Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja"

Transkrypt

1 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja (zwaną dalej "Loterią"). Loteria pod nazwą: Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja może być promowana na antenie Radia VOX FM oraz w komunikatach sms również pod hasłem Twój Szczęśliwy numer. 2 Podmiot urządzający Loterię. Organizatorem Loterii jest DWA Sp. z o.o. adres: Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości złotych, NIP , (zwana dalej Organizatorem). 3 Nazwa organu wydającego zezwolenie. Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 4 Obszar, na którym jest urządzana Loteria: Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 5 Czas trwania Loterii Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia od 22 września 2014 roku do 17 listopada 2014 roku. 6 Rodzaj nagród i wartość puli nagród. 1. W Loterii są przyznane następujące nagrody (zwane w Regulaminie: Nagrody / Nagroda ): a) nagrody podstawowe, zwane w Regulaminie: Nagrody Podstawowe, b) nagrody dodatkowe, zwane w Regulaminie: Nagrody Dodatkowe lub w przypadku Rundy Specjalnej- Nagrody Dodatkowe-Specjalne.

2 2. Nagrody Podstawowe stanowią nagrody pieniężne w wysokości zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda lub w wysokości zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku decyzji Organizatora o podwyższeniu kwoty Nagrody Podstawowej, o czym Uczestnicy Loterii każdorazowo są informowani na antenie Radia VOX FM i/lub w komunikacji SMS. Podwyższenie kwoty Nagrody Podstawowej może wystąpić maksymalnie 4 razy w trakcie Loterii. Łączna maksymalna pula wszystkich Nagród Podstawowych wynosi zł (słownie: sto cztery tysiące złote) brutto. 3. Nagrody Dodatkowe stanowią nagrody pieniężne, w wysokości zł (słownie: jednego tysiąca złotych) brutto każda lub jego wielokrotność, w tym rozumieniu, że w przypadku, gdy Nagroda Dodatkowa nie jest przyznana podczas danej Rundy, to cała kwota Nagrody Dodatkowej przechodzi do kolejnej Rundy, a zatem kwota Nagrody Dodatkowej w kolejnych Rundach jest powiększana każdorazowo o kwotę w wysokości zł (słownie: jednego tysiąca złotych) lub jej wielokrotność, do czasu, aż Nagroda Dodatkowa jest przyznana (kumulacja). W przypadku, gdy Nagroda Dodatkowa jest przyznana podczas danej Rundy, to w następnej Rundzie wysokość Nagrody Dodatkowej wynosi zł (jeden tysiąc złotych). Organizator każdorazowo informuje Uczestników o wysokości Nagrody Dodatkowej, kwocie kumulacji na antenie Radia VOX FM i/lub w komunikacji SMS. Łączna pula wszystkich Nagród Dodatkowych (w tym - Nagród Dodatkowych-Specjalnych ) wynosi zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) brutto. 4. Łączna pula wszystkich Nagród w Loterii wynosi ,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) brutto. 5. W przypadku nagrody o wartości powyżej kwoty 2280zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) brutto, Organizator dokonując wypłaty nagrody potrąca z nagrody kwotę równą podatkowi od nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego czyli 10% wartości tej nagrody. 6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie. 7. Zgodnie z art. 20 ustawy o grach hazardowych Organizator jest obowiązany na żądanie Laureata loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. 7 Zasady prowadzenia Loterii. 1. Uczestnikami Loterii (zwanymi dalej Uczestnikami / Uczestnikiem ), mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki Regulaminu, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub, które zostały upoważnione przez posiadacza karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu. 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy TIME S.A, Radio Eska Rock S.A., Porozumienie Radiowe Poznań Sp. z o.o. 3. Warunkiem udziału w Loterii jest wysłanie w okresie od 22 września 2014 r od godz. 06:00 do 17 października 2014r nie później niż do godz 14:09:59 zwanym dalej Okresem Zgłoszeń", SMS-a ze

3 zgłoszeniem do Loterii na numer zgłoszeniowy tj. 7269, o treści zawierającej hasło w postaci odpowiedniej cyfry od 0 do 9 ( Cyfra ) lub hasło w postaci wyrazu CHCE, TAK, NIE OK, MAM JEST POTWIERDZAM ZGODA BONUS, PREMIA, DWA DAJ KUMULACJA, DODAJ JOKER, SUPER, EXTRA, EKSTRA, PREMIA SZANSA, LOSY, LOS WYGRANA, GRA RUNDA KASA, BIORE, GRAM, CYFRY WCHODZE KONTAKT, ODBIERAM ZADZWON AKTYWACJA, AKTYWUJE ( Wyraz ) zgodnie z postanowieniami ust. 10,11,12 poniżej lub w przypadku ogłoszonej Rundy Specjalnej zgodnie z postanowieniami ust. 18 poniżej hasło w postaci odpowiedniej cyfry od 0 do 9 ( Cyfra ), Wyrazu lub słowa ogłoszonego na antenie VOX FM lub/i w komunikacji sms. 4.Koszt całkowity wysłania jednego SMS-a na numer premium sms 7269 wynosi 2,00 zł netto/2,46 zł brutto. 5. Przesłanie wiadomości SMS w sposób i na zasadach określonych w ust. 3 jest rozumiane jako dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii, w dalszej części Regulaminu zwanego Zgłoszeniem. 6. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny. 7. Każde prawidłowe Zgłoszenie, jest rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora i bierze udział w Loterii. W efekcie osoba, która przesłała prawidłowe Zgłoszenie, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego wpłynęło Zgłoszenie do loterii. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. 8. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnych Zgłoszeń do loterii (do poszczególnych jej Rund), zgodnie z warunkami Regulaminu. Ponadto Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) oraz bonusów, w których przesłane Zgłoszenie w odpowiedzi na informację przesłaną przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS jest zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą liczbą uprawnień do udziału w losowaniu. W takim przypadku, Zgłoszenie przesłane w określonym przedziale czasowym jest zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora, jako więcej niż jedno uprawnienie do udziału w losowaniu. Zwiększenie liczby uprawnień do udziału w losowaniu, w związku z wysłaniem Zgłoszenia dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia liczby uprawnień. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej liczby uprawnień biorących udział w losowaniu tj. o wprowadzeniu uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o liczby dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy są informowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS. 9. W odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje niezwłocznie od Organizatora bezpłatną wiadomość SMS zawierającą potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, jest zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. SMS zawiera informację kto jest organizatorem, że loteria jest przeznaczona dla osób które ukończyły 18 rok życia, koszt SMS-a i gdzie jest dostępny regulamin.

4 10. W okresie przyjmowania Zgłoszeń, tj. w okresie od 22 września 2014 roku od godz. 06:00 do 17 października 2014 roku do godz. 14:09:59, prowadzone są na antenie Radia VOX FM rundy ( Rundy ), w wyznaczonych przez Organizatora przedziałach czasowych, podczas których Uczestnicy mogą ubiegać się o Nagrody (łącznie 88 (osiemdziesiąt osiem) Rund). Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego określania przedziału czasowego danej Rundy oraz liczb przypisanych do danej Rundy. Rundy mogą być prowadzone w trakcie jednego dnia, z dnia na dzień lub jako rundy weekendowe np. trwające od piątku do poniedziałku. Czas trwania poszczególnych Rund jak również Cyfra/Cyfry przypisane do danej Rundy są ogłaszane na antenie Radia VOX FM i/lub w komunikatach SMS. Cyfra/Cyfry przypisane do danej Rundy są definiowane przez Organizatora przed rozpoczęciem danej Rundy. 11. Posiadanie przez Uczestnika przynajmniej jednej Cyfry przypisanej do danej rundy w numerze telefonu (MSISDN) i wysłanie Cyfry lub Wyrazu o których mowa w ust.3 z tego numeru telefonu (MSISDN) pod numer 7269 w trakcie trwania danej Rundy uprawnia danego Uczestnika do udziału w losowaniu Nagrody Podstawowej. 12. Udział w danej Rundzie biorą Uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe Zgłoszenie, w czasie trwania danej Rundy. Przesłanie prawidłowego Zgłoszenia po terminie zakończenia danej Rundy lub przesłanie zgłoszenia w czasie trwania Rundy z numeru telefonu w którym nie występuje Cyfra/Cyfry przypisana do danej rundy, uprawnia Uczestnika do udziału w najbliższej Rundzie, do której jest przypisana Cyfra/Cyfry, która zawiera się w numerze telefonu (MSISDN) Uczestnika. 13. Po zakończeniu każdej z Rund odbywa się losowanie Uczestnika pretendującego do Nagrody Podstawowej, na zasadach określonych w 8 Regulaminu. 14. W okresie od 22 września 2014 roku do 17 października2014 roku osoba prowadząca audycję na antenie Radia VOX FM podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym przez Organizatora podczas losowania, o którym mowa w 8 Regulaminu dla danej Rundy. W przypadku, gdy nie powiedzie się próba nawiązania połączenia telefonicznego z tym Uczestnikiem wyłonionym podczas losowania, to traci on prawo do Nagrody Podstawowej, a osoba prowadząca audycję na antenie Radia VOX FM podejmuje próbę nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem z 5-cio osobowej listy rezerwowej do Nagrody Podstawowej. Opisane powyżej próby nawiązania połączenia z Kandydatem z listy rezerwowej pretendującym do Nagrody Podstawowej są podejmowane w danej Rundzie aż do wyczerpania listy kandydatów rezerwowych. Próby połączenia z Kandydatami z listy rezerwowej odbywają się zgodnie z kolejnością ich wylosowania. 15. Uczestnik wyłoniony przez Organizatora podczas losowania, o którym mowa w 8 Regulaminu, odbierając połączenie telefoniczne inicjowane przez osobę prowadzącą audycję (o której mowa w ust. 14) i biorąc udział w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM uzyskuje prawo do Nagrody Podstawowej ( Laureat ) oraz ma możliwość ubiegania się o Nagrodę Dodatkową. Jeżeli nie powiedzie się próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem wyłonionym podczas losowania ani z żadnym z 5 Kandydatów z listy rezerwowej Uczestników to dalsze próby ustalenia Laureata nie są podejmowane, a Nagroda Podstawowa zostanie do dyspozycji Organizatora. Kandydaci z listy rezerwowej są wykorzystywani tylko w przypadku opisanym w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu. W przypadku gdy jest realizowane połączenie z Laureatem wyłonionym

5 podczas losowania, to nie dochodzi do prób połączenia z kandydatami z listy rezerwowej i tym samym nie nabywają oni prawa do nagrody. 16.Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki), nagłe przerwanie połączenia przed wejściem na antenę lub w trakcie połączenia na antenie z przyczyn leżących po stronie Laureata np. w wyniku utraty zasięgu, wyczerpania baterii telefonu komórkowego etc. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z osobą wyłonioną w drodze losowania i pretendującą do Nagrody. 17. Gra o Nagrodę Dodatkową danej Rundy odbywa się na antenie Radia VOX FM w trakcie audycji na żywo. Laureat Nagrody Podstawowej, wyłoniony podczas losowania, o którym mowa w 8 Regulaminu, który odebrał połączenie telefoniczne inicjowane przez osobę prowadzącą audycję i bierze udział w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM przystępuje do drugiego etapu Rundy w celu wygrania nagrody Dodatkowej. Zadaniem Laureata Nagrody Podstawowej w drugim etapie Rundy jest podanie prowadzącemu audycje wybranego przez siebie szczęśliwego numeru spośród cyfr od 0 do 9. Osoba prowadząca audycję otwiera kopertę przydzieloną przez Organizatora do drugiego etapu danej Rundy, w której znajduje się automatycznie wcześniej wygenerowany (wylosowany) przez system teleinformatyczny Organizatora dla drugiego etapu danej Rundy numer spośród cyfr od 0 do 9 (Numer z koperty). Losowanie numerów do kopert odbywa się przed rozpoczęciem pierwszego losowania. Numery są losowane i wkładane do kopert a koperty są zalakowane. Otwieranie kopert odbywa się na żywo w trakcie audycji w drugim etapie danej Rundy. Wylosowany Numer z koperty dla każdej z Rund jest przechowywany w zapieczętowanej kopercie, którą osoba prowadząca audycję na żywo otwiera podczas rozmowy z Laureatem podczas audycji na antenie Radia VOX FM po wyłonieniu Laureata nagrody podstawowej danej Rundy. Następnie, osoba prowadząca audycję weryfikuje, czy podany przez Laureata szczęśliwy numer jest tożsamy z Numerem z koperty, przydzielonej do drugiego etapu danej Rundy. W przypadku, gdy podany przez Laureata szczęśliwy numer nie jest tożsamy z Numerem z koperty przydzielonej do drugiego etapu danej Rundy, Nagroda Dodatkowa nie jest przyznawana, a kwota tej Nagrody Dodatkowej przechodzi do drugiego etapu kolejnej Rundy i powiększa kwotę Nagrody Dodatkowej w kolejnej Rundzie. 18. Organizator może postanowić, że przyznanie Nagrody Dodatkowej w wybranej przez Organizatora Rundzie odbywa się na innych zasadach (w tzw. Rundzie Specjalnej). W takim przypadku Laureatowi Nagrody Podstawowej danej Rundy jest przyznawana Nagroda Dodatkowa (zwana nagrodą dodatkową-specjalną) z pominięciem procedury, która została opisana w ust.17 powyżej polegającej na weryfikacji szczęśliwego numeru Uczestnika z Numerem z koperty. Informacja o przyznaniu nagrody dodatkowej-specjalnej zamiast nagrody dodatkowej w danej rundzie jest ogłaszana na antenie Radia VOX FM i/lub w komunikatach sms i dodatkowo taka Runda w celu odróżnienia jest nazwana Rundą Specjalną, a Nagroda Dodatkowa w Rundzie Specjalnej jest nazwana Nagrodą Dodatkową - Specjalną. 19. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, nie więcej niż 5 (pięć dodatkowych bezpłatnych wiadomości w każdym dniu trwania Loterii, w odpowiedzi na jedno Zgłoszenie przesłane

6 przez Uczestnika. Dodatkowe wiadomości SMS zawierają informacje o przebiegu Loterii oraz możliwości uzyskania nagród w Loterii. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa powyżej, winien wysłać wiadomość SMS o treści Rezygnacja na nieodpłatny numer Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści oznacza, że Organizator powstrzymuje się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości SMS o treści Rezygnacja nie oznacza pozbawienia Uczestnika prawa udziału w losowaniu nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji następuje nie później, niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora na numer wiadomości SMS o treści: Rezygnacja. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS o wskazanej powyżej treści skutkuje zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika. 20. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS są dla Uczestnika wolne od opłat. 21. Uczestnik na każdym etapie gry ma możliwość rezygnacji z udziału w Loterii, poprzez wysłanie SMS o treści Stop na nieodpłatny numer telefonu Usunięcie numeru telefonu danego Uczestnika z Loterii następuje nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora powyższej wiadomości SMS. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS na wskazany numer telefonu o wskazanej powyżej treści skutkuje rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Loterii. 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane są przez osoby nieuprawnione. 23. Przed przystąpieniem do loterii, Uczestnik winien jest zapoznać się z niniejszym regulaminem a biorąc w niej udział oznacza, że akceptuje zasady w nim zawarte. 8 Zasady, miejsce i termin wyłaniania Laureatów nagród 1. Laureaci Nagród podstawowych w Loterii, wyłaniani są w drodze losowania, przez Organizatora. Losowania przeprowadzane są w biurze Organizatora (02-495, Warszawa Al. Jerozolimskie 81) za pomocą programu losującego zawierającego aplikację umożliwiającą losowanie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które eliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Laureatów. 2. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody Podstawowej dla danej Rundy biorą udział, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 7 ust. 12 Regulaminu, wszystkie zgłoszenia Uczestników, które zostały dokonane dla danej Rundy. 3. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody Podstawowej wyłaniany jest jeden Laureat i dodatkowo 5 (pięciu) - Kandydatów rezerwowych. 4. Nagroda Podstawowa w danej Rundzie przyznawana jest temu Laureatowi, który jest wyłoniony podczas losowania, odebrał połączenia telefoniczne inicjowane przez prowadzącego audycję w Radiu VOX FM oraz wziął udział w audycji na żywo ( Laureat ).

7 5. Losowania uczestników pretendujących do Nagród Podstawowych, w sposób opisany powyżej, odbywają się począwszy od 22 września 2014 r do 17 października 2014 roku nie później niż do godz 14:10 zgodnie z poniższym harmonogramem. W każdy poniedziałek, środę i piątek od dnia r. do dnia r. odbywają się 4 losowania w następujących godzinach: 8:30, 10:30, 12:30, 14:10. W każdy wtorek i czwartek od dnia r. do dnia r. odbywa się 5 losowań w następujących godzinach: 7:30, 9:30, 11:10, 13:30, 15:30. Dane losowanie kończy przyjmowanie zgłoszeń do danej Rundy i rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do Rundy kolejnej, z wyjątkiem ostatniego losowania w dniu o godz , które kończy przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii. 6. Nagroda Dodatkowa przyznawana jest temu Laureatowi, który spełnia warunki określone w 7 pkt. 17 z zastrzeżeniem 7 pkt Przyznawanie Nagród Dodatkowych, (w tym nagród Dodatkowych-Specjalnych) odbywa się począwszy od 22 września 2014 roku do 17 października 2014 roku. 8. Organizator zastrzega, że każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagradzany tylko jednokrotnie w ramach puli Nagród Podstawowych oraz Nagród Dodatkowych (w tym Nagród Dodatkowych Specjalnych), nawet w przypadku, gdy dokonał Zgłoszeń w Loterii z więcej niż jednego numeru telefonu. 9. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem następuje poprzez numer telefonu (MSISDN), z którego dokonał Zgłoszenia. 10. Wyłanianie Laureatów jest zakończone do dnia 17 października 2014 roku. W przypadku gdy do dnia 17 października 2014 nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 11. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów na stronie internetowej: przez cały okres trwania Loterii oraz po jej zakończeniu. Na liście publikowane jest imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Organizator zastrzega sobie możliwość podania do wiadomości listy Laureatów na antenie Radia VOX FM w czasie trwania Loterii. Na antenie mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym wypadku, podane jest wyłącznie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. 12. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządza protokoły. 13. Protokoły losowań dostępne są na żądanie Uczestnika Loterii w biurze Organizatora w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii. 9 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powołał

8 Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii, posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. 10 Sposób i termin ogłaszania wyników 1. O uzyskaniu Nagrody Podstawowej oraz ewentualnie Nagrody Dodatkowej (w tym Nagrody Dodatkowej Specjalnej) Laureaci są informowani w trakcie udziału w audycji na żywo na antenie Radia VOX FM, przez osobę prowadzącą audycję. 2. O sposobie odbioru Nagrody Laureaci są powiadamiani przez przedstawiciela Organizatora telefonicznie, po zakończeniu audycji na żywo, w tym samym dniu, lub w dniu następnym licząc od dnia, w którym Laureat uzyskał Nagrodę, pod numer telefonu (MSISDN), za pośrednictwem którego dany Laureat dokonywał Zgłoszenia do Loterii. 3. W trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, o której mowa powyżej, Laureat jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania lub numer konta oraz złożyć oświadczenie, że jest osobą która ukończyła 18 ty rok życia. 4. Organizator zastrzega, że podane przez Laureata dane osobowe są weryfikowane, w celu potwierdzenia jego prawa do Nagrody, jak również, że Laureat jest zobowiązany do przesłania pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią. 5. W trakcie rozmowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, Laureat jest informowany o obowiązku przesłania na adres Organizatora oświadczenia zawierającego: dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość, pesel), numer telefonu komórkowego, z którego wysłał zgłoszenie SMS, oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii, w tym oświadczenia, że nie jest się osobą o której mowa w 7 ust. 2 Regulaminu. numer konta bankowego, na które ma być przesłana Nagroda Podstawowa i/lub Nagroda Dodatkowa; w przypadku, gdy Laureat nie posiada konta bankowego, musi wskazać adres, na jaki ma być przesłany przekaz pocztowy, z zastrzeżeniem, iż Organizator wydaje nagrody przekazem pocztowym do wysokości 2000zł w przypadku wygrania Nagrody w wysokości co najmniej zł, Laureat zobowiązany do dodatkowo do podania numeru dowodu osobistego. zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Loterią Oświadczenia, które dotrą do Organizatora po dniu 24 października 2014 roku nie są uwzględniane, nawet pomimo ich formalnej poprawności odnośnie treści. W przypadku, gdy Laureat danej Nagrody, nie prześle w określonym terminie ww. oświadczeń, traci prawo do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji Organizatora.

9 Wzór formularza z warunkami jakie musi spełnić Laureat, który otrzymał prawo do Nagrody Podstawowej i/lub Nagrody Dodatkowej znajduje się na stronie internetowej Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane. 6. Laureat Nagrody może złożyć również oświadczenie, że wyraża zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora i/lub Radia VOX FM swoich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wzór takiego oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Podpisanie powyższego oświadczenia jest dobrowolne i nie wpływa na prawo do Nagrody. 7. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy podczas przyznawania Nagrody Podstawowej lub Nagrody Dodatkowej, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych, złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii lub odmawia odbioru Nagrody albo nie dokona odbioru Nagrody w wyznaczonym terminie. 11 Miejsce i termin wydawania wygranych. 1. Nagrody Podstawowe, Nagrody Dodatkowe (w tym Nagrody Dodatkowe Specjalne) są przekazane przelewem na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej oraz potwierdzony w odesłanych przez Laureata dokumentach, o których mowa w 10 ust. 5 Regulaminu. 2. Wydanie Nagród jest zakończone do dnia 31 października 2014 roku. 3. W przypadku gdy Laureat nie otrzyma Nagrody Podstawowej lub Nagrody Dodatkowej (w tym Nagrody Dodatkowej Specjalnej), przekazanej przez Organizatora w sposób określony w ust. 1 i 2 powyżej, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej Nagrody. 12 Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń. 1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres biura Organizatora: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w ramach Loterii, miejsce i datę zdarzenia którego dotyczy reklamacja i treść żądania, jednak nie później niż w terminie do dnia 7 listopada 2014r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu przesyłki z reklamacją.

10 2. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. 3. Uczestnik jest powiadomiony o decyzji Komisji Nadzoru listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z wysłaniem zawiadomienia o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 17 listopada 2014 roku. 4. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 5. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane są przez właściwy miejscowo sąd powszechny Regulamin Loterii dostępny jest w biurze Organizatora: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, (z dopiskiem: REGULAMIN LOTERIA Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM- Edycja II ). Informacja o miejscu publikacji Regulaminu jest również zawarta w pierwszej wiadomości sms przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na Zgłoszenie do udziału w Loterii. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności przepisy Ustawy z dnia r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540, z późn. zm.). 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest: Organizator DWA Sp. z o.o. 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom Nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagród. Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii, wydania Nagród są niezwłocznie usunięte, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

11 OŚWIADCZENIE LAUREATA (uprzejmie prosimy o wpisanie w miejscach wykropkowanych danych wymaganych w poniższym formularzu, dane należy wpisać DUZYMI LITERAMI, wszystkie dane dotyczą LAUREATA. Podpisane oświadczenie prosimy przesłać listem poleconym na adres: Dwa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa.) Spisane dnia r. przez Pana/ią (imię i nazwisko Laureata)... zamieszkały/ą w miejscowości..., kod pocztowy..., przy ul....nr domu., nr mieszkania.., PESEL:...., numer telefonu komórkowego, którego dokonano zgłoszenia: Zważywszy że: w wyniku losowania w loterii audioteksowej pod nazwą Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II EDYCJA dokonanego zgodnie z regulaminem loterii, Pan/i:... wygrał/a: Nagrodę Podstawową w kwocie 1.000zł / 5.000zł* Nagrodę Dodatkową w kwocie...zł** 2. Zgodnie z wymogami określonymi regulaminem loterii, Pan/i... oświadcza, iż zapoznał/a się z regulaminem loterii i akceptuje jego treść oraz oświadcza, że nie jest pracownikiem organizatora loterii tj. DWA Sp. z o.o. ani pracownikiem TIME S.A., Radio ESKA Rock S.A. oraz Porozumienie Radiowe Poznań Sp. z o.o. 3. W chwili zgłoszenia swojego udziału w loterii ukończył/a 18 lat. 4. Numer konta bankowego Laureata, na który zostanie przesłana kwota wygranej:. Adres Laureata, na który zostanie przesłany przekaz pocztowy ***:. 5. Laureat oświadcza, iż: wyraża zgodę na przetwarzanie do celów loterii audioteksowej pod nazwą Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) przez DWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy ul. Al. Jerozolimskie 81. Laureat oświadcza, że podaje dane dobrowolnie tylko do celów realizacji loterii Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja oraz, że wie o przysługującym mu prawie dokonywania zmian w danych oraz żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania.... Data oraz czytelny podpis imię i nazwisko Laureata * niepotrzebne skreślić ** wypełnić tylko w przypadku wygranej Nagrody Dodatkowej (w tym Nagrody Dodatkowej Specjalnej) *** wypełnić tylko w przypadku, gdy Laureat nie posiada numeru konta bankowego, a kwota wygranej nie przekracza kwoty 2.000zł.

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016 Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Loteria 2016"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Czas na Kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej. Czas na Kasę Regulamin Loterii Audioteksowej Czas na Kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Czas na Kasę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA daje kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA daje kasę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA daje kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA daje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA Odwołuje Zimę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA Odwołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Tour de

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej EURO w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej EURO w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 2016 EURO w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE

Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Pieniądze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej

Regulamin Loterii Promocyjnej Regulamin Loterii Promocyjnej FAKT JACKPOT BONUS" 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: FAKT JACKPOT

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga (zwanego dalej Konkursem) jest spólka MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii audioteksowej. Loteria audioteksowa zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą PARADA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TELEWIDZ

Regulamin Konkursu TELEWIDZ Regulamin Konkursu TELEWIDZ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: TELEWIDZ (dalej "Konkurs"). 2. Konkurs nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS pt. Wygraj kasę z Radiem Szczecin. 1 Definicje

REGULAMIN KONKURSU SMS pt. Wygraj kasę z Radiem Szczecin. 1 Definicje REGULAMIN KONKURSU SMS pt. Wygraj kasę z Radiem Szczecin 1 Definicje 1. Regulamin - niniejszy dokument, szczegółowo określający zasady Konkursu. 2. Konkurs - konkurs SMS, którego szczegółowe zasady określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wygraj bluzę VOX Fm rozgrywanego na stronie Radia VOX FM www.voxfm.pl, w serwisie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą WEEKENDOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Traf wygraną 2016

Regulamin Loterii Audioteksowej. Traf wygraną 2016 Regulamin Loterii Audioteksowej Traf wygraną 2016 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Traf wygraną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy Rok z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy Rok z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy Rok z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Szczęśliwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu Radia ESKA Twój Niegrzeczny Wakacyjny Weekend

Regulamin. konkursu Radia ESKA Twój Niegrzeczny Wakacyjny Weekend Regulamin konkursu Radia ESKA Twój Niegrzeczny Wakacyjny Weekend 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia ESKA i w internecie na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Odnowa rowerowa

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Odnowa rowerowa Regulamin Konkursu Radia ESKA Odnowa rowerowa 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu pn. Odnowa Rowerowa rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia ESKA oraz na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia ESKA ROCK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: "Wielka majówka z eską ROCK" rozgrywanego na antenie Radia ESKA ROCK zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ).

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). II. Nazwa podmiotu organizującego Loterię. 2.1. Loteria pod nazwą 48 wspaniałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA Z GWIAZDAMI zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA Z GWIAZDAMI zwany dalej Regulaminem REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA Z GWIAZDAMI zwany dalej Regulaminem POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii audioteksowej. Loteria audioteksowa (zwana dalej Loterią ) prowadzona jest pod nazwą LOTERIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012 I. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Promocja - promocja Cerkolor Sp. z o.o., o nazwie Małe Formaty", realizowana na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Nagrody co godzinę

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Nagrody co godzinę REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Nagrody co godzinę POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa będzie prowadzona pod nazwą Nagrody co godzinę (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ BABCI I DZIADKA NAZWA KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu DZIEŃ BABCI I DZIADKA NAZWA KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu DZIEŃ BABCI I DZIADKA NAZWA KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Dzień Babci i Dziadka, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej Konkursem ), jest skierowany do wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Weekend w Beskidach NAZWA KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Weekend w Beskidach NAZWA KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Weekend w Beskidach NAZWA KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Konkurs Weekend w Beskidach, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej Konkursem ), jest skierowany do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o.

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii audioteksowej, zwanej dalej Loterią, brzmi Ogrodowe Dolce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ. POD NAZWĄ Zostań VIPem na UEFA EURO 2016TM POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. napój Coca-Cola puszka 0,25 l oraz butelka 0,5 l,

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ. POD NAZWĄ Zostań VIPem na UEFA EURO 2016TM POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. napój Coca-Cola puszka 0,25 l oraz butelka 0,5 l, REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ Zostań VIPem na UEFA EURO 2016TM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą Zostań VIPem na UEFA EURO 2016TM (zwana Loterią ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Nagrody za Kody

Regulamin Loterii Audioteksowej Nagrody za Kody Regulamin Loterii Audioteksowej Nagrody za Kody 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Nagrody za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wygrilluj kasę w impresce

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wygrilluj kasę w impresce Regulamin Konkursu Radia ESKA Wygrilluj kasę w impresce 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wygrilluj kasę w impresce rozgrywanego na antenie Radia ESKA i na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo