KONKURS: NAJLEPSZA KAMPANIA MARKETINGOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO KATEGORIA: NAJLEPSZA KAMPANIA WIZERUNKOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS: NAJLEPSZA KAMPANIA MARKETINGOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO KATEGORIA: NAJLEPSZA KAMPANIA WIZERUNKOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 2010"

Transkrypt

1 KONKURS: NAJLEPSZA KAMPANIA MARKETINGOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO KATEGORIA: NAJLEPSZA KAMPANIA WIZERUNKOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 2010 CZAS TRWANIA: rok 2010 CELE: kreowanie i wzmocnienie wizerunku banku, budowa trwałych relacji z obecnymi Klientami oraz wsparcie działań pozyskania nowych Klientów, zainteresowanie ofertą WBS GRUPA DOCELOWA: obecni oraz nowi Klienci WBS SZCZEGÓŁY KAMPANII: Warmiński Bank Spółdzielczy dostarcza usługi bankowe, które odpowiadają potrzebom społeczności lokalnych. Wspiera rozwój gospodarczy ludności i podmiotów z obsługiwanego terenu poprzez prowadzenie działalności oszczędnościowo-kredytowej, świadczenie usług rozliczeniowych, krzewienie idei oszczędności i gospodarności oraz prowadzenie działalności społecznowychowawczej. Poza działalnością bankową, WBS udziela równieŝ pomocy finansowej i rzeczowej wielu instytucjom oraz organizacjom. Dba o rozwój społeczności lokalnych oraz środowiska, w którym działa. Wspiera działalność kulturalną, naukową, oświatową i sportową. Wraz z tymi działaniami rozpowszechnia swój wizerunek na terenie całego regionu. Warmiński Bank Spółdzielczy z roku na rok skuteczniej sięga do świadomości Klientów. Coraz częściej postrzegany jest w regionie warmińsko-mazurskim jako partner solidny i godny zaufania. Pozytywnie kreuje swój wizerunek na rynku, co potęguje budowaniem trwałych więzi z obecnymi i potencjalnymi Klientami. Najistotniejszą kwestią w zarządzaniu wizerunkiem WBS jest rozpowszechnianie toŝsamości banku, tj. jego nazwy, logo oraz jakości oferowanych produktów i usług. Rok 2010 obfitował w wiele wydarzeń, które przyczyniły się do kreowania dobrego wizerunku WBS w regionie. Bank promował swój wizerunek m.in. poprzez reklamę w róŝnych mediach: telewizja: TVP3, TVO Olsztyn, TV Morąg, TV Dobre Miasto radio: ESKA Olsztyn, Radio Olsztyn, Planeta Warmia-Mazury 1

2 prasa: Gazeta Olsztyńska, Gazeta Wyborcza, Nasz Olsztyniak, Nowe śycie Olsztyna, Kurier Olsztyński Internet: Dodatkowym źródłem reklamy WBS były plakaty i ulotki produktów dostępnych w ofercie, strona internetowa banku a takŝe wydawane przez niego czasopismo Bank na kaŝdą pogodę. Warmiński Bank Spółdzielczy stale się rozrasta. Dzieje się to nie tylko za sprawą nowo pozyskanych Klientów, którzy obdarzają go zaufaniem, ale równieŝ dzięki tworzeniu nowych placówek. Nowe lokalizacje banku są bardzo potrzebne, gdyŝ owocują pozyskiwaniem Klientów z nieobsługiwanych do tej pory okolic. Rok 2010 zaowocował powstaniem dwóch nowych placówek WBS w Olsztynie. Filia nr 5 została otwarta podczas obchodów 35-lecia działalności WBS w lipcu 2010 roku. PołoŜona jest na olsztyńskich Jarotach. Jest to nowoczesna i funkcjonalna placówka obsługiwana przez wykwalifikowanych pracowników. Dzięki tej inwestycji bank jest bliŝej swoich Klientów z miasta i okolic. Nowa placówka ma dogodny dojazd i wygodny parking. Ceremonii otwarcia towarzyszyła TVO Olsztyn, która przygotowała reportaŝ z tego wydarzenia. Artykuły na temat otwarcia Filii nr 5 ukazały się w czasopiśmie Warmińskiego Banku Spółdzielczego Bank na kaŝdą pogodę, w Nowym śyciu Olsztyna, na portalu internetowym i innych. Drugą placówką, która powstała w roku 2010, była Filia nr 6 w Olsztynie. Uroczystość otwarcia odbyła się w październiku 2010 roku. Filia nr 6 zlokalizowana została w Kortowie olsztyńskim miasteczku studenckim. Do dyspozycji Klientów przygotowano miejsca parkingowe oraz bankomat, który jest czynny 24/h. Z racji połoŝenia, oferta nowo otwartej filii skierowana jest przede wszystkim do studentów oraz pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na uroczystość otwarcia przybyło wielu gości: m.in. wicemarszałek województwa warmińskomazurskiego Urszula Pasławska, Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Władysław Kordan oraz wiele innych osób. 2

3 Uroczyste obchody otwarcia placówki stały się kolejną szansą na rozpowszechnianie wizerunku WBS. O tym wydarzeniu moŝna było przeczytać na portalach internetowych czy a takŝe w czasopiśmie Warmińskiego Banku Spółdzielczego Bank na kaŝdą pogodę oraz w Nowym śyciu Olsztyna. Dzięki nowo otwartym filiom WBS stał się bardziej rozpoznawalny i dostępny w nowych dzielnicach Olsztyna. Mieszkańcy regionu otrzymali większą szansę na obycie się z marką: poprzez wiszące bannery reklamowe z logo WBS, reklamy w telewizji, prasie oraz na róŝnych regionalnych stronach internetowych. Nowoczesny i przyjazny wystrój wnętrz (zgodny z kolorystyką firmową), parkingi, wykwalifikowani pracownicy oraz miła atmosfera zachęcają rzeszę Klientów do budowania trwałych relacji z WBS. Jako skuteczny element kampanii wizerunkowej WBS moŝna bez wątpienia uznać atrakcyjne produkty, które dostępne były w ofercie banku w roku Na uwagę zasługują przede wszystkim kampanie produktów objętych promocją, tzn. Lokata 35, Lokata Topazowa, Lokata Start po stypendium oraz Lokata Opoka lipca 2010 roku WBS obchodził Jubileusz 35-lecia swego powstania. Z tej okazji WBS przygotował dla Klientów wiele atrakcji. Specjalnie na tę okazję kaŝdy Klient banku, który się w nim pojawił, otrzymał w prezencie gadŝet z logo WBS (m.in. kubki, parasole, skarbonki czy breloki). Dodatkowo przygotowano promocje dotyczące wybranych produktów dostępnych w ofercie, które trwały przez cały lipiec. Ponadto, w siedzibie Centrali odbyło się rozstrzygnięcie I etapu Lokaty 35. KaŜdy, kto uczestniczył w losowaniu, miał okazję poczęstować się tortami, przygotowanymi z okazji Jubileuszu. Nagrodę główną w losowaniu stanowił samochód osobowy. Oprócz tego rozlosowano jeszcze bony towarowe o róŝnej wartości. Lokata Topazowa to loteria promocyjna, która dostępna była w ofercie WBS od do roku. W sierpniu 2010 roku odbyło się losowanie, a nagrodą główną był SAMOCHÓD OSOBOWY Skoda Octavia. Przygotowano równieŝ inne atrakcyjne nagrody rzeczowe do rozlosowania: bony towarowe, sprzęt AGD i RTV. Tego typu losowanie było drugim w tym roku, a 3

4 dwunastym z kolei, w którym nagrodą główną był samochód. Wydarzenie to miało charakter publiczny i odbyło się w Centrali banku w Jonkowie. Nagłośnione zostało w mediach: m.in. prasie ( Gazeta Wyborcza, Nasz Olsztyniak, Gazeta Olsztyńska oraz w czasopismach Warmińskiego Banku Spółdzielczego Bank na kaŝdą pogodę ), czy telewizji (TVO Olsztyn, TVP3, TV Morąg, TV Dobre miasto), co przyczyniło się skutecznie do kreowania pozytywnego wizerunku WBS. W grudniu 2010 roku odbyło się losowanie nagród dla załoŝycieli lokat Opoka 35 i Start po Stypendium. Pierwsza z nich przeznaczona była dla emerytów i rencistów, którzy osiągnęli 60 rok Ŝycia. Nagrodą główną w lokacie był voucher na pobyt w ośrodku SPA. Drugie losowanie dotyczyło lokaty przeznaczonej dla osób uczących się lub studiujących między 13 a 26 rokiem Ŝycia. Do wylosowania było 10 rocznych stypendiów. Loterie premiowane nagrodami organizowane są w WBS kilka razy w roku. Bank przeznacza swoje pieniądze na takie cele, gdyŝ jest to atrakcyjny motyw zachęty Klientów do lokowania swoich środków właśnie w WBS. Dzięki temu kaŝdy z nich ma okazję do zapoznania się z pełną gamą produktów i usług dostępnych w ofercie. PowyŜsze losowania nagród potwierdziły, Ŝe lokując pieniądze w WBS, Klienci mogą nie tylko zyskać atrakcyjne oprocentowanie, ale równieŝ przy odrobinie szczęścia zdobyć ciekawe i wartościowe nagrody. Podsumowując, produkty promocyjne cieszyły się bardzo duŝym zainteresowaniem w roku 2010, a dzięki temu WBS po raz kolejny umocnił swój wizerunek i zyskał większe zaufanie na lokalnym rynku. 4

5 Czynnikiem, który silnie oddziałuje na rozpowszechnianie wizerunku WBS na rynku są bez wątpienia umowy sponsoringowe zawarte przez WBS z róŝnymi podmiotami oraz instytucjami. Sponsoring WBS w roku 2010 miał bezpośredni wpływ na ogólny wizerunek banku. Został on m.in. sponsorem głównym (tak, jak w roku ubiegłym) olsztyńskiego klubu piłki siatkowej INDYKPOL AZS UWM OLSZTYN. Dzięki temu bank rozpowszechnia swój wizerunek poprzez koszulki meczowe zawodników druŝyny, bannery i plansze reklamowe podczas meczów. Dodatkowo promuje wizerunek WBS na stronie internetowej, materiałach reklamowych, biletach oraz ściankach konferencyjnych. Warmiński Bank Spółdzielczy wspiera nie tylko olsztyńską siatkówkę. W 2010 roku stał się teŝ sponsorem II-ligowej druŝyny piłki ręcznej męŝczyzn WBS Bank Szczypiorniak Olsztyn. Zawodnicy tego klubu promują sponsora głównie poprzez umieszczenie nazwy WBS w nazwie druŝyny, ale teŝ na koszulkach oraz stronie internetowej. Warmiński Bank Spółdzielczy sponsorował równieŝ w roku 2010 takie wydarzenia jak: Galę Kobieta Sukcesu, Napoleoniadę 2010, Ogólnopolski Olsztyński Kongres BrydŜowy, III Kiermasz wielkanocny pt. Wielkanocne Smaki Warmii i Mazur, koncert zespołu ProForma, V Festiwal O Warmio Moja Miła, Rajd Warmiński 2010, III Piknik Lotniczy w Gryźlinach, Dni Grunwaldu, obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem, doŝynki gminne, XIII obchody Święta Chleba, koncert Słońca jakby mniej, obchody Święta Plonów oraz konferencję pt. Pszczoły, środowisko, gospodarka pasieczna i promocja pszczelarstwa. 5

6 W 2010 roku WBS nawiązał kontakty z podwileńskim regionem solecznikowskim oraz z miastem Soleczniki. Podjęto wówczas decyzję o rozpoczęciu obustronnej współpracy, której wynikiem był przyjazd Zespołu Pieśni i Tańca Solczanie do Jonkowa. Zespół stanowił jedną z głównych atrakcji Festiwalu O Warmio Moja Miła, któremu WBS juŝ po raz kolejny udzielił wsparcia finansowego. Występ Solczan odbył się w czerwcu 2010 roku w Jonkowie, gdzie mieści się Centrala banku. Wspaniały i niezapomniany występ zespołu w jonkowskim kościele zaowocował zachwytem i zadowoleniem mieszkańców Jonkowa i okolic, co odzwierciedliły owacje na stojąco uwieńczające koncert. Występ ten miał znaczący wpływ dla rozwoju kulturalnego regionu. Członkowie zespołu zostali obdarowani gadŝetami bankowymi, w tym pięknymi zielonymi parasolkami z logo WBS. Dzięki otrzymanym prezentom, jak równieŝ bannerom oraz plakatom promującym opisywane wydarzenie, wizerunek banku znacznie się rozpowszechnił. PowyŜsze wydarzenie zostało opisane w prasie, tj. w Naszym śyciu Olsztyna oraz na stronach internetowych oraz W czerwcu 2010 roku odbyła się kolejna inicjatywa WBS mająca na celu kreowanie pozytywnego wizerunku banku. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Jana Chrzciciela w Jonkowie przy współpracy Warmińskiego Banku Spółdzielczego zorganizowała festyn pod nazwą Parafiada

7 WBS, jako współorganizator festynu, pomagał w zbiórce funduszy na remont dachu historycznej świątyni w Jonkowie. KaŜdy uczestnik tej imprezy mógł pomóc, kupując specjalną cegiełkę w postaci monety z wizerunkiem banku oraz jonkowskiego kościoła, które WBS wybił specjalnie na tę okazję. Oprócz pamiątkowej cegiełki, podczas festynu moŝna było nabyć jeszcze kościelny pieniądz, tzw. rochy. 1 roch stanowił równowartość 1 złotego i słuŝył do płatności za produkty sprzedawane podczas imprezy plenerowej. Lokalne pieniądze moŝna było nabyć w punkcie wystawionym przez WBS. Zainteresowanie powyŝszą inicjatywą było bardzo duŝe. W festynie wzięło bowiem udział wielu mieszkańców z Jonkowa, okolic i pobliskiego Olsztyna. Program Parafiady 2010 obfitował w wiele innych atrakcji. Odbyły się koncerty kilku zespołów muzycznych, m.in. Kaczki z nowej paczki. Przeprowadzono róŝne konkursy, loterie, gry i zabawy. Dodatkową atrakcję stanowiła Ochotnicza StraŜ PoŜarna, która prezentowała swój sprzęt i wozy straŝackie, a jednocześnie zabezpieczała imprezę. Całkowity dochód z imprezy, który udało się zebrać, to ponad zł. PowyŜsza inicjatywa po raz kolejny dowiodła, Ŝe e WBS skutecznie wspiera lokalne przedsięwzięcia, ęcia, a przy okazji zyskuje coraz większe zaufanie wśród dotychczasowych Klientów, a takŝe pozyskuje nowych. 7

8 Dzięki sponsoringowi tych wydarzeń bank rozpowszechniał swój wizerunek na materiałach promujących imprezy, zyskał szansę na pozyskanie nowych Klientów oraz umocnił pozycję banku wśród Klientów obecnych. Kampania wizerunkowa Warmińskiego Banku Spółdzielczego w roku 2010 wzmocniła skutecznie świadomość marki na lokalnym rynku. WBS stał się partnerem jeszcze bardziej wiarygodnym i godnym zaufania. Za swoją działalność stale otrzymuje róŝne nagrody, dyplomy i wyróŝnienia. W lipcu 2010 roku podczas XIV Krajowego Święta Bankowości Spółdzielczej w Licheniu Warmiński Bank Spółdzielczy został sklasyfikowany na II miejscu w XI edycji Rankingu KZBS Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce w grupie bilansowej powyŝej 200 mln złotych. Otrzymał równieŝ I nagrodę w IX edycji konkursu Bank Spółdzielczy w słuŝbie społeczności lokalnej. Przyznając ten zaszczytny tytuł doceniono, iŝ WBS rzetelnie wypełnia swą spółdzielczą misję wobec lokalnej społeczności. W roku 2010 WBS otrzymał takŝe zaszczytny tytuł Lidera Bankowości w plebiscycie Euro Partner 2008/2009 regionu warmińsko-mazurskiego, szklaną statuetkę Złoty Gepard oraz I wyróŝnienie w konkursie Mój Bank Spółdzielczy w strefie Euro podczas XX Walnego Zgromadzenia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, które odbyło się 24 czerwca 2010 roku. Za swoje osiągnięcia Warmiński Bank Spółdzielczy został teŝ uhonorowany tytułem Banku Przyjaznego Biznesowi, a na Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie otrzymał statuetkę Tęcza Kart, dyplom oraz logo promocyjne. Działalność WBS została doceniona równieŝ przez Krajową Radę Spółdzielczą. Podczas Międzynarodowej Konferencji Spółdzielczości Uczniowskiej, która odbyła się w Krakowie w roku 2010, WBS otrzymał statuetkę oraz dyplom za patronat i wieloletnią współpracę z SKO. W konferencji wzięli udział zagraniczni przedstawiciele spółdzielczości: m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Malty, Malezji oraz wielu innych. PowyŜsze nagrody wręczano dla Warmińskiego Banku Spółdzielczego na uroczystych galach oraz konferencjach. W tych wydarzeniach uczestniczyli równieŝ przedstawiciele innych banków, a takŝe liczni goście ze świata polityki i finansów. Dzięki temu, WBS pozytywnie kreował swój wizerunek oraz umocnił swoją pozycję w świadomości obecnych tam gości. 8

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta! Nr 1 (21) Wiosna/Lato 2011. Oddziałw Ciechanowie zaprasza do nowej siedziby. Sprawozdanie z działalności BS Płońsk w 2010 roku

Mistrzowska oferta! Nr 1 (21) Wiosna/Lato 2011. Oddziałw Ciechanowie zaprasza do nowej siedziby. Sprawozdanie z działalności BS Płońsk w 2010 roku Nr 1 (21) Wiosna/Lato 2011 Mistrzowska oferta! str. 2 str. 8 Oddziałw Ciechanowie zaprasza do nowej siedziby str. 4 Sprawozdanie z działalności BS Płońsk w 2010 roku str. 6 Majówka w Baboszewie str. 12

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24. W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10. Polskie długi str.

INFORMATOR SGB. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24. W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10. Polskie długi str. def3000 dla Zrzeszenia SGB str. 23-24 W cyklu Z wizytą u Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach str. 8-10 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień 2011 nr 2/157 fot. J. Brożek/Elite Studio Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Otwarcie w Płocku. Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Płońsku już działa. Nr 2 (24) jesień/zima 2014 ISSN 2354-0354

Otwarcie w Płocku. Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Płońsku już działa. Nr 2 (24) jesień/zima 2014 ISSN 2354-0354 Nr 2 (24) jesień/zima 2014 ISSN 2354-0354 Otwarcie w Płocku Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Płońsku już działa str. 8 Dynamiczny rozwój wyniki finansowe Banku Lepsza oferta i łatwiejsze procedury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA.

Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. 2 Z Z Y C I A S G B SGB Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem Zarządu SGB-Bank SA. - Czy w SGB-Banku i zrzeszonych z nim Bankach Spółdzielczych rozpoczęła się nowa era? - Nawiązuje Pan do niedawnego powołania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY #1 BUDOWA SILNEJ, PRESTIŻOWEJ MARKI GDAŃSK NA RYNKU GLOBALNYM Budowa Marki Gdańsk to długofalowy proces o charakterze ewolucyjnym, niejako wpisany

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 Kwartalnik Banku Spółdzielczego w Radomsku Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 numer drugi/kwiecień 2009/ISSN 1689-7390 od redakcji Witam

Bardziej szczegółowo

Sytuacja banków spółdzielczych po zakończeniu pierwszego kwartału 2014 roku. Magazyn Grupy BPS. str. 6 Warto sponsorować lokalny sport

Sytuacja banków spółdzielczych po zakończeniu pierwszego kwartału 2014 roku. Magazyn Grupy BPS. str. 6 Warto sponsorować lokalny sport e25 wdrażamy nowy system bankowości elektronicznej str. 9 Sytuacja banków spółdzielczych po zakończeniu pierwszego kwartału 2014 roku str. 14 Sukces z bankiem spółdzielczym Bez dobrego kasjera nie ma kasy

Bardziej szczegółowo

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo,

List prezesa. Ryszard Lorek Prezes Zarządu. Szanowni Państwo, List prezesa Ryszard Lorek Prezes Zarządu Szanowni Państwo, z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny SGB-Banku SA w Poznaniu za rok 2012, który stanowi najpełniejsze podsumowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS str. 8 Obchody Święta Bankowości Spółdzielczej w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS str. 11 Sukces z Bankiem Przyjazny szpital z rodzinną atmosferą str. 30 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12 Kurier od redakcji Nr 2-2012 ISSN 2080-6532 Finansowy nr 2 Drużyna Piłki Nożnej Banku Spółdzielczego w Limanowej Rozmowa z przedstawicielami reprezentacji Banku Spółdzielczego w Limanowej w piłce nożnej

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy jest Klient 7

Najważniejszy jest Klient 7 Kwartalnik ESBANKU Banku Spółdzielczego Najważniejszy jest Klient 7 Karty nowej technologii 10 Kolektory słoneczne- - ciepło za darmo 9 numer siódmy/lipiec 2010/ISSN 1689-7390 od redakcji Zaczęły się długo

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2011 Rok (V) Nr 6 ISSN 2080-6532. Więcej szczegółów na stronie: www.bs.limanowa.pl. Kurier Finansowy Banku Spółdzielczego w Limanowej

Sierpień 2011 Rok (V) Nr 6 ISSN 2080-6532. Więcej szczegółów na stronie: www.bs.limanowa.pl. Kurier Finansowy Banku Spółdzielczego w Limanowej Sierpień 2011 Rok (V) Nr 6 ISSN 2080-6532 Więcej szczegółów na stronie: www.bs.limanowa.pl Kurier Finansowy Banku Spółdzielczego w Limanowej 1 Aktualności OBLIGACJE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ PODBIJAJĄ

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć 02 po pierwsze kawa i pączki! 03 W ten zabawny sposób podstawową

Bardziej szczegółowo

2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012

2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012 2 A K T U A L N O S C I SGB SGB A K T U A L N O S C I 3 fot. Ł.K. - W.Witkowski na obchodach MRS w Brodnicy ok 2012 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

Bardziej szczegółowo

Mamy powody do zadowolenia 6

Mamy powody do zadowolenia 6 Kwartalnik ESBANKU Banku Spółdzielczego Mamy powody do zadowolenia 6 Najpiękniejsza gmina w okolicy 7 Stać Cię na więcej 10 numer szósty/kwiecień 2010/ISSN 1689-7390 od redakcji Miło mi zaprezentować przed

Bardziej szczegółowo

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa Poznań, wrzesień-październik 2009 nr 5/148 Gratulacje od Starosty Kępińskiego str. 4 Jubileusz BS Biała i GBS Choszczno str. 6 i 9 Obsługa w języku migowym str. 7 Nie wyobrażam sobie Słupcy bez Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo