RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. analityczny. Agora NEUTRALNIE 56.40. sektor: media. 26 marzec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. Bankers Trust Co 9.70 7."

Transkrypt

1 sektor: media 26 marzec 2002 r. RAPORT analityczny mo e byæ znacz¹c¹ spó³ka medialn¹ w Europie Œrodkowej jest licz¹cym siê holdingiem medialnym w Polsce. Poprzez planowane akwizycje w wysokoœci oko³o 1,5 mld z³ mo e staæ siê jednym z wiêkszych graczy w Europie Œrodkowej. W jej zainteresowaniu znajduj¹ siê wydawcy magazynów kolorowych, segment reklamy zewnêtrznej oraz kolejni lokalni nadawcy radiowi. nie bêdzie mog³a kupiæ telewizji ogólnopolskiej, chyba e zmieniona zostanie nowelizacja do ustawy o radiofonii i telewizji. Ten fakt, naszym zdaniem spowoduje wy sze zainteresowanie spó³ki inwestycjami poza Polsk¹. posiada du e mo liwoœci sfinansowania akwizycji: wolne œrodki pieniê ne to oko³o 200 mln z³, a mo liwoœæ finansowania siê d³ugiem jest znaczna (spó³ka na koniec pó³rocza nie posiada³a adnych kredytów) i mo e wynieœæ nawet ponad 300 mln z³, co nie spowoduje adnego zagro enia dla dzia³alnoœci bie ¹cej. Trzeba równie wspomnieæ, e do po³owy 2004 roku mo e wyemitowaæ 42,6 mln akcji, a to oznacza dodatkowe œrodki na akwizycje. Pomimo kryzysu ca³kiem dobrze radzi sobie na rynku prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ profesjonalnie. "Gazeta Wyborcza" jest najwiêkszym dziennikiem o zasiêgu ogólnopolskim, z najwiêkszymi wp³ywami reklamowymi w swoim segmencie. Grupa radiostacji generuje najwiêksze wp³ywy reklamowe spoœród grup stacji lokalnych, s³uchalnoœci¹ ustêpuje jedynie grupie ESKA. Kryzys w reklamie z jakim mamy obecnie do czynienia, w wiêkszoœci przypadków wzmacnia pozycjê Agory na rynku. W roku 2001 wzros³y udzia³y w ogólnopolskim rynku reklamowym "Gazety Wyborczej', jednak straci³a ona na lokalnym rynku w Warszawie, co jest spowodowane g³ównie pojawieniem siê prasy bezp³atnej. Rozg³oœnie Agory równie zdobywaj¹ rynek reklam: ich przychody z tego tytu³u zmniejszy³y siê w poprzednim roku o 2,5%, podczas gdy œrednio na rynku o 8,3%, a rozg³oœni lokalnych o 19,2%. Spó³ka szacuje, e jej udzia³ w ca³ym rynku reklamy radiowej wzrós³ o 0,7 punkta procentowego i wynosi obecnie oko³o 10%. Obecna wycena Agory to oko³o 56,40 z³ W bie ¹cym roku spodziewamy siê lekkiego spadku sprzeda y Agory w zwi¹zku z dalszym kryzysem w reklamie. Bêdzie on jednak ni szy ni œrednia dla bran y, poniewa uwa amy, e spó³ka w dalszym ci¹gu bêdzie zdobywaæ rynek. W dalszej czêœci roku spodziewamy siê poprawy kontroli kosztów, co mo na by³o ju zauwa yæ po wynikach IV kwarta³u. W wycenê DCF nie wliczaliœmy wartoœci akwizycji oraz wp³ywu przy³¹czanych spó³ek na przysz³e wyniki Grupy, poniewa nie posiadamy dok³adnych informacji na ten temat. Kwestia cen za akwizycje jest obecnie najwa niejszym czynnikiem wyceny Agory w krótkim terminie. Nied³ugo powinny siê roztrzygn¹æ losy zakupu przez Agorê miesiêczników Prószyñskiego oraz ewentualnego wejœcia nowego inwestora do AMS S.A. Zaznaczamy, e je eli akwizycje zosta³yby przeprowadzone po atrakcyjnych cenach, wówczas wartoœæ Agory powinna byæ wy sza od obecnej wyceny. rekomendacja NEUTRALNIE Ti ck e r GPW Reuters Bloomberg kurs docelowy AGO AGOD.WA AGO.PW Dane podstawowe cena rynkowa (z³) wycena DCF (z³) min 52 tyg (z³) max 52 tyg (z³) kapitalizacja (mln z³) EV (mln z³) liczba akcji (tys.) free float 48.7% free float (mln z³) œr obrot/msc (mln z³) wig 20 znormalizowany Zmiana kursu WIG 20 1 miesi¹c (%) miesi¹ce (%) miesiêcy (%) miesiêcy (%) Akcjonariat % akcji % g³osów -Holding Cox Poland Investm Bankers Trust Co Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska Warszawa tel. (0-22) fax (0-22) Skonsolidowane dane finansowe tys. z³ P 2003P 2004P sprzeda EBITDA zysk netto EPS (z³) DPS (z³) CEPS (z³) P/E P/BV EV/EBITDA p - prognoza BDM PKO BP S,A, analityk: Radek Biadoñ tel. (0-22) czêœæ internetowa: Jaros³aw Pasternak tel. (0-22)

2 Podsumowanie inwestycyjne Poprawy na rynku reklamowym spodziewamy siê na prze³omie roku 2002 i 2003 Rynek reklamy jest obecnie w do³ku. Spowolnienie gospodarcze spowodowa³o zmniejszenie bud etów reklamowych firm. Ma to oczywisty wp³yw na wyniki Agory: jej sprzeda w ca³ym ubieg³ym roku spad³a o 4%. W bie ¹cym roku spodziewamy siê ju poprawy koniunktury, byæ mo e ju od II kwarta³u roku. Ze wzglêdu na fakt, e wp³ywy do bran y reklamowej s¹ zazwyczaj opóÿnione w stosunku do poprawy ogólnego klimatu koniunktury, spodziewamy siê poprawy na rynku reklamy na prze³omie bie ¹cego i przysz³ego roku. ma szansê staæ siê du ym holdingiem medialnym w tej czêœci Europy Maj¹tek trwa³y Agory jest nowoczesny i spó³ka w najbli szych latach nie bêdzie ju ponosiæ znacznych wydatków inwestycyjnych. Wolne œrodki pieniê ne ( oko³o 200 mln z³ na koniec trzeciego kwarta³u ) oraz œrodki, które spó³ka bêdzie generowaæ z dzia³alnoœci bêd¹ przeznaczane na akwizycje. Mo e równie nast¹piæ wiêksze finansowanie siê spó³ki zad³u eniem ( na koniec pó³rocza 2001 roku nie posiada³a ona adnych zaci¹gniêtych kredytów ). W przypadku wiêkszych zakupów do czerwca 2004 mo e przeprowadziæ emisjê 42,6 mln akcji. Mo liwoœci sfinansowania inwestycji s¹ zatem znaczne. jest zainteresowana przejêciami w segmentach magazynów prasowych, reklamy zewnêtrznej, lokalnych stacji radiowych oraz telewizji ogólnopolskiej ( Polsat ). Trzeba tu jednak zaznaczyæ, e je eli uchwalona zostanie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w takim kszta³cie, jaki zaproponowa³ rz¹d, to nie bêdzie mog³a kupiæ udzia³ów w telewizji ogólnopolskiej. Warto zwróciæ uwagê, e jest zainteresowana przejêciami w Europie Œrodkowej stacji radiowych i wydawnictw prasowych. Ju obecnie jest du ym holdingiem medialnym w Polsce ( ³¹cznie z czasopismami Prószyñskiego jej udzia³ w ca³ym rynku reklamy spó³ka szacuje na oko³o 11,4% ), a w przysz³oœci mo e byæ doœæ powa nym graczem w Europie Œrodkowej. Przewa aj¹ca czêœæ biznesu Agory zdobywa udzia³y w rynku posiada siln¹ pozycje w segmentach, w których dzia³a. "Gazeta" jest najwiêkszym dziennikiem w Polsce o zasiêgu ogólnopolskim. Jest równie gazet¹ generuj¹c¹ najwiêksze wp³ywy reklamowe. Dziêki promocji, wzrós³ w ubieg³ym roku nak³ad "Gazety". Jej wyniki oraz rynku wskazuj¹, e zdobywa ona rynek kosztem swoich konkurentów. Wzrós³ udzia³ gazety w ogólnopolskim rynku reklamowym, jednak straci³a ona na lokalnym rynku w Warszawie, co jest spowodowane g³ównie pojawieniem siê prasy bezp³atnej. W segmencie radiowych stacji lokalnych wp³ywy reklamowe grupy Agory s¹ najwiêksze. S³uchalnoœæ jej rozg³oœni jest zbli ona do stacji ESKA nale ¹cych do ZPR ( niektóre Ÿród³a twierdz¹, e s³uchalnoœæ stacji Agory jest wy sza, my przyjmujemy jako zbli on¹ ). Trzeba tu jednak zauwa yæ, e ZPR posiada 22 stacje, czyli o trzy wiêcej ni. Pozytywny jest fakt, e rozg³oœnie Agory zdobywaj¹ rynek reklam: ich przychody z tego tytu³u zmniejszy³y siê w poprzednim roku o 2,5%, podczas gdy œrednio na rynku o 8,3%, a rozg³oœni lokalnych o 19,2%. Spó³ka szacuje, e jej udzia³ w ca³ym rynku reklamy radiowej wzrós³ o 0,7 punktu procentowego i wynosi obecnie oko³o 10%. W najbli szej przysz³oœci o kursie decydowaæ bêd¹ ceny za akwizycje oraz kszta³t nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji S¹ to obecnie najwa niejsze czynniki wyceny Agory. Nied³ugo powinny siê roztrzygn¹æ losy zakupu przez Agorê miesiêczników Prószyñskiego. Wed³ug doniesieñ prasowych w najbli szym czasie bêdzie równie mo na poznaæ ewentualnego nowego akcjonariusza w AMS. Wed³ug wypowiedzi Prezesa poznañskiej spó³ki, Tomasza Kawki, AMS chcia³by aby nowy inwestor zasili³ spó³kê kwot¹ oko³o 90 milionów z³otych. Po zakupie 33,8% akcji od BB Investment niewykluczona jest zatem mo liwoœæ emisji, skierowanej do no nowego wspó³w³aœciciela. Nied³ugo powinny siê równie roztrzygn¹æ losy nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Niew¹tpliwie nie jest ona korzystna dla prywatnych grup medialnych, ale jednoczeœnie nie zamyka im drogi do rozwoju. oczywiœcie nie bêdzie mog³a ju kupiæ udzia³ów w telewizji ogólnopolskiej, ale bêd¹ mo liwe inwestycje w magazyny prasowe, lokalne stacje radiowe oraz reklamê zewnêtrzn¹. Nowelizacja przyspieszy równie wyjœcie Agory poza Polskê. 2

3 Wycena Wartoœæ jednej akcji to oko³o 56,40 z³otych Wycena metod¹ zdyskontowanych przep³ywów pieniê nych zosta³a przeprowadzona na podstawie poni szych za³o eñ: stagnacja na rynku reklamy w bie ¹cym roku, poprawa pocz¹wszy od prze³omu , wzmocnienie pozycji rynkowej Agory w swoich segmentach, poniewa brak jest na razie oficjalnych potwierdzeñ co do akwizycji przez Agorê nowych przedsiêwziêæ, nie zak³adaliœmy tego w wycenie, ni szy poziom inwestycji w maj¹tek trwa³y, zmniejszanie restrykcyjnoœci polityki pieniê nej, zerowy wzrost FCF po 2011 roku. 2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P PKB inflacja wzrost PKB w Polsce ( % ) inflacja œrednioroczna ( % ) prognozowana wartoœæ FCF Przychody ogó³em Koszty ogó³em Koszty administracyjne Ró nica na dzia³alnoœci operacyjnej EBIT stopa podatkowa podatek NOPLAT amortyzacja zmiana kapita³u obrotowego netto inwestycje FCF kalkulacja WACC d³ug/kapita³ stopa wolna od ryzyka (%) premia rynkowa (%) beta koszt d³ugu (%) koszt kapita³u (%) WACC (%) wycena DCFC Suma DFCF wartoœæ rezydualna zaktualizowana wartoœæ rezydualna Wartoœæ aktywów pozaoperacyjnych d³ug netto 0.0 Wartoœæ firmy Iloœæ akcji ( mln szt. ) Wycena akcji ( z³ ) Wartoœæ 1 akcji ( z³ ) %FCF-1.0 %FCF-.05 %FCF %FCF+0.5 %FCF+1.0 WACC WACC WACC WACC WACC ród³o: BDM PKO BP SA 3

4 Rynek reklamy jest w do³ku Wyniki szerokopojêtego rynku mediów s¹ œciœle uzale nione od wp³ywów z reklam. W Agorze po III kwarta³ach roku wp³ywy z reklam stanowi³y 73,1% przychodów, w TVP udzia³ ten stanowi ponad 70%. Reklama zatem to najwa niejsze Ÿród³o przychodów mediów. Rynek reklamy z kolei jest œciœle uzale niony od koniunktury gospodarczej. Dzieje siê tak dlatego, e firmy zaczynaj¹ redukcjê kosztów od bud etów marketingowych. W ubieg³ym roku mieliœmy do czynienia z kryzysem na rynku reklamy w Polsce i to znacznie g³êbszym ni wynika³oby to z samego spowolnienia gospodarczego. Nie jest to widoczne w badaniach rynku z prostego powodu: wartoœci s¹ liczone z cenników, które absolutnie nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistoœci. Wszystkie firmy mediowe stosuj¹ znaczne rabaty i upusty nie tylko dla sta³ych klientów. Jako g³ówne przyczyny regresu na rynku reklamy mo na wymieniæ: Usytuowanie na rynku najwa niejszych produktów wielkich koncernów. Jeszcze dwa, trzy lata temu wiêkszoœæ reklamodawców to du e miêdzynarodowe koncerny. Wprowadzi³y one ju na rynek wiêkszoœæ swoich produktów, agresywn¹ reklam¹ zdoby³y za³o one udzia³y w rynku i obecnie ju tylko go pilnuj¹. Ich nak³ady na reklamê zatem mog³y ulec zmniejszeniu. Znaczne spowolnienie gospodarcze i koniecznoœæ szukania oszczêdnoœci miêdzy innymi poprzez ciêcia bud etów reklamowych. Du e zwiêkszenie iloœci mediów w ostatnich latach: stacji telewizyjnych, rozg³oœni radiowych, gazet i tygodników. Przy znacznym ograniczeniu popytu na reklamy musia³o to doprowadziæ do zaostrzenia konkurencji na rynku. Rok 2001 by³ okresem wojny rabatowej. Prognozy na najbli szy rok nie s¹ zbyt optymistyczne: spodziewana jest stagnacja z mo liwym lekkim wzrostem pod koniec roku. W dalszym terminie rynek bêdzie dynamicznie rós³. W momencie wst¹pienia do Unii Europejskiej, w Polsce rozpoczn¹ dzia³alnoœæ szereg firm z Unii, spodziewamy siê wówczas du ego boomu na rynku. Struktura wydatków reklamowych w Polsce w pierwszym pó³roczu 2001 r Radio 5.9% Gazety 10.9% Reklama zewnêtrzna 5.5% Kino 0.6% Magazy ny 14.6% Telewizja 62.5% ród³o: Expert Monitor Gazety kumuluj¹ oko³o 11% wartoœci rynku reklamowego, a radio nieca³e 6%. Wed³ug szacunków Agory uwzglêdniaj¹cych poziom œredniego rabatu, rynek reklamy w Polsce w 2001 r. spad³ o 6,0%, a rynek reklamy p³atnych gazet codziennych o 10,9%. Bêdzie ograniczenie koncentracji mediów w Polsce Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz rz¹d chc¹ ograniczenia procesu konsolidacji mediów w Polsce. W tym celu powsta³a nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z któr¹ koncesji na program radiowy lub telewizyjny obejmuj¹cy swoim zasiêgiem ponad 80 proc. ludnoœci kraju nie udziela siê firmie nadaj¹cej ju jeden taki program b¹dÿ wydawcy dziennika lub czasopisma ogólnopolskiego. Ponadto w³aœciciel stacji ogólnopolskiej bêdzie móg³ posiadaæ stacjê lokaln¹ tylko w mieœcie do 100 tys. mieszkañców, pozosta³e grupy medialne mog³yby posiadaæ jedn¹ stacjê w mieœcie do 200 tys. i dwie, ale o ró nym charakterze, w mieœcie powy ej 200 tys. Nowelizacja ograniczy inwestycje grup medialnych na polskim rynku. Jednoczeœnie spodziewamy siê, e wzroœnie zainteresowanie tych grup inwestycjami poza Polsk¹. 4

5 Dzia³alnoœæ spó³ki i grupy kapita³owej S.A. Poligrafia Sp. z o.o. 100% Centrum Handlu Internetowego 50% City Magazine Sp. z o.o. 100% 19 stacji radiowych ród³o: Obecnie Grupa Agory sk³ada siê z czêœci prasowej, radiowej i internetowej. Prasa to oczywiœcie "Gazeta Wyborcza", City Magazine ( bezp³atny miesiêcznik o charakterze kulturalnym wydawany w Warszawie, Trójmieœcie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wroc³awiu i odzi ) oraz od paÿdziernika "Metro" ( bezp³atna gazeta ukazuj¹ca siê dwa razy w tygodniu w Warszawie, Wroc³awiu ). Z czêœci¹ prasow¹ jest zwi¹zana czêœæ poligraficzna, której dzia³alnoœæ skoncentrowana jest w spó³ce zale nej Poligrafia. Oddzielnym noœnikiem medialnym s¹ lokalne stacje radiowe, których spó³ka posiada w sumie 19. Dzia³alnoœæ internetowa to portal gazeta.pl oraz Centrum Handlu Internetowego ( spó³ka powsta³a wspólnie z ComputerLandem ). CHI jest w³aœcicielem internetowego pasa u handlowego vendi.pl. Na koniec poprzedniego roku obie spó³ki zawi¹za³y na udzia³y w CHI rezerwy. Prawdopodobnie w najbli szym czasie inwestycja ta nie przyniesie znacznych korzyœci obu gie³dowym spó³kom. "Gazeta Wyborcza" najwiêkszym dziennikiem w Polsce Tab. 1 Podstawowe wskaÿniki "Gazety Wyborczej" Œrednia dzienna sprzeda egz Œrednia cena egzemplarza 1,07 1,20 1,48 1,65 1,99 Udzia³ stron reklamowych 57,0% 58,4% 57,9% 56,5% 50,5% Liczba stron og³oszeniowych Œredni przychód na stronê (PLN) Przychody z insertów (PLN «000) ród³o: Jest to najlepiej sprzedaj¹cy siê dziennik o zasiêgu ogólnopolskim. Na koniec 2001 roku uda³o siê zwiêkszyæ sprzeda egzemplarzy. Jest to efekt promocji oraz dzia³añ marketingowych, zapocz¹tkowanych w III kwartale roku. Na przyk³ad rekordowe sprzeda e "Gazety Wyborczej" mia³y miejsce 23 i 24 grudnia wraz z dodatkiem w postaci p³yt Arki Noego oraz pastora³ki œpiewanej przez Jana Paw³a II. Du ¹ wartoœci¹ Gazety s¹ dodatki do niej. W poniedzia³ki ukazuj¹ siê dodatki praca i sport, wtorki - komputer i komunikaty, œrody - dom i nieruchomoœci, czwartki - auto-moto i magazyn, pi¹tki to dzieñ na gazetê telewizyjn¹, komiksowo, sport oraz "co jest grane", a w soboty mo na przeczytaæ dodatek turystyka oraz dla kobiet "wysokie obcasy". 5

6 Tab. 2 Szacunkowa zmiana sprzeda y nak³adów ( I-III kw / I-III kw ) Gazeta -1,1% Rzeczpospolita -2,0% Super Express -10% Grupa Passeur -7,6% Grupa Orkla* -5,0% * bez uwglêdnienia trzech tytu³ów zakupionych pod koniec 2000 roku ród³o: S.A. Udzia³ Gazety w rynku reklamy prasy codziennej w 2001 roku Pozosta³e 52.6% Gazeta 47.4% ród³o: S.A. Do "Gazety" trafia najwiêksza wartoœæ reklam na rynku prasowym. Jej udzia³ w rynku w segmencie dzienników p³atnych szacuje na oko³o 47,4%. Inne Ÿród³a potwierdzaj¹ przewa aj¹cy jej udzia³, ró ni¹ siê jedynie wielkoœci¹ tego udzia³u, przyjmuj¹c 40-50%. Tab. 3 Zmiany udzia³u "Gazety" w rynku p³atnych gazet codziennych w 2001 roku. Udzia³ Gazety w rynku Zmiana (punkty procentowe) Rynek dzienników ogólnopolskich 64,8% +1,7 Rynek dzienników warszawskich 82,1% -0,9 Pozosta³e rynki lokalne 24,2% +0,2 ród³o: S.A. Szacowana przez Agorê wartoœæ rynku reklamy w p³atnej prasie codziennej w 2001 roku zmniejszy³a siê o oko³o 10,9%. Z kolei przychody z reklam w "Gazecie" spad³y o 9,3%, czyli mniej ni rynek. Zatem wed³ug wstêpnych danych, udzia³ "GW" na rynku dzienników p³atnych wzrós³ o 0,6 pkt.%. "Gazeta" zyska³a udzia³y w rynku ogólnopolskim, na rynkach lokalnych pozosta³a bez zmian, a straci³a na warszawskim. Utrata rynku sto³ecznego jest zwi¹zana przede wszystkim z pojawieniem siê prasy bezp³atnej, której udzia³ w sto³ecznym rynku reklamy prasowej szacowany jest ju na oko³o11,6%. 6

7 Prasa bezp³atna Sto³eczny rynek prasy bezp³atnej w 2001 roku Pozosta³e 22% Metropol 36% Metro 2% Dzieñ Dobry 40% ród³o: S.A. Odpowiedzi¹ Agory na szybki rozwój segmentu prasy bezp³atnej jest gazetka "Metro", która ukazuje siê w poniedzia³ki i pi¹tki. Pierwszy numer mo na by³o przeczytaæ w paÿdzierniku w Warszawie, a w grudniu we Wroc³awiu. Ponadto, jako dodatek do "Gazety", ukazuje siê w odzi i Trójmieœcie. Wed³ug szacunków Agory wartoœæ rynku prasy bezp³atnej w Warszawie wynosi oko³o mln z³. Jak na pierwszy rok pe³nej dzia³alnoœci jest to kwota doœæ spora i spodziewamy siê dalszego rozwoju tego segmentu. Mo liwoœci Agory w rynku prasy bezp³atnej s¹ du e. "Metro" w zasadzie nie potrzebuje du ego zespo³u dziennikarskiego, poniewa mo na czêœciowo oprzeæ siê na materia³ach ju napisanych dla "GW" i dodatków lokalnych. Najwa niejsz¹ kwesti¹ dla tego rodzaju prasy jest dystrybucja. Mo na j¹ prowadziæ poprzez bezpoœredni kolporta do domów ( jak "Dzieñ Dobry" ), gazeciarzy lub jak wybra³ "Metropol" i czêœciowo "Metro" rodzaj "skrzynek" lub "stojaków", do których dowozi siê prasê. Wœród sto³ecznej konkurencji najwa niejsze s¹ "Dzieñ Dobry" oraz "Metropol". Ten drugi nale y do szwedzkiego koncernu Metro International, który wydaje gazetê w 14 krajach. Ostatnio szwedzka firma ma k³opoty z by³ymi pracownikami w Argentynie i Szwajcarii, gdzie zamkniêto wydawanie gazetki. W obu krajach dziennikarze zarzucaj¹ jej nie zap³acenie odpraw, a w Argentynie równie pensji za styczeñ. W spór z Metro International w³¹czy³a siê tak e europejska federacja dziennikarzy IFJ oraz szwajcarski zwi¹zek SVJ. Kolejn¹ inwestycj¹ Agory w tym segmencie jest miesiêcznik "City Magazine". Adresowany jest do m³odego, wykszta³conego czytelnika zainteresowanego informacjami kulturalnymi oraz mo liwoœciami spêdzenia wolnego czasu. Najwa niejszymi reklamodawcami s¹ kultura oraz rozrywka. Miesiêcznik kolportowany jest w kawiarniach, pubach, kinach, teatrach. Ukazuje siê w 7 miastach w nak³adzie ponad 150 tys. egz. W ca³ym roku 2001 przychody z reklam wynios³y 4,5 mln z³ (wzrost o 79,0%), EBITDA by³ ujemny i wyniós³ oko³o -200 tys., strata netto 1 mln z³. Lokalne stacje radiowe to przysz³oœciowy segment mediowy Wstêpne szacunki podzia³u radiowego rynku reklamy w 2001 roku Pozostali 20% RMF 29% 10% ESKA 7% PR ogó³em 12% Radio Zet 22% ród³o:cr Media Uwaga: dane wed³ug cenników 7

8 Najwa niejszymi graczami na tym rynku s¹ RMF FM oraz Radio Zet. Do nich trafia oko³o po³owy wp³ywów reklamowych kierowanych w radio. Na trzecim dopiero miejscu s¹ wszystkie rozg³oœnie Polskiego Radia. posiada obecnie 19 lokalnych stacji radiowych i jedn¹ ponadregionaln¹ (TOK FM). Spoœród stacji lokalnych Grupa Agory zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod wzglêdem wp³ywów reklamowych. Pod wzglêdem s³uchalnoœci najwiêksze i bardzo zbli one udzia³y posiadaj¹ oraz ESKA. Spó³ka posiada stacje rozlokowane prawie w ca³ej Polsce (za wyj¹tkiem pó³nocno-wschodniej czêœci kraju). Inwestuje w najwa niejszych miastach w Polsce. Jej zamiarem jest podwojenie inwestycji w tym segmencie. W planach na przysz³oœæ niewykluczone s¹ równie inwestycje poza Polsk¹: w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Tab. 4 Wyniki radiostacji lokalnych Agory ( bez TOK FM ) Zmiana (%) Przychody ( mln z³ ) 38,1 37,8-0,8 w tym przychody z reklam ( mln z³ ) 35,7 34,8-2,5 EBITDA ( mln z³ ) 3,5 3,5-0,1 Liczba radiostacji ród³o: S.A. Nie wszystkie rozg³oœnie s¹ rentowne. Najwiêksze straty notuje Inforadio ( w³aœciciel TOK FM - radia typu news & talk ). Faktem jest, e w Polsce, podobnie jak w Europie, nie ma tradycji radia mówionego. Jest to pomys³ amerykañski, który w spo³eczeñstwie o kulturze europejskiej nie przyj¹³ siê. Dlatego w³aœciciele TOK FM chcieli zmieniæ koncesjê stacji z radia mówionego, a póÿniej statusu radia z regionalnego na lokalne. Jednak w obu przypadkach nie zgodzi³a siê na to KRRiT. Nie zgodzi³a siê ona równie na wpisanie Agory do grona pierwotnych udzia³owców Radia. zawi¹za³a rezerwy na udzia³y w Inforadio ( ich wartoœæ w ksiêgach wynosi obecnie 0 ) oraz na gwarancjê po yczki jej udzielonej. Zatem w najgorszym przypadku rozwi¹zanie Inforadio nie bêdzie mia³o ju wp³ywu na wyniki Agory. Spowolnienie gospodarcze i ni sze wp³ywy z reklam odbijaj¹ siê negatywnie na wynikach stacji. W pierwszej po³owie roku zaledwie 5 spó³ek zale nych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ radiow¹ osi¹gnê³o zysk netto, a szeœæ spó³ek poprawi³o wyniki w porównaniu z analogicznym okresem 2000 roku. Okres ten jest trudny dla ca³ego rynku radiowego, a szczególnie rozg³oœni lokalnych, które kryzys dotkn¹³ silniej. Na tle rynku stacje Agory prezentuj¹ siê jednak korzystnie: sprzeda reklam spad³a w 2001 roku o 2,5% do 34,8 mln z³ Natomiast ca³y rynek reklamy radiowej spad³ o 8,3%, a lokalnej o 19,2%. Udzia³ grupy Agory w rynku reklamy radiowej wzrós³ o 0,7 pkt.% do oko³o 10%. Naszym zdaniem dobre wyniki œwiadcz¹ o profesjonalnym podejœciu Agory do tego segmentu. Wœród "rodzynków" stacji radiowych nale ¹cych do Agory nale y wymieniæ Radio Pogoda ( najwiêkszy udzia³ reklam na rynku lokalnych stacji warszawskich ), Radio Trefl ( najlepsza s³uchalnoœæ w Trójmieœcie ), Radio Karolina w Katowicach oraz Radio Klasyka. Nie mamy w¹tpliwoœci., ze rynek lokalnych rozg³oœni radiowych posiada du e mo liwoœci rozwoju. Naszym zdaniem potrzeba tylko poczekaæ na lepsz¹ koniunkturê w kraju. Rozwojowi sieci lokalnych pomo e równie decyzja KRRiT o cofniêciu prawa do emisji lokalnych "okienek" oraz lokalnych reklam w radiach o zasiêgu ogólnopolskim. Gazeta.pl Gazeta.pl jest portalem, który powsta³ jako odpowiedÿ Agory na dominacje innych portali na polskim rynku gdzie ma nadziejê odgrywaæ podstawow¹ rolê leadera w dziedzinie mediów. Zgodnie z tendencjami œwiatowymi ka da licz¹ca siê gazeta posiada równie wydanie w internecie, które ma wspomagaæ i promowaæ rozwój gazety papierowej. postanowi³a na fali internetowego zainteresowania pójœæ za ciosem i stworzyæ portal, w którym g³ówn¹ czêœæ stanowi³oby w³aœnie wydanie najpopularniejszego polskiego dziennika. Portal Gazeta.pl ruszy³ w ubieg³ym roku i jak na razie nie cieszy siê du ym wskaÿnikiem spontanicznej znajomoœci marki. Przy wspomaganiu jednak dorównuje popularnoœci¹ Yahoo czy gie³dowej Hodze.pl. Wœród badanych w grudniu 2001 r. dostêp do Internetu deklarowa³o 20,76 % respondentów. 14,45 % badanych posiada dostêp do Internetu i z niego korzysta. 3,1% badanych, nie posiadaj¹cych dostêpu do Internetu, planuje go uzyskaæ w ci¹gu najbli szych 6 miesiêcy. Oznacza to, e rynek internetu rozwija siê jednak nie tak dynamicznie jak w poprzednich miesi¹cach. 8

9 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 78.0% 59.0% ród³o: TNS Obop, grudzieñ 2001 Spontaniczna znajomoœæ portali 28.0% 13.0% 9.0% 8.0% 8.0% 5.0% 5.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0% Onet WP Interia Yahoo Ahoj Hoga Altavista Gazeta Internetia YoYo Poland.com Panorama Firm o2 Wspomagana znajomoœæ portali 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 90% 58% 40% 35% 27% 37% 35% 34% 14% 17% 28% Onet WP Interia Yahoo Ahoj Hoga Altavista Gazeta Internetia YoYo Poland.com Panorama Firm o2 11% ród³o: TNS Obop, grudzieñ 2001 Ca³kowita sprzeda us³ug internetowych przez Gazetê.pl w 2001 r. wynios³a 3,8 mln z³ (w tym przychody ze sprzeda y reklam 3,0 mln z³) i wzros³a o 7,2%. W czwartym kwartale 2001 r. liczba wizyt w portalu wynios³a 10,6 mln, liczba ods³on 126,7 mln - odpowiednio 49,8% i 19,3% wiêcej ni w trzecim kwartale 2001 r. W grudniu 2001 r. na rzecz projektu pracowa³y 102 osoby, w tym 4 alokowane. Koszty operacyjne w ubieg³ym roku wynios³y 29,1 mln z³ (w tym amortyzacja 10,6 mln z³, reklama 4,4 mln z³). Przychody z projektu Internet wynios³y 3,8 mln z³ ( o 7,2 % wiêcej ni w 2000 roku ), w tym z reklam 3,0 mln z³ ( wzrost o 3,2 % ). EBITDA z dzia³alnoœci internetowej by³a ujemna i wynios³a 14,7 mln z³, EBIT oko³o -4,1 mln z³. Wynik netto Grupy poprzez projekt Internet zosta³ obni ony o 18,2 mln z³. Na nak³ady inwestycyjne (œrodki trwa³e, wartoœci niematerialne i prawne oraz inwestycje rozpoczête) przeznaczono 17,9 mln z³. Jest to stosunkowo du o jednak inne podmioty dominuj¹ce w sieci mia³y znacznie wy sze wydatki. Je eli wzi¹æ pod uwagê prognozy na przysz³oœæ to gazeta.pl ma 4 udzia³ je eli chodzi o udzia³ w reklamie internetowej. Agencja Ad.net szacuje wartoœæ tego rynku w ubieg³ym roku na 24 mln z³. Jest to wartoœæ znacznie ni sza ni przewidywania innych mediów, które mówi³y nawet o mln z³. Jest to jednak realna wartoœæ po odliczeniu barterów i rabatów, które znacznie zawy aj¹ wartoœæ rynku. Mo na zauwa yæ, i 70% z tej kwoty 24 mln z³ trafia do pierwszej czwórki na rynku, czyli Onet.pl, Wp.pl, Gazety.pl i Interii. 9

10 Ta IV pozycja pozwala na optymizm je eli chodzi o przysz³oœæ portalu, który maj¹c za sob¹ takiego inwestora ywotnie zainteresowanego rynkiem internetu uzyska³ taki udzia³ w rynku reklamy. Prawdopodobnie czo³ówka na rynku zgarnie najwiêksz¹ czêœæ tego "torta" i gazeta.pl ma du e szanse w tej czo³ówce siê znaleÿæ. Rynek reklamowy w sieci w 2001 r. bankier.pl 5% Hoga.pl 3% Inni 11% Onet.pl 29% Ad.net 10% Gazeta.pl 12% Interia.pl 12% Wirtualna Polska 18% ród³o: Ad.net Do wyceny postanowiliœmy podejœæ bardzo konserwatywnie i przyj¹æ za podstawê wartoœæ inwestycji Agory w spó³kê i porównanie jej wartoœæ do konkurentów gie³dowych- Hogi.pl, a w zasadzie do Interii.pl, która jest bardziej porównywalna je eli chodzi o wielkoœæ i udzia³y w rynku (szczególnie reklamy). W 2001 roku zainwestowa³a w gazetê.pl blisko 20 mln z³ i bior¹c pod uwagê straty jakie portal nadal generuje bêdzie musia³a dalej w to przedsiêwziêcie inwestowaæ. Interia.pl jest obecnie notowana na WGPW i jej waluacja rynkowa oscyluje w ostatnim czasie wokó³ 46 mln z³. Hoga.pl z czterokrotnie mniejszym udzia³em w rynku reklamy internetowej wyceniana jest na oko³o 4,6 mln z³. Negatywny wp³yw na jej wycenê ma na pewno fakt, i hoga nie posiada inwestora. My przyjêliœmy za podstawê wyceny rynkow¹ wartoœæ interii.pl pomniejszon¹ o 20% dyskonto z uwagi na brak dog³êbnej znajomoœci sytuacji finansowej wewn¹trz portalu. Daje nam to wiêc 37 mln z³ wartoœci portalu gazeta.pl. W przeliczeniu na akcjê Agory daje nam to 0,65 z³, czyli wartoœæ nieznaczn¹. Kupno wydawnictw Prószyñski i sp. Udzia³ poszczególnych segmentów w rynku reklamy prasowej magazyny 36% dzienniki lokalne 37% dzienniki ogólnopolskie 27% ród³o: S.A. 10

11 podpisa³a wstêpn¹ umowê zakupu Prószyñski i S-ka - Czasopisma sp. z o.o., która wydaje 12 miesiêczników. Posiadaj¹ one oko³o 5,2 mln czytelników, co stanowi oko³o 21,9% udzia³u w czytelnictwie magazynów. Co ciekawe ich udzia³ w rynku reklamy miesiêczników stanowi zaledwie 9%, zatem ju tutaj istnieje mo liwoœæ znacznego podniesienia przychodów. Udzia³ poszczególnych wydawców w przychodach reklamowych miesiêczników w 2001 roku Pozosta³e 34% Edipresse 19% G&J 15% Prószyñski 9% Hachette 10% Bauer 13% ród³o: S.A. Uwaga: dane cennikowe bez rabatów Miesiêczniki Prószyñskiego przechodz¹ obecnie doœæ powa ne przeobra enia. Tam gdzie zmiany zosta³y zakoñczone, mo na mówiæ o wzroœcie zarówno czytelników, jak i przychodów z reklam. "Poradnik Domowy" przeszed³ "odm³odzenie" w ubieg³ym roku. Pismo zaadresowane jest obecnie do m³odszych odbiorców. Wed³ug ostatnich danych w czwartym kwartale poprzedniego roku sprzeda miesiêcznika wzros³a. Numer grudniowy, dziêki wk³adce w postaci p³yty z kolêdami Krzysztofa Krawczyka i kampanii reklamowej w telewizji, trzeba by³o dodrukowaæ i w sumie nak³ad wyniós³ oko³o 800 tys. egzemplarzy.wp³ywy z reklam wzros³y w IV kwartale o 142,84 %, a w ca³ym 2001 o 73 %. Od lutego w nowej szacie graficznej mo na kupiæ "Wiedzê i ycie", której œrednia sprzeda wynosi oko³o 52 tys. W 2001 roku o 15% wzros³y dochody z reklamy "Wi " zatem na tle rynku s¹ to bardzo dobre wyniki. Spó³ka planuje aktywniejsz¹ jej promocjê poprzez te kana³y medialne do których mo e trafiæ do "swojej" grupy docelowej: miêdzy innymi w Discovery. Pozosta³e akwizycje Spó³ka prowadzi aktywne dzia³ania konsolidacyjne w bran y medialnej. Jej krêgi zainteresowañ s¹ bardzo szerokie: magazyny i tygodniki, reklama zewnêtrzna, dalsze lokalne stacje radiowe oraz telewizja. Na akwizycje zamierza ona wydaæ oko³o 1,5 mld z³. Wed³ug doniesieñ prasowych negocjuje kupno od funduszu BB Investment 33,8% akcji AMS S.A. Podobno jest jednym z trzech lub czterech kandydatów, z którymi prowadzone s¹ rozmowy. Wed³ug doniesieñ prasy zainteresowana jest równie telewizj¹ Polsat i tak e w tym przypadku negocjacje s¹ prowadzone. Je eli jednak parlament uchwali nowelizacjê ustawy o radiofonii i telewizji w takim kszta³cie, jak chce rz¹d, nie bêdzie mog³a kupiæ telewizji Polsat. Gie³dowa spó³ka chce posiadaæ wp³yw na zarz¹dzanie w Polsacie, nie interesuje j¹ rola inwestora "finansowego", a w przysz³oœci chce mieæ mo liwoœci zakupu wiêkszoœciowego pakietu akcji. Uwa amy to za naturalne i pozytywne. Jednak wed³ug doniesieñ prasowych Zygmunt Solorz kategorycznie siê temu sprzeciwia. Nie ma natomiast w¹tpliwoœci, e Telewizja Polsat nie jest w ³atwej sytuacji: ostatnio wycofa³a siê z estoñskiej telewizjê TV1, na której to inwestycji straci³a ponad 23 mln z³ oraz prawdopodobnie nie zwróc¹ siê jej koszty zakupu prawa do transmisji z Mistrzostw Œwiata w Pi³ce No nej. Bardzo mo liwe, e stanie jeszcze raz do przetargu na kupno Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. WSiP posiadaj¹ oko³o 33%. udzia³ w rynku podrêczników szkolnych. Wed³ug nieoficjalny danych prasowych WSiP posiadaj¹ znaczn¹ woln¹ gotówkê. 11

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15

Relpol S.A. EBITDA 16,19 16,52 13,40 15,34 16,40 17,06 ul. Pu³awska 15 GPW: RLP REUTERS: REPL WA BLOOMBERG: RLP PW 17.11.2005 Raport analityczny Relpol S.A. Kupuj 65,00 PLN Re lpol 125 109 93 77 61 45 02-lis 12-sty 23-mar 08-cze 18-sie 27-paź RLP wig znormalizowany Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja sektor budowalny 19 listopada 2008 neutralnie poprzednia rekomendacja: Cena: Cena docelowa: redukuj 182.2 167.8 Dobry portfel na gorsze czasy GK zaprezentowa³a bardzo dobre wyniki za III kwarta³ bie ¹cego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5

Zysk netto 2009 3 050.3 525.5 646.0 514.4 373.4 4.8 6.4 47.5 11.4 1.2 7.7 6.3 10.5 bran a IT 28 wrzeœnia 2010 neutralnie poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 54.7 58.9 Ryzykowny rozwój przez przejêcia systematycznie buduje grupê poprzez zagraniczne przejêcia, które

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2

Zysk netto. 2011p 1 737 1 064 2 878 1 189 850 65.3 15.0 484.6 13.1 1.8 58.5 1.3 14.2 16 lutego 2011 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 855.5 954.7 Stabilna poprawa wyniku operacyjnego Wyniki w IV kwartale ukszta³towa³y siê na poziomie zbli onym

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r.

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. 9 wrzeœnia 2004 1 Konsumenci on-line Pomimo wci¹ wysokich kosztów dostêpu liczba polskich u ytkowników internetu wzrasta od kilku lat. Pierwsza po³owa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo