za p.o. Lublin, dnia 30 grudnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za p.o. Lublin, dnia 30 grudnia 2009 r."

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) , , , Fax (0-81) za p.o. Lublin, dnia 30 grudnia 2009 r. RLU 61 3/09/EW Decyzja RLU Nr 30/ 2009 I. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) i stosownie do art. 33 ust. 6 tejże ustawy i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 134, poz. 939) w związku z 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu, przeciwko przedsiębiorcy Piotrowi Wasakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę przedsiębiorcy Piotra Wasaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie opisaną w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), tj. bezprawne działanie polegające na naruszeniu art. 16 ust.1 pkt 2 1

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206) poprzez prowadzenie od 4 stycznia 2008 r. do 5 maja 2009 r. kampanii reklamowej dotyczącej zasad nauki w Policealnej Szkole dla Dorosłych (Policealne Studium) działającej w Lublinie, Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej o treści: U nas czesne kompletne 0, sugerującej nieodpłatną naukę na wszystkich kierunkach tej Szkoły i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 6 maja 2009 r. II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), stosownie do art. 33 ust. 6 tejże ustawy i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 134 poz. 939) w związku z 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887), - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: z tytułu naruszenia zakazu o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i ust 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji nakłada się na przedsiębiorcę Piotra Wasaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie karę pieniężną w wysokości: 6 928,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł), płatną do budżetu Państwa, Uzasadnienie Do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie wpłynęło pismo od Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zamościu zawierające informacje na temat przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego odnośnie reklamy emitowanej na antenie Radia ESKA w Zamościu. Reklama dotyczyła firmy KURSOR Piotr Wasak z siedzibą w Lublinie. Reklam ta informowała konsumentów o bezpłatnej nauce w prowadzonych przez tego przedsiębiorcę szkołach w kilku miastach województwa lubelskiego. Z informacji uzyskanych od konsumentów, jak stwierdza Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu wynika, że przedsiębiorca ten stosuje promocje polegające na redukcji opłaty czesnego tylko za poszczególne miesiące w zależności od kierunku kształcenia. Zdaniem Rzecznika treść reklam zamieszczana na antenie radia, plakatach, ulotkach, banerach wypełnia przesłanki praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stanowi nieuczciwą praktykę 2

3 rynkową, o której mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Do pisma załączono mailowy wydruk zawierający treść reklamy radiowej: - Tu mówi czesne z Kursora; - Cześć. Nazywam się czesne i jestem kompletne zero. - Szkoła za free? - Studium policealne i liceum - Zamość, Partyzantów 9. Wydajemy zaświadczenia do ZUS i WKU. Kursor - bezpłatna szkoła - Pamiętaj, u nas czesne to kompletne zero - telefon (084) Wydruk ze strony internetowej informuje o Promocji: Czesne 0 PLN w zależności od kierunku kształcenia oraz miasta, czesne za poszczególne miesiące podlega redukcji w wysokości 100% - więcej informacji w sekretariacie szkoły. Czesne za 50% w ramach bieżącej promocji w Policealnej Szkole dla Dorosłych w Zamościu oferujemy dla wybierających drugi kierunek kształcenia 50% rabatu w opłacie czesnego. Szkoła za free na kierunku technik fryzjerstwa, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik usług kosmetycznych, oraz technik informatyk w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zamościu czesne przez pierwsze 2 miesiące nauki wynosi 0 zł, więcej informacji w sekretariacie Szkoły. Na kierunku technik kucharz, technik florysta, technik spedytor, technik organizacji reklamy w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zamościu czesne wynosi 0 zł przez pierwszy miesiąc nauki - więcej informacji w sekretariacie Szkoły. Na kierunku technik administracji w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zamościu pierwszy semestr gratis. Analiza nadesłanych informacji przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zamościu dała podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) w sprawie reklam stosowanych przez przedsiębiorcę KURSOR Piotr Wasak z siedzibą w Lublinie. W związku z otrzymanym zawiadomieniem o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przedsiębiorca Piotr Wasak poprzez swojego pełnomocnika poinformował, że warunkiem skorzystania z promocji stosowanych przez niego było ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum. Przedsiębiorca wyjaśnił, że nie stosuje żadnych dodatkowych opłat 3

4 na kierunkach gratisowych, a kryterium ustalania kierunków gratisowych to sytuacja w otoczeniu konkurencyjnym i ekonomiczne podstawy istnienia kierunków minimalna ilość uczestników. Reklama Czesne 0% emitowana była w lipcu, sierpniu i wrześniu 2008 r. W związku z tym, że przedsiębiorca nie odpowiedział wyczerpująco na wszystkie zadane pytania przeprowadzono w siedzibie przedsiębiorcy kontrolę przez pracowników Delegatury w Lublinie. W wyniku kontroli uzyskano wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wpis do ewidencji szkól i placówek niepublicznych Miasta Lublina, kopie umów zawieranych z konsumentami w Policealnej Szkole dla Dorosłych KURSOR w Lublinie na różnych kierunkach kształcenia. Ustalono także stan słuchaczy na dzień r. i r. w czterech punktach prowadzenia nauki w Policealnej Szkole dla Dorosłych w Lublinie, Zamościu, Chełmie i w Białej Podlaskiej. Następnie zawiadomiono przedsiębiorcę o zamknięciu postępowania wyjaśniającego i analizie zgromadzonego materiału dowodowego. W wyniku analizy zebranych danych w postępowaniu wyjaśniającym poinformowano przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu, w dniu 27 stycznia 2009 r. Postanowieniem Nr 10/2009 RLU-61-3/09/EW postępowania administracyjnego pod zarzutem naruszenia przez przedsiębiorcę Piotra Wasaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą w Lublinie; zbiorowych interesów konsumentów opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.), tj. bezprawnego działania polegającego na naruszeniu art. 16 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206) poprzez prowadzenie w 2008 r. kampanii reklamowej dotyczącej zasad nauki w Studium Policealnym działającym w Lublinie, Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej U nas czesne kompletne 0, sugerującej nieodpłatną naukę na wszystkich kierunkach tego Studium. W odpowiedzi na wszczęcie postępowania administracyjnego pełnomocnik przedsiębiorcy podniósł, że reklama emitowana przez mocodawcę nie zawierała w swojej treści wszystkich przesłanek niezbędnych do stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji, jako reklama wprowadzająca w błąd i mogąca przez to wpłynąć na decyzję konsumentów, co do nabycia towaru lub usługi. Reklama emitowana w rozgłośniach radiowych, na plakatach, ulotkach nie wpływała w żaden sposób na decyzje przyszłych słuchaczy. Mieli oni do wyboru w każdym z prowadzonych ośrodków bezpłatne kierunki i po zapoznaniu się z ofertą Szkoły mieli możliwość wyboru pomiędzy kierunkami całkowicie bezpłatnymi, kierunkami częściowo płatnymi i kierunkami pełnopłatnymi. Piotr Wasak nie wyczerpuje także swoim działaniem przesłanek nieuczciwej 4

5 praktyki rynkowej, gdyż emitowana reklama w żaden sposób nie była sprzeczna w dobrymi obyczajami, nie zniekształcała w istotny sposób zachowań rynkowych, nie była praktyką wprowadzającą w błąd, jak również nie była agresywną praktyką rynkową W ocenie przedsiębiorcy reklama nie sugerowała bezpłatnej nauki na wszystkich kierunkach Studium. Każdy z przyszłych słuchaczy Szkoły Policealnej przed podpisaniem umowy zapoznawał się z ofertą szkoły w jej siedzibie lub na stronie internetowej i miał możliwość wyboru kierunku nauki jak i konkretnej szkoły. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił w niniejszej sprawie, co następuje: Przedsiębiorca Piotr Wasak prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina. Zgodnie z tym wpisem oznaczenie przedsiębiorcy brzmi: Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor, dalej zwany przedsiębiorcą lub Piotr Wasak. Miejscem wykonywania działalności gospodarczej są miasta Lublin, Biała Podlaska, Zamość i Chełm. Przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej został określony jako: kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane, działalność szkół nauki jazdy. Przedsiębiorca posiada także zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkól i placówek niepublicznych Miasta Lublin, gdzie pod numerem ewidencyjnym 217/P/N wpisano nazwę szkoły Policealna Szkoła dla Dorosłych KURSOR w Lublinie z typem Niepublicznej Szkoły Ponadgimnazjalnej - Szkoły Policealnej (dla dorosłych) wraz z 15 kierunkami kształcenia zawodowego, zwana dalej Szkołą. Oprócz tego przedsiębiorca ten oferuje różnego rodzaju kursy przygotowawcze: kursy do matury, dla klientów indywidualnych (kursy biurowe, komputerowe, zawodowe), szkolenia, kursy dla gimnazjalistów, kursy nauki jazdy, kursy doszkalające dla nauczycieli. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Piotr Wasak posiada Policealne Szkoły dla Dorosłych w czterech miastach województwa lubelskiego; Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Zasady działania tych placówek reguluje Statut Policealnej Szkoły dla Dorosłych KURSOR wprowadzony w 2008 r. Z usług Szkoły mogą skorzystać osoby fizyczne konsumenci, którzy legitymują się ukończeniem szkoły średniej liceum. Nauka prowadzona jest na kierunkach: administracja, bhp, budownictwo, drogownictwo, florystyka, fryzjerstwo, hotelarstwo, informatyka, kosmetyka, kucharz, ochrona, reklama, spedycja, turystyka. Kierunki te znajdowały się w ofercie Szkoły w 2008 r. w czterech miastach województwa lubelskiego: Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu. W zależności od miasta różnie ustalone zostały zasady odpłatności za te same kierunki uwzględniając promocje i kierunki gratisowe. 5

6 I tak: 1. Kierunek Administracja był bez opłat za cały rok nauki (cztery semestry) we wszystkich czterech miastach. 2. Kierunek BHP w Lublinie opłata ustalona była za trzy semestry, w Chełmie wszystkie cztery semestry były bez opłat, w Zamościu kierunku nie było, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze był gratis, a pozostałe trzy semestry były pełnopłatne. 3. Kierunek Budownictwo w Lublinie i Chełmie był pełnopłatny, w Zamościu nie było tego kierunku, a w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze był gratis, pozostałe semestry podlegały opłacie. 4. Kierunek Drogownictwo w Lublinie i Chełmie był pełnopłatny, w Zamościu nie było tego kierunku, a w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze był gratis, pozostałe semestry podlegały opłacie. 5. Kierunek Florystyka w Lublinie i Chełmie pełnopłatny, w Zamościu i Białej Podlaskiej 1m-c w pierwszym semestrze był gratis, pozostałe semestry były pełnopłatne. 6. Kierunek Fryzjerstwo w Lublinie 3 m-ce (pierwszy semestrze) gratis, pozostałe semestry płatne, w Chełmie płatne wszystkie semestry, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry płatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 7. Kierunek Hotelarstwo w Lublinie brak opłaty, w Chełmie wszystkie semestry płatne, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry płatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 8. Kierunek Informatyk w Lublinie I semestr gratis, pozostałe trzy semestry płatne, w Chełmie brak opłaty, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 9. Kierunek Kosmetyka w Lublinie 3 m-ce (pierwszy semestr ) gratis, pozostałe trzy semestry pełnopłatne, w Chełmie wszystkie cztery semestry pełnopłatne, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 10. Kierunek Kucharz w Lublinie 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Chełmie wszystkie cztery semestry pełnopłatne, w Zamościu 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 6

7 11. Kierunek Ochrona w Lublinie i Chełmie brak opłaty, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m- c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 12. Kierunek Reklama w Lublinie brak opłat, w Chełmie cztery semestry pełnopłatne, w Zamościu i Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 13. Kierunek Spedytor w Lublinie i Chełmie brak opłat, w Zamościu i Białej Podlaskiej 1 m-c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. 14. Kierunek Turystyka w Lublinie i Chełmie brak opłat, w Zamościu 2 m-ce w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne, w Białej Podlaskiej 1 m- c w pierwszym semestrze gratis, pozostałe semestry pełnopłatne. Od 04 stycznia 2008 r. do 05 maja 2009 r. emitowana była w lokalnych rozgłośniach radiowych- Radio Eska Zamość, Radio Bon Ton Chełm, Radio Eska Lublin, Radio er, na terenie Lublina, Chełma, Zamościa reklama w postaci spotu o treści: Lektor : Tu mówi czesne z Kursora Głos1: Cześć, nazywam się Czesne i jestem kompletne zero Głos 2: szkoła za Free? Lektor: Studium policealne Kursor Zamość, Partyzantów 9 - wydajemy zaświadczenia do ZUC i WKU - KURSOR Bezpłatna szkoła, Głos1 : pamiętaj u nas czesne to kompletne zero! Lektor: telefon Identyczna treść reklamy emitowana była w Lublinie i Zamościu, z tym, że zmianie ulegał adres szkoły i telefon stosownie do siedziby szkoły w danym mieście. W rozgłośni radiowej Radio Bon Ton w Chełmie reklama o treści: Tu mówi czesne z KURSORA Kobieta: Cześć nazywam się czesne i jestem kompletne zero. Mężczyzna: Szkoła za free??? Lektor: Studium Policealne i Liceum, Chełm ul. Hrubieszowska 37 Wydajemy zaświadczenia dla ZUS i WKU. Kursor bezpłatna szkoła 7

8 Kobieta: Pamiętaj u nas czesne to kompletne zero. Mężczyzna: telefon Emisja tej reklamy była od 27 maja 2008r. do 10 lutego 2009 r. Radio Eska Zamość reklama o treści: Tu mówi czesne z KURSORA: Cześć, nazywam się czesne i jestem kompletne zero, Szkoła za Free? Studium Policealne i Liceum KURSOR, Zamość, Partyzantów 9, wydajemy zaświadczenia do ZUS i KRUS, Pamiętaj u nas czesne to kompletne zero, dotyczy bezpłatnych kierunków. Szczegóły w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej, informacja nie stanowi oferty handlowej. U nas czesne to kompletne zero, telefon Emisja tej reklamy była od 24 grudnia 2008 r. do 02 lutego 2009 r. Radio Eska Lublin reklama o treści: Lektor : Tu mówi czesne z Kursora Głos1: Cześć, nazywam się Czesne i jestem kompletne zero Głos 2: szkoła za Free? Lektor: Studium policealne Kursor Zamość, Partyzantów 9 -wydajemy zaświadczenia do ZUC i WKU - KURSOR Bezpłatna szkoła, Głos1 : pamiętaj u nas czesne to kompletne zero! Lektor: Studium i Liceum w Lublinie, ul. Narutowicza 62 telefon Reklam emitowana była od 04 stycznia 2008 r. do 05 maja 2009 r. Regionalne rozgłośnie radiowe zapytane na okoliczność emitowania przedmiotowych reklam potwierdziły ich treść zgodnie z powyższym zapisem. Oprócz wskazanych wyżej emisji spotów reklamowych w rozgłośniach radiowych prowadzono w 2008 r. akcję reklamową w gazetach: Super Tydzień Chełmski w Chełmie i Słowo Podlasia w Białej Podlaskiej. Ukazały się tam reklamy o treści: Logo firmy KURSOR POLICEALNE STUDIUM U nas Czesne to kompletne 0. Następnie wymienione są kierunki: ochroniarz, administracja, spedytor, informatyka, fryzjerstwo, kosmetyka, kucharz, florystyka, budownictwo, drogownictwo, bhp, reklama, turystyka, hotelarstwo. Na reklamie widnieje informacja o wydawaniu zaświadczeń do ZUS i WKU, adresy szkół z numerem telefonu i adresem strony WWW. 8

9 Z informacji przedstawionych przez przedsiębiorcę wynika, że reklama o powyższej treści dostępna była także poprzez akcje ulotkowe organizowane w poszczególnych miastach, gdzie działa Piotr Wasak, ekspozycję plakatów reklamowych w środkach komunikacjach miejskich, na słupach ogłoszeniowych, roweru reklamowego. W 2009 r. przedsiębiorca reklamował w formie ulotek i plakatów reklamowych ofertę Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu gdzie 13 kierunków kształcenia: ochroniarz, administracja, spedytor, informatyka, fryzjerstwo, kosmetyka, kucharz, florystyka, budownictwo, drogownictwo, bhp, reklama, turystyka i hotelarstwo były kierunkami bezpłatnymi. Informacja o tym widniała na ulotkach reklamowych i miała treść: Dotyczy bezpłatnych kierunków, szczegóły w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej. Informacja nie stanowi oferty handlowej. Prezes UOKiK zważył w niniejszej sprawie, co następuje: AD. I Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przesłankami stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są: Ad.1 1) działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, 2) noszące znamiona bezprawności, 3) godzące w zbiorowe interesy konsumentów. Art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod pojęciem przedsiębiorcy rozumie przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zmianami ). Art. 2 tej ustawy zawiera definicję działalności gospodarczej - jako zarobkowej działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej, usługowej oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych, a także działalności zawodowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 tej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przepisy tej ustawy wskazują również na konieczność uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, gdy działalność taką podejmuje osoba fizyczna. Piotr Wasak jest przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina i prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Wasak Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor. Działalność ta 9

10 obejmuje, jak wykazało postępowanie dowodowe różne formy, a jedną z nich jest prowadzenie Policealnej Szkoły dla Dorosłych, która została wpisana do specjalnego rejestru tego typu szkół prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublina. Ta forma działalności prowadzona jest przez przedsiębiorcę Piotra Wasak w czterech miastach województwa lubelskiego- Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Stąd Prezes UOKiK uznał, że spełniona została pierwsza przesłanka niezbędna do stwierdzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Ad. 2 Druga z przesłanek jest spełniona, gdy oceniane zachowanie jest bezprawne. Bezprawność tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Pojęcie porządek prawny obejmuje nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej, a także nakazy i zakazy wynikające z norm moralnych i obyczajowych określanych jako zasady współżycia społecznego. Bezprawność jest czynnikiem obiektywnym, niezależnym od występowania szkody czy zamiaru podmiotu dopuszczającego się działań bezprawnych. Przepis art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że za praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów uważa się bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. Zakwestionowane przez Prezesa UOKiK i potwierdzone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego działania Piotra Wasaka dotyczące stosowania w okresie od 04 stycznia 2008 r. do dnia 05 maja 2009 r. reklamy dotyczącej zasad korzystania z usług Policealnej Szkoły dla Dorosłych KURSOR w czterech miastach województwa lubelskiego stanowiły reklamę wprowadzającą w błąd. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona w sposób uczciwy i nie może naruszać interesów konsumentów. Nakaz wykonywania działalności gospodarczej z poszanowaniem słusznych interesów konsumentów stanowi nową klauzulę generalną i zakłada obowiązek wykonywania przez przedsiębiorców tej działalności uczciwie i lojalnie - Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Cezary Kosikowski, Lex Polonica art. 17. Obowiązek informowania partnera o istotnych (z jego punktu widzenia) okolicznościach dotyczących kontraktu, jego przedmiotu i treści, a także powinność czynienia tego w sposób prawdziwy, rzeczowy i kompletny - jest cechą generalną prawa umów i wypływa z obowiązku lojalnego kontraktowania. Kontrahentem konsumenta jest zawsze zawodowiec, profesjonalista. Od znawcy, profesjonalisty wymaga się więcej aniżeli od laika. Znawca musi być kompetentny tzn. reprezentować odpowiedni poziom wiedzy, aby mógł udzielać informacji, 10

11 udzielając jej musi zachować się odpowiednio starannie, tak aby poziom informacji udzielonej odpowiadał tej wiedzy, odniesionej do konkretnej sytuacji. Źródłem informacji, jakie uzyskuje konsument o towarze, usłudze są wszelkie informacje w tym także informacje reklamowe stanowiące ofertę skierowaną do konsumentów w celu zachęcenia ich do skorzystania z usług przedsiębiorcy, który taką akcję reklamową podejmuje. Nieuczciwa lub nierzetelna reklama oznacza zachowanie prowadzące do wywołania błędu u konsumenta, a więc fałszywego odzwierciedlenia rzeczywistości w świadomości osoby, do której jest skierowana, jak również może zostać osiągnięta przez przemilczenie, zaniechanie poinformowania o faktycznym stanie rzeczy. Z wprowadzeniem w błąd przez reklamę mamy do czynienia wówczas, gdy powstałe na podstawie reklamy wyobrażenia nie są zgodne ze stanem faktycznym. Z reklamą taką mamy do czynienia w przypadku takiego ukształtowania znaku towarowego lub jego części, przerobienia sloganu, zewnętrznej formy produktu, czy zamieszczenia na nim informacji, które mogą wywołać mylne wyobrażenie, co do faktycznych zasad prowadzonych usług, sprzedaży, czy cech produktu. Zgodnie z orzecznictwem nie wymaga się, aby konsumentowi przyrzekać specjalną korzyść z tytułu reklamowanego towaru, czy usługi. Wystarczy, gdy wierzy on, że reklamowany towar, usługę można nabyć korzystniej od innego towaru P. Białołęcki, H. Tuchołka Nieuczciwa lub zakazana reklama, C.H. Beck Warszawa 2002 r. Decydujące znaczenie przy reklamie mają wyobrażenia adresatów reklamy a nie życzenia, czy przeświadczenia reklamodawcy, co do treści jej przekazu. Pod uwagę brane jest rozumienie reklamy przez jej adresatów przyjmując ich poziom adekwatny do treści zawartych w reklamie i kręgu odbiorców. Kryterium uznania reklamy za nieuczciwą i wprowadzającą w błąd stanowi wrażenie, jakie wywiera ona na przeciętnym odbiorcy, do którego jest skierowana. W niniejszy postępowaniu administracyjnym ustalono, że Piotr Wasak prowadził akcje reklamujące swoje usługi w zakresie możliwości kształcenia w Szkole Policealnej dla Dorosłych (Studium) w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Reklama oferująca usługi tych Szkół prowadzona była w różnych formach: spoty radiowe, ulotki, banery, reklamy w lokalnych środkach komunikacji miejskiej, rozgłośniach radiowych, przy pomocy roweru reklamowego, plakatów. Oferta zawierała w sobie informacje zachęcające do podjęcia bezpłatnej nauki na kilkunastu kierunkach zawodowych. Informacją, która była podkreślana i która dominuje w tych reklamach to informacja dotycząca braku opłat za naukę U nas czesne to kompletne 0%, szkoła za free, Kursor - bezpłatna szkoła. Z treści tych informacji należy wnioskować, że przedsiębiorca oferuje kształcenie bezpłatne, nie ponosi się kosztów czesnego (jest to podstawowa opłata obowiązująca konsumenta w szkołach, gdzie nauka podlega opłacie). Informacja takiej treści zamieszczona w reklamach gazetowych, na ulotkach reklamowych, plakatach, banerach, rowerze reklamowym obok, której wymienione 11

12 są kierunki, jakie oferują Policealne Szkoły dla Dorosłych KURSOR w czterech miastach województwa lubelskiego wskazywały jednoznacznie na możliwość podjęcia nauki na tych kierunkach bez jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez kształcącego się konsumenta. Na takie rozumienie reklam wskazują określenia (czesne kompletne zero, bezpłatna szkoła, szkoła za free- potocznie rozumiane jako wolne od opłat). Tymczasem ustalone przez Piotra Wasaka zasady nauki na kierunkach prowadzonych we wszystkich Szkołach Policealnych dla Dorosłych KURSOR znacznie odbiegały od zasad zawartych w reklamach. Po pierwsze wszystkie reklamy wskazywały na takie same zasady dotyczące braku opłat na wszystkich oferowanych kierunkach w poszczególnych miastach (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość), gdzie działały Policealne Szkoły dla Dorosłych KURSOR. Tymczasem, gdy konsument po zapoznaniu się treścią reklam rozpowszechnianych na jego terenie udawał się do Szkoły otrzymywał zupełnie inne informacje o zasadach nauki na poszczególnych kierunkach. Okazywało się, że tylko niewielka ilość kierunków (dwa, trzy) są bezpłatne, natomiast na większości kierunków obowiązuje opłata bądź to z zastosowaniem promocji obejmującej semestr, 1 czy 2 miesiące nie płacenia czesnego, bądź kierunek jest pełnopłatny i nie podlega żadnym promocjom. Po drugie zasady stosowania promocji jedno czy dwu miesięcznych na poszczególnych kierunkach i kierunki objęte barkiem opłaty były różne w poszczególnych miastach, gdzie działa przedsiębiorca. Tym samym stosowane reklamy nie dość, że były niezgodne z faktycznie stosowanymi zasadami korzystania z usług przedsiębiorcy to dodatkowo ich jednolita treść nie była zgodna ze zróżnicowaną ofertą stosowaną przez Piotra Wasaka w praktyce, w poszczególnych miastach, w zależności od zainteresowania potencjalnych konsumentów, ale również, jak wskazał przedsiębiorca od zachowań jego konkurentów na tym rynku. Wobec powyższego należy uznać, że podawanie konsumentom przez Piotra Wasaka w stosowanych przez niego w różnych formach reklamowych w okresie od 4 stycznia 2008r. do 5 maja 2009 r. informacji wskazujących na możliwość bezpłatnej nauki w Policealnej Szkole dla Dorosłych KURSOR działającej w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu na wszystkich kierunkach zawodowych oferowanych w tych Szkołach, gdy w rzeczywistości nauka bezpłatna oferowana była tylko na znikomej ilości kierunków (na większości stosowano czasowe promocje w postaci 1 lub 2 miesiąca zwolnienia z opłaty czesnego) była reklamą, która wprowadzała konsumentów w błąd, co do warunków korzystania z usług tego przedsiębiorcy. Nie można się w tym miejscu zgodzić z twierdzeniami pełnomocnika przedsiębiorcy, że reklamy zawierały tylko ogólne informacje o możliwości bezpłatnego kształcenia, a konsument w Szkole dostawał pełną i rzetelną informację o zasadach nauki. Treść reklam (zarówno radiowych, jak i papierowych) stosowanych przez Piotra Wasaka nie pozostawia wątpliwości, co do oferowania bezpłatnego kształcenia niezależnie od kierunku zawodowego, który konsument wybierze. Podawanie z naciskiem i kilkukrotnie informacji- 12

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-2/12/MF Warszawa, dn. 28 grudnia 2012 r. DECYZJA NR DDK-3/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER DDK-61-18/14/MF Warszawa, dn. 20 lipca 2015 r. DECYZJA NR DDK-12/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-5/13/AŻ Warszawa, dn. 20 kwietnia 2015 r. DECYZJA Nr RWA- 2/2015 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT-61-36/13/BP Katowice, dn. 12 września 2014 r. DECYZJA Nr RKT 28/2014 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-10/09/PM Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK - 7/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 12/2011

DECYZJA nr RPZ 12/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/5/11/AR

Bardziej szczegółowo

Edyta Rutkowska-Tomaszewska *

Edyta Rutkowska-Tomaszewska * 65 * Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK Spis treści

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

REKLAMA PARABANKÓW RAPORT Z KONTROLI REKLAM POZABANKOWYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH OFERUJ CYCH PO YCZKI KONSUMENTOM

REKLAMA PARABANKÓW RAPORT Z KONTROLI REKLAM POZABANKOWYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH OFERUJ CYCH PO YCZKI KONSUMENTOM REKLAMA PARABANKÓW RAPORT Z KONTROLI REKLAM POZABANKOWYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH OFERUJ CYCH PO YCZKI KONSUMENTOM Poznañ, maj 2013 r. Raport został opracowany przez Delegaturę UOKiK w Poznaniu 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-4/2011/WS

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-1/08/AH Warszawa, dn. 28 sierpnia 2008 r. DECYZJA NR DDK 17/2008 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ -61/46/13/PG

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr RBG-18/2012

Decyzja Nr RBG-18/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. (52) 345-56-44, Fax (52) 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG-411-01/12/MB-Sz Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-411-4/11/BR- 9 /11 Kraków, dn. 14 listopada 2011r. DECYZJA Nr RKR- 43 /2011 I. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 grudnia 2012 roku. DECYZJA nr RPZ 46/2012

Poznań, dnia 28 grudnia 2012 roku. DECYZJA nr RPZ 46/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/12/AR/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-11/13/HK Gdańsk, dnia 31 grudnia 2013r. DECYZJA NR RGD.37/2013 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań Edyta Rutkowska-Tomaszewska Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań 1. Wprowadzenie Dobrze funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT

OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT Warszawa, czerwiec 2013 r. OPŁATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT Warszawa, czerwiec 2013 roku 1 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Delegatura w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia 2012r. RLU-411-2/12/IM p.o. Decyzja RLU Nr 30/12

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Delegatura w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia 2012r. RLU-411-2/12/IM p.o. Decyzja RLU Nr 30/12 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-MAIL: LUBLIN@UOKIK.GOV.PL RLU-411-2/12/IM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW KONSUMENTÓW W WYBRANYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

RAPORT DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW KONSUMENTÓW W WYBRANYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ RAPORT DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW KONSUMENTÓW W WYBRANYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ Warszawa, maj 2010 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1.

Bardziej szczegółowo