naæ pra ce zwi¹ za ne z prze bu do w¹ wo do ci¹ - gu, bu do w¹ no wej ka na li za cji desz czo - wej, ele men tów in fra struk tu ry tech nicz - nej, ka bli wia t³o wo do wych i no we go o wie tle nia. Przy pra cach, któ re by ³y wy ko ny wa ne g³ê biej, oka za ³o siê, e tra - fi li my na za byt ko we ele men ty fun da - men tu. W zwi¹z ku z tym pra ce na czê - ci tej bu do wy zo sta ³y wstrzy ma ne i prze pro wa dza ne by ³y ra tun ko we ba da - nia ar che olo gicz ne. Nie ste ty nie po ma - ga nam te po go da. Bar dzo du e opa - dy spo wo do wa ³y pro ble my na Sta rym Ryn ku zwi¹ za ne z nad mier na ilo ci¹ wód opa do wych. Po nie wa czê æ pla cu zo sta ³a od kry ta to wy ko py by ³y za le wa - ne. Mam na dzie jê, e nie bê dzie to mia - ³o za sad ni cze go wp³y wu na mo li wo æ do koñ cze nia te go re mon tu, cho cia nie ukry wam, e s¹ to pew ne kom pli ka cje,

4 4 / REGION NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 Sztu ka bez gra nic w Ko ³a kach Ko ciel nych Miesz kañ cy gmi ny Ko ³a ki Ko ciel - ne, go cie ho no ro wi oraz ar ty ci pla sty cy uczest ni czy li w uro czy - stym otwar ciu wy sta wy po ple ne - ro wej. G³ów nym or ga ni za to rem Miê dzy na ro do we go Ple ne ru Ma - lar skie go Sztu ka bez gra nic oraz ple ne ru rze biar skie go by³ sa mo rz¹g gmi ny Ko ³a ki Ko ciel - ne. Za le a ³o mi na tym e by przed - sta wiæ swo j¹ gmi nê ina czej, ory gi nal nie i nie tu zin ko wo mó wi Bar ba ra Wa siu - lew ska, wójt gmi ny Ko ³a ki Ko ciel - ne. Chcê utrwa liæ jej hi sto riê, tra dy - cjê, sku piæ siê nie tyl ko na bu do wie dróg i roz wo ju in frak tu stu ry, ale rów - nie na kul tu rze i sztu ce. Czê sto o tym za po mi na my, sku pia my siê na ma te rial - nych rze czach. Bez wzglê du na to czy jest kry zys go spo dar czy czy po li tycz ne niu an se, na kul tu rê i sztu kê czas po wi - nien byæ za wsze, w ka dej gmi nie. Bar - dzo ko cham swo j¹ zie miê, st¹d po cho - dzê, tu taj y jê i z ³ez k¹ w oku ci¹ glê my lê o tym ile ona mo e jesz cze lu - dziom daæ. Uwa am, e dzi siej sza wy - sta wa to ogrom ny suk ces nas wszyst - kich. W ród go ci ho no ro wych obec ni by li: Ja dwi ga Go siew ska, ma ma wiê tej pa miê ci wi ce pre mie ra Prze my s³a wa Go - siew skie go, przed sta wi cie le Urzê du Mar sza³ kow skie go w Bia ³ym sto ku oraz po se³ Lech Ko ³a kow ski, ro dzin nie zwi¹ - za ny z gmi n¹ Ko ³a ki Ko ciel ne. To mo ja ro dzin na gmi na, tu uro dzi li siê moi przod ko wie pod - kre la po se³ Lech Ko ³a kow ski. To gmi na z d³u g¹, kil ku set let ni¹ tra dy - cj¹. Cie szê siê, e sa mo rz¹d dba o kul tu rê i sztu kê, jest to bar dzo po trzeb ne lo kal nej spo ³ecz no ci. Mam na dzie jê, e ta kie wy sta wy bê - d¹ or ga ni zo wa ne rów nie w in nych gmi nach. Chcia³ bym aby wszyst kie sa mo rz¹ dy za wsze pa miê ta ³y o kul - tu rze, tra dy cji i o piêk nie na szej ma ³ej oj czy zny. Ser decz nie dziê ku jê pa ni Bar ba rze Wa siu lew skiej za or - ga ni za cjê te go wiel kie go wy da rze - nia. Cie szê siê, e tak du o osób wziê ³o udzia³ w tym przed siê wziê - ciu, go cie zwie dza li, po dzi wia li, wi - daæ, e wszyst kim bar dzo siê po do - ba ³o. Do udzia ³u w ple ne rze ma lar skim zo sta li za pro sze ni ar ty ci z kra ju i za - gra ni cy. Pa ni wójt za pro po no wa ³a e bym za pro si³ na wy sta wê ar ty stów we d³ug w³a sne go uzna nia, wiêc wy bra ³em naj - lep szych z kra ju i nie tyl ko po wie dzia³ An to ni Wró blew ski, ar ty sta pla styk, ko - mi sarz ple ne ru ma lar skie go. Wszy scy go cie by li za sko cze ni wy sta w¹, tym, e po wsta ³o ty le piêk nych ob ra zów w sa - mych Ko ³a kach. Ja sam zro bi ³em a 10 prac. Ar ty stycz n¹ in spi ra cj¹ by ³a przy ro - da i ar chi tek tu ra gmi ny. Ko lek cjê prac, któ re po zo sta n¹ w Ko ³a kach Ko ciel - nych wzbo ga c¹ pej za rze naj wy szych gór wia ta. W cza sie ple ne ru rze biar skie go ar - ty ci wy ko na li 14 drew nia nych fi gur. Rze by pre zen to wa ne s¹ na ple ne ro wej wy sta wie nad sta wem. Ple ne ry zo sta ³y zor ga ni zo wa ne przy wspar ciu Eu ro pej - skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz roz - wo ju ob sza rów wiej skich.

5 US UGI REMONTOWO BUDOWLANE Hydraulik, instalacje sanitarne i C. O. monta kot³owni, grzejników, ogrzewanie pod³ogowe, przeróbki, odkurzacze centralne, pompy ciep³a C. W. U. Tel Szamba betonowe szczelne z atestem, dostawa i monta. Tel Budowa domów, tynki. Tel Malowanie, szpachlowanie agregatem. Konkurencyjne ceny. Mniejsze zu ycie materia³ów %. Tel Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja. Monta nawiewników, nasad. Udra nianie uszczelnianie kominów. Rozwi¹zywanie problemów z wilgoci¹ w domu, barze. Tel IWBUD Iwona Wi niewska wypo yczalnia sprzêtu budowlanego i i ogrodniczego: m³oty wyburzeniowe i inne zagêszczarki rusztowania pi³y spalinowe kosiarki, wykaszarki do trawy, areator sprzêt rolniczy om a, ul. Nowogrodzka 44B. Tel DOM IV / OG OSZENIA DROBNE NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 Pranie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej sprzêtem firmy niemieckiej Karcher. Pierzemy u klienta i w firmie, transport gratis. Tel EDWAL meble na zamówienie. Projekt gratis. Konarzyce. Tel , NIERUCHOMO CI DO WYNAÊCIA Do wynajêcia w om y hala o pow. 417 m2 (wys. 9,5m) oraz pomieszczenia biurowe: parter 214 m2, piêtro 214 m2. Tel Pokoje go cinne osobom samotnym, pracuj¹cym z aneksem kuchennym i ³azienk¹. Tel M-4 ul Rycerska od zaraz, umeblowane. Tel SPRZEDAM Atrakcyjna dzia³ka w Gie³czynie k. om y 18 ar. Tel Pilnie sprzedam mieszkanie 49,19 m2 III p. ul. Dmowskiego. Cena 140 tys. nowy balkon. Tel Zamieniê mieszkanie 43 m2 w centrum, na II piêtrze z balkonem, w³asno ciowe na wiêksze na osiedlu po³udnie (z dop³at¹ lub zad³u one). Tel Dwupokojowe mieszkanie, 36 m2, I piêtro w om y ul. Por. agody. Nie wymaga nak³adu finansowego. Tel Dom 140 m2, 1260 m2 dzia³ka, gara dwustanowiskowy, letnia kuchnia. G³êbocz Wielki k. niadowa. Cena 350 tys. do negocjacji. Tel Mieszkanie M-3 46 m2, 3 pokoje z kuchni¹, II piêtro, om a, ul. Piêkna (punktowiec) + gara. Cena 157 tys. z³. Tel Dom piêtrówka, Stara om a n/rzek¹ 120 m2, dzia³ka 26 arów z dostêpem do Narwi. Cena do negocjacji lub z mo liwo ci¹ zamiany na mieszkanie. Tel US UGI FINANSOWE Hossa Biuro Porad Finansowych om a ul. Wyszyñskiego 2 paw. 13 tel www. hoosa-finanse. pl Promocja! Lubisz proste regu³y i jasne sytuacje? Zawsze chcesz wiedzieæ ile zap³acisz? Proponujemy Prostoliczony kredyt gotówkowy, przyjd lub zadzwoñ. Credit Agricole om a ul. D³uga 6 tel US UGI INFORMATYCZNE Serwis technologii i systemów informatycznych. Informatyka dla firm i domu. om a. Tel , US UGI TRANSPORTOWE Us³ugi transportowe, przeprowadzki meblowozem, profesjonalnie, tanio. Tel US UGI RTV AGD Zak³ad Us³ugowy RTV Marek Brzeziak ul. Wojska Polskiego 26 a, om a. Tel wiadczy us³ugi w zakresie naprawy TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE oraz monta anten TV i SAT. US UGI KRAWIECKIE Wszystkie rodzaje szycia: naprawa namiotów, przedsionków do cam. Szycie wielkich parasoli, pawilonów ogrodowych na wzór starych. Wymiana bardzo d³ugich zamków do 5 m. Suwaki do rozmiaru 11 firma Opti. Nabijanie nap, guzików, nitów. W³asne materia³y parasolowe namiotowe poliester 100 % lub szyjemy z materia³ów klienta. Wszywanie zamków do butów, kurtek skórzanych, plecaków, toreb podró nych oraz ich naprawa. Naprawa futer i ko uchów. Kolno ul. Senatorska 2 przy parku tel , narewuslugi KRAWIECKO-KUSNIERSKIE-POP RAWKI. SZYCIE SPODNI MESKICH NA MIARE Renowacja mebli skórzanych, kurtek skórzanych ka dego rodzaju, foteli samochodowych, kierownic. OM A ul. KAZAÑSKA 4. US UGI SZEWSKIE Naprawa obuwia. om a, ul. Krótka 12. Tel Express szewc. Stary Rynek 7 (Hala Targowa). Tel SALE WESELNE, US UGI WIDEO FILMOWANIE, ZESPO Y MUZYCZNE Zdjêcia lubne imprezy okoliczno ciowe. Tel Fotograf. Tel RÓ NE Wró ka Kasia tarot numerologia. Tel , pon. pt po telefonicznym uzgodnieniu. Wró ka, tarot, numerologia. Profesjonalnie. pon. pt po telefonicznym uzgodnieniu. Tel Powiem ci o zdrowiu, mi³o ci, pracy, finansach, ostrze eniach, wrogach. Razem rozwi¹ emy twój problem. Wynajmê trak ta mowy z ostrza³k¹, rozwierakiem, suwnica z wid³akiem. Tel NAPISY NAGROBKOWE. Nagrobki granitowe. Kostka brukowa. Us³ugi remontowo budowlane i wiele innych. Tel Oprawa obrazów, Ignacy Jaworski, om a, ul. Rz¹dowa 9a. Tel MOTORYZACJA Kompleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, odgrzybianie, sprawdzanie szczelno ci oraz sprzeda opon: nowe i u ywane. Monta i wywa anie kó³ gratis. Najtaniej w om y. Stara om a p/sz., ul. Akacjowa 5. Tel Auto myjnia: pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, pranie dywanów renowacja lakieru. om a ul. Towarowa 25 (by³a baza WZGS). Tel , , Polonez Caro 1,6, 1995 rok, przebieg km, I w³a ciciel, stan bdb. Cena 1500 z³. Tel ROLNICTWO Kupie ka de zbo e paszowe, kons. gorzelniane oraz eko. równie ³ubin, rzepak, groch. Min 23 t. Zapewniam transport, place w dniu odbioru. Tel Siewnik poznaniak talerzówka 20, brony 5. Tel Zbiornik do mleka Westfalia poj. 1250, 2004 rok prod. Tel Beczkowóz Meprozet Ko cian 4300 l., 2005 rok, cena 20 tys. Stan bdb. Tel Brona talerzowa 16, stan bdb, cena 1800 z³. Tel ZDROWIE I URODA Specjalista foniatra otolaryngolog Lilianna U. Lechowicz. Tel , Prywatny Gabinet Endokrynologiczny Barbara Olszewska. Choroby tarczycy. om a, ul. Senatorska 48. Rejestracja telefoniczna KUPIÊ Komis FART zaprasza pn. pt. od przyjmê odzie w bardzo dobrym stanie, dzieciêce wózki, foteliki samochodowe, inny sprzêt w dobrym stanie. om a, ul. Krótka 4 przej cie pod filarami. SPRZEDAM Drewmax drewno opa³owe kominkowe, sk³ad opa³u przeniesiony na stacjê PKP wjazd od ul. Sikorskiego przy skupie Z³omu Trans Z³om. Tel TURYSTYKA Urodziny, spotkania integracyjne, weekend we dwoje: Agroturystyka Weso³a Zagroda k. Wizny, Srebrowo 46, Tel PRACA Zatrudniê na pe³en etat kosztorysanta, wynagrodzenie do uzgodnienia. Tel

6 NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 REKLAMA / V MIESZ KA NIA W OM Y ród mie cie pow. 45,42 m2, II piê - tro, 2 po ko je z³ tel ul. Rey mon ta pow. 48,8 m2, III piê - tro, 2 po ko je z³ tel ul. Ka zañ ska pow. 57,5 m2, II piê tro, no we bu dow nic two z³ tel ul. Rey mon ta pow. 59,74 m2, III piê - tro, 3 po ko je z³ tel ul. Niem ce wi cza pow. 67,25 m2, par ter, now sze bu dow nic two z³ tel (OB NI KA CE NY!!!) ul. Mo niusz ki pow. 72,48 m2, IV piê - tro, wy koñ czo ne, 4 po ko je z³ tel ul. Kon sty tu cji 3-go Ma ja pow. 73 m2, par ter, 4 po ko je z³ tel DO MY om a ul. No wo grodz ka pow. 130 m2, pow. dzia³ ki 1148 m2, wy koñ czo ny, wol no sto j¹ cy z³ tel Sta ra om a przy Szo sie pow. 112m2, pow. dzia³ ki 1000m2, wy koñ czo - ny, par te ro wy z pod da szem u yt ko - wym z³ tel Mor gow ni ki gm. No wo gród pow. 150, dom let ni sko wy na skra ju la sy, do - stêp do rze ki z³ tel om a ul. ¹ ko wa pow. 275 m2, pow. dzia³ ki 642 m2, bu dy nek po ka pi tal - nym re mon cie, par ter przy sto so wa ny do pro wa dze nia dzia ³al no ci go spo dar - czej z³ tel (Ku pu - j¹ cy 0%) Pi¹t ni ca pow. 160m2, pow. dzia³ ki 622 m2, dom wol no sto j¹ cy z³ tel DZIA KI ROL NE Sta re Ra to wo gm. nia do wo pow. 1,73 ha, grun ty rol ne z³ tel Sta re Ra to wo gm. nia do wo pow. 3,11ha, grun ty rol ne z³ tel Gna to wo gm. Gra bo wo pow. 2,61ha, grunt rol ny z³ tel Wi la mo wo gm. Przy tu ³y grun ty rol ne o ró nych po wierzch niach z³ / ha tel Ko kosz ki gmi na Wi zna pow. 3,08 ha, grunt rol ny czê cio wo za le sio ny z³ tel Ko zi ki Ol szy ny pow. 7,99ha, grunt rol ny czê cio wo za le sio ny, mo li wo æ za bu do wy z³ tel

7 NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 REGION / 5 Cecylia Piotrowska z Ma³ego P³ocka skoñczy³a 100 lat Ju bi lat ka ode bra ³a z r¹k Se kre tarz Gmi ny Be aty Mu niak li sty gra tu - la cyj ne prze s³a ne przez Pre mie ra RP Do nal da Tu ska oraz Wo je wo dê Pod la skie go Ma cie ja yw no. Po tem by³ szam pan, a tak e tort i od pie wa ne grom kie 200 lat przez licz nie zgro ma dzo n¹ ro dzi nê oraz ofi - cjal nych go ci. Pa ni Ce cy lia po mi mo tak sê dzi we go wie ku znaj du je siê w nie - z³ej for mie, cho cia ma ju pro ble my z sa mo dziel nym po ru sza niem siê i mu - si jej w tym po ma gaæ bra ta ni ca Bar - ba ra Fa bi szew ska, któ ra na co dzieñ siê ni¹ opie ku je. Ju bi lat ka wie le prze sz³a w swym y - ciu. Jej ro dzi na zmu szo na by ³a wy je - chaæ na te re ny dzi siej szej ukra iny, a jej oj ciec zo sta³ skie ro wa ny do ro bót w ko - pal ni, gdzie pra co wa³ ja ko bu chal ter. W okre sie pierw szej woj ny wia to wej ro dzi na roz dzie li ³a siê. Ce cy lia wy je cha - Opr. i fot. ly plock.pl ³a z oj cem, któ re go skie ro wa no do pra - cy na sy be rii, a mat ka z po wo du cho ro - by zo sta ³a z m³od szym bra tem na ukra - inie. Po po wro cie do kra ju Pa ni Ce cy - lia zaj mo wa ³a siê kra wiec twem, a tak - e opie ko wa ³a siê dzieæ mi w Ostro ³ê - ce, a pó niej w Bia ³ym sto ku. Przed sied mio ma la ty za miesz ka ³a w Ma ³ym P³oc ku u swo jej bra ta ni cy, gdzie prze by wa do dzi siaj ma j¹c tam wspa nia ³¹ opie kê. Dzieñ do bry, ju je stem! Lilia Cymek Syn pañstwa D¹browskich Cze ka my na jesz cze wiê cej na krê tek! Laura Chludziñska Córka pañstwa O ci³owskich Lena Rokicka Córka pañstwa Zacharczyków Amel ka, Ra fa³ i Ja Fe renc Mag da le na i Mar cin u ka szew scy Z ra do ci¹ przed sta wia my Pañ stwu dzie ci, któ re przy sz³y na wiat w Szpi ta lu Wo je wódz kim w om y oraz w Szpi ta lu Po wia to wym w Za - mbro wie. Ka ta rzy na i Grze gorz D¹ brow scy z Za mbro wa po dzie wiê ciu mie si¹ cach ocze - ki wa nia do cze ka li siê syn ka. Ch³o piec na wie cie po ja wi³ siê 13. lip ca o godz. 21:05 z wa g¹ 2240 g i wzro stem 48 cm. W wy bo rze imie nia ro dzi com po mo e dum ne ro dzeñ stwo: trzy let nia Kin ga i rocz ny Da mian oraz szczê li wi dziad ko wie: Bar ba ra i Hen ryk Wy soc cy oraz Bar ba ra i Hen ryk D¹ brow scy. Le na Ro kic ka uro dzi ³a siê 16. lip ca o godz. 9:34 z wa g¹ 3520 g i wzro stem 54 cm. Za ko cha ni w swo jej cór ci ro dzi ce to Wio le ta i Ar tur Ro kic cy z Za mbro wa. W do mu na m³od sz¹ sio strê cze ka dum ny brat, dzie siê cio let ni Kry stian. Szczê li wi dziad ko wie dzie ci to: Ma rian na i Ka zi mierz Tysz ka oraz Kry sty na i Bog dan Ro kic - cy. Ka je tan D¹ brow ski Ma³ go rza ta i Ar tur Za char czyk z miej sco wo ci Po da sie do cze ka li siê cór ci. Dziew czyn ka uro dzi ³a siê 18. lip ca o godz. 14:29 z wa g¹ 3450 i wzro stem 56 cm. Ro dzi ce jesz cze nie zde cy do wa li siê na imiê dla ma leñ stwa, ale po mo g¹ im w tym dziad ko wie dziew czyn ki: Jan i Ire na Za char czyk oraz Han na i Ro bert Osta szew scy i sio stra Ju lia. Bar tek Za rañ ski Na ta lia i Ku ba Ba rzyk El wi ra i To masz O ci ³ow scy z Ko wa lów ki zo sta li ro dzi ca mi po raz dru gi. Ma - leñ ka dziew czyn ka na wie cie po ja wi ³a siê 18. lip ca o godz. 15:50 z wa g¹ 3050 g i 56 cm. W wy bo rze imie nia dla dziew czyn ki ro dzi com po mo e star sza cór ka: trzy - let nia Zu zia oraz dziad ko wie dziew czy nek: Ewa i Mi ro s³aw O cio ³ow scy i Wan da Ja kim czuk. Na krêt ki zbie ra my dla Ka mi la, któ ry cier pi na prze pu kli nê opo no wo rdze nio w¹ z po ra e - niem koñ czyn dol nych. Kor ki s¹ po trzeb ne na no wy sprzêt, któ ry umo li wi mu sa mo dziel - ne po ru sza nie siê, po dusz kê i ma te rac prze ciw o dle y no wy. Po uzbie ra niu od po wied niej ilo ci na krê tek, nasz bo ha ter bê dzie móg³ za mie niæ je na pie - ni¹ dze i ku piæ nie zbêd ny sprzêt. Pla sti ko we ko recz ki mo e cie Pañ stwo przy no siæ co dzien nie do re dak cji Ty go dni ka Na rew, Te le - wi zji Na rew i por ta lu Na rew. in fo przy Sta rym Ryn ku 13 w om y. Za pra sza my od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w godz. 8:00-16:00 oraz w so bo tê w godz. 9:00-13:00. Przed sta wia my Pañ stwu dzie ci, któ re po ma ga j¹ Ka mi lo wi i po dzie - li ³y siê z na mi swo imi na krêt ko wy - mi zbio ra mi. Ma te usz Pi sañ ski z dziad kiem Wi tol - dem Lau ra Chlu dziñ ska na wie cie po ja wi ³a siê 18. lip ca o godz. 20:37. Dum ni ro - dzi ce dziew czyn ki to An na i Da riusz Chlu dziñ scy z om y. W kar cie uro dze nia za - no to wa no, e Lau ra w chwi li na ro dzin wa y ³a 2800 g i mie rzy ³a 52 cm. W do mu na sio strzycz kê cze ka sze cio let nia Ju lia. Szczê li wi dziad ko wie dziew czy nek to: Gra - y na i Ry szard Chlu dziñ scy oraz Han na i Wie s³aw Trza ska. Li lia Cy mek to pierw sze dziec ko Agniesz ki i Ro ber ta Cy mek z om y. Dziew - czyn ka uro dzi ³a siê 19. lip ca o godz. 23:38 z wa g¹ 3500 g i wzro stem 56 cm. Za - ko cha ni w swo jej wnu si dziad ko wie to: Bar ba ra i Ka zi mierz Szpo per oraz Je rzy Cy - mek. Wszyst kim Ro dzi com i Dziad kom gra tu lu je my, a dzie ciom y czy my du o zdro wia i bez tro skie go dzie ciñ stwa!

8 6 / LUDZIE NAREW EXTRA TYGODNIK OM A n n n wtorek 24 lipca 2012 Bboy-e z C. T. Group wywalczyli udzia³ w Mistrzostwach wiata! Pod czas roz gry wa nych Mi strzostw Eu ro py IDO Eu ro pe an Cham pion ship w S³o we nii (Ko per) w dniach lip - ca, w któ rych udzia³ wziê ³o 28 pañstw, bboy -e z MDK -D T wy wal czy li udzia³ w Mi strzo stwach wia ta. Zdo by wa j¹c dru gie miej sce w ka te go rii Bre ak dan ce Te ams Adults do sta li mo li wo æ wy jaz - du na IDO World Hi phop, Elec tric Bo ogie and Bre ak dan ce Cham pion - ships do Bo hum, któ re od bê d¹ siê 3-7 pa dzier ni ka 2012 w Niem czech. Gru pê w sk³a dzie: Ma riusz Bro mir - ski, Ma ciej Brzo stow ski, Pa we³ Chwat - ko, Bar tosz Ku nia rek, Ad rian Pa rzych, An na So bo ciñ ska i Kac per Zien tal ski przy go to wy wa³ Ma rek Ki siel. Za koñ czy ³y siê Wa ka cje na fa li 120 dzie ci wziê ³o udzia³ w dwu ty - go dnio wych za jê ciach na P³y wal - ni Miej skiej nr 2 w om y. Wa ka - cje na fa li to cykl spo tkañ pod - czas któ rych naj m³od si bra li udzia³ w grach i za ba wach przy go - to wa nych przez in struk to rów. Jula zdoby³a dwie statuetki: Najlepszy Debiut i Artysta ESKA Eska Mu sic Awards to na gro dy przy zna wa ne przez Ra dio Eska. Ju po raz je de na sty na gro dy otrzy ma li naj lep si ar ty ci w tym 21-let nia Ju - la z om y. Ju la by ³a no mi no wa na w czte rech z o miu ka te go rii EMA Wal czy ³a o mia no naj lep szej ar tyst ki, naj lep sze go hi tu, de biu tu oraz naj lep sze go ar ty sty na Eska. pl. Dziê ki Pañ stwa g³o som ³om y nia ka zdo by ³a dwie sta tu et ki: Naj lep szy De biut 2012! i Naj lep szy Ar ty sta Eska. pl Przy po mnij my, e Ju li ta Fa bi szew ska osi¹ gnê ³a ju wiel ki suk ces na fe sti wa lu TOP tren dy Zdo by ³a wte dy trzy na gro dy: na gro dê od s³u cha czy ra dia RMF MA XXX, na gro dê od pu blicz no ci oraz na gro dê od in ter nau tów. Na to miast 14. sierp nia br. uka e siê de biu tanc ka p³y ta Ju li Na kra wê dzi. Fot. ce bo ok.com/ju lapl W pro gra mie wa ka cyj nym mie li - my wie le wspa nia ³ych atrak cji w wo - dzie m. in. na uka i do sko na le nie p³y wa - nia, ko szy ków ka i siat ków ka wod - na mó wi Mi le na Gra bow ska, in struk - tor ka. Ma li p³y wa cy bê d¹ szu ka li skar - bów i zje d a li w ru rze na czas. Zje - d al nia cie szy ³a siê naj wiêk sz¹ po pu lar - no ci¹ w ród naj m³od szych uczest ni - ków za jêæ. Uczest ni cy w wie ku od 5 do 16 lat spo ty ka li siê z in struk to ra mi 5 dni w ty - go dniu w godz. 12:00-14:00. Dzi siaj (20.07) pod czas za koñ cze - nia Wa ka cji na fa li, dzie ci mo g³y p³y - waæ w pa rze z p³e two nur kiem. In ny mi atrak cja mi by ³y m. in. pod wod ny sla - lom, wy ³a wia nie przed mio tów z dna, ma te ma ty ka w g³ê bi nach, przy asy cie wy kwa li fi ko wa ne go p³e two nur ka. Ce lem za jêæ jest po pu la ry za cja p³y - wa nia oraz gier i za baw w wo dzie, a tak - e pro pa go wa nie zdro we go try bu y cia. Za jê cia pro wa dzo ne bê d¹ przez do - wiad czo nych in struk to rów p³y wa nia, ani ma to rów spor tu Miej skie go O rod - ka Spor tu i Re kre acji w om y. Pod - czas trwa nia Wa ka cje na fa li na te re - nie niec ki ba se no wej, oprócz ra tow ni - ków WOPR, prze by waæ bê d¹ in struk to - rzy p³y wa nia i ani ma to rzy spor tu. Ma ³a Czar na i Bach W om y od by³ siê pierw szy kon cert z cy klu Ma ³a Czar na i Bach, któ - ry zor ga ni zo wa no w ra mach let nich ini cja tyw kul tu ral nych Ar ty ci wy ko na li utwór Kan ta ta o ka wie BWV 211 Ja na Se ba stia na Ba cha, jed - ne go z naj po pu lar niej szych twór ców ba ro ko wej mu zy ki. Kon cert po prze dzi ³a ga wê da o co dzien nych oby cza jach epo ki ba ro ku. W pro - gra mie spo tka nia tak e nie zbra k³o ar to bli wych opo wia dañ i sce nek te atral nych. Or ga ni za to rem przed siê wziê cia by ³o Sto wa rzy sze nie Mi ³o ni ków Mu zy ki Mu si ca Sa cra, Sto wa rzy sze nie Spo ³ecz no Kul tu ral ne Tak oraz Im pre sa riat Mu zycz ny Pro Art. W tym wy da rze niu wzi¹³ udzia³ Wi ce wo je wo da Pod la ski Woj ciech Dzierz gow - ski. W swo im wy st¹ pie niu pod kre li³ za an ga o wa nie i pro fe sjo na lizm or ga ni za to rów w przy go to wa nie pre sti o wych kon cer tów: Or ga ni zo wa ny przez Pañ stwa Fe sti wal wpi sa³ siê ju w ka len darz kul tu ral ny na sze go re gio nu. Dziê ku jê za za an ga o wa nie w pro pa go wa nie sztu ki w wo je wódz - twie pod la skim. Pro szê przy j¹æ mo je wy ra zy uzna nia za wk³ad w³o o ny w przy go - to wa nie te go wy da rze nia. Gra tu lu jê ini cja ty wy, któ ra cie szy siê uzna niem, jed no cz¹c co raz wiê cej miesz kañ ców na sze go wo je wódz twa na ka dym z or ga ni zo wa nych przez Pa na przed siê wziêæ. y czê ko lej nych traf nych pro jek tów oraz ra do ci i sa tys - fak cji ze zre ali zo wa nych w przy sz³o ci pla nów. Wi ce wo je wo da Pod la ski prze ka za³ li sty gra tu la cyj ne or ga ni za to rom let nich ini cja tyw kul tu ral nych Let nie ini cja ty wy kul tu ral ne to wspól na na zwa sze re gu przed siê wziêæ, któ re cie sz¹ siê uzna niem miesz kañ ców wo je wódz twa pod la skie go. Uczest ni cy wy da rze nia ju mo gli wy s³u chaæ pierw - sze go kon cer tu Ma ³a Czar na i Bach, ko lej ne od bê d¹ siê w Au gu sto wie iwbia ³ym sto ku. Wszy scy za in te re so wa - ni udzia ³em w let nich ini cja ty wach kul - tu ral nych mo g¹ wzi¹æ udzia³ w IV Let - nim Fe sti wa lu Cho pin nad Net t¹, XI Mu zycz nych Spo tka niach z Na tu r¹ FRAN CISZ KIA DA, XII Kon cer tach przed Hej na ³em, Bia ³o stoc kim Di ver ti - men to. Opr. i fot.: Beata Borowska

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Znaczenie systemu. Tradycja zobowi¹zuje SYSTEMY ZARZ DZANIA

Znaczenie systemu. Tradycja zobowi¹zuje SYSTEMY ZARZ DZANIA SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Pracowite dni 54 SYSTEMY ZARZ DZANIA Znaczenie systemu 14 Ostatnie targi Graph Expo odby y sií w szczegûlnej atmosferze. Narastajπcy kryzys gospodarczy spowodowa, øe mnoøy y sií

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie.

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie. Wydanie specjalne Wiadomości Turystyczne dwutygodnik branży turystycznej Zobacz o czym ważnym dla Ciebie i Twojego biznesu piszemy i zamów prenumeratę. www.wiadomosciturystyczne.pl TT Warsaw Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo