Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego"

Transkrypt

1 Wyzwania gospodarki globalnej Prace i Materia³y Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego 2012, nr 31 Challenges of the global economy Working Papers Institute of International Business University of Gdañsk 2012, no. 31 Jerzy Dudziñski Uniwersytet Szczeciñski Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego W opracowaniu przedstawiono analizê wp³ywu nowych relacji cen handlu miêdzynarodowego na przekszta³cenia struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego zarówno w ujêciu geograficznym, jak i towarowym. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie nowe wzglêdnie ju trwa³e tendencje cen znalaz³y odzwierciedlenie w przekszta³ceniach struktury handlu miêdzynarodowego. Badania opieraj¹ siê na analizie danych statystycznych dotycz¹cych cen œwiatowych oraz obrotów handlu miêdzynarodowego w ujêciu wolumenowym i wartoœciowym. Zakres czasowy pracy obejmuje w zasadzie okres ubieg³ej dekady, w poszczególnych przypadkach do porównañ u yto tak e danych z wczeœniejszych okresów. W odniesieniu do cen œwiatowych wykorzystano dane siêgaj¹ce lutego 2012 r. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdziæ, e nie mo na by³o zaobserwowaæ wyraÿniejszego wp³ywu nowych relacji cen na zmiany struktury towarowej i geograficznej wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego. Fakt ten nale y wi¹zaæ przede wszystkim z kompensuj¹cym w stosunku do ruchu cen wp³ywem relatywnie wysokiej dynamiki wolumenu eksportu dóbr przetworzonych, zw³aszcza z Chin i innych krajów rozwijaj¹cych siê. New price relations and directions of structural changes in contemporary international trade The paper analyses the impact of new price relations on the changes in the geographical and commodity structure in contemporary international trade. The study attempts to establish whether the new and relatively fixed price tendencies are reflected in the structural changes of international trade and if so to what extent. The research is based on an analysis of statistical data on the world prices and the international trade volume and value. The time span covers, in general, the previous decade, and sometimes references are made to earlier data. For the world prices, the data of February 2012 are used. The analysis concludes that there is no evident correlation between the new price relations and the commodity and geographical structure of international trade. This fact should be connected mostly with a compensating in relation to price movements effect of the relatively high dynamics of the exports of manufactured goods, particularly from China and other developing countries. Keywords: world prices, international trade, prices vs. volume

2 Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego 745 Wprowadzenie W ubieg³ej dekadzie rozpocz¹³ siê proces wyraÿnej poprawy relacji cen surowców i ywnoœci do cen dóbr przetworzonych, który mo na okreœliæ na zasadzie przeciwieñstwa do wystêpuj¹cego wczeœniej zjawiska zwieraniem siê no yc cen [por. Dudziñski, 2011b, s ]. Proces ten wystêpuje ju stosunkowo d³ugo, trwa bowiem oko³o dziesiêciu lat. Mo na wiêc mówiæ o jego wzglêdnie trwa³ym charakterze, tym bardziej e zdeterminowany jest on w znacznym stopniu czynnikami o charakterze strukturalnym (globalizacja gospodarki œwiatowej). Wspomniane zjawiska (tendencje rynku cen i ich determinanty) doczeka³y siê obszernej literatury, w której akcentuje siê g³ównie przyczyny nowych relacji cenowych oraz ich skutki o charakterze makro- i mikroekonomicznym 1. Interesuj¹cym problemem, zas³uguj¹cym na szersz¹ analizê, jest wspó³zale - noœæ ruchu cen i struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego. Z jednej strony bowiem przekszta³cenia struktury geograficznej ( nowa geografia handlu w ujêciu P. Krugmana) s¹ niew¹tpliwie istotn¹ determinant¹ pojawienia siê nowych relacji cen w handlu miêdzynarodowym 2, z drugiej natomiast wydaje siê wysoce interesuj¹ce zbadanie kwestii wp³ywu tych nowych relacji na kierunki przekszta³ceñ struktury (towarowej i geograficznej) wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego. Celem niniejszego artyku³u jest zatem próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie nowe wzglêdnie trwa³e relacje cen znalaz³y odzwierciedlenie w przekszta³caniu struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego. Czy mo na by³o zarazem zaobserwowaæ wp³yw innych (dodatkowych) czynników, które ³agodz¹ (kompensuj¹) oddzia³ywanie nowych relacji cen lub te ewentualnie wzmacniaj¹ wp³yw badanego czynnika na przekszta³cenia strukturalne handlu miêdzynarodowego. W pierwszej czêœci opracowania przedstawiono ogólne uwagi na temat kszta³towania siê nowych relacji cen w XXI w. W drugiej dokonano analizy zmian w strukturze towarowej œwiatowego handlu, w tym tak e w szerszym horyzoncie czasowym. W kolejnej, ukazano zmiany w strukturze geograficznej z uwzglêdnieniem zarówno regionów, jak i wybranych krajów. W ostatniej czêœci zawarto wnioski podsumowuj¹ce rozwa ania. Zakres czasowy opracowania obejmuje w zasadzie okres ubieg³ej dekady. Gdy by³o to mo liwe wykorzystano równie dane statystyczne za 2011 r., a niekiedy (ceny) tak e za 2012 r. 1 Szczególnie interesuj¹ce w tym kontekœcie wydaj¹ siê kolejne raporty i opracowania UNCTAD akcentuj¹ce ró norodne aspekty nowych relacji cen [por. np. Trade and Development]. 2 Szerzej na ten temat zob. [Dudziñski, 2004, s ; Dudziñski, 2008, s ].

3 746 Jerzy Dudziñski Materia³y Ÿród³owe pochodz¹ g³ównie z IMF (ceny surowców i ywnoœci), UNCTAD (wartoœæ, wolumen i wskaÿniki unit value œwiatowego handlu), WTO (wolumen i wartoœæ obrotów). Wysoce u yteczne okaza³y siê ponadto liczne raporty i publikacje UNCTAD, Banku Œwiatowego i IMF. 1. Ruch cen w handlu miêdzynarodowym w XXI wieku W ostatnich dwóch dekadach obserwujemy zjawisko wyraÿnego bezwzglêdnego, a tak e relatywnego (w stosunku do cen dóbr przetworzonych) wzrostu cen surowców i ywnoœci w handlu miêdzynarodowym (por. tabela 1 oraz rys. 1). Wskazana tendencja ma charakter wzglêdnie trwa³y. Silny wzrost cen dóbr podstawowych notowany w ujêciu bezwzglêdnym od 2003 r. zosta³ bowiem przerwany w ujêciu œredniorocznym tylko raz w 2009 r. Od 2010 r. notuje siê nadal siln¹ zwy kê cen dóbr podstawowych 3 i dalsz¹ poprawê relacji cenowych na ich korzyœæ. Tabela 1. Dynamika i relacje cen w handlu miêdzynarodowym w latach (2000=100) Wyszczególnienie WskaŸniki dynamiki cen Surowce i ywnoœæ ogó³em = d Surowce i ywnoœæ bez paliwa = d Wyroby przemys³u przetwórczego > c Relacje cen (ceny dóbr przetworzonych = 100 ) Surowce i ywnoœæ ogó³em Surowce i ywnoœæ bez paliw a wskaÿnik cen IMF; b wskaÿnik cen UNCTAD w eksporcie krajów rozwiniêtych gospodarczo; c I kwarta³; d luty ród³o: Opracowanie w³asne na postawie: [Handbook of Statistics, 2011] oraz res/commod/table1a.pdf. 3 Podkreœlenia wymaga w tym kontekœcie fakt, e tendencjê relatywnego wzrostu cen surowców i ywnoœci obserwowaliœmy ju w drugiej po³owie lat 90. ubieg³ego wieku. Wystêpowa³a ona jednak tylko w przypadku ³¹cznego wskaÿnika cen surowców i ywnoœci (nie obserwowano jej bowiem w przypadku tzw. surowców nienaftowych, tzn. po wy³¹czeniu z ogólnego wskaÿnika cen dóbr podstawowych bardzo wa nego produktu, tj. ropy naftowej). Obecna d³ugookresowa poprawa relacji dotyczy ju tak e samych cen surowców nienaftowych. Charakterystyczn¹ i zarazem stosunkowo ma³o znan¹ cech¹ zjawiska relatywnego wzrostu cen surowców i ywnoœci w drugiej po³owie ubieg³ej dekady by³o zarazem to, e wspomnian¹ tendencjê notowano przy bezwzglêdnym spadku cen obu podstawowych grup produktów (dobra podstawowe i przetworzone), a tym samym ³¹cznego wskaÿnika cen w eksporcie œwiatowym (na bazie USD). Szerzej na ten temat por. [Dudziñski, 2004, nr 4].

4 Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego 747 W jej efekcie w lutym 2012 r. ³¹czny wskaÿnik cen surowców i ywnoœci (IMF) wzrós³ w ujêciu nominalnym o oko³o 300% (2000 = 100). W ujêciu realnym (wskaÿnik skorygowany przez wzrost cen dóbr przetworzonych) zwy ka ta by³a te imponuj¹ca. Ceny dóbr podstawowych wzros³y bowiem w latach a ponad dwukrotnie (wsk. 214) 4. Bardzo du y wp³yw na kszta³towanie siê ukazanej dynamiki mia³a zwy ka cen ropy naftowej (i innych paliw). Wzrost cen surowców i ywnoœci bez paliw by³ bowiem doœæ wyraÿnie ni szy (por. rys. 1 i tabela 1). Wskazana tendencja zosta³a przerwana tylko raz w 2009 r., jako skutek œwiatowego kryzysu finansowo-ekonomicznego Surowce i ywnoœæ ogó³em Surowce i ywnoœæ bez paliw Rys. 1. Relacje cen surowców i ywnoœci oraz artyku³ów przemys³u przetwórczego w handlu miêdzynarodowym w latach (ceny dóbr przetworzonych = 100) ród³o: jak w tabeli 1. Podkreœlenia wymaga wzglêdnie bardzo umiarkowany wzrost cen dóbr przetworzonych. W ca³ym okresie (I kw.) ceny te w ujêciu nominalnym zwiêkszy³y siê zaledwie o nieco ponad 40%. Oznacza to oczywiœcie, e w ujêciu realnym (wskaÿnik skorygowany przez wzrost ³¹cznego wskaÿnika cen towarów w handlu miêdzynarodowym) wyst¹pi³ ich wyraÿny bezwzglêdny spadek 5. 4 W rzeczywistoœci wzrost ten jest nieco ni szy, z uwagi na uwzglêdnienie w przeliczeniu tylko I kwarta³u 2011 r. w przypadku cen dóbr przetworzonych. 5 UNCTAD szacuje bowiem wzrost ³¹cznego wskaÿnika unit value dla œwiatowego eksportu w latach na 155, a dóbr przetworzonych na 134 [por. Handbook of Statistics, 2011, s. 234] oraz tabela 1.

5 748 Jerzy Dudziñski 2. Zmiany struktury towarowej handlu miêdzynarodowego Ukazane wy ej bardzo silne i wzglêdnie trwa³e zmiany ruchu cen w handlu miêdzynarodowym powinny znaleÿæ odpowiednie odzwierciedlenie w strukturze obrotów œwiatowego handlu (w ujêciu towarowym, jak i geograficznym). Przekszta³cenia w strukturze towarowej œwiatowego eksportu w omawianym okresie przedstawiono w tabeli 2. Uwzglêdniono w niej równie wczeœniejsze dekady, aby za punkt odniesienia przyj¹æ strukturê z lat , a wiêc okresu po silnej zwy ce cen dóbr podstawowych, notowanej w latach 70. Tabela 2. Struktura towarowa handlu miêdzynarodowego w latach (w %) Wyszczególnienie Surowce i ywnoœæ 50,2 40,8 33,0 26,5 22,7 30,8 29,5 w tym: ywnoœæ 20,2 10,2 9,5 9,3 6,8 7,1 7,5 paliwa 11,2 23,8 17,4 10,5 10,8 18,1 15,8 Wyroby przetworzone 49,8 57,3 65,0 70,5 74,9 66,4 67,0 w tym: maszyny i œrodki transportu 18,4 25,5 31,8 35,8 41,8 34,0 34,2 chemikalia 5,1 7,2 8,7 8,7 9,3 10,6 11,5 ród³o: Opracowanie w³asne na postawie: International Trade Statistics, WTO, Geneva (ró ne roczniki). Pierwszym i zasadniczym wnioskiem p³yn¹cym z analizy danych zawartych w tabeli 2 jest to, i zmiany strukturalne s¹ dalece mniejsze od oczekiwanych. W latach udzia³ surowców i ywnoœci ogó³em wzrós³ bowiem zaledwie o ponad 6 pkt. proc., a paliw o mniej ni 6 pkt. proc., odsetek przypadaj¹cy na ywnoœæ nie zmieni³ siê prawie w ogóle (wzrost o 0,7 pkt proc.). Warto równie podkreœliæ, i obecna rola odgrywana przez dobra podstawowe w handlu miêdzynarodowym (w ujêciu wartoœciowym) jest zdecydowanie mniejsza ni w 1980 r., a nawet w 1985 r. (por. tabela 2). Ukazana sytuacja musi wiêc budziæ pewne zdziwienie, z uwagi na skalê przedstawionego wy ej d³ugookresowego procesu wysokiej dynamiki cen dóbr podstawowych i wrêcz drastycznej poprawy relacji cen na ich korzyœæ. W naturalny sposób pojawia siê wiêc pytanie o przyczyny wskazanego zjawiska umiarkowanych zmian struktury œwiatowego eksportu. Wyjaœnienie mo na znaleÿæ w kszta³towaniu siê drugiego zasadniczego czynnika determinuj¹cego wartoœæ eksportu (a tym samym udzia³ towarów czy krajów i regionów w ³¹cznym œwiatowym eksporcie). Czynnikiem tym jest wolumen

6 Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego 749 obrotów, wp³ywaj¹cy równolegle do ceny na ich poziom i dynamikê w wyra- eniu wartoœciowym, a tym samym na strukturê eksportu (importu). Interesuj¹ce dane na ten temat zawarte s¹ na rysunku 2. Wynika z niego, e w ubieg³ej dekadzie wolumen œwiatowego eksportu wyrobów przetworzonych zwiêkszy³ siê o blisko 60%. Wolumen wywozu dóbr podstawowych rós³ natomiast znacznie wolniej. Eksport artyku³ów pochodzenia rolnego w cenach sta³ych zwiêkszy³ siê o 43%, a paliw i produktów górnictwa zaledwie o 27% Ogó³em Produkty rolnictwa Paliwa i produkty górnictwa 158 Dobra przetworzone Rys. 2. Dynamika wolumenu œwiatowego eksportu wg grup towarowych w latach (2000=100) ród³o: [International Trade Statistics 2011, 2011, s. 202]. Oznacza to oczywiœcie, e nowe relacje cenowe by³y przenoszone na obroty handlu miêdzynarodowego w wyra eniu wartoœciowym ze zró nicowan¹ si³¹, a wysokie tempo wzrostu wolumenu eksportu dóbr przetworzonych kompensowa³o skutki niekorzystnych dla tych wyrobów relacji cen. 3. Zmiany struktury geograficznej Analizuj¹c zmiany zachodz¹ce w strukturze geograficznej œwiatowego eksportu mo na stwierdziæ, i jedn¹ z najistotniejszych tendencji jest sta³y wzrost roli krajów rozwijaj¹cych siê (por. tabela 3). Ich udzia³ zwiêkszy³ siê bowiem w latach o 10 pkt. proc., do oko³o 42%. Warto jednak zwróciæ uwagê na fakt, e po wy³¹czeniu Chin udzia³ ten w omawianym okresie pozosta³ w znacznym stopniu niezmieniony (31,4% wobec 28,8% w 2000 r.). Oznacza to wiêc, e prawie ca³y przyrost udzia³u krajów rozwijaj¹cych siê by³ efektem rosn¹cej roli Chin i w mniejszym zakresie innych krajów eksporterów wyrobów przetworzonych.

7 750 Jerzy Dudziñski Znaczenie pañstw o surowcowej orientacji wywozu zwiêkszy³o siê natomiast w dalece mniejszym stopniu. Mo na wiêc ogólnie stwierdziæ, e z uwagi na wp³yw wolumenu zmiana relacji cen w handlu miêdzynarodowym nie znalaz³a odpowiedniego odzwierciedlenia w przekszta³ceniach jego struktury. Tabela 3. Struktura œwiatowego eksportu wg regionów i krajów w latach (w %) Regiony Œwiat ogó³em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kraje rozwiniête gospodarczo 66,3 72,3 65,7 56,4 56,6 54,2 Kraje transformacji gospodarczej 4,2 3,4 2,4 4,6 3,8 4,0 Kraje rozwijaj¹ce siê 29,5 24,3 31,9 39,0 39,5 41,8 w tym: bez Chin naftowe eksporterzy towarów przetworzonych 28,6 14,4 8,3 22,5 5,6 14,2 Wybrane kraje Chiny 0,9 1,8 3,9 8,9 9,7 10,4 Arabia Saudyjska 5,0 1,3 1,2 1,9 1,4 1,6 Rosja 1,6 2,9 2,4 2,6 Niemcy 10,3 a 11,8 8,5 8,9 9,0 8,4 USA 11,1 11,3 12,1 8,0 8,5 8,4 Japonia 6,4 8,3 7,4 4,9 4,6 5,0 Polska 0,7 0,4 0,5 1,0 1,0 1,0 a wraz z NRD ród³o: [Handbook of Statistics, 2011,s ]. 28,8 5,5 21,8 29,6 8,5 25,2 29,9 7,2 27,0 31,4 6,9 24,7 Mo na wiêc tak e stwierdziæ, e proces sta³ego zwiêkszania roli odgrywanej w œwiatowym handlu przez eksporterów dóbr przetworzonych z krajów rozwijaj¹cych siê by³ tak e kontynuowany w ubieg³ej dekadzie, mimo wysoce dla nich niekorzystnych relacji cen. Uwidacznia³ siê on oczywiœcie ze znacznie wiêksz¹ si³¹ we wczeœniejszych dekadach, przy odmiennych ( tradycyjnych ) relacjach cenowych. Szczególnie wymowny w tym kontekœcie jest fakt, e udzia³ Chin w eksporcie œwiatowym wzrós³ w latach z 0,9% do 10,4%, a krajów eksporterów towarów przetworzonych z 8,3% do blisko 25%, podczas gdy krajów naftowych spad³ z 14,4 do 6,9% (w tym np. Arabii Saudyjskiej z 5,0% do zaledwie 1,6%) por. tabela 3. Symbolicznym niejako odzwierciedleniem ukazanej wy ej tendencji jest rysunek 3, na którym przedstawiono udzia³ Chin i krajów naftowych w œwiatowym eksporcie w okresie trzech dekad.

8 Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego 751 Przekszta³cenia w strukturze œwiatowego eksportu wywo³ane s¹ oczywiœcie przez zró nicowan¹ dynamikê wartoœci eksportu poszczególnych krajów i regionów. Eksport Chin wzrós³ w ostatniej dekadzie ponad szeœciokrotnie, podczas gdy Arabii Saudyjskiej tyko trzykrotnie. Wzglêdnie najwolniej rós³ eksport tradycyjnych eksporterów z grona krajów rozwiniêtych gospodarczo, w tym zw³aszcza USA (wzrost o oko³o 60% por. tabela 4). [%] 15 13,4 10,4 10 6,9 5 3,9 4,9 0 0, Chiny Kraje naftowe Rys. 3. Udzia³ Chin i krajów naftowych w eksporcie œwiatowym w latach (w %) ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie tabeli 3. Dane zawarte w tabeli 4 wyraÿnie wskazuj¹, e najwy sz¹ dynamikê wartoœci eksportu wykazuj¹ te kraje, które uzyskuj¹ najwy sze tempo wzrostu wolumenu wywozu (Chiny). Wspomniane kraje z powodzeniem kompensuj¹ bowiem nisk¹ (realnie ujemn¹) dynamikê cen eksportowych w swoim wywozie (por. rys. 4). Na marginesie mo na zwróciæ uwagê, e Polska osi¹gaj¹c w ubieg³ej dekadzie znacz¹cy przyrost wartoœci eksportu, odnotowa³a zarówno wzglêdnie wysok¹ dynamikê cen eksportowych, jak i wolumenu wywozu. Z kolei Norwegia jest typowym przyk³adem kraju, który mimo uzyskiwania wysokiej dynamiki cen (znaczny udzia³ paliw w wywozie), zwiêkszy³ swój eksport wzglêdnie nieznacznie (poni ej œredniej œwiatowej). Wi¹ e siê to z bardzo umiarkowanym w tym kraju, przyrostem wolumenu wywozu.

9 752 Jerzy Dudziñski Tabela 4. WskaŸniki dynamiki cen i wolumenu eksportu wg regionów i krajów w latach (2000=100) Regiony i kraje Ceny Wolumen Wartoœæ Œwiat ogó³em Kraje rozwiniête gospodarczo Kraje transformacji gospodarczej Kraje rozwijaj¹ce siê w tym: bez Chin naftowe eksporterzy towarów przetworzonych Wybrane kraje Chiny Arabia Saudyjska Rosja Niemcy USA Japonia Norwegia Polska ród³o: [Handbook of Statistics, 2011, s. 2 26, ; Rocznik Statystyczny, 2011, s. 45] [%] % 634% % 333% % 124% 0 Unit Value Wolumen Wartoœæ Kraje naftowe Chiny Rys. 4. Dynamika unit value, wolumenu i wartoœci eksportu Chin i krajów naftowych w latach ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie tabeli 4.

10 Nowe relacje cen a kierunki przekszta³ceñ struktury wspó³czesnego handlu miêdzynarodowego 753 Podsumowanie Rozwa ania przeprowadzone w niniejszym opracowaniu wskazuj¹, e zjawiska obserwowane w sferze handlu miêdzynarodowego zdeterminowane s¹ w znacznej mierze przez proces globalizacji gospodarki œwiatowej. Zmniejszenie barier w sferze przep³ywów towarów i kapita³u w skali ca³ego œwiata (a tak e procesy deregulacji rynków finansowych znajduj¹ce swoje odbicie tak e w ruchu cen na rynkach towarowych) 6 spowodowa³y z jednej strony powstanie tendencji w kierunku relatywnego os³abienia wzrostu cen dóbr przetworzonych (i obni enie tempa inflacji), z drugiej natomiast sprzyja³y przyspieszeniu dynamiki wzrostu wolumenu wywozu tych dóbr z krajów o ni szych kosztach produkcji. W ten sposób nowe relacje cen nie znalaz³y odpowiedniego odzwierciedlenia w przekszta³ceniach struktury œwiatowego eksportu, a wczeœniejsze d³ugookresowe tendencje by³y w znacznym stopniu nadal kontynuowane (przynajmniej w przekroju geograficznym). Z drugiej strony mo na tak e stwierdziæ, e tezy tradycyjnej teorii miêdzynarodowych stosunków ekonomicznych (znajduj¹ce pe³ne potwierdzenie w praktyce gospodarczej) k³ad¹ce nacisk na ograniczenie poda owe w produkcji surowców i ywnoœci s¹ nadal w znacznej mierze aktualne 7. Przedstawiona w opracowaniu analiza jest tego jak siê wydaje bardzo dobr¹ ilustracj¹. Autor pragnie z³o yæ podziêkowania dr. J. Narêkiewiczowi za pomoc i uwagi przydatne przy opracowywaniu niniejszej publikacji. Bibliografia Dudziñski J., 2004, Nowe zjawiska w ruchu cen handlu miêdzynarodowego, Bank i Kredyt 2004, nr 4. Dudziñski J., 2008 Cena i wolumen jako czynniki eksportu regionów i krajów, [w:] Konkurencyjnoœæ w handlu miêdzynarodowym, red. K. Kaszuba, M. Maciejewski, S. Wydymus, UE w Krakowie, Kraków. Dudziñski J., 2011a, Evolution in Financial Investor s Engagement in Commodity Markets, Journal of International Studies, vol. 4, no. 1. Dudziñski J., 2011b, Proces zwierania siê no yc cen w handlu miêdzynarodowym i jego przyczyny, [w:] Gospodarka miêdzynarodowa. Wyzwania i nowe trendy, red. J. Schroeder,. Puœlecki, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, Poznañ. Fosu A.K., 1996, Primary Exports and Economics Growth in Developing Countries, World Economy, vol. 4. Handbook of Statistics, 2011, UNCTAD, New York. 6 Por. np. [Dudziñski, 2011a, s ]. 7 Zob. np. [Oyejide, 2007; Fosu, 1996].

11 754 Jerzy Dudziñski International Trade Statistics, WTO, Geneva (ró ne roczniki). Oyejide T.A., 2007, Relaxin Export Supply Capacity Constraints and Promotion Export Expansion and Diversification in Africa, African Development Review. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego Polski, 2011, GUS, Warszawa. Trade and Development Report, UNCTAD, New York (za lata ). res/commod/table1a.pdf.

Charakter wymiany handlowej Polski z Niemcami, Rosj¹ i Chinami

Charakter wymiany handlowej Polski z Niemcami, Rosj¹ i Chinami International Business and Global Economy 2013, no. 32, pp. 84 96 Biznes miêdzynarodowy w gospodarce globalnej 2013, nr 32, s. 84 96 Edited by the Institute of International Business, University of Gdansk

Bardziej szczegółowo

Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym

Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 1 Jerzy Dudziński * Uniwersytet Szczeciński Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym Streszczenie W warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich

Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 3/2016 (81) DOI: 10.18276/frfu.2016.81-07 s. 69 77 Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz

Bardziej szczegółowo

Rola cen i wolumenu jako czynników eksportu Polski

Rola cen i wolumenu jako czynników eksportu Polski Iwona Wasiak Uniwersytet Szczeciński Rola cen i wolumenu jako czynników eksportu Polski Streszczenie W artykule przedstawiono analizę dwóch głównych czynników determinujących eksport krajów i regionów,

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY A ROLA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY A ROLA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 JAROSŁAW NARĘKIEWICZ Uniwersytet Szczeciński GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY A ROLA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

Struktura eksportu jako determinanta jego dynamiki we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie Ameryki Łacińskiej)

Struktura eksportu jako determinanta jego dynamiki we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie Ameryki Łacińskiej) studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 35 Jerzy Dudziński* Jarosław Narękiewicz** Uniwersytet Szczeciński Struktura eksportu jako determinanta jego dynamiki we współczesnym handlu

Bardziej szczegółowo

PODA I POPYT CI GNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE SUPPLY AND DEMAND IN POLAND TRACTORS. Wstêp. Cel i zakres badañ

PODA I POPYT CI GNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE SUPPLY AND DEMAND IN POLAND TRACTORS. Wstêp. Cel i zakres badañ STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom XII l zeszyt 4 393 Stanis³aw Zaj¹c *, Waldemar Izdebski **, Dariusz Kusz *** * Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Kroœnie, ** Politechnika

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY A SYTUACJA W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM W 2009 ROKU

GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY A SYTUACJA W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM W 2009 ROKU STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 23 Jarosław Narękiewicz GLOBALNY KRYZYS GOSPODARCZY A SYTUACJA W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM W 2009 ROKU Początek XXI wieku okazał się bardzo

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE SKUTKI PROCESU GLOBALIZACJI GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W SFERZE RUCHU CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

NIEKTÓRE SKUTKI PROCESU GLOBALIZACJI GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W SFERZE RUCHU CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 23 Jerzy Dudziński NIEKTÓRE SKUTKI PROCESU GLOBALIZACJI GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W SFERZE RUCHU CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Problematyka relacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Janusz Chojna Konferencja Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji

Bardziej szczegółowo

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce Dr Wojciech Zysk Katedra Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie Związki bezpośrednich zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce W opracowaniu podjęta zostanie próba

Bardziej szczegółowo

WYMIANA HANDLOWA POLSKI Z KRAJAMI BRICS W LATACH

WYMIANA HANDLOWA POLSKI Z KRAJAMI BRICS W LATACH Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 272 2016 Ekonomia 5 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii Katedra Międzynarodowych Stosunków

Bardziej szczegółowo

WskaŸniki cen wêgla energetycznego na rynkach miêdzynarodowych

WskaŸniki cen wêgla energetycznego na rynkach miêdzynarodowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Zbigniew GRUDZIÑSKI* WskaŸniki cen wêgla energetycznego na rynkach miêdzynarodowych STRESZCZENIE. Ceny wêgla na rynkach miêdzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro

Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro Małgorzata Fronczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro Wstęp Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji w handlu zagranicznym Polski w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Tendencje umiędzynarodowienia

Tendencje umiędzynarodowienia UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 858 Współczesne Problemy Ekonomiczne DOI: 10.18276/wpe.2015.11-08 Hanna Soroka-Potrzebna* Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

BRICS CZY NEXT ELEVEN NOWE CENTRUM GOSPODARCZE ŚWIATA

BRICS CZY NEXT ELEVEN NOWE CENTRUM GOSPODARCZE ŚWIATA Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 226 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE GEOGRAFICZNEJ POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO W LATACH

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE GEOGRAFICZNEJ POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO W LATACH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 18 JAROSŁAW NARĘKIEWICZ KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE GEOGRAFICZNEJ POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO W LATACH 1990 2008 W wyniku oddziaływania wielu

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 2 Stany Zjednoczone są największą i najbardziej zaawansowaną technologicznie gospodarką świata. Jej mocną stroną jest właśnie innowacyjność, a siłą napędową

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROLA AZJATYCKICH KRAJÓW ROZWIJAJ CYCH SI W EKSPORCIE WIATOWYM NA POCZ TKU XXI WIEKU

ROLA AZJATYCKICH KRAJÓW ROZWIJAJ CYCH SI W EKSPORCIE WIATOWYM NA POCZ TKU XXI WIEKU STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 33 JAROS AW NAR KIEWICZ Uniwersytet Szczeci ski ROLA AZJATYCKICH KRAJÓW ROZWIJAJ CYCH SI W EKSPORCIE WIATOWYM NA POCZ TKU XXI WIEKU Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki)

Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki) DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-11 studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, t. 1 Jerzy Dudziński * Jarosław Narękiewicz ** Uniwersytet Szczeciński Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski

Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski dr Łukasz Ambroziak dr Iwona Szczepaniak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Jachranka, 23-25 listopada 2016 r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY A WZROST GOSPODARCZY EKONOMIA POLITYCZNA. AUTOR: Sebastian Radzimowski. POD KIERUNKIEM: dr Dominiki Milczarek-Andrzejewskiej

HANDEL ZAGRANICZNY A WZROST GOSPODARCZY EKONOMIA POLITYCZNA. AUTOR: Sebastian Radzimowski. POD KIERUNKIEM: dr Dominiki Milczarek-Andrzejewskiej HANDEL ZAGRANICZNY A WZROST GOSPODARCZY AUTOR: Sebastian POD KIERUNKIEM: dr Dominiki Milczarek-Andrzejewskiej EKONOMIA POLITYCZNA WPROWADZENIE 1/1 I. HANDEL MIĘDZYNARODOWY CELE PREZENTACJI TERMIN Handel

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

KRAJE GRUPY BRICS JAKO UCZESTNICY MIĘDZYNARODOWYCH OBROTÓW TOWAROWYCH

KRAJE GRUPY BRICS JAKO UCZESTNICY MIĘDZYNARODOWYCH OBROTÓW TOWAROWYCH Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych iwona.pawlas@ue.katowice.pl KRAJE GRUPY BRICS JAKO UCZESTNICY MIĘDZYNARODOWYCH OBROTÓW TOWAROWYCH Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BOOM SUROWCOWY OBECNEJ DEKADY CECHY, PRZYCZYNY, SKUTKI

BOOM SUROWCOWY OBECNEJ DEKADY CECHY, PRZYCZYNY, SKUTKI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 13 Jerzy Dudziński BOOM SUROWCOWY OBECNEJ DEKADY CECHY, PRZYCZYNY, SKUTKI Problematyka kształtowania się cen rynku międzynarodowego budziła od

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Globalny rynek artykułów rolnych miejsce Polski na nim

Globalny rynek artykułów rolnych miejsce Polski na nim Janusz Rowiński Globalny rynek artykułów rolnych miejsce Polski na nim Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Suchedniów, 10 12 czerwca 2013 roku 1 Globalny

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury towarowej polskiego eksportu

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury towarowej polskiego eksportu studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 41, t. 3 Marek Maciejewski * Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury towarowej polskiego

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010 STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 463 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski *** * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, **

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych

Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych Zeszyty Naukowe nr 864 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 211 Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Relacje cen wêgla koksowego i koksu metalurgicznego na rynkach miêdzynarodowych

Relacje cen wêgla koksowego i koksu metalurgicznego na rynkach miêdzynarodowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 1 2008 PL ISSN 1429-6675 Urszula OZGA-BLASCHKE* Relacje cen wêgla koksowego i koksu metalurgicznego na rynkach miêdzynarodowych STRESZCZENIE. W wyniku panuj¹cej od kilku

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Hongkong: Miejsce na Twój biznes

Hongkong: Miejsce na Twój biznes Hongkong: Miejsce na Twój biznes Marcin Mitko data: wrzesień 2014 Corporate Banking Manager, HSBC Bank Polska S.A. HK: Miejsce na Twój biznes Dynamiczne centrum gospodarcze Regionalny i globalny ośrodek

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć Spis treści: Wstęp Rozdział I Znaczenie problemów energetycznych dla bezpieczeństwa państw 1.Energia, gospodarka, bezpieczeństwo 1.1.Energia, jej źródła i ich znaczenie dla człowieka i gospodarki 1.2.Energia

Bardziej szczegółowo

Polska, a kraje nowej unii celnej wybrane informacje porównawcze

Polska, a kraje nowej unii celnej wybrane informacje porównawcze "Unia celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu i jej skutki dla polskich przedsiębiorców" Polska, a kraje nowej unii celnej wybrane informacje porównawcze Zbigniew Bereza Warszawa 15 grudnia 2009 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 13 (XXVIII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Arkadiusz Zalewski 1 Zakład Badań Rynkowych Instytut

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA A TENDENCJE W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI

KONIUNKTURA GOSPODARCZA A TENDENCJE W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 1 251 Mirosława Kozłowska-Burdziak Uniwersytet w Białymstoku KONIUNKTURA GOSPODARCZA A TENDENCJE W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

KRAJE NAJSŁABIEJ ROZWINIĘTE W ŚWIATOWYM HANDLU ŻYWNOŚCIĄ

KRAJE NAJSŁABIEJ ROZWINIĘTE W ŚWIATOWYM HANDLU ŻYWNOŚCIĄ STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 23 Renata Knap KRAJE NAJSŁABIEJ ROZWINIĘTE W ŚWIATOWYM HANDLU ŻYWNOŚCIĄ Wstęp W wyniku ostatniego kryzysu ekonomicznego recesja dotknęła wiele

Bardziej szczegółowo

Przep³ywy bezpoœrednich inwestycji zagranicznych a potencja³ inwestycyjny w krajach wschodz¹cych w latach 1990 2010

Przep³ywy bezpoœrednich inwestycji zagranicznych a potencja³ inwestycyjny w krajach wschodz¹cych w latach 1990 2010 Wyzwania gospodarki globalnej Prace i Materia³y Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego 2012, nr 31 Challenges of the global economy Working Papers Institute of International Business University

Bardziej szczegółowo

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2009 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona Teorie handlu Teoria cyklu życia produktu Vernona Teoria cyklu życia produktu Zgodnie z tą teorią lokalizacja produkcji zmienia się z jednych krajów na inne; Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY ŚWIATOWEGO HANDLU USŁUGAMI W LATACH 1980 2006

ZMIANY STRUKTURY ŚWIATOWEGO HANDLU USŁUGAMI W LATACH 1980 2006 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 13 Katarzyna Nowacka-Bandosz ZMIANY STRUKTURY ŚWIATOWEGO HANDLU USŁUGAMI W LATACH 1980 2006 Dynamiczny rozwój handlu usługami stał się jedną

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH KRAJACH WYSOKOROZWINIĘTYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 32 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 11 21 BARBARA BATÓG JACEK BATÓG Uniwersytet Szczeciński Katedra Ekonometrii i Statystyki ANALIZA ZBIEŻNOŚCI STRUKTUR

Bardziej szczegółowo

Renata Knap, Halina Nakonieczna-Kisiel

Renata Knap, Halina Nakonieczna-Kisiel DOI: 10.18276/pz.2015.4-02 p r z e g l ą d z a c h o d n i o p o m o r s k i ROCZNIK XXX (LIX) Rok 2015 zeszyt 4 A R T Y K U Ł Y Renata Knap, Halina Nakonieczna-Kisiel Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ROZWOJOWE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY USŁUG W LATACH

TENDENCJE ROZWOJOWE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY USŁUG W LATACH dr Elżbieta Bombińska Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie TENDENCJE ROZWOJOWE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY USŁUG W LATACH 2000-2011 Wprowadzenie Jedną z ważniejszych cech rozwoju współczesnej

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych

Wybrane zagadnienia produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych Wybrane zagadnienia produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych mgr inż. Marcin Żekało Zakład Rachunkowości Rolnej, IERiGŻ-PIB Seminarium IERiGŻ-PIB, 1.1.21 r. Plan wystąpienia 1. Sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka)

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Rozdział 1. Podstawy funkcjonowania rynków międzynarodowych 1. 1. Wprowadzenie 1. 2. Rodzaje rynków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju polskich inwestycji bezpoœrednich w Rosji

Tendencje w rozwoju polskich inwestycji bezpoœrednich w Rosji Wyzwania gospodarki globalnej Prace i Materia³y Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego 2012, nr 31 Challenges of the global economy Working Papers Institute of International Business University

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Marcin Krzemiński 1 Zakład Badań Rynkowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ bezpośredni części produkcyjnej jest

Bardziej szczegółowo