Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1/6 (pieczęć adresowa Wykonawcy) Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:.... (kod, miasto, ulica, numer domu) Województwo i powiat:.... Nr tel. Nr fax.... Adres e - maił.... Strona KRS / nrew. gosp.... NIP:.... REGON:.... Nazwa banku i nr oddziału. Nr rachunku bankowego (26 cyfrowy w standardzie NRB):

2 OFERTA NA BUDOWĘ: Budowa Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach Głogowskich, oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku noclegowo-administracyjnego w Myczkowcach. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Cena oferty: NETTO... PLN PODATEK VAT... %T.J:... PLN BRUTTO... PLN (SŁOWNIE:...) TERMIN REALIZACJI... OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI W MIESIĄCACH (MIN. 36 miesięcy).. str. 2

3 Załącznik nr 2/6 Jednocześnie oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami* i/lub modyfikacjami* Specyfikacji i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 2. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oferowany przez nas Harmonogram Realizacji stanowi załącznik nr do oferty. 4. W zaoferowanej powyżej cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 5. Realizację przedmiotu umowy, wykonamy sami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości zł, w formie. 7. Jednocześnie wskazujemy adres / numer rachunku *, na które należy zwrócić wadium: 8. Projekt umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 10. od _do * - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 11. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 13. Nr faksu: Osoba do kontaktu: 16. Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego postępowania jest następujący: 17. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 18. Tabelę wartości elementów scalonych, 19. Harmonogram rzeczowo-finansowy, 20. Harmonogram terminowy realizacji umowy, Ofertę wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 11 składamy na stronach. 22. */ niepotrzebne skreślić 23. Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy... str. 3

4 Załącznik nr 3/6 (pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach Głogowskich i Myczkowcach, oświadczamy że; posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadamy wiedzę i doświadczenie, zapewniającą realizację niniejszego zamówienia, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. */ niepotrzebne skreślić Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. str. 4

5 Załącznik nr 4/6 _(pieczęć adresowa Wykonawcy)_ WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach Głogowskich i Myczkowcach, oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące roboty budowlane spełniające wymagania Zamawiającego: Lp. Zakres robót (w tym rodzaj budynku, jego klasa, powierzchnia użytkowa) Daty wykonania (od - do) Miejsce realizacji w tym zleceniodawca (nazwa zleceniodawcy, adres, telefon) Do niniejszego wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli robót. Miejsce i data... */ niepotrzebne skreślić Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, str. 5

6 Załączniki-5/6 (pieczęć adresowa Wykonawcy) WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach Głogowskich i Myczkowcach, oświadczam że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane nr i zakres uprawnień Doświadczenie zawodowe w latach Zakres wykonywanych czynności Podstawa do dysponowania osobą Miejsce i data Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy str. 6

7 Załącznik nr 6/6 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę: Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach Głogowskich i Myczkowcach podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych: L.p. Wyszczególnienie elementu Wartość netto (PLN) BRANŻA BUDOWLANA 1 Roboty ziemne 2 Roboty żelbetowe i betonowe 3 Konstrukcje murowe 4 Konstrukcje dachu 5 Pokrycia dachowe 6 Izolacje 7 Tynki i okładziny wewnętrzne 8 Stolarka i ślusarka 9 Malowanie 10 Tynki i okładziny zewnętrzne -elewacje 11 Odbojówka budynku 12 Drogi, parkingi, chodniki, zieleń 13 Winda 14 Rusztowania BRANŻA SANITARNA - instalacje bytowe i technologiczne 1 instalacja wodociągowa (sanitarno - bytowa) 2 instalacja kanalizacyjna sanitarna wraz z separator 3 instalacja hydrantowa (p. poż.) 4 przyłącz wodociągowy 5 przyłącz kanalizacji sanitarnej 6 przyłącza kanalizacji deszczowej 7 instalacja centralnego ogrzewania 8 instalacja wentylacji 9 instalacja klimatyzacji str. 7

8 BRANŻA ELEKTRYCZNA 1 instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd 230 V 2 WLZ-ty i zasilanie urządzeń technologicznych 3 Rozdzielnice NN 4 Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 5 oświetlenie terenu zewnętrzne 6 okablowania strukturalne RAZEM WSZYSTKIE BRANŻE NETTO: PODATEK VAT 23% CENA OFERTOWA BRUTTO: słownie złotych brutto:.... Miejsce i data:. Podpis Oferenta. PIECZĄTKA FIRMOWA str. 8

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli:

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli: nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość...

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III: Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY... 3 Wzór nr 2 Części III SIWZ...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:.

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:. ADRESAT: Tel..EMAIL: fax.:. PYTAJĄCY: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), ul. Wojska Polskiego 28 A, 83-110 Tczew, tel. 058/531-46-26, fax. 058/531-56-02. e-mail: info@tcsir.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA Sygnatura postępowania: BZP/50/DLA/2014... nazwa wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do SIWZ...... adres... nr tel./faksu http://...... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto).

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto). Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 256320-2007;

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 24 marca 2015r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.1.2015.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: MODERNIZACJA INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ, ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego Nazwa zamówienia STRETCH III - Zagospodarowanie wewnętrznej rezerwy terenowej DCT Faza 1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn tel. (058) 691 76 20, fax (058) 682 88 28 http: //eksploatator.pl, e-mail: biuro@eksploatator.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo