WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i wykorzystywanie jej instrumentów w czasie kryzysu. Autor: Estera Dziadek Promotor: Prof. nadzw dr hab. Jan Ostoj Bielsko-Biała, rok

2 Spis treści Wstęp Europejski Bank Centralny Charakterystyka i historia powstania EBC Zadania Europejskiego Banku Centralnego Organy decyzyjne EBC Niezależność Europejskiego Banku Centralnego Instrumenty polityki pieniężnej EBC, rodzaje i ich charakterystyka Charakterystyka instrumentów polityki pieniężnej Operacje kredytowo-depozytowe Operacje otwartego rynku Rezerwa obowiązkowa Niestandardowe środki polityki pieniężnej Działania Europejskiego Banku Centralnego w czasie kryzysu finansowego Rozwój kryzysu finansowego Aktywności EBC Podsumowanie Bibliografia

3 Systematyka pojęciowa Europejski Bank Centralny (EBC) - to bank centralny europejskiej waluty euro. Europejski System Banków Centralnych (ESBC)- tworzą Europejski Bank Centralny i krajowe banki państw członkowskich UE. Eurosystem- tworzą Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne państw UE, których walutą jest euro. FED- System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych TUE- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ESRB - Europejska Rada do spraw Ryzyka Systemowego 3

4 Wstęp W mojej pracy pragnę poruszyć problem kryzysu, który dotknął rynki finansowe początkowo w Stanach Zjednoczonych a następnie resztę rynków finansowych świata. Pragnę w szczególności podjąć temat kryzysu w Unii Europejskiej i pokazać jak Europejski Bank Centralny, używając instrumentów polityki pieniężnej, stara się przeciwdziałać kryzysowi. W pierwszym rozdziale przedstawiam charakterystykę i opisuję pokrótce historię powstania Europejskiego Banku Centralnego, a także strukturę EBC, jej zadania oraz cele, które są określone dla Europejskiego Banku Centralnemu w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W rozdziale drugim zostały opisane instrumenty polityki pieniężnej EBC, które są używane by osiągnąć cel polityki pieniężnej którym jest utrzymanie stabilności cen. Ostatnim rozdział poświęcono działaniom oraz wykorzystaniu instrumentów polityki pieniężnej w celu złagodzenia kryzysu finansowego. 4

5 1 Europejski Bank Centralny 1.1 Charakterystyka i historia powstania EBC Europejski Bank Centralny (EBC) to bank centralny europejskiej waluty euro i jednocześnie jedna z instytucji UE (na mocy art. 13 TUE). EBC wchodzi w skład Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz Eurosystemu. Europejski Bank Centralny rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 czerwca 1998 roku po otrzymaniu nominacji przez sześcioosobowy zarząd, a od 1 stycznia 1999 r. EBC jest odpowiedzialny za realizację jednolitej polityki pieniężnej dla strefy euro na mocy art.282 TUE 1. Siedziba EBC mieści się we Frankfurcie nad Menem, decyzja o siedzibie EBC została podjęta za wspólnym porozumieniem rządów Państw Członkowskich na szczeblu szefów państw lub rządów przed końcem 1992roku. Podstawa prawna funkcjonowania EBC jest zawarta w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Protokole nr 4 w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Bank posiada osobowość prawną i jest niezależny w wykonywaniu swoich uprawnień oraz w zarządzaniu swoimi finansami. Państwa członkowskie, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii Europejskiej szanują tą niezależność. Do wykonywania swoich działań EBC przyjmuje niezbędne środki, które są zgodne z artykułami , artykułem 138 oraz warunkami przewidzianymi w Statucie ESBC i EBC. 1.2 Zadania Europejskiego Banku Centralnego Zadania i cele EBC określone są w art. 282 TUE 1, w Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego oraz w Statucie ESBC i EBC. Głównym celem określonym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który został zawarty w artykule jest utrzymanie stabilności cen, wspiera również polityki gospodarcze Unii mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów 1 Artykuł 282, pkt. 1 TUE, Dziennik. Ustaw U. E , C115/ Artykuł 127, pkt. 1 TUE, Dziennik. Ustaw U. E , C115/102 5

6 Unii. Zadania, cele i funkcje EBC określone są w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego w rozdziale II 3. Zadaniami Europejskiego Banku Centralnego są 4 : Wytyczanie polityki Eurosystemu czyli definiowanie stabilności cen czy sposobu analizy ryzyka inflacyjnego Podejmowanie decyzji, koordynacja i monitorowanie operacji polityki pieniężnej- formułowanie instrukcji dla narodowych banków centralnych dotyczących wartości, czasu czy terminu operacji walutowych Uchwalanie aktów prawnych w celu wykonywania powierzonych zadań (rozporządzenia, decyzje, opinie, zalecenia, instrukcje, wytyczne) Zatwierdzanie emisji banknotów euro, planowanie oraz koordynacja produkcji i emisji banknotów Interwencje na rynkach walutowych Współpraca międzynarodowa Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. (Poza obligatoryjnymi publikacjami jak raport roczny, sprawozdania z działalności, cotygodniowe skonsolidowane zestawienie finansowe, EBC publikuje również Biuletyn Miesięczny oraz wiele opracowań naukowych m. in. serie Working Paper czy Occasional Paper) Wydawanie opinii o unijnych i krajowych aktach prawnych dotyczących kompetencji Banku. Zarządzanie rezerwami zagranicznymi Zgodnie z artykułem 132 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 5 EBC ma prawo do nakładania na przedsiębiorstwa grzywien i okresowych kar pieniężnych w przypadku nieposzanowania jego rozporządzeń i decyzji. 3 Poparty protokołem (nr 4) w Sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, rozdział II; Dziennik. Urzędowy Unii Europejskiej , C 326/230 4 Artykuł 127, pkt. 2 TUE, Dziennik. Ustaw U. E , C115/102 5 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej artykuł 132, ust. 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 115/104 6

7 1.3 Organy decyzyjne EBC Organami decyzyjnymi Europejskiego Banku Centralnego jest Rada Prezesów i Zarząd mowa o tym w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w artykule 129 ust.1. Trzecim organem decyzyjnym EBC jest Rada Ogólna 6 o którym mowa w artykule 141 ust. 1. Organy i podział EBC przedstawiono na schemacie 1. ORGANY DECYZYJNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO ZARZĄD PREZEZ WICEPREZES CZTEREJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU RADA PREZESÓW PREZES WICEPREZES CZTEEREJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU RADA OGÓLNA PREZES WICEPREZES PREZESI KRAJOWYCH BANKÓW CENTRALNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ PREZESI KRAJOWYCH BANKÓW CENTRALNYCH STREFY EURO Schemat 1. Organy decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego 7 Zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu UE 8 Rada Prezesów to główny organ EBC w skład której wchodzą członkowie Zarządu Europejskiego Banku Centralnego i prezesi krajowych banków centralnych państw Eurosystemu 9. Rada Prezesów spotyka się co najmniej dziesięć razy w roku, zebrania są poufne lecz Rada 6 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej artykuł 144, ust. 1; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 115/110 7 Europejski Bank Centralny, Stabilność cen dlaczego jest ważna także dla Ciebie?, Frankfurt nad Menem 2009, s Art. 129, pkt. 1 TUE, Dziennik. Ustaw U. E , C115/103 9 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej artykuł 283, pkt 1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 115/168 7

8 może zdecydować o podaniu wyniku swoich obrad do publicznej wiadomości 10. Rada Prezesów ustala politykę pieniężną dla strefy euro. Określa strategię polityki monetarnej, ustala wysokość stóp procentowych, może ustalać zasady obliczania i określania wymaganych rezerw obowiązkowych 11. Uchwala również wytyczne dla narodowych banków centralnych, ramy operacyjne EBC i może w dowolnym momencie zmienić instrumenty, warunki i procedury operacji polityki pieniężnej Eurosystemu 12. Obowiązkami rady są ponadto zatwierdzanie wolumenu emisji banknotów i monet euro, przydzielanie środków finansowych EBC, dokonywanie podziału wyniku finansowego i dochodu pieniężnego pomiędzy narodowe banki centralne. Rada jako najwyższy organ zarządzający EBC ustala także budżet instytucji, zatwierdza regulamin Banku, jak również roczne sprawozdanie finansowe i roczny raport EBC. Zarząd jest drugim z organów decyzyjnych EBC obok Rady Prezesów 13. Składa się z Prezesa, Wiceprezesa i czterech innych członków. Członkowie wykonują swoje obowiązki w pełnym wymiarze czasowym i nie mogą wykonywać innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej. Prezes, Wiceprezes i członkowie zarządu są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich na zlecenie Rady i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ich mandat trwa osiem lat i nie jest odnawialny zgodnie z art.283 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 14. Do głównych zadań Zarządu należy realizowanie polityki pieniężnej, ustalonej przez Radę Prezesów oraz kierowanie codziennym funkcjonowaniem EBC. Zarząd jest odpowiedzialny za przygotowanie posiedzeń Rady Prezesów. 10 Artykuł 10 pkt 10.4 Statutu Europejskiego Banku Centralnego o Radzie Prezesów; Dziennik. Ustaw U. E , C 326/ Artykuł 19 pkt 1 Statutu Europejskiego Banku Centralnego o rezerwach obowiązkowych; Dziennik. Ustaw U. E , C 326/ Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział I ust 1.6; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/11 13 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej artykuł 129,pkt 1; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 115/ Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej artykuł 283 pkt 2, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 115/167 8

9 Prezes EBC- zgodnie z art. 13 Statutu EBC jest osoba reprezentująca EBC na zewnątrz i przewodniczy Radzie Prezesów i Zarządowi EBC 15. Na mocy artykułu 284 pkt. 2 TUE 16 prezes EBC jest zapraszany do uczestnictwa w posiedzeniach Rady, kiedy dyskutuje ona o sprawach dotyczących zadań i celów EBC. Zadaniem prezesa jest coroczne przedstawienie sprawozdania rocznego z działalności EBC i polityki pieniężnej za rok ubiegły i rok bieżący do Parlamentu Europejskiego i Radzie 17. Rada Ogólna jest organem wiążącym Europejski Bank Centralny z narodowymi bankami centralnymi państw spoza strefy euro. W jej skład wchodzą prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi narodowych banków centralnych wszystkich państw UE 18. Obowiązki Rady Ogólnej zostały określone w artykule 46 Statutu Europejskiego Banku Centralnego 19. Rada Ogólna pełni funkcje doradcze, związane z przygotowaniami do uchylenia derogacji w stosunku do państw, które wypełniły kryteria konwergencji i są gotowe na przyjęcie waluty euro. Organ ten wspomaga także przygotowania konieczne dla nieodwołalnego ustalenia kursów walut narodowych tych państw. Ponadto Rada Ogólna jest zaangażowana w zbieranie informacji statystycznych i działalność sprawozdawczą EBC 20. Zadaniem Rady ogólnej jest również ustanawianie warunków zatrudnienia personelu EBC 1.4 Niezależność Europejskiego Banku Centralnego Niezależność Europejskiego Banku Centralnego zagwarantowana jest w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w artykule Ważne jest by instytucje, organy 15 Art. 13 Statutu EBC o funkcjach Prezesa EBC 16 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej artykuł 284, pkt 1, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 115/ Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej artykuł 284 pkt 3, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 115/ Artykuł 44 ust 3. Statutu Europejskiego Banku Centralnego o Radzie ogólnej EBC, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 326/ Artykuł 46, Statutu Europejskiego Banku Centralnego o Radzie ogólnej EBC, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 326/ Artykuł 46 ust 2. Statutu Europejskiego Banku Centralnego o Radzie ogólnej EBC, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 326/ Artykuł 130 TUE o nie zwracaniu się o instrukcje ani ich przyjmowaniu od instytucji, organów ani jednostek organizacyjnych Unii, rządów Państw Członkowskich ani jakiegokolwiek organu. 9

10 wspólnotowe i Państwa Członkowskie Unii nie wywierały wpływu na członków organów decyzyjnych EBC i krajowych banków centralnych co gwarantuje bezstronność w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu zadań. Rada Prezesów podejmuje decyzje w pełnej niezależności by efektywnie dążyć do celów polityki pieniężnej. Niezależność polityczna EBC polega na tym, że EBC i krajowe banki centralne oraz członkowie ich organów decyzyjnych nie mogą zwracać się o instrukcje do instytucji i organów unijnych, rządów państw członkowskich UE i innych organów ani przyjmować od nich żadnych instrukcji. Instytucje i organy unijne oraz rządy państw członkowskich nie mogą wywierać wpływów na decyzje EBC postanowienia te zostały zawarte w artykule 130 Traktatu o Unii Europejskiej. Niezależność polityczną Europejskiego Banku Centralnego gwarantuje art. 7 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 22. Niezależność finansowa EBC polega na tym, że sposoby finansowania EBC są niezależne od finansowania przez Unię Europejską. EBC ma własny budżet, a kapitał EBC jest subskrybowany i opłacany przez krajowe banki centralne strefy euro. Kolejnym zabezpieczeniem przed naciskaniem ze strony organów administracji publicznej jest to, że euro system nie może udzielać kredytów organom unijnym ani krajowym instytucjom publicznym. Niezależność EBC odnosi się również do jego działania ponieważ posiada wszelkie instrumenty, kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia polityki monetarnej i samodzielnego decydowania jak i kiedy ich użyć. 22 Artykuł 7 Statutu Europejskiego Banku Centralnego o niezależności 10

11 2 Instrumenty polityki pieniężnej EBC, rodzaje i ich charakterystyka Na potrzeby realizacji celów określonych w art. 127 ust 1 23 którym jest utrzymanie stabilności cen Eurosystem ma do dyspozycji zestaw instrumentów polityki pieniężnej. Dokładne cele i zasady instrumentów polityki pieniężnej zostały określone w Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2011r, w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu. Instrumentami polityki pieniężnej EBC są: a) Operacje kredytowo-depozytowe b) Operacje otwartego rynku c) Rezerwy obowiązkowe 23 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej artykuł 127, ust 1, o polityce pieniężnej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; ; C 115/102 11

12 2.1 Charakterystyka instrumentów polityki pieniężnej Operacje kredytowo-depozytowe Operacje kredytowo 24 - depozytowe mają na celu zasilanie w płynność overnihgt lub jej absorbowanie, sygnalizowanie ogólnego nastawienia polityki pieniężnej oraz ograniczenie poziomu rynkowej stopy procentowej overnight. Uprawnieni kontrahenci do takich operacji mogą z własnej inicjatywy skorzystać z dwóch operacji kredytowo- depozytowych jeżeli spełnią pewne operacyjne warunki dostępu. Kredyt w banku centralnym Kontrahenci mogą skorzystać z kredytu w banku centralnym w celu uzyskania płynności overnight w zamian za aktywa kwalifikowane 25. Najczęściej nie stosuje się limitów kredytowych ani innych ograniczeń kontrahentów do kredytu, z wyjątkiem wymogu, który nakazuje przedstawienie wystarczających aktywów zabezpieczających. Oprocentowanie kredytu w Banku Centralnym jest wyższe od oprocentowania na rynku bankowym, ogłaszane jest z góry przez Eurosystem obliczane jako prosta stopa procentowa, 26 odsetki od kredytu płatne są razem ze spłatą kredytu. Dostęp do kredytu w banku centralnym mają instytucje które spełniają kryteria kwalifikacji opisane w Ogólnych kryteriach kwalifikacji opisanych w wytycznych EBC 27. Zasady i warunki kredytu w całej strefie euro są takie same. Kredyt w banku centralnym udziela się wyłącznie zgodnie z celami ogólnymi przesłankami polityki pieniężnej prowadzonej przez EBC. EBC ma prawo w dowolnym momencie zmienić warunki dostępu do kredytu lub zawiesić dostęp. Depozyt w banku centralnym Kontrahenci mogą skorzystać z depozytu w Banku Centralnym które ma na celu złożenie w Krajowym Banku Centralnym depozytu overnight. W zwykłych i 24 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie operacji kredytowodepozytowych (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział I pkt ; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/9 25 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie operacji kredytowodepozytowych (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział IV ust.1; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/18 26 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. o terminie zapadalności i oprocentowaniu kredytu w Banku Centralnym (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział IV ust. 1.4 ; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/9 27 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie ogólnych kryteriach kwalifikacji (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział II ust. 1 ; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/11 12

13 okolicznościach nie ma limitów depozytowych ani innych ograniczeń dostępu do tego instrumentu 28. Oprocentowanie depozytu jest niższe od oprocentowania na rynku międzybankowym, podobnie jak w przypadku kredytu w banku centralnym stopa procentowa jest ogłaszana przez Eurosystem z góry i obliczana jest jako prosta stopa procentowa. W sposób zdecentralizowany operacjami kredytowo- depozytowymi zarządza Krajowy Bank Centralny. EBC określa ogólne zasady dokonywania operacji kredytowo-depozytowych Operacje otwartego rynku Operacje otwartego rynku odgrywają rolę w polityce Eurosystemu w zakresie sterowania stopami procentowymi, zarządzania płynnością na rynku oraz sygnalizowania nastawienia polityki pieniężnej. Eurosystem dysponuje pięcioma rodzajami instrumentów do prowadzenia operacji otwartego rynku o których mowa w Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego 30 ; są to: Transakcje odwracalne (prowadzone w formie umów repo lub kredytów zabezpieczonych) Transakcje bezwarunkowe (outright) Emisja certyfikatów dłużnych EBC Swap walutowy Przyjmowanie depozytów terminowych. Transakcje odwracalne- dotyczą operacji, w ramach których Eurosystem sprzedaje lub kupuje aktywa kwalifikowane na podstawie umów odkupu lub prowadzi operacje kredytowe przy których wykorzystuje jako zabezpieczenie aktywa kwalifikowane Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. o depozycie w banku centralnym (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział IV ust.4.2; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/20 29 Artykuł 18 ust. 2 Statutu Europejskiego Banku Centralnego o operacjach kredytowych; Dziennik. Ustaw Unii Europejskiej , C 326/ Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział I pkt ; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/9 31 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. o transakcjach odwracalnych (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział III pkt Dziennik. Ustaw U. E , L 331/9 13

14 Transakcje bezwarunkowe- polegają na tym, bank centralny kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe bez dodatkowych zobowiązań. Operacje te mają charakter natychmiastowy. Certyfikaty dłużne- stanowi zobowiązanie dłużne EBC wobec posiadacza takowego certyfikatu. Certyfikaty emitowane są przechowywane w formie zapisów w depozytach papierów wartościowych w strefie euro 32. Swap walutowy- jest to umowa dwóch stron, dotycząca wymiany na określony czas pewnej między sobą waluty na równowartość w walucie obcej. Operacje otwartego rynku są prowadzone z inicjatywy Europejskiego Banku Centralnego który decyduje o zasadach i warunkach ich wykonania. Operacje te mogą być dokonywane w trybie przetargów: a. Standardowych b. Szybkich c. Procedur biletarnych. Operacje otwartego rynku można podzielić ze względu na cel, regularność stosowanych procedur. Są to: Podstawowe operacje refinansujące 33 - są to regularne transakcje odwracalne mające na calu zasilanie w płynność, przeprowadzane są co tydzień, termin ich zapadalności najczęściej jest jednotygodniowa. Operacje te prowadzone są przez krajowe banki centralne w trybie przetargów standardowych. Podstawowe operacje refinansujące pełnią arbitralną rolę w realizacji celów otwartego rynku. Dłuższe operacje refinansujące 34 to regularne transakcje odwracalne, które mają na celu dostarczenie kontrahentom dodatkowego refinansowania na dłuższy okres. 32 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. o emisji certyfikatów dłużnych EBC (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział III pkt Dziennik. Ustaw U. E , L 331/9 33 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w podstawowych operacji refinansujących (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział I pkt pkt a; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/9 34 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie dłuższych operacji refinansujących (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział I pkt pkt b; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/9 14

15 Przeprowadzane są co miesiąc a ich termin zapadalności jest trzymiesięczny, prowadzone są w trybie przetargów standardowych. Operacje dostrajające 35 są prowadzone doraźnie mają na celu zarządzanie płynnością na rynku oraz sterowanie stopami procentowymi w przypadkach gdy potrzebne jest złagodzenie niespodziewanych wahań płynności na rynku. Operacje te mogą być przeprowadzane w ostatnim dniu okresu utrzymania rezerwy które ma na celu przeciwdziałanie nierównowadze płynności. Operacje dostrajające są realizowane głównie jako transakcje odwracalne, lecz mogą być również w formie swapów walutowych albo przyjmowania depozytów terminowych. Procedury i instrumenty wykorzystywane w operacjach dostrajających są dopasowane do rodzajów transakcji i konkretnych celów jakim służą te operacje. Operacje dostrajające są najczęściej przeprowadzane przez Krajowy Bank Centralny w trybie przetargów szybkich lub procedur bilateralnych. W wyjątkowych okolicznościach Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego może postanowić, że dostrajające operacje bilateralne mogą być przeprowadzone bezpośrednio przez EBC. Operacje strukturalne 36 przeprowadzane są kiedy EBC chce skorygować pozycję strukturalną Eurosystemu wobec sektora finansowego. Operacje strukturalne przeprowadzane są w formie emisji certyfikatów dłużnych Europejskiego Banku Centralnego. Są to transakcje odwracalne i bezwarunkowe, mogą być przeprowadzane regularnie lub nieregularnie, realizowane w trybie procedur bilateralnych. W wyjątkowych sytuacjach operacje strukturalne mogą być przeprowadzone bezpośrednio przez Europejski Bank Centralny. 35 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie operacji dostrajających (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział I pkt pkt c; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/9 36 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie operacji strukturalnych (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział I pkt pkt d; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/9 15

16 2.1.3 Rezerwa obowiązkowa System rezerw obowiązkowych Eurosystemu obejmuje instytucje kredytowe w strefie euro i ma na celu przede wszystkim stabilizacje stóp procentowych na rynku pieniężnym oraz stworzenie (lub pogłębienie) strukturalnego niedoboru płynności. Dla każdej instytucji wysokość rezerwy obowiązkowej ustalana jest odrębnie na podstawie składników jej bilansu. Europejski Bank Centralny ma prawo żądać na podstawie artykułu 19 Statutu EBC 37 od instytucji kredytowych ustanowionych w Państwach Członkowskich utrzymanie na rachunkach EBC i krajowych bankach centralnych rezerw obowiązkowych. W przypadku niestosowania się do wymagań utrzymania rezerw na wyznaczonym poziomie EBC jest uprawniony do pobierania odsetek karnych oraz może nakładać sankcje o porównywalnym skutku. Zasada rezerwy uśrednionej stosowana przez instytucje jest dopuszczalna przez system rezerw obowiązkowych Eurosystemu, służy stabilizacji stóp procentowych. Realizowanie wymogów w zakresie utrzymania rezerw obowiązkowych sprawdzane jest na podstawie średniej dziennej wielkości rezerw danej instytucji w czasie utrzymywania rezerwy. Rezerwy obowiązkowe instytucji kredytowych są oprocentowane według stopy podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu mowa o tym w Wytycznych EBC 38. W Europejskim Banku Centralnym stopa rezerwy obowiązkowej wynosi: 0 % dla: depozytów z umownym okresem zapadalności powyżej dwóch lat; depozytów wymagalnych z okresem wypowiedzenia powyżej dwóch lat; operacji warunkowych (repo); dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych z umownym terminem zapadalności powyżej dwóch lat. 2,0 % dla: wszystkich innych zobowiązań uwzględnionych w podstawie naliczania rezerwy. 37 Artykuł 19 ust. 1 Statutu Europejskiego Banku Centralnego o rezerwach obowiązkowych; Dziennik. Ustaw U. E , C 326/ Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2011/14) (2011/217/UE),Rozdział I ust ; Dziennik. Ustaw U. E , L 331/10 16

17 Wysokość rezerwy obowiązkowej utrzymywana jest przez poszczególne instytucje w odniesieniu do danego okresu utrzymywania, obliczana jest przez zastosowanie stóp procentowych w zależności od podstawy naliczania. Każda instytucja może dokonać odliczenia Euro od kwoty rezerw obowiązkowych przy zachowaniu przepisów o utrzymywaniu rezerw na zasadzie skonsolidowanej i przepisów o łączeniu i podziale rezerw. Decyzje Europejskiego Banku Centralnego w obszarze polityki pieniężnej podejmuje Rada Prezesów EBC. Zarząd realizuje politykę pieniężną zgodnie z postanowieniami Rady Prezesów. Zarząd udziela niezbędnych instrukcji krajowym bankom centralnym co do polityki pieniężnej. 2.2 Niestandardowe środki polityki pieniężnej Celem niestandardowych środków polityki pieniężnej jest utrzymanie i przywrócenie transmisji impulsów polityki pieniężnej. Mechanizm transmisji impulsów monetarnych jest procesem zachodzący pomiędzy aktywnością Europejskiego Banku Centralnego polegającą na stosowaniu instrumentów polityki pieniężnej a ostatecznym celem tej polityki, który zazwyczaj stanowi utrzymanie określonego poziomu cen w strefie euro. Mechanizm transmisji impulsów pieniężnych pokazuje w jaki sposób rynkowa stopa procentowa oddziałuje na inwestycje i koniunkturę. Jeśli wskutek niewłaściwego funkcjonowania niektórych segmentów rynku transmisja zostanie zakłócona i impulsy płynące z tych stóp nie będą rozchodzić się równomiernie po wszystkich częściach strefy euro, EBC może podjąć decyzję o interwencji. W okresach wzmożonych napięć na rynkach finansowych Eurosystem może stosować dowolne instrumenty by realizować cel jeśli tylko są one zgodne z traktatem. Eurosystem ma prawo korzystać z niestandardowych środków polityki pieniężnej które mają charakter wyjątkowy i tymczasowy. Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ujęte są w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego 39. Charakter tych instrumentów jest parametryczny. Europejski Bank Centralny używa ich ciągle w ramach operacji standardowych. 39 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2011/14) (2011/217/UE), Dziennik. Ustaw U. E , L 331/10 17

18 Niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej Europejski Bank Centralny używa incydentalnie. 18

19 Instrumentami niestandardowymi są: Zasilanie w płynność w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem- może zaistnieć tylko w okolicznościach kryzysu finansowego i zadłużenia. Europejski Bank Centralny może z góry podjąć decyzje, że przydzieli całą kwotę płynności o jaką występują banki po stałej stopie procentowej. Poszerzenie listy aktywów kwalifikowanych jako zabezpieczenie - Eurosystem może modyfikować wymogi jakie muszę spełnić banki by pożyczyć od niego pieniądze. Instrument ten pozwala poprawić dostęp banków do prowadzonych przez Eurosystem operacji zasilających płynność. Podczas kryzysu finansowego zastosowano rozwiązanie które rozszerzyło zasadę ramowych zabezpieczeń. Zasilenie w płynność na dłuższy okres- oznacza to, że Eurosystem w wyjątkowych okolicznościach może zwiększyć częstotliwość operacji refinansujących oraz termin zapadalności z trzech miesięcy może być wydłużony. Zasilenie w płynność w walutach obcych- w sytuacji gdy banki mają trudność płynnością w walutach obcych, Eurosystem może ją dostarczyć współpracując z innymi bankami centralnymi. Zmiana stopy rezerwy obowiązkowej - Eurosystem może wpłynąć na potrzeby płynnościowe systemu bankowego poprzez zmiany stopy rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez banki. Bezwarunkowy skup określonych papierów dłużnych- zapewnia prawidłową transmisję impulsów polityki pieniężnej w całej gospodarce tak by skutkowało to na ogólny poziom cen. Eurosystem czyli Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne państw strefy euro może podejmować interwencje na rynkach finansowych i przeprowadzić bezwarunkowy skup niektórych aktywów. 19

20 3 Działania Europejskiego Banku Centralnego w czasie kryzysu finansowego 3.1 Rozwój kryzysu finansowego Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku postrzega się jako najpoważniejszy od czasów Wielkiego Kryzysu lat 30 XX wieku. Rozpoczął się on w sierpniu 2007 roku lecz jego początki sięgają kilku miesięcy wcześniej. W największym stopniu kryzys finansowy dotknął Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Początek kryzysowi finansowemu dały problemy na rynku kredytów hipotecznych. W kwietniu 2007 roku w Stanach Zjednoczonych druga co do wielkości firma na runku kredytów hipotecznych, oferująca kredyty suprime czyli prawie doskonałe osobą pozbawionym zdolności kredytowej, została postawiona w stan upadłości. Latem tego roku upadły kolejne instytucje kredytowe co spowodowało, że utraciły wartość rozmaite papiery dłużne zabezpieczone na kredytach hipotecznych. Do pewnego momentu rosnące ceny nieruchomości powodowały, że w razie niewypłacalności dłużnika hipoteka całkowicie pokrywała roszczenia banków. Jednak ceny nieruchomości zaczęły spadać wskutek czego hipoteka przestała pokrywać zadłużenie. Stworzyło to zagrożenie dla całego amerykańskiego systemu finansowego, ponieważ znajdujące się w portfelach wielu banków i funduszy obligacje i inne narzędzia finansowe stanowiły pośrednio bądź bezpośrednio źródło finansowania kredytów suprime. Rok 2008 przyniósł wzrost cen surowców oraz zagrożenie recesją w USA. Pomimo wpompowania do systemu bankowego miliardów dolarów nie przyniosło to efektów. W połowie stycznia odnotowano duże spadki na giełdach światowych, co stanowiło potwierdzenie tego, że USA weszło już w recesję. Kryzys finansowy nie oszczędził również europejskiego rynku finansowego: drugi co do wielkości bank we Francji stracił 4,9 mln euro w efekcie ryzykownych spekulacji na rynku kontraktów terminowych. Ogólnoświatowe straty banków spowodowane zapaścią amerykańskiego rynku nieruchomości z początkiem lutego 2008 roku wynosiły już około 100mln dolarów. 20

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, L 157/28 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2016/16) RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA INSTYTUCJE UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ Instytucje europejskiej unii gospodarczej i walutowej ponoszą główną odpowiedzialność za określanie europejskiej polityki pieniężnej, przepisów regulujących emisję

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2, L 14/30 21.1.2016 WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC) Europejski Bank Centralny (EBC) jest główną instytucją unii gospodarczej i walutowej, która od 1 stycznia 1999 r. odpowiada za prowadzenie europejskiej polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Instytucje i organy UGiW 1. Rada Europejska 2. Rada Unii Europejskiej 3. Komisja

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC Wiesława Bogusławska Katedra Makroekonomii Uniwersytet Szczeciński INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC 1. Wprowadzenie Podpisanie w grudniu 1991 roku Układu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

WYTYCZNE. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, 21.1.2016 L 14/25 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/64 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO DOKUMENTACJA OGÓLNA INSTRUMENTÓW I PROCEDUR POLITYKI PIENIĘŻNEJ EUROSYSTEMU STOSUJE SIĘ OD 1 STYCZNIA 2012 Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Zmiana decyzji EBC/2010/21 Załącznik I do decyzji EBC/2010/21 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 1 Zmiana decyzji EBC/2010/21 Załącznik I do decyzji EBC/2010/21 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. L 193/134 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/1196 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2015/26)

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2011O0014 PL 03.01.2013 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) WYTYCZNE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) WYTYCZNE 14.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 331/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO LUTY 2005

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO LUTY 2005 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO LUTY 2005 DOKUMENTACJA OGÓLNA INSTRUMENTÓW I PROCEDUR POLITYKI PIENIĘŻNEJ EUROSYSTEMU REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE

Bardziej szczegółowo

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 2.5.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 111/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A P O L I T Y K I P I E N I Ę Ż N E J W S T R E F I E E U R O

R E A L I Z A C J A P O L I T Y K I P I E N I Ę Ż N E J W S T R E F I E E U R O PL E U R O P E J S K I B A N K C E N T R A L N Y R E A L I Z A C J A P O L I T Y K I P I E N I Ę Ż N E J W S T R E F I E E U R O W R Z E S I E Ń 2 0 0 6 DOKUMENTACJA OGÓLNA INSTRUMENTÓW I PROCEDUR POLITYKI

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO L 247/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.9.2013 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY L 202/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.8.2009 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO

REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO listopad 2008 DOKUMENTACJA OGÓLNA INSTRUMENTÓW I PROCEDUR POLITYKI PIENIĘŻNEJ EUROSYSTEMU PL REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO LISTOPAD 2008 W

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w: Konstytucji RP; ustawie o Narodowym Banku Polskim; ustawie Prawo bankowe. NBP pełni trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. Ogólne założenia polityki pieniężnej EBC 2. Dywergencja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 26 ust.

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 26 ust. L 68/54 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/425 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/55)

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 32,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 32, L 347/26 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank. Polski, NBP

Narodowy Bank. Polski, NBP Narodowy Bank Polski, NBP Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) L 14/36 PL WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/66 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE 2.4.2015 L 91/3 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ramka 1 Środki z zakresu polityki pieniężnej uchwalone przez Radę Prezesów 6 września 2012 r.

Ramka 1 Środki z zakresu polityki pieniężnej uchwalone przez Radę Prezesów 6 września 2012 r. Ramka 1 Środki z zakresu polityki pieniężnej uchwalone przez Radę Prezesów 6 września 2012 r. 6 września 2012 r. Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie sposobu realizacji bezwarunkowych transakcji monetarnych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport Roczny Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2016 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2016 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2017 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. (3) Niezbędne jest również wprowadzenie pewnych dodatkowych zmian technicznych w załączniku IV do wytycznych EBC/2010/20. Artykuł 1.

WYTYCZNE. (3) Niezbędne jest również wprowadzenie pewnych dodatkowych zmian technicznych w załączniku IV do wytycznych EBC/2010/20. Artykuł 1. 21.7.2015 L 193/147 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/1197 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2010/20 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r.

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. PL ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne. w sprawie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i aktywach wolnych od obciążeń. 27 czerwca 2014 r. EBA/GL/2014/03

Wytyczne. w sprawie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i aktywach wolnych od obciążeń. 27 czerwca 2014 r. EBA/GL/2014/03 WYTYCZNE W SPRAWIE UJAWNIANIA INFORMACJI O AKTYWACH OBCIĄŻONYCH I AKTYWACH WOLNYCH OD OBCIĄŻEŃ 27 czerwca 2014 r. EBA/GL/2014/03 Wytyczne w sprawie ujawniania informacji o aktywach obciążonych i aktywach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE (2014/528/UE) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

WYTYCZNE (2014/528/UE) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, L 240/28 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 9.2.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 35/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO

POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO PRZEWODNIK METODYCZNY OPRACOWAŁA dr hab. Mirosława CAPIGA 1 Ogólne informacje o przedmiocie: Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY L 36/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2009 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Art. 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: 1. Głównym celem ESBC (Eurosystemu) jest utrzymanie stabilności cen.

Art. 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: 1. Głównym celem ESBC (Eurosystemu) jest utrzymanie stabilności cen. Jednolita polityka pieniężna EBC, a zróżnicowanie strefy euro mgr Dominika Brózda Plan wystąpienia 1. Ogólne założenia polityki pieniężnej EBC 2. Rozbieżność gospodarek strefy euro, a jednolita polityka

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Niemcy Grecja Japonia Wielka Brytania Niemcy- Niemiecki Bank Federalny (DBB- Deutsche

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

C 326/230 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ (NR 4)

C 326/230 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ (NR 4) C 326/230 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (NR 4) W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH I EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, PRAGNĄC

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2015 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo