Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja"

Transkrypt

1 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja (zwaną dalej "Loterią"). Loteria pod nazwą: Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja może być promowana na antenie Radia VOX FM oraz w komunikatach sms również pod hasłem Twój Szczęśliwy numer. 2 Podmiot urządzający Loterię. Organizatorem Loterii jest DWA Sp. z o.o. adres: Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości złotych, NIP , (zwana dalej Organizatorem). 3 Nazwa organu wydającego zezwolenie. Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 4 Obszar, na którym jest urządzana Loteria: Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 5 Czas trwania Loterii Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia od 22 września 2014 roku do 17 listopada 2014 roku. 6 Rodzaj nagród i wartość puli nagród. 1. W Loterii są przyznane następujące nagrody (zwane w Regulaminie: Nagrody / Nagroda ): a) nagrody podstawowe, zwane w Regulaminie: Nagrody Podstawowe, b) nagrody dodatkowe, zwane w Regulaminie: Nagrody Dodatkowe lub w przypadku Rundy Specjalnej- Nagrody Dodatkowe-Specjalne.

2 2. Nagrody Podstawowe stanowią nagrody pieniężne w wysokości zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda lub w wysokości zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku decyzji Organizatora o podwyższeniu kwoty Nagrody Podstawowej, o czym Uczestnicy Loterii każdorazowo są informowani na antenie Radia VOX FM i/lub w komunikacji SMS. Podwyższenie kwoty Nagrody Podstawowej może wystąpić maksymalnie 4 razy w trakcie Loterii. Łączna maksymalna pula wszystkich Nagród Podstawowych wynosi zł (słownie: sto cztery tysiące złote) brutto. 3. Nagrody Dodatkowe stanowią nagrody pieniężne, w wysokości zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda lub jego wielokrotność, w tym rozumieniu, że w przypadku, gdy Nagroda Dodatkowa nie jest przyznana podczas danej Rundy, to cała kwota Nagrody Dodatkowej przechodzi do kolejnej Rundy, a zatem kwota Nagrody Dodatkowej w kolejnych Rundach jest powiększana każdorazowo o kwotę w wysokości zł (słownie: jednego tysiąca złotych) lub jej wielokrotność, do czasu, aż Nagroda Dodatkowa jest przyznana (kumulacja). W przypadku, gdy Nagroda Dodatkowa jest przyznana podczas danej Rundy, to w następnej Rundzie wysokość Nagrody Dodatkowej wynosi zł (jeden tysiąc złotych). Organizator każdorazowo informuje Uczestników o wysokości Nagrody Dodatkowej, kwocie kumulacji na antenie Radia VOX FM i/lub w komunikacji SMS. Łączna pula wszystkich Nagród Dodatkowych (w tym - Nagród Dodatkowych-Specjalnych ) wynosi zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) brutto. 4. Łączna pula wszystkich Nagród w Loterii wynosi ,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) brutto. 5. W przypadku nagrody o wartości powyżej kwoty 2280zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) brutto, Organizator dokonując wypłaty nagrody potrąca z nagrody kwotę równą podatkowi od nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego czyli 10% wartości tej nagrody. 6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie. 7. Zgodnie z art. 20 ustawy o grach hazardowych Organizator jest obowiązany na żądanie Laureata loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. 7 Zasady prowadzenia Loterii. 1. Uczestnikami Loterii (zwanymi dalej Uczestnikami / Uczestnikiem ), mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki Regulaminu, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub, które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu. 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy TIME S.A, Radio Eska Rock S.A., Porozumienie Radiowe Poznań Sp. z o.o. 3. Warunkiem udziału w Loterii jest wysłanie w okresie od 22 września 2014 r od godz. 06:00 do 17 października 2014r nie później niż do godz 14:09:59 zwanym dalej Okresem Zgłoszeń", SMS-a ze

3 zgłoszeniem do Loterii na numer zgłoszeniowy tj. 7269, o treści zawierającej hasło w postaci odpowiedniej cyfry od 0 do 9 ( Cyfra ) lub hasło w postaci wyrazu CHCE, TAK, NIE OK, MAM JEST POTWIERDZAM ZGODA BONUS, PREMIA, DWA DAJ KUMULACJA, DODAJ JOKER, SUPER, EXTRA, EKSTRA, PREMIA SZANSA, LOSY, LOS WYGRANA, GRA RUNDA KASA, BIORE, GRAM, CYFRY WCHODZE KONTAKT, ODBIERAM ZADZWON AKTYWACJA, AKTYWUJE ( Wyraz ) zgodnie z postanowieniami ust. 10,11,12 poniżej lub w przypadku ogłoszonej Rundy Specjalnej zgodnie z postanowieniami ust. 18 poniżej hasło w postaci odpowiedniej cyfry od 0 do 9 ( Cyfra ), Wyrazu lub słowa ogłoszonego na antenie VOX FM lub/i w komunikacji sms. 4.Koszt całkowity wysłania jednego SMS-a na numer premium sms 7269 wynosi 2,00 zł netto/2,46 zł brutto. 5. Przesłanie wiadomości SMS w sposób i na zasadach określonych w ust. 3 jest rozumiane jako dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii, w dalszej części Regulaminu zwanego Zgłoszeniem. 6. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny. 7. Każde prawidłowe Zgłoszenie, jest rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora i bierze udział w Loterii. W efekcie osoba, która przesłała prawidłowe Zgłoszenie, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego wpłynęło Zgłoszenie do loterii. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. 8. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnych Zgłoszeń do loterii (do poszczególnych jej Rund), zgodnie z warunkami Regulaminu. Ponadto Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) oraz bonusów, w których przesłane Zgłoszenie w odpowiedzi na informację przesłaną przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS jest zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą liczbą uprawnień do udziału w losowaniu. W takim przypadku, Zgłoszenie przesłane w określonym przedziale czasowym jest zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora, jako więcej niż jedno uprawnienie do udziału w losowaniu. Zwiększenie liczby uprawnień do udziału w losowaniu, w związku z wysłaniem Zgłoszenia dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia liczby uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej liczby uprawnień biorących udział w losowaniu tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o liczby dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy są informowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS. 9. W odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje niezwłocznie od Organizatora bezpłatną wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, jest zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. SMS zawiera informację kto jest organizatorem, że loteria jest przeznaczona dla osób które ukończyły 18 rok życia, koszt SMS-a i gdzie jest dostępny regulamin.

4 10. W okresie przyjmowania Zgłoszeń, tj. w okresie od 22 września 2014 roku od godz. 06:00 do 17 października 2014 roku do godz. 14:09:59, prowadzone są na antenie Radia VOX FM rundy ( Rundy ), w wyznaczonych przez Organizatora przedziałach czasowych, podczas których Uczestnicy mogą ubiegać się o Nagrody (łącznie 88 (osiemdziesiąt osiem) Rund). Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania przedziału czasowego danej Rundy oraz liczb przypisanych do danej Rundy. Rundy mogą być prowadzone w trakcie jednego dnia, z dnia na dzień lub jako rundy weekendowe np. trwające od piątku do poniedziałku. Czas trwania poszczególnych Rund jak również Cyfra/Cyfry przypisane do danej Rundy są ogłaszane na antenie Radia VOX FM i/lub w komunikatach SMS. Cyfra/Cyfry przypisane do danej Rundy są definiowane przez Organizatora przed rozpoczęciem danej Rundy. 11. Posiadanie przez Uczestnika przynajmniej jednej Cyfry przypisanej do danej rundy w numerze telefonu (MSISDN) i wysłanie Cyfry lub Wyrazu o których mowa w ust.3 z tego numeru telefonu (MSISDN) pod numer 7269 w trakcie trwania danej Rundy uprawnia danego Uczestnika do udziału w losowaniu Nagrody Podstawowej. 12. Udział w danej Rundzie biorą Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie, w czasie trwania danej Rundy. Przesłanie prawidłowego Zgłoszenia po terminie zakończenia danej Rundy lub przesłanie zgłoszenia w czasie trwania Rundy z numeru telefonu w którym nie występuje Cyfra/Cyfry przypisana do danej rundy, uprawnia Uczestnika do udziału w najbliższej Rundzie, do której jest przypisana Cyfra/Cyfry, która zawiera się w numerze telefonu (MSISDN) Uczestnika. 13. Po zakończeniu każdej z Rund odbywa się losowanie Uczestnika pretendującego do Nagrody Podstawowej, na zasadach określonych w 8 Regulaminu. 14. W okresie od 22 września 2014 roku do 17 października2014 roku osoba prowadząca audycję na antenie Radia VOX FM podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym przez Organizatora podczas losowania, o którym mowa w 8 Regulaminu dla danej Rundy. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego z tym Uczestnikiem wyłonionym podczas losowania, to traci on prawo do Nagrody Podstawowej, a osoba prowadząca audycję na antenie Radia VOX FM podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem z 5-cio osobowej listy rezerwowej do Nagrody Podstawowej. Opisane powyżej próby nawiązania połączenia z Kandydatem z listy rezerwowej pretendującym do Nagrody Podstawowej są podejmowane w danej Rundzie aż do wyczerpania listy kandydatów rezerwowych. Próby połączenia z Kandydatami z listy rezerwowej odbywają się zgodnie z kolejnością ich wylosowania. 15. Uczestnik wyłoniony przez Organizatora podczas losowania, o którym mowa w 8 Regulaminu, odbierając połączenie telefoniczne inicjowane przez osobę prowadzącą audycję (o której mowa w ust. 14) i biorąc udział w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM uzyskuje prawo do Nagrody Podstawowej ( Laureat ) oraz ma możliwość ubiegania się o Nagrodę Dodatkową. Jeżeli nie powiedzie się próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym podczas losowania ani z żadnym z 5 Kandydatów z listy rezerwowej Uczestników to dalsze próby ustalenia Laureata nie są podejmowane, a Nagroda Podstawowa zostanie do dyspozycji Organizatora. Kandydaci z listy rezerwowej są wykorzystywani tylko w przypadku opisanym w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu. W przypadku gdy jest realizowane połączenie z Laureatem wyłonionym

5 podczas losowania, to nie dochodzi do prób połączenia z kandydatami z listy rezerwowej i tym samym nie nabywają oni prawa do nagrody. 16.Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki), nagłe przerwanie połączenia przed wejściem na antenę lub w trakcie połączenia na antenie z przyczyn leżących po stronie Laureata np. w wyniku utraty zasięgu, wyczerpania baterii telefonu komórkowego etc. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z osobą wyłonioną w drodze losowania i pretendującą do Nagrody. 17. Gra o Nagrodę Dodatkową danej Rundy odbywa się na antenie Radia VOX FM w trakcie audycji na żywo. Laureat Nagrody Podstawowej, wyłoniony podczas losowania, o którym mowa w 8 Regulaminu, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez osobę prowadzącą audycję i bierze udział w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM przystępuje do drugiego etapu Rundy w celu wygrania nagrody Dodatkowej. Zadaniem Laureata Nagrody Podstawowej w drugim etapie Rundy jest podanie prowadzącemu audycje wybranego przez siebie szczęśliwego numeru spośród cyfr od 0 do 9. Osoba prowadząca audycję otwiera kopertę przydzieloną przez Organizatora do drugiego etapu danej Rundy, w której znajduje się automatycznie wcześniej wygenerowany (wylosowany) przez system teleinformatyczny Organizatora dla drugiego etapu danej Rundy numer spośród cyfr od 0 do 9 (Numer z koperty). Losowanie numerów do kopert odbywa się przed rozpoczęciem pierwszego losowania. Numery są losowane i wkładane do kopert a koperty są zalakowane. Otwieranie kopert odbywa się na żywo w trakcie audycji w drugim etapie danej Rundy. Wylosowany Numer z koperty dla każdej z Rund jest przechowywany w zapieczętowanej kopercie, którą osoba prowadząca audycję na żywo otwiera podczas rozmowy z Laureatem podczas audycji na antenie Radia VOX FM po wyłonieniu Laureata nagrody podstawowej danej Rundy. Następnie, osoba prowadząca audycję weryfikuje, czy podany przez Laureata szczęśliwy numer jest tożsamy z Numerem z koperty, przydzielonej do drugiego etapu danej Rundy. W przypadku, gdy podany przez Laureata szczęśliwy numer nie jest tożsamy z Numerem z koperty przydzielonej do drugiego etapu danej Rundy, Nagroda Dodatkowa nie jest przyznawana, a kwota tej Nagrody Dodatkowej przechodzi do drugiego etapu kolejnej Rundy i powiększa kwotę Nagrody Dodatkowej w kolejnej Rundzie. 18. Organizator może postanowić, że przyznanie Nagrody Dodatkowej w wybranej przez Organizatora Rundzie odbywa się na innych zasadach (w tzw. Rundzie Specjalnej). W takim przypadku Laureatowi Nagrody Podstawowej danej Rundy jest przyznawana Nagroda Dodatkowa (zwana nagrodą dodatkową-specjalną) z pominięciem procedury, która została opisana w ust.17 powyżej polegającej na weryfikacji szczęśliwego numeru Uczestnika z Numerem z koperty. Informacja o przyznaniu nagrody dodatkowej-specjalnej zamiast nagrody dodatkowej w danej rundzie jest ogłaszana na antenie Radia VOX FM i/lub w komunikatach sms i dodatkowo taka Runda w celu odróżnienia jest nazwana Rundą Specjalną, a Nagroda Dodatkowa w Rundzie Specjalnej jest nazwana Nagrodą Dodatkową - Specjalną. 19. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, nie więcej niż 5 (pięć dodatkowych bezpłatnych wiadomości w każdym dniu trwania Loterii, w odpowiedzi na jedno Zgłoszenie przesłane

6 przez Uczestnika. Dodatkowe wiadomości SMS zawierają informacje o przebiegu Loterii oraz możliwości uzyskania nagród w Loterii. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa powyżej, winien wysłać wiadomość SMS o treści Rezygnacja na nieodpłatny numer Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści oznacza, że Organizator powstrzymuje się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości SMS o treści Rezygnacja nie oznacza pozbawienia Uczestnika prawa udziału w losowaniu nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji następuje nie później, niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora na numer wiadomości SMS o treści: Rezygnacja. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS o wskazanej powyżej treści skutkuje zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika. 20. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS są dla Uczestnika wolne od opłat. 21. Uczestnik na każdym etapie gry ma możliwość rezygnacji z udziału w Loterii, poprzez wysłanie SMS o treści Stop na nieodpłatny numer telefonu Usunięcie numeru telefonu danego Uczestnika z Loterii następuje nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora powyższej wiadomości SMS. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS na wskazany numer telefonu o wskazanej powyżej treści skutkuje rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Loterii. 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane są przez osoby nieuprawnione. 23. Przed przystąpieniem do loterii, Uczestnik winien jest zapoznać się z niniejszym regulaminem a biorąc w niej udział oznacza, że akceptuje zasady w nim zawarte. 8 Zasady, miejsce i termin wyłaniania Laureatów nagród 1. Laureaci Nagród podstawowych w Loterii, wyłaniani są w drodze losowania, przez Organizatora. Losowania przeprowadzane są w biurze Organizatora (02-495, Warszawa Al. Jerozolimskie 81) za pomocą programu losującego zawierającego aplikację umożliwiającą losowanie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które eliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Laureatów. 2. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody Podstawowej dla danej Rundy biorą udział, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7 ust. 12 Regulaminu, wszystkie zgłoszenia Uczestników, które zostały dokonane dla danej Rundy. 3. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody Podstawowej wyłaniany jest jeden Laureat i dodatkowo 5 (pięciu) - Kandydatów rezerwowych. 4. Nagroda Podstawowa w danej Rundzie przyznawana jest temu Laureatowi, który jest wyłoniony podczas losowania, odebrał połączenia telefoniczne inicjowane przez prowadzącego audycję w Radiu VOX FM oraz wziął udział w audycji na żywo ( Laureat ).

7 5. Losowania uczestników pretendujących do Nagród Podstawowych, w sposób opisany powyżej, odbywają się począwszy od 22 września 2014 r do 17 października 2014 roku nie później niż do godz 14:10 zgodnie z poniższym harmonogramem. W każdy poniedziałek, środę i piątek od dnia r. do dnia r. odbywają się 4 losowania w następujących godzinach: 8:30, 10:30, 12:30, 14:10. W każdy wtorek i czwartek od dnia r. do dnia r. odbywa się 5 losowań w następujących godzinach: 7:30, 9:30, 11:10, 13:30, 15:30. Dane losowanie kończy przyjmowanie zgłoszeń do danej Rundy i rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do Rundy kolejnej, z wyjątkiem ostatniego losowania w dniu o godz , które kończy przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii. 6. Nagroda Dodatkowa przyznawana jest temu Laureatowi, który spełnia warunki określone w 7 pkt. 17 z zastrzeżeniem 7 pkt Przyznawanie Nagród Dodatkowych, (w tym nagród Dodatkowych-Specjalnych) odbywa się począwszy od 22 września 2014 roku do 17 października 2014 roku. 8. Organizator zastrzega, że każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagradzany tylko jednokrotnie w ramach puli Nagród Podstawowych oraz Nagród Dodatkowych (w tym Nagród Dodatkowych Specjalnych), nawet w przypadku, gdy dokonał Zgłoszeń w Loterii z więcej niż jednego numeru telefonu. 9. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem następuje poprzez numer telefonu (MSISDN), z którego dokonał Zgłoszenia. 10. Wyłanianie Laureatów jest zakończone do dnia 17 października 2014 roku. W przypadku gdy do dnia 17 października 2014 nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 11. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów na stronie internetowej: przez cały okres trwania Loterii oraz po jej zakończeniu. Na liście publikowane jest imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do wiadomości listy Laureatów na antenie Radia VOX FM w czasie trwania Loterii. Na antenie mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym wypadku, podane jest wyłącznie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. 12. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządza protokoły. 13. Protokoły losowań dostępne są na żądanie Uczestnika Loterii w biurze Organizatora w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii. 9 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powołał

8 Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii, posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. 10 Sposób i termin ogłaszania wyników 1. O uzyskaniu Nagrody Podstawowej oraz ewentualnie Nagrody Dodatkowej (w tym Nagrody Dodatkowej Specjalnej) Laureaci są informowani w trakcie udziału w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM, przez osobę prowadzącą audycję. 2. O sposobie odbioru Nagrody Laureaci są powiadamiani przez przedstawiciela Organizatora telefonicznie, po zakończeniu audycji na żywo, w tym samym dniu, lub w dniu następnym licząc od dnia, w którym Laureat uzyskał Nagrodę, pod numer telefonu (MSISDN), za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszenia do Loterii. 3. W trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, o której mowa powyżej, Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania lub numer konta oraz złożyć oświadczenie, że jest osobą która ukończyła 18 ty rok życia. 4. Organizator zastrzega, że podane przez Laureata dane osobowe są weryfikowane, w celu potwierdzenia jego prawa do Nagrody, jak również, że Laureat jest zobowiązany do przesłania pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią. 5. W trakcie rozmowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, Laureat jest informowany o obowiązku przesłania na adres Organizatora oświadczenia zawierającego: dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość, pesel), numer telefonu komórkowego, z którego wysłał zgłoszenie SMS, oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii, w tym oświadczenia, że nie jest się osobą o której mowa w 7 ust. 2 Regulaminu. numer konta bankowego, na które ma być przesłana Nagroda Podstawowa i/lub Nagroda Dodatkowa; w przypadku, gdy Laureat nie posiada konta bankowego, musi wskazać adres, na jaki ma być przesłany przekaz pocztowy, z zastrzeżeniem, iż Organizator wydaje nagrody przekazem pocztowym do wysokości 2000zł w przypadku wygrania Nagrody w wysokości co najmniej zł, Laureat zobowiązany do dodatkowo do podania numeru dowodu osobistego. zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią Oświadczenia, które dotrą do Organizatora po dniu 24 października 2014 roku nie są uwzględniane, nawet pomimo ich formalnej poprawności odnośnie treści. W przypadku, gdy Laureat danej Nagrody, nie prześle w określonym terminie ww. oświadczeń, traci prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.

9 Wzór formularza z warunkami jakie musi spełnić Laureat, który otrzymał prawo do Nagrody Podstawowej i/lub Nagrody Dodatkowej znajduje się na stronie internetowej Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane. 6. Laureat Nagrody może złożyć również oświadczenie, że wyraża zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora i/lub Radia VOX FM swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wzór takiego oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Podpisanie powyższego oświadczenia jest dobrowolne i nie wpływa na prawo do Nagrody. 7. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy podczas przyznawania Nagrody Podstawowej lub Nagrody Dodatkowej, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych, złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie dokona odbioru Nagrody w wyznaczonym terminie. 11 Miejsce i termin wydawania wygranych. 1. Nagrody Podstawowe, Nagrody Dodatkowe (w tym Nagrody Dodatkowe Specjalne) są przekazane przelewem na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej oraz potwierdzony w odesłanych przez Laureata dokumentach, o których mowa w 10 ust. 5 Regulaminu. 2. Wydanie Nagród jest zakończone do dnia 31 października 2014 roku. 3. W przypadku gdy Laureat nie otrzyma Nagrody Podstawowej lub Nagrody Dodatkowej (w tym Nagrody Dodatkowej Specjalnej), przekazanej przez Organizatora w sposób określony w ust. 1 i 2 powyżej, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej Nagrody. 12 Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń. 1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres biura Organizatora: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w ramach Loterii, miejsce i datę zdarzenia którego dotyczy reklamacja i treść żądania, jednak nie później niż w terminie do dnia 7 listopada 2014r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu przesyłki z reklamacją.

10 2. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 3. Uczestnik jest powiadomiony o decyzji Komisji Nadzoru listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z wysłaniem zawiadomienia o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 17 listopada 2014 roku. 4. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 5. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane są przez właściwy miejscowo sąd powszechny Regulamin Loterii dostępny jest w biurze Organizatora: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, (z dopiskiem: REGULAMIN LOTERIA Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM- Edycja II ). Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w pierwszej wiadomości sms przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na Zgłoszenie do udziału w Loterii. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności przepisy Ustawy z dnia r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540, z późn. zm.). 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest: Organizator DWA Sp. z o.o. 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom Nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagród. Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii, wydania Nagród są niezwłocznie usunięte, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

11 OŚWIADCZENIE LAUREATA (uprzejmie prosimy o wpisanie w miejscach wykropkowanych danych wymaganych w poniższym formularzu, dane należy wpisać DUZYMI LITERAMI, wszystkie dane dotyczą LAUREATA. Podpisane oświadczenie prosimy przesłać listem poleconym na adres: Dwa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa.) Spisane dnia r. przez Pana/ią (imię i nazwisko Laureata)... zamieszkały/ą w miejscowości..., kod pocztowy..., przy ul....nr domu., nr mieszkania.., PESEL:...., numer telefonu komórkowego, którego dokonano zgłoszenia: Zważywszy że: w wyniku losowania w loterii audioteksowej pod nazwą Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II EDYCJA dokonanego zgodnie z regulaminem loterii, Pan/i:... wygrał/a: Nagrodę Podstawową w kwocie 1.000zł / 5.000zł* Nagrodę Dodatkową w kwocie...zł** 2. Zgodnie z wymogami określonymi regulaminem loterii, Pan/i... oświadcza, iż zapoznał/a się z regulaminem loterii i akceptuje jego treść oraz oświadcza, że nie jest pracownikiem organizatora loterii tj. DWA Sp. z o.o. ani pracownikiem TIME S.A., Radio ESKA Rock S.A. oraz Porozumienie Radiowe Poznań Sp. z o.o. 3. W chwili zgłoszenia swojego udziału w loterii ukończył/a 18 lat. 4. Numer konta bankowego Laureata, na który zostanie przesłana kwota wygranej:. Adres Laureata, na który zostanie przesłany przekaz pocztowy ***:. 5. Laureat oświadcza, iż: wyraża zgodę na przetwarzanie do celów loterii audioteksowej pod nazwą Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) przez DWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy ul. Al. Jerozolimskie 81. Laureat oświadcza, że podaje dane dobrowolnie tylko do celów realizacji loterii Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja oraz, że wie o przysługującym mu prawie dokonywania zmian w danych oraz żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania.... Data oraz czytelny podpis imię i nazwisko Laureata * niepotrzebne skreślić ** wypełnić tylko w przypadku wygranej Nagrody Dodatkowej (w tym Nagrody Dodatkowej Specjalnej) *** wypełnić tylko w przypadku, gdy Laureat nie posiada numeru konta bankowego, a kwota wygranej nie przekracza kwoty 2.000zł.

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo