DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 96 Poznañ, dnia 24 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1926 nr XX/129/04 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych nr XIII/89/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie okreœlenia zasad nabywania, zbywania i obci¹ ania nieruchomoœci oraz ich wydzier awiania lub wynajmowania na okres d³u szy ni trzy lata nr XIII/91/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXVI/190/97 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 22 grudnia 1997r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Tarnówce nr XIV/110/2004 Rady Gminy Zaniemyœl z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od op³aty sta³ej za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej nr XIX/266/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w ostrowie Wielkopolskim nr XIX/ Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na obszarze gminy miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego nr XIX/270/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXXIV/623/2002 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze gminy miasto Ostrowa Wielkopolskiego nr XIX/272/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci powsta³ej w wyniku podzia³u nieruchomoœci nr XIX/273/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu nr XIV/68/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ustalenia inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso nr XV/113/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud etu gminy na 2004 r POROZUMIENIE 1937 zawarte w dniu 10 maja 2004 r. pomiêdzy Wojewod¹ Wielkopolskim i Wojewod¹ Lubuskim w sprawie podzia³u zadañ dotycz¹cych funkcjonowania Przemêckiego Parku Krajobrazowego i Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

2 9032 Poz UCHWA A REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 1938 nr 38/SO 10/P/04/Ko z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o prognozie kwoty d³ugu publicznego przedstawionego w uchwale bud etowej Miasta S³upcy SPRAWOZDANIA 1939 informacja z wykonania bud etu gminy Ko³aczkowo za 2003 r sprawozdanie roczne Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok sprawozdanie z przebiegu wykonania bud etu gminy Poniec za 2003 rok sprawozdanie z wykonania bud etu gminy Zaniemyœl za rok OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 1943 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoœci wykazu spó³ek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzieli³ dotacjê w 2003 r. na konserwacjê urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych UCHWA A Nr XX/129/04 RADY GMINY KA MIERZ z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124) Rada Gminy KaŸmierz uchwala co nastêpuje: 1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg okreœlone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y. 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy KaŸmierz. 3. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy ( ) Ryszard Hartwich

3 9033 Poz. 1926, 1927 Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XX/129/04 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. STAWKI OP AT ZA ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY KA MIERZ Lp Wyszczególnienie Op³ata za zajêcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym. a) za zajêcie jezdni o nawierzchni twardej: - do 50% szerokoœci jezdni - powy ej 50% szerokoœci jezdni b) za zajêcie drogi o nawierzchni gruntowej: - do 50% szerokoœci jezdni - powy ej 50% szerokoœci jezdni c) za zajêcie innego elementu pasa drogowego: - za zajêcie chodnika (utwardzonego) - za zajêcie chodnika gruntowego lub pobocza drogi Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej*: a) poza obszarem zabudowanym b) w obszarze zabudowanym c) na obiektach mostowych Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych*: a) poza obszarem zabudowanym b) w obszarze zabudowanym Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym reklam**: a) do 2 m 2 Stawka op³at za 1 m 2 zajêtego pasa drogowego 2,00 z³/ dzieñ 5,00 z³/ dzieñ 0,50 z³/ dzieñ 1,00 z³/ dzieñ 0,50 z³/ dzieñ 0,40 z³/ dzieñ 8,00 z³/ rok 16,00 z³/ rok 160,00 z³/ rok 0,05 z³/ dzieñ 0,25 z³/ dzieñ 0,50 z³/ dzieñ b) powy ej 2 m 2 0,25 z³/ dzieñ Op³ata za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoœci w innych 0,30 z³/ dzieñ celach ni wymienione w p. 1,2,3. *- stawka za 1 m 2 rzutu poziomego obiektu/urz¹dzenia **- stawka za 1 m 2 powierzchni reklamy 1927 UCHWA A Nr XIII/89/2004 RADY GMINY W TARNÓWCE z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie okreœlenia zasad nabywania, zbywania i obci¹ ania nieruchomoœci oraz ich wydzier awiania lub wynajmowania na okres d³u szy ni trzy lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku z art. 25, art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 i 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717,720, 721; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177) Rada Gminy w Tarnówce uchwala, co nastêpuje: ROZDZIA I Postanowienia ogólne Uchwa³a okreœla zasady nabywania, zbywania i obci¹ ania oraz wydzier awiania lub wynajmowania na okres d³u szy ni 3 lata nieruchomoœci stanowi¹cych zasób nieruchomoœci Gminy Tarnówka. 2. Uchwa³a nie dotyczy zasad wynajmowania lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego. 2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o: 1) ustawie - nale y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami),

4 9034 Poz ) nieruchomoœci gruntowej - nale y przez to rozumieæ grunt wraz z czêœciami sk³adowymi, z wy³¹czeniem budynków i lokali, je eli na mocy przepisów szczególnych stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoœci, 3) nieruchomoœci lokalowej - nale y przez to rozumieæ lokal mieszkalny lub u ytkowy o ile lokal ten stanowi odrêbn¹ w³asnoœæ, 4) zbyciu - nale y przez to rozumieæ przeniesienie prawa w³asnoœci, oddanie w u ytkowanie wieczyste lub oddanie w trwa³y zarz¹d nieruchomoœci z jednoczesnym przeniesieniem w³asnoœci zlokalizowanych na nim obiektów i urz¹dzeñ lub oddanie w u ytkowanie, 5) nabyciu - nale y przez to rozumieæ nabycie prawa w³asnoœci lub prawa u ytkowania wieczystego nieruchomoœci wraz z w³asnoœci¹ zlokalizowanych na niej obiektów i urz¹dzeñ. 3. Gminnym zasobem nieruchomoœci gospodaruje Wójt Gminy Tarnówka, zwany dalej Wójtem, w oparciu o ustawê i zasady okreœlone niniejsz¹ uchwa³¹, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej. ROZDZIA II Nabywanie nieruchomoœci Wójt nabywa do gminnego zasobu nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ osób fizycznych i prawnych oraz przys³uguj¹ce tym osobom prawo u ytkowania wieczystego nieruchomoœci, uwzglêdniaj¹c wynikaj¹ce z planów zagospodarowania przestrzennego cele rozwojowe Gminy Tarnówka i zorganizowanej dzia³alnoœci inwestycyjnej, w szczególnoœci budownictwa mieszkaniowego i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a tak e inne cele publiczne. 2. Nabywanie nieruchomoœci mo e nastêpowaæ w drodze: 1) kupna, 2) zamiany, 3) wyw³aszczenia, 4) darowizny, 5) zrzeczenia siê, 6) podzia³ów oraz scaleñ i podzia³ów, 7) na podstawie innych tytu³ów prawnych. 5. Nabywanie nieruchomoœci nastêpuje w ramach kwoty przewidzianej na ten cel w uchwale bud etowej. ROZDZIA III Zbywanie nieruchomoœci gruntowych Wójt zbywa nieruchomoœci na zasadach zapewniaj¹cych ich prawid³owe zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Zbycie nieruchomoœci mo e nast¹piæ w drodze: 1) sprzeda y, 2) oddania w u ytkowanie wieczyste, 3) darowizny, 4) zamiany Nieruchomoœci gruntowe zabudowane lub przeznaczone pod zabudowê, po³o one na terenie gminy Tarnówka mog¹ byæ sprzedane lub oddane w u ytkowanie wieczyste na okres 99 lat. 2. Zawieraj¹c umowy u ytkowania wieczystego Wójt okreœla sposób zagospodarowania nieruchomoœci i terminy rozpoczêcia i zakoñczenia robót, w tym rozpoczêcia i zakoñczenia remontu lub rozbiórki. 3. W przypadku niedotrzymania przez u ytkownika wieczystego warunków i terminów okreœlonych umow¹, Wójt obowi¹zany jest ¹daæ rozwi¹zania umowy u ytkowania wieczystego przed up³ywem ustalonego w umowie okresu. 4. Nieruchomoœci gruntowe oddane w u ytkowanie wieczyste, mog¹ byæ sprzedane na rzecz u ytkownika wieczystego po ich zagospodarowaniu w sposób okreœlony w umowie o oddanie w u ytkowanie wieczyste Sprzeda lub oddanie w u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci gruntowych nastêpuje w trybie przetargu lub w trybie bez przetargowym w przypadkach okreœlonych w ustawie z uwzglêdnieniem ust Zwalnia siê z obowi¹zku sprzeda y lub oddania w u ytkowanie wieczyste w formie przetargu: 1) nieruchomoœci gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o czynszu ustalonym przez jednostki okreœlone w art. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, realizowane przez podmiot, dla którego budownictwo mieszkaniowe jest celem statutowym i który dochody przeznacza w ca³oœci na dzia³alnoœæ statutow¹, 2) nieruchomoœci gruntowe przeznaczone na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych okreœlonych w ustawie, je eli cele te bêd¹ realizowane przez podmioty, dla których s¹ celami statutowymi i których dochody przeznacza siê w ca³oœci na dzia³alnoœæ statutow¹. 3. Przepisu okreœlonego w ust. 2 nie stosuje siê w przypadku, gdy o nabycie nieruchomoœci ubiega siê wiêcej ni jeden podmiot spe³niaj¹cy powy sze warunki Cenê nieruchomoœci gruntowej ustala siê w wysokoœci nie ni szej ni jej wartoœæ okreœlon¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego w operacie szacunkowym powiêkszon¹ o koszty sporz¹dzenia dokumentacji wymaganej przy sprzeda y nieruchomoœci. 2. Operat szacunkowy jest wa ny 12 miesiêcy, licz¹c od daty jego sporz¹dzenia. 3. Kosztami sporz¹dzenia umowy notarialnej obci¹ any jest nabywca nieruchomoœci, a w przypadku zamiany lub darowizny - strony umowy w równych czêœciach.

5 9035 Poz Ustala siê stawkê procentow¹ pierwszej op³aty z tytu³u u ytkowania wieczystego w wysokoœci 25% ceny nieruchomoœci. 2. Ustala siê stawkê op³aty rocznej w wysokoœci 3% ceny za nieruchomoœci gruntowe oddawane w u ytkowanie wieczyste na cele okreœlone w art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy. 11. Cena nieruchomoœci sprzedanej w drodze bezprzetargowej oraz pierwsza op³ata za oddanie nieruchomoœci w u ytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej mo e byæ roz³o ona na raty: 1) okres roz³o enia na raty jest uzale niony od wniosku nabywcy, nie mo e byæ jednak d³u szy ni 10 lat, 2) pierwsza rata podlega zap³acie nie póÿniej ni do dnia zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoœæ nieruchomoœci lub umowy o oddanie nieruchomoœci w u ytkowanie wieczyste i nie mo e byæ ni sza ni 25% ceny sprzeda y nieruchomoœci lub pierwszej op³aty, 3) roz³o ona na raty nie sp³acona czêœæ ceny lub pierwszej op³aty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu w wysokoœci stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski Wyra a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda y nieruchomoœci gruntowej w wysokoœci do 20%: 1) je eli nieruchomoœæ jest sprzedawana pod budownictwo mieszkaniowe, o którym mowa w 8 ust. 2 pkt 1, 2) je eli nieruchomoœæ jest sprzedawana koœcio³om i zwi¹zkom wyznaniowym, maj¹cym uregulowane stosunki z pañstwem, na cele dzia³alnoœci sakralnej, 3) je eli nieruchomoœæ jest sprzedawana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadz¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, lecznicz¹, oœwiatow¹, naukow¹, badawczo - rozwojow¹, wychowawcz¹ lub sportowo - turystyczn¹ na cele nie zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ zarobkow¹, 4) je eli nieruchomoœæ jest sprzedawana poprzedniemu w³aœcicielowi lub jego spadkobiercy, je eli nieruchomoœæ zosta³a od niego przejêta przed dniem 5 grudnia 1990 r. 2. W przypadku zbiegu praw do bonifikat z tytu³ów, o których mowa w ust. 1 oraz w ustawie, stosuje siê jedn¹ bonifikatê korzystniejsz¹ dla nabywcy. 3. Kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji podlega zwrotowi, je eli nabywca nieruchomoœci przed up³ywem 10 lat, licz¹c od dnia jej nabycia, zby³ lub wykorzysta³ nieruchomoœæ na inne cele, ni okreœlone w ust. 1 pkt 1 i Odrêbna zgoda Rady Gminy wymagana jest na: 1) dokonanie darowizny nieruchomoœci lub nieodp³atne oddanie nieruchomoœci w u ytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Pañstwa lub innym jednostkom samorz¹du terytorialnego i dokonanie darowizny nieruchomoœci na cele publiczne, je eli cena nieruchomoœci przekracza kwotê 10 tysiêcy z³otych, 2) dokonanie zamiany nieruchomoœci miêdzy Gmin¹ Tarnówka i Skarbem Pañstwa lub innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego bez obowi¹zku dokonania dop³aty w przypadku ró nej wartoœci zamienianych nieruchomoœci, gdy cena nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ gminy jest wy sza o kwotê przekraczaj¹c¹ 10 tysiêcy z³otych. 2. Ceny nieruchomoœci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 s¹ cenami ustalonymi zgodnie z przepisami 9 ust. 1 i nie uwzglêdniaj¹ ewentualnej bonifikaty, o której mowa w 12 ust. 1 i Limity kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotycz¹ odpowiednio wszystkich nieruchomoœci darowanych lub zamienianych w roku bud etowym. ROZDZIA IV Zasady sprzeda y nieruchomoœci lokalowych Wójt mo e sprzedawaæ samodzielne lokale mieszkalne i u ytkowe, je eli le y to w interesie Gminy i jest zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Sprzeda samodzielnych lokali mieszkalnych i u ytkowych nastêpuje z jednoczesn¹ sprzeda ¹ udzia³u w nieruchomoœci wspólnej Sprzeda lokalu mieszkalnego nastêpuje na wniosek jego najemcy lub z inicjatywy Wójta. 2. Wójt mo e odmówiæ sprzeda y lokalu na wniosek najemcy Lokale mieszkalne zbywane na rzecz osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo w ich nabyciu, sprzedaje siê w trybie bez przetargowym. 2. Sprzeda lokali u ytkowych nastêpuje w drodze przetargu Cenê lokalu mieszkalnego oraz udzia³u w nieruchomoœci wspólnej zbywanego w trybie bez przetargowym ustala siê w wysokoœci nie ni szej ni jej wartoœæ okreœlon¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego w operacie szacunkowym. 2. Nabywcê lokalu, poza zap³at¹ ceny sprzeda y, obci¹ a obowi¹zek pokrycia kosztów sporz¹dzenia dokumentacji wymaganej przy sprzeda y lokalu. 3. Przepisy 9 ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio Wyra a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda y lokali i budynków mieszkalnych zbywanych w trybie bezprzetargowym w wysokoœci do: 1) 70%, w przypadku uiszczenia nale noœci jednorazowo, 2) 50%, w przypadku sprzeda y na raty. 2. Pierwsza wp³ata przy sprzeda y ratalnej lokali i budynków mieszkalnych wynosi co najmniej 20% jego wartoœci. 3. Przy sprzeda y ratalnej lokali i budynków mieszkalnych nie sp³acona nale noœæ podlega oprocentowaniu wg nastêpuj¹cych zasad: 1) przy ratach do 5 lat - 1/3 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym,

6 9036 Poz ) przy ratach od 6 do 10 lat - 1/4 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. 4. Przepisy 11 i 12 ust. 2 stosuje siê odpowiednio. 5. Kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji podlega zwrotowi, je eli nabywca lokalu przed up³ywem 5 lat od dnia jego zakupu zby³ lokal na rzecz innej osoby ni osoba bliska lub dokona³ zmiany przeznaczenia lokalu. 6. Bonifikata okreœlona w ust. 1 nie przys³uguje w przypadku sprzeda y lokali i budynków mieszkalnych nabywcom posiadaj¹cym prawo w³asnoœci innego lokalu lub budynku mieszkalnego. 19. W przypadku sprzeda y nieruchomoœci lokalowych w trybie przetargowym przepisy 9 stosuje siê odpowiednio. ROZDZIA V Oddawanie w trwa³y zarz¹d 20. Wyra a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od op³aty rocznej z tytu³u trwa³ego zarz¹du w wysokoœci: 1) 30%, je eli nieruchomoœæ jest oddana pod budownictwo mieszkaniowe, na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz na realizacjê innych celów publicznych, 2) 30%, je eli nieruchomoœæ jest oddawana jednostkom organizacyjnym, które prowadz¹ dzia³alnoœæ, o której mowa w 12 ust. 1 pkt 1. ROZDZIA VI Najem i dzier awa Wójt wynajmuje lub wydzier awia na okres d³u - szy ni 3 lata nieruchomoœci gruntowe zabudowane, niezabudowane lub ich czêœci oraz lokale u ytkowe, je eli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne plany inwestycyjne nie przewiduj¹ zmiany ich dotychczasowej funkcji lub, gdy cele okreœlone w planie nie bêd¹ realizowane w okresie krótszym ni 3 lata. 2. Zezwala siê Wójtowi na wydzier awianie lub wynajem nieruchomoœci do 10 lat, a powy ej 10 lat po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady w³aœciwej ds. gospodarki przestrzennej oraz rolnictwa Ustalenie najemcy (dzier awcy) nastêpuje w drodze przetargu. 2. Nieruchomoœci gruntowe i lokale u ytkowe mog¹ byæ wydzier awiane i wynajmowane w trybie bezprzetargowym w przypadku: 1) bezskutecznoœci dwukrotnie og³aszanego przetargu, 2) wykorzystania terenu na przydomowe ogródki. 3. Uprawnienie do najmu (dzier awy) w trybie negocjacji nie przys³uguje najemcy (dzier awcy), który bezpoœrednio przed przetargiem wypowiedzia³ najem (dzier awê) albo, z którym najem (dzier awê) rozwi¹zano bez wypowiedzenia z jego winy Czynsz za najem i dzier awê ustala Wójt bior¹c pod uwagê: 1) charakter prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, 2) stawki czynszu kszta³tuj¹ce siê na rynku lokalnym. 2. Czynsz podlega waloryzacji w oparciu o wskaÿnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwarta³ów roku poprzedniego, og³aszany przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, w okresach nie krótszych ni jeden rok. 3. Zmiana czynszu dokonywana jest przez Wójta w formie zarz¹dzenia i pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem jednomiesiêcznym. ROZDZIA VII Obci¹ anie nieruchomoœci 24. Nieruchomoœci mog¹ byæ obci¹ ane prawami rzeczowymi ograniczonymi za wynagrodzeniem okreœlonym w umowie pomiêdzy Wójtem i nabywc¹. 25. Nieruchomoœci mog¹ byæ obci¹ ane hipotek¹ do wysokoœci zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z uchwa³ finansowych podejmowanych przez Radê Gminy oraz zawartych umów nabycia nieruchomoœci. ROZDZIA VIII Postanowienia koñcowe 26. Zobowi¹zuje siê Wójta do sk³adania Radzie Gminy informacji, w okresach pó³rocznych, o podjêtych zarz¹dzeniach w sprawie gospodarowania nieruchomoœciami i sposobie ich realizacji. 27. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/185/2002 r. Rady Gminy Tarnówka z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie okreœlenia zasad postêpowania w sprawach maj¹tkowych gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du. 28. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tarnówka. 29. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy ( ) Andrzej Urbañski

7 9037 Poz. 1928, UCHWA A Nr XIII/91/2004 RADY GMINY W TARNÓWCE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXVI/190/97 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Tarnówce Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy w Tarnówce uchwala, co nastêpuje: 1. W Statucie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVI/190/97 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Tarnówce wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê: 1) W 5 ust. II po punkcie 8 dodaje siê punkt 9 w brzmieniu: 9. Realizacja zadañ z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych. 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tarnówka. 3. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy ( ) Andrzej Urbañski 1929 UCHWA A Nr XIV/110/2004 RADY GMINY ZANIEMYŒL z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od op³aty sta³ej za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarcze (Dz.U. Nr 101, poz ze zmianami) Rada Gminy Zaniemyœl uchwala co nastêpuje: 1. Zwalnia siê od op³aty zg³oszenie dotycz¹ce zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej do dnia 31 grudnia 2004 r. w zakresie: 1. Okreœlenia wy³¹cznie dotychczasowego przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci (PKD). 2. Uzupe³nienia wpisu o numer PESEL. 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zaniemyœl. 3. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy ( ) mgr Mieczys³aw Kubiak

8 9038 Poz UCHWA A Nr XIX/266/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie Wielkopolskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz ze zmianami) Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala Statut Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie Wielkopolskim w brzmieniu: 1. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie Wielkopolskim zwany dalej Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej dzia³a na podstawie: 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 573) i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy. 2. Przepisów dotycz¹cych pañstwowych jednostek bud etowych. 3. Uchwa³y Nr IX/78/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia r. w sprawie powo- ³ania Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie Wielkopolskim. 4. Uchwa³y Nr VI/67/94 Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie Upowa nienia Dyrektora MOPS do wydawania decyzji administracyjnych. 5. Upowa nienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie prowadzenia postêpowañ oraz wydawania decyzji w zakresie œwiadczeñ rodzinnych uregulowanych przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych. 6. Niniejszego Statutu Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ organizacyjn¹ i bud etow¹ podporz¹dkowan¹ Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. 2. Obszarem dzia³ania Oœrodka Pomocy Spo³ecznej jest teren obejmuj¹cy miasto Ostrów Wielkopolski. 3. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej realizuje zadania pomocy spo³ecznej w gminie. 4. I. Do zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym nale y: 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 2. sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo³ecznej, 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym, 4. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych, 5. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych, 6. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego, 7. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków na œwiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo liwoœci uzyskania œwiadczeñ na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 8. przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowanego, 9. op³acanie sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowanie bezpoœredniej, osobistej opieki nad d³ugotrwale lub ciê ko chorym cz³onkiem rodziny, oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem lub rodzeñstwem, 10. praca socjalna, 11. organizowanie i œwiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo-wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzicem, 14. do ywianie dzieci, 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 16. kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie odp³atnoœci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu, 17. sporz¹dzanie sprawozdawczoœci oraz przekazywanie jej w³aœciwemu wojewodzie, równie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, 18. utworzenie i utrzymywanie oœrodka pomocy spo³ecznej, w tym zapewnienie œrodków na wynagrodzenia pracowników. II. Do zadañ w³asnych gminy nale y: 1. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych,

9 9039 Poz przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi³ków, po yczek oraz pomocy w naturze, 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spo³ecznej i oœrodkach wsparcia o zasiêgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki, 4. podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych. 5. Do zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej realizowanych przez gminê nale y: 1. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych. 2. Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okreœlonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 3. Organizowanie i œwiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ywio³ow¹ lub ekologiczn¹. 5. Prowadzenie i rozwój infrastruktury œrodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 6. Realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 6. Ponadto Oœrodek Pomocy Spo³ecznej realizuje: 1. Przyznawanie i wyp³acanie dodatków mieszkaniowych. 2. Przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków rodzinnych, dodatków do zasi³ków rodzinnych oraz zasi³ków pielêgnacyjnych i œwiadczeñ pielêgnacyjnych. 3. Przyznawanie i wyp³acanie œwiadczeñ z Pañstwowego Funduszu Kombatantów. 7. W realizacji swych zadañ Oœrodek wspó³pracuje z: 1. Komisj¹ Polityki Spo³ecznej, Zdrowia i Ochrony Œrodowiska Rady Miejskiej. 2. Wielkopolskim Urzêdem Wojewódzkim - Wydzia³em Polityki Spo³ecznej. 3. Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych. 4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 5. S¹dami i pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi. 6. Organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz Koœcio³ami i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi w zakresie pomocy spo³ecznej. 7. Radami osiedli. 8. Miejskim Zak³adem Gospodarki Mieszkaniowej - Spó³ka z o.o. oraz innymi Zarz¹dcami budynków w zakresie dodatków mieszkaniowych. 8. W sk³ad Oœrodka Pomocy Spo³ecznej wchodz¹: 1. Dzia³ Pomocy Œrodowiskowej. 2. Dzia³ Œwiadczeñ. 3. Dzia³ Dodatków Mieszkaniowych. 4. Dzia³ Finansowo-Ksiêgowy. 5. Dzia³ Us³ug Opiekuñczych. 6. Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych. 7. Sekcje i Samodzielne Stanowiska Pracy. 9. I. Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego dzia³alnoœæ, który w szczególnoœci: 1. ustala potrzeby miasta w zakresie pomocy spo³ecznej, 2. ustala plany i realizuje politykê kadrow¹ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, 3. zarz¹dza mieniem i reprezentuje Oœrodek na zewn¹trz, 4. sprawuje nadzór nad przyznawaniem œwiadczeñ realizowanych przez Oœrodek oraz nad prac¹ pracowników Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, 5. sk³ada coroczne sprawozdanie radzie Miejskiej z dzia³alnoœci Oœrodka. II. Decyzjê o zatrudnieniu i zwolnieniu Dyrektora podejmuje Prezydent Miasta. III. Do wydawania decyzji administracyjnych upowa niony jest Dyrektor Oœrodka na podstawie pe³nomocnictwa Rady Gminy. Decyzje mo e równie wydaæ inna osoba upowa niona przez radê Gminy na wniosek Dyrektora Oœrodka. IV. Dyrektor zarz¹dza Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej poprzez: 1. Zastêpcê Dyrektora, 2. G³ównego Ksiêgowego, 3. Kierowników dzia³ów i sekcji. 10. Traci moc uchwa³a Nr XVII/323/2000 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie Wielkopolskim i Nr XIV/183/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVII/323/2000 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie Wielkopolskim. 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 12. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 maja 2004 r. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ( ) Wojciech Gilarski

10 9040 Poz UCHWA A Nr XIX/269/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego Rada Miejska Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219) w zwi¹zku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami) uchwala co nastêpuje: 1. Tworzy siê obwody g³osowania w szpitalu i zak³adach pomocy spo³ecznej oraz areszcie œledczym na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r. Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych okreœla za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta. 3. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ( ) Wojciech Gilarski Za³¹cznik do uchwa³y Nr XIX/269/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. WYKAZ OBWODÓW G OSOWANIA NA OBSZARZE GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZ DZONYCH NA DZIEÑ 13 CZERWCA 2004 R. Nr obwodu g³osowania Granice obwodu g³osowania Siedziba komisji 35 Dom Pomocy Spo³ecznej ul. Partyzancka 8 36 Dom Kombatanta ul. Komuny Paryskiej Areszt Œledczy ul. Kardyna³a Ledóchowskiego 1 38 Szpital Miejski ul. Limanowskiego 20

11 9041 Poz UCHWA A Nr XIX/270/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwa³y Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXXIV/623/2002 z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Rada Miejska Na podstawie art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 23 lutego 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz. 219) w zwi¹zku z art. 30 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz.U. Nr 95 poz. 602 z póÿn. zm.) uchwala, co nastêpuje: 1. W za³¹czniku do Uchwa³y Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXXIV/623/2002 z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Gminy Miasto Ostrowa Wielkopolskiego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1. W obwodzie Nr 6 siedziba obwodowej komisji wyborczej skreœla siê zapis: Dom Opieki Pielêgniarskiej Hanna Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 41a, dopisuje siê nastêpuj¹cy zapis: Sala Gimnastyczna Zespo³u Szkó³ Sióstr Salezjanek ul. Wañkowicza W obwodzie Nr 10 - granice obwodu g³osowania dopisuje siê nowo utworzon¹ ulicê Oliwkowa. 3. W obwodzie Nr 29 - granice obwodu g³osowania zapis:...pr¹dzyñskiego nr 1... otrzymuje brzmienie:...pr¹dzyñskiego nr 1-3 (nieparzyste) W obwodzie Nr 31 - granice obwodu g³osowania dopisuje siê nowo utworzone ulice Koszykowa, Trzcinowa. 2. Jednolity wykaz sta³ych obwodów, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzglêdnieniem wprowadzonych zmian stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta. 4. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoœci w sposób zwyczajowo przyjêty. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ( ) Wojciech Gilarski Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIX/270/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. WYKAZ STA YCH OBWODÓW G OSOWANIA Nr obwodu g³osowania Granice obwodu g³osowania Harcerska, Kaliska nr 2-40 (parzyste) i nr 1-37 (nieparzyste), Koœcielna, Plac Stefana Rowiñskiego, S¹dowa 60 Pu³ku Piechoty, Konopnickiej nr 1-18 (obie strony), Królowej Jadwigi nr 1-11 (nieparzyste) i nr 2-14a (parzyste), Raszkowska nr 1-23 (nieparzyste) i nr 2-30 (parzyste) gen. Jana Henryka D¹browskiego, Kolejowa nr 1-24 (obie strony), Partyzancka nr 1-7 (obie strony) i nr 9-25 (obie strony), Plac 23 Stycznia, Starotargowa, Sukiennicza, Wolnoœci Browarna, Dworcowa, Kolejowa od nr 25 (obie strony do koñca), Ogrodowa, Partyzancka od nr 26 (obie strony do koñca), Raszkowska od nr 32 (parzyste do koñca) i od nr 25 (nieparzyste do koñca), Sienkiewicza, Towarowa, Wojska Polskiego Aleja S³owackiego, Królowej Jadwigi nr (nieparzyste) i nr (parzyste), Boles³awa Limanowskiego nr 1-33 (nieparzyste) i nr 2-6a (parzyste), Mickiewicza, Cypriana Norwida, Tomasza Zana Siedziba obwodowej komisji wyborczej Œwietlica Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Plac Stefana Rowiñskiego 3, Szko³a Podstawowa Nr 4 ul. Królowej Jadwigi 3, Pañstwowa Szko³a Muzyczna I Stopnia ul. Wolnoœci 29A, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych ul. Wojska Polskiego 17, Przedszkole Nr 8 Aleja S³owackiego 4,

12 9042 Poz B¹ka, Gustawa Bojanowskiego, Dzia³kowa, Grobla, Kasprowicza od nr 13 (nieparzyste do koñca) i od nr 20 (parzyste do koñca), Konopnickiej od nr 20 (obie strony do koñca), Kraszewskiego, Królowej Jadwigi od nr 64 (parzyste do koñca), Igora Newerlego, Miko³aja Reja, Reymonta, Spichrzowa, Strumykowa, Melchiora Wañkowicza, ks. Józefa Warszawskiego, Wodna, Zielona Jana D³ugosza, Jaros³awa Iwaszkiewicza, Kasprowicza nr 1-11 (nieparzyste) i nr 2-18 (parzyste), Królowej Jadwigi nr (parzyste) i nr (nieparzyste), Boles³awa Limanowskiego nr (nieparzyste), Boles³awa Prusa, Tuwima Bracka, Daleka, Jana Danysza, Gdañska, Grunwaldzka, Jachtowa, Kaszubska, K³odzka, Krótka, Kujawska, Boles³awa Limanowskiego od nr 42 (parzyste do koñca) i od nr 69 (nieparzyste do koñca), Lubuska, ¹czna, êczycka, Mazurska, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Nadbrze na, Olsztyñska, Osadnicza, Pa³ucka, Pla owa, Podlaska, Pomorska, Pó³nocna, Regatowa, Skryta, Szkutnicza, Œl¹ska, Torowa, Toruñska, Tucholska, Warmiñska, Wenecja, Wioœlarska, eromskiego Bacewicz, Olgi Boznañskiej, Poli Gojawiczyñskiej, Grabowska nr (parzyste) i nr (nieparzyste), Kaliska od nr 100 (parzyste do koñca), Kazimiery I³³akowiczówny, Józefa Jurka, Ireny Kosmowskiej, Kossak, Olgi Ma³kowskiej, Heleny Modrzejewskiej, Moniuszki, Zofii Na³kowskiej, Nowa Krêpa nr (obie strony), Elizy Orzeszkowej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Piaskowa, Emilii Sczanieckiej, Stefanii Sempo³owskiej, Marii Curie Sk³odowskiej, Marii Szembekowej, Gabrieli Zapolskiej, wirowa Azaliowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Dêbowa, Wojciecha Drzyma³y, G³ogowa, Grabowa, Grabowska od nr 120 (obie strony do koñca), Grzybowa, Hebanowa, Ja³owcowa, Jarzêbinowa, Jastrzêbia, Jaœminowa, Jaworowa, Je ynowa, Jod³owa, Kalinowa, Klonowa, Klubowa, Leszczynowa, Limbowa, Mahoniowa, Olchowa, Oliwkowa, Olszynowa, Osiedle Leœne, Platanowa, Pruœliñska, Przesieka, Przy Lesie, S³onecznikowa, Sportowa, Œrodkowa, Œwietlicowa, Uskok, Wi¹zowa, Wilcza, Wodoci¹gi Miejskie, Wylotowa gen. Józefa Hallera, Jasna nr 1-9 (obie strony), Kaliska nr (parzyste) i nr (nieparzyste), kardyna³a M. Ledóchowskiego od nr 19 (obie strony do koñca), Janusza Kusociñskiego, marsza³ka Józefa Pi³sudskiego nr 1-7 (nieparzyste) i nr 2-16 (parzyste), Idziego Matyœkiewicza, Okrzei, profesora Kaliny, Promykowa, Przechodnia, Przesmyk, Stra acka, Œwit, W¹ska, Wincentego Witosa, Wyjazdowa Kamila Baczyñskiego, Bronikowskiego, Atanazego Cywiñskiego, dr Tadeusza Jankowskiego, Józefa Dwornika, Jasna od nr 11 (obie strony do koñca), W³odzimierza Lewandowskiego, biskupa Arkadiusza Lisieckiego, Jacka Malczewskiego, Matejki, Stanis³awa Miko³ajczyka, Andrzeja Niesio³owskiego, Antoniego Serbeñskiego, Strzelecka od nr 2-78 (parzyste) i nr 1-31 (nieparzyste) 13. Józefa Che³moñskiego, ks. Walentego Œmigielskiego, Wyspiañskiego Jana Brzechwy, ks. kardyna³a Edmunda Dalbora, W³odzimierza Majakowskiego, Kornela Makuszyñskiego, marsza³ka Józefa Pi³sudskiego nr 9-85 (nieparzyste), Osiedle Robotnicze, Szkolna nr 1-12 (obie strony), Klemensa Tomczeka, Leona Walczaka, Ludwika Waryñskiego nr 1-23 (nieparzyste) i nr 2-18 (parzyste) Kazimierza Fr¹szczaka, Komuny Paryskiej nr 1-13 (obie strony), marsza³ka Józefa Pi³sudskiego od nr 87 (nieparzyste do koñca), Jana Ignacego Paderewskiego nr 1-35 (nieparzyste) i nr 2-18 (parzyste), Szkolna od nr 13 (obie strony do koñca) Aleja Solidarnoœci, Jana Mertki, Jana Ignacego Paderewskiego od nr 20 (parzyste do koñca) i od nr 37 (nieparzyste do koñca), Strzelecka nr (parzyste) Asnyka, W³adys³awa Broniewskiego, Komuny Paryskiej od nr 15 (obie strony do koñca) Aleja Powstañców Wielkopolskich, Fryderyka Chopina, Gimnazjalna, kardyna³a M. Ledóchowskiego nr 1-17 (nieparzyste) i nr 2-8 (parzyste), Klonowicza, ks. Jana Kompa³³y, Langiewicza, Olimpijska, Pu³askiego, Staszica, ks. Augustyna Szamarzewskiego, Wysocka nr 1-42 (obie strony) G³ogowska, Rynek, Wiosny Ludów, Wroc³awska nr 1-50 (obie strony), Ludwika Zamenhofa Sala Gimnastyczna Zespo³u Szkó³ Sióstr Salezjanek ul. Wañkowicza 10 Gimnazjum Nr 3 ul. Tuwima 12, Przedszkole Nr 10 ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4, Szko³a Podstawowa Nr 5 ul. Grabowska 1, Szko³a Podstawowa Nr 13 ul. Œwietlicowa 9, Przedszkole Nr 1 ul. Profesora Kaliny 2, Przedszkole Nr 3 ul. dr Tadeusza Jankowskiego 10a, Publiczne Gimnazjum im. Papie a Jana Paw³a II ul. Ludwika Waryñskiego 29 Przedszkole Nr 9 ul. Jana Brzechwy 2, Przedszkole Nr 15 ul. Szkolna 26, Przychodnia Rejonowa ul. Jana Mertki 13, Szko³a Podstawowa Nr 9 ul. Asnyka 26, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych ul. Wysocka 1b, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce ul. Wroc³awska 48,

13 9043 Poz Armii Krajowej, Koœciuszki, Plac Bankowy, Wroc³awska nr (nieparzyste) i nr (parzyste) Sobieskiego, Miko³aja Kopernika, Majdan, Parkowa, Piastowska, Prosta, Spokojna, Targowa 3 Maja, Kantaka, Mi³a, M³odzie owa, Wigury, Wroc³awska nr (parzyste), wirki Klasztorna nr 1-11 (nieparzyste) i nr 2-22 (parzyste), Strzelecka od nr 99 (nieparzyste do koñca) i od nr 110 (parzyste do koñca), Wysocka od nr 43 (obie strony do koñca) Cicha, Czereœniowa, Gajowa, Kamienna, Klasztorna od nr 13 (nieparzyste do koñca) i od nr 24 (parzyste do koñca), Koñcowa, Leœna, Malinowa, Morelowa, Myœliwska, Na Polance, Po³udniowa, Sadowa, Wiœniowa, Wroc³awska od nr 83 (nieparzyste do koñca) i od nr 148 (parzyste do koñca), Zagajnikowa Brzozowa, Budowlanych, Ceglana, Ciesielska, Dekarska, D³uga nr 1-17 (obie strony), Garncarska, Glinkowa, Go³êbia, Grawerska, In ynierska, Kolejarska, Krucza, KuŸnicza, Murarska, Mylna, Okopowa, Siewna, S³oneczna, Staroprzygodzka nr (obie strony), Œlusarska, Tokarska, WoŸna, Zacisze, Zbrojarska, Zduñska, Zêbcowska, ytnia Bajkowa, Bartosza, Bolka i Lolka, Ch³opska, Graniczna, Gwarna, Jasia i Ma³gosi, Jesienna, K¹towa, Kosza³ka Opa³ka, Kozio³ka Mato³ka, Krañcowa od nr 67 (nieparzyste do koñca) i od nr 72 (parzyste do koñca), Kubusia Puchatka, Letnia, Ma³a, Modrzewiowa, Nied³uga, Obrze e, Odleg³a, Odskok, Osiedlowa, Piesza, Piotrusia Pana, Przeskok, Macieja Rataja, Sosnowa, Staroprzygodzka od nr 102 (obie strony do koñca), Œwierkowa, Tylna, Ukoœna, Widok, Wiosenna, W³oœciañska, Wrzosowa, Zapiecek, Zatorze, Zimowa, Zjazd Boczna, Bratnia, Ch³apowskiego nr 2-10 (parzyste), D³uga do nr 20 (obie strony do koñca), Dobra, Dolna, Elektryczna, Gorzycka od nr 46 (parzyste do koñca) i od nr 51 (nieparzyste do koñca), Górna, Krañcowa nr 1-65 (nieparzyste) i nr 2-70 (parzyste), Krêta, Krzywa, amana, Na Skraju, Niska, Nowa, Odolanowska, Olszowa, Poprzeczna, Sieroca, Swobodna, Topolowa od nr 69 (nieparzyste do koñca) i od nr 150 (parzyste do koñca), Wspólna, Zachodnia, Zak¹tek, Zielna Bema nr 1-17 (nieparzyste) i nr 2-14 (parzyste), Ch³apowskiego nr (parzyste) i nr (nieparzyste), Ch³opickiego nr 1-17 (nieparzyste) i nr 2-12 (parzyste), Chodkiewicza, gen. Dwernickiego, ks. mjr Franciszka Dymarskiego, Gorzycka nr 1-43 (obie strony), Górnicza, Gronowa, gen. Jasiñskiego nr 1-5 (nieparzyste), Juliana Korsaka, Kwiatowa, Lipowa nr 2-8 (parzyste), Andrzeja Niegolewskiego, Okólna nr 1-5 (nieparzyste) i nr 2-10 (parzyste), Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Rejtana, gen. Edmunda Taczanowskiego, Topolowa nr (parzyste), Traugutta nr 1-3a (nieparzyste), W³adys³awa Wawrzyniaka, Wêglowa, Winna, niwna Akacjowa, Bema nr (nieparzyste) i nr (parzyste), Ch³opickiego nr (nieparzyste) i nr (parzyste), Czarnieckiego nr 1-51 (nieparzyste) i nr 2-48 (parzyste), Daliowa, Jana Dekerta, Dywizjonu 303, gen. W³adys³awa Abrahama nr 1-7 (nieparzyste) i nr 2-10 (parzyste), gen. Kazimierza Glabisza, Grodzieñska, Hetmañska, gen. Jasiñskiego od nr 7 (nieparzyste do koñca) i od nr 2 (parzyste do koñca), Jesionowa, Kiliñskiego, Hugo Ko³³¹taja, Kordeckiego, Janka Krasickiego, Lipowa od nr 14 (parzyste do koñca) i od nr 1 (nieparzyste do koñca), Lwowska, Malwowa, Romualda Mielczarskiego nr 1-15 (obie strony), Obroñców Westerplatte, Okólna od nr 7 (nieparzyste do koñca) i od nr 12 (parzyste do koñca), Okrê na, Emilii Plater, Podolska, Poleska, Poniatowskiego nr 1-85 (nieparzyste) i nr 2-98 (parzyste), Powstañców Warszawskich, Pr¹dzyñskiego nr 1-3 (nieparzyste) i nr 2-4a (parzyste), Próchnika, Ró ana, Józefa Sierakowskiego, gen. Sikorskiego, Sk³adowa, Sowiñskiego nr 1-21 (nieparzyste) i nr 2-24 (parzyste), Stanis³awowska, Traugutta nr 5-61 (nieparzyste) i nr 6-84 (parzyste), Wierzbowa, Wileñska, Wo³yñska Gimnazjum Nr 1 ul. Wroc³awska 51, Przedszkole Nr 7 ul. Piastowska 21, Zespó³ Szkó³ Transportowych ul. Kantaka 6, Ostrowski Zak³ad Ciep³owniczy S.A. ul. Wysocka 57, Zak³ad Urz¹dzeñ Technicznych CARLIFT Sp. z o.o. ul. Kamienna 10A, Przedszkole Nr 2 ul. Brzozowa 5, Szko³a Podstawowa Nr 6 ul. Staroprzygodzka 112, Warsztaty Terapii Zajêciowej ul. Odolanowska 19, Przedszkole Nr 13 ul. Rejtana 54, Szko³a Podstawowa Nr 7 ul. Bema 30,

14 9044 Poz Krzysztofa Arciszewskiego, Bema nr (parzyste) i nr (nieparzyste), Ch³apowskiego od nr 34 (parzyste do koñca) i od nr 39 (nieparzyste do koñca), Ch³opickiego nr (nieparzyste) i nr (parzyste), gen. Chrzanowskiego, Czarnieckiego od nr 53 (nieparzyste do koñca) i od nr 50 (parzyste do koñca), Czerwonych Kosynierów, dr Aleksandra Dubiskiego, gen. Józefa Dowbór-Muœnickiego, gen. Bronis³awa Ducha, gen. Stanis³awa Maczka, G³owackiego nr 1-49 (nieparzyste) i nr 2-58 (parzyste), Cypriana Godebskiego, gen. K¹ckiego, gen. Kniaziewicza, Wojciecha Korfantego, gen. Madaliñskiego, Poniatowskiego od nr 87 (nieparzyste do koñca) i od nr 100 (parzyste do koñca), Piotra Œciegiennego, Walerego Wróblewskiego, Wybickiego nr 1-19 (obie strony), gen. Franciszka ymirskiego Bzowa, Ceg³owa, Do ynkowa, Kasztanowa, K³osowa, Konopna, Koszykowa, Krotoszyñska od nr 124 (parzyste do koñca) i od nr 127 (nieparzyste do koñca), anowa, ¹kowa, Makowa, Owsiana, Polna, Spacerowa, Topolowa nr 1-23 (nieparzyste) i nr 2-18 (parzyste), Trzcinowa, Wiklinowa Batorego, Bema od nr 123 (nieparzyste do koñca) i od nr 132 (parzyste do koñca), Dojazdowa, G³owackiego od nr 73 (nieparzyste do koñca) i od nr 86 (parzyste do koñca), Marcina Kasprzaka, Krzysztofa Komedy Trzciñskiego, Stanis³awa Kunickiego, Lotnicza, Miodowa, M³yñska, Gabriela Narutowicza, O³obocka, Orzechowa, Micha³a Ossowskiego, Jana Pietrusiñskiego, Poznañska od nr 37 (nieparzyste do koñca) i od nr 34 (parzyste do koñca), prof. Józefa Jachimka, Przymiejska, Pszenna, Rad³owska, R¹bczyñska, Rolna, Sowiñskiego od nr 51 (nieparzyste do koñca) i od nr 62 (parzyste do koñca), Sporna, Stacha Œwistackiego, Traugutta od nr 81 (nieparzyste do koñca) i od nr 112 (parzyste do koñca), Uroczysko, Wiejska, Wybickiego od nr 39 (nieparzyste do koñca) i od nr 30 (parzyste do koñca) gen. W³adys³awa Andersa od nr 21 (nieparzyste do koñca), Piotra Bardowskiego, Bema nr (parzyste) i nr (nieparzyste), Ch³opickiego od nr 88 (parzyste do koñca) i od nr 99 (nieparzyste do koñca), Czwartaków, Ewarysta Estkowskiego, gen. Franciszka Kleeberga, gen. Tadeusza Kutrzeby, G³owackiego nr (nieparzyste) i nr (parzyste), Stanis³awa Konarskiego, Krotoszyñska nr (nieparzyste) i nr (parzyste), ks. Ignacego Jana Skorupki od nr 39 (obie strony do koñca), Jana Mariañskiego, Powstañców Œl¹skich, Sowiñskiego nr (parzyste) i nr (nieparzyste), gen. Stanis³awa Taczaka, Traugutta nr (parzyste) i nr (nieparzyste), Wybickiego nr (parzyste) i nr 21-37a (nieparzyste) gen. W³adys³awa Andersa nr 1-19 (nieparzyste), Dembiñskiego, gen. W³adys³awa Abrahama od nr 9 (nieparzyste do koñca) i od nr 12 (parzyste do koñca), Krotoszyñska nr 1-67 (nieparzyste) i nr 2-54 (parzyste), ks. Ignacego Jana Skorupki nr 1-38 (obie strony), Walerego ukasiñskiego, Romualda Mielczarskiego od nr 16 (obie strony do koñca), p³k. Fr. Nullo, Poznañska nr 1-33 (nieparzyste) i nr 2-16 (parzyste), Pr¹dzyñskiego od nr 6 (parzyste do koñca) i od nr 7 (nieparzyste do koñca), Lucjana Szenwalda, ó³kiewskiego Urz¹d Skarbowy ul. Ch³apowskiego 45, Gimnazjum Nr 4 ul. Krotoszyñska 171, Szko³a Podstawowa Nr 11 ul. Batorego 2, Przedszkole Nr 14 ul. Bardowskiego 6, Przedszkole Nr 12 ul. gen. W³adys³awa Andersa 15,

15 9045 Poz. 1933, UCHWA A Nr XIX/272/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci powsta³ej w wyniku podzia³u nieruchomoœci Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz ze zmianami), art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami) uchwala siê: 1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej z tyt. wzrosty wartoœci nieruchomoœci powsta³ej w wyniku jej podzia³u na wniosek w³aœciciela w wysokoœci 40% ró nicy wartoœci nieruchomoœci przed i po podziale. 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta. 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ( ) Wojciech Gilarski 1934 UCHWA A Nr XIX/273/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu Rada Miejska na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 71 poz. 838 ze zmianami) uchwala, co nastêpuje: 1. Ustala siê stawki za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim w celu: 1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg. 2. umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 4. zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoœci w celach innych ni wymienione w pkt Za zajêcie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w 1 pkt 1 i 4 ustala siê stawki op³at za ka dy dzieñ zajêcia: 1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoœci 1,00 z³, 2) przy zajêciu jezdni powy ej 20% do 50% szerokoœci 2,00 z³, 3) przy zajêciu powy ej 50% szerokoœci do ca³kowitego zajêcia jezdni 3,00 z³. 2. Stawki okreœlone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak e do poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych, œcie ek rowerowych ci¹gów pieszych, dla pozosta³ych elementów pasa drogowego ustala siê stawkê op³at za ka dy dzieñ zajêcia 1 m 2 pasa drogowego w wysokoœci 0,75 z³. 3. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak e zajêcie pasa drogowego trwaj¹cego krócej ni 24 godziny.

16 9046 Poz. 1934, Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1 m 2 rzutu poziomego urz¹dzenia znajduj¹cego siê w pasie drogowym, o których mowa w 1 pkt 2: 1) w obszarze zabudowanym 40,00 z³, 2) na obiekcie mostowym 150,00 z³. Dla urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych stosuje siê stawkê w kwocie 10,00 z³. 4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w 1 pkt 3: 1) za 1 m 2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub us³ugowego 0,25 z³. 2) za 1 m 2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiektów 1,00 z³. 3) za 1 m 2 powierzchni reklamy 0,60 z³. za ka dy dzieñ zajêcia. 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 6. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej ( ) Wojciech Gilarski 1935 UCHWA A Nr XIV/68/2004 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ustalenia inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz z 2001 r. ze zmianami 1 ) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami 2 ), art. 6 ust. 12 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami 3 ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paÿdziernika 2002 r. o podatku leœnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami 4 ) Rada Gminy Krzemieniewo zarz¹dza co nastêpuje: 1. Zarz¹dza siê pobór podatków od osób fizycznych : rolnego, leœnego, od nieruchomoœci, podatku od posiadania psów w drodze inkasa. 2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów wsi zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y. 3. Wysokoœæ inkasa za pobór podatków rolnego, leœnego i od nieruchomoœci wynosi dla inkasenta wsi: - Krzemieniewo, Paw³owice 3,5%, - Garzyn, Lubonia 4,5%, - Mierzejewo, Nowy Belêcin, Drobnin 5%, - Oporówko 5,5%, - Hersztupowo 6%, - Górzno, Oporowo, Stary Belêcin 7%, - Kociugi 9%, - Bojanice 11%, - Karchowo 14%, - Brylewo, Bielawy 18%, - Zbytki 36%. 4. Wysokoœæ inkasa za pobór podatku od posiadania psów dla wszystkich inkasentów wynosi 50%. 5. Kwoty nale ne inkasentom za pobór podatków: rolnego, leœnego, od nieruchomoœci i od posiadania psów wyp³aca siê w nastêpuj¹cych terminach: - do 30 czerwca za pobór I i II raty podatku, - do 31 paÿdziernika za pobór III raty podatku, - do 31 grudnia za pobór IV raty podatku. 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 7. Traci moc uchwa³a Nr XXI/90/97 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia inkasentów i okreœlenia wysokoœci inkasa za pobór podatków i op³at.

17 9047 Poz. 1935, Uchwa³a wchodzi w ycie po 14 dniach od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady ( ) dr in. Stanis³aw Osiêg³owski 1 Ostatnia zmiana r. 2003: Dz.U. Nr 162 poz Ostatnia zmiana r. 2003: Dz.U. Nr 162 poz Ostatnia zmiana r. 2003: Dz.U. Nr 188 poz Ostatnia zmiana r. 2004: Dz.U. Nr 68 poz. 623 Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XIV/68/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2004 r. IMIENNY WYKAZ INKASENTÓW Nazwa wsi Nazwisko i imiê inkasenta 1. Krzemieniewo Franciszek Kaczmarek 2. Paw³owice Maria Przybylska 3. Garzyn Zbigniew Ptak 4. Lubonia Florian Skrzypczak 5. Mierzejewo Andrzej Chudziñski 6. Nowy Belêcin Tadeusz Wojtkowiak 7. Drobnin Andrzej Hofman 8. Oporówko Rados³aw Sobecki 9. Hersztupowo Marian Sobczak 10. Górzno Zygmunt Stachurski 11. Oporowo Kazimierz Kaczmarek 12. Stary Belêcin Zofia Oto 13. Kociugi Stanis³aw Józefiak 14. Bojanice Jan Andrzejewski 15. Karchowo Zygmunt S³odziñski 16. Brylewo Zygmunt Baer 17. Bielawy Andrzej Stiller 18. Zbytki Jan Serwatka 1936 UCHWA A Nr XV/113/2004 RADY GMINY KOBYLA GÓRA z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud etu gminy na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianami) art. 110, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2 i 3 art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz ze zmianami), Rada Gminy Kobyla Góra uchwala co nastêpuje: Uchwala siê dochody bud etu gminy w wysokoœci ,00 z³, a w tym: 1) dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na zadania bie ¹ce z zakresu administracji rz¹dowej wykonywane przez gminê w kwocie ,00 z³, 2) dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 4.035,00 z³, 3) subwencja ogólna w kwocie ,00 z³, a z tego:

18 9048 Poz a) czêœæ wyrównawcza w kwocie ,00 z³, b) czêœæ oœwiatowa w kwocie ,00 z³, okreœlone w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Uchwala siê wydatki bud etu gminy w wysokoœci ,00 z³, a w tym: 1) wydatki na realizacjê zleconych zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie ,00 z³, 2. Wydatki na realizacjê zleconych zadañ na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 4.035,00 z³, 3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 wyodrêbnia siê: 1) wydatki bie ¹ce w kwocie ,00 z³, a w tym: a) wynagrodzenia w kwocie z³, b) pochodne od wynagrodzeñ ,00 z³, c) dotacje z bud etu w kwocie ,00 z³, d) obs³ugê d³ugu w kwocie ,00 z³, 2) wydatki maj¹tkowe w kwocie ,00 z³, okreœlone w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y. 3. W bud ecie tworzy siê: a) rezerwê ogóln¹ w kwocie ,00 z³, b) rezerwê celow¹ ogó³em w kwocie ,00 z³, w tym: - dziale 801 w kwocie ,00 z³ z przeznaczeniem na podwy kê wynagrodzeñ, - dziale 852 w kwocie ,00 z³ z przeznaczeniem na wyp³atê zasi³ków. 4. ród³em pokrycia deficytu bud etowego jest kredyt bankowy i po yczka oraz upowa nia siê Wójta Gminy do zaci¹gniêcia okreœlonych kredytów, po yczek oraz sp³at kredytów i po yczek. Zestawienie Ÿróde³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem deficytu bud etowego gminy okreœla za³¹cznik nr Okreœla siê wykaz zadañ i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez gminê w roku bud etowym oraz nak³adów inwestycyjnych okreœlonych w za³¹czniku nr 4 do uchwa- ³y. 6. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoœci ,00 z³. 7. Okreœla siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do uchwa³y. 8. Uchwala siê dotacjê podmiotow¹ dla instytucji kultury w kwocie ,00 z³ okreœlone w za³¹czniku nr 6 do uchwa³y. 9. Okreœla siê plany przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych okreœlone w za³¹czniku nr 7 do uchwa- ³y. 10. Okreœla siê plany przychodów i wydatków dla œrodków specjalnych okreœlone w za³¹czniku nr 8 do uchwa³y. 11. Uchwala siê wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do uchwa³y. 12. Upowa nia siê Wójta Gminy do: 1) zaci¹gania kredytów i po yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru w wysokoœci ,00 z³, 2) dokonywana zmian w planie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniu planowanych wydatków bie ¹cych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u. 13. Ustala siê kwotê ,00 z³ do wysokoœci której Wójt Gminy mo e zaci¹gaæ zobowi¹zania. 14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 15. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r. Przewodnicz¹cy Rady ( ) Eugeniusz Morta

19 9049 Poz Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XV/113/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 26 marca 2004 r. DOCHODY BUD ETU GMINY NA 2004 R. Dzia³ Rozdzia³ Treœæ W³asne Zlecone Ogó³em 010 Rolnictwo i ³owiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane ,00 0, ,00 z innych Ÿróde³ 020 Leœnictwo 3.995,00 0, , Pozosta³a dzia³alnoœæ 3.995,00 0, , Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek 3.995,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i ³¹cznoœæ 8.000,00 0, , Drogi publiczne gminne 8.000,00 0, , Œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane 8.000,00 0, ,00 z innych Ÿróde³ 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami ,00 0, , Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci 3.894,00 0, , Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek ,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci nieruchomoœci ,00 0, , Administracja publiczna 5.000, , , Urzêdy wojewódzkie 0, , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 0, , ,00 (zwi¹zkom gmin) ustawami Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000,00 0, , Wp³ywy z ró nych op³at 2.000,00 0, , Wp³ywy z ró nych dochodów 3.000,00 0, , Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 0,00 894,00 894, Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 894,00 894, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 0,00 894,00 894,00 (zwi¹zkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 0,00 400,00 400, Obrona cywilna 0,00 400,00 400, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 0,00 400,00 400,00 (zwi¹zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem ,00 0, ,00

20 9050 Poz Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.000,00 0, , Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej 8.000,00 0, ,00 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i op³at ,00 0, ,00 lokalnych 0310 Podatek od nieruchomoœci ,00 0, , Podatek rolny ,00 0, , Podatek leœny ,00 0, , Podatek od œrodków transportowych ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn 1.000,00 0, , Podatek od posiadania psów 1.700,00 0, , Wp³ywy z op³aty targowej 1.000,00 0, , Wp³ywy z op³aty miejscowej ,00 0, , Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych ,00 0, , Wp³ywy z ró nych op³at 1.000,00 0, , Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 1.000,00 0, ,00 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na ,00 0, ,00 podstawie ustaw 0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej ,00 0, , Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,00 0, , Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa ,00 0, , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , Podatek dochodowy od osób prawnych 500,00 0,00 500, Ró ne rozliczenia ,00 0, , Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego ,00 0, , Subwencje ogólne z bud etu pañstwa ,00 0, , Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z bud etu pañstwa ,00 0, , Oœwiata i wychowanie ,00 0, , Szko³y podstawowe ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 0750 samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek ,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola ,00 0, , Wp³ywy z us³ug ,00 0, , Dowo enie uczniów do szkó³ 2.000,00 0, , Wp³ywy z us³ug 2.000,00 0, , Zespo³y obs³ugi ekonomiczno administracyjnej szkó³ 50,00 0,00 50, Wp³ywy z ró nych dochodów 50,00 0,00 50, Pomoc spo³eczna 9.220, , ,00 Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 0, , ,00 ubezpieczenia spo³ecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 6310 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 0, , ,00 zleconych gminom ustawami Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z 0, , ,00 pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na 2010 realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 0, , ,00 (zwi¹zkom gmin) ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 5.840, , , Wp³ywy z ró nych dochodów 5.840,00 0, ,00

RADY MIEJSKIEJ W REMIE

RADY MIEJSKIEJ W REMIE DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 62 Poznañ, dnia 18 kwietnia 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1233 nr 153/ XVIII/07 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY W LIPNICY MUROWANEJ. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

RADY GMINY W LIPNICY MUROWANEJ. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Statut UCHWAŁA NR XIV/ 103/04 RADY GMINY W LIPNICY MUROWANEJ z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Na podstawie art.18 ust.1, art.

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT Złącznik do Uchwały Nr XIX/124/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 14 lutego 2013r Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 92 Poznañ, dnia 18 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1869 nr XVIII/71/2004 Rady Miejskiej w Bralinie z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Przepisy ogólne UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 2381 UCHWAŁA NR XIII/ 67/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 30 lipca 2015 r.

Kielce, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 2381 UCHWAŁA NR XIII/ 67/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 2381 UCHWAŁA NR XIII/ 67/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/527/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/527/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/527/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie Załącznik do uchwały Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 marca 2016 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 3 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1227/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych ( garaży ) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 1560 UCHWAŁA NR XVIII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska.

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska. Druk nr 4058 Warszawa, 11 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-99-05 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity)

Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity) Uchwała Nr XXXVIII/952/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. (Tekst jednolity) w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia i wskazania jednostek budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku

Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO zmieniająca uchwałę nr XXXIX/277/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2010 Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo