ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część 1 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Rozdziału II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 16-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego (14 dni turnus + 2 dni dojazd) nad morzem Bałtyckim (województwo zachodnio-pomorskie lub pomorskie), dla 23 osób niepełnosprawnych beneficjentów ostatecznych projektu oraz 3 opiekunów w ramach projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Czas trwania usługi: 16 dni, (15 noclegów). 3. Przedmiotowe zamówienie publiczne współfinansowane jest ze środków PFRON oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 4. Wykonawca zobowiązany jest realizować turnus zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007r. Nr. 230, poz. 1694). 5. Usługa opisana poniżej obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, zorganizowanie uczestnikom czasu wolnego, rehabilitację oraz dojazd uczestników z Łosic do miejsca turnusu i z miejsca turnusu do Łosic. 6. Wykonawca będący organizatorem turnusu zapewni dla każdego uczestnika turnusu: a) Realizację turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych z następującymi dysfunkcjami: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;

2 z dysfunkcją narządu słuchu; z dysfunkcją narządu wzroku; z padaczką; ze schorzeniami układu krążenia; z cukrzycą; ze schorzeniami onkologicznymi; ze schorzeniami układu oddechowego; ze schorzeniami układu nerwowego; ze schorzeniami układu krwiotwórczego. b) Wypoczynek w obiekcie sanatoryjnym lub wypoczynkowym, przystosowanym do realizacji turnusów rehabilitacyjnych, zlokalizowany w województwie zachodnio-pomorskim lub pomorskim, w obiekcie położonym max. do 350 m od plaży nadmorskiej z płaskim zejściem dostosowanym do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich. (Zamawiający wyklucza położenie ośrodka przy plaży z zejściem klifowym). c) Badanie lekarskie na początku i na końcu turnusu. d) Minimum 3 zabiegi dziennie (nie mniej niż 30 podczas całego turnusu) dla każdego uczestnika wg. zaleceń lekarza, na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną. Każdy dodatkowy bezpłatny zabieg wskazany przez Wykonawcę będzie poddany dodatkowej punktacji w ocenie oferty. e) Kadrę gwarantującą prawidłową organizację i realizację programu turnusu. f) Łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusie w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie. g) Opiekuna grupy odpowiedzialnego za koordynację pobytu grupy na turnusie. h) Stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu. i) Zakwaterowanie uczestników turnusu i ich opiekunów w obiekcie, który poza pełnym zapleczem gastronomicznych, sanitarnym i rekreacyjnym spełnia następujące warunki: Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Dysponuje pokojami 2- i 3- osobowymi dla uczestników turnusu z pełnym węzłem sanitarnym, wc, umywalką

3 i natryskiem (z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody) oraz wyposażonych w pojedyncze łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła, stolik, czajnik bezprzewodowy, TV-SAT, radio, lodówkę, talerzyki i sztućce, szklanki lub kubki oraz sprzęt plażowy: leżak, parawan. Zapewnienie korzystania z basenu krytego lub odkrytego z podgrzewaną wodą o wymiarach minimalnych 50 m2, z możliwością m.in. 2-krotnego nieodpłatnego korzystania przez uczestników turnusu. Basen może być oddalony max. 500m od Ośrodka, powyżej 500m Wykonawca zapewni dojazd Uczestnikom turnusu. Dysponuje na terenie ośrodka miejscem do zorganizowania ogniska, posiadające miejsce do siedzenia dla każdego uczestnika. Posiada odpowiednią bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji programu turnusu, w tym gabinet lekarski i zabiegowy. Posiada sprzęt sportowo-rekreacyjny udostępniony dla uczestników turnusu bezpłatnie np. wypożyczalnia rowerów, boiska itp. Uczestnicy turnusu powinni być zakwaterowani w pokojach blisko siebie w jednym budynku. W przypadku zakwaterowania na piętrze wymaga się, aby w budynku była sprawna winda. Całodzienne wyżywienie w postaci trzech posiłków: śniadanie, obiad i kolacja z zastrzeżeniem, iż w dniu przyjazdu i w dniu odjazdu oraz w dni wycieczek autokarowych Wykonawca zapewni uczestnikom turnusu suchy prowiant (kanapki) oraz napoje na czas podróży. Dodatkowo w dniu przyjazdu uczestników turnusu Wykonawca zapewni uczestnikom obiadokolację a w dniu wyjazdu śniadanie. Inne postanowienia: a) Ubezpieczenie uczestników turnusu leży po stronie Zamawiającego. b) Łączny czas trwania turnusu rehabilitacyjnego to 14 dni. Dodatkowe 2 dni to czas dojazdu na turnus i powrotu z turnusu. c) Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków, o którym mowa w 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

4 Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007r. Nr. 230, poz. 1694). d) Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać informację o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych wtym o turnusie rehabilitacyjnym, w którym będą uczestniczyć osoby z w/w dysfunkcjami lub schorzeniami. e) Organizator turnusu musi posiadać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON. f) Wykonawca zapewni przejazd uczestników turnusu. Przejazd nastąpi z Łosic (parking przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Narutowicza 6) do miejsca realizacji turnusu. Powrót w dniu zakończenia turnusu z miejsca pobytu do Łosic (parking przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Narutowicza 6) po wykwaterowaniu. Autokar, którym będą podróżować uczestnicy turnusu winien być sprawny technicznie, z klimatyzacją, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne. Autokar winien być dostępny dla uczestników turnusu minimum 2 razy w ciągu trwania turnusu w celu odbycia wycieczki. Autokar musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach. g) Wykonawca opłaci taksę klimatyczną za wszystkich uczestników turnusu i ich opiekunów, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka w miejscowości uzdrowiskowej. h) Wykonawca zapewni uczestnikom program kulturalno-oświatowy w postaci: zwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się w pobliżu miejsca położenia ośrodka z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności, zorganizowaniu, co najmniej 1 całodziennej wycieczki autokarowej z przewodnikiem, zorganizowaniem 1 rejsu statkiem, 2 ognisk z pieczeniem kiełbasek, z pieczywem i napojami oraz 2 wieczorków tanecznych. (Koszty związane z opłatą przewodnika, zakupem biletów i całą organizacją wycieczek pokrywa Wykonawca). 7. Wykonawca ponosi pełnią odpowiedzialność za właściwą realizację usług związanych z przebiegiem turnusu rehabilitacyjnego, w tym zabiegami rehabilitacyjnymi, opieką medyczną, imprezami integracyjnymi. 8. Zamawiający zastrzega sobie również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

5 a) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez jego uczestnika, b) Przekazanie Zamawiającemu w ciągu 21 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego informacji o przebiegu turnusu, o której mowa w art. 10c ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). c) Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego jednej zbiorczej faktury dla wszystkich uczestników turnusu wraz z opiekunami, której płatnikiem będzie Zamawiający, obejmującej wysokość dofinansowania ze środków EFS. d) Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego odrębnych faktur wystawionych oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu w terminie 14 dni od zakończenia turnusu, których płatnikiem będzie Zamawiający, obejmujących wysokość dofinansowania ze środków PFRON (taki wymóg nakładają na Zamawiającego przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694). e) oryginału list obecności, zawierających: imię i nazwisko oraz podpis uczestnika; list potwierdzających odbiór wyżywienia i cateringu, noclegów oraz udziału w dodatkowych zajęciach (np. wycieczki, ognisko itp.), list odbioru zaświadczeń o ukończeniu turnusu wraz z rejestrem wydanych zaświadczeń o ukończeniu turnusu, kserokopii zaświadczeń o ukończeniu turnusu, nośnika CD/DVD zawierającego zdjęcia dokumentujące przebieg usługi. W/w listy dotyczą również opiekunów osób niepełnosprawnych. f) W przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji turnusu Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% środków przekazanych przez PCPR Łosice w terminie 7 dni od czasu zakończenia tego turnusu na rachunek bankowy PCPR.

6 g) W czasie trwania turnusu rehabilitacyjnego oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu, które otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. h) Termin turnusu podany w SIWZ jest terminem założonym w harmonogramie realizacji projektu. Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu turnusu rehabilitacyjnego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany z 10-cio dniowym wyprzedzeniem 9. Liczba uczestników i opiekunów może ulec zmianie i tak: a) Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie lub zwiększenie ilości uczestników turnusu o nie więcej niż 10% najpóźniej do 1-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia turnusu, to Zamawiający nie poniesie kosztów umownych świadczeń przewidzianych dla uczestników turnusu, których nieobecność została zgłoszona. b) Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie lub zwiększenie ilości uczestników turnusu o nie więcej niż 10% w dniu rozpoczęcia turnusu, to Zamawiający Zapłaci umowną cenę świadczeń przewidzianych dla uczestników turnusów, których nieobecność została zgłoszona przez Zamawiającego, za pierwszą dobę w ośrodku. c) Jeżeli Zamawiający nie dokona zgłoszenia zmniejszenia lub zwiększenia ilości uczestników turnusu, to Zamawiający zapłaci umowną cenę świadczeń przewidzianych dla uczestników turnusu, których nieobecność została zgłoszona przez Zleceniodawcę, za wszystkie dni trwania turnusu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi rehabilitacyjne usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe Część 2 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie treningu umiejętności życiowych (społecznych) podczas 10-dniowego wyjazdu szkoleniowego dla 7 wychowanków rodzin zastępczych - beneficjentów ostatecznych projektu Szansa Na Lepsze Jutro w Powiecie Łosickim realizowanego przez

7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Czas trwania usługi: 10 dni, 2. Termin wykonania usługi: lipiec 2014r. 3. Miejsce zorganizowania usługi: woj. Małopolskie, tereny górskie. 4. Temat szkolenia: Trening umiejętności życiowych (społecznych). 5. Czas trwania szkolenia: 15 godz. zegarowych (3 sesje szkoleniowe po 5 godz. każda) 6. Program szkolenia: Trening postaw i komunikacji interpersonalnej Adaptacja w nowym środowisku pracy Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami Podniesienie poziomu samooceny Zasady konstruowania celów życiowych Zwiększenie motywacji do podjęcia pracy Wypracowanie planu zmiany osobistej Usługa organizowana będzie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Usługa obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, zorganizowanie uczestnikom czasu wolnego oraz dojazd uczestników z Łosic do miejsca realizacji usługi i z miejsca realizacji usługi do Łosic. Wykonawca będący organizatorem usługi zapewni dla uczestników: A) Zakwaterowanie w obiekcie hotelowym lub ośrodku wypoczynkowym, zlokalizowany w województwie małopolskim, w obiekcie położonym blisko terenów górskich umożliwiających odbycie pieszych wycieczek szlakami górskimi. B) Zakwaterowanie uczestników wyjazdu w obiekcie, który poza pełnym zapleczem gastronomicznych, sanitarnym i rekreacyjnym spełnia następujące warunki: Dysponuje 2 pokojami dla 3 osób lub 3 pokojami dwuosobowymi oraz 1 pokojem dla 1 osoby - dla uczestników wyjazdu z pełnym węzłem sanitarnym, wc, umywalką i natryskiem (z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody) oraz wyposażonych w pojedyncze łóżka z pościelą

8 (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła, stolik, czajnik bezprzewodowy, TV-SAT, radio, talerzyki i sztućce, szklanki lub kubki. Dysponuje na terenie ośrodka miejscem do zorganizowania ogniska, posiadające miejsce do siedzenia dla każdego uczestnika. Posiada sprzęt sportowo-rekreacyjny udostępniony uczestnikom wyjazdu bezpłatnie np. wypożyczalnia rowerów, boiska itp. Minimum 1 całodzienna wycieczka autokarowa Minimum 2 górskie wycieczki piesze. Minimum 2 wyjścia na basen kryty z podgrzewaną wodą. Minimum 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek, z pieczywem i napojami. Kadrę gwarantującą prawidłową organizację i realizację programu usługi. Łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na wyjeździe w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie. Opiekuna grupy odpowiedzialnego za opiekę i organizację pobytu grupy podczas całego wyjazdu łącznie z dojazdem uczestników do i z miejsca realizacji usługi. Trenera, który przeprowadzi z należytą starannością szkolenie. Materiały szkoleniowe na własność dla uczestników w postaci: notatnik, długopis, teczka oraz konspekt w formie papierowej. Catering podczas sesji szkoleniowych. Całodzienne wyżywienie w postaci trzech posiłków: śniadanie, obiad i kolacja z zastrzeżeniem, iż w dniu przyjazdu i w dniu odjazdu oraz w dni wycieczek autokarowych i pieszych Wykonawca zapewni uczestnikom usługi suchy prowiant (np. kanapki) oraz napoje na czas podróży oraz ciepły posiłek w postaci obiadu. Dodatkowo w dniu przyjazdu uczestników wyjazdu Wykonawca zapewni uczestnikom obiadokolację a w dniu wyjazdu śniadanie oraz w dni całodziennych wycieczek Wykonawca zapewni obiad dla każdego uczestnika.

9 Miejscem przeprowadzenia szkolenia powinien być lokal, wyposażony w salę szkoleniową spełniającą wymogi bhp i dostosowaną do ilości grupy oraz posiadającą zaplecze sanitarne (WC, umywalka). Sala powinna być wyposażona w sprzęt dydaktyczny: tablicę do pisania lub flipchart, rzutnik multimedialny Inne postanowienia: A) Ubezpieczenie uczestników wyjazdu leży po stronie Zamawiającego. B) Wykonawca zapewni przejazd uczestników wyjazdu. Przejazd nastąpi z Łosic (parking przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Narutowicza 6) do miejsca realizacji usługi. Powrót w dniu zakończenia usługi z miejsca pobytu do Łosic (parking przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Narutowicza 6) po wykwaterowaniu. Autokar lub bus, którym będą podróżować uczestnicy wyjazdu winien być sprawny technicznie, z klimatyzacją, posiadać ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne. Autokar lub bus winien być dostępny dla uczestników wyjazdu minimum 2 razy w ciągu trwania wyjazdu w celu odbycia wycieczek. C) Wykonawca opłaci taksę klimatyczną za wszystkich uczestników, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka w miejscowości uzdrowiskowej. D) Wykonawca zapewni uczestnikom program kulturalno-oświatowy w postaci: zwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się w pobliżu miejsca położenia ośrodka, zorganizowaniu co najmniej 2 całodziennych wycieczek autokarowych z przewodnikiem, zorganizowaniem min. 2 pieszych wycieczek szlakami górskimi, 2 wyjść na basen, ogniska z pieczeniem kiełbasek z pieczywem i napojami. (Koszty związane z opłatą przewodnika, zakupem biletów i całą organizacją wycieczek pokrywa Wykonawca) Wykonawca ponosi pełnią odpowiedzialność za właściwą realizację usług związanych z przebiegiem usługi Zamawiający zastrzega sobie również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: A) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania wyjazdu przez jego uczestnika,

10 B) Przekazanie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia usługi następujących dokumentów: oryginału list obecności, zawierających: imię i nazwisko oraz podpis uczestnika. dziennik zajęć z przeprowadzonego szkolenia, list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, wyżywienia i cateringu, noclegów oraz list odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, rejestru wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, kserokopii zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, nośnika CD/DVD zawierającego zdjęcia dokumentujące przebieg usługi. ankiet ewaluacyjnych na początku oraz na zakończenie faktury za realizację całego zamówienia. C) W czasie trwania usługi oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy wyjazdu poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu, które otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba uczestników i opiekunów może ulec zmianie i tak: A) Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie lub zwiększenie ilości uczestników o nie więcej niż 1 osobę najpóźniej do 1-go dnia przed umownym terminem rozpoczęcia realizacji usługi, to Zamawiający nie poniesie kosztów umownych świadczeń przewidzianych dla uczestników wyjazdu, których nieobecność została zgłoszona. B) Jeżeli Zamawiający zgłosi zmniejszenie lub zwiększenie ilości uczestników o nie więcej niż w osobę w dniu rozpoczęcia wyjazdu szkoleniowego, to Zamawiający Zapłaci umowną cenę świadczeń przewidzianych dla uczestników wyjazdu, których nieobecność została zgłoszona przez Zamawiającego, za pierwszą dobę w ośrodku. C) Jeżeli Zamawiający nie dokona zgłoszenia zmniejszenia lub zwiększenia ilości uczestników, to Zamawiający zapłaci umowną cenę świadczeń przewidzianych dla uczestników wyjazdu, których nieobecność została zgłoszona przez Zamawiającego, za wszystkie dni trwania wyjazdu.

11 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON :

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP REGON : U M O W A N R.. Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, 38 700 Ustrzyki Dolne NIP: ; REGON: reprezentowanym przez: Magdalenę Wojtasik - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 57022-2011 z dnia 2011-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz integracyjno-rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

gops.271-57/2012 ogłoszenie o przetargu

gops.271-57/2012 ogłoszenie o przetargu gops.271-57/2012 ogłoszenie o przetargu Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Gdów: Turnus rehabilitacyjny Numer ogłoszenia: 426154-2012;

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór) Projekt Czas na aktywność w Gminie Uście Gorlickie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr... (wzór)

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia)

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia) PCPRVI.251.2.2014 Mielec, dn. 02.04.2014r. ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia) W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania turnusów rehabilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA.../POKL/2014. a. z siedzibą w. kod pocztowy: przy ul..., nr NIP, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA.../POKL/2014. a. z siedzibą w. kod pocztowy: przy ul..., nr NIP, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: (WZÓR) Załącznik nr 2 UMOWA.../POKL/2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Żarach przy ul. Artylerzystów 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, 47-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, 47-200 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-kkozle.pl www.biuletyn.abip.pl/pcprkedzierzyn-kozle Kędzierzyn-Koźle: Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego

Umowa na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego - Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy Umowa na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego zawarta w dniu. 2012 roku w Łosicach pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pleszew.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pleszew.info Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pleszew.info Pleszew: Przeprowadzenie dwóch turnusów rehabilitacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z terapią psychospołeczną w ramach projektu Stać Mnie na Więcej w 2011 r

Przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z terapią psychospołeczną w ramach projektu Stać Mnie na Więcej w 2011 r Przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z terapią psychospołeczną w ramach projektu Stać Mnie na Więcej w 2011 r Numer ogłoszenia: 241312-2011; data zamieszczenia: 11.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE 14-DNIOWEGO TURNUSU REHABILITACYJNEGO USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNEGO NAD POLSKIM MORZEM DLA 13 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 4 OPIEKUNÓW, 2 DZIECI ZALEŻNYCH I 1 OPIEKUNA GRUPY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy...reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy...reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, Znak sprawy: PCPR.EFS.38/352/10/2010 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu..... r. w...... pomiędzy.........reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym, a......z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 3a do SIWZ UMOWA Nr../14 dotycząca przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Pleszew: Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 37 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Numer ogłoszenia: 289414-2013; data zamieszczenia: 23.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr../14 dotycząca przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

Obydwie części zamówienia będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obydwie części zamówienia będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Inowrocław, 9 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Do zamówienia udzielanego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 4 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu...07. 2013 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie- Zdrój, dn r. Us RPO ZAPYTANIE OFERTOWE

Jastrzębie- Zdrój, dn r. Us RPO ZAPYTANIE OFERTOWE Us. 262.1.2.2016.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn. 09.05.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu O krok do przodu realizowanego w ramach Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1.

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Projekt SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt S z a n s a n a L e p s z e J u t r o w P o w i e c i e Ł o s i c k i m w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Brzeg, 06.09.2013r. PR-4532-SP-46/2013. tel. (077) 444 13 90 do 92 http://pup.brzeg.sisco.info email: opbr@praca.gov.

SPECYFIKACJA. Brzeg, 06.09.2013r. PR-4532-SP-46/2013. tel. (077) 444 13 90 do 92 http://pup.brzeg.sisco.info email: opbr@praca.gov. Brzeg, 06.09.2013r. PR-4532-SP-46/2013 SPECYFIKACJA W związku z realizacją projektu pn. STAŁA PRACA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1., prosi o złożenie ofert cenowych na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę. Lublin, dnia 15-06-2011 r.

Zapytanie o cenę. Lublin, dnia 15-06-2011 r. FUNDACJA FUGA MUNDI ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin tel. (81) 534-26-01 fax (81) 534-83-76 http://www.ffm.pl e-mail: ffm@ffm.pl NIP 712-19-31-563, P 430660077, EKD 9133,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia usługi: turnus rehabilitacyjny

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia usługi: turnus rehabilitacyjny Sztum, 31.10.2016 r. Znak sprawy 7139/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia usługi: turnus rehabilitacyjny w ramach projektu pn. Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wycieczek integracyjnych ogółem dla 93 osób (50+43) oraz wyjazdowego seminarium z poradnictwem rodzinnym dla 18 osób

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12A,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12A, Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 316628-2013 z dnia 2013-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 14-dniowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r. ZP/UR/86/2015 Załącznik nr 1.1. do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo integracyjnego w Łazach w Gninie Mielno nad Morzem Bałtyckim dla studentów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR PCPR/K/EB/EFS/38/352/01/2012

WZÓR UMOWY UMOWA NR PCPR/K/EB/EFS/38/352/01/2012 WZÓR UMOWY UMOWA NR PCPR/K/EB/EFS/38/352/01/2012 Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Parczewie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, 21-200 Parczew, ul. Szpitalna 2A, NIP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 8 dniowego (7 noclegów) turnusu rekreacyjnosportowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 8 dniowego (7 noclegów) turnusu rekreacyjnosportowego Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 8 dniowego (7 noclegów) turnusu rekreacyjnosportowego z elementami rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 161682-2014; data zamieszczenia: 14.05.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 161682-2014; data zamieszczenia: 14.05.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 154190-2014 z dnia 2014-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrołęka Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Legionowo: Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!/

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Hrubieszowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr../14 dotycząca przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 233640-2014 z dnia 2014-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Mazowiecki Miejsce realizacji: nad morzem polskim, woj. pomorskie. Termin realizacji: 19.09.2014r-

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr.../2013

Wzór umowy nr.../2013 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak:zd.253.4.2013 Wzór umowy nr.../2013 W dniu... 2013 r w Legionowie, pomiędzy z siedzibą przy...posiadającym NIP..., REGON..., reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr PCPR.EFS.4601.2014 zawarta w dniu. 2014 r. w Hrubieszowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT

Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT Typy schorzeń: z chorobami neurologicznymi z chorobami układu pokarmowego z chorobą psychiczną z cukrzycą ze schorzeniami przemiany materii z dysfunkcją narządu

Bardziej szczegółowo

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012

ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 ZP/30/U/MOPS/12 Czeladź 29.11.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu psychologicznodoradczego, specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.pl (zakładka BIP) Ostróda: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wyjazdowych całodobowych turnusów rehabilitacyjnych z programem aktywizacji zawodowej (doradztwem zawodowym) ogółem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ projekt

Umowa nr.../ projekt Umowa nr.../ 2012 - projekt Załącznik nr 6 zawarta w dniu 2012 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10 Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi SEKCJA Ogłoszenie I: ZAMAWIAJĄCY dotyczy: zamówienia publicznego. I. mazowieckie, 1) Adres NAZWA strony I tel. ADRES: internetowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą Zorganizowanie turnusu

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. 3. Uczestnicy posiadają dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanym dalej PFRON.

UMOWA PROJEKT. 3. Uczestnicy posiadają dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwanym dalej PFRON. PCPR.2013 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA PROJEKT W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: 1. Teresę Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.wroclaw.bip-e.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.wroclaw.bip-e. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.wroclaw.bip-e.pl/pcpr/przetargi Wrocław: Usługa polegająca na zorganizowaniu turnusu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl UMOWA Nr../13 Zał. Nr 3 do SIWZ dotycząca przeprowadzenia Warsztatów

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 24 lipiec 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Wyjazdowy zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych połączonych z warsztatami kompetencji

Bardziej szczegółowo

Sarbinowo Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA BRYZA

Sarbinowo Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA BRYZA Sarbinowo Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA BRYZA Typy schorzeń z chorobą psychiczną z cukrzycą z dysfunkcją narządu ruchu łącznie z osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich z dysfunkcją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 08.03.2012 r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 08.03.2012 r. Zielona Góra, 08.03.2012 r. CPR.IX.3221.2.2012 Zapytanie ofertowe W związku z planowanym wydatkiem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 wzór umowy Umowa na zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym

Załącznik nr 10 wzór umowy Umowa na zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym Załącznik nr 10 wzór umowy Umowa na zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym zawarta w dniu.. roku w Łosicach pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Dębica, dn.16.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Dębica, dn.16.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ KRS 000000 88 43 Ul. Kolejowa 30 A, 39-200 Dębica tel./fax : 14 681 16 14 email: radosc@radosc.debica.pl www.radosc.debica.pl Dębica,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i nazwisko... Adres zamieszkania*..... urodzenia...telefon. Planowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

TURNUSY Z DOFINANSOWANIEM PFRON

TURNUSY Z DOFINANSOWANIEM PFRON Centrum Rehabilitacji Rolników Sasanka w Świnoujściu położone jest w cichej i spokojnej części miasta Świnoujścia w dzielnicy uzdrowiskowej. Baza noclegowa, zabiegowa, basen oraz jadalnia usytuowane są

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny KOSMOS OD/02/0001/13. dolnośląskie 3. Telefon: kierunkowy nr (1) nr (2)

Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny KOSMOS OD/02/0001/13. dolnośląskie 3. Telefon: kierunkowy nr (1) nr (2) WNIOSEK załącznik nr 2 o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY - Załącznik Nr 7

WZÓR UMOWY - Załącznik Nr 7 WZÓR UMOWY - Załącznik Nr 7 zawarta w dniu - -2014 r. w Parczewie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, 21-200 Parczew, ul. Szpitalna 2A, NIP 539-13-48-507, REGON 030239640 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

Projekt SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ I KURS SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 2 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Krynica SOPLICOWO. TURNUSY REHABILITACYJNE m

Krynica SOPLICOWO. TURNUSY REHABILITACYJNE m tel.: (12) 411-08-01 tel. kom: 667-418-677 Email: biuro@turnusy-krakow.pl ul. Rondo Mogilskie 1, pokój 123b, 31-516 Kraków Krynica SOPLICOWO TURNUSY REHABILITACYJNE m Turnusy 2019 cena 10.04-24.04 1599

Bardziej szczegółowo

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. Nr 230, poz.1694 z póz.zm.).

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. Nr 230, poz.1694 z póz.zm.). AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12 a 59-400 Jawor Jawor, dnia 13 czerwca 2011 r. Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16

Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Czeladź, dnia 13.01.2016 r. NP/ 22 / U /SP7/16 Zaproszenie do składania ofert na: zorganizowanie kolonii śródrocznej tzw. zielonej szkoły" dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: )

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: ) Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: 109613-2008) Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Wołoska 137 02-507 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza.

Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Dom wczasowy - duży i nowoczesny budynek o dobrym standardzie i doskonałej lokalizacji, przy promenadzie i w bezpośredniej bliskości morza. Pokoje: 2, 3, 4 osobowe z łazienką, TV, radio. Wyżywienie: 2

Bardziej szczegółowo

Turnusy rehabilitacyjne w Kołobrzegu w ośrodku OLIWIA. Turnusy osobowy 2 os. z balkonem 3 osobowy

Turnusy rehabilitacyjne w Kołobrzegu w ośrodku OLIWIA. Turnusy osobowy 2 os. z balkonem 3 osobowy Kołobrzeg OLIWIA Turnusy rehabilitacyjne w Kołobrzegu w ośrodku OLIWIA Turnusy 2019 2 osobowy 2 os. z balkonem 3 osobowy 05.04 19.06 1290 1390 1250 12.04 25.04 1290 1390 1250 19.04-02.05 1540 PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG POBYTOWYCH

CENNIK USŁUG POBYTOWYCH 2018 CENNIK USŁUG POBYTOWYCH OFERTA DETALICZNA INWESTYCJA PAŹDZIERNIK 2017 MAJ 2018 NOCLEGI WCZASY REKREACYJNE WCZASY LECZNICZE TURNUSY REHABILITACYJNE Drodzy Państwo! Nasz Ośrodek w Dźwirzynie zmienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej Otwock, ul. Sosnowa 4 ZAPYTANIE OFETOWE NR 7/2012

Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej Otwock, ul. Sosnowa 4 ZAPYTANIE OFETOWE NR 7/2012 Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej 05-400 Otwock, ul. Sosnowa 4 ZAPYTANIE OFETOWE NR 7/2012 Otwock, dnia 19.11.2012 r. W związku z realizacją projektu Uwierz w siebie Ty tez potrafisz współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

turnusy rehabilitacyjne 2019

turnusy rehabilitacyjne 2019 tel.: (12) 411-08-01 tel. kom: 667-418-677 Email: biuro@turnusy-krakow.pl ul. Rondo Mogilskie 1, pokój 123b, 31-516 Kraków Jarnołtówek ZIEMOWIT turnusy rehabilitacyjne 2019 Turnusy 2019 pok. 2 os. 30.03-13.04

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wł. Jagiełły 4,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM REHABILITACJI I WYPOCZYNKU Sophia Bryza ul. Plażowa 4; Sarbinowo

CENTRUM REHABILITACJI I WYPOCZYNKU Sophia Bryza ul. Plażowa 4; Sarbinowo CENTRUM REHABILITACJI I WYPOCZYNKU Sophia Bryza ul. Plażowa 4; 76-034 Sarbinowo 094-316-57-27 sophiabryza@ta.pl 14 dniowy turnus rehabilitacyjny (usprawniająco rekreacyjny) 2016 rok. L.P. TERMIN 2016 ROK

Bardziej szczegółowo

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół S-3.431.10.3.2013.MR-K Protokół z kontroli przeprowadzonej w Koszalińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Armii Krajowej 3a - organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska Starachowice: Organizacja stacjonarnego turnusu rehabilitacyjno - usprawniającego oraz wyjazdu szkoleniowo - doradczego z zajęciami z zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Przygotowanie osób

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Polańczyk Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL

Polańczyk Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL Polańczyk Sanatorium Uzdrowiskowe DEDAL Profile lecznicze: z chorobami neurologicznymi z dysfunkcją narządu ruchu w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze schorzeniami układu krążenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nie więcej niż 10 km (w linii drogowej- mierzona wg przeglądarki Google maps 3) Standard ośrodka: ZP/UR/113/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Opis wymagań wobec ośrodka 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu ośrodka w terminie 07-14.09.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Dogonić marzenia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dogonić marzenia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 272524-2012 z dnia 2012-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Koło Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu 7-dniowego Obozu Aktywnej Integracji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl UMOWA Nr../13 Zał. Nr 3c do SIWZ dotycząca przeprowadzenia Warsztatów

Bardziej szczegółowo

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca

samorząd województwa Wniosek złożono w... w dniu... Nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto w dniu... CZĘŚĆ A - wypełnia wnioskodawca Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorząd województwa

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*... ...

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*... ... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym.

Zapytanie ofertowe. 5. Warunki pobytu: Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym. Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dotyczy zorganizowanie i przeprowadzenie usługi - dwóch wyjazdowych, całodobowych turnusów rehabilitacyjnych z programem aktywizacji zawodowej (warsztatami z doradztwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM REHABILITACJI I WYPOCZYNKU Sophia Bryza ul. Plażowa 4; Sarbinowo

CENTRUM REHABILITACJI I WYPOCZYNKU Sophia Bryza ul. Plażowa 4; Sarbinowo CENTRUM REHABILITACJI I WYPOCZYNKU Sophia Bryza ul. Plażowa 4; 76-034 Sarbinowo 094-316-57-27 sophiabryza@ta.pl 14 dniowy turnus rehabilitacyjny (usprawniająco rekreacyjny) 2016 rok. L.P. TERMIN 2016 ROK

Bardziej szczegółowo

.2016r. w Rybniku, pomiędzy:

.2016r. w Rybniku, pomiędzy: UMOWA NR ZPSL/EFS/2016 zawarta w dniu.2016r. w Rybniku, pomiędzy: Miastem Rybnik Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Kajzerek, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo