Informator Spółdzielczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spółdzielczy"

Transkrypt

1 Numer 6 (150) Czerwiec 2014 rok Informator Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach Tytuł Lider Zarządzania Nieruchomościami dla SM Gwarek Miło nam poinformować, że nasza Spółdzielnia otrzymała tytuł Lider Zarządzania Nieruchomościami przyznany przez Magazyn Gospodarczy Fakty. 7 kwietnia 2014 r. w Teatrze Rewiowym Sabat w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Promocji Gospodarczej Lider Zarządzania Nieruchomościami, którego organizatorem był Magazyn Gospodarczy Fakty. Program ma charakter cykliczny i nagradza tylko najlepsze firmy działające w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, które efektywnie gospodarują powierzonymi im zasobami, prezentując wysoki poziom zarządzania, a w rezultacie swoją postawą gwarantują jakość, bezpieczeństwo i wiarygodność gospodarczą. Program dedykowany jest spółdzielniom mieszkaniowym, zarządcom budynków mieszkalnych, towarzystwom budownictwa społecznego, spółkom prawa handlowego i podmiotom gospodarczym działającym na obszarze zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi w Polsce. Walne Zgromadzenie 2014 r. W dniach od maja br. odbyło się w naszej Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. czytaj str. 2 Reklama w Informatorze tel

2 Walne Zgromadzenie 2014 r. W dniach od maja br. odbyło się w naszej Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone na IV części. Otwarcia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia dokonywał członek Rady Nadzorczej. Wybrani Przewodniczący Prezydium Zebrania po przedstawieniu porządku obrad udzielili głosu Pani Bożenie Domańskiej-Skorupa, Prezes Zarządu SM Gwarek, w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2013 r. W swoim wystąpieniu Pani Prezes stwierdziła, iż przedstawione wyniki działalności Spółdzielni za rok 2013 zostały ocenione pozytywnie zarówno przez Radę Nadzorczą, jak i przez Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe. Szczegółowo przedstawiała oraz omawiała: ogólne wyniki finansowe Spółdzielni za 2013 r. oraz na poszczególnych nieruchomościach, informację o realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ważniejsze zdarzenia w roku obrotowym mające wpływ na działalność Spółdzielni, w szczególności na: majątek Spółdzielni, powierzchnię administrowaną w 2013 r,. strukturę własnościową Spółdzielni, strukturę funduszy własnych, koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem nieruchomości oraz opłaty niezależne w 2013 r., gospodarkę cieplną, rozliczenie kosztów zimnej wody oraz energii elektrycznej, zaległości czynszowe, działalność remontową Spółdzielni, termomodernizację. Podsumowując wypowiedź, Pani Prezes zwróciła uwagę, iż na wyniki przedstawione w sprawozdaniu, a tym samym sytuację ekonomiczną naszej Spółdzielni złożyła się praca i zaangażowanie zarówno pracowników spółdzielni, Rady Nadzorczej jako organu nadzoru i kontroli, a także wielu członków zaangażowanych społecznie w pracę Spółdzielni. Po wystąpieniu Prezesa Zarządu głosy zabierali członkowie Rady Nadzorczej, przedstawiając Sprawozdanie Rady za 2013 r. Podsumowano pierwszy rok działalności obecnego składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek. Wykonywane przez Radę Nadzorczą, nadzór i kontrola, pozwalały stwierdzić, że prowadzenie ksiąg, ewidencji i gospodarki finansowej Spółdzielni odbywało się rzetelnie, zgodnie z dokumentami, jak i stanem faktycznym, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Rada Nadzorcza przyjęła i pozytywnie oceniała przedstawione Roczne Sprawozdanie Finansowe i pracę członków Zarządu w 2013 roku oraz rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Rocznego Sprawozdania Finansowego za rok Przybyli na Walne Zgromadzenie członkowie Spółdzielni poruszali tematy dotyczące między innymi bieżących remontów, dociepleń budynków oraz związanych z nimi rozliczeń, konserwacji zieleni na osiedlu, miejsc parkingowych na osiedlach, zasad odbioru nieczystości na osiedlach od 1 lipca br. oraz systemu postępowania i możliwości prawnej egzekucji należności od dłużników. Na poruszane tematy odpowiedzi udzielała Prezes Zarządu Spółdzielni. Po przeprowadzonych dyskusjach i wysłuchaniu poszczególnych Komisji, głosowano nad uchwałami dotyczącymi przede wszystkim: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r., podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r., zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r., zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na 2014 r., ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, rozporządzeń w zakresie nieruchomości lokalowych, przyjęcia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek, odwołania się członka spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Wszystkie uchwały zostały przez członków biorących udział w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przegłosowane i przyjęte. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY NADZORCZEJ W związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej z uwagi na wygaśnięcie jednego mandatu Okręgu Wyborczego nr IV obejmującego ulice Bałkańską i Doniecką w drodze głosowania przeprowadzonego w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, nowym członkiem Rady Nadzorczej został Pan Stefan Bijak. Podajemy aktualny skład Rady Nadzorczej: Lp. Nazwisko i imię Funkcja w Radzie Nadzorczej 1 Fabia Andrzej Przewodniczący Rady Nadzorczej 2 Opuchlik Ewald Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3 Lewandowski Kazimierz Sekretarz Rady Nadzorczej 4 Słabik Ewa Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 5 Stefańczyk Barbara Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej 6 Błasiak Adam Przewodniczący Komisji GZM 7 Bijak Stefan Członek Rady Nadzorczej 8 Borkowska- Szmatloch Henryka Członek Rady Nadzorczej 9 Bronicki Edgar Członek Rady Nadzorczej 10 Dragon Stefania Członek Rady Nadzorczej 11 Kazimierowski Tadeusz Członek Rady Nadzorczej 12 Musiał Teresa Członek Rady Nadzorczej 13 Stolarczyk Małgorzata Członek Rady Nadzorczej 14 Trzcionkowska Monika Członek Rady Nadzorczej 15 Winiarski Jerzy Członek Rady Nadzorczej

3 Azart nowe programy Informujemy, że telewizyjny pakiet podstawowy AZART, dostarczany przez operatora Vectra S.A., dostępny za opłatą wnoszoną do Spółdzielni, został wzbogacony o nowe programy telewizyjne. Na chwilę obecną pakiet ten zawiera następujące analogowe programy: 1. TVP 1 2. TVP 2 3. TVP Katowice 4. TVP Info 5. TVP Polonia 6. Polsat 7. TVN 8. TV Puls 9. TV Trwam 10. TV TV ZABRZE 12. ŚTM Program Lokalny 13. TV Mango Kanał informacyjny VECTRA Od r. odbiorcy pakietu podstawowego (AZART) otrzymywać będą za pośrednictwem sieci telewizji kablowej, dodatkowo pakiet 28 programów cyfrowych w standardzie DVB-C, zawierający następujące programy: TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVP Katowice, TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka, TVP ABC, TVP 1HD, TVP 2HD, TVN, TVN 7, TV Puls, TV Puls 2, TV 4, TV 6, Polsat, Polsat Sport News, Stopklatka TV, TTV, ATM Rozrywka, TV Trwam, ESKA TV, POLO TV, MANGO 24, VECTRA Media.TV, VECTRA Info. Operator Vectra S.A. nie zapewnia sprzętu (np. telewizora, dekodera) umożliwiającego odbiór sygnału telewizji kablowej zawierającego pakiet programów w standardzie cyfrowym. Cena za pakiet: 2014 r. 4,32 zł 2015 r. 5,94 zł 2016 r. 7,02 zł. WAŻNE TELEFONY Budynek Zarządu: Sekretariat Informacja Sprawy członkowsko -mieszkaniowe Windykacja Administracje: Osada Jana Osiedle Przyjaźń Lasowice Zakład Wykonawstwa Własnego Zaopatrzenie Dział Techniczny Dom Kultury Jubilat Policja Straż Pożarna Straż Miejska Pogotowie Ratunkowe POGOTOWIE TECHNICZNE SPÓŁDZIELNI Kiedy zadłużenie przekroczy 5 zł Spośród szerokiego zakresu działań, które prowadzi dział windykacji, spółdzielnia ponadto, każdego miesiąca wszędzie tam, gdzie kwota zaległych opłat za korzystanie z lokalu przekracza kwotę 5 zł wysyła informację o występującym zadłużeniu. Informacja o saldzie ma na celu ukazanie: wymaganych wpłat dot. zajmowanego przez Państwa lokalu oraz wysokość naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat. W przypadku dokonania należnej wpłaty do chwili otrzymania zawiadomienia należy potraktować je jako informację o saldzie, natomiast w przypadku braku zapłaty zawiadomienie staje się wezwaniem do zapłaty. Informacja powyższa dociera poufnie, tylko i wyłącznie do właściwego adresata. Dostarczana jest za pośrednictwem pracownika administracji lub poczty. Działania windykacyjne w Spółdzielni prowadzone są na bieżąco. W niektórych przypadkach odpowiednio wczesne zdiagnozowanie sytuacji, a w szczególności współpraca osób, które posiadają zaległe zobowiązania, uchroni ich od wdrożenia zaawansowanych procedur windykacyjnych. Unikanie rozmów, nie rozwiąże problemu, a wręcz przeciwnie, może skończyć się utratą mieszkania. Planowana jest zmiana godzin pracy w Spółdzielni Zarząd Spółdzielni informuje, że ze względu na zgłoszone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wnioski członków Spółdzielni w przedmiocie godzin pracy Spółdzielni planowana jest zmiana godzin pracy pracowników Spółdzielni z wydłużeniem raz w tygodniu godzin pracy. O szczegółach zmian poinformujemy w następnych numerach Informatora.

4 Dalkia taryfy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Dalkię Tarnowskie Góry Sp. z o.o. nowej taryfy dla ciepła, zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA (10)/2014/345/XII/AZa z dnia 19 maja 2014 r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27 maja 2014 r. pod poz. 2967, z dniem 11 czerwca 2014 r. zmianie uległa wysokość cen i opłat za dostarczane ciepło w nośniku wodnym: w grupie taryfowej A2 (Tarnowskie Góry): opłata stała [MW] z ,88 zł/mw/m-c na ,66 zł/mw/m-c opłata zmienna [GJ] z 46,38 zł/gj na 46,53 zł/gj w grupie taryfowej A3 (Tarnowskie Góry): opłata stała [MW] z ,70 zł/mw/m-c na ,54 zł/mw/m-c opłata zmienna [GJ] z 46,42 zł/gj na 47,11 zł/gj w grupie taryfowej M1 (Miasteczko Śląskie): opłata stała [MW] z ,40 zł/mw/m-c na 9 811,39 zł/mw/m-c opłata zmienna [GJ] z 38,95 zł/gj na 52,30 zł/gj T.U. UNIQA Agencja w Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek Oferuje: ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenia nieruchomości w tym z cesją na bank wygodne i korzystne ubezpieczenia majątku i NNW ze składką płatną przy czynszu ubezpieczenia rolnicze UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ (obejmujące koszty leczenia, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu podróżnego, kosztów nieoczekiwanej podróży powrotnej, dodatkowych kosztów dojazdu, odstąpienia od podróży.) Dla osób w wieku lat oferta ubezpieczenia na ŻYCIE! Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty. Szczegóły pod nr tel lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Staropolskiej 2 pok. nr 8 (Biuro Informacji). wieści z administracji Parkowanie na osiedlu Przyjaźń Temat parkowania na Osiedlu Przyjaźń, i nie tylko na tym osiedlu, budzi coraz więcej kontrowersji, stwarza coraz więcej problemów. Jego rozwiązanie zdaniem grupy naszych mieszkańców jest bardzo proste czy aby jednak na pewno? Osiedle Przyjaźń to obszar oznaczony, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, jako strefa zamieszkania, co sprawia, iż to pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami, zaś prędkość dopuszczalna pojazdu wynosi 20 km/h. Wiąże się z zakazem postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Dlatego też z inicjatywy radnego powiatowego p. Pawła Mrachacza r. odbyło się spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Spółdzielni. Dokonany został przegląd wszystkich ulic osiedla w celu oznaczenia miejsc parkingowych. Wniosek radnego został przyjęty wymaga to konieczności opracowania projektu zmiany organizacji ruchu na osiedlu. Jeżeli zostanie on pozytywnie zaopiniowany przez Policję oraz Starostwo Powiatowe wówczas Miejski Zarząd Ulic i Mostów będzie mógł przystąpić do wykonania oznakowania (jeżeli znajdą się w budżecie pieniądze na ten cel). Również Spółdzielnia oznaczy miejsca postoju na kilku swoich osiedlowych parkingach. ZAKŁAD WYKONAWSTWA WŁASNEGO Spółdzielni posiada do sprzedaży DREWNO GATUNKU TOPOLA. Cena za 1 m 3 to 100 zł brutto. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. pod nr lub osobisty w siedzibie ZWW przy ul. Saperów 3.

5 Spółdzielczy Dom Kultury Jubilat zaprasza Drezno. Cena 380 zł/os Ojcowski Park Narodowy (wycieczka rodzinna), dzieci z półkolonii bezpłatnie. Dorośli 60 zł/os, dzieci 30 zł/os Kraków. Cena 60 zł/os XXXIII Złaz Rodzinny 30 zł/ os. zapisy do Spektakl muzyczny Siostrunie. Zabrze: Dom Muzyki i Tańca, bilety w SDK Jubilat: I miejsca 110 zł/os cena z przejazdem II miejsca 90 zł/os. cena z przejazdem zapisy do Półkolonie: 3 turnusy x 5 dni od do Program w Galerii SDK Jubilat zapisy od Cena jednego turnusu 60 zł. Informacje pod nr. tel Spotkanie seniorów 15 maja odbyło się spotkanie klubu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (na zdjęciu). Zorganizowała je i sfinansowała Rada Dzielnicy Osada Jana. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz miasta p. Arkadiusz Czech, przewodniczący Rady Dzielnicy p. Ewald Opuchlik oraz p. Bożena Domańska-Skorupa prezes SM. Coroczne spotkanie odbyło się po raz dziewiętnasty, w Klubie Gwarek. 2 kwietnia, także w Klubie Gwarek na Osadzie Jana, odbyło się coroczne rozdanie nagród za udział w konkursie na najbardziej ukwiecony balkon, którego pomysłodawcą i organizatorem jest p. Ewald Opuchlik. Informator Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek Redakcja: SM Gwarek, ul. Staropolska 2, Tarnowskie Góry; Opracowanie, skład: Wydawnictwo KA Tarnowskie Góry, tel ; Druk: Mikopol tel Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam

6 Jakie remonty w 2014? Prace remontowe, konserwacyjne, modernizacje wykonuje Spółdzielnia siłami własnymi tj. przez Zakład Wykonawstwa Własnego. Zatrudniamy fachowców we wszystkich branżach budowlanych, pracownicy posiadają stosowne kwalifikacje i wymagane uprawnienia. W br. zaplanowaliśmy wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych w poszczególnych nieruchomościach na ogólną kwotę zł. Poniżej prezentujemy ważniejsze prace przewidziane do wykonania w bieżącym roku. Główne roboty brukarskie: 1. Osada Jana: wykonanie chodników i parkingów w rejonie pawilonu przy Al. Kwiatów 25 (640 m 2 ) i wieżowców tym rejonie oraz przy ul. Słoneczników 46 (255 m 2 ), Al. Kwiatów Osiedle Przyjaźń: Chodniki i parkingi przy budynkach: Bałkańska 10 (185 m 2 ), Morcinka 12 (300 m 2 ), Francuska 20 (350 m 2 ), Poczdamska 11 (100 m 2 ) i 17 (260 m 2 ). Planujemy również uzupełnienie miejsc parkingowych przy ul. Donieckiej. 3. Lasowice: Andersa 39 (320 m 2 ) i 57 (125 m 2 ) 4. Wykonanie 5 nowych placów gospodarczych w rejonie: Alei Kwiatów 27, Lelewela 7, Nowaka 1, Oświęcimskiej 1 i Andersa 29 Główne roboty dekarskie: 1. Osada Jana: remont połaci dachowej w 4 budynkach: Kolorowa 20 (960 m 2 ), Słoneczników 61 (300 m 2 ) i 41 (620 m 2 ), remont kominów w 6 budynkach: Słoneczników 45, 47, 50, 59, 61, Osiedle Przyjaźń: remont połaci dachowej w 10 budynkach: Bałkańska 10 (675 m 2 ), Szwedzka 10 (540 m 2 ), Morcinka 4, Francuska 24 (720 m 2 ), 28 (250 m 2 ), 36 (540 m 2 ), Poczdamska 1 (180 m 2 ), 9 (540 m 2 ) oraz Włoska 2 (750 m 2 ), 9 (150 m 2 ) i 19 (450 m 2 ), remont kominów w 7 budynkach: Łotewska 3 i 5, Morcinka 16, Francuska 2, 18, 20 oraz Poczdamska 11 ogółem w 24 klatkach. 3. Lasowice: remont połaci dachowej w 2 budynkach: Andersa 35 (320 m 2) i 55 (500 m 2 ), remont kominów w budynku Andersa 35 (10 szt.) 4. Śródmieście: remont połaci dachowej w 2 budynkach: Okrzei 21 (718 m 2 ), Rymera 10 (338 m 2 ), remont kominów w trzech budynkach: Okrzei 21 (całość) i Lyszcze 5 (8 kominów). Malowanie klatek schodowych: 1. Osiedle Przyjaźń: Szwedzka 8 (3 klatki) i 15 (2 klatki), Saperów 28 (1 klatka), Morcinka 5 (4 klatki), Estońska 4 (2 klatki), Francuska 1 (3 klatki), 2 (1 klatka), 16 (2 klatki), 22 (1 klatka), 32 (1 klatka), Poczdamska 5 (2 klatki) i Włoska 20 (3 latki) 2. Lasowice: Andersa 25 (2 klatki) i 49 (4 klatki) 3. Śródmieście: Zamkowa 14 (1 klatka), Okrzei 17 (1 klatka) oraz Lelewela 1 (1 klatka). Dużą grupą robót w przyszłym roku będą stanowić kompleksowe remonty balkonów: budynek przy ul. Srebrnej 26, remont całego pionu balkonów nad wejściami w każdym z wieżowców (9 kpl) w latach ( ), dokończenie remontu elewacji wraz z balkonami przy ul. Francuskiej 1 Uszczelniono przewody kominowe w budynkach Śródmieścia, tj. Nowaka 1 oraz Górnicza 9. Jak co roku, również w 2014 kompleksowo zostaną przeprowadzone remonty budynków ze względu na przewidziane docieplenie. Są to następujące budynki: 1. Bałkańska m 2 2. Doniecka m 2 3. Francuska m 2 4. Francuska m 2 5. Andersa m 2 Założono także docieplenie stropodachów w budynkach przy ul. Staropolskiej 4,6,8 oraz przy Oświęcimskiej 1. Kontynuowane będą również roboty związane z wyprowadzeniem instalacji gazowych z szachtów instalacyjnych kolejnym, przewidzianym budynkiem do przeprowadzenia takich robót jest ostatni już budynek przy ul. Donieckiej tj. Doniecka 18. Kolejnym tematem jest wymiana poziomów instalacji grzewczej w piwnicach przy ul. Korczaka wraz z przeprowadzeniem regulacji w całym budynku. Musimy wyłożyć środki finansowe na wyprowadzenie głównych kurków gazowych w wieżowcach na Osadzie Jana. Jest to część prac nakazanych decyzją Państwowej Straży Pożarnej, jednak na ten moment prowadzimy korespondencję w tej sprawie ze spółką gazowniczą (właścicielem zewnętrznej sieci w sprawie ustalenia podmiotu zobowiązanego do wykonania robót. Zapowiadany wyższy podatek od garaży Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapowiadało w zeszłym roku zmiany dotyczące opodatkowania garaży (dotychczasowe budziły wątpliwości interpretacyjne, jak określać wysokość daniny). Podatnicy oczekiwali ujednolicenia stawek poprzez zrównanie ich z tymi dla mieszkań (w tym roku maksymalnie jest to 0,74 zł za 1 mkw.). Tymczasem resort w projekcie zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw zaproponował podwyżkę podatku od garaży. Stawka miałaby być ponad 10 razy wyższa (jak dla budynków pozostałych dziś maksymalnie 7,73 zł za 1 mkw.). Dotyczy to zarówno mieszkańców bloków czy apartamentowców, którzy mają miejsca w podziemiu budynków, jak również właścicieli domów, którzy mają garaż w bryle budynku. Projekt ustawy jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł. BIULETYN egzemplarz bezpłatny INFORMACYJNY Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 81-881 Sopot, ul. Kolberga 9 www.nsmsopot.pl Grudzień 2013 Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców 56 lat Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel.

Bardziej szczegółowo

Uroczysko. Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uroczysko. Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W wydaniu: Śmieciowa rewolucja str. 3 Rozmowa z Przewodniczącym RN str.10 Wakacje w Klubie str.13 IEŃ 009 Nasze Uroczysko Uroczysko Nakład: 150 Magazyn Informacyjny Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

GŁOS 4 (85) 2008 3(110) 2013 OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST. Od samego początku nowe przepisy wzbudzają

GŁOS 4 (85) 2008 3(110) 2013 OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST. Od samego początku nowe przepisy wzbudzają GŁOS TYSIĄCLECIA 4 (85) 2008 3(110) 2013 OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST W NUMERZE WALNE 2013 Za nami kolejne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni. Odbyło się ono zgodnie z przyjętym

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie Miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga Nr 02 (65) 2014 Wydawca - Rada Nadzorcza i Zarząd RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezpłatna nakład 18.000 październik Powstanie Warszawskie W 01.08.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Wzwiązku ze zmianami Prawa

Wzwiązku ze zmianami Prawa ROK ZA. 1989 Nr 31 (rok IX), listopad 2005 ISSN 1506-1426 To już tradycja wszystkie podsumowania roku bilansowego w SBM DEMBUD zawierają opinię zewnętrznych kontrolerów: sytuacja finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Nowy porządek. czy bałagan? str. 6-7. Z prac Rady nadzorczej

Nowy porządek. czy bałagan? str. 6-7. Z prac Rady nadzorczej lipiec 2013r., nr 34 Nowy porządek czy bałagan? Od pierwszego lipca obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety, nowy śmieciowy porządek rodzi się w bólach. REKLAMA

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Kolejny piękny jubileusz ChSM

Kolejny piękny jubileusz ChSM styczeń 2013 (222) nakład: 15 000 egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy

Bardziej szczegółowo