WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY"

Transkrypt

1 Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej alkohol, kosmetyki i s³odycze. s. 11 Poœcig i strzelanina Policjanci postrzelili uciekiniera. Uzbrojony mê czyzna porusza³ siê autem terenowym drog¹ krajow¹ nr 15. Wczeœniej postrzeli³ cz³owieka w Jarocinie. W Wa³kowie policja odda³a do niego strza³y. Mê czyzna zosta³ ranny. s. 2 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 32 (1007) 12 sierpnia 2014 r. Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) Dziœ piszemy tak e o: Czarnym Sadzie Goœciejewie Grêbowie Kobiernie Roszkach WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Julian Jokœ, burmistrz Krotoszyna, jecha³ jako pasa er samochodem, w które na skrzy owaniu ulic Sienkiewicza i Piastowskiej, wjecha³ dostawczy iveco. Sprawca, pracownik jednej z miejscowych firm, by³ pijany. 4 Krotoszyn. Szajka z³odziei z³apana Oœmiu mê czyznom postawiono zarzuty dotycz¹ce kradzie y i w³amañ do kilku obiektów w powiecie krotoszyñskim i gostyñskim. s. 5. Krotoszyn. Przebudowa oczyszczalni œcieków Dziêki unijnej dotacji oczyszczalnia œcieków modernizowana jest planowo. Zakoñczenie inwestycji przewidziano na marzec 2015 r. s. 14. Zduny. Auto wbi³o siê w budynek Po kolizji dwóch samochodów jeden z nich wbi³ siê w dom na ul. Wroc³awskiej. W akcji ratowniczej uczestniczyli stra acy, pogotowie, policja. s. 4. Rozdra ew. Rolnicy milionerzy A szeœciu radnych rolników z gminy Rozdra ew jest w³aœcicielami maj¹tków, których wartoœæ przekracza milion z³otych. s. 22. Sulmierzyce. Co dalej z ul. Kalisk¹? Wyremontowano pó³ kilometra tej ulicy. Na ten rok to wszystko, nad czym ublewaj¹ mieszkañcy tej miejscowoœci. s. 8 Rzecz o naszych lasach nowy dodatek naszej gazety! REKLAMA S.POŒPIECH S³u bowa skoda urzêdu miejskiego ma uszkodzony ty³ i niesprawn¹ skrzyniê biegów R E K L A M A

2 2 Wydarzenia Telegraf Zduny. Od 14 sierpnia przez tydzieñ bêdzie tu przebywaæ grupa dzieci i m³odzie y z partnerskiej gminy Balatonfenyves na Wêgrzech. Wymiana m³odzie y miêdzy obiema gminami odbywa siê naprzemiennie. W ubieg³ym roku m³odzi mieszkañcy Zdun goœcili na Wêgrzech. STOP. Krotoszyn. 17 sierpnia, godz , plac przy koœciele œw. Jana Chrzciciela, XV Akcja Poboru Krwi, organizator Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy a w Krotoszynie. STOP. Krotoszyn. Do 18 sierpnia Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej prowadzi nabór kandydatów na stanowisko sta ysty do s³u - by przygotowawczej w zmianowym rozk³adzie pe³nienia s³u by. STOP. Brzoza. 23 sierpnia, godz , plac przy szkole podstawowej, spotkanie i przemarsz do sali wiejskiej uczestników jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Brzozie. W czasie uroczystoœci stra akom wrêczony zostanie Z³oty Znak Zwi¹zku oraz Honorowa Odznaka Za zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego. STOP. Konarzew. 24 sierpnia odbêd¹ siê uroczystoœci do ynkowe dla rolników i mieszkañców gminy Zduny. Szczegó³y i program opublikujemy wkrótce. STOP. KoŸmin. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy trwa wystawa poœwiêcona 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na któr¹ sk³adaj¹ siê eksponaty w³asne oraz mieszkañców miasta. STOP. L.TRAWIÑSKA L.TRAWIÑSKA Postrzelili uciekiniera Policjanci postrzelili uzbrojonego mê czyznê, którego œcigali. Zosta³ zatrzymany poniewa strzela³ z broni palnej do w³aœciciela firmy w Jarocinie. Na razie nieznane s¹ powody, dla których mê czyzna w poniedzia³ek przed po³udniem odda³ strza³y z broni myœliwskiej do w³aœciciela komisu wjarocinie. Ranny trafi³ do szpitala, a strzelaj¹cy odjecha³ z miejsca zdarzenia. Policja ruszy³a za nim w poœcig. Uciekaj¹cy nie zatrzyma³ siê do kontroli, dlatego mundurowi zajechali mu drogê wokolicy Wa³kowa. Gdy policjanci wyskoczyli z radiowozu, napastnik zacz¹³ do nich strzelaæ. Ci zmuszeni byli u yæ broni powiedzia³a Iwona Liszczyñska z komendy wojewódzkiej policji w Poznaniu. 51-letni mieszkaniec woj. dolnoœl¹skiego zosta³ raniony i trafi³ do szpitala. Na miejscu zdarzenia obecny by³ prokurator. Trwa ustalanie przyczyn u ycia broni przez mê czyznê. (popi) Przy krajowej piêtnastce zebra³o siê wielu policjantów Auto mê czyzny za którym policja ruszy³a w poœcig JRG KROTOSZYN W Zdunach p³onê³o auto PrzyjdŸ po naklejkê i wygraj paliwo! Stra ¹cy ugasili pojazd pian¹ 10 sierpnia o godzinie dy urny z komendy powiatowej stra y po arnej w Krotoszynie otrzyma³ zg³oszenie o po arze samochodu osobowego przy ul. Witosa w Zdunach. Na miejsce zdarzenia natychmiast wys³ano dwa zastêpy zawodowej stra y po arnej z Krotoszyna oraz stra aków ochotników ze Zdun. Okaza³o siê, e ogieñ powsta³ w komorze silnika samochodu. W³aœciciel podj¹³ akcjê gaœnicz¹ przy u yciu gaœnic proszkowych. Po aru nie ugasi³, ale znacznie ograniczy³ jego rozprzestrzenianie do czasu przybycia pierwszego zastêpu ratowniczego mówi bryg. Mariusz Przyby³, komendant powiatowy stra y po arnej w Krotoszynie. Stra acy ugasili ogieñ po kilku minutach. Ponadto sprawdzili auto kamer¹ termowizyjn¹. Po zakoñczeniu wszystkich tych czynnoœci pojazd przekazano w³aœcicielowi. (popi) Przypominamy o konkursie, w którym co tydzieñ jedna osoba mo e wygraæ tankowanie paliwa na stacji przy Intermarche w Krotoszynie oraz kompleksowe mycie samochodu w firmie Nascar. Ka dy bon ma wartoœæ 50 z³! Szansê na zdobycie tych nagród maj¹ osoby, które przyklej¹ na tylnej szybie samochodu nasz¹ now¹ naklejkê. Jeœli zdjêcie auta uka e siê w gazecie, w³aœciciel pojazdu odbierze nagrodê w redakcji Rzeczy Krotoszyñskiej. Po naklejki mo na przychodziæ do naszej redakcji (ul. Sienkiewicza 2a, naprzeciw Lidla), firmy Nascar (ul. Ostrowska 157) i stacji paliw Intermarche (ul. Raszkowska 22 b). (popi) W CZYM RZECZ? Wtym, jak nasze w³adze informuj¹ mieszkañców. Obserwuj¹c od lat to, co siê dzieje dochodzi siê do wniosku, e brakuje umiejêtnego przekazu. Pierwszy z brzegu przyk³ad rewitalizacja rynku. Wrogowie tej koncepcji mówi¹ o wymarciu handlu, ograniczeniu ruchu pojazdów i bardzo drogiej inwestycji. Zwolennicy pomys³u, czyli w³adze miejskie, nie potrafi¹ nadal dotrzeæ do spo³eczeñstwa. Ich argumentów praktycznie nie s³ychaæ. Niedawno pisaliœmy o wysokiej pozycji Krotoszyna w krajowym rankingu samorz¹dów. Na konferencji prasowej przedstawiono nam niezbêdne wiadomoœci. Nie odpowiedziano jednak na pytanie, jak sukces gminy przek³ada siê na ycie mieszkañców Krotoszyna. Czy przeciêtny Kowalski w jakikolwiek sposób odczu³ (odczuje), e mieszka w gminie tak dobrze ocenianej na zewn¹trz? Nie. Bo nikt nawet siê nie stara otworzyæ mu oczu, aby pokazaæ, co o tym œwiadczy. Miasto zakoñczy³o kilka wa nych inwestycji unowoczeœniaj¹cych infrastrukturê. To budowa II etapu kanalizacji sanitarnej czy regulacja cieku Jawnik, które kosztowa³y dziesi¹tki milionów. Jaki to przynios³o ludziom po ytek, w zasadzie szerzej nie poinformowano. Kto wiêc nie interesuje siê tematem, nie bêdzie wiedzia³. Niestety, z brakiem trafnych komunikatów w kierunku spo³ecznoœci lokalnych boryka siê tak e powiat. Starostwo, owszem, czasami potrafi dobrze zaprezentowaæ swoje sukcesy (zw³aszcza na niwie spo³ecznej), gorzej z wyjaœnianiem ludziom zawi³oœci zwi¹zanych z innymi dziedzinami ycia. Myœlê szczególnie o drogownictwie. To najwiêksza bol¹czka. Pieniêdzy od lat jest za ma³o, apotrzeb bardzo wiele. Zdarzaj¹ siê ma³e sukcesiki, jak pozyskanie pieniêdzy zewnêtrznych na modernizacje. Niestety, amatorszczyzna w informowaniu o bie ¹cych sprawach k³uje w oczy. Z przera eniem s³ucha- ³em w lipcu na Radzie Gminy w Rozdra- ewie pretensji (w wiêkszoœci s³usznych) i pytañ so³tysów oraz radnych kierowanych do szefa dróg powiatowych. Jego wyjaœnienia mówi¹c delikatnie by³y nieprzekonuj¹ce. S¹ te i sprawy, które obci¹ aj¹ sumienie zarówno gminy Krotoszyn, jak i powiatu. Do dziœ nie wiem, dlaczego rozpoczêto budowê Kauflandu na ul. Mickiewicza, skoro inwestor mia³ najpierw wybudowaæ dwa ronda (przy szpitalu itargowisku). Burmistrz i starosta ponoæ bardzo o nie zabiegali, a w efekcie by³ to g³os wo³aj¹cych na puszczy... Sebastian Poœpiech Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 11 sierpnia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Krotoszyn, Raszkowska 5,21 z³ 5,27 z³ 5,18 z³ Jarocin, Wojska Polskiego 5,49 z³ 5,59 z³ 5,29 z³ 2,41 z³ Milicz, Poprzeczna 5,45 z³ 5,73 z³ 5,24 z³ 2,59 z³ Krotoszyn, Zamkowy Folwark 5,42 z³ 5,25 z³ 2,59 z³ Benice, Okrê na 5,21 z³ 5,18 z³ REKLAMA

3 Sprawy Pijany mê czyzna najecha³ na auto s³u bowe Juliana Joksia 3 S.POŒPIECH Burmistrz Krotoszyna mia³ wypadek drogowy Julian Jokœ, burmistrz Krotoszyna, jecha³ jako pasa er autem, które uczestniczy³o w st³uczce na skrzy- owaniu ulic Sienkiewicza i Piastowskiej. Sprawca kolizji, pracownik jednej z miejscowych firm, by³ pijany. 5 sierpnia tu przed godz w jad¹c¹ od strony ul. Mickiewicza skodê superb uderzy³ samochód dostawczy marki iveco za³adowany piaskiem. Pojazd firmy us³ugowo-budowlanej z Krotoszyna wbi³ siê w ty³ auta Urzêdu Miejskiego. Za kierownic¹ osobówki siedzia³ pracownik magistratu Wojciech Ptak, a na fotelu pasa era burmistrz Julian Jokœ. S.POŒPIECH Kierowca s³u bowej skody, pracownik urzêdu Wojciech Ptak by³ trzeÿwy Skod¹ jecha³ burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ Uszkodzenia auta osobowego nie by³y zbyt du e, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Prawdopodobnie jednak szkody s¹ mniejsze przez to, e ca³¹ si- ³ê uderzenia przyj¹³ hak zamontowany z ty³u skody. adnemu uczestnikowi zdarzenia nic siê nie sta³o. Kieruj¹cy iveco by³ nietrzeÿwy. Badanie alkomatem wykaza³o 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Natychmiast zatrzymano mu prawo jazdy. Obecnie prowadzone jest postêpowanie wyjaœniaj¹ce dodaje T. Walkowiak z krotoszyñskiej komendy. Kierowca auta s³u bowego urzêdu gminy by³ trzeÿwy. Szkodê zg³oszono ju do firmy ubezpieczeniowej. Rzeczoznawca ma nied³ugo przyjechaæ i oceniæ zakres i wartoœæ strat. Pawe³ Kowalski Jak dosz³o do kolizji? 32-letni mê czyzna kieruj¹cy iveco nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od pojazdu poprzedzaj¹cego informuje Teresa Walkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Kierowca auta z piaskiem nie wyhamowa³ i najecha³ na ty³ skody, która zatrzyma³a siê przed przejœciem dla pieszych, gdy œwiat³o sygnalizatora zmieni³o siê z ó³tego na czerwone. Choæ prêdkoœæ, z jak¹ siê porusza³, nie by³o du a, uderzenie musia³o byæ doœæ silne, poniewa osobówka zosta³a przesuniêta kilka metrów do przodu, zatrzymuj¹c siê tu przed œrodkiem skrzy owania. Skoda ma uszkodzony b³otnik i czêœæ tylnej klapy baga nika. Zablokowa³a siê równie skrzynia biegów. Dzia³a tylko jeden bieg dwójka mówi³ W. Ptak. S.POŒPIECH Kierowca i pasa er (w rogu z prawej) to pracownicy jednej z krotoszyñskich firm R E K L A M A

4 4 Bezpieczeñstwo GroŸna kolizja w Zdunach Samochód wbi³ siê w budynek S.PA ASZ 5 sierpnia o dosz³o do groÿnie wygl¹daj¹cej kolizji na ul. Wroc³awskiej w Zdunach, na wysokoœci wjazdu do marketu Dino. Kieruj¹ca fordem mondeo, mieszkanka powiatu milickiego, jad¹c od strony Cieszkowa najecha³a na ty³ opla vectry, którego prowadzi³ mê czyzna ze Zdun. W efekcie opel zosta³ zepchniêty z drogi i wbi³ siê w elewacjê jednego z budynków. Ca³e szczêœcie, e nikt nie przechodzi³ chodnikiem. Oprócz kieruj¹cej fordem jecha³y dwie pasa erki. Uczestnicy zdarzenia byli trzeÿwi. Kieruj¹ca fordem ukarana zosta³a mandatem w wysokoœci 250 z³. Na miejsce wypadku przyjecha³ zastêp stra aków z jednostki ochotniczej w Zdunach oraz pojazd ratownictwa S.PA ASZ Ford, który najecha³ na opla, ma uszkodzony lewy bok Samochód wbi³ siê w róg budynku Kto pokryje szkody? W jaki sposób w³aœciciele uszkodzonego domu w wypadkach mog¹ uzyskaæ odszkodowanie? Wed³ug Macieja Bonczewskiego, radcy prawnego z Kancelarii Radców Prawnych w Krotoszynie zarówno poszkodowany kierowca, jak i w³aœciciel domu, którego elewacja ucierpia³a na skutek kolizji, mog¹ zg³osiæ roszczenia do sprawcy zdarzenia. Jeœli bêdzie on mia³ wykupione ubezpieczenie OC, odszkodowanie bêdzie mo na uzyskaæ od firmy ubezpieczeniowej. Gdy sprawca kolizji nie posiada wykupionego OC, osoba poszkodowana bêdzie mog³a ubiegaæ siê o zadoœæuczynienia i naprawienie szkód bezpoœrednio od sprawcy zdarzenia na drodze s¹dowej. OSP SMOLICE Po ar gasili stra acy z OSP Smolice i z Zalesia Ma³ego P³onê³a s³oma na przyczepach 2 sierpnia kolejny raz dosz³o do po aru s³omy na przyczepach, tym razem na drodze w Dusznej Górce. 28 lipca na drodze ze Smolic do Czeluœcina zapali³y siê baloty s³omy na przyczepie ci¹gnika. Gdy kierowca pojazdu to zauwa y³, skrêci³ na pobocze i wjecha³ w pole kukurydzy. W akcji gaœniczej udzia³ wziê³y jednostki ochotniczej stra y ze Smolic i Zalesia Ma³ego. Przyczyna po aru nie jest znana, wyjaœnia j¹ policja. Kilka dni póÿniej, 2 sierpnia, dwie wy³adowane s³om¹ przyczepy doczepione do ci¹gnika rolniczego stanê³y w p³omieniach. Prawdopodobnie iskra z niesprawnego uk³adu wydechowego ci¹gnika rolniczego dosta³a siê na bele s³omy, powoduj¹c jej zapalenie t³umaczy bryg. Mariusz Przyby³, komendant powiatowy PSP w Krotoszynie. Po otrzymaniu zg³oszenia dy urny z komendy powiatowej w Krotoszynie wys³a³ do po aru zastêp stra akow zawodowych z Krotoszyna oraz dwa zastêpy ochotników z Orpiszewa i Roszek. Po ar ugaszono, pozosta³oœci po nim usuniêto z drogi, po czym wozy stra ackie wróci³y do swoich siedzib. (popi) drogowego z Pañstwowej Stra y Po- arnej w Krotoszynie. Gdy stwierdzono, e sytuacja jest opanowana, stra acy z Krotoszyna wrócili do komendy. Miejsce zdarzenia zabezpieczali cz³onkowie OSP Zduny. Dwie karetki, które przyjecha³y do Zdun, odwioz³y wszystkich uczestników kolizji do szpitala. Na miejscu pojawi³y siê równie dwa radiowozy. Policjanci razem ze stra akami kierowali ruchem wahad³owo. Dobrze, e nikt nie zgin¹³ stwierdzi³a mieszkaj¹ca w pobli u kobieta, kiedy us³ysza³a bardzo g³oœny huk. Myœla³am, e jakiœ towar spad³ przy dostawie do Dino, bo to siê czasem zdarza. To wszystko dlatego, e tutaj nie ma obwodnicy uwa a w³aœcicielka domu, w który uderzy³ samochód. Podkreœla, e w¹skie chodniki i du y ruch (ul. Wroc³awska jest czêœci¹ drogi krajowej nr 15) sprawiaj¹, e w tej czêœci Zdun jest wyj¹tkowo niebezpiecznie. Na miejscu wypadku zgromadzi³ siê spory t³um gapiów. Byli tam zarówno doroœli, jak i dzieci. Czêœæ z nich przyjecha³ rowerami. Jecha³em do Cieszkowa, ale jak us³ysza³em sygna³y pogotowia i policji, to czym prêdzej wróci³em zobaczyæ co tu taj siê sta³o opowiada³ pewien m³odzieniec swojemu koledze. S³awek Pa³asz S.PA ASZ Czy w³aœcicielka domu dostanie odszkodowanie za zniszczenia? D.KULAWSKI M.PRZYBY Ogieñ w Dusznej Górce pojawi³ siê na skutek iskry z niesprawnego traktora St³uczka osobówek Sprawc¹ kolizji by³ kierowca peugeota Dwa samochody osobowe peugeot i opel, zderzy³y siê 4 sierpnia w po³udnie na ul. KoŸmiñskiej w Krotoszynie. Peugeot najecha³ na ty³ opla. W wyniku kolizji nikt nie odniós³ obra eñ, ale auta zosta³y uszkodzone. Niewielki wyciek p³ynów eksploatacyjnych z jednego z pojazdów usunêli wezwani na miejsce zdarzenia stra- acy. (popi)

5 KPP KROTOSZYN Sprawy Szajka z³odziei w rêkach policji Trzej mê czyÿni w³amali siê do nieczynnej gorzelni w Dzier anowie Kryminalni z krotoszyñskiej komendy wykryli kilka przestêpstw, kradzie y i w³amañ do ró nych obiektów w powiecie krotoszyñskim i gostyñskim. Oœmiu mê czyzn ju us³ysza³o zarzuty za swoje czyny. Grozi im do minimum trzech lat wiêzienia. Krotoszyñska komenda 27 lipca otrzyma³a informacjê o trzech osobach, które w niedzielne popo³udnie szabrowa- ³y nieczynn¹ gorzelniê w Dzier anowie. W trakcie kontroli obiektu zarz¹dca posesji wraz z jednym z pracowników zauwa y³ trzech mê czyzn, którzy rozkrêcali miedziane elementy aparatu odpêdowego (rodzaj naczynia do destylacji). Bez wahania ujêli sprawców 26, 27 i 30-latka z powiatu krotoszyñskiego. Mê czyÿni mieli przy sobie sporo narzêdzi u³atwiaj¹cych im pope³nienie przestêpstwa mówi Piotr Szczepaniak z krotoszyñskiej policji. Jak siê okaza³o 26-latek mia³ o wiele wiêcej czynów karalnych na sumieniu. Przyzna³ siê do jeszcze dwóch przestêpstw, które pope³ni³ w powiecie gostyñskim. Jednego z nich dokona³ wspólnie z 24-latkiem z gm. KoŸmin Wlkp. w paÿdzierniku 2013 r. W podgostyñskiej wsi, na terenie jednej z posesji, skradli spawarkê wart¹ 1 tys. z³. Natomiast na pocz¹tku lipca br. z pomoc¹ kolegi, 22-latka z powiatu krotoszyñskiego weszli do gospodarstwa rolnego i zabrali akumulator oraz olej napêdowy o wartoœci 600 z³. Z kolei wymieniony ju 24-latek spod KoŸmina na prze³omie paÿdziernika i listopada ubieg³ego roku wspólnie z 22-letnim koleg¹ z Krotoszyna w³amali siê posesjê prywatn¹. Ich ³upem pad³ agregat pr¹dotwórczy i 4 drewniane parapety. ¹cznie by³y one warte 1 tys. 200 z³. Ponadto w wyniku przes³uchañ wysz³a na jaw jeszcze jedna kradzie. Zdarzenie mia³o miejsce na pocz¹tku lipca br. w powiecie gostyñskim. W jednym z gospodarstw rolnych ³upem sprawców pad³y 3 œruby rzymskie z traktorów, przekaÿnik mocy z prasy balotowej oraz przekaÿnik mocy z rozrzutnika. Wszystko to mia³o wartoœæ 5 tys. z³. Sprawcy to 20, 22 i 27-latek z powiatu krotoszyñskiego. Czêœæ skradzionego mienia uda³o siê odzyskaæ. Mê czyÿni za swoje czyny odpowiedz¹ przed s¹dem. W zale - noœci od czynów grozi im od 5 do 10 lat wiêzienia wyjaœnia Piotr Szczepaniak. (popi) R E K L A M A S.PA ASZ Grêbów Przebuduj¹ boisko Pod koniec wrzeœnia tego roku mieszkañcy Grêbowa bêd¹ mogli korzystaæ z nowo zagospodarowanego boiska, jakie ju niebawem powstanie w ich wiosce. Zagospodarowaniem boiska w Grêbowie zajmie siê firma Dekarstwo-Murarstwo Romana Hajdysza z Wyszek. Koszt inwestycji to ponad Nowa apteka Nova Krotoszyñska apteka Nova 2 z ul. Bolewskiego otworzy³a punkt z farmaceutykami przy ul. Koœciuszki, na miejscu dawniej apteki S³onecznej. Jego nazwa to Nova S³oneczna. Bêdzie czynny przez ca³y tydzieñ od Nova S³oneczna znajduje siê blisko rynku 5 37 tys. z³. Na boisku powstan¹ bramki do gry w pi³kê no na, siatki do siatkówki. Kibice bêd¹ mogli przygl¹daæ siê rozgrywkom pi³karskim siedz¹c wygodnie na ³awkach. Boisko zostanie ogrodzone, wiêc bêdzie bezpiecznie zw³aszcza dla najm³odszych sportowców. (traw) 8.00 do Nova 2 obs³ugiwa³a w ci¹gu miesi¹ca ok. 13 tys. klientów. Dziêki nowemu oddzia³owi wiele osób bêdzie mia³o teraz znacznie bli- ej do swojej apteki. Plusem jest równie doœæ du y parking. (mal)

6 6 Sprawy Goœciejew-Ska³ów Otwarcie, na które d³ugo czekano 8 sierpnia zosta³a uroczyœcie otwarta droga powiatowa prowadz¹ca z Goœciejewa do Ska³owa. Mieszkañcy obu miejscowoœci nie kryli satysfakcji. Poœwiêcenia drogi dokona³ proboszcz mokronoskiej parafii, ks.stanis³aw Koza. Prawie 2,5 km odcinek szosy miêdzy obiema miejscowoœciami by³ modernizowany a przez 5 lat, jednak efekt jest dobry. Mieszkañcy maj¹ wreszcie równ¹, poszerzon¹ drogê. W tym roku zosta³o zmodernizowane ostatnie 400 m tej trasy tu przy wjeÿdzie do Ska³owa. Jezdnia zosta³a poszerzona z 3,50 m do 5,50 m oraz wylano na niej asfalt, co zwiêkszy³o noœnoœæ nawierzchni, poprawi³o równoœæ drogi oraz znacznie ulepszy³o komfort. Wykopano równie obustronnie rowy, a w Goœciejewie powsta³o przejœcie dla pieszych. W wielu pracach takich, jak REKLAMA np. oczyszczanie rowów pomagali mieszkañcy zarówno jednej, jak i drugiej wsi. Remont nawierzchni sfinansowano ze œrodków Powiatowego Zarz¹du Dróg w Krotoszynie. Koszt modernizacji ca³ego odcinka trasy wyniós³ 1 mln 859 tys. z³. Budowa tej drogi powiod³a siê równie dziêki zaanga owaniu i wsparciu w³adz miasta i gminy KoŸmin, wspólnymi si³ami uda³o nam siê osi¹gn¹æ wspania- ³y efekt w postaci tej komfortowej trasy mówi³ Krzysztof Jelinowski, dyrektor PZD w Krotoszynie. Droga robiona by³a w 6 etapach. Jej stan przed remontem by³ fatalny, ogromne dziury i nierównoœci sprawia³y, e ciê ko by³o siê min¹æ dwu autom. Przy wjeÿdzie do obu miejscowoœci za³o ono te chodniki tu przy posesjach mieszkañców. Koszty robocizny pokry³ Urz¹d Miasta i Gminy w KoŸminie, natomiast starostwo zap³aci³o za kostkê brukow¹, krawê niki i podsypkê. Wykonawc¹ chodników by³a firma Romana Otworowskiego z KoŸmina. Dziêki nowej drodze mieszkañcy zyskali szybsz¹ i krótsz¹ trasê przejazdu do wielu miejscowoœci. Jad¹c z Goœciejewa do KoŸmina przez Ska³ów i Psie Pole pokonuj¹ trasê ok. 7 km, a wczeœniej chc¹c omin¹æ fatalny odcinek i jad¹c przez Mokronos i Wrotków, musieli nadk³adaæ 3km. Liliana Trawiñska L. TRAWIÑSKA Przecinanie wstêgi rozpocz¹³ starosta Leszek Kulka O G O S Z E N I E KUPIÊ ZIEMIÊ tel ,

7 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Remontowana przez 5 lat ponad 2 kilometrowa droga powiatowa Goœciejew Ska³ów zosta³a uroczyœcie otwarta. Wiêcej na ten temat na str. 6 W niedzielê 3 sierpnia w Czarnym Sadzie zorganizowano niecodzienn¹ imprezê, która zgromadzi³a bardzo wiele osób. Pomys³odawc¹ i organizatorami pikniku w stylu country byli w³aœciciele gospodarstwa agroturystycznego w tej wsi Beata i Karol Œl¹scy. Nie lada atrakcjê stanowi³y organizowane po raz pierwszy zawody w powo eniu konnym, w których udzia³ wziê³o 9 zaprzêgów. Powo ¹cy starali siê bezb³êdnie i w jak najkrótszym czasie przejechaæ po wyznaczonym torze przeszkód. Za zbyt d³ugi przejazd oraz str¹cenie pacho³ków doliczano punkty karne. Niestety imprezê pokrzy owa³a pogoda, burza i ulewny deszcz przepêdzi³y znaczn¹ czêœæ widzów. Jednak zawody rozegrano do koñca, a pami¹tkowe dyplomy wrêczano podczas deszczu. Nasza impreza cieszy³a siê du ym zainteresowaniem, niestety pogoda uniemo liwi³a zabawê na œwie- Wyniki zawodów w powo eniu konnym JEDYNKI (DU E KONIE) 1.Dariusz Osiany z Lasocic 2.Adrian Matuszak z Orli 3.Magdalena Wiœniewska z Lasocic PARY (DU E KONIE) 1.Gracjan Marach z Przybyszewa 2.Mateusz NiedŸwiecki z Przybyszewa PARY (KUCE) 1.Dawid Dolata z Orli Piknik country w Czarnym Sadzie ym powietrzu powiedzia³ Rzeczy Karol Œl¹ski. O oprawê muzyczn¹ w stylu country zatroszczy³ siê zespó³ muzyczny Bunia. Organizatorzy pomyœleli tak e o najm³odszych uczestników pikniku, nie zabrak³o dmuchanych zamków i zje d alni. Zawody w powo eniu rozegrano w 3 kategoriach Warto podkreœliæ, e miejsce idealnie nadaje siê do tego typu imprez. Gospodarstwo Dworek Czarny Sad zosta³o za³o one na planie dawnego dworku szlacheckiego, w którym po przebudowie znajduj¹ siê dziœ sale bankietowe oraz pokoje dla goœci. Mo na tam skorzystaæ z jazdy konnej pod okiem fachowych instruktorów. Na terenie gospodarstwa znajduje siê te staw rybny oraz przydomowy las. Organizowane s¹ tam te ró nego rodzaju imprezy okolicznoœciowe. (lt) Notatnik Koncert w Golinie. 15 sierpnia o godz na boisku sportowym w Golinie dla goœci do ynkowych graæ bêdzie zespó³ Basta. Zabawa we Wrotkowie. 16 sierpnia o godz so³tys Wrotkowa, Micha³ Fr¹ckowiak, oraz rada so- ³ecka zapraszaj¹ na zabawê do ynkow¹. Dobra muzyka w KoŸminie. 18 sierpnia o godz w sali kina Mieszko odbêdzie siê koncert amerykañskiego zespo³u Evergreen Terrace. Bilety do nabycia przed koncertem w cenie 8 z³. Informacje tel Gminne œwiêto plonów. 24 sierpnia o godz w Wa³kowie odbêd¹ siê do ynki zorganizowane pod has³em Zakoñczenie niw ze smakiem. W programie: msza œw., zabawa taneczna, degustacja potraw lokalnej kuchni. Wyst¹pi¹ m.in. zespó³ tañca ludowego Poligrodzianie, czeska piosenkarka Gabi Gold, Kapela znad Orli, duet Ty i Ja. Piknik w KoŸminie. 28 sierpnia o godz Klub Seniora i PTTK zapraszaj¹ na piknik z okazji Dnia Seniora. Zapisy prowadzi klub przy ul. Stêszewskiego (do 18 sierpnia). Zdrowe od ywianie. Klub Seniora zaprasza na cykl spotkañ na temat zdrowego od ywiania. Zapisy przyjmowane s¹ w klubie do 5 wrzeœnia. Wiêcej informacji tel Rolniku! Czy wiesz, e oddadz¹ ci akcyzê W sierpniu mo na staraæ siê o zwrot podatku akcyzowego. Wniosek wraz z fakturami dokumentuj¹cymi zakup oleju napêdowego nale y z³o yæ urzêdzie gminy. Od 1 sierpnia do 1 wrzeœnia 2014 r. mo na sk³adaæ wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napêdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Roczny limit zwrotu tego podatku w gospodarstwie rolnym w bie ¹cym roku wynosi 81,70 z³ za 1 ha u ytków rolnych. Do wniosku nale y do³¹czyæ faktury imienne, dokumentuj¹ce zakup oleju napêdowego, wystawione od 1 lutego do 31 lipca br. Wnioski mog¹ sk³adaæ w³aœciciele lub dzier awcy u ytków rolnych o powierzchni powy ej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi¹ przedmiot wspó³posiadania, zwrot podatku akcyzowego przys³uguje wspó³w³aœcicielowi, co do którego pozostali wyrazili we wniosku pisemn¹ zgodê. Zgoda na piœmie nie dotyczy jednak wspó³ma³ onków. Wyp³ata zwrotu podatku nast¹pi w paÿdzierniku 2014 r. gotówk¹ w kasach urzêdów lub przelewem na podany nr rachunku bankowego. Wnioski mo na pobraæ w Urzêdzie Miasta i Gminy w KoŸminie lub u so³tysa wsi. (traw) GZIK Malowanie w plenerze zdecydowanie przypad³o do gustu m³odym artystom Œniadanie na trawie Pod tak¹ nazw¹ 31 lipca w parku miejskim odby³y siê nietypowe zajêcia, na które z³o y³y siê warsztaty plastyczne na œwie- ym powietrzu. Malowanie w plenerze mia³o wielu najm³odszych zwolenników, którzy przybyli, by wspólnie tworzyæ na ³onie natury. Organizatorem spotkania by³ koÿmiñski oœrodek kultury, który zapewni³ dzieciom sztalugi, farby i kredki. Park okaza³ siê œwietnym miejscem inspiracji, bowiem powsta³y tam niezwykle sugestywne prace malarskie. Ich tematyk¹ by³ oczywiœcie piêkny park i jego przyroda. Zajêcia prowadzi³a Maria Malinowska, instruktorka plastyki z oœrodka kultury. Dzieci wraz z rodzicami przynios³y koce i przek¹ski, aby mi³o spêdziæ czas w obcowaniu z natur¹ i sztuk¹. Œniadanie na trawie wœród najbli szych to idealny przepis na udany dzieñ. (traw) Œwiêto patrona 9 sierpnia koÿminianie obchodzili œwiêto patrona swego miasta œwiêtego Wawrzyñca. Wspólna modlitwa rozpoczê³a siê póÿnym popo³udniem od procesji z figur¹ œwiêtego. Procesja wyruszy³a spod koœcio³a pw. œw. Stanis³awa, sk¹d uda³a siê do koœcio³a pw. œw. Wawrzyñca, a stamt¹d na rynek, gdzie zosta³a odprawiona uroczysta msza œw. w intencji mieszkañców gminy. Podczas nabo eñstwa proboszcz parafii Zygmunt Lewandowski przypomnia³ s³owa s³owa œw. Paw³a o tym, e kto sk¹po sieje, ten sk¹po i zbiera, kto zaœ hojnie sieje, ten hojnie te zbieraæ bêdzie. KoŸminianie t³umnie uczestniczyli w uroczystoœciach, a gmina zadba- ³a o poczêstunek w postaci placka dro d owego dla wszystkich uczestników obchodów. Na koniec wyst¹pi³ zespó³ Jaffa z Gostynia. (lila)

8 8 Wieœci gminne S³awomir Pa³asz ( Dowiezie do szkó³ 5 sierpnia gmina rozstrzygnê³a przetarg na dowóz dzieci do szko³y podstawowej w Zalesiu Ma³ym oraz gimnazjum, szko³y podstawowej i przedszkola w Kobylinie. Transportem uczniów i przedszkolaków zajmie siê firma z Krotoszyna. Na terenie gminy dowóz dzieci (w zale noœci od liczby uczniów) odbywa siê autobusami i busem. Œrednia miesiêczna iloœæ kilometrów, jak¹ w ubieg³ym roku szkolnym przeje d ano na wyznaczonych trasach, wynosi km autobusami oraz km busem. W specyfikacji przetargowej gmina Kobylin poda³a, e firmy przewozowe musz¹ dysponowaæ dwoma autobusami do przewozu min. 50 i jednym do transportu 70 osób, a tak e busem dla przynajmniej 23 osób. W przetargu wystartowa³y dwie firmy. Wybrano ofertê przedsiêbiorstwa M³odziuœki z Kobylina. Drugim oferentem by³ PKS z Leszna. Za 1 km przejechanej trasy w zbli aj¹cym siê roku szkolnym gmina zap³aci 4,35 (autobus) lub 3,40 z³ brutto (bus). (mal) Kto zostanie dyrektorem? Gmina Kobylin rozpisa³a konkurs na dyrektora szko³y podstawowej w Kuklinowie. Dotychczas przed³u aliœmy dyrektorce umowê, jednak teraz, ze wzglêdu na sugestie kuratorium, trzeba by³o rozpisaæ konkurs, co w³aœnie zrobiliœmy mówi Miros³aw Sikora, sekretarz gminy i zastêpca burmistrza. Obecnie szko- ³¹ w Kuklinowie kieruje Barbara Goœciniak. Kandydaci spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w informacji konkursowej mog¹ sk³adaæ swoje oferty do Urzêdu Miejskiego w Kobylinie do 12 sierpnia. Do 8 sierpnia nikt siê Barbara Goœciniak, dyr. SP Kuklinów jeszcze nie zg³osi³. Konkurs ma byæ rozstrzygniêty do 29 sierpnia. (mal) Œwietlicowe inwestycje w Zalesiu i Smolicach 20 sierpnia radni gminy Kobylin spotkaj¹ siê na sesji wyjazdowej, która odbêdzie siê w Zalesiu Wielkim, w nowo wyremontowanej œwietlicy wiejskiej. Na pocz¹tku sierpnia w³adze gminy przeprowadzi³y wstêpny odbiór zakoñczonych tam robót budowlanych, które przez prawie rok prowadzi³a Firma Handlowo-Us³ugowa Mariana Bzdêgi z Pêpowa. Inwestycja rozpoczê³a siê nieca³y rok temu. Roboty dotyczy³y demonta u starej instalacji sanitarnej, za³o enia nowej i powstania instalacji kanalizacyjnej. Œwietlica zosta³a pod³¹czona do wodoci¹gu, przeprowadzono instalacjê przeciwpo arow¹ i gazow¹. Wymieniono te sieæ elektryczn¹. Remontowi podlega³y tak e fundamenty, œciany, posadzka, dach i stolarka. Projekt zak³ada³ równie utwardzenie terenu wokó³ obiektu. Przy okazji warto dodaæ, e w Zalesiu Wielkim znaduje siê 78 gospodarstw domowych, w których yje ok. 350 osób. To typowa wielkopolska wieœ o wysokiej kulturze rolnej, w której dzia³aj¹ wysokotowarowe gospodarstwa. Dzia³a tak e kilka ma³ych firm, zajmuj¹cych siê g³ównie us³ugami i handlem. Obecnie na terenie gminy prowadzony jest równie remont œwietlicy w Smolicach. Ma on trwaæ do koñca paÿdziernika. Wœród zaplanowanych prac s¹ m.in. wymiana rynien i rur spustowych, remont czêœci zawilgoconych œcianek dzia³owych, wymiana czêœci okien i drzwi. Realizacjê zadania gmina zleci³a firmie Us³ugowo-Handlowej Wies³awa Antoszkiewicza z Kie³czyna k. Ksi¹ a Wlkp. KOBYLIN Do paÿdziernika prowadzony bêdzie remont sali w Smolicach. Zdjêcie z zimy 2014 r. Równie w agiewnikach, tym razem wokó³ tamtejszej œwietlicy wiejskiej, prowadzone by³y prace modernizacyjne polegaj¹ce na czêœciowym utwardzeniu pod³o a. Zakres prowadzonych tam prac budowlanych dotyczy³ robót ziemnych, zagêszczenia nasypu i monta u izolacji przeciwko zawilgoceniu terenu. Na tak przygotowane pod³o e zamontowano p³yty elbetonowe. Prace wykonywa³ Zak³ad Budowlany Jan-Bud z Zalesia Wielkiego. (mal) Sebastian Poœpiech ( SULMIERZYCE S³awomir Pa³asz ( ZDUNY Nie widaæ rêki gospodarza Burza zniszczy³a Orlika S.POŒPIECH O ulicy Kaliskiej pisaliœmy ju w tym roku Pó³ kilometra ul. Kaliskiej w Sulmierzycach zosta³o zrobione. W tym roku jednak ani z³otówka wiêcej nie pójdzie na tê drogê, choæ potrzeby s¹ ogromne. Powiat jednak nie ma wiêcej pieniêdzy. Ul. Kaliska w Sulmierzycach zosta³a czêœciowo wyremontowana. Powiat krotoszyñski wyda³ 200 tys. z³ na po³o- enie asfaltu na odcinku 500 m. Na przebudowê ca³ej drogi, która ma ok. 6 km d³ugoœci potrzeba ok. 4-6 mln z³. W czerwcu zakoñczono modernizacjê pó³kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Grodzie Sulimira. Wykonano jeden pas drogowy, bo na tylko tyle starczy³o pieniêdzy. Droga siê w pewnym momencie urywa. To jakiœ absurd. No chyba, e dokoñcz¹ inwestycjê powiedzia³ w rozmowie z nasza redakcj¹ mê czyzna. Niestety, nie bêdzie kontynuowana inwestycja w roku bie ¹cym. Wszystkie pieni¹dze na ul. Kalisk¹, jakie mia³em w bud ecie na 2014 rok zosta³y ju wydane wyjaœni³ nam Krzysztof Jelinowski, dyr. Powiatowego Zarz¹du Dróg w Krotoszynie. Czy wobec tego w przysz³ym roku jest nadzieja, e ul. Kaliska znajdzie przychylnoœæ w Radzie Powiatu Krotoszyñskiego? Teraz jest to jak wró enie z fusów, bowiem nie wiadomo, co przynios¹ listopadowe wybory samorz¹dowe. W zale noœci od sk³adu rady i tego czy znajdzie siê w niej miejsce dla radnego z Sulmierzyc, zapadn¹ okreœlone decyzje. Du o zale y, czy inwestycja zostanie zg³oszona do dofinansowania ze œrodków zewnêtrznych. Jeœli uda³oby siê przejœæ przez sito oceny, to dotacji pewnie wynosi³aby oko³o 50 proc., a wiêc nale a³oby do³o yæ 2,5 mln z³ mówi Irena Rêkosiewicz, radna powiatowa z Sulmierzyc. Jeœli wiêc nie przejdzie scenariusz ca³oœciowego przebudowy fatalnej trasy, to pozostaje realizacja etapami, podobnie jak to robiono wprzypadku drogi Goœciejew-Ska³ów w gm. KoŸmin. A na razie ul. Kaliska nie spe³nia swej roli jako ³¹cznik miêdzy miastem a gmin¹ Ostrów. Jest niemal nieprzejezdna. Na odcinku pozamiejskim w kierunku do osady Kuroch w zesz³ym roku najwiêksze dziury zasypano t³uczniem. Tam nikt nie jeÿdzi samochodem. Czasami poruszam siê rowerem i ubolewam, e nie mo na ogl¹daæ piêknych terenów leœnych, jakie otaczaj¹ trasê komentuje I. Rêkosiewicz. Inny zarzut ma mieszkaniec, który do nas telefonowa³: Dlaczego nikt nie wykarczowa³ zaroœniêtych poboczy, ani nie posprz¹ta³ rowów zawalonych œmieciami powiedzia³ mieszkaniec, który telefonowa³ w tej sprawie do redakcji. Tu nie widaæ rêki gospodarza! zarzuca PZD mê czyzna. (popi) S.PA ASZ Burza, która przesz³a nad powiatem krotoszyñskim 3 sierpnia, o której skutkach donosiliœmy przed tygodniem, zdemolowa³a równie czêœæ ogrodzenia kompleksu boisk Orlik w Zdunach. Ogrodzenie Orlika zdemolowane Wiatr i deszcz zniszczy³ kilkanaœcie metrów wysokiego ogrodzenia wzd³u boiska pi³karskiego. Jak mówi W³odzimierz Kokot, opiekun obiektu, wiatr wyrwa³ doln¹ czêœæ ogrodzenia z ziemi, podrzuca³ j¹ do góry, w efekcie czego uszkodzona zosta³a górna jego czêœæ. Pêk³o nawet wzmocnienie, które zamontowane zosta³o na szczycie siatki. Mimo tych uszkodzeñ, p³ot jest stabilny, nie grozi zawaleniem, nie zagra a równie u ytkownikom boiska. Trzeba go jednak naprawiæ. Zarówno na boiskach na Orliku, jak i na terenie stadionu miejskiego podczas burzy by³a kilkucentymetrowa warstwa wody mówi W³odzimierz Kokot. Jak dowiedzieliœmy siê od sekretarz gminy Zduny, samorz¹d zwróci³ siê do jednej z firm w Krotoszynie, zajmuj¹cej siê ogrodzeniami, by oceni³a stan techniczny naruszonego ogrodzenia, wyceni³a straty i stwierdzi³a, czy podejmie siê jego naprawy. Orlik jest obiektem ubezpieczonym, dlatego Urz¹d Miejski w Zdunach wyst¹pi do ubezpieczyciela o zwrot kosztów zwi¹zanych z napraw¹. (mal)

9 Wieœci gminne 9 Liliana Trawiñska ( ROZDRA EW Liliana Trawiñska ( KO MIN Rowerem przez wioski 27 lipca rozdra ewskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich zorganizowa³o pod has³em W zdrowym ciele zdrowy duch. W rajdzie udzia³ wziê³o 47 osób, które otrzyma³y opaski odblaskowe oraz silikonowe zestawy lamp rowerowych. Trasa liczy³a 23 km i bieg³a przez rynek, ulicami KoŸmiñsk¹ i Grêbowsk¹, a nastêpnie przez Grêbów, Now¹ Wieœ, Maciejew, Rozdra- ewek, Chwa³ki. Meta znajdowa³a siê przy tzw. grzybku na terenie rozdra- ewskieg oœrodka sportu, gdzie cz³onkinie stowarzyszenia przygotowa³y posi³ek i ognisko. Podczas pikniku uczestnicy rajdu obejrzeli pokaz slajdów i wys³uchali By³o i weso³o, i nastrojowo pogadanki na temat Œmieræ na raty zabójcze u ywki i ich szkodliwy wp³yw na zdrowie. Prezentacjê multimedialn¹ przygotowa³a m³odzie nale ¹ca do stowarzyszenia. Po zas³u onym odpoczynku naszed³ czas na gry i zabawy. Miniturniej warcabowy wygra³ Filip Fr¹ckowiak, drug¹ lokatê zaj¹³ Wojciech Kmiecik, a trzeci¹ Samanta Wosiñska. Wszyscy rajdowicze zadeklarowali swoje uczestnictwo w przysz³orocznej podobnej imprezie. (popi) Tego jeszcze nie mieli Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Floriañskiej zyska³ nowe wyposa enie. Powsta³a tam si³ownia na œwie ym powietrzu. Mieszkañcy KoŸmina do tej pory nie mieli na swoim terenie takiego miejsca. Si³ownia powsta³a w bezpoœrednim s¹siedztwie boisk sportowych. Inwestycja zosta³a sfinansowana ze œrodków Gminnego Oœrodka Sportu, a jej koszt (sprzêt do æwiczeñ oraz utwardzenie pod³o a) wyniós³ 50 tys. z³. Si³owniê zewnêtrzn¹ wykona³a firma Jotkel z Krotoszyna. Sprzêt, jaki przygotowano dla koÿminian, to 10 urz¹dzeñ skonstruowanych tak, aby podczas æwiczeñ anga owane by³a jak najwiêksze partie miêœni. Do dyspozycji s¹: wahad³o, twister, prasa no na, Si³ownia zewnêtrzna Wydzielone, ogólnodostêpne miejsce, wyposa one w zespó³ urz¹dzeñ rekreacyjnych zainstalowanych na sta³e, za pomoc¹ których u ytkownicy bez nadzoru i bez pomocy z zewn¹trz, mog¹ æwiczyæ w celu utrzymania lub poprawy zdolnoœci fizycznych. Si³ownie zewnêtrzne s¹ przeznaczone dla u ytkowników powy ej 14 lat lub o wzroœcie minimum 1,4 m L.TRAWIÑSKA Mieszkañcy z ciekawoœci¹ i satysfakcj¹ odnosz¹ siê do nowego nabytku wyci¹g górny, podci¹g nóg, wioœlarz, prostownik grzbietu, ³awka, drabinka oraz tzw. wyciskanie siedz¹c. Szeroki wachlarz urz¹dzeñ sprawia, e ka dy znajduje coœ dla siebie i æwiczy te partie cia³a, na których najbardziej mu zale y. Si³ownia w plenerze cieszy siê ogromnym zainteresowaniem mieszkañców, jeœli zainteresowanie nie spadnie, byæ mo e w przysz³ym roku zbudujemy jeszcze jedn¹. Bardzo cieszy mnie fakt, e mieszkañcy chc¹ æwiczyæ mówi dyrektor GOS-u S³awomir Grucha³a. Przypomnijmy, e budowa obiektów sportowych przy ul. Floriañskiej, które powsta³y wpoprzednim roku, poch³onê³a 2,5 mln z³. Wybudowano tam dwa boiska trawiaste: g³ówne i treningowe, oraz Orlika. Obok usytuowano korty tenisowe i skatepark. Inwestycja budowy kompleksu zosta³a sfinansowana z bud etu miejskiego przy wsparciu urzêdu marsza³kowskiego. Powstanie si³owni to kolejny etap wzbogacania oferty obiektu rekreacyjno-sportowego przy Floriañskiej w KoŸminie podsumowuje dyr. Grucha³a. (lt) Sebastian Poœpiech ( POGORZELA S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW E.SIAMA Aktywnoœæ na powietrzu Mieszkañcy Pogorzeli od pocz¹tku sierpnia mog¹ korzystaæ z si³owni zewnêtrznej, która powsta³a w miejskim parku. ¹czne koszty zakupu i instalacji sprzêtu sportowego wynios³y 23 tys. 437 z³. Gminie uda³o siê uzyskaæ dofinansowanie w wysokoœci 12 tys. z³ dziêki przynale noœci do stowarzyszenia Wielkopolska z WyobraŸni¹. W ramach inwestycji zamontowano 5 podwójnych urz¹dzeñ; na ka dym z nich jednoczeœnie mog¹ æwiczyæ 2 osoby. Si³ownia jest kontynuacj¹ wczeœniejszych dzia³añ na rzecz sportu i rekreacji, takich jak budowa orlika czy boiska przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych twierdzi burmistrz Piotr Cyryk. Z obiektu mog¹ korzystaæ wszyscy chêtni, bez wzglêdu na wiek. Wa ne jest unowoczeœnianie naszej miejscowoœci i dbanie o poprawê jakoœci Wielkimi entuzjastami si³owni s¹ tak e dzieci ycia mieszkañców. Mam nadziejê, e przyrz¹dy do æwiczeñ bêd¹ dodatkow¹ zachêt¹ do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu ycia. Burmistrz Curyk zapowiada, e we wrzeœniu identyczna si³ownia ma powstaæ w Kromolicach, obok œwietlicy i placu zabaw, w ramach projektu Piêknieje wielkopolska wieœ. Tak e G³uchów niebawem doczeka siê dwóch urz¹dzeñ si³owych przy k¹pielisku. Ogólnodostêpne si³ownie zewnêtrzne to bardzo dobra inwestycja w zdrowie i kondycjê mieszkañców. Ponadto przeniesienie aktywnoœci fizycznej w wybrane miejsca na œwie ym powietrzu przyczynia siê do integracji lokalnej spo³ecznoœci. Du ym plusem jest dostêp do przyrz¹dów i ³atwoœæ ich obs³ugi. Warto podkreœliæ, e trening na si- ³owni aktywizuje niemal wszystkie miêœnie, m.in. r¹k, nóg, brzucha, pleców oraz klatki piersiowej. Na razie obiekt cieszy siê najwiêkszym zainteresowaniem ze strony m³odzie y, która bardzo chêtnie wakacyjny czas spêdza w parku i ³¹czy wypoczynek z aktywnoœci¹ fizyczn¹. Edyta Siama Wydali nowy folder Gmina Cieszków ma nowy folder promocyjny. Przyroda. Historia. Nowoczesnoœæ to jego podtytu³. W publikacji znalaz³y siê reklamy 12 firm, które j¹ sfinansowa³y. Tegoroczny bud et gminy Cieszków, ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹ tego samorz¹du, pozbawiony zosta³ pozycji promocja. Gmina nie mo e wiêc finansowaæ przedsiêwziêæ buduj¹cych jej wizerunek, tak wiêc folder w formacie A4 sfinansowali sponsorzy. Gmina Cieszków nie zalicza siê do wielkich i bogatych, jednak posiada wiele innych walorów, dla których warto j¹ odwiedziæ ( ) Z ka - dym rokiem gmina nasza piêknieje. Zobaczyæ tu mo na ciekawe zabytki, a rozwijaj¹ca siê baza turystyczna coraz bardziej przyci¹ga goœci ( ) Zapewniam, e zyskujemy przy bli - szym poznaniu czytamy we wstêpie autorstwa wójta Ignacego Miecznikowskiego. Publikacja zawiera charakterystykê gminy m.in. opis firm dzia³aj¹cych na jej terenie, wiadomoœci na temat historii, herbu, zabytków, oœwiaty i kultury. Podsumowuje te zrealizowane w ostatnich latach inwestycje, m.in. budowê kanalizacji w Cieszkowie i Biadaszce, kompleksu sportowego Orlik w Cieszkowie, remonty œwietlic w Dziadkowie, Biadaszce, Guzowicach, UjeŸdzie. Wydanie folderu sfinansowa³y firmy, które zamieœci³y w nim swoje reklamy. To Choma Cieszków, Ciêcie i Wyrób Oklein Naturalnych, Eska Trans, H. M. Meble s.c., Magem Recykling, Piekarnia Smak, Tartak Planson, Vera Agra. S¹ te reklamy Banku Spó³dzielczego z Milicza, Zajazdu U Bartka (Nowy Zamek) oraz Zak³adu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami w Ostrowie. W folderze zaprezentowano wizualizacje wnêtrz hotelu i restauracji, które w 2016 r. maj¹ zostaæ otwarte w dawnych budynkach gospodarczych w Dziadkowie. Inwestor zamieœci³ jednak w reklamie adres strony internetowej która... nie istnieje. (mal)

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Rynkowa (ul. Kaliska 2, ) do 14 sierpnia; apteka Nowa (ul. Mickiewicza 35, ) od 15 do 21 sierpnia. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Zamów reklamê na stronie ZDROWIE Tel Tel Pielêgniarki w pigu³ce (9) Teresa Ciesiak W cyklu tym przybli amy sylwetki pielêgniarek. Dotychczas pisaliœmy o Kindze Szlachcie z Benic, Marlenie Miko³ajek ze Zdun, Rozalii Kindrat z Pakos³awska, Barbarze Staœkiewicz z Cieszkowa, Urszuli Jankowiak z KoŸmina, Beacie Dymarskiej ze Staregogrodu, Danucie Gibasiewicz z Sulmierzyc i S³awomirze Adamskiej z Krotoszyna. Teresa Ciesiak z Kobierna w dzieciñstwie chcia³a pracowaæ znajm³odszymi w szpitalu lub przedszkolu. Myœla³a tak e o po³o nictwie. Po ukoñczeniu liceum wybra³a jednak naukê w nieistniej¹cym ju dwuletnim Medycznym Studium Zawodowym w Krotoszynie. Postanowi³am zostaæ pielêgniark¹, choæ nie mia³am wyobra enia, na czym konkretnie ta praca polega wspomina. Ju pierwsze zajêcia teoretyczne i praktyczne w studium potwierdzi³y jednak, e dokona³a dobrego wyboru. Atmosfera w studium by³a bardzo dobra opowiada. Na jej roku by³o trzech mê czyzn, a z czasem do³¹czy- ³o do nich piêciu kolejnych Afgañczyków. Jeden znich ukoñczy³ szko³ê, jako pielêgniarz pracuje w Niemczech. Dyplom pielêgniarski uzyska³a w 1989 r. Rozpoczê³a pracê na oddziale wewnêtrznym krotoszyñskiego szpitala. W latach pracowa³a na utworzonym wówczas oddziale paliatywnym, gdzie trafiali pacjenci przewlekle chorzy, czêsto w ostatnich stadiach choroby nowotworowej. Up³ynê³o trochê czasu, zanim zrozumia³em, jak bardzo takie oddzia³y s¹ potrzebne chorym i ich rodzinom, które czêsto nie maj¹ mo liwoœci ani nie potrafi¹ zaj¹æ siê odpowiednio osob¹ umieraj¹c¹ mówi pielêgniarka. Podkreœla, jak wa ne jest, aby wykonuj¹c zabiegi lecznicze i pielêgnacyjne, zawsze widzieæ w pacjencie cz³owieka. Uczestniczy³a w wielu szkoleniach z zakresu pielêgniarstwa paliatywnego, dotycz¹cych m.in. leczenia bólu czy prawid³owej pielêgnacji odle yn. Potem wróci³a do pracy na oddziale internistycznym, gdzie pracuje do dzisiaj. To jej zdaniem nie³atwy obowi¹zek, zarówno pod wzglêdem obci¹- eñ psychicznych, jak i fizycznego wysi³ku, wk³adanego zw³aszcza w pielêgnowanie chorych le ¹cych. Na internê trafia wiele osób, u których prowadzona jest bardzo szeroka diagnostyka. Leczy siê tam te wielu ludzi w podesz³ym wieku, z problemami geriatrycznymi. R E K L A M A Musimy byæ na bie ¹co z osi¹gniêciami medycyny, by m¹drze i skutecznie pomagaæ naszym pacjentom stwierdza T. Ciesiak. Zwraca uwagê, e œredni personel medyczny ci¹gle siê dokszta³ca, przechodz¹c kursy specjalistyczne, a nawet koñcz¹c studia. Ona sama zrobi³a licencjat z pielêgniarstwa w Pañstwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Dla mnie najwa niejsze w tym zawodzie jest, e pomagaj¹c chorym przynoszê im ulgê w cierpieniu stwierdza. S³awek Pa³asz

11 Sprawy 11 Dlaczego kradn¹ w marketach? W ostatnim czasie doœæ czêsto dochodzi do ujawniania kradzie y w marketach. Z³odzieje ³apani s¹ na gor¹cym uczynku lub po przeanalizowaniu zapisu monitoringu sklepowego. Kradn¹ najczêœciej alkohol i kosmetyki. Skala kradzie y mo e byæ jeszcze wiêksza ni ujawniane przypadki. Ile towaru ginie z pó³ek w marketach wyka ¹ ostatecznie inwentury przeprowadzane w sklepach. Wykryte kradzie e 21 lipca w jednym z krotoszyñskich marketów mê czyzna ukrad³ towar o wartoœci 6,99 z³. Z³odzieja ukarano mandatem w wysokoœci 100 z³. W tym samym dniu, równie w Krotoszynie, mieszkaniec naszego miasta skrad³ towar o wartoœci 26,99 z³. Sprawê skierowano do s¹du. Dzieje siê tak najczêœciej w przypadku, gdy z³odziej ma ju na swoim koncie wczeœniejsze kradzie e. 29 lipca z kolei dosz³o do kradzie y alkoholu oraz artyku³ów chemicznych wartych 181 z³. Sprawcami okazali siê dwaj mê czyÿni zostrowa Wlkp. isieroszewic. Policja ukara³a ich mandatami na ³¹czn¹ kwotê 500 z³. Zdarzaj¹ siê równie recydywy. 2 sierpnia w Kobylinie mieszkanka tego miasta próbowa³a ukraœæ alkohol warty 156 z³. Po przeanalizowaniu monitoringu stwierdzono, e ta sama pani dzieñ wczeœniej skrad³a alkohol za 117 z³. Policja ukara³a j¹ mandatami na kwotê 550 z³. Tak e w Krotoszynie miano do czynienia z podwójn¹ z³odziejk¹. 23 lipca zatrzymano kobietê na kradzie y towaru o wartoœci 21,50 z³. Ta sama osoba dzieñ wczeœniej, w tym samym miejscu, równie dokona³a kradzie y. Co mówi¹ z³odzieje? Jak dowiedzieliœmy siê w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie, gdy kradzie zg³aszana jest policjantom przez pracowników ochrony lub kierownictwo sklepu, na miejsce udaje siê patrol. Policjanci legitymuje sprawcê i wystawiaj¹ mandat. Pytaj¹ tak e o sytuacjê rodzinn¹ danej osoby. Jeœli ma ona na koncie wiêcej kradzie y, sprawa kierowana jest do s¹du. Jak reaguj¹ z³apani? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek lub na skutek roztargnienia. Niektórzy mówi¹, e do kradzie y popchnê³a ich trudna sytuacja yciowa. 12 przypadków kradzie y Jeden z pracowników ochrony potwierdzi³ Rzeczy, e w markecie, w którym pracuje, w tym roku ujawniono 12 kradzie y. Najczêœciej dotyczy³y alkoholu ikosmetyków. Rzadko spotykam siê z sytuacjami, gdy ktoœ kradnie jedzenie, bo nie ma za co kupiæ. Najm³odszy ujêty przez nas z³odziej chodzi³ do trzeciej klasy szko³y podstawowej. Chcia³ ukraœæ s³odycze mówi ochroniarz. Przyznaje, e ochrona, by udowodniæ komuœ kradzie, mo e dzia³aæ dopiero po przejœciu klienta przez kasê i niedokonaniu zap³aty. Wed³ug naszych ustaleñ we wszystkich krotoszyñskich marketach dzia³a monitoring. Wiêkszoœæ sklepów zatrudnia tak- e ochroniarzy. Jedynie w sieci Dino nie ma takich pracowników. R E K L A M A Ochrona w sklepach musi byæ bardzo czujna Bezkarnoœæ i przymus Wyjaœnienie tego zjawiska jest spraw¹ doœæ z³o on¹, poniewa zadajemy tutaj pytanie o motywy ludzkich zachowañ, a wtedy zawsze w grê wchodzi wiele powi¹zanych ze sob¹ czynników. W du ym uproszczeniu mo na powiedzieæ, e ludzie nie kradn¹ z dwóch podstawowych powodów. Jednym z nich jest lêk przed kar¹ i konsekwencjami zwi¹zanymi z ³amaniem prawa, a drugim uwewnêtrzniona moralnoœæ, czyli inaczej sumienie podpowiadaj¹ce nam, co jest dobre a co z³e. Dla wielu osób kradzie e s¹ w³aœnie z³e mówi Pawe³ Rybacki, psycholog, dyrektor Poradni Leczenia Uzale nieñ wkrotoszynie. Jego zdaniem do kradzie y w marketach dochodzi, bo ich sprawcy wiedz¹, e jeœli wartoœæ skradzionego towaru bêdzie ni sza ni 400 z³, to grozi im tylko mandat karny. Mo na wiêc mówiæ o poczuciu bezkarnoœci. W innych przypadkach kradzie e s¹ dokonywane, bo jest to sposób na utrzymanie siê. Tacy z³odzieje w kradzie y nie widz¹ nic z³ego. Oczywiœcie mo na mówiæ o wielu odstêpstwach od tych regu³. Przyk³adowo sprawcami mog¹ byæ osoby, które w swoim yciu postawione zosta³y pod przys³owiow¹ œcian¹, np. matka kradnie jedzenie, bo nie ma pieniêdzy, by zakupiæ je dziecku, choæ wie, e to, co robi jest niew³aœciwe stwierdza Pawe³ Rybacki. Kleptomania Osobn¹ kwesti¹ jest problem kleptomanii, która uwa ane jest za zaburzenie nawyków i popêdów polegaj¹cych na tym, e dana osoba czuje wewnêtrzny nakaz, aby zabieraæ ze sklepu przedmioty, które bêdzie traktowaæ jako swego rodzaju trofeum. Najczêœciej nie s¹ one do niczego jej potrzebne. Po udanym dokonaniu takiej kradzie y, odzywa siê u niej du e poczucie winy, które jednak z czasem wypierane jest przez kolejn¹ chêæ kradzie y mówi psycholog. I dodaje, e kleptomania jest niezwykle rzadkim zaburzeniem. S³awek Pa³asz

12 12 Tradycja Wraz z upadkiem komunizmu w Polsce nast¹pi³o upowszechnienie pielgrzymowania do miejsc œwiêtych, zanik³y bowiem przeszkody, które przed ludÿmi wiary stawia³o przez ponad 40 lat ateistyczne pañstwo. Poprzez pielgrzymkê wyra amy przywi¹zanie do wiary i szacunek do wielkich religijnych symboli. Pielgrzymujemy pieszo lub korzystaj¹c z ró nych œrodków lokomocji, nie wy³¹czaj¹c samolotu, jeœli obrany cel znajduje siê w kraju odleg³ym. Robimy to zazwyczaj grupowo, ale s¹ i tacy, którzy pielgrzymuj¹ indywidualnie. Pielgrzymki s¹ charakterystyczne dla niemal wszystkich religii. Ich celem mog¹ byæ rzeki (Ganges w Indiach), góry (Fud i w Japonii), groby œwiêtych, œwi¹tynie, miejsca objawieñ i cudów. W Polsce najpopularniejsz¹ i skupiaj¹c¹ najwiêksze rzesze katolików jest pielgrzymka na Jasn¹ Górê, ale mapa religijnych peregrynacji jest niezwykle gêsta. My wierzymy Gdy PRL-owskie pañstwo oparte na zasadach marksistowskich negowa- ³o sens wiary i praktyk religijnych, Tak pielgrzymowano w czasach PRL? pielgrzymowanie do Czêstochowy by³o odwa n¹ manifestacj¹ przywi¹zania do Koœcio³a i licz¹cej tysi¹c lat tradycji. Najliczniejsza zawsze by³a pielgrzymka warszawska, która nigdy nie liczy³a mniej ni 5 tys. p¹tników, a w roku tysi¹clecia chrztu Polski pielgrzymowa³o 17 tys. osób. Druga pod wzglêdem liczebnoœci czêsto by- ³a pielgrzymka kaliska. Ta pierwsza od 1966 r. ma charakter miêdzynarodowy. Pielgrzymów z Europy Œrodkowo-Wschodniej przyci¹ga³a dlatego, gdy uchodzi³a za wzorzec walki o to samoœæ narodow¹. Wierni z krajów zachodnich przy- ³¹czali siê, bo zdawali sobie sprawê, e postêpuj¹ca sekularyzacja stopniowo niszczy w ich krajach katolick¹ duchowoœæ. Pielgrzymi z Gostynia na trasie do Górki Duchownej (1984) Niema³e przeciwnoœci Piesze pielgrzymki na Jasna Górê sta- ³y siê tak e wyrazem sprzeciwu wobec ograniczeñ nak³adanych przez w³adze. A by³o ich niema³o. Na przyk³ad rokrocznie trzeba by³o uiœciæ op³atê, która mia³a pokryæ koszty dzia³añ rz¹dowych w zakresie zapewnienia pielgrzymom bezpieczeñstwa na trasie. Ta op³ata by³a zmienna, ale zawsze wynosi³a ponad 100 tys. z³otych, przeliczaj¹c na dzisiejsze pieni¹dze. To nic, e warszawska pielgrzymka, ta najliczniejsza, i tak sz³a raczej polami i lasami, bo zap³aciæ trzeba by³o. Za ka dym razem Episkopat wystêpowa³ z podaniem, aby uzyskaæ zgodê na wyruszenie pielgrzymek. Otrzymanie pozytywnej odpowiedzi nigdy nie by³o pewne, trzeba by³o wielu dodatkowych starañ i cierpliwoœci. Rok 1963 Pielgrzymuj¹cym i ich organizatorom szczególnie da³ siê we znaki rok Pierwsza po wojnie pielgrzymka z Bêdzina na Jasn¹ Górê (1981) Utrudnieñ i k³opotów by³o tak wiele, e ow¹ pielgrzymkê do Czêstochowy nazwano pielgrzymk¹ cierpienia. By- ³y szykany ze strony milicji, kary, a nawet grzywny. Pielgrzymi jednak stawili opór i dotarli do celu. Funkcjonariusze w³adzy nie zrezygnowali z takich form, jak k³amstwa i zastraszanie. Oficjalnie zakazano wymarszu, t³umacz¹c to rzekom¹ epidemi¹ tyfusu w Czêstochowie. Pielgrzymów to jednak nie zniechêci³o, wrêcz przeciwnie. Jak twierdz¹ niektórzy, w³aœnie ta pielgrzymka by³a wyj¹tkowo liczna i czu³o siê wówczas szczególn¹ determinacje wiernych. Dowodów na takie dzia³ania w³adz szukaæ mo na w archiwach IPN, mimo e czêœæ dokumentów zosta³a przez SB skrzêtnie zniszczona po 1988 r. S¹ tam informacje na temat taktyk stosowanych przez powo³ane do tego organa. Podawano do wiadomoœci publicznej zani one liczby p¹tników, stosowane próby dezintegracji i dezinformacji samych pielgrzymek. REKLAMA Pielgrzymka kaliska Jedn¹ z najstarszych pielgrzymek na Jasn¹ Górê jest ta, któr¹ reprezentuje nasz¹ diecezjê. W tym roku wyrusza ona po raz 377. jako pielgrzymka kaliska i po raz 23. jako pielgrzymka diecezjalna. Tegoroczne has³o przewodnie brzmi: Panie, przymnó nam wiary. Pielgrzymowanie rozpoczyna siê 6 sierpnia, wtedy to wyruszaj¹ poszczególne grupy promieniste z ró - nych parafii w diecezji. Grupy kaliskie wychodz¹ 9 sierpnia. Pielgrzymi kaliscy, a ma ich byæ 2,5 tysi¹ca, dotr¹ na Jasn¹ Górê 13 sierpnia ok. godziny 18.00, a grupy z diecezji 16 sierpnia. Jako jedne z nielicznych w Polsce wyrusz¹ pieszo w powrotn¹ drogê do bazyliki kolegiackiej Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Kaliszu. Pielgrzymi dotr¹ tam, po przebyciu 300 km, 19 sierpnia, gdzie zostan¹ powitani przez biskupa, w³adze miejskie oraz mieszkañców najstarszego miasta w Polsce. Anna Szulc Zachêcamy Pañstwa do gratisowej publikacji wspomnieñ o naszych œp. Najbli szych. Jesteœmy w stanie pomóc w ich napisaniu. Prosimy o kontakt z redakcj¹. Pani Ewie Fudale wyrazy szczerego wspó³czucia w zwi¹zku ze œmierci¹ œup Matki sk³adaj¹ Starosta Krotoszyñski Leszek Kulka wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie REKLAMA Odeszli do Pana œup Teresa Kunicka, lat 60 œup Marta êcka, lat 92 œup Maria Sekula, lat 76 œup Ludwik Wieszczeczyñski, lat 68

13 Tradycja Krotoszynianie wyruszyli. W miniony czwartek po mszy œw. w koœciele œw. Jana Chrzciciela nasi pielgrzymi wyruszyli na Jasn¹ Górê, w ramach 23. pielgrzymki diecezjalnej. Mimo czekaj¹cego ich wysi³ku, a mo e wbrew niemu byli bardzo radoœni i pe³ni entuzjazmu. egna³y ich rodziny, znajomi i ksiê- a, wœród których by³ tak e ks. pra³at Aleksander Gendera. Krotoszynianie maj¹ ambitny plan, by z Czêstochowy wróciæ tak e na nogach. (red.) Jeszcze mo na wp³acaæ Towarzystwo mi³oœników ziemi krotoszyñskiej zbiera jeszcze mimo e jest po terminie œrodki na dokoñczenie budowy pomnika na cmentarzu w Kole. Ma on w nowej formie upamiêtniæ i udokumentowaæ nazwiska ofiar ataku lotniczego na poci¹g ewakuacyjny, którym jechali krotoszynianie. (red.) W Sulmierzycach w latach Narodowiec krytykowa³, policjant pods³uchiwa³ HISTORYKON.PL Pewien dzia³acz opozycji pozwoli³ sobie skrytykowaæ w³adzê. Tymczasem pod drzwiami lokalu, w którym tego dokona³, pods³uchiwa³ policjant. W efekcie jego doniesienia sprawa trafi³a na wokandê s¹dow¹. Dzia³o siê to w okresie miêdzywojennym, gdy w Polsce, a przede wszystkim w Wielkopolsce, najwiêksz¹ si³¹ polityczn¹ by³a endecja, czyli narodowcy. Stronnictwo Narodowe, do którego nale eli, by³o najwiêksz¹ polsk¹ parti¹ i zrzesza³o a 300 tysiêcy osób. Twórca ruchu narodowego i jego ideowy przewodnik, Roman Dmowski, mieszka³ pod Poznaniem. W naszym regionie endekami byli ludzie najlepiej wykszta³ceni, najzamo niejsi, czo³owi dzia³acze spo³eczni. Krajem rz¹dzili wówczas sanatorzy z obozu Pi³sudskiego przez opozycjê nazywani kast¹ lub klik¹ pu³kowników. Rz¹dzili bardzo brutalnie. Aresztowania wrogów politycznych by³y na porz¹dku dziennym, tak e w Krotoszynie i okolicach. Endecy okazali siê zreszt¹ twardymi przeciwnikami i z regu³y nie poddawali siê szykanom. Zreszt¹ nie tylko oni. W ówczesnej Polsce kr¹ y³o powiedzenie, e gdyby policja z takim zapa³em zajmowa³a siê œciganiem przestêpców, jak tych, którzy nie s¹ zwolennikami sanacji, to panowa³by u nas spokój, porz¹dek i pe³ne bezpieczeñstwo. Do ciekawego przypadku dosz³o w Sulmierzycach. Dzia³aczem Stronnictwa Narodowego by³ tam m.in. mieszkaniec miasta i student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Leon Pankanin. 29 czerwca 1936 r. wzi¹³ udzia³ w niewielkim zebraniu, podczas którego wyg³osi³ coœ w rodzaju przemówienia. Tymczasem do lokalu po cichu przyszed³ miejscowy policjant, starszy posterunkowy Krzysztofiak. Pods³uchiwa³ pod drzwiami kuchni, która ³¹czy³a siê z pokojem, gdzie odbywa³o siê zebranie.. Na podstawie zeznañ policjanta m³odego narodowca postawiono przed obliczem s¹du w Krotoszynie. Zarzucano mu rozg³aszanie nieprawdziwych wiadomoœci oraz dopuszczenie siê obrazy rz¹du. Leon Pankanin odwa nie nie wypiera³ siê swoich s³ów i przyzna³, i rzeczywiœcie krytykowa³ rz¹dz¹cych. Roman Dmowski Jego adwokat, znany bardzo dobrze w Krotoszynie tak e po wojnie, mec. Roman Witecki, argumentowa³ przed s¹dem, e mia³o to miejsce nie na otwartym zebraniu, lecz na spotkaniu zamkniêtym, na które zaproszono tylko wybrane osoby. Prokuratora ten argument kompletnie nie interesowa³. Domaga³ siê surowego ukarania studenta. Ostatecznie s¹d przychyli³ siê do wniosku prokuratorskiego i Leon Pankanin us³ysza³ wyrok 2 miesiêcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 2 lata. Musia³ te pokryæ koszty s¹dowe w wysokoœci 10 z³otych. Na podstawie dawnych doniesieñ opracowa³ Damian Szymczak D.SZCZEPANIAK Ppor. Telesfor Baranowski ( ), ps. Pawe³ Urodzi³ siê 30 listopada 1900 r. w Woli Ksi¹ êcej w pow. jarociñskim, z ojca Zygmunta, nauczyciela, i matki Katarzyny z domu Przyby³. Po ukoñczeniu Szko³y Powszechnej w Woli Ksi¹ êcej przez 3 lata uczêszcza³ do Gimnazjum w Jarocinie. W 1917 r. po przeprowadzeniu siê do Staniewa pod KoŸminem, gdzie jego ojciec podj¹³ pracê w miejscowej szkole, kontynuowa³ naukê w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w KoŸminie. W okresie gimnazjalnym przynale y do tajnej organizacji m³odzie owej o charakterze patriotycznym. 14 maja 1918 r. wcielony do armii pruskiej w szeregi 52. pu³ku artylerii w Ostrowie Wlkp. i wys³any na front francuski. Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej, w grudniu 1918 r., powróci³ do KoŸmina, wstêpuj¹c do powsta³ej Rady Robotniczo- olnierskiej. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego obecny w szeregach powstañczych. Od 25 stycznia 1919 r. w Poznaniu s³u y w dywizjonie powstañczej artylerii, któr¹ skierowano na pó³nocny odcinek frontu, na liniê Czarnków-W¹growiec. Od lipca 1919 r., w szeregach 2 pu³ku artylerii lekkiej, walczy na froncie litewsko-bia³oruskim, a nastêpnie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych 21 stycznia 1921 r. przeniesiony do rezerwy. Podejmuje naukê w Seminarium Nauczycielskim w KoŸminie i zdaje maturê w czerwcu 1925 r. Z dniem 1 lipca 1925 r. awansowany do stopnia podporucznika rezerwy. W latach jest nauczycielem w Szkole Powszechnej w Pogorzeli. 24 sierpnia 1939 r. zmobilizowany najprawdopodobniej do Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Poznaniu. Wraz ze swoj¹ jednostk¹, wchodz¹c¹ w sk³ad Armii Poznañ, walczy w bitwie nad Bzur¹. Po klêsce wrzeœniowej wraca do Pogorzeli, znajduj¹c zatrudnienie jako pomocnik biurowy w okupacyjnej administracji miasta. Jesieni¹ 1941 r., zaprzysiê ony do ZWZ-AK w obwodzie Krotoszyn, otrzyma³ rozkaz zorganizowania placówki AK w Pogorzeli, której zosta³ mianowany komendantem. W konspiracji przyjmuje pseudonim Pawe³. W nastêpstwie zdrady w konspiracyjnym pionie wojskowym AK w Krotoszynie zosta³ wraz z wieloma innymi aresztowany 14 lipca 1944 r. przez gestapo i osadzony w obozie karno-œledczym gestapo Komendanci AK W krótkim cyklu autorstwa Daniela Szczepaniaka przedstawiamy sylwetki komendantów placówek Armii Krajowej w powiecie krotoszyñskim. Maj¹ one charakter wspomnieniowy, a nie œciœle biograficzny, i w wiêkszoœci by³y publikowane w Szkicach KoŸmiñskich. Ich autor jest historykiem i regionalist¹ od lat zajmuj¹cym siê tematyk¹ konspiracji z okresu II wojny œwiatowej, jak i konspiracji antykomunistycznej z lat w naszym powiecie. Jest pracownikiem Muzeum Regionalnego im. Hieronima awniczaka w Krotoszynie oraz mieszkañcem KoŸmina Wlkp. w abikowie pod Poznaniem. Po brutalnym œledztwie w siedzibie gestapo w Poznaniu 5 paÿdziernika 1944 r. wraz z kolejowym transportem wiêÿniów zosta³ przewieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie zmar³ wskutek choroby 11 grudnia 1944 r. Daniel Szczepaniak

14 UM KROTOSZYN 14 Gospodarka Trwa wielka inwestycja Na oczyszczalni roboty id¹ planowo Wiêkszoœæ prac budowlanych zwi¹zanych z rozbudow¹ oczyszczalni œcieków w Krotoszynie zosta³a ju zrealizowana. Ca³oœæ inwestycji ma siê zakoñczyæ 30 marca 2015 r. Zdaniem Andrzeja Kaika, naczelnika wydzia³u inwestycji i rozwoju Urzêdu Miejskiego, prace przebiegaj¹ planowo, a termin ich ostatecznego sfinalizowania nie jest zagro ony. Co tydzieñ przedstawiciele magistratu, Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (gospodarza oczyszczalni) i Przedsiêbiorstwa In ynieryjno-budowlanego INFRA z Gorzowa Wlkp. (wykonawcy robót) oraz inspektor nadzoru budowlanego spotykaj¹ siê, by na bie ¹co omawiaæ sprawy zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji. Budowlanka w procentach Modernizacja polega na budowie nowego reaktora biologicznego, w którym prowadzone bêdzie oczyszczanie œcieków metod¹ biologiczn¹, oraz przebudowie pozosta³ych jego czêœci. Prace prowadzone s¹ w taki sposób, by nie kolidowa³y z codzienn¹ prac¹ oczyszczalni. Podejmowane przedsiêwziêcia to roboty typowo budowlane (zbrojeniowe, betonowe itp.) oraz prace zwi¹zane z wyposa eniem poszczególnych czêœci oczyszczalni w urz¹dzenia s³u ¹ce do neutralizacji nieczystoœci. Prace przy budowie reaktora biologicznego, gdzie równolegle pracowaæ bêd¹ dwa ci¹gi technologiczne, wykonano ju w 74 proc. Budynek dmuchaw, w którym znajd¹ siê urz¹dzenia napowietrzaj¹ce œcieki podczas procesu ich oczyszczalnia, jest gotowy w 81proc. Trwa modernizacja budynku krat, Tak wygl¹da obecnie reaktor biologiczny czyli miejsca przez które przep³ywaj¹ œcieki przed wp³yniêciem do piaskownika (zanim trafi¹ do oczyszczania biologicznego) Tu prace wykonano w 48proc. Plac osadowy, czyli teren sk³adowania osadu uzyskiwany przy podczas oczyszczania, zostanie powiêkszony i zadaszony. Do wykonania pozosta³o 1/5 prac. Zd¹ ¹ na czas Analizuj¹c wszystkie prace (budowlane i technologiczne), ich zaawansowanie na koniec lipca br. ocenia siê na 46 proc. Jak mówi Andrzej Kaik, roboty prowadzone s¹ zgodnie z harmonogramem. Pod koniec roku powinno rozpocz¹æ siê wyposa anie oczyszczalni. Inwestycja ma byæ zakoñczona do 30 marca przysz³ego roku. Termin jej rozliczenia to 30 czerwca 2015 r. Obiekt zaopatrzony bêdzie w komputerowy system wizualizacji procesów technologicznych, na który sk³adaæ bêdzie siê m.in. tablica umo - liwiaj¹ca na bie ¹co monitorowanie i sterowanie prac¹ zak³adu. Sk¹d pozyskano œrodki? Inwestycja kosztowaæ bêdzie 12 mln 455 tys. z³, przy czym 7 mln z³ stanowi¹ pieni¹dze przyznane przez Uniê Europejsk¹. Wk³ad w³asny wniesie waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 4,70 z³ DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo 6,30 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 4,70 z³ 6,40 z³ UM KROTOSZYN do tego projektu PGKiM. Modernizacja mo liwa jest dziêki temu, e od 2011 r. w Krotoszynie prowadzony by³ projekt pn. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap II. Budowa kanalizacji zosta³a UM KROTOSZYN wówczas podzielona na 13 pomniejszych zadañ. Wszystko po to, by w przypadku pozyskania mniejszej iloœci pieniêdzy w formie dotacji, mo liwa by³a realizacja choæ czêœci planowanej inwestycji. Wszystko jednak zakoñczy³o siê pomyœlnie i wykonywana jest ca³oœæ projektu. Jego Plac osadowy bêdzie przykryty dachem 12,5 mln z³ tyle kosztowaæ bêdzie modernizacja oczyszczalni œcieków 52,7 mln z³ tyle kosztowa³ II etap uporz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej W trakcie budowy piaskownika wartoœæ to 52 mln 737 tys. z³. Unijne dofinansowanie wynios³o zaœ 29 mln 737 tys. z³. Po rozstrzygniêciach przetargowych okaza³o siê, e kwoty zwi¹zane z realizacj¹ poszczególnych zadañ s¹ mniejsze od tych, które zak³adano w kosztorysach i o które wnioskowaliœmy, staraj¹c siê o unijn¹ dotacjê. Mo liwe by³o wiêc przyst¹pienie do jeszcze jednego wa nego zadania, czyli przebudowy oczyszczalni œcieków mówi Andrzej Kaik. Teraz inwestycja ta jest na pó³metku. S³awek Pa³asz SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 8 sierpnia (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 6,30 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 6,30 z³ S.C. Patalas, Grêbów 4,70 z³ PRACA CZEKA Oferty Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie. Dane otrzymaliœmy 8 sierpnia. Szczegó³owe informacje pod nr tel lub oraz Blacharz wykszt. bez znaczenia, Brukarz, wykszt. bz. Dekarz/cieœla, wykszt. bz. Elektryk-automatyk, wykszt. min. œrednie Formierz, wykszt. zaw. Fryzjer, wykszt. bz. G³ówny ksiêgowy, wykszt. bz. Hydraulik, wykszt. zaw.-hydraulik Instalator, wykszt. bz. Kierowca kat C, wykszt. œr. Kombajnista, kierowca kat. C+E, wykszt. bz. Konstruktor technolog, wykszt. wy sze, sta prac. Koordynator produkcji, wykszt. in. produkcji Kosztorysant budowy, wykszt. wy. tech. Kierownik budowy, wykszt. wy sze Kucharz, wykszt. zaw. Lektor j. ang. i niem., wykszt. wy. Malarz, wykszt. bz., Mechanik samochodowy, wykszt. zaw. Modelarz tw. szt., wykszt. zaw. Monta ysta silosów, wykszt. bz. Monter, wykszt. œr. tech. Murarz, wykszt. i doœw. bz.. Ogrodnik, wykszt. zaw. Operator przerabiania, wykszt. zaw. P³ytkarz, wykszt. bz. Pomocnik dekarza, wykszt. bz. Pomocnik magazynowy, wykszt. œr. Prac. biurowy, wykszt. œr. Prac.bud., wykszt. bud. Projektant CAD, wykszt. min. œrednie, mile widziane doœw. przy projektowaniu Przedst. handlowy, wykszt. œred. Recepcjonistka w hotelu, wykszt. min. œrednie, znaj. komun. j. angielskiego Sekretarka,wyszt, wy., znaj. komun. j. angielskiego Serwisant instalator, wykszt. zaw.-hydraulik Spawacz, wykszt. min. œr., upr. spawalnicze MIG-MAG Spec. ds. inwestycji, wykszt. bz.,.ds. kosztorysu bud., wykszt. kierunkowe Spedytor miêdzynar., wykszt. bz. Sprzedawca, wykszt. zaw. Sprz¹taczka biur., wykszt. bz. Stró, wykszt, i doœw, bz., orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci Stolarz, wykszt. zaw. Œlusarz, wykszt. œr.- œlusarz Tokarz/frezer, wykszt. œr. kierunkowe Tynkarz, wykszt. bz.

15 Na œwiecie, w Europie, w Polsce i u nas Powierzchnia lasów na œwiecie wynosi ok. 4 mln ha, co oznacza, e wszystkie l¹dy kuli ziemskiej w 31 proc. pokrywaj¹ knieje. Najwiêkszy udzia³ w zalesieniu nale y do wielkich powierzchniowo krajów, takich jak Rosja (20 proc.), Brazylia (13 proc.) i Kanada (8 proc.). Na kraje Unii Europejskiej przypada zaledwie 4 proc. lasów. Umiemy dbaæ o lasy W ci¹gu ostatnich 20 lat powierzchnia lasów na œwiecie zmniejszy³a siê o ok. 0,34 proc. W tym samym czasie w Polsce na co warto zwróciæ uwagê zanotowaliœmy przyrost o 5 proc. W koñcu XVIII w. lasy zajmowa³y ok. 40 proc. powierzchni kraju, ale po 150 latach po zakoñczeniu II wojny œwiatowej wskaÿnik ten spad³ do 21 proc. W latach na skutek intensywnych dzia³añ pokrycie Powierzchnia lasów ogó³em œwiat 31% Europa 45% Polska 31% po³ud. Wielkopolska 19% lasami wzros³o do 28 proc. Wed³ug ostatnich danych obszary leœne zajmuj¹ 31 proc. powierzchni Polski. Do roku 2050 wskaÿnik ten, wed³ug planów, wynieœæ ma 33 proc. Lepsi od Europy Pozosta³e wskaÿniki s¹ biegunowo ró - ne. Wed³ug area³u lasów na jednego mieszkañca najlepiej jest w Europie (1,37 ha), ale znacznie gorzej na œwiecie (0,60 ha). Wynik naszego kraju nie jest Zasoby drzewne (m szeœæ./ha) Europa 112 Polska 254 w pe³ni zadawalaj¹cy, bo wynosi tylko 0,24 ha lasów na osobê. O wiele lepiej wypadamy wtzw. zasobach drzewnych, czyli objêtoœci drzewostanu, liczonego wmetrach szeœciennych na hektar, co pokazuje mo - liwoœci produkcyjne drzewostanów. Zasobnoœæ polskich lasów jest o ponad 100 proc. lepsza ni lasów europejskich. Lasy Pañstwowe 82 proc. polskich lasów ma charakter publiczny, przy czym te pozostaj¹ce w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe stanowi¹ 78 proc. Lasów prywatnych najwiêcej jest w woj. ma³opolskim, mazowieckim i lubelskim. Wœród polskich kniei przewa aj¹ lasy iglaste z ogromn¹ przewag¹ sosny zwyczajnej, która stanowi ok. 70 proc. udzia³u w drzewostanie. Za ni¹ daleko w tyle pozostaj¹ inne gatunki, takie jak œwierk pospolity, d¹b czy brzoza (po ok. 6%). D¹browy W Wielkopolsce tak e przewa a sosna (80 proc. drzewostanu), a za ni¹ plasuje siê d¹b szypu³kowy i bezszypu³kowy. Na stronie Lasów Pañstwowych czytamy: Powierzchnia lasów na 1 mieszkañca (ha) œwiat 0,60 Europa 1,37 Polska 0,24 Polskie lasy (area³) 55. miejsce na œwiecie 0,23% lasów œwiata 6% lasów Unii Europejskiej Najrozleglejsze i najcenniejsze gospodarczo s¹ d¹browy porastaj¹ce p³ytê krotoszyñsk¹. Drewno z nich nale y do najbardziej cenionych w Europie. Z najwartoœciowszych fragmentów D¹brów Krotoszyñskich pozyskuje siê nasiona dêbu szypu³kowego. W lasach tych dêbom towarzysz¹ buki, klony, jarz¹by, wi¹zy i jawory. Nasze d¹browy wymienia siê we wszelkich opracowaniach na temat zwartych obszarów leœnych na terenie Polski. Ostatnie 20 lat W latach powierzchnia lasów œwiata zmniejszy³a siê o 13,5 mln ha, tj. o 0,34 proc. W tym samym czasie w Polsce knieje powiêkszy³y siê o 445 tys. ha, co oznacza imponuj¹cy wzrost o 5 proc. Wskazuje to na pozytywn¹ tendencjê w gospodarce leœnej Polski na tle œwiata. oprac. (jur)

16 16 Rzecz o naszych lasach Nowa siedziba Nadleœnictwa Krotoszyn, po³o- ona przy ul. Wiewiórowskiego 70, to nowoczesny i umiejêtnie zharmonizowany z leœnym otoczeniem gmach. Akt erekcyjny powstaj¹cego budynku wmurowano16 maja 2013 r. Do metalowej tuby, któr¹ umieszczono w œcianie budynku, w³o ono dokument w³asnorêcznie podpisany przez zaproszonych goœci z Lasów Pañstwowych i przedstawicieli w³adz lokalnych oraz architekta i wykonawcê budynku. Do³¹czono do niego tak e polskie monety, pami¹tkowe zdjêcie uczestników ceremonii i bie ¹ce wydanie Rzeczy Krotoszyñskiej tys. z³ kosztowa³a budowa gmachu 863 m 2 wynosi jego powierzchnia Dwukondygnacyjny budynek powstawa³ od jesieni 2012 r. do wiosny 2014 r. na skraju lasu, na piêknej dzia³ce licz¹cej m kw. Ca³kowita powierzchnia budynku wynosi 863 m kw., a jego czêœæ u ytkowa to 568 m kw. Parking, którym teraz dysponuje nadleœnictwo, mieœci 70 samochodów i jest znacznie wiêkszy ni ten przy dawnej siedzibie na ul. Mickiewicza, gdzie nie mieœci³y siê nawet auta pracowników. W nowej siedzibie znajduj¹ siê biura, archiwum, 40 m sala konferencyjna oraz platforma dla osób niepe³nosprawnych i stacja uzdatniania wody. Na uwagê zas³uguje nowoczesna, w pe³ni ekologiczna kot³ownia opalana pelletem, czyli granulatem wytwarzanym z trocin, wiórów i zrêbków. W koñcu kto, jak nie administratorzy lasu, maj¹ byæ wzorem w ochronie œrodowiska. Otwarcie gmachu odby³o siê 2 czerwca br. Uroczystoœæ tê po³¹czono z obchodami 90-lecia Lasów Pañstwowych, a przenosiny ze starej siedziby nast¹pi³y w 40. urodziny Nadleœnictwa Krotoszyn. Nie by³o przeciêcia wstêgi, lecz symboliczne przeciêcie pnia drewna. Wraz z nadleœniczym Wies³awem Buliñskim pi³owali kolejno Starosta Krotoszyñski Leszek Kulka, burmistrz Krotoszyna Julian Jokœ i asystent pos³a Macieja Orzechowskiego. Obiekt poœwiêci³ biskup kaliski Edward Janiak. W uroczystoœci wziêli udzia³ pracownicy Gmach jest nowoczesny i funkcjonalny Nowa siedziba na Wiewiórowskiego z naszego i s¹siednich nadleœnictw, a tak e przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych z Poznania i lokalni samorz¹dowcy. Od momentu powstania Nadleœnictwa Krotoszyn, tj. od 1 paÿdziernika 1975 r., jego siedziba mieœci³a siê przy ul. Mickiewicza. Decyzja o budowie nowego biurowca na terenach przyleœnych zapad³a w 2011 r. Gmach w ci¹gu 481 dni wybudowa³a krotoszyñska firma Mal-Pol. Inwestycja wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu kosztowa³a 2 mln 975 tys. z³. Nowa siedziba na trwale zapisze siê na kartach historii Lasów Pañstwowych uwa a nadleœniczy Wies³aw Buliñski. Przeprowadzka nast¹pi³a 16 czerwca 2014 r. Sebastian Poœpiech Nasze nadleœnictwo Krotoszyñskie nadleœnictwo obejmuje obszar ha, z czego na lasy przypada ha. Krotoszynianie s¹ dumni ze swoich lasów i zdaj¹ sobie sprawê, e s¹ one ich najwiêkszym naturalnym maj¹tkiem. Nie mamy przecie ani gór, ani rzek, ani wielkich jezior. Po lasach spacerujemy lub jeÿdzimy rowerami, zbieramy grzyby i jagody, ale przede wszystkim szukamy tam ukojenia i wypoczynku ha powierzchnia 3 iloœæ obrêbów 18,8% lesistoœæ 48% udzia³ sosen 38% udzia³ dêbów S¹ nam niezbêdne, ale wiemy o nich niewiele. W piêciu powiatach W jego sk³ad wchodz¹ 3 obrêby: Baszków, Gliœnica i Jasne Pole, znajduj¹ce siê na terenie powiatów: gostyñskiego, krotoszyñskiego, ostrowskiego, pleszewskiego irawickiego. Nadlesnictwo Krotoszyn graniczy z piêcioma innymi w Antoninie, Jarocinie, Miliczu, Piaskach i Taczanowie. Ogólny deficyt wody, susze i silne wiatry bardzo utrudniaj¹ tu prowadzeniu gospodarki leœnej. Efektem jest niezbyt wysoki wzrost sadzonych upraw i os³abienie kondycji pozosta³ych. Du y udzia³ dêbów Przeciêtn¹ lesistoœæ w Nadleœnictwie Krotoszyn 18,8 proc., jest typowa dla po³udniowej Wielkopolski. Charakterystyczne jest znaczne rozproszenie kompleksów leœnych. W ogólnej liczbie 114 przewa aj¹ area³y niewielkie, o powierzchniach poni ej 5 ha. Jest ich 55 proc. Na terenie nadleœnictwa przewa a jak w ca³ej Polsce i Wielkopolsce sosna zwyczajna, wystêpuj¹ca w 48 proc. Na drugim miejscu plasuje siê d¹b szypu³kowy, zajmuj¹cy obszar ok ha, czyli a 38 proc., co w skali kraju jest ewenementem. (red.) Ogieñ najwiêkszy wróg lasu W spalonym drzewostanie oprócz strat w drewnie powstaj¹ szkody w ekosystemie, bo zamiera ycie. Aby odtworzyæ spalony las, potrzeba wielu lat oraz potê nych nak³adów finansowych i ludzkiej pracy to numer telefonu alarmowego Aby unikn¹æ po arów, Lasy Pañstwowe prowadz¹ specjalny monitoring. Krotoszyñskie obszary leœne zaliczone zosta³y do drugiej kategorii zagro- enia po arowego. Nasi leœnicy korzystaj¹ z wie y obserwacyjnej Nadleœnictwa Milicz, posiadaj¹ tak e na swoim terenie, w okolicach Roszek, meteorologiczny punkt pomiarowy. Jest to stacja ca³kowicie automatyczna, podaj¹ca w odstêpach co 10 min. aktualne wartoœci temperatury i wilgotnoœci powietrza, prêdkoœci i kierunku wiatru oraz opadu i promieniowania. Dane te s¹ wykorzystywane do prognozowania zagro enia po arowego. Do wykrywania i gaszenia po arów s³u ¹ punkty czerpania wody, dojazdy po arowe, baza sprzêtu oraz sieæ ³¹cznoœci radiotelefonicznej, której centrala znajduje siê w punkcie alarmowym na ul. Wiewiórowskiego 70. W czasie zagro enia po arowego, od marca do paÿdziernika, non-stop pe³niony jest tam dy ur (tel ). Leœnicy maj¹ tak e do dyspozycji samoloty gaœnicze, stacjonuj¹ce na lotnisku w Micha³kowie k. Ostrowa. W ostatnich tygodniach wysokie temperatury spowodowa³y spadek wilgotnoœci œció³ki do ok. 8 proc. Leœnicy apeluj¹ o rozwagê i ostro noœæ. Pamiêtajmy, e obowi¹zuje kategoryczny zakaz u ywania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, a wjazd do lasu samochodem, szczególnie tym z rozgrzanym katalizatorem, mo e zakoñczyæ siê dla nas i dla lasu tragicznie przestrzega Renata Wenc³awiak z nadleœnictwa. Ogieñ w leœnictwie Mi³owiec zaprószy³ nierozwa ny turysta Trzeba postêpowaæ rozwa niej ni turysta, który 23 lipca w Leœnictwie Mi- ³owiec (k. Roszek) zaprószy³ ogieñ i dosz³o do po aru œció³ki na pow. 0,44 ha. Po ar zagra aj¹cy kompleksowi leœnemu Jasne Pole opanowano. W naszych lasach nie wprowadzono zakazu wstêpu do lasu, nasilono natomiast ich patrolowanie. Niestosowanie siê do przepisów przeciwpo arowych skutkuje mandatem karnym do 500 z³. (popi)

17 Rzecz o naszych lasach 17 Chronimy cenne roœliny Baszków, Buczyna Helenopol, D¹browa k. Biadek Krotoszyñskich, D¹browa Smoszew, Miejski Bór i Mszar Bogdaniec to nazwy szeœciu rezerwatów przyrody, które utworzone zosta³y na terenie naszego nadleœnictwa. Ich ³¹czna powierzchnia to 127 ha. Baszków to rezerwat utworzony, aby chroniæ najwiêksz¹ paproæ w Polsce d³ugosza królewskiego. Wystêpuje on na terenie boru mieszanego. Paproæ tego gatunku mo e osi¹gaæ nawet 2 m wysokoœci. Lubi pod³o e wilgotne i zacienione. Roœnie w lasach, na torfowiskach oraz wrzosowiskach zachodniej i po³udniowej Europy, w Afryce, Azji i Australii. W 2006 r. d³ugosz królewski umieszczony zosta³ na Czerwonej liœcie roœlin i grzybów Polski oraz S.PA ASZ Rezerwat Mszar Bogdaniec NADLEŒNICTWO KROTOSZYN NADLEŒNICTWO KROTOSZYN uznany za gatunek nara ony na wyginiêcie. Rezerwat Baszków uwa any jest za najwiêksze w kraju skupisko tej roœliny. Wystêpowanie tutaj d³ugosza królewskiego, jako pierwszy, zaobserwowa³ w 1938 r. niemiecki florysta Franz Spribille. Rezerwat powsta³ w 1959 r. Znajduje siê przy drodze Baszków-Konarzew. Buczyna Helenopol po³o ony jest w okolicy drogi Chachalnia-Chwaliszew. Rezerwat zosta³ utworzony w 1995 r. Ochronie podlegaj¹ tu buki zwyczajne licz¹ce lat, rosn¹ce w tzw. zbiorowisku kwaœnej Wawrzynek wilcze³yko. Rezerwat Miejski Bór buczyny ni owej. Na terenie tym znajduje siê równie las gr¹dowy. Wystêpuj¹ce tu buki sadzone by³y w celu uzyskania materia³u do produkcji beczek do produktów spo ywczych. Drzewa osi¹gaj¹ ok. 35 m wysokoœci. Obwód 18 buków przekracza 100 cm. Dwa z nich charakteryzuj¹ siê rzadko spotykan¹ falist¹ kor¹, zwan¹ yrafi¹ szyj¹. Roœnie tu tak e wiele innych roœlin podlegaj¹cych ochronie. W okresie miêdzywojennym na terenie tym znajdowa³ siê domek myœliwski Mój Raj, nale ¹cy do rodziny Czartoryskich, w³aœcicieli Baszkowa. D¹browa ko³o Biadek Krotoszyñskich jest rezerwatem znajduj¹cym siê w okolicy Chruszczyn (gmina Ostrów Wlkp). Zosta³ utworzony w 1963 r. Ochronie podlega tam las dêbowy ze starodrzewem. Niektóre dêby maj¹ ponad 275 lat, ich wysokoœæ dochodzi do 30 m. W rezerwacie rosn¹ tak e: sosny zwyczajne, osiki, brzozy, buki, olsze czarne, œwierki i kruszyna pospolita. Wielkoœæ rezerwatów (ha) Baszków 3,76 Buczyna Helenopol 41,99 D¹browa k. Biadek Krotoszyñskich 16,62 D¹browa Smoszew 13,46 Miejski Bór 29,23 Mszar Bogdaniec 21,98 D¹browa Smoszew, powo³ana w 1963 r., usytuowana jest przy leœnej drodze Krotoszyn-Chwaliszew. Pod ochron¹ jest tutaj fragment naturalnego lasu gr¹dowego z p³atami zbiorowisk ³êgów jesionowo-wi¹zowego i olszowego oraz dêby szypu³kowe. Niektóre z drzew licz¹ po lat. Osi¹gaj¹ wysokoœæ do 30 m. Na terenie rezerwatu rosn¹ tak e buki, graby, sosny. W runie leœnym znajduj¹ siê rzadkie roœliny chronione: jaskier kaszubski, lilia z³otog³ów, ³uskiewnik ró owy, marzanka wonna, Pomniki przyrody i park Doliny Baryczy Widok na Dolinê Baryczy Na terenie naszego nadleœnictwa s¹ 22 pomniki przyrody o ywionej. S¹ to posiadaj¹ce wyj¹tkowe walory drzewa rosn¹ce pojedynczo lub w skupiskach. Wœród nich najwiêcej jest dêbów szypu³kowych -18. Cztery pozosta³e reprezentuj¹ takie gatunki, jak buk zwyczajny, daglezja zielona, lipa drobnolistna i sosna zwyczajna. Na pomniki przyrody nieo ywionej sk³adaj¹ siê 3 g³azy narzutowe, znajduj¹ce siê w leœnictwach: Kuklinów, Smoszew i Soko³ówka. Nie ka dy wie, e na terenie Nadleœnictwa Krotoszyn znajduje siê równie 17 ha parku krajobrazowego Dolina Baryczy. Wiêkszoœæ tego parku le y w granicach województwa dolnoœl¹skiego. Zosta³ on utworzony w 1996 r. (mal) NADLEŒNICTWO KROTOSZYN W rezerwacie Baszków roœnie d³ugosz królewski per³ówka jednokwiatowa, podkolan zielonawy, przetacznik górski i wawrzynek wilcze³yko. Obok rezerwatu, w pobli u leœniczówki Smoszew, roœnie potrójna lipa o obwodzie 660 cm. Jest ona pomnikiem przyrody. Na terenie rezerwatu odnaleÿæ mo na 2 kurhany prehistoryczne. Miejski Bór to rezerwat od 1987 r., znajduj¹cy siê na obrze ach granic Krotoszyna, po zachodniej stronie drogi Krotoszyn-Sulmierzyce. Obejmuje drzewostan sosnowy w typie boru œwie ego. Rosn¹ tam równie brzozy, dêby szypu³kowe, dêby czerwone, jawory, osiki, modrzewie. W rezerwacie odnaleÿæ mo na tak e dwie cenne roœliny chronione: wawrzynek wilcze³yko i wiciokrzew pomorski. Ten drugi nale y do nielicznych w Polsce pn¹czy obrastaj¹cych pnie drzew. Najczêœciej wystêpuje w pasie nadmorskim. Na terenie rezerwatu znajduj¹ siê 2 kurhany z epoki br¹zu. Mszar Bogdaniec znajdziemy przy Na terenie Nadleœnictwa Krotoszyn znajduje siê wiêkszoœæ (67 proc. jego powierzchni) Obszaru Chronionego Krajobrazu D¹browy Krotoszyñskie Baszków-Rochy. Zosta³ on utworzony w 1993 r., by chroniæ unikalny w skali europejskiej stary drzewostan dêbów z charakterystycznymi zespo³ami roœlinnymi (kwaœne d¹browy, gr¹dy). Obszar rozci¹ga siê na terenie gmin: Dobrzyca, Krotoszyn, Odolanów, Ostrów Wlkp., Pleszew, Raszków, Rozdra ew i Zduny. drodze Baszków-Konarzew. Ochronie podlegaj¹ torfowiska, tj. tereny o silnej wilgotnoœci pod³o a, poroœniête roœlinnoœci¹, których obumar³e szcz¹tki przekszta³ca³y siê w torf. Znajduje siê tam tzw. torfowisko przejœciowe z elementami torfowiska wysokiego. Ich wiek szacowany jest na lat. Wœród roœlin chronionych s¹ tutaj: chrobotek reniferowy, konwalia majowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, wid³ak goÿdzisty. Rezerwat powsta³ w 1996 r. S³awek Pa³asz

18 18 Publikacja p³atna Azot najwa niejszy na wiosnê! Grupa Azoty Zak³ady Azotowe PU AWY SA wytwarza nawozy azotowe w formie granulowanej (Pulrea mocznik, Pulan saletra amonowa, Pulsar siarczan amonu) oraz w formie p³ynnej (RSM roztwór saletrzano-mocznikowy). Azot zawarty w tych nawozach stanowi g³ówny stymulator wzrostu roœlin uprawnych. Pulrea, Pulan i RSM s¹ nawozami uniwersalnymi, nadaj¹cymi siê do przedsiewnego i pog³ównego nawo enia. Mocznik i saletra s¹ najszerzej stosowanymi prostymi nawozami azotowymi na œwiecie nadaj¹cymi siê pod wszystkie uprawy polowe. Saletra amonowa jako nawóz jest stosowana g³ównie w regionach umiarkowanych (Ameryka Pó³nocna i Europa), gdzie wystêpuje korzystne po³¹czenie warunków glebowych, rodzajów upraw i krótkiego sezonu wzrostu. Polska jest trzecim co do wielkoœci konsumentem saletry amonowej w Unii Europejskiej. Ze wzglêdu na warunki klimatyczne (krótki okres wegetacji) i strukturê zasiewów, saletra amonowa jest jak najbardziej wskazanym i wyj¹tkowo popularnym nawozem azotowym w kraju. Nawozy Grupy Azoty PU AWY to: forma sta³a i p³ynna, wysoka zawartoœæ i wszystkie formy azotu (N), szybkie i powolne dzia³anie, niska cena czystego sk³adnika N, sprawdzone w kraju i za granic¹, markowa jakoœæ. Efektywnoœæ nawo enia azotem Azot ma najwa niejsze znaczenie spoœród wszystkich pobieranych przez roœliny uprawne sk³adników pokarmowych. W celu uzupe³nienia azotu w glebie konieczne jest coroczne stosowanie nawozów azotowych. Nawozy azotowe powoduj¹ intensywny wzrost i rozwój roœlin. Stosowanie azotu wp³ywa na wy szy plon ziarna, masy zielonej, korzeni, d³u szy okres wegetacji, Grupa Azoty PU AWY oferuje szeroki asortyment nawozów azotowych: wy sz¹ zawartoœæ i jakoœæ bia³ka. Niedobór azotu hamuje wzrost roœlin, co mo e doprowadziæ do znacznego zmniejszenia plonu. Roœliny pobieraj¹ azot prawie w ca³oœci z gleby poprzez system korzeniowy. Natomiast dokarmianie dolistne azotem, chocia czêsto praktykowane, nie zastêpuje nawo enia doglebowego przedsiewnego oraz pog³ównego. Celem uzyskania wysokiego i jakoœciowo odpowiedniego plonu konieczne jest doglebowe stosowanie azotu. Roœliny mog¹ pobieraæ azot przez system korzeniowy zarówno w formie amonowej jak i azotanowej. Azot z po³¹czeñ organicznych mo e byæ pobierany w bardzo ma- ³ej iloœci w postaci amidowej lub aminokwasów (jednak te formy nie maj¹ praktycznie wiêkszego znaczenia w od ywianiu roœlin). Forma azotanowa i amonowa mog¹ byæ traktowane jako równorzêdne w ywieniu roœliny, a to, któr¹ formê pobieraj¹ roœliny zale y od wielu czynników, przede wszystkim od gatunku roœliny, jej stanu fizjologicznego oraz formy azotu w zastosowanych nawozach. Du y wp³yw na proces pobierania azotu ma tak e odczyn (ph) gleby. Azot azotanowy preferowana forma azotu Azot w nawozach mo e byæ dostarczony do gleby w formie azotanowej (NO 3 -), amonowej (NH 4 +) lub amidowej (CO(NH 2 ) 2 ). Forma azotanowa (NO 3 -) jest preferowan¹ form¹ azotu pobieran¹ z gleby przez roœliny uprawne. Dzia³anie nawozów azotowych zawieraj¹cych azot równie w formie azotanowej (np. Pulan i RSM ) jest szybkie, natomiast pozosta³ych wolniejsze, co spowodowane jest tym, e roœliny pobieraj¹ g³ównie jony azotanowe, a w mniejszym stopniu jony amonowe. Amonowe i amidowe formy azotu ulegaj¹ w glebie przemianom do azotanów i dopiero wtedy mog¹ R E K L A M A byæ pobierane przez roœliny. Jest to proces wymagaj¹cy czasu i dlatego dzia³anie takich nawozów jest wolniejsze. Forma mocznikowa (amidowa) ulega w glebie przemianie do formy amonowej, a ta z kolei w procesie nitryfikacji przechodzi w formê azotanow¹. Jednak e przy obni onej temperaturze, przy ma³ej lub zbyt wysokiej wilgotnoœci, aktywnoœæ bakterii bior¹cych udzia³ w procesie nitryfikacji spada, w wyniku czego iloœæ azotu ulegaj¹cego przemianom do formy azotanowej bêdzie niewystarczaj¹ca dla zaspokojenia wymagañ roœlin. Wybór nawozu azotowego Azot jest najbardziej plonotwórczym makrosk³adnikiem pokarmowym i jako sk³adnik ³atwo wymywany z gleby powinien byæ stosowany w iloœci i w formie, która zostaje mo liwie szybko pobrana przez roœliny. Podczas wyboru nawozu azotowego nale y wzi¹æ pod uwagê w³aœciwoœci nawozu, jak i gleby, na których bêdzie stosowany (wa ny jest odczyn gleby). Na wybór nawozu azotowego wp³ywa równie termin stosowania: przedsiewnie czy pog³ównie, temperatura otoczenia, wilgotnoœæ gleby. Najczêœciej preferowan¹ przez roœliny uprawne form¹ azotu wydaje siê forma kombinowana, tj. azotanowo-amonowa, inaczej saletrzano-amonowa (np. Pulan ). Forma saletrzano-amonowa stanowi najbardziej uniwersaln¹ formê nawozów azotowych. W warunkach gleb kwaœnych lepiej pobierana jest forma saletrzana (azotanowa) blisko 60% gleb w Polsce to gleby kwaœne. W warunkach gleb obojêtnych lepiej mo e byæ pobierana forma amonowa. Forma saletrzana jest typow¹ form¹ pog³ówn¹, gdy bardzo wolno pobierana jest w niskich temperaturach. Forma amonowa jest typow¹ form¹ przedsiewn¹, jest dobrze sorbowana oraz lepiej pobierana w ni szych temperaturach. Do dawki startowej roœlin ozimych zalecane s¹ nawozy szybko dzia³aj¹ce, np. Pulan lub RSM. Do zasilania wiosennego zbó zaleca siê azot w formie dobrze rozpuszczalnej w wodzie (azotanowej i amonowej). Straty azotu z nawozów mineralnych mog¹ byæ spowodowane: immobilizacj¹ azotu, czyli w³¹czeniem go w glebow¹ materiê organiczn¹, co oznacza, e azot pozostaje w glebie, denitryfikacj¹ w postaci wolnego azotu (odbywa siê tylko w warunkach beztlenowych, które normalnie w glebach uprawnych nie powinny istnieæ), wymywaniem azotanów, ulatnianiem siê amoniaku. Straty azotu stosowanego z nawo eniem mineralnym mog¹ wynosiæ od 30 do 50%. Straty amoniaku nastêpuj¹ z mocznika stosowanego przedsiewnie i dlatego te nale y ten nawóz po zastosowaniu natychmiast wymieszaæ z gleb¹. Wg Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych jedynym w praktyce sposobem ograniczenia strat azotu z gleby w formie gazowej jest stosowanie nawozów azotowych w sposób dostosowany do aktualnego zapotrzebowania roœlin. Wg publikacji Wspó³czesna problematyka odorów Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2010, straty w postaci amoniaku NH 3 w Polsce wynosz¹ 10-25%, co odpowiada do 166 tys. ton azotu rocznie. Œrednie straty gazowego NH 3 z nawozów azotowych wynosz¹ 20%. Dotycz¹ one g³ównie mocznika i nawozów z jego dodatkiem mog¹ one wynosiæ w skali roku do 91 tys. ton azotu. Autorzy publikacji zaznaczaj¹, e straty NH 3 z mocznika zastosowanego na powierzchniê gleby lub dolistnie s¹ znacznie wiêksze i w warunkach ekstremalnych mog¹ dochodziæ do 50% dawki azotu. Z opublikowanej pracy habilitacyjnej A. Winiarskiego Badania nad ograniczeniem strat azotu z mocznika poprzez stosowanie inhibitorów urolizy wyd. IUNG Pu³awy 1990 r., z porównania strat NH 3 z mocznika i saletry amonowej na glebach lekkich i ciê kich wynika, e straty w przypadku mocznika s¹ na poziomie 40-50%, a w przypadku saletry amonowej wynosz¹ 8-10%.

19 Kultura 19 Ju ruszy³o Pogranicze Kultur Od 11 do 23 sierpnia trwa w Zdunach szósty festiwal Pogranicze Kultur. Jednym z g³ównym jego punktów jest kolejny miêdzynarodowy plener ceramiczny. Plener rozpocz¹³ siê 11 sierpnia wernisa em prac Leriego Papidze z Gruzji, ceramika, pracownika wroc³awskiej Akademii Sztuk Piêknych. Podczas wernisa u zosta³ og³oszony konkurs na rzeÿbê, która najlepiej odda temat Zduny, miasto pogranicza sierpnia od na dziedziñcu Izby Muzealnej rozpoczn¹ siê warsztaty rzemios³ dawnych dla dzieci i m³odzie y, prowadzone przez Poczet Wierzbiêty z Krotoszyna. Dzieñ póÿniej m³odzi ludzie bêd¹ mogli uczestniczyæ w warsztatach ceramicznych, które poprowadz¹ artyœci bior¹cy udzia³ plenerze. Pocz¹tek zajêæ o Na 14 sierpnia zaplanowano warsztaty teatralne animowane przez aktorów zlegnickiego teatru. Efektem tych zajêæ ma byæ przedstawienie w wykonaniu m³odych ludzi. Teatralne spotkania od- S.PA ASZ Jedna z rzeÿb powsta³ych podczas poprzedniej edycji pleneru S.PA ASZ Zabawy dla dzieci. Pogranicze Kultur 2011 bywaæ siê bêd¹ na dziedziñcu kaflarni. W tym dniu odbêd¹ siê równie dwa spektakle lalkowe, które zaprezentuj¹ teatry z Czech. Od bajki do bajki zaprezentuje teatr Ahoj z Chrudimia, a Ksiêgê prawieku Petrpaslikovo Divadlo z Nymburka. 14 sierpnia o przy wie y ratusza rozpocznie siê Œwiêto Kwiatów konkurs na naj³adniejszy bukiet zkwiatów i zió³. Poniewa bêdzie to w przededniu œwiêta Matki Boskiej Zielnej, wykonanymi bukietami ozdobiony zostanie o³tarz zdunowskiego koœcio³a. Jednen z kolejnych punktów programu festiwalu to koncert krotoszyñskiego zespo³u Hagada, który 18 sierpnia o wyst¹pi na dziedziñcu kaflarni. Po koncercie chêtni obejrz¹ pokaz wypalania rzeÿb w piecu typu wêgierskiego. 20 sierpnia od miejscowy Klub Twórczego Rêkodzie³a poprowadzi w krêgielni projekt zatytu³owany Zduny w rêkodziele artystycznym, czyli piêciogodzinne warsztaty ucz¹ce technik rêkodzielniczych. Uczestnicy zajêæ bêd¹ mogli wykonaæ po jednej pracy odnosz¹cej siê do tytu³u projektu. Wielki fina³ Pogranicza Kultur nast¹pi 23 sierpnia. Na ul. acnowej o rozpocznie siê VI Wielkopolski Kiermasz Rêkodzielniczy. Bêd¹ równie II Kulinaria Powiatu Krotoszyñskiego, w tym konkurs na najsmaczniejszy sernik. Na scenie wyst¹pi¹: Dziani icygañskie Gwiazdy, zespó³ pieœni i tañca Gorzyczanie z kapel¹ Furmany oraz kabarety Derkacz ijurki. Rozstrzygniêty zostanie równie konkurs na najciekawsz¹ rzeÿbê powsta³¹ podczas pleneru. (mal) Sulmierzyce Teatr z Krakowa rozbawi³ dzieci Wyst¹pi wirtuoz gitary 22 sierpnia o godz w Galerii Refektarz odbêdzie siê koncert wirtuoza gitary klasycznej Pino Feoli. Wystêp odbêdzie siê w ramach VII edycji festiwalu Akademia Gitary 2014, który organizuje Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide oraz agencja Take Media. Wstêp wolny. Podobne koncerty tego wykonawcy odbêd¹ siê 23 sierpnia w Lubinie i 24 sierpnia w Dobrzycy. Pino Feola to ceniony gitarzysta pochodz¹cy z Rzymu. Specjalizuje siê w interpretacji muzyki hiszpañskiego kompozytora Isaaca Albeniza. W Wiecznym Mieœcie ukoñczy³ gitarowe studia w klasie Massimo Delle Cese. Jest laureatem wielu presti owych konkursów dla gitarzystów klasycznych: Fernando Sor Competition w Rzymie, John Duarte Festival of Rust w Austrii czy Tokyo Guitar Competition w Japonii. Muzyk mieszka w szwajcarskiej Bazylei. Uczy gry na gitarze w City of Basel Music Academy. Cztery lata temu nagra³ p³ytê, na której zamieszczona zosta³a pe³na wersja Suite Espanola i Cantos de Espana Isaaca Albeniza. P³yta ta zosta³a bardzo entuzjastycznie przyjêta wœród znawców i krytyków. (mal) Donosiciel kulturalny 1 sierpnia w Sulmierzycach w ramach Wakacji z Bibliotek¹ odby³o siê przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa pt. Pomarañczowa Pantera. Przedstawienie odby³o siê w sali SDK Inscenizacja na podstawie przygód ró owej pantery bardzo dynamiczna i humorystyczna opowiada³a o nauce wytrwa³oœci, konsekwentnym d¹ eniu do celu, walce z trudnoœciami ycia codziennego oraz kreatywnym i abstrakcyjnym myœleniu. M³odych widzów uczy innowacyjnego i przedsiêbiorczego podejœcia do ycia. Sk³ada siê z trzech bardzo humorystycznych scen, w których pantera wraz z zaprzyjaÿnion¹ krow¹ zmagaj¹ siê z przeciwnoœciami, jakie im szykuje los. Dzieci mia³y wstêp wolny, a przedstawienie cieszy³o siê du ym zainteresowaniem. Tym bardziej, e mia³o to miejsce w okresie wakacji. Wielu pyta³o, kiedy znów przyjedzie teatr? (boom) KINA Przedwioœnie sierpnia, Samoloty 2, USA, animowany, dubbing, godz i (2D), godz (3D), Hercules, USA, akcja/fantasy, godz (3D). 14 sierpnia, Samoloty 2, USA, animowany, dubbing, godz (2D), godz (3D). Hercules, USA, akcja/fantasy, godz (3D). Dyskusyjny Klub Filmowy: Dru yna, Polska, dokumentalny/sportowy, godz IMPREZY Bo acin 15 sierpnia, godz , Dom Rolnika i boisko sportowe, festiwal kwiatów, zbo a i trawy oraz dobrej zabawy. Impreza po³¹czona z obchodami 700-lecia wsi Bo acin. W programie: wystêpy dzieci i zespo³ów muzycznych, przeja d ki bryczk¹, loty helikopterem, zabawa taneczna. Sulmierzyce 15 sierpnia, plac przy Orliku, do ynki miejskie. W programie: godz msza œw. w koœciele Wniebowziêcia NMP, godz korowód do ynkowy, godz czêœæ obrzêdowa i artystyczna. W trakcie do- ynek odbêd¹ siê: prezentacja rêkodzie³a ludowego, gry i zabawy dla dzieci, koncert Sulmierzyckiej Orkiestry Dêtej, zabawa taneczna, wystawa maszyn rolniczych. Czynne bêd¹ stoiska gastronomiczne i lunapark. WYSTAWY Krotoszyn Galeria Refektarz Wystawa: Bohaterowie Wolnoœci ludzie walki, pracy, modlitwy, prezentuj¹ca 24 fotograficzne sylwetki osób zaanga owanych we wprowadzanie przemian demokratycznych w Polsce w 25-lecie pierwszych (czêœciowo) wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. * * * Wystawa fotograficzna Pierwszy Obywatel drugiej Japonii poœwiêcona Yoshiho Umedzie, zmar³emu 2 lata temu Japoñczykowi, który by³ dzia³aczem opozycji demokratycznej w Polsce.

20 Co, gdzie, kiedy u seniorów? Wczasy w azach. W dniach sierpnia mo na skorzystaæ z wczasów, które nad morzem przygotowa³ oddzia³ powiatowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Chêtni powinni zg³aszaæ siê w ko³ach emerytów oraz w siedzibie oddzia³u. Koszt wczasów wynosi 780 z³. Organizator zapewnia przejazd, noclegi i wy ywienie. Lednica Seniora. Klub Seniora z KoŸmina organizuje wyjazd do Lednicy. Tegoroczne spotkanie odbêdzie siê pod has³em W imiê syna. Zapisywaæ mo na siê do 1 wrzeœnia. Koszt wyjazdu wynosi tylko 20 z³. Wyjazd 6 wrzeœnia o godz Wiêcej informacji pod nr tel KLUB SENIORA Œpiewaj¹cy Przyjaciele Ju 9 lat istnieje zespó³ œpiewaczy Przyjaciele przy koÿmiñskim Klubie Seniora. Swoj¹ nazwê zawdziêcza ciep³ym relacjom pomiêdzy cz³onkami i pracownikami klubu. Zespó³ rozpocz¹³ sw¹ przygodê ze œpiewem w 2005 r., a powsta³ spontanicznie, bo koÿmiñscy seniorzy zawsze lubili œpiew i dobr¹ zabawê. Kiedy zainicjowano program Senior z Inicjatyw¹ postanowili zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci szerszej publicznoœci. Wtedy zespó³ liczy³ ok. 30 osób i sk³ada³ siê ze sta³ych bywalców Klubu Seniora, seniorów z KoŸmina i okolic. O akompaniament na akordeonie dba³ Stanis³aw Adamczak, a nastêpnie muzycznie prowadzi³a zespó³ Mariola Chyliñska, graj¹ca na akordeonie i organach. 9 lat temu Przyjaciele otrzymali po raz pierwszy zaproszenie do Baszkowa na powiatow¹ biesiadê Rozœpiewany Senior i od tamtej pory uczestnicz¹ w niej co roku. W tym roku po raz pierwszy grupê prowadzi³ muzycznie Zbigniew Cyunczyk. Zaprezentowaliœmy Zachodzi s³oneczko, Rudy rydz oraz Widzia³em Marynê. Przyjació³ wspieraj¹ w³adze KoŸmina Seniorzy podczas próby KLUB SENIORA Wlkp., co dla naszej grupy seniorów jest bardzo wa ne i motywuj¹ce mówi Renata ¹kowska, pracownica Klubu Seniora i cz³onkini zespo³u. Zespó³ co roku bierze udzia³ w imprezie pt. Senior z Inicjatyw¹ w Krotoszynie. W 2012 r. zdoby³ tam Grand Prix za wykonanie piosenek Anny Jantar. Liczne nagrody otrzymywa³ œpiewaj¹cy z zespo³em duet Ty i Ja. Klub Seniora bra³ udzia³ wlokalnym festiwalu pn. Pyrogranie. Oprócz piosenek przygotowa³ stoisko z daniami z ziemniaków, wystawê obrazów oraz wyroby ze s³omy. Przyjaciele uœwietnili swym œpiewem uroczyst¹ mszê œw. z okazji 20. rocznicy istnienia Klubu Seniora. Zespó³ wyst¹pi³ wkoœciele œw. Wawrzyñca z okazji kanonizacji Jana Paw³a II w programie wspó³organizowanym przez koÿmiñsk¹ bibliotekê i parafiê œw. Wawrzyñca. Corocznie bierze udzia³ w koncertach kolêd w Krotoszynie i Chwaliszewie. Obecnie grupa œpiewacza liczy 25 osób. W jej sk³ad wchodz¹ równie pracownice klubu Renata ¹kowska i Anna Paru yñska. Próby odbywaj¹ siê raz w tygodniu i trwaj¹ niekiedy nawet po 3 godz. Prowadzi je Z. Cyunczyk. Na wystêpy zawsze staramy siê wybieraæ piosenki, które wszyscy znaj¹, aby ka dy móg³ z nami poœpiewaæ mówi R. ¹kowska. Liliana Trawiñska Przyjaciele na biesiadzie Rozœpiewany Senior R E K L A M A S.PA ASZ Seniorzy œpiewali w Roszkach Krotoszyñski Klub Seniora Pogodni wraz ze swoim zespo³em wzi¹³ udzia³ w biesiadzie jad³a i muzyki wielkopolskiej, zorganizowanej przez radê so³eck¹ Roszek oraz tamtejsze Ko³o Gospodyñ Wiejskich i Ochotnicz¹ Stra Po arn¹. W programie imprezy znalaz³y Zza winkla Ale spokój? Patrz, Pelka, tydzieñ nos w domu nie bó³o, a tu taki spokój rzek³em, zrzucaj¹c ze siê plecak, torbê z resztkami jedzenia, co to bez powodu na droge my wzieli, siatkê z grzybami, bo po drodze kupiæ trzebno bó³o, i jeszczyk pare innych tobo³ów, o których nie wspomnê, bo takich, jak jo, to na wyci¹gniecie rêki mo na ujrzeæ ka dego dnia, gdy po radoœci wakacyjnego wypoczynku, wracaj¹ do domu i otwieraj¹ kufry swoich vanów i inszych czteroko³owców. W³¹cz ino teleklekota i zobocz, czy dzia³a napomknê³a Pelka, ocieraj¹c pot z czo³a, bo akurat ci¹g³a za sob¹ worek nazbieranych kamyków nad morzem. Podobno u nos takich nie ma, a wnukom mog¹ siê przydaæ do szko³y na lekcje. Jo tegu tam tematu dalij ju nie rozwijo³em, bo jak pamiêtom, to takie kamyszki przyda³yby siê nóm raczyj swego czasu po lekcjach, z odpowiednim oporz¹dzeniem, którego w³aœciwoœci technicznych nie byde rozwijo³, bo i po co? Ale w³¹czy³em. I nie mogê uwierzyæ! Troche jakby ciszej. Na pozór! Bo w pogodzie cicho nie jest. Upa³, burze, ulewy, grad i wiele ludzkiego nieszczêœcia. Jednych dotyko, innych omijo, jak w yciu. A i w pogodzie politycznej ty spokoju nie zaznasz. U s¹siadów zza wschodniej miedzy nie tylko na ziemi i niebie grzmi, i nie tylko deszcz, ale i krew siê leje, a odg³osy tej burzy niepokoj¹ nie tylko nas, ale i ca³y œwiat. Dok¹d to wszystko zmierza, hê? I kiedy tak lotaj¹c po tych informacyjnych stacjach, szuka³em odpowiedzi na to pytanie, nasz³a mnie myœl, Seniorzy na biesiadzie siê wystêpy seniorów oraz dzieci z Roszek. By³ tak e czas na degustacjê potraw przygotowanych przez miejscowego gospodynie. Wieczorem rozpoczê³a siê zabawa taneczna. Relacja z biesiady w Roszkach za tydzieñ. (mal) która odkrywczo mo e nie jest, ale skoro ju tyle g³upot tutej na wygadywo³em, a oni wydrukowali, to jedna mniej czy wiêcej siê podziele. Otó, Peluniu, jak siê ju rozpakujesz, to zerknij na tê dyskusjê, która siê w telewizorni na tym naszym polskim podwórku w³aœnie toczy. Mom takie wra enie, e na si³ê chc¹ jedni (znane twarze polityczne) i drudzy (znani dopytywacze tych twarzy ) ci¹gn¹æ niektóre tematy, jak odgrzewany kotlet, bo news jest najwa niejszy. Jednych to trzyma na piedestale rozpoznawalnoœci, a drudzy maj¹ niez³¹ pracê. W koñcu jest lato i sezon ogórkowy trwa. Cheba nie wszystkim ten spokój jest na rêkê i tak to siê krêci, nie? Co ty na to, he? Jak wiesz, to co siê mnie pytosz mruk³a Pelka. Nie glap siê co³ki czas w telewizor, wyjdÿ na dwór, obocz jak wygl¹daj¹ ulice, ³adnieje rynek i ludzie czasem ty siê uœmiechaj¹, odpoczywaj¹, a niektórzy pracuj¹, bo musz¹. I przestañ mnie ci¹gle o cóœ pytaæ. Czy jo jestem alfa i omega? Dej mi wreszcie spokój! I zrób to, co do ciebie nale y. Posprz¹tej po sobie. No, có. Spokój. Najlepiej œwiêty. Tylko by trzeba jeszcze wokó³ siebie posprz¹taæ. Wokó³ siebie i w naszym yciu spo³ecznym te. eby ino nos cóœ nie zaskoczy³o z³ego. Bo dobrego, jak najwiêcej! Tegu Wam, Wiaruchna, na czas jeszczyk trwaj¹cych wakacji yczê, Trzymejcie siê! Jan Rosik

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj. 1 z 7 2011-07-31 08:21 Wieleń: PRZEPROWADZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ORGANIZACJA TRANSPORTU Numer ogłoszenia: 207037-2011; data zamieszczenia: 31.07.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY . 2011r Gmin Biskupice Gimnazjum w Sławkowicach, Sławkowice 162, 32 020 Wieliczka, ZAMAWIAJ CYM mgr Stanisława Królczyka Wykonawc 7/2011

WZÓR UMOWY . 2011r Gmin Biskupice Gimnazjum w Sławkowicach, Sławkowice 162, 32 020 Wieliczka, ZAMAWIAJ CYM mgr Stanisława Królczyka Wykonawc 7/2011 WZÓR UMOWY Niniejsza Umowa została zawarta w Tomaszkowicach w dniu. 2011r pomiędzy: Gminą Biskupice Gimnazjum w Sławkowicach, Sławkowice 162, 32 020 Wieliczka, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Szanowni Państwo, Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Trans - Południe współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2013 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2013 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo