Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013"

Transkrypt

1 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Data i godzina wplywu wniosku (wype łnia Urząd Marszałkowski) 04, nn Ą A : nl) NUmer wniosku (wypelnia Urz ąd Marszałkowski) A /2,00 ć i ooa /)u i G /o8 N...'ner konkursu rpr\lajekty INDYWIDUALNE Tytu ł projektu Rozbudowa części środkowej budynku g łównego wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Soko łowskiego w Szczecinie Zdunowie. Nazwa Wnioskodawcy SPecjalistyczny Szpital im. prof. Alfrecia,Sokolowskiego w Szczecinie Zdunowie GLómiNy KSTĘGOWY mg ii) Wach 1 5 GLOWI\J-y jluuw podpis i piecz ęć Ofl/ij, Wrych / 42

2 A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi priorytetowej 7 Rozwój infrastruktury spo łecznej i ochrony zdrowia A.2. Numer i nazwa Dzia łania 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia A.3. Numer i nazwa Poddzia łania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia A.4. Klasyfikacja kategorii interwencji Kategoria interwencji 76 Infrastruktura ochrony zdrowia na finansowania i 01 Pomoc bezzwrotna Dzia ł gospodarki 19 Dzia łalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego A.5. Typ projektu A.5.1. Czy Wnioskodawca ubiega si ę o dofinansowanie certyfikacji? A.6. Czy w projekcie zostanie zastosowany cross-financing? A.7. Jaki podmiot i na jakich zasadach b ędzie zarządzatr infrastruktur ą będącą produktem projektu po )ficzeniu realizacji projektu? Nie dotyczy A.8. Pomoc publiczna A.8.1. Czy projekt jest obj ęty pomoc ą publiczn ą? TAK NlE A.8.2. Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej A.8.3. Przes łanki występowania pomocy publicznej 1,da 7. '1-37- ł (,\ffl KSI Ę GO V perinis i lecze

3 , Py łania określającę ćzy.wyśtąpi pompc publi ć*n Tak Nie 1 Wyst ępuje transfer zasobów publicznych 2 Transfer zasobów publicznych jest selektywny uprzywilejowuje okre ś lony podmiot lub wytwarzanie okre ś lonych dóbr 3 Transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzy ś ci ą ekonomiczn ą) na rzecz okreś lonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych ni ż rynkowe Jeś li w punkcie 3 wybrano "nie" nale ży uzasadni ć 4 IW efekcie transferu zasobów pieni ężnych wystę puje lub może wystąpi ć zakłócenie Jeś li w punkcie 4 wybrano "nie" nale ży uzasadnić Nie wystę puje konkurencja poniewa ż Szpital jest jednostką niekomercyjn ą, funkcjonuj ącą wyłącznie w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Powsta łe produkty projektu nie b ędą funkcjonowa ły w obrocie gospodarczym, ale wy łącznie w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Nie jest przewidywane wykorzystywanie produktów projektu dla celów tzw. turystyki zdrowotnej. Obiekt (jak równie ż infras łruktura) wybudowane w ramach realizacji projektu b ęd ą wykorzystywane z za łoż nia wyłącznie do świadczenia us ług medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w takim ypadku wg opinii z dnia r. firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. dofinansowanie projektu nie stanowi pumocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE. Przypadki świadczenia us ług cudzoziemcom mog ą mie ć chrakter incydentalny zale żny od zdarze ń losowych. Dotychczas nie zaobserwoano w Szpitalu zjawiska tzw. "turystyki zdrowotnej". Zasadniczą część przychodów Szpitala stanowi ą przychody z umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia (ok. 94% w 2008 r.). A.8.4. Podstawa prawna udzialania pomocy publicznej na wydatki w ramach cross-financingu A.8.5. Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej A.9. Czy Wnioskodawca otrzyma ł inn ą pomoc pubiiczn ą na przedsi ęwzięcie, na realizacj ę którego ubiega si ę o dofinansowanie? 1. Wysokość innej pomocy publicznej otrzymanej na przedsi ęwzi ęcie, na realizacj ę Mórego ubiega si ę o lnansowanie (w PLN) A.10. Czy projekt dotyczy dzia łalności transportowej? A.11. Okres realizacji projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Data rozpocz ęcia prac Data rzeczowego zako ń czenia realizacji projektu Data finansowego zako ń czenia realizacji projektu A.12. W przypadku kiedy projekt nie otrzyma dofinansowania ze środków RPO WZ I 2,22-2, Ł WNY G i G t WY 3 / 42 mgr Stanisa. Wach

4 Zostanie zrealizowany w terminie i zakresie przewidzianym we wniosku Zostanie zrealizowany w terminie pó źniejszym, w zakresie przewidzianym we wniosku Zostanie zrealizowany w terminie przewidzianym we wniosku, ale w ograniczonym zakresie Zostanie zrealizowany w terminie pó źniejszym i w ograniczonym zakresie Nie zostanie zrealizowany w ogóle Uzasadnienie wybranego punktu Realizacja przedmiotowego projektu stanowi kluczowy etap realizacji Programu dostosowania Szpitala Zdunowo do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. z pó ź. zm. w sprawie wymaga ń, jakim powinny odpowiada ć pod wzgl ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz ądzenia zak ładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 116; poz. 985)". Pogram posiada pozytywn ą opini ę Pa ń stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - Postanowienie WS-N.NZ /05 z dnia 14 grudnia 2005r. Szpital Zdunowo zobowi ązany jest do przestrzegania obowi ązuj ącego porządku prawnego krajowego i unijnego, w szczególno ści do dzia łalno ści Szpitala Zdunowo maj ą zastosowanie uregulowania prawno-organizacyjne dotycz ące jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz akty prawne okre ś laj ące standardy jako ściowe udzielanych świadcze ń zdrowotnych w sferze zasobów osobowych i ś rodków maj ątkowych. W związku z wej ściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymaga ń jakim powinny odpowiada ć pod wzgl ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz ądzenia zakładu opieki zdrowotnej, Szpital zobligowany zosta ł -' roku do dostosowania pomieszcze ń zakładu do warunków okre ślonych w tre ści ww. rozporządzenia. Szpital.amach publicznego systemu ochrony zdrowia udziela unikalnych świadcze ń zdrowotnych, na które wyst ępuje ci ąg łe i rosn ące zapotrzebowanie mieszka ń ców wojewódz łwa zachodniopomorskiego. Organem za łożycielskim Szpitala jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Z uwagi na powy ższe, projekt b ędzie musia ł być zrealizowany etapowo, nawet je żeli nie uzyska dofinansowania ze ś rodków RPO WZ. A.13. Zgodno ść projektu z politykami horyzontalnymi UE ZgodnOśc projek łu z'.0,011.r.ó:whyc. sząns,..-: Projekt jest zgodny z polityką równych szans Projekt nie jest zgodny z polityk ą równych szans Uzasadnienie Na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu zapewniony b ędzie równy udzia ł kobiet i m ężczyzn. Informacje w tej sprawie zostan ą zawarte w danych statystycznych. Projekt nie b ędzie dyskryminowa ł osób ze wzgl ędu na ple ć, ras ę lub pochodzenie etniczne, religi ę lub światopogl ąd, niepełnosprawno ść, wiek lub orientacj ę seksualn ą na poszczególnych etapach realizacji, a w szczególno ści w tępie do produktów projektu. vv ramach projektu realizowanych b ędzie wiele rozwi ąza ń u łatwiaj ących dost ępność dla osób niepe łnosprawnych.,zgód ńóść ", projektu z ząo'ęią :źffiwnow#onegó rs:>żmtaju Projekt jest zgodny z zasad ą zrównowa żonego rozwoju Projekt nie jest zgodny z zasad ą zrównowa żonego rozwoju Uzasadnienie Projekt łączył będzie postęp spo łeczny z poszanowaniem przyrody i rozwojem spolecznym, stwarzaj ąc lepsze perspektywy dla przysz łych pokole ń. W ramach projektu podejmowane b ęd ą dzia łania na rzecz powstrzymania niekorzystnego dla ś rodowiska sposobu realizowania inwestycji, realizacja projektu poprawi standard życia lokalnej spo łeczno ści, a jednocze śnie pozwoli ochroni ć przyrodniczy potencjal regionu. n TAK El NIE A.14. Czy dla projektu przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? A Należy uzasadni ć dlaczego nie przeprowadzono post ępowania 2::;2'GḺ307- WNiY5.*. poripis i piecz ęć mgr 4G WY rt 1 I Wdleh42

5 Rada Miasta Szczecina podj ęła w dniu r Uchwa łę nr VI/421/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo-S ławociesze-zdunowo" w Szczecinie pod nazw ą "Szpital Zdunowo". W uzasadnieniu do Uchwa ły znajduje si ę następuj ący zapis : "Zmiana ma na celu umo żliwienie rozbudowy i modernizacji obiektów szpitalnych w wi ększym zakresie ni ż planowano wcze ś niej, co wynika z przyj ętego w pa ździerniku 2006 r. "Programu Rozwoju Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Soko łowskiego w Zdunowie w latach " i możliwo ści finansowania inwestycji z funduszy UE. Za łącznik nr 4 do Uchwa ły stanowi, i ż do projektu planu, wyłożonego do publicznego wgl ądu z prognoz ą skutków wpływu ustale ń planu na ś rodowisko nie wniesiono uwag. Uchwa ła opublikowana zosta ła w Dzienniku Urz ędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 17 z dnia r. Roboty budowlane w ramach projektu b ędą realizowane w trybie zaprojektuj i wykonaj". Do Programu Funkcjonalno - u żytkowego w rozumieniu art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie ń publicznych dla inwestycji obj ętej projektem zosta ł opracowany w 2007 r. wg obowi ązuj ących wówczas wymogów Raport o oddzia ływaniu na środowisko przez firm ę Stebos. We wrze śniu 2008 r. Szpital Zdunowo og łosi ł przetarg na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Do obowi ązków wykonawcy okre ś lonych w SIWZ włączono obowiązek uzyskania decyzji ś rodowiskowej. Dnia 27 stycznia r. Prezydent Miasta Szczecina wyda ł Postanowienie nr WGKiO Ś.II.JS.7632/I114-5/08; UNP: 65531/WGKiO Ś/-LV/08 w sprawie obowi ązku przeprowadzenia oceny oddzia ływania przedsi ęwzi ęcia na ś rodowisko dla planowanego przedsi ęwzi ęcia oraz okre ś li ł zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008r. o udost ępnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale społecze ń stwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddzia ływania na ś rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). A.15. Na jaki obszar/obszary Natura 2000 oraz potencjalny obszar/obszary Natura 2000 projekt oddzia łuje/ będzie oddzialywa ł? A.16. Czy projekt jest zlokalizowany w aglomeracji wpisanej do KPO ŚK? A.17. Czy projekt do łyczy wi ęcej ni ż 150 łys. mieszka ńców? tf, "1 KSiĘ \ perinis i plec7 ę#2,,r,s ła us am) Wach 5 / 42

6 B. krformacje o Wnioskodawcy B.1. Pefma nazwa Wnioskodawcy Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Soko łowskiego w Szczecinie Zdunowie B.2. Typ Wnioskodawcy Zakłady opieki zdrowotnej, opieka stacjonarna szpitale o znaczeniu regionalnym B.3. Forma prawna Publiczny zakład opieki zdrowotnej.4. Dane rejestrowe i teleadresowe Wnioskodawcy NIP REGON rajowym Rejestrze S ądowym w Ewidencji Dzia łalno ści Gospodarczej Adres siedziby 1. Województwo 1. zachodniopomorskie 2. Powiat 2. Szczecin 3. Gmina 3. Szczecin 4. Miejscowo ść 4. Szczecin 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 5. A.Soko łowskiego / Kod Pocz łowy Adres do korespondencji 1. Województwo 1. zachodniopomorskie 2. Powiat 2. Szczecin 3. Gmina 3. Szczecin 4. Miejscowo ść 4. Szczecin 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 5. A.Sokołowskiego / Kod Pocztowy Pozosta łe informacje ner telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej , szpi łech.pl B.5. Dane osoby/osób upowa żnionej/upowa żnionych przez Wnioskodawc ę do kontaktu Maria Dąbek Numer telefonu stacjonarnego , Numer telefonu komórkowego Numer faksu Adres poczty elektronicznej B.6. Dane osoby/osób upoważnionej/upowa żm nych przez Wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie r,1,4 UnuWNY i 3i ĘGOWY L1,1 p,c47

7 Imię i nazwisko Stanowisko w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy (je ś li dotyczy) Tomasz Grodzki Dyrektor PESEL Numer telefonu , Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adreś zameldowania 1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 6. Kod Pocztowy Adres do korespondencji 1, Województwo 'owiat "0. 3mina 4. Miejscowość 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 6. Kod Pocztowy 1. zachodniopomorskie 2. Szczecin 3. Szczecin 4. Szczecin 5. Hubalczyków / zachodniopomorskie 2. Szczecin 3. Szczecin 4. Szczecin 5. Soko łowskiego / rni ę nazvvisko Stanowisko w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy (je ś li dotyczy) PESEL Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej,starlisław:wah' G łówny ksi ęgowy Województwo 2. Powiat 3 Gmina Aiejscowo ść 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 6. Kod Pocztowy 1. zachodniopomorskie 2. Szczecin 3. Szczecin 4. Szczecin 5. Owocowa / 4b / Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 6. Kod Pocztowy 1. zachodniopomorskie 2. Szczecin 3. Szczecin 4. Szczecin 5. Soko łowskiego / B.7. Charakterystyka podmiotu prowadz ącego dzia łalność gospodarcz ą B.8. Forma ewidencji ksi ęgowej -3h(34N -y K15Go"NATY i i WaPh, 7 / 42

8 Pełna ksi ęgowość B.9. Inne podmioty zaanga żowane w realizacj ę projektu B.10. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsi ęwzięć - maksimum 5 projektów dofinansowanych z UE lub inne inwestycje o podobnym charakterze W 1999 roku oddano do u żytku nowoczesny wybudowany oddzia ł chemioterapii, w którym podawane s ą leki cytostatyczne, jako uzupe łniaj ące i skojarzone z pooperacyjnym leczenie nowotworów uk ładu oddechowego i kostnostawowego. Rocznie w oddziale leczonych jest 1700 pacjentów. W latach Szpital zrealizowa ł ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt nr Z/2.32/1/1.3.2/58/04 o warto ś ci 4 681,63 tys. z ł pn.: "Dostosowanie bazy diagnostyki Szpitala w Zdunowie do standardów obowi ązuj ących w onkologii". W wyniku realizacji projektu uzyskano nowoczesn ą bazę diagnostyczno-lecznicz ą chorób nowotworowych. Wysokiej jako ści zapis cyfrowy obrazów uzyskiwanych w nowoczesnej pracowni radiologicznej jest obecnie dost ę pny./ewn ątrzszpitalnej sieci komputerowej na wielu diagnostycznych stacjach lekarskich.,atach Szpital uczestniczy ł w "Projekcie Rozwoju S łu żby Zdrowia" finansowanym ze środków po życzki Banku Światowego. W ramach kontraktu Nr: PL / z dnia 17 listopada 2000 r. zawartego z Konsorcjum : COMPUTERLAND S.A. i COMPUTERLAND ZDROWIE sp z o.o., zakupiono oprogramowanie aplikacyjne dla Szpitala. Projekt przyczyni ł się do kompleksowej informatyzacji Szpitala, któr ą obj ęto "część białą" i "część szarą". W 2008 roku rozpocz ęto inwestycj ę p.n. "Modernizacja oddzia łów pulmonologicznych oraz zakup niezb ędnego sprz ętu medycznego i wyposa żenia na potrzeby tych oddzia łów w zwi ązku z przej ęciem dzia łalności medycznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zak ładu Gru źlicy i Chorób P łuc w Szczecinie". W 2008 roku rozpoczęto inwestycj ę p.n. "Przebudowa pomieszcze ń budynku g łównego Szpitala oraz zakup wyposażenia i sprz ętu medycznego w zwi ązku z planowanym przeniesieniem Poradni Przeciwgruzliczej ze Szpitala przy ul. Janosika w Szczecinie" Wymienione zadania Szpital Zdunowo realizowa ł w ramach w łasnych zasobów kadrowych. B.11. Czy Wnioskodawca w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzednich latach otrzyma ł pomoc de minimis? nip dotyczy B Je śli tak", nale ży wypełni ć tabel ę B.12. Czy Wnioskodawca otrzyma ł dofinansowanie na łworzenie nowych miejsc pracy zwi ązanych z inwestycj ą będ ącą przedmiotem projektu? B Informacje o otrzymanej pomocy B.13. Czy Wnioskodawca ubiega si ę w ramach aktualnych naborów RPO WZ o dofinansowanie innego projektu? TAK NIE B Tytu ł projektu, dzia łanie/poddzia łanie da`ia l ''',", i.,.., 0-37ĆTLIGIA/1`Ni 14GOWY Twach8 / 42 \w,-)c-ipis i pi ec7 ęć \

9 nodnis i piecz ęć ) 1- ' GŁOWN3 OWY mgr StaniRhui, Woch 9/ 42

10 C. Opis projektu C.11. Lokalizacja projektu Województwo zachodniopomorskie PóWiat Powiat m. Szczecin GMiha M. Szczecin Miejspówóść, kod.:: Szczecin, C.2. Czy projekt jest realizowany WYŁĄCZNIE na terenie gminy/gmin wymienionej w Za łączniku 6 do RPO WZ? C.3. Typ obszaru miejski CA. Czy Wnioskodawca otrzyma ł wsparcie z PROW na realizacj ę tak ńego samego typu projektu? C.4.1. Należy podać kwotę uzyskanego dofinansowania z PROW (w PLN) C.5. Alternatywne rozwi ązania realizacji projektu w kontek ście wp ływu na ś rodowisko Wariant I - Szpital nie inwestuje w sprz ęt i is łniej ącą kubaturę. Us ługi zdrowotne b ędą realizowane w nieodpowiadaj ących wymogom fachowo-sanitarnym warunkach.brak optymalnego uk ładu funkcjonalno-u żytkowego w Szpitalu rzutuje na ograniczon ą możliwość przyj ęć pacjentów oraz warunki udzielanych świadcze ń zdrowotnych. Niefunkcjonalność,dekapitalizacja, energoch łonność infrastruktury, zw łaszcza zaplecza operacyjnego b ędzie przyczyn ą pogorszenia si ę kondycji zdrowotnej populacji (wzrost zachorowalno ści i zgonów) oraz wzrostu emisji zanieczyszcze ń do otoczenia. Wariant ll - Szpital przeprowadza przebudow ę istniej ącego budynku g łównego. Dostosowanie szpitala do istniej ących normatywów skutkowa ć b ędzie zmniejszeniem ilo ści łóżek o ok. 30%. Wariant ten zostaje równie ż odrzucony z uwagi na rosn ące spo łeczne zapotrzebowanie na us ługi lecznicze udzielane w szpitalu. Pogorszeniu ulegnie kondycja zdrowotna populacji (wrost zachorowalno ści i zgonów)poniewa ż wyd łu ży si ę czas oczekiwania pacjenta na hospitalizacj ę i inne us ługi medyczne. Wariant Ill Szpital przeprowadza rozbudow ę h..dynku g łównego zgodnie z Projektem. Zakres rzeczowy Projektu oparty jest na rozbudowie budynku g łównego w runku po łudniowym w postaci dwóch bry ł prostopadle ustawionych w stosunku do budynku i po łączonych z nim łącznikami komunikacyjnymi. W nowoprojektowanej bryle zlokalizowane zostan ą wspólne dla oddzia łów szpitalnych funkcje technologii medycznej g łównie o charakterze diagnostyczno-przyj ęciowym oraz zabiegowo-operacyjnym. Stworzone zostan ą warunki do nieskr ępowanego rozwoju klinicznego, naukowego i us ługowego szpitala.szpital Zdunowo wsparty nowoczesnym zapleczem zabiegowo-diagnostycznym b ędzie subregionalnym o ś rodkiem naukowomedycznym s łużącym dobru publicznemu w zakresie ochrony zdrowia mieszka ń ców woj.zachodniopomorskiego za ś dla władz samorz ądowych będzie najlepszym gwarantem zapewnienia mieszka ń com właściwego standardu wysokospecjalistycznej opieki medycznej w kluczowych dziedzinach zw łaszcza w torakochirurgii, ortopedii i traumatologii oraz pulmonologii na okres najbli ższych kilkudziesi ęciu lat. C.6. Cele projektu i ich zgodno ść z celami RPO WZ (dzia łania/poddzia łania RPO WZ) oraz z innymi dokumentami strategicznymi Projekt jest konsekwentn ą realizacj ą długofalowej strategii rozwoju Szpitala, której celem jest świadczenie us ług medycznych na najwy ższym poziomie, ze szczególnym uwzgl ędnieniem profilaktyki, wykrywania i leczenia chorób p łuc. G łównym celem projektu jest wzrost jako ści i dost ępności do us ług medycznych świadczonych w 'W)W1\1-' K10 I 42 r mgr s:rł 94):?I) Wac;,, piecz ęć...

11 województwie zachodniopornorskim oraz poprawa zdrowia mieszka ń ców. Cel ten jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego O ś Priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury spo łecznej i ochrony zdrowia: Celem g łównym Popraw ą jako ści kszta łcenia, dostępu do wiedzy oraz us ług medycznych, a także stanu zdrowia mieszka ń ców, Celem szczegó łowym Wzrost jako ś ci us ług medycznych świadczonych w województwie. Cel projektu zgodny jest ze Strategi ą Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 z Celem strategicznym nr 6. Wzrost to żsamości i spójno ści spo łecznej regionu", Celem kierunkowym nr 6.7. Stworzenie spójnego systemu realizacji zada ń ochrony zdrowia i bezpiecze ń stwa zdrowotnego". Ponad ło projekt zgodny jest z celami ni żej wymienionych dokumentów: Narodowa Strategia Spójno ś ci, - Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata , - S łrategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt zgodny jest z nast ępuj ącymi Priorytetami strategicznymi Strategii Rozwoju Kraju : Poprawa stanu infrastruktury łechnicznej i spo łecznej oraz Rozwój regionalny i podniesienie spójno ści tery łorialnej. C.7. Opis przedsięwzi ęcia (z wy łączeniern cross financingu) Projekt obejmowa ć b ędzie rozbudow ę budynku g łównego Szpi łala w postaci dwóch bry ł prostopadle ustawionych w sfr)sunku do budynku i po łączonych z nim łącznikami komunikacyjnymi budynek podpiwniczony o czterech idygnacjach nadziemnych zwie ń czonych kondygnacj ą techniczn ą i umieszczonym na niej l ądowiskiem helikoptera. liostosowanie oddzia łów chirurgicznych dotyczy ć będzie odcinków pooperacyjnych. W ramach nowej kubatury zostanie uzyskanych m2 nowej powierzchni u żytkowej z przeznaczeniem na: PIWNICE: - centralna stacja przygotowania łóżek, - centralna sterylizatornia, - szatnie podstawowe personelu, - pomieszczenia techniczne. PARTER: - centralna rejestracja i punkt informacyjny, - Szpitalny Oddzia ł Ratownictwa, - centralna izba przyj ęć 4 gabinety bada ń, - zespó ł przyszpitalnych poradni wysokospecjalistycznych 14 gabinetów bada ń z zapleczem zabiegowym. I PI ĘTRO: - blok operacyjny chirurgii 3 sale operacyjne, sala zabiegów chirurgii naczyniowej, - oddzia ł łóżkowy chirurgii o podwyższonej opiece pooperacyjnej ll PI ĘTRO: - blok operacyjny ortopedii 4 sale operacyjne, sala zabiegów artroskopowych, - oddzia ł intensywnej terapii I ĘTRO: J lok operacyjny torakochirurgii (tworz ący cz ęść zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii P łuc) 3 sale operacyjne, - sala audiowizualna z zapleczem, - sala konsultacyjna, - dzia ł statystyki medycznej z archiwum. IV PI ĘTRO: - kondygnacja techniczna. STROPODACH - l ądowisko dla helikopterów lotniczego transportu sanitarnego. TEREN: niezb ędna infrastruktura zewn ętrzna. W ramach projektu realizowane b ęd ą dostawy sprzętu medycznego, niemedycznego, mebli specjalistycznych, sprz ętu informatycznego i audiowizualnego. W ramach wydatków kwalifikowanych zostanie zakupiony nast ę puj ący sprz ęł medyczny: łóżka obserwacyjne (elektryczne z opcj ą transportową) - 37 szt. - łóżka pooperacyjne 5 szt. - łóżka intensywnej terapii 6 szt. łóżka intensywnej terapii z wag ą - 2 szt. - aparat RTG 1 szt. - aparat RTG (rami ę C) - 4 szt / 42 \GLOWL GOWY piecz ęć... Truir,'-',.-n? s o w WrY ch \

12 - aparat do tlenku azotu - 1 szt. - aparat do scyntygrafii przy łóżkowej - 1 szt. - aparat RTG do angiografii lszt. - densytometr 1 szt. - diatermie - 11 szt. - sto ły uniwersalne (jezdne 1 poza sal ą) - 11 szt. - stó ł bariatryczny - 1 szt. - sto ły ortopedyczne (jezdne) - 2 szt. - śluza do przelo że ń pacjenta (stó ł rolki) - 3 szt. - zestaw do laparoskopii - 6 szt. - laser operacyjny - 2 szt. - laser endoskopowy - 2 szt. - lampa bezcieniowa 2 szt. - apara ły do znieczule ń - 11 szt. - monitor rzutu serca - 4 szt. - defibrylator - 4 szt. - wózki transportowe - 6 szt. - wózek do mycia chorych - 1 szt. - moni łory parametrów życiowych 43 szt. 'spirator mobilny 4 szt..,spirator - 9 szt. myjnia (do rur) - 1 szt. ŁĄCZNIE szt sprz ętu medycznego W ramach projektu przewiduje si ę dos ławę sprzętu niemedycznego, dostawę i monta ż mebli specjalistycznych, dostawę i monta ż sprzętu informatycznego i audiowizualnego. Dostawy te s ą kosztem niekwalifikowanym i nie zosta ły uj ęte w punkcie C.10.«Mierzalne wska żniki produktu». C.8. Uzasadnienie i rezultaty projektu Projekt wpisuje si ę w cele Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego", która ma s ł u żyć zapewnieniu odpowiedniej jako ści opieki stacjonarnej i jest zasadniczym elementem Programu dostosowania Szpitala Zdunowo do wymogów Rozporz ądzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymaga ń, jakim powinny odpowiada ć pod wzgl ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz ądzenia zakładu opieki zdrowotnej". Jednostka posiada wysokokwalifikowan ą kadrę medyczn ą zapewniaj ącą wykonywanie wysokospecjalistycznych świadcze ń zdrowotnych, w tym wykonywanie procedur transplantologii p łuca. Minister Zdrowia pismem MZ-PZ-T /SP/06 z dnia 6 lipca 2006r. udzieli ł Szpitalowi Zdunowo pozwolenia na wykonywanie przeszczepiania p łuc jako jednej z zaledwie kilku jednostek w kraju. Szpital - Zdunowo realizuje z najwy ższą staranno ś ci ą powierzone zadania publiczne, dotycz ące konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i życia. W lutym 2005r. Szpital Zdunowo uzyska ł certyfikat systemu jako ści Nr 71SZJ12005 oraz Nr 177/1/SZJ/2008 wa żny do r. potwierdzaj ący, i ż Specjalistyczny Szpital im. prof. urreda Soko łowskiego w Szczecinie Zdunowie spe łnia wymogi normy PN EN ISO 9001:2001 odno ś nie specjalistycznych us ług medycznych świadczonych w zakresie: chorób p łuc, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chorób wewn ętrznych, chemioterapii, intensywnej opieki medycznej i rehabilitacji. Szpital jest jedynym w województwie zachodniopomorskim o ś rodkiem wysokospecjalistycznym z zakresu torakochirurgii i jako jedyny w województwie zachodniopomorskim zapewnia leczenie operacyjne nowotworów p łuc wraz ze wst ę pn ą i uzupe łniaj ącą chemioterapi ą. Oddzia ł torakochirurgiczny rokrocznie osi ąga najwyższy w kraju i zbliżony do standardów europejskich wska źnik operacyjnego leczenia raka p łuc. Z uwagi na oddzia ły urazowo-ortopedyczne w liczbie 101 łóżek Szpital Zdunowo stanowi najwi ększy w województwie zachodniopomorskim ośrodek wykonuj ący wysokospecjalistyczne zabiegi m.in. wszczepów implantów kręgos łupowych, endoprotez stawów biodrowych i kolanowych. Jako jedyny szpital zabiegowy, zlokalizowany w prawobrze żnej cz ęści miasta Szczecina w bliskim s ąsiedztwie g łównych dróg krajowych oraz lotniska Goleniów", jednostka zapewnia funkcj ę ratownicz ą dla osób z urazami wielonarządowymi pochodzącymi z wypadków komunikacyjnych. Spo łeczne zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne realizowane w tut. jednostce przekracza znacznie ilo ś ci świadcze ń zakontraktowanych przez NFZ. llość wykonanych ponad limit" świadcze ń zdrowotnych corocznie przekracza o 5% ilo ści kontraktowanych przez NFZ. Szpi łal posiada kilkudziesi ęcioletnią (ponad 60 lat) tradycj ę w zakresie lecznictwa stacjonarnego, szczególnie w zakresie chorób uk ładu oddechowego i kostno-stawowego. `i ł :$112GOWY jj7- ł 12 / 42 mgr,z,; łan, aw Wach! --)odpis i piecz ęć...

13 Do zada ń sta łutowych Szpitala należy w szczególno ści ( 6 statutu) udzielanie wysokospecjalistycznych świadcze ń zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego, narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chemioterapii i chorób wewn ętrznych u doros łych, a obecnie czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia w oddzia łach szpitalnych wynosi przeci ętnie: w oddzia łach Ortopedii i Traumatologii Narz ądu Ruchu do około 2 lat, - w oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej do dni, - w oddziale Chirurgii Ogólnej do 120 dni, - w oddzia łach Chorób P łuc do 90 dni (w niektórych przypadkach), - w oddziale Chorób Wewn ętrznych do 10 dni. Realizacja projektu przyczyni si ę do poprawy jako ści i dost ępno ści do wysokospecjalistycznych świadcze ń zdrowotnych realizowanych w Szpitalu Zdunowo. Biorąc pod uwag ę wska źniki epidemiologiczne wskazuj ące na najczęstsze przyczyny zgonów, dalsze wyd ł użenie oczekiwania chorych na leczenie mia łoby negatywny wp ływ na jakość życia i umieralność mieszka ń ców województwa zachodniopomorskiego. Realizacja przedmiotowego projektu stworzy równie ż warunki do utworzenia i rozwoju REGIONALNEGO CENTRUM TRANSPLANTOLOGII w Szczecinie, w Szpitalu Zdunowo. B ędzie ono jednym z trzech o ś rodków w Polsce, wraz z Zabrzem i Warszawą dokonuj ącym przeszczepów p łuca i p łucoserca. Rezultatami projektu na bazie nowoczesnego kompleksu szpitalnego b ędą: rosn ąca liczba świadcze ń zdrowotnych udzielonych w ramach kontraktu z NFZ, rosn ąca liczba specjalistycznych bada ń medycznych wykonanych zakupionym ' ętem. L-i ęki rozszerzonej dzia łalności zostan ą utworzone nowe miejsca pracy dla personelu ka żdego szczebla, w tym miejsca pracy dla osób niepe łnosprawnych. C.9. Opis i uzasadnienie dzia ła ń w ramach cross -financingu C.10. Mierzalne wska źniki produk łu Wsk żń iki próoukłu: [Jdn.,Miary] Liczba wybudowanych obiektów Jedn. miary: szt. źród ło danych o wskaź niku: Świadectwo Przej ęcia Wartość bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 Rok: O 000 Razem: ,:t4".vv.h0-1' roku: Wś każniki 15roduktu [Jedn: - ffiiaryi-: w tym obiektów przystosowanych dla osób niepe łnosprawnych Jedn. miary: Źród ło danych o wska źniku: szt. Wartość bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 Świadectwo Przej ęcia Wa os ć w danym roku \ ' da;a porli -37GIIVNY Si4uuyq3 / 42 pi ecz ęć aw Wrich

14 0.000 Razem: Wśkaźniki produktu [Jedn. miary] Liczba zakupionego sprz ętu medycznego Jedn. miary: Źród ło danych o wska źniku: 4r.tQśt W danym i.bku: , i;7m- szt. Warto ść bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 Protokó ł zdawczo-odbiorczy 1 R9 nnn VVskaźniki produktu [Jedn. mia w tym sprzętu specjalistycznego Jedn. miary: szt. Źród ło danych o wskaźniku: Protokó ł zdawczo-odbiorczy Warto ść bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 I"'-kśźiliki produktu [Jedn miary r uwierzchnia wybudowanych obiektów Jedn. miary: m2 Zród ło danych o wska źniku: Swiadectwo Przej ęcia Wartość bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 I VV.1 1-0(' w. [ Raze C.11. Mierzalne wskaźniki rezultatu 1 NY KS 'GO TKY vve,,, *, 14 / 42

15 Liczba świadcze ń opieki zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ udzielonych w wybudowanych/przebudowanych obiektach Jedn. miary: I szt. Źród ło danych o wska źniku: dane Szpitala Wartość bazowa: 0 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 Wartość w danym roku: Razem: Mierzalha - Wskaźniki razlittatu łjcin,:rriiary Liczba nowych miejsc pracy Jedn. miary: etaty Zród ło danych o wska źniku: dane Szpitala Warto ść bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008,ftość n , danynl roku: Mi-erzalne Nńtskaźnikl rezultatu [Jedn. n-iiary] liczba specjalistycznych bada ń medycznych, wykonanych zakupionym sprz ętem Jedn. miary: szt. Źród ło danych o wska źniku: dane Szpitala Wartość bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): ł 5,-1.4U V V 1S.11 r rni-; / 42 UWv

16 Razem: C.12. Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadaj ąca na kluczowe rezultaty Liczba świadcze ń opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ udzielonych w wybudowanych/przebudowanych/udoskonalonych obiektach Jedn.miary -tość wska źnika osi ągnięta w okresie przyj ętym aia dzia łania/poddzia łania szt Nakłady na rezultaty Wska źnik nr 2 Liczba specjalistycznych bada ń medycznych, wykonanych zakupionym sprz ętem Jedn.miary Warto ść wska źnika osi ągni ęta w okresie przyj ętym dla dzia łania/poddzia łania Nakłady na rezultaty szt C.13. erzalne wska źniki realizacji zada ń zaplanowanych w ramach cross financingu nte dotyczy C.14. Monitoring wska źników (metody pomiaru wska źnków),niar wska źników nastąpi na podstawie wystawionego Swiadectwa Przej ęcia, protoko łów zdawczo-odbiorczych, oraz sporządzanych przez Szpital oraz In żyniera Kontraktu raportów z realizacji projektu zawieraj ących informacj ę dotyczącą stanu przygotowania projektu. Szpital przekazywa ł będzie okresowe wnioski o p łatność z częś ci ą sprawozdawcz ą z realizacji projektu. Wskaźniki mierzone b ęd ą w ramach prowadzonej przez Szpital statystyki medycznej. Po zako ń czeniu realizacji projektu, Szpi łal przekazywa ł będzie informacj ę dotyczącą efektów realizacji projektu przez okres 5 lat po zako ń czeniu realizacji projektu. C.15. Powi ązanie projektu z innymi zrealizowanymi/planowanymi projektami, w tym finansowanymi z Funduszy Europejskich Projekt stanowi kluczowy element realizacji "Programu Rozwoju Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Soko łowskiego w Zdunowie w latach ", który zosta ł przyj ęty przez Zarz ąd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwa łą Nr 958/06 z dnia r.(za łącznik 22j). W Programie zawarto cztery zadania inwestycyjne wyczerpuj ące Program dostosowania Szpitala Zdunowo do wymogów Rozporz ądzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymaga ń, jakim powinny odpowiada ć pod wzgl ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej" posiadaj ący pozytywn ą opini ę Pa ństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (Postanowienie WS-N.NZ /05 z dnia 14, r.). Kolejnym przedsi ęwzi ęciem, na realizacj ę którego Szpital Zdunowo stara ł si ę będzie o pozyskanie ś rodków z Funduszu Spójno ś ci w ramach Programu Operacyjnego Infras łruktura i Ś rodowisko, Dzia łanie 9.3 da"ta k_ 2 -r,glpsyny K 14G1u*Ii2 rr?gr Stam aw Wach

17 Termomodernizacja obiektów u żyłeczno ści publicznej, b ędzie zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja systemu ciepino-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowle". Zadanie to b ędzie równie ż wspólfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i obejmowa ć będzie kompleksową racjonalizacj ę gospodarki energetycznej Szpitala zarówno pod k ątem zabezpieczenia potrzeb ciepinych jak i ch łodniczych. W ramach powyższej inwestycji planowane jest zastosowanie rozwi ąza ń techniczno-technologicznych opartych na zastosowaniu źród ła energii odnawialnej, ciep ła i ch łodu o wysokiej sprawno ści energetycznej, pracuj ących w skojarzeniu, opartych o kolektory s łoneczne, pompy ciep ła oraz kotły gazowe, tzw. szczytowe. W ramach zadania wymieniona zostanie sie ć ciep łownicza oraz zostanie wykonana termomodernizacja budynków Szpitala. C.16. Czy w ramach realizacji projektu b ędą udzielane zamówienia publiczne? TAK ri NIE C Opis procedur Procedura n Przedmiot zamówienia Tryb post ępowania Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia /2007 In żynier Kontraktu dla realizacji Projektu Inwestycyjnego pn Program Rozwoju Szpitala Zdunowo na lata w cz ęsci dotyczącej zadania inwestycyjnego : Zadanie 1 Rozbudowa częś ci ś rodkowej budynku g łównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowosani łarnych przetarg nieograniczony Procedura nr 2 Przedmiot zamówienia Tryb post ępowania Data rozpoczęcia procedury a zako ń czenia procedury i Numer og łoszenia.1fbcedura rir Przedmiot zamówienia Tryb pos łę powania ' Rozbudowa częś ci ś rodkowej budynku g łównego wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowosanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im.a.soko łowskiego w Szczecinie-Zdunowie przetarg nieograniczony PL Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia Dostawa sprzętu medycznego przetarg nieograniczony ' GOWY ;-,crinis i piecz ęć... mgr Sicznis łćuv Wach 17 / 42

18 - Prócedurą, 4, Przedmio ł zamówienia Dostawa sprzętu niemedycznego Tryb postępowania przetarg nieograniczony Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia 'Prdcedur : Przedmiot zamówienia Dostawa i monta ż mebli specjalistycznych Tryb postępowania przetarg nieograniczony Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia [Procedur.h. zedmiot zamówienia Tryb post ępowania Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia Dostawa i monta ż sprzętu informatycznego i audiowizualnego przetarg nieograniczony C Należy uzasadni ć dlaczego "nie" C.17. Czynniki ryzyka realizacji projektu W ramach projektu przewidywanych jest przeprowadzenie kilku procedur na wy łonienie Wykonawców zgodnie z ustawą Przawo zamówie ń publicznych. Jeden z zakładanych w ramach projektu przetargów zosta ł ju ż zrealizowany i w wyniku przeprowadzonego przetagu nieograniczonego zosta ł wyłoniony Wykonawca - Dom In żynierski "PROMIS" spó łka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, z którą następnie Szpital podpisa ł w dniu r.umow ę na pe łnienie funkcji In żyniera Kontraktu dla realizacji Projektu Inwestycyjnego pn Program Rozwoju Szpitala Zdunowo na lata w częsci dotyczącej zadania inwes łycyjnego: Zadanie 1 Rozbudowa cz ęś ci środkowej budynku g łównego bzpitala wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych. Szpital rozpocz ął również procedurę maj ącą na celu wyłonienie Wykonawcy "Rozbudowy cz ęś ci ś rodkowej budynku g łównego wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im.a.soko łowskiego w Szczecinie-Zdunowie". Przewidywany termin jej zako ń czenia to r. Szpital planuje, że pozosta łe procedury zostan ą wszczęte r. Ze wzgl ędu na ilo ść procedur, stopie ń zróżnicowania ich przedmiotów zamówienia oraz ze wzgl ędu na skomlikowany charakter niektórych z tych zamówie ń, istnieje ryzyko przed łu żania si ę procedur wy łaniania poszczególnych Wykonawców. W celu eliminacji tego zagrozenia Szpital zawar ł umowę na pe łnienie funkcji In żyniera Kontraktu dla realizacji Projektu Inwestycyjnego pn Program Rozwoju Szpitala Zdunowo na lata w cz ęsci dotyczącej zadania inwestycyjnego: Zadanie 1 Rozbudowa cz ęś ci ś rodkowej budynku g łównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych z Domem In żynierskim PROMIS Spó łka akcyjna z siedzib ą w Szczecinie. Przedsi ębiorca ten zosta ł wybrany na podstawie z łożonej oferty w przetargu nieograniczonym, która spe łnia ła wymagania Szpitala okre ś lone w SIWZ. Jednym z wymaga ń było posiadanie do świadczenia w sporządzaniu SIWZ. Na podstawie z łożonej oferty, wynika ło, że Dom In żynierski "PROMIS" spó łka akcyjna z siedzibą w Szczecinie posiada bogate do świaczenie w pomocy w przeprowadzaniu procedury przetargowej oraz w sporządzaniu SIWZ. Jednym ze zobowi ąza ń umownych In żyniera Kontraktu jest sporz ądzanie SIWZ w ramach projektu oraz 14 4owt, iv.:),l2buy v 18 / 42

19 pomoc w przeprowadzaniu procedury przetargowej w ramach us ławy Prawo zamówie ń publicznych. Szpi łal posiada również jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzanie procedur zamówie ń publicznych, która ma znaczne do świadczenie w realizacji zamówie ń publicznych. I 3!: -)cdnis /3;P.J.,QWNY K mgr!i łanisialv ach

20 D. Harmonogram realizacji projektu D.1. Zadania projektu (z wy łączeniem cross financingu, certyfikacji) adani Rozbudowa cz sci środkowej budyn g łównego wrąz z dos łosowaniem o ziałów cnirurgicznych do -, v ii;ti -og6n.n.f4chówo sanitarnych w Specjalis łycznym Szpitalu im.a.soko łowskiego w Szczecini ŹdunOWie Inżynier Kontraktu dla realizacji Proje RozbUdowa części ś rodkowej budyn g łównego, Szpitala Wraz z dostosownie oddzia łów chirurgicznych do wymogów fa chowo-sa n ita rnych rozpoczęcia zadania ata zakonczenia zadani Dostawa i montaż sprzętu informatypznego?oi9wi-j ąlnęgo Zadania projektu w ramach cross financingu D.3. Zadania projektu dotyczące certyfikacji \ 1 WN Y KSIĘG - WY 2 'Ln i' i '''' -'ir,4- «*... n ''' :f;t:;"- ach 20 / 42

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, 02-677

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Wp ł. 2014-09- 2 3. Wiceprezy eu ł. ila Ka wice 5 " Katowice, 19 wrze śnia 2014r. I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN

Wp ł. 2014-09- 2 3. Wiceprezy eu ł. ila Ka wice 5  Katowice, 19 wrze śnia 2014r. I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN Katowice, 19 wrze śnia 2014r. Wiceprezydent Miasta KATOWICE BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wp ł. 2014-09- 2 3 I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN BRM. ** Szanowny Pan Jerzy For er P w wodniczący Rady Miasta Katowice

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?,11 33. 2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.1124i...2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo