Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

2 Koncern Stadtwerke Leipzig w liczbach PRACOWNICY I UCZNIOWIE (NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA BILANSU) [Ilość] RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody ze sprzedaży [mln ] w tym handel tradingowy na giełdzie [mln ] w tym pozostałe [mln ] EBITDA [mln ] EBITA [mln ] EBIT [mln ] Adjustowany EBIT [mln ] EBT [mln ] EBITDA-marża [%] 3,3 4,6 5,3 3,6 6,9 EBIT-marża [%] 1,9 2,0 2,1 0,7 2,9 BILANS Majątek trwały [mln ] Majątek obrotowy 1 [mln ] Suma bilansowa [mln ] Net Working Capital [mln ] Majątek przedsiębiorstwa [mln ] Kapitał własny [mln ] Stopa procentowa kapitału własnego [%] 19,8 20,8 23,4 27,4 30,2 ROCE [%] 14,1 13,3 14,7 6,9 11,8 Rentowność kapitału własnego [%] 34,0 31,0 21,1 0,1 14,0 RACHUNEK PRZEPŁYWU KAPITAŁU Cashflow z bieżącej działalności gospodarczej [mln ] Cashflow z działalności inwestycyjnej [mln ] Cashflow z działalności finansującej [mln ] FINANSOWANIE Długi finansowe [mln ] Długi finansowe netto [mln ] wraz z rozliczeniami międzyokresowymi EBITDA Przychody ze sprzedaży + zmiany stanu + aktywne usługi własne + pozostałe przychody operacyjne koszty materiałowe nakłady personalne pozostałe nakłady operacyjne EBITA EBITDA odpisy amortyzacyjne majątku trwałego i niematerialnych składników majątku + odpisy amortyzacyjne wartości firmy EBIT EBITA odpisy amortyzacyjne wartości firmy + wynik finansowy z tytułu udziałów adjustowany EBIT EBIT + odpisy amortyzacyjne wartości firmy Koncernu EBT (wynik zwyczajnej EBIT + przychody z odsetek nakłady na działalności gospodarczej) Netto-Working Capital odsetki Operacyjnie związany majątek (zapasy + krótkoterminowe należności i pozostałe składniki majątku + ARAP) finansowanie poprzez nieoprocentowany kapitał obcy (rezerwy krótkoterm. + krótkoterminowe zobowiązania bez instytucji kredytowych + PRAP) Majątek Majątek trwały bez wartości firmy + Working przedsiębiorstwa Capital netto Długi finansowe Zobowiązania względem instytucji kredytowych Długi finansowe netto Długi finansowe płynne środki finansowe (papiery wartościowe i środki w kasie) Marża brutto Przychody ze sprzedaży koszty materiałowe ROCE adjustowany EBIT/majątek przedsiębiorstwa Stopa procentowa Kapitał własny/suma bilansowa x 100 kapitału własnego Stopa procentowa (Rezerwy + zobowiązania)/suma bilansowa kapitału obcego x 100 Stopa procentowa Fundusz specjalny/suma bilansowa x 100 funduszu specjalnego Rentowność kapitału EBT/kapitał własny x 100 własnego EBITDA-marża EBITDA/przychody ze sprzedaży x 100 EBIT-marża EBIT/przychody ze sprzedaży x 100 Tradingowy handel Przychody ze sprzedaży z handlu hurtowego giełdowy energią elektryczną, handel hurtowy gazem i EuKG II

3 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

4

5 Spis treści 04 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe 16 Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa 29 Raport na temat ryzyka 36 Sprawozdanie prognostyczne 44 Roczne sprawozdanie finansowe 44 Aktywa 45 Pasywa 46 Rachunek zysków i strat 47 Rachunek przepływu kapitału Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Informacje ogólne Stosunki udziałowe w Koncernie oraz krąg konsolidacyjny 51 Zasady konsolidacji 52 Metody bilansowania i wyceny 56 Objaśnienia do bilansu 63 Objaśnienia do rachunku zysków i strat 67 Fundusz na środki finansujące 68 Pozostałe informacje 70 Zmiana majątku trwałego Koncernu 72 Zmiana kapitału własnego 74 Opinia biegłych rewidentów 76 Lista skrótów 78 Stopka redakcyjna Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 03

6 Sprawozdanie Rady Nadzorczej firmy Stadtwerke Leipzig GmbH W roku gospodarczym 2011 spółka Stadtwerke Leipzig GmbH miała Radę Nadzorczą kierującą się uregulowaniami Ustawy o Obsadzie Jednej Trzeciej. Rada składa się od tej pory z 21 członków, 13 miejsc jest obsadzonych przez przedstawicieli udziałowca miasta Lipsk/LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbh (lipskiego holdingu spółki zaopatrzeniowej i komunikacyjnej z o.o.), a 7 przez przedstawicieli pracowników spółki Stadtwerke Leipzig GmbH. W roku gospodarczym 2011 odbyły się cztery zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach: 19 kwietnia, 23 czerwca, 22 września i 8 grudnia. Poza tym Rada Nadzorcza spotkała się na sześciu posiedzeniach nadzwyczajnych w dniach: 14 stycznia, 7 lutego, 24 marca, 19 października, 7 listopada i 8 grudnia. Oprócz tego 8 czerwca odbyły się warsztaty na temat Hurtowy handel energią elektryczną. Rada Nadzorcza utworzyła Komisję Personalną. Jest ona obsadzona w sposób równouprawniony i odbywała posiedzenia w dniach 19 kwietnia, 23 czerwca, 10 października i 8 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza była na swoich posiedzeniach obszernie informowana przez zarząd w formie ustnych i pisemnych sprawozdań o przebiegach transakcji, o sytuacji i rozwoju spółki oraz o zasadniczych kwestiach polityki przedsiębiorstwa i w ten sposób kontrolowała zarząd. Wydarzenia mające istotne znaczenie były przedmiotem szczegółowych i gruntownych narad. Opracowane przez zarząd sprawozdanie roczne i sprawozdanie finansowe Koncernu wraz ze sprawozdaniem z sytuacji oraz sprawozdaniem z sytuacji Koncernu za rok gospodarczy 2011 zostało zbadane przez wybraną przez zgromadzenie udziałowców na audytora badającego sprawozdanie spółkę Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Monachium i opatrzone przez nią nieograniczoną adnotacją zatwierdzającą. Rada Nadzorcza z aprobatą przyjęła do wiadomości wynik badania. Rada Nadzorcza zbadała opracowane sprawozdanie roczne i sprawozdanie z sytuacji. Zgodnie z końcowym wynikiem badania nie ma zastrzeżeń. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie roczne i poleciła zgromadzeniu udziałowców ustalenie sprawozdania rocznego. Poza tym sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z sytuacji Koncernu zostało zbadane przez Radę Nadzorczą i z aprobatą przyjęte do wiadomości Lipsk, dnia 19 kwietnia 2012 r. Josef Rahmen Przewodniczący Rady Nadzorczej 04 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

7 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów Warunki handlowe i ramowe 1.1 Pola działalności, produkty i usługi Koncern Stadtwerke Leipzig (Koncern) jest jednym z największych komunalnych usługodawców energetycznych w zakresie prądu, gazu ziemnego i ciepła sieciowego we wschodnich Niemczech. Koncern działa przy tym wzdłuż stopniowanej wartości dodanej wytwarzania, przesyłu, handlu hurtowego i dystrybucji. W centrum działalności znajduje się infrastruktura miasta Lipska, zaopatrzenie klientów w energię i usługi na terenie całych Niemiec, efektywne wytwarzanie energii i zaopatrzenie w ciepło regionu Pomorza w Polsce. Jak prawie wszystkie większe niezależne niemieckie przedsiębiorstwa energetyczne Koncern jest aktywny w branży dystrybucji prądu i gazu ziemnego. Oferta produktów i usług skierowana jest na teren całych Niemiec w szczególności do przedsiębiorstw średniej wielkości i uzupełniana jest o dalsze usługi okołoenergetyczne oraz o rozległą działalność w zakresie handlu hurtowego energią, gazem ziemnym i CO 2. Spółka-matka, Koncern Stadtwerke Leipzig GmbH, jest spółką posiadającą szereg spółek córek i spółek zależnych. Na profil Koncernu główny wpływ ma spółka-matka. Koncern działa w trzech segmentach: Handel, obejmującym dystrybucję energii, sprzedaż hurtową i wytwarzanie, w segmencie Sieci oraz w segmencie Serwis, obejmującym usługi okołoenergetyczne i zaopatrzenie Pomorza w energię oraz technologię informatyczną, telekomunikacyjną i usługi rozliczeniowe. Rodzaje działalności, których nie można przypisać do osobno wyodrębnionych segmentów, są przedstawione w pozycji Pozostałe. 1.2 Rynki zbytu i pozycja względem konkurencji Segment Handel: Firma Stadtwerke Leipzig działa w różnych warunkach rynkowych. Podczas gdy stopnie wartości dodanej wytwarzanie, handel hurtowy i dystrybucja działają w warunkach konkurencji rynkowej, to stopień przesyłu poprzez sieci energetyczne podlega w znacznym stopniu regulacji ze strony państwa. Stadtwerke Leipzig jest liderem na rynku prądu i ciepła w Lipsku. Agresywnej cenowo konkurencji Stadtwerke Leipzig przeciwstawia się jako przedsiębiorstwo zorientowane na usługi o atrakcyjnej ofercie całościowej. Na terenie Niemiec Stadtwerke Leipzig działa jako partner dla przedsiębiorstw średniej wielkości we wszystkich kwestiach dotyczących energii. Podstawą sukcesu jest istniejące portfolio dotyczące wytwarzania, uzupełnione o profesjonalny zakup na ważnych rynkach energii. Dzięki hurtowemu handlowi energią Stadtwerke jest uznanym przez swoich partnerów handlowych za innowacyjnego i działającego z powodzeniem usługodawcę energetycznego. Segment Sieci: Sieci energetyczne firmy Stadtwerke Leipzig dla prądu i gazu oferują zarówno klientom jak i konkurentom efektywną infrastrukturę w otoczeniu rynkowym ukształtowanym przez państwowe regulacje. Poza tym Koncern utrzymuje rozległą sieć ciepłowniczą w mieście Lipsku. Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

8 Segment Serwis: Ponadto na rynku telekomunikacyjnym działa spółka-córka HL komm Telekommunikations GmbH z Lipska (HL komm) jako innowacyjny projektant i oferent infrastrukturalny. W ramach zaangażowania się w Polsce spółka-córka Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Gdańska (GPEC) jest liderem na rynku regulowanego zaopatrzenia w ciepło w mieście Gdańsku. 1.3 Strategia Stadtwerke Leipzig przejmuje odpowiedzialność za przyszłość. Oznacza to oprócz aspektów ekologicznych także aktywny rozwój dziedzin działalności i przejmowanie zadań w zakresie infrastruktury komunalnej. Strategia przedsiębiorstwa opiera się przy tym na trzech podstawowych filarach: Substancji, kompetencji i serwisie. Substancja jest podstawą działalności Stadtwerke Leipzig przebiegającej wzdłuż wszystkich zaangażowanych stopni wartości dodanej. Strategicznymi priorytetami są rozbudowa portfolio dotyczącego wytwarzania poprzez zrównoważone i efektywne technologie, rozbudowa obszaru sieci prądu i gazu w rejonie Lipska oraz stabilizacja bazy klientów i rozbudowa pozycji rynkowej w Lipsku i środkowej części Niemiec. Kompetencja jest warunkiem sukcesu na rynku i w regulowanym otoczeniu rynkowym. Strategicznymi priorytetami są rozbudowa zdolności ekonomicznych dotyczących rynku energii, na przykład w handlu hurtowym i ich transformacja na rozwiązania ukierunkowane na cel i zrozumiałe dla klientów. Serwis czyni różnicę i jest istotnym aspektem odróżniania się Stadtwerke Leipzig od konkurencji. Strategicznymi priorytetami są zajęcie pozycji zorientowanego na serwis i uczciwego całościowego oferenta inteligentnych produktów i usług w szerokim (prądu, gazu, ciepła i odpowiednich rozwiązań dotyczących usług rozliczeniowych, a także usług okołoenergetycznych, zarządzania portfolio lub urynkowienia elektrowni). Silna obecność na lokalnym rynku Lipska uzupełniana jest przez celowe działania na rynku ogólnoniemieckim, przy czym w centrum zainteresowania Stadtwerke Leipzig oprócz klientów prywatnych znajdują się w szczególności przedsiębiorstwa średniej wielkości i inni dostawcy energii. 1.4 Istotne czynniki prawne i ekonomiczne Różne czynniki zewnętrzne mają zasadniczy wpływ na przebieg interesów firmy Stadtwerke Leipzig. W szczególności duży wpływ na rozwój przedsiębiorstwa mają warunki ramowe całej gospodarki, kształtowanie się cen na rynkach prądu, paliw i certyfikatów CO 2 oraz decyzje polityczne i dotyczące regulacji rynku. Sytuacja dotyczącą polityki energetycznej ambitna koncepcja energetyczna rządu federalnego: Sytuacja dotyczącą polityki energetycznej w roku 2011 była znacząco ukształtowana przez Pakiet działań rządu federalnego w celu dokonania przełomu w polityce energetycznej. Rząd federalny Niemiec opowiada się za reorganizacją zaopatrzenia w energię, za rezygnacją z energii atomowej oraz za celami ochrony klimatu ujętymi 06 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

9 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów już w Koncepcji energetycznej do roku 20. Związanych z tym było wiele zmian w poszczególnych ustawach. Oprócz ustawy nowelizującej ustawę o energii atomowej, w ramach której ustalona jest jak najszybsza rezygnacja z wytwarzania energii atomowej najpóźniej do roku 2022, należą do tego nowe uregulowanie ustawy o energii ze źródeł odnawialnych (EEG) z roku 2011 oraz podstawowe zmiany ustawy o gospodarce energetycznej. 1.5 Ogólnogospodarcze i specyficzne dla branży warunki ramowe Ogólnogospodarcze warunki ramowe Wzrost koniunktury w Niemczech: Gospodarka niemiecka wyraźnie wzrosła w roku Główną siłą napędową wzrostu koniunktury w pierwszym półroczu był rosnący eksport do krajów spoza Unii Europejskiej. Także w przypadku wywozu do strefy euro były wyraźne wzrosty. W drugim półroczu doszły do tego impulsy wzrostu z rynku krajowego. Natomiast eksport niewiele się przyczynił do dalszego wzrostu. Na koniec roku perspektywy koniunktury wyraźnie pogorszyły się. Nie należy się liczyć z kontynuacją rozkwitu gospodarczego w Niemczech. Koniunktura w strefie euro jest tłumiona w szczególności przez kryzys długów państwa oraz konieczne przystosowania strukturalne. Po wzroście wyników gospodarczych o 3,0 % w roku 2011, wzrost gospodarczy w Niemczech w roku 2012 zmniejszyć się może do 0,6 %. Ta prognoza Niemieckiego Banku Federalnego zakłada, że nie dojdzie do dalszego znaczącego zaostrzenia się kryzysu długu państwowego. Specyficzne dla branży warunki ramowe rynki energetyczne Cena ropy naftowej o 13 % wyższa w porównaniu z wartością w roku ubiegłym: W 2011 roku ponownie można było zaobserwować rosnące ceny ropy naftowej. Mniejsze wydobycie ropy przez ważne kraje afrykańskie eksportujące ropę, rosnący globalny popyt i kryzysy geopolityczne, między innymi w Iranie, były przyczynami tej tendencji. W porównaniu na dzień 31 grudnia 2011 roku europejski gatunek ropy Brent podrożał w miesiącu czołowym o prawie 13 USD do 107 USD/baryłkę (rok poprzedni: 95 USD/baryłkę). Ceny prądu ukształtowane przez polityczną niepewność: Po decyzji rządu federalnego z marca 2011 roku, wskutek katastrofy tsunami w Japonii, że siedem elektrowni atomowych ma być od zaraz i na stałe wyłączonych z ruchu, poważnie wzrosły ceny prądu. W dalszej części roku ceny terminowe jednak znacznie spadły. Przyczynami tego były dalszy wzrost produkcji prądu ze źródeł odnawialnych, stosunkowo słaby popyt oraz postępujące transgraniczne powiązania rynkowe. Cena za transakcje z natychmiastową dostawą Baseload wzrosły średnio w roku o prawie 15 % z 44 /MWh do 51 /MWh. Ceny za rok czołowy Baseload, to znaczy za dostawę w roku 2012, wzrosły najpierw w marcu do ponad 60 / MWh. Wraz ze spadkiem cen za paliwa i CO 2 spadły one w ciągu roku i na dzień 31 grudnia 2011 r. były na poziomie 52 /MWh. W ten sposób cena była nieco poniżej poziomu z roku poprzedniego (w roku poprzednim: 54 /MWh). Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 07

10 Rynek gazu ziemnego dobrze zaopatrzony: Europejski rynek gazu był dobrze zaopatrzony także w roku Przyczyną tego był przede wszystkim już od lat stale rosnący transport skroplonego gazu ziemnego LNG tankowcami. Utrzymujący się boom na wydobycie tak zwanego shale gas (gazu łupkowego) w Ameryce Północnej pokazał także w Europie tendencyjny skutek obniżki cen. Poprzez redukcje wydobycia takim znaczącym krajom wydobywającym jak Rosja i Norwegia udało się jednak ustabilizować ceny na rynkach. Ceny za dostawy natychmiastowe w środku roku były notowane na poziomie około 23 /MWh (w roku poprzednim: 17,72 /MWh). Ceny certyfikatów CO 2 spadają: W roku 2011 całkowicie w oderwaniu od pozostałej gospodarki energetycznej kształtowały się ceny certyfikatów CO 2. W porównaniu na dzień bilansowy cena za kontrakt na rok czołowy wynosiła tylko 7 /t czyli o 50 % mniej niż w roku poprzednim. Przyczyny tego wydawały się polegać przynajmniej częściowo na niepewności, rozprzestrzeniającej się w ciągu europejskiego kryzysu długu publicznego. Na obniżenie cen działały także niejasne skutki, które mogły powstać z tak zwanej Dyrektywy efektywności energetycznej Unii Europejskiej. Zmniejszenie ilości drewna jako przyczyna dalszego wzrostu cen: Przeforsowane przez właścicieli lasów w końcu 2010 roku podwyżki cen na drewno przemysłowe doprowadziły także w roku 2011 do dalej rosnących cen. Rabaty cenowe występowały tylko regionalnie w bardzo niewielkim zakresie. Popyt na surowiec drzewny utrzymuje się na niezmienionym poziomie i ulegnie dalszym zaostrzeniom wskutek rozwoju w dziedzinie termicznej utylizacji odpadów, powiązanego z wyłączeniem powierzchni leśnych z zagospodarowania (wykazanie terenów objętych ochroną przyrody). Wpływy pogodowe w roku 2011 wyraźnie łagodniejsza pogoda: Zużycie energii przez zaopatrywane gospodarstwa domowe jest w dużym stopniu uzależnione od warunków pogodowych, przy czym niskie temperatury zewnętrzne potencjalnie zwiększają sprzedaż ciepła sieciowego i gazu ziemnego w okresie grzewczym. Ogólnie pogoda w roku obrachunkowym 2011 była wyraźnie łagodniejsza w porównaniu z rokiem poprzednim. Ilość stopniodni, wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną, wynosiła dla roku 2011 dla Lipska o 22,7 % mniej niż w roku poprzednim. Średnia temperatura roczna w Lipsku wynosiła 11,3 C i była wyraźnie wyższa niż wartość w roku poprzednim wynosząca 9,2 C. W regionie Pomorza zanotowano podobne wpływy pogodowe. Gospodarka sieciowa Koncern jako operator sieci prądu i gazu podlega regulacji ze strony Federalnej Agencji Sieciowej Bundesnetzagentur (BNetzA), względnie w zakresie regulowania opłat za gaz Urzędowi Regulacji Landu w Dreźnie Landesregulierungsbehörde Dresden (LRegB). W roku 2009 nastąpiło wprowadzenie regulacji stymulującej konkurencję dla sieci prądu i gazu. Określone przez Urząd Regulacji górne granice dochodu obowiązują dla pierwszego okresu regulacji w przypadku prądu do roku 2013 włącznie, a w przypadku gazu do roku 2012 włącznie. Obszerne skutki licznych zmian ustawowych: Poprzez uchwalony pakiet ustaw dotyczących przełomu w polityce energetycznej w dużym zakresie dopasowano także ustawowe warunki ramowe dla sieci jako dziedziny działalności. 08 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

11 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów Oprócz oferowanego już przez trzeci pakiet dotyczący wewnętrznego rynku energii dopasowania do ustawy o gospodarce energetycznej zostały w szczególności zmienione ustawa o energii ze źródeł odnawialnych EEG, ustawa kogeneracyjna KWKG i rozporządzenie w sprawie opłat za sieci elektroenergetyczne StromNEV. Dla operatorów sieci dystrybucyjnych znowelizowana ustawa o gospodarce energetycznej EnWG zawiera różne nowe uregulowania, przede wszystkim w dziedzinie metrologii, dekartelizacji i dostępu do sieci. Operatorzy sieci musieli dokonać w roku 2011 ustalone dla całych Niemiec przez Federalną Agencję Sieci (Bundesnetzagentur) jednolite procesy zmian w metrologii i zrealizować reguły rynkowe w celu przeprowadzenia rozliczenia grupy bilansującej (MaBiS). W roku 2011 ogłoszono ponadto wyrok Trybunału Federalnego w kwestiach zasad dotyczących regulacji stymulującej oraz liczne nowe regulacje dotyczące gospodarki energetycznej. W wyroku z dnia 28 czerwca 2011 Trybunał Federalny stwierdził między innymi, że uwzględnienie ogólnego sektorowego współczynnika produktywności zgodnie z 9 ustęp 1 Rozporządzenia o regulacji stymulującej (ARegV) jest niedopuszczalne ze względu na brak ustawowej podstawy w ustawie o gospodarce energetycznej (EnWG). W celu realizacji tego stwierdzenia oraz innych stanów faktycznych rozstrzygniętych na korzyść operatorów sieciowych Federalna Agencja Sieci przedstawiła operatorom składającym zażalenie ofertę dotyczącą ugody w sprawie dopasowania górnej granicy dochodów dla pierwszego okresu regulacji. Rynek usług Rynek telekomunikacyjny: Branża telekomunikacyjna jest nadal jedną z wiodących branż pod względem innowacji w Niemczech. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w Niemczech czerpią korzyści z szerokiej oferty, spadających cen i coraz lepszych możliwości komunikowania się. Także w roku 2011, przykładowo na targach CeBIT, prowadzono intensywne dyskusje na temat sieci szerokopasmowych w Niemczech. Pokazuje to, jak duże znaczenie sektor telekomunikacyjny będzie miał dla gospodarki Niemiec także w przyszłości. Konkurenci na rynku telekomunikacyjnym, w tym także wiele małych i średnich przedsiębiorstw, odgrywają w dalszym ciągu znaczącą rolę w usuwaniu białych plam. W rozbudowie technologii LTE (long term evolution) w celu poszerzenia mobilnego internetu osiągnięto w roku 2011 duże postępy. W sześciu krajach związkowych spełnione już zostały obowiązki rozbudowy dotyczące uzbrojenia rejonów wiejskich, tak więc oferenci mogą już rozbudowywać infrastrukturę. Zgodna z zasadami konkurencji rozbudowa rynku telekomunikacyjnego wymaga w dalszym ciągu efektywnej regulacji, gdyż nadal istnieje zależność konkurentów od produktów wstępnych (sieci przyłączeniowe) Deutsche Telekom, który mając 53 % udziałów w obrotach (w roku poprzednim: 55 %) na rynku sieci stacjonarnych ciągle jeszcze jest oferentem panującym na tym rynku. Mimo tego alternatywni oferenci i operatorzy sieci kablowych mogli dalej zwiększyć swój udział w dziedzinie sieci stacjonarnych w roku Konsumenci w dalszym ciągu sięgali wyraźnie więcej do szybkiego internetu poprzez kable telefoniczne, aniżeli przez szerokopasmowy kabel telewizyjny. Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 09

12 Liczba bezpośrednio włączonych przyłączy szerokopasmowych wzrosła na koniec roku o 4,2 % (w roku poprzednim: 7,2 %) do 27,5 milionów. Rynek ten w średnim terminie zbliża się do granicy nasycenia. Deutsche Telekom posiadało na koniec 2010 roku około 45 % udziałów na rynku szerokopasmowym jeśli chodzi o klientów końcowych. Do nowych sieci światłowodowych aż do piwnicy budynku do roku 2011 w Niemczech było podłączonych około gospodarstw domowych. Jest to wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o Około 39 % z tych gospodarstw domowych zostało pozyskanych przez oferentów jako klienci płacący. W przeciwieństwie do innych sieci dla nowo tworzonych sieci światłowodowych trzeba dopiero pozyskiwać odpowiednich klientów. Liczne projekty do budowy Fiber to the Building/Home są dopiero na etapie budowy lub planowania. W ten sposób należy się liczyć ze stałym wzrostem w następnych latach. Udział bardzo szybkich łączy o przepustowości minimum 50 Mbit/s w rynku wynosi obecnie 1,1 %. Wolumen danych przesyłanych przez sieci szerokopasmowe na takie przyłącze wzrósł jednak w roku 2011 o ponad 16,3 % (w roku poprzednim: 10 %) do 12,1 gigabajtów na miesiąc. Wzrost korzystania z usług wideo takich jak IP-TV, Web-TV i Video-Up-/Download przyniósł także w roku 2011 rosnący wolumen transmisji danych na przyłącze. Tematami przyszłościowymi w branży telekomunikacyjnej będą przede wszystkim otwarty dostęp (open access) do sieci światłowodowych, neutralność sieci i poprawa jakości, oraz konkretne skutki nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej (TKG). Rozliczenie: W dziedzinie rozliczeń i pomiarów nadal rośnie konkurencja. Federalna Agencja Sieci ustaliła w roku 2010 jednolite warunki ramowe dla urządzeń pomiarowych energii. Standardowe procesy handlowe, formaty danych i standardowe umowy dotyczące pracy miejsc pomiarowych ułatwiają w ten sposób przedsiębiorstwom konkurowanie na terenie całych Niemiec z operatorami sieci i oferowanie inteligentnych liczników prądu i gazu. Zgodnie z postanowieniami trzeciego pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego UE do roku % wszystkich gospodarstw domowych musi być wyposażonych w Smart Meter. Przede wszystkim ustawowe zobowiązanie do montowania Smart Meter w nowych i remontowanych budynkach forsowało tę rozbudowę w przyszłości. Popyt klientów końcowych na te usługi ma przy tym jedynie nieznaczny wpływ. Niezawodność, długotrwałość urządzeń i ich połączenie w sieć oraz wysoka wydajność energetyczna są podstawowymi wymaganiami ze strony pytanych klientów dotyczącymi Smart Home (inteligentny dom). Usługi i zastosowania w Smart Home są aktualnie opracowywane i oferowane przez szereg uczestników rynku (przykładowo instytuty badawcze, producentów technologii i urządzeń, przedsiębiorstwa zaopatrujące w energię). Prowadzi to do tego, że produkty i usługi dla Smart Home pochodzą z pojedynczych częściowych zastosowań, jak przykładowo sterowanie ogrzewaniem lub osieciowanie infrastruktury multimediów i są opracowywane tylko w ograniczonym zakresie obejmującym różne dziedziny. Integracja tych tematów w jedną ogólną koncepcję domu inteligentnego dotychczas miała miejsce przeważnie w projektach pilotażowych. Konkurencja w dziedzinie rozliczeń jest w dalszym ciągu różnorodna. Na konkurencję usługodawców w dalszym ciągu duży wpływ mają prawne i ekonomiczne warunki ramowe. Najważniejszymi dotychczas czynnikami są przede wszystkim działanie i postanowienia Federalnej Agencji Sieci (BNetzA), ogólne nacisk na koszty, konkurencja cenowa w dostawach energii oraz 10 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

13 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów starania w celu standaryzacji procesów przy jednoczesnym uelastycznianiu modułowym. Nadal optymalne otoczenie IT i procesowe jest istotnym elementem, aby sprostać oczekiwaniom rynku i uzyskać długoterminowe korzyści skali. W szczególności dopasowane w odniesieniu do noweli ustawy o gospodarce energetycznej EnWG z 2011 roku procesy zmian przyniosły wiele zmian w krajobrazie procesów uczestników rynku. Technologia informatyczna: Spółka-córka perdata pozycjonuje się ze swoimi usługami IT o wysokiej jakości dla przedsiębiorstw z branży zaopatrzenia oraz w sektorze publicznym. Główne punkty portfolio usług to doradztwo ukierunkowane na procesy, implementacja i integracja rozwiązań IT oraz bezpieczna i ukierunkowana na serwis eksploatacja systemów IT należących do klientów lub będących w outsourcingu. Do głównych usług w dziedzinie doradztwa w branży zaopatrzeniowej należały, tak jak już w latach poprzednich, projekty dotyczące optymalizacji systemów, realizacji procesów związanych z ustawą o gospodarce energetycznej EnWG, zarządzaniem procesami zmian i zarządzaniem danymi w energetyce. W opracowywaniu projektów dla przedsiębiorstw z branży zaopatrzeniowej firma perdata koncentrowała się w roku 2011 na rozwoju ogólnie przyjętych Application Service Providing (ASP)-rozwiązaniach procesowych dla spółek dystrybucyjnych i sieciowych. Do realizacji aktualnych wymagań Federalnej Agencji Sieci BNetzA opracowano dla przedsiębiorstw dostarczających energię wydajne rozwiązania o niskich kosztach. Później została rozbudowana baza klientów w odniesieniu do outsourcingu systemów IT. Perdata pozyskała istotnych nowych klientów na podstawie własnych rozwiązań typu cloud. Zastosowane rozwiązania IT dla klientów charakteryzują się wysoką standaryzacją zdecentralizowanej infrastruktury w połączeniu z rozwiązaniami o wysokiej dyspozycyjności. 1.6 Zmiany w strukturze Koncernu W upływającym roku obrachunkowym 2011 zmienił się krąg konsolidacyjny. W podsumowaniu rocznym Koncernu oprócz Stadtwerke Leipzig GmbH jako spółki-matki Koncernu w pełni skonsolidowanych jest dziesięć spółek-córek, w których Stadtwerke Leipzig GmbH bezpośrednio posiada większość praw głosu. Liczba w pełni skonsolidowanych przedsiębiorstw nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Na dzień 1 stycznia 2011 po raz pierwszy metodą kapitałową (at equity) skonsolidowana była WEO GmbH & Co. KG a spółka Heizkraftwerk Eutritzscher Straße GmbH & Co.KG i. L. została wyłączona z konsolidacji. W ten sposób na dzień bilansowy skonsolidowane były ponownie jak w roku poprzednim dwie spółki metodą kapitałową (at equity). Siedem spółek powiązanych (w roku poprzednim: siedem) z niewielkim wolumenem transakcji nie zostanie włączonych także w tym roku do rocznego sprawozdania Koncernu. Kolejne dwie (w roku poprzednim: trzy) spółki zależne, w których Stadtwerke Leipzig mają bezpośrednio udziały i z punktu widzenia Koncernu mają podrzędne znaczenie dla przekazania obrazu odpowiadającego faktycznym stosunkom i dotyczącego perspektyw dla dochodów, finansów i majątku, są wykazane w bilansie Koncernu jako finansowy majątek trwały. Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 11

14 1.7 Przebieg interesów Koncernu Dodatni rozwój wyniku: Koncern zrealizował w roku obrachunkowym 2011 obroty z klientami nienależącymi do Koncernu w wysokości 4.204,7 mln (w roku poprzednim: 3.281,2 mln ). Rok obrachunkowy zamknął się wynikiem z działalności operacyjnej w wysokości 57,9 mln (rok poprzedni: 56,9 mln ). W porównaniu do roku poprzedniego wynik polepszył się o 1,0 mln. Znaczący wpływ na obroty i wynik Koncernu w roku 2011 miał rozwój wyników firmy Stadtwerke Leipzig GmbH. Stadtwerke Leipzig przebiły się w roku obrachunkowym 2011 w trudnym otoczeniu ekonomicznym i pod względem polityki energetycznej. Obroty wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik z działalności operacyjnej był wyższy niż wartość z roku poprzedniego. Wynik ten, który został uzyskany w warunkach wysokiej dynamiki konkurencji i zmiennych warunków ramowych, firma Stadtwerke Leipzig ocenia jako sukces. Zdywersyfikowane portfolio branż, obejmujące dużą część łańcucha wartości dodanej w zaopatrzeniu w energię, umożliwiło firmie Stadtwerke Leipzig skompensowanie zmian w polityce energetycznej i wahań wyniku w poszczególnych branżach względnie stopniach wartości dodanej. Dzięki dywersyfikacji dziedzin działalności firma Stadtwerke Leipzig wykazała w roku obrachunkowym 2011 stabilną sytuację finansową. Istotnymi czynnikami wpływającymi na wynik Stadtwerke Leipzig było kształtowanie się cen na rynkach energetycznych, związane z tym i idące w parze skutki zmian na portfolio zaopatrzenia i na marże dotyczące wytwarzania, przebieg pogody oraz stale rosnąca intensywność konkurencji w dystrybucji energii i w związku z tym rosnąca presja obniżenia kosztów. Dalsze znaczenie miało otoczenie dotyczące regulacji sieci prądu i gazu, zwłaszcza wskutek uniezależnienia rozwoju obrotów od struktury kosztów w ramach regulacji motywującej. Obroty Stadtwerke Leipzig wzrosły mimo intensywnej konkurencji na rynku w roku sprawozdawczym w porównaniu do roku poprzedniego o 923,5 mln do wysokości 4.204,7 mln (+28 %). W porównaniu do roku poprzedniego obroty w segmencie Handel wzrosły o 30 %. Istotny udział miały wyraźnie wyższe wolumeny handlowe w handlu hurtowym. Wyższy zbyt w hurtowym handlu gazem (+64 %) i w hurtowym handlu prądem (+21%) należy w pierwszym rzędzie tłumaczyć bardziej aktywnym zagospodarowaniem portfoliów. Przychody ze sprzedaży w handlu hurtowym wzrosły z 2.596,3 mln do 3.525,5 mln. Wzrost ten jest konsekwencją realizacji strategii handlu. Wysoka niestabilność rynków wskutek przełomu w polityce energetycznej doprowadziła do zwiększonych obrotów w handlu w celu minimalizacji ryzyka lub zachowania szans na rynku. W dystrybucji energii obroty wzrosły w porównaniu rocznym o 2 %. Wzrost ten w pierwszym rzędzie pochodził z obrotów w handlu z kluczowymi klientami ponadregionalnymi nabywającymi prąd i gaz. Dzięki temu można było skompensować straty, jakie odnotowano wskutek ogólnie rzecz biorąc bardziej łagodnej pogody i intensywnej konkurencji na rynku klientów końcowych. Przychody ze sprzedaży w dystrybucji prądu wzrosły o 21 %. Przychody ze sprzedaży w dystrybucji gazu zmniejszyły się natomiast o 21 %, przede wszystkim z powodu rozwoju pogody i konkurencji. Obroty ze sprzedaży ciepła sieciowego zmniejszyły się o 16 %. Główną przyczyną tego była wyraźnie bardziej łagodna pogoda oraz spadki cen. W dziedzinie wytwarzania przychody ze sprzedaży z elektrowni wzrosły w roku 12 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

15 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów obrachunkowym o 38 %.Tutaj wyższe obroty, uwarunkowane cenowo, można było uzyskać ze swobodnego wprowadzenia na rynek ilości prądu w ramach przywileju zielonej energii z obu elektrowni zasilanych biomasą (Biomassekraftwerke BMKW) w Bischofferode i Piesteritz. W działalności na Pomorzu za rok obrachunkowy 2011 zanotowano z powodu pogody zmniejszenie obrotów o 10 %. Obroty w dziedzinie telekomunikacji z powodu konkurencji spadły o 9 %. Istotne wydarzenia będące przyczyną przebiegu interesów Rynek energetyczny uważany jest tradycyjnie za narażony na kryzys. W ubiegłym roku obrachunkowym znacznie jednak wzrosły ryzyka specyficzne dla branży. Niepewne polityczne warunki ramowe, zmieniające się struktury rynkowe i wahające się ceny prądu i paliw postawiły firmę Stadtwerke Leipzig w roku obrachunkowym 2011 przed nowymi wyzwaniami. W roku obrachunkowym 2011 segment Handel miał znaczny udział w pozytywnym rozwoju ogólnym. Na rozwój interesów w wytwarzaniu w roku obrachunkowym 2011 w dużej mierze wpływ miał rozwój rynków zaopatrzenia i zbytu. Z powodu przeciwbieżnego rozwoju cen rynkowych za prąd i gaz wynik elektrowni gazowo-parowej w Lipsku (GuD-Kraftwerk Leipzig) był w roku obrachunkowym znacznie poniżej wyniku za rok poprzedni. W elektrowniach na biomasę na zmniejszenie się wyniku oddziaływały przede wszystkim rozwój sytuacji na rynku drewna oraz częściowo wyłączenie z eksploatacji elektrowni BMKW Bischofferode. Z powodu niedoboru drewna i idącego z tym w parze wzrostu cen zmniejszyły się perspektywy dotyczące rentowności tych elektrowni w przyszłości. Poczyniono tutaj zabezpieczenie się przed ryzykiem w postaci pozaplanowych odpisów i rezerw finansowych. Natomiast uzyskane większe przychody ze swobodnego wprowadzenia na rynek ilości wytwarzanych z elektrowni na biomasę wpłynęły pozytywnie na wynik działalności w roku 2011 dzięki przywilejowi dla zielonej energii. W handlu hurtowym uzyskano przekroczenie wyniku z roku poprzedniego. W handlu hurtowym wykorzystanie elektrowni jest sterowane, ilości energii są nabywane w celu ich dalszego zbytu, a całe portfolio optymalizowane. Polityczna niepewność w roku 2011, zwłaszcza po ogłoszeniu moratorium dla elektrowni atomowych w marcu, doprowadziły przejściowo do częściowo ekstremalnych odchyleń cen na rynku. Aby nie doznać strat i nie naruszyć wytycznych dotyczących limitów, trzeba było zwiększyć transakcje zabezpieczające ryzyko, które doprowadziły do wyraźnie większego wolumenu handlowego. Wynik obciążony jest przez rozwój cen hurtowych gazu w stosunku do umów zakupu indeksowanych ceną ropy naftowej. W roku 2011 branża dystrybucji energii miała nadal znaczny udział w wyniku ogólnym. W porównaniu rocznym wynik finansowy był poniżej wyniku w roku poprzednim wskutek rozwoju zbytu na rynku ciepła. Rynek klientów końcowych, przede wszystkim w dziedzinie prądu i gazu, charakteryzował się także w roku 2011 intensywną konkurencją. Rozwój sytuacji na rynku postawił dystrybucję przed większymi wyzwaniami. Wiele przedsiębiorstw dostarczających energię próbuje na rynku skompensować ekonomiczną presję we własnych sieciach prądu i gazu przez starania w celu zbytu poza terenem objętym własną siecią. Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 13

16 Rosnąca presja ze strony konkurencji, zwłaszcza w przypadku mniejszych i średnich klientów prądu i gazu, doprowadziła do dalej rosnących wskaźników zmian dostawców energii. W wyniku zmiany kursu w dystrybucji energii centrum uwagi w roku 2011 zostało we wzmocniony sposób skierowane na konkurencyjne ceny i strukturę kosztów. W wyniku wprowadzonej w roku 2010 zmiany kursu w dystrybucji energii w roku obrachunkowym 2011 zanotowano zaplanowane wyraźne oszczędności w kosztach. Wpływy zmniejszające wynik wynikały z rozwoju na rynku ciepła wskutek warunków pogodowych. Segment Sieci dał operacyjnie wysoki i stabilny wkład w wynik, mimo wymagań wynikających z regulacji stymulującej. W zasadzie wynik ten jest rezultatem ciągłego obniżania kosztów. Wynik segmentu Serwis jest w zasadzie określony przez dochody spółek-córek HL komm i GPEC. W dziedzinie telekomunikacji spółka HL komm potwierdziła w roku 2011 jej wiodącą pozycję u klientów biznesowych i firm spedycyjnych w rejonie środkowych Niemiec. Poza tym w roku obrachunkowym dalej kontynuowano wprowadzone w roku 2010 wejście na rynek klientów prywatnych. Ogólny rozwój rynku charakteryzował się zwiększoną konkurencją pośród operatorów sieci kablowych. Nadal kontynuowany był utrzymujący się spadek cen. HL komm wyszła temu naprzeciw z nowymi produktami i rozbudową bazy klientów. Wynik był poniżej wartości z roku poprzedniego. W działalności na Pomorzu dla roku obrachunkowego 2011 zanotowano uwarunkowany warunkami pogodowymi zniżkowy rozwój obrotu. Wynik był na poziomie wyniku z roku poprzedniego. Uzyskano to dzięki skutecznemu programowi zarządzania kosztami. Rozwój działalności jest zasadniczo wyznaczony przez spółkę-córkę GPEC. GPEC świadczy dla swoich klientów z Gdańska i Sopotu wysokiej jakości usługi, zasadniczo w dziedzinie zasilania w ciepło sieciowe. Do sieci ciepłowniczej o ogólnej długości 578 km jest podłączonych około klientów. Spółka ciągle rozbudowuje swoją sieć ciepłowniczą. Dzięki temu możliwe jest zaopatrzenie w ciepło zarówno w centrum miasta, jak i na nowych osiedlach mieszkaniowych. Jest przy tym wykorzystywana najnowocześniejsza technika, gwarantująca dopasowanie zapotrzebowania na ogrzewanie w zależności od warunków pogodowych, jak i od specjalnych wymagań ze strony klientów. W roku 2011 uzyskano ponownie rekordowy wynik dla nowych przyłączy o mocy cieplnej 41 MW (w roku poprzednim: 29 MW). 1.8 Pracownicy i polityka zatrudnienia Rozwój liczby zatrudnionych: Na dzień 31 grudnia 2011 w Koncernie było zatrudnionych pracowników (rok poprzedni: 1 995) oraz 111 uczniów, młodych pracowników wykwalifikowanych i praktykantów (w roku poprzednim: 112). W całym Koncernie nastąpiła redukcja łącznie o 13 pracowników. 14 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

17 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów Liczba zatrudnionych bez uczniów Zmiana Stadtwerke Leipzig GmbH HL komm perdata LAS GPEC STAR-PEC Tczew SWL Polska SWL Netz ENDICO Łącznie Polityka personalna dostosowana jest do modelu kompetencyjnego: Koncern posiada system zarządzania kompetencjami na bazie modelu kompetencyjnego, pochodzącego ze strategii przedsiębiorstwa. Oprócz zwykłej liczby stanowisk dla przyszłych zadań rejestruje się także wymagania w ramach średniofalowego planowania kompetencji. Rozwój kompetencji handlowych kontynuowany jest w ramach dualnych studiów licencjackich. Poprzez wzmożone kształcenie inżynierów między innymi we współpracy z Wyższą Szkołą Techniki, Gospodarki i Kultury w Lipsku (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur HTWK) następuje zapewnienie długoterminowej wiedzy inżynierskiej. Projekt ten jest uzupełniany przez integrację narybku akademickiego w ramach dwuletniego uniwersalnego programu praktyk. 1.9 Ochrona środowiska Długofalowa ochrona środowiska: Certyfikowane zarządzanie środowiskiem firmy Stadtwerke Leipzig GmbH stanowi fundamentalną podstawę troski o środowisko. Przekonali się o tym także eksperci TÜV Süd Management Service GmbH, przeprowadzający audyt firmy Stadtwerke Leipzig we wrześniu 2011 roku. Główne punkty zgodnie z normą certyfikacyjną DIN EN ISO 14001:2009 były położone na stwierdzeniu bezpieczeństwa organizacyjnego, przestrzeganiu wymogów prawnych i realizacji działań w celu ochrony środowiska w ramach ciągłego procesu ulepszeń. Działania programu ochrony środowiska konkretyzują cele przedsiębiorstwa w kierunku ekologicznego zrównoważenia i są realizowane zgodnie z celami. Firma Stadtwerke Leipzig GmbH otrzymała zaświadczenie, że wymagania te są przestrzegane zgodnie z normą certyfikacyjną. Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 15

18 2 Sytuacja dochodowa, finansowa i majątkowa 2.1 Sytuacja dochodowa Rozwój sprzedaży w segmencie Handel: Rozwój sprzedaży dotyczący sprzedanej ilości prądu w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wykazuje wzrost o 35 %, z GWh w roku 2010 do GWh w roku Pozytywnie odbiło się tutaj przekwalifikowanie klientów kluczowych prądu z 669 GWh z handlu hurtowego na dystrybucję energii. Zbyt na rzecz klientów prywatnych, przemysłowych i hurtowych spadł w roku obrachunkowym o 152 GWh. Zbyt gazu ziemnego spadł w tym samym okresie o 289 GWh, z GWh w roku 2010 do GWh w roku Odbijają się na tym zwłaszcza intensywna konkurencja cenowa i łagodna pogoda. Pozytywnie odbiło się przekwalifikowanie klientów kluczowych gazu z 89 GWh z handlu hurtowego na dystrybucję energii. W handlu hurtowym zbyt nadal wzrastał. Handel prądem wzrósł z GWh do GWh, a handel gazem z GWh do GWh. Rozwój sprzedaży w segmencie Serwis: Na rynku ciepła na Pomorzu sprzedaż ciepła sieciowego spadła o 323 GWh, czyli o 14,9 % z GWh w roku 2010 do GWh w roku Spadek ten wynika z porównywalnie łagodniejszych warunków pogodowych. Rozwój obrotów i wyniku: Z rachunków zysków i strat z ostatnich dwóch lat obrachunkowych z ekonomicznego punktu widzenia oraz po podsumowaniu i rozliczeniu wynika następujący rozwój dochodów: Na rynku ciepła, zwłaszcza wskutek łagodnych warunków pogodowych, odnotowano spadek ilości sprzedaży ciepła sieciowego. Sprzedaż ciepła sieciowego spadła o 18 %, z GWh do GWh. 16 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

19 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stadtwerke Leipzig GmbH Sprawozdanie z sytuacji Koncernu Stadtwerke Leipzig Gospodarcze warunki ramowe Zyski, sytuacja finansowa i majątkowa Raport na temat ryzyka Sprawozdanie prognostyczne Sprawozdanie roczne Załącznik do sprawozdania rocznego Koncernu Stadtwerke Leipzig Lista skrótów Przychody [w mln ] Zmiana Operacyjne przychody ze sprzedaży 4.201, ,0 928,9 Zmiany stanu 2,4 0,7 1,7 Aktywowane usługi własne 4,1 4,0 0,1 Przychody operacyjne 20,4 12,0 8,4 Operacyjne nakłady materiałowe 3.910, ,9 947,7 Operacyjne nakłady personalne 100,3 101,4 1,1 Nakłady operacyjne 88,0 70,5 17,5 Wynik operacyjny przed odpisami amortyzacyjnymi 129,9 154,9 25,0 Planowe odpisy amortyzacyjne 58,0 71,7 13,7 Wynik operacyjny 71,9 83,2 11,3 Wynik finansowy 19,7 6,4 13,3 Wynik neutralny do działalności operacyjnej 5,7 19,9 25,6 Wynik zwyczajnej działalności gospodarczej 57,9 56,9 1,0 Wynik nadzwyczajny 0,6 2,6 2,0 Podatki od dochodów i przychodów 1,8 8,2 6,4 Odprowadzenie zysków 60,3 63,8 3,5 Strata roczna Koncernu 4,8 17,6 12,9 Wynik naliczany innym udziałowcom 1,2 39,2 38,0 Przeniesienie straty Koncernu 118,9 117,9 1,1 Pobranie z rezerwy z zysków 55,8 55,8 Bilansowa strata Koncernu 124,9 118,9 6,0 Rozwój wyniku z działalności operacyjnej: Koncern uzyskał w roku 2011 z tytułu działalności operacyjnej 71,9 mln (rok poprzedni: 83,2 mln ). Odpowiada to spadkowi w porównaniu z rokiem poprzednim w wysokości 11,3 mln, czyli 14 %. Spadek wyniku z działalności operacyjnej wynikał przeważnie z rozwoju interesów w wytwarzaniu i z powodu wpływu warunków pogodowych na rynku ciepła. Segment Handel: Rozwój wyniku dla elektrowni gazowo-parowej w Lipsku (GuD-Kraftwerk Leipzig) wyznaczony był z jednej strony przez ceny prądu i ceny paliwa (gaz), a z drugiej strony przez ceny prawa do emisji CO 2 (spread dla prądu, gazu i CO 2 ). W porównaniu z rokiem poprzednim elektrownia gazowo-parowa (GuD-Kraftwerk Leipzig) wyprodukowała więcej prądu, jednak z powodu kształtowania się cen uzyskała mniejszy przychody ze sprzedaży prądu. Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig 17

20 Wytwarzanie ciepłą sieciowego było mniejsze niż w roku poprzednim, gdyż elektrownia wytworzyła mniej ciepła z powodu wzrostu cen zakupu surowca gazu ziemnego w celu optymalizacji jej wykorzystania. Z powodu optymalizacji eksploatacji elektrowni ujemny rozwój spreadu został zmniejszony. Z powodu przeciwbieżnego rozwoju cen rynkowych za prąd i gaz wynik był w roku obrachunkowym znacznie poniżej wyniku za rok poprzedni. Na zmniejszenie się wyniku z produkcji prądu i pary w obu elektrowniach na biomasę w Bischofferode i Piesteritz oddziaływały przede wszystkim rosnące koszty zakupu drewna jako surowca oraz częściowo wyłączenie z eksploatacji elektrowni BMKW Bischofferode. Natomiast uzyskane większe przychody ze swobodnego wprowadzenia na rynek ilości wytwarzanych z elektrowni na biomasę wpłynęły pozytywnie na wynik dzięki przywilejowi zielonej energii. Udział w wyniku ze sprzedaży energii był również mniejszy niż w roku poprzednim. Na zmniejszenie wyniku wpływ miał zwłaszcza spadek sprzedaży na rynku ciepła w Lipsku dla takich mediów jak gaz i ciepło sieciowe, spowodowane warunkami pogodowymi. Poziom cen na ciepło sieciowe był znacznie niższy niż w roku poprzednim z powodu kształtowania się cen na olej opałowy. W dziedzinie gazu odnotowano spadek sprzedaży z powodu warunków pogodowych. Tendencji tej przeciwdziałano poprzez znaczne zmniejszenie występujących kosztów strukturalnych i procesowych. Redukcja kosztów wyraźnie odbiła się pozytywnie na wyniku z działalności operacyjnej. Segment Sieci uzyskał wyraźnie pozytywny udział w wyniku z działalności operacyjnej. Segment Serwis dostarczył znaczny wkład w wynik z działalności operacyjnej. Oddziaływał tutaj w szczególności bardzo dobry wynik spółkicórki GPEC w działalności na Pomorzu. Wynik z działalności operacyjnej na Pomorzu wyniósł na poziomie Koncernu 11,4 mln (rok poprzedni: 11,4 mln ). W dziedzinie telekomunikacji spółka HL komm potwierdziła w ubiegłym roku obrachunkowym swoją wiodącą pozycję w regionie Środkowych Niemiec. Ogólny rozwój rynku charakteryzował się zwiększoną konkurencją pośród operatorów sieci kablowych. Nadal kontynuowany był utrzymujący się spadek cen. Wynik z działalności na poziomie Koncernu spadł w porównaniu do roku poprzedniego niewiele z 4,3 mln do 3,4 mln w roku Rozwój istotnych pozycji dla sytuacji dochodowej Przychody operacyjne ze sprzedaży: Przychody ze sprzedaży wzrosły w roku obrachunkowym o 928,9 mln, czyli o około 28 % do 4.201,9 mln. Rozwój ten polegał zasadniczo na wzroście obrotów w handlu hurtowym wskutek dużego wzrostu ilości handlowych. Przychody operacyjne: Przychody operacyjne wzrosły o 8,4 mln z 12,0 mln do 20,4 mln. Zużycie materiałów: W roku obrachunkowym zużycie materiałów wzrosło o 947,7 mln, czyli o około 32 %. Wzrost ten odpowiada w dużym zakresie wzrostowi obrotów po stronie sprzedaży. Marża brutto 18 Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig Koncern Stadtwerke Leipzig w liczbach 2009 2008 2007 2006 20 PRACOWNICY I UCZNIOWIE (NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA BILANSU) [Ilość] 2 243 2 356 2 357 2 415 2 448

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe za rok 2007 dodatkowe informacje i objaśnienia Strona 50 Nota nr 46 Objaśnienie struktury środków przyjętych do rachunku przepływów Lp. 1 a) b) 4 Wyszczególnienie Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo