ZIELONI 2004 program wyborczy wybory do Sejmu 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIELONI 2004 program wyborczy wybory do Sejmu 2005"

Transkrypt

1 ZIELONI 2004 program wyborczy wybory do Sejmu 2005 Zieloni 2004 to partia stworzona przez ludzi, dla których podstawowymi wartościami są: poszanowanie praw człowieka i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego. Większość z nas pracowała na rzecz tych wartości w ruchu pozarządowym. Dotychczasowe doświadczenia sprawiły, że podjęliśmy decyzje o zaangażowaniu się w działalność polityczną. Chcemy, aby partia Zielonych przywróciła polityce wymiar etyczny i obywatelski. W wyborach do Sejmu 2005 podkreślamy rolę wolności. W odpowiedzi na radykalne wystąpienia prawicy deklarujemy, że będziemy walczyć o wolność wyrażania i manifestowania swoich poglądów. Wolność to również możliwość wyboru w codziennym życiu w domu, w pracy, na zakupach. Możliwość wyboru nieskażonej, zdrowej żywności, produktów i usług wytworzonych z poszanowaniem praw człowieka, ochrony środowiska i zasad uczciwej konkurencji, możliwość życia w czystym i zdrowym otoczeniu. Opowiadamy się za społeczną gospodarką rynkową. Konkurencja jest narzędziem, które stymuluje rozwój gospodarczy i pozwala chronić prawa konsumentów. Jesteśmy jednak przeciwni nieuczciwej konkurencji. W interesie społeczeństwa leży przeciwstawianie się korporacjom monopolizującym życie gospodarcze. Chcemy, by rynek służył społeczeństwu i jego rozwojowi, a nie społeczeństwo rynkowi. Dlatego zasadzie konkurencji musi towarzyszyć zasada społecznej solidarności. Rozwój gospodarczy musi iść w parze z przeciwdziałaniem wykluczeniu, marginalizacji i biedzie. Nasze najważniejsze propozycje programowe: PRACA Każdy człowiek ma prawo do pracy i do adekwatnego wynagrodzenia. Kilkuletni brak pracy, prowadzi do trwałego wykluczenia jednostki z życia w społeczeństwie. Bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, powoduje wysokie koszty społeczne, dlatego opłaca się walczyć z nim poprzez dotowanie przez państwo miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu również w sposób bezpośredni. Należy stworzyć system dofinansowywania pracy z funduszy państwa, tworzyć nowe miejsca pracy m.in. w sektorze ochrony środowiska, przy wykorzystaniu pomocowych środków unijnych. Inne proponowane kierunki działań to: Ograniczenie biurokracji przy zakładaniu firm do niezbędnego minimum to właśnie bariery wywołane biurokracją i gąszczem przepisów prowadzą do gospodarczej stagnacji i bezrobocia. 1

2 Ułatwienie mobilności poprzez budowanie mieszkań komunalnych na wynajem, dotowane, tanie hotele dla sezonowych pracowników, organizowanie objazdowych kursów zawodowych. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przeciwdziałanie łamaniu praw pracowniczych stworzenie skutecznego systemu monitorowania firm pod kątem przestrzegania kodeksu pracy oraz nakładanie wysokich kar na osoby i zakłady łamiące prawa pracownicze. Egzekwowanie prawa do tworzenia związków zawodowych i prawa do strajku. EDUKACJA Uważamy, że należy stworzyć wszystkim dzieciom od początku równe szanse rozwoju. Służyć temu powinny, między innymi, powszechnie dostępne przedszkola. Dbałość o równość na wszystkich etapach kształcenia. Powszechnie dostępne, darmowe studia wyższe. A także systemy wsparcia dla najzdolniejszych uczniów i studentów. System edukacyjny powinien być otwarty na potrzeby wszystkich dzieci, nie tylko tych najzdolniejszych. Konieczne jest zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych czy narażonych na patologię, tworzenie programów integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, powstrzymanie likwidacji przedszkoli, szkół i klas integracyjnych. Chcemy zmienić kształt edukacji. Powinna ona kłaść większy nacisk na działania zespołowe, zamiast podsycać konkurencję. Kształcić obywateli demokratycznego państwa. W programie kształcenia powinny znajdować się takie przedmioty jak ekologia czy wychowanie seksualne, a przekazywana wiedza powinna być stale uwspółcześniana. Szkoła powinna być neutralna światopoglądowo. Religia może być jedynie przedmiotem dodatkowym, odbywającym się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ocena z religii nie może być umieszczana na świadectwie. EKOLOGICZNA REFORMA PODATKOWA Zieloni 2004 opowiadają się za realizacją konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Polega ona na integracji celów polityk: społecznej, ekologicznej i gospodarczej. Zasada ta oznacza, że rozwój gospodarczy musi prowadzić do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszanie rozwarstwienia społecznego, wyrównywanie szans, przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji) oraz do podnoszenia jakości środowiska naturalnego poprzez m.in. ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska, aktywną ochronę zasobów przyrodniczych. W związku z tym będziemy dążyli do przeprowadzenia Ekologicznej Reformy Podatkowej. Zasadnicze elementy ERP to: Zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w nowoczesne technologie. Opodatkowanie działań szkodliwych dla środowiska. 2

3 Ograniczanie pozapłacowych kosztów pracy, czyli wszystkiego, co nie jestwynagrodzeniem. dążenie do stałego podnoszenia płacy minimalnej. Zieloni 2004 opowiadają się przeciwko wprowadzeniu podatku liniowego. Uważamy, że przyczyniłby się on do zwiększenia nierówności społecznych. Uniemożliwiłby prowadzenie aktywnej polityki służącej realizacji ważnych społecznie celów poprzez zróżnicowanie podatków. Państwo powinno mieć możliwość zwiększania opodatkowania działań szkodliwych dla człowieka i środowiska i ograniczanie obciążeń fiskalnych tych działań, które przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczają szkodliwy wpływ gospodarki na środowisko. ENERGETYKA Najtańszą energią jest energia niewyprodukowana dlatego postulujemy przede wszystkim systemowe promowanie rozwiązań energooszczędnych. Tak jak w całej gospodarce, również w sektorze energii sprzeciwiamy się monopolom, dlatego popieramy tworzenie małych, tanich i bezpiecznych elektrowni opartych o odnawialne źródła energii, zamiast wielkich i drogich elektrowni tradycyjnych i jądrowych. Opowiadamy się za całkowitym wycofaniem się z planów tworzenia w Polsce energetyki atomowej. Sprzeciwiamy się produkcji radioaktywnych odpadów, których nie da się bezpiecznie składować. TRANSPORT Absolutnym priorytetem polityki transportowej powinna być komunikacja zbiorowa, będąca jedynym ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem. Cele naszej polityki transportowej to: Zamiast płatnych autostrad, darmowe drogi ekspresowe. Poprawę infrastruktury drogowej w Polsce można osiągnąć szybciej, taniej i bardziej ekologicznie, opierając program jej naprawy o gruntowną przebudowę istniejącej sieci drogowej w sieć dróg szybkiego ruchu o parametrach zbliżonych do autostrad, posiadających w większości skrzyżowania bezkolizyjne i obwodnice wokół miast. Niezbędne są zmiany w systemie dotowania transportu publicznego, szczególnie kolei. Publiczny transport kolejowy, wytwarzający 10-krotnie mniej kosztów zewnętrznych, nie jest obecnie konkurencyjny finansowo w porównaniu z prywatnym transportem kołowym. Tiry na tory ograniczenie tranzytu kołowego przez terytorium Polski. W przyszłości wymuszenie transportu kolejowego na dłuższych trasach w komunikacji krajowej, a także integracja przewozów międzynarodowych z systemami komunikacyjnymi państw UE. Stworzenie kompletnej sieci ścieżek rowerowych zwłaszcza w miastach, ale też wzdłuż niektórych dróg regionalnych, oraz ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast. 3

4 OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO Czyste wody, dzikie rzeki Polska odgrywa ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej regionu Morza Bałtyckiego. Do jego zlewni należy prawie cały obszar kraju. Czystość polskich rzek decyduje o zahamowaniu degradacji wód morskich. Nasze rzeki i jeziora mogą być naturalne i czyste, zależy to w dużym stopniu od właściwego wykorzystania środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na te cele, które obecnie są marnowane. Zwracamy też uwagę na skuteczną ochronę przeciwpowodziową, uwzględniającą naturalną dynamikę rzek. Mniej śmieci więcej oszczędności Obecna gospodarka odpadami w Polsce musi zmierzać do minimalizacji ich ilości, segregacji, a także zagospodarowania i minimalizowania odpadów składowanych. Czyste powietrze Mimo restrukturyzacji i upadku energochłonnych i brudnych przemysłów z okresu PRL, powietrze w miastach jest wciąż zanieczyszczone. Przyczynia się do tego głównie rozwój indywidualnego transportu. Należy powstrzymać import starych, nie spełniających standardów ekologicznych samochodów z Europy Zachodniej. Będziemy wspierać transport publiczny i energooszczędny. Ochrona przyrody Nasz kraj posiada ogromne zasoby przyrodnicze, bogactwo gatunków roślin i zwierząt, wiele obszarów dzikiej przyrody i terenów o walorach krajobrazowych, które w zachodniej Europie dawno zostały utracone. Przyroda jest dobrem, którego Zieloni będą konsekwentnie bronić. Jesteśmy za powiększeniem Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej. Sprzeciwiamy się umniejszaniu znaczenia parków narodowych przez znoszenie rygorów ochronnych, wycinanie starych drzew, prowadzone w większości parków polowania. Postulujemy rozpoczęcie właściwej wyceny wartości przyrody za pomocą nowoczesnych narzędzi ekonomicznych. Sprzeciwiamy się projektom prywatyzacji Lasów Państwowych, zwracamy jednak uwagę na konieczność ich zreformowania. Będziemy dążyć do tego, by gospodarka leśna w większym stopniu uwzględniała cele i problemy ekologiczne. Stanowczo protestujemy przeciw wycinaniu starych drzew liczących powyżej 150 lat. Zwiększymy rolę ekologicznych organizacji pozarządowych w konsultowaniu działań z zakresu ochrony przyrody, a także w koordynacji wielu projektów w tej dziedzinie. 4

5 Prawa zwierząt Naszym celem jest podniesienie statusu zwierząt i doprowadzenie do rzeczywistego respektowania ich praw. Będziemy dążyli do wyeliminowania cierpienia zwierząt w hodowli oraz ograniczenia międzynarodowego handlu zwierzętami rzeźnymi, a także do ograniczenia wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i doświadczalnych. Rolnictwo jakość żywności Polska z niepowtarzalną mozaiką małych gospodarstw rolnych oraz wysoką różnorodnością biologiczną na obszarach wiejskich jest wyjątkowym i cennym przykładem dla Europy. Mamy potencjał, by stać się liderem Europy w budowaniu zrównoważonego modelu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. O wartości rolnictwa świadczy nie ilość, lecz jakość wytwarzanej żywności. Dlatego priorytetami naszej polityki rolnej są: ekstensyfikacja produkcji, jakość żywności, zdrowie konsumentów, ochrona różnorodności biologicznej (w tym lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych) i wartości krajobrazowych terenów wiejskich, humanitarne traktowanie zwierząt hodowlanych. Uważamy, że Wspólna Polityka Rolna UE powinna być zastąpiona Wspólną Polityką Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. POLITYKA SPOŁECZNA Polityka prodziecięca Uważamy, że w Polsce potrzebna jest gruntowna zmiany podstaw polityki społecznej państwa. Sprawy rodzicielstwa, dzieci i rodzin to nie tylko obszar pomocy społecznej, ale dziedzina o strategicznym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa. Praca wychowawcza rodziców jest specyficznym rodzajem służby użyteczności publicznej, nie może być więc traktowana jak prywatna fanaberia i prywatny kłopot. Proponujemy między innymi: Skuteczny system zasiłków rodzicielskich, przyjazny system urlopów rodzicielskich i opiekuńczych. Przeorganizowanie systemu opieki społecznej tak, aby była ona kierowana przede wszystkim przez instytucje przedszkola, szkoły, domy samotnych matek, miejskie i regionalne ośrodki pomocy społecznej. Całościowe rozwiązania usprawniające rynek pracy, tworzące przyjazne środowisko pracy i umożliwiające łączenie ról zawodowych z rodzinnymi, tak aby kobiety nie były dyskryminowane na rynku pracy. Propagowanie partnerskiego modelu rodziny, czyli pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn w opiece nad dzieckiem. Oszacowanie wartości pracy włożonej w trud wychowania dzieci, aby mogło nastąpić dowartościowanie pracy domowej. 5

6 Popieramy obywatelski projekt ustawy o funduszu alimentacyjnym. Postulujemy wprowadzenie prawnego zakazu bicia dzieci. Bicie dzieci nie jest metodą wychowawczą, lecz wyrazem nieposzanowania ich fundamentalnych praw. Program 50+ przeciw marginalizacji osób starszych Starzenie się społeczeństw to obok ekonomiczno-społecznych skutków globalizacji najważniejszy problem społeczny w krajach rozwiniętych. Wiążą się z nim poważne konsekwencje ekonomiczne. W Polsce w ciągu kilku lat zacznie przechodzić na emerytury powojenny wyż demograficzny. Nasilenie tego procesu nastąpi za kilkanaście lat, a za ćwierćwiecze będzie jeszcze gorzej. Sytuacja starszych kobiet przedstawia się wyraźnie gorzej niż starszych mężczyzn, przynajmniej jeśli chodzi o emerytury. Nasze najważniejsze propozycje: Praca zapewnienie ludziom starszym i starym możliwości podejmowania pracy, co ma sens ekonomiczny (odciążanie budżetu), terapeutyczny i egzystencjalny. Zdrowie wprowadzenie programów badań nad terapiami schorzeń ludzi starszych, rozwój profilaktyki z zakresu zdrowia publicznego, dotyczącej długowiecznej sprawności. Edukacja należy przed ludźmi starszymi oraz w wieku średnim otworzyć szkoły wszystkich szczebli mając wiedzę będą sami najlepiej sobie radzić we współczesnym świecie. Przywracanie wartości konieczne jest kulturowe przywracanie wartości związanych z dorosłością, dojrzałością, spełnieniem życiowym Niepełnosprawni razem przeciw barierom Problemy osób niepełnosprawnych nie mogą być problemami wyłącznie tej grupy społecznej. Uważamy, że z racji ograniczonych możliwości działania, ta mniejszość potrzebuje szczególnego wsparcia. Opowiadamy się za likwidacją barier utrudniających niepełnosprawnym życie w społeczeństwie. Postulujemy zwiększenie udziału niepełnosprawnych w życiu publicznym, zwłaszcza w tworzeniu prawodawstwa dotyczącego tej grupy społecznej. Postulujemy: Wprowadzenie systemu zatrudnienia preferencyjnego. Upowszechnienia e-pracy, elastycznego czasu pracy i miniprac. Nowelizację wszystkich ordynacji wyborczych, tak aby umożliwić głosowanie pocztą oraz e-głosowanie. Postulujemy również wprowadzenie braillowych kart wyborczych. Powołanie Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych, który będzie odpowiadał za monitorowanie rynku pracy i będzie upoważniony do występowania prawnie w imieniu osób poszkodowanych. Zwiększenie udziału środowiska osób niepełnosprawnych przy rozdziale funduszy publicznych oraz nadzorze i kontroli zasadności ich wykorzystania. 6

7 Polityka prozdrowotna Konieczne jest przeniesienie akcentów w systemie ochrony zdrowia z leczenia na profilaktykę, tak by Ministerstwo Zdrowia spełniało faktycznie swoją funkcję, a nie przekształcało się w Ministerstwo Choroby. Poprzez zwiększenie wydatków na promocję i dofinansowanie dobrej żywności (wytwarzanej w warunkach ekologicznych i sprzyjających zdrowiu), promocję sportu i aktywnej turystyki oraz zdrowego trybu życia, można obniżyć wydatki na leczenie. Poza tym, poprawa służby zdrowia może nastąpić jedynie wraz z : Powrotem do systemu kas chorych, które dobrze funkcjonują w wielu krajach europejskich. Wprowadzeniem w obszarze ochrony zdrowia zasady "szkodzący płaci" poprzez finansowanie jej również z części kar za zanieczyszczanie środowiska, akcyzy od używek oraz wprowadzenie finansowania leczenia osób poszkodowanych w wypadkach z ubezpieczenia OC sprawcy. Monitorowaniem i przestrzeganiem praw pacjentów prawa do pełnej informacji o chorobie; do minimalizacji bólu, do godnych warunków pobytu w szpitalu. Przywróceniem opieki zdrowotnej w szkołach publicznych. Prawo do wolnego wyboru Państwo ma obowiązek szanować prawo kobiet do decydowania o swojej płodności, o tym, czy chcą być matkami czy nie, ile dzieci urodzić i kiedy. Warunkiem pełnej realizacji tego prawa jest: Rzetelna, neutralna światopoglądowo edukacja seksualna w szkołach, w tym również upowszechnianie wiedzy na temat skutecznych środków antykoncepcyjnych. Dostęp do antykoncepcji, nie tylko dla osób zamożnych, co oznacza konieczność refundacji nowoczesnych środków antykoncepcyjnych. Liberalizacja ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Uważamy, że decyzja o przerwaniu ciąży podczas pierwszych dwunastu tygodni jej trwania powinna należeć wyłącznie do kobiety. Uważamy, że obłudą jest pomijanie milczeniem problemów, jakimi są: podziemie aborcyjne, porzucane na śmietniku noworodki czy cierpienie kobiet, którym odmówiono badań, leczenia czy aborcji, która była zgodna z prawem. Narkotyki i narkomania: Lepiej zapobiegać, niż leczyć! Postulujemy następujące działania: Profilaktyka wspomaganie wysiłków organizacji pozarządowych prowadzących do wyciągnięcia narkomanów z marginesu społecznego oraz promocji życia bez narkotyków. Stworzenie szans dla współpracy policji, służb zdrowia i administracji publicznej z działaczami terenowymi takimi jak streetworkerzy. 7

8 Racjonalizacja wydatków zmiana priorytetów służb publicznych, zwłaszcza aparatu ścigania, który powinien dążyć do likwidacji zorganizowanej przestępczości i masowego handlu narkotykami. Odciążenie policji i sądów, poprzez dekryminalizację posiadania małych ilości narkotyków, przeniesienie zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy na walkę z poważną przestępczością oraz profilaktykę i leczenie. Edukacja przekazanie młodzieży w sposób rzetelny i otwarty wiedzy na temat szkodliwości narkotyków oraz innych środków uzależniających (w tym papierosów i alkoholu). Leczenie wsparcie środkami publicznymi programów substytucyjnych (np. metadonowego) i innych alternatywnych metod leczenia narkomanów, w tym także umożliwienia prowadzenia własnych programów leczenia narkomanów przez organizacje pozarządowe. Zero narkotyków w szkołach celem państwa powinny być całościowe działania dążące do realnego podwyższenia wieku pierwszego kontaktu z tytoniem, marihuaną, alkoholem i innymi używkami. Bezpieczeństwo Ważnymi zadaniami są dla nas: Więcej szkoleń dla policji i straży miejskiej nt. przemocy w szkole, przemocy domowej, subkultur młodzieżowych (pochopnie mylonych ze strukturami przestępczymi), problemów środowiska gejowskiego (większość ofiar przemocy nie zgłasza się na policję). Więcej klubów sportowych, ośrodków kultury, ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych (skate-parki, boiska, baseny, place zabaw) w tzw. złych dzielnicach. Szkolenie kadr organizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych w zakresie metod pracy środowiskowej, pracy z rodziną, społeczności terapeutycznej, resocjalizacji, terapii uzależnień. Zwiększenie wychowawczych i środowiskowych funkcji szkół publicznych zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych. Zlecanie części zadań opiekuńczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych organizacjom pozarządowym. Tworzenie kompleksowego systemu ochrony ofiar przemocy, obejmującego między innymi system opieki psychologicznej, stworzenie rozwiązań prawnych, pozwalających na izolowanie sprawców przemocy od ich ofiar. KULTURA DLA DEMOKRACJI Sztuka, kultura, działalność alternatywna są ważne dla demokracji, gdyż ukazują różnorodne punkty widzenia, uczą myślenia krytycznego. Tymczasem w Polsce przestrzeń dla działań artystycznych zawęża się. Zamykanie wystaw, galerii, niedopuszczanie do prezentacji prac określonych artystów uderza w konstytucyjne prawa odbiorców. Stanowczo opowiadamy się za wolnością wypowiedzi artystycznej i sprzeciwiamy jakiemukolwiek próbom jej ograniczania i cenzury. 8

9 PRZESTRZEŃ DLA MNIEJSZOŚCI Każdy człowiek należy do jakiejś mniejszości. Wszyscy ludzie są sobie równi bez względu na płeć, religię, narodowość, orientację seksualną, rasę, wiek czy pozycję społeczną. Warunkiem istnienia przestrzeni dla mniejszości jest neutralność światopoglądowa państwa. Uznajemy za konieczne zachowanie szacunku dla różnic narodowych, kulturowych, etnicznych, rasowych, religijnych i obyczajowych. Uważamy za konieczne zrównanie szans środowisk społecznie dyskryminowanych, w tym osób niepełnosprawnych, uchodźców i imigrantów oraz osób starszych i wykluczonych. W szczególności trzeba zapewnić imigrantom prawa obywatelskie oraz prawo do azylu. Postulujemy system edukacji wolny od dyskryminacji i stereotypów, uwzględniający różnorodność, uczący tolerancji i akceptacji, a nie ksenofobii i nienawiści. Opowiadamy się za prawem do związków rejestrowanych, zarówno hetero-, jak i homoseksualnych, do wspólnych praw i obowiązków cywilnych, podatkowych i majątkowych. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Widzimy ogromną rolę organizacji pozarządowych w budowaniu wspólnego lepszego świata, w przeciwdziałaniu łamaniu praw człowieka oraz wszelkim formom nietolerancji. Dlatego będziemy dążyć do wzmocnienia organizacji pozarządowych, do rozwoju ich samodzielnej działalności i tworzenia przez nie nowych miejsc pracy. Wzmocnienie III sektora to sposób na rozwój świadomości obywatelskiej. Powierzenie niektórych zadań państwa organizacjom lepiej znającym lokalne potrzeby umożliwi skuteczniejszą ich realizację. Nasze najważniejsze propozycje: Uproszczenie systemu dotowania organizacji pozarządowych, podwyższenie kwoty darowizn z podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego. Obecnie jest to 1% podatku dochodowego przekazywanego organizacjom, należy podnieść go do poziomu 5%. Wprowadzenie możliwości przekazywania tych kwot bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Domagamy się partnerskiego traktowania NGO-sów przez rząd oraz samorządy lokalne przy rozwiązywaniu poszczególnych problemów społecznych. PAŃSTWO NEUTRALNE ŚWIATOPOGLĄDOWO Władze publiczne mają charakter świecki, są niezależne nie tylko od władz kościelnych, ale i treści doktryn religijnych. Dlatego jesteśmy przeciwni ustanawianiu państwa i jego różnych instytucji jako narzędzia realizacji misji religijnej, zarówno w polityce wewnętrznej jak i międzynarodowej. 9

10 W szczególności: Proponujemy podatek kościelny i pokrywanie z niego kosztów działalności religijnej takich jak np. nauczanie religii w szkole czy utrzymywanie kapelanów wojskowych. Domagamy się wycofania z prawa państwowego przesłanek o charakterze religijnym, jako dyskryminujących mniejszości światopoglądowe. Domagamy się konsekwentnego przestrzegania istniejącego świeckiego prawa, które w różnych obszarach życia jest łamane z powodów religijnych z powołaniem się na prawo moralne, naturalne czy tradycję. Domagamy się usunięcia z Kodeksu Karnego Art. 196, w którym penalizuje się obrazę uczuć religijnych. Uważamy, że dochodzenie zadośćuczynienia w tym wypadku powinno się odbywać na drodze cywilnoprawnej. PRAWO Stabilne i skutecznie egzekwowane prawo jest podstawą rozwoju gospodarczego i gwarancją przestrzegania praw człowieka. Jednym z naszych najważniejszych postulatów jest zwiększenie dostępu obywateli do prawa. Obecnie w Polsce znaczna część społeczeństwa nie może korzystać z pomocy prawnej, co najczęściej jest równoznaczne z ograniczeniem ich praw człowieka i obywatela. Proponujemy następujące rozwiązania: Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu ustawy o pomocy prawnej, która określiłaby ogólne zasady przyznawania i udzielania pomocy prawnej we wszystkich rodzajach spraw m.in. wprowadzenie Funduszu Pomocy Prawnej, ze środków którego zostaną utworzone Biura Pomocy Prawnej. Sprzeciwiamy się zwiększaniu represyjności polskiego prawa karnego, jako nieskutecznej, drogiej i szkodliwej metody walki z przestępczością. Postulujemy stworzenie takiego systemu kar, który utrzymuje więź sprawców ze społeczeństwem, pozwala im dokonać zadośćuczynienia za spowodowane szkody, zwłaszcza wobec ofiary przestępstwa oraz pozwalają nauczyć się niepatologicznych sposobów zachowania. Podkreślamy oczywisty w świecie cywilizowanym sprzeciw Zielonych 2004 wobec kary śmierci jako nieludzkiej, nieskutecznej i ryzykownej. Zapowiadamy stanowcze przeciwdziałanie nielegalnym w świetle prawa unijnego próbom przywrócenia jej w Polsce. Proponujemy obniżenie wieku biernego prawa wyborczego na 18 lat oraz czynnego prawa wyborczego na 16 lat. Uważamy, że rozwój świadomości obywatelskiej powinien rozpoczynać się już w szkole, gdyż to młodzi ludzie powinni być najbardziej zainteresowani tym, co dotyczy ich przyszłości, oni też powinni mieć możliwość decydowania o kształcie polityki. 10

11 Jesteśmy zwolenniczkami i zwolennikami obecnej Konstytucji przyjętej przez społeczeństwo w drodze referendum w 1997 roku. Niepokoją nas liczne projekty środowisk politycznych prawicy dotyczące zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Żądamy przede wszystkim przestrzegania konstytucyjnych praw, które ostatnio łamane były nawet przez urzędników państwowych. Proponujemy odpolitycznienie funkcji Prokuratora Generalnego poprzez rozróżnienie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, którego należy powoływać na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich na pięcioletnia kadencję. Zasada kadencyjności powinna dotyczyć szefów prokuratorów wszelkich szczebli. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego zasady konfiskaty majątku pochodzącego z przestępstwa, korupcji i handlu narkotykami. Wprowadzenie zasady jawności w obsadzaniu stanowisk państwowych. Prawo autorskie to nie prawo patentowe! Zamierzamy przeciwdziałać ograniczaniu dostępu do wspólnych wartości kulturowych, intelektualnych oraz informacyjnych w Unii Europejskiej i w Polsce. Mechanizmy forsowane przez ponadnarodowe korporacje w celu rozszerzenia i objęcia zakresem patentowania wszelkich idei i rozwiązań informatycznych są naszym zdaniem niezgodne z duchem nadchodzącej przyszłości. Tak zwane "prawa własności intelektualnej", które w istocie są ograniczającymi rozwój przywilejami, nie powinny być wyłącznie źródłem profitów dla medialnych monopoli ponadnarodowych. Popieramy ruch Creative Commons. POLITYKA ZAGRANICZNA POLITYKĄ ROZWOJU Postulujemy wzmacnianie pokojowej pozycji Polski na arenie międzynarodowej zwiększenie udziału wydatków na politykę rozwojową oraz ograniczenie wydatków na armię i zbrojenie w budżecie państwa. Żądamy wycofania polskich wojsk z Iraku. Uważamy, że w gospodarczym i politycznym interesie Polski jest opracowanie koncepcji budowania partnerstwa z krajami ościennymi przyszłej Unii Europejskiej. W polityce na forum międzynarodowym opowiadamy się za rozwojem wspólnych działań państw i ruchów politycznych, rozbudowywanie globalizacji o wymiar społeczny, polityczny, kulturowy i moralny. Opowiadamy się za ratyfikacją projektu Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Mimo wielu niedoskonałości projektu Traktatu Konstytucyjnego wierzymy, że jest on pierwszym krokiem w kierunku Unii opartej na zasadach federacyjnych, której bliskie są wartości zrównoważonego rozwoju, pokoju i sprawiedliwości społecznej. Unia Europejska to wciąż trwający projekt, a nowy traktat jest kolejnym krokiem w kierunku jej konstruktywnej reformy. 11

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW. Nowa polityka Nowa nadzieja

Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW. Nowa polityka Nowa nadzieja Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW Nowa polityka Nowa nadzieja 9 WRZEŚNIA 2007 IV Rzeczypospolita okazała się mitem fałszywym, bałamutnym i wyprowadzającym nas na manowce. Projekt państwa prawa i sprawiedliwości",

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY

SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY SAMORZĄDOWY PROGRAM WYBORCZY WERSJA ROZSZERZONA MĄDRZE Zadbamy o rozwój intelektualny Polaków przez całe życie ZDROWO Zadbamy o zdrowe życie i bezpłatną pomoc medyczną wysokiej jakości. BEZPIECZNIE Zadbamy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU Załącznik do Uchwały Nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...4 1.1

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Zielone miasto nowej generacji

Zielone miasto nowej generacji Zielone miasto nowej generacji Beata Maciejewska Dariusz Szwed Spis treści Ws tęp 3 1Równość i różnorodność w zielonym miescie 5 Zielone miasto - wspólnota zbudowana na różnorodności 5 Równomierny rozwój

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo