KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za półrocze bieżącego roku obrotowego obejmujące okres od do oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego obejmujące okres od do dnia (data przekazania) Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna... (pełna nazwa emitenta) TP S.A. Telekomunikacja i Informatyka (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Nowy Świat 6/ (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o.... (Podmiot uprawniony do badania) ================================================================================ Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawiera : Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( 63 ust. 2, 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Skonsolidowany bilans Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półrocznym sprawozdaniem finansowym ( 58 ust. 3, 63 ust. 2, 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzające o prospekcie) Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe ( 58 ust. 3 ww. rozporządzenia), Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Raportem podmiotu uprawnionego do badania z przeglądu / Opinią o badanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ( 59 ust. 2, 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Raportem podmiotu uprawnionego do badania z przeglądu / Raportem o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półrocznym sprawozdaniem finansowym ( 59 ust. 2, 58 ust. 3, 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzenia o prospekcie) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze 2003 półrocze 2002 półrocze 2003 półrocze 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) ( ) ( ) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem ( ) (38 640) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,31 0,01 0,07 0,00 XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,28 8,45 2,08 2,11 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa

2 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska ( Grupa Kapitałowa, Grupa ) jest spółka Telekomunikacja Polska S.A. ( Spółka, TP S.A. ) z siedzibą w Warszawie, powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 grudnia 1991 roku w wyniku przekształcenia zorganizowanej części mienia państwowej jednostki organizacyjnej działającej do tej pory pod nazwą Polska Poczta, Telegraf i Telefon (PPTiT) w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Siedziba Spółki mieści się w Warszawie. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest telekomunikacja (PKD 64.20). Sektorem, w którym działa Spółka według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest telekomunikacja i informatyka. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest telefonia stacjonarna. W segmencie telefonii komórkowej działa jednostka zależna PTK- Centertel Sp. z o.o.. Wirtualna Polska S.A., spółka zależna TP Internet Sp. z o.o., zarządza jednym z wiodących portali internetowych w Polsce świadcząc szeroki zakres usług internetowych. Grupa świadczy również inne usługi telekomunikacyjne. Prawo Telekomunikacyjne, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku, wprowadziło szeroką liberalizację rynku telekomunikacyjnego w Polsce, ograniczając obszary działalności, które wymagają odpowiednich zezwoleń władz oraz umożliwiając uzyskanie prawa do świadczenia określonych usług telekomunikacyjnych jedynie na podstawie poinformowania odpowiednich władz. Prawo Telekomunikacyjne powołało nowy organ regulacyjny, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty ( URTiP ), który posiada szerokie uprawnienia do nadzoru, kontroli oraz do podejmowania decyzji dotyczących rynku telekomunikacyjnego, m.in. do ustalania cen usług telekomunikacyjnych oraz warunków współpracy pomiędzy operatorami. Prawo Telekomunikacyjne daje Radzie Ministrów prawo do wprowadzenia aktów wykonawczych do ustawy, które mogą dodatkowo zliberalizować rynek telekomunikacyjny. Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma prawo wpływać na taryfy telekomunikacyjne TP S.A. poprzez regulowanie działalności konkurencyjnej jednostek posiadających dominującą pozycję rynkową. W dniach 3 września 2001 roku oraz 31 grudnia 2001 roku Prezes URTiP wydał dwie decyzje ustalające dominującą pozycję Telekomunikacji Polskiej S.A. na krajowym rynku świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych oraz na krajowym rynku świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. W dniu 24 grudnia 2002 roku Prezes URTiP wydał decyzję ustalającą znaczącą pozycję Telekomunikacji Polskiej S.A. na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich. W dniu 31 grudnia 2002 roku Prezes URTiP wydał decyzję ustalającą znaczącą pozycję PTK- Centertel Sp. z o.o. na krajowym rynku świadczenia usług telefonicznych, świadczonych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych. W dniu 10 stycznia 2003 roku PTK Centertel Sp. z o.o. złożyła odwołanie od powyższej decyzji do Sądu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego odwołanie nie zostało rozpatrzone. Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, z decyzji określających znaczącą lub dominującą pozycję operatora telekomunikacyjnego na rynku wynikają określone obowiązki. Operator nie może m.in. odmówić połączenia swojej sieci telekomunikacyjnej z siecią telekomunikacyjną innego operatora, jeżeli przyłączana sieć telekomunikacyjna została wybudowana zgodnie z prawem. Prezes URTiP może określić termin zakończenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o połączeniu sieci, nie dłuższy niż 90 dni od dnia wystąpienia o połączenie. Ponadto Prezes URTiP I

3 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł ma m.in. prawo zgłosić sprzeciw wobec projektu cennika lub jego zmiany. Cennik lub jego zmiany objęte sprzeciwem Prezesa URTiP nie wchodzą w życie. W dniu 22 maja 2003 roku polski Parlament uchwalił zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym, które zaczną obowiązywać od 1 października 2003 roku. Zmiany zmierzają zarówno w kierunku dalszej liberalizacji polskich przepisów telekomunikacyjnych jak również dalszego dostosowania polskiego rynku telekomunikacyjnego do standardów Unii Europejskiej. Nowe regulacje wprowadzają wiele zmian, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek telekomunikacyjny w Polsce, a dotyczą przede wszystkim: pełnej preselekcji operatorów, możliwości zachowania przez abonenta dotychczasowego numeru telefonu przy zmianie operatora, obowiązku przedstawiania wyników działalności operatora przy uwzględnieniu różnych typów sieci telekomunikacyjnych oraz działalności i obowiązkowego uwolnienia dostępu do pętli lokalnej dla innych operatorów. Szczegółowe regulacje w tym zakresie mają zostać wydane przez Ministerstwo Infrastruktury w 2003 roku. 2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska zawiera dane finansowe za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2003 roku oraz porównywalne dane finansowe obejmujące dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2002 roku i 30 czerwca 2002 roku oraz dane wynikowe za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2002 roku. Dane finansowe są wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2003 roku oraz porównywalne dane finansowe obejmujące dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2002 roku i 30 czerwca 2002 roku oraz dane wynikowe za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2002 roku zostały przygotowane zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości znowelizowanej Ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości ( znowelizowana Ustawa o rachunkowości ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ( rozporządzenie o instrumentach finansowych ). W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miało miejsca połączenie spółek. 3. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ TP S.A. W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2003 roku wchodzili: Marek Józefiak Bertrand Le Guern Roger de Bazelaire Bruno Duthoit Wojciech Roman - Prezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu II

4 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2003 roku był następujący: Jan Kulczyk Jan Waga Jerzy Drozd Bożena Dyjak Elżbieta Pacuła Franciszek Kazimierz Wężyk Claude Benmussa Georges Leperchey Jean-Paul Cottet Pierre Hamon Andrew Seton - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej W dniu 23 kwietnia 2003 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: pana Petera Reinigera, pana Jeana-Yves a Gouiffes oraz pana Michela Bertinetto, a na ich miejsce powołano: pana Jean-Paul a Cottet, pana Pierre a Hamon oraz pana Andrew Seton. 4. DANE ŁĄCZNE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane finansowe wszystkich jednostek organizacyjnych podmiotu dominującego oraz podmiotów podlegających konsolidacji, przedstawionych w punkcie 7 niniejszego wprowadzenia. 5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Telekomunikacja Polska za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2003 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą i istotne jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, w dającej się przewidzieć przyszłości, w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 30 czerwca 2004 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności istotnych jednostek Grupy Kapitałowej. Na dzień 30 czerwca 2003 roku Grupa wykazała pasywa bieżące netto w wysokości tysięcy złotych. Zdaniem Zarządu TP S.A. nie zagraża to bieżącej płynności finansowej istotnych spółek Grupy. W okresie 6 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2003 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy wyniosły tysięcy złotych. Ponadto, na dzień 30 czerwca 2003 roku Grupa posiadała, na podstawie umów podpisanych z bankami, niewykorzystane kredyty bankowe w wysokości tysięcy złotych. W związku z zaistnieniem przesłanek określonych w artykule 397 Kodeksu spółek handlowych w dniu 26 lutego 2003 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Wirtualna Polska podjęło uchwałę o dalszym istnieniu spółki. Akcjonariusze rozważają formy finansowania działalności spółki w 2003 roku. III

5 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł 6. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska na dzień 30 czerwca 2003 roku oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w Grupie zostały zamieszczone w Załączniku 1 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA W skład Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska wchodzi Telekomunikacja Polska S.A. jako jednostka dominująca, Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa TP Internet, Grupa Kapitałowa TP Invest, TPSA Finance B.V., TPSA Eurofinance B.V., Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej Lublin Sp. z o.o., Incenti S.A., TP Teltech Sp. z o.o., TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., TP SIRCOM Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o., TP DITEL S.A. i TP Emitel Sp. z o.o. jako jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną oraz pozostałe jednostki zależne, przedstawione dalej w niniejszym punkcie, które zostały wyłączone z konsolidacji z uwagi na fakt, że dane finansowe tych jednostek za okres sześciu miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2003 roku oraz 2002 roku są nieistotne w stosunku do danych finansowych jednostki dominującej, spełniając kryteria określone w art. 58 ust. 1 pkt 1 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości. Wykaz jednostek podporządkowanych, objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, udziału posiadanego przez jednostkę dominującą w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów został przedstawiony w Nocie 5E not objaśniających do skonsolidowanego bilansu. IV

6 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Poniżej przedstawiono wykaz jednostek podporządkowanych, objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności na dzień 30 czerwca 2003 roku ze wskazaniem właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry: Nazwa jednostki PTK-Centertel Sp. z o.o. Incenti S.A. Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej Lublin Sp. z o.o. TP SIRCOM Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o. Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. TP Teltech Sp. z o.o. TP DITEL S.A. TP Emitel Sp. z o.o TP Internet Sp. z o.o. Wirtualna Polska S.A. Parkiet Media S.A. TP Invest Sp. z o.o. Telefony Podlaskie S.A. Telefon 2000 Sp. z o.o. TPSA Finance B.V. TPSA Eurofinance B.V. Prywatne Sieci Telekomunikacyjne S.A. Tel-Arp Sp. z o.o. Telefony Opalenickie S.A. Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna S.A. * * poprzednio RWT Telefony Polskie S.A. Właściwy sąd gospodarczy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Izba Handlowo Przemysłowa w Amsterdamie Izba Handlowo Przemysłowa w Amsterdamie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego V

7 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Wykaz jednostek podporządkowanych nie objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności na dzień 30 czerwca 2003 roku oraz średnie zatrudnienie i wielkość przychodów ze sprzedaży towarów i produktów oraz przychodów z operacji finansowych osiągniętych przez te jednostki w okresie 6 miesięcy 2003 roku i 6 miesięcy 2002 roku, jak również suma bilansowa na dzień 30 czerwca 2003 roku, 31 grudnia 2002 i 30 czerwca 2002 roku przedstawione są poniżej: Nazwa jednostki Średnie zatrudnienie za okres 6 miesięcy do 30 czerwca w etatach Przychody ze sprzedaży towarów i produktów za okres 6 miesięcy do 30 czerwca Przychody z operacji finansowych za okres 6 miesięcy do 30 czerwca Przychody ze sprzedaży i z operacji finansowych razem za okres 6 miesięcy do 30 czerwca w tysiącach złotych Suma bilansowa na dzień TP Med Sp. z o.o PTE Telekomunikacji Polskiej S.A. 1 TPIP S.A. w likwidacji 2, 3 b/d 6 - b/d 6-5 b/d b/d b/d 6 b/d Analizy Finansowe Sp. z o.o Sklep Wirtualnej Polski S.A. w 1 22 b/d 6 likwidacji 2, b/d 6 1 b/d b/d Erada S.A. w likwidacji 2, 3 B/d 6 - b/d 6 - b/d 6 - b/d 6 - b/d Magellan Net S.A Razem Spółki zależne TP S.A. 2 Spółki zależne i stowarzyszone TP Internet Sp. z o.o. 3. Spółka w likwidacji 4 Dane nie były weryfikowane przez biegłego rewidenta Telekomunikacji Polskiej S.A. 5 Za okres od 1 stycznia 2002 roku do 28 czerwca 2002 roku lub stan na 28 czerwca 2002 roku (bilans otwarcia likwidacji). 6 Według informacji posiadanych przez Spółkę dane finansowe spółek za okres objęty niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie są istotne. Pozostałe podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe dla spółek wymienionych w powyższej tabeli, obejmujące m.in. wynik finansowy netto, wartość kapitałów własnych i aktywów trwałych, znajdują się w Załączniku 2 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Suma bilansowa oraz suma przychodów poszczególnych jednostek nie objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności w okresie sześciu miesięcy kończącym się dnia 30 czerwca 2003 roku nie przekroczyły 0,02% sumy bilansowej i 0,11% przychodów jednostki dominującej. Łączna kwota sum bilansowych i łączna kwota przychodów jednostek nie objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności nie przekroczyły 0,01% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 0,08% przychodów skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ustalonych przy założeniu, że w jego zakres wchodzą wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone bez dokonywania wyłączeń. VI

8 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Z uwagi na nieznaczność wielkości wykazanych w sprawozdaniach finansowych wymienionych powyżej jednostek, na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości, odstąpiono od ich konsolidacji lub wyceny metodą praw własności. W Załączniku 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszczono skrócone sprawozdania finansowe jednostek nie objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności. Wykaz udziału jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TP S.A. w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład Grupy został przestawiony w formie graficznej w Załączniku 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Z konsolidacji za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2003 w porównaniu do konsolidacji za okres 6 miesięcy kończący się 2002 zostały wyłączone następujące jednostki: Magellan Net S.A., której sprawozdanie finansowe od dnia 1 stycznia 2003 roku nie jest konsolidowane z uwagi na nieistotność danych finansowych. Enerkom Sp. z o.o., której sprawozdanie finansowe od dnia 1 stycznia 2003 roku nie jest konsolidowane z uwagi na nieistotność danych finansowych. W dniu 10 stycznia 2003 roku spółka została sprzedana. Netbud Sp. z o.o., której sprawozdanie finansowe zostało skonsolidowane za okres do 14 sierpnia 2002 roku, tj. do dnia kiedy Grupa utraciła kontrolę nad tą spółką. Postinfo Sp. z o.o., której sprawozdanie zostało skonsolidowane za okres do 11 lipca 2002 roku, tj. do dnia kiedy Grupa utraciła kontrolę nad tą spółką. Spółka nie posiada informacji na temat podstawowych wielkości sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2003 roku jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, z wyjątkiem Magellan Net S.A., którego dane finansowe zostały przedstawione w załączniku PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH Zamieszczone w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym porównywalne dane finansowe podlegały przekształceniom w celu zapewnienia porównywalności. Zestawienie i objaśnienie tych przekształceń zostało przedstawione w Nocie 2 dodatkowych not objaśniających. 9. KOREKTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach i raportach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. W danych porównywalnych przedstawionych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone. VII

9 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł 10. PODSTAWOWE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA ORAZ ZAKRES I METODA KONSOLIDACJI a. Wartości niematerialne i prawne Z wyjątkiem koncesji telekomunikacyjnych i wartości firmy, wartości niematerialne i prawne są przedstawione według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy aktualizujące ich wartość. Jednostki zależne PTK-Centertel Sp. z o.o. i TP Internet Sp. z o.o. wykazują w wartościach niematerialnych i prawnych odpowiednio koszty nabycia koncesji na świadczenie usług telefonii komórkowej w ramach systemów DCS 1800, GSM 900 i UMTS oraz koncesji na świadczenie usług transmisji danych i dostępu do sieci Internet. Koszty koncesji telekomunikacyjnych rozliczane są liniowo od momentu stopniowego uruchomienia odpowiedniej części sieci do daty upływu ważności koncesji. Rozliczenie kosztów koncesji rozłożono na 15 lat dla koncesji DCS 1800 i GSM 900. W przypadku koncesji UMTS uruchomienie sieci powinno nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2004 roku i nie później niż 1 stycznia 2005 roku, co zostało szerzej omówione w punkcie 3m dodatkowych not objaśniających. Koncesja UMTS została udzielona do dnia 1 stycznia 2023 roku. Koncesja na świadczenie usług transmisji danych i dostępu do sieci Internet jest rozliczana liniowo przez okres, na jaki została przyznana. Koszty finansowe związane z finansowaniem koncesji, w tym różnice kursowe od zobowiązań z tytułu koncesji, poniesione do momentu uruchomienia sieci, powiększają wartość odpowiednich koncesji wykazanych jako wartości niematerialne i prawne i rozliczane są tak jak koncesja. Grupa dokonuje weryfikacji wyceny bilansowej wartości niematerialnych i prawnych w celu doprowadzenia jej do cen sprzedaży netto w przypadkach zdarzeń lub zmian w otoczeniu mogących powodować obniżenie wartości tych pozycji poniżej wyceny bilansowej. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo. Stawki amortyzacyjne stosowane dla wartości niematerialnych i prawnych, poza koncesjami, są następujące: Koszty zakończonych prac rozwojowych 33% Oprogramowanie 50% lub 20% Inne wartości niematerialne i prawne 20% Składniki majątkowe o niskiej wartości są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Jednostka dominująca Grupy rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego projekt ten nie został ukończony. Jednostka dominująca nie jest w stanie określić potencjalnego wpływu tej weryfikacji na wartość bilansową wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30 czerwca 2003 roku oraz na wysokość kosztów amortyzacji w okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. b. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Wartość firmy z konsolidacji dla jednostek zależnych ustala się jako nadwyżkę wartości nabycia udziałów w jednostce zależnej nad odpowiadającą jej częścią aktywów netto jednostki zależnej według ich wartości godziwej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość firmy z konsolidacji dla jednostek stowarzyszonych ustala się jako nadwyżkę wartości nabycia udziałów w jednostce stowarzyszonej nad wartością godziwą udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu. Wartości godziwe aktywów netto jednostek zależnych na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli nie różniły się znacznie od VIII

10 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł ich wartości księgowych, wobec czego do ustalenia wartości firmy z konsolidacji przyjęto wartości księgowe. Od wartości firmy z konsolidacji dokonuje się odpisów przez okres pięciu lat z wyjątkiem wartości firmy z konsolidacji powstałej przy nabyciu akcji Wirtualnej Polski S.A., która była amortyzowana przez okres 2 lat. Na dzień 30 czerwca 2003 roku cała rozpoznana z tego tytułu wartość firmy została objęta odpisem aktualizującym (patrz Nota 2B i Nota 12 not objaśniających do skonsolidowanego bilansu). c. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe są wykazane według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpis aktualizujący ich wartość. Zgodnie z przepisami, środki trwałe podlegają przeszacowaniu przy użyciu stawek określonych przez Prezesa GUS lub do wartości rynkowej. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych zostało przeprowadzone na dzień 1 stycznia 1995 roku. W wyniku przeszacowania na dzień 1 stycznia 1995 roku wartość netto majątku trwałego Grupy wzrosła o milionów złotych. Efekt przeszacowania został odniesiony na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Odsetki oraz różnice kursowe od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (w zakresie, w jakim zostały one wykorzystane na finansowanie środków trwałych) w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia środków trwałych odnoszone są w ciężar środków trwałych w budowie, natomiast po zakończeniu tego okresu obciążają koszty finansowe. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych dokonywana jest przez określony z góry okres użytkowania, zgodnie z planami amortyzacji przyjętymi przez zarządy jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska zgodnie z zasadami znowelizowanej Ustawy o rachunkowości. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową z wyjątkiem części maszyn i urządzeń (grupy klasyfikacyjne GUS 3-6), części środków transportu (grupa 7) i pozostałych środków trwałych (grupa 8), które są amortyzowane metodą liniową bądź degresywną. Roczne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych stosowane w okresie 6 miesięcy do 30 czerwca 2003 i 2002 roku były następujące: Budynki i lokale... 2,5% Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej... 4,5% Urządzenia techniczne i maszyny (wraz ze sprzętem komputerowym)...4,5-30,0% Środki transportu i pozostałe środki trwałe...14,0-25,0% Składniki majątkowe o niskiej wartości są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Jednostka dominująca Grupy rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego projekt ten nie został ukończony. Jednostka dominująca nie jest w stanie określić potencjalnego wpływu tej weryfikacji na wartość bilansową środków trwałych na dzień 30 czerwca 2003 roku oraz na wysokość kosztów amortyzacji w okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. IX

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo