Zasada pogłębienia zaufania, sformułowana w art. 8 KPA, w orzecznictwie sądów administracyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada pogłębienia zaufania, sformułowana w art. 8 KPA, w orzecznictwie sądów administracyjnych"

Transkrypt

1 Zasada pogłębienia zaufania, sformułowana w art. 8 KPA, w orzecznictwie sądów administracyjnych Zasadę pogłębienia zaufania obywateli do państwa wprowadza art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. Podstawowego źródła tej zasady w polskim porządku prawnym należy upatrywać w art. 2 Konstytucji RP, stanowiącym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Trybunał Konstytucyjny, dokonując wykładni tego przepisu, wyartykułował szereg norm kształtujących zasady, których przestrzeganie pozwoli zbudować zaufanie obywateli do państwa, na przykład zasada niedziałania prawa wstecz i zasada ochrony praw nabytych. 1 Do tych elementów zasady zaufania wielokrotnie odwoływał się Naczelny Sąd Administracyjny. Na mocy art. 8 Kpa w jego obecnym brzmieniu 2 ustawodawca zobowiązuje organy administracji publicznej do prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, podczas gdy poprzednio obowiązujący przepis nakazywał pogłębianie zaufania. Przepis po zmianie bardziej oddaje istotę funkcji administracji. Posiadanie przez obywateli zaufania do państwa nie jest ich obowiązkiem ani cechą naturalną; to organy państwa są zobowiązane zakładać domniemanie uczciwości obywatela, zgodnie z zasadą praesumptio boni viri, nie odwrotnie. Obywatel może, np. ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia w stosunkach z władzą, zaufania nie przejawiać w ogóle, natomiast nie zmienia to faktu, że organy administracji muszą to zaufanie starać się w nim wykształcić, zasłużyć na nie. Realizacja tej zasady, inaczej nazywanej zasadą lojalności państwa wobec obywateli, polega na prowadzeniu postępowania przez organy administracji publicznej nie tylko zgodnie z prawem, ale także w sposób rzetelny i przejrzysty, aby obywatel nie miał wątpliwości co do obiektywności (uczciwości) władzy. Mimo zmiany przepisu, będę posługiwać się pojęciem zasady pogłębiania zaufania, ugruntowanym już w doktrynie. Orzeczenia, których analiza jest przedmiotem mojej pracy, wydane zostały przed nowelizacją. Pozostałe zasady kreujące postępowanie administracyjne często są tylko pochodnymi zasady pogłębiania zaufania. Poczynając od zasady praworządności sformułowanej w art. 6 Kpa, bez której nie może być mowy o przeprowadzeniu sprawiedliwego procesu (podejmowanie przez organy państwa działań wyłącznie w oparciu o wyraźną podstawę prawną jest podstawowym warunkiem zaufania obywateli do państwa), poprzez zasadę uprawnienia strony do czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 Kpa), w odróżnieniu od procesu o charakterze inkwizycyjnym. Dalej, zasada przekonywania stron (art. 11 Kpa). Obowiązek wyjaśnienia stronom okoliczności i ich 1 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r., sygn. akt K 15/91. 2 Art. 8 Kpa został znowelizowany na mocy ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr.., poz.), która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2011 r. Z przepisu usunięto sformułowanie zobowiązujące organy administracji publicznej do dbania jednocześnie o świadomość i kulturę prawną obywateli. Rozwiązanie bez wątpienia słuszne, gdyż nie jest celem organu administracji prowadzącego postępowanie w konkretnej sprawie podejmowanie jednocześnie działań edukacyjnych wobec obywatela, rozwijających wyżej wymienione cechy jego osobowości. 1/6

2 konsekwencji prawnych, ma na celu przekonanie do rozstrzygnięcia wydanego przez władzę i jego dobrowolnego zaakceptowania nawet jeżeli będzie ono dla jednostki niekorzystne. Podobne funkcje spełnia zasada prawdy materialnej, zobowiązującą do zebrania i rozpatrzenia całości materiału dowodowego (art. 77 par. 1 Kpa), oraz przepisy o wyłączeniu, gwarantujące bezstronność organu, które stanowią istotną podstawę wznowienia postępowania (art. 24, 25 i pkt. 3 Kpa). Zasada zaufania jawi się więc jako spoiwo wszystkich ogólnych zasad postępowania administracyjnego. 3 Jako że zasada pogłębiania zaufania wyznacza tylko pewien rezultat, do osiągnięcia którego zobowiązane są organy administracji, a nie determinuje sposobów jego urzeczywistnienia, kluczowe zadanie w zakresie określenia właściwego postępowania, które zrealizuje tę zasadę a także stwierdzenia, w jakich sytuacjach dojdzie do jej naruszenia, należy do orzecznictwa. Naczelny Sąd Administracyjny na zasadę zaufania powołuje się przy okazji rozstrzygania spraw dotyczących różnorodnych stanów faktycznych, ale których wspólnym elementem był fakt podejmowania przez organy administracji działań budzących wątpliwości co do rzetelności i przejrzystości ich procedowania. Z całą pewnością podstawowym warunkiem budowania zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej jest równe traktowanie stron. W wyroku z 26 października 1984 r. (sygn. akt II SA 1161/84) NSA stwierdził, że mimo, iż w Kodeksie postępowania administracyjnego nie ma przepisu wprost formułującego obowiązek równego traktowania stron, taki obowiązek wynika zarówno z obowiązujących norm konstytucyjnych, które powinny być bezpośrednio stosowane, jak i właśnie z art. 8 Kpa. Niezgodne z prawem jest naruszanie zasady równości poprzez wydanie rozstrzygnięcia wobec obywatela odmiennego od treści decyzji podjętej wcześniej, a dotyczącej analogicznej sytuacji faktycznej i prawnej. Takie działanie zdecydowanie osłabia zaufanie do organów państwa, gdyż nie daje możliwości przewidywania konsekwencji prawnych sytuacji, w jakiej znalazł się obywatel, nawet mimo zapoznania się z uprzednimi decyzjami wydanymi przez organ administracji. Skoro nie da się założyć z pewnym prawdopodobieństwem, jakie będzie rozstrzygnięcie organu, nawet znając wcześniejszą jego praktykę w danych sprawach, organ ten zaczyna jawić się jako twór nieprzewidywalny, kierujący się niezrozumiałymi dla przeciętnego człowieka regułami, co dać może też podstawy do podejrzeń o nieuczciwość czy stronniczość. Ważne dla przestrzegania zasady równości przy sporach toczonych przed organami administracji jest uwzględnienie interesów wszystkich stron biorących udział w postępowaniu, reprezentujących rozbieżne interesy. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji najczęściej tylko jedna ze stron będzie w pełni zadowolona z końcowej decyzji organu, jednak w swoich działaniach organ powinien także drugą stronę przekonać o tym, że podjęta decyzja jest słuszna i oparta na konkretnych podstawach prawnych i faktycznych. Pozostawienie wątpliwości co do przebiegu postępowania nie pozwala na utrzymanie zaufania obywatela, gdy wydaje się, że organ faworyzuje w nim jedną ze stron, odmawiając z góry wiarygodności wnioskom dowodowym drugiej strony. W wyroku z dnia 10 sierpnia 1983 r. (sygn. akt I SA 367/83) NSA stwierdza, że organ musi zebrać wszystkie dowody w sprawie, w żadnym razie nie ograniczając się do udowodnienia twierdzeń wnoszonych przez jedną ze stron. Zapewnienie stronom równego udziału w postępowaniu i dążenie do całościowego wyjaśnienia sprawy powinno być priorytetem organu. Dopiero na tej podstawie będzie mógł wydać prawidłowe rozstrzygnięcie. Podobnie naruszeniem zasady pogłębiania zaufania będzie wydawanie odmiennych decyzji 3 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I, Kraków 2005, s /6

3 podmiotom w tej samej sytuacji prawnej i faktycznej w różnych regionach państwa unitarnego, jakim jest Polska. Nigdy samo przebywanie w innych częściach kraju nie jest wystarczającym powodem dla rozróżniania sytuacji prawnej podmiotu. 4 Kolejnym elementem zasady pogłębiania zaufania jest odpowiednie wyjaśnianie stronom okoliczności zaistniałych w sprawie. Obowiązek ten dotyczy szczególnie nowych okoliczności przedstawianych jednostce przez organ. Organ nie może zaskakiwać strony wysuwaniem jedna po drugiej kolejnych okoliczności, jednocześnie nie przedstawiając dowodów na ich poparcie, a w dodatku nie ustosunkowując się do wniosków dowodowych strony, która wskazuje na to, że okoliczności podnoszone przez organ nie mają miejsca w jej sytuacji. Według wzmiankowanego już wyroku NSA z 26 października 1986 r., także takie postępowanie organu jest naruszeniem nie tylko art. 9 Kpa, ale także art. 8. Takie działania organu w żaden sposób bowiem nie budzą zaufania do władzy publicznej, a wręcz przeciwnie - osłabiają jej autorytet. Zgodnie z tym samym wyrokiem NSA, jednym z najważniejszych czynników wzmacniania zaufania obywatela do państwa jest dokładne uzasadnienie wydanej decyzji administracyjnej. Brak takiego uzasadnienia w pewnych przypadkach jest naruszeniem szczególnie rażącym. Dzieje się tak między innymi, gdy w uzasadnieniu nie ma w ogóle powodów, które doprowadziły do takiego, a nie innego rozstrzygnięcia, mimo podnoszenia w toku postępowania przez stronę zarzutu, iż w analogicznej sytuacji została wcześniej wydana inna decyzja. Organ nie może odrzucić wniosków strony, nie dając im wiary, bez poddania ich weryfikacji dowodowej. Całkowite pominięcie milczeniem i nie podjęcie żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy faktycznie zaszła sytuacja odmiennego potraktowania podobnych przypadków, jest rażącym naruszeniem zasady pogłębiania zaufania. Inną okolicznością wymagającą dokładnego uzasadnienia przez organ podjętej decyzji, by w pełni zrealizować zasadę pogłębiania zaufania obywatela, jest przytoczona już wcześniej, w kontekście przestrzegania zasady równego traktowania, sytuacja sporu toczonego przed organem administracji, w którym strony reprezentują rozbieżne lub sprzeczne ze sobą interesy. Konieczne jest tu szczególnie staranne prowadzenie postępowania przez organ nie tylko poprzez równe traktowanie w toku postępowania, ale także poprzez dokładne uzasadnienie podjętej decyzji. NSA w wyroku z dnia 10 sierpnia 1983 r. (sygn. akt I SA 367/83) stwierdza, że rażącym naruszeniem jest takie prowadzenie postępowania, w którym organ rozstrzyga na korzyść jednej ze stron, jednocześnie nie odnosząc się w uzasadnieniu w ogóle lub odnosząc się ogólnikowo do żądań wysuwanych przez drugą stronę. Organ powinien przedstawić w uzasadnieniu swój proces wnioskowania poprzez wskazanie racji, jakimi się kierował, odmawiając wiarygodności jednym dowodom, a inne uznając za podstawę rozstrzygnięcia. Tylko w ten sposób będzie w stanie przekonać stronę niezadowoloną z decyzji o istnieniu ważnych argumentów przemawiających przeciwko jej żądaniu i usprawiedliwiających wydanie decyzji negatywnej. Rola uzasadnienia jest istotna zwłaszcza w przypadku podejmowania rozstrzygnięcia w ramach uznania administracyjnego. Sąd w przypadku decyzji uznaniowej bada jedynie dochowanie reguł proceduralnych przy jej wydawaniu, oceniając zgodność z prawem, a nie słuszność samego rozstrzygnięcie. W wyroku NSA z 22 października 1981 r. (sygn. akt I SA 2147/81) sąd stwierdził, opierając się m.in. na zasadzie wyrażonej w art. 8 Kpa, że nieprawidłowe uzasadnienie (tzn. nieprzedstawienie, dlaczego jedne dowody zostały uznane przez organ, a inne odrzucone, nieujawnienie motywów, jakimi się kierował przy wydawaniu decyzji uznaniowej) jest podstawą do uchylenia takiej decyzji. Decyzja uznaniowa nienależycie uzasadniona zbliża się bowiem do decyzji dowolnej, a taki sposób podejmowania rozstrzygnięć mógłby poważnie osłabić zaufanie obywatela 4 Wyrok NSA z 5 maja 1998 r., sygn. akt SA/Bk 655/97. 3/6

4 do państwa. Także ogólnikowe sformułowanie uzasadnienia, czy odwoływanie się do sformułowań pozaustawowych jest nieprawidłowe i narusza zasadę pogłębiania zaufania. 5 Następne sprawy z orzecznictwa ukazują inne możliwe przypadki złamania zasady zaufania, wyjątkowo ewidentne, gdy to organ sam wprowadza w błąd stronę postępowania lub usiłuje ją obarczyć konsekwencjami własnych uchybień. W wyroku NSA z dnia 9 grudnia 1999 r. (sygn. akt I SA/Po 2858/98), nawiązując do pojęcia demokratycznego państwa prawnego, sąd powołał się na zawarty w tej normie konstytucyjnej nakaz nieretroakcji prawa. Postępowanie w tym przypadku dotyczyło określenia zobowiązania podatkowego, które zostało nałożone na podatnika mimo tego, że przepisy dotyczące danego podatku weszły w życie później, niż czas, za który zostało zobowiązanie naliczone. Za tę decyzję organu administracji odpowiedzialnością obarczony został podatnik, chociaż opierał się na opinii stwierdzającej inne konsekwencje prawne, opracowanej przez organ statystyczny. Takie działanie jednoznacznie należy ocenić jako podważające zaufanie obywatela. Skarżąca powoływała się na jedną opinię statystyczną, natomiast organy administracji przywoływały opinię o treści rozbieżnej, wydaną przez inny organ. Jednak w żadnej z instancji organy nie odniosły się szerzej do tej kwestii i nie wyjaśniły, dlaczego akurat przytaczana przez nie opinia jest wiążąca. Błędy organu statystycznego nie mogą powodować ujemnych następstw dla podatnika 6. Nie powinno dochodzić do sytuacji przerzucenia błędów organów administracji na obywatela, gdyż ma on prawo działać w zaufaniu do oficjalnych opinii wydawanych przez organy państwa, a ewentualna rozbieżność stanowisk organów nie powinna powodować dla niego negatywnych konsekwencji. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku, gdy wystąpił błąd w treści aktu prawnego, w prawidłowy sposób opublikowanego przez właściwy organ promulgacyjny. Organ administracji nie może powoływać się na ten błąd uzasadniając odmienną, niż wynikałoby z treści tego aktu prawnego interpretację. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6 lipca 1994 r. (sygn. akt SA/Łd 1024/94) do momentu sprostowania obywatel ma prawo opierać się na treści takiego aktu w zaufaniu do organów państwa. Sprostowanie nie działa więc w żadnym wypadku z mocą wsteczną, gdyż nie można zaprzeczyć, iż wcześniejsze działania obywatela podejmowane były w zgodzie z brzmieniem ogłoszonego prawidłowo aktu prawnego. Także w przypadku błędu popełnionego przez nie organ jako taki, ale wyłącznie przez jego pracownika, obowiązuje ta sama reguła, iż nie może to uchybienie wpływać negatywnie na sytuację prawną obywatela. W wyroku NSA z 20 lipca 1981 r. (SA 1478/81) sąd stwierdził, że również takie działanie organów administracji jest obrazą art. 8 Kpa. Orzeczenie to jest ważne z tego powodu, że kwestią fundamentalną dla wykształcenia wśród obywateli zaufania do władzy publicznej jest poprawa wizerunku urzędnika. Można wprowadzić najbardziej nawet idealne wzorce postępowania dla organów administracji, ale jeśli nie będzie się w nich zatrudniać osób uczciwych, kompetentnych i cechujących się wysoką kulturą osobistą, zaufanie obywateli do państwa będzie przy kontakcie z urzędnikiem wystawiane na próbę. W wyroku tym pojawia się oprócz tego inny jeszcze element stosowania w praktyce zasady zaufania obywatela do państwa, jakim jest domniemanie prawidłowości decyzji administracyjnej. Oznacza ono, że dopóki decyzja nie zostanie wzruszona w odpowiednim postępowaniu, obywatel ma prawo opierać się na takiej decyzji i nie może być ona podważana przez inne organy, choćby ją uważały za wadliwą. Gwarantuje to pewność prawną obywatelowi, gdyż żadna decyzja nie może być zmieniona w inny sposób, niż poprzez przeprowadzenie prawidłowego postępowania w toku 5 Wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2000 r., sygn. akt V SA 2278/99. 6 wyrok NSA z dnia 25 maja 1995 r., sygn. akt SA/Po 255/95 4/6

5 weryfikacji decyzji ostatecznej. Oczywistym jest, że skoro organ nie może przerzucać odpowiedzialności za własne uchybienia na obywatela, tym bardziej nie może udzielać mu informacji wprowadzających go w błąd, a następnie wyciągać z tego konsekwencji negatywnych dla strony postępowania. W wyroku NSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 1994 r. (sygn. akt V SA 1276/93 ) sąd stwierdza, że nie da się z zasadą zaufania obywatela do państwa pogodzić takiego działania organów administracji, które najpierw udzielają wyjaśnień o treści decyzji mającej zapaść, następnie zaś zmieniają ją i ostatecznie dochodzi do wydania decyzji odmiennej. Jest to istotne naruszenie tym bardziej, jeśli obywatel na mocy takiej informacji podejmie działania, na które w innym przypadku nie zdecydowałby się, ponosząc straty majątkowe. Taka sytuacja faktyczna miała miejsce w sprawie, w której wyrok NSA wydał dnia 8 czerwca 1992 r. (sygn. akt III SA 241/92). Problem przedstawiony do rozstrzygnięcia NSA polegał na konieczności wyjaśnienia, jaka ma być sytuacja prawna obywatela podejmującego określone działania na mocy obowiązujących przepisów i przy zapewnieniach władzy, że przepisy te będą nadal obowiązywały, gdy mimo takich zapewnień zostały one nagle zmienione. W wyniku nowelizacji podjęto decyzję obciążenia obywatela wyższym zobowiązaniem (odmówiono zwolnienia od opłat celnych). NSA opierając się na przepisie obecnego art. 2 Konstytucji stwierdził, że działanie takie podważa zasadę zaufania obywatela do państwa i decyzja, mimo że wydana na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dotknięta jest sankcją nieważności. NSA stwierdził, że skoro skarżący podjął określone działania przed nowelizacją, powodowany brzmieniem obowiązujących ówcześnie przepisów oraz przy zapewnieniach ze strony władz państwa, iż nie zostaną one znowelizowane w najbliższym czasie, aby chronić jego zaufanie do władz publicznych, jedyną możliwością jest niezastosowanie do jego sytuacji przepisów zmienionych w taki sposób. Kolejnym ważnym elementem stosowania zasady pogłębiania zaufania jest sposób rozstrzygania wątpliwości. W postępowaniu administracyjnym organ zobowiązany jest uwzględnić interes społeczny oraz słuszny interes stron (art. 7 Kpa). Nie oznacza to jednak zawsze prymatu interesu społecznego nad interesem prywatnym. Zasada pogłębiania zaufania może istnieć w kolizji z innymi zasadami, np. z koniecznością ochrony interesu publicznego. Jednak w każdym przypadku wyważenie interesu prywatnego i społecznego powinno się odbywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla jednostki, która musi mieć możliwość dochodzenia i ochrony swoich praw. NSA w wyroku z dnia 23 października 1982 r. (sygn. akt II SA 1031/82) przyjął zasadę, że wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść obywatela wszędzie tam, gdzie nie narusza to interesu społecznego. Inne postępowanie, to jest z góry przesądzanie o tym, że interes społeczny przeważa nad interesem prywatnym, nie uwzględniając całokształtu sytuacji oraz tego, jakie będą dla jednostki konsekwencji takiego rozstrzygnięcia, jest naruszeniem zasady pogłębiania zaufania. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej gwarantuje przewidywalność działań organów państwa, czyli bezpieczeństwo prawne dla jednostki. Obywatele dzięki niej są w stanie dostosować swoje zachowanie do działań organów i przewidzieć konsekwencje prawne sytuacji, w jakiej się znaleźli. Jednocześnie obowiązywanie tej zasady oznacza pewność wydania rzetelnego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Konsekwencją naruszenia art. 8 Kpa, jeśli naruszenie to będzie rażące, jest nieważności decyzji administracyjnej. Niekiedy złamanie zasady pogłębiania zaufania jest wyłączną przesłanką uchylenia decyzji, innym razem może być ona naruszona wespół z innymi normami obowiązującymi w postępowaniu administracyjnym. NSA w Warszawie w cytowanym już wyroku z 26 października 1984 r. podkreślił wagę zasady pogłębiania zaufania w polskich warunkach, gdzie wciąż nie ma powszechnego zaufania do władzy 5/6

6 publicznej. We wszelkich rankingach zaufania próżno szukać urzędników, także politycy cieszą się od lat niskim zaufaniem społecznym. W takiej sytuacji na organach administracji leży szczególny obowiązek nie tylko zgodnego z prawem, ale też przejrzystego prowadzenia postępowania. Konieczne jest dbanie o to, aby strona miała możliwość czynnego uczestnictwa w postępowaniu, ustosunkowywanie się do wszystkich zgłaszanych przez nią wniosków i dokładne wyjaśnienie w uzasadnieniu podstaw decyzji, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości. W taki sposób motywy wydanej decyzji i sam proces dochodzenia do niej - nawet, gdy ostatecznie okaże się ona niekorzystna dla strony będą zrozumiałe i klarowne, przez co obywatel nie poczuje się potraktowany niesprawiedliwie. Zasada pogłębiania zaufania obywatela do państwa jest nie tylko podstawową zasadą postępowania administracyjnego, ale także w ogóle jedną z fundamentalnych zasad, na których powinien opierać się polski porządek prawny. Przestrzeganie jej jest nieodzowne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego w Polsce i dlatego w orzecznictwie NSA spotyka się ona z tak zdecydowaną ochroną. 6/6

Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 KPA 1, w orzecznictwie sądów administracyjnych

Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 KPA 1, w orzecznictwie sądów administracyjnych Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 KPA 1, w orzecznictwie sądów administracyjnych Pogłębianie zaufania obywateli do organów państwa było jedną z podstawowych zasad, którymi jeszcze do niedawna

Bardziej szczegółowo

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada praworządności (art. 6 k.p.a.) Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. - inaczej nazywana zasadą legalizmu - jest jednocześnie zasadą naczelną, gdyż została uregulowana

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Uproszczone postępowania administracyjne. dr Radosław Pastuszko

Uproszczone postępowania administracyjne. dr Radosław Pastuszko Uproszczone postępowania administracyjne dr Radosław Pastuszko rpastuszko@gmail.com www.dl.wsei.lublin.pl Proceduralne prawo administracyjne ogólne postępowanie administracyjne przepisy o wykonaniu aktów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Przesłanki nieważności decyzji

Przesłanki nieważności decyzji Przesłanki nieważności decyzji Na podstawie art.247 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która: - została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, - została

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. odmawia przyjęcia kasacji do rozpoznania. UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. odmawia przyjęcia kasacji do rozpoznania. UZASADNIENIE Sygn. akt I PK 135/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 kwietnia 2003 r. SSN Andrzej Wróbel w sprawie z powództwa P. G. przeciwko L. Spółce z o.o. o sprostowanie świadectwa pracy i zapłatę,

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy INFORMACJA PRAWNA Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r. Przedmiot informacji: Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne informacji: Uprawnienia organizacji związkowej do skierowania sprawy interpretacji przepisów do Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 593/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny Akt administracyjny A. Akt administracyjny Akt administracyjny stanowi władcze jednostronne oświadczenie woli organu wykonującego zadania z zakresu administracji, oparte na przepisach prawa administracyjnego,

Bardziej szczegółowo

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie.

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowania podatkowe może przejrzeć akta swojej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania Wznowienie postępowania Nadzwyczajny środek prawny Dr Ewa Pierzchała Uniwersytet Opolski Trwałość decyzji Każda decyzja administracyjna wydana w sprawie z zakresu administracji publicznej przez uprawniony

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 30 stycznia 1996 r. II URN 54/95

Wyrok z dnia 30 stycznia 1996 r. II URN 54/95 Wyrok z dnia 30 stycznia 1996 r. II URN 54/95 Pracownicy jednostek wydzielonych z PKP, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia, nabywają

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CSK 23/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi J. T. i E. T.-H. przy uczestnictwie J. P., H. S., I. T. i M. D. o wznowienie

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 VI SA/Wa 2455/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-02-10 Data wpływu 2015-09-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09 Trybunał Konstytucyjny W odpowiedzi na pismo Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2010 r., na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski Sygn. akt II CSK 428/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z powództwa "P. G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i Z. B. przeciwko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/317/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/317/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/317/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 105/07. Dnia 28 września 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 105/07. Dnia 28 września 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt II PK 105/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 września 2007 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. P. przeciwko Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w T. o dopuszczenie do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-736286-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Umorzenie jest instytucją wyjątkową, która może znaleźć zastosowanie jedynie w szczególnych okolicznościach.

Umorzenie jest instytucją wyjątkową, która może znaleźć zastosowanie jedynie w szczególnych okolicznościach. Umorzenie jest instytucją wyjątkową, która może znaleźć zastosowanie jedynie w szczególnych okolicznościach. Przedmiotem artykułu jest kwestia umorzenia zaległości podatkowych uregulowana w art. 67a 1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 4/15. Dnia 11 sierpnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 4/15. Dnia 11 sierpnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III PZ 4/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 sierpnia 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa D. K.

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 99/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 kwietnia 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Sygn. akt SDo 6/15 Poznań, dnia 4 grudnia 2015 roku ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Wielkopolski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Prawo celne.

o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Prawo celne. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Druk nr 241 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CZP 30/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Marta Romańska Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 60/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 lipca 2015 r. SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa R. C. przeciwko B. C. o zapłatę i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06 Uchwała z dnia 4 sierpnia 2006 r., III CZP 51/06 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne. Zestaw 5

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne. Zestaw 5 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne Zestaw 5 Przedmiot 1 Istota i znaczenie zasad ogólnych w Kodeksie postępowania administracyjnego 2 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt I UK 388/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z odwołania B. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o rentę z

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 156/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lutego 2017 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku A. C. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 303/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Anwil

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 maja 2002 r. III RN 62/01

Wyrok z dnia 7 maja 2002 r. III RN 62/01 Wyrok z dnia 7 maja 2002 r. III RN 62/01 Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego powoduje definitywne zwolnienie podatnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II PK 213/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 grudnia 2013 r. SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa X.Y. przeciwko Ministerstwu Finansów o uchylenie oceny okresowej, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III SK 19/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 grudnia 2013 r. SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa PGE Dystrybucja Spółki Akcyjnej w L. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 maja 2002 r.

Warszawa, 29 maja 2002 r. Warszawa, 29 maja 2002 r. Opinia w sprawie pytania prawnego dotyczącego zgodności art. 27 a ust. 17 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5 Przedmiot 1 2 Istota i znaczenie zasad ogólnych w Kodeksie postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 449/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 kwietnia 2012 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III KRS 16/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 maja 2016 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 96/13. Dnia 11 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 96/13. Dnia 11 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 96/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 grudnia 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku E. K.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) Sygn. akt III UZ 9/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 kwietnia 2011 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) w sprawie z wniosku J. S.

Bardziej szczegółowo

W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT.

W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT. W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT. W ostatnim czasie zapadł wyrok w sprawie możliwości przechowywania kopii faktur VAT w formie elektronicznej na dysku komputerowym.

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania administracyjnego stosowane przez organy Policji

Zasady postępowania administracyjnego stosowane przez organy Policji Zasady postępowania administracyjnego stosowane przez organy Policji dr Małgorzata Parafińska Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku służbowego w Policji następuje przez wydanie decyzji administracyjnej

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Nieważność. decyzji. administracyjnej

Nieważność. decyzji. administracyjnej Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Nieważność decyzji administracyjnej Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak USTRÓJ USTRÓJ PAŃSTWOWY ZASADY USTROJU Rozdział I Konstytucji RP RZECZPOSPOLITA!art. 235 Konstytucji RP! utrudniona zmiana KONWENCJONALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 września 2001 r. II UKN 542/00

Wyrok z dnia 5 września 2001 r. II UKN 542/00 Wyrok z dnia 5 września 2001 r. II UKN 542/00 Sąd drugiej instancji, który rozstrzyga sprawę po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją RP art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Sąd Najwyższy w składzie: SSN Z. Strus (przewodniczący) SSN M. Kocon (sprawozdawca) SSN K. Kołakowski

Sąd Najwyższy w składzie: SSN Z. Strus (przewodniczący) SSN M. Kocon (sprawozdawca) SSN K. Kołakowski id: 20164 1. Instytucja wyłączenia sędziego przewidziana jest przez kodeks postępowania cywilnego zarówno w postępowaniu przed sądem państwowym, jak i w postępowaniu przed sądem polubownym. Zachodzą jednak

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2000 r. III RN 179/99

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2000 r. III RN 179/99 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2000 r. III RN 179/99 Możliwy jest spór o właściwość między samorządowym kolegium odwoławczym jako organem jednostki samorządu terytorialnego a wojewodą jako terenowym organem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UK 53/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 stycznia 2016 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Strona postępowania administracyjnego

Strona postępowania administracyjnego Strona postępowania Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Art. 29. Stronami

Bardziej szczegółowo

154/2/B/2011. POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2011 r. Sygn. akt Ts 1/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat,

154/2/B/2011. POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2011 r. Sygn. akt Ts 1/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat, 154/2/B/2011 POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2011 r. Sygn. akt Ts 1/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Benedykta

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 67/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-675468-V-ll/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W.

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W. Sygn. akt I CSK 550/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 371/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2011 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania S. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do emerytury,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94

Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94 Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94 Spełnienie wynikającego z art. 8 k.p.a. wymagania prowadzenia postępowania administracyjnego w taki sposób, aby pogłębić zaufanie obywateli do organów Państwa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 2 listopada 2008 r. Druk nr 346 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 405/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 grudnia 2004 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSA Wojciech

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia.

UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia. (PROJEKT) UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Rady Gminy Krasiczyn. Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. DOLiS/DEC-502/13 dot. [...] DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 1 w związku z art. 105 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 111/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lutego 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CZ 56/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 grudnia 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie ze skargi H. F.

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 24/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 maja 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa K. Ż. przeciwko P. P. Sp. z o.o. w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 335/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 lipca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 432/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lutego 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo