Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową!"

Transkrypt

1

2 Zabezpiecz swoją firmę przed stratą finansową! W działalności Twojej jednostki może zdarzyć się strata fi nansowa spowodowana niekorzystnym kursem waluty, w której dokonałeś transakcji lub też jako skutek nieoczekiwanych zmian wysokości stóp procentowych. Pamiętaj! Możesz zabezpieczyć się przed taką sytuacją poprzez wykorzystanie np. instrumentów pochodnych. PRZECZYTAJ KONIECZNIE: 1. Źródła prawa w zakresie rachunkowości zabezpieczeń Rachunkowość zabezpieczeń wprowadzenie Jakie są zalety stosowania rachunkowości zabezpieczeń? Kiedy możesz stosować rachunkowość zabezpieczeń? Pojęcie i rodzaje instrumentów zabezpieczających Instrument zabezpieczający według uor Instrument zabezpieczający według MSR Pochodne instrumenty finansowe Instrument pochodny według MSR Przykłady instrumentów pochodnych Ryzyko rynkowe a dokumentacja zabezpieczeń Przykładowe elementy polityki zabezpieczenia ryzyka Efektywność transakcji Ocena efektywności zabezpieczenia według MSR Rodzaje powiązań zabezpieczających Zabezpieczenie wartości godziwej Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym Początkowa i bilansowa wycena instrumentów zabezpieczających Ewidencja transakcji zabezpieczających i prezentacja w rachunku zysków i strat Zabezpieczenie wartości godziwej Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Ewidencja księgowa części nieefektywnej zabezpieczenia Ewidencja kontraktu forward jako instrumentu zabezpieczającego Ewidencja kontraktu swap jako instrumentu zabezpieczającego Rodzaje kontraktów swap Skutki podatkowe transakcji zabezpieczonych instrumentami finansowymi

3 1. Źródła prawa w zakresie rachunkowości zabezpieczeń Regulacje polskie: ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz ze zm.), dalej: rif. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: MSR 32 Instrumenty fi nansowe: prezentacja, MSR 39 Instrumenty fi nansowe ujmowanie i wycena, Wskazówki implementacyjne do MSR 39 (Wytyczne stosowania), MSSF 7 Instrumenty fi nansowe: ujawnianie informacji. 2. Rachunkowość zabezpieczeń wprowadzenie Rachunkowość zabezpieczeń oznacza użycie dowolnej liczby instrumentów zabezpieczających w ten sposób, aby zmiana ich wartości przynajmniej częściowo zrekompensowała niekorzystną zmianę wartości godziwej pozycji zabezpieczanej. Zabezpieczenie do celów rachunkowości oznacza więc wyznaczenie jednego lub kilku instrumentów zabezpieczających, tak aby zmiana ich wartości godziwej/przepływów pieniężnych kompensowała w całości lub w części zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych przepływów pieniężnych z nią związanych Jakie są zalety stosowania rachunkowości zabezpieczeń? Do zalet stosowania rachunkowości zabezpieczeń należą: możliwość zarządzania rachunkiem wyników jednostki; większa odporność na zmienność wyniku finansowego; polepszenie wizerunku firmy Kiedy możesz stosować rachunkowość zabezpieczeń? Warunki zastosowania rachunkowości zabezpieczeń jako ograniczenia ryzyka zabezpieczenia aktywów i pasywów to co najmniej: określenie, których aktywów/pasywów zabezpieczenie dotyczy; zabezpieczający instrument finansowy i zabezpieczane za jego pomocą aktywa/pasywa charakteryzują się podobnymi cechami; stopień pewności oczekiwań dotyczących przewidywanych przepływów środków pieniężnych jest znaczny. Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej stosuje się ( MSR 39) do powiązania zabezpieczającego tylko wówczas, gdy zostały spełnione wszystkie następujące warunki ( 88 MSR 39): 1) W momencie ustanowienia zabezpieczenia formalnie wyznaczono i udokumentowano powiązanie zabezpieczające, jak również cel zarządzania ryzykiem przez jednostkę oraz strategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera identyfikację instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji, charakter zabezpieczanego ryzyka, a także sposób, w jaki jednostka będzie oceniała efektywność instrumentu zabezpieczającego w kompensowaniu zagrożenia wartości godziwej pozycji zabezpieczanej lub przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczanym ryzykiem. 2) Zabezpieczenie będzie wysoce efektywne w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych wynikających z zabezpieczanego ryzyka, zgodnie z udokumentowaną pierwotnie strategią ryzyka, dotyczącą tego konkretnego powiązania zabezpieczającego. 3) W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych planowana transakcja będąca przedmiotem zabezpieczenia musi być wysoce prawdopodobna oraz musi podlegać zagrożeniu zmianami przepływów pieniężnych, które w rezultacie mogą wpływać na rachunek zysków i strat. 4) Efektywność zabezpieczenia można wiarygodnie ocenić, tj. wartość godziwa lub przepływy pieniężne związane z pozycją zabezpieczaną wynikające z zabezpieczanego ryzyka oraz wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego mogą być wiarygodnie wycenione. 5) Zabezpieczenie jest na bieżąco oceniane i stwierdza się jego wysoką efektywność we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zostało ustanowione. 3. Pojęcie i rodzaje instrumentów zabezpieczających Zabezpieczenie oznacza wybór jednego lub więcej instrumentów, których zmiany wartości godziwej kompensują zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub związanych z taką pozycją przepływów pieniężnych. Zabezpieczenie możesz więc określić jako pieniężną lub rzeczową wartość majątkową przeznaczoną na skompensowanie strat z tytułu realizacji określonego ryzyka. Jako instrument zabezpieczający może być wyznaczony wyłącznie instrument zawarty ze stroną zewnętrzną w stosunku do jednostki raportującej, tj. stroną zewnętrzną w stosunku do grupy, segmentu działalności lub pojedynczej jednostki, objętych raportowaniem ( 73 MSR 39). Zgodnie z 78 MSR 39 pozycją zabezpieczaną może być ujęty składnik aktywów lub zobowiązanie, nieujęte uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie, wysoce prawdopodobna planowana transakcja lub udziały w aktywach netto podmiotów zagranicznych. Do celów rachunkowości zabezpieczeń jako pozycje zabezpieczane mogą być wyznaczone jedynie aktywa, zobowiązania, uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania lub wysoce prawdopodobne planowane transakcje, w które zaangażowane są podmioty zewnętrzne w stosunku do danej transakcji. Strona 2

4 3.1. Instrument zabezpieczający według uor Instrument zabezpieczający to instrument pochodny, spełniający następujące 3 warunki, określone w art. 35a ust. 3 uor: 1. przed zawarciem kontraktu ustalono cel oraz określono, które aktywa lub pasywa mają zostać zabezpieczone za pomocą określonego kontraktu; 2. zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w szczególności wartością nominalną, datą zapadalności, wpływem zmian stopy procentowej albo kursu waluty; 3. stopień pewności oczekiwań dotyczących przewidywanych środków pieniężnych jest znaczny. Tylko przy równoczesnym spełnieniu wszystkich warunków możesz uznać instrument finansowy za instrument zabezpieczający. Decyzja w tej sprawie należy jednak do Twojej jednostki, która może, ale nie musi, uznać danego instrumentu finansowego za instrument zabezpieczający, ale za instrument przeznaczony do celów spekulacyjnych Instrument zabezpieczający według MSR 39 Zgodnie z 9 MSR 39 instrumentem zabezpieczającym jest wyznaczony instrument pochodny lub inny składnik aktywów finansowych, niebędący instrumentem pochodnym, albo zobowiązanie finansowe, niebędące instrumentem pochodnym, od których oczekuje się, że ich wartość godziwa lub wynikające z nich przepływy pieniężne skompensują zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych zabezpieczanej pozycji. Instrumentami zabezpieczającymi mogą być: 1) instrumenty pochodne (zabezpieczające wszystkie rodzaje ryzyka), 2) inne niż instrumenty pochodne składniki aktywów lub zobowiązań finansowych (dla zabezpieczenia tylko ryzyka walutowego). 4. Pochodne instrumenty finansowe Pochodne instrumenty finansowe są zaliczane do instrumentów finansowych. Instrumentem finansowym jest kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem że z kontraktu zawartego między stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań ma charakter bezwarunkowy, czy też warunkowy (art. 3 ust. 1 pkt 23 uor). Ta definicja zgodna jest z ogólną definicją instrumentu finansowego ( 11 MSR 32). Instrumenty finansowe można podzielić na pierwotne i pochodne. Do instrumentów pierwotnych zaliczysz: środki pieniężne, umowne prawa do otrzymania lub przekazania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych, nabyte lub wyemitowane dłużne papiery wartościowe oraz papiery wartościowe z prawem do kapitału Instrument pochodny według rif Instrument pochodny jest to instrument finansowy, którego: wartość jest zależna od zmiany instrumentu bazowego, tj. określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości; nabycie nie powoduje poniesienia wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena zależy od zmiany warunków rynkowych; rozliczenie nastąpi w przyszłości Instrument pochodny według MSR 39 Zgodnie z 9 MSR 39 instrument pochodny jest instrumentem finansowym lub innym kontraktem objętym tym standardem, który spełnia wszystkie 3 następujące warunki: 1) jego wartość zmienia się wraz ze zmianą określonej stopy procentowej, ceny instrumentu finansowego, ceny towaru, kursu walutowego, indeksu ceny lub stóp, ratingu kredytowego lub indeksu kredytowego czy też innej zmiennej, przy założeniu, że w przypadku zmiennej niefinansowej nie jest ona specyficzna dla strony kontraktu; 2) nie wymaga żadnej początkowej inwestycji netto lub wymaga początkowej inwestycji netto mniejszej niż dla innych rodzajów kontraktów, dla których oczekuje się podobnych reakcji na zmiany czynników rynkowych, 3) jego rozliczenie nastąpi w przyszłości. Przedmiotem pochodnych instrumentów finansowych mogą być różnego rodzaju instrumenty bazowe o charakterze: rzeczywistym towary, waluty, papiery wartościowe; nierzeczywistym indeks giełdowy, stopa procentowa, kurs walutowy. Przy instrumentach bazowych rzeczywistych, celem transakcji jest rzeczywiste przejęcie przedmiotu kontraktu lub rozliczenie pieniężne, natomiast przy instrumentach bazowych nierzeczywistych wyłącznie pieniężne rozliczenie, ponieważ nie jest możliwe przejęcie przedmiotu kontraktu Przykłady instrumentów pochodnych Do instrumentów pochodnych zaliczysz w szczególności: kontrakt forward umowa nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w chwili zawierania kontraktu; w wyniku tej transakcji dochodzi do rzeczywistej dostawy i odbioru aktywów; kontrakt futures umowa o określonej standardowej charakterystyce będąca przedmiotem publicznego obrotu, nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie i po określonej cenie, ustalonej w momencie zawierania kontraktu; w efekcie nie dochodzi do rzeczywistej dostawy i odbioru aktywów, rozliczeniu podlega Strona 3

5 wyłącznie różnica pomiędzy kursem transakcyjnym a bieżącym kursem giełdowym kontraktu futures; kontrakt swap umowa zamiany przyszłych płatności na warunkach z góry określonych przez strony umowy, np. zmiana stopy procentowej zaciągniętego zobowiązania ze zmiennego na stałe; opcja kontrakt, w wyniku którego jednostka nabywa prawo kupna lub sprzedaży aktywów podstawowych po określonej z góry cenie i w określonym czasie; wystawca opcji ma obowiązek kupna lub sprzedaży aktywów w chwili, gdy nabywca opcji podejmie decyzję o jej wykorzystaniu; nabywca opcji musi zapłacić wystawcy tzw. premię stanowiącą ułamek wartości kontraktu. Funkcja zabezpieczająca kontraktów terminowych polega na tym, że kontrakty te są zawierane w celu zabezpieczenia odpowiednich aktywów lub zobowiązań przed spodziewaną utratą ich wartości. Jeżeli strona przewiduje np. wzrostu kursu walorów na giełdzie papierów wartościowych, wówczas będzie skłonna zawrzeć kontrakt kupna akcji po z góry ustalonej cenie, niższej od aktualnego kursu, i dzięki temu zyska na kontrakcie terminowym. Jeżeli natomiast obawia się spadku kursów akcji, będzie skłonna dokonać ich sprzedaży po z góry ustalonej cenie i jeśli ceny akcji spadną zyska na kontrakcie terminowym, gdyż będzie mogła sprzedać akcje po cenie wyższej (z góry ustalonej) niż aktualnie notowana. 5. Ryzyko rynkowe a dokumentacja zabezpieczeń W przypadku działań mających na celu zabezpieczenie ryzyka rynkowego za pomocą instrumentów pochodnych konieczne jest sporządzenie dokumentacji przed podjęciem tego działania. Akceptacja przyjętej strategii zabezpieczającej powinna mieć miejsce nie później niż na dzień rozpoczęcia stosowania rachunkowości zabezpieczeń. Dokumentacja powinna określać: politykę zarządzania ryzykiem, strategię zabezpieczającą, metody oceny i pomiaru skuteczności zabezpieczenia Przykładowe elementy polityki zabezpieczenia ryzyka 1. Przygotowanie procesu zarządzania ryzykiem. 2. Stworzenie procedur pomiaru ryzyka. 3. Wdrożenie metod służących do modelowania ryzyka. 4. Opracowanie sposobów pomiaru ryzyka. 5. Opracowanie technik służących do analizy ryzyka. 6. Dostęp do danych rynkowych z interesujących Twoją jednostkę rynków finansowych. 7. Generowanie raportów wynikających z potrzeb zarządzania tym ryzykiem. Przy ujmowaniu w księgach rachunkowych instrumentów pochodnych ważną funkcję spełnia dokumentacja zabezpieczeń, której brak lub nieprzestrzeganie powoduje, iż instrumenty pochodne ewidencjonowane są w księgach tak jak inne instrumenty finansowe nabyte przez jednostkę w celach handlowych (spekulacyjnych). Dokumentację transakcji zabezpieczających powinieneś sporządzić przed zawarciem umowy Efektywność transakcji Istotnym warunkiem uznania kontraktu za instrument zabezpieczający, a całej transakcji za zabezpieczającą, jest jego efektywność. W dokumentacji opisujesz nie tylko ocenianą skuteczność transakcji, ale także stosowaną metodą oszacowania. W myśl 28 ust. 4 rif transakcja jest efektywna, jeżeli pomiar zmian wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych dotyczących instrumentu zabezpieczającego w stosunku do zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych dotyczących pozycji zabezpieczonej mieści się w przedziale %. Poziom efektywności zabezpieczenia ustala się z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie (dyskonto). Podobnie jest w MSR (zob. definicję efektywności zabezpieczenia w 9 MSR 39 oraz warunki i mierniki efektywności zabezpieczenia w OS ), o czym niżej w pkt 6. Skuteczny efekt zabezpieczenia wartości ujmujesz w rachunku zysków i strat, w przypadku zaś zabezpieczania przepływów pieniężnych w kapitałach z aktualizacji wyceny. Przykładowa dokumentacja zabezpieczenia Wymagane informacje Określenie celu i strategii zarządzania ryzykiem Identyfikacja instrumentu zabezpieczającego Identyfikacja zabezpieczonych aktywów lub pasywów Charakterystyka ryzyka zwią zanego z zabezpieczaną pozycją Okres zabezpieczenia Opis wybranej metody pomiaru efektywności zabezpieczenia Uwagi Celem zabezpieczenia jest: zmiana wartości godziwej, zmiany przepływów pieniężnych, zmiany w udziałach w aktywach netto jednostek zagranicznych Opis kontraktu: typ, instrument bazowy, wartość, druga strony umowy Opis zabezpieczonych składników aktywów lub pasywów: wartość, termin wymagalności lub zapadalności Zmiana kursu walutowego, stopy procentowej Od dd.mm.rr. do dd.mm.rr. Strona 4

6 6. Ocena efektywności zabezpieczenia według MSR W świetle MSR 39 zabezpieczenie uznaje się za wysoce efektywne, gdy zostaną spełnione następujące warunki: 1) W momencie ustanowienia zabezpieczenia i w następujących okresach oczekuje się, że zabezpieczenie będzie wysoce efektywne w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczanym ryzykiem w ciągu okresu, na który je wyznaczono. Takie oczekiwania mogą być potwierdzone m.in. poprzez porównanie mających miejsce w przeszłości zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych związanych z pozycją zabezpieczaną, wynikających z zabezpieczanego ryzyka i mających miejsce w przeszłości zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych związanych z instrumentem zabezpieczającym albo poprzez wykazanie wysokiej statystycznej korelacji pomiędzy wartością godziwą lub przepływami pieniężnymi z pozycji zabezpieczanej a tymi, które wynikają z instrumentu zabezpieczającego. 2) Rzeczywiste poziomy zabezpieczenia mieszczą się w przedziale %. Jeśli strata na instrumencie zabezpieczającym wynosi 120 j.p., a zysk na instrumencie pieniężnym 100 j.p., to kompensatę można zmierzyć jako 120/100, tj. 120% lub jako 100/120, tj. 83%. W tym przypadku, zakładając, że zabezpieczenie spełnia warunki określone w pkt 1, jednostka stwierdziłaby, że zabezpieczenie jest wysoce efektywne. Zabezpieczenia ocenia się nie rzadziej niż w momencie, gdy Twoja jednostka sporządza roczne lub śródroczne sprawozdania finansowe. MSR 39 nie wskazuje jednej metody oceny efektywności zabezpieczenia. Jej wybór zależy od przyjętej strategii zarządzania ryzykiem. W niektórych przypadkach Twoja jednostka może przyjąć różne metody w odniesieniu do różnych rodzajów zabezpieczeń. Jeśli strategią zarządzania ryzykiem jest okresowe korygowanie instrumentu zabezpieczającego w celu odzwierciedlenia zmian pozycji zabezpieczanej, jednostka musi wykazać, że oczekuje się wysokiej efektywności zabezpieczenia jedynie do momentu, kiedy instrument zabezpieczający będzie ponownie skorygowany. Dokumentacja Twojej jednostki dotycząca strategii zabezpieczającej obejmuje przyjęte przez nią procedury oceny efektywności. W procedurach tych stwierdza się, czy ocena obejmuje całość zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, czy też dla potrzeb oceny wyłączona zostanie wartość w czasie tego instrumentu. Jeśli podstawowe warunki instrumentu zabezpieczającego oraz zabezpieczanego składnika aktywów, zobowiązania, uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania lub wysoce prawdopodobnej planowanej transakcji są takie same, to jest prawdopodobne, że następuje pełne skompensowanie zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych, które można przypisać zabezpieczanemu ryzyku, zarówno w momencie ustanowienia zabezpieczenia, jak i w okresie późniejszym. Przykładowo kontrakt swap na stopy procentowe będzie stanowić efektywne zabezpieczenie, jeśli kwoty bazowa i nominalna, terminy, daty przeszacowania, daty płatności i otrzymania odsetek oraz nominału, jak również zasady pomiaru stóp procentowych są takie same dla instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej. Ponadto zabezpieczenie wysoce prawdopodobnego planowego zakupu towarów transakcją terminową forward prawdopodobnie jest wysoce efektywne, jeśli: kontrakt forward dotyczy zakupu tej samej ilości tego samego towaru, w tym samym czasie i w tym samym miejscu, jak w przypadku zabezpieczanej planowanej transakcji; w momencie zawarcia wartość godziwa kontraktu forward wynosi zero; zmiana dyskonta lub premii na kontrakcie forward jest wyłączona dla potrzeb oceny efektywności zabezpieczenia i ujmowana w rachunku zysków i strat, albo zmiana oczekiwanych przepływów pieniężnych wynikających z wysoce prawdopodobnej planowanej transakcji jest ustalana na podstawie ceny terminowej kontraktu forward dla tego towaru. Oceniając efektywność zabezpieczenia, musisz brać pod uwagę wartość pieniądza w czasie. Stała stopa procentowa pozycji zabezpieczanej niekoniecznie musi być zgodna ze stałą stopą procentową transakcji swap wyznaczonej do zabezpieczenia wartości godziwej. Również zmienna stopa procentowa odnosząca się do oprocentowanego składnika aktywów lub zobowiązania nie musi być taka sama jak zmienna stopa procentowa transakcji swap wyznaczonej do zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Wartość godziwa transakcji swap wynika z jej rozliczeń netto. Stałe i zmienne stopy procentowe transakcji swap mogą zostać zmienione bez wpływu na rozliczenie netto, jeśli obie zostaną zmienione o tę samą wielkość. 7. Rodzaje powiązań zabezpieczających W myśl 86 MSR 39 istnieją 3 rodzaje powiązań zabezpieczających: 1) zabezpieczenie wartości godziwej zabezpieczenie przed zagrożeniem zmianami wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobowiązania bądź uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania albo wyodrębnionej części takiego składnika aktywów, zobowiązania lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, które można przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka i które mogłoby wpływać na rachunek zysków i strat; 2) zabezpieczenie przepływów pieniężnych zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, które: Strona 5

7 można przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem (takim jak całość lub część przyszłych płatności odsetkowych od zadłużenia o zmiennym oprocentowaniu) lub wysoce prawdopodobną planowaną transakcją; mogłyby wpływać na rachunek zysków i strat; 3) zabezpieczenie udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym, zgodnie z ich definicją zawartą w MSR 21. Zwróć uwagę, że zabezpieczenie ryzyka walutowego związanego z uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem możesz traktować jako zabezpieczenie wartości godziwej lub jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zabezpieczenie wartości godziwej Zgodnie z 89 MSR 39 zabezpieczenie wartości godziwej spełniające w danym okresie warunki określone w 88 ujmujesz w następujący sposób: 1) zyski lub straty wynikające z przeszacowania wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (dla pochodnego instrumentu zabezpieczającego) lub składnika walutowego jego wartości bilansowej wycenionej zgodnie z MSR 21 (dla instrumentów zabezpieczających niebędących instrumentami pochodnymi), ujmujesz w rachunku zysków i strat; 2) zyski lub straty związane z pozycją zabezpieczaną, wynikające z zabezpieczanego ryzyka, korygują wartość bilansową zabezpieczanej pozycji i ujmujesz je w rachunku zysków i strat. Zasada ta ma zastosowanie do zabezpieczanej pozycji, którą w innych okolicznościach wycenia się według kosztu. W przypadku pozycji zabezpieczanej będącej składnikiem aktywów finansowych dostępnym do sprzedaży, zyski lub straty wynikające z zabezpieczanego ryzyka ujmujesz w rachunku zysków i strat. W MSR 39 brak jednoznacznego wskazania, do której kategorii przychodów bądź kosztów mają zostać zaliczone zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej. Zgodnie z 32 ust. 1 rif w przypadku zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej ujmuje się w księgach rachunkowych na bieżąco, jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej, spowodowane przez określone ryzyko poddane zabezpieczeniu, odpowiednio podwyższające lub pomniejszające wartość tej pozycji wykazaną w księgach rachunkowych, zaliczasz bieżąco do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Twoja jednostka powinna zaprzestać stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń określonych powyżej, jeżeli: instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany, zabezpieczenie przestaje spełniać określone w 88 kryteria rachunkowości zabezpieczeń lub jednostka unieważnia powiązanie zabezpieczające. Kryteriami rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z 88 są: wyznaczenie i udokumentowanie powiązań zabezpieczających, celu zarządzania ryzykiem, strategię zabezpieczenia, oczekiwanie, że zabezpieczenie będzie wysoce efektywne w kompensowaniu zmian wartości godziwej lub przepływów pieniężnych wynikających z zabezpieczanego ryzyka, planowana transakcja musi być wysoce prawdopodobna oraz musi podlegać zagrożeniu zmianami przepływów pieniężnych, efektywność zabezpieczenia można wiarygodnie ocenić, ocenianie na bieżąco zabezpieczenie i stwierdzenie, że jest ono wysoce efektywne we wszystkich okresach sprawozdawczych. Przykładem zabezpieczenia wartości godziwej jest zabezpieczenie zmian wartości godziwej instrumentu dłużnego o stałej stopie procentowej na skutek zmian stóp procentowych. Takie zabezpieczenie może zostać ustanowione przez emitenta albo przez posiadacza instrumentu Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zabezpieczenie przepływów pieniężnych spełniające w danym okresie warunki określone w 88 ujmujesz następująco ( 95 MSR 39): 1) część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym, która stanowi efektywne zabezpieczenie, ujmujesz bezpośrednio w kapitale własnym poprzez zestawienie zmian w kapitale własnym; 2) nieefektywną część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym ujmujesz w rachunku zysków i strat. Jeżeli zabezpieczana planowana transakcja skutkuje następującym ujęciem składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego, związane z nią zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym, przenosisz do rachunku zysków i strat w tym samym okresie albo w okresach, w których nabyty składnik aktywów lub przyjęte zobowiązanie mają wpływ na rachunek zysków i strat, jak np. w okresach, w których ujmowane są przychody i koszty odsetkowe. Jeżeli jednak Twoja jednostka oczekuje, że całość lub część strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym nie będzie odzyskana w jednym lub więcej przyszłych okresów, ujmujesz w rachunku zysków i strat kwotę, co do której oczekuje się, że nie będzie odzyskana ( 97 MSR 39). Jeżeli zabezpieczenie planowanej transakcji skutkuje następującym ujęciem składnika aktywów niefinansowych lub zobowiązania niefinansowego albo planowana transakcja związana ze składnikiem aktywów niefinansowych Strona 6

8 lub zobowiązaniem niefinansowym staje się uprawdopodobniona przyszłym zobowiązaniem, do którego stosuje się zabezpieczenie wartości godziwej, Twoja jednostka może przyjąć jedno z dwóch rozwiązań ( 98 MSR 39): 1) przenieść związane zyski lub straty, które zgodnie z 95 były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym, do rachunku zysków lub strat w tym samym okresie lub okresach, w których nabyty składnik aktywów lub przyjęte zobowiązanie mają wpływ na rachunek zysków i strat. Jednakże jeśli Twoja jednostka oczekuje, że całość lub część strat ujętych bezpośrednio w kapitale własnym nie będzie odzyskana w jednym lub więcej przyszłych okresów, ujmuje w rachunku zysków i strat kwotę, co do której oczekuje się, że nie będzie odzyskana; 2) wyłączyć związane zyski lub straty, które zgodnie z 95 były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym i włączyć je do początkowego kosztu nabycia lub do innej wartości bilansowej składnika aktywów lub zobowiązania. W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych innych niż zabezpieczenia, o których mowa powyżej ( MSR 39), kwoty odniesione bezpośrednio na kapitał własny ujmuje się w rachunku zysków i strat w tym samym okresie lub okresach, w których zabezpieczana planowana transakcja wywiera wpływ na rachunek zysków i strat. Twoja jednostka powinna zaprzestać stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń określonych powyżej, w każdym z następujących przypadków ( 101 MSR 39): Instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany. W takim przypadku skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszone bezpośrednio na kapitał własny przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne, ujmuje się w odrębnej pozycji w kapitale własnym, aż do momentu zajścia planowanej transakcji. Wówczas stosujesz zasady określone w i 100. Zabezpieczenie przestaje spełniać określone w 88 kryteria rachunkowości zabezpieczeń. W takim przypadku skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym, odnoszone bezpośrednio na kapitał własny przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne, ujmuje się dalej w odrębnej pozycji w kapitale własnym, aż do momentu zajścia planowanej transakcji. W momencie zajścia transakcji stosujesz zasady określone w i 100. Zaprzestano oczekiwać realizacji planowanej transakcji, wobec tego wszystkie skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszone bezpośrednio na kapitał własny przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne, ujmuje się w rachunku zysków i strat. Realizacja planowanej transakcji, która przestaje być wysoce prawdopodobna, może być ciągle oczekiwana. Jednostka unieważnia powiązanie zabezpieczające. W przy - padku zabezpieczenia planowanych transakcji skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym, odnoszone bezpośrednio na kapitał własny przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne, ujmuje się dalej w odrębnej pozycji w kapitale własnym, aż do momentu zajścia planowanej transakcji lub do momentu, kiedy zaprzestanie się oczekiwać jej realizacji. W momencie zajścia transakcji stosujesz zasady określone w i 100. Przykładem zabezpieczenia przepływów pieniężnych jest zastosowanie transakcji swap w celu zamiany wierzytelności o zmiennym oprocentowaniu na wierzytelność o stałym oprocentowaniu Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym Zabezpieczanie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych, w tym zabezpieczenie pozycji pieniężnej, uznawanej za część udziałów w aktywach netto, np. wyemitowanych długoterminowych obligacji z opcją zamiany na akcje, ujmuje się następująco ( 102 MSR 39): 1) część zysków lub start związanych z instrumentem zabezpieczającym, stanowiącą efektywne zabezpieczenie, ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym poprzez zestawienie zmian w kapitale własnym; 2) nieefektywną część ujmuje się w rachunku zysków i strat. Zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym, odnoszące się do efektywnej części zabezpieczenia, które zostały odniesione bezpośrednio na kapitał własny, ujmujesz w rachunku zysków i strat w momencie zbycia podmiotu zagranicznego. 8. Początkowa i bilansowa wycena instrumentów zabezpieczających Instrumenty zabezpieczające wyceniasz na dzień zawarcia transakcji: w wartości kontraktu równej iloczynowi wielkości kontraktu (ilość instrumentu podstawowego) oraz ceny wykonania kontrakt forward i futures, w cenie nabycia opcja, w kwocie zamienianych płatności swap. Na dzień bilansowy kontrakty forward, futures i swap wyceniasz w wartości godziwej, jaka mogłaby zostać uzyskana, gdyby transakcja została na ten dzień całkiem rozliczona. Wartość transakcji forward i futures prezentujesz w bilansie per saldo w pozycji aktywa lub zobowiązania finansowe, w zależności od wyniku wyceny na dzień bilansowy. Wartość transakcji opcyjnej prezentujesz w pozycji aktywa finansowe. Zmiany wartości instrumentu finansowego z wyceny bilansowej odnosisz na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, a następnie odpisujesz w rachunek zysków i strat równolegle do kosztów/przychodów powstających w wyniku zmiany wartości pozycji Strona 7

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Spis treści 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 2. SKRÓCONE DANE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77 Raport finansowy NEUCA sa Raport roczny 2014 77 RAPORT FINANSOWY 0. Wybrane dane finansowe...82 0.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...84 0.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do uchwały nr 77/B/2011 Zarządu Banku z dnia 1 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dziennik Ustaw Nr 191 14136 Poz. 1279 1279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności WPROWADZENIE 1. Fortis Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15, prezentuje raport roczny obejmujący dane finansowe wg stanu na 31.12.2004 r. oraz dane porównywalne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej.

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej. INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne Raport kwartalny Q-4/2009 został sporządzony dla emitenta SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47 posiadającego Regon 471121807, NIP

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo