Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013"

Transkrypt

1 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Data i godzina wplywu wniosku (wype łnia Urząd Marszałkowski) 04, nn Ą A : nl) NUmer wniosku (wypelnia Urz ąd Marszałkowski) A /2,00 ć i ooa /)u i G /o8 N...'ner konkursu rpr\lajekty INDYWIDUALNE Tytu ł projektu Rozbudowa części środkowej budynku g łównego wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Soko łowskiego w Szczecinie Zdunowie. Nazwa Wnioskodawcy SPecjalistyczny Szpital im. prof. Alfrecia,Sokolowskiego w Szczecinie Zdunowie GLómiNy KSTĘGOWY mg ii) Wach 1 5 GLOWI\J-y jluuw podpis i piecz ęć Ofl/ij, Wrych / 42

2 A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi priorytetowej 7 Rozwój infrastruktury spo łecznej i ochrony zdrowia A.2. Numer i nazwa Dzia łania 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia A.3. Numer i nazwa Poddzia łania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia A.4. Klasyfikacja kategorii interwencji Kategoria interwencji 76 Infrastruktura ochrony zdrowia na finansowania i 01 Pomoc bezzwrotna Dzia ł gospodarki 19 Dzia łalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego A.5. Typ projektu A.5.1. Czy Wnioskodawca ubiega si ę o dofinansowanie certyfikacji? A.6. Czy w projekcie zostanie zastosowany cross-financing? A.7. Jaki podmiot i na jakich zasadach b ędzie zarządzatr infrastruktur ą będącą produktem projektu po )ficzeniu realizacji projektu? Nie dotyczy A.8. Pomoc publiczna A.8.1. Czy projekt jest obj ęty pomoc ą publiczn ą? TAK NlE A.8.2. Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej A.8.3. Przes łanki występowania pomocy publicznej 1,da 7. '1-37- ł (,\ffl KSI Ę GO V perinis i lecze

3 , Py łania określającę ćzy.wyśtąpi pompc publi ć*n Tak Nie 1 Wyst ępuje transfer zasobów publicznych 2 Transfer zasobów publicznych jest selektywny uprzywilejowuje okre ś lony podmiot lub wytwarzanie okre ś lonych dóbr 3 Transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzy ś ci ą ekonomiczn ą) na rzecz okreś lonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych ni ż rynkowe Jeś li w punkcie 3 wybrano "nie" nale ży uzasadni ć 4 IW efekcie transferu zasobów pieni ężnych wystę puje lub może wystąpi ć zakłócenie Jeś li w punkcie 4 wybrano "nie" nale ży uzasadnić Nie wystę puje konkurencja poniewa ż Szpital jest jednostką niekomercyjn ą, funkcjonuj ącą wyłącznie w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Powsta łe produkty projektu nie b ędą funkcjonowa ły w obrocie gospodarczym, ale wy łącznie w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Nie jest przewidywane wykorzystywanie produktów projektu dla celów tzw. turystyki zdrowotnej. Obiekt (jak równie ż infras łruktura) wybudowane w ramach realizacji projektu b ęd ą wykorzystywane z za łoż nia wyłącznie do świadczenia us ług medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w takim ypadku wg opinii z dnia r. firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. dofinansowanie projektu nie stanowi pumocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE. Przypadki świadczenia us ług cudzoziemcom mog ą mie ć chrakter incydentalny zale żny od zdarze ń losowych. Dotychczas nie zaobserwoano w Szpitalu zjawiska tzw. "turystyki zdrowotnej". Zasadniczą część przychodów Szpitala stanowi ą przychody z umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia (ok. 94% w 2008 r.). A.8.4. Podstawa prawna udzialania pomocy publicznej na wydatki w ramach cross-financingu A.8.5. Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej A.9. Czy Wnioskodawca otrzyma ł inn ą pomoc pubiiczn ą na przedsi ęwzięcie, na realizacj ę którego ubiega si ę o dofinansowanie? 1. Wysokość innej pomocy publicznej otrzymanej na przedsi ęwzi ęcie, na realizacj ę Mórego ubiega si ę o lnansowanie (w PLN) A.10. Czy projekt dotyczy dzia łalności transportowej? A.11. Okres realizacji projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Data rozpocz ęcia prac Data rzeczowego zako ń czenia realizacji projektu Data finansowego zako ń czenia realizacji projektu A.12. W przypadku kiedy projekt nie otrzyma dofinansowania ze środków RPO WZ I 2,22-2, Ł WNY G i G t WY 3 / 42 mgr Stanisa. Wach

4 Zostanie zrealizowany w terminie i zakresie przewidzianym we wniosku Zostanie zrealizowany w terminie pó źniejszym, w zakresie przewidzianym we wniosku Zostanie zrealizowany w terminie przewidzianym we wniosku, ale w ograniczonym zakresie Zostanie zrealizowany w terminie pó źniejszym i w ograniczonym zakresie Nie zostanie zrealizowany w ogóle Uzasadnienie wybranego punktu Realizacja przedmiotowego projektu stanowi kluczowy etap realizacji Programu dostosowania Szpitala Zdunowo do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. z pó ź. zm. w sprawie wymaga ń, jakim powinny odpowiada ć pod wzgl ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz ądzenia zak ładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 116; poz. 985)". Pogram posiada pozytywn ą opini ę Pa ń stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie - Postanowienie WS-N.NZ /05 z dnia 14 grudnia 2005r. Szpital Zdunowo zobowi ązany jest do przestrzegania obowi ązuj ącego porządku prawnego krajowego i unijnego, w szczególno ści do dzia łalno ści Szpitala Zdunowo maj ą zastosowanie uregulowania prawno-organizacyjne dotycz ące jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz akty prawne okre ś laj ące standardy jako ściowe udzielanych świadcze ń zdrowotnych w sferze zasobów osobowych i ś rodków maj ątkowych. W związku z wej ściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymaga ń jakim powinny odpowiada ć pod wzgl ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz ądzenia zakładu opieki zdrowotnej, Szpital zobligowany zosta ł -' roku do dostosowania pomieszcze ń zakładu do warunków okre ślonych w tre ści ww. rozporządzenia. Szpital.amach publicznego systemu ochrony zdrowia udziela unikalnych świadcze ń zdrowotnych, na które wyst ępuje ci ąg łe i rosn ące zapotrzebowanie mieszka ń ców wojewódz łwa zachodniopomorskiego. Organem za łożycielskim Szpitala jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Z uwagi na powy ższe, projekt b ędzie musia ł być zrealizowany etapowo, nawet je żeli nie uzyska dofinansowania ze ś rodków RPO WZ. A.13. Zgodno ść projektu z politykami horyzontalnymi UE ZgodnOśc projek łu z'.0,011.r.ó:whyc. sząns,..-: Projekt jest zgodny z polityką równych szans Projekt nie jest zgodny z polityk ą równych szans Uzasadnienie Na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu zapewniony b ędzie równy udzia ł kobiet i m ężczyzn. Informacje w tej sprawie zostan ą zawarte w danych statystycznych. Projekt nie b ędzie dyskryminowa ł osób ze wzgl ędu na ple ć, ras ę lub pochodzenie etniczne, religi ę lub światopogl ąd, niepełnosprawno ść, wiek lub orientacj ę seksualn ą na poszczególnych etapach realizacji, a w szczególno ści w tępie do produktów projektu. vv ramach projektu realizowanych b ędzie wiele rozwi ąza ń u łatwiaj ących dost ępność dla osób niepe łnosprawnych.,zgód ńóść ", projektu z ząo'ęią :źffiwnow#onegó rs:>żmtaju Projekt jest zgodny z zasad ą zrównowa żonego rozwoju Projekt nie jest zgodny z zasad ą zrównowa żonego rozwoju Uzasadnienie Projekt łączył będzie postęp spo łeczny z poszanowaniem przyrody i rozwojem spolecznym, stwarzaj ąc lepsze perspektywy dla przysz łych pokole ń. W ramach projektu podejmowane b ęd ą dzia łania na rzecz powstrzymania niekorzystnego dla ś rodowiska sposobu realizowania inwestycji, realizacja projektu poprawi standard życia lokalnej spo łeczno ści, a jednocze śnie pozwoli ochroni ć przyrodniczy potencjal regionu. n TAK El NIE A.14. Czy dla projektu przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? A Należy uzasadni ć dlaczego nie przeprowadzono post ępowania 2::;2'GḺ307- WNiY5.*. poripis i piecz ęć mgr 4G WY rt 1 I Wdleh42

5 Rada Miasta Szczecina podj ęła w dniu r Uchwa łę nr VI/421/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo-S ławociesze-zdunowo" w Szczecinie pod nazw ą "Szpital Zdunowo". W uzasadnieniu do Uchwa ły znajduje si ę następuj ący zapis : "Zmiana ma na celu umo żliwienie rozbudowy i modernizacji obiektów szpitalnych w wi ększym zakresie ni ż planowano wcze ś niej, co wynika z przyj ętego w pa ździerniku 2006 r. "Programu Rozwoju Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Soko łowskiego w Zdunowie w latach " i możliwo ści finansowania inwestycji z funduszy UE. Za łącznik nr 4 do Uchwa ły stanowi, i ż do projektu planu, wyłożonego do publicznego wgl ądu z prognoz ą skutków wpływu ustale ń planu na ś rodowisko nie wniesiono uwag. Uchwa ła opublikowana zosta ła w Dzienniku Urz ędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 17 z dnia r. Roboty budowlane w ramach projektu b ędą realizowane w trybie zaprojektuj i wykonaj". Do Programu Funkcjonalno - u żytkowego w rozumieniu art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie ń publicznych dla inwestycji obj ętej projektem zosta ł opracowany w 2007 r. wg obowi ązuj ących wówczas wymogów Raport o oddzia ływaniu na środowisko przez firm ę Stebos. We wrze śniu 2008 r. Szpital Zdunowo og łosi ł przetarg na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Do obowi ązków wykonawcy okre ś lonych w SIWZ włączono obowiązek uzyskania decyzji ś rodowiskowej. Dnia 27 stycznia r. Prezydent Miasta Szczecina wyda ł Postanowienie nr WGKiO Ś.II.JS.7632/I114-5/08; UNP: 65531/WGKiO Ś/-LV/08 w sprawie obowi ązku przeprowadzenia oceny oddzia ływania przedsi ęwzi ęcia na ś rodowisko dla planowanego przedsi ęwzi ęcia oraz okre ś li ł zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008r. o udost ępnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale społecze ń stwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddzia ływania na ś rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). A.15. Na jaki obszar/obszary Natura 2000 oraz potencjalny obszar/obszary Natura 2000 projekt oddzia łuje/ będzie oddzialywa ł? A.16. Czy projekt jest zlokalizowany w aglomeracji wpisanej do KPO ŚK? A.17. Czy projekt do łyczy wi ęcej ni ż 150 łys. mieszka ńców? tf, "1 KSiĘ \ perinis i plec7 ę#2,,r,s ła us am) Wach 5 / 42

6 B. krformacje o Wnioskodawcy B.1. Pefma nazwa Wnioskodawcy Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Soko łowskiego w Szczecinie Zdunowie B.2. Typ Wnioskodawcy Zakłady opieki zdrowotnej, opieka stacjonarna szpitale o znaczeniu regionalnym B.3. Forma prawna Publiczny zakład opieki zdrowotnej.4. Dane rejestrowe i teleadresowe Wnioskodawcy NIP REGON rajowym Rejestrze S ądowym w Ewidencji Dzia łalno ści Gospodarczej Adres siedziby 1. Województwo 1. zachodniopomorskie 2. Powiat 2. Szczecin 3. Gmina 3. Szczecin 4. Miejscowo ść 4. Szczecin 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 5. A.Soko łowskiego / Kod Pocz łowy Adres do korespondencji 1. Województwo 1. zachodniopomorskie 2. Powiat 2. Szczecin 3. Gmina 3. Szczecin 4. Miejscowo ść 4. Szczecin 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 5. A.Sokołowskiego / Kod Pocztowy Pozosta łe informacje ner telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej , szpi łech.pl B.5. Dane osoby/osób upowa żnionej/upowa żnionych przez Wnioskodawc ę do kontaktu Maria Dąbek Numer telefonu stacjonarnego , Numer telefonu komórkowego Numer faksu Adres poczty elektronicznej B.6. Dane osoby/osób upoważnionej/upowa żm nych przez Wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie r,1,4 UnuWNY i 3i ĘGOWY L1,1 p,c47

7 Imię i nazwisko Stanowisko w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy (je ś li dotyczy) Tomasz Grodzki Dyrektor PESEL Numer telefonu , Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adreś zameldowania 1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 6. Kod Pocztowy Adres do korespondencji 1, Województwo 'owiat "0. 3mina 4. Miejscowość 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 6. Kod Pocztowy 1. zachodniopomorskie 2. Szczecin 3. Szczecin 4. Szczecin 5. Hubalczyków / zachodniopomorskie 2. Szczecin 3. Szczecin 4. Szczecin 5. Soko łowskiego / rni ę nazvvisko Stanowisko w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy (je ś li dotyczy) PESEL Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej,starlisław:wah' G łówny ksi ęgowy Województwo 2. Powiat 3 Gmina Aiejscowo ść 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 6. Kod Pocztowy 1. zachodniopomorskie 2. Szczecin 3. Szczecin 4. Szczecin 5. Owocowa / 4b / Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Ulica / Nr domu / Nr lokalu 6. Kod Pocztowy 1. zachodniopomorskie 2. Szczecin 3. Szczecin 4. Szczecin 5. Soko łowskiego / B.7. Charakterystyka podmiotu prowadz ącego dzia łalność gospodarcz ą B.8. Forma ewidencji ksi ęgowej -3h(34N -y K15Go"NATY i i WaPh, 7 / 42

8 Pełna ksi ęgowość B.9. Inne podmioty zaanga żowane w realizacj ę projektu B.10. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsi ęwzięć - maksimum 5 projektów dofinansowanych z UE lub inne inwestycje o podobnym charakterze W 1999 roku oddano do u żytku nowoczesny wybudowany oddzia ł chemioterapii, w którym podawane s ą leki cytostatyczne, jako uzupe łniaj ące i skojarzone z pooperacyjnym leczenie nowotworów uk ładu oddechowego i kostnostawowego. Rocznie w oddziale leczonych jest 1700 pacjentów. W latach Szpital zrealizowa ł ze ś rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt nr Z/2.32/1/1.3.2/58/04 o warto ś ci 4 681,63 tys. z ł pn.: "Dostosowanie bazy diagnostyki Szpitala w Zdunowie do standardów obowi ązuj ących w onkologii". W wyniku realizacji projektu uzyskano nowoczesn ą bazę diagnostyczno-lecznicz ą chorób nowotworowych. Wysokiej jako ści zapis cyfrowy obrazów uzyskiwanych w nowoczesnej pracowni radiologicznej jest obecnie dost ę pny./ewn ątrzszpitalnej sieci komputerowej na wielu diagnostycznych stacjach lekarskich.,atach Szpital uczestniczy ł w "Projekcie Rozwoju S łu żby Zdrowia" finansowanym ze środków po życzki Banku Światowego. W ramach kontraktu Nr: PL / z dnia 17 listopada 2000 r. zawartego z Konsorcjum : COMPUTERLAND S.A. i COMPUTERLAND ZDROWIE sp z o.o., zakupiono oprogramowanie aplikacyjne dla Szpitala. Projekt przyczyni ł się do kompleksowej informatyzacji Szpitala, któr ą obj ęto "część białą" i "część szarą". W 2008 roku rozpocz ęto inwestycj ę p.n. "Modernizacja oddzia łów pulmonologicznych oraz zakup niezb ędnego sprz ętu medycznego i wyposa żenia na potrzeby tych oddzia łów w zwi ązku z przej ęciem dzia łalności medycznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zak ładu Gru źlicy i Chorób P łuc w Szczecinie". W 2008 roku rozpoczęto inwestycj ę p.n. "Przebudowa pomieszcze ń budynku g łównego Szpitala oraz zakup wyposażenia i sprz ętu medycznego w zwi ązku z planowanym przeniesieniem Poradni Przeciwgruzliczej ze Szpitala przy ul. Janosika w Szczecinie" Wymienione zadania Szpital Zdunowo realizowa ł w ramach w łasnych zasobów kadrowych. B.11. Czy Wnioskodawca w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzednich latach otrzyma ł pomoc de minimis? nip dotyczy B Je śli tak", nale ży wypełni ć tabel ę B.12. Czy Wnioskodawca otrzyma ł dofinansowanie na łworzenie nowych miejsc pracy zwi ązanych z inwestycj ą będ ącą przedmiotem projektu? B Informacje o otrzymanej pomocy B.13. Czy Wnioskodawca ubiega si ę w ramach aktualnych naborów RPO WZ o dofinansowanie innego projektu? TAK NIE B Tytu ł projektu, dzia łanie/poddzia łanie da`ia l ''',", i.,.., 0-37ĆTLIGIA/1`Ni 14GOWY Twach8 / 42 \w,-)c-ipis i pi ec7 ęć \

9 nodnis i piecz ęć ) 1- ' GŁOWN3 OWY mgr StaniRhui, Woch 9/ 42

10 C. Opis projektu C.11. Lokalizacja projektu Województwo zachodniopomorskie PóWiat Powiat m. Szczecin GMiha M. Szczecin Miejspówóść, kod.:: Szczecin, C.2. Czy projekt jest realizowany WYŁĄCZNIE na terenie gminy/gmin wymienionej w Za łączniku 6 do RPO WZ? C.3. Typ obszaru miejski CA. Czy Wnioskodawca otrzyma ł wsparcie z PROW na realizacj ę tak ńego samego typu projektu? C.4.1. Należy podać kwotę uzyskanego dofinansowania z PROW (w PLN) C.5. Alternatywne rozwi ązania realizacji projektu w kontek ście wp ływu na ś rodowisko Wariant I - Szpital nie inwestuje w sprz ęt i is łniej ącą kubaturę. Us ługi zdrowotne b ędą realizowane w nieodpowiadaj ących wymogom fachowo-sanitarnym warunkach.brak optymalnego uk ładu funkcjonalno-u żytkowego w Szpitalu rzutuje na ograniczon ą możliwość przyj ęć pacjentów oraz warunki udzielanych świadcze ń zdrowotnych. Niefunkcjonalność,dekapitalizacja, energoch łonność infrastruktury, zw łaszcza zaplecza operacyjnego b ędzie przyczyn ą pogorszenia si ę kondycji zdrowotnej populacji (wzrost zachorowalno ści i zgonów) oraz wzrostu emisji zanieczyszcze ń do otoczenia. Wariant ll - Szpital przeprowadza przebudow ę istniej ącego budynku g łównego. Dostosowanie szpitala do istniej ących normatywów skutkowa ć b ędzie zmniejszeniem ilo ści łóżek o ok. 30%. Wariant ten zostaje równie ż odrzucony z uwagi na rosn ące spo łeczne zapotrzebowanie na us ługi lecznicze udzielane w szpitalu. Pogorszeniu ulegnie kondycja zdrowotna populacji (wrost zachorowalno ści i zgonów)poniewa ż wyd łu ży si ę czas oczekiwania pacjenta na hospitalizacj ę i inne us ługi medyczne. Wariant Ill Szpital przeprowadza rozbudow ę h..dynku g łównego zgodnie z Projektem. Zakres rzeczowy Projektu oparty jest na rozbudowie budynku g łównego w runku po łudniowym w postaci dwóch bry ł prostopadle ustawionych w stosunku do budynku i po łączonych z nim łącznikami komunikacyjnymi. W nowoprojektowanej bryle zlokalizowane zostan ą wspólne dla oddzia łów szpitalnych funkcje technologii medycznej g łównie o charakterze diagnostyczno-przyj ęciowym oraz zabiegowo-operacyjnym. Stworzone zostan ą warunki do nieskr ępowanego rozwoju klinicznego, naukowego i us ługowego szpitala.szpital Zdunowo wsparty nowoczesnym zapleczem zabiegowo-diagnostycznym b ędzie subregionalnym o ś rodkiem naukowomedycznym s łużącym dobru publicznemu w zakresie ochrony zdrowia mieszka ń ców woj.zachodniopomorskiego za ś dla władz samorz ądowych będzie najlepszym gwarantem zapewnienia mieszka ń com właściwego standardu wysokospecjalistycznej opieki medycznej w kluczowych dziedzinach zw łaszcza w torakochirurgii, ortopedii i traumatologii oraz pulmonologii na okres najbli ższych kilkudziesi ęciu lat. C.6. Cele projektu i ich zgodno ść z celami RPO WZ (dzia łania/poddzia łania RPO WZ) oraz z innymi dokumentami strategicznymi Projekt jest konsekwentn ą realizacj ą długofalowej strategii rozwoju Szpitala, której celem jest świadczenie us ług medycznych na najwy ższym poziomie, ze szczególnym uwzgl ędnieniem profilaktyki, wykrywania i leczenia chorób p łuc. G łównym celem projektu jest wzrost jako ści i dost ępności do us ług medycznych świadczonych w 'W)W1\1-' K10 I 42 r mgr s:rł 94):?I) Wac;,, piecz ęć...

11 województwie zachodniopornorskim oraz poprawa zdrowia mieszka ń ców. Cel ten jest zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego O ś Priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury spo łecznej i ochrony zdrowia: Celem g łównym Popraw ą jako ści kszta łcenia, dostępu do wiedzy oraz us ług medycznych, a także stanu zdrowia mieszka ń ców, Celem szczegó łowym Wzrost jako ś ci us ług medycznych świadczonych w województwie. Cel projektu zgodny jest ze Strategi ą Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 z Celem strategicznym nr 6. Wzrost to żsamości i spójno ści spo łecznej regionu", Celem kierunkowym nr 6.7. Stworzenie spójnego systemu realizacji zada ń ochrony zdrowia i bezpiecze ń stwa zdrowotnego". Ponad ło projekt zgodny jest z celami ni żej wymienionych dokumentów: Narodowa Strategia Spójno ś ci, - Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata , - S łrategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt zgodny jest z nast ępuj ącymi Priorytetami strategicznymi Strategii Rozwoju Kraju : Poprawa stanu infrastruktury łechnicznej i spo łecznej oraz Rozwój regionalny i podniesienie spójno ści tery łorialnej. C.7. Opis przedsięwzi ęcia (z wy łączeniern cross financingu) Projekt obejmowa ć b ędzie rozbudow ę budynku g łównego Szpi łala w postaci dwóch bry ł prostopadle ustawionych w sfr)sunku do budynku i po łączonych z nim łącznikami komunikacyjnymi budynek podpiwniczony o czterech idygnacjach nadziemnych zwie ń czonych kondygnacj ą techniczn ą i umieszczonym na niej l ądowiskiem helikoptera. liostosowanie oddzia łów chirurgicznych dotyczy ć będzie odcinków pooperacyjnych. W ramach nowej kubatury zostanie uzyskanych m2 nowej powierzchni u żytkowej z przeznaczeniem na: PIWNICE: - centralna stacja przygotowania łóżek, - centralna sterylizatornia, - szatnie podstawowe personelu, - pomieszczenia techniczne. PARTER: - centralna rejestracja i punkt informacyjny, - Szpitalny Oddzia ł Ratownictwa, - centralna izba przyj ęć 4 gabinety bada ń, - zespó ł przyszpitalnych poradni wysokospecjalistycznych 14 gabinetów bada ń z zapleczem zabiegowym. I PI ĘTRO: - blok operacyjny chirurgii 3 sale operacyjne, sala zabiegów chirurgii naczyniowej, - oddzia ł łóżkowy chirurgii o podwyższonej opiece pooperacyjnej ll PI ĘTRO: - blok operacyjny ortopedii 4 sale operacyjne, sala zabiegów artroskopowych, - oddzia ł intensywnej terapii I ĘTRO: J lok operacyjny torakochirurgii (tworz ący cz ęść zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii P łuc) 3 sale operacyjne, - sala audiowizualna z zapleczem, - sala konsultacyjna, - dzia ł statystyki medycznej z archiwum. IV PI ĘTRO: - kondygnacja techniczna. STROPODACH - l ądowisko dla helikopterów lotniczego transportu sanitarnego. TEREN: niezb ędna infrastruktura zewn ętrzna. W ramach projektu realizowane b ęd ą dostawy sprzętu medycznego, niemedycznego, mebli specjalistycznych, sprz ętu informatycznego i audiowizualnego. W ramach wydatków kwalifikowanych zostanie zakupiony nast ę puj ący sprz ęł medyczny: łóżka obserwacyjne (elektryczne z opcj ą transportową) - 37 szt. - łóżka pooperacyjne 5 szt. - łóżka intensywnej terapii 6 szt. łóżka intensywnej terapii z wag ą - 2 szt. - aparat RTG 1 szt. - aparat RTG (rami ę C) - 4 szt / 42 \GLOWL GOWY piecz ęć... Truir,'-',.-n? s o w WrY ch \

12 - aparat do tlenku azotu - 1 szt. - aparat do scyntygrafii przy łóżkowej - 1 szt. - aparat RTG do angiografii lszt. - densytometr 1 szt. - diatermie - 11 szt. - sto ły uniwersalne (jezdne 1 poza sal ą) - 11 szt. - stó ł bariatryczny - 1 szt. - sto ły ortopedyczne (jezdne) - 2 szt. - śluza do przelo że ń pacjenta (stó ł rolki) - 3 szt. - zestaw do laparoskopii - 6 szt. - laser operacyjny - 2 szt. - laser endoskopowy - 2 szt. - lampa bezcieniowa 2 szt. - apara ły do znieczule ń - 11 szt. - monitor rzutu serca - 4 szt. - defibrylator - 4 szt. - wózki transportowe - 6 szt. - wózek do mycia chorych - 1 szt. - moni łory parametrów życiowych 43 szt. 'spirator mobilny 4 szt..,spirator - 9 szt. myjnia (do rur) - 1 szt. ŁĄCZNIE szt sprz ętu medycznego W ramach projektu przewiduje si ę dos ławę sprzętu niemedycznego, dostawę i monta ż mebli specjalistycznych, dostawę i monta ż sprzętu informatycznego i audiowizualnego. Dostawy te s ą kosztem niekwalifikowanym i nie zosta ły uj ęte w punkcie C.10.«Mierzalne wska żniki produktu». C.8. Uzasadnienie i rezultaty projektu Projekt wpisuje si ę w cele Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego", która ma s ł u żyć zapewnieniu odpowiedniej jako ści opieki stacjonarnej i jest zasadniczym elementem Programu dostosowania Szpitala Zdunowo do wymogów Rozporz ądzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymaga ń, jakim powinny odpowiada ć pod wzgl ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz ądzenia zakładu opieki zdrowotnej". Jednostka posiada wysokokwalifikowan ą kadrę medyczn ą zapewniaj ącą wykonywanie wysokospecjalistycznych świadcze ń zdrowotnych, w tym wykonywanie procedur transplantologii p łuca. Minister Zdrowia pismem MZ-PZ-T /SP/06 z dnia 6 lipca 2006r. udzieli ł Szpitalowi Zdunowo pozwolenia na wykonywanie przeszczepiania p łuc jako jednej z zaledwie kilku jednostek w kraju. Szpital - Zdunowo realizuje z najwy ższą staranno ś ci ą powierzone zadania publiczne, dotycz ące konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i życia. W lutym 2005r. Szpital Zdunowo uzyska ł certyfikat systemu jako ści Nr 71SZJ12005 oraz Nr 177/1/SZJ/2008 wa żny do r. potwierdzaj ący, i ż Specjalistyczny Szpital im. prof. urreda Soko łowskiego w Szczecinie Zdunowie spe łnia wymogi normy PN EN ISO 9001:2001 odno ś nie specjalistycznych us ług medycznych świadczonych w zakresie: chorób p łuc, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chorób wewn ętrznych, chemioterapii, intensywnej opieki medycznej i rehabilitacji. Szpital jest jedynym w województwie zachodniopomorskim o ś rodkiem wysokospecjalistycznym z zakresu torakochirurgii i jako jedyny w województwie zachodniopomorskim zapewnia leczenie operacyjne nowotworów p łuc wraz ze wst ę pn ą i uzupe łniaj ącą chemioterapi ą. Oddzia ł torakochirurgiczny rokrocznie osi ąga najwyższy w kraju i zbliżony do standardów europejskich wska źnik operacyjnego leczenia raka p łuc. Z uwagi na oddzia ły urazowo-ortopedyczne w liczbie 101 łóżek Szpital Zdunowo stanowi najwi ększy w województwie zachodniopomorskim ośrodek wykonuj ący wysokospecjalistyczne zabiegi m.in. wszczepów implantów kręgos łupowych, endoprotez stawów biodrowych i kolanowych. Jako jedyny szpital zabiegowy, zlokalizowany w prawobrze żnej cz ęści miasta Szczecina w bliskim s ąsiedztwie g łównych dróg krajowych oraz lotniska Goleniów", jednostka zapewnia funkcj ę ratownicz ą dla osób z urazami wielonarządowymi pochodzącymi z wypadków komunikacyjnych. Spo łeczne zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne realizowane w tut. jednostce przekracza znacznie ilo ś ci świadcze ń zakontraktowanych przez NFZ. llość wykonanych ponad limit" świadcze ń zdrowotnych corocznie przekracza o 5% ilo ści kontraktowanych przez NFZ. Szpi łal posiada kilkudziesi ęcioletnią (ponad 60 lat) tradycj ę w zakresie lecznictwa stacjonarnego, szczególnie w zakresie chorób uk ładu oddechowego i kostno-stawowego. `i ł :$112GOWY jj7- ł 12 / 42 mgr,z,; łan, aw Wach! --)odpis i piecz ęć...

13 Do zada ń sta łutowych Szpitala należy w szczególno ści ( 6 statutu) udzielanie wysokospecjalistycznych świadcze ń zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego, narządu ruchu, chirurgii ogólnej, chemioterapii i chorób wewn ętrznych u doros łych, a obecnie czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia w oddzia łach szpitalnych wynosi przeci ętnie: w oddzia łach Ortopedii i Traumatologii Narz ądu Ruchu do około 2 lat, - w oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej do dni, - w oddziale Chirurgii Ogólnej do 120 dni, - w oddzia łach Chorób P łuc do 90 dni (w niektórych przypadkach), - w oddziale Chorób Wewn ętrznych do 10 dni. Realizacja projektu przyczyni si ę do poprawy jako ści i dost ępno ści do wysokospecjalistycznych świadcze ń zdrowotnych realizowanych w Szpitalu Zdunowo. Biorąc pod uwag ę wska źniki epidemiologiczne wskazuj ące na najczęstsze przyczyny zgonów, dalsze wyd ł użenie oczekiwania chorych na leczenie mia łoby negatywny wp ływ na jakość życia i umieralność mieszka ń ców województwa zachodniopomorskiego. Realizacja przedmiotowego projektu stworzy równie ż warunki do utworzenia i rozwoju REGIONALNEGO CENTRUM TRANSPLANTOLOGII w Szczecinie, w Szpitalu Zdunowo. B ędzie ono jednym z trzech o ś rodków w Polsce, wraz z Zabrzem i Warszawą dokonuj ącym przeszczepów p łuca i p łucoserca. Rezultatami projektu na bazie nowoczesnego kompleksu szpitalnego b ędą: rosn ąca liczba świadcze ń zdrowotnych udzielonych w ramach kontraktu z NFZ, rosn ąca liczba specjalistycznych bada ń medycznych wykonanych zakupionym ' ętem. L-i ęki rozszerzonej dzia łalności zostan ą utworzone nowe miejsca pracy dla personelu ka żdego szczebla, w tym miejsca pracy dla osób niepe łnosprawnych. C.9. Opis i uzasadnienie dzia ła ń w ramach cross -financingu C.10. Mierzalne wska źniki produk łu Wsk żń iki próoukłu: [Jdn.,Miary] Liczba wybudowanych obiektów Jedn. miary: szt. źród ło danych o wskaź niku: Świadectwo Przej ęcia Wartość bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 Rok: O 000 Razem: ,:t4".vv.h0-1' roku: Wś każniki 15roduktu [Jedn: - ffiiaryi-: w tym obiektów przystosowanych dla osób niepe łnosprawnych Jedn. miary: Źród ło danych o wska źniku: szt. Wartość bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 Świadectwo Przej ęcia Wa os ć w danym roku \ ' da;a porli -37GIIVNY Si4uuyq3 / 42 pi ecz ęć aw Wrich

14 0.000 Razem: Wśkaźniki produktu [Jedn. miary] Liczba zakupionego sprz ętu medycznego Jedn. miary: Źród ło danych o wska źniku: 4r.tQśt W danym i.bku: , i;7m- szt. Warto ść bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 Protokó ł zdawczo-odbiorczy 1 R9 nnn VVskaźniki produktu [Jedn. mia w tym sprzętu specjalistycznego Jedn. miary: szt. Źród ło danych o wskaźniku: Protokó ł zdawczo-odbiorczy Warto ść bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 I"'-kśźiliki produktu [Jedn miary r uwierzchnia wybudowanych obiektów Jedn. miary: m2 Zród ło danych o wska źniku: Swiadectwo Przej ęcia Wartość bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 I VV.1 1-0(' w. [ Raze C.11. Mierzalne wskaźniki rezultatu 1 NY KS 'GO TKY vve,,, *, 14 / 42

15 Liczba świadcze ń opieki zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ udzielonych w wybudowanych/przebudowanych obiektach Jedn. miary: I szt. Źród ło danych o wska źniku: dane Szpitala Wartość bazowa: 0 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008 Wartość w danym roku: Razem: Mierzalha - Wskaźniki razlittatu łjcin,:rriiary Liczba nowych miejsc pracy Jedn. miary: etaty Zród ło danych o wska źniku: dane Szpitala Warto ść bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): 2008,ftość n , danynl roku: Mi-erzalne Nńtskaźnikl rezultatu [Jedn. n-iiary] liczba specjalistycznych bada ń medycznych, wykonanych zakupionym sprz ętem Jedn. miary: szt. Źród ło danych o wska źniku: dane Szpitala Wartość bazowa: 0,00 Rok (dotyczy warto ści bazowej): ł 5,-1.4U V V 1S.11 r rni-; / 42 UWv

16 Razem: C.12. Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadaj ąca na kluczowe rezultaty Liczba świadcze ń opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ udzielonych w wybudowanych/przebudowanych/udoskonalonych obiektach Jedn.miary -tość wska źnika osi ągnięta w okresie przyj ętym aia dzia łania/poddzia łania szt Nakłady na rezultaty Wska źnik nr 2 Liczba specjalistycznych bada ń medycznych, wykonanych zakupionym sprz ętem Jedn.miary Warto ść wska źnika osi ągni ęta w okresie przyj ętym dla dzia łania/poddzia łania Nakłady na rezultaty szt C.13. erzalne wska źniki realizacji zada ń zaplanowanych w ramach cross financingu nte dotyczy C.14. Monitoring wska źników (metody pomiaru wska źnków),niar wska źników nastąpi na podstawie wystawionego Swiadectwa Przej ęcia, protoko łów zdawczo-odbiorczych, oraz sporządzanych przez Szpital oraz In żyniera Kontraktu raportów z realizacji projektu zawieraj ących informacj ę dotyczącą stanu przygotowania projektu. Szpital przekazywa ł będzie okresowe wnioski o p łatność z częś ci ą sprawozdawcz ą z realizacji projektu. Wskaźniki mierzone b ęd ą w ramach prowadzonej przez Szpital statystyki medycznej. Po zako ń czeniu realizacji projektu, Szpi łal przekazywa ł będzie informacj ę dotyczącą efektów realizacji projektu przez okres 5 lat po zako ń czeniu realizacji projektu. C.15. Powi ązanie projektu z innymi zrealizowanymi/planowanymi projektami, w tym finansowanymi z Funduszy Europejskich Projekt stanowi kluczowy element realizacji "Programu Rozwoju Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Soko łowskiego w Zdunowie w latach ", który zosta ł przyj ęty przez Zarz ąd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwa łą Nr 958/06 z dnia r.(za łącznik 22j). W Programie zawarto cztery zadania inwestycyjne wyczerpuj ące Program dostosowania Szpitala Zdunowo do wymogów Rozporz ądzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymaga ń, jakim powinny odpowiada ć pod wzgl ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej" posiadaj ący pozytywn ą opini ę Pa ństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (Postanowienie WS-N.NZ /05 z dnia 14, r.). Kolejnym przedsi ęwzi ęciem, na realizacj ę którego Szpital Zdunowo stara ł si ę będzie o pozyskanie ś rodków z Funduszu Spójno ś ci w ramach Programu Operacyjnego Infras łruktura i Ś rodowisko, Dzia łanie 9.3 da"ta k_ 2 -r,glpsyny K 14G1u*Ii2 rr?gr Stam aw Wach

17 Termomodernizacja obiektów u żyłeczno ści publicznej, b ędzie zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja systemu ciepino-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowle". Zadanie to b ędzie równie ż wspólfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i obejmowa ć będzie kompleksową racjonalizacj ę gospodarki energetycznej Szpitala zarówno pod k ątem zabezpieczenia potrzeb ciepinych jak i ch łodniczych. W ramach powyższej inwestycji planowane jest zastosowanie rozwi ąza ń techniczno-technologicznych opartych na zastosowaniu źród ła energii odnawialnej, ciep ła i ch łodu o wysokiej sprawno ści energetycznej, pracuj ących w skojarzeniu, opartych o kolektory s łoneczne, pompy ciep ła oraz kotły gazowe, tzw. szczytowe. W ramach zadania wymieniona zostanie sie ć ciep łownicza oraz zostanie wykonana termomodernizacja budynków Szpitala. C.16. Czy w ramach realizacji projektu b ędą udzielane zamówienia publiczne? TAK ri NIE C Opis procedur Procedura n Przedmiot zamówienia Tryb post ępowania Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia /2007 In żynier Kontraktu dla realizacji Projektu Inwestycyjnego pn Program Rozwoju Szpitala Zdunowo na lata w cz ęsci dotyczącej zadania inwestycyjnego : Zadanie 1 Rozbudowa częś ci ś rodkowej budynku g łównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowosani łarnych przetarg nieograniczony Procedura nr 2 Przedmiot zamówienia Tryb post ępowania Data rozpoczęcia procedury a zako ń czenia procedury i Numer og łoszenia.1fbcedura rir Przedmiot zamówienia Tryb pos łę powania ' Rozbudowa częś ci ś rodkowej budynku g łównego wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowosanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im.a.soko łowskiego w Szczecinie-Zdunowie przetarg nieograniczony PL Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia Dostawa sprzętu medycznego przetarg nieograniczony ' GOWY ;-,crinis i piecz ęć... mgr Sicznis łćuv Wach 17 / 42

18 - Prócedurą, 4, Przedmio ł zamówienia Dostawa sprzętu niemedycznego Tryb postępowania przetarg nieograniczony Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia 'Prdcedur : Przedmiot zamówienia Dostawa i monta ż mebli specjalistycznych Tryb postępowania przetarg nieograniczony Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia [Procedur.h. zedmiot zamówienia Tryb post ępowania Data rozpoczęcia procedury Data zako ń czenia procedury Numer og łoszenia Dostawa i monta ż sprzętu informatycznego i audiowizualnego przetarg nieograniczony C Należy uzasadni ć dlaczego "nie" C.17. Czynniki ryzyka realizacji projektu W ramach projektu przewidywanych jest przeprowadzenie kilku procedur na wy łonienie Wykonawców zgodnie z ustawą Przawo zamówie ń publicznych. Jeden z zakładanych w ramach projektu przetargów zosta ł ju ż zrealizowany i w wyniku przeprowadzonego przetagu nieograniczonego zosta ł wyłoniony Wykonawca - Dom In żynierski "PROMIS" spó łka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, z którą następnie Szpital podpisa ł w dniu r.umow ę na pe łnienie funkcji In żyniera Kontraktu dla realizacji Projektu Inwestycyjnego pn Program Rozwoju Szpitala Zdunowo na lata w częsci dotyczącej zadania inwes łycyjnego: Zadanie 1 Rozbudowa cz ęś ci środkowej budynku g łównego bzpitala wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych. Szpital rozpocz ął również procedurę maj ącą na celu wyłonienie Wykonawcy "Rozbudowy cz ęś ci ś rodkowej budynku g łównego wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im.a.soko łowskiego w Szczecinie-Zdunowie". Przewidywany termin jej zako ń czenia to r. Szpital planuje, że pozosta łe procedury zostan ą wszczęte r. Ze wzgl ędu na ilo ść procedur, stopie ń zróżnicowania ich przedmiotów zamówienia oraz ze wzgl ędu na skomlikowany charakter niektórych z tych zamówie ń, istnieje ryzyko przed łu żania si ę procedur wy łaniania poszczególnych Wykonawców. W celu eliminacji tego zagrozenia Szpital zawar ł umowę na pe łnienie funkcji In żyniera Kontraktu dla realizacji Projektu Inwestycyjnego pn Program Rozwoju Szpitala Zdunowo na lata w cz ęsci dotyczącej zadania inwestycyjnego: Zadanie 1 Rozbudowa cz ęś ci ś rodkowej budynku g łównego Szpitala wraz z dostosowaniem oddzia łów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych z Domem In żynierskim PROMIS Spó łka akcyjna z siedzib ą w Szczecinie. Przedsi ębiorca ten zosta ł wybrany na podstawie z łożonej oferty w przetargu nieograniczonym, która spe łnia ła wymagania Szpitala okre ś lone w SIWZ. Jednym z wymaga ń było posiadanie do świadczenia w sporządzaniu SIWZ. Na podstawie z łożonej oferty, wynika ło, że Dom In żynierski "PROMIS" spó łka akcyjna z siedzibą w Szczecinie posiada bogate do świaczenie w pomocy w przeprowadzaniu procedury przetargowej oraz w sporządzaniu SIWZ. Jednym ze zobowi ąza ń umownych In żyniera Kontraktu jest sporz ądzanie SIWZ w ramach projektu oraz 14 4owt, iv.:),l2buy v 18 / 42

19 pomoc w przeprowadzaniu procedury przetargowej w ramach us ławy Prawo zamówie ń publicznych. Szpi łal posiada również jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzanie procedur zamówie ń publicznych, która ma znaczne do świadczenie w realizacji zamówie ń publicznych. I 3!: -)cdnis /3;P.J.,QWNY K mgr!i łanisialv ach

20 D. Harmonogram realizacji projektu D.1. Zadania projektu (z wy łączeniem cross financingu, certyfikacji) adani Rozbudowa cz sci środkowej budyn g łównego wrąz z dos łosowaniem o ziałów cnirurgicznych do -, v ii;ti -og6n.n.f4chówo sanitarnych w Specjalis łycznym Szpitalu im.a.soko łowskiego w Szczecini ŹdunOWie Inżynier Kontraktu dla realizacji Proje RozbUdowa części ś rodkowej budyn g łównego, Szpitala Wraz z dostosownie oddzia łów chirurgicznych do wymogów fa chowo-sa n ita rnych rozpoczęcia zadania ata zakonczenia zadani Dostawa i montaż sprzętu informatypznego?oi9wi-j ąlnęgo Zadania projektu w ramach cross financingu D.3. Zadania projektu dotyczące certyfikacji \ 1 WN Y KSIĘG - WY 2 'Ln i' i '''' -'ir,4- «*... n ''' :f;t:;"- ach 20 / 42

Urząd Marsza łkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Urząd Marsza łkowski Województwa Zachodniopomorskiego N PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOCI Urząd Marsza łkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego * * * * Projekt wspólfinansowany przez Uni

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Data i godzina wpływu wniosku (wypełnia Urząd Marszałkowski) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie Numer naboru: Numer wniosku: Data złożenia:. WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) A.

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska Kielce PROTOKÓŁ

URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska Kielce PROTOKÓŁ URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska 10 5 25-324 Kielce Nr sprawy : UKS 2691/W1E/42/41/13/5/016 PROTOKÓŁ z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.05.2013

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PS-III.9612.98.2015.IG PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMA ALBO NAZWA ORAZ ADRES SIEDZIBY: ADAM I MARTA PIKTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz o 4 10-44 U Bydgoszcz, dnia 01.10.2010 r. Protokó ł obj ęty jest tajemnic ą A s łużbow ą,:c 4 Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Kontrolę

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli Informacja o wynikach kontroli Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/2014 z dnia 13.05.2014 r. Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko łowskiego w Szczecinie w sprawie wprowadzenia Cennika Wynajmu Sal Konferencyjnych w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa materiałów do zabiegów operacyjnych Numer ogłoszenia: 151772-2015;

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Kolno: Leasing finansowy zestawu artroskopowego z wiertarką dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 50888-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przemyśl: dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych Numer ogłoszenia: 1420-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Przemyśl: dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych Numer ogłoszenia: 1420-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszp.pl Przemyśl: dostawa protez i innych wyrobów ortopedycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2543 UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 r. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH ZACSZE" SPRAWOZDANE FNANSOWE na dzień 31.12.2013 r. KRAKÓW 31 STYCZNA 2014 R. STOWARZYSZENE NA RZECZ DZEC AUTYSTYCZNYCH "ZACSZE" 30-376 KRAKÓW UL.SODOWA 17/13

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14.

I. 1) NAZWA I ADRES: Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Burschego 2, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 32 325 05 96, faks 32 227 75 14. 1 z 5 2014-01-28 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.tzuk.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług związanych ze sprzątaniem Cmentarza

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5.

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o płatność w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od - - do - - Symbol

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2014r.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014r. WYPRAWKA SZKOLNA 2014r. Wójt Gminy Gózd informuje, że wzorem lat ubieg łych równie ż w roku szkolnym 2014/ 2015 realizowany b ędzie Rz ądowy program pomocy uczniom w 2014r. -,,Wyprawka szkolna". Z Programu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Tarnobrzeg: W.Sz.II.1/187/11 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 372662-2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie

Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie Wyciąg ze Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Pruszkowie ROZDZIAŁ VIII Przyjmowanie dzieci do przedszkola 28 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl 1 z 6 2015-07-31 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl Warszawa: Kompleksowa obsługa podróży na terenie Europy

Bardziej szczegółowo

Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy..., z siedzibą w... ul...

Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy..., z siedzibą w... ul... . (pieczątka) Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy...., z siedzibą w..... ul..... nie posiada żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji /pieczątka Wnioskodawcy/ Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Szamotułach w dniu... nr... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo