UMOWA Nr CTEP- 01/OM/ Przedmiot umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr CTEP- 01/OM/2010. 1 Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 UMOWA Nr CTEP- 01/OM/ Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy są warunki obsługi Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, zwanego dalej terminalem, zgodnie z którymi: 1) PKP CARGO S.A. zobowiązuje się podstawiać/zabierać próżne oraz ładowne wagony na/z punktu zdawczo-odbiorczego terminala użyte w przewozach realizowanych przez PKP CARGO S.A. 2) BCT zobowiązuje się do przyjmowania wagonów przybyłych w stanie ładownym i próżnym oraz zamówionych pod załadunek wagonów próżnych dla korzystających z tego terminala nadawców i odbiorców, na rzecz których PKP CARGO S.A. realizuje przewozy kolejowe, W obrocie kolejowym w BCT biorą udział PKP CARGO S.A., BCT i klienci zarówno PKP CARGO S.A. jak i BCT, zwani dalej Klientami. 2 Położenie terminala 1. Terminal otrzymuje skróconą nazwę BCT i odgałęzia się na stacji Gdynia Port rozjazdem nr 572 w km linii 228 Rumia - Gdynia Port Oksywie i w km końca linii 724 Gdynia Port GPD - Gdynia Port GPO. Torem łącznikowym dla grupy torów postojowych jest tor nr Ogólna długość torów na terminalu BCT wynosi 6135 metrów. 3 Warunki obsługi terminala 1. Sposób prowadzenia ruchu na terminalu określa: 1) Regulamin pracy transportu kolejowego na torach Morskiego Portu Gdynia i na torach stacji PKP Gdynia Port w zakresie niezbędnym do obsługi poszczególnych grup torów Portu Gdynia zatwierdzony przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia i uzgodniony z PKP PLK S.A. 2) Regulamin pracy manewrowej w zakresie obsługi kolejowej punktów ładunkowych BCT - Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni Sp. z o.o. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy 2. Jednorazowo na tory zdawczo-odbiorcze terminala można podstawić nie więcej niż 45 wagonów serii Sgs. 3. Do wykonywania czynności za i wyładunkowych BCT stosuje następujące urządzenia ładunkowe: samojezdne suwnice bramowe i wozy wysięgnikowe. 4. Podstawianie i zabieranie wagonów próżnych i ładownych przez PKP CARGO S.A. odbywa się na i z punktu zdawczo-odbiorczego, tj.: a) tor nr 37 - dla wagonów z pojazdami kołowymi, b) tory nr 851 i dla wagonów z przesyłkami drobnicowymi, c) tory nr 848, 849 i dla wagonów z przesyłkami kontenerowymi.

2 4 Obsługa terminala 1. Terminal obsługuje PKP CARGO S.A. Pomorski Zakład Spółki w Gdyni lokomotywą manewrową stacji Gdynia Port w godzinach określonych w planie obsługi opracowanym przez PKP CARGO S.A. w uzgodnieniu z BCT stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Poza godzinami planowych obsług wagony mogą być podstawiane i zabierane tylko po wzajemnym uzgodnieniu. 2. BCT zobowiązuje się do przyjmowania wszystkich rodzajów wagonów, jakie nadeszły w stanie ładownym oraz wagonów próżnych zamówionych pod załadunek, w miarę posiadanych możliwości przeładunkowych, nie więcej jednak jak 30 wagonów serii Sgs w danej obsłudze. Podstawienie większej ilości wagonów musi być każdorazowo uzgadniane z BCT. 3. W przypadku braku możliwości przeładunkowych BCT lub braku miejsca na torach zdawczo-odbiorczych (ładunkowych) BCT, przesyłki i wagony zostaną zatrzymane na torach postojowych lub torach stacyjnych Gdyni Port i będą znajdowały się w dyspozycji Klientów. Czas ich oczekiwania na podstawienie/przekazanie dolicza się do czasu pobytu pod czynnościami ładunkowymi. W okresie oczekiwania na podstawienie wagony pozostają pod nadzorem PKP CARGO S.A. 4. Dla potrzeb tej umowy używa się określenia pracownik BCT rozumianego jako Planer Obsługi Kolei lub Dyspozytor Operacyjny BCT. 5. Po przyjęciu pociągu kończącego bieg na stacji Gdynia Port odprawiacz pociągu PKP CARGO S.A. przekazuje informacje o przesyłkach adresowanych do BCT do pracownika BCT na nr faxu bądź drogą elektroniczną w następujący sposób: a) dla przesyłek pojedynczych odprawa GPA wypełnia zawiadomienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy i przesyła pod ww. nr fax b) dla przesyłek wielowagonowych (grupy wagonów i przesyłki całopociągowe) odprawa GPA przekazuje do wiadomości pod ww. nr faxu list przewozowy i załącznik do listu przewozowego. 6. Informacje odnośnie przesyłek przybyłych odprawiacz PKP CARGO SA przekazuje dla każdego pociągu z tym, że ostatnia informacja dla danej obsługi powinna być przekazana najpóźniej na 6 godzin przed obsługą. Informacja o przesyłkach przybyłych, które mają być podstawione na terminal w sobotę musi być podana do godz w piątek. 7. BCT gwarantuje obsługę jak w ust. 2 w przypadku przekazania informacji, o której mowa w ust O przydzieleniu wagonów próżnych pod załadunek na BCT zamówionych przez rożnych klientów informacje przekazuje pracownik PKP CARGO S.A. -stanowisko ds. gospodarki wagonami towarowymi - telefon nr Na podstawie otrzymanych informacji, o których mowa w ust. 5, 6 i 8 niniejszego paragrafu, pracownik BCT ustala miejsce, kolejność i czas podstawienia wagonów na tory zdawczo-odbiorcze (ładunkowe) w uzgodnieniu z ekspedytorem PKP CARGO S.A. pracującym na posterunku GPK. 10. Na podstawie otrzymanej od pracownika BCT dyspozycji, z uwzględnieniem przyjętej organizacji pracy zgodnie z ust 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu, następować będzie na terenie stacji Gdynia Port przygotowanie grup

3 wagonowych do podstawienia na poszczególne tory zdawczo-odbiorcze (ładunkowe). Podstawianie składów całopociągowych odbywać się będzie bez wygrupowywania próżnych wagonów. Segregacja wagonów będzie dokonywana przez PKP CARGO S.A. na podstawie dyspozycji otrzymanej od pracownika BCT, w uzgodnieniu z ekspedytorem PKP CARGO S.A. pracującym na GPK. 11. Awizacji przesyłek przybyłych z przeznaczeniem na BCT poszczególnym odbiorcom udzielać będzie telefonicznie kasa towarowa Gdynia Port. 12. Listy przewozowe będą odbierać odbiorcy przesyłek w kasie towarowej Gdynia Port zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Przyjmowanie przesyłek i wagonów od PKP CARGO S.A. pod względem handlowym i technicznym oraz zdawanie ich dla PKP CARGO S.A. odbywać się będzie przez Klientów na torach zdawczo-odbiorczych wymienionych w 3 ust. 4 niniejszej umowy. 14. PKP CARGO S.A. przydziela wagony pod załadunek stosownie do przyjętych zamówień składanych przez poszczególnych Klientów/nadawców. Przydział wagonów w ilości przekraczającej pojemność torów ładunkowych PKP CARGO S.A. uzależnia od przyspieszenia czynności ładunkowych i uzgodnienia dodatkowych obsług, zwiększających rotację wagonów W pierwszej kolejności przydzielane będą wagony spod rozładunku, dla stosowania tzw. podwójnej operacji ładunkowej na nabrzeżu. W przypadku dużej ilości wagonów oczekujących na rozładunek, BCT może zdecydować o wykonywaniu prac rozładunkowych w pierwszej kolejności i takim przypadku próżne wagony będą zabierane z BCT i przygotowywane do operacji ładunkowych wg wymagań i zamówień Klientów/nadawców. 15. Przydatność wagonów pod załadunek kontenerów na punkcie zdawczoodbiorczym badają przedstawiciele PKP CARGO S.A., Klientów/nadawców przy przekazywaniu podczas planowej obsługi. Powyższe czynności będą dodatkowo poprzedzone przeglądem wagonów przez rewidentów PKP CARGO S.A. 16. Wagony próżne pod załadunek przekazywane będą na torach zdawczoodbiorczych na podstawie wykazu zdawczego R-25/26 sporządzonego przez PKP CARGO S.A. Dla każdego zamawiającego (nadawcy) będą sporządzane oddzielne wykazy. Wagony nieprzydatne pod załadunek powinny być wykreślone z wykazu ze wskazaniem przyczyny. Ostateczną ilość przekazanych i przyjętych wagonów potwierdzają swoimi podpisami osoby obecne przy przekazaniu (ze strony PKP CARGO S.A. i Klienta). Na wykazie zdawczym R-25/26 Klient potwierdza odbiór wagonów swoim podpisem, podając czas przyjęcia. Wagony nieprzydatne pod załadunek, które ujawniono już w trakcie czynności ładunkowych, klient zwraca na podstawie zawiadomienia o gotowości wagonów do zabrania R-27/ Listy przewozowe na przesyłki nadawane do przewozu nadawca zobowiązany jest dostarczać PKP CARGO S.A. sukcesywnie, w miarę kończenia załadunku wagonów, jednakże nie później niż na jedną godzinę przed planową obsługą, na którą wagony zostały zgłoszone jako gotowe do zabrania. Wagony, na które nie dostarczono dokumentów przewozowych w wyżej wskazanym terminie uważa się jako niegotowe do zabrania. 18. PKP CARGO S.A. natychmiast poinformuje BCT o problemach związanych z niegotowością wagonów do zabrania. BCT w takim wypadku rozładuje przedmiotowy wagon, który dalej będzie pozostawał w dyspozycji klienta, ale zostanie wytoczony z torów ładunkowych wraz z całą grupą wagonów.

4 19. Wagony ładowne PKP CARGO S.A. podstawia i przekazuje Klientom/odbiorcom na podstawie wykazów zdawczych R-25/26. Wykazy będą sporządzane dla każdego Klienta/odbiorcy oddzielnie. Klient kwituje w wykazie zdawczym przyjęcie wagonów i przesyłek pod względem technicznym i handlowym. 20. Przyjmujący przesyłki i wagony Klient ma prawo uczynić w wykazie zdawczym adnotacje o zauważonych nieprawidłowościach, naruszeniu przesyłek, brakach technicznych, stanie czystości wagonów itp. Uwagi te winny być podpisane przez przyjmującego i zdającego przesyłki oraz wagony, na wszystkich egzemplarzach wykazu. 21. W razie stwierdzenia częściowego braku lub uszkodzenia przesyłki albo plomb, wagony mogą być podstawione po założeniu przez PKP CARGO S.A. plomb zabezpieczających. W tym przypadku BCT może przystąpić do otwarcia i rozładunku wagonów / kontenerów wyłącznie w obecności pracownika PKP CARGO S.A i odbiorcy, którzy ustalają protokolarnie stan przesyłki. W przypadku naruszenia plomb celnych dodatkowo w obecności przedstawiciela Urzędu Celnego. 22. Podpisując wykaz zdawczy R-25/26, Klient potwierdza jednocześnie czas przyjęcia wagonów. 23. Plomby z drzwi wagonów krytych oraz kontenerów nienaruszonych (nie kwestionowanych podczas przekazywania) zdejmuje Klient (odbiorca) lub z upoważnienia klienta przedstawiciel BCT i zawiesza je na tablicach informacyjnych wagonów. Plomby celne zdejmowane są w obecności przedstawiciela Urzędu Celnego. 24. W przypadku, gdy po otwarciu wagonu/kontenera, nie kwestionowanego podczas przekazywania, stwierdzone zostanie uszkodzenie, bądź częściowy brak towaru, przedstawiciel BCT zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie klienta i PKP CARGO S.A. oraz zabezpieczyć wagon/kontener w celu spisania protokółu. Określenie dalszego postępowania odnośnie zakwestionowanej przesyłki spoczywa na odbiorcy/nadawcy. 25. Klienci przekazują PKP CARGO S.A. wagony ładowne i próżne gotowe do zabrania z torów zdawczo-odbiorczych na podstawie zawiadomień o wagonach gotowych do zabrania R-27/28, sporządzonych oddzielnie dla poszczególnych nadawców/ odbiorców. 26. Zawiadomienia R-27/28 powinny być dostarczone ekspedytorowi PKP CARGO S.A. najpóźniej na jedną godzinę przed ukończeniem czynności ładunkowych. W przypadku wagonów ładownych razem z zawiadomieniem R-27/28 nadawca musi dostarczyć dokumenty przewozowe. 27. Posterunek GPK na terminalu BCT, na którym zatrudnieni są pracownicy PKP CARGO S.A., jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach W godzinach , w których posterunek ekspedytora GPK jest nieczynny Klient zgłasza ukończenie czynności ładunkowych i gotowość wagonów do zabrania do st. ekspedytora stacji Gdynia Port (posterunek P-2) na nr tel./fax (058) , a listy przewozowe dostarcza do kasy towarowej Gdynia Port. Zawiadomienie R-27/28 powinno być w takim przypadku dostarczone przez Klientów po otwarciu posterunku GPK w najbliższej planowej obsłudze. 29. Wagony ładowne wyszczególnione w R-27/28, na które nadawca nie dostarczył PKP CARGO S.A. listów przewozowych będą wykreślane z zawiadomienia R-27/28 jako niegotowe do zabrania. 30. Wagony próżne, gotowe do zabrania przez PKP CARGO S.A., muszą być oczyszczone z pozostałości towaru oraz posiadać prawidłowo zamknięte drzwi.

5 Luźne części składowe wagonu stanowiące wyposażenie winny być pozakładane na właściwe miejsca. 31. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone przez pracowników PKP CARGO S.A. przy przyjmowaniu wagonów muszą być odnotowane przez nich w zawiadomieniu R-27/28. Do czasu ich usunięcia wagony pozostają w dyspozycji klienta (nadawcy/odbiorcy). 32. Nadawca zobowiązany jest do dokonania załadunku wagonów w sposób zgodny z obowiązującymi w PKP CARGO S.A. przepisami. W przypadku samowolnego załadunku wagonu, nie nadającego się pod przewóz danej przesyłki, wszelkie konsekwencje ponosi nadawca. 33. Czynności zdawczo/odbiorcze wagonów, o których wyżej mowa mogą być wykonywane w imieniu Klientów (nadawców/odbiorców przesyłek) przez pracownika BCT na podstawie upoważnienia /pełnomocnictwa podpisanego przez Klienta i BCT. 5 Specjalne warunki i zastrzeżenia 1. Wjazd PKP CARGO S.A. na tory zdawczo-odbiorcze terminala wymaga każdorazowo uzgodnienia telefonicznego z Planerem Obsługi Kolei BCT tel. nr lub Zgodę na wjazd lub brak zgody pracownik PKP CARGO S.A. stacji Gdynia Port odnotowuje w dzienniku rozmów telefonicznych, a w przypadku braku zgody dodatkowo w wykazie zdawczym R-25/26 lub zawiadomieniu R-27/ W przypadku braku zgody pracownika BCT na wjazd na tory zdawczo-odbiorcze terminala, co uniemożliwi PKP CARGO S.A. wykonanie planowej lub dodatkowo uzgodnionej obsługi, PKP CARGO S.A. pozostawi przeznaczone do podstawienia wagony na torach stacyjnych stacji Gdynia Port. Czas oczekiwania wagonów na torach stacyjnych na podstawienie na terminal oraz czas oczekiwania wagonów na torach zdawczo-odbiorczych na zabranie z terminala zostanie doliczony do czasu pobytu wagonów w gestii Klienta (nadawcy/odbiorcy), jeśli takie oczekiwanie wynikło, pomimo przestrzegania zapisów niniejszej umowy, a w szczególności 4 ust Za stan przesyłek i wagonów po przyjęciu ich od PKP CARGO S.A na torach zdawczo-odbiorczych odpowiedzialność ponosi Klient. BCT ponosi odpowiedzialność przed Klientem za stan przesyłek i wagonów na podstawie uregulowań innych niż ta umowa. 4. W przypadku konieczności zwolnienia torów ładunkowych BCT (np. dla podstawienia wagonów przez innego przewoźnika), PKP CARGO zobowiązuje się do zabrania wagonów z torów ładunkowych terminala BCT najpóźniej po 2 godzinach od otrzymania zawiadomienia R27/28, pod warunkiem, że zostaną ukończone czynności ładunkowe. Konieczność zabrania wagonów, przedstawiciel BCT zgłasza organizatorowi przewozów PKP CARGO S.A. stacji Gdynia Port na nr telefonu (58) lub komórkowy

6 7 Ewidencja pobytu wagonów na terminalu 1. Rozliczanie pobytu i postoju wagonów na terminalu odbywa się według zasad ewidencji numerycznej z zastosowaniem: a) opłaty za postój - dla wagonów z ładunkami przewożonymi przez polskie porty morskie (niezależnie od zastosowanego rodzaju listu przewozowego) - po upływie 12 godzin od przekazania wagonów Klientowi na torach zdawczoodbiorczych zgodnie z Taryfą Towarową PKP CARGO S.A.. b) opłat za pozostawanie wagonów w dyspozycji klienta dla pozostałych przesyłek i wagonów zgodnie z Taryfą Towarową PKP CARGO S.A. 2. Do czasu będącego podstawą naliczania opłat, których mowa w ust. 1 nie zalicza się czasu, w którym rozpoczęcie wykonywania czynności ładunkowych lub zwrócenie wagonu było niemożliwe z przyczyn występujących po stronie PKP CARGO S.A. 3. Jeżeli wyładowanie lub załadowanie przesyłki nastąpi przed rozpoczęciem biegu terminu pozostawania wagonu w dyspozycji nadawcy/odbiorcy lub w czasie krótszym od okresu zawieszenia biegu terminu, pobiera się opłatę za pozostawanie wagonu należącego do kolei w dyspozycji nadawcy /odbiorcy za okres 1 godziny. 4. Czas pozostawania wagonu należącego do kolei w dyspozycji nadawcy / odbiorcy liczy się od pełnej godziny po podstawieniu w czasie obsługi planowej lub dodatkowej uzgodnionej z Klientem. 5. Czas pozostawania wagonu w dyspozycji nadawcy / odbiorcy liczy się do: 1) czasu faktycznego ukończenia czynności ładunkowych, jeżeli Klient zgłosi gotowość wagonu do zabrania, nie później niż 1 godzinę przed ukończeniem czynności ładunkowych. 2) czasu zabrania wagonu, najpóźniej jednak do najbliższej planowej obsługi, w której mógłby być zabrany, jeżeli klient nie powiadomił stacji obsługującej o gotowości wagonu do zabrania co najmniej na 1 godzinę przed ukończeniem czynności ładunkowych albo, gdy ten wagon podczas dokonywania planowej lub dodatkowej obsługi, uzgodnionej z klientem nie był gotowy do zabrania. 6. Opłaty za pobyt wagonów w dyspozycji klienta zawiesza się na czas: a) trwania przeszkody w pracach ładunkowych spowodowanej warunkami atmosferycznymi lub zdarzeniami losowymi jak zamiecie śnieżne ciągłe opady deszczu uniemożliwiające wykonywanie czynności ładunkowych, duża prędkość wiatru minimum 9 Bf (od 22 m/sek.), powódź, pożar, przerwa w pracach urządzeń przeładunkowych z powodu braku energii elektrycznej itp niezależnych od BCT - potwierdzonej przez Kapitanat Portu lub Dyspozytora BCT. Bieg czasu pozostawania wagonu w dyspozycji klienta zawiesza się, jeżeli nie upłynęło 8 godzin od chwili jego podstawienia na punkt ładunkowy. 7. O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 klient dokonuje adnotacji w zawiadomieniu R-27/28, a dodatkowo pisemne potwierdzenie doręcza do kasy towarowej Gdynia Port do godz następnego dnia roboczego po ustaniu przeszkody.

7 8 Szczególne zobowiązania 1. Za stan przesyłek i wagonów po przyjęciu ich od PKP CARGO S.A. na torach zdawczo-odbiorczych odpowiedzialność ponosi Klient. 2. Klient zdejmuje z wagonów rozładowanych nalepki dotyczące poprzedniego przewozu (z wyjątkiem nalepek przejścia używanych w komunikacji międzynarodowej). 3. Klient ustala masę nadanych przez siebie przesyłek i wynik ich zamieszcza w liście przewozowym. 4. Na załadowane kontenery Klient nakłada własne plomby oraz przewidziane przepisami nalepki ostrzegawcze. 5. Klient/nadawca zobowiązany jest przekazywać PKP CARGO S.A. listy przewozowe na nadawane przesyłki sukcesywnie, w miarę kończenia załadunku poszczególnych wagonów nie później jednak niż z momentem przekazania tych wagonów PKP CARGO S.A. 6. W przypadku uszkodzenia wagonu należącego do PKP CARGO S.A., Klient zobowiązany jest zgodnie z art. 73 ustawy Prawo przewozowe oraz na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym do naprawienia wyrządzonej szkody. Odszkodowanie w tym przypadku obejmuje koszt przewozu do zakładu naprawczego, koszt naprawienia uszkodzenia oraz utratę korzyści, które PKP CARGO S.A. mogłoby osiągnąć, gdyby jej szkody nie wyrządzono. Wysokość odszkodowania ustala się indywidualnie dla każdego przypadku. O każdym wypadku kolejowym (w rozumieniu definicji wypadku zawartej w Art. 4 pkt. 46, 47 i 48 Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym tekst jednolity Dz. U. nr 16 poz. 94 z 2007r.) jaki wydarzy się na terminalu, BCT zobowiązany jest natychmiast powiadomić PKP CARGO S.A. organizatora przewozów Sekcji Przewozów i Eksploatacji w Gdyni tel nr (58) lub tel. kom Ograniczenia obsługi terminala 1. PKP CARGO S.A. może w każdym czasie, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym (potwierdzonym pisemnie), wstrzymać obsługę terminala w przypadku: a) stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa prowadzenia prac manewrowych na torach portowych np. uszkodzenie toru lub rozjazdu, zasypanie toru lub rozjazdu ładunkiem sypkim, śniegiem itp., pozostawienie ciężkich materiałów, rzeczy w torach tub w ich skrajni itp. b) remontu lub przebudowy torów dojazdowych do terminala, c) okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 8 ustawy Prawo Przewozowe 10 Czas obowiązywania umowy 1. Umowa zawarta jest od dnia r. na czas nieokreślony...

8 Załącznik nr 1 do umowy nr CTEP-01/OM/2010 Plan podstawiania wagonów na terminal BCT i zabierania wagonów z terminala BCT Ustala się do odwołania, że: 1) Przekazywanie wagonów na torach zdawczo-odbiorczych w relacji PKP CARGO S.A. BCT i odwrotnie, odbywać się będzie w następujących planowych obsługach stałych (z wyjątkiem niedziel i świąt): a) od poniedziałku do piątku: b) w soboty: ) Obsługa terminala dokonywana będzie lokomotywami manewrowymi stacji Gdynia Port. Niniejszy plan obowiązuje od dnia r.

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH www.extrail.com.pl 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zamawianie przewozów... 3 3. Odwołanie przewozu... 3 4. Czynności ładunkowe... 3 5. Nadawanie

Bardziej szczegółowo

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej

66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 66. Regulamin obsługi bocznicy szlakowej 1. Nazwa bocznicy Górażdże CEMENT S.A. w Choruli Bocznica eksploatowana jest na podstawie Regulaminu pracy bocznicy kolejowej ważnego od dnia 07.05.2004r. 2. Położenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu przesyłek towarowych. WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Regulamin przewozu przesyłek towarowych. WISKOL Sp. z o.o. sp.k Wydanie 1 Regulamin przewozu przesyłek towarowych Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zakres stosowania Regulaminu i świadczonych usług. 1. Regulamin określa zasady przyjęcia do realizacji usługi transportowej,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2008 z dnia 16.12.2008 r. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. I. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE W celu prawidłowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa TT-01

Taryfa Towarowa TT-01 Strona 1 z 9 Taryfa Towarowa TT-01 Taryfa Towarowa przyjęta do stosowania przez przewoźników Tekst Jednolity ze zmianami z dnia 11- Niniejszy dokument jest własnością CTL Logistics. Zabrania się dokonywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A.

UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A. UMOWA NR. NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ EURONAFT TRZEBINIA S.A. zawarta w dniu : r. w Trzebini pomiędzy : Euronaft Trzebinia Spółka z o. o. z siedzibą w Trzebini,(32-540) przy ul. Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 10 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK. I. Informacje ogólne:

PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK. I. Informacje ogólne: PROCEDURY OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK I. Informacje ogólne: 1. Składy wagonowe na bocznicy kolejowej DCT obsługiwane są przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Organizacją obsługi tych

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2016 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 14 GRUDNIA 2014 R. I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7

CENNIK. Warszawa Strona 1 z 7 CENNIK stawek minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1520 mm na rozkład jazdy 2017/2018 Warszawa 2017 Strona 1 z 7 1.

Bardziej szczegółowo

towarowych Landkol Sp. z o.o.

towarowych Landkol Sp. z o.o. Wydanie 1 NIP 8842746508 REGON 022026347 Strona 1 z 7 Regulamin przewozu przesyłek towarowych Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zakres stosowania Regulaminu i świadczonych usług. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA USŁUG TERMINALOWYCH I WARUNKI DOSTĘPU DO TERMINALU INTERMODALNEGO LOCONI INTERMODAL W POZNANIU

TARYFA USŁUG TERMINALOWYCH I WARUNKI DOSTĘPU DO TERMINALU INTERMODALNEGO LOCONI INTERMODAL W POZNANIU TARYFA USŁUG TERMINALOWYCH I WARUNKI DOSTĘPU DO TERMINALU INTERMODALNEGO LOCONI INTERMODAL W POZNANIU Adres terminalu: Terminal intermodalny Loconi Intermodal Poznań, ul. Nowosolska 40 60-171 Poznań Godziny

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 13 GRUDNIA 2015 R. I. Stawki jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ MODYFIKACJA SIWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ MODYFIKACJA SIWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Ostrołęka, dn. 19 grudnia 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ MODYFIKACJA SIWZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 150 mm na rozkład jazdy 016/017 Warszawa 016 Strona 1 z 5 Cennik stawek dostępu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa

R E G U L A M I N. PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, Warszawa Egz. Nr 6 R E G U L A M I N PRACY BOCZNICY KOLEJOWEJ PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Paliwa ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa Stacja Paliw w Węglińcu Bocznica przy stacji Węgliniec 1 2 3 Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW PORTOWYCH NA BOCZNICY KOLEJOWEJ REJON HUK. Definicje

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW PORTOWYCH NA BOCZNICY KOLEJOWEJ REJON HUK. Definicje REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW PORTOWYCH NA BOCZNICY KOLEJOWEJ REJON HUK 1 Definicje USTANOWIONY OPERATOR INFRASTRUKTURY PORTOWEJ, WSPÓŁUŻYTKOWNIK: Bulk Cargo Port Szczecin Sp. z o.o., w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przewozów Towarowych DB Cargo Polska S.A. DB Cargo Polska S.A. L.CV+PL-SP

Regulamin Przewozów Towarowych DB Cargo Polska S.A. DB Cargo Polska S.A. L.CV+PL-SP Regulamin Przewozów Towarowych DB Cargo Polska S.A. DB Cargo Polska S.A. L.CV+PL-SP Zabrze, 30.01.2018 Spis treści 1 Definicje i objaśnienia 4 2 Przepisy ogólne 7 Zakres stosowania Regulaminu 7 3 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik do Uchwały Nr 1011/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 października 2017 r. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE

Bardziej szczegółowo

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK

Cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. CENNIK CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o szerokości 1435 mm na rozkład jazdy 016/017 Warszawa 016 Strona 1 z 6 Cennik stawek dostępu

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska S.A. REGULAMIN PRZEWOZU PRZESYŁEK TOWAROWYCH (RPT)

DB Schenker Rail Polska S.A. REGULAMIN PRZEWOZU PRZESYŁEK TOWAROWYCH (RPT) Załącznik do Uchwały Zarządu nr 40/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 DB Schenker Rail Polska S.A. REGULAMIN PRZEWOZU PRZESYŁEK TOWAROWYCH (RPT) Obowiązuje od 01.05.2011r. roku SPIS TREŚCI: DEFINICJE I OBJAŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową / drużynami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PRZESYŁEK TOWAROWYCH (RPT)

REGULAMIN PRZEWOZU PRZESYŁEK TOWAROWYCH (RPT) REGULAMIN PRZEWOZU PRZESYŁEK TOWAROWYCH (RPT) Obowiązuje od 01.01.2015 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 1. Zakres stosowania Regulaminu i świadczonych sług...3 2. Zamawianie przewozów...3

Bardziej szczegółowo

1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze

1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze CENNIK stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez CARGOTOR Sp. z o.o. zlokalizowanej na torach o prześwicie 145mm na rozkład jazdy 2014/2015 Warszawa 2015 1. Rejon przeładunkowy Małaszewicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA Obowiązuje od 10 grudnia 2013 roku Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA 1 1. Usługa pod nazwą POCZTA FIRMOWA jest odpłatną usługą przewozu przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z miejsca wskazanego

Bardziej szczegółowo

PR-01/2014 Białystok, Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości Mg.

PR-01/2014 Białystok, Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości Mg. PR-01/2014 Białystok, 2014-05-06 Dotyczy: postępowanie przetargowe PR-01/2014 na dostawy miału węglowego w ilości 55 000 Mg. Wykonawca zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie niektórych zapisów treści Umowy

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy- Zakłady Koksownicze Zdzieszowice w Zdzieszowicach Spółka z o.o.. 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na km 9.568, od toru stacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne. 2 Odkrywcy Win

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne. 2 Odkrywcy Win REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Winny Świat prowadzi sprzedaż win w ramach działalności Winostrady Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Batalionów Chłopskich 14, Pruszcz Gdański (dalej: Winostrada)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług podwykonawców

Regulamin usług podwykonawców Załącznik nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.12.2015r. Regulamin usług podwykonawców 1 Niniejszy regulamin usług podwykonawców (zwany dalej jako: RUP ) ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr TRM /10

D E C Y Z J A Nr TRM /10 Warszawa, 29 września 2010 r. PREZES URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO p.o. Mirosław Antonowicz Wiceprezes D E C Y Z J A Nr TRM-9110-13/10 zmieniająca decyzję Nr TRM-9110-07/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU POLZUG TERMINAL KONTENEROWY HUB GĄDKI

REGULAMIN OBIEKTU POLZUG TERMINAL KONTENEROWY HUB GĄDKI REGULAMIN OBIEKTU POLZUG TERMINAL KONTENEROWY HUB GĄDKI POLZUG Intermodal Polska sp. z o.o. SPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2. WARUNKI DOSTĘPU... 5 3. OPIS TERMINALA... 6 4. SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych Zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu

TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu 01.12.2017 Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. Regulamin przyjęty do stosowania przez Rail Polska. Niniejszy dokument jest własnością Rail Polska. Zabrania

Bardziej szczegółowo

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ

C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska 51 44-251 Rybnik C E N N I K OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ Infra SILESIA S.A. NA RRJP 2017/2018 Wstęp: Niniejszy cennik opłat zawiera

Bardziej szczegółowo

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.

CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A. Infra SILESIA S.A. ul. Kłokocińska - Rybnik CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ INFRA SILESIA S.A.. Wstęp.... Stawki jednostkowe opłaty podstawowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa za usługi Terminalu Promowego Świnoujście 1 Kwietnia 2013 /Tekst jednolity/ Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Stosowanie taryfy 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO. Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012

Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO. Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012 Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012 2 Zadania logistyki przewozowej Zadania logistyki przewozowej 1. Wsparcie służb handlowych

Bardziej szczegółowo

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej

71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 71. Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej 1. Nazwa bocznicy: Śląsko Dąbrowski Zakład Spółki Sekcja Eksploatacji Taboru Trakcyjnego Jaworzno Szczakowa 2. Położenie bocznicy: 1) bocznica odgałęzia się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM

INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM INSTRUKCJA ZASADY OBROTU ŻUŻLEM OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ K. TUBACKI, M. SOBCZAK PIOTR STAŚKIEWICZ Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNYCH PIOTR STAŚKIEWICZ PEŁNOMOCNIK ZSZ SARA GĘDEK-KLEJBOROWSKA DATA 12/06/2015

Bardziej szczegółowo

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. Szerokie perspektywy biznesu Linia PKP LHS (tzw. szeroki tor) to najdłuższa w Polsce kolejowa linia szerokotorowa (1520 mm), po której realizowany jest transport

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP INTERCITY S.A.

CENNIK DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP INTERCITY S.A. R Załącznik nr 4 do Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej PKP Intercity S.A. CENNIK DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ PKP INTERCITY S.A. WARSZAWA, listopad 2017 Strona1 I.

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 10 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 10 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: 1.1 Opłata Terminalowa - Przyjęcie przesyłki do magazynu, sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1G do Regulaminu. świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa

Załącznik Nr 1G do Regulaminu. świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa Załącznik Nr 1G do Regulaminu świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa Warunki świadczenia usługi ADR do Krajowej Przesyłki Paletowej 1 Poczta Polska S.A. nie przyjmuje do przewozu zleceń dotyczących

Bardziej szczegółowo

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) Rozdział 5. Usługi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1, Zmiana nr 9 z dnia 3 sierpnia 2017 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu

Bardziej szczegółowo

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na Obowiązuje od dnia 30. 09. 2016 Nasze usługi Express Standard Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 50 kg dostarczana na zasadach drzwi-drzwi w systemie przewidywanego terminu doręczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 9 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Jarosław Rogowski Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Wiesław Mardosz Data: 01.06.2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy Operacje Kolejowe

Regulamin Współpracy Operacje Kolejowe TEMAT Regulamin Współpracy Operacje Kolejowe Ostatnia wersja Data wydania Przygotowane przez Sprawdzone przez Zatwierdzone przez Numer referencyjny Dział 3.1 2017/02/16 Magdalena Jabłońska Piotr Kobierski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz. 1391 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O.

REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O. REGULAMIN DOSTĘPU DO OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O. zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 296 z dnia 5 grudnia 2017 r. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na usługi transportu drogowego dla Teatru Polskiego we Wrocławiu Numer sprawy: ZP/3/2017

Przetarg nieograniczony na usługi transportu drogowego dla Teatru Polskiego we Wrocławiu Numer sprawy: ZP/3/2017 UMOWA NR..../17 NA USŁUGI CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO Zawarta w dniu.. 2017r we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowy TEATREM POLSKIM we Wrocławiu z siedzibą: 50 032 Wrocław, ul G.

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUGI TRANSPORTU KOLEJOWEGO ŁADUNKÓW WYBRANE ASPEKTY

REALIZACJA USŁUGI TRANSPORTU KOLEJOWEGO ŁADUNKÓW WYBRANE ASPEKTY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 101 Nr kol. 1974 Katarzyna MARKOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Świerże Górne, 9 lutego 2016. Nasz znak: ET-ZSO.2102.1.2016

Świerże Górne, 9 lutego 2016. Nasz znak: ET-ZSO.2102.1.2016 Enea Trading sp. z o.o. 26-900 Kozienice 1, Świerże Górne tel. +48 / 48 611 56 14 faks +48 / 48 611 56 02 NIP 812-19-05-885 REGON 142 645 310 www.enea.pl Nasz znak: ET-ZSO.2102.1.2016 Świerże Górne, 9

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Warszawa, 2017

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Warszawa, 2017 Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Warszawa, 2017 Regulamin zawiera 7 stron Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl ORGANIZACJA ZAŁADUNKU POCIĄGU INTERMODALNEGO S : W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają: ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZARZĄDZENIA nr 28/ 2015 r. DYREKTORA GENERALNEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2015 r. ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik 15. PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1O GRUDNIA 2017 R. 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek

25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek 25. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek 1. Wjazd, wyjazd i przejazd ciężkich pojazdów pomocniczych. Dla wjazdu, wyjazdu i przejazdu ciężkich pojazdów pomocniczych z i do stacji należy

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: UMOWA wzór Zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH I. Przedmiot opracowania Niniejszy dokument określa zasady obsługi klientów umownych w agencji pocztowej. Klient

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: OAK.KCB.2621/131/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA świadczenie usługi, polegającej na odbiorze

Bardziej szczegółowo

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego Pytanie 8 W 1 projektu umowy Zamawiający wskazał, że przedmiotem umowy jest m.in. obsługa manewrowa podczas rozładunku, jak należy interpretować ten zapis?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 1222 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony.

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony. Opracuj realizację procesu transportowego pszenicy z Zamojskich Zakładów Zbożowych do portu w Gdyni w dniu 15 grudnia 2016 roku. Wyjazd z zakładu ma nastąpić o godz. 7.00. Należy przewieźć 1890 ton zboża

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN OBIEKTU BOCZNICY KOLEJOWEJ SZCZECIŃSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Opracował: Jerzy Madej Firma Handlowo-Usługowa NETKOL Zatwierdził: Tomasz Ziółkowski Dyrektor Działu Eksploatacji Źródeł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo