BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży Nr.../2015 Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Tekst jednolity Iłża, maj 2015 r Tabela opłat i prowizji BS Iłża 1

2 SPIS TREŚCI : Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE4 IA. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH, PAKIET NA DZIEŃ DOBRY, PAKIET BIZNES I, PAKIET BIZNES II, STOWARZYSZENIA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE 4 IB.RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO I INDYWIDUALNEGO10 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH11 III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIAZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO I INDYWIDUALNEGO12 IV.HOME BANKING13 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE 13 I.KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS13 II.VISA BUSINESS ELECTRON14 III.VISA BUSINESS DEBETOWA15 ROZDZIAŁ III KREDYTY GOSPODARCZE 16 I.KREDYTY KOMERCYJNE16 I.A.KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 16 II.KREDYTY PREFERENCYJNE INWESTYCYJNE Z DOPŁATAMI Z ARiMR ORAZ CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU Z ARiMR16 III.KREDYTY NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH16 IVKREDYTY DYSKONTOWE 17 V.GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE17 VI.DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH17 ROZDZIAŁ IV OPERACJE DEWIZOWE19 I.RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH PAKIET NA DZIEŃ DOBRY, PAKIET BIZNES I, PAKIET BIZNES II (EUR,USD,GBP)19 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH20 III.SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH21 IV. PRZELEWY ZAGRANICZNE 21 V. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM22 ROZDZIAŁ V. INNE USŁUGI23 I.USŁUGI RÓŻNE23 II. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE23 III.CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH24 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej " zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych : 1. Opłaty i prowizje pobierane są : 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złozył dyspozycję wykonania usługi, 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 2. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od", do" oraz od...do..."zarząd, Zca dyrektora oddziału, koordynator Filii ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 4. Dyrektor Oddziału, Kierownicy Fili mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności 9.Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez klienta pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd dyrektor oddziału kierownik filii BS może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem BS. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową.jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytywy (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Iłży niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty prowizji. 14. Bank BPS SA może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 15. W przypadku zamykania rachunku rozliczeniowego, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego oraz miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku ( kartę debetową), nie podlega proporcjinalnemu rozliczeniu za dany cykl miesięczny.w przypadku zamykania wyłącznie karty płatniczej do rachunku (karty debetowej), miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku (karta debetowa) nie podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 3

4 ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE IA. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I /LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH, PAKIET NA DZIEŃ DOBRY, PAKIET BIZNES I, PAKIET BIZNES II, Stowarzyszenia, Wspólnoty Mieszkaniowe lp Rodzaj usług(czynności) Rachunek rozliczeniowy bieżący i/lub pomocniczy w złotych (dotyczy rachunków założonych do dnia ) 1. Otwarcie rachunku : a) bieżącego b) pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku a) bieżącego b) pomocniczego uwaga 1:nie pobiera sie opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty, od rachunku na którym gromadzone są środki ZFŚS i ŚSP pobiera sie opłatę w wysokości 50%stawki o której mowa w pkt 2b, nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku dla instytucji samorządowych. Uwaga2: prowizje pobierane są 10go dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy 10ty przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy wówczas prowizje pobiera się następnego dnia roboczego po 10tym dniu. 3. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta Prowizja od obrotów str WN/za wyjątkiem O/Radom i F/ Skaryszew uwaga:nie pobiera się prowizji za przelew środków na lokaty terminowe w BS, nie pobiera się prowizji z tyt dok przelewu na spłatę kredytu zaciągniętego w BS, nie pobiera się prowizji od rachunków instytucji samorządowych Tryb pobierania miesięcznie miesięcznie ,00 zł 9,00 zł PAKIET NA DZIEŃ DOBRY 1 PAKIET BIZNES I 2 PAKIET BIZNES II 3 Rachunek bieżący i/lub pomocniczy w złotych dla STOWARZYSZEŃ I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH (dotyczy rachunków założonych od r) 10 () 10 () 2 2 Stawka 50,00zł 50,00zł 18,00 zł 18,00 zł ,00 zł ,20% min 1,00 zł 0,20% min 1,00 zł 9,00 zł 1 Pakiet przeznaczony dla klientów rozpoczynających działalność gospodarczą w formie spółek, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nowo pozyskany dla Banku klient ma możliwość wyboru Pakietu NA DZIEŃ DOBRY < PAKIETU BIZNES I< PAKIETU BIZNES II. 2 Pakiet przeznaczony dla klientów dotychczasowych oraz nowych dla Banku prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy preferują tradycyjny dostęp do rachunku, 3 Pakiet przeznaczony dla klientów dotychczasowych oraz nowych dla Banku prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy preferują elektroniczny dostęp do rachunku. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 4

5 4.1 Prowizja Oddział Radom, Filia Skaryszew I Wariant od obrotów strony WN od obrotów strony MA II Wariant prowizja od wpłat i wypłat gotówkowych 4 od przelewu od wpływów bezgotówkowych 0,18% 0,20% 3,00 zł 0,15% 5. Wypłata gotówki z rachunku bankowego powyżej Uwaga: prowizja pobierana niezależnie od opłaty zawartej w Rozdziale1 pkt1a ppkt.13,, Taryfy'' 0,30% 0,10% 0,30% 0,10% 0,30% 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów lub wypłaty gotówki w kasie uwaga: za wpływ bieżący nie uznaje się wpływu środków z tytułu umów między klientem a BS, których efektem jest uznanie rachunku bieżącego klienta np. Z tytułu udzielonego kredytu, zapadłych lokat, opłata jest niezależna od opłat pobieranych za przelewy lub wypłatę, opłatę pobiera się od każdej dyspozycji tj pojedyńczego przelewu lub dyspozycji wypłaty 0,20% 0,20% min 2,00 zł max 50 0,20% min 2,00 zł max 50 0,20% min 2,00 zł max 50 0,20% 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony 7.1 w innym banku krajowym: a)w systemie elixir, uwaga:za wyjątkiem przelewów od jednostek samorządu terytorialnego b)w systemie SORBNET : w kwocie równej lub większej niż milion dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion za przelew 1,50zł 1,50 zł za przelew za przelew wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej na 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% min 5., przewyższajacej kwotę zł. W Przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej min 5. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 5

6 8. Dostęp do bankowości internetowej 9. Prowizja za korzystanie z systemu Ebanknet 9.1 Blokada i zastrzeżenie systemu Ebanknet na, 9.2 Zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu Ebanknet, 9.3 Wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika, 9.4 Udostępnienie pakietu haseł jednorazowych: a)udostępnienie pierwszego pakietu b)udostępnienie kolejnych pakietów 9.5 Odbiór listy haseł jednorazowych w siedzibie banku osobiście 9.6 Przesłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym: miesięcznie miesięcznie ,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za pierwszą przesyłkę za kolejną przesyłkę 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 9.7 Przyjęcie zgłoszenia o odblokowanie systemu zablokowanego z winy klienta(3krotne błedne logowanie systemu Ebanknet) Tabela opłat i prowizji BS Iłża 6

7 10 Realizacja zleceń płatniczych z rachunku klienta w systemie Ebanknet : ZUS, Urząd Skarbowy, za przelew*/od kwoty** 0,20% min 1,00zł** 1,00zł * 0,20% min 1,00 zł** * do innych banków za przelew*/od kwoty** na rachunek w BS Iłża za przelew*/od kwoty** 11 Przelewy z rachunku klienta w formie papierowej Uwaga : nie pobiera się prowizji za przelew środkó na rachunki lokat terminowych w BS oraz z tytułu dokonanego przelewu na spłatę kredytów zaciągniętych w BS 12 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza rachunku na rachunek w BS Iłża i jego jednostkach 13 Wypłaty gotówkowe z rachunku 4 klienta 14 Wyciągi bankowe : wysyłane poprzez Pocztę Polską na adres klienta : raz w miesiącu, częściej niż raz miesiącu listem zwykłym ; za przelew*/od kwoty** 0,20% min 1,00zł** 1,000 zł * 0,20% min 1,00 zł** * 0,50%min 3,50%** (dotyczy klientów dokonujących zleceń na swoje rachunki ROR i a'vista ) 1,00zł**(pozostali klienci) 0,50%min 3,50%** (dotyczy klientów dokonujących zleceń na swoje rachunki ROR i a'vista ) 1,00zł**(pozostali klienci) 0,50%min 3,50%** (dotyczy klientów dokonujących zleceń na swoje rachunki ROR i a'vista ) 1,00zł**(pozostali klienci) 0,50%min 3,50%** (dotyczy klientów dokonujących zleceń na swoje rachunki ROR i a'vista ) 1,00zł**(pozostali klienci) 0,50%min 3,50%** 0,20% min 1,00 zł** 9,00 zł * 0,00zł 0,50% min 3,50 zł 0,10% min 2,00 zł 0,50% min 8,00 zł 0,50% min 3,50 zł 0,20% min 1,00 zł 0,50% min za wyciąg za wyciąg częściej niż raz miesiącu listem poleconym odbierany w jednostce BS raz w miesiącu, częściej niż raz w miesiącu udostępniany w systemach bankowości elektronicznej za wyciąg za wyciąg miesięcznie za wyciąg 1 7,00 zł wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej na 2 dni wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% min 5., przewyższajacej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej min 5. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 7

8 15. Transakcje gotówkowe a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga:lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej b) w innych bankomatach kraju 16. Wydanie czeków za jeden czek (do 5 sztuk) powyżej 5 sztuk 17. Potwierdzenie czeku od każdego czeku od transakcji za czek za czek 0,20% min 1,00 zł 4,00 zł 1,50 zł 0,90 zł 4,00 zł 1,50 zł 0,90 zł 0,20% min 1,00 zł 4,00 zł 1,50 zł 0,90 zł 4,00 zł 1,50 zł 0,90 zł 0,20% min 1,00 zł za czek Inkaso czeku za czek ,00zł 1,50 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 20. Zlecenie stałe : rejestracja zlecenia stałego 2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 3 realizacja zlecenia stałego uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia 21. Polecenie zapłaty : 21.1 Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie za zlecenie za zlecenie za zlecenie 21.2 Złożenie zlecenia wykonania przez odbiorcę z rachunku prowadzonego uwaga:opłata pobierana z rachunku odbiorcy a)w banku BS za zlecenie Tabela opłat i prowizji BS Iłża 8

9 b)w innym Banku krajowym za jedno polecenie 21.3 Realizacja z rachunku płatnika uwaga:opłata pobierana z rachunku płatnika 21.4 Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 21.5 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek w innym Banku za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł za zlecenie za zlecenie 21.6 Powiadomienie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty 22. Likwidacja rachunku w ciągu 30dni od daty otwarcia rachunku 23. Likwidacja rachunku na wniosek klienta 24. Inkaso weksli przedstawionych do zapłaty 25. Zmiana karty wzorów podpisów 26. Administrowanie przelewem bez pokrycia (za 1 szt) 27 Udostępnienie usługi ecorponet 28 Abonamet za korzystanie z systemu ecorponet 29 Blokada i zastrzeżenie systemu ecorponet za transakcję za sztukę za przelew Miesięcznie do 2 licencji 5 do 5 licencji 10 powyżej 5 licencji 200,00zł do 2 licencji 5 do 5 licencji 10 powyżej 5 licencji 200,00zł do 2 licencji 50,00zł do 5 licencji 10 powyżej 5 licencji 200,00zł do 2 licencji 5 do 5 licencji 10 powyżej 5 licencji 200,00zł Tabela opłat i prowizji BS Iłża 9

10 30 Odblokowanie systemu ecorponet Jednorazowo Szkolenie z obsługi systemu na życzenie klienta 32 Odpłatność za udostępnienie hasła wysłanego smsem 33 Realizacja zlecenia płatniczego na rachunek : a) w BS b) w innym banku Jednorazowo Jednorazowo ,20% min 1,00 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,20% min 1,00 zł 0,70zł I.B.RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO I INDYWIDUALNEGO 1. Otwarcie rachunku Rolniczego: Tryb pobierania Stawka a) bieżącego 1 2. Prowadzenie rachunku rolniczego : a) dla rolników indywidualnych, miesięcznie 7,00 zł b) dla rolników ryczałtowych Uwaga : nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za mc, w którym rachunek został otwarty miesięcznie 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku rolniczego : 0,20% min 2,00 zł max Przelew na rachunek : a) w BS za przelew b) do innego banku za przelew 3,00 zł c) w systemie ELIXIR za przelew 1,50 zł d) w systemie SORBNET: w kwocie równej lub większej niż milion dla zleceń w kwocie mniejszej niż milion 5. Zlecenie stałe : za przelew za przelew rejestracja zlecenia stałego ; za zlecenie zmiana/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie Tabela opłat i prowizji BS Iłża 10

11 5.3.. realizacja zlecenia stałego uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia za zlecenie 6... Polecenie zapłaty : 6.1. Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 0,00zł 6.2 Złożenie zlecenia wykonania przez odbiorcę z rachunku prowadzonego uwaga:opłata pobierana z rachunku odbiorcy 6.3. a)w banku BS za zlecenie 6.4. b)w innym Banku krajowym za jedno polecenie za zlecenie 1,50 zł 6.5. Realizacja z rachunku płatnika uwaga:opłata pobierana z rachunku płatnika za zlecenie 6.6 Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty za zlecenie Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek w innym Banku za zlecenie 3,00 zł 6.8 Powiadomienie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty za zlecenie 2,00 zł 7. Wyciągi bankowe : wysyłane poprzez Pocztę Polska na adres klienta : raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu listem poleconym odbierany w jednostce BS raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu udostępniany w systemach bankowości elektronicznej za wyciąg za wyciąg za wyciąg za wyciąg miesięcznie za wyciag 1 8. Likwidacja Rachunku rolniczego w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku Likwidacja na wniosek klienta rachunku rolniczego Zmiana karty wzorów podpisów. 12,00 zł 11. Obsługa systemu bankowości elektronicznejrolnicy indywidualni i ryczałtowi 11.1 Udostępnienie systemu ebanknet 11.2 Opłata za korzystanie z systemu ebanknet miesięcznie Realizacja zleceń płatniczych a) Prowizja od 1 szt przelewu do innego Banku za przelew 1,00 zł b) prowizja od 1 szt przelewu na rachunek prowadzony w BS za przelew 11.4 Blokada i zastrzeżenie systemu ebanknet Zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu ebanknet 1 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 11

12 11.6 Wniosek o ustanowienie kolejnego użytkownika ebanknet Udostępnienie pakietu haseł jednorazowych: a) udostępnienie pierwszego pakietu b) udostępnienie kolejnych pakietów 11.8 Odbiór listy haseł jednorazowych w siedzibie banku osobiście 11.9 Przesłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym za pierwszą przesyłkę za kolejną przesyłkę Uwaga: za każdą przesyłkę Przyjęcie zgłoszenia o odblokowanie systemu zablokowanego z winy klienta (3krotne błędne logowanie systemu ebanknet) 6,00 zł 1 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty. za wpłatę 4. Przelew na rachunek: 4.1. w Banku BS, za przelew 4.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR, za przelew 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS prowadzącej rachunek. za wypłatę III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO,ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO I INDYWIDUALNEGO, PAKIET NA DZIEŃ DOBRY, PAKIET BIZNES I,PAKIETBIZNES II,WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 1. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument (do wyciągu bankowego). 2. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku kopii wyciągu bankowego za wyciąg 1 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego 2 posiadanie rachunku 4. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego o 3 wysokości salda. 5. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za każdy miesiąc roku bieżącego, za dokument 1 max. 30 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. za dokument 1 max. 50 zł za cały rok Tabela opłat i prowizji BS Iłża 12

13 Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. za zaświadczenie 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających za przyjęcie zlecenia wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach 5 bankowych w BS prowadzącym rachunek podmiotu. Uwaga: w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą. 8. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: za dyspozycję 1 regulowanie zapłatyokreślonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta. 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu za oświadczenie pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 10. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. za adnotację 11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań za monit 2 do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za za tytuł wykonawczy 5 każdy tytuł na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 13. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a)z B S i jego jednostkami od transakcji 2 b)z innymi bankami od transakcji Potwierdzenie wykonania blokady środków. od transakcji Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. a) dla posiadaczy rachunku rolniczego, b) dla pozostałych klientów. miesięcznie Min 5,00 zł max Za przekroczenie salda na rachunku bieżącym i pomocniczym Telefoniczne poinformowanie klienta o błędnych danych na zleceniu przelewu (z winy od zlecenia klienta) 18. Prowizja od zleceń składanych w formie papierowej przez klientów posiadających usługę od zlecenia 2,50 zł Ebanknet lub Home Banking (od każdego zlecenia) 19 Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innych podmiotów /banków,instytucji 5 20 Za potwierdzenie wykonania przelewu i wysłanie potwierdzenia faxem em 1 IV. HOME BANKING 1. Za udostępnienie klucza do systemu HOMEBANKING wg kosztów rzeczywistych 2. Abonament za korzystanie z systemu na : 7 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 13

14 a) rachunku bieżącym, b) rachunku pomocniczym miesięcznie miesięcznie Inne usługi związane z obsługą systemu HOMEBANKING(interwencja u klienta, zmiana stanowiska komputerowego przeniesienie danych) : 3.1. do 2 godzin pobytu u klienta za usługę powyżej 2 godzin pobytu u klienta / za każdą godzinę za usługę 3 4. Zmiana danych abonenta do karty rejestracyjnej zleceń płatniczych w systemie Home za zmianę 3 Banking 5. Inne usługi związane z obsługą systemu Home Banking (na pisemny, telefoniczny, telefaxowy wniosek klienta ) za usługę 5 Rozdział II KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS produkt nieaktywny 1. Wydanie nowej karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. od transakcji 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. od transakcji 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1% min. 4,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku od transakcji 1% min 2,00 zł 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. od transakcji 2% min 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od transakcji 3 % min 12,00 zł 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA od transakcji 1,00 % min 2,00 zł 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. od transakcji 2,00 % min 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. od transakcji 3,00% min. 12,00 zł 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. od transakcji 15. Rozpatrzenie reklamacji. 16. Zastrzeżenie karty. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 14

15 17. Poinformowanie klienta o zastrzeżeniu karty Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji miesięcznie 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa 6,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. od transakcji 12,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. od transakcji 6,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty Opłata za,,cash back''/wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej /w Polsce od wypłaty II. VISA BUSINESS ELECTRON produkt nieaktywny 1. Wydanie nowej karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. od transakcji 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. od transakcji 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku od wypłaty 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. od wypłaty 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2,00% min Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA od wypłaty 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. od wypłaty 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2,00% min Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. od transakcji 15. Rozpatrzenie reklamacji. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 15

16 16. Zastrzeżenie karty. 17. Poinformowanie klienta o zastrzeżeniu karty Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. miesięcznie 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. za dokument Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 23 Opłata za,,cash back''/wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej /w Polsce za wypłatę III.VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty Visa Business Debetowa 1 2. Wznowienie karty Visa Business Debetowa 1 3. Opłata za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku miesięcznie 3,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 1 5 Transakcje bezgotówkowe 1) od transakcji 6. wypłaty gotówkowe 1) 6.1 We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych Banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga : lista bankomatów dostępna w placówkach BS i na stronie internetowej Banku od transakcji zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt1.a.ppkt.15 niniejszej Taryfy 6.2 W innych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł 6.3 W bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min W punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 6.5 W punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min W placówkach poczty polskiej od transakcji 6.7 Generowanie zestawienia transakcji na zyczenie klienta za okres przez niego wskazany od transakcji (W placówce BS) 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta od transakcji 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika od transakcji 9. Zmiana danych użytkownika karty od transakcji 5,00zł 10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty Tabela opłat i prowizji BS Iłża 16

17 13 Sprawdzanie salda w bankomacie. Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 14 Opłata za,,cash back''/wypłata gotówki wkasie placówki handlowousługowej w Polsce od transakcji 2,00 zł 1) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż walluta rachunku bankowego Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY KOMERCYJNE 1 Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą w tym rolniczą Uwaga: wnioskowanej prowizja pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku bądź rezygnacji Klienta z przyznanego kredytu a w przypadku udzielenia kredytu prowizja jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 2. Prowizja za udzielenie kredytu przyznanego kredytu II. KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 1. Prowizja za udzielenie kredytu kredytu III KREDYTY PREFERENCYJNE z DOPŁATAMI Z ARIMR oraz CZĘSCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU Z ARi MR 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu Uwaga: wnioskowanej prowizja pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku bądź rezygnacji Klienta z przyznanego kredytu a w przypadku udzielenia kredytu prowizja jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 2. Prowizja za udzielenie kredytu wnioskowanej 3. Prowizja od zaangażowania kredytu : na koniec każdego roku a) obrotowego b) inwestycyjnego 0,0 % do 0,5% nie mniej niż 4 od 0,00% do 3,00% od 0,00% do 2,00% 0,5% nie mniej niż 4 1,85% 0,50% nie mniej niż 5 1,00% nie mniej niż 20 Uwaga: 1) prowizja jest liczona kapitału kredytu na 31 grudnia każdego roku i podlega zapłacie do 15 stycznia kolejnego roku, 2) prowizja nie jest pobierana za rok kalendarzowy, w którym nastapiło udzielenie kredytu ( zawarcie umowy kredytu ) 3) prowizja za ostatni rok kredytowania liczona jest proporcjonalnie z uwzględnieniem salda kredytowego i podlega zapłacie przy spłacie kredytu Uwaga: prowizja dotyczy kredytów udzielonych od dnia r. do dnia r. Tabela opłat i prowizji BS Iłża 17

18 IV. KREDYTY DYSKONTOWE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu dyskontowego lub odnawialnej linii dyskontowej Uwaga: prowizja pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku bądź rezygnacji Klienta z przyznanego kredytu a w przypadku udzielenia kredytu prowizja jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu wnioskowanej 2 Prowizja od przyznanego kredytu dyskontowego lub odnawialnej linii dyskontowej przyznanego kredytu od 1,00% do 3,00% 0,50% wnioskowanej nie mniej niż 10 3 Prowizja od każdego zdyskontowanego weksla liczona od sumy wekslowej 1,00% 4 Za czynności związane z protestem weksla 20 + opłaty notarialne 5 Prowizja komisowa (dotyczy kredytów dyskontowych) Uwaga: prowizja liczona w sytuacji gdy posiadacz weksla nie uzyskał zapłaty w terminie V. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE od weksla 1,60 % 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygancji Klienta lub odmownego rozpatrzenia wniosku zlecenia gwarancji lub poręczenia 0,50% minimum Prowizja za udzielenie gwarancji lub poręczenia: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 2 lat c) powyżej 2 lat do 3 lat d) powyżej 3 lat do 4 lat e) powyżej 4 lat do 5 lat f) za każdy rozpoczęty rok powyżej 5 lat zlecenia gwarancji lub poręczenia a) 2,00% b) 2,50% c) 3,00% d) 3,50% e) 4,00% f) 0,25% 3. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia gwarancji lub poręczenia 4. Wypłata z gwarancji roszczenia roszczenia od 1,50% do 3,00% 2,00% min.10 VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ 1. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części ( rat kapitałowych lub odsetek ) prolongowanej: prolongowanej od 1,50% do 3,00% min. 5 2 Rozpatrzenie wniosku Klienta w sprawie zmiany zabezpieczeń od 5 do 50 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 18

19 3 Sporządzenie aneksu do umowy w wyniku zmian dokonanych na wniosek Klienta płatna od każdego aneksu 4 Wydanie promesy udzielenia kredytu/gwarancji/poręczenia przyrzeczonej Uwaga: Prowizja nie podlega zwrotowi w razie nie zrealizowania kredytu. za aneks przyrzeczonej 10 0,25% min Wydanie na wniosek Klienta zaświadczeń bankowych o posiadaniu zobowiązań 4 6 Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta, za każdy rozpoczęty rok 5 kalendarzowy 7 Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Klienta, za każdą sztukę od każdej sztuki 8 Wysyłanie wezwań ( monitów ) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego za każdy wysłany monit 20,00zł poręczycieli ( kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit ) 9 Za telefoniczne zawiadomienie o nie wywiązywaniu się Klienta z warunków zawartych 1 w umowie 10 Wydanie zezwolenia na zwolnienie części nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz 10 Banku z tytułu udzielonego i nie spłaconego kredytu lub niewygasłej gwarancji/poręczenia 11 Wydanie zezwolenia na zwolnienie nieruchomości spod wpisu hipoteki 4 w przypadku spłaty kredytu lub wygaśnięcia gwarancji 12 Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o zdolności kredytowej 0,50% min.10 max Wydanie na wniosek klienta opinii dotyczącej np.zabezpieczeń, spłat terminowości, inne informacje niż posiadanie rachunku kredytu/gwarancji/poręczenia 100,00 14 Prowizja od spłat przed terminem ( w tym od zamknięcia limitu kredytowego przed terminem) *: Uwaga: nie pobiera się prowizji jeśli spłata następuje do 30 dni przed terminem, nie pobiera się prowizji jeśli kwota wcześniejszej spłaty nie przekracza w miesiącu 500,00 PLN prowizję pobiera się wpłaty w dniu spłaty 1,00 % *prowizja dotyczy tylko nowo otwartych kredytów (po dniu r) 15 Prowizja od niewykorzystanego limitu kredytowego w przypadku kredytów w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą i rolniczą, pobierana (ostatniego dnia mca) gdy : średnie wykorzystanie limitu w mcu było niższe niż 75 % 16 Prowizja jednorazowa za podwyższone ryzyko z tytułu udzielania kredytu z niskim wkładem własnym 17 Uruchomienie kredytu lub wydanie gwarancji/poręczenia, przed otrzymaniem zawiadomienia o dokonaniu wpisu hipotecznego, również w przypadku gdy przyjęto tymczasowe zabezpieczenie miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc wysokość 2,00 % w stosunku rocznym liczona za dni od salda pozabilansowego(niewykorzystanego limitu) 1% stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym 0,06% kwoty kredytu prowizja pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc Tabela opłat i prowizji BS Iłża 19

20 18 Prowizja za nieterminowe doręczenie polisy ubezpieczeniowej celem dokonania cesji praw z polisy na Bank (14 dni po terminie ważności ostatniej polisy ) 3 19 Prowizja za dokonanie spłaty przez Bank wymagalnych należności Banku w ciężar przy każdej spłacie rachunku bieżącego na podstawie posiadanego pełnomocnictwa do rachunku dokonanej przez Bank 20 Przegląd Księgi Wieczystej nieruchomości, jeżeli Klient nie przedstawił do wniosku od 5 aktualnego odpisu z Wydziału Ksiąg Wieczystych (dotyczy przypadków, gdy Księga Wieczysta prowadzona jest w wersji elektronicznej ) każdej Księgi Wieczystej 21 Przegląd Księgi Wieczystej nieruchomości dokonany w Sądzie w Wydziale Ksiąg od od 10 do 15 Wieczystych każdej Księgi Wieczystej 22 Brak wypełnienia warunku umownego (innego niż terminowość spłaty) Opłata za kontrolę Klienta na etapie rozpatrywania wniosku i w okresie realizacji transakcji Uwaga : nie dotyczy kredytów preferencyjnych inwestycyjnych 24 Opłata za kontrole Klientów korzystających z kredytów preferencyjnych inwestycyjnych z dopłatami ARiMR zaangażowanie na dzień kontroli do kwoty zaangażowanie na dzień kontroli powyżej ,00zł do zaangażowanie na dzień kontroli powyżej do zaangażowanie na dzień kontroli powyżej Uwaga: opłata dotyczy obowiązkowych kontroli wynikających z umowy zawartej pomiędzy BS Iłża a BPS SA regulującej warunki i zasady udzielania przez ARiMR pomocy finansowej oraz Zarządzeń Prezesa ARiMR w sprawie warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą do oprocentowania, w tym zakresie : 1. realizacji inwestycji i uruchomienia działalności zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu kontrola wymagana w terminie do 60dni liczonych od dnia zakończenia realizacji inwestycji, 2. monitorowania kredytu w całym okresie kredytowania kontrola wymagana przynajmniej raz w roku, 3. dopełnienia przez Kredytobiorcę warunków wynikających z umowy kredytu w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych podczas regularnego monitoringu Jednorazowo od 10 do Za rezygnację z pobrania transzy/części kredytu 1% kwoty, z której Klient rezygnuje 26 Inne czynności związane z obsługą dokonywane na wniosek Klienta nie przewidziane w taryfie opłat i prowizji za każdy wniosek Klienta od 5 do 50 Tabela opłat i prowizji BS Iłża 20

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży Nr.../2015 Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo