Zasada pogłębienia zaufania, sformułowana w art. 8 KPA, w orzecznictwie sądów administracyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada pogłębienia zaufania, sformułowana w art. 8 KPA, w orzecznictwie sądów administracyjnych"

Transkrypt

1 Zasada pogłębienia zaufania, sformułowana w art. 8 KPA, w orzecznictwie sądów administracyjnych Zasadę pogłębienia zaufania obywateli do państwa wprowadza art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. Podstawowego źródła tej zasady w polskim porządku prawnym należy upatrywać w art. 2 Konstytucji RP, stanowiącym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Trybunał Konstytucyjny, dokonując wykładni tego przepisu, wyartykułował szereg norm kształtujących zasady, których przestrzeganie pozwoli zbudować zaufanie obywateli do państwa, na przykład zasada niedziałania prawa wstecz i zasada ochrony praw nabytych. 1 Do tych elementów zasady zaufania wielokrotnie odwoływał się Naczelny Sąd Administracyjny. Na mocy art. 8 Kpa w jego obecnym brzmieniu 2 ustawodawca zobowiązuje organy administracji publicznej do prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, podczas gdy poprzednio obowiązujący przepis nakazywał pogłębianie zaufania. Przepis po zmianie bardziej oddaje istotę funkcji administracji. Posiadanie przez obywateli zaufania do państwa nie jest ich obowiązkiem ani cechą naturalną; to organy państwa są zobowiązane zakładać domniemanie uczciwości obywatela, zgodnie z zasadą praesumptio boni viri, nie odwrotnie. Obywatel może, np. ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia w stosunkach z władzą, zaufania nie przejawiać w ogóle, natomiast nie zmienia to faktu, że organy administracji muszą to zaufanie starać się w nim wykształcić, zasłużyć na nie. Realizacja tej zasady, inaczej nazywanej zasadą lojalności państwa wobec obywateli, polega na prowadzeniu postępowania przez organy administracji publicznej nie tylko zgodnie z prawem, ale także w sposób rzetelny i przejrzysty, aby obywatel nie miał wątpliwości co do obiektywności (uczciwości) władzy. Mimo zmiany przepisu, będę posługiwać się pojęciem zasady pogłębiania zaufania, ugruntowanym już w doktrynie. Orzeczenia, których analiza jest przedmiotem mojej pracy, wydane zostały przed nowelizacją. Pozostałe zasady kreujące postępowanie administracyjne często są tylko pochodnymi zasady pogłębiania zaufania. Poczynając od zasady praworządności sformułowanej w art. 6 Kpa, bez której nie może być mowy o przeprowadzeniu sprawiedliwego procesu (podejmowanie przez organy państwa działań wyłącznie w oparciu o wyraźną podstawę prawną jest podstawowym warunkiem zaufania obywateli do państwa), poprzez zasadę uprawnienia strony do czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 Kpa), w odróżnieniu od procesu o charakterze inkwizycyjnym. Dalej, zasada przekonywania stron (art. 11 Kpa). Obowiązek wyjaśnienia stronom okoliczności i ich 1 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1992 r., sygn. akt K 15/91. 2 Art. 8 Kpa został znowelizowany na mocy ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr.., poz.), która weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2011 r. Z przepisu usunięto sformułowanie zobowiązujące organy administracji publicznej do dbania jednocześnie o świadomość i kulturę prawną obywateli. Rozwiązanie bez wątpienia słuszne, gdyż nie jest celem organu administracji prowadzącego postępowanie w konkretnej sprawie podejmowanie jednocześnie działań edukacyjnych wobec obywatela, rozwijających wyżej wymienione cechy jego osobowości. 1/6

2 konsekwencji prawnych, ma na celu przekonanie do rozstrzygnięcia wydanego przez władzę i jego dobrowolnego zaakceptowania nawet jeżeli będzie ono dla jednostki niekorzystne. Podobne funkcje spełnia zasada prawdy materialnej, zobowiązującą do zebrania i rozpatrzenia całości materiału dowodowego (art. 77 par. 1 Kpa), oraz przepisy o wyłączeniu, gwarantujące bezstronność organu, które stanowią istotną podstawę wznowienia postępowania (art. 24, 25 i pkt. 3 Kpa). Zasada zaufania jawi się więc jako spoiwo wszystkich ogólnych zasad postępowania administracyjnego. 3 Jako że zasada pogłębiania zaufania wyznacza tylko pewien rezultat, do osiągnięcia którego zobowiązane są organy administracji, a nie determinuje sposobów jego urzeczywistnienia, kluczowe zadanie w zakresie określenia właściwego postępowania, które zrealizuje tę zasadę a także stwierdzenia, w jakich sytuacjach dojdzie do jej naruszenia, należy do orzecznictwa. Naczelny Sąd Administracyjny na zasadę zaufania powołuje się przy okazji rozstrzygania spraw dotyczących różnorodnych stanów faktycznych, ale których wspólnym elementem był fakt podejmowania przez organy administracji działań budzących wątpliwości co do rzetelności i przejrzystości ich procedowania. Z całą pewnością podstawowym warunkiem budowania zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej jest równe traktowanie stron. W wyroku z 26 października 1984 r. (sygn. akt II SA 1161/84) NSA stwierdził, że mimo, iż w Kodeksie postępowania administracyjnego nie ma przepisu wprost formułującego obowiązek równego traktowania stron, taki obowiązek wynika zarówno z obowiązujących norm konstytucyjnych, które powinny być bezpośrednio stosowane, jak i właśnie z art. 8 Kpa. Niezgodne z prawem jest naruszanie zasady równości poprzez wydanie rozstrzygnięcia wobec obywatela odmiennego od treści decyzji podjętej wcześniej, a dotyczącej analogicznej sytuacji faktycznej i prawnej. Takie działanie zdecydowanie osłabia zaufanie do organów państwa, gdyż nie daje możliwości przewidywania konsekwencji prawnych sytuacji, w jakiej znalazł się obywatel, nawet mimo zapoznania się z uprzednimi decyzjami wydanymi przez organ administracji. Skoro nie da się założyć z pewnym prawdopodobieństwem, jakie będzie rozstrzygnięcie organu, nawet znając wcześniejszą jego praktykę w danych sprawach, organ ten zaczyna jawić się jako twór nieprzewidywalny, kierujący się niezrozumiałymi dla przeciętnego człowieka regułami, co dać może też podstawy do podejrzeń o nieuczciwość czy stronniczość. Ważne dla przestrzegania zasady równości przy sporach toczonych przed organami administracji jest uwzględnienie interesów wszystkich stron biorących udział w postępowaniu, reprezentujących rozbieżne interesy. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji najczęściej tylko jedna ze stron będzie w pełni zadowolona z końcowej decyzji organu, jednak w swoich działaniach organ powinien także drugą stronę przekonać o tym, że podjęta decyzja jest słuszna i oparta na konkretnych podstawach prawnych i faktycznych. Pozostawienie wątpliwości co do przebiegu postępowania nie pozwala na utrzymanie zaufania obywatela, gdy wydaje się, że organ faworyzuje w nim jedną ze stron, odmawiając z góry wiarygodności wnioskom dowodowym drugiej strony. W wyroku z dnia 10 sierpnia 1983 r. (sygn. akt I SA 367/83) NSA stwierdza, że organ musi zebrać wszystkie dowody w sprawie, w żadnym razie nie ograniczając się do udowodnienia twierdzeń wnoszonych przez jedną ze stron. Zapewnienie stronom równego udziału w postępowaniu i dążenie do całościowego wyjaśnienia sprawy powinno być priorytetem organu. Dopiero na tej podstawie będzie mógł wydać prawidłowe rozstrzygnięcie. Podobnie naruszeniem zasady pogłębiania zaufania będzie wydawanie odmiennych decyzji 3 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I, Kraków 2005, s /6

3 podmiotom w tej samej sytuacji prawnej i faktycznej w różnych regionach państwa unitarnego, jakim jest Polska. Nigdy samo przebywanie w innych częściach kraju nie jest wystarczającym powodem dla rozróżniania sytuacji prawnej podmiotu. 4 Kolejnym elementem zasady pogłębiania zaufania jest odpowiednie wyjaśnianie stronom okoliczności zaistniałych w sprawie. Obowiązek ten dotyczy szczególnie nowych okoliczności przedstawianych jednostce przez organ. Organ nie może zaskakiwać strony wysuwaniem jedna po drugiej kolejnych okoliczności, jednocześnie nie przedstawiając dowodów na ich poparcie, a w dodatku nie ustosunkowując się do wniosków dowodowych strony, która wskazuje na to, że okoliczności podnoszone przez organ nie mają miejsca w jej sytuacji. Według wzmiankowanego już wyroku NSA z 26 października 1986 r., także takie postępowanie organu jest naruszeniem nie tylko art. 9 Kpa, ale także art. 8. Takie działania organu w żaden sposób bowiem nie budzą zaufania do władzy publicznej, a wręcz przeciwnie - osłabiają jej autorytet. Zgodnie z tym samym wyrokiem NSA, jednym z najważniejszych czynników wzmacniania zaufania obywatela do państwa jest dokładne uzasadnienie wydanej decyzji administracyjnej. Brak takiego uzasadnienia w pewnych przypadkach jest naruszeniem szczególnie rażącym. Dzieje się tak między innymi, gdy w uzasadnieniu nie ma w ogóle powodów, które doprowadziły do takiego, a nie innego rozstrzygnięcia, mimo podnoszenia w toku postępowania przez stronę zarzutu, iż w analogicznej sytuacji została wcześniej wydana inna decyzja. Organ nie może odrzucić wniosków strony, nie dając im wiary, bez poddania ich weryfikacji dowodowej. Całkowite pominięcie milczeniem i nie podjęcie żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy faktycznie zaszła sytuacja odmiennego potraktowania podobnych przypadków, jest rażącym naruszeniem zasady pogłębiania zaufania. Inną okolicznością wymagającą dokładnego uzasadnienia przez organ podjętej decyzji, by w pełni zrealizować zasadę pogłębiania zaufania obywatela, jest przytoczona już wcześniej, w kontekście przestrzegania zasady równego traktowania, sytuacja sporu toczonego przed organem administracji, w którym strony reprezentują rozbieżne lub sprzeczne ze sobą interesy. Konieczne jest tu szczególnie staranne prowadzenie postępowania przez organ nie tylko poprzez równe traktowanie w toku postępowania, ale także poprzez dokładne uzasadnienie podjętej decyzji. NSA w wyroku z dnia 10 sierpnia 1983 r. (sygn. akt I SA 367/83) stwierdza, że rażącym naruszeniem jest takie prowadzenie postępowania, w którym organ rozstrzyga na korzyść jednej ze stron, jednocześnie nie odnosząc się w uzasadnieniu w ogóle lub odnosząc się ogólnikowo do żądań wysuwanych przez drugą stronę. Organ powinien przedstawić w uzasadnieniu swój proces wnioskowania poprzez wskazanie racji, jakimi się kierował, odmawiając wiarygodności jednym dowodom, a inne uznając za podstawę rozstrzygnięcia. Tylko w ten sposób będzie w stanie przekonać stronę niezadowoloną z decyzji o istnieniu ważnych argumentów przemawiających przeciwko jej żądaniu i usprawiedliwiających wydanie decyzji negatywnej. Rola uzasadnienia jest istotna zwłaszcza w przypadku podejmowania rozstrzygnięcia w ramach uznania administracyjnego. Sąd w przypadku decyzji uznaniowej bada jedynie dochowanie reguł proceduralnych przy jej wydawaniu, oceniając zgodność z prawem, a nie słuszność samego rozstrzygnięcie. W wyroku NSA z 22 października 1981 r. (sygn. akt I SA 2147/81) sąd stwierdził, opierając się m.in. na zasadzie wyrażonej w art. 8 Kpa, że nieprawidłowe uzasadnienie (tzn. nieprzedstawienie, dlaczego jedne dowody zostały uznane przez organ, a inne odrzucone, nieujawnienie motywów, jakimi się kierował przy wydawaniu decyzji uznaniowej) jest podstawą do uchylenia takiej decyzji. Decyzja uznaniowa nienależycie uzasadniona zbliża się bowiem do decyzji dowolnej, a taki sposób podejmowania rozstrzygnięć mógłby poważnie osłabić zaufanie obywatela 4 Wyrok NSA z 5 maja 1998 r., sygn. akt SA/Bk 655/97. 3/6

4 do państwa. Także ogólnikowe sformułowanie uzasadnienia, czy odwoływanie się do sformułowań pozaustawowych jest nieprawidłowe i narusza zasadę pogłębiania zaufania. 5 Następne sprawy z orzecznictwa ukazują inne możliwe przypadki złamania zasady zaufania, wyjątkowo ewidentne, gdy to organ sam wprowadza w błąd stronę postępowania lub usiłuje ją obarczyć konsekwencjami własnych uchybień. W wyroku NSA z dnia 9 grudnia 1999 r. (sygn. akt I SA/Po 2858/98), nawiązując do pojęcia demokratycznego państwa prawnego, sąd powołał się na zawarty w tej normie konstytucyjnej nakaz nieretroakcji prawa. Postępowanie w tym przypadku dotyczyło określenia zobowiązania podatkowego, które zostało nałożone na podatnika mimo tego, że przepisy dotyczące danego podatku weszły w życie później, niż czas, za który zostało zobowiązanie naliczone. Za tę decyzję organu administracji odpowiedzialnością obarczony został podatnik, chociaż opierał się na opinii stwierdzającej inne konsekwencje prawne, opracowanej przez organ statystyczny. Takie działanie jednoznacznie należy ocenić jako podważające zaufanie obywatela. Skarżąca powoływała się na jedną opinię statystyczną, natomiast organy administracji przywoływały opinię o treści rozbieżnej, wydaną przez inny organ. Jednak w żadnej z instancji organy nie odniosły się szerzej do tej kwestii i nie wyjaśniły, dlaczego akurat przytaczana przez nie opinia jest wiążąca. Błędy organu statystycznego nie mogą powodować ujemnych następstw dla podatnika 6. Nie powinno dochodzić do sytuacji przerzucenia błędów organów administracji na obywatela, gdyż ma on prawo działać w zaufaniu do oficjalnych opinii wydawanych przez organy państwa, a ewentualna rozbieżność stanowisk organów nie powinna powodować dla niego negatywnych konsekwencji. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku, gdy wystąpił błąd w treści aktu prawnego, w prawidłowy sposób opublikowanego przez właściwy organ promulgacyjny. Organ administracji nie może powoływać się na ten błąd uzasadniając odmienną, niż wynikałoby z treści tego aktu prawnego interpretację. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6 lipca 1994 r. (sygn. akt SA/Łd 1024/94) do momentu sprostowania obywatel ma prawo opierać się na treści takiego aktu w zaufaniu do organów państwa. Sprostowanie nie działa więc w żadnym wypadku z mocą wsteczną, gdyż nie można zaprzeczyć, iż wcześniejsze działania obywatela podejmowane były w zgodzie z brzmieniem ogłoszonego prawidłowo aktu prawnego. Także w przypadku błędu popełnionego przez nie organ jako taki, ale wyłącznie przez jego pracownika, obowiązuje ta sama reguła, iż nie może to uchybienie wpływać negatywnie na sytuację prawną obywatela. W wyroku NSA z 20 lipca 1981 r. (SA 1478/81) sąd stwierdził, że również takie działanie organów administracji jest obrazą art. 8 Kpa. Orzeczenie to jest ważne z tego powodu, że kwestią fundamentalną dla wykształcenia wśród obywateli zaufania do władzy publicznej jest poprawa wizerunku urzędnika. Można wprowadzić najbardziej nawet idealne wzorce postępowania dla organów administracji, ale jeśli nie będzie się w nich zatrudniać osób uczciwych, kompetentnych i cechujących się wysoką kulturą osobistą, zaufanie obywateli do państwa będzie przy kontakcie z urzędnikiem wystawiane na próbę. W wyroku tym pojawia się oprócz tego inny jeszcze element stosowania w praktyce zasady zaufania obywatela do państwa, jakim jest domniemanie prawidłowości decyzji administracyjnej. Oznacza ono, że dopóki decyzja nie zostanie wzruszona w odpowiednim postępowaniu, obywatel ma prawo opierać się na takiej decyzji i nie może być ona podważana przez inne organy, choćby ją uważały za wadliwą. Gwarantuje to pewność prawną obywatelowi, gdyż żadna decyzja nie może być zmieniona w inny sposób, niż poprzez przeprowadzenie prawidłowego postępowania w toku 5 Wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2000 r., sygn. akt V SA 2278/99. 6 wyrok NSA z dnia 25 maja 1995 r., sygn. akt SA/Po 255/95 4/6

5 weryfikacji decyzji ostatecznej. Oczywistym jest, że skoro organ nie może przerzucać odpowiedzialności za własne uchybienia na obywatela, tym bardziej nie może udzielać mu informacji wprowadzających go w błąd, a następnie wyciągać z tego konsekwencji negatywnych dla strony postępowania. W wyroku NSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 1994 r. (sygn. akt V SA 1276/93 ) sąd stwierdza, że nie da się z zasadą zaufania obywatela do państwa pogodzić takiego działania organów administracji, które najpierw udzielają wyjaśnień o treści decyzji mającej zapaść, następnie zaś zmieniają ją i ostatecznie dochodzi do wydania decyzji odmiennej. Jest to istotne naruszenie tym bardziej, jeśli obywatel na mocy takiej informacji podejmie działania, na które w innym przypadku nie zdecydowałby się, ponosząc straty majątkowe. Taka sytuacja faktyczna miała miejsce w sprawie, w której wyrok NSA wydał dnia 8 czerwca 1992 r. (sygn. akt III SA 241/92). Problem przedstawiony do rozstrzygnięcia NSA polegał na konieczności wyjaśnienia, jaka ma być sytuacja prawna obywatela podejmującego określone działania na mocy obowiązujących przepisów i przy zapewnieniach władzy, że przepisy te będą nadal obowiązywały, gdy mimo takich zapewnień zostały one nagle zmienione. W wyniku nowelizacji podjęto decyzję obciążenia obywatela wyższym zobowiązaniem (odmówiono zwolnienia od opłat celnych). NSA opierając się na przepisie obecnego art. 2 Konstytucji stwierdził, że działanie takie podważa zasadę zaufania obywatela do państwa i decyzja, mimo że wydana na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dotknięta jest sankcją nieważności. NSA stwierdził, że skoro skarżący podjął określone działania przed nowelizacją, powodowany brzmieniem obowiązujących ówcześnie przepisów oraz przy zapewnieniach ze strony władz państwa, iż nie zostaną one znowelizowane w najbliższym czasie, aby chronić jego zaufanie do władz publicznych, jedyną możliwością jest niezastosowanie do jego sytuacji przepisów zmienionych w taki sposób. Kolejnym ważnym elementem stosowania zasady pogłębiania zaufania jest sposób rozstrzygania wątpliwości. W postępowaniu administracyjnym organ zobowiązany jest uwzględnić interes społeczny oraz słuszny interes stron (art. 7 Kpa). Nie oznacza to jednak zawsze prymatu interesu społecznego nad interesem prywatnym. Zasada pogłębiania zaufania może istnieć w kolizji z innymi zasadami, np. z koniecznością ochrony interesu publicznego. Jednak w każdym przypadku wyważenie interesu prywatnego i społecznego powinno się odbywać w sposób jak najmniej uciążliwy dla jednostki, która musi mieć możliwość dochodzenia i ochrony swoich praw. NSA w wyroku z dnia 23 października 1982 r. (sygn. akt II SA 1031/82) przyjął zasadę, że wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść obywatela wszędzie tam, gdzie nie narusza to interesu społecznego. Inne postępowanie, to jest z góry przesądzanie o tym, że interes społeczny przeważa nad interesem prywatnym, nie uwzględniając całokształtu sytuacji oraz tego, jakie będą dla jednostki konsekwencji takiego rozstrzygnięcia, jest naruszeniem zasady pogłębiania zaufania. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej gwarantuje przewidywalność działań organów państwa, czyli bezpieczeństwo prawne dla jednostki. Obywatele dzięki niej są w stanie dostosować swoje zachowanie do działań organów i przewidzieć konsekwencje prawne sytuacji, w jakiej się znaleźli. Jednocześnie obowiązywanie tej zasady oznacza pewność wydania rzetelnego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Konsekwencją naruszenia art. 8 Kpa, jeśli naruszenie to będzie rażące, jest nieważności decyzji administracyjnej. Niekiedy złamanie zasady pogłębiania zaufania jest wyłączną przesłanką uchylenia decyzji, innym razem może być ona naruszona wespół z innymi normami obowiązującymi w postępowaniu administracyjnym. NSA w Warszawie w cytowanym już wyroku z 26 października 1984 r. podkreślił wagę zasady pogłębiania zaufania w polskich warunkach, gdzie wciąż nie ma powszechnego zaufania do władzy 5/6

6 publicznej. We wszelkich rankingach zaufania próżno szukać urzędników, także politycy cieszą się od lat niskim zaufaniem społecznym. W takiej sytuacji na organach administracji leży szczególny obowiązek nie tylko zgodnego z prawem, ale też przejrzystego prowadzenia postępowania. Konieczne jest dbanie o to, aby strona miała możliwość czynnego uczestnictwa w postępowaniu, ustosunkowywanie się do wszystkich zgłaszanych przez nią wniosków i dokładne wyjaśnienie w uzasadnieniu podstaw decyzji, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości. W taki sposób motywy wydanej decyzji i sam proces dochodzenia do niej - nawet, gdy ostatecznie okaże się ona niekorzystna dla strony będą zrozumiałe i klarowne, przez co obywatel nie poczuje się potraktowany niesprawiedliwie. Zasada pogłębiania zaufania obywatela do państwa jest nie tylko podstawową zasadą postępowania administracyjnego, ale także w ogóle jedną z fundamentalnych zasad, na których powinien opierać się polski porządek prawny. Przestrzeganie jej jest nieodzowne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego w Polsce i dlatego w orzecznictwie NSA spotyka się ona z tak zdecydowaną ochroną. 6/6

Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 KPA 1, w orzecznictwie sądów administracyjnych

Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 KPA 1, w orzecznictwie sądów administracyjnych Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 KPA 1, w orzecznictwie sądów administracyjnych Pogłębianie zaufania obywateli do organów państwa było jedną z podstawowych zasad, którymi jeszcze do niedawna

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Bardziej szczegółowo

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny Akt administracyjny A. Akt administracyjny Akt administracyjny stanowi władcze jednostronne oświadczenie woli organu wykonującego zadania z zakresu administracji, oparte na przepisach prawa administracyjnego,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego

W związki z napływającymi do mnie skargami indywidualnymi chciałabym. przedstawić Panu Pełnomocnikowi problem generalny dotyczący charakteru prawnego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-736286-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5 Przedmiot 1 2 Istota i znaczenie zasad ogólnych w Kodeksie postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94

Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94 Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94 Spełnienie wynikającego z art. 8 k.p.a. wymagania prowadzenia postępowania administracyjnego w taki sposób, aby pogłębić zaufanie obywateli do organów Państwa,

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 303/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Anwil

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

154/2/B/2011. POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2011 r. Sygn. akt Ts 1/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat,

154/2/B/2011. POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2011 r. Sygn. akt Ts 1/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat, 154/2/B/2011 POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2011 r. Sygn. akt Ts 1/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Benedykta

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-675468-V-ll/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 lutego 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie organizacji społecznej na podstawie art. 8 i 61 Kodeksu postępowania cywilnego

Zgłoszenie organizacji społecznej na podstawie art. 8 i 61 Kodeksu postępowania cywilnego Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w Warszawie ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P.10/01. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych oraz przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia grudnia 2015 r. PG VIII TK 135/15 (K 36/15) TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, 75/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Development

Bardziej szczegółowo

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Rodzaj postępowania: skarga konstytucyjna Inicjator: osoba fizyczna Skład orzekający: 5 sędziów Zdania odrębne: 0 Przedmiot kontroli Wzorce kontroli

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW PODATNIKA

DEKLARACJA PRAW PODATNIKA DEKLARACJA PRAW PODATNIKA Z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego wynika, że podatnikowi przysługują następujące prawa: I. Prawo do dobrego prawa podatkowego II. Prawo do zapłaty podatku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

Stan wojenny w świetle konstytucji SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Stan wojenny w świetle konstytucji SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stan wojenny w świetle konstytucji SSN Antoni Górski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stan wojenny został nareszcie oceniony i osądzony w kategoriach prawno konstytucyjnych przez kompetentny organ

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III UK 117/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii Wśród spraw z zakresu geodezji i kartografii dominowały sprawy oznaczone podsymbolem 6120, dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Głównym zagadnieniem, poruszanym

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

43/1/B/2006. POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2006 r. Sygn. akt Ts 92/05. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski,

43/1/B/2006. POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2006 r. Sygn. akt Ts 92/05. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski, 43/1/B/2006 POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2006 r. Sygn. akt Ts 92/05 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

183/2/B/2013. POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2012 r. Sygn. akt Ts 273/11

183/2/B/2013. POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2012 r. Sygn. akt Ts 273/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Liszcz, 183/2/B/2013 POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2012 r. Sygn. akt Ts 273/11 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 KPC 1. Komornik wystąpił do Kancelarii

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 277/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 stycznia 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania K. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do renty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Zakres i kierunki zmian ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zakres i kierunki zmian ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Prof. zw. dr habil. Roman Hauser Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Zakres i kierunki zmian ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W roku 2012 minie 10 lat od uchwalenia ustaw

Bardziej szczegółowo

Wniosek złożony przez przedstawicieli SA KSAP do Prezydenta Bronisława Komorowskiego w styczniu 2011 r.

Wniosek złożony przez przedstawicieli SA KSAP do Prezydenta Bronisława Komorowskiego w styczniu 2011 r. Wniosek złożony przez przedstawicieli SA KSAP do Prezydenta Bronisława Komorowskiego w styczniu 2011 r. Prosimy o złożenie wniosku o stwierdzenie, że: 1. art. 4, 6 i 9-12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 713/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody.

Stosowanie tego kodeksu postępowania w żaden sposób nie uchybia przepisom krajowym regulującym poszczególne zawody. PL PL PL EUROPEJSKI KODEKS POSTĘPOWANIA DLA MEDIATORÓW Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, które mediatorzy mogą dobrowolnie przyjąć, na swoją własną odpowiedzialność. Może on być stosowany we

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

Emel Boyraz przeciwko Turcji (wyrok 2 grudnia 2014r., Izba (Sekcja II), skarga nr 61960/08)

Emel Boyraz przeciwko Turcji (wyrok 2 grudnia 2014r., Izba (Sekcja II), skarga nr 61960/08) 1 Zwolnienie z pracy w spółce energetycznej należącej do państwa kobiety pracownicy ochrony ze względu na jej płeć Emel Boyraz przeciwko Turcji (wyrok 2 grudnia 2014r., Izba (Sekcja II), skarga nr Emel

Bardziej szczegółowo

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Czym jest prawo publiczne? Czym jest prawo prywatne? Gdzie zaliczamy prawo gospodarcze? (metody, przedmiot, prawo interwencji, stosunki wertykalne i horyzontalne, określa

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA II FSK 2661/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-24 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata Cieloch Grażyna Nasierowska

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, 10/12/2007 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz KOCHANOWSKI RPO-556515-III/07/EP/LN 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Trybunał

Bardziej szczegółowo

Pismo procesowe. w sprawie o sygn. akt K 47/14 wyjaśniam, że zmiana art. 14 ustawy o bezpieczeństwie

Pismo procesowe. w sprawie o sygn. akt K 47/14 wyjaśniam, że zmiana art. 14 ustawy o bezpieczeństwie R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. II.511.994.2014.KŁS Trybunał Konstytucyjny Warszawa sygn. akt K 47/14 Pismo procesowe W odpowiedzi na pismo Trybunału Konstytucyjnego z

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Wrocław, dnia 25 czerwca 2009 r. Zkw-14/2009 Rzecznik Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa W N I O S

Bardziej szczegółowo

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r.

BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. BL-112-133-TK/13 Warszawa, 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2013 R. (SYGN. AKT K 35/12) DOTYCZĄCYM USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I. METRYKA ORZECZENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 138/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wrocław, dnia 9.12.2012 r. Waldemar Wietrzykowski ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Wrocław

ODWOŁANIE. Wrocław, dnia 9.12.2012 r. Waldemar Wietrzykowski ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Wrocław Wrocław, dnia 9.12.2012 r Waldemar Wietrzykowski ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Wrocław Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. Projekt z dnia 8 maja 2013 r., zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Druk Nr XXXVII/.../2013/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do

Bardziej szczegółowo

78/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10

78/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński, 78/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Wiesława

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 14 lipca 1993 r. Sygn. akt (K. 5/92)

Postanowienie z dnia 14 lipca 1993 r. Sygn. akt (K. 5/92) 29 Postanowienie z dnia 14 lipca 1993 r. Sygn. akt (K. 5/92) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Przewodniczący: Sędziowie TK: Prezes TK Mieczysław Tyczka Tomasz Dybowski - sprawozdawca Kazimierz Działocha

Bardziej szczegółowo

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2013 r. Druk nr 299 KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II UK 97 Page 1 of 4

II UK 97 Page 1 of 4 II UK 97 Page 1 of 4 Waloryzacja rent i emerytur a zasada lex retro non agit Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2010-09-01, II UK 97/10 Opubl.: Legalis Teza:

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

60/1/B/2013. POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2012 r. Sygn. akt Ts 177/11

60/1/B/2013. POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2012 r. Sygn. akt Ts 177/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz, 60/1/B/2013 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2012 r. Sygn. akt Ts 177/11 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Irena Lipowicz Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. V.711.4.2015.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa. Szanowny Panie Prezesie

Sz. P. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa. Szanowny Panie Prezesie B IURO R ZE C ZN IKA PRAW O B YWATE LSKICH Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk IV.7005.23.2014.JP Sz. P. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Błąd rozumowania Sądu Rejonowego polega na tym, że:

Błąd rozumowania Sądu Rejonowego polega na tym, że: Do Sądu Rejonowego w Częstochowie Zażalenie W oparciu art. 482 2 kpk składam zażalenie od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 27 września, w którym to postanowieniu Sąd Rejonowy nie uwzględnił sprzeciwu

Bardziej szczegółowo

Skarżący: Rzecznik Praw Obywatelskich. Organ administracji: Wójt Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik. Strona: Pani Małgorzata M.

Skarżący: Rzecznik Praw Obywatelskich. Organ administracji: Wójt Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik. Strona: Pani Małgorzata M. Warszawa,02/12/2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pruchnik ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik Skarżący: Rzecznik Praw Obywatelskich Organ administracji: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98 Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98 Zakład pracy do czasu uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej korzysta z uprawnień przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Orzeczenie stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika organu rentowego o całkowitej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01

Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01 Wyrok z dnia 8 stycznia 2003 r. III RN 238/01 Uprawnienie podmiotu prowadzącego zakład pracy chronionej do zwrotu wpłat podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 14a ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 641/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 maja 2010 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2004 r. Sygn. akt Ts 107/03. Teresa Dębowska-Romanowska przewodnicząca Mirosław Wyrzykowski sprawozdawca Marek Safjan,

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2004 r. Sygn. akt Ts 107/03. Teresa Dębowska-Romanowska przewodnicząca Mirosław Wyrzykowski sprawozdawca Marek Safjan, 180 POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2004 r. Sygn. akt Ts 107/03 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Dębowska-Romanowska przewodnicząca Mirosław Wyrzykowski sprawozdawca Marek Safjan, po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisku:

przedstawiam następujące stanowisku: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. PG VIII TK 5/15 (SK 2/15) TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Andrzeja Z. o stwierdzenie niezgodności przepisu

Bardziej szczegółowo

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów al. Ujazdowskie 1/3 00-583 WARSZAWA

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów al. Ujazdowskie 1/3 00-583 WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 607834 - I/10/AWO 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Ai. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Druk nr 512 KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Vincent-Rostowski Wiceprezes Rady Ministrów Minister Finansów Warszawa

Pan Jan Vincent-Rostowski Wiceprezes Rady Ministrów Minister Finansów Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO- 745219-V/13/JG 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent-Rostowski Wiceprezes Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. WSPN.I.1611.5.2012 Informacja o wynikach kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA II FSK 2501/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849) Warszawa, dnia 22 kwietnia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 849) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo