RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7."

Transkrypt

1 sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5 mld z³ mo e staæ siê jednym z wiêkszych graczy w Europie Œrodkowej. W jej zainteresowaniu znajduj¹ siê wydawcy magazynów kolorowych, segment reklamy zewnêtrznej oraz kolejni lokalni nadawcy radiowi. nie bêdzie mog³a kupiæ telewizji ogólnopolskiej, chyba e zmieniona zostanie nowelizacja do ustawy o radiofonii i telewizji. Ten fakt, naszym zdaniem spowoduje wy sze zainteresowanie spó³ki inwestycjami poza Polsk¹. posiada du e mo liwoœci sfinansowania akwizycji: wolne œrodki pieniê ne to oko³o 200 mln z³, a mo liwoœæ finansowania siê d³ugiem jest znaczna (spó³ka na koniec pó³rocza nie posiada³a adnych kredytów) i mo e wynieœæ nawet ponad 300 mln z³, co nie spowoduje adnego zagro enia dla dzia³alnoœci bie ¹cej. Trzeba równie wspomnieæ, e do po³owy 2004 roku mo e wyemitowaæ 42,6 mln akcji, a to oznacza dodatkowe œrodki na akwizycje. Pomimo kryzysu ca³kiem dobrze radzi sobie na rynku prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ profesjonalnie. "Gazeta Wyborcza" jest najwiêkszym dziennikiem o zasiêgu ogólnopolskim, z najwiêkszymi wp³ywami reklamowymi w swoim segmencie. Grupa radiostacji generuje najwiêksze wp³ywy reklamowe spoœród grup stacji lokalnych, s³uchalnoœci¹ ustêpuje jedynie grupie ESKA. Kryzys w reklamie z jakim mamy obecnie do czynienia, w wiêkszoœci przypadków wzmacnia pozycjê Agory na rynku. W roku 2001 wzros³y udzia³y w ogólnopolskim rynku reklamowym "Gazety Wyborczej', jednak straci³a ona na lokalnym rynku w Warszawie, co jest spowodowane g³ównie pojawieniem siê prasy bezp³atnej. Rozg³oœnie Agory równie zdobywaj¹ rynek reklam: ich przychody z tego tytu³u zmniejszy³y siê w poprzednim roku o 2,5%, podczas gdy œrednio na rynku o 8,3%, a rozg³oœni lokalnych o 19,2%. Spó³ka szacuje, e jej udzia³ w ca³ym rynku reklamy radiowej wzrós³ o 0,7 punkta procentowego i wynosi obecnie oko³o 10%. Obecna wycena Agory to oko³o 56,40 z³ W bie ¹cym roku spodziewamy siê lekkiego spadku sprzeda y Agory w zwi¹zku z dalszym kryzysem w reklamie. Bêdzie on jednak ni szy ni œrednia dla bran y, poniewa uwa amy, e spó³ka w dalszym ci¹gu bêdzie zdobywaæ rynek. W dalszej czêœci roku spodziewamy siê poprawy kontroli kosztów, co mo na by³o ju zauwa yæ po wynikach IV kwarta³u. W wycenê DCF nie wliczaliœmy wartoœci akwizycji oraz wp³ywu przy³¹czanych spó³ek na przysz³e wyniki Grupy, poniewa nie posiadamy dok³adnych informacji na ten temat. Kwestia cen za akwizycje jest obecnie najwa niejszym czynnikiem wyceny Agory w krótkim terminie. Nied³ugo powinny siê roztrzygn¹æ losy zakupu przez Agorê miesiêczników Prószyñskiego oraz ewentualnego wejœcia nowego inwestora do AMS S.A. Zaznaczamy, e je eli akwizycje zosta³yby przeprowadzone po atrakcyjnych cenach, wówczas wartoœæ Agory powinna byæ wy sza od obecnej wyceny. rekomendacja NEUTRALNIE Ti ck e r GPW Reuters Bloomberg kurs docelowy AGO AGOD.WA AGO.PW Dane podstawowe cena rynkowa (z³) wycena DCF (z³) min 52 tyg (z³) max 52 tyg (z³) kapitalizacja (mln z³) EV (mln z³) liczba akcji (tys.) free float 48.7% free float (mln z³) œr obrot/msc (mln z³) wig 20 znormalizowany Zmiana kursu WIG 20 1 miesi¹c (%) miesi¹ce (%) miesiêcy (%) miesiêcy (%) Akcjonariat % akcji % g³osów -Holding Cox Poland Investm Bankers Trust Co Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska Warszawa tel. (0-22) fax (0-22) Skonsolidowane dane finansowe tys. z³ P 2003P 2004P sprzeda EBITDA zysk netto EPS (z³) DPS (z³) CEPS (z³) P/E P/BV EV/EBITDA p - prognoza BDM PKO BP S,A, analityk: Radek Biadoñ tel. (0-22) czêœæ internetowa: Jaros³aw Pasternak tel. (0-22)

2 Podsumowanie inwestycyjne Poprawy na rynku reklamowym spodziewamy siê na prze³omie roku 2002 i 2003 Rynek reklamy jest obecnie w do³ku. Spowolnienie gospodarcze spowodowa³o zmniejszenie bud etów reklamowych firm. Ma to oczywisty wp³yw na wyniki Agory: jej sprzeda w ca³ym ubieg³ym roku spad³a o 4%. W bie ¹cym roku spodziewamy siê ju poprawy koniunktury, byæ mo e ju od II kwarta³u roku. Ze wzglêdu na fakt, e wp³ywy do bran y reklamowej s¹ zazwyczaj opóÿnione w stosunku do poprawy ogólnego klimatu koniunktury, spodziewamy siê poprawy na rynku reklamy na prze³omie bie ¹cego i przysz³ego roku. ma szansê staæ siê du ym holdingiem medialnym w tej czêœci Europy Maj¹tek trwa³y Agory jest nowoczesny i spó³ka w najbli szych latach nie bêdzie ju ponosiæ znacznych wydatków inwestycyjnych. Wolne œrodki pieniê ne ( oko³o 200 mln z³ na koniec trzeciego kwarta³u ) oraz œrodki, które spó³ka bêdzie generowaæ z dzia³alnoœci bêd¹ przeznaczane na akwizycje. Mo e równie nast¹piæ wiêksze finansowanie siê spó³ki zad³u eniem ( na koniec pó³rocza 2001 roku nie posiada³a ona adnych zaci¹gniêtych kredytów ). W przypadku wiêkszych zakupów do czerwca 2004 mo e przeprowadziæ emisjê 42,6 mln akcji. Mo liwoœci sfinansowania inwestycji s¹ zatem znaczne. jest zainteresowana przejêciami w segmentach magazynów prasowych, reklamy zewnêtrznej, lokalnych stacji radiowych oraz telewizji ogólnopolskiej ( Polsat ). Trzeba tu jednak zaznaczyæ, e je eli uchwalona zostanie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w takim kszta³cie, jaki zaproponowa³ rz¹d, to nie bêdzie mog³a kupiæ udzia³ów w telewizji ogólnopolskiej. Warto zwróciæ uwagê, e jest zainteresowana przejêciami w Europie Œrodkowej stacji radiowych i wydawnictw prasowych. Ju obecnie jest du ym holdingiem medialnym w Polsce ( ³¹cznie z czasopismami Prószyñskiego jej udzia³ w ca³ym rynku reklamy spó³ka szacuje na oko³o 11,4% ), a w przysz³oœci mo e byæ doœæ powa nym graczem w Europie Œrodkowej. Przewa aj¹ca czêœæ biznesu Agory zdobywa udzia³y w rynku posiada siln¹ pozycje w segmentach, w których dzia³a. "Gazeta" jest najwiêkszym dziennikiem w Polsce o zasiêgu ogólnopolskim. Jest równie gazet¹ generuj¹c¹ najwiêksze wp³ywy reklamowe. Dziêki promocji, wzrós³ w ubieg³ym roku nak³ad "Gazety". Jej wyniki oraz rynku wskazuj¹, e zdobywa ona rynek kosztem swoich konkurentów. Wzrós³ udzia³ gazety w ogólnopolskim rynku reklamowym, jednak straci³a ona na lokalnym rynku w Warszawie, co jest spowodowane g³ównie pojawieniem siê prasy bezp³atnej. W segmencie radiowych stacji lokalnych wp³ywy reklamowe grupy Agory s¹ najwiêksze. S³uchalnoœæ jej rozg³oœni jest zbli ona do stacji ESKA nale ¹cych do ZPR ( niektóre Ÿród³a twierdz¹, e s³uchalnoœæ stacji Agory jest wy sza, my przyjmujemy jako zbli on¹ ). Trzeba tu jednak zauwa yæ, e ZPR posiada 22 stacje, czyli o trzy wiêcej ni. Pozytywny jest fakt, e rozg³oœnie Agory zdobywaj¹ rynek reklam: ich przychody z tego tytu³u zmniejszy³y siê w poprzednim roku o 2,5%, podczas gdy œrednio na rynku o 8,3%, a rozg³oœni lokalnych o 19,2%. Spó³ka szacuje, e jej udzia³ w ca³ym rynku reklamy radiowej wzrós³ o 0,7 punktu procentowego i wynosi obecnie oko³o 10%. W najbli szej przysz³oœci o kursie decydowaæ bêd¹ ceny za akwizycje oraz kszta³t nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji S¹ to obecnie najwa niejsze czynniki wyceny Agory. Nied³ugo powinny siê roztrzygn¹æ losy zakupu przez Agorê miesiêczników Prószyñskiego. Wed³ug doniesieñ prasowych w najbli szym czasie bêdzie równie mo na poznaæ ewentualnego nowego akcjonariusza w AMS. Wed³ug wypowiedzi Prezesa poznañskiej spó³ki, Tomasza Kawki, AMS chcia³by aby nowy inwestor zasili³ spó³kê kwot¹ oko³o 90 milionów z³otych. Po zakupie 33,8% akcji od BB Investment niewykluczona jest zatem mo liwoœæ emisji, skierowanej do no nowego wspó³w³aœciciela. Nied³ugo powinny siê równie roztrzygn¹æ losy nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Niew¹tpliwie nie jest ona korzystna dla prywatnych grup medialnych, ale jednoczeœnie nie zamyka im drogi do rozwoju. oczywiœcie nie bêdzie mog³a ju kupiæ udzia³ów w telewizji ogólnopolskiej, ale bêd¹ mo liwe inwestycje w magazyny prasowe, lokalne stacje radiowe oraz reklamê zewnêtrzn¹. Nowelizacja przyspieszy równie wyjœcie Agory poza Polskê. 2

3 Wycena Wartoœæ jednej akcji to oko³o 56,40 z³otych Wycena metod¹ zdyskontowanych przep³ywów pieniê nych zosta³a przeprowadzona na podstawie poni szych za³o eñ: stagnacja na rynku reklamy w bie ¹cym roku, poprawa pocz¹wszy od prze³omu , wzmocnienie pozycji rynkowej Agory w swoich segmentach, poniewa brak jest na razie oficjalnych potwierdzeñ co do akwizycji przez Agorê nowych przedsiêwziêæ, nie zak³adaliœmy tego w wycenie, ni szy poziom inwestycji w maj¹tek trwa³y, zmniejszanie restrykcyjnoœci polityki pieniê nej, zerowy wzrost FCF po 2011 roku. 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P PKB inflacja wzrost PKB w Polsce ( % ) inflacja œrednioroczna ( % ) prognozowana wartoœæ FCF Przychody ogó³em Koszty ogó³em Koszty administracyjne Ró nica na dzia³alnoœci operacyjnej EBIT stopa podatkowa podatek NOPLAT amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego netto inwestycje FCF kalkulacja WACC d³ug/kapita³ stopa wolna od ryzyka (%) premia rynkowa (%) beta koszt d³ugu (%) koszt kapita³u (%) WACC (%) wycena DCFC Suma DFCF wartoœæ rezydualna zaktualizowana wartoœæ rezydualna Wartoœæ aktywów pozaoperacyjnych d³ug netto 0.0 Wartoœæ firmy Iloœæ akcji ( mln szt. ) Wycena akcji ( z³ ) Wartoœæ 1 akcji ( z³ ) %FCF-1.0 %FCF-.05 %FCF %FCF+0.5 %FCF+1.0 WACC WACC WACC WACC WACC ród³o: BDM PKO BP SA 3

4 Rynek reklamy jest w do³ku Wyniki szerokopojêtego rynku mediów s¹ œciœle uzale nione od wp³ywów z reklam. W Agorze po III kwarta³ach roku wp³ywy z reklam stanowi³y 73,1% przychodów, w TVP udzia³ ten stanowi ponad 70%. Reklama zatem to najwa niejsze Ÿród³o przychodów mediów. Rynek reklamy z kolei jest œciœle uzale niony od koniunktury gospodarczej. Dzieje siê tak dlatego, e firmy zaczynaj¹ redukcjê kosztów od bud etów marketingowych. W ubieg³ym roku mieliœmy do czynienia z kryzysem na rynku reklamy w Polsce i to znacznie g³êbszym ni wynika³oby to z samego spowolnienia gospodarczego. Nie jest to widoczne w badaniach rynku z prostego powodu: wartoœci s¹ liczone z cenników, które absolutnie nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistoœci. Wszystkie firmy mediowe stosuj¹ znaczne rabaty i upusty nie tylko dla sta³ych klientów. Jako g³ówne przyczyny regresu na rynku reklamy mo na wymieniæ: Usytuowanie na rynku najwa niejszych produktów wielkich koncernów. Jeszcze dwa, trzy lata temu wiêkszoœæ reklamodawców to du e miêdzynarodowe koncerny. Wprowadzi³y one ju na rynek wiêkszoœæ swoich produktów, agresywn¹ reklam¹ zdoby³y za³o one udzia³y w rynku i obecnie ju tylko go pilnuj¹. Ich nak³ady na reklamê zatem mog³y ulec zmniejszeniu. Znaczne spowolnienie gospodarcze i koniecznoœæ szukania oszczêdnoœci miêdzy innymi poprzez ciêcia bud etów reklamowych. Du e zwiêkszenie iloœci mediów w ostatnich latach: stacji telewizyjnych, rozg³oœni radiowych, gazet i tygodników. Przy znacznym ograniczeniu popytu na reklamy musia³o to doprowadziæ do zaostrzenia konkurencji na rynku. Rok 2001 by³ okresem wojny rabatowej. Prognozy na najbli szy rok nie s¹ zbyt optymistyczne: spodziewana jest stagnacja z mo liwym lekkim wzrostem pod koniec roku. W dalszym terminie rynek bêdzie dynamicznie rós³. W momencie wst¹pienia do Unii Europejskiej, w Polsce rozpoczn¹ dzia³alnoœæ szereg firm z Unii, spodziewamy siê wówczas du ego boomu na rynku. Struktura wydatków reklamowych w Polsce w pierwszym pó³roczu 2001 r Radio 5.9% Gazety 10.9% Reklama zewnêtrzna 5.5% Kino 0.6% Magazy ny 14.6% Telewizja 62.5% ród³o: Expert Monitor Gazety kumuluj¹ oko³o 11% wartoœci rynku reklamowego, a radio nieca³e 6%. Wed³ug szacunków Agory uwzglêdniaj¹cych poziom œredniego rabatu, rynek reklamy w Polsce w 2001 r. spad³ o 6,0%, a rynek reklamy p³atnych gazet codziennych o 10,9%. Bêdzie ograniczenie koncentracji mediów w Polsce Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz rz¹d chc¹ ograniczenia procesu konsolidacji mediów w Polsce. W tym celu powsta³a nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z któr¹ koncesji na program radiowy lub telewizyjny obejmuj¹cy swoim zasiêgiem ponad 80 proc. ludnoœci kraju nie udziela siê firmie nadaj¹cej ju jeden taki program b¹dÿ wydawcy dziennika lub czasopisma ogólnopolskiego. Ponadto w³aœciciel stacji ogólnopolskiej bêdzie móg³ posiadaæ stacjê lokaln¹ tylko w mieœcie do 100 tys. mieszkañców, pozosta³e grupy medialne mog³yby posiadaæ jedn¹ stacjê w mieœcie do 200 tys. i dwie, ale o ró nym charakterze, w mieœcie powy ej 200 tys. Nowelizacja ograniczy inwestycje grup medialnych na polskim rynku. Jednoczeœnie spodziewamy siê, e wzroœnie zainteresowanie tych grup inwestycjami poza Polsk¹. 4

5 Dzia³alnoœæ spó³ki i grupy kapita³owej S.A. Poligrafia Sp. z o.o. 100% Centrum Handlu Internetowego 50% City Magazine Sp. z o.o. 100% 19 stacji radiowych ród³o: Obecnie Grupa Agory sk³ada siê z czêœci prasowej, radiowej i internetowej. Prasa to oczywiœcie "Gazeta Wyborcza", City Magazine ( bezp³atny miesiêcznik o charakterze kulturalnym wydawany w Warszawie, Trójmieœcie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wroc³awiu i odzi ) oraz od paÿdziernika "Metro" ( bezp³atna gazeta ukazuj¹ca siê dwa razy w tygodniu w Warszawie, Wroc³awiu ). Z czêœci¹ prasow¹ jest zwi¹zana czêœæ poligraficzna, której dzia³alnoœæ skoncentrowana jest w spó³ce zale nej Poligrafia. Oddzielnym noœnikiem medialnym s¹ lokalne stacje radiowe, których spó³ka posiada w sumie 19. Dzia³alnoœæ internetowa to portal gazeta.pl oraz Centrum Handlu Internetowego ( spó³ka powsta³a wspólnie z ComputerLandem ). CHI jest w³aœcicielem internetowego pasa u handlowego vendi.pl. Na koniec poprzedniego roku obie spó³ki zawi¹za³y na udzia³y w CHI rezerwy. Prawdopodobnie w najbli szym czasie inwestycja ta nie przyniesie znacznych korzyœci obu gie³dowym spó³kom. "Gazeta Wyborcza" najwiêkszym dziennikiem w Polsce Tab. 1 Podstawowe wskaÿniki "Gazety Wyborczej" Œrednia dzienna sprzeda egz Œrednia cena egzemplarza 1,07 1,20 1,48 1,65 1,99 Udzia³ stron reklamowych 57,0% 58,4% 57,9% 56,5% 50,5% Liczba stron og³oszeniowych Œredni przychód na stronê (PLN) Przychody z insertów (PLN «000) ród³o: Jest to najlepiej sprzedaj¹cy siê dziennik o zasiêgu ogólnopolskim. Na koniec 2001 roku uda³o siê zwiêkszyæ sprzeda egzemplarzy. Jest to efekt promocji oraz dzia³añ marketingowych, zapocz¹tkowanych w III kwartale roku. Na przyk³ad rekordowe sprzeda e "Gazety Wyborczej" mia³y miejsce 23 i 24 grudnia wraz z dodatkiem w postaci p³yt Arki Noego oraz pastora³ki œpiewanej przez Jana Paw³a II. Du ¹ wartoœci¹ Gazety s¹ dodatki do niej. W poniedzia³ki ukazuj¹ siê dodatki praca i sport, wtorki - komputer i komunikaty, œrody - dom i nieruchomoœci, czwartki - auto-moto i magazyn, pi¹tki to dzieñ na gazetê telewizyjn¹, komiksowo, sport oraz "co jest grane", a w soboty mo na przeczytaæ dodatek turystyka oraz dla kobiet "wysokie obcasy". 5

6 Tab. 2 Szacunkowa zmiana sprzeda y nak³adów ( I-III kw / I-III kw ) Gazeta -1,1% Rzeczpospolita -2,0% Super Express -10% Grupa Passeur -7,6% Grupa Orkla* -5,0% * bez uwglêdnienia trzech tytu³ów zakupionych pod koniec 2000 roku ród³o: S.A. Udzia³ Gazety w rynku reklamy prasy codziennej w 2001 roku Pozosta³e 52.6% Gazeta 47.4% ród³o: S.A. Do "Gazety" trafia najwiêksza wartoœæ reklam na rynku prasowym. Jej udzia³ w rynku w segmencie dzienników p³atnych szacuje na oko³o 47,4%. Inne Ÿród³a potwierdzaj¹ przewa aj¹cy jej udzia³, ró ni¹ siê jedynie wielkoœci¹ tego udzia³u, przyjmuj¹c 40-50%. Tab. 3 Zmiany udzia³u "Gazety" w rynku p³atnych gazet codziennych w 2001 roku. Udzia³ Gazety w rynku Zmiana (punkty procentowe) Rynek dzienników ogólnopolskich 64,8% +1,7 Rynek dzienników warszawskich 82,1% -0,9 Pozosta³e rynki lokalne 24,2% +0,2 ród³o: S.A. Szacowana przez Agorê wartoœæ rynku reklamy w p³atnej prasie codziennej w 2001 roku zmniejszy³a siê o oko³o 10,9%. Z kolei przychody z reklam w "Gazecie" spad³y o 9,3%, czyli mniej ni rynek. Zatem wed³ug wstêpnych danych, udzia³ "GW" na rynku dzienników p³atnych wzrós³ o 0,6 pkt.%. "Gazeta" zyska³a udzia³y w rynku ogólnopolskim, na rynkach lokalnych pozosta³a bez zmian, a straci³a na warszawskim. Utrata rynku sto³ecznego jest zwi¹zana przede wszystkim z pojawieniem siê prasy bezp³atnej, której udzia³ w sto³ecznym rynku reklamy prasowej szacowany jest ju na oko³o11,6%. 6

7 Prasa bezp³atna Sto³eczny rynek prasy bezp³atnej w 2001 roku Pozosta³e 22% Metropol 36% Metro 2% Dzieñ Dobry 40% ród³o: S.A. Odpowiedzi¹ Agory na szybki rozwój segmentu prasy bezp³atnej jest gazetka "Metro", która ukazuje siê w poniedzia³ki i pi¹tki. Pierwszy numer mo na by³o przeczytaæ w paÿdzierniku w Warszawie, a w grudniu we Wroc³awiu. Ponadto, jako dodatek do "Gazety", ukazuje siê w odzi i Trójmieœcie. Wed³ug szacunków Agory wartoœæ rynku prasy bezp³atnej w Warszawie wynosi oko³o mln z³. Jak na pierwszy rok pe³nej dzia³alnoœci jest to kwota doœæ spora i spodziewamy siê dalszego rozwoju tego segmentu. Mo liwoœci Agory w rynku prasy bezp³atnej s¹ du e. "Metro" w zasadzie nie potrzebuje du ego zespo³u dziennikarskiego, poniewa mo na czêœciowo oprzeæ siê na materia³ach ju napisanych dla "GW" i dodatków lokalnych. Najwa niejsz¹ kwesti¹ dla tego rodzaju prasy jest dystrybucja. Mo na j¹ prowadziæ poprzez bezpoœredni kolporta do domów ( jak "Dzieñ Dobry" ), gazeciarzy lub jak wybra³ "Metropol" i czêœciowo "Metro" rodzaj "skrzynek" lub "stojaków", do których dowozi siê prasê. Wœród sto³ecznej konkurencji najwa niejsze s¹ "Dzieñ Dobry" oraz "Metropol". Ten drugi nale y do szwedzkiego koncernu Metro International, który wydaje gazetê w 14 krajach. Ostatnio szwedzka firma ma k³opoty z by³ymi pracownikami w Argentynie i Szwajcarii, gdzie zamkniêto wydawanie gazetki. W obu krajach dziennikarze zarzucaj¹ jej nie zap³acenie odpraw, a w Argentynie równie pensji za styczeñ. W spór z Metro International w³¹czy³a siê tak e europejska federacja dziennikarzy IFJ oraz szwajcarski zwi¹zek SVJ. Kolejn¹ inwestycj¹ Agory w tym segmencie jest miesiêcznik "City Magazine". Adresowany jest do m³odego, wykszta³conego czytelnika zainteresowanego informacjami kulturalnymi oraz mo liwoœciami spêdzenia wolnego czasu. Najwa niejszymi reklamodawcami s¹ kultura oraz rozrywka. Miesiêcznik kolportowany jest w kawiarniach, pubach, kinach, teatrach. Ukazuje siê w 7 miastach w nak³adzie ponad 150 tys. egz. W ca³ym roku 2001 przychody z reklam wynios³y 4,5 mln z³ (wzrost o 79,0%), EBITDA by³ ujemny i wyniós³ oko³o -200 tys., strata netto 1 mln z³. Lokalne stacje radiowe to przysz³oœciowy segment mediowy Wstêpne szacunki podzia³u radiowego rynku reklamy w 2001 roku Pozostali 20% RMF 29% 10% ESKA 7% PR ogó³em 12% Radio Zet 22% ród³o:cr Media Uwaga: dane wed³ug cenników 7

8 Najwa niejszymi graczami na tym rynku s¹ RMF FM oraz Radio Zet. Do nich trafia oko³o po³owy wp³ywów reklamowych kierowanych w radio. Na trzecim dopiero miejscu s¹ wszystkie rozg³oœnie Polskiego Radia. posiada obecnie 19 lokalnych stacji radiowych i jedn¹ ponadregionaln¹ (TOK FM). Spoœród stacji lokalnych Grupa Agory zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod wzglêdem wp³ywów reklamowych. Pod wzglêdem s³uchalnoœci najwiêksze i bardzo zbli one udzia³y posiadaj¹ oraz ESKA. Spó³ka posiada stacje rozlokowane prawie w ca³ej Polsce (za wyj¹tkiem pó³nocno-wschodniej czêœci kraju). Inwestuje w najwa niejszych miastach w Polsce. Jej zamiarem jest podwojenie inwestycji w tym segmencie. W planach na przysz³oœæ niewykluczone s¹ równie inwestycje poza Polsk¹: w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Tab. 4 Wyniki radiostacji lokalnych Agory ( bez TOK FM ) Zmiana (%) Przychody ( mln z³ ) 38,1 37,8-0,8 w tym przychody z reklam ( mln z³ ) 35,7 34,8-2,5 EBITDA ( mln z³ ) 3,5 3,5-0,1 Liczba radiostacji ród³o: S.A. Nie wszystkie rozg³oœnie s¹ rentowne. Najwiêksze straty notuje Inforadio ( w³aœciciel TOK FM - radia typu news & talk ). Faktem jest, e w Polsce, podobnie jak w Europie, nie ma tradycji radia mówionego. Jest to pomys³ amerykañski, który w spo³eczeñstwie o kulturze europejskiej nie przyj¹³ siê. Dlatego w³aœciciele TOK FM chcieli zmieniæ koncesjê stacji z radia mówionego, a póÿniej statusu radia z regionalnego na lokalne. Jednak w obu przypadkach nie zgodzi³a siê na to KRRiT. Nie zgodzi³a siê ona równie na wpisanie Agory do grona pierwotnych udzia³owców Radia. zawi¹za³a rezerwy na udzia³y w Inforadio ( ich wartoœæ w ksiêgach wynosi obecnie 0 ) oraz na gwarancjê po yczki jej udzielonej. Zatem w najgorszym przypadku rozwi¹zanie Inforadio nie bêdzie mia³o ju wp³ywu na wyniki Agory. Spowolnienie gospodarcze i ni sze wp³ywy z reklam odbijaj¹ siê negatywnie na wynikach stacji. W pierwszej po³owie roku zaledwie 5 spó³ek zale nych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ radiow¹ osi¹gnê³o zysk netto, a szeœæ spó³ek poprawi³o wyniki w porównaniu z analogicznym okresem 2000 roku. Okres ten jest trudny dla ca³ego rynku radiowego, a szczególnie rozg³oœni lokalnych, które kryzys dotkn¹³ silniej. Na tle rynku stacje Agory prezentuj¹ siê jednak korzystnie: sprzeda reklam spad³a w 2001 roku o 2,5% do 34,8 mln z³ Natomiast ca³y rynek reklamy radiowej spad³ o 8,3%, a lokalnej o 19,2%. Udzia³ grupy Agory w rynku reklamy radiowej wzrós³ o 0,7 pkt.% do oko³o 10%. Naszym zdaniem dobre wyniki œwiadcz¹ o profesjonalnym podejœciu Agory do tego segmentu. Wœród "rodzynków" stacji radiowych nale ¹cych do Agory nale y wymieniæ Radio Pogoda ( najwiêkszy udzia³ reklam na rynku lokalnych stacji warszawskich ), Radio Trefl ( najlepsza s³uchalnoœæ w Trójmieœcie ), Radio Karolina w Katowicach oraz Radio Klasyka. Nie mamy w¹tpliwoœci., ze rynek lokalnych rozg³oœni radiowych posiada du e mo liwoœci rozwoju. Naszym zdaniem potrzeba tylko poczekaæ na lepsz¹ koniunkturê w kraju. Rozwojowi sieci lokalnych pomo e równie decyzja KRRiT o cofniêciu prawa do emisji lokalnych "okienek" oraz lokalnych reklam w radiach o zasiêgu ogólnopolskim. Gazeta.pl Gazeta.pl jest portalem, który powsta³ jako odpowiedÿ Agory na dominacje innych portali na polskim rynku gdzie ma nadziejê odgrywaæ podstawow¹ rolê leadera w dziedzinie mediów. Zgodnie z tendencjami œwiatowymi ka da licz¹ca siê gazeta posiada równie wydanie w internecie, które ma wspomagaæ i promowaæ rozwój gazety papierowej. postanowi³a na fali internetowego zainteresowania pójœæ za ciosem i stworzyæ portal, w którym g³ówn¹ czêœæ stanowi³oby w³aœnie wydanie najpopularniejszego polskiego dziennika. Portal Gazeta.pl ruszy³ w ubieg³ym roku i jak na razie nie cieszy siê du ym wskaÿnikiem spontanicznej znajomoœci marki. Przy wspomaganiu jednak dorównuje popularnoœci¹ Yahoo czy gie³dowej Hodze.pl. Wœród badanych w grudniu 2001 r. dostêp do Internetu deklarowa³o 20,76 % respondentów. 14,45 % badanych posiada dostêp do Internetu i z niego korzysta. 3,1% badanych, nie posiadaj¹cych dostêpu do Internetu, planuje go uzyskaæ w ci¹gu najbli szych 6 miesiêcy. Oznacza to, e rynek internetu rozwija siê jednak nie tak dynamicznie jak w poprzednich miesi¹cach. 8

9 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 78.0% 59.0% ród³o: TNS Obop, grudzieñ 2001 Spontaniczna znajomoœæ portali 28.0% 13.0% 9.0% 8.0% 8.0% 5.0% 5.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0% Onet WP Interia Yahoo Ahoj Hoga Altavista Gazeta Internetia YoYo Poland.com Panorama Firm o2 Wspomagana znajomoœæ portali 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 90% 58% 40% 35% 27% 37% 35% 34% 14% 17% 28% Onet WP Interia Yahoo Ahoj Hoga Altavista Gazeta Internetia YoYo Poland.com Panorama Firm o2 11% ród³o: TNS Obop, grudzieñ 2001 Ca³kowita sprzeda us³ug internetowych przez Gazetê.pl w 2001 r. wynios³a 3,8 mln z³ (w tym przychody ze sprzeda y reklam 3,0 mln z³) i wzros³a o 7,2%. W czwartym kwartale 2001 r. liczba wizyt w portalu wynios³a 10,6 mln, liczba ods³on 126,7 mln - odpowiednio 49,8% i 19,3% wiêcej ni w trzecim kwartale 2001 r. W grudniu 2001 r. na rzecz projektu pracowa³y 102 osoby, w tym 4 alokowane. Koszty operacyjne w ubieg³ym roku wynios³y 29,1 mln z³ (w tym amortyzacja 10,6 mln z³, reklama 4,4 mln z³). Przychody z projektu Internet wynios³y 3,8 mln z³ ( o 7,2 % wiêcej ni w 2000 roku ), w tym z reklam 3,0 mln z³ ( wzrost o 3,2 % ). EBITDA z dzia³alnoœci internetowej by³a ujemna i wynios³a 14,7 mln z³, EBIT oko³o -4,1 mln z³. Wynik netto Grupy poprzez projekt Internet zosta³ obni ony o 18,2 mln z³. Na nak³ady inwestycyjne (œrodki trwa³e, wartoœci niematerialne i prawne oraz inwestycje rozpoczête) przeznaczono 17,9 mln z³. Jest to stosunkowo du o jednak inne podmioty dominuj¹ce w sieci mia³y znacznie wy sze wydatki. Je eli wzi¹æ pod uwagê prognozy na przysz³oœæ to gazeta.pl ma 4 udzia³ je eli chodzi o udzia³ w reklamie internetowej. Agencja Ad.net szacuje wartoœæ tego rynku w ubieg³ym roku na 24 mln z³. Jest to wartoœæ znacznie ni sza ni przewidywania innych mediów, które mówi³y nawet o mln z³. Jest to jednak realna wartoœæ po odliczeniu barterów i rabatów, które znacznie zawy aj¹ wartoœæ rynku. Mo na zauwa yæ, i 70% z tej kwoty 24 mln z³ trafia do pierwszej czwórki na rynku, czyli Onet.pl, Wp.pl, Gazety.pl i Interii. 9

10 Ta IV pozycja pozwala na optymizm je eli chodzi o przysz³oœæ portalu, który maj¹c za sob¹ takiego inwestora ywotnie zainteresowanego rynkiem internetu uzyska³ taki udzia³ w rynku reklamy. Prawdopodobnie czo³ówka na rynku zgarnie najwiêksz¹ czêœæ tego "torta" i gazeta.pl ma du e szanse w tej czo³ówce siê znaleÿæ. Rynek reklamowy w sieci w 2001 r. bankier.pl 5% Hoga.pl 3% Inni 11% Onet.pl 29% Ad.net 10% Gazeta.pl 12% Interia.pl 12% Wirtualna Polska 18% ród³o: Ad.net Do wyceny postanowiliœmy podejœæ bardzo konserwatywnie i przyj¹æ za podstawê wartoœæ inwestycji Agory w spó³kê i porównanie jej wartoœæ do konkurentów gie³dowych- Hogi.pl, a w zasadzie do Interii.pl, która jest bardziej porównywalna je eli chodzi o wielkoœæ i udzia³y w rynku (szczególnie reklamy). W 2001 roku zainwestowa³a w gazetê.pl blisko 20 mln z³ i bior¹c pod uwagê straty jakie portal nadal generuje bêdzie musia³a dalej w to przedsiêwziêcie inwestowaæ. Interia.pl jest obecnie notowana na WGPW i jej waluacja rynkowa oscyluje w ostatnim czasie wokó³ 46 mln z³. Hoga.pl z czterokrotnie mniejszym udzia³em w rynku reklamy internetowej wyceniana jest na oko³o 4,6 mln z³. Negatywny wp³yw na jej wycenê ma na pewno fakt, i hoga nie posiada inwestora. My przyjêliœmy za podstawê wyceny rynkow¹ wartoœæ interii.pl pomniejszon¹ o 20% dyskonto z uwagi na brak dog³êbnej znajomoœci sytuacji finansowej wewn¹trz portalu. Daje nam to wiêc 37 mln z³ wartoœci portalu gazeta.pl. W przeliczeniu na akcjê Agory daje nam to 0,65 z³, czyli wartoœæ nieznaczn¹. Kupno wydawnictw Prószyñski i sp. Udzia³ poszczególnych segmentów w rynku reklamy prasowej magazyny 36% dzienniki lokalne 37% dzienniki ogólnopolskie 27% ród³o: S.A. 10

11 podpisa³a wstêpn¹ umowê zakupu Prószyñski i S-ka - Czasopisma sp. z o.o., która wydaje 12 miesiêczników. Posiadaj¹ one oko³o 5,2 mln czytelników, co stanowi oko³o 21,9% udzia³u w czytelnictwie magazynów. Co ciekawe ich udzia³ w rynku reklamy miesiêczników stanowi zaledwie 9%, zatem ju tutaj istnieje mo liwoœæ znacznego podniesienia przychodów. Udzia³ poszczególnych wydawców w przychodach reklamowych miesiêczników w 2001 roku Pozosta³e 34% Edipresse 19% G&J 15% Prószyñski 9% Hachette 10% Bauer 13% ród³o: S.A. Uwaga: dane cennikowe bez rabatów Miesiêczniki Prószyñskiego przechodz¹ obecnie doœæ powa ne przeobra enia. Tam gdzie zmiany zosta³y zakoñczone, mo na mówiæ o wzroœcie zarówno czytelników, jak i przychodów z reklam. "Poradnik Domowy" przeszed³ "odm³odzenie" w ubieg³ym roku. Pismo zaadresowane jest obecnie do m³odszych odbiorców. Wed³ug ostatnich danych w czwartym kwartale poprzedniego roku sprzeda miesiêcznika wzros³a. Numer grudniowy, dziêki wk³adce w postaci p³yty z kolêdami Krzysztofa Krawczyka i kampanii reklamowej w telewizji, trzeba by³o dodrukowaæ i w sumie nak³ad wyniós³ oko³o 800 tys. egzemplarzy.wp³ywy z reklam wzros³y w IV kwartale o 142,84 %, a w ca³ym 2001 o 73 %. Od lutego w nowej szacie graficznej mo na kupiæ "Wiedzê i ycie", której œrednia sprzeda wynosi oko³o 52 tys. W 2001 roku o 15% wzros³y dochody z reklamy "Wi " zatem na tle rynku s¹ to bardzo dobre wyniki. Spó³ka planuje aktywniejsz¹ jej promocjê poprzez te kana³y medialne do których mo e trafiæ do "swojej" grupy docelowej: miêdzy innymi w Discovery. Pozosta³e akwizycje Spó³ka prowadzi aktywne dzia³ania konsolidacyjne w bran y medialnej. Jej krêgi zainteresowañ s¹ bardzo szerokie: magazyny i tygodniki, reklama zewnêtrzna, dalsze lokalne stacje radiowe oraz telewizja. Na akwizycje zamierza ona wydaæ oko³o 1,5 mld z³. Wed³ug doniesieñ prasowych negocjuje kupno od funduszu BB Investment 33,8% akcji AMS S.A. Podobno jest jednym z trzech lub czterech kandydatów, z którymi prowadzone s¹ rozmowy. Wed³ug doniesieñ prasy zainteresowana jest równie telewizj¹ Polsat i tak e w tym przypadku negocjacje s¹ prowadzone. Je eli jednak parlament uchwali nowelizacjê ustawy o radiofonii i telewizji w takim kszta³cie, jak chce rz¹d, nie bêdzie mog³a kupiæ telewizji Polsat. Gie³dowa spó³ka chce posiadaæ wp³yw na zarz¹dzanie w Polsacie, nie interesuje j¹ rola inwestora "finansowego", a w przysz³oœci chce mieæ mo liwoœci zakupu wiêkszoœciowego pakietu akcji. Uwa amy to za naturalne i pozytywne. Jednak wed³ug doniesieñ prasowych Zygmunt Solorz kategorycznie siê temu sprzeciwia. Nie ma natomiast w¹tpliwoœci, e Telewizja Polsat nie jest w ³atwej sytuacji: ostatnio wycofa³a siê z estoñskiej telewizjê TV1, na której to inwestycji straci³a ponad 23 mln z³ oraz prawdopodobnie nie zwróc¹ siê jej koszty zakupu prawa do transmisji z Mistrzostw Œwiata w Pi³ce No nej. Bardzo mo liwe, e stanie jeszcze raz do przetargu na kupno Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. WSiP posiadaj¹ oko³o 33%. udzia³ w rynku podrêczników szkolnych. Wed³ug nieoficjalny danych prasowych WSiP posiadaj¹ znaczn¹ woln¹ gotówkê. 11

12 Kto kupi Ruch S.A.? wraz ze spó³kami Presspublica, Axel Springer Polska, Media Express, Orkla Press Polska, Polityka Spó³dzielnia Pracy, Polskapresse, oraz Wydawnictwo H. Bauer podpisa³y list intencyjny w sprawie utworzenia konsorcjum prywatyzacyjnego, które z³o y ofertê na wiêkszoœciowy pakiet akcji Ruchu S.A. Kolejnym krokiem uczestników porozumienia ma byæ powo³anie spó³ki. List intencyjny stwierdza, e w przysz³ej spó³ce aden z wydawców nie bêdzie móg³ osi¹gn¹æ pozycji dominuj¹cej i bêdzie ona otwarta dla wszystkich wydawców prasy w Polsce na równych zasadach. Ministerstwo Skarbu Pañstwa ma zamiar poinformowaæ niebawem o nowej strategii prywatyzacyjnej wobec Ruchu SA. Stanie siê tak po zakoñczeniu trwaj¹cego obecnie odbioru analiz tej spó³ki. Kandydatem na zakup kolportera prasy jest równie koncern Hachette. Struktura kosztów: g³ówne pozycje to koszty pracownicze i papier Struktura kosztów w I-ej po³owie 2001 roku Pozosta³e 27% Koszty pracownicze 31% Papier 28% Pozosta³e koszty materia³ów energii 6% amorty zacja 8% ród³o: S.A. G³ównymi pozycjami kosztów s¹ wartoœæ zakupu papieru oraz koszty pracownicze. W papier spó³ka zaopatruje siê przede wszystkim na rynku niemieckim, zatem wielkoœæ kosztów uzale niona jest równie od kursu Euro wobec PLN. Wp³yw na wynik koñcowy jest jednak znikomy poniewa zabezpiecza siê przed ryzykiem na rynku terminowym. Koszt papieru do produkcji "Gazety Wyborczej" w 2001 r. wyniós³ 152,4 mln z³ i stanowi³ 28,4% kosztów rodzajowych bez amortyzacji, jest to zatem pozycja znaczna. W poprzednim roku, spó³ce uda³o siê utrzymaæ koszty papieru na zbli onym poziomie, pomimo wzrostu ich cen w Niemczech o oko³o 20%. Sta³o siê tak dziêki niskiemu kursowi EURO do z³otówki oraz mniejszego o 6,3% zu ycia papieru ( oszczêdnoœci w uk³adzie stron i spadek iloœci stron reklamowych ). 31% udzia³ œwiadczeñ pracowniczych nie jest niczym nadzwyczajnym, poniewa dla czytelnika du ¹ wartoœci¹ gazet i czasopism jest zawarta w nich treœæ, która z kolei zale y od jakoœci dziennikarstwa. Pod koniec listopada poda³a, e w ramach programu ciêæ kosztów operacyjnych zwolni³a 170 pracowników ( 5%. zatrudnionych ). W ubieg³ym roku znacz¹co wzros³a amortyzacja ( w pierwszych dziewiêciu miesi¹cach roku na poziomie grupy wzrost ten wyniós³ 58,6% ). Jest to spowodowane oddaniem do u ytku w drugiej po³owie 2000 roku drukarni i maszyn poligraficznych. Nowoczesny maj¹tek trwa³y W kwietniu ubieg³ego roku zakoñczy³ siê trzyletni program inwestycyjny obejmuj¹cy drukarnie w Warszawie, Tychach i Pile. Wyposa one s¹ one w nowoczesne maszyny drukarskie, naœwietlarki gazetowe, pó³automatyczne linie do produkcji offsetowych form drukowych, linie transportowe, linie do wk³adkowania, uk³adarki i wi¹zarki. Ponadto istnieje niezale na i zamkniêta sieæ WAN, która ³¹czy redakcje, biura og³oszeñ i drukarnie w ca³ej Polsce. Transmisja danych odbywa siê za pomoc¹ œwiat³owodów, ³¹cz dzier awionych i internetu. Dziêki temu materia³y do druku b³yskawicznie trafiaj¹ do drukarñ. Maj¹tek trwa³y Agory jest bardzo nowoczesny i spó³ka w najbli szych latach nie bêdzie ju ponosiæ tak du ych wydatków inwestycyjnych. 12

13 Sytuacja finansowa Agory jest stabilna Wysoka wartoœæ wolnych œrodków pieniê nych ( œrodki pieniê ne oraz papiery wartoœciowe przeznaczone do obrotu w Grupie na koniec IV kwarta³u wynios³y prawie 190 mln z³ ) gwarantuje mo liwoœæ znacznych inwestycji w przysz³oœci. Jednoczeœnie œrodki te pozwalaj¹ osi¹gaæ znaczne przychody finansowe, w pierwszym pó³roczy wynios³y one ponad 12 mln z³ ( 8,5 mln z³ za uzyskane odsetki, 4 mln z zysku ze zbycia papierów wartoœciowych ). Zad³u enie spó³ki jest znikome ( 7% struktury pasywów ). Na koniec poprzedniego pó³rocza zad³u enia finansowego spó³ka nie posiada³a w ogóle. uzyskuje dodatnie przep³ywy z dzia³alnoœci operacyjnej, jak równie dodatnie przep³ywy pieniê ne ogó³em. Od drugiej po³owy 2000 roku spada rentownoœæ zysku brutto ze sprzeda y oraz operacyjna. Jest to efekt spowolnienia gospodarczego i taki stan mo na zaobserwowaæ w ca³ej bran y reklamowej. Zysk brutto w drugim kwartale roku jest wysoki z uwagi na zysk ze sprzeda y udzia³ów w Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej S.A. Transakcja ta wp³ynê³a na wzrost zysku netto o 101,9 mln z³. Nie wliczaj¹c tej transakcji spad³aby równie rentownoœæ brutto i netto. 13

14 Dane finansowe RACHUNEK WYNIKÓW (mln z³) p 2003p 2004p przychody netto koszty wytworzenia koszty sprzeda y i ogóln. zarz¹du saldo poz. dzia³aln. operacyjnej EBDIT EBIT saldo finansowe zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy zysk w podmiotach stowarzyszonych zysk netto EPS zmiana sprzeda y (%) 25% 18% 13% -1% 11% 15% zmiana EBIT (%) 57% 8% -39% 39% 26% 29% zmiana zysku netto (%) -1904% 31% 37% -23% 18% 26% BILANS (mln z³) p 2003p 2004p maj¹tek trwa³y wartoi niemat. i prawne rzeczowy maj¹tek trwa³y finansowy maj¹tek trwa³y nale noœci d³ugoterminowe maj¹tek obrotowy zapasy nale noœci papiery wartoœciowe do obrotu gotówka aktywa razem kapita³ w³asny kapita³ akcyjny kapita³y zapasowe kapita³y rezerwowe zysk netto rezerwy zobowi¹zania zobowi¹zania d³ugoterminowe zobowi¹zania krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe pasywa razem BVPS sprzeda /aktywa (x) d³ug / kapita³ (x) ROE (%) -4% 32% 23% 20% 12% 13% 15% ROA (%) 30% 31% 22% 11% 13% 15% 18% CASH FLOW (mln z³) p 2003p 2004p wynik netto amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego gotówka z dzia³alnoœci operacyjnej inwestycje (capex) akwizycje gotówka z dzia³alnoœci inwestycyjne wyp³ata dywidendy emisja akcji zmiana zad³u enia gotówka z dzia³alnoœci finansowej zmiana gotówki netto DPS CEPS FCFPS ród³o:, BDM PKO BP SA 14

15 Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Wydzia³ Doradztwa Telefony kontaktowe Z-ca Naczelnika Sebastian S³omka miedÿ, przemys³ paliwowy, przemys³ papierniczy, (022) produkcja farb i lakierów telekomunikacja i media banki i finanse informatyka, Internet Rados³aw Solan (022) Robert Brzoza (022) Jaros³aw Pasternak (022) turystyka i hotelarstwo, produkcja opon Rados³aw Biadoñ farmaceutyki (022) budownictwo i nieruchomoœci, energetyka Marek Majewski (022) Wydzia³ Transakcji obs³ugi klientów instytucjonalnych Bartosz Janczy (022) Przemys³aw Nowicki (022) Rafa³ Grzybowski (022) Dariusz Andrzejak (0-22) Artur Szymecki (0-22) Niniejsza publikacja zosta³a opracowana przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów BDM. Rozpowszechnianie lub powielanie w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody BDM jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak BDM nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê przeprowadzon¹ przez BDM bez uzgodnieñ ze Spó³kami ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o eñ, które w przysz³oœci mog¹ okazaæ siê nietrafne. BDM nie udziela adnego zapewnienia, e podane prognozy sprawdz¹ siê. BDM mo e œwiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie.

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

wig 20 znormalizowany Wycenê akcji metod¹ DCF przeprowadziliœmy przy za³o eniach: spó³ce zarz¹dzaj¹cej. Nie wliczaliœmy rynkowej wartoœci gruntów i

wig 20 znormalizowany Wycenê akcji metod¹ DCF przeprowadziliœmy przy za³o eniach: spó³ce zarz¹dzaj¹cej. Nie wliczaliœmy rynkowej wartoœci gruntów i sektor: us³ugi hotelarskie 19 kwiecieñ 2002 r. rekomendacja AKUMULUJ kurs docelowy 27.50 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki...

Orbis. Przejêcie polskich hoteli Accora poprawi wyniki Spó³ki... 1 kwietnia 2003 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 17,20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Agora SA Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Rynek reklamy na świecie 2001 2% Wydatki na reklamę w 2001 1% 0% USA Europa Niemcy Wielka Brytania Francja Włochy Hiszpania Polska -1% -2% -3% -4% -5% -2,0%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Realizacja przepisów art. 15 ust. 2 ustawy o rtv przez nadawców radiowych i telewizyjnych, publicznych i koncesjonowanych, w pierwszym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 148 10340 Poz. 1565 i 1566 7. 1. Nadawca nie mo e przenieêç na innà osob prawa do podejmowania decyzji o nadaniu reklamy lub telesprzeda y w sposób prawnie wià àcy dla nadawcy. 2. Nadawca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Ropa. WIG20 (Polska) Analiza Techniczna Komentarz: WIG2, S&P Wykres dnia: Ropa Analitycy Grzegorz Zawada 21-9-43 Monika Kalwasiñska 21-9-41 Przemys³aw Smoliñski 21-9-1 Zespó³ Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus 21-91-4

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 sierpnia 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 sierpnia 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 sierpnia 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 11.08 Rzeczpospolita: Płatne telewizje tracą tempo w Europie Według najnowszego raportu Research and Markets

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy na początku 2004 Rynek Powolne

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Listopad 2000 r.

Prezentacja dla inwestorów Listopad 2000 r. Prezentacja dla inwestorów Listopad 2000 r. -2- Rynek reklamowy w Polsce w 2000 r. Wzrost rynku reklamowego wolniejszy niż prognozowany Cały rynek 11,2% 22,8% TV Prasa 6,5% 17,5% 22,2% 23,5% Realia (I-III

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Zakoñczona restrukturyzacja sieci, teraz czas na redukcjê

Zakoñczona restrukturyzacja sieci, teraz czas na redukcjê sektor: farmaceutyczny 19 grudzieñ 2001 r. rekomendacja NEUTRALNIE kurs docelowy 32.20 RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU ROZDZIAŁ VIII ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU Poniższe dane finansowe i operacyjne zostały przedstawione w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo