Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski"

Transkrypt

1 Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 r. KBF /2010 P/10/022 Pan Piotr Wiesiołek Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli skontrolowała Narodowy Bank Polski (NBP) w zakresie wykonania ZałoŜeń polityki pienięŝnej w 2009 r. 2 W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 15 kwietnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli (NIK), na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie załoŝeń polityki pienięŝnej w 2009 r. 1. Rada Polityki PienięŜnej (RPP) w ZałoŜeniach polityki pienięŝnej na 2009 r. postanowiła, Ŝe będzie kontynuować realizację ciągłego celu inflacyjnego ustalonego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń ± 1 punkt procentowy (p.p.) 3. RPP podtrzymała dotychczasowy sposób rozumienia celu inflacyjnego i jego realizacji podkreślając, Ŝe polityka pienięŝna będzie jednoznacznie ukierunkowana na utrzymanie inflacji jak najbliŝej celu 2,5%. RPP zapowiedziała dostosowanie polityki pienięŝnej do zmieniających się warunków w gospodarce i przyjęła, Ŝe w przypadku wystąpienia silnych wstrząsów 4 w gospodarce, polityka pienięŝna będzie prowadzona w sposób 1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm. 2 Wprowadzonych Uchwałą Rady Polityki PienięŜnej z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia załoŝeń polityki pienięŝnej na 2009 r. (M.P. Nr 74, poz. 669 ze zm.). 3 Cel ten odnosi się do inflacji mierzonej roczną zmianą cen towarów i usług konsumpcyjnych w kaŝdym miesiącu w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 4 Wstrząsy o charakterze popytowym (np. wzrost wynagrodzeń) oraz wstrząsy o charakterze podaŝowym (np. wzrost/spadek wydajności pracy).

2 umoŝliwiający realizację celu inflacyjnego w średnim horyzoncie czasowym. Sposób prowadzenia polityki pienięŝnej miał sprzyjać utrzymaniu zrównowaŝonego wzrostu gospodarczego. W całym 2009 r. inflacja mierzona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) kształtowała się powyŝej celu inflacyjnego (2,5%), a od marca do sierpnia w przedziale 3,5% 4% tj. powyŝej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Średnioroczny wzrost inflacji w 2009 r. wyniósł 3,5% i był mniejszy od wskaźnika CPI w 2008 r. (4,2%). Wzrost wskaźnika CPI w poszczególnych miesiącach był głównie rezultatem zwiększenia cen nośników energii (9,8% 13,9% r/r), cen Ŝywności i napojów bezalkoholowych (4,0% 5,6% r/r), oraz wyrobów akcyzowych tj. wyrobów tytoniowych i wyrobów alkoholowych (9,2% 12,1%). Wysoka dynamika cen nośników energii związana była przede wszystkim z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podwyŝką taryf energii elektrycznej oraz usług przesyłowych dla gospodarstw domowych. Wzrost cen Ŝywności i napojów bezalkoholowych spowodowany był głównie zwiększeniem średnio w roku cen mięsa o 8,5%, (w związku cyklicznym ograniczeniem podaŝy mięsa wieprzowego), ryb o 8,4%, cukru i jego przetworów o 6,5% oraz warzyw o 4,3%. W pierwszej części roku (do kwietnia) wzrost cen Ŝywności, pomimo spadku cen produktów rolnych na rynkach światowych, spowodowany był głównie silną deprecjacją złotego. Na ograniczenie inflacji w 2009 r. wpłynął w całym roku duŝy spadek cen odzieŝy i obuwia (średnio w roku 7,4%), głównie na skutek obniŝania się cen towarów importowanych z krajów o niskich kosztach wytwarzania oraz spadek cen paliw w kraju (o 6,9% średnio w roku), pomimo ich wyraźnego wzrostu w ostatnich dwóch miesiącach 2009 r. Na obniŝenie inflacji oddziaływały takŝe osłabienie wzrostu krajowego PKB do 1,7%, spadek popytu krajowego o 0,9% oraz znaczące zmniejszenie jednostkowych kosztów pracy. Główne czynniki powodujące utrzymanie inflacji na podwyŝszonym poziomie pozostawały poza bezpośrednim oddziaływaniem polityki pienięŝnej. Wskazuje na to utrzymanie się w 2009 r. wskaźnika inflacji bazowej po wyłączeniu cen administrowanych i wskaźnika inflacji bazowej po wyłączeniu cen Ŝywności i energii, wyraźnie poniŝej pozostałych wskaźników inflacji bazowej. W projekcjach inflacji i prognozach eksperckich NBP z 2009 r., jak i w prognozach ośrodków zewnętrznych niedoszacowano, w szczególności w I półroczu 2009 r., skali wzrostu cen (wskaźnika CPI, cen Ŝywności), jaki nastąpił na koniec poszczególnych kwartałów 2009 r. WyŜszy od zakładanych w projekcjach, wzrost cen Ŝywności i energii w szczególności wynikał z mniejszej załoŝonej dynamiki ścieŝki światowych cen surowców rolnych oraz cen surowców energetycznych. W prognozach eksperckich NBP inflacja została niedoszacowana z powodu spadku podaŝy w pierwszej części roku na rynku mięsa, warzyw oraz cukru i w konsekwencji wyŝszych od zakładanych wzrostów cen tych produktów. 2

3 2. Do czerwca 2009 r. stopy procentowe zostały obniŝone czterokrotnie, łącznie o 1,50 p.p. Średnioroczna realna stopa procentowa była niŝsza o 1,25 p.p. 5 niŝ w 2008 r. Od marca 2009 r. realna stopa referencyjna była bliska zeru. Sprzyjało to wzmocnieniu popytu i wsparciu wzrostu gospodarczego, a jednocześnie zwiększało ryzyko inflacyjne. RPP akceptowała niski poziom stóp realnych, poniewaŝ zakładała, Ŝe inflacja będzie się kształtowania w średnim okresie poniŝej celu inflacyjnego 2,5%. Podejmując decyzje o obniŝeniu stóp procentowych, RPP wskazywała na czynniki sprzyjające ograniczeniu inflacji związane ze znaczącym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego poniŝej tempa wzrostu potencjalnego PKB 6, spowodowane recesją u głównych partnerów handlowych Polski. Rada podkreślała, Ŝe presję inflacyjną obniŝało ograniczenie popytu i silny spadek jednostkowych kosztów pracy, spowodowany wzrostem wydajności pracy przy coraz niŝszym wzroście płac, a takŝe utrudniony dostęp do kredytów wynikający ze wzrostu ryzyka kredytowego i znacznego zaostrzenia warunków kredytowych przez banki. Na decyzje o łagodzeniu polityki pienięŝnej w I półroczu 2009 r. miały wpływ bieŝące wyniki prognoz i projekcji inflacji NBP na rok W stosunku do ukształtowania się rzeczywistego wzrostu cen w IV kw. w 2009 r. nastąpiło niedoszacowanie prognoz CPI w trzech kolejnych projekcjach inflacji z modelu NECMOD 7 od 0,2 p.p. do 0,4 p.p. RPP w okresie styczeń wrzesień oceniała prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniŝej celu inflacyjnego za wyŝsze od prawdopodobieństwa, Ŝe inflacja będzie ponad celem. Ponadto uprzednie podwyŝki stóp dokonane w 2008 r., łącznie o 1 p.p., oddziaływały na zaostrzenie warunków monetarnych, a zatem na ograniczenie presji inflacyjnej. Od lipca RPP nie zdecydowała się na zmiany parametrów polityki pienięŝnej. Istotny wpływ na decyzje Rady o utrzymywaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, pomimo inflacji bieŝącej znacznie przewyŝszającej cel inflacyjny, miało utrzymywanie się niepewności na ile trwałe okaŝe się wyhamowywanie recesji w gospodarce światowej, a takŝe co do skali i trwałości oczekiwanego oŝywienia i jego wpływu na gospodarkę polską. W dalszym ciągu ograniczana była akcja kredytowa dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Łagodzeniu presji inflacyjnej w II połowie 2009 r. sprzyjała niska presja popytowa, ograniczone tempo wzrostu wynagrodzeń i od marca wyraźna aprecjacja złotego. Rada, zgodnie z październikową projekcją inflacji, oczekiwała, Ŝe w 2010 r. nastąpi istotne obniŝenie średniorocznego wskaźnika CPI do 1,5% przy wzroście PKB o 1,8%. W obliczu poprawiającej się koniunktury międzynarodowej, RPP od października zmieniła nastawienie w polityce pienięŝnej na neutralne, przyjmując prawdopodobieństwo 5 Jest to wynikiem spadku średniorocznej stopy procentowej w 2009 r. (w operacjach otwartego rynku) o 1,95 p.p. przy obniŝeniu średniorocznego wskaźnika inflacji o 0,7 p.p. 6 Produkt potencjalny PKB definiowany jest jako miara wielkości produkcji w gospodarce przy załoŝeniu pełnego zatrudnienia czynników produkcji w gospodarce. Luka popytowa w trzech projekcjach z modelu ECMOD w 2009 r. była wyraźnie ujemna do 2011 r. i łagodziła presję inflacyjna, gdy wzrost potencjalnego PKB przewyŝsza wzrost PKB. Według obowiązującego rządowego Programu Konwergencji aktualizacja 2009 wzrost potencjalnego PKB wynosi 4,0%. 7 Podstawowy model do prognozowania inflacji, stosowany przez NBP, którego wyniki są prezentowane w raportach o inflacji. 3

4 ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniŝej lub powyŝej celu inflacyjnego za zbliŝone. Rada uznała, Ŝe poprawa koniunktury globalnej i dokonane złagodzenie polityki pienięŝnej sprzyjały powrotowi Polski na ścieŝkę potencjalnego wzrostu gospodarczego. W sytuacji recesji w gospodarce globalnej, RPP prowadziła politykę pienięŝną w 2009 r. z uwzględnieniem zarówno prognoz inflacji, jak i zmieniających się danych o przebiegu procesów gospodarczych. W ocenie NIK było to zgodne z przyjętymi w ZałoŜeniach zasadami realizacji celu inflacyjnego, przewidującymi m.in. uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji całokształtu dostępnych informacji, a nie tylko wyników projekcji inflacji. Podejmowane decyzje o zmianach stóp procentowych nakierowane były na obniŝenie inflacji do załoŝonego celu w średnim okresie. Zmiany stóp procentowych NBP wpływały na wysokość rynkowych stóp procentowych ustalanych przez banki. ObniŜkom stóp procentowych NBP w 2009 r. łącznie o 150 punktów bazowych (p.b.) towarzyszył wyraźny spadek międzybankowych stawek rynkowych, w tym stawki WIBOR 3M o 161 p.b. Jednak mechanizm transmisji instrumentów polityki pienięŝnej działał z zakłóceniami i opóźnieniem. W szczególności w II kwartale 2009 r., pomimo obniŝek stóp procentowych NBP, stawki WIBOR wyraźnie wzrosły. Warunki pienięŝne na rynku międzybankowym pozostawały w 2009 r. w dalszym ciągu zaostrzone, ze względu na utrzymujący się znacznie podwyŝszony (szczególnie od maja) poziom stawki rynkowej WIBOR 3M ponad stopę referencyjną. Średnie odchylenie stawki WIBOR 3M ponad stopę referencyjną w 2009 r. wyniosło 58 p.b. 8 i było wyŝsze niŝ w 2008 r. (56 p.b.). W II połowie roku stawka WIBOR 3M kształtowała się na stabilnym poziomie ok. 4,20%, przy utrzymującym się odchyleniu ponad stopę referencyjną. Do najwaŝniejszych przyczyn zakłóceń mechanizmu transmisji polityki pienięŝnej naleŝał istotny wzrost ryzyka kredytowego kontrahenta, który spowodował zwiększenie premii kredytowej zawartej w stawkach rynkowych WIBOR oraz niechęć banków do wzajemnego poŝyczania środków. Podobnie jak w 2008 r., nastąpił wzrost marŝ kredytowych banków 9, przy spadku oprocentowania kredytów bankowych. Związane to było z wysoką niepewnością przebiegu procesów gospodarczych. Banki utrzymywały limity na transakcje na rynku międzybankowym i mocno ograniczone było funkcjonowanie rynku pienięŝnego (występowały transakcje w zakresie terminów do 1 miesiąca). 8 Najbardziej średniomiesięczny WIBOR-3M odchylał się ponad stopę referencyjną NBP w maju o 70 p.b. i w czerwcu o 84 p.b. 9 MarŜa wyliczona jako róŝnica pomiędzy oprocentowaniem kredytów a stawką WIBOR-3M zwiększyła się w grudniu 2009 r. r/r w przypadku kredytów ogółem dla gospodarstw domowych o 1,2 p.p., a dla przedsiębiorstw ogółem o 0,4 p.p. Średnie waŝone oprocentowanie kredytów bankowych złotowych ogółem dla gospodarstw domowych w grudniu 2009 r. zmniejszyło się w stosunku do grudnia 2008 r. o 1,1 p.p., a dla przedsiębiorstw o 1,8 p.p. 4

5 3. W 2009 r. nastąpił znaczny wzrost średniorocznej nadpłynności systemu bankowego 10. Nadpłynność operacyjna sektora bankowego mierzona średniorocznym poziomem emisji bonów pienięŝnych w operacjach otwartego rynku w 2009 r. wyniosła 31,9 mld zł i była wyŝsza w stosunku do 2008 r. o 20,3 mld zł (tj. o 176,4%) 11. W związku ze zwiększeniem emisji bonów pienięŝnych NBP, pomimo zmniejszenia stopy referencyjnej, nastąpił wyraźny wzrost kosztów dyskonta bonów pienięŝnych z 667,9 mln zł w 2008 r. do 1.180,4 mln zł w 2009 r., tj. o 512,5 mln zł (o 76,7%). Na zwiększenie płynności najmocniej wpływał średnioroczny skup walut obcych netto 12 przez NBP wynoszący 11,9 mld zł (szczególnie znaczący w II połowie 2009 r.) oraz przedterminowy wykup obligacji NBP o wartości nominalnej 7.816,4 mln zł. Na zmniejszenie płynności w układzie średniorocznym oddziaływał najbardziej wzrost gotówki w obiegu o 9,4 mld zł. Na wielkość emisji bonów pienięŝnych istotnie wpłynęły działania zwiększające płynność banków. Miały one na celu zapewnienie stabilności sektora bankowego, w sytuacji małej aktywności rynku międzybankowego i wyraźnego spadku zaangaŝowania banków we wzajemne operacje 13. W celu długoterminowego wsparcia płynności, NBP w styczniu 2009 r. wykupił przed terminem 10-letnie obligacje wyemitowane przez NBP w 2002 r. Operacja ta zasiliła banki w płynność w kwocie 8.221,1 mln zł. 14 oraz spowodowała zmniejszenie kosztów NBP z tytułu odsetek naleŝnych bankom w stosunku do roku ubiegłego o 406,4 mln zł. 15 W 2009 r. NBP kontynuował operacje zasilające REPO z 3-miesięcznym okresem zapadalności, a począwszy od 19 maja 2009 r. wprowadził operacje REPO 6-miesięczne. Zasilenie w płynność przeprowadzono w 20 operacjach REPO w wysokości popytu zgłoszonego przez sektor bankowy. Średni poziom tych operacji w 2009 r. wyniósł mln zł. NBP zwiększył dostępność operacji REPO rozszerzając z dniem 12 maja 2009 r. listę akceptowalnych zabezpieczeń m.in. o obligacje dłuŝne nominowane w EUR. Przychody NBP w 2009 r. z tytułu odsetek z operacji REPO wyniosły 513 mln zł i wzrosły o 375,7 mln zł w stosunku do 2008 r. RPP obniŝyła z dniem 30 czerwca 2009 r. stopę rezerwy obowiązkowej do 3%, tj. o 0,5 p.p., co spowodowało wzrost płynności banków o mln zł. 10 W związku z wykorzystaniem w 2009 r. instrumentów wprowadzonych w ramach Pakietu Zaufania, miernik krótkoterminowej płynności sektora bankowego uwzględniający oprócz emisji bonów pienięŝnych równieŝ wielkość operacji zasilających (repo), swapów walutowych (absorbujących płynność złotową), oraz operacji depozytowo-kredytowych, wzrósł średnio rocznie do mln zł, podczas gdy w 2008 r. wynosił mln zł. 11 Średni poziom bonów pienięŝnych NBP wzrósł z 16,3 mld zł w styczniu 2009 r. do 52,1 mld w grudniu 2009 r. 12 W całym 2009 r. łączne saldo transakcji walutowych (skupu netto) powodujących zwiększenie płynności wyniosło mln zł i było wynikiem skupu walut obcych z tytułu wykorzystania funduszy unijnych, sprzedaŝy walut z tytułu przewalutowania składki członkowskiej w NBP wpłaconej na rachunek Komisji Europejskiej oraz sprzedaŝy walut obcych dla MF na obsługę zadłuŝenia zagranicznego. 13 Według danych z NBP w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. wartość obrotów na międzybankowym rynku złotowym zmniejszyła się średnio w roku o 29,3%, a na rynku walutowym o 19,1%. 14 Na kwotę tę składało się 7.816,4 mln zł kapitału i 404,7 mln zł odsetek. 15 Uwzględniając, Ŝe uwolnione środki pochodzące z wykupu obligacji, w warunkach dalszego wzrostu nadpłynności systemowej, zostały zaabsorbowane poprzez operacje otwartego rynku w NBP, to dodatkowe koszty tych operacji w 2009 r. wyniosły 272,3 mln zł. Per saldo koszty NBP z tego tytułu zmniejszyły się o 186,7 mln zł. 5

6 NBP umoŝliwił takŝe bankom zawieranie transakcji Swap walutowy 16, które zasiliły banki w finansowanie w walutach 17. Jednocześnie NBP absorbował w ten sposób z rynku płynność złotową w wysokości mln zł. NBP realizował transakcje swapowe 7-dniowe, akceptując wszystkie zgłoszone oferty na te operacje. Łączne koszty NBP związane z kształtowaniem nadpłynności, stanowiące wynik netto czynników zwiększających i absorbujących płynność przez NBP, były mniejsze o 633,4 mln zł w stosunku do 2008 r. Prowadzenie dwukierunkowych operacji otwartego rynku przez NBP spowodowało, Ŝe bank centralny w znacznej mierze przejął zadania rynku międzybankowego. Banki, które miały problemy z płynnością, zasilały się w banku centralnym, a banki posiadające nadpłynność deponowały w nim nadwyŝki środków. RPP rozwaŝała wprowadzenie mechanizmu skłaniającego banki do zwiększenia aktywności na rynku międzybankowym, poprzez ograniczenie skali operacji otwartego rynku wraz z obniŝeniem stopy depozytowej NBP do poziomu 0%. Rozwiązanie to nie zostało wprowadzone, z uwagi na potencjalne negatywne skutki, tj. wystąpienie nadwyŝki popytu banków na przetargach otwartego rynku i kształtowanie się stawki POLONIA w pobliŝu stopy depozytowej. W NBP w ramach Paktu na rzecz rozwoju akcji kredytowej w Polsce, analizowano we współpracy z bankami oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego zastosowanie dalszych instrumentów, które umoŝliwiłyby bankom pozyskanie stabilnego finansowania w celu wsparcia ich akcji kredytowej. NBP uwaŝał to za uzasadnione, ze względu na ograniczoną efektywność polityki monetarnej w warunkach niskiej podaŝy kredytu. RPP zaakceptowała propozycję kredytu wekslowego (dyskontowego) 18, wprowadzając ten instrument do ZałoŜeń polityki pienięŝnej na 2010 r. Natomiast z uwagi na prawdopodobne dalsze utrudnienie w realizacji celu wynikającego z ZałoŜeń polityki pienięŝnej na 2009 r., tj. kształtowania stopy POLONIA na poziomie stopy referencyjnej, nie wydłuŝono operacji Repo do 12 miesięcy. Zdaniem NIK, zasilenie banków w dodatkową płynność w złotych, jak i w walutach, było uzasadnione utrzymującymi się od września 2008 r., wywołanymi przez czynniki zewnętrzne, zaburzeniami na rynku międzybankowym objawiającymi się zwiększeniem ryzyka finansowego i powstrzymywaniem się banków przed długoterminowym udostępnianiem środków. Operacje te uniemoŝliwiły jednak utrzymanie krótkoterminowej stawki rynku międzybankowego POLONIA blisko stopy referencyjnej. W warunkach utrzymującej się wysokiej nadpłynności sektora bankowego jak i oznak od listopada 2009 r. powolnego oŝywienia koniunktury gospodarczej 19, zdaniem NIK, 16 Podstawą do przeprowadzenia przez NBP operacji swap walutowy w 2009 r. była uchwała RPP Nr 18/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uzupełnienia ZałoŜeń polityki pienięŝnej na 2009 r. Transakcja FX swap absorbująca płynność, realizowana przez bank centralny, polega na sprzedaŝy waluty obcej za walutę krajową bankowi komercyjnemu na termin spot i równoczesnym zakupie waluty obcej za walutę krajową na termin forward. 17 Łącznie w 2009 r. zawarto z bankami Swapy walutowe na kwoty: mln CHF w okresie od styczna do października, mln USD od stycznia do marca oraz 230 mln EUR w marcu. 18 RPP w uchwale Nr 15/2009 z 23 grudnia 2009 r. ustaliła stopę dyskonta weksli na poziomie 4%. NBP moŝe przyjmować do dyskonta weksle własne wystawione przez podmioty gospodarcze na banki. 19 Wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w listopadzie i grudniu wyniósł odpowiednio: 9,9% i 7,4%. 6

7 rozwaŝenia wymaga czy celowe jest kontynuowanie dotychczasowego zakresu działań NBP wspierających płynność. NaleŜy przy tym uwzględnić, Ŝe postępujący napływ środków walutowych z funduszy unijnych, wymienianych na złote w NBP, będzie tak jak w 2009 r. oddziaływał na zwiększenie płynności sektora bankowego. 4. Zgodnie z ZałoŜeniami polityki pienięŝnej na 2009 r., NBP wpływał na poziom stawki rynku międzybankowego POLONIA 20 za pomocą podstawowych operacji otwartego rynku oraz operacji dostrajających. Stawka ta miała kształtować się w pobliŝu stopy referencyjnej NBP. W 2009 r. średnie odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej wyniosło 85 p.b. i było prawie trzykrotnie wyŝsze niŝ w 2008 r., gdy wynosiło 32 p.b. Od marca 2009 r. stawka POLONIA w dłuŝszych okresach znacznie odchylała się poniŝej stopy referencyjnej NBP 21 i kształtowała się blisko stopy depozytowej, co świadczyło o utrzymującej się obniŝonej zdolności banku centralnego do kształtowana krótkoterminowej stopy rynkowej POLONIA. Spowodowane to było opisanym wcześniej utrzymującym się załamaniem aktywności rynku międzybankowego, obniŝeniem popytu zgłaszanego przez banki na przetargach bonów pienięŝnych oraz utrzymywania przez nie znacznych nadwyŝek środków (w stosunku do poziomu rezerwy obowiązkowej) na rachunkach w NBP. Na poziom stawki POLONIA wpływ miał sposób zarządzania płynnością przez NBP, tj. ustalania wielkości podaŝy i sprzedaŝy bonów przez bank centralny. W okresie od połowy lutego do połowy maja NBP ograniczył podaŝ bonów pienięŝnych oczekując, Ŝe pozostawienie w sektorze bankowym nadwyŝki płynności skłoni banki do większej aktywności na rynku międzybankowym. W efekcie popyt na bony przekraczał 2 3 krotnie ustaloną podaŝ, a stawka POLONIA zaczęła kształtować się w pobliŝu stopy depozytowej. Działanie to mogło przyczynić się do wzrostu popytu na skarbowe papiery wartościowe. 5. NIK ocenia pozytywnie funkcjonowanie systemu rezerwy obowiązkowej w 2009 r. Podstawową funkcją rezerwy obowiązkowej było stabilizowanie bieŝących warunków płynnościowych w sektorze bankowym. RPP w celu zasilenia systemu bankowego w dodatkową płynność i stworzenia bankom moŝliwości zwiększenia akcji kredytowej, uchwałą Nr 9/2009 obniŝyła z dniem 30 czerwca 2009 r. stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 3,0%. W lipcu w stosunku do czerwca 2009 r. poziom rezerwy obowiązkowej obniŝył się o 3.318,9 mln zł. Jednocześnie od lipca wzrosła emisja bonów pienięŝnych, co moŝe oznaczać, Ŝe większość uwolnionej płynności zostało zaabsorbowane przez NBP w operacjach otwartego rynku Poziom stawki POLONIA odzwierciedla rzeczywiste oprocentowanie krótkoterminowych lokat międzybankowych zawartych na termin overnight. 21 Największe odchylenie stawki rynkowej POLONIA od stopy referencyjnej NBP wyniosło 132 pb. w marcu, 109 p.b. w kwietniu, i 135 p.b. w grudniu. 22 Uwzględniając dodatnią róŝnicę pomiędzy rentownością operacji otwartego rynku, a oprocentowaniem środków rezerwy obowiązkowej wynoszącą 0,125 p.p., obniŝenie stopy rezerwy obowiązkowej od 30 czerwca 2009 r. spowodowało wzrost kosztów NBP w 2009 r. o około 2,1 mln zł. 7

8 Średni miesięczny poziom wymaganej rezerwy obowiązkowej w 2009 r. wyniósł ,1 mln zł i wzrósł w stosunku do 2007 r. 23 o 12,2%. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia o 20,3% kwoty depozytów banków stanowiącej podstawę do naliczenia rezerwy obowiązkowej. NBP kontrolował wywiązywanie się przez banki z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej. W 2009 r. NBP weryfikował w odniesieniu do wszystkich banków prawidłowość naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej za poszczególne okresy rezerwowe. W wyniku weryfikacji banki dokonały 28 korekt deklaracji wysokości rezerwy obowiązkowej. W 2009 r. banki we wszystkich okresach rezerwowych utrzymały rezerwę obowiązkową na wymaganym poziomie. Koszty NBP w 2009 r. z tytułu odsetek wypłaconych bankom od środków rezerwy obowiązkowej wyniosły 760,1 mln zł i były niŝsze niŝ w 2008 r. o 24,6%. Zmniejszenie kosztów było wynikiem obniŝenia stopy rezerwy obowiązkowej oraz zmniejszenia oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej o 1,35 p.p. (z 4,725% do 3,375%), 6. NIK ocenia pozytywnie działania NBP związane z refinansowaniem banków w 2009 r. Celem operacji depozytowo-kredytowych było ograniczenie skali wahań krótkoterminowej stawki rynkowej overnight. Depozyt na koniec dnia pozwalał bankom na lokowanie w NBP nadwyŝek środków na termin overnight. W 2009 r. banki złoŝyły depozyty w NBP na kwotę 594,6 mld zł, tj. o 88,0% wyŝszą niŝ w 2008 r. Średnia dzienna kwota depozytu w 2009 r. wyniosła 2,3 mld zł i była wyŝsza niŝ w 2008 r. o 87,3%. Koszty poniesione przez NBP w 2009 r. z tytułu oprocentowania depozytów złoŝonych przez banki wyniosły 55,2 mln zł i pomimo znacznie wyŝszego poziomu depozytów niŝ w 2008 r., były niŝsze o 8,8%. Wynikało to z faktu, Ŝe średni poziom stopy depozytowej w 2009 r. wyniósł 2,3% wobec 4,2% w 2008 r. Kredyt lombardowy, jako najdroŝsze źródło pozyskania płynności w NBP, umoŝliwiał bankom zaciąganie kredytu overnight. W celu ułatwienia bankom korzystania z tego instrumentu od 2 lipca 2009 r. rozszerzono listę papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP na zabezpieczenie kredytu lombardowego o dłuŝne papiery wartościowe nominowane w walutach obcych 24. Zainteresowanie banków kredytem lombardowym w 2009 r. było wyraźnie mniejsze niŝ w 2008 r. Uwzględniając 5 kredytów udzielonych 31 grudnia 2008 r. na kwotę 2.317,7 mln zł (spłaconych 2 stycznia 2009 r.), oraz 8 kredytów udzielonych w 2009 r. 25, łączna kwota wykorzystanego w 2009 r. kredytu lombardowego wyniosła mln zł, co stanowiło 44,0% kwoty kredytów lombardowych wykorzystanych w 2008 r. Zmniejszenie zainteresowania banków w 2009 r. kredytem lombardowym wynikało m.in. z dostępu do zwiększonej skali operacji repo w NBP, których koszt był niŝszy niŝ koszt kredytu lombardowego. Odsetki otrzymane przez NBP od wykorzystanych w 2009 r. kredytów lombardowych wyniosły 23 Powinno być 2008 r. Błędnie podano 2007 r. 24 W 2009 r. rozszerzono listę akceptowanych zabezpieczeń o emitowane przez Skarb Państwa dłuŝne papiery wartościowe nominowane w euro. 25 NBP udzielił w 2009 r. 8 kredytów lombardowych na kwotę 293,5 mln zł, co stanowiło 6,7% kwoty kredytów udzielonych w 2008 r. 8

9 472,2 tys. zł i były niŝsze o 57,5% od odsetek otrzymanych w 2008 r. Przeprowadzona kontrola sposobu udzielenia, zabezpieczenia i spłaty 3 losowo wybranych kredytów lombardowych na kwotę 251,3 mln zł nie wykazała nieprawidłowości. NBP udostępniał bankom kredyt techniczny w złotych i w euro, stanowiący źródło pozyskania nieoprocentowanych środków w ciągu dnia operacyjnego. W 2009 r. łączna wartość kredytu technicznego wyniosła 4.022,6 mld zł, tj. o 7,3% więcej niŝ w 2008 r. oraz 415,1 mln euro, tj. o 55,4% więcej niŝ w 2008 r Przekazując powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o rozwaŝenie systematycznego ograniczania operacji zasilających REPO w sytuacji dalszego wzrostu nadpłynności sektora bankowego. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, prosi o przedstawienie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. W razie złoŝenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały Kolegium NIK. 9

Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski

Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski Warszawa, dnia 29 kwietnia 2011 r. KBF-4101-01-01/2011 P/11/021 Pan Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2009 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Sławomir Skrzypek Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, dnia 7 maja 2009 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Sławomir Skrzypek Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI KBF-410-15-1/09 P/09/021 Jacek Jezierski Warszawa, dnia 7 maja 2009 r. Pan Sławomir Skrzypek Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-01-01/2012 P/12/034 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Pan Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Sławomir Skrzypek Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, dnia 8 maja 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Sławomir Skrzypek Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI KBF-41015-1-08 P/08/022 Jacek Jezierski Warszawa, dnia 8 maja 2008 r. Pan Sławomir Skrzypek Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski KBF-4101-01-01/2013 P/13/021 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2015 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport Roczny 2013. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2013 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2013 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2014 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny 2011. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2011 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2011 R.... 9 1.2. WPŁYW

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia kwietnia 2011r. KPZ-4100-02-02/2011 P/10/100 Pan Zbigniew Pusz Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO

POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO PRZEWODNIK METODYCZNY OPRACOWAŁA dr hab. Mirosława CAPIGA 1 Ogólne informacje o przedmiocie: Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2010 r. P/10/048 LKI-4101-14-01/2010 Pan Tomasz Zawacki Prezes Zarządu Centrum Produkcyjnego Pneumatyki PREMA S.A. w Kielcach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2012 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2012 R.... 9 1.2. WPŁYW

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC Wiesława Bogusławska Katedra Makroekonomii Uniwersytet Szczeciński INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC 1. Wprowadzenie Podpisanie w grudniu 1991 roku Układu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2007 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2008 r.

RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2007 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2008 r. RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2007 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2008 r. Synteza Zgodnie z art.227 ust. 1 Konstytucji RP Narodowy Bank Polski odpowiada

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 66 3242 Poz. 868 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 30 września 2009 r.

Monitor Polski Nr 66 3242 Poz. 868 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 30 września 2009 r. Monitor Polski Nr 66 3242 Poz. 868 868 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2010 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Założenia polityki pieniężnej na rok 2011

Założenia polityki pieniężnej na rok 2011 Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej Założenia polityki pieniężnej na rok 2011 Warszawa, wrzesień 2010 r. 2 Ustalając Założenia polityki pieniężnej na rok 2011 Rada Polityki Pieniężnej wypełnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia września 2010 r. P/10/129 LKI-4101-11-02/2010 Pan Andrzej Matynia Starosta Powiatu Starachowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lutego 2011 r. LKA-4101-24-05/2010 Zarząd KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2016 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR 5/2016 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 7 września 2016 r.

Warszawa, dnia 3 października 2016 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR 5/2016 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 7 września 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2016 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR 5/2016 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia założeń

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski Tekst jednolity KBF.410.002.01.2015 P/15/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

105 seminarium awa, 19 listopada 2009

105 seminarium awa, 19 listopada 2009 Dynamika kredytu w Polsce w okresie kryzysu załamanie, amanie, czy tylko korekta? Andrzej Bratkowski Polkomtel SA 105 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 19 listopada 2009 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0%

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Monitor Polski Nr 72 4017 Poz. 915 915 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

System operacyjny polityki pieniężnej NBP

System operacyjny polityki pieniężnej NBP N a r o d o w y B a n k P o l s k i System operacyjny polityki pieniężnej NBP Warszawa, wrzesień 2010 r. Spis treści 1. Ogólne zasady funkcjonowania systemu operacyjnego polityki pieniężnej NBP... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych Podział rynku finansowego Podział rynku finansowego 1. Ze względu na rodzaj instrumentów będących przedmiotem obrotu: rynek pienięŝny rynek kapitałowy rynek walutowy rynek instrumentów pochodnych 2. Ze

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu 1 Wrocław, dnia 2 września 2008 r. P/08/139 LWR- 41022-3/2008 Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000

ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000 ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000 Zgodnie ze Średniookresową strategią polityki pieniężnej na lata 1999-2003, przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej, najważniejszym celem polityki pieniężnej realizowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Międzybankowy rynek pieniężny. okresie kwiecień 09 styczeń 10

Międzybankowy rynek pieniężny. okresie kwiecień 09 styczeń 10 Julian Wasik Dealer Rynku Pieniężnego Międzybankowy rynek pieniężny PLN podsumowanie zmian w ACI Diploma, ACI Settlement, ACI Dealer PRMIA Professional Risk Manager AIMS Certified Islamic Banker julian.wasik@bph.pl

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Założenia polityki pieniężnej na rok 2016

Rada Polityki Pieniężnej. Założenia polityki pieniężnej na rok 2016 Rada Polityki Pieniężnej Założenia polityki pieniężnej na rok 2016 Założenia polityki pieniężnej na rok 2016 Warszawa, 2015 r. Ustalając Założenia polityki pieniężnej na rok 2016, Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski

Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski Warszawa, dnia maja 2011 r. KBF-4100-14-01/2011 P/10/028 Pan Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009 M.P.08.74.669 2009.01.01 zm. M.P.2008.97.844 1 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009 (M.P. z dnia 9 października 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

7. Cel operacyjny i instrumenty polityki pienięŝnej. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH

7. Cel operacyjny i instrumenty polityki pienięŝnej. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH 7. Cel operacyjny i instrumenty polityki pienięŝnej Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH Plan 1. Uwagi wprowadzające 2. Cel operacyjny: baza monetarna czy stopa procentowa? 3. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Maj 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna.... 2-3 II. Dane statystyczne.....

Bardziej szczegółowo

Założenia polityki pieniężnej

Założenia polityki pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej Założenia polityki pieniężnej na rok 2014 Warszawa, wrzesień 2013 r. Założenia polityki pieniężnej na rok 2014 Warszawa, wrzesień 2013 Ustalając Założenia polityki pieniężnej na

Bardziej szczegółowo

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA FUNDUSZU 1. Obsługa finansowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kontynuował współpracę z bankiem BPH S.A., który w 2007 roku był głównym

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 903 UCHWAŁA NR 6/2015 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 15 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 903 UCHWAŁA NR 6/2015 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 15 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 903 UCHWAŁA NR 6/2015 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia założeń

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-14/2009 P/09/152 Pan Jarosław KWIATKOWSKI Wójt Gminy Zduny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego - 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. LWR-41018-1/2007 Pan Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Stanisław Jarosz KBF-41018-2/08 P/08/025 Warszawa, 26 stycznia 2009 r. Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii SYSTEM BANKOWY I POLITYKA MONETARNA. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz

Podstawy ekonomii SYSTEM BANKOWY I POLITYKA MONETARNA. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Podstawy ekonomii SYSTEM BANKOWY I POLITYKA MONETARNA Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Przegląd podstawowych definicji Bankowość: system instytucji finansowych pompujących fundusze od poŝyczkodawców

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 1 Bydgoszcz, dnia.04. 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 Sz. Pani ElŜbieta Lorenc

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 72, 444-56-64 Fax 444-57 - 62 P/08/043 LWA- 41020-2-2008 Warszawa, dnia 16 lipca 2008 r. Pan Edward Siurnicki

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK 1 Konta osobiste Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne Konto24 VIP 1,25% Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku II zmiana Uchwała Nr 4/02/2009 z dnia 04.02.2009 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo