ORGANIZACJA I ZARZ DZANIE MIKRO I MA YMI PRZEDSIÊBIORSTWAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA I ZARZ DZANIE MIKRO I MA YMI PRZEDSIÊBIORSTWAMI"

Transkrypt

1 Wstêp 5 SPIS TREŒCI Wstêp Barbara Bartkowiak Impulsy, doœwiadczenia i perspektywy rozwoju polskiego systemu funduszy po yczkowych Czêœæ I ORGANIZACJA I ZARZ DZANIE MIKRO I MA YMI PRZEDSIÊBIORSTWAMI Katarzyna Bachnik Innowacyjnoœæ a mikro i ma³e przedsiêbiorstwa Piotr Bêbenek, ukasz Dymek Mo liwoœæ finansowania przedsiêwziêæ innowacyjnych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw na obszarach miasteczek i wsi regionalna strategia innowacji województwa opolskiego Aurelia Bielawska Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych ma³ych przedsiêbiorstw Barbara Bojewska Istotne uwarunkowania dzia³alnoœci mikroprzedsiêbiorstw Karolina Bondarowska Zak³adanie mikro i ma³ych przedsiêbiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Arkadiusz Borowiec Ocena systemu zamówieñ publicznych z punktu widzenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Mariusz Branowski Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i ma³ych przedsiêbiorstw z bran y us³ug profesjonalnych dla biznesu Ma³gorzata Brojak-Trzaskowska Kulturowe aspekty zarz¹dzania mikro, ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami w Polsce Magdalena Brojakowska Specyfika i znaczenie funkcjonowania mikro i ma³ych przedsiêbiorstw Rafa³ Czy ycki Mo liwoœci wykorzystania Internetu w dzia³aniach marketingowych firmy

2 6 Wstêp Daniel D¹browski, Justyna Wojciechowska Spó³ka komandytowa z udzia³em spó³ki z o.o. w charakterze komplementariusza jako forma organizacyjnoprawna ma³ych przedsiêbiorców Rafa³ Drewniak Imperatyw zarz¹dzania wiedz¹ w budowaniu podstaw konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw Joanna Dynowska Wykorzystanie rachunkowoœci zarz¹dczej w ma³ych przedsiêbiorstwach Hanna Go³aœ Szacowanie ryzyka przy wdra aniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w ma³ym przedsiêbiorstwie Adam Górny Projakoœciowa struktura systemu zarz¹dzania ma³ym przedsiêbiorstwem (na przyk³adzie Stacji Kontroli Pojazdów) Tomasz Grzelak, Tomasz Rzewuski Innowacyjna forma organizacyjna oparta o klastry jako czynnik wzrostu pozycji konkurencyjnej ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw przyk³ady praktyczne Mariola Grzebyk Mikroprzedsiêbiorstwa w gospodarce polskiej Marcin Hundert Przychody i koszty przedsiêbiorstwa transportowego na tle zastosowania Internetu Anna Korzeniewska, Kinga Wierzchowska Instrumenty wsparcia dla mikroprzedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na terenie powiatu wa³eckiego Tadeusz Kowalewski Zarz¹dzanie marketingowe w szkolnictwie wy szym a rozwój ma³ych przedsiêbiorstw Jacek Kuczowic ród³a przedsiêbiorczoœci pochodzenie przedsiêbiorców i przyczyny podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej Maria Kurowska Rola inkubatorów przedsiêbiorczoœci w regionalnej aktywizacji inwestycyjnej MSP Krystyna Leszczewska Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim w sektorze MSP w regionie ³om yñskim Ma³gorzata Matlegiewicz Innowacynjoœæ w rozwoju przedsiêbiorczoœci na obszarach wiejskich Anna Mazur Mo liwoœci poprawy warunków pracy w ma³ych przedsiêbiorstwach przemys³owych Krzysztof Michaluk Mo liwoœci restrukturyzacji finansowej mikro i ma³ych przedsiêbiorców w œwietle dysfunkcji postêpowania naprawczego...223

3 Wstêp 7 Piotr Siemi¹tkowski Internet w dzia³alnoœci mikro i ma³ych przedsiêbiorstw województwa kujawsko-pomorskiego Sylwia Stañczyk Problemy zarz¹dzania przez kulturê organizacyjn¹ w ma³ych przedsiêbiorstwach Ewa Stañczyk-Hugiet Podatnoœæ ma³ej firmy na realizacjê procesów zwi¹zanych z wiedz¹ Magdalena Stawicka Eksport polskich mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Aneta Stosik Kszta³towanie siê kapita³u intelektualnego w mikrofirmie Agata Sudolska, Maciej Zastempowski Regionalne uwarunkowania rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Agata Sudolska, Maciej Zastempowski Rola instytucji wspierania biznesu w aktywizowaniu dzia³alnoœci innowacyjnej MSP Piotr Szczypa Mo liwoœci ograniczania kosztów w mikro i ma³ych przedsiêbiorstwach w œwietle zarz¹dzania proekologicznego Andrzej Tokarski Zastosowanie modelu H-score w przewidywaniu ryzyka upad³oœci ma³ego przedsiêbiorstwa Piotr Walentynowicz Projektowanie strategii w ma³ym przedsiêbiorstwie Krzysztof Ziêba Mikrofirmy w systemach franchisingowych: uwarunkowania rozwoju Czêœæ II BANKOWOŒÆ I UBEZPIECZENIA A MIKRO I MA E PRZEDSIÊBIORSTWA Jacek Adamek Wykorzystanie miernika additionality w ocenie dzia³alnoœci polskich funduszy porêczeñ kredytowych Anna Bera Wybrane aspekty ubezpieczenia kredytu kupieckiego w ma³ym przedsiêbiorstwie Agnieszka Bretyn, Blanka Tundys Wsparcie finansowe ma³ych przedsiêbiorstw przez sektor bankowy stan i perspektywy rozwoju Agnieszka Czajkowska Kryteria wyboru kredytodawcy przez mikroprzedsiêbiorstwa

4 8 Wstêp Maria Dêbniewska, Janina Gosztowtt Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa we wspó³pracy z bankami Robert Kurek Projektowane zasady oceny dzia³alnoœci zak³adów ubezpieczeñ w UE i ich mo liwy wp³yw na dzia³alnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw..353 Anna apiñska Bank spó³dzielczy w œrodowisku lokalnym Ma³gorzata Solarz Internetowe rachunki bankowe dla mikro i ma³ych przedsiêbiorstw Jacek Szyda, Arkadiusz abiñski Produkty bankowe dla mikro i ma³ych przedsiêbiorstw bariery w ich wykorzystaniu Czêœæ III FINANSOWANIE I OPODATKOWANIE MIKRO I MA YCH PRZEDSIÊBIORSTW S³awomir Antkiewicz Bariery wykorzystania d³u nych papierów wartoœciowych w finansowaniu i inwestycjach mikro i ma³ych przedsiêbiorstw Izabela Brzeziñska, Stefan Tokarski Ocena procesu podejmowania decyzji finansowych w ma³ych przedsiêbiorstwach wed³ug kryterium racjonalnoœci metodologicznej Krystyna Brzozowska Dobór form zabezpieczenia kredytów dla mikro i ma³ych przedsiêbiorstw Bart³omiej Ceg³owski Koszt kapita³u w ma³ych przedsiêbiorstwach Joanna Fila Zasilanie finansowe osób bezrobotnych podejmuj¹cych samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Niemczech Paulina Filip Franchising jako zewnêtrzne Ÿród³o finansowania Jolanta Ga³uszka Azjatyckie stymulatory przedsiêbiorczoœci: przypadek Singapuru Ma³gorzata Magdalena Hybka Opodatkowanie ma³ych i œrednich przedsiêbiorców podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Niemczech Andrzej Koza WskaŸniki p³ynnoœci jako podstawowe narzêdzia oceny zdolnoœci p³atniczych ma³ych firm...451

5 Wstêp 9 Anna Marzec, Danuta Redel Aktywa obrotowe w ma³ych przedsiêbiorstwach i ich finansowanie Grzegorz Michalski Czynniki kszta³tuj¹ce koszt kapita³u obcego w ma³ym przedsiêbiorstwie Rados³aw Pastusiak Wybrane programy wspierania sektora MSP w USA Przemys³aw Pluskota Rynek instytucji porêczeñ kredytowych w Niemczech Adriana Politaj Wsparcie finansowe mikroprzedsiêbiorstw ze œrodków pañstwowego funduszu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych Katarzyna Prêdkiewicz Uwarunkowania p³ynnoœci finansowej ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Pawe³ Przepióra Koncepcja opodatkowania dochodów mikro i ma³ych przedsiêbiorstw w œwietle doœwiadczeñ polskich i brytyjskich Magdalena Rêkas Bariery w korzystaniu z preferencji podatkowych przez mikro i ma³e przedsiêbiorstwa Magdalena Rêkas, Anna Wêgrzynowska Bariery w finansowaniu dzia³alnoœci gospodarczej leasingiem dla mikro i ma³ych przedsiêbiorstw Anna Skowronek-Mielczarek Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej polskich mikroprzedsiêbiorstw Konrad Sobañski Globalna standaryzacja sprawozdawczoœci finansowej ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Marcin So³tysik Wybór formy opodatkowania jako Ÿród³o generowania nadwy ki finansowej na przyk³adzie podatku dochodowego od osób fizycznych Anna Szel¹gowska Kredyty mieszkaniowe jako stymulatory rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce Mariola Szewczyk Podatki a konkurencyjnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw S³awomir Zarêbski Wspieranie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Szwecji poprzez wykorzystanie instrumentów o charakterze podatkowym Danuta Zawadzka Determinanty kredytu handlowego Arkadiusz abiñski Zrycza³towane formy opodatkowania podatkiem dochodowym jako narzêdzie wspieraj¹ce rozwój mikroprzedsiêbiorstw

6 10 Wstêp Czêœæ IV MIKRO I MA E PRZEDSIÊBIORSTWA W ASPEKCIE UNII EUROPEJSKIEJ Gabriela Ballion Instrumenty wsparcia dla mikroprzedsiêbiorstw i ma³ych firm w aspekcie ich adekwatnoœci do oczekiwañ sektora Piotr Bêbenek, ukasz Dymek Wp³yw œrodków pomocowych na rozwój innowacyjnoœci przedsiêbiorstw województwa opolskiego Gra yna Borys Kontrola finansowa œrodków pomocowych dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z Unii Europejskiej Anna Iwañczuk Euro jako waluta obca w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa Anna Kamiñska, Anna Wliz³o Oœrodki innowacji w Polsce istota i formy wsparcia dzia³alnoœci ma³ych przedsiêbiorstw z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej Aleksandra Kawecka-Endler Zasady funkcjonowania ma³ych przedsiêbiorstw w Unii Europejskiej przyk³ad z Brugii (Belgia) Rafa³ Szymañski Wykorzystanie funduszy unijnych a wzrost konkurencyjnoœci mikro i ma³ych przedsiêbiorstw na rynkach unii europejskiej Spis autorów...649

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw

Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Jolanta Ros³on* Daniel Ciupiñski** Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug

Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Kadrowe Lachiewicz, uwarunkowania W artykule Marek podjêto i Matejun skutki problematykê outsourcingu us³ug wp³ywu

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Spis doktoratów WNEiZ UMK :

Spis doktoratów WNEiZ UMK : Spis doktoratów WNEiZ : Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Promotor Recenzenci Data obrony 1. Mgr Ryszard Trwałość i niezawodność wyrobów Prof. dr hab. S. Sudoł Prof. dr hab. B. Oyrzanowski 27.04.1988 Lorenczewski

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Faktoring zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2013 Korekta Edyta Smolińska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo