MOTOSHOW w Krakowie maja Z pasji do motoryzacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOTOSHOW w Krakowie. 23-24 maja 2015. Z pasji do motoryzacji. www.motoshow.krakow.pl. www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl"

Transkrypt

1 MOTOSHOW maja 2015 Tuning Show & Custom Salon Motorsport Show Tematyczny Salon Samochodowy Z pasji do motoryzacji Salon Wyposa enia i Piel gnacji Samochodów Partner Targów:

2 MOTOSHOW 2015 Âwiatowa premiera niesamowitej modyfikacji Lamborghini Galardo wartej milion złotych, prezentacja nowych modeli aut, które jeszcze nie trafiły do salonów samochodowych, najlepiej stuningowane pojazdy, spotkania z kierowcami rajdowymi i pokazy mistrzów kierownicy, 20 tys. fanów motoryzacji i przeszło 150 wystawców tak w skrócie wyglàdała premierowa edycja Moto Show w 2014 roku. Czas na kolejnà, jeszcze bardziej imponujàcà edycj Na Targach zostanà zaprezentowane: w Niespotykane samochody stuningowane oraz klasyczne samochody amerykaƒskie w stylu Muscle Car podczas 13. Tuning Show i Custom Salon. Wi cej str w Motorsport Show czyli sportowe pojazdy wyczynowe, zawodnicy rajdowi i wyêcigowi. Wi cej str w Samochody rodzinne, miejskie, SUV-y oraz samochody klasy Premium to oferta Tematycznego Salonu Samochodowego. Wi cej str w Salon Wyposa enia i Piel gnacji Samochodów to oferta produktów i usług nadajàcych autu indywidualny charakter oraz poprawiajàce bezpieczeƒstwo i komfort jazdy. Wi cej str Sukces MOTO SHOW to efekt nowej unikatowej w skali kraju formuły wydarzenia zaproponowanej przez organizatora, firm Targi Sp. z o.o. Dzi ki której ka dy miłoênik motoryzacji znajdzie w nowoczesnych przestrzeniach EXPO Kraków coê dla siebie. W myêl hasła z pasji do motoryzacji na Targach zostanà zaprezentowane jej najciekawsze oblicza. Z pasji do motoryzacji MOTOSHOW 1

3 Atuty MOTOSHOW 2 Targom MOTO SHOW b dà towarzyszyły równie prezentacje najnowszych modeli motocykli, quadów, cz Êci i akcesoriów dla motocyklistów, prezentacja supersamochodów, a tak e strefa Off-road dla fanów stromych podjazdów i ekstremalnej jazdy po bezdro ach z prezentacjà wyczynowych samochodów terenowych. Nie zabraknie oczywiêcie widowiska i pasjonujàcej rywalizacji na najwy szym poziomie. Ekstremalne pokazy Driftu, Gymkhana samochodowa, Stunt Show - pokaz ewolucji motocyklowych i ewolucji na Quadach, ekstremalny Freestyle Motocross, mistrzowski pokaz Trialu motocyklowego i rowerowego, szkoła bezpiecznej jazdy, prezentacja sportowego Ferrari teamu RMF Maxxx Rally Team, Formuła 126 wyêcigi małych fiatów, prezentacja Choppers Club Małopolska, prezentacja wyczynowego quada Rafała Sonika to atrakcje, które co roku przyciàgajà na Targi tysiàce fanów motoryzacji. w Szeroki zakres tematyczny - nowa formuła imprezy poka emy ró ne oblicza motoryzacji, od fabrycznie nowych modeli aut kompaktowych przez sportowe pojazdy wyczynowe po te poddane indywidualnej stylizacji i customizacji, a tak e cz Êci i akcesoria. w Du a frekwencja zwiedzajàcych, premierowà edycj MOTO SHOW w 2014 r. odwiedziło ponad 20 tys. osób! w Ogromny potencjał medialny edycja 2014 przyciàgn ła bardzo du à uwag mediów. Łàcznie odnotowano blisko 50 publikacji dotyczàcych wydarzenia m.in. w: TVP, TVN 24, Polsat News, TVP Kraków, Tele 5, Radiu RMF, RMF Maxxx, ESKA, Radiu Zet, Anty Radiu, Radiu Kraków, Dzienniku Polskim, Gazecie Wyborczej, Gazecie Krakowskiej, portalach: Onet.pl, Interia.pl, Naszemiasto.pl, Motofakty.pl, Gazeta.pl, Autocentrum.pl, i innych. Nowy presti owy obiekt MOTO SHOW 2015 odb dzie si w Mi dzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków. Nowoczesny kompleks o powierzchni 13 tys. m 2 mieszczàcy: dwie hale wystawiennicze (5 tys. m 2 i 4 tys. m 2 ), zespół klimatyzowanych, modułowych sal konferencyjnych, pokoje spotkaƒ, przestronne lobby. Parking EXPO Kraków został tak zaprojektowany, aby mo na było na nim organizowaç ró nego rodzaju show motoryzacyjne. w Pot na kampania promocyjna: serwis specjalny na jednym z czołowych portali internetowych, audycje, zapowiedzi, spoty reklamowe w kilku rozgłoêniach radiowych, reklamy i artykuły w prasie, spoty reklamowe w telewizji, mailingi reklamowe, kampania outdorowa, specjalne akcje promocyjne w galeriach handlowych. Jak zaistnieç na MOTO SHOW 1. Wybierz jednà z czterech stref tematycznych, która odpowiada Twojej bran y. 2. Zdecyduj o sposobie prezentacji swojej oferty (stoisko standardowe, powierzchnia pokazowa - prezentacyjna, stoiska niestandardowe specjalne). 3. Skorzystaj z dodatkowych mo liwoêci promocji na Targach (reklama dêwi kowa w EXPO, dystrybucja materiałów, konkurs sponsorowany, flagi, bilboardy i inne). 4.Zorganizuj prezentacj swojego produktu, szkolenie dla klientów, pokaz, show. Do dyspozycji oddajemy Ci sale seminaryjne w pełni wyposa one, catering, stref pokazów - twój temat znajdzie si w programie naszej imprezy.

4 13.Tuning Show Tuning Show skupia w jednym miejscu i czasie właêcicieli jedynych w swoim rodzaju samochodów poddanych tuningowi, kluby tuningowe, firmy produkujàce i dystrybuujàce niezb dny do modyfikacji aut sprz t, systemy CarAudio, warsztaty zajmujàce si na co dzieƒ modyfikacjami, a tak e tysiàce fanów motoryzacji. Mistrzowie tuningu spektakularnych modyfikacji pojazdów spotkajà si na Targach Tuning Show ju po raz 13! niespotykane samochody! Zgodnie z ideà, jaka przyêwieca ka dej edycji Tuning Show, prezentowane sà tu auta niespotykane na polskich drogach. Intrygujàce, zapierajàce dech w piersiach, dopracowane w najmniejszym szczególe. Staranna selekcja, do której co roku przywiàzujemy ogromnà wag, sprawia, e podczas ka dej edycji zobaczyç mo na ponad setk najlepiej stuningowanych samochodów z Polski i z zagranicy. Swoje niebywałe projekty prezentujà kierowcy z W gier, Austrii, Czech czy Słowacji. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy: MOTOSHOW w kluby tuningowe i właêcicieli najlepszych stuningowanych samochodów z Polski i zagranicy, w właêcicieli klasycznych samochodów amerykaƒskich oraz firmy zajmujàce si ich importem, renowacjà i sprzeda à, w firmy produkujàce i dystrybuujàce niezb dne do modyfikacji aut cz Êci, w warsztaty zajmujàce si tuningiem mechanicznym i optycznym, w firmy produkujàce i dystrybuujàce akcesoria tuningowe a tak e sprz t Car Audio i elektronik samochodowà. 3

5 kultowe amerykany! Salon Custom - strefa klasycznych samochodów amerykaƒskich w stylu Muscle Car i Hot Rod od kilku lat towarzyszy Tuning Show. W salonie prezentuje si najciekawsze amerykaƒskie modele samochodów z przekroju od poczàtku lat 60 a po czasy współczesne. Mo na tu obejrzeç m.in. kultowe generacje Forda Mustanga, Chevroleta Camaro, Dodgea Chargera, nie zabraknie tak e luksusowych Cadillaców, Pontiaca czy Buicka Riviery, a tak e amerykaƒskich pick upów. Przyjechałem natuning Show eby pokazaç co mo na zrobiç z nietypowego samochodu, to co zrobiłem własnymi r kami. Zaczàłem budowaç ten samochód prawie od podstaw, malowałem go na niebieski kolor, zmieniłem komor silnika, potem kompresor, przeróbce uległo całe wn trze zaj ło mi to wszystko a szeêç lat. Wybrałem Tuning Show poniewa jest tutaj du o zwiedzajàcych, równie zagranicznych, dzielimy si doêwiadczeniami i uwagami. Jest tutaj naprawd wysoki poziom, dobre projekty, przyjechali ludzie ze Słowacji i z Czech. Piotr Kołacz wystawca Tuning Show to: 4 w najwi ksze w południowej Polsce spotkanie fanów modyfikacji i klasycznych samochodów amerykaƒskich, w mo liwoêç prezentacji unikalnych samochodów w nowoczesnym centrum EXPO Kraków, w szansa promocji firmy i produktów przed szerokà publicznoêcià, w doskonała okazja na wymian doêwiadczeƒ bran y tuningowej, w perspektywa nawiàzania kontaktów biznesowych oraz sprzeda owych, w dotarcie do ponad 20 tys. fanów motoryzacji, osób które przykładajà nieco wi kszà wag do piel gnacji auta, dbajàc o stan lakieru i wn trze samochodu tak jak o to, co znajduje si pod maskà.

6 Motorsport Show Kubica, Przygoƒski, Kajetanowicz, Hołowczyc, Sonik tych Panów nie trzeba nikomu przedstawiaç, a ich nazwiska to wypracowane Êwiatowe marki motosportu. Dzi ki ich mi dzynarodowym sukcesom roênie w Polsce iloêç fanów rajdów, wyêcigów, a tak e młodych adeptów chcàcych naêladowaç mistrzów. Nie ma jednak w naszym kraju imprezy, która definiowałaby karier w sporcie motorowym krok po kroku oraz tworzyłaby platform spotkaƒ i wymiany doêwiadczeƒ bran y. Motorsport Show to w platforma komunikacji zawodników z fanami i mediami, w kompleksowa oferta szkoleƒ i prezentacja sprz tu, w doskonała okazja na wymian doêwiadczeƒ bran y motosportowej, w perspektywa nawiàzania kontaktów biznesowych oraz sprzeda owych. Motorsport Show jest odpowiedzià na ogromne zainteresowanie tematykà sportów motorowych w Polsce. Do udzia u zapraszamy: MOTOSHOW wzawodników rajdowych, wyêcigowych, rallycrosowych, motocyklowych, kartingowych, off-roadowych i innych, w zespoły motosportowe, sponsorów i partnerów strategicznych, w producentów i dystrybutorów akcesoriów, cz Êci i podzespołów wyczynowych, a tak e gad etów i ubraƒ motosportowych, w producentów i importerów samochodów zwiàzanych ze sportem, w warsztaty specjalistyczne, w właêcicieli i operatorów torów wyêcigowych, kartingowych, rally center itd., w szkoły doskonalenia jazdy. 5

7 Do odwiedzenia Motorsport Show zaprosimy: w kibiców, sympatyków i wielbicieli sportów motorowych - rajdów, wyêcigów, rallycrosów, u la oraz sportowych pojazdów wyczynowych, w media podczas kilkunastu lat organizacji targów bran owych i konsumenckich wypracowaliêmy kontakty z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi m.in. z: TVP, TVN Turbo, TVN 24, Polsatem News, TVP Kraków, Tele5, Radiem ESKA, Radiem RMF i RMF Maxxx, Radiem Zet, Anty Radiem, Radiem Kraków, Dziennikiem Polskim, Gazetà Wyborczà, PAP, Faktem, Gazetà Krakowskà, Auto Âwiatem, portalami: Onet.pl, Interia.pl, Naszemiasto.pl, Motofakty.pl, Gratka.pl, Gazeta.pl, Moto.pl, Autocentrum.pl, i innymi. w zespoły motosportowe i warsztaty zajmujàce si technicznym przygotowaniem pojazdów wyczynowych, w potencjalnych sponsorów dla zawodników informacja o Motorsport Show trafi do tysi cy bran owych klientów firmy Targi Sp. z o.o. Targi polecam ka demu, a w szczególnoêci osobom, które chcà rozpoczàç karier w sportach motorowych. Zaproszeni goêcie, zespoły i zawodnicy postarajà si pomóc w doborze odpowiedniej Êcie ki kariery. Tutaj dowiesz si, jak wyglàdajà rajdy i wyêcigi samochodowe od Êrodka oraz nawià esz cenne kontakty. Gabriel Borowy firma GBpromotion 6

8 Tematyczny Salon Samochodowy Sà kierowcy, dla których samochód to coê wi cej ni Êrodek lokomocji. Cenià sobie komfort i wygod, lubià dalekie podró e, wyprawy za miasto, gdzie dominujà wzniesienia, drogi szutrowe i trudne niedost pne tereny. Dla nich idealnym rozwiàzaniem sà SUVy lub nieco mniejsze samochody rodzinne, które umo liwiajà zabranie dzieci i wózków. Sà równie kierowcy z wi kszym bud etem. Dla nich liczy si przede wszystkim presti oraz oryginalny design, pozwalajàcy si wyró niç. Co łàczy tych wszystkich kierowców? Pierwszy w Polsce tematyczny Salon Samochodów Rodzinnych, Miejskich, SUVów oraz Samochodów klasy Premium, podczas którego b dà mogli porównaç wszystkie te samochody w jednym miejscu i czasie. Wiele potrzeb, jeden Salon! Do udziału w Salonie zapraszamy importerów i dealerów samochodów. Salon towarzyszy Targom Moto Show, których kolejna edycja odb dzie si maja Tematyczny Salon Samochodowy stworzy mo liwoêç: w prezentacji i promocji samochodów przed szerokà publicznoêcià, w bezpoêrednich spotkaƒ z potencjalnymi klientami, w przeprowadzania jazd testowych, które pozwolà lepiej zaprezentowaç samochody klientom, w nawiàzania kontaktów handlowych. MOTOSHOW 7

9 PrzyjechaliÊmy na Moto Show poniewa tutaj trzeba byç, dodatkowo targi odbywajà si w nowej siedzibie. ChcieliÊmy pokazaç, co oferujà dwa nasze salony. Nowy obiekt to miejsce, w którym mo na organizowaç du e imprezy motoryzacyjne. Obserwujàc frekwencj widz, e nie jest to tylko moje zdanie. Zauwa yliêmy spore zainteresowa -nie ciekawostkami GTR, udało nam si Êciàgnàç samochody, których jeszcze nie ma w sprzeda y b dà dopiero za kilka miesi cy (Nissan X-trial). Piotr Âlizowski, Grupa PGD, Centrum Motoryzacyjne Jasnogórska i Centrum Motoryzacyjne Krzemionki Do odwiedzenia Salonu zaprosimy przede wszystkim: 8 w mieszkaƒców Małopolski, Âlàska i Podkarpacia, przeprowadzajàc szerokà kampani promocyjnà w mediach, w klientów firmy Targi 2500 wystawców i zwiedzajàcych rocznie sà to przedstawiciele takich bran jak np.: stomatologia, przemysł, gastronomia, nowe technologie to mogà byç równie Paƒstwa klienci! w zwiedzajàcych i wystawców Moto Show z poprzednich edycji: w 2014 r. Show odwiedziło ponad 20 tys. osób., w przedstawicieli administracji i samorzàdu lokalnego, w właêcicieli oraz pracowników: kancelarii prawnych, firm budowlanych, biur projektowych i architektonicznych, prywatnych placówek medycznych, w pracowników centrów outsourcingowych: w samym Krakowie działa blisko 50 uznanych firm zagranicznych zatrudniajàcych tysiàce specjalistów w ró nych bran ach.

10 Salon Wyposa enia i Piel gnacji Samochodów Oferta dla wymagajàcych kierowców. W minionych edycjach Targów uczestniczyły takie firmy jak np.: Orlen Oil Sp. z o.o., BOSMA ELECTRIC, 2N-EVERPOL Sp. z o.o., Sp. z o.o., P.P.H.Parys - dystrybutor marki SONAX, Tenzi Sp. z o.o., Dr Marcus International Sp. z o.o., Polska Grafika Samochodowa, Superfelgi.com, Extremo, INBUD-FARO S.A., OSRAM, DIM s.c. S-Plus, ecomyjnia, Detailking, MELLE Sp. z o.o. dystrybutor marki K2, GREEN STEAM, OEM +Tuning Center dystrybutor kosmetyków Meguiar s oraz 4nano, Sobiesław Zasada Automotive, Motoakcesoria.pl Sp. z o.o. i inni. Wyposa enie samochodu zaproponowane przez producenta nie zawsze odpowiada wymaganiom klientów. Sà kierowcy, którzy oczekujà znacznie wi cej. Chcà, aby ich samochody miały indywidualny, niepowtarzalny styl, a tak e były zgodne z ich osobistymi potrzebami. Zmieniajà kolor nadwozia, rozmiar i model felg. Montujà dodatkowe systemy zabezpieczeƒ, rejestratory jazdy itd. Przykładajà ogromnà wag do stanu lakieru, do wyglàdu wn trza samochodu Dbajà o ka dy detal. WłaÊnie dla najbardziej wymagajàcych fanów motoryzacji powstał Salon Wyposa enia i Piel gnacji Samochodów, w którym zaprezentujà si firmy oferujàce produkty i usługi nadajàce autu indywidualny charakter oraz poprawiajàce wyglàd, bezpieczeƒstwo i komfort jazdy. Zakres tematyczny: w Produkty i usługi nadajàce autu indywidualny charakter felgi aluminiowe, folie ochronne i dekoracyjne, aerografika, dokładki i ospojlerowanie, układy dolotowe i wydechowe, zawieszenie i amortyzatory, tekstylia samochodowe, oêwietlenie ledowe i inne. w Produkty i usługi z zakresu autodetailingu i kosmetyki samochodowej Êrodki i preparaty chemiczne do ochrony i konserwacji lakieru, szyb, plastików, felg itd., chemia motoryzacyjna, profesjonalne kosmetyki samochodowe, preparaty i akcesoria do piel gnacji pojazdów, akcesoria do salonów Detailingowych i zakładów lakierniczych, usługi Auto SPA i inne. w Produkty i usługi poprawiajàce bezpieczeƒstwo i komfort jazdy tarcze, hamulce, opony, wycieraczki, oleje samochodowe, foteliki dla dzieci, akumulatory, zabezpieczenia przeciw kradzie owe, systemy audio, kamery samochodowe i inne. MOTO SHOW 9

11 Prowadzàc szerokà kampani reklamowà do odwiedzenia Salonu zaprosimy: w osoby prywatne, które chcà podnieêç walory estetyczne swojego pojazdu, bezpieczeƒstwo, przedłu yç jego ywotnoêç i zwi kszyç wartoêç rynkowà, w firmy które chcà wprowadziç nowà usług do oferty swojej myjni samochodowej, w firmy zajmujàce si usługami Autodetailingu, smart repair oraz foliowaniem pojazdów, w mechaników i właêcicieli warsztatów samochodowych, w właêcicieli sklepów i hurtowni motoryzacyjnych, w dealerów samochodowych. 10

12 KONTAKT Targi Sp. z o.o. Komisarz Targów Tomasz Krupa Tel.: ; Fax: Tel. Kom.: ; Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski - Jerzy Miller Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski

MERKURIUSZ JESIE 2012. targowo-kongresowy. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

MERKURIUSZ JESIE 2012. targowo-kongresowy. Targi w Krakowie Sp. z o.o. MERKURIUSZ targowo-kongresowy Targi w Krakowie Sp. z o.o. JESIE 2012 PROGRAM jesieƒ 2012 Targi Ksià ki Historycznej towarzyszàce II Kongresowi Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 13.09-15.09 Targi Sztuki

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ Drodzy Czytelnicy, Z nieukrywaną radością dzielimy się z Wami informacją, iż Made in Japan właśnie skończył 2 lata. W tym czasie nasza gazeta się nieco przeobraziła i znacznie

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE ZBIÓR CASE CASESTUDIES STUDIES Przygotowane przez Grup Roboczà Brand Advertising Online działajàcà w strukturach IAB Polska ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE Przygotowane przez Grup Roboczà Brand

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje!

Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje! KRAK DENT Kra ków 3-5. mar ca 2011 Nie za le ne in for mac je dla wy staw ców i zwie dza jà cych Inside today W tegorocznym wydaniu today znajdziecie Paƒstwo przeglàd informacji o 19. Targach Stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Dla pewności: Systemy zawieszenia pneumatycznego w oryginalnej jakości ContiTech

Dla pewności: Systemy zawieszenia pneumatycznego w oryginalnej jakości ContiTech www.contitech.de/airspring-aftermarket Dla pewności: Systemy zawieszenia pneumatycznego w oryginalnej jakości ContiTech q Bezkompromisowa jakość pierwszego montażu odpowiedni produkt do każdego zastosowania

Bardziej szczegółowo

GENEVA MOTOR SHOW 2010

GENEVA MOTOR SHOW 2010 NUMER 1(26)2010 NEWS ŚWIATOWA PREMIERA DUNLOP SP QUATTROMAXX WISŁA GÓRY I GRUPA GOODYEAR BEZPIECZEŃSTWO UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH GENEVA MOTOR SHOW 2010 ŚWIATOWE PREMIERY NAJNOWSZYCH MODELI OPON TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

MERCEDES C63 AMG. Dziki, drapieżny, trudny do poskromienia, ale fascynujący przy każdym kontakcie

MERCEDES C63 AMG. Dziki, drapieżny, trudny do poskromienia, ale fascynujący przy każdym kontakcie »» www.jazdamiejska.pl AKTUALNOŚCI I CIEKAWOSTKI WYWIADY magazyn Polacy to zdolni kierowcy rozmowa z Krzysztofem Hołowczycem, byłym rajdowym mistrzem Polski oraz Europy, obecnie zawodnikem ORLEN Teamu

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 2/2013 (52) KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 2013 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Lotnicze miasteczko Balice ZEA buduje kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo