WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW"

Transkrypt

1 WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak zasada ustrjwa Unii Eurpejskiej prf. dr hab. Anna Wyrzumska 1. Wertykalny pdział kmpetencji pdstawwy element prządku knstytucyjneg UE 2. Zasada przyznania kmpetencji Unii (art. 3 TUE tylk gólne wskazanie, dalsze rzdziały i TFUE) 3. Jeśli UE ma kmpetencje, PCz nie mgą działać sprzecznie (22/70 Kmisja przeciwk Radzie (ERTA)) 4. Wyknywanie kmpetencji pdlega zasadm pmcniczści i prprcjnalnści 5. Kmpetencje nieprzyznane UE w Traktatach należą d państw człnkwskich Kmpetencje nie są dzielne według dziedzin, lecz graniczne funkcyjnie tym c jest niezbędne d siągnięcia celów i wypełnienia zadań. 6. Rdzaje kmpetencji UE 6.1. Kmpetencje wyłączne jedynie Unia mże stanwić praw raz przyjmwać akty prawnie wiążące, natmiast Państwa Człnkwskie mgą t czynić wyłącznie z upważnienia Unii lub w celu wyknania aktów Unii (art. 2 ust. 1 TFUE) Artykuł 3 TFUE 1. Unia ma wyłączne kmpetencje w następujących dziedzinach: a) unia celna; b) ustanawianie reguł knkurencji niezbędnych d funkcjnwania rynku wewnętrzneg; c) plityka pieniężna w dniesieniu d Państw Człnkwskich, których walutą jest eur; d) zachwanie mrskich zasbów bilgicznych w ramach wspólnej plityki rybłówstwa; e) wspólna plityka handlwa. 2. Unia ma także wyłączną kmpetencję d zawierania umów międzynardwych, jeżeli ich zawarcie zstał przewidziane w akcie ustawdawczym Unii lub jest niezbędne d umżliwienia Unii wyknywania jej wewnętrznych kmpetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie mże wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.

2 6.2. Kmpetencje dzielne Unia i Państwa Człnkwskie mgą stanwić praw i przyjmwać akty prawnie wiążące w tej dziedzinie. Państwa Człnkwskie wyknują swją kmpetencję w zakresie, w jakim Unia nie wyknała swjej kmpetencji. Państwa Człnkwskie pnwnie wyknują swją kmpetencję w zakresie, w jakim Unia pstanwiła zaprzestać wyknywania swjej kmpetencji. (art. 2 ust. 2 TFUE) Artykuł 4 TFUE 1. Unia dzieli kmpetencje z Państwami Człnkwskimi, jeżeli Traktaty przyznają jej kmpetencje, które nie dtyczą dziedzin kreślnych w artykułach 3 i Kmpetencje dzielne między Unią a Państwami Człnkwskimi stsują się d następujących głównych dziedzin: a) rynek wewnętrzny; b) plityka spłeczna w dniesieniu d aspektów kreślnych w niniejszym Traktacie; c) spójnść gspdarcza, spłeczna i terytrialna; d) rlnictw i rybłówstw, z wyłączeniem zachwania mrskich zasbów bilgicznych; e) śrdwisk naturalne; f) chrna knsumentów; g) transprt; h) sieci transeurpejskie; i) energia; j) przestrzeń wlnści, bezpieczeństwa i sprawiedliwści; k) wspólne prblemy bezpieczeństwa w zakresie zdrwia publiczneg w dniesieniu d aspektów kreślnych w niniejszym Traktacie. 3. W dziedzinach badań, rzwju technlgiczneg i przestrzeni ksmicznej Unia ma kmpetencje d prwadzenia działań, w szczególnści d kreślania i realizacji prgramów, jednakże wyknywanie tych kmpetencji nie mże dprwadzić d uniemżliwienia Państwm Człnkwskim wyknywania ich kmpetencji. 4. W dziedzinach współpracy na rzecz rzwju i pmcy humanitarnej Unia ma kmpetencje d prwadzenia działań i wspólnej plityki, jednakże wyknywanie tych kmpetencji nie mże dprwadzić d uniemżliwienia Państwm Człnkwskim wyknywania ich kmpetencji Kmpetencje krdynacyjne i inne Artykuł 2 TFUE cd. 3. Państwa Człnkwskie krdynują swje plityki gspdarcze i zatrudnienia na zasadach przewidzianych w niniejszym Traktacie, d których kreślenia Unia ma kmpetencję. 4. Zgdnie z pstanwieniami Traktatu Unii Eurpejskiej Unia ma kmpetencję w zakresie kreślania i realizwania wspólnej plityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym stpniweg kreślania wspólnej plityki brnnej. 5. W niektórych dziedzinach i na warunkach przewidzianych w Traktatach, Unia ma kmpetencję w zakresie prwadzenia działań w celu wspierania, krdynwania lub uzupełniania działań Państw Człnkwskich, nie zastępując jednak ich kmpetencji w tych dziedzinach. Prawnie wiążące akty Unii przyjęte na pdstawie pstanwień Traktatów dnszących się d tych dziedzin nie mgą prwadzić d harmnizacji przepisów ustawwych i wyknawczych Państw Człnkwskich. 6. Zakres i warunki wyknywania kmpetencji Unii kreślają pstanwienia Traktatów dnszące się d każdej dziedziny.

3 Artykuł 6 TFUE Unia ma kmpetencje d prwadzenia działań mających na celu wspieranie, krdynwanie lub uzupełnianie działań Państw Człnkwskich. D dziedzin takich działań wymiarze eurpejskim należą: a) chrna i pprawa zdrwia ludzkieg; b) przemysł; c) kultura; d) turystyka; e) edukacja, kształcenie zawdwe, młdzież i sprt; f) chrna ludnści; g) współpraca administracyjna. 7. Sprawy należące d kmpetencji państw człnkwskich wprwadzanie niektórych graniczeń w swbdnym przepływie kapitału i płatnści (zwłaszcza pdatkwych) stswanie śrdków dla utrzymania prawa i prządku raz zabezpieczenia bezpieczeństwa wewnętrzneg w sferze wiz, azylu, imigracji i plityk związanych ze swbdnym przepływem sób treści nauczania, rganizacja systemów edukacyjnych raz ich różnrdnść kulturalna i językwa regulacja reżimów własnści prdukcja i handel brnią, amunicją i materiałami wjennymi Kmpetencje wyłączne PCz muszą być wyknywane w granicach pszanwania prawa Unii (zwłaszcza zasady niedyskryminacji, prprcjnalnści, pszanwania swbód rynku wewnętrzneg) Zasada pierwszeństwa prawa Unii jeśli praw Unii wyczerpując reguluje daną dziedzinę, regulacja krajwa jest niedpuszczalna!!! 8. Rzszerzanie kmpetencji UE zmiana Traktatów kmpetencje drzumiane istnienie daneg celu lub funkcji implikuje istnienie wszelkich kmpetencji w spsób rzsądny kniecznych d jeg siągnięcia/ C-176/03 Kmisja przeciwk Rada art. 83 TFUE dyrektywy kreślające nrmy minimalne przestępstwa, kary kmpetencje gólne/ddatkwe/uzupełniające zbliżanie prawa PCz art. 114 i 115 TFUE (knsultacja z Kmitetem Eknmiczn-Spłecznym) art. 115 TFUE/ art. 94 TWE dyrektywy, które mają bezpśredni wpływ na ustanwienie lub funkcjnwanie rynku wewnętrzneg/ jednmyślnść w R art. 114 TFUE/ 95 TWE śrdki, które mają na celu ustanwienie i funkcjnwanie rynku wewnętrzneg/kwalifikwana większść głsów/ art. 352 TFUE / gdy Traktat nie przewiduje kmpetencji Artykuł 352 TFUE (dawny artykuł 308 TWE) 1. Jeżeli działanie Unii każe się niezbędne d siągnięcia, w ramach plityk kreślnych w Traktatach, jedneg z celów, których mwa w Traktatach, a Traktaty nie przewidziały uprawnień d działania wymaganeg w tym celu, Rada, stanwiąc jednmyślnie na wnisek Kmisji i p uzyskaniu zgdy Parlamentu Eurpejskieg, przyjmuje stswne przepisy. Jeżeli przepisy te są przyjmwane przez Radę zgdnie ze specjalną prcedurą ustawdawczą, stanwi na również jednmyślnie na wnisek Kmisji i p uzyskaniu zgdy Parlamentu Eurpejskieg.

4 2. W ramach prcedury kntrli stswania zasady pmcniczści kreślnej w artykule 5 ustęp 3 Traktatu Unii Eurpejskiej Kmisja zwraca uwagę parlamentów nardwych na wniski, których pdstawą jest niniejszy artykuł. 3. Śrdki, których pdstawą jest niniejszy artykuł, nie mgą prwadzić d harmnizacji przepisów ustawwych i wyknawczych Państw Człnkwskich, jeżeli Traktaty wykluczają taką harmnizację. 4. Niniejszy artykuł nie mże służyć jak pdstawa d siągania celów związanych ze wspólną plityką zagraniczną i bezpieczeństwa, a wszelkie akty przyjęte zgdnie z niniejszym artykułem przestrzegają granic kreślnych w artykule 40 akapit drugi Traktatu Unii Eurpejskiej. 9. Ograniczanie kmpetencji UE Zasady pmcniczści i prprcjnalnści 9.1. Zasada pmcniczści d Traktatu z Lizbny Zasada pmcniczści Kt pwinien pdjąć działanie? Artykuł 5 ust. 3 TUE Zgdnie z zasadą pmcniczści, w dziedzinach, które nie należą d jej wyłącznej kmpetencji, Unia pdejmuje działania tylk wówczas i tylk w takim zakresie, w jakim cele zamierzneg działania nie mgą zstać siągnięte w spsób wystarczający przez Państwa Człnkwskie, zarówn na pzimie centralnym, jak i reginalnym raz lkalnym [nwy element Traktat z Lizbny], i jeśli ze względu na rzmiary lub skutki prpnwaneg działania mżliwe jest lepsze ich siągnięcie na pzimie Unii. Wprwadzna Traktatem z Maastricht z 1992 r. jak gólna zasada mająca zastswanie d we wszystkich bszarach działania UE, które nie stanwią jej wyłącznych kmpetencji / wcześniej JAE z 1986 r. w chrnie śrdwiska Przumienie międzyinstytucjnalne w sprawie zasady pmcniczści z 1993r. Prtkół w sprawie stswania zasad pmcniczści i prprcjnalnści dłączny d Traktatu Amsterdamskieg (wcześniej knkluzje Rady Eurpejskiej Birmingham z 16 października 1992 r., Edinburgh z 11 i 12 grudnia 1992 r.) Obwiązek wszystkich instytucji przestrzegania zasady pmcniczści Pierwszplanwa dpwiedzialnść Kmisji knsultacje etap przedlegislacyjny, uzasadnienie wnisku Parlament Eurpejski i Rada w szczególnści gdy wprwadzają pprawki/ uzasadnienie Kmitet Eknmiczn-Spłeczny i Kmitet Reginów pinia fakultatywna/ na wnisek instytucji, z własnej inicjatywy Kmisja przedstawia rczne sprawzdanie dtyczące stswania art. 5 TWE Radzie Eurpejskiej, Parlamentwi Eurpejskiemu, Radzie, Kmitetwi Eknmiczn-Spłecznemu raz Kmitetwi Reginów Kntrla Trybunału Sprawiedliwści skarga stwierdzenie nieważnści aktu prawneg UE C-376/98 Niemcy przeciwk PE i R (dyrektywa dt. reklamy wyrbów tytniwych) C-491/01 sprawa drugiej dyrektywy tytniwej (British American Tbacc) C-58/08 Vdafne ( raming w publicznych sieciach telefnii ruchmej wewnątrz WE, ustalenie maksymalneg pzimu cen) C-176/09 Luksemburg przeciwk Parlamentwi i Kmisji (płaty ltniskwe).

5 Dpełnina zasadą prprcjnalnści Jaką frmę i jaki charakter pwinn przyjąć działanie UE? Artykuł 5 ust. 4 TUE Zgdnie z zasadą prprcjnalnści zakres i frma działania Unii nie wykraczają pza t, c jest knieczne d siągnięcia celów Traktatów. Instytucje Unii stsują zasadę prprcjnalnści zgdnie z Prtkłem w sprawie stswania zasad pmcniczści i prprcjnalnści. rezultaty niesatysfakcjnujące Deklaracja z Laeken 2001 r. Traktat ustanawiający knstytucję dla Eurpy Traktat z Lizbny Traktat z Lizbny wzmacnia terytrialny wymiar UE, dnsząc się d zasady samrządnści, wprwadzając cel spójnści terytrialnej i uwzględniając wymiar lkalny i reginalny w przestrzeganiu zasady pmcniczści Zmiany w zakresie stswania zasad pmcniczści i prprcjnalnści nwa definicja zasady pmcniczści uwzględnia p raz pierwszy wymiar lkalny i reginalny/ p raz pierwszy włącza w prces Kmitet Reginów i władze lkalne i samrządwe mnitrwanie pmcniczści zmieniny Prtkół - szczegółwy wymóg, aby wszystkie prjekty aktów ustawdawczych zawierały stwierdzenie umżliwiające cenę ich zgdnści z zasadami pmcniczści i prprcjnalnści/ wskaźniki jakściwe i ilściwe / nacisk aspekty prceduralne praw parlamentów nardwych d uzasadninej pinii - system wczesneg strzegania/ na etapie przedlegislacyjnym/: żółta kartka Art. 7 Prtkłu w sprawie stswania zasady pmcniczści i prprcjnalnści ( ) 2. W przypadku gdy uzasadnine pinie niezgdnści prjektu aktu ustawdawczeg z zasadą pmcniczści stanwią c najmniej jedną trzecią głsów przyznanych parlamentm nardwym zgdnie z ustępem 1 akapit drugi, prjekt zstaje pddany pnwnej analizie. Próg ten wynsi jedną czwartą w przypadku prjektu aktu ustawdawczeg dtycząceg przestrzeni wlnści, bezpieczeństwa i sprawiedliwści, przedłżneg na pdstawie artykułu 76 Traktatu funkcjnwaniu Unii Eurpejskiej. P pnwnej analizie, Kmisja lub, w stswnym przypadku, grupa Państw Człnkwskich, Parlament Eurpejski, Trybunał Sprawiedliwści, Eurpejski Bank Centralny lub Eurpejski Bank Inwestycyjny, jeżeli prjekt aktu ustawdawczeg pchdzi d nich, mgą pstanwić pdtrzymaniu, zmianie lub wycfaniu prjektu. Decyzja ta musi być uzasadnina. pmarańczwa kartki Art. 7 ust. 3: Pnadt, jeżeli w ramach zwykłej prcedury ustawdawczej uzasadnine pinie niezgdnści wnisku dtycząceg aktu ustawdawczeg z zasadą pmcniczści stanwią c najmniej zwykłą większść głsów przyznanych

6 parlamentm nardwym zgdnie z ustępem 1 akapit drugi, wnisek zstaje pddany pnwnej analizie. P pnwnej analizie Kmisja mże pstanwić pdtrzymaniu, zmianie lub wycfaniu wnisku. Jeżeli Kmisja pstanwi pdtrzymać wnisek, pwinna przedstawić uzasadniną pinię kreślającą przyczyny, dla których uważa, że wnisek ten jest zgdny z zasadą pmcniczści. Wspmniana uzasadnina pinia, a także uzasadnine pinie parlamentów nardwych, pwinny zstać przekazane prawdawcy Unii w celu ich wzięcia pd uwagę w ramach prcedury ustawdawczej: a) przed zakńczeniem pierwszeg czytania prawdawca (Parlament Eurpejski i Rada) rzważa zgdnść wnisku ustawdawczeg z zasadą pmcniczści, birąc w szczególnści pd uwagę pwdy pdane i pdzielane przez większść parlamentów nardwych, jak również uzasadniną pinię Kmisji; b) jeżeli większścią głsów wynszącą 55 % człnków Rady lub większścią głsów ddanych w Parlamencie Eurpejskim prawdawca stwierdzi, że jeg zdaniem wnisek nie jest zgdny z zasadą pmcniczści, wnisek ustawdawczy nie będzie dalej analizwany. skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawdawczy zasady pmcniczści (na nieważnść): PCz w imieniu parlamentu nardweg lub jeg izby Kmitet Reginów/ jeśli akty wymagały jeg knsultacji Artykuł 8 Prtkłu: Trybunał Sprawiedliwści Unii Eurpejskiej jest właściwy d rzekania w zakresie skarg w sprawie naruszenia przez akt ustawdawczy zasady pmcniczści wniesinych przez Państw Człnkwskie zgdnie z zasadami kreślnymi w artykule 263 Traktatu funkcjnwaniu Unii Eurpejskiej lub przekazanych przez nie zgdnie z jeg prządkiem prawnym w imieniu jeg parlamentu nardweg lub izby teg parlamentu. Zgdnie z zasadami kreślnymi w tym samym artykule skargi takie mgą być również wnszne przez Kmitet Reginów w dniesieniu d aktów prawdawczych, d których przyjęcia Traktat funkcjnwaniu Unii Eurpejskiej wymaga jeg knsultacji. 10. Wymiar lkalny i reginalny w przestrzeganiu zasad pmcniczści i prprcjnalnści pdejście parte na wielpzimwym sprawwaniu rządów w przypadkach przewidzianych w Traktatach bwiązkwa knsultacja z Kmitetem Reginów dla Kmisji, Parlamentu Eurpejskieg/ d Traktatu z Lizbny/ i Rady mnitrwanie zasady pmcniczści przez Kmitet Reginów wyraża się: w jeg piniach/ zmiana regulaminu Kmitetu Reginów, skuteczny d 2010 r./ dstswanie d Traktatu z Lizbny we wszystkich piniach dnsi się d zasad pmcniczści i prprcjnalnści w działaniach Sieci Mnitrującej Stswanie Zasady Pmcniczści pprzez uwagi wnszne w ramach mechanizmu kntrli zasady pmcniczści przez parlamenty reginalne psiadające uprawnienia prawdawcze d parlamentów nardwych (wyzwaniem termin śmiu tygdni), kilka parlamentów reginalnych zaczęł przesyłać swje pinie w sprawie pmcniczści bezpśredni d Kmisji, d celów infrmacyjnych nwe bwiązki Kmisji/ TL: zasięgania pinii samrządów reginalnych i lkalnych raz ich stwarzyszeń w całej UE już na etapie pprzedzającym prces legislacyjny/ plan działania, cena skutków, uzasadnienie/ Kmitet Reginów, jak rgan reprezentujący samrządy lkalne i reginalne, jest zaangażwany w tę prcedurę

7 pnwneg zasięgnięcia pinii Kmitetu Reginów p przedstawieniu wnisku legislacyjneg, jeżeli wnisek ten dtyczy jedneg z bszarów plityki mających bezpśredni wpływ na samrządy lkalne i reginalne Prtkół współpracy między Kmisją a Kmitetem Reginów (2012/C 102/02) Sieć Mnitrwania Przestrzegania Zasady Pmcniczści d 2007/ interaktywna strna wymiana infrmacji pmc w pracwaniu ceny skutków/ Rada s. Ocen Skutków rczne sprawzdanie Kmitetu Reginów nt. stswania zasady pmcniczści jak wkład sprawzdania Kmisji 11. Praktyka 2009 Sieć 111 partnerów dwie knsultacje przed ceną skutków/ zmniejszenie nierównści zdrwtnych, przegląd dyrektywy w sprawie wdy pitnej d 2006 r. dialg plityczny parlamenty nardwe nwe wniski są im przedkładane, d 1 grudnia 2009 r. wykrzystywany równlegle dla celów mechanizmu kntrli zgdnści z zasadą subsydiarnści prjekty 211 pinii, w tym 34 dtyczące zasady pmcniczści; 5 wnisków więcej niż jedna pinia, plski parlament - 6 pinii d 4 wnisków Sieć 113 partnerów, 5 ukierunkwanych knsultacji Pierwsze sprawzdanie Kmitetu Reginów Wniski, które wzbudziły wątpliwści np. Pracwnicy seznwi System gwarantwania depzytów Dystrybucja żywnści wśród sób najbardziej ptrzebujących Rzprządzenie w sprawie wsparcia rzwju bszarów wiejskich przez EFRROW i ustanwienie wspólnych zasad dla systemów wsparcia bezpśrednieg dla rlników Uprawa rganizmów zmdyfikwanych genetycznie (GMO) Jednlity eurpejski bszar klejwy Prawa pasażerów w transprcie autbuswym i autkarwym Śrdki służące zapewnieniu bezpieczeństwa dstaw gazu 2011 Kmitet Reginów Sieć 134 partnerów ukierunkwane knsultacje w sprawie 5 wnisków Kmisji (instrument Łącząc Eurpę, graniczenie frmalnści administracyjnych w stsunku d bywateli, przegląd plityki UE dtyczącej jakści pwietrza i emisji, efektywnść energetyczna raz integracja Rmów) Rada ds. Oceny Skutków - zalecenia w 43 % pinii Parlamenty nardwe

8 64 uzasadnine pinie d 28 wnisków/ wzrst 75% w stsunku d 2010 r., t jest 10 % pinii trzymywanych w ramach dialgu plityczneg (622), większść dtyczyła wnisków w sprawie pdatkwania, rlnictwa, rynku wewnętrzneg raz sprawiedliwści Największa liczba uzasadninych pinii: Wspólna sknslidwana pdstawa pdatkwania sób prawnych (9) Tymczaswe przywrócenia w wyjątkwych klicznściach kntrli granicznej na granicach wewnętrznych (6) Wspólne eurpejskie przepisy dtyczące sprzedaży (5) Rzprządzenie jednlitej wspólnej rganizacji rynku (5) najbardziej aktywne: szwedzki Riksdag, luksemburska Chambre des Députés (niższa izba) raz plski Sejm i Senat frma i jakść pinii krytykwana w sprawzdaniu Kmisji

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej Praw ustrjwe Unii Eurpejskiej Rk akademicki 2012/2013 Dr hab. Nina Półtrak Wykład 1 Rzwój integracji eurpejskiej. Plska w UE.. 2 Wykład 2 Pjęcie UE i jej struktura. Wartści i cele UE. Zasady ustrjwe UE.6

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

EUNUiPPE/11/133 23 stycznia 2012 r.

EUNUiPPE/11/133 23 stycznia 2012 r. EUNUiPPE/11/133 23 stycznia 2012 r. EUNUiPPE Prgram prac na 2012 r. 1/22 Spis treści 1. Wprwadzenie... 4 2. Plityka... 6 2.1. Wypłacalnść II... 6 2.1.1. Wycena aktywów i zbwiązań, w tym rezerw technicznubezpieczeniwych...

Bardziej szczegółowo

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Legal Alert Praw Gelgiczne i Górnicze Warszawa 10 czerwca 2014 RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Streszczenie głównych prpzycji legislacyjnych zawartych w Prjekcie, ważnych dla przedsiębirców Autrzy: Magdalena Mitas,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Konsultacja w sprawie przyszłości europejskiego prawa spółek

Konsultacja w sprawie przyszłości europejskiego prawa spółek KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrzneg i Usług KAPITAŁ I PRZEDSIĘBIORSTWA Ład krpracyjny, dpwiedzialnść spłeczna Knsultacja w sprawie przyszłści eurpejskieg prawa spółek 1 Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry Pdsumwanie Strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk MasterPlanu dla Zamawiający: Krajwy Zarząd Gspdarki Wdnej ul. Grzybwska 80/82 00-844 Warszawa Jednstka prjektująca: Dyrektr Techniczny Dradztw Infrastrukturalne

Bardziej szczegółowo

SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄŻĄCYCH NA NIEJ Z MOCY TRAKTATÓW I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ZOBOWIĄZAŃ CIĄŻĄCYCH NA NIEJ Z MOCY TRAKTATÓW I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ul. Siedmigrdzka 5 lk. 51 02/09/ACh/2014 Warszawa, 30 września 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna Sprawy Wewnętrzne Eurpean Cmmissin DG Hme Affairs B-1049 Brussels SKARGA W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r.

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r. Rafał Stępniewski B2B Cnsulting Sp. z.. 6 sierpień 2013 r. Dane sbwe Zbiór danych sbwych (struktura) Przetwarzanie danych sbwych: zbieranie, utrwalanie, przechwywanie, pracwywanie, zmienianie, udstępnianie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 13 luteg 2017 r. (OR. en) 6234/17 OJ CRP2 6 COMIX 110 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: Data: 15 luteg 2017 r. Gdzina: 10.00 Miejsce: 2616. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ksse.cm.pl Katwice: Opracwanie dkumentacji prjektwej budwlanej i wyknawczej, uzyskanie właściwych

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Krosno Odrzańskie: Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo

Krosno Odrzańskie: Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo Krsn Odrzańskie: Dstawa kmputerów przenśnych w ramach prjektu Internet w dmu, Internet w szkle - szansą na rzwój wyklucznych cyfrw mieszkańców gminy Krsn Odrzańskie, finanswaneg w ramach działania 8.3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

I. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne użytkowanie, użyczenie

I. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne użytkowanie, użyczenie PROCEDURY WŁADANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM W ADMINISTRACJI REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE I. Grunty pkryte wdami pwierzchniwymi płynącymi w rzumieniu ustawy Praw wdne użytkwanie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Eurpejskiej Bruksela, 14 luteg 2017 r. (OR. en) 6234/1/17 REV 1 OJ CRP2 6 COMIX 110 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dtyczy: Data: 15 luteg 2017 r. Gdzina: 10.00 Miejsce: 2616. psiedzenie KOMITETU STAŁYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 Katwice: Usługa pracwania merytryczneg, graficzneg, wydruku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ) GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DLA ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UL. MICKIEWICZA 7 (34 220) MAKÓW PODHALAŃSKI. Numer głszenia: 397484-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Podział głosów w Unii Europejskiej. Karol Foremniak

Podział głosów w Unii Europejskiej. Karol Foremniak Pdział głsów w Unii Eurpejskiej Karl Fremniak 155423 Głównym rganem w który pdejmuje decyzje w unii jest Rada eurpejska. Większść kwalifikwana w Radzie Rzkład głsów waŝnych Państw d 31 X 2004 d 1 XI 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katwice: Dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.grabonog.pl;/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.grabonog.pl;/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.grabng.pl;/ Piaski: WYKONANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W WYNAJĘTYCH POMIESZCZENIACH KUCHNI Z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 1 Przedmit pracwania finanswany jest ze śrdków: WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Opracwanie: Zespół autrów pd kierwnictwem dr Wjciecha Rgali mgr inż. Aneta Lchn (redaktr widący) mgr Wjciech Francik mgr Krzysztf

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo