UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:"

Transkrypt

1 Call center: , UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova 554, kod pocztowy: , REGON: , zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Miejskim S¹dzie w Pradze, dzia³ B., wk³adka 9662, wystepuj¹ca /, któr¹ reprezentuje Prezes Zarz¹du Ing. Milan Lacina, adres korespondencyjny: Goèárova tøída, 312/52, Hradec Králové, (zwana dalej Handlowiec ). a Osoba prawna i osoba fizyczna / przedsiêbiorca (zwana dalej ) UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Wpisana w: S¹d Wojewódzki, Rejestr Przedsiêbiorców w: Urz¹d wystawiaj¹cy zezwolenia do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w: Nazwa handlowa Oddzia³: Nr dz: Wk³adka: Siedziba w RP/ poza RP: Miejscowoœæ: Adres korespondencyjny: Miejscowoœæ: Tel.: Fax: Www: REGON: NIP: Rzeczywisty w³aœciciel: Podmiot dzia³alnoœci gospodarczej (zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej lub wpisem do KRS): Reprezentowana przez: Imiê i nazwisko: Sta³y pobyt w RP: Miejscowoœæ: Obec: PESEL: Data urodzenia: Sta³y pobyt poza RP: Miejscowoœæ: Numer dowodu osobistego: (dowód to samoœci) Miejsce urodzenia: Tel.: Wystawiony przez: Wa ny do: P³eæ: Przynale noœæ pañstwowa: Tel. kom.: Tel. kom. do przesy³ania SMS uwierzytelniaj¹cego: Strony umowne postanowi³y, e bêdzie korzystaæ z tych us³ug Handlowca, które s¹ poni ej zaznaczone: Transakcje spot Transakcje forward Wysy³anie wiadomoœci porannych Us³ugi pieniê ne OLB token OLB SMS Za³o enie i porawadzenie subkont Wzór podpisu: Strana 1 /razem 18/

2 Reprezentowana przez: Imiê i nazwisko: Sta³y pobyt w RP: Miejscowoœæ: Obec: PESEL: Data urodzenia: Sta³y pobyt poza RP: Miejscowoœæ: Numer dowodu osobistego: (dowód to samoœci) Miejsce urodzenia: Tel.: Wystawiony przez: Wa ny do: P³eæ: Przynale noœæ pañstwowa: Tel. kom.: Tel. kom. do przesy³ania SMS uwierzytelniaj¹cego: Strony umowne postanowi³y, e bêdzie korzystaæ z tych us³ug Handlowca, które s¹ poni ej zaznaczone: Transakcje spot Transakcje forward Wysy³anie wiadomoœci porannych Us³ugi pieniê ne OLB token OLB SMS Za³o enie i porawadzenie subkont Wzór podpisu: (dalej zwany "em") na podstawie 269 ustêp 2 ustawy nr 513/1991 Dz.U., Kodeks Handlowy w obowi¹zuj¹cym brzmieniu zawieraj¹ niniejsz¹ Umowê Ramow¹ o przeprowadzaniu bezgotówkowych transakcji handlowych z wartoœciami dewizowymi (dalej zwan¹ Umowa ). I. Przedmiot umowy 1. Umowa okreœla warunki bezgotówkowego kupna lub sprzeda y waluty obcej za okreœlon¹ iloœæ œrodków pieniê nych w PLN lub w walucie obcej, wed³ug kursu oferowanego przez Handlowca. Poszczególne transakcje zawierane sa ustnie za poœrednictwem linii telefonicznych okreœlonych przez Handlowca lub za poœrednictwem elektronicznego systemu handlowego OLB. Handlowiec zaoferuje rodzaj transakcji, któr¹ jest zainteresowany wed³ug kursu, który odpowiada aktualnym notowaniom rynkowym, powiêkszonym o mar ê Handlowca. Do zawarcia transakcji dojdzie w momencie, kiedy wyrazi bezwarunkow¹ zgodê na wszystkie warunki transakcji. Handlowiec potwierdzi owi przeprowadzenie transakcji drog¹ pisemn¹ lub elektroniczn¹. Potwierdzeniem transakcji jest konfirmacja wystawiona w systemie elektronicznym Handlowca i podpisana przez Handlowca. 2. Umowa dalej okreœla warunki udzielania us³ug pieniê nych. 3. Handlowiec odpowiedzialny jest tylko za udzielanie us³ug, które wyraÿnie s¹ okreœlone w niniejszej Umowie. Strony umowne wzajemnie uzgodni³y, e zawarte transakcje s¹ obowi¹zuj¹ce dla obu stron umownych. 4. Handlowiec oœwiadcza, e jest uprawniony do oferowania wy ej wymienionych us³ug i us³ug z nimi powi¹zanych. W przypadku, e Handlowiec rozszerzy zakres oferowanych us³ug, nale y przyj¹æ, e s¹ one objête niniejsz¹ Umow¹ i Ogólnymi Warunkami Handlowymi AKCENTA CZ, a.s. w handlu z wartoœciami dewizowymi (dalej tylko OWH ) 5. Je eli gdziekolwiek w tekœcie u yte jest okreœlenie Umowa, oznacza to, e okreœlenie to obejmuje wszelkie aneksy i za³¹czniki do Umowy oraz OWH. 6. Handlowiec i zobowiazuj¹ siê postêpowaæ zgodnie z niniejsz¹ Umow¹ oraz przepisami prawa. Handlowiec i zobowi¹zuj¹ siê do wspó³dzia³ania koniecznego do realizacji celu i przedmiotu Umowy, jak te do sporz¹dzania i podpisywania w tym samym duchu kolejnych dokumentów, 7. Handlowiec upowa niony jest do nieudzielania jakichkolwiek us³ug, zw³aszcza do zawierania transakcji z em, który w przesz³oœci w jakikolwiek sposób naruszy³ swoje zobowi¹zania wynikaj¹ce z Umowy. 8. Osoby, upe³nomocnione przez a w za³¹czniku nr 1 do niniejszej Umowy, s¹ upowa nione do wystêpowania w imieniu a w zakresie niniejszej Umowy podczas zawierania transakcji, korzystywania z innych us³ug Handlowca oraz podpisywania konfirmacji. II. Op³aty i koszty 1. przyjmuje do wiadomoœci i wyra a zgodê na to, e us³ugi udzielane przez Handlowca na podstawie zawartej Umowy s¹ p³atne zgodnie z tabel¹ taryfow¹ Handlowca. zobowi¹zuje siê do uregulowania wszelkich op³at ustalonych zgodnie z tekstem niniejszej Umowy lub wg tabeli taryfowej Handlowca. Handlowiec ma prawo obci¹ yæ a innymi kosztami, które powstan¹ w zwi¹zku z realizacj¹ niniejszej Umowy. i Handlowiec niniejszym wyraÿnie ustalili, e kwota op³aty bêdzie doliczona do uzgodnionej kwoty transakcji lub zostanie ona rozliczona za pomoc¹ oddzielnej faktury. W przypadku, gdy ma za³o one subkonto, Handlowiec ma prawo odliczyæ kwotê tych op³at i kosztów bezpoœrednio z subkonta klienta. W przypadku, gdy subkonto prowadzone jest w innej walucie ni rozliczana op³ata i koszty, Handlowiec mo e te kwotê odliczyæ z subkonta prowadzonego w innej walucie, przeliczaj¹c je wg kursu CZBN, obowi¹zuj¹cego w dniu wystawienia rozliczenia. Zasada ta obowi¹zuje dla wszystkich rodzajów us³ug uzgodnionych pomiêdzy em i Handlowcem. 2. zobowi¹zuje siê do uregulowania Handlowcowi wszelkich celowo poniesionych kosztów, w³¹cznie z op³atami administracyjnymi, s¹dowymi i innymi oraz kosztów zastêpstwa procesowego, które wynikn¹ Handlowcowi w zwi¹zku z obowi¹zkiem ochrony swoich praw wynikaj¹cych z realizacji niniejszej Umowy. Podobny obowi¹zek spoczywa na Handlowcu w przypadku, gdy naruszy ona obowi¹zki ustalone niniejsz¹ Umow¹. 3. W przypadku, gdy strony umowne nie ustal¹ inaczej, wszystkie op³aty i koszty, które nie bêd¹ rozliczane faktur¹, winny byæ uregulowane najpóÿniej w dniu udzielenia us³ugi. Op³aty rozliczane faktur¹ maj¹ termin p³atnoœci do 10 dni od dnia wystawienia faktury. 4. W przypadku, gdy nie ureguluje Handlowcowi jakiejkolwiek op³aty lub nie zwróci jej kosztów, Handlowiec ma prawo us³ugi tej nie udzieliæ, odst¹piæ od udzielenia uzgodnionej us³ugi i/lub odst¹piæ od Umowy. 5. W przypadku, e jest winien Handlowcowi jak¹kolwiek kwotê wynikaj¹c¹ z niniejszej Umowy lub w zwi¹zku z Umow¹, Handlowiec ma prawo wliczyæ dane zobowi¹zanie do jakiejkolwiek kwoty, do której jest uprawniony w stosunku do Handlowca, ³¹cznie jakichkolwiek kwot na subkoncie. podpisaniem niniejszej Umowy, odpowiednio zawarcia nale ytej transakcji, daje prawo do nieodwo³alnego polecenia i instrukcji. W przypadku poruszenia Umowy ze strony a prawo wliczenia odnosi siê na kwoty jeszcze niep³atne. W przypadku, e Handlowiec zamierza dokonaæ wliczenia w zwi¹zku z nale noœciami i zobowi¹zaniami, które s¹ w walucie obcej, wysokoœæ zobowi¹zania pieniê nego / nale noœci przeznaczone do wliczenia bêdzie przeliczona na CZK wg fixingu danej waluty oznajmionego przez CZBN w dniu wliczenia. Zgodnie z 364 Kodeksu Handlowego upowa nia Handlowca do kompensaty i tych nale noœci, na które nie ma wp³yw wynik postanowienia lub których nie mo na siê domagaæ w s¹dzie. W przypadku, e Handlowiec u yje swoje prawo do wliczenia, skutecznoœæ t¹ oznajmi bez zbêdnej zw³oki owi. III. Prawa i obowi¹zki stron umownych 1. Handlowiec jest upowa niony do udzielania owi tylko nale ycie ustalonych us³ug zgodnych z niniejsza Umow¹. Handlowiec - przy pe³nieniu obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszej Umowy zobowi¹zany jest postêpowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi. 2. Strony umowne ustalaj¹, e Handlowiec ma prawo dokonywania nagrañ rozmów telefonicznych z em, ich dalszego opracowywania i archiwacji w interesie zachowania mo liwoœci obiektywnej oceny obowi¹zków stron umownych. wyraÿnie wyra a zgodê z dokonaniem nagrañ dÿwiêkowych, z ich opracowywaniem i archiwacj¹ oraz z ich ewentualnym wykorzystaniem w charakterze materia³u dowodowego. Nastêpnie strony umowne ustalaj¹, e Handlowiec ma prawo notowaæ czynnoœci a w systemie OLB, a notatki te dalej opracowywaæ i archiwowaæ. wyra nie wyra a zgodê na dokonywanie notatek dotycz¹cych czynnoœci a w systemie OLB, z ich opracowywaniem i archiwacj¹ oraz z ich ewentualnym wykorzystaniem w charakterze materia³u dowodowego. Handlowiec nie ma obowi¹zku przekazywania owi dokonanych nagrañ rozmów telefonicznych ani notatek dotycz¹cych czynnoœci a, sporz¹dzonych w systemie OLB. 3. Handlowiec CZ nie ma obowi¹zku udzielania us³ug owi w przypadku, gdy ten wczeœniej nie spe³ni swoich obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszej Umowy. Handlowiec ma równie prawo nie udzieliæ us³ugi owi w przypadku, gdy przez udzielenie tej us³ugi mog³o by dojœæ do naruszenia przepisów prawnych lub innych przepisów, którymi Handlowiec ma obowi¹zek siê kierowaæ. 4. Handlowiec przed udzieleniem ka dej us³ugi ma prawo wymagaæ od a lub osoby przez niego upe³nomocnionej potwierdzenia swojej to samoœci w sposób wymagany przez Handlowca. Handlowiec ma zw³aszcza prawo wymagaæ od a lub osoby przez niego upe³nomocnionej potwierdzenia swojej to samoœci za pomoc¹ uzgodnionego has³a, tokenu lub uwierzytelniaj¹cego SMS w przypadku, e has³o takie zosta³o uzgodnione po za³o eniu subkonta lub us³ugi OLB. W przypadku w¹tpliwoœci co do to samoœci a lub osoby upe³nomocnionej, Handlowiec nie ma obowi¹zku udzielenia us³ugi. 5. zobowi¹zuje siê bez zbytecznej zw³oki przekazaæ Handlowcowi wszelkie informacje, które by mog³y mieæ wp³yw na pe³nienie jego obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszej Umowy, zw³aszcza dotycz¹cych zmian kont, upe³nomocnionych osób, zmiany adresu siedziby spó³ki, zwiêkszenia lub zmniejszenia kapita³u zak³adowego itp. ma równie obowi¹zek informowania Handlowca o jakichkolwiek faktach, które mog¹ mieæ wp³yw na udzielenie us³ugi lub na zdolnoœæ a do wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Umowy. 6. W przypadku, gdy u którejkolwiek strony umownej dojdzie do zasadniczych zmian, które by mog³y mieæ wp³yw na realizacjê niniejszej Umowy, strona, której te zmiany dotycz¹ ma obowi¹zek bez zbytecznej zw³oki telefonicznie informowaæ o nich stronê drug¹, a treœæ tej informacji potwierdziæ pisemnie. 7. Handlowiec jest zobowi¹zany na mocy przepisów prawnych informowaæ a o pewnych wydarzeniach. Handlowiec publikuje te informacje równie za poœrednictwem stron internetowych w ramach mocy prawa. Strana 2 /razem 18/

3 IV. Pozosta³e ustalenia oraz œwiadczenia stron umownych 1. oœwiadcza, e jest œwiadom i s¹ mu zrozumia³e warunki, zobowi¹zania i mo liwe ryzyka wynikaj¹ce z transakcji a warunki te, zobowi¹zania i ryzyka przyjmuje a w przypadku, gdy sam nie jest zdolny zrozumieæ warunków, podjêtych zobowi¹zañ i mo liwych ryzyk, bêdzie konsultowaæ je i radziæ siê osób bed¹cych fachowcami w tej dziedzinie, a zw³aszcza doradców finansowych, podatkowych, prawnych, rachunkowych i innych. jest w pe³ni œwiadom szczególnie ryzyka, e w momencie rozliczenia transakcji waluta, któr¹ jest zainteresowany, mo e siê umocniæ lub os³abiæ, przez co transakcja stanie siê dla niego niekorzystna. 2., przed zawarciem ka dej poszczególnej transakcji - bior¹c pod uwagê swoje dotychczasowe doœwiadczenia i wiedzê oraz cele finansowe, jak równie Ÿród³a finansowe, które ma do dyspozycji, zw³aszcza ze wzglêdu na ewentualn¹ koniecznoœæ posiadania dostatecznych œrodków finansowych potrzebnych do wyrównania ewentualnych strat wynikaj¹cych z transakcji - zobowi¹zuje siê dok³adnie rozwa yæ, czy dana transakcja jest dla niego w³aœciwa. zobowi¹zuje siê, e nie zawrze z Handlowcem adnej transakcji, je eli w ogóle nie bêd¹ dla niego zrozumia³e warunki stawiane przy takiej transakcji i je eli nie zostanie zapoznany z ryzykami - które s¹ z tak¹ transakcj¹ zwi¹zane - odnosz¹cymi siê do walut i rynku z walutami, zw³aszcza z rozmiarem potencjalnej straty, która mo e przy takiej transakcji powstaæ. 3. wyra a zgodê z powy szym oraz traktuje jako niew¹tpliwy fakt, e transakcje bêdzie zawieraæ tylko na podstawie w³asnego rozeznania lub rozeznania swoich doradców innych ni doradcy jakimi dysponuje Handlowiec oraz, e Handlowiec nie bêdzie mu udziela³ adnych fachowych porad dotycz¹cych transakcji o ile wyraÿnie nie zosta³o uzgodnione inaczej. Jak¹kolwiek informacjê udzielon¹ przez Handlowca nie nale y traktowaæ jako jakiekolwiek zalecenie, zapewnienie lub gwarancjê odnoœnie zysków z transakcji, je eli nie zostanie uzgodnione inaczej. 4. potwierdza i zgadza siê z tym, e Handlowiec nie ponosi adnej odpowiedzialnoœci za straty, które mog¹ owi powstaæ w wyniku ryzyk rynkowych zwi¹zanych z transakcjami. wyraÿnie oœwiadcza i zgadza siê, e ewentualna strata z zawartych przez niego transakcji nie bêdzie mia³a wp³ywu na jego zobowi¹zania wobec niniejszej Umowy. 5. W przypadku nieœcis³oœci, zawsze obowi¹zuje, e decyduj¹cymi dokumentami s¹ dokumenty wystawione i notatki sporz¹dzone przez Handlowca. W przypadku reklamacji, musi wykorzystaæ wszystkie kroki i postêpowania reklamacyjne ustalone przez Handlowca. Postêpowanie reklamacyjne opisane jest w OWH. 6. oœwiadcza, e: a) zawarcie i realizacja niniejszej Umowy, zawieranie poszczególnych transakcji w przysz³oœci zw³aszcza w przypadku, gdy jest osob¹ prawn¹, zosta³y zatwierdzone przez w³aœciwe organy a lub inne upe³nomocnione osoby lub organy; oraz, e b) w wyniku zawarcia Umowy ani w wyniku jej realizacji, zw³aszcza w wyniku zawierania transakcji, nie dopuœci siê naruszenia adnych przepisów prawnych, wewnêtrznych przepisów a ani innych przepisów (np. stanowych); oraz e c) w wyniku zawarcia Umowy ani w wyniku jej realizacji, zw³aszcza w wyniku zawierania transakcji, nie dopuœci siê naruszenia adnych zobowi¹zañ wobec osób trzecich; oraz e d) w stosunku do a, maj¹tku a oraz cz³onków jego organów nie jest prowadzone adne postêpowanie s¹dowe, administracyjne, rozjemcze ani adne inne postêpowanie, które chocia by teoretycznie mog³o mieæ wp³yw na sytuacjê gospodarcz¹ a oraz jego zdolnoœæ pe³nego wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ wobec Handlowca, wynikaj¹cych z niniejszej Umowy; oraz e e) w stosunku do maj¹tku a nie jest prowadzone ani nie by³o prowadzone w przesz³oœci jak równie - zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ a - nie ma powodu przypuszczaæ, e bêdzie prowadzone postêpowanie o niewyp³acalnoœci, likwidacji i wyrównaniu, a zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ a, w aden sposób nie jest zagro ona jego zdolnoœæ wyrównania swoich zobowi¹zañ wobec Handlowca; oraz e f) œrodki pieniê ne wykorzystywane w zwi¹zku z udzielaniem us³ug zgodnie z niniejsz¹ Umow¹, zw³aszcza z realizacj¹ transakcji, nie pochodz¹ z dochodów z dzia³alnoœci przestêpczej oraz, e celem zawarcia takich transakcji nie jest próba legalizacji takich œrodków. g) ani adna osoba, która do negocjacji w imieniu a jest uprawniona w myœl niniejszej Umowy, nie jest osob¹ zajmuj¹c¹ eksponowane stanowisko polityczne. 7. zobowi¹zuje siê, e wszystkie oœwiadczenia uczynione w którymkolwiek miejscu niniejszej Umowy pozostan¹ prawdziwe w ka dym momencie obowi¹zywania niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób mia³o dojœæ do zmiany prawdziwoœci oœwiadczenia, bez zbytecznej zw³oki zobowi¹zany jest do przekazania takich informacji Handlowcowi. 8. W przypadku, gdy jakiekolwiek oœwiadczenie a uczynione w niniejszej Umowie stanie siê chocia by czêœciowo nieprawdziwym, Handlowiec ma prawo us³ugê lub us³ug tych nie udzielaæ, odst¹piæ od którejkolwiek zawartej transakcji i/lub odst¹piæ od Umowy. V. Postanowienia koñcowe 1. Umowa staje siê wa n¹ w dniu podpisania jej przez obie strony umowne i z dniem dokonania identyfikacji (identifikacja zgodnie z ustaw¹ nr 253/2008 Dz. U., o niektórych krokach podejmowanych przeciwko legalizacji dochodów z dzia³alnoœci przestêpczej i finansowaniu terroryzmu, z póÿniejszymi zmianami) przez Spó³ki lub osobê przez ni¹ okreœlon¹ i partnerem handlowym a) W przypadku osoby fizycznej identyfikacjê przeprowadza siê na podstawie dowodu osobistego. b) W przypadku osoby prawnej nale y przedstawiæ dokument œwiadcz¹cy o jej istnieniu (odpis z rejestru przedsiêbiorców lub KRS) a nastêpnie odpowiednie dane osobowe osoby fizycznej reprezentuj¹cej firmê (dowód osobisty). Je eli organem statutowym jest jego cz³onek lub rzeczywistym w³aœcicielem osoby prawnej jest inna osoba prawna, nale y wykazaæ siê danymi identyfikacyjnymi tej osoby. Jeœli jest reprezentowany inn¹ osob¹ reprezentuj¹c¹, dokonuje siê takiej samej identyfikacji osoby reprezentuj¹cej. Identyfikacjê równie mo na przeprowadziæ u notariusza, w urzêdzie gminy lub miasta z rozszerzonym zakresem œwiadczenia us³ug. 2. Je eli nie zosta³o ustalone inaczej, Umowê niniejsz¹ mo na zmieniaæ tylko na podstawie pisemnego porozumienia stron umownych w formie ponumerowanych aneksów, podpisanych przez obydwie strony. Strony maj¹ obowi¹zek wzajemnego przekazywania informacji na piœmie - które winno posiadaæ formê pisemnego oœwiadczenia - o zmianach dotycz¹cych firmy handlowej, siedziby i organów statutowych. Zmiana powy szych danych dla drugiej strony umownej staje siê skuteczna w dniu dorêczenia w³aœciwego, nale ycie podpisanego oœwiadczenia. W celach opisanych powy ej nie ma koniecznoœci sporz¹dzania aneksu do Umowy. Sposób wprowadzania zmian w OWH opisany jest w OWH. 3. Nazwy artyku³ów i ustêpów Umowy wprowadzone s¹ tylko w celu zachowania przejrzystoœci tekstu, lecz przy interpretacji Umowy nie bêd¹ brane one pod uwagê. 4. Umowa niniejsza oparta jest o prawo Republiki Czeskiej, zw³aszcza o ustawê nr 513/1991 Dz.U, Kodeks Handlowy w obowi¹zuj¹cym brzmieniu oraz o obowi¹zuj¹ce przepisy dewizowe. 5. Umowa podpisana jest w dwóch egzemplarzach, przy czym ka dy z nich ma wagê orygina³u. Ka da strona umowna otrzyma po jednym egzemplarzu, podpisanym obustronnie. 6. Umowa niniejsza, ³¹cznie z za³¹cznikami, tworzy jedn¹ kompletn¹ ca³oœæ - Umowê stron umownych okreœlaj¹c¹ przedmiot Umowy. Zastêpuje ona wszystkie uprzednie ustne czy pisemne ustalenia dotycz¹ce przedmiotu Umowy. 7. OWH stanowi¹ nieod³¹czn¹ czêœæ Umowy. swoim podpisem stwierdza, e by³ zapoznany z treœci¹ OWH wydanych przez Handlowca, a swoim podpisem na niniejszej Umowie potwierdza zgodê z wy ej wymienionymi OWH, zw³aszcza ze sposobem przeprowadzania zmian OWH. 8. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy stanie siê niewa nym lub niewyp³acalnym, nie bêdzie ono mia³o wp³ywu na niewa noœæ lub niewyp³acalnoœæ pozosta³ych postanowieñ Umowy. W takim przypadku zarówno Handlowiec jak i zobowi¹zuj¹ siê do wymiany niewa nych lub niewyp³acalnych postanowieñ Umowy na postanowienia, które w miarê mo liwoœci bêd¹ mia³y podobny skutek, jak postanowienia podlegaj¹ce wymianie. 9. Umowê zawiera siê na czas nieokreœlony. Ka da ze stron umownych ma prawo do wypowiedzenia w dowolnym czasie niniejszej Umowy. Wypowiedzenie Umowy staje siê skuteczne w dniu bezpoœrednio nawi¹zuj¹cym do dnia rozliczenia ostatniej transakcji, lub w przypadku, gdy nie jest zawarta adna transakcja, a klient nie korzysta z adnych us³ug Handlowca - w dniu dorêczenia wypowiedzenia drugiej stronie umownej. Od momentu dorêczenia wypowiedzenia nie bêd¹ zawierane kolejne transakcje ani udzielane kolejne us³ugi z wyj¹tkiem tych, które s¹ konieczne do przeprowadzenia i rozliczenia transakcji zawartych przed dorêczeniem wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi mieæ forme pisemn¹. 10. Za³¹cznik nr 1 do Umowy stanowi Identyfikacja osób upe³nomocnionych przez a do przeprowadzania transakcji, korzystania z dalszych us³ug i do podpisywania konfirmacji w imieniu a. Wzory podpisów osób upe³nomocnionych. Za³¹cznik nr 2 do Umowy stanowi Listê kont a Za³¹cznik nr 3 do Umowy stanowi¹ OWH Za³¹cznik nr 4 do Umowy stanowi¹ Ogólne informacje na temat zagro eñ handlowych Za³¹cznik nr 5 do Umowy stanowi Kwestionariusz inwestycyjny Za³¹cznik nr 6 do Umowy stanowi Ocena Kwestionariusza inwestycyjnego Za³¹cznik nr 7 do Umowy stanowi¹ Zasady kategoryzacji ów Za³¹cznik nr 8 do Umowy stanowi Zawiadomienie o kategoryzacji a Za spó³kê AKCENTA CZ, a.s. w Hradec Králové Ing. Milan Lacina Prezes Zarz¹du a.s. W Strana 3 /razem 18/

4 Call center: , ZA CZNIK NR 1 DANE OSÓB UPE NOMOCNIONYCH, UPOWA NIONYCH DO DZIA ANIA W IMIENIU KLIENTA Kniniejszym przekazuje do wiadomoœci Handlowcowi dane osobowe osób, które na podstawie swojego z³o onego podpisu upowa nia do zawierania transakcji. W tym celu przygotowuje poni szy wykaz, za którego kompletnoœæ i dok³adnoœæ przyjmuje ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ., bez zbêdnej zw³oki, zobowi¹zuje siê informowaæ Spó³ki o jakichkolwiek zmianach. Handlowiec nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone w wyniku niedok³adnego, niekompletnego opracowania wykazu oraz w wyniku braku jego aktualizacji. Przy podpisaniu niniejszego formularza lub w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian obowi¹zuje, e i osoby przez niego upowa nione podpisz¹ formularz w obecnoœci pracownika Spó³ki lub innej wyznaczonej przez Spó³ki osoby, która przeprowadzi identyfikacjê / identyfikacjê poœredniczon¹ osób upe³nomocnionych. Dane dokumenty przeœle na adres: AKCENTA CZ, a.s., ul. Goèárova tøída 312/52, Hradec Králové, Republika Czeska. Osoby upe³nomocnione sk³adaj¹c swój podpis potwierdzaj¹ przyjêcie pe³nomocnictwa do zawierania transakcji. Identyfikacja osób odbywa siê w myœl postanowieñ zawartych w ustawie nr 253/2008 Dz. U. z póÿniejszymi zmianami. DANE OSÓB UPE NOMOCNIONYCH Imiê i nazwisko: Sta³y pobyt w RP: Miejscowoœæ: Obec: PESEL: Data urodzenia: Sta³y pobyt poza RP: Miejscowoœæ: Numer dowodu osobistego: (dowód to samoœci) Miejsce urodzenia: Tel.: Wystawiony przez: Wa ny do: P³eæ: Przynale noœæ pañstwowa: Tel. kom.: Strony umowne postanowi³y, e bêdzie korzystaæ z tych us³ug Handlowca, które s¹ poni ej zaznaczone: Transakcje spot Transakcje forward Wysy³anie wiadomoœci porannych Us³ugi pieniê ne OLB token OLB SMS Za³o enie i porawadzenie subkont Wzór podpisu: Imiê i nazwisko: PESEL: Data urodzenia: Sta³y pobyt w RP: Miejscowoœæ: Obec: Sta³y pobyt poza RP: Miejscowoœæ: Numer dowodu osobistego: (dowód to samoœci) Miejsce urodzenia: Tel.: Wystawiony przez: Wa ny do: P³eæ: Przynale noœæ pañstwowa: Tel. kom.: Strony umowne postanowi³y, e bêdzie korzystaæ z tych us³ug Handlowca, które s¹ poni ej zaznaczone: Transakcje spot Transakcje forward Wysy³anie wiadomoœci porannych Us³ugi pieniê ne OLB token OLB SMS Za³o enie i porawadzenie subkont Wzór podpisu: Za spó³kê AKCENTA CZ, a.s. w Hradec Králové Ing. Milan Lacina Prezes Zarz¹du a.s. W Strana 4 /razem 18/

5 Call center: , ZA CZNIK NR 2 KONTO BANKOWE KLIENTA BANK KLIENTA (WSZYSTKIE POTENCJALNE NUMERY KONT DLA TRANSAKCJI) Nr konta Kod banku Waluta Nazwa konta SPOSÓB POSTÊPOWANIA PRZY TELEFONICZNYM UZGADNIANIU, ZAWIERANIU I REALIZACJI TRANSAKCJI Jedna transakcja mo e byæ zawarta w ci¹gu jednej lub kilku rozmów telefonicznych. 1. zwraca siê telefonicznie do Handlowca i oznajmia mu swoje wymagania (walutê, któr¹ chce kupiæ, któr¹ chce sprzedaæ), nastêpnie kwotê obrotu w danej walucie, bank, z którego bêdzie dokonana wyp³ata i bank, odbiorcê lub subkonto, na które Handlowiec bêdzie przekazywaæ œrodki pieniê ne. W przypadku transakcji forward przeka e tak e dzieñ rozliczenia tej transakcji. 2. Handlowiec zaproponuje owi kurs, a w przypadku transakcji forward poinformuje tak e o wysokoœci zabezpieczenia. Do czasu wyra enia zgody przez a (patrz dalej), Handlowiec ma prawo do zmiany kursu. 3. powinien jasno i zrozumiale wypowiadaæ siê na temat swego zainteresowania oferowanym kursem i wi¹ ¹co przyj¹æ lub odrzuciæ ofertê. 4. Handlowiec powinien równie wyraziæ zgodê na dokonanie transakcji, przez co transakcja zostaje definitywnie zawarta. 5. Handlowiec bez zbêdnej zw³oki wystawi dokumenty niezbêdne do zawarcia transakcji a nastêpnie przeœle je do a faxem lub poczt¹ elektroniczn¹ (Konfirmacja). Konfirmacja zawiera dane identyfikacyjne a i Handlowca, uzgodnione parametry handlowe oraz instrukcje dotycz¹ce przelewu œrodków pieniê nych. 6. sprawdza prawid³owoœæ otrzymanej Konfirmacji. W przypadku jakichkolwiek nieprawid³owoœci niezw³ocznie kontaktuje siê z Handlowcem. 7. bez zbêdnej zw³oki wystawi przelew p³atnoœci (polecenie zap³aty), wywi¹zuj¹c siê w ten sposób ze swego obowi¹zku wobec Handlowca. Nastêpnie Handlowiec wystawi przelew p³atnoœci (polecenie zap³aty), wywi¹zuj¹c siê w ten sposób ze swego obowi¹zku wobec a. W przypadku, gdy skorzysta z us³ug pieniê nych Handlowca, zleci on na jego konto Polecenie zap³aty. 8. Handlowiec po wywi¹zaniu siê ze swoich obowi¹zków wobec a, wystawi Dokument o rozliczeniu transakcji handlowej. SPOSÓB POSTÊPOWANIA PRZY ELEKTRONICZNYM ZAWIERANIU TRANSAKCJI ZA POŒREDNICTWEM OLB (APLIKACJA ONLINEBROKER): 1. zaloguje siê do aplikacji OLB wed³ug instrukcji 2. W przypadku, e chce zawrzeæ transakcjê, powinien wype³niæ wymagane pole w systemie OLB 3. Handlowiec w najbli szym mo liwym terminie opracuje zapytanie ofertowe a 4. potwierdzi lub odrzuci parametry transakcji 5. Po potwierdzeniu transakcji ze strony a Handlowiec bez zbêdnej zw³oki wystawi dokumenty dotycz¹ce tej transakcji i wyœle do a em b¹dÿ faxem (Konfirmacja). Konfirmacja zawiera dane identyfikacyjne a i Handlowca, uzgodnione parametry handlowe oraz instrukcje dotycz¹ce przelewu œrodków pieniê nych. W przypadku, gdy Handlowiec z jakichkolwiek przyczyn nie mo e tej transakcji potwierdziæ, nawi¹ e z em kontakt telefoniczny i uzgodni z nim sposób postêpowania 6. sprawdza prawid³owoœæ otrzymanej Konfirmacji. W przypadku jakichkolwiek nieprawid³owoœci niezw³ocznie skontaktuje siê z Handlowcem 7. bez zbêdnej zw³oki wystawi przelew p³atnoœci (polecenie zap³aty), wywi¹zuj¹c siê w ten sposób ze swego obowi¹zku wobec Handlowca. Nastêpnie Handlowiec wystawi przelew p³atnoœci (polecenie zap³aty), wywi¹zuj¹c siê w ten sposób ze swego obowi¹zku wobec a 8. Handlowiec po wywi¹zaniu siê ze swoich obowi¹zków wobec a, wystawi Dokument o rozliczeniu transakcji handlowej. Za spó³kê AKCENTA CZ, a.s. w Hradec Králové Ing. Milan Lacina Prezes Zarz¹du a.s. W Strana 5 /razem 18/

6 Call center: , ZA CZNIK NR 3 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPÓ KI AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ, a.s. jest Spó³k¹ Handlow¹ z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova 554, REGON , zapisan¹ w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Miejskim S¹dzie w Pradze, dzia³ B., wk³adka 9662, (zwan¹ w dalszej treœci Handlowiec ). Handlowiec, zgodnie z ustaw¹ nr 219/1995 Dz.U., Ustawy dewizowej w obowi¹zuj¹cym brzmieniu jest organem dewizowym oraz zgodnie z udzielon¹ licencj¹ dewizow¹ jest uprawniony oferowaæ i dokonywaæ transakcje handlowe z wartoœciami dewizowymi oraz wykonywaæ inne us³ugi pieniê ne. Handlowiec jest uprawniony na podstawie Licencji Handlowca z papierami wartoœciowymi udzielon¹ przez Narodowy Bank Czeski zgodnie z ustaw¹ nr 256/2004 Dz.U. o dzia³aniu na rynku kapita³owym oferowaæ g³ówne us³ugi inwestycyjne okreœlone w 4 pkt 2 a)-c) i instrumenty inwestycyjne w rozumieniu 3 pkt 1, lit. d). Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Spó³ki AKCENTA CZ, a.s. w handlu z wartoœciami dewizowymi (dalej OWH), na podstawie Umowy i jej dalszych ustaleñ, okreœlaj¹ regu³y postêpowania przy realizacji wszelkich stosunków prawnych zachodz¹cych pomiêdzy Handlowcem i em. 1 - Okreœlenie definicji Dla celów OWH oraz Umowy Ramowej o przeprowadzaniu transakcji bezgotówkowych z wartoœciami dewizowymi (dalej Umowa ) nale y rozumieæ jak nastepuje: a) transakcja - umowa zawarta pomiêdzy Handlowcem i em, przedmiotem której jest ustalenie warunków transakcji spot lub transakcji forward; b) kurs - wartoœæ, za któr¹ Handlowiec oferuje sprzeda lub kupno waluty obcej; c) dzieñ rozliczenia transakcji - dzieñ roboczy, w którym ma nast¹piæ wp³ata œrodków pieniê nych w walucie uzgodnionej pomiêdzy Handlowcem i em; warunkiem jest zap³acenie przez a œrodków pieniê nych w odpowiednim czasie; d) parametry transakcji - waluta kupno, waluta sprzeda, iloœæ waluty sprzedawanej lub kupowanej, numer konta bankowego Handlowca, na który bêdzie przelana nale noœæ od a, numer konta bankowego a lub jego partnera, na które bêdzie przelana nale noœæ od Handlowca; e) transakcja spot - definitywnie zawarta transakcja, przy której nastêpuje kupno lub sprzeda œrodków pieniê nych w jednej walucie za konkretn¹ iloœæ œrodków pieniê nych w drugiej walucie wed³ug uzgodnionego kursu w chwili zawarcia transakcji (data i czas transakcji), przy czym zap³acenie œrodków pieniê nych przez a przebiegnie natychmiast po zawarciu transakcji, najpóÿniej jednak do 5 dni pracowniczych od zawarcia transakcji; f) transakcja forward - definitywnie zawarta transakcja, przy której okreœlony zostaje przysz³y umowny dzieñ roboczy, w którym nast¹pi kupno lub sprzeda œrodków pieniê nych w jednej walucie za konkretn¹ iloœæ œrodków pieniê nych w walucie innej, wed³ug kursu forward w momencie zawarcia transakcji, przy czym termin rozliczenia transakcji jest d³u szy ni 5 dni od dnia zawarcia transakcji, lecz krótszy ni jeden rok; g) konfirmacja - potwierdzenie parametrów transakcji uzgodnionej pomiêdzy em i Handlowcem zawieraj¹ce przede wszystkim dane identyfikacyjne Handlowca i a; h) OLB (aplikacja ON LINE BROKER) - system elektroniczny Handlowca s³u ¹cy do uzgadniania transakcji pomiêdzy Handlowcem i em za poœrednictwem internetu; i) token - urz¹dzenie techniczne umo liwiaj¹ce przeprowadzenie identyfikacji u ytkownika i gwarantuj¹ce bezpieczne rozszyfrowanie zleceñ a wobec Handlowca za poœrednictwem us³ugi OLB; j) SMS uwierzytelniaj¹cy - proces autoryzacyjny za pomoc¹ wysy³anego has³a poprzez SMS umo liwiaj¹cy przeprowadzenie identyfikacji u ytkownika i gwarantuj¹cy bezpieczne rozszyfrowanie zleceñ a wysy³anych do AKCENTY CZ za poœrednictwem us³ugi OLB; k) us³ugi pieniê ne - dokonywanie przelewów œrodków finansowych a na podstawie jego zlecenia lub przyjmowanie œrodków finansowych na podstawie zleceñ a; l) dokument rozliczenia transakcji - potwierdzenie o rozliczeniu transakcji zawartej pomiêdzy em i Handlowcem; m) gwarancja - sposób zabezpieczenia zobowi¹zañ Handlowca wobec a wynikaj¹cych z transakcji forward, polegaj¹cy na z³o eniu lub winkulacji kwoty pieniê nej. Wysokoœæ gwarancji wynosi 10 % wartoœci transakcji forward, o ile Handlowiec nie zadecyduje inaczej; n) us³uga - jakakolwiek us³uga, której udzielenie, zgodnie z artyku³em II Umowy, uzgodnili wzajemnie Handlowiec i ; o) dzieñ roboczy - dzieñ, w którym otwarte s¹ wszystkie banki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pomiêdzy tymi bankami mog¹ byæ rozliczane transakcje dewizowe; p) zak³ócenia rynkowe - nieprzewidziane zdarzenia, w wyniku których zarówno Handlowiec jak i nie bêd¹ w stanie na konkretnym rynku uzyskaæ odpowiednich informacje dotycz¹cych wymiennego kursu wolnorynkowego, wa nego dla danej transakcji i/lub w przypadku, gdy dojdzie do wstrzymania lub ograniczenia handlu na danym rynku i/lub w przypadku, gdy dojdzie do innego zak³ócenia na rynku dewizowym; q) zamówienie - zlecenie, na podstawie którego okreœla kurs, po osi¹gnieciu którego bêdzie kontaktowany przez Handlowca. Kurs ten ustala na œciœle okreœlony okres czasu, zamówienie nie jest wi¹ ¹ce; r) identyfikacja a - (poœredniczona identyfikacja a) jest (poœredniczon¹) identyfikacj¹ a dokonywan¹ zgodnie z postanowieniami ustawy nr 253/2008 Dz. U., o niektórych krokach podejmowanych przeciwko legalizacji dochodów z dzia³alnoœci przestêpczej i finansowaniu terroryzmu w aktualnym brzmieniu; s) przez osobê zajmuj¹c¹ eksponowane stanowisko polityczne rozumie siê - a) osoba fizyczna, która zajmuje wa n¹ funkcjê publiczn¹ o ogólnokrajowych kompetencjach, jak¹ jest na przyk³ad G³owa Panstwa czy Prezes Rady Ministrów, Minister, Wiceminister czy asystent Ministra, Cz³onek Parlamentu, Cz³onek S¹du Najwy szego, S¹du Konstytucyjnego lub innego wysokiego organu wymiaru sprawiedliwoœci, przeciwko którego decyzji, poza wyj¹tkami, nie mo na zastosowaæ œrodków naprawczych, cz³onek trybuna³u obrachunkowego, cz³onek najwy szego organu Banku Narodowego, wysoki oficer si³ zbrojnych lub formacji zbrojnych, cz³onek administracyjnego, zarz¹dzaj¹cego lub kontrolnego organu przedsiêbiorstwa stanowi¹cego w³asnoœci¹ pañstwa, ambasador lub chargé d'affaires, lub osoba fizyczna, która pe³ni funkcje o podobnym charakterze w organach Unii Europejskiej lub w innych organizacjach miêdzynarodowych, na czas sprawowania tej funkcji a nastêpnie przez okres jednego roku po ukoñczeniu wykonywania tej funkcji, a która posiada adres zamieszkania poza Republik¹ Czesk¹, lub takie wa ne funkcje publiczne sprawowali poza Republik¹ Czesk¹, b) osoba fizyczna, która: - 1) jest w relacji do osoby okreœlonej liter¹ a), w stosunku ma³ enskim, partnerskim czy w innym podobnym stosunku lub w stosunku rodzicielskim, - 2) do osoby okreœlonej liter¹ a), w relacji syna lub córki jest w stosunku do syna czy córki osoby okreœlonej liter¹ a), osob¹ bêd¹c¹ w relacji ma³ enskiej (ziêæ, synowa), partnerskiej czy w innej relacji o podobnym charakterze, - 3) jest wspólnikiem lub rzeczywistym w³aœcicielem tej samej osoby prawnej, ewentualnie powiernictwa czy innego podobnego uk³adu prawnego zgodnie z obcym porz¹dkiem prawnym, jako osoba okreœlona liter¹ a), lub jest znane osobie powierzonej, e jest w jakimkolwiek innym bliskim stosunku przedsiêbiorczym z osob¹ okreœlon¹ liter¹ a), lub - 4) jest rzeczywistym w³aœcicielem osoby prawnej, ewentualnie powiernictwa czy innego podobnego uk³adu prawnego zgodnie z obcym porz¹dkiem prawnym, o którym jest wiadomo i zosta³ stworzony na dobro osoby okreœlonej liter¹ a). 2 - Postanowienia ogólne 1. Handlowiec uprawniony jest do odmowy udzielenia konkretnej us³ugi, zw³aszcza zawarcia transakcji handlowej w przypadku, gdy strony umowne nie dojd¹ do porozumienia w przedmiocie dotrzymania wszystkich warunków udzielenia takiej us³ugi. 2. Postanowienia Umowy, ró ni¹ce siê od OWH, s¹ nadrzêdne nad postanowieniami OWH. 3. Handlowiec nie ma obowi¹zku przyjmowania dokumentu, do którego ma w¹tpliwoœci co do prawdziwoœci, kompletnoœci i prawid³owoœci, w takim przypadku ma prawo ¹daæ od a udzielenia kolejnych informacji i pokazania kolejnych dokumentów, które wed³ug przekonania Handlowca s¹ potrzebne do udowodnienia prawdziwoœci, kompletnoœci i prawid³owoœci tego dokumentu. Handlowiec ma prawo wymagaæ od a uwierzytelnienia jego podpisu lub podpisu osoby przez niego upowa nionej. ma obowi¹zek spe³niæ wymagania Handlowca. 4. Handlowiec przeprowadzi tylko takie polecenia i ¹dania a, które s¹ kompletne, prawid³owe, œciœle okreœlone, zrozumia³e oraz dokonane zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie. 5., bez uprzedniej pisemnej zgody Handlowca nie ma prawa scedowaæ, wstrzymaæ lub w inny sposób obci¹ yæ zobowi¹zania wobec Handlowca. 6. Niewykorzystanie jakiegokolwiek prawa okreœlonego w niniejszej Umowie lub transakcji jak równie opóÿnienie w wykorzystaniu takiego prawa przez któr¹kolwiek stronê umown¹ nie bêdzie traktowane jako rezygnacja z wykorzystania takiego prawa. 7. Handlowiec ma prawo wymagaæ udzielenia stosownego zabezpieczenia lub dodatkowego zabezpieczenia swoich nale noœci od a, a to równie w trakcie udzielania us³ugi, zw³aszcza przeprowadzania transakcji forward. Nieudzielanie takiego zabezpieczenia lub zabezpieczenia dodatkowego jest traktowane jako podstawowe naruszenie Umowy przez a i w takim przypadku Handlowiec ma prawo zakoñczyæ udzielanie jakiejkolwiek us³ugi, zw³aszcza odst¹pienia od transakcji i/lub odst¹pienia od Umowy. 8. ma obowi¹zek zapewniæ, aby wszelkie jego zobowi¹zania wynikaj¹ce z niniejszej Umowy, by³y pod ka dym wzglêdem przynajmniej na takim poziomie (pari passu), jak wszystkie jego pozosta³e aktualne i przysz³e niezabezpieczone i niepodporz¹dkowane Umowie zobowi¹zania, z wyj¹tkiem przypadków ustalonych imperatywnymi (wi¹ ¹cymi) postanowieniami ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych. Nieprzestrzeganie takiego obowi¹zku bêdzie traktowane jako podstawowe naruszenie Umowy przez a, i w takim przypadku Handlowiec ma prawo zakoñczyæ udzielanie jakiejkolwiek us³ugi, zw³aszcza odst¹pienia od transakcji i/lub odst¹pienia od Umowy. 9. Wszelka komunikacja prowadzona pomiêdzy Handlowcem i em odbywa siê w jêzyku ustalonym przez obydwie strony umowne. 10. Handlowiec ma prawo potr¹cenia podatków od p³atnoœci dokonywanych na podstawie niniejszej Strana 6 /razem 18/

7 Umowy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi. Je eli w stosunku do a znajduj¹ zastosowanie przepisy Umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania, przy zawieraniu transakcji ma obowi¹zek uprzedziæ o tym fakcie Handlowca. 11. Osoby, które upe³nomocni³ w za³¹czniku nr 1 do Umowy, s¹ uprawnione wystêpowaæ w imieniu a, zawieraæ transakcje na jego rachunek, korzystaæ z innych us³ug bêd¹cych przedmiotem niniejszej Umowy oraz podpisywaæ konfirmacje w zakresie i w sposób okreœlony w za³¹czniku nr 1 niniejszej Umowy. Osoby takie, o ile nie zosta³o ustalone inaczej, maj¹ prawo wystêpowaæ w imieniu a samodzielnie. Osoby takie nie maj¹ prawa zmieniaæ, uzupe³niaæ lub rozwi¹zywaæ Umowy, je eli nie s¹ do tego upowa nione na podstawie specjalnego pe³nomocnictwa udzielonego przez a. 12. oœwiadcza i zobowi¹zuje siê, e w swoim imieniu nie bêdzie zawiera³ adnych transakcji na rachunek osób trzecich ani jako form¹ zak³adu lub gry (w odniesieniu do 845 Kodeksu cywilnego). równie stwierdza, e niniejszej Umowy ani adnej zawartej z Handlowcem transakcji odnosz¹cej siê do niniejszej Umowy, nie traktuje jako zak³adu ani gry. 13. Je eli, po otrzymaniu dokumentów od Handlowca, bez zbytecznej zw³oki nie wnosi reklamacji odnoœnie danych w nich prezentowanych, traktuje siê to jako fakt wyra enia zgody przez a ze wszystkimi danymi deklarowanymi w dokumentach. 14. Je eli w Umowie wyraÿnie nie jest napisane inaczej lub je eli strony umowne nie ustali³y inaczej, porozumienie o udzieleniu us³ugi lub udzielenie us³ugi, zw³aszcza zawarcie transakcji mo e byæ przeprowadzone wy³¹cznie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 17:00 czasu obowi¹zuj¹cego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 15. W przypadku powstania zak³óceñ rynkowych lub w przypadku powstania okolicznoœci traktowanych jako si³a wy sza, lecz maj¹cych wp³yw na realizacjê niniejszej Umowy, strony umowne winny w dobrej wierze uzgodniæ b¹dÿ zakoñczenie transakcji dotkniêtych zak³óceniami rynkowymi lub okolicznoœciami wynikaj¹cymi z faktu oddzia³ywania si³ wy szych lub uzgodniæ kontynuowanie takich transakcji na uprzednio uzgodnionych lub innych warunkach. 3 - Zawieranie transakcji za poœrednictwem telefonu 1. Zawieranie transakcji przebiega za poœrednictwem kontaktów telefonicznych na numerach oznaczonych przez Handlowca Rozmowa telefoniczna dotycz¹ca uzgadniania oraz zawarcia transakcji jest nagrywana. W ci¹gu jednej rozmowy telefonicznej mo e byæ zawarta jedna lub kilka transakcji. 2. Sposób postêpowania przy zawieraniu transakcji: a) zwraca siê telefonicznie do Handlowca i oznajmia parametry transakcji, w przypadku transakcji forward informuje równie o dacie rozliczenia transakcji; b) Handlowiec zaoferuje owi kurs, w przypadku transakcji forward informuje o wysokoœci zabezpieczenia; c) akceptuje lub nie akceptuje oferowany kurs a w przypadku transakcji forward równie wysokoœæ zabezpieczenia. Akceptacja lub jej brak winna byæ uczyniona w sposób nie podlegaj¹cy w¹tpliwoœciom, zdecydowany i zrozumia³y; d) W przypadku, gdy zaakceptuje kurs, a w transakcji forward równie wysokoœæ zabezpieczenia, Handlowiec powtórzy parametry transakcji, kurs, a w przypadku transakcji forward równie wysokoœæ zabezpieczenia. Akceptacj¹ kursu, a w transakcji forward równie wysokoœci¹ zabezpieczenia deklarowan¹ przez a, transakcja traktowana jest jako zawarta. 3. Handlowiec nie ponosi odpowiedzialnoœci w przypadkach, gdy sposobu zawierania transakcji opisanego w niniejszym postanowieniu nie mo na wykorzystaæ z przyczyn znajduj¹cych siê poza kontrol¹ Handlowca. 4 - Zawieranie transakcji za poœrednictwem OLB 1. Us³uga za poœrednictwem OLB umo liwia owi i osobom przez niego upe³nomocnionym zawieranie transakcji z Handlowcem form¹ elektroniczn¹, zlecanie dokonywania przelewów pieniê nych i korzystanie z innych us³ug Handlowca. Transakcje handlowe dokonywane za poœrednictwem OLB mo na realizowaæ w ka dy dzieñ roboczy od godz. 07:30 do godz. 17: Dokonywanie za poœrednictwem systemu OLB zleceñ na przelewy œrodków pieniê nych, które nie dotycz¹ transakcji handlowych, mo na realizowaæ w ka dy dzieñ roboczy od godz. 06:00 do godz. 22: Sposób postêpowania przy zawieraniu transakcji handlowych: a), zgodnie z instrukcjami pod³¹czy token i za pomoc¹ has³a dostêpu zg³osi siê do systemu OLB; b) poda parametry transakcji handlowej, a w przypadku transakcji forward zadeklaruje równie datê rozliczenia transakcji; c) Handlowiec za poœrednictwem systemu OLB informuje o wysokoœci kursu, a w przypadku transakcji forward informuje równie o wysokoœci zabezpieczenia; d), zachowuj¹c czasowy limit, akceptuje lub nie akceptuje oferowany kurs, a w przypadku transakcji forward równie wysokoœæ zabezpieczenia. W przypadku, gdy nie zaakceptuje kursu lub w przypadku transakcji forward równie wysokoœci zabezpieczenia, lub w przypadku, gdy w czasie limitu czasowego zachowuje siê on pasywnie, nie dojdzie do zawarcia transakcji handlowej; e) W przypadku, gdy, zachowuj¹c czasowy limit, akceptuje oferowany kurs, a w przypadku transakcji forward równie wysokoœæ zabezpieczenia, transakcja traktowana jest jako zawarta. 4. Handlowiec, zgodnie z potrzeb¹, zastrzega sobie prawo czasowego, krótko trwaj¹cego zawieszenia aplikacji OLB (wy³¹czenie awaryjne) z powodu przeprowadzania konserwacji, zazwyczaj w godzinach od 22:00 do 06: Handlowiec nie ponosi odpowiedzialnoœci za sytuacje, gdy nie mo na korzystaæ z aplikacji OLB z przyczyn znajduj¹cych siê poza jej kontrol¹. Handlowiec nie ponosi równie odpowiedzialnoœci zw³aszcza w przypadku zak³óceñ rynkowych, zak³óceñ, za które ponosi odpowiedzialnoœæ lub którakolwiek inna osoba trzecia, jak równie w przypadku okolicznoœci traktowanych jako dzia³anie si³ wy szych itp. 6. jest œwiadom tego, e realizuj¹c transakcje za poœrednictwem systemu OLB wyra a zgodê na ich przeprowadzenie. 7. W przypadku zawieszenia systemu OLB w ci¹gu dnia, transakcje mo na zawrzeæ za poœrednictwem telefonu. Handlowiec nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkodê lub koszty, które wynikn¹ w wyniku czasowego braku funkcjonowania OLB. 8. W przypadku, gdy nie jest zadowolony z us³ug OLB, mo e w terminie do 1 miesi¹ca od dnia otrzymania listu aktywuj¹cego us³ugi OLB przes³aæ wypowiedzenie drog¹ pisemn¹. 4a - OLB TOKEN 1. W celu korzystania ze systemu OLB, bêdzie pos³ugiwa³ siê oryginalnym urz¹dzeniem elektronicznym token zawieraj¹cym certyfikaty oraz klucze osobiste do certyfikatów. Bez urz¹dzenia token nie mo na zalogowaæ siê do systemu OLB oraz zawieraæ transakcje handlowe. 2. Token to klucz bêd¹cy czêœci¹ sk³adow¹ hardware (wyposa enia komputera), dziêki któremu w momencie zalogowania siê do systemu, lub osoba przez niego upe³nomocniona zostaje zidentyfikowana za poœrednictwem has³a dostepu i elektronicznego podpisu. Token jest wydany na a lub na wskazane przez niego osoby. Ka da osoba wskazana przez a, w terminie do 14- tu dni od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu us³ugi OLB, drog¹ pocztow¹ do r¹k w³asnych, otrzyma swój token, fakturê, która jest podstaw¹ do uiszczenia ceny zakupu tokenu, p³ytkê instalacyjn¹ CD oraz has³a dostêpu umo liwiaj¹ce pod³¹czenie siê do systemu OLB. 3. Token staje siê w³asnoœci¹ a po uiszczeniu przez niego ceny nabycia., sk³adaj¹c swój podis na Umowie, zobowi¹zuje siê za ka dy poszczególny token do uiszczenia kwoty ustalonej zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹ Spó³ki. 4. Certyfikat na elektroniczny podpis jest wa ny przez okres 2 lat od dnia instalacji tokenu; przed up³yniêciem tego terminu zostanie wygenerowany dla a nowy certyfikat. 5. Handlowiec zobowi¹zuje siê do odkupienia nieuszkodzonego tokenu w ci¹gu 1 miesi¹ca od podpisania umowy na us³ugê OLB. otrzyma zwrot zap³aconej kwoty pieniê nej po zwrocie nieuszkodzonego tokenu w³¹cznie z p³ytk¹ instalacyjn¹ CD na adres Spó³ki. W przypadku uszkodzenia urz¹dzenia traci prawo do odkupienia tokenu przez Spó³ki. 6. Token nale y chroniæ przed oddzia³zwaniem wysokiej temperatury, przed wod¹, przed oddzia³ywaniem pola magnetycznego, przed zanieczyszczeniem oraz przed mechanicznymi uszkodzeniami. Szczegó³owa instrukcja obs³ugi tokenu i korzystania z us³ugiolb jest opisana w instrukcji OLB, któr¹ otrzyma wraz z tokenem. 7. zobowi¹zuje siê do przechowywania tokenu w bezpiecznym miejscu, niedostêpnym dla osób trzecich. W przypadku ujawnienia has³a dostêpu, straty lub kradzie y tokenu, powinien niezw³ocznie telefonicznie poinformowaæ Spó³ki o tym wydarzeniudzwoni¹c pod numer telefonu lub na piœmie wysy³aj¹c na adres: 8. Handlowiec najpóÿniej w ci¹gu dwu dni roboczych po przekazaniu przez a informacji o ujawnieniu has³a dostêpu, stracie lub uszkodzeniu tokenu, ma obowi¹zek zablokowaæ kody dostêpu i uniemo liwiæ dostêp do systemu OLB. Po zablokowaniu dostêpu Handlowiec przeœle owi pisemn¹ informacjê z wyszczególnieniem dnia i godziny dokonania blokady. 9. Po dokonaniu blokady dostêpu Handlowiec wyda owi nowe has³o dostêpu lub sprzeda mu nowy token. 10. Handlowiec nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy a podczas u ywania tokenu lub za szkody powsta³e na skutek ujawnienia has³a, straty lub kradzie y tokenu. 4b - OLB SMS 1. Identyfikacjê i autentyzacjê a w systemie OLB równie mo na dokonaæ za pomoc¹ kodu zabezpieczaj¹cego, przesy³anego owi przez Spó³ki na podany przez a nr telefonu. Tam, gdzie w Umowie jest wymagana identyfikacja i autentyzacja a za pomoc¹ tokenu, jest mo liwe dokonanie identyfikacji i autentyzacji a równie za pomoc¹ kodu zabezpieczaj¹cego. Us³ugê autentyzacji a za pomoc¹ kodu zabezpieczaj¹cego wysy³anego na nr telefonu mo na zamówiæ równie osobno. 2. W przypadku, e ustanowi³ wiêcej osób do u ywania us³ugi SMS OLB, ka dej takiej osobie bêdzie na podany nr telefonu wysy³any kod zabezpieczaj¹cy. Osob¹ wskazan¹ przez a wed³ug ww. mo e byæ wy³¹cznie osoba upe³nomocniona przez a do korzystania z us³ugi SMS OLB, zgodnie z niniejsz¹ Umow¹. Handlowiec i wspólnie uzgodnili, e Handlowiec bêdzie wysy³aæ kod zabezpieczaj¹cy pod nr telefonu /ów zapisany / e w za³¹czniku nr 1 do niniejszej Umowy. ma prawo zmieniæ nr telefonu /ów, jednak powinien tak¹ zmianê zg³osiæ Handlowcowi w terminie najpóÿniej 14 dni przed dniem dokonania tej zmiany. 3. jest œwiadom tego i zgadza siê z tym, e system OLB przed ka dym zalogowaniem siê a bez u ycia tokenu bêdzie ¹daæ podania kodu zabezpieczaj¹cego, który otrzyma od Spó³ki. Kient winien chroniæ kod zabezpieczaj¹cy i nie mo e go udostêpniaæ osobom trzecim 5 - Transakcja spot 1. Bez zbytecznej zw³oki, po dokonanej transakcji Handlowiec sporz¹dzi konfirmacjê, któr¹ nastêpnie drog¹ elektroniczn¹ ( ) lub faxem przeœle do a. zkontroluje prawid³owoœæ dorêczonej konfirmacji. W przypadku jakichkolwiek nieprawid³oœci jest zobowi¹zany natychmiast zawiadomiæ o tym Handlowca. Podpisanie lub niepodpisanie konfirmacji przez a, uzupe³nianie lub zmiana danych na konfirmacji przeprowadzone przez a, nieprawid³owe oznaczenie na konfirmacji parametrów transakcji lub kursu, niedorêczenie konfirmacji owi lub niedorêczenie konfirmacji Handlowcowi nie poci¹ga za sob¹ adnych konsekwencji prawnych i nie ma adnego wp³ywu na transakcje; konfirmacja s³u y tylko jako dokument ewidencyjny do ju zawartych Strana 7 /razem 18/

8 transakcji. 2. Transakcja zostanie zrealizowana bez zbêdnej zw³oki po otrzymaniu wp³aty od a. Natychmiast po zawarciu transakcji handlowej zleci bankowi spe³nienie zobowi¹zañ wobec Handlowca wynikaj¹cych z transakcji. Obowi¹zkiem a jest zapewnienie dostatecznej iloœci œrodków pieniê nych na koncie bankowym tak, aby bank zlecenie wp³aty móg³ dokonaæ prawid³owo i w odpowiednim czasie. zobowi¹zuje siê do uregulowania ca³ego swojego zobowi¹zania wynikaj¹cego z transakcji spot najpóÿniej do nastêpnego dnia roboczego (D+1) po dniu zawarcia transakcji. Niespe³nienie tego obowi¹zku ze strony a daje Handlowcowi prawo odst¹pienia od transakcji spot i zastosowania sankcji, ewentualnie do rozliczenia powsta³ej szkody. Handlowiec i wyraÿnie uzgodnili, e Handlowiec nie jest zobowi¹zany spe³niæ swoje zobowi¹zania, do czasu spe³nienia zobowi¹zañ ze strony a. W takim przypadku Handlowiec nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkodê, któr¹ poniesie w wyniku odst¹pienia od Umowy lub w wyniku wstrzymania transakcji. 3. Po uregulowaniu zobowi¹zania ze strony a, Handlowiec bez zbêdnej zw³oki ma obowi¹zek daæ polecenie odnoœnie realizacji zobowi¹zania wynikaj¹cego z transakcji. 4. Po rozliczeniu transakcji Handlowiec wystawi dokument stwierdzaj¹cy rozliczenie transakcji - realizacji wp³aty na rachunek osoby trzeciej, który faxem lub em przeœle na adres a. Po zakoñczeniu miesi¹ca kalendarzowego - lecz tylko w przypadku realizacji wp³at na rachunek osób trzecich - Handlowiec drog¹ pocztow¹ przeœle owi dokument o rozliczeniu transakcji handlowej. 6 - Transakcja forward 1. Dzieñ rozliczenia transakcji okreœla. Na ten dzieñ Handlowiec zapewni owi wymagan¹ iloœæ okreœlonej waluty wg wczeœniej uzgodnionego kursu. 2. Zawarcie ka dej transakcji zarówno jak i Handlowiec winni potwierdziæ konfirmacj¹. Handlowiec po zawarciu transakcji, bez zbêdnej zw³oki sporz¹dzi konfirmacjê, któr¹ nastêpnie drog¹ elektroniczn¹ ( ) lub faxem przeœle do a., po podpisaniu konfirmacji przeœle j¹ z powrotem na adres Handlowca. Obowi¹zkiem a jest dorêczenie podpisanej konfirmacji w terminie do nastêpnego dnia roboczego od dnia jej dorêczenia owi. W przypadku, gdy nie dorêczy na adres Handlowca podpisanej konfirmacji w terminie do nastêpnego dnia roboczego od dnia jej dorêczenia owi, ewentualnie w tym samym przedziale czasowym nie przedstawi Handlowcowi swoich zastrze eñ, po up³ywie tego terminu konfirmacja traktowana jest jako podpisana. Podpisanie lub niepodpisanie konfirmacji przez a, uzupe³nianie lub zmiana danych na konfirmacji przeprowadzone przez a, nieprawid³owe oznaczenie na konfirmacji parametrów transakcji lub kursu, niedorêczenie konfirmacji owi lub niedorêczenie konfirmacji Handlowcowi nie poci¹ga za sob¹ adnych prawnych i innych konsekwencji i nie ma adnego wp³ywu na transakcje; konfirmacja s³u y tylko jako dokument ewidencyjny do ju zawartych transakcji. Bez wzglêdu na to, co zawarte jest w innym miejscu Umowy, w przypadku, gdy konfirmacja zawiera polecenie dokonania wp³aty na rachunek osoby trzeciej, Handlowiec wp³aty tej nie dokona do momentu dorêczenia przez a nale ycie podpisanej konfirmacji. 3. Po zawarciu transakcji, obowi¹zkiem a jest niezw³oczne uregulowanie zabezpieczenia. 4. Handlowiec mo e zadecydowaæ o tym, e wysokoœæ zabezpieczenia jest ni sza ni 10 % wartoœci transakcji. Decyzja taka nie ma adnej podstawy prawnej i nale y wy³¹cznie do kompetencji Handlowca. 5. Wartoœæ zabezpieczenia nale y uregulowaæ po zawarciu transakcji bez zbêdnej zw³oki, lecz nie póÿniej jak do 5 dnia po zawarciu transakcji. 6. Zobowi¹zanie wp³acenia zabezpieczenia spe³nione zostanie w momencie wp³acenia zabezpieczenia na subkonto a oraz zablokowania odpowiedniej kwoty na subkoncie a. 7. W przypadku, gdy w terminie p³atnoœci zabezpieczenia na subkoncie a nie ma wystarczaj¹cej iloœci œrodków pieniê nych na pokrycie zabezpieczenia, Handlowiec wraz z konfirmacj¹, wystawi dla a zlecenie przelewu, na którym bêdzie wyszczególniona wysokoœæ kwoty zabezpieczenia. bez zbêdnej zw³oki, zgodnie ze zleceniem przelewu, wp³aci ca³¹ kwotê zabezpieczenia na swoje subkonto. 8. Je eli w wyznaczonym terminie p³atnoœci nie dojdzie do uiszczenia kwoty zabezpieczenia, Handlowiec ma prawo odst¹piæ od transakcji forward. 9. Je eli w trakcie trwania transakcji forward dojdzie do zmiany aktualnego kursu w porównaniu z kursem ustalonym przy zawieraniu transakcji o 4,5 % lub wiecej na niekorzyœæ a, Handlowiec, na podstawie wystosowanego do a wezwania, ma prawo wymagaæ podwy szenia kwoty zabezpieczenia. W takim przypadku zobowi¹zuje siê polecenie Handlowca akceptowaæ. Wartoœæ podwy szenia kwoty zabezpieczenia wynosi 50% jego uprzedniej wysokoœci. Wezwanie do zap³aty przekazane zostanie owi telefonicznie a nastêpnie em lub faxem. Postanowienie niniejsze - w zale noœci od zmian poziomu kursu - mo e byæ przez Handlowca wykorzystane wielokrotnie. 10..OpóŸnienie w uiszczeniu kwoty zabezpieczenia lub w uzupe³nieniu kwoty wysokoœci zabezpieczenia na subkoncie a zgodnie z terminem wyznaczonym na wezwaniu wystosowanym przez Handlowca traktowane jest jako istotne naruszenie Umowy i w takim przypadku Handlowiec ma prawo odst¹pienia od transakcji i/lub odst¹pienia od Umowy. 11. Przed rozliczeniem transakcji winien jest uiœciæ na konto Handlowca kwotê okreœlon¹ w parametrach transakcji (dalej wp³ata ), co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem przed terminem rozliczenia transakcji Po rozliczeniu transakcji kwota zabezpieczenia znajduj¹ca siê na subkoncie a pozostanie jako saldo koñcowe do wykorzystania. Jednoczeœnie Handlowiec wystawi dokument o rozliczeniu transakcji, który przeœle na adres a. 13. OpóŸnienie a w przedmiocie uiszczenia zobowi¹zania traktowane jest jako istotne naruszenie zobowi¹zania wynikaj¹cego z transakcji forward, a w takim przypadku Handlowiec ma prawo odst¹pienia od transakcji i/lub odst¹pienia od Umowy. 14. W przypadku, gdy ze strony a grozi opóÿnienie uiszczenia zobowi¹zania lub w przypadku, gdy znajduje siê ju w fazie takiego opóÿnienia, winien on bez zbêdnej zw³oki poinformowaæ o tym fakcie Handlowca i staraæ siê z ni¹ uzgodniæ sposób rozwi¹zania tego problemu. W przypadku opóÿnienia przy uiszczeniu zobowi¹zania przez a, Handlowiec zaproponuje rozwi¹zanie transakcji poprzez realizacjê odwrotnej /nowej transakcji handlowej przy czym odwrotna/nowa transakcja bêdzie mia³a te same parametry i ten sam dzieñ rozliczenia transakcji jak transakcja poprzednia. Oferowany kurs nowozawartej transakcji, anuluj¹cej transakcjê poprzednio zawart¹ opiera siê na warunkach istniej¹cych na rynkach dewizowych w momencie jej zawarcia. W przypadku, gdy akceptuje kurs, po którym zawarta jest nowa transakcja, a wiêc dojdzie do zawarcia odwrotnej/nowej transakcji handlowej, przy której powstanie kursowa strata, Handlowiec ma prawo stratê t¹ wyrównaæ inkasuj¹c œrodki pieniê ne znajduj¹ce siê na którymkolwiek subkoncie a. i Handlowiec musz¹ dojœæ do porozumienia w sprawie uzgodnienia wysokoœci kursu najpóÿniej do godz. 12:00 w dniu rozliczenia danej transakcji handlowej - o ile Handlowiec nie akceptuje terminu póÿniejszego. W przypadku, gdy do momentu, o którym mowa powy ej, nie dojdzie do porozumienia stron, kurs - bez wzglêdu na wolê a - zostanie okreœlony przez Handlowca na podstawie aktualnych warunków istniej¹cych na rynku dewizowym. Je eli w wyniku zawarcia nowej transakcji, anuluj¹cej transakcjê poprzednio zawart¹ powstanie strata kursowa, Handlowiec ma prawo stratê t¹ wyrównaæ inkasuj¹c œrodki pieniê ne znajduj¹ce siê na którymkolwiek subkoncie a. Je eli na swoich subkontach nie dysponuje kwot¹ wystarczaj¹c¹ na pokrycie straty, Handlowiec wyda wytyczne odnosz¹ce siê do przelewu dewizowego - ma obowi¹zek uregulowania tej straty w terminie do 5 dni od dnia wys³ania wezwania faxem/mailem przez Handlowca. 7 - Za³o enie i prowadzenie subkonta 1. Handlowiec na yczenie a za³o y dla niego subkonto. 2. W celu zapewnienia wiêkszego bezpieczeñstwa Handlowiec przydzieli owi has³o, które udostêpni tylko osobom upe³nomocnionym. Z wyj¹tkiem osób upe³nomocnionych zobowi¹zany jest do zachowania has³a w tajemnicy i uniemo liwienia jego wydania osobie trzeciej. Przy kontakcie telefonicznym Handlowiec ma prawo kiedykolwiek za ¹daæ od a podanie has³a. W przypadku, gdy lub osoba trzecia odmówi podania has³a lub poda dane nie koresponduj¹ce z has³em dostêpu, Handlowiec rozmowê telefoniczn¹ zakoñczy. 3. Numer subkonta, bardziej szczegó³owe dane dotycz¹ce subkonta oraz has³o otrzyma poczt¹ polecon¹ do r¹k w³asnych w terminie do 14-dni od dnia zawarcia porozumienia o udzieleniu us³ugi. 4. wyra a zgodê na wysy³anie wypisów obrotów i sald na subkoncie w miesiecznych/tygodniowych odstêpach czasu. zobowi¹zuje siê do sprawdzania prawid³owoœci wypisu bez zbêdnej zw³oki po jego otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek rozbie noœci, do informowania Handlowca o tym fakcie w terminie nie póÿniej ni do 7 dnia od dnia otrzymania wypisu. Je eli w terminie opisanym powy ej Handlowiec nie otrzyma informacji o stwierdzeniu rozbie no ci, przyjmuje siê, e potwierdza bezb³êdnoœæ danych na wypisie. 5. Subkonto nie zastêpuje prowadzenia konta bie ¹cego i mo na z niego korzystaæ zw³aszcza w przypadku ni ej wymienionych operacji finansowych: a) Przyjmowanie œrodków pieniê nych; b) Wysy³anie œrodków pieniê nych; c) Kupno œrodków pieniê nych; d) Sprzeda œrodków pieniê nych; e) Ulokowanie zabezpieczenia 6. Op³aty za poszczególne operacje wyszczególnione s¹ w taryfie Handlowca. 7. Subkonta poszczególnych ów identyfikowane s¹ za pomoc¹ numeru Umowy oraz numeru specyficznego. 8. Wszelkie operacje ze œrodkami pieniê nymi ulokowanymi przez a na subkoncie ma prawo przeprowadzaæ tylko z wyj¹tkiem inkasa zabezpieczenia w przypadku transakcji forward, inkasa sankcji umownych, inkasa op³at, inkasa ceny za token, inkasa strat spowodowanych zawarciem odwrotnych/nowych transakcji, inkasa odszkodowañ oraz inkasa jakichkolwiek innych zobowi¹zañ a wobec Handlowca. Handlowiec ma prawo w ka dym momencie odliczyæ z subkonta wszelkie swoje nale noœci od a, i to bez wzglêdu na termin p³atnoœci takich nale noœci lub termin p³atnoœci kwoty lub jej czêœci na subkoncie. 9. O aktualnym saldzie na subkoncie, Handlowiec informuje a telefonicznie, po sprawdzeniu has³a dostêpu. Saldo na subkoncie mo na równie sprawdziæ za poœrednictwem aplikacji us³ugi OLB. 10. Handlowiec nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkodê spowodowan¹ nieprawid³owymi zleceniami a lub za szkodê spowodowan¹ odtajnieniem has³a dostêpu. 8 - Us³ugi pieniê ne 1. Przy udzielaniu us³ug pieniê nych Handlowiec postêpuje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prawnymi przepisami. W ramach tych us³ug mo e zleciæ Handlowcowi dokonanie wyp³aty konkretnej kwoty lub przyjêcie wp³aty od a. W tym celu winien dostarczyæ Handlowcowi wyczerpuj¹ce informacje w myœl ustawy o stosunkach p³atniczych i ustawy dewizowej. 2. Handlowiec mo e wymagaæ od a przedstawienia innych danych lub przed³o enia dokumentów, o ile wymaga tego prawid³owe przeprowadzenie rozliczenia lub w przypadku, gdy zobowi¹zuj¹ j¹ do tego obowi¹zuj¹ce prawne przepisy. 3. Do us³ug pieniê nych nale y przyjêcie wp³aty lub dokonanie wyp³aty w zwi¹zku z wymian¹ wed³ug wskazówek a. Strana 8 /razem 18/

9 9 - Przyjmowanie wp³aty 1. Strony umowne wzajemnie uzgodni³y, e Handlowiec na zlecenia a przyjmie za niego wp³atê. 2. przeœle Handlowcowi zlecenie na piœmie (Kwestionariusz do wystawienia po³¹czenia bankowego), które winno zawieraæ nastêpuj¹ce dane (o ile s¹ one znane): a) Firmê handlow¹, nazwê lub imiê i nazwisko, siedzibê lub miejsce zamieszkania zleceniodawcy b) Nazwê banku zleceniodawcy c) SWIFT kod d) Oznaczenie waluty kodem ISO e) Firmê handlow¹, nazwê lub imiê i nazwisko, siedzibê lub miejsce zamieszkania a f) Ewentualne inne instrukcje 3. Po otrzymaniu zlecenia Handlowiec na odpowiednim formularzu przeka e owi bank oraz numer konta bankowego (po³¹czenie bankowe do celów p³atniczych). na podstawie otrzymanych danych, bez zbêdnej zw³oki poinformuje zleceniodawcê o danych potrzebnych do zrealizowania wp³at. 4. W przypadku, gdy po zapisaniu wp³aty na konto Handlowca nie bêdzie ona zdolna wp³atê prawid³owo identyfikowaæ np. z powodu jej niedostatecznego okreœlenia ze strony zleceniodawcy, Handlowiec wezwie a do uzupe³nienia danych identyfikacyjnych. W przypadku, gdy w dalszym ci¹gu nie bêdzie mo liwe wp³atê identyfikowaæ np. z powodu jej niedostatecznego okreœlenia ze strony zleceniodawcy, Handlowiec wezwie a do uzupe³nienia danych identyfikacyjnych. W przypadku, gdy w dalszym ci¹gu nie bêdzie mo liwe wp³atê identyfikowaæ, Handlowiec, w terminie do 15 dni, ma prawo niezidentyfikowan¹ odpowiedni¹ kwotê finansow¹ przelaæ z powrotem na konto zleceniodawcy. 5. Op³ata za dokonan¹ us³ugê zostanie powiêkszona o op³aty bankowe ewentualnie naliczane przez bank zleceniodawcy oraz o op³aty bankowe zwi¹zane z wp³ywem kwoty pieniê nej na konto Handlowca, a nastêpnie o ewentualne op³aty zwi¹zane z przelaniem przypisanej kwoty na konto a. 6. Handlowiec przeœle owi faxem lub em awizo stwierdzaj¹ce przyjêcie wp³aty Dokonywanie wp³aty 1. Strony umowne wzajemnie uzgodni³y, e na zlecenie a Handlowiec na podstawie zlecenia przelewu zapewni owi dokonanie wp³aty na konto osoby trzeciej. 2., na formularzu Handlowca, przeœle Handlowcowi pisemne zlecenie na dokonanie przelewu z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego przed wymaganym terminem p³atnoœci. Formularz winien zawieraæ nastêpuj¹ce dane: a) Firmê handlow¹, nazwê lub imiê i nazwisko, siedzibê lub miejsce zamieszkania zleceniobiorcy b) Nazwê, siedzibê i kraj banku zleceniobiorcy c) Numer konta zleceniobiorcy d) SWIFT kod e) Firmê handlow¹, nazwê lub imiê i nazwisko, siedzibê lub miejsce zamieszkania a f) Cel wp³aty g) Kwotê i walutê oznaczon¹ kodem ISO h) Formê zap³aty op³at OUR/BEN/SHA i) Datê p³atnoœci j) Ewentualne nastêpne instrukcje k) Podpis a lub osoby upe³nomocnionej l) Cel wp³aty (symbole zmienne) 3. Warunkiem realizacji przelewu do zagranicy jest zapisanie na konto Handlowca odpowiednich œrodków finansowych w³¹cznie z ewentualnymi op³atami, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia przed wymaganym terminem p³atnosci przelewu. 4. Handlowiec zobowi¹zany jest do dokonania przelewu tylko w przypadku, gdy spe³nione s¹ nastepuj¹ce warunki: przela³ odpowiednie œrodki pieniê ne na konto Handlowca; oraz w przypadku, gdy przelew ma byæ dokonany ze subkonta a, na jego subkoncie znajduje siê wystarczaj¹ca iloœæ œrodków pieniê nych; oraz zlecenie przelewu wype³nione zosta³o zgodnie z odpowiednimi ustaleniami Umowy; oraz, gdy zlecenie przelewu jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi. Handlowiec nie ponosi odpowiedzialnoœci wobec a i osób trzecich za szkodê, która powsta³a w wyniku niewykonania zlecenia przelewu w przypadku, gdy nie by³a ona zobowi¹zana do dokonania przelewu w myœl powy szych postanowien. 5. Zobowi¹zanie Handlowca traktuje siê jako zrealizowane w momencie spisania odpowiedniej kwoty i waluty z konta Handlowca. Handlowiec winien wys³aæ œrodki pieniê ne zgodnie ze zleceniem przelewu, w terminach ustalonych przepisami dewizowymi oraz ustaw¹ o obrocie p³atniczym. 6. Handlowiec nie odpowiada za szkody, które powsta³y w zwi¹zku z miêdzybankowymi przelewami wy ej wymienionych œrodków pieniê nych. 7. Op³atê za wymienion¹ wy ej us³ugê Handlowiec ma prawo podwy szyæ o op³aty bankowe rozliczane w zwi¹zku z dokonaniem przelewu przez inny bank. 8. Handlowiec nie ponosi odpowiedzialnoœci wobec a za szkody, które powsta³y w wyniku opóÿnionego i nieprawid³owego dokonania p³atnoœci w przypadku, gdy przeka e Handlowcowi niew³aœciwe, wzbudzaj¹ce w¹tpliwoœci lub niekompletne dane. W przypadku przekazania przez a niew³aœciwych, wzbudzaj¹cych w¹tpliwoœci lub niekompletnych danych Handlowiec ma prawo odmówiæ dokonania zlecenia przelewu. 9. Handlowiec przeœle owi faxem lub em dokument o dokonaniu przelewu w terminie do jednego dnia roboczego po realizacji p³atnoœci Identyfikacja i ochrona danych osobowych 1. Handlowiec zgodnie z ustaw¹ nr 253/2008 Dz.U., o niektórych œrodkach podjêtych w celu zapobiegania legalizacji dochodów z dzia³alnoœci przestêpczej oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu w obowi¹zuj¹cym brzmieniu, winna jest przeprowadziæ identyfikacjê a. a) W przypadku osoby fizycznej identyfikacjê przeprowadza siê na podstawie dowodu osobistego. b) W przypadku osoby prawnej nale y przedstawiæ dokument œwiadcz¹cy o jej istnieniu (odpis z rejestru przedsiêbiorców lub KRS) a nastêpnie odpowiednie dane osobowe osoby fizycznej reprezentuj¹cej firmê (dowód osobisty). Je eli organem statutowym jest jego cz³onek lub rzeczywistym w³aœcicielem osoby prawnej jest inna osoba prawna, nale y wykazaæ siê danymi identyfikacyjnymi tej osoby. Jeœli jest reprezentowany inn¹ osob¹ reprezentuj¹c¹, dokonuje siê takiej samej identyfikacji osoby reprezentuj¹cej osoba fizyczna wyra a zgodê na przetwarzanie i archiwizacjê swoich danych osobowych (imiê, nazwisko, PESEL, numer identyfikacyjny, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, adnotacje w dokumentach ewidencyjnych lub handlowych lub w innym rejestrze) dla wewnêtrznych potrzeb Handlowca w celu podwy szenia jakoœci udzielanych przez ni¹ us³ug, dla potrzeb oceny bonitacji i wiarygodnoœci a oraz w celu przeprowadzania wewnêtrznych analiz maj¹cych na celu ocenê zamierzeñ rozwoju nowych produktów i us³ug, a tak e wprowadzenie innowacji ju istniej¹cych produktów i us³ug oraz w celu specjalnie ukierunkowanego œwiadomego oferowania produktów i us³ug udzielanych przez Handlowca i spó³ek siostrzanych - zgodnie z ustaw¹ nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych w obowi¹zuj¹cym brzmieniu. Wy ej wymieniona zgoda a jest dobrowolna, a ma prawo zgodê t¹ w ka dej chwili odwo³aæ. W przypadku odwo³ania zgody przez a Handlowiec ma prawo w trybie natychmiastowym zakoñczyæ udzielanie wszystkich swoich us³ug dla a, nawet je eli z powodu takiego zakoñczenia udzielania us³ug poniesie szkodê, jak równie Handlowiec mo e ewentualnie odst¹piæ od Umowy. i Handlowiec mog¹ wzajemnie uzgodniæ, e odwo³anie zgody nie dotyczy ju zawartych transakcji. Wszelkie szkody, które Handlowiec poniesie w zwi¹zku z zakoñczeniem udzielania wszystkich us³ug zgodnie z postanowieniami powy ej - ma obowi¹zek Handlowcowi zrekompensowaæ i bez zbêdnej zw³oki. -osoba fizyczna wyraÿnie wyra a zgodê na to, e Handlowiec przetworzy jego PESEL i sporz¹dzi kopie jego dokumentów w celu uwierzytelnienia jego to samoœci i realizacji Umowy osoba prawna wyra a zgodê na przetwarzanie i archiwizacjê swoich danych osobowych (nazwa lub firma handlowa, numer identyfikacyjny, siedziba, adnotacje w dokumentach ewidencyjnych lub handlowych lub w innym rejestrze) dla wewnêtrznych potrzeb Handlowca, w celu podwy szenia jakoœci udzielanych przez ni¹ us³ug, dla potrzeb oceny bonitacji i wiarygodnoœci a oraz w celu przeprowadzania wewnêtrznych analiz maj¹cych na celu ocenê zamierzeñ rozwoju nowych produktów i us³ug a tak e wprowadzenie innowacji ju istniej¹cych produktów i us³ug oraz w celu specjalnie ukierunkowanego œwiadomego oferowania produktów i us³ug udzielanych przez Handlowca i jej siostrzanych spó³ek. W przypadku odwo³ania zgody przez a Handlowiec ma prawo w trybie natychmiastowym zakoñczyæ udzielanie wszystkich swoich us³ug dla a nawet, je eli z powodu nie udzielania tych us³ug poniesie szkodê, jak równie Handlowiec mo e ewentualnie odst¹piæ od Umowy. i Handlowiec mog¹ wzajemnie uzgodniæ, e odwo³anie zgody nie dotyczy ju zawartych transakcji. Wszelkie szkody, które Handlowiec poniesie w zwi¹zku z zakoñczeniem udzielania wszystkich us³ug zgodnie z postanowieniami powy ej - ma obowi¹zek Handlowcowi zrekompensowaæ bez zbêdnej zw³oki. - osoba prawna winien - na ¹danie Handlowca - zapewnia udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych organów statutowych w przypadku jednoosobowych organów statutowych oraz cz³onków organów statutowych w przypadku kolektywnych organów statutowych w takim samym zakresie jak wyszczególnione zosta³o w ustêpie 2 niniejszego akapitu OWH. Na ¹danie Handlowca bez zbêdnej zw³oki winien równie przed³o yæ zapisy z posiedzeñ jego organów lub dokumentów jak te oœwiadczeñ honorowych dotycz¹cych akcjonariuszy lub wspólników. 4. wyra a zgodê na opublikowanie swojego imienia i nazwiska/nazwy/firmy handlowej w zwi¹zku z prezentacj¹ czynnoœci Handlowca. 5. wyra a zgodê na przesy³anie komunikatów handlowych Handlowca i siostrzanych spó³ek, dotycz¹cych niektórych us³ug udzielanych przez spó³kê informacyjn¹ na adres a, zgodnie z ustaw¹ nr 480/2004 Dz.U. w obowi¹zuj¹cym brzmieniu Informacje poufne 1. Strony umowne zobowi¹zuj¹ siê do korzystania z informacji strony drugiej podlegaj¹cych tajemnicy handlowej (wymienionych ni ej), jak równie informacji chronionych (wymienionych ni ej) tylko w celach realizacji niniejszej Umowy i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 2. Tajemnicê handlow¹ stanowi¹ wszelkie informacje o charakterze handlowym i technicznym, zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ którejkolwiek strony umownej, maj¹ce faktyczn¹ lub co najmniej potencjaln¹ materialn¹ lub niematerialn¹ wartoœæ, które nie s¹ w odpowiednich krêgach handlowych obecnie dostêpne oraz te, które strona umowna w nale yty sposób taji (dalej tajemnica handlowa ). 3. Informacjami chronionymi s¹ - bez wzglêdu na formê ich uzyskiwania - wszelkie wiadomoœci, informacje oraz dane, których ochronê przed dostêpem osób niepowo³anych lub niebezpieczenstwem ich nadu ycia przez drug¹ stronê umown¹ jedna ze stron umownych traktuje jako konieczn¹, które jedna strona umowna otrzyma³a od drugiej strony umownej w zwi¹zku z realizacj¹ niniejszej Umowy lub w wyniku przeprowadzanych rozmów na temat zawarcia niniejszej Umowy, a które nie s¹ ogólnie dostêpne oraz a) które dotycz¹ niniejszej Umowy lub jej realizacji (zw³aszcza informacje o treœci niniejszej Umowy i jej za³¹cznikach, ewentualnie o jej aneksach, o prawach i obowi¹zkach stron umownych jak równie informacje o cenach), b) które dotycz¹ niektórych lub obydwu stron umownych (zw³aszcza ich czynnoœci, struktury, wyników Strana 9 /razem 18/

10 finansowych, know-how, metod operacyjnych, procedur i sposobów postêpowania przy pracy, planów handlowych i marketingowych, koncepcji i strategii, ofert, umów, porozumieñ i innych ustaleñ z osobami trzecimi, stosunków z partnerami handlowymi), c) tych, wobec których specjalny sposób utajenia (zw³aszcza tajemnica dotycz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej firmy, tajemnica pañstwowa, tajemnica bankowa, tajemnica s³u bowa) okreœlaj¹ przepisy prawne oraz/lub d) które przez jedn¹ ze stron umownych wyraÿnie okreœlone s¹ jako poufne, chronione, dyskretne, tajne lub okreœlone s¹ innym s³owem o podobnym znaczeniu. (dalej dla wszystkich pojêæ informacje chronione ). 4. Strony umowne zobowi¹zuj¹ siê do: a) zapewnienia utajenia uzyskanych chronionych informacji oraz informacji bêd¹cych przedmiotem tajemnicy handlowej w sposób powszechnie stosowany przy utajnianiu takich informacji. Strony umowne s¹ zw³aszcza zobowi¹zane do zabezpieczenia przekazanych dokumentów i adnotacji przed sporz¹dzaniem nie ewidencjo nowanych kopii, b) zabezpieczenia zachowania milczenia wszystkich ich pracowników, zastêpców oraz wszystkich osób, którym zgodnie z niniejsz¹ Umow¹ udostêpnione zosta³y informacje podlegaj¹ce tajemnicy handlowej lub informacje chronione, oraz aby osoby te zapewni³y utajenie uzyskanych chronionych informacji oraz informacji bed¹cych przedmiotem tajemnicy handlowej w zakresie co najmniej takim samym, jak w³aœciwa strona umowna, 5. adna ze stron umownych nie jest uprawniona do przekazywania oraz/lub do udostêpniania w jakikolwiek inny sposób informacji chronionych oraz/lub informacji bed¹cych przedmiotem tajemnicy handlowej jakiejkolwiek osobie trzeciej, jak równie do ich wykorzystania w celach innych, ni w jakich zosta³y one udostêpnione, chyba, e tak uczyni: a) po uprzedniej pisemnej zgodzie drugiej strony umownej, b) na podstawie obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawnego, lub c) w przypadku, gdy niniejsza Umowa to wyraÿnie umo liwia. 6. Postanowienia niniejszej Umowy, dotycz¹ce ochrony tajemnicy handlowej i informacji chronionych, trwaj¹ równie po zakoñczeniu obowi¹zywania niniejszej Umowy. Strony umowne, po zakoñczeniu obowi¹zywania niniejszej Umowy, winny zachowaæ w tajemnicy wszelkie informacje chronione oraz informacje bêd¹ce przedmiotem tajemnicy handlowej a do czasu, gdy stan¹ siê one - w sposób inny ni przez naruszenie niniejszej Umowy - publicznie dostêpne lub do czasu, gdy strona umowna, której informacje te dotycz¹ - w sposób okreœlony niniejsz¹ Umow¹ - wyrazi wolê informacji tych nadal nie utajniaæ. W przypadku w¹tpliwoœci nale y postêpowaæ tak, jak gdyby utajnienie informacji zgodnie z Umow¹ trwa³o nadal Reklamacje 1. Postêpowanie reklamacyjne rozpoczyna siê na wniosek, który zawiera: a) identyfikacjê a; b) kompletne i zrozumia³e przedstawienie decyduj¹cych faktów; c) œrodki maj¹ce wartoœæ dowodow¹ lub okreœlenie dowodów; d) okreœlenia ¹dania a; e) datê i podpis a. 2. winien wniosek sporz¹dziæ i wys³aæ bez zbêdnej zw³oki wtedy, gdy jest przekonany, e dosz³o do naruszenia warunków Umowy lub przepisów prawnych. 3. W przypadku, gdy wniosek ma braki, Handlowiec zawiadomi a, o jakie braki chodzi i w jaki sposób maj¹ byæ one usuniête. Termin rozstrzygniêcia reklamacji rozpoczyna siê w dniu dorêczenia bezb³êdnego wniosku na adres Handlowca. 4. Handlowiec podejmie decyzjê w terminie do 30-tu dni od dnia rozpoczêcia postêpowania reklamacyjnego. Decyzja w pisemnej formie dorêczona zostanie na adres a. 5. W przypadku, gdy nie zgadza sie z decyzj¹ Handlowca, ma prawo z³o yæ wniosek o przebadanie sprawy w postêpowaniu arbitra owym zgodnie z postanowieniem 15 o rozwi¹zywaniu sporów, wed³ug postanowieñ OWH Sankcje 1. W przypadku, gdy nie wykona w terminie obowi¹zków wynikaj¹cych z transakcji spot, winien Handlowcowi zap³aciæ sankcjê umown¹ w wysokoœci 0,5% wartoœci transakcji, ale nie mniej ni 200,- PLN. 2. W przypadku, gdy Handlowiec nie wykona w terminie obowi¹zków wynikaj¹cych z transakcji spot, winien owi zap³aciæ sankcjê umown¹ w wysokoœci 0,5% wartoœci transakcji, ale nie mniej ni 200,- PLN. 3. W przypadku, gdy Handlowiec w zasadniczy sposób naruszy swój obowi¹zek wynikaj¹cy z transakcji forward, winien owi zwróciæ zabezpieczenie oraz zap³aciæ sankcjê umown¹ w wysokoœci 10% wartoœci transakcji. 4. W przypadku, gdy w zasadniczy sposób naruszy swój obowi¹zek wynikaj¹cy z transakcji forward, winien Handlowcowi zap³aciæ sankcjê umown¹ w wysokoœci 10% wartoœci transakcji. Pierwsze zdanie niniejszego postanowienia nie ma zastosowania w przypadku, gdy strony umowne uzgodni¹ odwrotn¹/now¹ transakcjê zgodnie z 6 ustêp 14 OWH. 5. Strona zobowi¹zana winna uregulowaæ sankcjê umown¹ wobec strony drugiej w terminie, który nie mo e byæ krótszy ni 20 dni, a który jest okreœlony na rozliczeniu sankcji umownej (fakturze) przez uprawnion¹ drug¹ stronê. Rozliczenie sankcji umownej musi zawieraæ dane umo liwiaj¹ce kontrolê rozliczanej sankcji umownej. 6. W przypadku opóÿnienia wp³aty sankcji umownej przez a, Handlowiec uprawniony jest odliczyæ sankcjê umown¹ z subkonta a. W przypadku, gdy na subkoncie a nie ma wystarczaj¹cej iloœci œrodków pieniê nych do uregulowania sankcji umownej lub w przypadku, gdy nie posiada subkonta, Handlowiec ma prawo kompensowaæ nale noœæ a wynikaj¹c¹ z sankcji umownej ze zobowi¹zaniem Handlowca wobec a wynikaj¹cym z transakcji, bez wzglêdu na termin p³atnoœci zobowi¹zania. Ustaleniem oraz zap³aceniem kary umownej nie znika prawo poszkodowanej strony umownej do zap³acenia spowodowanej szkody Rozwi¹zywanie sporów 1. Wszelkie spory pomiêdzy Handlowcem i em, które powstan¹ w wyniku realizacji niniejszej Umowy lub w zwi¹zku z ni¹, w pierwszej kolejnoœci rozstrzygane bêd¹ w drodze polubownej. W przypadku, gdy porozumienie stron w drodze polubownej nie jest mo liwe, spory bêd¹ rozstrzygane przez S¹d Arbitra owy przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Agrarnej Republiki Czeskiej w Pradze (Rozhodèí soud pøi Hospodáøské komoøe Èeské republiky i Agrární komoøe Èeské republiky v Praze) z wykluczeniem w³aœciwych s¹dów powszechnych, o ile ustawa nie stanowi inaczej (ustawa nr 229/2002 Dz.U. o arbitra u finansowym w obowi¹zuj¹cym brzmieniu), przy czym wyrok tego s¹du bêdzie ostateczny i nieodwo³alny. 2. Uczestnicy postêpowania arbitra owego zobowi¹zuj¹ siê do bezzw³ocznego wykonania decyzji s¹du arbitra owego. 3. Uczestnik postêpowania arbitra owego, zobowi¹zany wyrokiem arbitra owym, wyraÿnie wyra a zgodê na wykonanie tego wyroku zgodnie z regulaminem prawnym obowi¹zuj¹cym w kraju, w którym wyrok zostanie wykonany z wykluczeniem rewizji wyroku arbitra owego przez powszechny s¹d tego kraju. 4. Ewentualny spór powsta³y przed s¹dem arbitra owym ma prawo rozwi¹zywaæ jedynie arbiter, który na wniosek strony powoda (oskar yciela) zostanie wyznaczony przez Przewodnicz¹cego S¹du Arbitra owego w Pradze Dorêczanie przesy³ek 1. Strony umowne dorêczaj¹ przesy³ki na adresy lub numery faxów uzgodnione przez strony umowne. 2. Przesy³kê traktuje siê jako dorêczon¹ w dniu jej przejêcia przez drug¹ stronê umown¹. W przypadku, gdy przesy³ka wróci do adresata z powrotem jako niedorêczona, skutki dorêczenia przesy³ki nastêpuj¹ w pi¹tym (5) dniu po dniu jej odes³ania. 3. Przesy³ki dorêczane faxem traktuje siê jako dorêczone w momencie, gdy urz¹dzenie faxowe wysy³aj¹cego wygeneruje komunikat o skutecznym odes³aniu. 4. Sprawy/dokumenty dorêczane em traktuje siê jako dorêczone z dniem odes³ania sprawy odbiorcy Postanowienia koñcowe 1. Podpisem Umowy wyra a zgodê z treœci¹ niniejszych OWH, które stanowi¹ nieod³¹czn¹ czêœæ Umowy. 2. Handlowiec ma prawo, bez uprzedniej zgody a, wprowadzaæ zmiany do niniejszych OWH. Informacje o wprowadzeniu zmian Handlowiec oznajmi om drog¹ elektroniczn¹ ( ) co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian w ycie a nastêpnie poinformuje o nich na stronach internetowych Handlowca: W przypadku, gdy nie zg³osi Handlowcowi sprzeciwu odnoœnie proponowanych zmian OWH najpóÿniej dzieñ przed ich proponowanym wejœciem w ycie obowi¹zuje zasada, e w ten sposób przeprowadzone zmiany s¹ dla a obowi¹zuj¹ce od dnia ich opublikowania na stronach Handlowca: Je eli, w danym wy ej terminie, oznajmi Handlowcowi, e nie wyra a zgody na wprowadzenie zmian w OWH, zawiadomienie takie traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy z tym, e wypowiedÿ staje siê skuteczna w dniu, który nastêpuje bezpoœrednio po dniu dokonania rozliczenia ostatniej transakcji lub w przypadku, gdy nie korzysta ju z us³ug Handlowca wypowiedÿ staje siê skuteczn¹ w dniu dorêczenia zawiadomienia Handlowcowi. Od momentu dorêczenia wypowiedzi nie bêd¹ zawierane kolejne transakcje. 3. Handlowiec informuje ów o aktualnym brzmieniu niniejszych OWH form¹ publikacji na stronach internetowych spó³ki: 4. Niniejsze OWH wchodz¹ w ycie dnia W przypadku podpisania OWH przed dat¹ wejœcia, o której mowa w pkt. 4, s¹ niniejsze OWH wi¹ ¹ce dla obu stron z dniem ich podpisania. Potwierdzam / Potwierdzamy przejêcie w/w informacji: W Strana 10 /razem 18/

11 Call center: , ZA CZNIK NR 4 Imiê i nazwisko/ Nazwa Handlowa : Sta³y pobyt / Siedziba: Miejscowoœæ: OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT ZAGRO EÑ HANDLOWYCH PESEL/ REGON: Pánstwo: (zwana dalej ") Ogólne wiadomoœci o ryzykach Zyski z instrumentów inwestycyjnych osi¹gniête w poprzednim okresie nie gwarantuj¹ dochodów osi¹gniêtych w przysz³oœci; ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za prawid³owe opodatkowanie dochodów z instrumentów inwestycyjnych; Czas trwania inwestycji ma wp³yw na miarê ryzyka; Wszystkie formy inwestycji s¹ œciœle powi¹zane z ryzykiem. Im wy szy jest oczekiwany zysk, tym wiêksze jest potencjalne ryzyko; Zmniejszenie ryzyka jest mo liwe za pomoc¹ inwestycji do ró nego rodzaju instrumentów inwestycyjnych; Dostêpnoœæ lub sprzeda instrumentów inwestycyjnych mo e siê ró niæ, z tego powodu mog¹ nast¹piæ trudnoœci w kupnie / sprzeda y pewnego instrumentu inwestycyjnego zgodnego z parametrami zlecenia a; musi sobie uœwiadomiæ, e wybrana przez niego strategia i cele finansowe mia³y by odpowiadaæ jego profilowi ryzykowemu. PODSTAWOWE RODZAJE RYZYKA: 1. Ryzyko finansowe - zwi¹zane jest z u yciem obcego kapita³u dla finansowania firmy; 2. Ryzyko inflacyjne - wp³ywa na rzeczywisty zysk instrumentu inwestycyjnego. Wysoka inflacja mo e spowodowaæ osi¹gniêcie ujemnych dochodów; 3. Ryzyko stopy procentowej - wp³ywa na rentownoœæ instrumentów inwestycyjnych poprzez zmianê poziomu stóp procentowych. Ogólnie bior¹c, na wzrost poziomu stopy procentowej akcje i obligacje reaguj¹ obni eniem cen, natomiast na zmniejszenie poziomu stopy procentowej akcje i obligacje reaguj¹ wzrostem cen; 4. Ryzyko walutowe - wp³ywa na rozwój instrumentu inwestycyjnego denominowanego w walucie obcej. Niekorzystny rozwój walutowy mo e negatywnie wp³yn¹æ na ca³kowity rozwój inwestycji i w przypadku wzrostu ceny instrumentu inwestycyjnego; 5. Ryzyko na rynku - wp³ywa na wahania miar wydajnoœci oraz na stawki cen instrumentów inwestycyjnych ze wzglêdu na fluktuacjê rynku. Ryzyko rynkowe obejmuje wiele czynników, nie tylko rozwój gospodarczy danej firmy, ale i rozwój makroekonomiczny, zmiany polityczne, preferencje konsumentów; 6. Ryzyko p³ynnoœci - wp³ywa na ceny papierów wartoœciowych, które nie s¹ przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych lub na ceny niestabilnych papierów wartoœciowych. Na ceny papierów wartoœciowych w niekorzystny sposób wp³ynie niska p³ynnoœæ lub fakt, e nie bêdzie móg³ dany papier wartoœciowy w wybranym przez siebie momencie sprzedaæ lub kupiæ. Potwierdzam / Potwierdzamy przejêcie w/w informacji: W Strana 11 /razem 18/

12 Call center: , ZA CZNIK NR 5 KWESTIONARIUSZ INWESTYCYJNY Imiê i nazwisko/ Nazwa Handlowa : Sta³y pobyt / Siedziba: Miejscowoœæ: PESEL/ REGON: Pánstwo: (zwana dalej ") Kwestionariusz opracowa³(a): AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova 554, kod pocztowy: , REGON: , zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Miejskim S¹dzie w Pradze, dzia³ B., wk³adka 9662 (zwana dalej Spó³ka ) ma obowi¹zek zgodnie z ustaw¹ nr 256/2004 Dz.U. o dzia³aniu na rynku kapita³owym, w póÿniejszym brzemieniu przepisów (zwana dalej Ustaw¹ ), mianowicie zgodnie z postanowieniami 15h i 15i Ustawy, uzyskaæ informacje o niezbêdnej wiedzy fachowej i doœwiadczeniu a w dziedzinie inwestycji. Spó³ka dokonuje tego na podstawie niniejszego Kwestionariusza Inwestycyjnego. Informacje, które wymaga Spó³ka od a w niniejszym Kwestionariuszu Inwestycyjnym s³u ¹ do tego, aby Spó³ka podczas œwiadczenia us³ug inwestycyjnych i oferowania narzêdzi inwestycyjnych mog³a postêpowaæ w najwy szej mierze fachowo, uczciwie i sprawiedliwie a szczególnie maj¹c na uwadze najlepszy interes a. Pytania Kwestionariusza Inwestycyjnego W zwi¹zku z ww. powodami Spó³ka niniejszym ¹da o udzielenie pe³nych, dok³adnych i prawdziwych odpowiedzi na poni sze pytania. Jeœli nie rozumie któregoœ pytania lub nie jest pewien co do sensu i sformu³owania pytania, Spó³ka udzieli mu wszystkich niezbêdnych wyjaœnieñ. Wszystkie pytania bior¹ pod uwagê specyfika zakresu us³ug inwestycyjnych œwiadczonych przez Spó³kê AKCENTA CZ, a.s. W przypadku, gdy jest osob¹ prawn¹, nale y odpowiadaæ w stosunku a jako osoby prawnej. Wiedza i doœwiadczenie w dziedzinie inwestowania 1. Jakie zna Pan / Pani rodzaje narzêdzi inwestycyjnych, tzn., te, które w przypadku których potrafi Pan / Pani wyjaœniæ ich cechy i ró nice? a) Spot walutowy (FX spot) b) Forward walutowy (FX forward) c) Swap walutowy (FX swap) d) œwiadectwo udzia³u e) depozyt z ustalonym terminem wyp³aty f) inne ani eli wy ej podane FX derywaty (opcje, cross-curecncy swap, interest rate swap itp.) 3. Jakie rodzaje transakcji z narzêdziami inwestycyjnymi zawar³(a) Pan / Pani, ile i w przybli eniu w jakim ³¹cznym zakresie w ci¹gu ostatnich 3 lat? a) Spot walutowy (FX) aden do 10 transakcji powy ej 10 transakcji do PLN od do PLN wiêcej b) Forvard walutowy (FX) aden do 10 transakcji powy ej 10 transakcji do PLN od do PLN wiêcej c) Swap walutowy (FX) aden do 10 transakcji powy ej 10 transakcji do PLN od do PLN wiêcej d) Inne ani eli podane derywaty FX aden do 10 transakcji powy ej 10 transakcji do PLN od do PLN wiêcej 2. Jakie rodzaje us³ug inwestycyjnych wykorzystuje lub wykorzystywa³(a) Pan Pani? a) Portfolio management / zarz¹dzanie aktywami / zagospodarowywanie aktywów b) Brokerage / zlecanie poleceñ / us³ugi poœrednika inwestycyjnego c) Doradztwo inwestycyjne d) inne 4. Z jak bardzo ryzykownymi transakcjami ma Pan / Pani doœwiadczenia? a) Inwestycje w narzêdzia inwestycyjne, gdzie zawsze jest zapewniona p³atnoœæ nominalnab) Inwestycje, gdzie istnieje niebezpieczeñstwo ni szego zwrot inwestycji od kwoty zainwestowanej c) Inwestycje, gdzie istnieje niebezpieczeñstwo ni szego zwrot inwestycji od kwoty zainwestowanej i w dodatku powstanie dodatkowych zobowi¹zañ (np. prowadzenie dzia³alnoœci handlowej na kredyt, spekulacyjne derywaty, krótkie sprzeda e itp.) Poziom wykszta³cenia, doœwiadczenia zawodowe w dziedzinie finansowej 5. osoba fizyczna - Ukoñczy³(a) Pan / Pani kierunek studiów ze specjalizacj¹ zwi¹zan¹ równie z us³ugami finansowymi? osoba prawna - Czy istnieje w ramach spó³ki / organizacji specjalna jednostka organizacyjna ukierunkowana na dzia³ania finansowe z doœwiadczeniami z narzêdziami finansowymi? TAK NIE 6. osoba fizyczna - Czy ma Pan / Pani d³u sze (co najmniej 2 letnie) doœwiadczenie zawodowe w dziedzinie us³ug finansowych? osoba prawna - Czy w ostatnim czasie osoba upowa niona w imieniu spó³ki / organizacji zlecaæ polecenia wykonuje lub wykonywa³a czynnoœci w dziedzinie finansowej? TAK NIE Uwagi: (Np. poprosi³ o bardziej szczegó³owe wyjaœnienie itp.) Podpis a: Podpis osoby opracowuj¹cej kwestionariusz Strana 12 /razem 18/

13 Call center: , ZA CZNIK NR 6 Imiê i nazwisko/ Nazwa Handlowa : Sta³y pobyt / Siedziba: Miejscowoœæ: OCENA KWESTIONARIUSZA INWESTYCYJNEGO PESEL/ REGON: Pánstwo: (zwana dalej ") Kwestionariusz opracowa³(a): AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova 554, kod pocztowy: , REGON: , zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przy Miejskim S¹dzie w Pradze, dzia³ B., wk³adka 9662 (zwana dalej Spó³ka ) Ostrze enia W razie, gdy odmówi³ udzielenia informacji wymaganych w odpowiedzia³ na ww. pytania zawarte w Kwestionariuszu Inwestycyjnym lub jeœli nie udzieli³ na nie odpowiedzi w wymaganym zakresie, niniejszym Spó³ka zwraca owi uwagê, e taka postawa a uniemo liwia Spó³ce oceniæ, czy œwiadczenie danej us³ugi inwestycyjnej, udzielenie porady (informacji) dotycz¹cej narzêdzia inwestycyjnego lub zrealizowanie przedsiêwziêcia handlowego z narzêdziem inwestycyjnym w ramach œwiadczonej us³ugi inwestycyjnej jest dla niego w³aœciwe, bior¹c pod uwagê wiedzê fachow¹ a i jego doœwiadczenia niezbêdne do zrozumienia ryzyk z tym zwi¹zanych. W takim wypadku Spó³ka uwa a dane narzêdzia inwestycyjne wzglêdnie œwiadczone us³ugi za nieodpowiednie. Na podstawie informacji, które udzieli³ Spó³ce za poœrednictwem Kwestionariusza Inwestycyjnego, Spó³ka oceni³ wiedzê fachow¹ i doœwiadczenia a w dziedzinie inwestycji i podaje owi w poni szym zestawieniu rodzaje narzêdzi inwestycyjnych, które z punktu widzenia wiedzy fachowej i doœwiadczeñ a s¹ dla niego odpowiednie i nieodpowiednie: a) Spot walutowy (FX spot) ODPOWIEDNI / NIEODPOWIEDNI b) Forward spot (FX forward) ODPOWIEDNI / NIEODPOWIEDNI Je eli Spó³ka otrzyma od a polecenia w zwi¹zku z którymkolwiek ww. nieodpowiednim narzêdziem inwestycyjnym, w myœl Ustawy ostrzega go, e dane narzêdzie inwestycyjne wzglêdnie œwiadczenie takiej us³ugi inwestycyjnej jest nieodpowiednie dla a i e zlecaj¹c Spó³ce wykonanie takiego polecenia, nara a siê na ryzyka, które s¹ poza zakresem jego wiedzy fachowej i doœwiadczeñ. To znaczy, e w wyniku niewystarczaj¹cej wiedzy fachowej i doœwiadczenia mo e byæ niezdolny do prawid³owej oceny tych ryzyk i do zarz¹dzania czynnoœciami maj¹cych na celu zmniejszenia mo liwych skutków tych ryzyk. Tak samo Spó³ka ostrzega a równie w przypadku, gdy Spó³ka nie by³a w stanie oceniæ stosownoœæ narzêdzi inwestycyjnych wzglêdnie œwiadczenia us³ug inwestycyjnych z powodu, gdy odmówi³ udzieliæ Spó³ce informacje dotycz¹cych swojej wiedzy fachowej i doœwiadczeñ. W celu wyeliminowania w¹tpliwoœci podkreœla siê, e to ostrze enie jest z uprzedzeniem przedstawiane owi i dotyczy wszystkich opisanych poleceñ oraz przyjmuje siê za wa ne i automatycznie przez Spó³kê powtórzone dla ka dego w przysz³oœci przekazanego przez a polecenia w zwi¹zku z narzêdziami inwestycyjnymi, które by³y ocenione jako nieodpowiednie. Jeœli uzyska wiedzê fachow¹ i doœwiadczenia w zwi¹zku z narzêdziem inwestycyjnym, który powy ej jest oceniony jako nieodpowiedni, Spó³ka zmieni dan¹ ocenê Kwestionariusza Inwestycyjnego w tej czêœci wy³¹cznie na podstawie nowego wype³nienia Kwestionariusza Inwestycyjnego z inicjatywy a; Spó³ka nie jest zobowi¹zany w adnym przypadku jednostronnie aktualizowaæ Kwestionariusz Inwestycyjny. inna v žádném pøípadì aktualizovat Investièní dotazník jednostrannì. Potwierdzenie a Spó³ka podczas oceny niniejszego Kwestionariusza Inwestycyjnego i jego zastosowania bazuje z informacji, które udzieli³ jej. Jeœli dane informacje bêd¹ nieaktualne, zobowi¹zuje siê bezzw³ocznie poinformowaæ o tym Spó³kê i aktualizowaæ Kwestionariusz Inwestycyjny. Spó³ka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoœæ za szkodê, która mo e powstaæ owi w wyniku udzielenia przez a niewystarczaj¹cych, niepe³nych, nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji zawartych w Kwestionariuszu Inwestycyjnym. niniejszym bezsprzecznie potwierdza, e Spó³ka zaznajomi³a go z informacjami dotycz¹cymi mianowicie: a) jego zaszeregowania do odpowiedniej kategorii klienckiej; b) pouczenia o ochronie a zwi¹zanej z dan¹ kategori¹, w³¹cznie z prawem do za ¹dania o zmianê kategorii; c) Spó³ki, jako us³ugodawcy us³ug inwestycyjnych i œwiadczonych przez Spó³kê us³ug inwestycyjnych; d) narz¹dzi inwestycyjnych; e) mo liwych ryzyk, które mog¹ byæ zwi¹zane z us³ug¹ inwestycyjn¹ lub narzêdziem i mo liwym ograniczeniem tych ryzyk do minimum; f) cennika Spó³ki; g) zasad obchodzenia siê z maj¹tkiem a i jego ochron¹ w³¹cznie z instytutem Funduszu Gwarancyjnego Przedsiêbiorców Handluj¹cych z Papierami Wartoœciowymi; h) Polityki wykonywania poleceñ; i) Polityki kolizji interesów zachêt; j) zasad wnoszenia skarg i reklamacji. Strana 13 /razem 18/

14 potwierdza, e przyj¹³ podane informacje do wiadomoœci, zrozumia³ je, wzglêdnie otrzyma³ ewentualne wyjaœnienia uzupe³niaj¹ce i zaakceptowa³ je, szczególnie bezsprzecznie zgadza siê z Polityk¹ Wykonywania Poleceñ, w³¹cznie z uprawnieniem Spó³ki do wykonywania poleceñ ów równie poza regulowanym rynkiem lub wielostronnym systemem handlowym. Niniejszym dalej bezsprzecznie potwierdza, e jeszcze przed podpisaniem odpowiedniej Umowy dotycz¹cej œwiadczenia us³ugi inwestycyjnej, Spó³ka udzieli³ mu szczegó³owych informacji i wyjaœnieñ na temat treœci danego stosunku zobowi¹zaniowego i w sposób zrozumia³y wyt³umaczono mu istotê us³ugi inwestycyjnej, w³¹cznie z warunkami umownymi dotycz¹cymi œwiadczenia ¹danej us³ugi inwestycyjnej i e mia³ w razie zainteresowania do dyspozycji wystarczaj¹co du o czasu do zapoznania siê z warunkami umownymi. Spó³ka zwraca owi uwagê, e niektóre informacje obowi¹zkowo przekazywane owi (mianowicie patrz powy ej), zgodnie z Ustaw¹, publikuje równie za poœrednictwem swych stron internetowych. ma prawo otrzymaæ dane informacje zawsze równie w formie papierowej i w tej formie bêd¹ zawsze do odebrania w odpowiednich punktach handlowych Spó³ki, jeœli preferowa³by tak¹ formê udzielania informacji. Ostrze enie o zmianie treœci danych informacji Spó³ka poda owi zawsze w formie papierowej (mianowicie jako czêœæ sk³adow¹ reportingu o dzia³aniach handlowych.); w zwi¹zku t¹ dostêpnoœci¹ samych zmienionych informacji znajduj¹ zastosowanie poprzednie zasady. Informacje o charakterze osobistym Spó³ka zawsze udostêpni wy³¹cznie samemu owi. Nieod³¹czn¹ czêœci¹ sta³¹ oceny jest odpowiedni wype³niony Kwestionariusz Inwestycyjny a. W Podpis a: Podpis osoby opracowuj¹cej kwestionariusz Strana 14 /razem 18/

15 Call center: , ZA CZNIK NR 7 ZASADY KATEGORYZACJI KLIENTÓW W myœl postanowienia 15d ust. 1 lit. h) ustawy nr 256/2004 Dz.U. o dzia³aniu na rynku kapita³owym, w brzmieniu póÿniejszych przepisów ("UDRK") AKCENTA CZ, a.s. (zwana dalej Handlowcem ) wprowadzi³a nastêpuj¹ce Zasady Klasyfikacji ów (zwane dalej Zasady ). Niniejsze Zasady wchodz¹ w ycie z dniem em jest ka da osoba fizyczna lub osoba prawna, dla której Handlowiec œwiadczy us³ugê inwestycyjn¹ (zwana dalej ). Celem kategoryzacji ów jest zapewniæ ka demu owi stosown¹ ochronê podczas œwiadczenia us³ug inwestycyjnych, w zale noœci od jego wiedzy, doœwiadczeñ i stosunku do ryzyk w przypadku ka dego a. Kategoryzacja odbywa siê na podstawie oceny informacji, który otrzyma³ Handlowiec od a. KATEGORYZACJA W celu œwiadczenia us³ug inwestycyjnych Handlowiec rozdziela swoich ów do nastêpuj¹cych kategorii: 1) Profesjonalny 2) Nieprofesjonalny 3) Kwalifikowany Podmiot Zaszeregowanie do odpowiedniej kategorii ów ma zapewniæ ka dej kategorii stosunkow¹ ochronê i nie ma bezpoœredniego wp³ywu na zakres oferowanych us³ug. Kwalifikowanemu Podmiotowi us³ugodawca us³ugi inwestycyjnej nie udziela adnej ochrony. Profesjonalnym om nie jest udzielany jednakowy stopieñ ochrony, tak jak om Nieprofesjonalnym, mianowicie w dziedzinach: - udzielania informacji om; - wymagania informacji od ów w zwi¹zku z ich wiedz¹ i doœwiadczeniem w celu oceny, czy us³uga lub narzêdzie jest dla a odpowiednie lub nie nadaje siê dla niego; - sk³adania sprawozdañ om na temat opracowania i realizacji poleceñ. Nieprofesjonalny korzysta ze strony us³ugodawcy us³ug inwestycyjnych z maksymalnej i przepisami szczegó³owo regulowanej ochrony. W przypadku, gdy nie zgadza siê z dokonanym zaszeregowaniem do w³aœciwej kategorii, mo e ¹daæ od Handlowca zweryfikowanie przes³anek, z których bazowa³ podczas kategoryzacji. ma prawo wnieœæ ¹danie o przeszeregowanie do innej kategorii pod warunkiem spe³nienia poni szych warunków. W przypadku, gdyby wymaga³ wiêkszego stopnia ochrony w zwi¹zku z poszczególn¹ us³ug¹, ma prawo do wymagania takiej ochrony od Handlowca zachowuj¹c mo liwoœæ przeszeregowania. Profesjonalny em Profesjonalnym jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która ma doœwiadczenia, wiedzê i umiejêtnoœci fachowe do tego, aby podejmowa³a w³asne decyzje inwestycyjne i rzetelnie ocenia³a ryzyka, których siê podejmuje. em Profesjonalnym w myœl przepisów jest osoba prawna, która jest: a) Bankiem i instytucj¹ pieniêdzy elektronicznych; b) spó³dzielni¹ oszczêdnoœciow¹ i kredytow¹; c) osob¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z papierami wartoœciowymi; d) ubezpieczalni¹; e) zabezpieczalni¹; f) spó³k¹ inwestycyjn¹; g) funduszem inwestycyjnym; h) funduszem emerytalnym; i) osob¹, która jako g³ówn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wykonuje sekurytyzacjê, j) osob¹, która prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na swój rachunek z narzêdziami inwestycyjnymi w celu zmniejszenia ryzyk (hedging) wynikaj¹cych z dzia³alnoœci gospodarczej z derywatami i rozliczenie dzia³alnoœci gospodarczej z narzêdziami inwestycyjnymi, z którymi handluje na swój rachunek, jest zagwarantowane przez uczestników systemu rozliczeniowego takich rynków i ta dzia³alnoœæ nale y do jej g³ównych dzia³alnoœci, k) osoba, która prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z derywatami lub towarami na w³asny rachunek i ta dzia³alnoœæ nale y do jej g³ównych dzia³alnoœci, l) osoba prawna, która ma prawo zarz¹dzaæ maj¹tkiem pañstwa podczas zapewniania zakupu, sprzeda y lub zarz¹dzania jego wierzytelnoœciami lub innymi aktywami lub przy restrukturalizacji spó³ek handlowych lub innych osób prawnych z udzia³em maj¹tkowym pañstwa, m) osoba zagraniczna, która jest odpowiedzialna wobec którejœ z osób wymienionych w punktach a) do l), n) pañstwo lub pañstwo cz³onkowskie federacji, o) Czeski Bank Narodowy, zagraniczny bank centralny lub Europejski Bank Centralny, p) Bank Œwiatowy, Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny lub inna miêdzynarodowa instytucja finansowa, q) osoba prawna za³o ona w celu prowadzenia dzia³alnoœci, która wed³ug ostatniego bilansu ksiêgowego spe³nia co najmniej dwa ze trzy nastêpuj¹cych kryteriów: 1. ³¹czna wysokoœæ aktywów odpowiadaj¹ca kwocie co najmniej EUR, 2. czysty obrót roczny odpowiadaj¹cy kwocie co najmniej EUR, 3. kapita³ w³asny odpowiadaj¹cy kwocie co najmniej EUR, r) osoba zagraniczna za³o ona w celu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, która spe³nia warunki podane u osoby w literze q). s) Profesjonalny na ¹danie (patrz dalej). Strana 15 /razem 18/

16 Handlowiec jest zobowi¹zany do poinformowania a przed œwiadczeniem us³ug inwestycyjnych o tym, e na podstawie informacji uzyskanych od a, jest uwa any za a Profesjonalnego. Profesjonalny ma mo liwoœæ wnieœæ ¹danie o traktowanie go jako a Nieprofesjonalnego, aby udzielono mu wy szego stopnia ochrony. Je eli Profesjonalny mniema, e nie jest zdolny rzetelnie oceniæ lub zarz¹dzaæ odpowiednimi ryzykami, musi po ¹daæ Handlowca o przeszeregowanie go do kategorii a Nieprofesjonalnego (patrz dalej). Je eli Handlowiec mniema, e przesta³ spe³niaæ pierwotne warunki do zaszeregowanie go do odpowiedniej kategorii, musi podj¹æ odpowiednie kroki zapobiegawcze. Nieprofesjonalny Za a Nieprofesjonalnego Handlowiec uwa a wszystkie osoby fizyczne lub osoby prawne, dla których Handlowiec œwiadczy us³ugê inwestycyjn¹ i którzy nie s¹ ww. ami Profesjonalnymi. Handlowiec nie mo e, nawet bez ¹dania, poinformowaæ a Profesjonalnego, e uwa a go za a Nieprofesjonalnego z podaniem którego przedsiêwziêcia handlowego lub przedsiêwziêæ handlowych lub której us³ugi ta kategoria dotyczy. Kwalifikowany Podmiot Profesjonalny w stosunku do którego Handlowiec nie ma obowi¹zku dotrzymywaæ niektóre zobowi¹zania informacyjne. Kwalifikowanym Podmiotem w zwi¹zku z informacjami udzielanymi przez Handlowca s¹ Klienci Profesjonalni, w stosunku do których Handlowiec nie ma obowi¹zku wykonywaæ obowi¹zku informacyjnego i zasady traktowania ( 15 do 15r UDRK), je eli dotyczy to œwiadczenia nastêpuj¹cych podstawowych us³ug inwestycyjnych: a) przyjmowanie i przekazywanie poleceñ dotycz¹cych narzêdzi inwestycyjnych, b) wykonywanie poleceñ dotycz¹cych narzêdzi inwestycyjnych na rachunek ów, c) handlowanie z narzêdziami inwestycyjnymi na w³asny rachunek. Za a Profesjonalnego, w stosunku do którego Handlowiec nie ma obowi¹zku wykonywaæ podane zobowi¹zania informacyjne, uwa a siê równie osobê fizyczn¹ z miejscem zamieszkania lub osobê prawn¹ z siedzib¹ w innym pañstwie Unii Europejskiej, w stosunku do której w myœl prawa tego pañstwa cz³onkowskiego nie ma obowi¹zku - osoba zagraniczna, która ma pozwolenie na œwiadczenie us³ug inwestycyjnych, bez jej ¹dania podczas œwiadczenia podstawowych us³ug inwestycyjnych podanych wy ej (lit. a) do c)) wykonywaæ obowi¹zki podobne do obowi¹zków informacyjnych podanych w 15 do 15r UDRK. Ze zgody musi jasno wynikaæ, którego przedsiêwziêcia handlowego lub których przedsiêwziêæ handlowych z narzêdziem inwestycyjnym lub której us³ugi zgoda dotyczy. Handlowiec wymaga od a bezsprzeczne potwierdzenie o tym, e zgadza siê z zaszeregowaniem go do tej kategorii i to ogólnie lub tylko dla poszczególnych przedsiêwziêæ handlowych. Kwalifikowany Podmiot ma prawo za ¹daæ o przeszeregowanie do kategorii a Profesjonalnego lub a Nieprofesjonalnego. Z ¹dania musi jasno wynikaæ, którego przedsiêwziêcia handlowego lub których przedsiêwziêæ handlowych z narzêdziem inwestycyjnym lub której us³ugi ¹danie dotyczy. W pozosta³ych przypadkach znajduje zastosowanie tryb a Profesjonalnego. Opcjonalne tryby Profesjonalny na ¹danie Pod pojêciem a Profesjonalnego na ¹danie rozumie siê a Nieprofesjonalnego, który pisemnie po ¹da Handlowca, aby traktowano go jak a Profesjonalnego i spe³nia co najmniej dwa z trzech nastêpuj¹cych kryteriów: 1. w ka dym z ostatnich czterech bie ¹cych za sob¹ kwarta³ów zrealizowa³ na relewantnym regulowanym rynku (z siedzib¹ w pañstwie cz³onkowskim UE) lub na relewantnym wielostronnym systemie handlowym (zarz¹dzanym osob¹ z siedzib¹ w pañstwie cz³onkowskim UE) dzia³ania handlowe z narzêdziem inwestycyjnym, którego ¹danie to dotyczy, we znacznym rozmiarze i w przeciêtnej iloœci co najmniej 10 przedsiêwziêæ handlowych za kwarta³, 2. wolumen jego maj¹tku tworzonego œrodkami pieniê nymi i narzêdziami inwestycyjnymi odpowiada kwocie co najmniej EUR lub 3. w czasie co najmniej jednego roku wykonuje lub wykonywa³ w zwi¹zku ze swoim zatrudnieniem, zawodem lub funkcj¹ w dziedzinie rynku finansowego, czynnoœæ, która wymaga znajomoœci przedsiêwziêæ handlowych lub us³ug, których ¹danie to dotyczy. Z ¹dania a musi bezsprzecznie wynikaæ, e jest zainteresowany tym, aby by³ traktowany jak Profesjonalny i którego przedsiêwziêcia handlowego lub przedsiêwziêæ handlowych lub której us³ugi ¹danie dotyczy. Za³¹cznikiem ¹dania jest pisemne oœwiadczenie a o tym, e: a) jest œwiadom tego, e ta zmiana mo e oznaczaæ stratê prawa do roszczenia rekompensaty z zagranicznego systemu gwarancyjnego, który z punktu widzenia swojego przeznaczenia jest podobny do systemu zapewnianego przez Fundusz Gwarancyjny Handlowców z Papierami Wartoœciowymi i b) niektóre obowi¹zki informacyjne Handlowiec wykonuje w wê szym zakresie ani eli w stosunku do a Nieprofesjonalnego. Handlowiec musi wyraÿnie zwróciæ uwagê owi na te faktach. Handlowiec, po tym jak otrzyma ww. ¹danie, musi zweryfikowaæ, czy spe³nia ww. kryteria i czy, w stosunku do przedsiêwziêcia handlowego lub przedsiêwziêæ handlowych z narzêdziem inwestycyjnym, których ¹danie dotyczy, posiada niezbêdne doœwiadczenia i wiedzê fachow¹, czy jest zdolny podejmowaæ w³asne decyzje inwestycyjne i rozumie ryzyka z nimi zwi¹zane. Po tym, gdy Handlowiec dowodowo zweryfikuje podane fakty, mo e owi wyraziæ zgodê na przeszeregowanie go z kategorii Nieprofesjonalny do kategorii Profesjonalny. Nieprofesjonalny na ¹danie Profesjonalny, który sta³ siê nim na ¹danie wg poprzedniego ustêpu, mo e za ¹daæ od Handlowca, aby sta³ siê em Nieprofesjonalnym. Z ¹dania musi jasno wynikaæ, którego przedsiêwziêcia handlowego lub których przedsiêwziêæ handlowych z narzêdziem inwestycyjnym lub której us³ugi ¹danie dotyczy. Do wy³¹cznej odpowiedzialnoœci a Profesjonalnego nale y za ¹daæ o wiêkszy stopieñ ochrony, jeœli mniema, i nie jest zdolny oceniæ ryzyka z tym zwi¹zane. a Profesjonalnego w tym wypadku uwa a siê za a Nieprofesjonalnego i to w zakresie przedsiêwziêæ handlowych z narzêdziem inwestycyjnym lub us³ug inwestycyjnych, co do których umówi siê z Handlowcem Z takiej umowy musi byæ jasne, którego przedsiêwziêcia handlowego lub których przedsiêwziêæ handlowych z narzêdziem inwestycyjnym lub której us³ugi umowa dotyczy. W przypadku, gdy umowa nie zosta³a zawarta w formie pisemnej, Handlowiec musi owi wydaæ na jego ¹danie potwierdzenie o faktach, którego przedsiêwziêcia handlowego lub przedsiêwziêæ handlowych z narzêdziem inwestycyjnym lub której us³ugi inwestycyjnej umowa dotyczy. To ¹danie Handlowiec pozytywnie rozpatrzy. Strana 16 /razem 18/

17 Kwalifikowany Podmiot na ¹danie Pod pojêciem Kwalifikowane Podmiotu na ¹danie rozumie siê a Profesjonalnego, który spe³ni przepisowe kryteria, po ¹da o traktowanie go w trybie Kwalifikowanego Podmiotu i Handlowiec wyrazi zgodê na to ¹danie. Z ¹dania musi jasno wynikaæ, którego przedsiêwziêcia handlowego lub przedsiêwziêæ handlowych lub której us³ugi takie ¹danie dotyczy. Handlowiec pozytywnie rozpatrzy to ¹danie. - Przeszeregowanie do kategorii Profesjonalny Kwalifikowany Podmiot mo e pisemnie wnieœæ o zaszeregowanie go do kategorii Profesjonalny, w stosunku do którego Handlowiec dotrzymuje niektóre obowi¹zki informacyjne. Z ¹dania musi jasno wynikaæ którego przedsiêwziêcia handlowego lub przedsiêwziêæ handlowych lub której us³ugi takie ¹danie dotyczy. - Przeszeregowanie do kategorii Nieprofesjonalny Kwalifikowany Podmiot uwa a siê za a Nieprofesjonalnego, je eli Handlowiec powiadomi go, e uwa a go za a Nieprofesjonalnego. Przy tym musi byæ jasne, którego przedsiêwziêcia handlowego lub przedsiêwziêæ handlowych lub której us³ugi takie postêpowanie Handlowca dotyczy. - Uprawnienia Handlowca Handlowiec ma prawo wykonywaæ niektóre obowi¹zki informacyjne równie w stosunku do kwalifikowanych podmiotów, do których poza tym nie jest zobowi¹zany wykonywaæ te obowi¹zki informacyjne. Przy tym musi byæ jasne, którego przedsiêwziêcia handlowego lub przedsiêwziêæ handlowych lub której us³ugi takie postêpowanie Handlowca dotyczy. Zasady informowania ów Handlowiec na bie ¹co weryfikuje i ocenia, czy nadal spe³nia podane kryteria do zaszeregowania go do odpowiedniej kategorii. Profesjonalny i Kwalifikowany Podmiot maj¹ obowi¹zek informowaæ Handlowca o jakiejkolwiek zmianie, która mog³aby mieæ wp³yw na ich zaszeregowanie do odpowiedniej kategorii. Je eli Handlowiec nie otrzyma adnej takiej informacji, przyjmuje siê, e spe³nia wszystkie przepisowe kryteria dla kategorii Kwalifikowany Podmiot lub Profesjonalny. Je eli Handlowiec mniema, e przesta³ spe³niaæ pierwotne warunki do zaszeregowanie go do odpowiedniej kategorii, to musi on podj¹æ odpowiednie kroki zapobiegawcze. Handlowiec musi ka demu (równie obecnemu) owi daæ na sta³ym noœniku danych informacjê, do jakiej kategorii ów zosta³ zaszeregowany, w³¹cznie z pouczeniem o prawie ¹dania zmiany zaszeregowania i ograniczenia ochrony, która jest z tym zwi¹zana. Potwierdzam / Potwierdzamy przejêcie w/w informacji: W Strana 17 /razem 18/

18 Call center: , ZA CZNIK NR 8 ZAWIADOMIENIE O KATEGORYZACJI KLIENTA Szanowny Kliencie Niniejszym powiadamy Pana / Pani¹, e na podstawie udzielonych informacji wg 2a-2d i 15d ust. 1 lit. h) ustawy nr 256/2004 Dz.U. o dzia³aniu na rynku kapita³owym, zaszeregowany do kategorii: profesjonalny Nieprofesjonalny Kwalifikowany Podmiot Podczas zaszeregowania do ww. kategorii Handlowiec bazowa³ z informacji, które mu Pan / Pani udzieli³(a). Powiadamiamy Pana / Pani¹, e ma Pan / Pani prawo za ¹daæ o przeszeregowanie z kategorii z mniejszym stopniem ochrony do kategorii z wiêkszym stopniem ochrony. W imieniu Spó³ki AKCENTA CZ w miejscowoœci Hradec Králové Ing. Milan Lacina Prezes Zarz¹du a.s. Podpis Oœwiadczenie a Przeczyta³em niniejszy dokument i zasady Kategoryzacji ów i zgadzam siê z zaszeregowaniem do ww. kategorii. W Strana 18 /razem 18/

UMOWA RAMOWA (wersja 1/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 1/2010) - numer: UMOA RAMOA O PRZEPROADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓKOYCH Z ARTOŒCIAMI DEIZOYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova 554, kod pocztowy: 101 00, REGON: 25163680, zapisana

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Nr dz: Fax: Www: NIP:

Nr dz: Fax: Www: NIP: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOA RAMOA O REALIZOANIU KONTRAKTÓ TERMINOYCH NA OBC ALUTÊ, KONTRAKTÓ BEZGOTÓKOYCH NA OBC ALUTÊ I US UG P ATNICZYCH Strony Umowy: (wersja 1/2011) - numer: UMOA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w. pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Przekazującym, reprezentowaną przez:., na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy:

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy: Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie użytkowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (W Z

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoki w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 4... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia!"#$$$$%% : w 5.&+67,/ :% dniu$$$$$$%#%&'()*+"+,-./+01234

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2015

UMOWA NR... / WM / 2015 ZAŁĄCZNIK Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2015 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo