ZIELONI 2004 program wyborczy wybory do Sejmu 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIELONI 2004 program wyborczy wybory do Sejmu 2005"

Transkrypt

1 ZIELONI 2004 program wyborczy wybory do Sejmu 2005 Zieloni 2004 to partia stworzona przez ludzi, dla których podstawowymi wartościami są: poszanowanie praw człowieka i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego. Większość z nas pracowała na rzecz tych wartości w ruchu pozarządowym. Dotychczasowe doświadczenia sprawiły, że podjęliśmy decyzje o zaangażowaniu się w działalność polityczną. Chcemy, aby partia Zielonych przywróciła polityce wymiar etyczny i obywatelski. W wyborach do Sejmu 2005 podkreślamy rolę wolności. W odpowiedzi na radykalne wystąpienia prawicy deklarujemy, że będziemy walczyć o wolność wyrażania i manifestowania swoich poglądów. Wolność to również możliwość wyboru w codziennym życiu w domu, w pracy, na zakupach. Możliwość wyboru nieskażonej, zdrowej żywności, produktów i usług wytworzonych z poszanowaniem praw człowieka, ochrony środowiska i zasad uczciwej konkurencji, możliwość życia w czystym i zdrowym otoczeniu. Opowiadamy się za społeczną gospodarką rynkową. Konkurencja jest narzędziem, które stymuluje rozwój gospodarczy i pozwala chronić prawa konsumentów. Jesteśmy jednak przeciwni nieuczciwej konkurencji. W interesie społeczeństwa leży przeciwstawianie się korporacjom monopolizującym życie gospodarcze. Chcemy, by rynek służył społeczeństwu i jego rozwojowi, a nie społeczeństwo rynkowi. Dlatego zasadzie konkurencji musi towarzyszyć zasada społecznej solidarności. Rozwój gospodarczy musi iść w parze z przeciwdziałaniem wykluczeniu, marginalizacji i biedzie. Nasze najważniejsze propozycje programowe: PRACA Każdy człowiek ma prawo do pracy i do adekwatnego wynagrodzenia. Kilkuletni brak pracy, prowadzi do trwałego wykluczenia jednostki z życia w społeczeństwie. Bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, powoduje wysokie koszty społeczne, dlatego opłaca się walczyć z nim poprzez dotowanie przez państwo miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu również w sposób bezpośredni. Należy stworzyć system dofinansowywania pracy z funduszy państwa, tworzyć nowe miejsca pracy m.in. w sektorze ochrony środowiska, przy wykorzystaniu pomocowych środków unijnych. Inne proponowane kierunki działań to: Ograniczenie biurokracji przy zakładaniu firm do niezbędnego minimum to właśnie bariery wywołane biurokracją i gąszczem przepisów prowadzą do gospodarczej stagnacji i bezrobocia. 1

2 Ułatwienie mobilności poprzez budowanie mieszkań komunalnych na wynajem, dotowane, tanie hotele dla sezonowych pracowników, organizowanie objazdowych kursów zawodowych. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przeciwdziałanie łamaniu praw pracowniczych stworzenie skutecznego systemu monitorowania firm pod kątem przestrzegania kodeksu pracy oraz nakładanie wysokich kar na osoby i zakłady łamiące prawa pracownicze. Egzekwowanie prawa do tworzenia związków zawodowych i prawa do strajku. EDUKACJA Uważamy, że należy stworzyć wszystkim dzieciom od początku równe szanse rozwoju. Służyć temu powinny, między innymi, powszechnie dostępne przedszkola. Dbałość o równość na wszystkich etapach kształcenia. Powszechnie dostępne, darmowe studia wyższe. A także systemy wsparcia dla najzdolniejszych uczniów i studentów. System edukacyjny powinien być otwarty na potrzeby wszystkich dzieci, nie tylko tych najzdolniejszych. Konieczne jest zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych czy narażonych na patologię, tworzenie programów integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, powstrzymanie likwidacji przedszkoli, szkół i klas integracyjnych. Chcemy zmienić kształt edukacji. Powinna ona kłaść większy nacisk na działania zespołowe, zamiast podsycać konkurencję. Kształcić obywateli demokratycznego państwa. W programie kształcenia powinny znajdować się takie przedmioty jak ekologia czy wychowanie seksualne, a przekazywana wiedza powinna być stale uwspółcześniana. Szkoła powinna być neutralna światopoglądowo. Religia może być jedynie przedmiotem dodatkowym, odbywającym się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ocena z religii nie może być umieszczana na świadectwie. EKOLOGICZNA REFORMA PODATKOWA Zieloni 2004 opowiadają się za realizacją konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Polega ona na integracji celów polityk: społecznej, ekologicznej i gospodarczej. Zasada ta oznacza, że rozwój gospodarczy musi prowadzić do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszanie rozwarstwienia społecznego, wyrównywanie szans, przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji) oraz do podnoszenia jakości środowiska naturalnego poprzez m.in. ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska, aktywną ochronę zasobów przyrodniczych. W związku z tym będziemy dążyli do przeprowadzenia Ekologicznej Reformy Podatkowej. Zasadnicze elementy ERP to: Zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w nowoczesne technologie. Opodatkowanie działań szkodliwych dla środowiska. 2

3 Ograniczanie pozapłacowych kosztów pracy, czyli wszystkiego, co nie jestwynagrodzeniem. dążenie do stałego podnoszenia płacy minimalnej. Zieloni 2004 opowiadają się przeciwko wprowadzeniu podatku liniowego. Uważamy, że przyczyniłby się on do zwiększenia nierówności społecznych. Uniemożliwiłby prowadzenie aktywnej polityki służącej realizacji ważnych społecznie celów poprzez zróżnicowanie podatków. Państwo powinno mieć możliwość zwiększania opodatkowania działań szkodliwych dla człowieka i środowiska i ograniczanie obciążeń fiskalnych tych działań, które przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczają szkodliwy wpływ gospodarki na środowisko. ENERGETYKA Najtańszą energią jest energia niewyprodukowana dlatego postulujemy przede wszystkim systemowe promowanie rozwiązań energooszczędnych. Tak jak w całej gospodarce, również w sektorze energii sprzeciwiamy się monopolom, dlatego popieramy tworzenie małych, tanich i bezpiecznych elektrowni opartych o odnawialne źródła energii, zamiast wielkich i drogich elektrowni tradycyjnych i jądrowych. Opowiadamy się za całkowitym wycofaniem się z planów tworzenia w Polsce energetyki atomowej. Sprzeciwiamy się produkcji radioaktywnych odpadów, których nie da się bezpiecznie składować. TRANSPORT Absolutnym priorytetem polityki transportowej powinna być komunikacja zbiorowa, będąca jedynym ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem. Cele naszej polityki transportowej to: Zamiast płatnych autostrad, darmowe drogi ekspresowe. Poprawę infrastruktury drogowej w Polsce można osiągnąć szybciej, taniej i bardziej ekologicznie, opierając program jej naprawy o gruntowną przebudowę istniejącej sieci drogowej w sieć dróg szybkiego ruchu o parametrach zbliżonych do autostrad, posiadających w większości skrzyżowania bezkolizyjne i obwodnice wokół miast. Niezbędne są zmiany w systemie dotowania transportu publicznego, szczególnie kolei. Publiczny transport kolejowy, wytwarzający 10-krotnie mniej kosztów zewnętrznych, nie jest obecnie konkurencyjny finansowo w porównaniu z prywatnym transportem kołowym. Tiry na tory ograniczenie tranzytu kołowego przez terytorium Polski. W przyszłości wymuszenie transportu kolejowego na dłuższych trasach w komunikacji krajowej, a także integracja przewozów międzynarodowych z systemami komunikacyjnymi państw UE. Stworzenie kompletnej sieci ścieżek rowerowych zwłaszcza w miastach, ale też wzdłuż niektórych dróg regionalnych, oraz ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast. 3

4 OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO Czyste wody, dzikie rzeki Polska odgrywa ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej regionu Morza Bałtyckiego. Do jego zlewni należy prawie cały obszar kraju. Czystość polskich rzek decyduje o zahamowaniu degradacji wód morskich. Nasze rzeki i jeziora mogą być naturalne i czyste, zależy to w dużym stopniu od właściwego wykorzystania środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na te cele, które obecnie są marnowane. Zwracamy też uwagę na skuteczną ochronę przeciwpowodziową, uwzględniającą naturalną dynamikę rzek. Mniej śmieci więcej oszczędności Obecna gospodarka odpadami w Polsce musi zmierzać do minimalizacji ich ilości, segregacji, a także zagospodarowania i minimalizowania odpadów składowanych. Czyste powietrze Mimo restrukturyzacji i upadku energochłonnych i brudnych przemysłów z okresu PRL, powietrze w miastach jest wciąż zanieczyszczone. Przyczynia się do tego głównie rozwój indywidualnego transportu. Należy powstrzymać import starych, nie spełniających standardów ekologicznych samochodów z Europy Zachodniej. Będziemy wspierać transport publiczny i energooszczędny. Ochrona przyrody Nasz kraj posiada ogromne zasoby przyrodnicze, bogactwo gatunków roślin i zwierząt, wiele obszarów dzikiej przyrody i terenów o walorach krajobrazowych, które w zachodniej Europie dawno zostały utracone. Przyroda jest dobrem, którego Zieloni będą konsekwentnie bronić. Jesteśmy za powiększeniem Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej. Sprzeciwiamy się umniejszaniu znaczenia parków narodowych przez znoszenie rygorów ochronnych, wycinanie starych drzew, prowadzone w większości parków polowania. Postulujemy rozpoczęcie właściwej wyceny wartości przyrody za pomocą nowoczesnych narzędzi ekonomicznych. Sprzeciwiamy się projektom prywatyzacji Lasów Państwowych, zwracamy jednak uwagę na konieczność ich zreformowania. Będziemy dążyć do tego, by gospodarka leśna w większym stopniu uwzględniała cele i problemy ekologiczne. Stanowczo protestujemy przeciw wycinaniu starych drzew liczących powyżej 150 lat. Zwiększymy rolę ekologicznych organizacji pozarządowych w konsultowaniu działań z zakresu ochrony przyrody, a także w koordynacji wielu projektów w tej dziedzinie. 4

5 Prawa zwierząt Naszym celem jest podniesienie statusu zwierząt i doprowadzenie do rzeczywistego respektowania ich praw. Będziemy dążyli do wyeliminowania cierpienia zwierząt w hodowli oraz ograniczenia międzynarodowego handlu zwierzętami rzeźnymi, a także do ograniczenia wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i doświadczalnych. Rolnictwo jakość żywności Polska z niepowtarzalną mozaiką małych gospodarstw rolnych oraz wysoką różnorodnością biologiczną na obszarach wiejskich jest wyjątkowym i cennym przykładem dla Europy. Mamy potencjał, by stać się liderem Europy w budowaniu zrównoważonego modelu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. O wartości rolnictwa świadczy nie ilość, lecz jakość wytwarzanej żywności. Dlatego priorytetami naszej polityki rolnej są: ekstensyfikacja produkcji, jakość żywności, zdrowie konsumentów, ochrona różnorodności biologicznej (w tym lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych) i wartości krajobrazowych terenów wiejskich, humanitarne traktowanie zwierząt hodowlanych. Uważamy, że Wspólna Polityka Rolna UE powinna być zastąpiona Wspólną Polityką Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. POLITYKA SPOŁECZNA Polityka prodziecięca Uważamy, że w Polsce potrzebna jest gruntowna zmiany podstaw polityki społecznej państwa. Sprawy rodzicielstwa, dzieci i rodzin to nie tylko obszar pomocy społecznej, ale dziedzina o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa. Praca wychowawcza rodziców jest specyficznym rodzajem służby użyteczności publicznej, nie może być więc traktowana jak prywatna fanaberia i prywatny kłopot. Proponujemy między innymi: Skuteczny system zasiłków rodzicielskich, przyjazny system urlopów rodzicielskich i opiekuńczych. Przeorganizowanie systemu opieki społecznej tak, aby była ona kierowana przede wszystkim przez instytucje przedszkola, szkoły, domy samotnych matek, miejskie i regionalne ośrodki pomocy społecznej. Całościowe rozwiązania usprawniające rynek pracy, tworzące przyjazne środowisko pracy i umożliwiające łączenie ról zawodowych z rodzinnymi, tak aby kobiety nie były dyskryminowane na rynku pracy. Propagowanie partnerskiego modelu rodziny, czyli pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn w opiece nad dzieckiem. Oszacowanie wartości pracy włożonej w trud wychowania dzieci, aby mogło nastąpić dowartościowanie pracy domowej. 5

6 Popieramy obywatelski projekt ustawy o funduszu alimentacyjnym. Postulujemy wprowadzenie prawnego zakazu bicia dzieci. Bicie dzieci nie jest metodą wychowawczą, lecz wyrazem nieposzanowania ich fundamentalnych praw. Program 50+ przeciw marginalizacji osób starszych Starzenie się społeczeństw to obok ekonomiczno-społecznych skutków globalizacji najważniejszy problem społeczny w krajach rozwiniętych. Wiążą się z nim poważne konsekwencje ekonomiczne. W Polsce w ciągu kilku lat zacznie przechodzić na emerytury powojenny wyż demograficzny. Nasilenie tego procesu nastąpi za kilkanaście lat, a za ćwierćwiecze będzie jeszcze gorzej. Sytuacja starszych kobiet przedstawia się wyraźnie gorzej niż starszych mężczyzn, przynajmniej jeśli chodzi o emerytury. Nasze najważniejsze propozycje: Praca zapewnienie ludziom starszym i starym możliwości podejmowania pracy, co ma sens ekonomiczny (odciążanie budżetu), terapeutyczny i egzystencjalny. Zdrowie wprowadzenie programów badań nad terapiami schorzeń ludzi starszych, rozwój profilaktyki z zakresu zdrowia publicznego, dotyczącej długowiecznej sprawności. Edukacja należy przed ludźmi starszymi oraz w wieku średnim otworzyć szkoły wszystkich szczebli mając wiedzę będą sami najlepiej sobie radzić we współczesnym świecie. Przywracanie wartości konieczne jest kulturowe przywracanie wartości związanych z dorosłością, dojrzałością, spełnieniem życiowym Niepełnosprawni razem przeciw barierom Problemy osób niepełnosprawnych nie mogą być problemami wyłącznie tej grupy społecznej. Uważamy, że z racji ograniczonych możliwości działania, ta mniejszość potrzebuje szczególnego wsparcia. Opowiadamy się za likwidacją barier utrudniających niepełnosprawnym życie w społeczeństwie. Postulujemy zwiększenie udziału niepełnosprawnych w życiu publicznym, zwłaszcza w tworzeniu prawodawstwa dotyczącego tej grupy społecznej. Postulujemy: Wprowadzenie systemu zatrudnienia preferencyjnego. Upowszechnienia e-pracy, elastycznego czasu pracy i miniprac. Nowelizację wszystkich ordynacji wyborczych, tak aby umożliwić głosowanie pocztą oraz e-głosowanie. Postulujemy również wprowadzenie braillowych kart wyborczych. Powołanie Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych, który będzie odpowiadał za monitorowanie rynku pracy i będzie upoważniony do występowania prawnie w imieniu osób poszkodowanych. Zwiększenie udziału środowiska osób niepełnosprawnych przy rozdziale funduszy publicznych oraz nadzorze i kontroli zasadności ich wykorzystania. 6

7 Polityka prozdrowotna Konieczne jest przeniesienie akcentów w systemie ochrony zdrowia z leczenia na profilaktykę, tak by Ministerstwo Zdrowia spełniało faktycznie swoją funkcję, a nie przekształcało się w Ministerstwo Choroby. Poprzez zwiększenie wydatków na promocję i dofinansowanie dobrej żywności (wytwarzanej w warunkach ekologicznych i sprzyjających zdrowiu), promocję sportu i aktywnej turystyki oraz zdrowego trybu życia, można obniżyć wydatki na leczenie. Poza tym, poprawa służby zdrowia może nastąpić jedynie wraz z : Powrotem do systemu kas chorych, które dobrze funkcjonują w wielu krajach europejskich. Wprowadzeniem w obszarze ochrony zdrowia zasady "szkodzący płaci" poprzez finansowanie jej również z części kar za zanieczyszczanie środowiska, akcyzy od używek oraz wprowadzenie finansowania leczenia osób poszkodowanych w wypadkach z ubezpieczenia OC sprawcy. Monitorowaniem i przestrzeganiem praw pacjentów prawa do pełnej informacji o chorobie; do minimalizacji bólu, do godnych warunków pobytu w szpitalu. Przywróceniem opieki zdrowotnej w szkołach publicznych. Prawo do wolnego wyboru Państwo ma obowiązek szanować prawo kobiet do decydowania o swojej płodności, o tym, czy chcą być matkami czy nie, ile dzieci urodzić i kiedy. Warunkiem pełnej realizacji tego prawa jest: Rzetelna, neutralna światopoglądowo edukacja seksualna w szkołach, w tym również upowszechnianie wiedzy na temat skutecznych środków antykoncepcyjnych. Dostęp do antykoncepcji, nie tylko dla osób zamożnych, co oznacza konieczność refundacji nowoczesnych środków antykoncepcyjnych. Liberalizacja ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Uważamy, że decyzja o przerwaniu ciąży podczas pierwszych dwunastu tygodni jej trwania powinna należeć wyłącznie do kobiety. Uważamy, że obłudą jest pomijanie milczeniem problemów, jakimi są: podziemie aborcyjne, porzucane na śmietniku noworodki czy cierpienie kobiet, którym odmówiono badań, leczenia czy aborcji, która była zgodna z prawem. Narkotyki i narkomania: Lepiej zapobiegać, niż leczyć! Postulujemy następujące działania: Profilaktyka wspomaganie wysiłków organizacji pozarządowych prowadzących do wyciągnięcia narkomanów z marginesu społecznego oraz promocji życia bez narkotyków. Stworzenie szans dla współpracy policji, służb zdrowia i administracji publicznej z działaczami terenowymi takimi jak streetworkerzy. 7

8 Racjonalizacja wydatków zmiana priorytetów służb publicznych, zwłaszcza aparatu ścigania, który powinien dążyć do likwidacji zorganizowanej przestępczości i masowego handlu narkotykami. Odciążenie policji i sądów, poprzez dekryminalizację posiadania małych ilości narkotyków, przeniesienie zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy na walkę z poważną przestępczością oraz profilaktykę i leczenie. Edukacja przekazanie młodzieży w sposób rzetelny i otwarty wiedzy na temat szkodliwości narkotyków oraz innych środków uzależniających (w tym papierosów i alkoholu). Leczenie wsparcie środkami publicznymi programów substytucyjnych (np. metadonowego) i innych alternatywnych metod leczenia narkomanów, w tym także umożliwienia prowadzenia własnych programów leczenia narkomanów przez organizacje pozarządowe. Zero narkotyków w szkołach celem państwa powinny być całościowe działania dążące do realnego podwyższenia wieku pierwszego kontaktu z tytoniem, marihuaną, alkoholem i innymi używkami. Bezpieczeństwo Ważnymi zadaniami są dla nas: Więcej szkoleń dla policji i straży miejskiej nt. przemocy w szkole, przemocy domowej, subkultur młodzieżowych (pochopnie mylonych ze strukturami przestępczymi), problemów środowiska gejowskiego (większość ofiar przemocy nie zgłasza się na policję). Więcej klubów sportowych, ośrodków kultury, ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych (skate-parki, boiska, baseny, place zabaw) w tzw. złych dzielnicach. Szkolenie kadr organizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych w zakresie metod pracy środowiskowej, pracy z rodziną, społeczności terapeutycznej, resocjalizacji, terapii uzależnień. Zwiększenie wychowawczych i środowiskowych funkcji szkół publicznych zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych. Zlecanie części zadań opiekuńczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych organizacjom pozarządowym. Tworzenie kompleksowego systemu ochrony ofiar przemocy, obejmującego między innymi system opieki psychologicznej, stworzenie rozwiązań prawnych, pozwalających na izolowanie sprawców przemocy od ich ofiar. KULTURA DLA DEMOKRACJI Sztuka, kultura, działalność alternatywna są ważne dla demokracji, gdyż ukazują różnorodne punkty widzenia, uczą myślenia krytycznego. Tymczasem w Polsce przestrzeń dla działań artystycznych zawęża się. Zamykanie wystaw, galerii, niedopuszczanie do prezentacji prac określonych artystów uderza w konstytucyjne prawa odbiorców. Stanowczo opowiadamy się za wolnością wypowiedzi artystycznej i sprzeciwiamy jakiemukolwiek próbom jej ograniczania i cenzury. 8

9 PRZESTRZEŃ DLA MNIEJSZOŚCI Każdy człowiek należy do jakiejś mniejszości. Wszyscy ludzie są sobie równi bez względu na płeć, religię, narodowość, orientację seksualną, rasę, wiek czy pozycję społeczną. Warunkiem istnienia przestrzeni dla mniejszości jest neutralność światopoglądowa państwa. Uznajemy za konieczne zachowanie szacunku dla różnic narodowych, kulturowych, etnicznych, rasowych, religijnych i obyczajowych. Uważamy za konieczne zrównanie szans środowisk społecznie dyskryminowanych, w tym osób niepełnosprawnych, uchodźców i imigrantów oraz osób starszych i wykluczonych. W szczególności trzeba zapewnić imigrantom prawa obywatelskie oraz prawo do azylu. Postulujemy system edukacji wolny od dyskryminacji i stereotypów, uwzględniający różnorodność, uczący tolerancji i akceptacji, a nie ksenofobii i nienawiści. Opowiadamy się za prawem do związków rejestrowanych, zarówno hetero-, jak i homoseksualnych, do wspólnych praw i obowiązków cywilnych, podatkowych i majątkowych. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Widzimy ogromną rolę organizacji pozarządowych w budowaniu wspólnego lepszego świata, w przeciwdziałaniu łamaniu praw człowieka oraz wszelkim formom nietolerancji. Dlatego będziemy dążyć do wzmocnienia organizacji pozarządowych, do rozwoju ich samodzielnej działalności i tworzenia przez nie nowych miejsc pracy. Wzmocnienie III sektora to sposób na rozwój świadomości obywatelskiej. Powierzenie niektórych zadań państwa organizacjom lepiej znającym lokalne potrzeby umożliwi skuteczniejszą ich realizację. Nasze najważniejsze propozycje: Uproszczenie systemu dotowania organizacji pozarządowych, podwyższenie kwoty darowizn z podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego. Obecnie jest to 1% podatku dochodowego przekazywanego organizacjom, należy podnieść go do poziomu 5%. Wprowadzenie możliwości przekazywania tych kwot bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Domagamy się partnerskiego traktowania NGO-sów przez rząd oraz samorządy lokalne przy rozwiązywaniu poszczególnych problemów społecznych. PAŃSTWO NEUTRALNE ŚWIATOPOGLĄDOWO Władze publiczne mają charakter świecki, są niezależne nie tylko od władz kościelnych, ale i treści doktryn religijnych. Dlatego jesteśmy przeciwni ustanawianiu państwa i jego różnych instytucji jako narzędzia realizacji misji religijnej, zarówno w polityce wewnętrznej jak i międzynarodowej. 9

10 W szczególności: Proponujemy podatek kościelny i pokrywanie z niego kosztów działalności religijnej takich jak np. nauczanie religii w szkole czy utrzymywanie kapelanów wojskowych. Domagamy się wycofania z prawa państwowego przesłanek o charakterze religijnym, jako dyskryminujących mniejszości światopoglądowe. Domagamy się konsekwentnego przestrzegania istniejącego świeckiego prawa, które w różnych obszarach życia jest łamane z powodów religijnych z powołaniem się na prawo moralne, naturalne czy tradycję. Domagamy się usunięcia z Kodeksu Karnego Art. 196, w którym penalizuje się obrazę uczuć religijnych. Uważamy, że dochodzenie zadośćuczynienia w tym wypadku powinno się odbywać na drodze cywilnoprawnej. PRAWO Stabilne i skutecznie egzekwowane prawo jest podstawą rozwoju gospodarczego i gwarancją przestrzegania praw człowieka. Jednym z naszych najważniejszych postulatów jest zwiększenie dostępu obywateli do prawa. Obecnie w Polsce znaczna część społeczeństwa nie może korzystać z pomocy prawnej, co najczęściej jest równoznaczne z ograniczeniem ich praw człowieka i obywatela. Proponujemy następujące rozwiązania: Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu ustawy o pomocy prawnej, która określiłaby ogólne zasady przyznawania i udzielania pomocy prawnej we wszystkich rodzajach spraw m.in. wprowadzenie Funduszu Pomocy Prawnej, ze środków którego zostaną utworzone Biura Pomocy Prawnej. Sprzeciwiamy się zwiększaniu represyjności polskiego prawa karnego, jako nieskutecznej, drogiej i szkodliwej metody walki z przestępczością. Postulujemy stworzenie takiego systemu kar, który utrzymuje więź sprawców ze społeczeństwem, pozwala im dokonać zadośćuczynienia za spowodowane szkody, zwłaszcza wobec ofiary przestępstwa oraz pozwalają nauczyć się niepatologicznych sposobów zachowania. Podkreślamy oczywisty w świecie cywilizowanym sprzeciw Zielonych 2004 wobec kary śmierci jako nieludzkiej, nieskutecznej i ryzykownej. Zapowiadamy stanowcze przeciwdziałanie nielegalnym w świetle prawa unijnego próbom przywrócenia jej w Polsce. Proponujemy obniżenie wieku biernego prawa wyborczego na 18 lat oraz czynnego prawa wyborczego na 16 lat. Uważamy, że rozwój świadomości obywatelskiej powinien rozpoczynać się już w szkole, gdyż to młodzi ludzie powinni być najbardziej zainteresowani tym, co dotyczy ich przyszłości, oni też powinni mieć możliwość decydowania o kształcie polityki. 10

11 Jesteśmy zwolenniczkami i zwolennikami obecnej Konstytucji przyjętej przez społeczeństwo w drodze referendum w 1997 roku. Niepokoją nas liczne projekty środowisk politycznych prawicy dotyczące zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Żądamy przede wszystkim przestrzegania konstytucyjnych praw, które ostatnio łamane były nawet przez urzędników państwowych. Proponujemy odpolitycznienie funkcji Prokuratora Generalnego poprzez rozróżnienie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, którego należy powoływać na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich na pięcioletnia kadencję. Zasada kadencyjności powinna dotyczyć szefów prokuratorów wszelkich szczebli. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego zasady konfiskaty majątku pochodzącego z przestępstwa, korupcji i handlu narkotykami. Wprowadzenie zasady jawności w obsadzaniu stanowisk państwowych. Prawo autorskie to nie prawo patentowe! Zamierzamy przeciwdziałać ograniczaniu dostępu do wspólnych wartości kulturowych, intelektualnych oraz informacyjnych w Unii Europejskiej i w Polsce. Mechanizmy forsowane przez ponadnarodowe korporacje w celu rozszerzenia i objęcia zakresem patentowania wszelkich idei i rozwiązań informatycznych są naszym zdaniem niezgodne z duchem nadchodzącej przyszłości. Tak zwane "prawa własności intelektualnej", które w istocie są ograniczającymi rozwój przywilejami, nie powinny być wyłącznie źródłem profitów dla medialnych monopoli ponadnarodowych. Popieramy ruch Creative Commons. POLITYKA ZAGRANICZNA POLITYKĄ ROZWOJU Postulujemy wzmacnianie pokojowej pozycji Polski na arenie międzynarodowej zwiększenie udziału wydatków na politykę rozwojową oraz ograniczenie wydatków na armię i zbrojenie w budżecie państwa. Żądamy wycofania polskich wojsk z Iraku. Uważamy, że w gospodarczym i politycznym interesie Polski jest opracowanie koncepcji budowania partnerstwa z krajami ościennymi przyszłej Unii Europejskiej. W polityce na forum międzynarodowym opowiadamy się za rozwojem wspólnych działań państw i ruchów politycznych, rozbudowywanie globalizacji o wymiar społeczny, polityczny, kulturowy i moralny. Opowiadamy się za ratyfikacją projektu Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Mimo wielu niedoskonałości projektu Traktatu Konstytucyjnego wierzymy, że jest on pierwszym krokiem w kierunku Unii opartej na zasadach federacyjnych, której bliskie są wartości zrównoważonego rozwoju, pokoju i sprawiedliwości społecznej. Unia Europejska to wciąż trwający projekt, a nowy traktat jest kolejnym krokiem w kierunku jej konstruktywnej reformy. 11

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy 2.Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki,zwiększymy emerytury i renty 3.Wybudujemy

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle przepisów prawa Zależności Konwencja o prawach dziecka 1. Prawo do wychowania w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej

Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej Postulaty Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej 1. Edukacja szkolna powinna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Katarzyna Wolska-Wrona Biuro Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania Footer Text 12/3/2013 1 Postęp

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Konferencja podsumowująca badania pt. Polityka publiczna wobec osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

V LUBUSKI KONGRES KOBIET

V LUBUSKI KONGRES KOBIET V LUBUSKI KONGRES KOBIET Zielona Góra, 12 października 2013r. POLITYKA PRORODZINNA Pierwsze mieszkanie Ciąża Narodziny dziecka Opieka nad dzieckiem Pierwsze kroki w edukacji Wyzwania demograficzne Do 2030r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach

USTAWA. z dnia o zmianie ustawy o fundacjach p r o j e k t USTAWA z dnia o zmianie ustawy o fundacjach Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równość szans kobiet i mężczyzn jest jednym z elementów szerszej kwestii równości szans, których przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 Wójta Gminy Granowo z dnia 05 listopada 2013r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 Wójta Gminy Granowo z dnia 05 listopada 2013r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 Wójta Gminy Granowo z dnia 05 listopada 2013r. W sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu współpracy gminy Granowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY PROJEKT DO KONSULTACJI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY PRZYJAZNE SCHODY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY" Numer KRS 0000306686 Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ BARYCZ Nr domu 64 Kod pocztowy 26-200

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Równego Traktowania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie

Kodeks Równego Traktowania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie Kodeks Równego Traktowania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie I. Wstęp: Każdy człowiek ma prawo do korzystania z uprawnień i wolności, bez względu na jakiekolwiek różnice

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

.1 Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXXVII/457/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA Gmina Godów 1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni Mustang ul. Wyzwolenia 12 44-348 Skrzyszów tel. 32 472 64 17, strona internetowa: http://shimk-mustang.blog.pl/

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych Poziom podstawowy XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.. Konieczność realizacji zasad horyzontalnych została unormowana w podstawowych dokumentach i aktach prawnych obowiązujących w ramach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Polityka społeczna (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Spis treści 1Wstęp...3 2Cele polityki społecznej...3 3Etapy rozwoju politechniki społecznej...4 3.α Od prawa ubogich do

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r.

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r.

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r. STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci Warszawa, 1 czerwca 2013 r. Kryzys najbardziej dotknął biednych. W 2012 roku dochody na osobę wyniosły 1270 zł i były niższe o 0,2% niż

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo