Ukazuje się od 1997 roku ISSN nakład egz. s³ynny ju transatlantyk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.200 egz. s³ynny ju transatlantyk."

Transkrypt

1 Ukazuje się od 1997 roku 10 marca 2009 ISSN nakład egz. nr 407 R E K L A M A.... Poœcig jak z filmu gangsterskiego ZABRZE. Poœcig ulicami miasta, próba przejechania policjanta i strzelanie w opony do takich wydarzeñ dosz³o w œrodê 4 marca ok na terenie Zabrza. ami¹cego przepisy kierowcê VW Golfa zauwa y³ patrol policji autostradowej na rudzkim odcinku A4. Pojazd nie zatrzyma³ siê na wezwanie patrolu i usi³uj¹c zgubiæ œcigaj¹cych go policjantów, zjecha³ w kierunku Zabrza, gdzie ³ama³ kolejne przepisy. Do poœcigu w³¹czy³y siê radiowozy z zabrzañskich komisariatów oraz lokalnej drogówki. Przy ulicy Mi³ej jeden z patroli zajecha³ drogê uciekaj¹cemu piratowi. W tym samym czasie z drugiego radiowozu wybieg³ policjant aby zatrzymaæ kierowcê. Wówczas VW Golf zacz¹³ gwa³townie cofaæ i usi³owa³ potr¹ciæ policjanta. Funkcjonariusz siêgn¹³ po broñ, odda³ strza³ ostrzegawczy, a nastêpnie przestrzeli³ tyln¹ oponê w aucie uciekiniera. Mimo uszkodzonego ko³a, kierowca nadal ucieka³. Uda³o siê go zatrzymaæ dopiero przy ulicy Paderewskiego. Konieczne okaza³o siê u ycie si³y fizycznej i chwytów obezw³adniaj¹cych. Zarówno 28-letni kierowca jak i jego 30 letni pasa er byli pijani (ponad 1 promil alkoholu). Kieruj¹cy samochodem nie mia³ prawa jazdy odebrano mu je ju wczeœniej za przekroczenie limitu punktów karnych. GLIWICE. W ci¹gu trzech lat na placu przy zbiegu ul. Miko³owskiej i Jana Paw³a II powstanie nowoczesna plomba. Szeœciokondygnacyjny budynek z u ytkowym parterem zbuduje II ZBM TBS Gliwice. Co ciekawe, nowa plomba swoim kszta³tem nawi¹zuje do ju istniej¹cego obiektu, wieñcz¹cego drugi koniec ulicy czyli popularnego transatlantyku. Po³o ony w centrum miasta pusty plac, obecnie wykorzystywany jest przez kierowców na dziki parking. Sytuacja zmieni siê, gdy II ZBM TBS zdecyduje siê na realizacjê swojego nowego projektu. Koncepcjê zagospodarowania placu opracowa³a gliwicka pracownia architektoniczna Inarko. Jej pomys³ uznano za najciekawszy spoœród tych, które zosta³y zg³oszone do konkursu. Projekt przewiduje obudowanie stoj¹cego tam od lat budynku, nowymi, o charakterze mieszkalno -biurowym. W sumie na 5 piêtrach powstanie 56 mieszkañ o zró nicowanym metra u. Parter wykorzystany bêdzie na lokale us³ugowe i biura. Je eli chodzi o kszta³t architektoniczny to budynek nawi¹zuje do tradycyjnych form zabudowy i komponuje siê z tymi ju istniej¹cymi. Naro nik widoczny od strony ul. Dworcowej do z³udzenia przypomina s³ynny ju transatlantyk. Je eli na przeszkodzie nie stan¹ nieuregulowane jeszcze sprawy w³asnoœci gruntów to ju za 3 lata ta czêœæ miasta wygl¹daæ bêdzie zupe³nie inaczej. Nina Drzewiecka Remis ze wskazaniem na likwidacje Na pytania dotyczące likwidacji tramwaju, wykorzystaniu hali Podium oraz kandydowaniu do Europarlamentu odpowiada Janusz Moszyński. Czytaj na stronach 6 i 7.

2 Tanie auto z Polski Sprzeda nowych samochodów w Polsce w lutym zaskakuj¹co wzros³a w stosunku do stycznia o 13,3 proc. W ujêciu rocznym zwiêkszy³a siê o 7,2 proc. - poda³ Instytut Badañ Rynku Motoryzacyjnego Samar. W lutym z salonów samochodowych wyjecha³o aut osobowych. W sumie od pocz¹tku roku sprzeda nowych samochodów osobowych w Polsce wynios³a sztuk. Zdaniem ekspertów z instytutu Samar, dobrym wyt³umaczeniem du ego wzrostu sprzeda y mo e byæ re-eksport samochodów do Niemiec. Polska oferta, przy niekorzystnym dla nas kursie euro sta³a siê bardzo interesuj¹ca dla klientów zza zachodniej granicy. W po³¹czeniu z premi¹ w wysokoœci 2500 euro, oferowan¹ przez niemiecki rz¹d, zakup samochodu staje siê bardzo interesuj¹cy. Wymogi, które musi spe³niæ klient, aby uzyskaæ uprawnienie do premii, nie okreœlaj¹ Ÿród³a dostawy. Oznacza to, e nawet w przypadku samochodu zakupionego w Polsce, nowy w³aœciciel mo e ubiegaæ siê o uzyskanie premii pisze Samar Zamówienia niemieckich klientów stanowi¹ ok. 10 proc. ca³oœci sprzeda y. Drozsze wakacje Nie pomagaj¹ promocje w postaci upustów cenowych czy gwarancji sta³ej ceny przy wczeœniej dokonanej rezerwacji. Biura podró y odnotowuj¹ du e spadki sprzeda y. W zwi¹zku z os³abieniem z³otego, do biur turystycznych zg³asza siê coraz mniej osób, które chc¹ wyjechaæ na wakacje za granicê. G³ówn¹ przyczyn¹ jest wysoki, bo oko³o 20-procentowy wzrost cen wyjazdów. Biura podró y weryfikuj¹ wiêc swoje oferty na lato 2009 roku. Na razie ciêcia dotycz¹ czêstotliwoœci przelotów i miejsc w hotelach. Nadal najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê wyjazdy do ciep³ych krajów, takich jak Grecja, Tunezja, Turcja czy Egipt. Popularna jest tak e Bu³garia, gdzie ceny dla Polaków s¹ doœæ atrakcyjne. P A R T N E R Z Y. Druk polisy ubezpieczenia OC nie bêdzie potrzebny Kierowcy nie bêd¹ musieli ju mieæ przy sobie potwierdzenia op³aty obowi¹zkowego ubezpieczenia OC. Parlament przeg³osowa³ nowelizacjê ustawy, która znosi ten obowi¹zek. Rz¹d uzna³, e w dobie internetu i telefonów komórkowych papierowe potwierdzenie op³aty obowi¹zkowego Z powodu kryzysu in ynierowie zmuszeni s¹ szukaæ pracy. Dotyczy to g³ównie tegorocznych i ubieg³orocznych absolwentów takich kierunków jak: budownictwo, mechanika i chemia. Z danych firmy doradczej Bank Danych o In ynierach, bez pracy jest 52 proc. in ynierów tych specjalnoœci. In ynierom poszukuj¹cym Europejki zarabiaj¹ o 17 proc. mniej od mê czyzn tak wynika z badañ Eurostatu. ubezpieczenia OC nie jest potrzebne, bo policja mo e w inny sposób sprawdziæ, czy umowa zosta³a zawarta - telefonicznie lub przez internet. Obecnie, je eli kierowca nie ma przy sobie dowodu (w formie papierowej) zawarcia ubezpieczenia OC, jego pojazd jest odholowywany na parking policyjny. Inzynier szuka pracy pracy roœnie konkurencja w postaci specjalistów powracaj¹cych z zagranicy, np. z Wielkiej Brytanii. Zatrudnienia szukaj¹ nie tylko ci in ynierowie, którzy je utracili, ale tak e obawiaj¹cy siê redukcji etatów (5 proc. badanych). 36 proc. badanych in ynierów chce zmieniæ pracê w przypadku otrzymania lepszej oferty. Chodzi o osoby z doœwiadczeniem zawodowym i znajomoœci¹ jêzyków obcych. Kobiety dostaj¹ mniej Najwiêkszy powód do zmartwieñ maj¹ mieszkanki Estonii i Austrii - tam panie zarabiaj¹ odpowiednio - o 30 i 25,5 proc. mniej ni panowie. Najmniejsza dysproporcja jest we W³oszech i na Malcie. W Polsce p³acowa dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ wynosi 7,5 procent. Z raportu wynika te, e wœród prezesów najwiêkszych europejskich firm jest zaledwie 3 proc. kobiet, w zarz¹dach - tylko 10 procent. Oszczêdzaj papier - Ty tak e mo esz zaoszczêdziæ! Od 1 lutego do 31 sierpnia trwa w sklepach IKEA konkurs dla pracowników na najmniejsze zu ycie papieru Ty tak e mo esz zaoszczêdziæ! Nadmierne zu ycie papieru to nie tylko strata pieniêdzy, ale przede wszystkim obci¹ enie dla œrodowiska. Dlatego sklepy IKEA zachêcaj¹ wszystkich klientów, jak równie swoich pracowników do poszukania sposobów na oszczêdzanie papieru. Nie wymaga to wielkich wyrzeczeñ, czêsto wystarczy tylko zmieniæ swoje przyzwyczajenia i nawyki. Nie wiesz jak oszczêdzaæ papier? Oto kilka rad IKEA. Drukuj¹c dokumenty nale y drukowaæ tylko te, które s¹ naprawdê potrzebne. Przed drukowaniem dobrze jest zmniejszyæ domyœln¹ wielkoœæ marginesów w ustawieniach strony w komputerze. Byæ mo e wystarczy te mniejsza czcionka lub mniejsze odstêpy miêdzy wersami? Dodatkowo mo na ustawiæ drukarkê na druk oszczêdny i jeœli to mo liwe, drukowaæ dwustronnie. Warto równie umieœciæ na wydrukowanych materia³ach informacje o ich wersji elektronicznej. Do sporz¹dzania szybkich notatek mo na u ywaæ papieru ju zadrukowanego lub czêœciowo zu ytego, a jeœli siedzimy przy komputerze, mo na skorzystaæ z programu do edycji tekstów. W kontaktach z firmami zewnêtrznymi dobrze jest zast¹piæ tradycyjn¹ pocztê poczt¹ elektroniczn¹. pozwoli równie wys³aæ fax oszczêdzaj¹c papier zarówno nadawcy jak i odbiorcy fax-u. Przy prowadzeniu korespondencji wewnêtrznej nale y u ywaæ kopert wielokrotnego u ytku, a jeœli dostajemy broszury reklamowe i lokalne pisma, które nia s¹ zaadresowane i którymi nie jesteœmy zainteresowani nale y zg³osiæ, e nie chcemy ich otrzymywaæ. Wa n¹ rzecz¹ jest równie rodzaj papieru, jaki kupujemy. Najlepiej u ywaæ tego, który pochodzi z recyklingu, nie by³ bielony chlorem i posiada certyfikat FSC. Jeœli przygotowujemy publikacjê, zamawiamy ulotki, plakaty czy zaproszenia, pytajmy o papier z odzysku i tusze nie zawieraj¹ce barwników szkodliwych dla œrodowiska. Nie zamawiajmy grubego papieru bez uzasadnienia dobierzmy odpowiedni¹ gramaturê. (tekst sponsorowany) R E K L A M A.... R E K L A M A Dobra oferta NOWOŒÆ!!! Kredyty do z³ bez porêczycieli szybka gotówka na bie ¹ce wydatki, kredyt gotówkowy na du e wydatki, kredyt konsolidacyjny na sp³atê Twoich zobowi¹zañ, karta kredytowa na codzienne wydatki. Kredyty GE Money Bank Us³ugi spoza oferty GE Money Banku dostêpne w Sieci Dobry Kredyt: PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank w Gliwicach Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta: GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel

3 GLIWICE. A 30 tysiêcy złotych nagrody mo e otrzymaæ autor zwyciêskiego projektu na wygl¹d przestrzeni restauracyjnej w Centrum Handlowym Forum. Restauracja z konkursu Przyspieszenie na A1 GLIWICE. ZABRZE. Rusza budowa autostrady A1 na odcinku Maciejów - Soœnica. W gmachu Sejmu Œl¹skiego uroczyœcie podpisano umowê w tej sprawie. Do wziêcia udzia³u w konkursie zaproszono studentów studiów dziennych oraz podyplomowych Wydzia³u Architektury Politechniki Œl¹skiej. Ich zadaniem bêdzie stworzenie miejsca nawi¹zuj¹cego do przestrzeni miejskiej wraz z elementami zieleni. Termin zg³aszania prac up³ywa z koñcem kwietnia 2009 roku. Konkurs odbywa siê pod has³em FORUM Gliwic. Zadaniem m³odych architektów jest zaprojektowanie czêœci gastronomicznej oraz okreœlenie standardów dla najemców poszczególnych lokali, wykorzystuj¹c elementy zieleni oraz przestrzeni miejskiej. Powierzchnia zostanie podzielona miêdzy 3-5 najemców, którzy ju jesieni¹ zajm¹ zaprojektowane dla nich lokale. Ogó³em, do dyspozycji studentów jest ok m² powierzchni ³¹cznie z dwoma antresolami. G³ówna nagroda to z³otych oraz udzia³ w pracy nad projektem w wybranej do tego celu pracowni architektonicznej. Laureat drugiego miejsca otrzyma , a trzeciego Kapitu³a konkursu wyró ni tak e dwie kolejne osoby. Jak wyjaœnia Agnieszka Mielcarz, dyrektor Centrum Handlowego FORUM, czêœæ restauracyjna ma mieæ miejski, przyjazny charakter, ma nawi¹zywaæ do tradycji Gliwic, bêd¹c jednoczeœnie nowoczesn¹ infrastruktur¹. - Postanowiliœmy doceniæ potencja³ m³odych architektów i daæ szansê realizacji ciekawych pomys³ów. Jesteœmy bardzo otwarci na ich wyobraÿniê i z niecierpliwoœci¹ czekamy na efekty pracy - mówi. Wszyscy studenci wydzia³u, którzy chcieliby wzi¹æ udzia³ w konkursie, proszeni s¹ o zg³oszenie siê w sekretariacie dyrekcji Centrum Handlowego FORUM w Gliwicach (2 piêtro), gdzie uzyskaj¹ niezbêdne dokumenty i za³o enia konkursu. Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa 10 marca. Gotowe koncepcje nale y sk³adaæ w dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydzia³u Architektury (pokój 105) do koñca kwietnia. (nd) Bêd¹ zwolnienia Odcinek Maciejów Soœnica ma d³ugoœæ 6,57 km. Projekt przewiduje budowê dwóch jezdni, po trzy pasy ruchu oraz pasa awaryjnego. W ramach inwestycji powstan¹ m.in. dwie estakady, osiem wiaduktów, trzy przejœcia dla zwierz¹t, mury oporowe, kanalizacja deszczowa i urz¹dzenia ochrony œrodowiska. W celu zabezpieczenia mieszkañców pobliskich osiedli przed ha³asem wybudowane zostan¹ ekrany akustyczne o d³ugoœci metrów. Odcinek ma byæ gotowy w lipcu 2011 roku. Wartoœæ kontraktu to 1 mld 097 mln z³. Wykonawc¹ robót jest konsorcjum firm: POLIMEX- -MOSTOSTAL S.A, DOPRA- STAV a.s., EUROVIA POLSKA S.A. i Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Kêdzierzyn KoŸle. W województwie œl¹skim autostrada A1 liczy 166,8 km. W tej chwili trwaj¹ prace na odcinku od Soœnicy do granicy z Czechami. Pierwsze fragmenty autostrady zostan¹ oddane do ruchu jeszcze w tym roku - bêd¹ to: Wêze³ Soœnica oraz odcinek od Soœnicy do Be³ku. Dwa kolejne Be³k-Œwierklany i Œwierklany-Gorzyczki maj¹ byæ gotowe w 2010 roku. W uroczystoœci uczestniczyli m.in. wojewoda Zygmunt ukaszczyk, parlamentarzyœci i przedstawiciele samorz¹dów. Podpisy pod umow¹ z³o yli Konrad Jaskó³ka, prezes POLIMEX- -MOSTOSTAL S.A. i Krzysztof Raj, dyrektor Oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. (bo) Od niemieckiego kooperanta Sils Centre Gliwice, Opel przej¹³ m.in. obs³ugê lini monta u drzwi i kokpitów, podmonta czêœci i gospodarowanie pustymi opakowaniami. Zmiany wynikaj¹ z rozwi¹zania przez GMMP umowy z firm¹ SCG a przejœcie do Opla by³o dla pracowników SCG szans¹, by nie straciæ pracy. Zaledwie kilka dni po przyjêciu nowych pracowników, dyrekcja GMMP poinformowa³a zwi¹zki zawodowe o planowanych zwolnieniach grupowych. Nieoficjalnie mówi siê, e zwolnionych mo e byæ oko³o 250 pracowników. Na poniedzia³kowych konsultacjach ze zwi¹zkami zawodowymi konkretnej liczby osób, które strac¹ pracê jeszcze nie przedstawiono. Dyrekcja zapowiada, e dla osób które strac¹ pracê, przygotowano specjalny program tzw. outplacement, czyli pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia oraz szkolenia. Pomoc oferowa³aby firma Work w Oplu GLIWICE. Dyrekcja General Motors Manufacturing Poland poinformowa³a zwi¹zki zawodowe o planowanych zwolnieniach grupowych w Oplu. Informacjê tê podano kilka dni po tym, jak Opel przej¹³ 260 pracowników pracuj¹cych do tej pory dla niemieckiej firmy Sils Centre Gliwice. Service. Zwolnieñ grupowych mo na spodziewaæ siê prawdopodobnie ju w kwietniu. Wybudowana 10 lat temu gliwicka fabryka Opel wci¹ jest jedn¹ z najnowoczeœniejszych w Europie. Obecnie daje zatrudnienie 2,7 tys. osób, a ³¹cznie z firmami wspó³pracuj¹cymi jest to ok. 20 tys. pracowników. W zwi¹zku z kryzysem, od pocz¹tku roku fabryka zaliczy³a 17 dni postojowych. Katarzyna Kowal Ulica prof. Zbigniewa Religi ZABRZE. W Zabrzu bêdzie ulica prof. Zbigniewa Religi. O nowej nazwie ulicy w centrum miasta poinformowa³a w poniedzia³ek prezydent Zabrza - Ma³gorzata Mañka- -Szulik. Prof. Zbigniew Religa przez wiele lat by³ zwi¹zany z Zabrzem tu odniós³ najwiêksze zawodowe sukcesy. Zmar³y w niedzielê znakomity lekarz bêdzie patronem ulicy znanej do tej pory jako ulica Bytomska. Wybór nie jest przypadkowy mieœci siê przy niej zabytkowy budynek Huty Zabrze, który po odnowieniu bêdzie miejskim ratuszem sercem miasta. Zabrze po egna prof. Religê w œrodê o godz w miejscowym koœciele pod wezwaniem œw. Anny. Zmar³ego po egnaj¹ m.in. zabrzañscy lekarze, samorz¹dowcy i mieszkañcy. R E K L A M A

4 felieton na marginesie Cennik Ma³o jest pojêæ tak czêsto u ywanych w codziennym yciu. Wci¹ przecie coœ wydaje nam siê za drogie, chcielibyœmy, eby cena wymarzonej rzeczy by³a ni sza, myœlimy, e nieÿle by³oby, gdyby ten czy inny luksusowy jak nam siê wydaje produkt kosztowa³ grosze. Pojêcie ceny towarzyszy cz³owiekowi od zarania dziejów, jest oczywiœcie starsze ni pieni¹dze (które, jak wiadomo, wynaleÿli Fenicjanie, tylko jak mawia³ pewien przedwojenny satyryk czemu tak ma³o?). Z powodu wysokich cen na przyk³ad ywnoœci - wybucha³y rewolucje, w efekcie których najczêœciej tania³o nie jedzenie, ale niestety ludzkie ycie. Reklamy zalewaj¹ nas informacjami o nowych lepszych cenach, a chcia³oby siê zapytaæ, kiedy ta poprzednia cena siê pogorszy³a, a mo e up³yn¹³ jej termin wa noœci? Charakterystyczne jest równie unikanie w reklamach s³owa tani, tak jakby s³owo to mia³o wydÿwiêk negatywny, a przecie ka dy chcia³by kupiæ jak najtaniej. I ju nie wiemy, czy lepiej jak coœ jest tanie czy jednak drogie? Odpowiedzi na to pytanie szukali kiedyœ na przyk³ad szefowie firmy Porsche, produkuj¹cej jak wiemy samochody z tak zwanej górnej pó³ki cenowej. Ktoœ w firmie zapragn¹³ pochyliæ siê z trosk¹ nad grup¹ klientów, dla których samochody tej marki by³y poza mo liwoœciami portfeli. Powsta³ wiêc model 914, ludowy pojazd sportowy, ludowy bo we wspó³pracy z Volkswagenem. To, a przede wszystkim ta cena, niska dostêpna dla szerszego krêgu odbiorców sprawi³a, e model ten do dzisiaj nie jest uwa any za prawdziwe Porsche. Niska cena zm¹ci³a wizerunek marki, tak wiêc szefowie firmy, nauczeni doœwiadczeniem (w koñcu znaleÿli przecie odpowiedÿ na swoje pytanie) zaprzestali eksperymentów z samochodem dla ka dego. Lepiej sprzedaj¹ siê im przecie auta dla wybrañców. A wracaj¹c z chmur na ziemiê, chyba ka dy zwróci³ uwagê na dziwn¹ niekonsekwencjê w kszta³towaniu siê cen ró nych nawet bardzo ró nych przedmiotów, na jakie napotykamy w sklepach. Obszar najbardziej niesamowitych zagadek cenowych to sklepy z wyposa eniem mieszkañ, sprzedaj¹ce równie drobiazgi do ³azienek, elementy instalacji i tym podobne. To prawdziwy obszar cenowej nieci¹g³oœci. No bo jak, na zdrowy rozum wyt³umaczyæ fakt, e skomplikowany element zaworu montowany w ka dym kranie kosztuje dwukrotnie mniej ni sk³adaj¹ca siê z kilku plastików pó³eczka ³azienkowa? W pojedynku - mosi¹dz, stal, teflon kontra pan Zenek z wtryskark¹, wygrywa bezapelacyjnie ów cha³upnik. Dlaczego? Czy by on te zna³ historiê niemieckiego producenta samochodów sportowych? Ciekawe, jak liczna jest jeszcze grupa osób, która zmêczona powodzi¹ promocji, cen sugerowanych, ró nic cen pomiêdzy sklepami, wzdycha do czasów mas³a po 17,50 i cukru po 10,50. Ciekawe równie, czy kupuj¹c na przyk³ad pomarañcze, z równym sentymentem wspominaj¹ tamte dawne owoce (bynajmniej nie pomarañczowego koloru) po 40 z³. Byæ mo e i s¹ wœród nich narzekaj¹cy na dro yznê. Je eli s¹ i czytaj¹ te s³owa g³owa do góry! Informator Rynkowy jest wci¹ za darmo! Kieszonkowcy w akcji GLIWICE. W ostatnich tygodniach uaktywnili siê dolinarze. Policja odnotowa³a wzrost kradzie y kieszonkowych oraz kradzie y z obiektów. W pi¹tek o godz w Gliwicach na ul. Odlewników z pozostawionego na chwilê otwartego gara u nieznany sprawca ukrad³ rower o wartoœci 300 z³. W tym samym dniu o godzinie 9.25, wystarczy³a chwila nieuwagi na targowisku przy ul. Lipowej, aby z³odziej ukrad³ z torebki portfel z dokumentami GLIWICE. 35-letnia pijana kobieta, która spowodowa³a kolizjê w Pyskowicach na ulicy Lompy, zosta³a zatrzymana przez policjê. Po st³uczce zamieni³a siê miejscami z pasa erem, 46- -letnim znajomym. Ustalono, e kieruj¹ca mia³a 2,66 promila alkoholu i nie posiada³a oraz 360 z³. Oko³o godz , na terenie zak³adu pracy przy ul. Portowej z³odzieja skusi³a pozostawiona w pokoju marynarka. Znikn¹³ z niej portfel, dokumenty oraz 900 z³. Karteczka z numerem PIN do karty bankowej zwiêkszy³a straty poszkodowanego o kolejne 4000 z³ wyp³acone z bankomatu. Do nastêpnej kradzie y dosz³o w niedzielê. 39-letni mieszkaniec Wroc³awia zosta³ okradziony w poci¹gu. Straci³ portfel, dokumenty, koron norweskich oraz nieokreœlon¹ iloœæ z³otówek. Przesiadka w mercedesie uprawnieñ do kierowania pojazdem. Z kolei jej znajomy, który próbowa³ wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za kolizjê, równie znajdowa³ siê w stanie upojenia alkoholem (2,21 promila). Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Po wytrzeÿwieniu dwójka znajomych odpowie za prowadzenie samochodu pod wp³ywem alkoholu, za co kodeks karny przewiduje 2 lata pozbawienia wolnoœci. R E K L A M A

5

6 & W tym tygodniu na pytania internautów odpowiada Janusz Moszyñski, pe³nomocnik ds budowy Podium oraz kandydat PSL do Europarlamentu. Zasada realizowanego przez Telewizjê Gliwice cyklu Zadaj pytanie jest prosta goœæ programu odpowiada na siedem pytañ wybranych spoœród wszystkich nades³anych przez internautów. Na ³amach Informatora Rynkowego, który jest partnerem programu, publikujemy wybrane fragmenty rozmowy. Pe³na wersja dostêpna jest na Remis ze wskazaniem - Zdecydowa³ siê Pan kandydowaæ do Europarlamentu, dlaczego porzuca Pan projekt Podium? - Gdybym mia³ za artowaæ to powiedzia³bym, e z pozycji europarlamentarzysty bêdzie mi ³atwiej lobbowaæ na rzecz ciekawych imprez w tej hali. To nie by³a dla mnie ³atwa decyzja ale uwa am, e w tej chwili warto wykorzystaæ zdobyte doœwiadczenie w tych miejscach, w których mo e ono byæ przydatne. - Teren wokó³ planowanej hali widowiskowo-sportowej to dziœ g³ównie nieu ytki i ogródki dzia³kowe. Czy s¹ jakieœ plany zagospodarowania tego terenu? Czy miasto prowadzi ju rozmowy z ewentualnymi inwestorami? - Po wybudowaniu Podium, te tereny na pewno zdecydowanie zyskaj¹ na wartoœci i zwiêkszy siê szansa na ich zagospodarowanie. (...). Chcemy, aby w bezpoœrednim s¹siedztwie Podium powsta³ hotel budowany przez prywatnych inwestorów. Takie rozmowy z bran ¹ hotelarsk¹ s¹ ju prowadzone ale na wiêcej informacji jest jeszcze zdecydowanie za wczeœnie. Z mojego doœwiadczenia wiem, e w rozmowach z inwestorami warto zachowywaæ powœci¹gliwoœæ. Tym bardziej, e sytuacja ze wzglêdu na kryzys jest trudna. Zale y nam na tym, eby to by³ hotel znanej marki, w kontekœcie organizowanych w Podium du ych imprez, 4 gwiazdkowy z poszerzon¹ ofert¹ apartamentów, dla szczególnie wymagaj¹cych wykonawców. Na 5 gwiazdek Gliwice s¹ jednak za ma³e. - Jak Pan ocenia perspektywê codziennego wykorzystania hali Podium przez tzw. zwyk³ych mieszkañców? Nie boi siê Pan, e bêdzie sta³a pusta, bo ma³o kogo bêdzie staæ na jej wynajêcie? - Ta hala bêdzie mia³a mnóstwo ofert do codziennego wykorzystania ale niekoniecznie musz¹ one dotyczyæ hali g³ównej. Sala z widowni¹ na 15 tysiêcy widzów, to nie jest miejsce na przyk³ad dla dwóch d entelmenów, którzy chc¹ sobie poodbijaæ pi³kê w siatkówkê. Od tego w mieœcie jest mnóstwo sal gimnastycznych. Oczywiœcie, nic nie stoi na przeszkodzie aby w czasie wolnym od imprez sala by³a wykorzystywana na przyk³ad przez studentów Politechniki. Wtedy na g³ównej arenie mo na umieœciæ kilka czy nawet kilkanaœcie boisk. G³ównym zadaniem zarz¹dzaj¹cego hal¹ jest zadbanie o to, by ca³y czas dzia³o siê tam coœ ciekawego i atrakcyjnego: zawody, koncerty, spektakle, wystêpy itp. Do codziennego u ytku przeznaczona jest mniejsza hala tzw. treningowa, centrum spa-wellness, œcianka wspinaczkowa oraz restauracja i fast- foody. Nieporozumieniem jest traktowanie g³ównej areny jako zamiennika sali gimnastycznej przy szkole, bo to po prostu nie ta skala. - W Gliwicach odbywa siê publiczna dyskusja, zapocz¹tkowana przez prezydenta Zygmunta Frankiewicza, na temat sensu utrzymywania w mieœcie linii tramwajowej. Jakie jest Pañskie zdanie na ten temat? R E K L A M A

7 Je eli chodzi o ekologiê, to autobus z nowoczesnym silnikiem nie zatruwa œrodowiska. Z kolei tramwaj staj¹c na przystanku, powoduje, e ustawia siê za nim kilkanaœcie samochodów, które stoj¹c w korku zwiêkszaj¹ emisjê spalin. Nieszczêœliwe jest równie prawo, które pozwala na przepychankê, kto odpowiada za stan nawierzchni. Nie mo na siê doprosiæ Przedsiêbiorstwa Komunikacji Tramwajowej o remonty torowisk. Przyk³adem, mo e byæ zniszczona ulica Wieczorka, gdzie likwidacjê. Œrodki, które by³yby potrzebne na wymianê taboru i remont torowisk nale y przeznaczyæ na zakup kolejnych, nowoczesnych, niskopodwoziowych autobusów z ekologicznymi silnikami. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, e sieæ autobusowa jest bardziej elastyczna i mo na dopasowaæ j¹ do aktualnych potrzeb. (...) Koszt budowy nowej linii tramwajowej na wydzielonym torowisku jest gigantyczny. Inn¹ spraw¹ jest wykorzystanie w Gliwicach potencja³u, Uwaga oszuœci! GLIWICE. Do wytypowanego mieszkania przy ul. P³owieckiej zadzwoni³ mê czyzna, który przekona³ swojego rozmówcê, e jest jego ziêciem. Oszust poprosi³ o po yczkê w wysokoœci 20 tys. z³. Pokrzywdzony 77-latek przekaza³ wymienion¹ sumê poœrednikowi wys³anemu przez fa³szywego ziêcia. Dwaj oszuœci podaj¹cy siê za pracowników wodoci¹gów zapukali do mieszkania przy ul. Poniatowskiego. 80-letni samotny lokator wpuœci³ obu pracowników do œrodka. Pod pretekstem kontroli instalacji wodnej spenetrowali oni mieszkanie. Ich ³upem pad³y ukryte oszczêdnoœci starszego, zniedo³ê nia³ego mê czyzny, w kwocie oko³o 11 tys. z³. na likwidacje - Przyzwyczai³em siê do tramwaju, który w moim yciu by³ od zawsze. Element sentymentalny to tramwaj jako synonim wielkomiejskoœci Gliwic, rangi miasta. Z tego punktu widzenia trudno by³oby siê z nim rozstaæ. Jednak racjonalnie patrz¹c, linia tramwajowa, która aktualnie jest w Gliwicach wytyczona, jeÿdzi jak to ktoœ okreœli³ znik¹d do nik¹d, omija najwiêksze osiedla tzw. sypialnie, z których doje d a siê do pracy, czy do centrum. Ca³y odcinek pocz¹wszy od ul. Chorzowskiej to w tej chwili tereny ma³o zabudowane. utworzy³ siê nawet komitet protestacyjny domagaj¹cy siê likwidacji tramwaju. Reasumuj¹c, myœlê, e w przypadku tramwaju to jest remis ze wskazaniem na który tkwi w torach kolejowych. Jest nam potrzebne po³¹czenie osiedli abêdy i Soœnica z centrum miasta. I tu jest, myœlê, przysz³oœæ. Utrzymywanie za wszelk¹ cenê, z przyczyn sentymentalnych, tramwaju, który odgrywa w iloœci przewozów w mieœcie œladow¹ rolê, jest nieracjonalne. Co mówiê z wielk¹ przykroœci¹. Zdjęcia i opracowanie Nina Drzewiecka ZABRZE. W pi¹tek, 6 marca o godzinie 7.30 w rejonie ulicy Wolnoœci dosz³o do nietypowego zdarzenia. Jad¹cy VW Passatem dwaj mieszkañcy Gliwic, zdenerwowani powoln¹ jazd¹ poprzedzaj¹cej ich Skody Octavii, wyprzedzili j¹ i zablokowali drogê. Nastêpnie podbiegli do zatrzymanego samochodu, podali siê za funkcjonariuszy policji i obrzucili wyzwiskami 28-letniego kierowcê. Próba uspokojenia sytuacji na nic siê zda³a. Mê czyÿni nie przebierali w s³owach i posunêli siê nawet do gróÿb. Kierowca Skody, nie bêd¹c przekonanym o tym, e ma do czynienia z policjantami, poprosi³ mê czyzn o wylegitymowanie siê, a gdy nie przedstawili dokumentów, zadzwoni³ na policjê. Takie zachowanie spowodowa³o, e dwaj rzekomi funkcjonariusze b³yskawicznie wrócili do swojego pojazdu i odjechali. Powiadomiony o zdarzeniu dy urny Policji, skierowa³ w ten rejon patrol, który przy ulicy Pawliczka zatrzyma³ VW Passata. Jego 26-letni kierowca oraz pasa er zostali przes³uchani. Przedstawiono im zarzuty kierowania gróÿb karalnych oraz podawania siê za funkcjonariusza publicznego. R E K L A M A

8 MIESZKANIA 1 POKOJOWE 1 POKOJOWE GLIWICE Okrzei. S³oneczne mieszk. 1 pok., ok. 32m2, p.1/2. Nowe okna PCV. W cenie ca³e wyposa enie mieszkania. tel A1378 cena: z³ GLIWICE os. Millenium. Pow. 31m2, p. 2, niski blok. Rozk³adowe. Stan techn. b.dobry. Nowe okna + rolety. C.o. miejskie. W cenie meble kuchenne i nowa kuchenka gaz. Kontakt: Tel. 0/ C536 cena: z³ GLIWICE Soœnica. Mieszkanie 1- pokojowe z osobnymi wejœciami do wszystkich pomieszczeñ. Pe³na w³asnoœæ, jest wspólnota mieszkaniowa. W mieszkaniu ³azienka po generalnym remoncie. Na pod³ogach gumolit, piêtro 4 ostatnie. kontakt A1351 cena: z³ GLIWICE Sikornik. Pow. 27m2, parter w niskim bloku. Stan techn. dobry. Kuchnia widna. Okna pcv. C.o. miejskie, c.woda - junkers. Kontakt: Tel. kom. 0/ C593 cena: z³ ZABRZE centrum ok. Politechniki Œl. Kawalerka o pow. 36m2, w doskona³ym stanie. Niski czynsz. Cena do neg. Tel C380 cena: z³ ZABRZE Centrum, 35m2, parter w budynku z ceg³y, rozk³adowe, du y pokój, kuchnia z oknem, ³azienka do remontu. Ogrzewanie co-miejskie z podzielnikami, cw z Junkersa, telefon, internet i tv kablowa. Nowe okna PCV. TEL A1373 cena: z³ 2 POKOJOWE 2 POKOJOWE GLIWICE abêdy. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 47m2, parter w budynku 4-rodz.Do remontu. Ogrzew. piece. Niski czynsz. tel A1388 cena: z³ GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. 38m2, p.4. Rozk³adowe.Okna nowe. C.o. miejskie. C.w. --junkers. Szafa Komandor. Balkon. Tel A861 cena: z³ GLIWICE Os. Sikornik- Krucza. Mieszkanie 2pok., na 3 piêtrze w bloku 4-piêtrowym. adna du a kuchnia, ³azienka z wc. Okna wymienione na PCV. Mieszkanie wymaga remontu. Nowa Ni sza Cena Kontakt-Irena tel A1205 cena: z³ Poszukujemy mieszkania przy ul. Czwartaków oraz mieszkania z ogrodem Tel. 0/ CzN GLIWICE Centrum. Pow. 52m2, piêtro 3, w budynku z ceg³y. B.dobry stan techn. Okna nowe drewniane. C.o. gazowe - piec 2-funkcyjny. Kontakt: Tel. 0/ A868 cena: z³ GLIWICE abêdy. Pow. ok. 49m2, na 3p. w niskim bloku. Bardzo ³adne, po remoncie. Obok bloku s¹ gara e do wynajêcia oraz parking strze ony. Kontakt; Tel. 0/ C510 cena: z³ GLIWICE Derkacza. adne, ustawne mieszkanie 2 pok. po remoncie. Pow. 38,72m2, p.8/11. Kuchnia z oknem otwarta na pokój, okna PCV. Cena do negocjacji. tel: A1377 cena: z³ GLIWICE abêdy. Wynajem: z³ Pow. 53m2, p.1, wysoki standard. W³asna kot³ownia cieplna dla bloku. Mo liwoœæ wykupienia podziemnego parkingu lub wynajêcia gara u. Tel. 0/ C606 cena: z³ GLIWICE os.kopernika. 52,5m2, 4p. w niskim bloku, rozk³adowe. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21A938 cena: z³ GLIWICE. Ok. Operetki. Mieszkanie s³oneczne i przestronne. 2 pokoje, kuchnia z oknem. Pow. 43m2. Po remoncie. 5 piêtro w bloku. Okna wymienione na PCV. Ogrzewanie z sieci. Kontakt: Tel A1304 cena: z³ GLIWICE Œródmieœcie. Pow. 61m2, parter w budynku z ceg³y, po remoncie. Kuchnia zabud. meblami na wymiar + spi arka z oknem. Nowe okna. C.o. miejskie, c.w. - bojler elektr. Tel. 0/ C612 cena: z³ GLIWICE os.sikornik. adne M3 o pow. ok. 48m2, na 3p. w niskim bloku. Kuchnia z meblami. Okna nowe. Balkon C.o. miejscie, c.w. junkers. Kontakt: Tel. 0/ C544 cena: z³ GLIWICE os. Zubrzyckiego. Mieszkanie s³oneczne i przestronne, pow. 36m2, usytuowane na 7 piêtrze w bloku 10-cio piêtrowym. Dwa pokoje, kuchnia z oknem, ³azienka z WC, balkon. Niski czynsz. Bardzo dobra lokalizacja. tel A1354 cena: z³ Poszukujemy mieszkania na os. Waryñskiego oraz domu do 25km od G-c. Kom.: CzN GLIWICE Ptasia Dzielnica. Pow. 99 m2, parter w domu piêtrowym. Po kapitalnym remoncie. C.o. gaz. - piec II-funkcyjny. Mieszkanie bezczynszowe. Tel. 0/ A842 cena: z³ GLIWICE os.zubrzyckiego. Pow. 36,70m2, 6p. 1pok. przejœciowy, widna kuchnia, ³azienka z wc. Balkon. Mieszkanie wymaga remontu, okna stare drewniane. Tel. 0/ i71 cena: z³ ZABRZE Klonowa. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 37m2, blok z wind¹. Wysoki standard. Cena do negocjacji. Kontakt: Tel C382 cena: z³ 3 POKOJOWE 3 POKOJOWE GLIWICE os.waryñskiego. Pow. 60,5m2, p.2 w niskim bloku. Rozk³adowe, stan techn. dobry. Okna drewniane starszego typu. C.o. i c.w. - miejskie. Balkon. Tel. 0/ A881 cena: z³ GLIWICE Orlickiego. 3 pok. w kamienicy, b.wysoki parter, 81 m2, du a kuchnia i ³azienka z oknem, ogrzewanie miejskie, cw z bojlera elektr. TEL A1369 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. ok. 68m2. 2 du e balkony. Nowa instalacja elektr. Po remoncie. Tel C503 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 90m2, 1p. w kamienicy. Rozkladowe. C.o.- piec 2-funkc. Wymieniona instal. elektr., wod-kan.,nowe ogrzew. Komórka na pó³piêtrze. Tel. 0/ A908 cena: z³ GLIWICE Kozielska. Mieszkanie 3 pok. o pow. 68m2, s³oneczne i przestronne. Balkon, widna kuchnia. P. 9/11. Czêœciowo po remoncie. Okna drewniane - do wymiany. azienka po remoncie - nowa armatura ³azienkowa, kabina prysznicowa. Ogrzewanie i ciep³a woda z sieci. tel NITKA&CZAPLA 2A1274 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. 72m2, parter w kamienicy. Rozk³adowe. Kuchnia z oknem + weranda. Okna drewniane. C.w. - bojler elektr., c.o. - do zrobienia. Œwietna lokalizacja na dzia³. gosp. Tel.0/ C567 cena: z³ GLIWICE os.gw.ludowej. Pow. 68m2, p. 5/10, 1 pok. przejœciowy. Stan techniczny dobry. C.o. i c.w. - miejskie. Balkon. Tel. 0/ C529 cena: z³ GLIWICE Warszawska. Rozk³adowe mieszkanie, 3 pokoje, pow. 54,49 m2, p.1/10. Balkon. Po remoncie. Zabudowa w kuchni i w przedpokoju. Tel A1348 cena: z³ GLIWICE abêdy. Pow. 63m2, p. 3/4. Stan tech. dobry. Wymienione okna i istalacje wodn.-kanaliz. Du y balkon. Tel. 0/ C467 cena: z³ GLIWICE os.sikornik. Pow. 46m2 3p. piêtro w niskim w niskim bloku. bloku. Jeden Jeden pok. prze- pok. przechodni, ³azienka ³azienka z wc z wcoraz widna kuchnia. Okna PCV, na pod³ogach: kafle oraz panele. Tel. Tel. 0/ WY CZNOŒÆ N-CZERKAWSKI 21H24 cena: z³ GLIWICE ul. Zygmuntowska. Mieszkanie 3-pok. pow. 64m2, p 4/4. Wymienione okna (PCV). Kuchnia z oknem. Kontakt A1199 cena: z³ KNURÓW - Szczyg³owice. Pow. 55,70m2 na 9piêtrze. Rozk³adowe. Kuchnia umeblowana Okna PCV. Balkon. Tel. 0/ i75 cena: z³ NIEBOROWICE. Cena netto Apartamenty w nowym budynku wielorodz. Stan dewelop. C.o. olejowe. Ró ne pow. Istnieje mo liwoœæ wydzielenia i zaadopt. wiêkszej pow. Do budynku przynale y 11 m-c parking. VAT 7% Kontakt;Tel. 0/ A803 cena: 3100z³/m2 SOŒNICA, ul. Odrow¹ ów - rozk³adowe mieszkanie 3 pokojowe o pow. 54,59m2, 7 piêtro w bloku, kuchnia z oknem, ³azienka z WC. Balkon. Irena tel A1072 cena: z³ ZABRZE Zaborze ok. Politechniki Œl. Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 72m2, superkomfort. W cenie meble w kuchni w jadalni. Tel C379 cena: z³ KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI ZABRZE Kawika. Mieszkanie o pow. 69m2, Ip. w niskim bloku. 3 pokoje, ³adna, du a kuchnia, osobno ³azienka i WC, balkon. Ogrzewanie miejskie. Niski czynsz. Blisko szko³a, przedszkole, sklepy, komunikacja miejska. tel C373 cena: z³ 4 POKOJOWE 4 POKOJOWE GLIWICE os.kopernika. Nowa Cena Pow. 74m2 na 2p. w niskim bloku. Widna kuchnia. Balkon. C.o. i c.w. z sieci.miejsca parking. Tel i51 cena: z³ GLIWICE ok.pl.grunwaldzki. Pow. 115m2, 1p. w kamienicy Wymienione instalacje. Okna PCV/drewniane. Balkon. Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21H19 cena: z³ GLIWICE Centrum. Pow. ok. 140m2, 1p. w kamienicy. Kuchnia z balkonem i spi ark¹. Pom. gosp. C.o. - gaz., c.w. - junkers. Idealne na ka d¹ dzia³. gosp. Tel. 0/ A829 cena: z³ DZIA KI DZIA KI DZIER NO, OFERTA DLA DEWELOPERA. Dzia³ka o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, p³aska, po³o ona przy drodze publicznej, na granicy Gliwic i Pyskowic. Ciche, spokojne otoczenie, w pobli u lasu. Bardzo dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic. Przeznaczona w czêœci pod budownictwo mieszkaniowo us³ugowe jednorodz, nie ogrodzona. W granicy dzia³ki dostêpne pe³ne uzbrojenie: woda, gaz, pr¹d, œwiat³owód telekom. Tel A1089 cena: z³ GLIWICE Bojków. Dzia³ka o pow. 5000m2. Istnieje mo liwoœæ podzia³u na mniejsze i zakup w cenie 130pln/m2. Tel. 0/ i68 cena: z³ GLIWICE Wójtowa Wieœ. Dzia³ka mieszkaniowa o pow. 1637m2, w kszta³cie kwadratu - 40x40. W okolicy domy jednorodzinne. Dostêpne sieci: pr¹d, woda. Wodoci¹g i kanalizacja w pobli u dzia³ki. Kontakt: A1328 cena: z³ GLIWICE. Pow. 5300m2. Media w granicach dzia³ki, b.dobra lokalizacja (rej.pszczyñskiej) Tel. 0/ C560 cena: 250z³/m2 GLIWICE abêdy, blisko kortów tenisowych, 3 dzia³ki budowl m2 + droga 444m2, bardzo ³adne, uzbrojenie pe³ne przy granicy dzia³ek, obok domki jednorodzy. i las. W przypadku zakupu pojedynczych dzia³ek 155,-z³/m ,-za1/3 udzia³u w drodze. TEL A1289 cena: 155z³/m2!!! ŒWIETNA LOKALIZACJA!!! GLIWICE Strefa Ekonomiczna. Dzia³ka inwestycyjna o pow m2, wszystkie media dostêpne. KONTAKT: ; 2A1333 cena: 195z³/m2 KLESZCZÓW GLIWICE Centrum. Dzia³ka inwest. o pow. 2481m2 z przeznaczeniem pod bud. wielorodzinne z gotowym projektem bud. Wszystkie media. Kontakt: Tel. 0/ C532 cena: z³ GLIWICE Brzezinka ul. Kozielska, dzia³ka rolna o pow. 2500m2. Media przy drodze. Tel A GLIWICE. Ok. 10 km od Gliwic. 2ha z aktualnym planem zagosp. przestrz., oznaczona jako tereny komercyjno-prod. Tel. 0/ A818 cena: z³ GLIWICE do dzier awy dzia³ka inwest. 2042m2, ca³kowicie ogrodz. Dostêpne sieci: elektr., kanalizacja, wodoci¹g, gaz. Tel A1037 najem: 2,50z³/m2 PISARZOWICE dzia³ka budowlana 2 000m2, na ma³ym wzniesieniu. Piêkny widok - pola i las. Dostêpne media: woda i pr¹d. Tel B147 cena: z³ DWA NOWE S SIADUJ CE DOMY 1. Naro ny pow. u ytk. 164 m2, dz. 858 m z³ 2. Œrodkowy pow. u ytk. 164m2, dz. 411m z³ Kontakt: tel GLIWICE - PSZCZYÑSKA Dzia³ka gruntu w u ytkowaniu wieczystym m2, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - jako tereny przemys³owo-us³ugowo -sk³adowe. Nieruchomoœæ po³o ona jest blisko od zjazdu na autostradê A-4 oraz od budowanego wêz³a z A-1. Na dzia³ce lub w bliskim s¹siedztwie jest energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja, instal. telefon. Kontakt: lub 2A1362 cena: z³ P AWNIOWICE. Dzia³ki mieszkaniowe o pow m2 i 5851 m2. W pobli u pr¹d i woda. adna okolica. Nowa ni sza cena Tel A1307 cena: z³ TWORÓG-MA Y. Dzia³ka o pow. 3700m2. Media: kanalizacja - w trakcie realizacji, woda, pr¹d, telefon. Kontakt; Tel. 0/ C586 cena: 115z³/m2 WIELOWIEŒ.3dzia³ki: 1) Inwestycyjna-130 z³/m2. 2) Rolno-inwest z³/m2. Obie przy g³ównej drodze. 3) Inwestycyjna ok m2-150 z³/m2. Tel. 0/ A916 cena: 150z³/m2 WIESZOWA Do dzier awy dzia³ka inwestycyjna o pow m2, w kszta³cie prostok¹ta, nieuzbrojona. Przeznaczenie w PPZ: zabudowa handlowo-us³ugowa oraz zabudowa przemys³owo-magazynowa. Dostêpne sieci: elektr., kanalizacja deszcz., wodoci¹g komunalny, kanal. sanit., gaz, telefon. tel A1038 najem: 1,50z³/m2 ZACHARZOWICE Dzia³ka mieszkaniowa o pow. 2710m2 ok. 1500m2 pod zabudowê. Przeznaczenie w PPZ: budown. mieszkan.- us³ugowe, tereny pól uprawnych. Tel , B141 cena: z³ ZBROS AWICE. Dzia³ka bud. o pow. 1470m2. Pozwolenia na doprowadzenie wszystkich mediów. Okolica spokojna. Droga dojazdowa utwardzona. Tel. 0/ i69 cena: z³ ERNIKI. adnie po³o ona dzia³ka mieszkaniowa. Pow m2. Prostok¹t. Wszystkie media. Mo liwy podzia³. Spokojna okolica. Tel: Nowa ni sza cena 2A1202 cena: z³ DOMY DOMY BRENNA. Luksusowa rezydencja o pow. 340m2, 2-kondygn., podpiwn. Kot³ownia olejowa i gaz., gara na 2 du e sam. Okna-szyby antyw³. Alarm. Ogrodz. dz. 4000m2.Tel A936 cena: z³ NITKA&CZAPLA BARG ÓWKA dom jednorodzinny murowany, parterowy, podpiwniczony, pow. u yt. ok. 100m2, 3 du e pokoje, kuchnia umeblowana, ³azienka z oknem, przedpokój, weranda, okna PCV, co wêglowe, piec "na wszystko" w piwnicy, cw. bojler elektryczny. Na dzia³ce gara murowany i budynek gospodarczy. Dzia³ka 907m2 ogrodzona, ³adny ogród, dooko³a las. TEL A1234 cena: z³ GLIWICE erniki. Dom wolnostoj¹cy o pow. 181m2, podpiwniczony, 2- kondygn do remontu. 8 pokoi, 2 ³azienki. Dzia³ka 1234 m2. Gara. tel nowa ni sza cena 2A1102 cena: z³ GLIWICE. Pow. ok. 360 m2. 8 pokoi, 3 ³azienki. 3 wejœcia Obiekt znajduje siê przy g³ównej drodze. Dzia³ka ok. 800m2 Tel. 0/ C500 cena: z³ GLIWICE erniki. Luksusowa rezydencja, wykoñczona z najlepszych materia³ów. Pow. mieszk. ok. 350m2 + 40m2 atrium (niezadaszone). Dzia³ka ok. 1600m2. 6pok. + salon. W piwnicy: 8 pom. (m.in. si³ownia). Gara na 2 sam. + pom. gosp. Tel. 0/ C572 cena: z³ GLIWICE erniki. Komfortowy dom wolnost. o pow. u tyk. 250m2. 3 ³azienki z wc, pralnia + suszarnia + poddasze, 6 pokoi. Taras + balkon. Gara na 2 sam. C.o. gaz. piec 2- obiegowy + kominek z rozprowadzeniem. Tel C598 cena: z³ GLIWICE Stare Gliwice. Dom w zabudowie szeregowej o pow. 244m2, po³o ony na ³adnie zagospodarow. dzia³ce o pow. 347m2. 6 pok., salon z kominkiem, kuchnia, 2 ³azienki, wc. Gara, kot³ownia, pralnia, pom. gospod. Dodatkowo basen. tel A1183 cena: z³ GLIWICE. Dom wolnost. po³o ony w s¹siedztwie nowych domów o pow. 300m2, dz. 1300m2. 2 poziomy mieszkalne. C.o. gaz., kominkowe i pod³ogowe. Umeblow. i wyposa ony (w cenie). Gara wolnost. na 2 sam. Du y ogród. Tel. 0/ A905 cena: z³ GOSZYCE Dom na 2 rodziny do wykoñczenia przy trasie Gliwice - Kêdzierzyn KoŸle. Pow. 280m2, dzia³ka 1500m2. Urokliwe, spokojne po³o enie. Godny polecenia wszystkim ceni¹cym kontakt z przyrod¹. Kontakt: tel A1245 cena: z³ LIGOTA ABÊDZKA. Dom wolnost. 2-kondygn., czêœc. podpiwniczony o pow. ok. 160m2, na dzia³ce ok. 1600m2 (mo liwoœæ podzielenia na dwie). Nowy dach, reszta do generalnego remontu. Media: pr¹d, woda i szambo. Tel. 0/ H14 cena: z³ ODRA. Dom niepodpiwn. sk³adaj¹cy siê z czêœci: mieszkalnej i restauracji. Dzia³ka 930m2. Media: woda, pr¹d, si³a, szambo (planowana kanaliz.). Mo liwoœæ dokupienia dzia³ki bud. i rolnej Tel. 0/ A789 cena: z³ POR BKA, Wielka Puszcza. Dom letniskowy wybudowany w latach 70- tych.blisko las. tel A1188 cena: z³ PYSKOWICE ul. Ró ana, bliÿniak piêtrowy, w ca³oœci podpiwniczony, o pow. 99m2. Parter: holl, salon, kuchnia, wc. Piêtro: 3 pokoje, ³azienka, du y taras. Dzia³ka o pow. 396m2 - ogrodzona i zagospodarowana. W bliskiej odleg³oœci szko³a, przedszkole, przychodnia, koœció³, park. Tel B142 cena: z³ RACHOWICE. Murowany 2- kondygn. i podpiwniczony budynek mieszk.-u ytk. o ³¹cznej pow. ok. 300m2. Dzia³ka o pow. 1580m2 wraz z bud. gosp. z 2 gara ami, komórk¹ i magazynem. Budynki wybudowane ok. 100 lat temu i wymagaj¹ remontu. Cena podlega negocjacji. Tel. 0/ i72 cena: z³ W sprzeda y dzia³ka inwestycyjna 5800m2 w centrum Gliwic, idealna pod hotel, restauracje. Cena: 4,5 mln. Tel N - C Z E R K A W S K I KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI TWORÓG MA Y. Dom wolnost. z ceg³y 2-kondygn., niepodpiwn. o pow. ca³k. 200m2 Media: woda, pr¹d, si³a. Dzia³ka 1580m2. Idealny na dom weselny, gospodê itp. W cenie jest parterowy budynek Tel C561 cena: z³ TRACHY. Dom wolnost. o pow. 90m2, 1-kondygn. z mo liwoœci¹ rozbudowy poddasza. Dzia³ka ok. 600m2, w pe³ni uzbrojona. Dom wymaga remontu. Gara oraz 1 m-ce parking.tel. 0/ H5 cena: z³ ZABRZE Grzybowice. Dom wolnost. o pow. 130m2, 2-kond., cz. podpiwn. 7 pok., kuchnia, 2 ³azienki. Stan techn.dobry. Dzia³ka 1588m2 + bud. gosp. Media: woda, si³a, pr¹d, telefon, gaz. C.o. wêglowe. Okna pcv. Gara. Tel. 0/ A900 cena: z³ ZABRZE Mikulczyce. Œrodkowy segment domu o pow. 150m2, do remontu. 3 du e pokoje, 2 kuchnie, 2 ³azienki. Strych. Dzia³ka o pow. 500m2. Tel. 0/ D51 cena: z³ NIERUCHOMOŒCI U YTKOWE NIERUCHOMOŒCI BYTOM-Centrum. Budynek 3-kond. o pow. 376 m2 (4 lokale mieszkalne, 2 lokale u ytkowe). Dodatkowo oficyna u ytk. 2-kond. o pow. 76 m2. Gara o pow. 18 m2. Tel.0/ C589 cena: z³ CZEKANÓW. Dom mieszkalny 270m2. 2 wejœcia. Mo e byæ na dzia³. gosp. Dzia³ka (2450m2) + warsztat sam. (200m2) z biurem. Obiekt przy g³ównej drodze. Tel. 0/ C z³ GLIWICE Górnych Wa³ów. Lokal biurowy o pow. 24m2. II piêtro w budynku biurowym, wysoki standard ochrona, sieæ komputerowa, internet, parking. Czynsz zawiera wszystkie op³aty. tel ; A najem: z³ ZIEMIÊCICE Cena od ,-z³ + dzia³ka Domy szeregowe, murowane, piêtrowe, energooszczêdne o pow. u ytk. 142 m2 z gara ami. Dzia³ki o pow. 250m2-760m2. Droga dojazdowa i podjazdy wybrukowane. Posesje ogrodzone. Dobrze skomunikowane. tel GLIWICE Bojków. Do wynajêcia nowy dom wolnost. o pow. u ytk. ok. 300m2. Dzia³ka 3500m2. Gara na 2sam. Bardzo du y i zagosp. ogród. Dom jest widoczny z autostrady, nadaje siê do prowadzenia dowolnej dzia³. gosp. Tel. 0/ i74 najem: z³ GLIWICE Górnych Wa³ów. Lokal biurowy o pow. 25,5m2. II piêtro w budynku biurowym, wysoki standard ochrona, sieæ komputerowa, internet, parking. Czynsz zawiera wszystkie op³aty. tel ; A najem: z³ GLIWICE -Centrum. Czynsz netto 80m2 z du ymi witrynami Tel. 0/ N-CZERKAWSKI 21C480 najem: z³ GLIWICE Górnych Wa³ów. Lokal biurowy o pow. 33m2. II piêtro w budynku biurowym, wysoki standard ochrona, sieæ komputerowa, internet, parking. Czynsz zawiera wszystkie op³aty. tel ; A najem: z³ GLIWICE Centrum. 72m2, parter w kamienicy. el.0/ C567 cena: z³ GLIWICE Górnych Wa³ów. Lokal biurowy o pow. 38m2. II piêtro w budynku biurowym, wysoki standard ochrona, sieæ komputerowa, internet, parking. Czynsz zawiera wszystkie op³aty. tel ; A najem: z³ GLIWICE Centrum. Lokal u ytk. o pow. ok. 100m2, ul.zwyciêstwa, Ipiêtro. Dla najemcy m-ce parking. Kontakt: Tel. 0/ i55 najem: z³ GLIWICE Górnych Wa³ów. Lokal biurowy o pow. 87m2. III piêtro w budynku biurowym, wysoki standard ochrona, sieæ komputerowa, internet, parking. Czynsz zawiera wszystkie op³aty. tel ; A najem: z³ GLIWICE Centrum. Ok. 140m2, 1p., w kamienicy. Tel. 0/ A829 cena: z³ GLIWICE Górnych Wa³ów. Samodzielny lokal biurowy o pow. 76m2, 2 WC + pomieszczenie socjalne, klimatyzacja. III piêtro w budynku biurowym, wysoki standard ochrona, sieæ komputerowa, internet, parking. Czynsz zawiera wszystkie op³aty. tel ; A najem: z³ GLIWICE abêdy. Lokal handl.-us³. o pow. 49m2, parterowy. C.o. - pod³ogowe elektr. Dzia³ka o pow. 144m2. Media: woda, pr¹d, si³a, telefon. Tel. 0/ C636 najem: z³ GLIWICE Centrum. Wynajem: z³ Lokal o pow. 118m2, na parterze. Ok. 100m od Rynku. Lokal naro ny, 3 du e witryny, 2 niezale ne wejœcia. Istnieje mo liwoœæ podzielenia na 2 mniejsze. Lokal wymaga remontu. Tel i z³ LEŒNICA. Hala magaz. o pow. 1220m2, 1-kond. w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo dom mieszkalny ok.200m2. Dzia³ka inwest. 7500m2 (rolna + bud.). Media: woda, pr¹d, si³a, tel., szambo. Tel C z³ ODRA. Dom niepodpiwn. sk³adaj¹cy siê z czêœci: mieszkalnej i restauracji. Dz. 930m2. Media: woda, pr¹d, si³a, szambo (planowana kanaliz.) Mo liw. dokupienia dzia³ki bud. i rolnej za kwotê z³. Tel. 0/ A790 cena: z³ SZCZYRK. Budynek 4-kondygn., wolnostoj¹cy o pow. u ytk. 460m2 (w tym gara 34m2), dz 1040m2. Idealny na pensjonat, mieszkania itp. Dojazd do drog¹ asfaltow¹. Tel A859 cena: z³ ZABRZE lokal u ytkowy o pow. 80m2 na ka d¹ dzia³aln. Witryny od ulicy. Stan do u ytku. Tel C381 cena: z³ ZABRZE Maciejów 2-kondygn. obiekt u ytk. pow. 700m2, na dzia³ce 1780m2 (z bud. gosp. 270m2), po³o ony przy ulicy. Na parterze - pom. magaz. Na piêtrze - du e pom. (wczeœniej klub) z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Tel i63 cena: z³ ZABRZE ok. kardiologii lokal parter., 67 m2. doskona³y na gabinety lub gastronomiê. Tel KUPUJ CY NIE P ACI PROWIZJI 2C336 cena: z³ ZABRZE. Nowy obiekt w trakcie wykoñczenia o pow. 454m2, na parterze o przeznaczeniu us³.-biur. Parking na ok. 70 sam. Doskona³a lokalizacja. Czynsz do negocjacji. Tel. 0/ i 0/ i60 najem: z³ ZABRZE Centrum. Lokal o pow. 64m2 na parterze. Wejœcie do lokalu od ul. Wolnoœci oraz od strony parku. Idealne pod ka d¹ dzia³alnoœæ. Mo liwoœæ zrobienia ogrodu letniego. Bardzo niski czynsz. Wolne od maja. Kontakt: Tel. 0/ B224 najem: z³ ZABRZE Centrum. Czynsz netto Lokal handl.- us³. z du a witryn¹. C.o. - gaz., c.w. - bojlera elektr. Miejsca parking. Jest mo liwosc podzia³u lokalu na dwa odrêbne (po 50m2) w cenie 4.000z³ netto. Tel B220 najem: z³

9

10 NIERUCHOMOSCI 11 ul. Jana Paw³a II 10/II Gliwice, tel/fax , , ul. Wolnoœci Zabrze, tel/fax , , Okazja. Gliwice Starówka Kaczyniec. Zabrze M.C. Sk³odowskiej. 3-pok Gliwice Sikornik. Mieszkanie Nowa inwestycja Luksusowe mieszkanie o pow oko³o mieszkanie o powierzchni 63 mkw. 3-pokojowe w bardzo dobrym stanie Do sprzedania 189 mkw. 5-pokoi. Bardzo dobry I-sze piêtro w wie owcu. Bardzo technicznym. Œwietna lokalizacja 27 mieszkañ w stan techniczny. Cena: z³ dobrystan techn. Cena: z³ Okazyjna cena: z³ nowo oddawanym budynku w Ornontowicach k. Gliwic. Œwietna lokalizacja inwestycji, bardzo dobry dojazd do Gliwic, Zabrza, Miko³owa, Rybnika a tak e do wêz³ów na autostradach A-4 i A-1!!! W ofercie mieszkania w stanie developerskim 2 i 3 pokojowe o Nowa inwestycja!!! powierzchni 48,4m i 60,3m. Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na granicy Bardzo funkcjonalny projekt. Gliwic i Knurowa. Œwietna lokalizacja. 7 km do Centrum Gliwic, 3km do Ziemiêcice - osiedle domów w Gliwice Stalmacha. Mieszkanie o Gliwice okol. Obroñców Pokoju. wêz³a A-4. 4 typy domów, powierzchnie ca³kowite 179 m i 193 m. CENY: zabudowie szeregowej. Pow domu powierzchni 37 mkw. Œwietna lokalizacja Dom wolnostoj¹cyw œwietnej Powierzchnie dzia³ek od 238 mkw. 2-pokoje (48m): z³ 142m.Termin realizacji I kw 2009 w œcis³ym centrum Gliwic. Budynek z lokalizacji. Pow domu 240m, pow Cena z³ za segment wewnêtrzny, 3-pokoje (60m): z³ Cena: od z³+80zl/m dzia³ki ceg³y. Proponowana cena: z³ dzia³ki 790. Cena: z³ Cena z³ za segment zewnêtrzny (ostatni wolny) Zabrze Centrum ok. Dworca PKP. Do sprzedania luksusowe mieszkanie o powierzchni 105 mkw. Proponowana cena: z³ Okolice Stadionu Górnika. Dom wolnostoj¹cypo remoncie kapitalnym Na posesji hala produkcyjna. Dzia³ka 451m. Cena: z³ Zabrze Mikulczyce. Nowy dom wolno stoj¹cyz 2006 roku. Œwietna lokalizacja. Pow. dzia³ki 760m. Pow domu - 228m. Cena: z³ Sza³sza ko³o Gliwic. Dom w zabudowie szeregowej (skrajny). Pow. Dzia³ki 471 mkw. Istnieje mo liwoœæ wykoñczenia pod klucz. Ornontowice k. Gliwc. Dom w zabudowie szeregowej o pow 170 mkw. Dzia³ka o pow 220 mkw Proponowana cena: z³ G-ce okol Daszyñskiego. Nowy dom wolno stoj¹cy. Powierzchnia calkowita 190mkw. Dzia³ka 870 mkw. Proponowana cena: z³ Zabrze Maciejów. Dom w zabudowie bliÿniaczej w œwietnej lokalizacji. Pow oko³o 100 mkw. Dzia³ka 650 m Proponowana cena: z³ Gliwice erniki. Dom wolno stoj¹cyo pow 175m na dzia³ce o pow. 832m. Czêœciowo po remoncie.równie na dzia³alnoœæ. Cena: z³ erniki - okol. Tarnogórskiej. Mieszkanie 3-pokojowe o pow 60,3 mkw. Wykoñczone pod klucz. Proponowana cena: z³ Zabrze Grzybowice Hallera. Dzia³ka budowlana o powierzchni 9265 mkw. Woda, pr¹d, kanalizacja przydrodze. Proponowana cena: 170 z³ / mkw Gliwice erniki. Dom z lat 30-tych po remoncie kapitalnym. Powierzchnia domu oko³o 300m, dzia³ka ok. 420m Proponowana cena: z³ Gliwice. Dom wolnostoj¹cyna dzia³ce oko³o 1000 m. Po remoncie kapitalnym. Do zamieszkania lub na dzia³alnoœæ. Cena z³ Zabrze Centrum. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 147 mkw. Dzia³ka 440 mkw. Dom po remoncie Proponowana cena: z³ Tarnowskie Góry. Dom wolnostoj¹cy na dzia³ce o powierzchni oko³o 500m Pow. Domu oko³o 240mkw. Œwietna lokalizacja. Cena: z³ Sza³sza ko³o Gliwic. Do sprzedania nowydom wolnostoj¹cyna dzia³ce o pow ok 560m. Pow domu m. Proponowana cena: z³ Gliwice okol. Politechniki Œl¹skiej. Mieszkanie 2-pokojowe o pow ok 48 mkw. Œwietna lokalizacja. Proponowana cena: z³ Zabrze Makoszowy. Dzia³ka budowlana o powierzchni 1250 mkw. Jest decyzja o warunkach zabudowy. Proponowana cena: z³ Zabrze anowa. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52 mkw. Œwietna lokalizacja. adnyrozk³ad. Proponowana cena: z³ Gliwice os Sztabu Powstañczego. Dom w zabudowie szeregowej o powierzchi ok. 190 mkw. Proponowana cena: z³ Gliwice os. Waryñskiego. Do sprzedania mieszkanie o 4-pok o powierzchni 73 mkw. Po remoncie kapitalnym. Cena: z³ Gliwice, okol Dworca PKP, Toszecka Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 47 mkw. Pokoje niezale ne. Cena: z³ Zabrze okolice Pokoju. Dom wolno stojacyz 2000 roku. Pow 255 mkw, pow dzia³ki 696 mkw. 9 pokoi. Proponowana cena: z³ Gliwice Trynek - mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 67 mkw Œwietna lokalizacja, CO, okna plastikowe. Cena: z³ Gliwiceokolice Jagielloñskiej. Mieszkanie 2-pokojowe o pow 56m Do odnowienia, solidna kamienicy z³. Cena 2150 z³ / mkw Gliwice os. Sikornik. Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 56 mkw Bardzo dobrystan techniczny, dobra lokalizacja. Cena: z³ Gliwice Brzozowa. Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 44 mkw Rewelacyjna lokalizacja. Budynek z ceg³y. Cena: z³ Okolice Toszka. Dom wolno stoj¹cy o powierzchni oko³o 130 mkw. Dom do remontu. Bardzo dobra lokalizacja. Cena: z³ Gliwice abêdy. Bardzo atrakcyjne mieszkanie o powierzchni 57 mkw. 3-pokoje w bardzo dobrym stanie. Proponowana cena: z³ Gliwice ok. Toszeckiej. Mieszkanie 4-pokojowe o powierzchni 74 mkw. Bardzo dobra lokalizacja. II piêtro Proponowana cena: z³ Gliwice Mickiewicza. Mieszkanie o powierzchni 61 mkw. 3-pokoje, œwietna lokalizacja, budynek z ceg³y. Proponowana cena: z³ (nr 407) INFORMATOR RYNKOWY

11 ELEKTRYKA - KOMPLEKSOWO, TANIO, RZETELNIE, F-RY VAT, TEL FIRMA Luxfer. Kompleksowe remonty mieszkań - panele, gładzie, łazienki, itp. Tel Gładzie bezpyłowe. Remonty ogólnobudowlane, tanio. Tel Instalacje alarmowe, elektryczne, domofony, kamery, anteny TV tanio. Tel Naprawa serwis komputerów. Klienci indywidualni, firmy (FVAT). Promocyjne ceny! Dojazd do klienta gratis. Tel Nowoczesne instalacje Wod- -Kan, CO, GAZ. Kompleksowa realizacja inwestycji. Tel Nowo otwarty JUBILER zaprasza! Promocyjne ceny, szerokie wzornictwo. Gliwice, Dolnych Wałów 1. Tel Ocieplanie budynków, malowanie i remonty elewacji, transport. Tel Ocieplenia profesjonalnie, bez efektu widocznych kołków. Tel Ocieplenia, renowacje, malowanie, podbitki dachowe. Tel ONYX Usługi Remontowe, wykończenia wnętrz, kafelkowanie, gipsy, regipsy, gładzie, malowanie, instalacje wod-kan. Tel Transport samochodem dostawczym, możliwa stała współpraca. Tel Transport towarów i mebli do 1,5 tony. Tel Usługi remontowe, gładź, malarskie. Niskie ceny, wolne terminy. Tel Usługi remontowe - zabudowa poddaszy, remonty mieszkań, gładzie gipsowe, układanie płytek, malowanie, montaż okien i drzwi. Tanio i solidnie. Tel Usługi tapicerskie u klienta w domu po Usługi transportowe, przeprowadzki, transport do 2t. Tel Instalacje wod-kan, c.o., gaz, posiadamy uprawnienia gazowe eksploatacji i dozoru. Pracujemy także jako podwykonawcy. Tel KAMERY, ALARMY, DOMOFONY PROFESJONALNIE TEL PDK AUREUS poszukuje DO- RADCÓW FINANSOWYCH, wysokie zarobki, praca również dla studentów. CV kierować na adres: Piecyki gazowe-naprawa UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO tel Włoski/ francuski korepetycje - tłumaczenia- absolwentka filologii romańskiej Tel. 0-32/ , Wycinki drzew owocowych, cięcie drewna. Tel Zespół muzyczny NO NAME, wesela, bankiety, itp. Tel Biuro 70 m2, I piętro, Gliwice Krupnicza 16 DO WYNAJĘ- CIA, tel Kleszczów, działka 3000 m2, dojazd, media - WYNAJMĘ. Teren na dział. gosp. Tel Lokal użytkowy do wynajmu, Chudoby, 35 m2. Tel Sprzedam dom w Górach Węgierska Górka, tel Sprzedam dom w Ustroniu, tel Sprzedam dwupokojowe, komfortowe 38 m2, umeblowane, Sikornik. 155 tys. Tel Sprzedam działkę budowlaną, Gliwice Ostropa. Pow m2, ogrodzona siatką. Dojazd drogą asfaltową. Na działce woda i prąd. 220 zł/m2. Tel , Sprzedam M2, 32 m2 i kupię M3 lub M4 do 62 m2 w Gliwicach bez pośredników. Tel Sprzedam M2, centralne ogrzewanie, dzwonić po tel Sprzedam M3, Gliwice Łabędy, 47,1 m2. Tel Sprzedam M3 I piętro, wolne od zaraz; tel Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 36 m2, Łabędy, tel Sprzedam mieszkanie, 63,5 m2 z garażem na os. Obrońców Pokoju. Tel , godz Sprzedam Zabrze Hermisza, 74 m2, 4 pok., 2 piętro. Tel , gratka.pl Sprzedam Zabrze, De Gaullea, 48 m2, 2pok., 1 piętro. Tel , gratka.pl Sprzedam Zabrze, Sobieskiego, 51 m2, 2 pok., 2 piętro. Tel , gratka.pl Sprzedam Zabrze, sportowa, 1pok., 1 piętro, 30 m2. Tel , gratka.pl Wydzierżawię leśną działkę ze strumykiem 80a w okolicy Gliwic; tel Wynajmę mieszkania w Zabrzu i Gliwicach, komfortowe, duże. Tel Wynajmę mieszkanie firmie lub osobie prywatnej. Tel , Zamienię dom 278 m2 pow. uż., 30 km od Krakowa, duża działka, na mniejszy w okolicy Gliwic lub sprzedam. Tel !!!AWARIE!!! Wymiana pieców, grzejników, zaworów oraz modernizacja i remonty bez konieczności spuszczania wody z C.O. Tel Azbest, acekol, eternit, papa demontaż, utylizacja. Tel BHP -- odzież robocza, faktury, dowóz, atesty UE, upusty, gratisy. Tel BHP szkolenia, dokumentacja powypadkowa, szacowanie ryzyka. Tel Biuro Prawno-Księgowe: - prowadzenie ksiąg podatkowych, - rozliczenia roczne. Tel , TANIO! Centralne ogrzewanie, woda, kanalizacja, gaz tanio, raty. Tel Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki skórzanej, wnętrza samochodów. Tel , Docieplenia, malowanie, renowacje. Tel Kafelkowanie, panele, gipsy, malarskie TANIO!!! Tel Kancelaria prawna Juris, doradztwo, pozwy, Gliwice, tel Kompleksowe remonty domów, biur, mieszkań, obiektów handlowych. Kafelkowanie do 1000 m2/m-c. dl.pl, tel Kompleksowe usługi brukarskie Śląsk, kom , Kompleksowe usługi wykończeniowe tanio i solidnie. Tel , KORZYŚCI PRAWNO-PODAT- KOWE DLA FIRM, OCHRONA KAPITAŁU, PEWNY ZYSK. Tel KREDYT GOTÓWKOWY oraz samochodowy. Tel , Kursy pracownika ochrony, przewoźnika drogowego i taksówkarza. Tel , Likwidacja mieszkań, wywóz mebli, sprzętu RTV, AGD, liści, złomu itp. Tel Malowanie, tapetowanie, gładzie gipsowe, panele. Solidnie, najtaniej, raty. Tel , Malowanie wnętrz, gładzie, roboty, wykończeniowe. Tel Meble na wymiar: kuchenne, szafy, garderoby, wnęki. Przerabianie mebli, dorabianie szafek. Sufity gipsowe, ścianki. Tel NAJBARDZIEJ DOCHODOWY BIZNES SIECIOWY MLM W POLSCE, FINANSE Profesjonalne Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi-Licencja, tel PRZEPROWADZKI Machoń PRZEWÓZ: antyków, pianin. UTYLIZACJA: starych mebli, sprzętu rtv, agd. PORZĄD- KI: pomoc przy pakowaniu, wywóz gruzu. Tel , Konkurencyjne ceny. Radio Taxi Dragon przyjmie reklamę na pojazdach. Tel Remonty drobne i kompleksowe, kafelki, tapety, panele, gipsy, drzwi, okna, elektryka, gaz, wod-kan. Tel lub po Remonty klatek schodowych, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel , Remonty kompleksowe, kafelkowanie, gładzie, panele, łazienki itp. Tanio. Tel RTV naprawa domowa. Tel , SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką, bezpłatny transport. Tel Tłumaczenia techniczne, naukowe, przysięgłe (dokumenty samochodowe). TRANSLATOR S.C., Gliwice, ul. Matejki 17/8, tel ; www. translator.com.pl TRANSEKOTEAM, transport od 1-10 ton, wywrotka, węgiel kruszywa. Tel PORADY PRAWNE, pisanie pism procesowych: podania, odwołania, zażalenia, pozwy. Tel Porady Prawne; Obywatelstwo niemieckie, kindergeld, rejestracja firm i spółek w Niemczech i Austrii, windykacja transgraniczna. Tel , Zatrudnię osoby do roznoszenia ulotek w rejonie Gliwic. Praca stała bądź dodatkowa. Tel , , Opieka nad starszą osobą na terenie Knurowa. Tel Podejmę się sprzątania biur, przedszkoli popołudniami. Gliwice. Tel Last Minute WAKACJE ul. Grottgera 66, tel Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga LAST MI- NUTE Tunezja, Turcja, Egipt, Grecja, Chorwacja i inne. Biuro MMK Gliwice, Kaczyniec 7. Tel Węgierska Górka Luksusowe warunki, wczasy, weekendy, pobyty grup zorganizowanych. Pok. 2,3,4 os. Cena 35 zł. Tel , ciąg dalszy na stronie 13

12 ciąg dalszy ze strony 12 Masaże, sauna, odchudzanie, łóżka rekondycyjne, doradztwo życiowe. Tel Nowo otwarty GABINET KO- SMETYKI PROFESJONALNEJ SATIN, ul. Piwna 11, oferuje najwyższą jakość, promocyjne pakiety, upominki. Tel Terapeuta dziecięcy (ADHD), dysleksja, różne niepełnosprawności. Tel KABINĘ PRYSZNICOWĄ NOWĄ FABRYCZNIE ZAPAKOWANĄ DAKOTA 90x210 FIRMY AQU- ASAN Z HYDROMASAŻEM, RADIEM - SPRZEDAM. Tel Kupię radia, wzmacniacze, kolumny. Klocki lego. Kolejki elektryczne. Tel Płytę ceramiczna do zabudowy ze sterowaniem Bosch, cena 300 zł tel symboliczne 10 zł. Odbiór w redakcji Informatora Rynkowego. Skup antyków, staroci, stare militaria, książki i wiele innych. Tel Sprzedam albę komunijną na chłopca, krótką - stan idealny, spodnie + buty (rozm.35); ubranko z kościoła św. Antoniego tel po Sprzedam komplet lewych zawiasów do kabiny prysznica Niwen z Koła tel Sprzedam kuchnię mikrofalową mało używaną, stan idealny 130 zł Węgiel orzech workowany (możliwy transport), od 8.00 do Zegarki szwajcarskie kupię. Tel ZESTAW PODTYNKOWY 3/6 L (fabrycznie zapakowane), 2 szt. oraz POLSKONE SKRZY- DŁO LEWE 70 L białe. Tel. kont Zwyżka 18 metrów wysięgu, usługi. Tel serwisie. Najbogatsza wersja wyposażenia: Klimatyzacja, ABS, alufelgi, elektryka, blokada zapłonu. Stan bdb. Tel zł. Sprzedam peugeot 106, 1.5 diesel, 1997, stan bdb. tel zł. Nissan Almera, 1392 cm3 benzyna. 1997/1998 r., 143 tys. km., Bezwypadkowy, z salonu, I właśc., serwisowany. Alarm, radiomagnetofon. Tel Auto naprawa KONDOR. Samochody japońskie i europejskie. Sprowadzanie samochodów na zamówienie. Gliwice, Dworcowa 60. Tel Auto skup, sam. osobowe i dostawcze. Gotówka od ręki, całe, rozbite AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel , SKUP AUT, 24h, gotówka. Tel SKUPUJEMY całe, skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania - transport gratis. Natychmiastowy przyjazd. Gotówka. Tel Smart ForTwo - Wynajem Samochodów 600 Benzyna, 2001 r., Gliwice. Cena 59 zł/doba (cena dotyczy wynajmu na termin powyżej 31 dni). Tel , Sprzedam Fiata 126p. Tel Sprzedam SKODA FELICIA, 1999 r., 135 tys km., stan dobry, granatowy. Tel R E K L A M A Ponad 100 książek z serii Tygrys i inne sprzedam za zł. Ford Mondeo GHIA, 1.8, 1995 r., Sprowadzony. Po R E K L A M A R E K L A M A modu³ reklamowy tej wielkoœci kosztuje tylko 78z³ netto Szczegó³y na www. rynkowy.pl

13

14 W marcu Teatr Nowy proponuje wiele ciekawych spektakli. Jednym z nich jest Podwójna rezerwacja. To historia opowiadaj¹ca o mi³oœci i problemach, jakie potrafi ona niekiedy przysporzyæ. Wszystko zaczyna siê podczas modernizacji mieszkania przez uznanego dekoratora wnêtrz Alistaira. Wtedy, w spokojne dot¹d ycie w³aœciciela œrednio prosperuj¹cej firmy wydawniczej Philipa wkraczaj¹ intrygi mi³osne. Pierwsz¹ funduje mu wspólnik Henry, drug¹ ona. Pojawia siê tak e tajemnicza panna Smythe... Kolejna z propozycji to Bardzo zwyczajna historia. Porusza ona problem zniewolenia pieni¹dzem, które zdominowa³o nasze ycie. Jednak jest dla ludzi ratunek! Z impasu cz³owieczeñstwa ratuj¹ ich zwierzêta. Znany z bajek motyw przemieszania œwiata ludzkiego ze zwierzêcym zosta³ tu ubrany w szaty wspó³czesnoœci. Wzajemne korelacje obu œwiatów mog¹ zostaæ pokazane bardzo ciekawie, lirycznie i dowcipnie. Sztuka zadowoli zarówno wytrawnego teatromana, jak i przeciêtnego widza. Dla naszych Czytelników Muzyczny dowcip z górnej półki Teatr Nowy zaprasza ZABRZE. Ci, którzy wybrali siê w niedzielny wieczór do Domu Muzyki i Tañca z pewnoœci¹ nie a³uj¹. Trzy godziny zabawy z muzyk¹ klasyczn¹, b³yskotliwa pianistyka i arty Waldemara Malickiego oraz zaskakuj¹ce aran acje utworów klasycznych i wspó³czesnych Bernarda Chmielarza to rozrywka na najwy szym poziomie. Nic dziwnego, e publicznoœæ nagrodzi³a artystów owacjami na stoj¹co. Filharmonia Dowcipu Waldemara Malickiego to zaskakuj¹ce po³¹czenie muzyki klasycznej, popu i wyœmienitego poczucia humoru. Podczas koncertu mo na by³o nie tylko poœmiaæ siê z artów muzyczno- s³ownych ale równie dowiedzieæ siê, co to jest na przyk³ad barok rumuñski, podszkoliæ z jêzyka niemieckiego oraz zobaczyæ czym zajmuje siê orkiestra w trakcie spektaklu operowego. Ca³oœci dope³ni³a pe³na fantazji orkiestra Filharmonii Dowcipu i trójka wokalistów w œwietnej formie. Po obejrzeniu Filharmonii Dowcipu pozostaje tylko zaapelowaæ do dyrekcji zabrzañskiego DMiT-u: Prosimy o wiêcej tego typu propozycji! Intrygi mi³osne i zwierzêta ratuj¹ce ludzkoœæ mamy 3 podwójne bilety na spektakle w Teatrze Nowym w Zabrzu. eby je zdobyæ wystarczy wys³aæ sms na redakcyjny numer: , w czwartek (12 marca) o godz Wygrywaj¹ 3 pierwsze smsy. Spektakl Podwójna rezerwacja - 13 marca o godz Spektakl,,Bardzo zwyczajna historia - 14 i 15 marca o godz R E K L A M A Œwiêto fanów zespołu Legendarna grupa U2 wyst¹pi 6 sierpnia, na Stadionie Œl¹skim. Prace zwi¹zane z przygotowaniem obiektu do koncertu rozpoczn¹ siê 10 lipca. Na p³ycie stadionu ustawiona zostanie okr¹g³a scena, któr¹ bêd¹ mog³a otoczyæ publicznoœæ. Kszta³t sceny wynika z nazwy trasy koncertowej - U2360 Tour. Szacuje siê, e na koncert przyjedzie oko³o 70 tys. osób. Œwiatowa trasa promuj¹ca dwunasty kr¹ ek U2 No Line On The Horizon rozpocznie Gliwice, ul. Lipowa, C.H. Forum (poziom 1) U2 U2 na Œl¹skim siê 30 czerwca w Barcelonie. Przebiegaæ bêdzie m.in. przez Pary, Berlin, Amsterdam, Dublin, Londyn i Chorzów. Po 4 latach zespó³ wraca z koncertem do Polski. Chorzowski stadion urzek³ Bono i spó³kê happeningiem, który przygotowali dla nich polscy fani 5 lipca 2005 r. Podczas wykonania New Year s Day - zainspirowanej internowaniem Lecha Wa³êsy fani podziêkowali tworz¹c z bia³ych i czerwonych koszulek polsk¹ flagê. Perkusista Lawrence Joseph Mullen Jr. uzna³ to za najbardziej wzruszaj¹ce wydarzenie w historii wystêpów grupy. W Europie zespó³ zostaje do 22 sierpnia. No Line On The Horizon Najnowszy studyjny album dobrze znanego wszystkim irlandzkiego zespo³u U2 okreœlany jest przez samych twórców mianem arcydzie³a. Album zosta³ wyprodukowany przez Briana Eno, Danniego Lanois i Steva Lillywhita. Sesja nagraniowa rozpoczê³a siê w Fez, Morocco, póÿniej prace nad albumem kontynuowano w studio nale ¹cym do zespo³u w Dublinie, w Platinum Sound Recording Studios w Nowym Jorku i w Olympic Studios w Londynie. Nowy kr¹ ek U2 wype³ni 11 nagrañ. Pierwszym sin- glem zosta³ utwór zaty- tu³owany Get On Your Boots, który te jest do nabycia. Za szatê graficzn¹ wydawnictwa No Line On The Horizon odpowiedzialny jest japoñski artysta i fotograf, Hiroshi Sugimoto. Polecamy równie limitowane wersje tego wydawnictwa.

15

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle:

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Makler odpowiedzialny za ofertę: Izabela Szlachetka Tel.: +48 607 105 262 E-mail: izabela.szlachetka@carre.pl miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5

Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 Skrócony opis nieruchomości komercyjnej: Hala magazynowa z częścią biurową Ksawerów (woj. łódzkie) - ul. Nowotki 5 KW32199 oraz KW08111 BEZPOŚREDNIA SPRZEDAś LUB NAJEM Jako pełnomocnik właściciela nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości

Agencja Nieruchomości Agencja Nieruchomości Kraków/Katowice Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. http:// KATOWICE GESTIDOM Sp. z o.o. oddział I ul. Kościuszki 5, 40-049 Katowice & 032.203.33.53, 203.33.05

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENT MIASTA ZABRZE. Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r.

ZARZĄDZENIE PREZYDENT MIASTA ZABRZE. Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Nr 677/ZN/11 z dnia 25.08.2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek najmu pomieszczeń w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność Miasta Zabrze,

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny)

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny) Dane firmy: Oferent: aeternus Nieruchomości ul. Urzędnicza 35 30-048, Kraków tel.: 662-221-734 biuro@aeternusgroup.pl aeternusgroup.pl Oferta nr 536-740 Osoba do kontaktu: Agnieszka Golec tel. 602-588-876

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Cena sprzedaży/wynajmu za m 2 http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-mieszkanie-wroclaw-wtorny-odstapie-mieszkanie-tbsul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Termin realizacji od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

FORMULARZ OFERTY. Termin realizacji od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY Przedmiot przetargu nieograniczonego Zamawiający Wykonawca Miesięczne wynagrodzenie za cały zakres usług zgodnie ze specyfikacją (za m-c) w zł: netto (cyfrowo) * zastosowana

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2015 r. Poz. 4391 UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ

PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ W wyniku transformacji gospodarki miasta, w tym restrukturyzacji du ych, pañstwowych zak³adów produkcyjnych pojawiaj¹ siê mo liwoœci inwestowania

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Redakcja: J Matecka 2

Redakcja: J Matecka 2 Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI Informacje Ogólne Lokalizacja: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Zabierzów Rodzaj Nieruchomości: nieruchomość gruntowa w części zabudowana budynkiem mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe.

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe. Venit projektant osiedla Cztery Pory Roku Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą domów jednorodzinnych usytuowanych na osiedlu Cztery Pory Roku w Knurowie. Osiedle położone jest w jednym z

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 30.10.2013 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe w skandynawskim stylu

Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.komorowice3.pl Domy szeregowe w skandynawskim stylu Projekt i przykładowa wizualizacja INNOVATTIO architektura www.innovattio.eu Poznaj nową inwestycję w Programie MDM Marzysz o własnym domu z ogrodem?

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI - OBIEKTY HOTELOWE Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 Oferta inwestycyjna obiekty hotelowe W

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJATRASY ARMII KRAJOWEJ DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ na odcinku: węzeł Modlińska w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach

MODERNIZACJATRASY ARMII KRAJOWEJ DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ na odcinku: węzeł Modlińska w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach MODERNIZACJATRASY ARMII KRAJOWEJ DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ na odcinku: węzeł Modlińska w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach LXXVII Forum dyskusyjne Dom Technika NOT, 30 CZERWIEC 2011 R. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON...

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON... Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy) Nazwa i siedziba Wykonawcy OFERTA z dnia telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc :... I. Nawi

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

HopStop. projekty SIERPIEÑ 2013

HopStop. projekty SIERPIEÑ 2013 projekty SIERPIEÑ 2013 jest mark¹ sieci centrów handlowych typu convenience rozwijanych obecnie na terenie Polski. Pierwsze obiekty powstan¹ w Warszawie, Radomiu, Siedlcach i Zamoœciu. Presti owe lokalizacje,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308

Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308 Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308 Osoba odpowiedzialna: mgr inż. arch. Marzena Zawartka mgr inż. Ewa Rzepka-Kulik Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Apartament Słoneczny. Międzyzdroje. Apartamentowiec CHROBRY

Apartament Słoneczny. Międzyzdroje. Apartamentowiec CHROBRY Apartament Słoneczny Międzyzdroje Apartamentowiec CHROBRY Apartament Słoneczny - Międzyzdroje (oferta sprzedaży) 1. Lokalizacja Apartament położony jest we wschodniej części Międzyzdrojów przy ul. Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Lucyna Róg 12.03.2013, aktualizacja: 12.03.2013 19:11 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,13548964,nowy_park_tec hnologiczny_otworzy_sie_w_tym_roku_we.html#ixzz2nuuqye9q

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Front odnowionej kamienicy

Front odnowionej kamienicy Oferta nr.: 4074 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 05.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon...

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon... Metryczka mieszkania Część I Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania.....dzielnica...... Imię i nazwisko sprzedającego...... telefon...... Imię i nazwisko pośrednika...... nr licencji. telefon...

Bardziej szczegółowo