KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za półrocze bieżącego roku obrotowego obejmujące okres od do oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego obejmujące okres od do dnia (data przekazania) Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna... (pełna nazwa emitenta) TP S.A. Telekomunikacja i Informatyka (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Nowy Świat 6/ (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o.... (Podmiot uprawniony do badania) ================================================================================ Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawiera : Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( 63 ust. 2, 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Skonsolidowany bilans Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półrocznym sprawozdaniem finansowym ( 58 ust. 3, 63 ust. 2, 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzające o prospekcie) Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe ( 58 ust. 3 ww. rozporządzenia), Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Raportem podmiotu uprawnionego do badania z przeglądu / Opinią o badanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ( 59 ust. 2, 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z Raportem podmiotu uprawnionego do badania z przeglądu / Raportem o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półrocznym sprawozdaniem finansowym ( 59 ust. 2, 58 ust. 3, 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzenia o prospekcie) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze 2003 półrocze 2002 półrocze 2003 półrocze 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) ( ) ( ) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem ( ) (38 640) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,31 0,01 0,07 0,00 XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,28 8,45 2,08 2,11 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa

2 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska ( Grupa Kapitałowa, Grupa ) jest spółka Telekomunikacja Polska S.A. ( Spółka, TP S.A. ) z siedzibą w Warszawie, powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 grudnia 1991 roku w wyniku przekształcenia zorganizowanej części mienia państwowej jednostki organizacyjnej działającej do tej pory pod nazwą Polska Poczta, Telegraf i Telefon (PPTiT) w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Siedziba Spółki mieści się w Warszawie. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest telekomunikacja (PKD 64.20). Sektorem, w którym działa Spółka według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest telekomunikacja i informatyka. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest telefonia stacjonarna. W segmencie telefonii komórkowej działa jednostka zależna PTK- Centertel Sp. z o.o.. Wirtualna Polska S.A., spółka zależna TP Internet Sp. z o.o., zarządza jednym z wiodących portali internetowych w Polsce świadcząc szeroki zakres usług internetowych. Grupa świadczy również inne usługi telekomunikacyjne. Prawo Telekomunikacyjne, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku, wprowadziło szeroką liberalizację rynku telekomunikacyjnego w Polsce, ograniczając obszary działalności, które wymagają odpowiednich zezwoleń władz oraz umożliwiając uzyskanie prawa do świadczenia określonych usług telekomunikacyjnych jedynie na podstawie poinformowania odpowiednich władz. Prawo Telekomunikacyjne powołało nowy organ regulacyjny, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty ( URTiP ), który posiada szerokie uprawnienia do nadzoru, kontroli oraz do podejmowania decyzji dotyczących rynku telekomunikacyjnego, m.in. do ustalania cen usług telekomunikacyjnych oraz warunków współpracy pomiędzy operatorami. Prawo Telekomunikacyjne daje Radzie Ministrów prawo do wprowadzenia aktów wykonawczych do ustawy, które mogą dodatkowo zliberalizować rynek telekomunikacyjny. Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma prawo wpływać na taryfy telekomunikacyjne TP S.A. poprzez regulowanie działalności konkurencyjnej jednostek posiadających dominującą pozycję rynkową. W dniach 3 września 2001 roku oraz 31 grudnia 2001 roku Prezes URTiP wydał dwie decyzje ustalające dominującą pozycję Telekomunikacji Polskiej S.A. na krajowym rynku świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych oraz na krajowym rynku świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. W dniu 24 grudnia 2002 roku Prezes URTiP wydał decyzję ustalającą znaczącą pozycję Telekomunikacji Polskiej S.A. na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich. W dniu 31 grudnia 2002 roku Prezes URTiP wydał decyzję ustalającą znaczącą pozycję PTK- Centertel Sp. z o.o. na krajowym rynku świadczenia usług telefonicznych, świadczonych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych. W dniu 10 stycznia 2003 roku PTK Centertel Sp. z o.o. złożyła odwołanie od powyższej decyzji do Sądu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego odwołanie nie zostało rozpatrzone. Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, z decyzji określających znaczącą lub dominującą pozycję operatora telekomunikacyjnego na rynku wynikają określone obowiązki. Operator nie może m.in. odmówić połączenia swojej sieci telekomunikacyjnej z siecią telekomunikacyjną innego operatora, jeżeli przyłączana sieć telekomunikacyjna została wybudowana zgodnie z prawem. Prezes URTiP może określić termin zakończenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o połączeniu sieci, nie dłuższy niż 90 dni od dnia wystąpienia o połączenie. Ponadto Prezes URTiP I

3 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł ma m.in. prawo zgłosić sprzeciw wobec projektu cennika lub jego zmiany. Cennik lub jego zmiany objęte sprzeciwem Prezesa URTiP nie wchodzą w życie. W dniu 22 maja 2003 roku polski Parlament uchwalił zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym, które zaczną obowiązywać od 1 października 2003 roku. Zmiany zmierzają zarówno w kierunku dalszej liberalizacji polskich przepisów telekomunikacyjnych jak również dalszego dostosowania polskiego rynku telekomunikacyjnego do standardów Unii Europejskiej. Nowe regulacje wprowadzają wiele zmian, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek telekomunikacyjny w Polsce, a dotyczą przede wszystkim: pełnej preselekcji operatorów, możliwości zachowania przez abonenta dotychczasowego numeru telefonu przy zmianie operatora, obowiązku przedstawiania wyników działalności operatora przy uwzględnieniu różnych typów sieci telekomunikacyjnych oraz działalności i obowiązkowego uwolnienia dostępu do pętli lokalnej dla innych operatorów. Szczegółowe regulacje w tym zakresie mają zostać wydane przez Ministerstwo Infrastruktury w 2003 roku. 2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska zawiera dane finansowe za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2003 roku oraz porównywalne dane finansowe obejmujące dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2002 roku i 30 czerwca 2002 roku oraz dane wynikowe za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2002 roku. Dane finansowe są wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2003 roku oraz porównywalne dane finansowe obejmujące dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2002 roku i 30 czerwca 2002 roku oraz dane wynikowe za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2002 roku zostały przygotowane zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości znowelizowanej Ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości ( znowelizowana Ustawa o rachunkowości ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ( rozporządzenie o instrumentach finansowych ). W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miało miejsca połączenie spółek. 3. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ TP S.A. W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2003 roku wchodzili: Marek Józefiak Bertrand Le Guern Roger de Bazelaire Bruno Duthoit Wojciech Roman - Prezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu II

4 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2003 roku był następujący: Jan Kulczyk Jan Waga Jerzy Drozd Bożena Dyjak Elżbieta Pacuła Franciszek Kazimierz Wężyk Claude Benmussa Georges Leperchey Jean-Paul Cottet Pierre Hamon Andrew Seton - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej W dniu 23 kwietnia 2003 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: pana Petera Reinigera, pana Jeana-Yves a Gouiffes oraz pana Michela Bertinetto, a na ich miejsce powołano: pana Jean-Paul a Cottet, pana Pierre a Hamon oraz pana Andrew Seton. 4. DANE ŁĄCZNE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane finansowe wszystkich jednostek organizacyjnych podmiotu dominującego oraz podmiotów podlegających konsolidacji, przedstawionych w punkcie 7 niniejszego wprowadzenia. 5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Telekomunikacja Polska za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2003 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą i istotne jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, w dającej się przewidzieć przyszłości, w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 30 czerwca 2004 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności istotnych jednostek Grupy Kapitałowej. Na dzień 30 czerwca 2003 roku Grupa wykazała pasywa bieżące netto w wysokości tysięcy złotych. Zdaniem Zarządu TP S.A. nie zagraża to bieżącej płynności finansowej istotnych spółek Grupy. W okresie 6 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2003 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy wyniosły tysięcy złotych. Ponadto, na dzień 30 czerwca 2003 roku Grupa posiadała, na podstawie umów podpisanych z bankami, niewykorzystane kredyty bankowe w wysokości tysięcy złotych. W związku z zaistnieniem przesłanek określonych w artykule 397 Kodeksu spółek handlowych w dniu 26 lutego 2003 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Wirtualna Polska podjęło uchwałę o dalszym istnieniu spółki. Akcjonariusze rozważają formy finansowania działalności spółki w 2003 roku. III

5 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł 6. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska na dzień 30 czerwca 2003 roku oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w Grupie zostały zamieszczone w Załączniku 1 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA W skład Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska wchodzi Telekomunikacja Polska S.A. jako jednostka dominująca, Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa TP Internet, Grupa Kapitałowa TP Invest, TPSA Finance B.V., TPSA Eurofinance B.V., Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej Lublin Sp. z o.o., Incenti S.A., TP Teltech Sp. z o.o., TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., TP SIRCOM Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o., TP DITEL S.A. i TP Emitel Sp. z o.o. jako jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną oraz pozostałe jednostki zależne, przedstawione dalej w niniejszym punkcie, które zostały wyłączone z konsolidacji z uwagi na fakt, że dane finansowe tych jednostek za okres sześciu miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2003 roku oraz 2002 roku są nieistotne w stosunku do danych finansowych jednostki dominującej, spełniając kryteria określone w art. 58 ust. 1 pkt 1 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości. Wykaz jednostek podporządkowanych, objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, udziału posiadanego przez jednostkę dominującą w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów został przedstawiony w Nocie 5E not objaśniających do skonsolidowanego bilansu. IV

6 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Poniżej przedstawiono wykaz jednostek podporządkowanych, objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności na dzień 30 czerwca 2003 roku ze wskazaniem właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry: Nazwa jednostki PTK-Centertel Sp. z o.o. Incenti S.A. Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej Lublin Sp. z o.o. TP SIRCOM Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o. Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o. TP Teltech Sp. z o.o. TP DITEL S.A. TP Emitel Sp. z o.o TP Internet Sp. z o.o. Wirtualna Polska S.A. Parkiet Media S.A. TP Invest Sp. z o.o. Telefony Podlaskie S.A. Telefon 2000 Sp. z o.o. TPSA Finance B.V. TPSA Eurofinance B.V. Prywatne Sieci Telekomunikacyjne S.A. Tel-Arp Sp. z o.o. Telefony Opalenickie S.A. Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna S.A. * * poprzednio RWT Telefony Polskie S.A. Właściwy sąd gospodarczy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Izba Handlowo Przemysłowa w Amsterdamie Izba Handlowo Przemysłowa w Amsterdamie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego V

7 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Wykaz jednostek podporządkowanych nie objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności na dzień 30 czerwca 2003 roku oraz średnie zatrudnienie i wielkość przychodów ze sprzedaży towarów i produktów oraz przychodów z operacji finansowych osiągniętych przez te jednostki w okresie 6 miesięcy 2003 roku i 6 miesięcy 2002 roku, jak również suma bilansowa na dzień 30 czerwca 2003 roku, 31 grudnia 2002 i 30 czerwca 2002 roku przedstawione są poniżej: Nazwa jednostki Średnie zatrudnienie za okres 6 miesięcy do 30 czerwca w etatach Przychody ze sprzedaży towarów i produktów za okres 6 miesięcy do 30 czerwca Przychody z operacji finansowych za okres 6 miesięcy do 30 czerwca Przychody ze sprzedaży i z operacji finansowych razem za okres 6 miesięcy do 30 czerwca w tysiącach złotych Suma bilansowa na dzień TP Med Sp. z o.o PTE Telekomunikacji Polskiej S.A. 1 TPIP S.A. w likwidacji 2, 3 b/d 6 - b/d 6-5 b/d b/d b/d 6 b/d Analizy Finansowe Sp. z o.o Sklep Wirtualnej Polski S.A. w 1 22 b/d 6 likwidacji 2, b/d 6 1 b/d b/d Erada S.A. w likwidacji 2, 3 B/d 6 - b/d 6 - b/d 6 - b/d 6 - b/d Magellan Net S.A Razem Spółki zależne TP S.A. 2 Spółki zależne i stowarzyszone TP Internet Sp. z o.o. 3. Spółka w likwidacji 4 Dane nie były weryfikowane przez biegłego rewidenta Telekomunikacji Polskiej S.A. 5 Za okres od 1 stycznia 2002 roku do 28 czerwca 2002 roku lub stan na 28 czerwca 2002 roku (bilans otwarcia likwidacji). 6 Według informacji posiadanych przez Spółkę dane finansowe spółek za okres objęty niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie są istotne. Pozostałe podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe dla spółek wymienionych w powyższej tabeli, obejmujące m.in. wynik finansowy netto, wartość kapitałów własnych i aktywów trwałych, znajdują się w Załączniku 2 do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Suma bilansowa oraz suma przychodów poszczególnych jednostek nie objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności w okresie sześciu miesięcy kończącym się dnia 30 czerwca 2003 roku nie przekroczyły 0,02% sumy bilansowej i 0,11% przychodów jednostki dominującej. Łączna kwota sum bilansowych i łączna kwota przychodów jednostek nie objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności nie przekroczyły 0,01% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 0,08% przychodów skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ustalonych przy założeniu, że w jego zakres wchodzą wszystkie jednostki zależne i stowarzyszone bez dokonywania wyłączeń. VI

8 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Z uwagi na nieznaczność wielkości wykazanych w sprawozdaniach finansowych wymienionych powyżej jednostek, na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości, odstąpiono od ich konsolidacji lub wyceny metodą praw własności. W Załączniku 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszczono skrócone sprawozdania finansowe jednostek nie objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności. Wykaz udziału jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TP S.A. w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład Grupy został przestawiony w formie graficznej w Załączniku 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Z konsolidacji za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2003 w porównaniu do konsolidacji za okres 6 miesięcy kończący się 2002 zostały wyłączone następujące jednostki: Magellan Net S.A., której sprawozdanie finansowe od dnia 1 stycznia 2003 roku nie jest konsolidowane z uwagi na nieistotność danych finansowych. Enerkom Sp. z o.o., której sprawozdanie finansowe od dnia 1 stycznia 2003 roku nie jest konsolidowane z uwagi na nieistotność danych finansowych. W dniu 10 stycznia 2003 roku spółka została sprzedana. Netbud Sp. z o.o., której sprawozdanie finansowe zostało skonsolidowane za okres do 14 sierpnia 2002 roku, tj. do dnia kiedy Grupa utraciła kontrolę nad tą spółką. Postinfo Sp. z o.o., której sprawozdanie zostało skonsolidowane za okres do 11 lipca 2002 roku, tj. do dnia kiedy Grupa utraciła kontrolę nad tą spółką. Spółka nie posiada informacji na temat podstawowych wielkości sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2003 roku jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, z wyjątkiem Magellan Net S.A., którego dane finansowe zostały przedstawione w załączniku PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH Zamieszczone w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym porównywalne dane finansowe podlegały przekształceniom w celu zapewnienia porównywalności. Zestawienie i objaśnienie tych przekształceń zostało przedstawione w Nocie 2 dodatkowych not objaśniających. 9. KOREKTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach i raportach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. W danych porównywalnych przedstawionych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone. VII

9 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł 10. PODSTAWOWE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA ORAZ ZAKRES I METODA KONSOLIDACJI a. Wartości niematerialne i prawne Z wyjątkiem koncesji telekomunikacyjnych i wartości firmy, wartości niematerialne i prawne są przedstawione według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy aktualizujące ich wartość. Jednostki zależne PTK-Centertel Sp. z o.o. i TP Internet Sp. z o.o. wykazują w wartościach niematerialnych i prawnych odpowiednio koszty nabycia koncesji na świadczenie usług telefonii komórkowej w ramach systemów DCS 1800, GSM 900 i UMTS oraz koncesji na świadczenie usług transmisji danych i dostępu do sieci Internet. Koszty koncesji telekomunikacyjnych rozliczane są liniowo od momentu stopniowego uruchomienia odpowiedniej części sieci do daty upływu ważności koncesji. Rozliczenie kosztów koncesji rozłożono na 15 lat dla koncesji DCS 1800 i GSM 900. W przypadku koncesji UMTS uruchomienie sieci powinno nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2004 roku i nie później niż 1 stycznia 2005 roku, co zostało szerzej omówione w punkcie 3m dodatkowych not objaśniających. Koncesja UMTS została udzielona do dnia 1 stycznia 2023 roku. Koncesja na świadczenie usług transmisji danych i dostępu do sieci Internet jest rozliczana liniowo przez okres, na jaki została przyznana. Koszty finansowe związane z finansowaniem koncesji, w tym różnice kursowe od zobowiązań z tytułu koncesji, poniesione do momentu uruchomienia sieci, powiększają wartość odpowiednich koncesji wykazanych jako wartości niematerialne i prawne i rozliczane są tak jak koncesja. Grupa dokonuje weryfikacji wyceny bilansowej wartości niematerialnych i prawnych w celu doprowadzenia jej do cen sprzedaży netto w przypadkach zdarzeń lub zmian w otoczeniu mogących powodować obniżenie wartości tych pozycji poniżej wyceny bilansowej. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo. Stawki amortyzacyjne stosowane dla wartości niematerialnych i prawnych, poza koncesjami, są następujące: Koszty zakończonych prac rozwojowych 33% Oprogramowanie 50% lub 20% Inne wartości niematerialne i prawne 20% Składniki majątkowe o niskiej wartości są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Jednostka dominująca Grupy rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego projekt ten nie został ukończony. Jednostka dominująca nie jest w stanie określić potencjalnego wpływu tej weryfikacji na wartość bilansową wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30 czerwca 2003 roku oraz na wysokość kosztów amortyzacji w okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. b. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Wartość firmy z konsolidacji dla jednostek zależnych ustala się jako nadwyżkę wartości nabycia udziałów w jednostce zależnej nad odpowiadającą jej częścią aktywów netto jednostki zależnej według ich wartości godziwej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Wartość firmy z konsolidacji dla jednostek stowarzyszonych ustala się jako nadwyżkę wartości nabycia udziałów w jednostce stowarzyszonej nad wartością godziwą udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu. Wartości godziwe aktywów netto jednostek zależnych na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli nie różniły się znacznie od VIII

10 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł ich wartości księgowych, wobec czego do ustalenia wartości firmy z konsolidacji przyjęto wartości księgowe. Od wartości firmy z konsolidacji dokonuje się odpisów przez okres pięciu lat z wyjątkiem wartości firmy z konsolidacji powstałej przy nabyciu akcji Wirtualnej Polski S.A., która była amortyzowana przez okres 2 lat. Na dzień 30 czerwca 2003 roku cała rozpoznana z tego tytułu wartość firmy została objęta odpisem aktualizującym (patrz Nota 2B i Nota 12 not objaśniających do skonsolidowanego bilansu). c. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe są wykazane według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpis aktualizujący ich wartość. Zgodnie z przepisami, środki trwałe podlegają przeszacowaniu przy użyciu stawek określonych przez Prezesa GUS lub do wartości rynkowej. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych zostało przeprowadzone na dzień 1 stycznia 1995 roku. W wyniku przeszacowania na dzień 1 stycznia 1995 roku wartość netto majątku trwałego Grupy wzrosła o milionów złotych. Efekt przeszacowania został odniesiony na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Odsetki oraz różnice kursowe od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (w zakresie, w jakim zostały one wykorzystane na finansowanie środków trwałych) w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia środków trwałych odnoszone są w ciężar środków trwałych w budowie, natomiast po zakończeniu tego okresu obciążają koszty finansowe. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych dokonywana jest przez określony z góry okres użytkowania, zgodnie z planami amortyzacji przyjętymi przez zarządy jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska zgodnie z zasadami znowelizowanej Ustawy o rachunkowości. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową z wyjątkiem części maszyn i urządzeń (grupy klasyfikacyjne GUS 3-6), części środków transportu (grupa 7) i pozostałych środków trwałych (grupa 8), które są amortyzowane metodą liniową bądź degresywną. Roczne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych stosowane w okresie 6 miesięcy do 30 czerwca 2003 i 2002 roku były następujące: Budynki i lokale... 2,5% Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej... 4,5% Urządzenia techniczne i maszyny (wraz ze sprzętem komputerowym)...4,5-30,0% Środki transportu i pozostałe środki trwałe...14,0-25,0% Składniki majątkowe o niskiej wartości są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Jednostka dominująca Grupy rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego projekt ten nie został ukończony. Jednostka dominująca nie jest w stanie określić potencjalnego wpływu tej weryfikacji na wartość bilansową środków trwałych na dzień 30 czerwca 2003 roku oraz na wysokość kosztów amortyzacji w okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. IX

11 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne, wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami. Określa ona wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W latach i w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2003 roku jednostka dominująca Grupy Kapitałowej korzystała z możliwości odliczania od podstawy opodatkowania wydatków inwestycyjnych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 roku w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Środki trwałe obejmowane ulgami są amortyzowane na ogólnych zasadach. Różnica pomiędzy wykorzystanymi ulgami a amortyzacją środków trwałych objętych ulgami stanowi dodatnią różnicę ujmowaną w kalkulacji rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Część środków trwałych jednostka dominująca Grupy Kapitałowej otrzymała od Społecznych Komitetów Telefonizacji ( SKT ) i gmin. Transakcje z SKT polegają na przekazaniu na rzecz jednostki dominującej Grupy Kapitałowej infrastruktury technicznej wybudowanej przez SKT w zamian za bonifikowanie przyszłych opłat za usługi telefoniczne świadczone przez jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej abonentom zrzeszonym w danym SKT. Infrastruktura otrzymana od SKT ujmowana jest w księgach jako środki trwałe w korespondencji z zobowiązaniami. Amortyzacja tych środków trwałych dokonywana jest na ogólnych zasadach. Kwoty wynikające z rachunków za usługi telefoniczne dla abonentów SKT ujmowane są w sprzedaży danego miesiąca i pomniejszają odpowiednio saldo konta zobowiązań. Transakcje z gminami polegają na nieodpłatnym przekazaniu na rzecz jednostki dominującej Grupy Kapitałowej infrastruktury wybudowanej przez gminy. Infrastruktura otrzymywana od gmin ujmowana jest w księgach jako środki trwałe w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów. Amortyzacja tych środków trwałych dokonywana jest na ogólnych zasadach. Kwoty wynikające z odpisów amortyzacyjnych ujmowane są w pozostałych przychodach operacyjnych danego miesiąca i pomniejszają odpowiednio saldo konta rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 roku zawierają definicję aktywa. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie spółkom Grupy na mocy przepisów prawa spełniają definicję aktywa, stosownie do wprowadzonych do ustawy zmian, jako iż zapewniają w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy. Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie spółkom Grupy powinna być zatem ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według ceny nabycia. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Grupy nie były w stanie wiarygodnie ustalić ceny nabycia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, dlatego nie zostały one ujęte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36 Utrata wartości aktywów ( MSR 36 ) zawiera wymóg oszacowania wartości odzyskiwalnej składnika aktywów zawsze wtedy, gdy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata jego wartości. MSR 36 zawiera ponadto wymóg ujmowania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów zawsze wówczas, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa od jego wartości odzyskiwalnej. Na dzień 31 grudnia 2002 roku Grupa zidentyfikowała określone przesłanki wskazujące na potencjalną utratę wartości aktywów. Przesłanki te związane są między innymi z liberalizacją oraz innymi regulacyjnymi i gospodarczymi zmianami zachodzącymi na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Wartość odzyskiwalna została oszacowana dla pojedynczych składników aktywów, jeżeli było to możliwe, i określona w wysokości ceny sprzedaży netto lub wartości użytkowej składnika aktywów. W przypadku braku możliwości określenia wartości odzyskiwalnej pojedynczych składników aktywów Grupa zidentyfikowała najmniejsze jednostki generujące przepływy gotówkowe (ang. cash-generating unit ), do których można zaliczyć dany składnik aktywów. X

12 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Wartość odzyskiwalna jednostki generującej przepływy gotówkowe została określona w wysokości jej wartości użytkowej stanowiącej bieżącą wartość oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu użytkowania i wartości rezydualnej jednostki generującej przepływy gotówkowe oraz jej likwidacji lub sprzedaży na koniec okresu użytkowania. Dla celów przeprowadzenia testu utraty wartości aktywów cała stacjonarna sieć telekomunikacyjna, cała sieć komórkowa oraz cała sieć radiodyfuzyjna zostały zdefiniowane jako pojedyncze jednostki generujące przepływy gotówkowe. W dniu 22 maja 2003 roku polski Parlament uchwalił zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym, które zaczną obowiązywać od 1 października 2003 roku. Zmiany zmierzają zarówno w kierunku dalszej liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, oraz ich dostosowywania do standardów Unii Europejskiej. Nowe regulacje wprowadzają zmiany, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek telekomunikacyjny w Polsce, a dotyczą przede wszystkim: pełnej preselekcji operatorów, możliwość zachowania przez abonenta dotychczasowego numeru telefonu przy zmianie operatora, obowiązek przedstawiania wyników działalności operatora w podziale na różnego typu rodzaje działalności i obowiązkowe uwolnienie dostępu do pętli lokalnej dla innych operatorów. Szczegółowe regulacje w tym zakresie mają zostać wydane przez Ministerstwo Infrastruktury w 2003 roku. W rezultacie proponowanych zmian oczekuje się, że spółki Grupy dokonają weryfikacji definicji jednostek generujących przepływy pieniężne dla potrzeb testu trwałej utraty wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36 Utrata wartości aktywów. Spółki Grupy analizują przewidywane zmiany w przepisach prawnych w celu stwierdzenia, czy wystąpiła utrata wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Skumulowany odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości środków trwałych (w tym środków trwałych w budowie) ujęty przez Grupę na dzień 30 czerwca 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku i 30 czerwca 2002 roku wyniósł odpowiednio tysięcy złotych, tysięcy złotych oraz tysięcy złotych i dotyczył głównie środków trwałych związanych z telefonią stacjonarną. Zmiana odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości środków trwałych (w tym środków trwałych w budowie) odniesiona bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat w okresach 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2003 i 30 czerwca 2002 roku wyniosła odpowiednio tysięcy złotych (zwiększenie odpisu) i tysięcy złotych (zwiększenie odpisu). d. Inwestycje długoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych Inwestycje długoterminowe, z wyłączeniem instrumentów finansowych, zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Skutki przeszacowania inwestycji długoterminowych spowodowanego trwałą utratą ich wartości do poziomu wartości rynkowej niższej niż cena nabycia zwiększają koszty finansowe. Na dzień 30 czerwca 2003 roku, 31 grudnia 2002 i 30 czerwca 2002 roku różnica pomiędzy wartością akcji i udziałów wycenionych w skonsolidowanym bilansie według ceny nabycia a wartością tych akcji i udziałów wycenionych metodą praw własności nie była istotna. Instrumenty finansowe zakwalifikowane jako inwestycje długoterminowe wyceniane są według zasad opisanych w punkcie t. e. Zapasy Zapasy, z wyjątkiem zapasów telefonów komórkowych, są wykazywane według wartości niższej z ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. Zapasy telefonów komórkowych są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia i szacowanego przychodu z tytułu abonamentu. XI

13 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Grupa tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym zapasów telefonów komórkowych oferowanych w pakietach promocyjnych w ramach świadczenia usługi bezabonamentowej "pre-paid" w oparciu o wskaźniki rotacji zapasów i aktualne plany marketingowe. Strata na sprzedaży telefonów komórkowych sprzedawanych w pakietach promocyjnych w ramach usługi bezabonamentowej "pre-paid" jest rozpoznawana w rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży pakietu i aktywacji usługi. Koszty powstałe w procesie przekształcenia wyrobu do jego aktualnego stanu i miejsca składowania są liczone w oparciu o: materiały i towary produkcja w toku i wyroby gotowe cenę nabycia koszt wytworzenia f. Należności Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są w oparciu o analizę wiekową należności, analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie skierowania sprawy na drogę sądową, likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników. Wszystkie należności z tytułu dostaw i usług wykazywane są jako należności krótkoterminowe z podziałem do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy. Należności długoterminowe są to pozostałe należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok. g. Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem instrumentów finansowych Inwestycje krótkoterminowe, inne niż instrumenty finansowe i środki pieniężne, dla których istnieje aktywny rynek (pierwotny lub wtórny), wycenia się na każdy dzień kończący miesiąc według wartości rynkowej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenianych według cen rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Inwestycje krótkoterminowe inne niż instrumenty finansowe i środki pieniężne, dla których nie istnieje aktywny rynek (pierwotny lub wtórny), wycenia się na każdy dzień kończący miesiąc według ceny nabycia lub ceny (wartości) godziwej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Skutki obniżenia ich wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota uprzednio odpisanych w koszty finansowe obniżeń ich wartości. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Zasady wyceny środków pieniężnych w walutach obcych przedstawione są w punkcie o. Różnice kursowe dotyczące inwestycji krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień kończący każdy miesiąc oraz na dzień ich zbycia zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Jednostki Grupy Kapitałowej dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów mających na celu przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące okresów późniejszych niż te, w których je poniesiono. Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są świadczenia przyjęte przez jednostki Grupy, które nie stanowią jeszcze zobowiązania do zapłaty. Sposób rozliczenia kosztów zależy od ich charakteru. XII

14 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł i. Kapitały własne Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutów lub umów spółek Grupy. Pozycje kapitału własnego jednostek zależnych inne niż kapitał zakładowy, w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, są dodawane do odpowiednich pozycji kapitałów własnych jednostki dominującej. Do kapitału własnego Grupy włączono tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów przez jednostkę dominującą. Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem jednostki dominującej Grupy oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku i przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. Kapitał zapasowy obejmuje również efekt netto przeszacowań środków trwałych do roku 1994 włącznie. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny powstał jako skutek aktualizacji wyceny majątku trwałego na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku objętego aktualizacją środków trwałych odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału która dotyczy tego składnika majątku trwałego, a w przypadku gdy odpis przewyższa ten kapitał różnica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu. Ponadto, zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń, spółki Grupy ujmują w kapitale z aktualizacji wyceny efektywną część zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne. Kwoty, które zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym samym okresie, w którym zabezpieczone podjęte zobowiązanie lub prognozowana transakcja wpływają na rachunek zysków i strat lub są uwzględniane przy ustaleniu wartości początkowej bądź wartości bilansowej składnika aktywów lub pasywów. Zgodnie ze statutem, kapitał rezerwowy w spółce dominującej Grupy tworzy się w wysokości 2% zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie określonych wydatków Spółki. j. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych Ujemną wartość firmy dla jednostek zależnych ustala się jako nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto jednostki zależnej według ich wartości godziwej na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli nad wartością nabycia udziałów w jednostce zależnej. Ujemna wartość firmy dla jednostek stowarzyszonych ustala się jako nadwyżkę wartości godziwej udziału w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu nad wartością nabycia udziałów w jednostce stowarzyszonej. k. Kapitał mniejszości Kapitał mniejszości stanowi część kapitałów własnych jednostek zależnych objętych konsolidacją pełną, która należy do innych udziałowców aniżeli jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Zysk (strata) netto jednostek zależnych w części należącej do udziałowców innych niż jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stanowi zysk (stratę) mniejszości. l. Rezerwy na zobowiązania Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. W szczególności Grupa Kapitałowa tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku, roszczenia sporne i sprawy sądowe, potencjalne ryzyko podatkowe, koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych, XIII

15 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł koszty restrukturyzacji, koszty niewykorzystanych urlopów oraz na podatek odroczony. Rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości oraz dyskontowane, o ile efekt dyskonta jest istotny. Wyjątek stanowi rezerwa na podatek odroczony, która nie podlega dyskontowaniu. m. Zobowiązania z wyłączeniem instrumentów finansowych Zobowiązania nie będące instrumentami finansowymi wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są jako zobowiązania krótkoterminowe z podziałem do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy. Zobowiązania długoterminowe są to pozostałe zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok. n. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych oraz środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (patrz punkt c). Jak szerzej opisano w punkcie r, rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują również nierozliczone przychody z tytułu opłaty abonamentowej dotyczącej przyszłych okresów oraz ze sprzedaży kart telefonicznych w systemie prepaid w PTK-Centertel Sp. z o.o. oraz nierozliczone przychody ze sprzedaży kart telefonicznych w TP S.A. o. Transakcje w walutach obcych Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 1) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, w którym następuje transakcja w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 2) średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji. Środki pieniężne i należności wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według średniego dziennego kursu kupna ustalonego dla danej waluty w banku, z którego usług korzysta dana jednostka, jeżeli nie jest wyższy od kursu średniego ustalonego przez Prezesa NBP. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według średniego dziennego kursu sprzedaży ustalonego dla danej waluty w banku obsługującym daną jednostkę, jeżeli nie jest niższy od kursu średniego ustalonego przez Prezesa NBP. Jednostka dominująca Grupy korzysta głównie z usług Banku Handlowego w Warszawie S.A.. Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wyrażone w walucie obcej wykazywane są na dzień bilansowy po średnim dziennym kursie danej waluty w dniu ich zakupu w banku, który prowadzi rachunki jednostki, jednak w wysokości nie wyższej od obowiązującego na dzień bilansowy średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP. Z wyjątkiem skapitalizowanych w środkach trwałych w budowie, zrealizowane zyski lub straty powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Wyłącznie dla celów prezentacji w sprawozdaniu finansowym dokonuje się w każdej jednostce Grupy kompensaty różnic kursowych zarówno zrealizowanych, jak i naliczonych (łącznie w ramach wszystkich walut). XIV

16 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł Różnice kursowe z tytułu przeszacowania rozrachunków inwestycyjnych, od dnia ich rozpoznania do dnia bilansowego lub, jeśli nastąpił wcześniej, do dnia przyjęcia do użytkowania powstałych środków trwałych odnoszone są na wartość środków trwałych w budowie. p. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe Zgodnie z zasadami wynagradzania w niektórych jednostkach Grupy Kapitałowej pracownicy mają prawo do nagród jubileuszowych po osiągnięciu określonej liczby lat pracy oraz odpraw emerytalnych i rentowych w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Jednostki Grupy Kapitałowej uznają koszty z tytułu nagród i odpraw na zasadzie memoriałowej, tworząc odpowiednie rezerwy. Bieżąca wartość tych zobowiązań jest ustalana przez aktuariusza. Zobowiązania te są ustalane jako te przyszłe zdyskontowane płatności, skorygowane o wskaźniki ruchów kadrowych, do których pracownicy nabyli prawo na dzień bilansowy. Przekrój demograficzny pracowników oraz wskaźniki ruchów kadrowych są oparte na danych historycznych. Wartość nabytych praw na dzień 30 czerwca 2003 roku, 31 grudnia 2002 roku oraz 30 czerwca 2002 roku została wyliczona odpowiednio przy stopie dyskontowej 4,5%, 5% oraz 7% rocznie, i stopie przyrostu płac 3%, 3% oraz 5% rocznie. Skorygowana o skutki planowanej restrukturyzacji zatrudnienia wysokość rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe na dzień 30 czerwca 2003, 31 grudnia 2002 oraz 30 czerwca 2002 roku w jednostce dominującej wynosiła odpowiednio tysięcy złotych, tysięcy złotych oraz tysięcy złotych. Na dzień 30 czerwca 2003 roku, 31 grudnia 2002 oraz 30 czerwca 2002 roku wysokość rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe w pozostałych spółkach Grupy wynosiła odpowiednio tysięcy złotych, tysięcy złotych oraz tysięcy złotych. q. Koszty zwolnień pracowników W ramach restrukturyzacji zatrudnienia jednostki Grupy wypłacają odprawy pracownicze w przypadku rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracowników. Jednostki Grupy są zobowiązane przepisami prawa do wypłaty odpraw pracowniczych w przypadku dokonania zwolnień grupowych. Zwolnienia grupowe są to zwolnienia jednorazowe lub przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące zwolnienia grupy pracowników stanowiącej przynajmniej 10% załogi przedsiębiorstwa zatrudniającego do 1000 osób lub zwolnienia grupy ponad 100 pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 osób (od 1 lipca 2003 zwolnienia grupowe zdefiniowane są jako zwolnienia jednorazowe lub przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące zwolnienia grupy obejmującej: 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników; 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 300 pracowników; 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 300 lub więcej pracowników). Na wydatki związane z odprawami pracowniczymi tworzona jest rezerwa w momencie, gdy Zarządy jednostek Grupy, podjąwszy decyzję o zwolnieniach związanych z koniecznością wypłaty odpraw, rozpoczęły realizację planu restrukturyzacji lub przekazały informacje osobom objętym planem restrukturyzacji w taki sposób, że osoby te mają podstawy do oczekiwania, że jednostki przeprowadzą restrukturyzację. Bieżąca wartość rezerw na koszty zwolnień pracowników jest ustalana na dzień bilansowy jako przyszłe zdyskontowane płatności z tytułu restrukturyzacji. Wartość tej rezerwy na dzień 30 czerwca 2003, 31 grudnia 2002 i 30 czerwca 2002 roku została wyliczona przy stopie dyskontowej odpowiadającej średniemu kosztowi zadłużenia złotowego o zbliżonym okresie zapadalności. r. Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. PTK-Centertel Sp. z o.o., sprzedaje usługi telefonii komórkowej w systemie prepaid. Opłata za aktywację usługi prepaid jest rozpoznawana w momencie aktywacji usługi. Przychody z tytułu XV

17 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł połączeń telefonicznych świadczonych przez PTK-Centertel Sp. z o.o. w systemie prepaid są rozpoznawane w momencie wykonania usługi. Strata na sprzedaży zapasów telefonów komórkowych, sprzedawanych po cenach promocyjnych, ujmowana jest w rachunku zysków i strat w momencie ich sprzedaży i aktywacji usługi, zgodnie z najlepszą praktyką w branży telekomunikacyjnej. Przychody z tytułu sprzedaży kart telefonicznych przez TP S.A. są rozliczane w czasie w wysokości 70% średniej miesięcznej wartości przychodów ze sprzedaży kart z sześciu ostatnich miesięcy. W ramach prowadzonej ewidencji jednostka dominująca Grupy Kapitałowej stosuje zarówno porównawczy, jak i kalkulacyjny rachunek kosztów. Spółka identyfikuje koszty księgowane według miejsc powstawania kosztów, które można wprost zaklasyfikować jako jedną z kategorii układu kalkulacyjnego. Koszty, których jednoznaczna klasyfikacja nie jest w powyższy sposób możliwa, są rozliczane na pozycje układu kalkulacyjnego według odpowiednich kluczy podziału. PTK-Centertel Sp. z o.o. stosuje kalkulacyjny rachunek kosztów. TPSA Finance B.V. i TPSA Eurofinance B.V. stosują kalkulacyjny rachunek kosztów od momentu powstania. Spółki z Grupy TP Internet, Grupy TP Invest z wyjątkiem Telefon 2000 Sp. z o.o., jak również Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej Lublin Sp. z o.o., Incenti S.A., TP Sircom Szkolenia i Rekreacja Sp. z o.o., TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., TP Teltech Sp. z o.o., TP DITEL S.A. i TP Emitel Sp. z o.o. stosują porównawczy rachunek kosztów, który dla celów konsolidacji został przekształcony na rachunek kalkulacyjny z zachowaniem zasad obowiązujących w jednostce dominującej. Telefon 2000 Sp. z o.o. stosuje kalkulacyjny rachunek kosztów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio z działalnością operacyjną Grupy. Przychody i koszty finansowe zawierają odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami i pożyczkami, wyemitowanymi dłużnymi papierami wartościowymi oraz z zawartymi finansowymi transakcjami terminowymi, różnice kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane, zyski i straty związane ze sprzedażą papierów wartościowych, dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych, zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych oraz podobne pozycje. Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie poza główną działalnością Grupy. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej w okresie obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów Grupy, wynik na operacjach finansowych i zdarzeniach nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. s. Opodatkowanie Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane w podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska, z wyjątkiem TPSA Finance B.V. i TPSA Eurofinance B.V., zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Podatek dochodowy od osób prawnych jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów znowelizowanej Ustawy o rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia. Jednostki zależne TPSA Finance B.V. i TPSA Eurofinance B.V. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z przepisami prawa holenderskiego. Podatek odroczony jest ustalony metodą zobowiązań. Według tej metody spodziewane efekty podatkowe różnic przejściowych są ustalane na podstawie uchwalonych stawek podatkowych i wykazywane jako rezerwy na podatek odroczony lub aktywa, reprezentujące przyszłe XVI

18 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł zmniejszenie podatku dochodowego. Różnice przejściowe są zdefiniowane jako różnice pomiędzy podatkową i bilansową wyceną aktywów i pasywów. Rezerwa i aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku. t. Instrumenty finansowe Grupa Kapitałowa Telekomunikacja Polska rozpoznaje następujące kategorie aktywów finansowych: a) pożyczki udzielone i wierzytelności własne, nieprzeznaczone do obrotu, b) aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, c) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; i zobowiązań finansowych: a) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, b) pozostałe zobowiązania finansowe. Wartość początkowa aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jest ustalona na poziomie kosztu, który odpowiada wartości godziwej zapłaty przekazanej lub otrzymanej w zamian za nabycie składnika aktywów finansowych lub przejęcie zobowiązania finansowego (po korekcie o zyski i straty wynikające ze stosowania mechanizmów zabezpieczających). Zakupy lub sprzedaż składników aktywów finansowych na rynku regulowanym są ujmowane na dzień rozliczenia transakcji. Wycena aktywów finansowych jest aktualizowana do wartości godziwej, z wyjątkiem niektórych aktywów finansowych, które są wykazywane w wysokości zamortyzowanego kosztu. Zamortyzowany koszt jest to kwota, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe zostały wycenione w momencie początkowego ujęcia, pomniejszona o spłaty kwoty kapitału, powiększona lub pomniejszona o umorzenie wszelkich różnic między wartością początkową a wartością w terminie zapadalności, wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz pomniejszona o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości lub nieściągalności. Aktywa finansowe wykazywane w wysokości zamortyzowanego kosztu to pożyczki udzielone i wierzytelności własne, nieprzeznaczone do obrotu, inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności, oraz wszelkie aktywa finansowe, które nie są notowane na aktywnym rynku oraz których wartości godziwej nie można wiarygodnie wycenić, jeżeli mają ustalony termin zapadalności. Aktywa bez ustalonego terminu zapadalności wyceniane są według kosztu (ceny nabycia). Zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej, z wyjątkiem efektywnej części zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne, ujmowane są jako zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego. Zmiany wartości bilansowej aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujmowane są jako zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wyceniane są po początkowym ujęciu w wysokości skorygowanej ceny nabycia, z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań, które są wyceniane w wartości godziwej. Spółki Grupy zawierają transakcje typu swap walutowy w celu ograniczenia ryzyka związanego z wahaniami kursów wymiany dla zadłużenia denominowanego w walutach obcych. Spółki Grupy zawierają transakcje typu swap procentowy w celu ograniczenia ryzyka związanego z wahaniami XVII

19 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł stóp procentowych dla zadłużenia o oprocentowaniu stałym i zmiennym. Ponadto, w celu ograniczenia ryzyka kursowego, spółki Grupy zawierają transakcje typu forward walutowy oraz opcje kupna i sprzedaży walut obcych. Wartości tych transakcji wykazywane są w bilansie według wartości godziwej. Wartość godziwa jest wyliczona na podstawie bieżącej wartości netto przyszłych przepływów pieniężnych związanych z realizacją tych kontraktów, przyszłych rynkowych stóp procentowych i przyszłych rynkowych kursów walutowych bądź, jeśli przyszłe rynkowe kursy walutowe nie są znane, na podstawie bieżących kursów walutowych przy użyciu metody parytetowej dla stóp procentowych. Wartość godziwa tych kontraktów wykazywana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy transakcje te mają charakter zabezpieczający (hedgingowy), zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów lub przychodów finansowych w okresie, w którym zmiany te nastąpiły. W przypadku transakcji o charakterze zabezpieczającym (hedgingowym) wartość godziwą, odpowiednie zyski bądź straty kompensują odpowiednio w rachunku zysków i strat skutki zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczonych. Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej, spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, odpowiednio podwyższające lub pomniejszające wartość księgową tej pozycji, zalicza się na bieżąco do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. W przypadku transakcji o charakterze zabezpieczającym przepływy pieniężne, efektywna część zysków lub strat uzyskanych na instrumencie zabezpieczającym ujmowana jest w kapitałach własnych, natomiast część nieefektywna bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Kwoty, które zostały ujęte bezpośrednio w kapitałach własnych, są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym samym okresie, w którym zabezpieczone podjęte zobowiązanie lub prognozowana transakcja wpływają na rachunek zysków i strat lub są uwzględnione przy ustaleniu wartości początkowej bądź wartości bilansowej składnika aktywów lub pasywów. Spółki Grupy wykorzystują instrumenty pochodne, które są częścią złożonych instrumentów finansowych ( wbudowane instrumenty pochodne ). Instrumenty te dotyczą przede wszystkim denominowanych w walutach obcych umów na zakup sprzętu i usług. Spółki Grupy wykazują wbudowane instrumenty pochodne odrębnie od umowy zasadniczej, jeśli spełnione zostały wszystkie poniższe warunki : instrument finansowy nie jest zaliczany do aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży, których skutki przeszacowania są odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, cechy ekonomiczne wbudowanego instrumentu pochodnego oraz ryzyko z nim związane nie są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy zasadniczej, odrębny instrument o takich samych warunkach umowy jak wbudowany instrument pochodny spełniałby kryteria definicji instrumentu pochodnego, możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego. Spółki Grupy wyceniają wbudowane instrumenty pochodne według wartości godziwej. u. Zakres i metoda konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska zostało sporządzone w dwóch etapach: w pierwszym etapie dokonano konsolidacji danych finansowych jednostek zależnych oraz wyceny metodą praw własności jednostek podporządkowanych w grupach kapitałowych TP Invest oraz TP Internet, w drugim etapie dokonano konsolidacji jednostkowych sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz jednostek bezpośrednio zależnych od jednostki dominującej Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej TP Invest i grupy kapitałowej TP Internet. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska zastosowano pełną metodę konsolidacji dla sprawozdań finansowych XVIII

20 TP S.A. SA-PSr 2003 w tys. zł podmiotów zależnych. Udziały w podmiotach stowarzyszonych wyceniono metodą praw własności. Konsolidacja metodą pełną jednostek zależnych dokonana została z zachowaniem następujących zasad: wszystkie odpowiednie pozycje aktywów i pasywów jednostek zależnych i jednostki dominującej zostały zsumowane w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, wszystkie odpowiednie pozycje przychodów i kosztów jednostek zależnych i jednostki dominującej zostały zsumowane w pełnej wysokości bez względu na to, w jakiej części jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, po dokonaniu sumowania dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, uzyskany w wyniku sumowania zysk/stratę netto powiększono o stratę lub pomniejszono o zysk udziałowców mniejszościowych. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączono wszystkie istotne: kapitały własne jednostek zależnych powstałe przed objęciem kontroli, wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych, wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją, przychody i koszty dotyczące operacji gospodarczych dokonywanych między jednostkami objętymi konsolidacją, niezrealizowane z punktu widzenia Grupy Kapitałowej zyski lub straty powstałe na operacjach dokonywanych między jednostkami objętymi konsolidacją, a zawarte w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów, dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne jednostce dominującej i innym jednostkom objętym konsolidacją. Wycena metodą praw własności udziałów w jednostkach podporządkowanych dokonana została z zachowaniem następujących zasad: wartość akcji/udziałów jednostki dominującej w jednostce podporządkowanej skorygowano o przypadające na rzecz jednostki dominującej lub innej jednostki Grupy Kapitałowej objętej konsolidacją zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostki podporządkowanej, od dnia uzyskania znaczącego wpływu do dnia bilansowego w tym zmniejszenia z tytułu rozliczeń z jej właścicielami, w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazano wynik netto jednostki podporządkowanej w części, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej lub innej jednostki grupy kapitałowej objętej konsolidacją w wyniku jednostki podporządkowanej, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączono istotne zyski i straty powstałe na operacjach dokonanych między jednostką podporządkowaną a pozostałymi jednostkami objętymi konsolidacją, proporcjonalnie do posiadanych przez Grupę Kapitałową akcji/udziałów w jednostce podporządkowanej. 11. PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych przeliczone na Euro zostały zamieszczone na stronie tytułowej niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego. XIX

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

WSTĘP A). Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Siedziba spółki GRUPA ONET.PL S.A. mieści się przy ul. Wiertniczej 166 w Warszawie. Formą prawną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane w sprawozdaniu są podane w tysiącach złotych. A. Firma, forma prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

- Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu. - Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu. - Krzysztof Sikora Członek Zarządu

- Krzysztof Kniszner Prezes Zarządu. - Magdalena Kniszner Wiceprezes Zarządu. - Krzysztof Sikora Członek Zarządu 1. FIRMA, FORMA PRAWNA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Dane jednostki - Nazwa: UNIMA 2000 - Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna - Siedziba: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 16A - Podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo