Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki udostępniania Klientom przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa systemu banku internetowego efirma24 oraz zasady wzajemnej współpracy pomiędzy SK bankiem a Klientem w zakresie korzystania z tego systemu. 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) autoryzacja zaakceptowanie złożonej dyspozycji przy użyciu narzędzia autoryzacji, z którego korzysta Użytkownik, 2) Dokumentacja Użytkownika dokumentacja obsługi systemu efirma24, opisująca dostępne w ramach systemu efirma24 funkcje i sposób korzystania z nich oraz zalecaną konfigurację sprzętu i oprogramowania, 3) dyspozycja wyrażenie woli Posiadacza rachunku poprzez system efirma24 realizowane przez SK bank, 4) efirma24 usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji z rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej oraz bezpośredniego łącza internetowego, 5) dzień roboczy - dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, 6) infolinia zespół pracowników SK banku świadczący pomoc merytoryczną i techniczną na rzecz Użytkowników korzystających z systemu efirma24. Infolinia czynna jest w dniach i w godzinach, pod numerem telefonu podanym w Komunikacie, 7) Komunikat komunikat dla Użytkowników zawierający informacje dotyczące świadczenia przez SK bank usług za pośrednictwem systemu efirma24. Komunikat jest udostępniany na stronie internetowej SK banku oraz w placówkach SK banku, 8) kwalifikowany podmiot podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, 9) lokata terminowa lokata terminowa, zakładana i likwidowana wyłącznie za pośrednictwem systemu efirma24, 10) młynek płynnościowy funkcjonalność systemu efirma24 umożliwiająca oczekiwanie na wpływ środków na rachunek rozliczeniowy dyspozycji przelewów wewnętrznych i zewnętrznych przekazanych do realizacji, na których wykonanie brak jest wolnych środków na rachunku rozliczeniowym w chwili przekazania ich do realizacji, 11) narzędzie autoryzacji - narzędzia stosowane w celu autoryzacji dyspozycji, na które składa się: a) hasło SMS jednorazowe hasło, przesyłane na żądanie Użytkownika na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza rachunku we Wniosku, b) lista haseł jednorazowych lista zawierająca hasła numeryczne, wykorzystywane przez Użytkownika do autoryzacji kolejnych dyspozycji, c) podpis elektroniczny podpis złożony z wykorzystaniem bezpiecznych urządzeń i danych służących do składania podpisu elektronicznego dostarczonych przez kwalifikowany podmiot. Podpis elektroniczny musi być oparty na certyfikacie kwalifikowanym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym, 12) narzędzia identyfikacji narzędzia stosowane w celu identyfikacji Użytkownika, na które składa się: a) hasło dostępu ciąg znaków, ustalany przez Użytkownika zapewniający mu wyłączność dostępu do systemu efirma24, b) hasło pierwszego logowania ciąg znaków ustalany indywidualnie dla każdego Użytkownika, przekazywane w specjalnie zabezpieczonej kopercie, które łącznie z loginem umożliwia dostęp do systemu efirma24 i musi zostać zmienione podczas pierwszego logowania do systemu efirma24, c) login numeryczny ciąg znaków unikalny dla każdego Użytkownika, d) Telekod podany przez Użytkownika we Wniosku ciąg 6 cyfr, używany do identyfikacji Użytkownika w telefonicznym kontakcie z infolinią, 13) Okres umowny termin trwania lokaty terminowej zgodny z parametrami produktu określonymi przez SK bank, 14) placówka SK banku - jednostka organizacyjna SK banku (oddział, filia, ekspozytura, punkt kasowy), 15) Posiadacz rachunku osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będąca przedsiębiorcą, z którą SK bank zawarł umowę o korzystanie z systemu efirma24 lub umowę produktów i usług bankowych, 16) rachunek bankowy rachunek rozliczeniowy, rachunek lokaty terminowej, rachunek kredytowy, 17) rachunek rozliczeniowy rachunek bieżący lub pomocniczy, 18) SK bank Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, 19) Taryfa obowiązująca w SK banku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, 20) Tryb realizacji dyspozycji w zależności od aktualnej oferty SK banku w systemie efirma24 możliwe są 3 warianty realizacji dyspozycji zewnętrznych: Elixir, Sorbnet, BlueCash; 21) Umowa umowa produktów i usług bankowych, zawarta pomiędzy SK bankiem a Posiadaczem rachunku, 22) Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza rachunku do korzystania z systemu efirma24 z prawem do autoryzacji dyspozycji lub bez prawa autoryzacji dyspozycji, 23) Wniosek wniosek o udostępnienie/modyfikację systemu efirma W celu poprawnej współpracy z systemem efirma24 Posiadacz rachunku oraz wskazani przez niego Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego i legalnego oprogramowania spełniającego wymagania określone w Dokumentacji Użytkownika.

2 W ramach systemu efirma24, SK bank udostępnia Posiadaczowi rachunku między innymi: 1) informacje o stanie rachunków bankowych, 2) możliwość składania dyspozycji, 3) możliwość zakładania lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunku rozliczeniowym, 4) możliwość tworzenia bazy danych kontrahentów na rzecz, których składane będą dyspozycje, przy czym szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach systemu efirma24 określony jest w załączniku do niniejszego Regulaminu i jest podawany do wiadomości Posiadacza rachunku w formie Komunikatu. Zmiana tego załącznika, o ile rozszerza zakres dostępnych usług, nie stanowi zmiany Regulaminu. 2. SK bank zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu lub rezygnacji z niektórych funkcji dostępnych w systemie efirma24 w przypadku: 1) wprowadzenia nowych/zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) zmian w ofercie SK banku, 3) zmian technologii informatycznych wykorzystywanych w systemie efirma System efirma24 jest dostępny przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 2. SK bank zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w funkcjonowaniu systemu efirma24, niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem, a także z innych przyczyn niezależnych od SK banku. O przerwie w dostępie do systemu efirma24 SK bank informuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie logowania do systemu efirma W przypadku korzystania przez Użytkownika z innych systemów operacyjnych lub przeglądarek albo nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa SK bank nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemu efirma24, ani za szkody powstałe z tego tytułu. SK bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu i sieci komputerowej u Użytkownika. Rozdział 2. Warunki udostępnienia systemu efirma W ramach systemu efirma24 do składania dyspozycji w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku uprawnieni są Użytkownicy wskazani przez niego we Wniosku. 2. SK bank udostępnia system efirma24 w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia Wniosku. 3. SK bank zastrzega sobie możliwość odmowy udostępnienia Posiadaczowi rachunku systemu efirma24. Posiadacz rachunku zostanie poinformowany o odmowie w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia Wniosku Udostępnienie Posiadaczowi rachunku systemu efirma24 następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków: 1) zawarcie Umowy pomiędzy Posiadaczem rachunku a SK bankiem, 2) otwarcie i posiadanie w SK banku rachunku rozliczeniowego, 3) przyjęcie przez SK bank od Posiadacza rachunku Wniosku, 4) udostępnienia systemu efirma24 przez SK bank (w tym zarejestrowanie Użytkowników), 5) dokonanie aktywacji Użytkowników przez SK bank (wydanie każdemu Użytkownikowi narzędzi identyfikacji i narzędzi autoryzacji). 2. Wniosek, Umowa oraz wszystkie formularze i załączniki składane przez Posiadacza rachunku w związku z udostępnieniem i korzystaniem z systemu efirma24 muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza rachunku Dla każdego Użytkownika, Posiadacz rachunku może ustalić uprawnienia warunkujące dostęp Użytkownika do informacji o rachunkach bankowych Posiadacza rachunku, wprowadzania dyspozycji do systemu efirma24, podpisywania dyspozycji oraz ich realizacji. 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 mogą być: 1) wspólne dla wszystkich rachunków bankowych, 2) wspólne dla wskazanych grup rachunków bankowych, 3) wspólne dla wskazanych rachunków bankowych, 4) indywidualne dla każdego rachunku bankowego. 3. W przypadku zdefiniowania uprawnień wspólnych dla wszystkich rachunków bankowych uprawnienia dotyczą także rachunków bankowych, które zostaną otwarte przez Posiadacza rachunku w przyszłości. 4. Posiadacz rachunku dla Użytkownika z prawem do podpisywania ustala we Wniosku schemat podpisywania, przy czym w ramach jednego schematu podpisywania autoryzacja może być dokonywana przez jednego lub łącznie dwóch Użytkowników. 5. Autoryzacja w systemie efirma24 zależy wyłącznie od schematów podpisywania ustalonych we Wniosku i jest niezależna od karty wzorów podpisów. 6. Posiadacz rachunku dla Użytkowników z prawem do autoryzacji dyspozycji może określić maksymalną kwotę dyspozycji (tzn. limit pojedynczej transakcji), która może być autoryzowana przez Użytkownika. W przypadku schematu podpisywania obejmującego dwóch Użytkowników, limit pojedynczej transakcji musi być taki sam dla obu Użytkowników. W przypadku możliwości autoryzacji dyspozycji z rachunków rozliczeniowych w walucie innej niż PLN, limit pojedynczej transakcji powinien być wskazany osobno dla każdej waluty. 7. Schematy podpisywania są wspólne dla wszystkich rachunków bankowych, w tym otwartych w przyszłości i obejmują wszystkie typy przelewów. 8. Posiadacz rachunku zaznacza we Wniosku dla Użytkowników z prawem do podpisywania dyspozycji narzędzie autoryzacji, którym Użytkownik będzie autoryzował dyspozycje. 9. Posiadacz rachunku w dowolnym momencie obowiązywania Umowy może dokonać zmiany Użytkowników, zakresu ich uprawnień oraz schematu podpisywania Udostępnienie Posiadaczowi rachunku systemu efirma24 i zarejestrowanie Użytkowników upoważnia

3 3 SK bank do przekazania każdemu Użytkownikowi narzędzi autoryzacji i narzędzi identyfikacji. 2. Narzędzia autoryzacji i narzędzia identyfikacji są przekazywane każdemu Użytkownikowi odrębnie na adres korespondencyjny wskazany we Wniosku lub wydawane w placówce SK banku. 3. Narzędzia autoryzacji i identyfikacji zamówione dla różnych Użytkowników na ten sam adres korespondencyjny dostarczane są w zbiorczych przesyłkach. 4. Login jest wydawany bezterminowo. 5. Użytkownik, po otrzymaniu pierwszej listy haseł jednorazowych, dokonuje jej aktywacji telefonicznie za pośrednictwem infolinii. 6. Kolejną listę haseł jednorazowych po wykorzystaniu poprzedniej Użytkownik zamawia samodzielnie w ramach systemu efirma24, a po jej otrzymaniu aktywuje samodzielnie w ramach systemu efirma24 przy użyciu ostatniego hasła z wykorzystanej listy haseł jednorazowych oraz pierwszego hasła z listy aktywowanej. 7. Kolejne listy haseł jednorazowych, po ich zamówieniu przez Użytkownika, są wysyłane na jego adres do korespondencji W przypadku wyboru bezpiecznego podpisu elektronicznego jako narzędzia autoryzacji, SK bank wydaje takie narzędzie Użytkownikowi na podstawie odrębnie zawartej umowy. Jeżeli Użytkownik, posiada ważny podpis elektroniczny wydany przez kwalifikowany podmiot, może on być wykorzystany do autoryzacji dyspozycji składanych w ramach systemu efirma Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z podpisu elektronicznego jest dostarczenie do SK banku klucza publicznego na adres W przypadku, gdy Użytkownik chce korzystać z tych samych narzędzi identyfikacji, dla rachunków bankowych dwóch lub większej ilości Posiadaczy rachunków, składa w SK banku wniosek o ustalenie/modyfikację wspólnego dostępu do systemu efirma24 dla Użytkownika. 2. Użytkownik korzystający ze wspólnych narzędzi identyfikacji posługuje się tą samą metodą autoryzacji w zakresie uprawnień nadanych indywidualnie Użytkownikowi przez każdego Posiadacza rachunku we Wniosku. 3. Wniosek o ustalenie/modyfikację wspólnych narzędzi identyfikacji dla Użytkownika musi być podpisany przez Użytkownika i może być zrealizowany przez SK bank pod warunkiem, że narzędzia autoryzacji do rachunków bankowych, do których Posiadacze rachunków nadali dostęp Użytkownikowi, jest taki sam. Rozdział 3. Realizacja dyspozycji Posiadacza rachunku Wszystkie rachunki bankowe Posiadacza rachunku (zarówno istniejące w chwili zawierania Umowy jak i otwarte w przyszłości) mogą być obciążane lub uznawane w ramach korzystania z sytemu efirma Dyspozycje złożone za pośrednictwem systemu efirma24 pociągają za sobą skutki przewidziane dla pisemnej formy składania oświadczeń woli. 3. W przypadku wyboru jako narzędzia autoryzacji: 1) hasła SMS, jest ono przesłane na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza rachunku we Wniosku i może być użyte do autoryzacji tylko tej dyspozycji, na potrzeby której zostało wygenerowane, 2) listy haseł jednorazowych, system efirma24 przy podpisywaniu dyspozycji prosi o podanie hasła o wskazanym numerze z aktywnej listy haseł jednorazowych, 3) bezpiecznego podpisu elektronicznego system efirma24 przy podpisywaniu dyspozycji prosi o podanie PIN karty. 4. System efirma24 pozwala Użytkownikowi na grupowanie dyspozycji w paczki, umożliwiając pracę nad dużą ilością przelewów. 5. Każde zamówienie produktu lub usługi oferowanej przez SK bank złożone przez Użytkownika za pośrednictwem systemu efirma24 oznacza zaakceptowanie przez Posiadacza rachunku warunków korzystania z danego produktu lub usługi. 6. Wszystkie dyspozycje złożone przez Użytkownika są zabezpieczone przez SK bank w sposób trwały i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych Momentem otrzymania dyspozycji przez SK bank jest zmiana jej statusu w usłudze efirma24 na w realizacji. 2. Podczas składania zlecenia poprzez efirma24 Użytkownik może wybrać Tryb realizacji dyspozycji zewnętrznej zgodnie z aktualną ofertą SK banku dostępną w ramach systemu efirma Zlecenie staje się nieodwołane od momentu jego otrzymania przez SK bank, za wyjątkiem dyspozycji złożonych z przyszłą datą realizacji. Użytkownik może odwołać dyspozycję z przyszłą datą realizacji jednak nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień wskazany przez Użytkownika w dyspozycji. 4. SK bank przyjmuje do realizacji dyspozycje w dniu ich otrzymania zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Komunikacie dla poszczególnych Trybów realizacji dyspozycji lub w terminie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku. Zlecenia przekazane po godzinach określonych w Komunikacie traktowane są jak przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego. 5. Realizacja dyspozycji następuje zgodnie z odpowiednimi regulaminami produktów i usług bankowych obowiązujących w SK banku Posiadacz rachunku na Wniosku wskazuje w jakim zakresie korzystać będzie z funkcji młynka płynnościowego. 2. Wskazanie przez Posiadacza rachunku na Wniosku dyspozycji aktywacji młynka płynnościowego oznacza, że dyspozycje na realizację których brakuje środków w chwili przekazywania ich do realizacji będą oczekiwać na wpływ środków na rachunek rozliczeniowy: a) do końca bieżącego dnia roboczego lub b) do końca pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przekazania dyspozycji do realizacji lub c) do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu przekazania dyspozycji do realizacji lub d) do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu przekazania dyspozycji do realizacji

4 4 w zależności od poziomu młynka płynnościowego wskazanego na Wniosku. 3. Dyspozycje przelewów wewnętrznych i zewnętrznych przekazanych do realizacji, na których wykonanie brak jest wolnych środków na rachunku rozliczeniowym w chwili przekazania ich do realizacji, są przetwarzane w młynku płynnościowym zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku wydaną na Wniosku oraz informacją zaznaczoną w systemie efirma24 podczas składania tej dyspozycji. 4. Posiadacz rachunku może wskazać na Wniosku dyspozycję wyłączenie młynka płynnościowego, wówczas dyspozycje, na wykonanie których brak jest środków w chwili przekazywania ich do realizacji są odrzucane z końcem bieżącego dnia roboczego. 5. Przelewy wewnętrzne pomiędzy rachunkami bankowymi tego samego Posiadacza rachunku, a także dyspozycje założenia lokat terminowych, nie są objęte młynkiem płynnościowym Użytkownik powinien upewnić się, że wszelkie dyspozycje składane w ramach systemu efirma24 są jednoznaczne i zgodne z jego intencją, w szczególności określają rachunki bankowe, które mają być obciążane i uznawane, właściciela tych rachunków bankowych oraz tytuł płatności. 2. Potwierdzenie wykonania dyspozycji przez SK bank jest dostępne za pośrednictwem systemu efirma SK bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od SK banku, a także w przypadku: 1) nieprawidłowego użycia narzędzi identyfikacji lub braku autoryzacji zlecenia/dyspozycji, 2) gdy podane parametry zlecenia są błędne lub niepełne, 3) zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości, co do jej autoryzacji przez Użytkownika, 4) braku środków na jej realizację oraz na pokrycie należnych SK bankowi opłat lub możliwości przekroczenia określonych limitów, 5) sprzeczności zlecenia z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Informacja o odrzuceniu dyspozycji przekazywana jest niezwłocznie do Użytkownika za pośrednictwem systemu efirma Potwierdzeniem wykonania dyspozycji oraz pobranych opłat i prowizji jest umieszczenie ich szczegółów na wyciągu. 6. Wyciągi z rachunków bankowych, udostępniane są Posiadaczowi rachunku w sposób i w terminach wskazanych w Umowie oraz na bieżąco w ramach systemu efirma24. Rozdział 4. Lokaty terminowe zakładane za pośrednictwem systemu efirma Użytkownik za pośrednictwem systemu efirma24 może złożyć dyspozycję otwarcia lokaty terminowej. 2. Lokata terminowa otwierana i prowadzona jest na rzecz Posiadacza rachunku, z którym SK bank podpisał Umowę Zawarcie umowy lokaty terminowej oraz otwarcie rachunku lokaty terminowej odbywa się w następstwie złożenia przez Użytkownika dyspozycji, za pośrednictwem systemu efirma24, skutkującego zdeponowaniem środków pieniężnych w postaci lokaty terminowej. 2. Każdy wkład stanowi odrębną lokatę terminową Lokata terminowa otwierana jest na warunkach określonych w Komunikacie. 2. Wpłata na lokatę terminową może być dokonana jedynie w formie bezgotówkowej z rachunku rozliczeniowego udostępnionego w systemie efirma Lokata terminowa, może mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden Okres umowny. Po zakończeniu Okresu umownego lokata terminowa jest przekazywana na rachunek rozliczeniowy, z którego została założona, zgodnie z dyspozycją Użytkownika, 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie Okresu umownego lokata terminowa jest automatycznie odnawiana na taki sam Okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego; Za początek pierwszego Okresu umownego lokaty terminowej przyjmuje się dzień otwarcia, natomiast za koniec tego Okresu umownego dzień poprzedzający datę odpowiadającą dniowi otwarcia lokaty terminowej po upływie Okresu umownego, a jeżeli data ta po upływie Okresu umownego nie występuje ostatni dzień miesiąca. 2. Za początek kolejnego Okresu umownego lokaty terminowej przyjmuje się dzień odpowiadający dniu otwarcia poprzedniej lokaty terminowej, z wyjątkiem lokaty terminowej, na której środki pieniężne wnoszone były w dniu, który nie występuje po upływie poprzedniego Okresu umownego, wtedy to za początek kolejnego Okresu umownego przyjmuje się pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego Okresu umownego Użytkownik składając dyspozycję otwarcia lokaty terminowej określa sposób zadysponowania lokatą terminową po terminie zapadalności, z zastrzeżeniem 19 pkt Użytkownik może w dniu otwarcia lokaty terminowej, z zastrzeżeniem 19 pkt 1 złożyć dyspozycję, na podstawie, której odsetki od lokaty terminowej po zakończeniu Okresu umownego: 1) przekazywane są na rachunek rozliczeniowy, z którego było złożone zlecenie otwarcia lokaty terminowej, 2) dopisywane są do lokaty terminowej przedłużonej na kolejny taki sam Okres umowny, na warunkach określonych w Komunikacie, obowiązujących w dniu przedłużenia. 3. Użytkownik może zmienić wcześniej złożoną dyspozycję (o której mowa w ust. 2) dotyczącą przedłużenia lokaty terminowej na kolejny taki sam Okres umowny lub dopisania odsetek po zakończeniu Okresu umownego do lokaty terminowej przedłużonej na kolejny taki sam Okres umowny. 4. W przypadku nie przedłużenia lokaty terminowej lub otrzymania dyspozycji rozwiązania lokaty terminowej, złożonej za pośrednictwem systemu efirma24, środki pieniężne wraz z należnymi odsetkami zostaną

5 5 przekazane na wskazany przez Użytkownika rachunek rozliczeniowy. 5. W przypadku braku możliwości zerwania lokaty poprzez system efirma24 należy kontaktować się z SK bankiem telefonicznie za pośrednictwem infolinii Środki pieniężne przechowywane na lokacie terminowej są oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. 2. Wysokość obowiązującego oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie terminowej oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości Użytkowników w Komunikacie. 3. Przy zastosowaniu zmiennej stopy procentowej odsetki obliczane są od dnia otwarcia lokaty terminowej do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania. 4. Przy zastosowaniu stałej stopy procentowej, wysokość oprocentowania lokaty terminowej, obowiązuje przez cały Okres umowny, bez względu na to, czy w trakcie tego Okresu umownego miały miejsce zmiany wysokości oprocentowania lokaty terminowej. 5. Do obliczania kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie terminowej przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 23. Zmiana wysokości oprocentowania lokat terminowych, może być dokonana tylko z ważnych powodów, za które uznaje się zmiany jednego z następujących czynników: 1) jednej ze stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, 2) stawek WIBOR / WIBID na krajowym rynku międzybankowym, 3) stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz zasad jej odprowadzania, 4) zmiany poziomu inflacji ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczny. 24. Naruszenie warunków prowadzenia lokaty terminowej powoduje, że odsetki naliczane są za faktyczną liczbę dni utrzymania lokaty terminowej w wysokości zależnej od terminu naruszenia warunków umowy tj.: 1) w okresie od dnia wniesienia lokaty terminowej do 2 miesięcy oprocentowanie 0%, 2) w okresie powyżej 2 miesięcy według stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymania dla rachunków bieżących w złotych. Rozdział 5. Zasady korzystania i bezpieczeństwo systemu efirma Identyfikacja Użytkownika w systemie efirma24 polega na prawidłowym podaniu loginu i hasła pierwszego logowania/hasła dostępu. 2. W celu dokonania identyfikacji i rozpoczęcia korzystania z systemu efirma24 Użytkownik korzysta z odnośnika efirma24 zamieszczonego na stronie internetowej SK banku lub z adresu Posiadacz rachunku/użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń SK banku w zakresie zasad bezpieczeństwa systemu efirma24. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do: 1) przechowywania narzędzi identyfikacji i narzędzi autoryzacji z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania hasła dostępu razem z loginem, 3) nieudostępniania narzędzi autoryzacji i narzędzi identyfikacji osobom trzecim, 4) ochrony numeru telefonu, jeżeli jest on udostępniony SK bankowi w celu autoryzacji dyspozycji. 5) zwrócenie szczególnej uwagi, czy adres strony systemu efirma24 jest wpisany w oknie przeglądarki prawidłowo oraz czy strona internetowa jest zabezpieczona certyfikatem. 2. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie narzędzi autoryzacji lub narzędzi identyfikacji, Użytkownik powinien niezwłocznie je zmienić lub dokonać zablokowania systemu efirma24 poprzez trzykrotne wpisanie błędnego hasła lub kontakt telefoniczny z infolinią. 3. Dyspozycja zablokowania lub odblokowania dostępu do usługi efirma24 oraz telefonu komórkowego jest dokonywana przez SK bank niezwłocznie, po otrzymaniu dyspozycji. 4. Użytkownik może dokonać zmiany hasła dostępu samodzielnie w systemie efirma Użytkownik może wnioskować o ponowne wygenerowanie hasła pierwszego logowania, telefonicznie za pośrednictwem infolinii lub poprzez dyspozycję składaną w placówce SK banku. 6. W przypadku utraty listy haseł jednorazowych Użytkownik niezwłocznie dokonuje zmiany statusu ważności utraconej listy haseł jednorazowych w ramach systemu efirma24 lub za pośrednictwem infolinii. 7. Aktywacji wydanej listy haseł jednorazowych w miejsce utraconej Użytkownik dokonuje telefonicznie za pośrednictwem infolinii. 8. W przypadku utraty numeru telefonu, zbycia, zmiany numeru telefonu, podejrzenia, że numer jest wykorzystywany przez osobę nieuprawnioną lub w innych uzasadnionych przypadkach, Użytkownik niezwłocznie kontaktuje się z SK bankiem osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii w celu zablokowania możliwości wykonywania autoryzacji dyspozycji. 9. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie narzędzi autoryzacji i narzędzi identyfikacji osobom trzecim. 10. W trakcie korzystania z systemu efirma24 komunikacja pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerem SK banku jest szyfrowana protokołem SSL CA z zastosowaniem certyfikatu uwierzytelnionego wystawionego dla serwera bankowego o nazwie 11. Użytkownik nie powinien używać do logowania do systemu efirma24 adresu lub linku przesłanego w wiadomości u. Adres do logowania wskazany jest na stronie internetowej SK banku lub może zostać wpisany bezpośrednio do okna przeglądarki internetowej. 12. Użytkownik powinien wylogować się z systemu efirma24 w przypadku czasowej nieobecności przy komputerze, na którym był zalogowany do systemu efirma24.

6 6 13. Jeżeli połączenie z systemem efirma24 zostanie zerwane, Użytkownik powinien zalogować się ponownie do systemu efirma24 i sprawdzić czy zapamiętane zostały ostatnie dyspozycje. 14. Użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania rejestrowanej przez system efirma24 daty i godziny ostatniego logowania oraz sprawdzenia czy nie nastąpiła próba logowania przez osoby trzecie. 15. Posiadacz rachunku/użytkownik powinien poinformować niezwłocznie SK bank o wszelkich podejrzanych przypadkach związanych z korzystaniem z systemu efirma24, w szczególności związanych z próbami zalogowania się do systemu efirma24 przez osoby trzecie. Zgłoszenia takiego Posiadacz rachunku/użytkownik może dokonać osobiście w placówce SK banku lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii W przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła dostępu podczas identyfikacji Użytkownika w ramach systemu efirma24 nastąpi zablokowanie dostępu do systemu efirma W celu odblokowania dostępu do systemu efirma24 Użytkownik kontaktuje się z infolinią lub składa dyspozycję odblokowania dostępu w placówce SK banku Posiadacz rachunku ma prawo do zablokowania systemu efirma24 na podstawie wniosku złożonego osobiście w placówce SK banku. 2. Posiadacz rachunku może odblokować zablokowany na jego wniosek system efirma24 na podstawie wniosku złożonego osobiście w placówce SK banku. 3. Użytkownik ma prawo do zablokowania własnego dostępu do sytemu efirma24 osobiście w placówce SK banku lub za pośrednictwem infolinii. 4. Odblokowanie dostępu Użytkownika do systemu efirma24, o którym mowa w ust. 3 może zostać dokonane w placówce SK banku na podstawie pisemnej dyspozycji podpisanej przez Posiadacza rachunku SK bank może zablokować lub ograniczyć dostęp do rachunków bankowych za pośrednictwem systemu efirma24 lub zablokować narzędzia autoryzacji lub narzędzia identyfikacji przypadku: 1) stwierdzenia korzystania z systemu efirma24 przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Umową, niniejszym Regulaminem, innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 2) podejrzeniem nieuprawnionego użycia narzędzi identyfikacji lub narzędzi autoryzacji lub umyślnego doprowadzenia przez Użytkownika do realizacji nieautoryzowanej dyspozycji, 3) zajęcia rachunku bankowego przez organ do tego uprawniony. 2. SK bank niezwłocznie informuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do systemu efirma24, w sytuacjach opisanych w ust. 1 powyżej: 1) telefonicznie, 2) pocztą elektroniczną, 3) pocztą kierowaną na wskazany przez Posiadacza rachunku adres korespondencyjny. Rozdział 6. Pomoc merytoryczna i techniczna SK bank zapewnia Użytkownikowi w okresie obowiązywania Umowy wsparcie infolinii. 2. Zakres udzielonego wsparcia przez infolinię obejmuje w szczególności: 1) udzielenie informacji związanych z funkcjonowaniem systemu efirma24, 2) identyfikację i przygotowywanie rozwiązań problemów zgłoszonych przez Użytkowników związanych z korzystaniem z systemu efirma24, 3) przyjmowanie reklamacji dotyczących działania systemu efirma24 oraz realizacji dyspozycji składanych za pośrednictwem systemu efirma24, 4) aktywację, blokowanie i odblokowanie dostępu Użytkowników do systemu efirma24, 5) aktywację listy haseł jednorazowych, 6) blokowanie i odblokowanie narzędzi autoryzacji. 3. Warunkiem korzystania z telefonicznego wsparcia infolinii jest każdorazowe uwierzytelnienie Użytkownika. 4. Uwierzytelnienie Użytkownika następuje przy użyciu Telekodu oraz innych danych znanych Użytkownikowi. 5. SK bank ma prawo nagrywać i przechowywać zapisy rozmów telefonicznych przeprowadzonych przez Użytkowników na infolinii. Rozdział 7. Reklamacje Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia reklamacji w formie: 1) pisemnej w dowolnej placówce SK banku, 2) pisemnej w formie listu przesłanego kurierem lub pocztą na adres siedziby SK banku, 3) telefonicznie za pośrednictwem infolinii. 2. Reklamacje dotyczące roszczeń finansowych wymagają formy pisemnej. 3. SK bank rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji wraz z dokumentami wymaganymi do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień jednak nie dłużej niż do 90 dni kalendarzowych, 4. SK bank powiadamia Posiadacza rachunku o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie zgłoszonej reklamacji oraz terminie zakończenia procedury reklamacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od daty złożenia reklamacji, chyba że powyższy termin nie może zostać zachowany w związku z koniecznością wyjaśnienia przez SK bank szczególnych okoliczności danej sprawy. 5. SK bank udziela odpowiedzi na pisemnie złożone reklamacje listownie, przesyłając odpowiedź na adres do korespondencji, a w innych przypadkach listownie lub telefonicznie bądź na adres poczty elektronicznej, jeśli Posiadacz rachunku wskazał numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. 6. SK bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 7. W przypadku sporów Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego według właściwości ogólnej oraz prawo złożenia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego.

7 Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty obciążenia rachunku równowartością kwoty wykonanej dyspozycji, do placówki następujących niezgodności: 1) kwestionowanych dyspozycji ujętych na wyciągu lub opłat i prowizji od nich pobranych, 2) błędów lub innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu efirma24, 3) braków realizacji dyspozycji złożonych za pośrednictwem systemu efirma24 lub ich niezaewidencjonowania na wyciągu. 2. W przypadku uznania reklamacji przez SK bank, kwota będąca przedmiotem reklamacji zwracana jest na rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku wraz z należnymi prowizjami i opłatami, które były pobrane przy obciążaniu konta reklamowaną transakcją. Rozdział 8. Zakres zobowiązań i odpowiedzialności SK bank nie ponosi odpowiedzialności za: 1) skutki dokonania przez osoby trzecie dyspozycji za pośrednictwem systemu efirma24, powstałe w wyniku udostępnienia przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika narzędzi autoryzacji lub narzędzi identyfikacji lub ich niedostatecznej ochrony, 2) reklamowane dyspozycje, których zgłoszenie dokonano po terminie określonym w 32 ust. 1. 3) podanie we Wniosku nieprawidłowego numeru telefonu Użytkownika, jeżeli numer ten służy do identyfikacji Użytkownika i/lub autoryzacji jego dyspozycji, 4) niezrealizowane dyspozycje w przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących numerów rachunków, kwoty oraz tytułu płatności, w związku, z którym następuje przekaz lub rozliczenie, 5) skutki błędnie wydanej dyspozycji oraz zlecenia przez Użytkownika, 6) szkody powstałe z winy innych podmiotów niż SK bank uczestniczących w realizacji dyspozycji. 2. SK bank odpowiada wyłącznie za udowodnione straty Posiadacza rachunku spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie przez SK bank dyspozycji z zastrzeżeniem ust Posiadacza rachunku obciążają dyspozycje dokonane z użyciem utraconych narzędzi autoryzacji i narzędzi identyfikacji do czasu zgłoszenia ich utraty. 2. Posiadacza rachunku nie obciążają dyspozycje dokonane z użyciem utraconych narzędzi autoryzacji i narzędzi identyfikacji: 1) po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 26, chyba że Posiadacz rachunku/użytkownik doprowadził do nich umyślnie, 2) jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez SK bank. Rozdział 9. Opłaty i prowizje Za korzystanie z systemu efirma24, realizację dyspozycji oraz za narzędzia autoryzacji SK bank pobiera opłaty i prowizje ustalone w obowiązującej Taryfie. 2. Taryfa dostępna jest na stronie internetowej SK banku. 3. Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu efirma24, realizację dyspozycji oraz za narzędzia autoryzacji pobierane są z rachunku Posiadacza. Rozdział 10. Rozwiązanie Umowy Posiadacz rachunku i SK bank mogą rozwiązać Umowę w części dotyczącej systemu efirma24 z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. SK bank może rozwiązać Umowę w części dotyczącej systemu efirma24 za wypowiedzeniem z ważnych powodów. Za ważne powody uprawniające SK bank do rozwiązania Umowy w części dotyczącej systemu efirma24 za wypowiedzeniem uznaje się: 1) naruszenie przez Posiadacza rachunku / Użytkownika postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu i innych uregulowań lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) udostępnienie narzędzi identyfikacji lub narzędzi autoryzacji osobom nieupoważnionym, 3) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika, 4) ujawnienie niezgodnej ze stanem faktycznym informacji w przekazanych dokumentach i danych personalnych, 5) zamknięcie rachunku rozliczeniowego, 6) wykorzystanie systemu efirma24 niezgodnie z jego przeznaczeniem. 3. Rozwiązanie Umowy w części dotyczącej systemu efirma24 za wypowiedzeniem dokonane przez SK bank uważa się za skutecznie doręczone z chwilą jego odebrania przez Posiadacza lub upływu terminu awizowania przesyłki zawierającej wypowiedzenie przez pocztę pod wskazanym przez Posiadacza rachunku adresem do korespondencji. Rozdział 11. Postanowienia końcowe Posiadacz rachunku zobowiązuje się do korzystania z systemu efirma24 zgodnie z postanowieniami Umowy, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników w tym zakresie. 2. SK bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu i/lub Umowy. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian w Regulaminie SK bank przekazuje przed proponowanym wejściem zmian w życie w postaci elektronicznej, przesyłając je na internetową stronę Posiadacza rachunku, znajdującą się w systemie efirma Niezłożenie przez Posiadacza rachunku pisemnego wypowiedzenia Umowy lub oświadczenia o odmowie przyjęciu zaproponowanych zmian w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z ich akceptacją. 4. Złożenie przez Posiadacza rachunku pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie Umowy w części dotyczącej systemu efirma24 przez Posiadacza rachunku z dniem poprzedzającym wejście proponowanych zmian w życie bez ponoszenia opłat. 5. Złożenie wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych opłat.

8 Wszelkie pisma do Posiadacza rachunku kierowane są przez SK bank na ostatni wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji. 2. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia SK banku o wszelkich zmianach danych zawartych w jego dokumentacji przechowywanej w SK banku mających wpływ na korzystanie z systemu efirma24. Skutki niedopełnienia tego obowiązku obciążają wyłącznie Posiadacza rachunku. 39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. 2. Językiem stosowanym w relacjach SK banku z Posiadaczem rachunku jest język polski. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków SK banku z Posiadaczem rachunku przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

9 Zakres usług świadczonych w ramach systemu efirma24 Rachunki bankowe Część I - Funkcjonalność systemu 1. Lista dostępnych rachunków bankowych informacje na temat salda bieżącego, obrotów bieżących i wyciągów bankowych. 2. Szczegółowe informacje o rachunku bankowym informację m.in. o dacie otwarcia, oprocentowaniu. 3. Bieżące aktualne saldo rachunku pobierane on-line z systemu ewidencyjno księgowego, zawiera także informacje o zleceniach, które są aktualnie w realizacji. 4. Operacje z dnia bieżącego wszystkie bieżące operacje wraz z treścią. 5. Wyciągi bankowe z rachunku lista wyciągów bankowych z wybranego okresu (lub ostatnich dni) zawierająca salda otwarcia i zamknięcia oraz sumy obrotów. 6. Wyciągi z rachunków masowych lista transakcji za wybrany dzień z możliwością eksportu do pliku. 7. Wyszukiwanie operacji w historii rachunku możliwość wybrania daty operacji, rachunku lub wyrażenia zawierającego pewien ciąg znaków w treści operacji (kwota, kontrahent, itp.). 8. Eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo księgowego Posiadacza rachunku - możliwość automatycznego generowania danych o wyciągach bankowych i operacjach do plików o formatach opisanych w Dokumentacji Użytkownika. Przelewy 1. Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu system sprawdza poprawność wypełnionych pól, pozwala wykorzystać własne bazy kontrahentów, daje możliwość tworzenia i wykorzystania własnych szablonów przelewów. 2. Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu US system sprawdza poprawność wypełnionych pól, umożliwia podgląd listy urzędów skarbowych, jest automatycznie wykrywany i sprawdzany przez system. 3. Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu ZUS system sprawdza poprawność wypełnionych pól, pozwala wykorzystać własne bazy kontrahentów, typ przelewu ZUS jest automatycznie wykrywany i sprawdzany przez system. 4. Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu zagranicznego system sprawdza poprawność wypełnionych pól, pozwala wykorzystać własne bazy kontrahentów, daje możliwość tworzenia i wykorzystania własnych szablonów przelewów. 5. Tworzenie paczek przelewów system pozwala grupować przelewy w paczki. Paczka jest traktowana jak pojedynczy element tzn., że przelewy w jednej paczce mają jeden rachunek obciążany, mogą być przesunięte do podpisu tylko razem oraz mają wspólną datę wykonania. 6. Wybór zasady działania młynka płynnościowego na dany przelew. 7. Import przelewów z systemu finansowo księgowego Posiadacza rachunku - import danych z plików o formatach opisanych w Dokumentacji Użytkownika. 8. Lista przelewów wyszukiwanie przelewów wg dostępnych kryteriów. 9. Akceptowanie przelewu po zaakceptowaniu przelewu system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego Posiadacza rachunku i decyduje czy przelew może być gotowy do przekazania do realizacji. 10. Akceptowanie paczek po zaznaczeniu paczki do akceptacji system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów dla danego Posiadacza rachunku i decyduje czy paczka może być gotowa do przekazania do realizacji. 11. Wycofanie zaakceptowanych przelewów przed przekazaniem przelewów do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty przelewu lub paczki. 12. Przekazanie przelewu/paczki do realizacji przelewy/paczka gotowe do wysłania (z wymaganą kombinacją podpisów) zostają przekazane do realizacji. 13. Usuwanie przelewów przelewy wprowadzone do systemu, ale z różnych względów przekazane do realizacji, mogą zostać usunięte. Lokaty terminowe w złotych (tylko z oferty dostępnej w systemie efirma24) 1. Tworzenie nowej lub edycja niezaakceptowanej lokaty terminowej system pozwala założyć lokatę terminową z dostępnej listy lokat terminowych, umożliwia modyfikację założonej lokaty terminowej, umożliwia zerwanie lokaty terminowej. 2. Lista lokat przeglądanie lokat z możliwością filtrowania wg zadanych kryteriów. 3. Akceptowanie lokaty terminowej po zaakceptowaniu lokaty terminowej (z użyciem narzędzia autoryzacji) system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów na dyspozycji utworzenia lokaty terminowej dla danego Posiadacza rachunku i decyduje czy dyspozycja może zmienić status na gotową do przekazania i realizacji. 4. Zrywanie lokaty terminowej akceptowanie zerwania lokaty terminowej odbywa się w sposób analogiczny do zakładania lokaty terminowej. Rachunki udostępnione do składania dyspozycji 1. rachunki rozliczeniowe w złotych 2. rachunki rozliczeniowe w walutach obcych 3. lokaty terminowe założone za pośrednictwem systemu efirma24 Rachunki udostępnione do przeglądu 1. rachunki kredytowe 2. lokat otwartych w placówce SK banku. Obsługa bazy kontrahentów Załącznik do Regulaminu korzystania z systemu banku internetowego efirma24 1. Dodanie nowego lub edycja kontrahentów już wpisanych do bazy można wykorzystać bazy banków krajowych znajdującą się standardowo w systemie. 2. Lista kontrahentów przeglądanie kontrahentów z możliwością wyboru według zadanych kryteriów. 3. Import kontrahentów z systemu finansowo księgowego Posiadacza rachunku import danych

10 2 Karty z plików o formatach opisanych w Dokumentacji Użytkownika. 1. Lista wydanych kart płatniczych informacje na temat numeru karty, użytkownik karty, daty ważności, statusu, limitów dziennych. 2. Lista blokad informacje na temat blokad z tytułu wykonanych, a nie rozliczonych transakcji kartą debetową. Tabele pomocnicze 1. Baza banków 2. Baza banków zagranicznych 3. Baza Urzędów Skarbowych 4. Lista dostępnych rodzajów lokat 5. Zamawianie listy haseł 6. Zmiana hasła do logowania 7. Kursy walut

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 (wg stanu na dzień 2.11.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BGK@24BIZNES DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA w Wodociągach i Kanalizacji Turawa Sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta w Wodociągach i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z dnia 12.03.2010r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do obsługi bankowej budżetu Miasta Płocka. 2.W ramach obsługi bankowej budżetu Miasta, Bank zobowiązuje się w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. (według stanu na dzień 5 września 2013 r.) 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, lipiec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ESKOK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ESKOK SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ESKOK Powyższy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu SKOK Kwiatkowskiego nr 8 z dnia 04.10.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo