WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. Jana Pawła II w RADOCZY w 2016 roku 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 2. Zasady obiegu informacji 3. Przygotowanie i organizacja egzaminu maturalnego 4. Podstawowe zasady obowiązujące podczas pisemnego egzaminu maturalnego 5. Podstawowe zasady obowiązujące podczas ustnego egzaminu maturalnego 6. Komunikowanie wyników 7. Postanowienia końcowe W instrukcji zastosowano następujące skróty: ZE Zespół Egzaminacyjny PZE Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ZP Zespół Przedmiotowy ZN Zespół Nadzorujący OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna

2 1. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁMI EGZAMINACYJNYMI 1. Materiały egzaminacyjne odbiera od dystrybutora Przewodniczący ZE w obecności zastępcy Przewodniczącego ZE lub innego pracownika szkoły. W sytuacji, gdy przesyłka jest uszkodzona, nie odbiera jej i bezzwłocznie powiadamia dyrektora OKE i dystrybutora. 2. Przewodniczący ZE bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z załączoną do przesyłki instrukcją, czy liczba i rodzaj materiałów i dokumentów egzaminacyjnych odpowiada zapotrzebowaniu. 3. Przewodniczący ZE po sprawdzaniu deponuje materiały w szafie pancernej w obecności zastępcy Przewodniczącego ZE lub pracownika sekretariatu. 4. W sytuacji, gdy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych jest niezgodna, lub materiały noszą znamiona naruszenia Przewodniczący ZE zawiadamia telefonicznie ( sporządza notatkę ) oraz pisemnie dyrektora OKE. 5.Zawiadomienie pisemne wysyła się faksem, pocztą elektroniczną oraz listem poleconym, załącza się do dokumentacji szkoły i wpisuje do dziennika podawczego. 6.Zgodnie z przepisami prawa dalsze decyzje podejmuje dyrektor OKE. 7. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w oddzielnej szafie pancernej ogniotrwałej, znajdującej się w sekretariacie szkoły, zabezpieczonym alarmem połączonym z agencją ochraniarską. 8.Jeden komplet kluczy przechowywany jest w sejfie, drugi komplet przechowuje Przewodniczący ZE. 9.Dostęp do materiałów egzaminacyjnych mają tylko Przewodniczący ZE i jego zastępca. Materiały udostępnia się w celach: - przeprowadzenia egzaminu ustnego z języka polskiego nie wcześniej niż 1,5 godziny przed egzaminem: wydrukowane zadania egzaminacyjne, a w przypadku przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem komputera, pliki z zadaniami, bilety dla zdających oraz wydruki z numerami zadań i hasłami, - zapoznania się z zestawami zadań do części ustnej z języka obcego nowożytnego ( jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminu ), - przekazania Przewodniczącemu ZN odpowiedniej liczby arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu pisemnego. 10.Osoby mające dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych zostaną przeszkolone przez Przewodniczącego ZE na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem każdego etapu egzaminu maturalnego. 11. Przewodniczący ZE ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia wszystkich członków ZN i ZP w zakresie odpowiedzialności formalno prawnej wynikającej z nieprzestrzegania tajemnicy służbowej oraz odbiera od członków ZP i ZN podpisane oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w

3 sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 12. W sytuacjach szczególnych Przewodniczący ZE powiadamia dyrektora OKE. 2. ZASADY OBIEGU INFORMACJI 1. Przewodniczący ZE lub osoba przez niego upoważniona w czasie posiedzenia rady pedagogicznej zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE i CKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem. 2. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba informuje uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o : a) prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, b) prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz wykazie tych olimpiad, c) prawie do dokonania zmian w deklaracjach, d) pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej, e) miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych, f) ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 3. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba w obecności wychowawców klas maturalnych, odbywa w terminie do końca stycznia spotkania z rodzicami, informując ich o zasadach organizacji i o przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. 4. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową standardami wymagań edukacyjnych, sylabusami, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej z danego przedmiotu już od pierwszej klasy kończącej się maturą.

4 5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do biblioteki szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń. 6. Nauczyciel biblioteki gromadzi sylabusy, informatory oraz wszystkie materiały otrzymane od Przewodniczącego ZE i nauczycieli i udostępnia je uczniom i absolwentom w czytelni. 7. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje Przewodniczący ZE po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych i po zasięgnięciu opinii zdających. 8. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego Przewodniczący ZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w sekretariacie szkoły, a komunikaty, dotyczące uczniów i absolwentów na tablicy ogłoszeń na korytarzu. Materiały przeznaczone dla uczniów i absolwentów wykładane są w wyznaczonym miejscu w czytelni. 3. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO Na 1 dzień przed egzaminem pisemnym z danego przedmiotu: 1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego i Przewodniczący Zespołów Nadzorujących sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej: ilość stolików, pomoce, odtwarzacz płyt CD ( z bateriami). Upewniają się, że odtwarzacze są prawidłowo skonfigurowane, przeprowadzają próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje Przewodniczący ZE lub upoważniona osoba. 2. Przewodniczący ZE zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze rezerwowe. 3. Przewodniczący właściwych ZN gromadzą, sprawdzają i przygotowują pomoce, z których będą mogli korzystać zdający. 4. Przewodniczący zespołów nadzorujących lub upoważnione osoby przygotowują plany sal egzaminacyjnych, uwzględniające rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów w danej sali egzaminacyjnej. W dniu egzaminu: O godzinie wyznaczonej przez Przewodniczącego ZE członkowie ZN zgłaszają się do pracy na spotkanie organizacyjne. 1. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba sprawdza, czy zespoły nadzorujące są kompletne. W szczególnych przypadkach

5 losowych wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela oraz przypomina o procedurach maturalnych. 2. Przewodniczący ZN odbierają klucze od sal egzaminacyjnych, listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu i paski kodowe oraz dodatkowe materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu. Na 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu: Przewodniczący ZN: 1. W obecności pozostałych członków ZN otwierają a sale egzaminacyjne, 2. Przeprowadza losowanie miejsc, 3. Sprawdza tożsamość zdających i daje do podpisania otrzymaną listę zdających, (podpisana lista pozostaje w aktach szkoły), zezwala im na wejście do sali, zajęcie wylosowanych miejsc, 4. Rozdaje paski kodowe, jeżeli zdający nie są wcześniej w ich posiadaniu i przypomina o obowiązkach zdającego, 5. Informuje zdających o sposobie kodowania arkuszy egzaminacyjnych zgodnie z instrukcją. Na 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu: 1. Przewodniczący ZN w obecności przedstawiciela zdających w danej Sali odbiera od Przewodniczącego ZE pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do sali egzaminacyjnej. 2. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne o godzinie rozpoczęcia egzaminu wyznaczonej przez Dyrektora CKE. 3. Przewodniczący rozmieszcza członków ZN w Sali egzaminacyjnej zgodnie z planem Sali egzaminacyjnej zapewniając możliwość nadzorowania wszystkich zdających. 4. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych Przewodniczący ZN poleca zdającym: sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych (po sprawdzeniu zamknąć arkusz i odłożyć na brzeg ławki), zgłosić ewentualne braki arkuszy (członkowie ZN pilnują by arkusze pozostawały cały czas zamknięte na ławkach), /w razie potrzeby wymienia arkusze na kompletne i odnotowuje ten fakt w protokole, co zdający potwierdza podpisem/, pisać wyłącznie czarnym tuszem/atramentem, zakodować arkusze, o wyznaczonej godzinie rozpocząć egzamin przewodniczący zapisuje na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, oddawanie prac po zakończeniu egzaminu zgodnie z procedurami, zakończyć pracę odłożyć długopisy, złożyć arkusze, odłożyć na brzeg stołu i pozostać na miejscach,

6 czekać aż członek ZN sprawdzi prawidłowość kodowania, Podczas trwania egzaminu: Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować Odebrane od zdających prace gromadzone są w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu Przewodniczący ZN: powiadamia w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, Przewodniczącego ZE, który podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu danego zdającego. Unieważnienie egzaminu zdającego odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu i załącza do protokołu jego arkusz egzaminacyjny. przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy i odbiera jego arkusz egzaminacyjny, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości kodowania. wskazuje członka ZN, który kieruje sprawnym odbiorem prac. wypełnia zaraz po zakończeniu egzaminu Protokół sprawdzania. nadzoruje porządkowanie, kompletowanie, pakowanie i zabezpieczanie materiałów egzaminacyjnych przez zespół nadzorujący w obecności przedstawicieli zdających; niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu ZE materiały egzaminacyjne po tej części egzaminu. odpowiada za to, aby dokumentacja egzaminu (lista zdających i protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego) została dokładnie wypełniona i podpisana przez wszystkich członków ZN oraz obserwatorów. przekazuje po zakończeniu egzaminu, Przewodniczącemu ZE uporządkowane i spakowane, zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE, arkusze egzaminacyjne i dokumentację egzaminacyjną. z ostatniej części egzaminu. 4. PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Opracowano na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. Zmianami, informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016, powstałej we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

7 1. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, po okazaniu dokumentu tożsamości, a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez komisję okręgową, również świadectwa ukończenia szkoły i zajmują miejsca zgodne z wcześniej wylosowanymi. Zdający mogą posiadać przy sobie wyłącznie przybory do pisania. (nie wolno posiadać ani korzystać z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych). 2. Zabronione jest korzystanie z kolorów innych niż czarny, ołówków oraz korektorów i gumek do wycierania. 3. Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, wnosi do sali materiały egzaminacyjne. 4. Przewodniczący ZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu: w sytuacjach szczególnych,, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi ZN; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. 5. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do danej części egzaminu oraz paski kodowe. 6. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne. Zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN egzamin i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu. 7. Zdający kodują swój arkusz zgodnie z instrukcją OKE 8. Czas trwania egzaminu liczony jest od momentu zapisania go na tablicy lub planszy. 9. Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować 10. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwości kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. 11. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 12. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania. 13. Przewodniczący ZN ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali - co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac.

8 14. Przewodniczący ZN lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład ZN oraz przedstawiciela zdających. 15. Przewodniczący ZN przekazuje niezwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne Przewodniczącemu ZE. 16. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu. 17. Przewodniczący ZN przekazuje niezwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu Przewodniczącemu ZE. CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat oraz absolwentów techników z roku 2016.) Przedmioty Arkusze Czas trwania (min) język polski matematyka poziom podstawowy 170 języki mniejszości narodowych poziom rozszerzony 180 poziom podstawowy 120 języki obce nowożytne poziom rozszerzony 150 poziom dwujęzyczny 180 biologia chemia filozofia fizyka geografia historia historia muzyki historia sztuki język kaszubski język łaciński i kultura antyczna język łemkowski wiedza o społeczeństwie informatyka poziom rozszerzony 180 poziom rozszerzony** część I 60 część II 150 przedmioty zdawane w języku obcym*** biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

9 * Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE. ** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut. *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. **** pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski język polski (wypowiedź formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź) Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Część pisemna egzaminu maturalnego MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00 4 środa język polski pp* język polski pr* 5 czwartek matematyka pp wiedza o tańcu pp wiedza o tańcu pr 6 piątek język angielski pp język angielski pr język angielski dj* 7,8 - sobota, niedziela 9 poniedziałek matematyka pr 10 wtorek 11 środa wiedza o społeczeństwie pp wiedza o społeczeństwie pr biologia pp biologia pr 12 czwartek język niemiecki pp 13 piątek 14,15 sobota, niedziela 16 poniedziałek 17 wtorek chemia pp chemia pr fizyka i astronomia pp fizyka i astronomia / fizyka pr historia pp historia pr 18 środa język rosyjski pp 19 czwartek język francuski pp język łaciński i kultura antyczna pp język łaciński i kultura antyczna pr historia muzyki pp historia muzyki pr filozofia pp filozofia pr język niemiecki pr język niemiecki dj geografia pp geografia pr historia sztuki pp historia sztuki pr informatyka pp informatyka pr język rosyjski pr język rosyjski dj język francuski pr język francuski dj

10 20 piątek język hiszpański pp 21,22 sobota, niedziela 23 poniedziałek język włoski pp 24 wtorek języki mniejszości narodowych pp język kaszubski pp język kaszubski pr język łemkowski pp język łemkowski pr język hiszpański pr język hiszpański dj język włoski pr język włoski dj języki mniejszości narodowych pr godz. 9:00 matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)** godz. 10:35 historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 12:10 geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 13:45 biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 15:20 chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 16:55 fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)** * pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony; dj poziom dwujęzyczny ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym* dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie od 1 do 17 czerwca od 6 do 11 czerwca Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski język polski (wypowiedź formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź) Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Część pisemna egzaminu maturalnego CZERWIEC Godzina 9:00 Godzina 14:00 1 środa język polski pp** język polski pr** 2 czwartek język angielski pp język angielski pr język angielski dj** 3 piątek matematyka pp matematyka pr 4,5 sobota, niedziela

11 6 poniedziałek wiedza o społeczeństwie pp, pr 7 wtorek biologia pp, pr 8 środa język niemiecki pp 9 czwartek fizyka i astronomia / fizyka pp, pr języki mniejszości narodowych pp historia sztuki pp, pr język łaciński i kultura antyczna pp, pr historia muzyki pp, pr filozofia pp, pr wiedza o tańcu pp, pr język niemiecki pr język niemiecki dj języki mniejszości narodowych pr język kaszubski pp, pr język łemkowski pp, pr zadania w języku obcym *** 10 piątek chemia pp, pr geografia pp, pr 11, 12 sobota, niedziela 13 poniedziałek historia pp, pr informatyka pp, pr 14 wtorek język rosyjski pp 15 środa język francuski pp 16 czwartek język hiszpański pp 17 piątek język włoski pp język rosyjski pr język rosyjski dj język francuski pr język francuski dj język hiszpański pr język hiszpański dj język włoski pr język włoski dj *Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2016 r. ** pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony; dj poziom dwujęzyczny *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym. Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 5 lipca 2016 r. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2016 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2016 r. harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym* dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej 1. Część pisemna 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne prezentacja i wypowiedź formuła od 2015) sierpnia 2016 r. *Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2016r. Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 12 września 2016r. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2016r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2016r.

12 5. PODSTWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Opracowano na podstawie: ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami. informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016, powstałej we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi Język polski 1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. 2. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela języka polskiego, będącego egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie dla wszystkich nauczycieli języka polskiego z danej szkoły powołanych do zespołów przedmiotowych. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 3. Każdy zespół przedmiotowy może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 20 osób. Szczegółowy harmonogram egzaminu zawiera listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania. 5. Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie później niż ok. godziny 18:00. Na każdy dzień przeznaczonych jest 32 zadania. Zadania, które każdy Zespół Przedmiotowy może wykorzystać do przeprowadzenia egzaminu danej grupy zdających, zależą od godziny rozpoczęcia egzaminu, zgodnie z określonym harmonogramem. 4. Dzień przed egzaminem Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego nadzoruje przygotowanie sali, a w szczególności: a. przygotowanie miejsc dla zdających (w tym osoby przygotowującej się do odpowiedzi), członków zespołu przedmiotowego oraz obserwatorów, b. przygotowanie stanowisk dla zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, c. usunięcie niedozwolonych pomocy dydaktycznych d. umieszczenie sprawnego zegara w widocznym dla zdających miejscu e. umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko) w danej sali. 5. W dniu egzaminu- organizację części ustnej egzaminu z języka polskiego można przeprowadzać w dwóch możliwych formach: a. egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków, b. egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem komputera.

13 6. W trakcie egzaminu: a. w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład Zespołu Przedmiotowego i obserwatorzy, b. w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu, c. w sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, d. zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, e. w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, f. ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania, g. Zespół Egzaminacyjny ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, h. Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sporządza dla każdego zdającego protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, i. podczas ustalania liczby punktów w sali nie mogą przebywać zdający ani przygotowujący się do egzaminu, j. wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy oraz nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeśli byli obecni podczas egzaminu. 7. Po egzaminie: a. dokumentacja z każdego dnia egzaminu przekazywana jest Przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego, b. kartki z notatkami, wylosowany bilet oraz wydruki zadań egzaminacyjnych, po zakończeniu egzaminu, zdający przekazuje Przewodniczącemu Zespołu Przedmiotowego. Przewodniczący ZE zabezpiecza ww. materiały i przechowuje przez okres, w którym zdający może zgłosić zastrzeżenia dotyczące naruszenia przepisów przeprowadzenia egzaminu (co najmniej siedem dni). Następnie materiały te są niszczone, c. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego sporządza i podpisuje protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

14 d. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji: - jeden egzemplarz protokołu zbiorczego, - wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, - kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej. 8. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zespołu Egzaminacyjnego (w ramach harmonogramu określonego w komunikacie dyrektora CKE) 5.2. Języki obce nowożytne 1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. 2. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego wskazuje nauczyciela języka obcego nowożytnego, będącego egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE, który przeprowadza szkolenie dla wszystkich nauczycieli języków obcych z danej szkoły powołanych do Zespołów Przedmiotowych. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych. 3. Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego organizuje spotkanie zespołu, nie wcześniej niż dzień przed terminem egzaminu z danego języka obcego nowożytnego, w celu przeanalizowania zestawów zadań do części ustnej egzaminu i kryteriów ich oceniania. Zestawy zadań egzaminacyjnych przekazuje zespołowi Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie. 4. Dzień przed egzaminem Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego nadzoruje przygotowanie sali, a w szczególności: a. przygotowanie miejsc dla zdających, członków Zespołu Przedmiotowego oraz obserwatorów, b. przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, c. usunięcie niedozwolonych pomocy dydaktycznych, d. umieszczenie sprawnego zegara widocznego dla zdającego oraz zegara z sekundnikiem/stopera dla członków ZE. Umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko) w danej sali. 5. W dniu egzaminu Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego pobiera od Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego: wydrukowane zadania egzaminacyjne; każdy Zespół Przedmiotowy otrzymuje po dwa komplety wydrukowanych zestawów zadań (jeden dla zdających oraz jeden dla zespołu), kryteria oceniania zadań wraz z ich punktacją, listę zdających, dla których dany

15 zespół przedmiotowy przeprowadza egzamin, druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu i karty indywidualnej oceny. 6. W czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład Zespołu Przedmiotowego i obserwatorzy. 7. W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. 8. Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek zespołu, oraz dba o to, aby nauczyciel przeprowadzał egzamin, korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera. 9. Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie dla egzaminującego. 10. Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań. 11. W rozmowie wstępnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego. 12. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. 13. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. 14. Egzamin przebiega w następujący sposób: a. zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności, b. w sali przebywa jeden zdający, c. zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu, d. egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu, e. po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.; zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. 15. Członkowie Zespołu Przedmiotowego indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi, z zastrzeżeniem że egzaminujący powinien

16 ograniczyć robienie notatek do niezbędnego minimum. Swoje propozycje członkowie zespołu przedmiotowego nanoszą na kartę indywidualnej oceny. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. 16. Zespół Egzaminacyjny ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół liczby punktów decydujący głos ma przewodniczący. 17. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje liczbę punktów do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. 18. Podczas ustalania liczby punktów w sali nie mogą przebywać zdający. 19. Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy oraz nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeśli byli obecni podczas egzaminu. 20. Po zakończeniu części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danym dniu Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego informuje zdających o liczbie przyznanych im punktów. Przed podaniem tej informacji należy upewnić się, czy wśród zdających nie ma osób, które nie wyrażają zgody na publiczne odczytanie informacji o przyznanej im liczbie punktów. 21. Po przekazaniu zdającym informacji o przyznanej im liczbie punktów w danym dniu Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego uporządkowane zestawy i podpisane protokoły. 22. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego sporządza i podpisuje protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 23. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji: a. jeden egzemplarz protokołu zbiorczego, b. wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, c. kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej. 24. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zespołu Egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza Przewodniczący Zespołu

17 Egzaminacyjnego (w ramach harmonogramu określonego w komunikacie dyrektora CKE). Czas trwania egzaminu maturalnego w części ustnej: Język polski ok. 15 min. godzina rozpoczęcia zgodnie z harmonogramem Język obcy nowożytny ok. 15 min. - godzina rozpoczęcia zgodnie z harmonogramem. 6. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW 1. Zasady ogłaszania wyników części ustnej egzaminu: Wyniki egzaminu Przewodniczący Zespołu Przedmiotowego ogłasza tego samego dnia po zakończeniu egzaminu zgodnie z harmonogramem. 2. Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu: Każdy zdający otrzymuje wyniki indywidualnie w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 3. Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów: Przewodniczący ZE odbiera z OKE lub punktu odbioru świadectw wyznaczonego przez OKE dla absolwentów szkoły świadectwa dojrzałości wraz z opisem, aneksy do świadectw dojrzałości, duplikaty świadectw. Sekretarz szkoły lub osoby wyznaczone wydają świadectwa, odpisy i aneksy niezwłocznie w terminie określonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zobowiązuję członków Rady Pedagogicznej do zapoznania się z INFORMACJĄ CKE O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W NOWEJ FORMULE obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/2016 oraz dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument potwierdzający wykształcenie średnie wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (informacja dostępna na stronie internetowej CKE, w bibliotece i w sekretariacie szkoły). Przewodniczący ZE mgr Stanisław Gliwa

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. Jana Pawła II w RADOCZY w 2017 roku 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. św. Jana Pawła II w RADOCZY w 2015 roku 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA - Bez określania poziomu * JĘZYK POLSKI * JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY- wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 1. Obowiązki zdającego a) Zdający przystępuje do egzaminu i zdaje obowiązkowo: - w części ustnej egzaminy z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA - Bez określania poziomu * JĘZYK POLSKI * JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY- wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW EGZAMINY USTNE Egzamin ustny z j. polskiego rozpoczyna się o godzinie 11:00. Egzamin ustny z j. angielskiego i j. hiszpańskiego rozpoczyna się o godz. 11:00, z j. niemieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie:

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji do 30 września 2011 r. do 7 lutego 2012 r. do 4 marca 2012 r. do 4 kwietnia 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r. Składanie wstępnej deklaracji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2017 R. Podstawa prawna, źródła informacji ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

MATURA 2018 ORGANIZACJA I PRZEBIEG. E w a H r y s z k i e w i c z

MATURA 2018 ORGANIZACJA I PRZEBIEG. E w a H r y s z k i e w i c z MATURA 2018 ORGANIZACJA I PRZEBIEG P r e z e n t a c j ę o p r a c o w a ł a E w a H r y s z k i e w i c z WYKAZ SLAJDÓW MATURA 2018 1-7 Struktura egzaminu. 8 Deklaracja maturalna. 9 Dostosowanie warunków

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn 2012-09-11 1 Plan spotkania Struktura i forma egzaminu maturalnego Organizacja egzaminu Dostosowanie warunków i form egzaminu Terminarz egzaminów maturalnych Deklaracja

Bardziej szczegółowo

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9.

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9. 1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz. 9.00 język polski PR godz. 14.00 5 maja czwartek matematyka PP godz. 9.00 wiedza o tańcu PR godz. 14.00 6 maja piątek język angielski

Bardziej szczegółowo

W czasie trwania części ustnej w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.

W czasie trwania części ustnej w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. Matura 2016 W czasie trwania części ustnej w sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. Zdający, który jest chory, może korzystać ze sprzętu medycznego i

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2017 ORGANIZACJA I PRZEBIEG. P r e z e n t a c j ę o p r a c o w a ł a E w a H r y s z k i e w i c z

MATURA 2017 ORGANIZACJA I PRZEBIEG. P r e z e n t a c j ę o p r a c o w a ł a E w a H r y s z k i e w i c z MATURA 2017 ORGANIZACJA I PRZEBIEG P r e z e n t a c j ę o p r a c o w a ł a E w a H r y s z k i e w i c z WYKAZ SLAJDÓW MATURA 2017 1-7 Struktura egzaminu. 8 Deklaracja maturalna. 9 Dostosowanie warunków

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny - część ustna

Egzamin maturalny - część ustna Egzamin maturalny - część ustna 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej wg

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja maturalna 2011

Instrukcja maturalna 2011 Instrukcja maturalna 2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły (przewodniczącemu szkolnego

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne,

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 1 EGZAMIN MATURALNY 2017 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29maja od 11 do23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zasady postępowania członków zespołu nadzorującego : członkowie zespołu postępują zgodnie z procedurami

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014

ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 ZEBRANIE Z RODZICAMI MATURA 2014 Program spotkania Egzamin maturalny maj 2014. Próbna matura. Kalendarz maturzysty MATURA 2014 Wybór przedmiotu Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Lp. Przedmiot Data 1 j. polski 07.05.2013 2 matematyka 08.05.2013 3 j. angielski 09.05.2013/ 14:00 poziom rozszerzony 4 j. polski 10.05.2013/ poziom rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Czy znasz zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2011 r.? Informacje dla maturzystów Informatory maturalne

Bardziej szczegółowo

Informacje dla zdających

Informacje dla zdających Informacje dla zdających Część ustna egzaminu maturalnego 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego

Część pisemna egzaminu maturalnego Instrukcja dla zdającego 2016 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2012/2013 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2016/2017 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. zwanej dalej ustawą rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 2017 (Harmonogramy egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla maturzysty 2016r.

Instrukcja dla maturzysty 2016r. Instrukcja dla maturzysty 2016r. 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły w przypadku 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, 2. zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu lub wniesienia na salę egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 OPIS EGZAMINU Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do września. Egzamin maturalny zdawany jest

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów PROCEDURY Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 2. stanowi poświadczenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2016/2017 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Informacja dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Zakres egzaminu Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: a. w części pierwszej humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY MATURALNE 2016

PROCEDURY MATURALNE 2016 PROCEDURY MATURALNE 2016 PRZED EGZAMINEM WAŻNE TERMINY 7 LUTEGO 2016 termin składania deklaracji ostatecznych Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r.

SEKRETARIATU SZKOŁY w terminie do r. I. WAŻNE LINKI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU https://www.oke.poznan.pl/ CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WARSZAWA http://www.cke.edu.pl/ ABSOLWENCI ZDAJĄCY JĘZYK POLSKI USTNY W FORMIE PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2016

Egzamin maturalny w roku 2016 Egzamin maturalny w roku 2016 (Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego).

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r.

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym 2015 r. Poziom Część ustna Część pisemna Obowiązkowe 1. j. polski podstawowy 2 język mniejszości narodowej 3 język obcy nowożytny jeden wybrany z następujących:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zasady przebiegu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych Informacja w idzienniku. do r.

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych Informacja w idzienniku. do r. MATURA 2017 semestr I do 5.12.16 r. 06.12.16 r. Wystawienie przewidywanych ocen semestralnych Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych do 05.01.17 r. Wystawianie ocen semestralnych,

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo