Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

2 Koncern Stadtwerke Leipzig w liczbach PRACOWNICY I UCZNIOWIE (NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA BILANSU) [Ilość] RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody ze sprzedaży [mln ] w tym handel tradingowy na giełdzie [mln ] w tym pozostałe [mln ] EBITDA [mln ] EBITA [mln ] EBIT [mln ] Adjustowany EBIT [mln ] EBT [mln ] EBITDA-marża [%] 3,3 4,6 5,3 3,6 6,9 EBIT-marża [%] 1,9 2,0 2,1 0,7 2,9 BILANS Majątek trwały [mln ] Majątek obrotowy 1 [mln ] Suma bilansowa [mln ] Net Working Capital [mln ] Majątek przedsiębiorstwa [mln ] Kapitał własny [mln ] Stopa procentowa kapitału własnego [%] 19,8 20,8 23,4 27,4 30,2 ROCE [%] 14,1 13,3 14,7 6,9 11,8 Rentowność kapitału własnego [%] 34,0 31,0 21,1 0,1 14,0 RACHUNEK PRZEPŁYWU KAPITAŁU Cashflow z bieżącej działalności gospodarczej [mln ] Cashflow z działalności inwestycyjnej [mln ] Cashflow z działalności finansującej [mln ] FINANSOWANIE Długi finansowe [mln ] Długi finansowe netto [mln ] wraz z rozliczeniami międzyokresowymi EBITDA Przychody ze sprzedaży + zmiany stanu + aktywne usługi własne + pozostałe przychody operacyjne koszty materiałowe nakłady personalne pozostałe nakłady operacyjne EBITA EBITDA odpisy amortyzacyjne majątku trwałego i niematerialnych składników majątku + odpisy amortyzacyjne wartości firmy EBIT EBITA odpisy amortyzacyjne wartości firmy + wynik finansowy z tytułu udziałów adjustowany EBIT EBIT + odpisy amortyzacyjne wartości firmy Koncernu EBT (wynik zwyczajnej EBIT + przychody z odsetek nakłady na działalności gospodarczej) Netto-Working Capital odsetki Operacyjnie związany majątek (zapasy + krótkoterminowe należności i pozostałe składniki majątku + ARAP) finansowanie poprzez nieoprocentowany kapitał obcy (rezerwy krótkoterm. + krótkoterminowe zobowiązania bez instytucji kredytowych + PRAP) Majątek Majątek trwały bez wartości firmy + Working przedsiębiorstwa Capital netto Długi finansowe Zobowiązania względem instytucji kredytowych Długi finansowe netto Długi finansowe płynne środki finansowe (papiery wartościowe i środki w kasie) Marża brutto Przychody ze sprzedaży koszty materiałowe ROCE adjustowany EBIT/majątek przedsiębiorstwa Stopa procentowa Kapitał własny/suma bilansowa x 100 kapitału własnego Stopa procentowa (Rezerwy + zobowiązania)/suma bilansowa kapitału obcego x 100 Stopa procentowa Fundusz specjalny/suma bilansowa x 100 funduszu specjalnego Rentowność kapitału EBT/kapitał własny x 100 własnego EBITDA-marża EBITDA/przychody ze sprzedaży x 100 EBIT-marża EBIT/przychody ze sprzedaży x 100 Tradingowy handel Przychody ze sprzedaży z handlu hurtowego giełdowy energią elektryczną, handel hurtowy gazem i EuKG II

3 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

4

5 Spis treści 04 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe 16 Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa 29 Raport na temat ryzyka 36 Sprawozdanie prognostyczne 44 Roczne sprawozdanie finansowe 44 Aktywa 45 Pasywa 46 Rachunek zysków i strat 47 Rachunek przepływu kapitału Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Informacje ogólne Stosunki udziałowe w Koncernie oraz krąg konsolidacyjny 51 Zasady konsolidacji 52 Metody bilansowania i wyceny 56 Objaśnienia do bilansu 63 Objaśnienia do rachunku zysków i strat 67 Fundusz na środki finansujące 68 Pozostałe informacje 70 Zmiana majątku trwałego Koncernu 72 Zmiana kapitału własnego 74 Opinia biegłych rewidentów 76 Lista skrótów 78 Stopka redakcyjna Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 03

6 Sprawozdanie Rady Nadzorczej firmy Stadtwerke Leipzig GmbH W roku gospodarczym 2011 spółka Stadtwerke Leipzig GmbH miała Radę Nadzorczą kierującą się uregulowaniami Ustawy o Obsadzie Jednej Trzeciej. Rada składa się od tej pory z 21 członków, 13 miejsc jest obsadzonych przez przedstawicieli udziałowca miasta Lipsk/LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbh (lipskiego holdingu spółki zaopatrzeniowej i komunikacyjnej z o.o.), a 7 przez przedstawicieli pracowników spółki Stadtwerke Leipzig GmbH. W roku gospodarczym 2011 odbyły się cztery zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach: 19 kwietnia, 23 czerwca, 22 września i 8 grudnia. Poza tym Rada Nadzorcza spotkała się na sześciu posiedzeniach nadzwyczajnych w dniach: 14 stycznia, 7 lutego, 24 marca, 19 października, 7 listopada i 8 grudnia. Oprócz tego 8 czerwca odbyły się warsztaty na temat Hurtowy handel energią elektryczną. Rada Nadzorcza utworzyła Komisję Personalną. Jest ona obsadzona w sposób równouprawniony i odbywała posiedzenia w dniach 19 kwietnia, 23 czerwca, 10 października i 8 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza była na swoich posiedzeniach obszernie informowana przez zarząd w formie ustnych i pisemnych sprawozdań o przebiegach transakcji, o sytuacji i rozwoju spółki oraz o zasadniczych kwestiach polityki przedsiębiorstwa i w ten sposób kontrolowała zarząd. Wydarzenia mające istotne znaczenie były przedmiotem szczegółowych i gruntownych narad. Opracowane przez zarząd sprawozdanie roczne i sprawozdanie finansowe Koncernu wraz ze sprawozdaniem z sytuacji oraz sprawozdaniem z sytuacji Koncernu za rok gospodarczy 2011 zostało zbadane przez wybraną przez zgromadzenie udziałowców na audytora badającego sprawozdanie spółkę Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Monachium i opatrzone przez nią nieograniczoną adnotacją zatwierdzającą. Rada Nadzorcza z aprobatą przyjęła do wiadomości wynik badania. Rada Nadzorcza zbadała opracowane sprawozdanie roczne i sprawozdanie z sytuacji. Zgodnie z końcowym wynikiem badania nie ma zastrzeżeń. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie roczne i poleciła zgromadzeniu udziałowców ustalenie sprawozdania rocznego. Poza tym sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z sytuacji Koncernu zostało zbadane przez Radę Nadzorczą i z aprobatą przyjęte do wiadomości Lipsk, dnia 19 kwietnia 2012 r. Josef Rahmen Przewodniczący Rady Nadzorczej 04 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

7 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów Warunki handlowe i ramowe 1.1 Pola działalności, produkty i usługi Koncern Stadtwerke Leipzig (Koncern) jest jednym z największych komunalnych usługodawców energetycznych w zakresie prądu, gazu ziemnego i ciepła sieciowego we wschodnich Niemczech. Koncern działa przy tym wzdłuż stopniowanej wartości dodanej wytwarzania, przesyłu, handlu hurtowego i dystrybucji. W centrum działalności znajduje się infrastruktura miasta Lipska, zaopatrzenie klientów w energię i usługi na terenie całych Niemiec, efektywne wytwarzanie energii i zaopatrzenie w ciepło regionu Pomorza w Polsce. Jak prawie wszystkie większe niezależne niemieckie przedsiębiorstwa energetyczne Koncern jest aktywny w branży dystrybucji prądu i gazu ziemnego. Oferta produktów i usług skierowana jest na teren całych Niemiec w szczególności do przedsiębiorstw średniej wielkości i uzupełniana jest o dalsze usługi okołoenergetyczne oraz o rozległą działalność w zakresie handlu hurtowego energią, gazem ziemnym i CO 2. Spółka-matka, Koncern Stadtwerke Leipzig GmbH, jest spółką posiadającą szereg spółek córek i spółek zależnych. Na profil Koncernu główny wpływ ma spółka-matka. Koncern działa w trzech segmentach: Handel, obejmującym dystrybucję energii, sprzedaż hurtową i wytwarzanie, w segmencie Sieci oraz w segmencie Serwis, obejmującym usługi okołoenergetyczne i zaopatrzenie Pomorza w energię oraz technologię informatyczną, telekomunikacyjną i usługi rozliczeniowe. Rodzaje działalności, których nie można przypisać do osobno wyodrębnionych segmentów, są przedstawione w pozycji Pozostałe. 1.2 Rynki zbytu i pozycja względem konkurencji Segment Handel: Firma Stadtwerke Leipzig działa w różnych warunkach rynkowych. Podczas gdy stopnie wartości dodanej wytwarzanie, handel hurtowy i dystrybucja działają w warunkach konkurencji rynkowej, to stopień przesyłu poprzez sieci energetyczne podlega w znacznym stopniu regulacji ze strony państwa. Stadtwerke Leipzig jest liderem na rynku prądu i ciepła w Lipsku. Agresywnej cenowo konkurencji Stadtwerke Leipzig przeciwstawia się jako przedsiębiorstwo zorientowane na usługi o atrakcyjnej ofercie całościowej. Na terenie Niemiec Stadtwerke Leipzig działa jako partner dla przedsiębiorstw średniej wielkości we wszystkich kwestiach dotyczących energii. Podstawą sukcesu jest istniejące portfolio dotyczące wytwarzania, uzupełnione o profesjonalny zakup na ważnych rynkach energii. Dzięki hurtowemu handlowi energią Stadtwerke jest uznanym przez swoich partnerów handlowych za innowacyjnego i działającego z powodzeniem usługodawcę energetycznego. Segment Sieci: Sieci energetyczne firmy Stadtwerke Leipzig dla prądu i gazu oferują zarówno klientom jak i konkurentom efektywną infrastrukturę w otoczeniu rynkowym ukształtowanym przez państwowe regulacje. Poza tym Koncern utrzymuje rozległą sieć ciepłowniczą w mieście Lipsku. Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

8 Segment Serwis: Ponadto na rynku telekomunikacyjnym działa spółka-córka HL komm Telekommunikations GmbH z Lipska (HL komm) jako innowacyjny projektant i oferent infrastrukturalny. W ramach zaangażowania się w Polsce spółka-córka Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Gdańska (GPEC) jest liderem na rynku regulowanego zaopatrzenia w ciepło w mieście Gdańsku. 1.3 Strategia Stadtwerke Leipzig przejmuje odpowiedzialność za przyszłość. Oznacza to oprócz aspektów ekologicznych także aktywny rozwój dziedzin działalności i przejmowanie zadań w zakresie infrastruktury komunalnej. Strategia przedsiębiorstwa opiera się przy tym na trzech podstawowych filarach: Substancji, kompetencji i serwisie. Substancja jest podstawą działalności Stadtwerke Leipzig przebiegającej wzdłuż wszystkich zaangażowanych stopni wartości dodanej. Strategicznymi priorytetami są rozbudowa portfolio dotyczącego wytwarzania poprzez zrównoważone i efektywne technologie, rozbudowa obszaru sieci prądu i gazu w rejonie Lipska oraz stabilizacja bazy klientów i rozbudowa pozycji rynkowej w Lipsku i środkowej części Niemiec. Kompetencja jest warunkiem sukcesu na rynku i w regulowanym otoczeniu rynkowym. Strategicznymi priorytetami są rozbudowa zdolności ekonomicznych dotyczących rynku energii, na przykład w handlu hurtowym i ich transformacja na rozwiązania ukierunkowane na cel i zrozumiałe dla klientów. Serwis czyni różnicę i jest istotnym aspektem odróżniania się Stadtwerke Leipzig od konkurencji. Strategicznymi priorytetami są zajęcie pozycji zorientowanego na serwis i uczciwego całościowego oferenta inteligentnych produktów i usług w szerokim (prądu, gazu, ciepła i odpowiednich rozwiązań dotyczących usług rozliczeniowych, a także usług okołoenergetycznych, zarządzania portfolio lub urynkowienia elektrowni). Silna obecność na lokalnym rynku Lipska uzupełniana jest przez celowe działania na rynku ogólnoniemieckim, przy czym w centrum zainteresowania Stadtwerke Leipzig oprócz klientów prywatnych znajdują się w szczególności przedsiębiorstwa średniej wielkości i inni dostawcy energii. 1.4 Istotne czynniki prawne i ekonomiczne Różne czynniki zewnętrzne mają zasadniczy wpływ na przebieg interesów firmy Stadtwerke Leipzig. W szczególności duży wpływ na rozwój przedsiębiorstwa mają warunki ramowe całej gospodarki, kształtowanie się cen na rynkach prądu, paliw i certyfikatów CO 2 oraz decyzje polityczne i dotyczące regulacji rynku. Sytuacja dotyczącą polityki energetycznej ambitna koncepcja energetyczna rządu federalnego: Sytuacja dotyczącą polityki energetycznej w roku 2011 była znacząco ukształtowana przez Pakiet działań rządu federalnego w celu dokonania przełomu w polityce energetycznej. Rząd federalny Niemiec opowiada się za reorganizacją zaopatrzenia w energię, za rezygnacją z energii atomowej oraz za celami ochrony klimatu ujętymi 06 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

9 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów już w Koncepcji energetycznej do roku 20. Związanych z tym było wiele zmian w poszczególnych ustawach. Oprócz ustawy nowelizującej ustawę o energii atomowej, w ramach której ustalona jest jak najszybsza rezygnacja z wytwarzania energii atomowej najpóźniej do roku 2022, należą do tego nowe uregulowanie ustawy o energii ze źródeł odnawialnych (EEG) z roku 2011 oraz podstawowe zmiany ustawy o gospodarce energetycznej. 1.5 Ogólnogospodarcze i specyficzne dla branży warunki ramowe Ogólnogospodarcze warunki ramowe Wzrost koniunktury w Niemczech: Gospodarka niemiecka wyraźnie wzrosła w roku Główną siłą napędową wzrostu koniunktury w pierwszym półroczu był rosnący eksport do krajów spoza Unii Europejskiej. Także w przypadku wywozu do strefy euro były wyraźne wzrosty. W drugim półroczu doszły do tego impulsy wzrostu z rynku krajowego. Natomiast eksport niewiele się przyczynił do dalszego wzrostu. Na koniec roku perspektywy koniunktury wyraźnie pogorszyły się. Nie należy się liczyć z kontynuacją rozkwitu gospodarczego w Niemczech. Koniunktura w strefie euro jest tłumiona w szczególności przez kryzys długów państwa oraz konieczne przystosowania strukturalne. Po wzroście wyników gospodarczych o 3,0 % w roku 2011, wzrost gospodarczy w Niemczech w roku 2012 zmniejszyć się może do 0,6 %. Ta prognoza Niemieckiego Banku Federalnego zakłada, że nie dojdzie do dalszego znaczącego zaostrzenia się kryzysu długu państwowego. Specyficzne dla branży warunki ramowe rynki energetyczne Cena ropy naftowej o 13 % wyższa w porównaniu z wartością w roku ubiegłym: W 2011 roku ponownie można było zaobserwować rosnące ceny ropy naftowej. Mniejsze wydobycie ropy przez ważne kraje afrykańskie eksportujące ropę, rosnący globalny popyt i kryzysy geopolityczne, między innymi w Iranie, były przyczynami tej tendencji. W porównaniu na dzień 31 grudnia 2011 roku europejski gatunek ropy Brent podrożał w miesiącu czołowym o prawie 13 USD do 107 USD/baryłkę (rok poprzedni: 95 USD/baryłkę). Ceny prądu ukształtowane przez polityczną niepewność: Po decyzji rządu federalnego z marca 2011 roku, wskutek katastrofy tsunami w Japonii, że siedem elektrowni atomowych ma być od zaraz i na stałe wyłączonych z ruchu, poważnie wzrosły ceny prądu. W dalszej części roku ceny terminowe jednak znacznie spadły. Przyczynami tego były dalszy wzrost produkcji prądu ze źródeł odnawialnych, stosunkowo słaby popyt oraz postępujące transgraniczne powiązania rynkowe. Cena za transakcje z natychmiastową dostawą Baseload wzrosły średnio w roku o prawie 15 % z 44 /MWh do 51 /MWh. Ceny za rok czołowy Baseload, to znaczy za dostawę w roku 2012, wzrosły najpierw w marcu do ponad 60 / MWh. Wraz ze spadkiem cen za paliwa i CO 2 spadły one w ciągu roku i na dzień 31 grudnia 2011 r. były na poziomie 52 /MWh. W ten sposób cena była nieco poniżej poziomu z roku poprzedniego (w roku poprzednim: 54 /MWh). Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 07

10 Rynek gazu ziemnego dobrze zaopatrzony: Europejski rynek gazu był dobrze zaopatrzony także w roku Przyczyną tego był przede wszystkim już od lat stale rosnący transport skroplonego gazu ziemnego LNG tankowcami. Utrzymujący się boom na wydobycie tak zwanego shale gas (gazu łupkowego) w Ameryce Północnej pokazał także w Europie tendencyjny skutek obniżki cen. Poprzez redukcje wydobycia takim znaczącym krajom wydobywającym jak Rosja i Norwegia udało się jednak ustabilizować ceny na rynkach. Ceny za dostawy natychmiastowe w środku roku były notowane na poziomie około 23 /MWh (w roku poprzednim: 17,72 /MWh). Ceny certyfikatów CO 2 spadają: W roku 2011 całkowicie w oderwaniu od pozostałej gospodarki energetycznej kształtowały się ceny certyfikatów CO 2. W porównaniu na dzień bilansowy cena za kontrakt na rok czołowy wynosiła tylko 7 /t czyli o 50 % mniej niż w roku poprzednim. Przyczyny tego wydawały się polegać przynajmniej częściowo na niepewności, rozprzestrzeniającej się w ciągu europejskiego kryzysu długu publicznego. Na obniżenie cen działały także niejasne skutki, które mogły powstać z tak zwanej Dyrektywy efektywności energetycznej Unii Europejskiej. Zmniejszenie ilości drewna jako przyczyna dalszego wzrostu cen: Przeforsowane przez właścicieli lasów w końcu 2010 roku podwyżki cen na drewno przemysłowe doprowadziły także w roku 2011 do dalej rosnących cen. Rabaty cenowe występowały tylko regionalnie w bardzo niewielkim zakresie. Popyt na surowiec drzewny utrzymuje się na niezmienionym poziomie i ulegnie dalszym zaostrzeniom wskutek rozwoju w dziedzinie termicznej utylizacji odpadów, powiązanego z wyłączeniem powierzchni leśnych z zagospodarowania (wykazanie terenów objętych ochroną przyrody). Wpływy pogodowe w roku 2011 wyraźnie łagodniejsza pogoda: Zużycie energii przez zaopatrywane gospodarstwa domowe jest w dużym stopniu uzależnione od warunków pogodowych, przy czym niskie temperatury zewnętrzne potencjalnie zwiększają sprzedaż ciepła sieciowego i gazu ziemnego w okresie grzewczym. Ogólnie pogoda w roku obrachunkowym 2011 była wyraźnie łagodniejsza w porównaniu z rokiem poprzednim. Ilość stopniodni, wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną, wynosiła dla roku 2011 dla Lipska o 22,7 % mniej niż w roku poprzednim. Średnia temperatura roczna w Lipsku wynosiła 11,3 C i była wyraźnie wyższa niż wartość w roku poprzednim wynosząca 9,2 C. W regionie Pomorza zanotowano podobne wpływy pogodowe. Gospodarka sieciowa Koncern jako operator sieci prądu i gazu podlega regulacji ze strony Federalnej Agencji Sieciowej Bundesnetzagentur (BNetzA), względnie w zakresie regulowania opłat za gaz Urzędowi Regulacji Landu w Dreźnie Landesregulierungsbehörde Dresden (LRegB). W roku 2009 nastąpiło wprowadzenie regulacji stymulującej konkurencję dla sieci prądu i gazu. Określone przez Urząd Regulacji górne granice dochodu obowiązują dla pierwszego okresu regulacji w przypadku prądu do roku 2013 włącznie, a w przypadku gazu do roku 2012 włącznie. Obszerne skutki licznych zmian ustawowych: Poprzez uchwalony pakiet ustaw dotyczących przełomu w polityce energetycznej w dużym zakresie dopasowano także ustawowe warunki ramowe dla sieci jako dziedziny działalności. 08 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

11 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów Oprócz oferowanego już przez trzeci pakiet dotyczący wewnętrznego rynku energii dopasowania do ustawy o gospodarce energetycznej zostały w szczególności zmienione ustawa o energii ze źródeł odnawialnych EEG, ustawa kogeneracyjna KWKG i rozporządzenie w sprawie opłat za sieci elektroenergetyczne StromNEV. Dla operatorów sieci dystrybucyjnych znowelizowana ustawa o gospodarce energetycznej EnWG zawiera różne nowe uregulowania, przede wszystkim w dziedzinie metrologii, dekartelizacji i dostępu do sieci. Operatorzy sieci musieli dokonać w roku 2011 ustalone dla całych Niemiec przez Federalną Agencję Sieci (Bundesnetzagentur) jednolite procesy zmian w metrologii i zrealizować reguły rynkowe w celu przeprowadzenia rozliczenia grupy bilansującej (MaBiS). W roku 2011 ogłoszono ponadto wyrok Trybunału Federalnego w kwestiach zasad dotyczących regulacji stymulującej oraz liczne nowe regulacje dotyczące gospodarki energetycznej. W wyroku z dnia 28 czerwca 2011 Trybunał Federalny stwierdził między innymi, że uwzględnienie ogólnego sektorowego współczynnika produktywności zgodnie z 9 ustęp 1 Rozporządzenia o regulacji stymulującej (ARegV) jest niedopuszczalne ze względu na brak ustawowej podstawy w ustawie o gospodarce energetycznej (EnWG). W celu realizacji tego stwierdzenia oraz innych stanów faktycznych rozstrzygniętych na korzyść operatorów sieciowych Federalna Agencja Sieci przedstawiła operatorom składającym zażalenie ofertę dotyczącą ugody w sprawie dopasowania górnej granicy dochodów dla pierwszego okresu regulacji. Rynek usług Rynek telekomunikacyjny: Branża telekomunikacyjna jest nadal jedną z wiodących branż pod względem innowacji w Niemczech. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w Niemczech czerpią korzyści z szerokiej oferty, spadających cen i coraz lepszych możliwości komunikowania się. Także w roku 2011, przykładowo na targach CeBIT, prowadzono intensywne dyskusje na temat sieci szerokopasmowych w Niemczech. Pokazuje to, jak duże znaczenie sektor telekomunikacyjny będzie miał dla gospodarki Niemiec także w przyszłości. Konkurenci na rynku telekomunikacyjnym, w tym także wiele małych i średnich przedsiębiorstw, odgrywają w dalszym ciągu znaczącą rolę w usuwaniu białych plam. W rozbudowie technologii LTE (long term evolution) w celu poszerzenia mobilnego internetu osiągnięto w roku 2011 duże postępy. W sześciu krajach związkowych spełnione już zostały obowiązki rozbudowy dotyczące uzbrojenia rejonów wiejskich, tak więc oferenci mogą już rozbudowywać infrastrukturę. Zgodna z zasadami konkurencji rozbudowa rynku telekomunikacyjnego wymaga w dalszym ciągu efektywnej regulacji, gdyż nadal istnieje zależność konkurentów od produktów wstępnych (sieci przyłączeniowe) Deutsche Telekom, który mając 53 % udziałów w obrotach (w roku poprzednim: 55 %) na rynku sieci stacjonarnych ciągle jeszcze jest oferentem panującym na tym rynku. Mimo tego alternatywni oferenci i operatorzy sieci kablowych mogli dalej zwiększyć swój udział w dziedzinie sieci stacjonarnych w roku Konsumenci w dalszym ciągu sięgali wyraźnie więcej do szybkiego internetu poprzez kable telefoniczne, aniżeli przez szerokopasmowy kabel telewizyjny. Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 09

12 Liczba bezpośrednio włączonych przyłączy szerokopasmowych wzrosła na koniec roku o 4,2 % (w roku poprzednim: 7,2 %) do 27,5 milionów. Rynek ten w średnim terminie zbliża się do granicy nasycenia. Deutsche Telekom posiadało na koniec 2010 roku około 45 % udziałów na rynku szerokopasmowym jeśli chodzi o klientów końcowych. Do nowych sieci światłowodowych aż do piwnicy budynku do roku 2011 w Niemczech było podłączonych około gospodarstw domowych. Jest to wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o Około 39 % z tych gospodarstw domowych zostało pozyskanych przez oferentów jako klienci płacący. W przeciwieństwie do innych sieci dla nowo tworzonych sieci światłowodowych trzeba dopiero pozyskiwać odpowiednich klientów. Liczne projekty do budowy Fiber to the Building/Home są dopiero na etapie budowy lub planowania. W ten sposób należy się liczyć ze stałym wzrostem w następnych latach. Udział bardzo szybkich łączy o przepustowości minimum 50 Mbit/s w rynku wynosi obecnie 1,1 %. Wolumen danych przesyłanych przez sieci szerokopasmowe na takie przyłącze wzrósł jednak w roku 2011 o ponad 16,3 % (w roku poprzednim: 10 %) do 12,1 gigabajtów na miesiąc. Wzrost korzystania z usług wideo takich jak IP-TV, Web-TV i Video-Up-/Download przyniósł także w roku 2011 rosnący wolumen transmisji danych na przyłącze. Tematami przyszłościowymi w branży telekomunikacyjnej będą przede wszystkim otwarty dostęp (open access) do sieci światłowodowych, neutralność sieci i poprawa jakości, oraz konkretne skutki nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej (TKG). Rozliczenie: W dziedzinie rozliczeń i pomiarów nadal rośnie konkurencja. Federalna Agencja Sieci ustaliła w roku 2010 jednolite warunki ramowe dla urządzeń pomiarowych energii. Standardowe procesy handlowe, formaty danych i standardowe umowy dotyczące pracy miejsc pomiarowych ułatwiają w ten sposób przedsiębiorstwom konkurowanie na terenie całych Niemiec z operatorami sieci i oferowanie inteligentnych liczników prądu i gazu. Zgodnie z postanowieniami trzeciego pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego UE do roku % wszystkich gospodarstw domowych musi być wyposażonych w Smart Meter. Przede wszystkim ustawowe zobowiązanie do montowania Smart Meter w nowych i remontowanych budynkach forsowało tę rozbudowę w przyszłości. Popyt klientów końcowych na te usługi ma przy tym jedynie nieznaczny wpływ. Niezawodność, długotrwałość urządzeń i ich połączenie w sieć oraz wysoka wydajność energetyczna są podstawowymi wymaganiami ze strony pytanych klientów dotyczącymi Smart Home (inteligentny dom). Usługi i zastosowania w Smart Home są aktualnie opracowywane i oferowane przez szereg uczestników rynku (przykładowo instytuty badawcze, producentów technologii i urządzeń, przedsiębiorstwa zaopatrujące w energię). Prowadzi to do tego, że produkty i usługi dla Smart Home pochodzą z pojedynczych częściowych zastosowań, jak przykładowo sterowanie ogrzewaniem lub osieciowanie infrastruktury multimediów i są opracowywane tylko w ograniczonym zakresie obejmującym różne dziedziny. Integracja tych tematów w jedną ogólną koncepcję domu inteligentnego dotychczas miała miejsce przeważnie w projektach pilotażowych. Konkurencja w dziedzinie rozliczeń jest w dalszym ciągu różnorodna. Na konkurencję usługodawców w dalszym ciągu duży wpływ mają prawne i ekonomiczne warunki ramowe. Najważniejszymi dotychczas czynnikami są przede wszystkim działanie i postanowienia Federalnej Agencji Sieci (BNetzA), ogólne nacisk na koszty, konkurencja cenowa w dostawach energii oraz 10 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

13 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów starania w celu standaryzacji procesów przy jednoczesnym uelastycznianiu modułowym. Nadal optymalne otoczenie IT i procesowe jest istotnym elementem, aby sprostać oczekiwaniom rynku i uzyskać długoterminowe korzyści skali. W szczególności dopasowane w odniesieniu do noweli ustawy o gospodarce energetycznej EnWG z 2011 roku procesy zmian przyniosły wiele zmian w krajobrazie procesów uczestników rynku. Technologia informatyczna: Spółka-córka perdata pozycjonuje się ze swoimi usługami IT o wysokiej jakości dla przedsiębiorstw z branży zaopatrzenia oraz w sektorze publicznym. Główne punkty portfolio usług to doradztwo ukierunkowane na procesy, implementacja i integracja rozwiązań IT oraz bezpieczna i ukierunkowana na serwis eksploatacja systemów IT należących do klientów lub będących w outsourcingu. Do głównych usług w dziedzinie doradztwa w branży zaopatrzeniowej należały, tak jak już w latach poprzednich, projekty dotyczące optymalizacji systemów, realizacji procesów związanych z ustawą o gospodarce energetycznej EnWG, zarządzaniem procesami zmian i zarządzaniem danymi w energetyce. W opracowywaniu projektów dla przedsiębiorstw z branży zaopatrzeniowej firma perdata koncentrowała się w roku 2011 na rozwoju ogólnie przyjętych Application Service Providing (ASP)-rozwiązaniach procesowych dla spółek dystrybucyjnych i sieciowych. Do realizacji aktualnych wymagań Federalnej Agencji Sieci BNetzA opracowano dla przedsiębiorstw dostarczających energię wydajne rozwiązania o niskich kosztach. Później została rozbudowana baza klientów w odniesieniu do outsourcingu systemów IT. Perdata pozyskała istotnych nowych klientów na podstawie własnych rozwiązań typu cloud. Zastosowane rozwiązania IT dla klientów charakteryzują się wysoką standaryzacją zdecentralizowanej infrastruktury w połączeniu z rozwiązaniami o wysokiej dyspozycyjności. 1.6 Zmiany w strukturze Koncernu W upływającym roku obrachunkowym 2011 zmienił się krąg konsolidacyjny. W podsumowaniu rocznym Koncernu oprócz Stadtwerke Leipzig GmbH jako spółki-matki Koncernu w pełni skonsolidowanych jest dziesięć spółek-córek, w których Stadtwerke Leipzig GmbH bezpośrednio posiada większość praw głosu. Liczba w pełni skonsolidowanych przedsiębiorstw nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Na dzień 1 stycznia 2011 po raz pierwszy metodą kapitałową (at equity) skonsolidowana była WEO GmbH & Co. KG a spółka Heizkraftwerk Eutritzscher Straße GmbH & Co.KG i. L. została wyłączona z konsolidacji. W ten sposób na dzień bilansowy skonsolidowane były ponownie jak w roku poprzednim dwie spółki metodą kapitałową (at equity). Siedem spółek powiązanych (w roku poprzednim: siedem) z niewielkim wolumenem transakcji nie zostanie włączonych także w tym roku do rocznego sprawozdania Koncernu. Kolejne dwie (w roku poprzednim: trzy) spółki zależne, w których Stadtwerke Leipzig mają bezpośrednio udziały i z punktu widzenia Koncernu mają podrzędne znaczenie dla przekazania obrazu odpowiadającego faktycznym stosunkom i dotyczącego perspektyw dla dochodów, finansów i majątku, są wykazane w bilansie Koncernu jako finansowy majątek trwały. Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 11

14 1.7 Przebieg interesów Koncernu Dodatni rozwój wyniku: Koncern zrealizował w roku obrachunkowym 2011 obroty z klientami nienależącymi do Koncernu w wysokości 4.204,7 mln (w roku poprzednim: 3.281,2 mln ). Rok obrachunkowy zamknął się wynikiem z działalności operacyjnej w wysokości 57,9 mln (rok poprzedni: 56,9 mln ). W porównaniu do roku poprzedniego wynik polepszył się o 1,0 mln. Znaczący wpływ na obroty i wynik Koncernu w roku 2011 miał rozwój wyników firmy Stadtwerke Leipzig GmbH. Stadtwerke Leipzig przebiły się w roku obrachunkowym 2011 w trudnym otoczeniu ekonomicznym i pod względem polityki energetycznej. Obroty wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik z działalności operacyjnej był wyższy niż wartość z roku poprzedniego. Wynik ten, który został uzyskany w warunkach wysokiej dynamiki konkurencji i zmiennych warunków ramowych, firma Stadtwerke Leipzig ocenia jako sukces. Zdywersyfikowane portfolio branż, obejmujące dużą część łańcucha wartości dodanej w zaopatrzeniu w energię, umożliwiło firmie Stadtwerke Leipzig skompensowanie zmian w polityce energetycznej i wahań wyniku w poszczególnych branżach względnie stopniach wartości dodanej. Dzięki dywersyfikacji dziedzin działalności firma Stadtwerke Leipzig wykazała w roku obrachunkowym 2011 stabilną sytuację finansową. Istotnymi czynnikami wpływającymi na wynik Stadtwerke Leipzig było kształtowanie się cen na rynkach energetycznych, związane z tym i idące w parze skutki zmian na portfolio zaopatrzenia i na marże dotyczące wytwarzania, przebieg pogody oraz stale rosnąca intensywność konkurencji w dystrybucji energii i w związku z tym rosnąca presja obniżenia kosztów. Dalsze znaczenie miało otoczenie dotyczące regulacji sieci prądu i gazu, zwłaszcza wskutek uniezależnienia rozwoju obrotów od struktury kosztów w ramach regulacji motywującej. Obroty Stadtwerke Leipzig wzrosły mimo intensywnej konkurencji na rynku w roku sprawozdawczym w porównaniu do roku poprzedniego o 923,5 mln do wysokości 4.204,7 mln (+28 %). W porównaniu do roku poprzedniego obroty w segmencie Handel wzrosły o 30 %. Istotny udział miały wyraźnie wyższe wolumeny handlowe w handlu hurtowym. Wyższy zbyt w hurtowym handlu gazem (+64 %) i w hurtowym handlu prądem (+21%) należy w pierwszym rzędzie tłumaczyć bardziej aktywnym zagospodarowaniem portfoliów. Przychody ze sprzedaży w handlu hurtowym wzrosły z 2.596,3 mln do 3.525,5 mln. Wzrost ten jest konsekwencją realizacji strategii handlu. Wysoka niestabilność rynków wskutek przełomu w polityce energetycznej doprowadziła do zwiększonych obrotów w handlu w celu minimalizacji ryzyka lub zachowania szans na rynku. W dystrybucji energii obroty wzrosły w porównaniu rocznym o 2 %. Wzrost ten w pierwszym rzędzie pochodził z obrotów w handlu z kluczowymi klientami ponadregionalnymi nabywającymi prąd i gaz. Dzięki temu można było skompensować straty, jakie odnotowano wskutek ogólnie rzecz biorąc bardziej łagodnej pogody i intensywnej konkurencji na rynku klientów końcowych. Przychody ze sprzedaży w dystrybucji prądu wzrosły o 21 %. Przychody ze sprzedaży w dystrybucji gazu zmniejszyły się natomiast o 21 %, przede wszystkim z powodu rozwoju pogody i konkurencji. Obroty ze sprzedaży ciepła sieciowego zmniejszyły się o 16 %. Główną przyczyną tego była wyraźnie bardziej łagodna pogoda oraz spadki cen. W dziedzinie wytwarzania przychody ze sprzedaży z elektrowni wzrosły w roku 12 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Prezentacja Grupy ČEZ Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo