Postój remontowy 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postój remontowy 1999"

Transkrypt

1 Rok XLVIII Nr 15(1330) 1 sierpnia 1999 Cena 60 gr ISSN Nr indeksu Postój remontowy 1999 A zotow e w ieści Porozumienie zawarte Związki zawodowe działające w ZAK S.A. zawarły w poniedziałek 26 lipca z Zarządem spółki porozumienie w sprawie zwolnień grupowych. Do końca roku z naszej firmy będzie musiało odejść nie więcej niż 500 pracowników, z czego co naj mniej 215 osób skorzysta z możliwość przejśda na emeryturę i świadczenia przedemerytalne. Wśród kryteriów, które zadecydują o tym, kto bę dzie musiał odejść, znalazły się: mala przydatność w pracy, słaba dyscyplina pracy, niskie kwalifikacje oraz posiadanie innych źródeł utrzymania. Konkretne propozycje zwolnień będą przedsta wiane do zaopiniowania związkom zawodowym w dwóch turach. Postanowiono, że wciągu czterech dni od podpisania porozumienia będzie opraoowana lista osób przechodzących na emerytury i świad czenia przedemerytalne, a także osób o niskiej przy datność zawodowej. Lista pozostałych osób prze widzianych do zwolnienia ma zostać opracowana do 15 września. Trwają rozmowy Dobiega końca rozpoczęty w połowie czerwca postój remontowy instalacji produkcyjnych. Część prac już zakończono, na niektórych instalacjach trwa jeszcze sprawdzanie szczelności i regulacja układów sterowania. Najw ięcej prac w czasie tegorocznego postoju przeprowadzono w Zakładach Nawozów, Klejów i Mocznika oraz 0X0. Całość robót koordynował Dział Głównego Mechanika. - P rzygotow anie do prac p o s to jo wych rozpoczęło się już na początku roku - powiedział nam Janusz Wieczorek z Działu Przygotowania Remontów. - Pod czas tegorocznego postoju ponad 80 procent zasadniczych robot w ykona nych zostało przez własne służby utrzy mania ruchu. Z obcych firm zatrudnili śmy zaledwie 50 osób i to wyłącznie do prac wysoko specjalistycznych. Należały do nich m.in. remont wykładziny zabez pieczającej powierzchnie betonowe w ie ży granulacyjnej Mocznika i remont ko tła na WGS. Na ciągu nawozowym najw ięcej robót prowadzonych było na instalacji Wytwórni Gazu Syntezowego. Tam remont kapitalny przechodził kocioł Babcock. Prowadzili go Jak cię widzą... W ostatnich tygodniach w naszych ambicję, a niskie punkty za kwalifikacje. Jest Zakładach przeprowadzono akcję oceny to według mnie nie w porządku. Pomysł oce pracowników. Pracownicy dowiedzieli niania jest być może dobry, ale ocena i tak się, ja k są p o s trze g a n i p rzez zawsze jest subiektywna, bo bezpieczniej jest zw ie rzc h n ik ó w. Dla niektórych być preferować miernoty. Najwyżej oceniani są lu może będzie to bodźcem do pracy nad dzie mierni, bierni, ale lojalni. W naszej fabry sobą, podwyższania swoich kwalifikacji. ce trzeba ludzi z inicjatywą. A ci zwykle obry Zapytaliśmy pracowników ZAK S.A. o wają. Pani magister, około trzydziestki : to, co sądzą o przeprowadzonej ostatnio System ocen jest na pewno potrzebny, lecz ocenie. Inżynier z 30-letnim stażem: - Jest to bez sensu w sytuacji, kiedy osoby zarzą dzające firm ą i odpowiedzialne za kryzys w fabryce dokonywały ocen, oceniając ludzi, którzy wcześniej krytykowali ich pociągnię cia. Ja osobiście nie zgodziłem się z oceną, m.in. z tym, że dostałem wysokie punkty za warto zastanowić się nad terminem w pro wadzenia go w naszych Zakładach, biorąc pod uwagę aktualną sytuację. Po drugie ankieta musi być dopracowana. Bo ta aku rat nie była najlepsza, moim zdaniem mia ła poważne mankamenty. Pracownica biurowa, lat 43: - Dysku fachowcy z Niemiec. Wymieniono orurowanie, dennice sitowe i układy regulacji kotła. - Prace przygotowawcze do tego re montu wykonały nasze służby - podkre ślił Bodo Klementowicz, szef Służb Utrzy mania Ruchu Zakładu Nawozów. - Jedynie trawienie i wymurówka wysokotem pera turow a zlecona została firm om z z e wnątrz. cd. na str. 3 to w a liśm y o spraw ie i ocen w naszym biurze. Doszliśmy do wniosku, że przy takiej zakładzie, materiały z ankiet mogą być przydatne. Ale w obecnej sytuacji firmy jest to marnowanie pa- pieru. Niektórzy szefowie zapewne wykorzy stają to, by kogoś źle ocenić i stworzyć moż liwość pozbycia się go. Członek kadry kierowniczej: - Dobrze, że nareszcie w,azotach" zaczęto ocenianie. Mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowe działanie. Oceny są potrzebne do takich dzia łań jak np. awansowanie pracowników i po winny mieć one związek z wynagrodzeniem, ważne są dla samego pracownika, gdyż dają mu obraz, jak go ocenia szefostwo, jak go widzą, czyli co powinien robić, by podnieść cd. na str. 3 Niezależnie od negocjacji na temat zwolnień grupowych trwają rozmowy związków zawodowych z Zarządem na temat propozyc; obniżenia płac. Przypomnijmy, że 22 czerwca Zarząd wystosował do Związków propozycjęobniżenia na pól roku o 20 proc plac w firmie. Propozycja została przez związki zawodowe odrzucona. W trakcie kolejnych spotkań starano się doprowadzić do kompromisu. Zarząd zaproponował sześć wariantów obniżenia plac, Związki proponowały m.in. czasowe zawieszenie wypłat dodatków funkcyjnych, ekwiwalentu za mle ko, dodatku za szkodliwe warunki pracy i innych. Rozmowy będą kontynuowane. Wypłaty po nowemu W ramach poszukiwania możliwość redukcj wszelkich kosztów, trwa akcja nakłaniania naszych pracowników do zakładania kont osobistych (żyli tzw. ROR-ów. Wiąże się to z możliwośćą poczy nienia oszczędność w zakresie utrzymywania licz nych punktów wypłat gotówki, likwidacj kosztów konwojowania itp. Począwszy od 6 sierpnia, do czasu, aż wszyst kie wypłaty będą mogły być przelewane bezpośred nio na konta pracowników, jedynym punktem wy płat w gotówce będzie kasa główna w budynku 110. Układ w przygotowaniu 20 lipca w Sądzie Rejonowym w Opolu zakoń czyło się sprawdzanie wykazu wierzycieli i wierzytelność ZAK S.A. Sąd ustalił termin zgromadze nia wierzyćeli na dzień 25 września. Obecnie Sąd rozsyła do naszych wierzyćeli zawiadomienia i karty do pisemnego glosowania Oby za układem! Personalia Wybrany w powszechnym glosowaniu na człon ka Zarządu Witold Żak, dotychczas kierownik Za kładu Nawozów, rozpoczął pracę jako dyrektor polityki personalnej Kierownikiem Zakładu Alkoho li 0 X 0 został dotychczasowy kierownik Wydziału Aldehydów Krzysztof Zuzański. Stanowisko kie rownika Działu Polityki Finansowej i Kredytowej ob jęła Jadwiga Cichoń, a nowym kierownikiem Biira Systemów Zarządzania został mianowany Robert Słotwiński. Oprać. B

2 Str. 2 W Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej OCENA 1998 ROKU 23 czerwca 1999 r. w hotelu Centralnym odbyło się Roczne W alne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej z siedzibą w ZAK S.A., na którym przedstawiono bilans, sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 1998, przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwały w sprawach statutowych. Prowadzenie zebrania delegaci powierzyli Mieczysławowi Kudeli. Bilans Kasy oraz spra wozdanie Zarządu z działalność w 1998 r. przedstawił przewodniczący Stanisław Jemio ła. Oto kilka kluczowych informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Według stanu na r. do MPKZP należało członków z 9 zakładów pracy. Na przestrzeni 1998 r. z Kasy ubyło 404 człon ków (emerytury, renty, zwolnienia i przyjęda) oraz po jednym członku Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów do Zarządu w miejsce Paw ia Kobieli wybrano Andrzeja Ziółkowskiego, a do Komisji Rewizyjnej w miejsce Pawia Dą browskiego wybrano Janusza Pawłowskiego. W roku sprawozdawczym fundusz oszczędnościow o-pożyczkow y wzrósł o 18,5%, przeciętny wkład członkowski o 31%, a fundusz rezerwowy o 54,6%. 32 członkom przyznano zapomogi losowe na łączną kwotę zł, a także udzielono pożyczek na sumę zł. To znaczy, że w ćągu roku co miesiąc udzielano od 296 do 463 pożyczek. W 1998 r. podniesiono maksymalną kwo tę udzielanych pożyczek z do zł, tj. o 13,3%, a średnia wysokość udzielanej pożyczki wzrosła z do zł, tj. o 21 %. Zarząd MPKZP prowadzi aktywną gospo darkę finansową w granicach dopuszczalnych przepisami prawa. Celem i skutkiem takiej działalność było utrzymanie bieżącej płynno ść finansowej umożliwiającej wypłatę poży czek doraźnych oraz w planowanych term i nach, zawsze bez okresu wyczekiwania. Da wało to możliwość (w razie potrzeby) udziela nia doraźnych pożyczek w najbliższym termi nie wypłat. W 1998 r. podniesiono wysokość świad czeń z funduszu zapomóg pośmiertnych i wypłacono 437 zapomóg na kwotę zł. MPKZP zamknęła pomyślnie kolejny rok efektywnej działalność. Ma bieżącą płynność finansową i posiada rezerwę finansową. Swoją działalnością wspom aga członków, co jest szczególnie istotne w trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się ZAK S.A. i inne firmy zatrudniają ce członków Kasy. Należyte zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków, wiążące się z dużą odpowiedzialnośćą za prawidłowe go spodarowanie poważnymi środkami finanso wymi jest efektem działalności wszystkich członków Zarządu pod odpowiedzialnym kie rownictwem przewodniczącego Stanisława Jemioły oraz Komisji Rewizyjnej kierowanej przez Bożenę Wolańską. Taka ocena wynikała ze sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, została potwierdzona w opiniach przedstawio nych przez przewodniczących związków za wodowych Edmunda Taranowskiego i Krzysz tofa Skrzypczaka i znalazła odbiće w uchwa łach zebrania. Po dyskusji nad sprawozdaniami oraz pro pozycjami Zarządu i Komisji Rewizyjnej m.in. podjęto uchwały w sprawach: - zatwierdzenia bilansu i sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 1998 r., - wprowadzenia korekt do statutu i regula minów gospodarowania poszczególnymi fun duszami, - wydrukowania jednolitego tekstu statutu i regulaminów. Na zakończenie zebrania przewodniczący Stanisław Jemioła złożył podziękowania za aktywną działalność na rzecz MPKZP, która pozwoliła osiągnąć przedstawione w trakće zebrania wyniki. Słowa te kierował m.in. do Gerdy Macalik z Działu Finansowego (kończą cej pracę w ZAK S.A.), delegatów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownic księgowości MPKZP. Oddzielne podziękowania skierował do obydwu związków zawodowych sprawujących społeczny nadzór nad działalnością Kasy. TAP Gdy nam Ciebie zabraknie... m iał ochotę zaśpiew ać chyba każdy uczestnik ostatniego spotkania przed odejściem na em eryturę, które zo rg an izo w ała swym w spółpracow nikom długoletnia pracownica Wydziału W odno-ściekowego Edeltrauda Gromma. Była zdecydowana i energiczna, nie było dla Wcześniej, z racji pracy w redakcji TKA, wiele razy uczestniczyłem w wielu podobnych, ale tym niej sprawy nie do załatwienia. Lubiła konkretnych razem było to szczególne spotkanie, a udział w nim ludzi i konkretną robotę. Oto przykład z żyda. Kie 8 lipca 1999 r. na długo zapamiętam. W umówio dyś w biurze zadzwonił telefon, który podniosła pani Trautka i po chwili powie nym miejscu stawiłem się z ma działa: - Majster, tu jakaś kobi łym opóźnieniem (inne obowiąz ta dzwoni i nie wie, czego chce! ki), ale już w progu usłyszałem ra Klientka zapewne słyszała te dykalne stwierdzenie Pani Edelsłowa, zwątpiła, odłożyła słu traudy: - Nie! Nic nie powiem! chawkę. I to wspomnienie wy Majster (zwracała się do Wiesła wołało lawinę śmiechu. wa Nietubyda), to twoja sprawka Po chwili, obruszona, doda (faktycznie tak było), że redaktor ła: - Miałam się dać od innych tu przyszedł! - Na co wszyscy ludzi, oo majstrowi lub kierowni obecni przy tej scence się roze kowi daremnie głowę zawraca śmiali. li? Gdybym była miękka, nic Cała pani Trautka, do końca się nie zmieni - ktoś skomentował. Kto inny dodał: bym wam nie załatwiła. Ktoś przekornie dodał: - Pani Trautka w domu - Skoro nie chce mówić, to my opowiemy, wszy scy na Wodnym ją dobrze znamy. I tak się zaczę miała papugi. Gdy złożyłem w jej domu wizytę, ło szybkie pisanie notatek, choćaż w takim gwa strasznie hałasowały. Skoro taka jest dobra - tak rze trudno było wszystko odnotować. Ale i te, po pomyślałem - zaraz zaproponowałem, by swoje spiesznie zebrane strzępy anegdotycznych opo papugi nauczyła mówić, bo one tylko wrzeszczą. Taki przebieg miało całe spotkanie. Gdy jego wiastek chyba doskonale oddają cechy osoby, którą przed odejśdem na emeryturę żegnali kie uczestnicy się rozchodzili, ktoś dodał: - Będzie nam brakowało Pani Trautki, tego nie da się ukryć. rownicy i współpracownicy. W Azotach pracowała od 1962 r cały czas na Drugiej takiej u nas nie było i nie będzie, ale bę Wydziale Wodnym, jako pracownik administracyj dziemy mieli co wspominać. - Skoro już pan tu przyszedł, to niech mi obie no-gospodarczy. Tutaj pracę zaczynała i stąd od chodzi na emeryturę. Przeżyła w Azotach 19 kie ca, że w Trybunie o mnie prawdę napisze oraz rowników. Na spotkanie przyszło troje, aktualny - to, że dostanę zdjęcia na pamiątkę i gazety, jak do Marian Waloszyński oraz jego poprzednicy Ga was, do redakcji przyjdę. -Obiecuję! briela Jarzembowska i Arnold Scheit. Tekst i zdjęcie Tadeusz PŁÓCIENNIK 80 lat policji Dnia 7 lipca 1999 roku w w ieku 76 lat zm arł L E O N T R Z E C IE C K I były d łu goletni pracow nik Zakładów A zotow ych K ędzierzyn. Urodził się 11 kwietnia 1923 r. we wsi Kolnica pow. Augustów, gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1939 r. po zajęciu jego rodzinnych stron przez Armię Radziecką został skierowany do pracy w Sowchozie jako traktorzysta, a po wkroczeniu tam we wrześniu 1941 r. wojsk niemieckich trafił na przymusowe roboty rolne w Prusach Wschodnich. W wyniku kolejnej fali wojennej zawieruchy znalazł się w 1945 r. szeregach Armii Czerwonej, by od czerwca przejść do polskich jednostek MSW, w których służył do końca 1956 r. Po zakończeniu służby wojskowej został skierowany na naukę do Technikum Chemicznego w Sławięcicach, które ukończył w 1959 r. uzyskując dyplom technika mechanika aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej. W 1959 r. na krótkie okresy podejmował pracę w Zakładach Koksochemicznych Blachownia" oraz Energoaparaturze" Katowice, by w maju 1960 r. podjąć pracę w Zakładach Azotowych Kędzierzyn" kolejno na stanowiskach: mistrza zmiany Wydziału Cieplnego, mechanika - ślusarza - mistrza - starszego mistrza aparatury i instalacji pomiarowej jednostek Zakładu Pomiarów i Automatyki, a od 1973 r. na stanowiskach: inspektora normowania pracy, samodzielnego organizatora pracy i remontów, specjalisty ds. badania i normowania pracy w Dziale Badania i Normowania Pracy. W czerwcu 1983 r. skorzystał z uprawnień kombatanckich i odszedł na emeryturę. Za służbę wojskową, działalność zawodową oraz społeczną w ZBOWiD i LOK otrzymał liczne odznaczenia, w tym: Krzyż Kawalerski OOP, Medal Zwycięstwa i Wolności, Brązowy i Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju", Medal 800-lecia Koźla, Srebrną Odznakę Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego, Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony Działacz LOK" oraz liczne inne wyróżnienia. Dzieląc sm utek z okrytą żałobą rodziną 10 lipca 1999 r. odprowadziliśm y Leona T rzecieck ieg o na m iejsce w ieczn eg o sp oczynk u na cm en tarzu K u źn iczk a w K ę d z ie r z y n ie -K o ź lu. R o d z in ie z m a r łe g o sk ład am y w y ra zy s e r d e c z n e g o współczucia. Byli współpracownicy i przyjaciele Awanse, medale i nagrody otrzymali w trakcie akadem ii z okazji święta policji kędzierzyńscy policjanci. Impreza odbyła się w poprzedni piątek - 23 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury. Święto policji obchodzone jest w rocznicę powołania Policji Państwowej w niepodległej Polsce. W tym roku od tamtej chwili minęło już 80 lat. W uroczystość obok licznej grupy policjan scy policjanci. Nie każdy człowiek potrafi pod tów i ich rodzin wzięli udział przedstawiciele jąć ten wymagający szczególnych predyspo władz powiatowych, miejskich i delegacje za zycji, umiejętności i odporności trud. Wasz kładów pracy z Kędzierzyna-Koźla. P.O. ko wysiłek jest doceniany, czego wyrazem jest mendant powiatowy policji podinspektor Wła zaufanie jakie w ostatnich latach zyskał w spo dysław Uksik przedstawił historię powstania łeczeństwie policyjny mundur, którego widok policji w Polsce oraz podsumował efekty jej ma ogromne znaczenie dla poczucia bezpie pracy w ostatnim okresie na terenie powiatu. czeństwa obywateli naszego kraju. Z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia Z okazji jubileuszu 46 policjantów awansowa no na wyższy stopień służbowy. Kilkunastu policji proszę przyjąć od kierownictwa i całej wyróżniono nagrodami pieniężnymi i okolicz załogi Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. serdeczne życzenia sukcesów w owocnej pra nościowymi medalami. Prezes Zarządu ZAK Adam Konopka skie cy dla dalszej poprawy bezpieczeństwa oby rował do funkcjonariuszy policji list, w którym wateli naszego kraju i regionu. Wszystkim pra cownikom policji życzymy wszelakiej pomyśl czytamy: Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak odpo ności w życiu osobistym oraz satysfakcji i suk wiedzialną i niebezpieczną służbę pełnią pol cesów w pracy zawodowej. Tekst i zdjęcie BOR

3 Str. 3 Jak cię widzą... cd. ze str. 1 byli oceniani na wszystkich szczeblach. To swoje kwalifikacje. Jest to ta dobra strona tej pom aga kierow nikom i samym pracow ni oceny. Natomiast źle, że zrobiono ją w taki kom, szczególnie gdy ocena jest przepro sposób - po partyzancku, bez wyjaśnienia wadzana system atycznie. Jest m obilizują celu. W zarządzeniu mówi się, że celem ce d la jednej i drugiej strony. N atom iast oceny jest ocena... I że Zarząd na podsta ocena pracow ników po dłuższej przerwie, wie tej oceny oceni kierowników, czyli umie w krytycznej sytuacji Zakładów, kiedy mówi jętności kierownika w przeprowadzaniu oce się o zwolnieniach, rodzi obawę, że może ny. Akurat ta form a oceny nie stwarza pod być bardzo subiektywna. Budzą zastrzeże staw do tego. Każdy do ocen mial indyw i nia zaproponow ane kryteria ocen, ich d o dualne podejście. Przy niejednolitym podej bór do poszczególnych punktów. O grani ściu wystąpiły duże nieścisłości. Bo nie było czają zakres, odrealniają ostateczną oce szkolenia i praw ie każdy oceniający mial nę. Mało czasu na przeprowadzenie oceny inną bazę. K w estionariusz w wielu wypad doprow adziło do jej sform alizow ania, za kach zawiera kategorie niespójne, z drugiej miast urealnienia. zaś strony nieostre lub o krańcowych kry Inne zastrzeżenia to brak spójności kry teriach. Ta ocena da nam pewien obraz, ale teriów ocen z profilem wykonywanej pracy, będzie on mocno zawirowany i nieobiektyw w naszym przypadku produkcji. Według za ny. Będą ludzie, którzy otrzym ali po 100 proponowanego doboru kryteriów ocen (nic punktów, ale też i tacy, którzy otrzymali ich nie ujm ując rodzajowi wykonywanej pracy) 50. A gdyby skonfrontować obydwu ocenia sprzątaczka może uzyskać lepszą ocenę jących, może się okazać, że chodzi im o to od operatora skom plikowanej instalacji, na samo. Ale tego nie w iem y i na podstaw ie której ten o sta tn i nie może w ykazać się tej ostatniej ankiety nie da się tego stw ier zwiększoną ilością produkcji ani współpracą, dzić. Trzeba by koniecznie przeszkolić oce bezpośrednią pomocą innym. W związku z niających. O ceniający m uszą mieć takie tym m oże być w ocenie najwyżej przecięt same kryteria. Ale jeszcze raz podkreślam: niakiem, bo sam odpowiada za ściśle okre dobrze, że zostało to zapoczątkowane. W ślony w ycinek zadań i nie ma za co, w e wielu firmach oceny takie przeprowadza się dług tych kryteriów, zdobywać punktów. co najm niej raz do roku. Skala ocen od 1 do 10 i właściwy dobór K ierow nik w ydziału: - Jestem po w y kryteriów dla różnych stanowisk to podsta konanej ocenie swoich pracowników, chęt wowe braki w dokumentach przygotowanych nie podzielę się uwagam i. Jeszcze dobrze ostatnio do oceny pracowników. Tak przy pamiętam, co mi pomagało, a co przeszka gotow ane przeprow adzenie oceny w iele dzało przy należytej ocenie pracowników. osób rozdrażniło, wywołało u pracowników Generalnie jestem za tym, by pracownicy niepotrzebne stresy. Tem at można by da lej dzielić na drobne. Spodziewam się, że inni podzielają moje uwagi i dodadzą je sz cze inne spostrzeżenia. Mistrz: - Co jakiś czas dobrze jest w ie dzieć, jak oceniają tw oją pracę, ale p o dle głym pracownikom też należy powiedzieć, jak ich oceniasz. Taka okresowa ocena m o bilizuje, pomaga naprawić gorsze elementy pracy, dorów nać do lepszych. Nie jestem zadowolony z zakresu skali i doboru kryte riów dla poziomów ocen. Musiałem się sporo gim nastykować, by dobrać oceny dla p ra cowników, a przy tym nie zawsze byłem przekonany, że ta ocena była najw łaściw sza. To są podstawowe mankamenty o stat nio przeprowadzonej oceny pracowników. R obotnik spotkany poza Zakładam i: - Komu i w jakim celu potrzebna jest teraz ocena pracowników? Jeżeli po to, aby mieć podkładkę do listy osób na zwolnienia - to zgoda. Tak to wygląda dla wielu osób, ty l ko że w tym mom encie powstaje pierwsze i najważniejsze pytanie - czy ostatnia o ce na była do końca przeprowadzona rzetelnie i sprawiedliwie? Nie chcę nikogo posądzać o układy i układziki, ale za to, że w naszym społeczeństwie ich nie ma, przynajm niej w sytuacjach kryzysowych, głowy nie oddam. Fakt przeprow adzenia ocen w tym m o mencie to dodatkowe nerwy i nieprzespane noce dla wielu ludzi, nawet tych, którzy nie czują się zagrożeni zwolnieniem. E m erytka: - Kończę pracę. Mam ten ko m fo rt, że odchodzę, kiedy chcę, a nie w tedy, kiedy muszę. Nie m uszę się m a r tw ić tym, jak wypadnę w ocenie, ale w spół czuję innym, którzy są o krok przed e m e ryturą, świadczeniami przedem erytalnym i. Jestem już zm ęczona sytuacją w Z a k ła dach w ostatnich latach i zadowolona, że te n o k re s ż y c ia d la m n ie s ię k o ń cz y. Jeszcze rok, dwa lata te m u ta k a o p in ia w moich ustach była nie do pom yślenia. S p e c ja lis ta : W szyscy się u nas z wszystkim i pokłócili. W reszcie okazało się, co szef o nas m yśli i nie w szyscy to w y trzym ali, niektórzy otw arcie pow iedzieli, co m yślą o szefie. Ocena zaogniła także sto sunki między równorzędnymi współpracow nikam i. Trudno się pogodzić z tym, że ko lega, który w ykonuje p ra cę ta k sam o jak ja, a m oże naw et s ła b ie j, d o s ta ł w ię ce j p u n k tó w. N astę pnym ra ze m p u n k ta c ja pow inna być chyba tajna. Robert Duszewski, członek Zarządu: - Przeprowadzona ostatnio ocena była na ra zie pierw szą od d aw na p rzy m ia rk ą do przyw rócenia tego w ażnego narzędzia za rządzania. W przyszłości pom yślim y o bar d zie j kom pleksow ym system ie ocen. W ito ld Ż a k, c z ło n e k Z a rz ą d u : O trzym aliśm y m ateriał czysto in fo rm a cyj ny, który będzie bazą do dalszej pracy nad system em ocen. M ateriał ten nie będzie z p e w n o śc ią p o d sta w o w ą p rz e s ła n k ą do ustalania listy zwolnień. *t* N iedługo, być m oże już w najbliższym num erze, op u b liku je m y w stę p n e w yniki oceny pracow ników ZAK. Na w yniki o s ta teczne trzeba poczekać do w rześnia, p o niew aż ze w zględu na sezon urlo pow y i zw iązaną z nim absencję karty ocen ba r dzo powoli spływają do Biura P olityki Per sonalnej. BOR, TAP, B Postój remontowy 1999 cd. ze str. 1 W ym ie n io n o też u s zc ze ln ie n ie na głównym połączeniu reaktora na nowej syntezie. Żeby to wykonać, trzeba było rozebrać pół reaktora i prowadzić prace pod nadm uchem azotu, by nie utlenić katalizatora. Był to swoistego rodzaju m ajstersztyk rem ontowo-technologiczny. Niektóre roboty wymuszone zostały tak że koniecznością włączenia do ruchu nowej tlenow ni BOC. Zakończył się też rem ont średni kompresora K 101 A. Wymagany on był po przepracowaniu przez sprężarkę 30 tys. godzin. Po rozm ontow aniu korpusu maszyny przeglądnięte zostały w szystkie elementy, usunięte wszelkie zanieczyszcze nia, a wnętrze maszyny bardzo dokładnie umyte. - Ma to duże znaczenie w związku z tym, iż m aszyna ta pracow ać będzie o b ecn ie na w yższych param etrach powiedział nam Bodo Klementowicz. Na ssanie podawany będzie z nowej tle nowni gaz o dużym ciśnieniu i większej czy stości. Czystość tlenu przekraczać będzie wartość 99,5 proc. Przywrócone będą też wszystkie fabryczne parametry kompreso ra. Ekipy R ekom u w yrem ontow ały także sprężarkę gazu K 102. Również w Kompresorowni przeprowa dzono pełny remont kompresora Demag nr 9. Jest to pierwszy od 10 lat tak duży remont tego urządzenia. Zdemontowany został wal korbowy i wyremontowana skrzynia korbo wa. Sprawdzono stan łożysk. Remontowa no także największy kom presor w Zakła dach - maszynę GHH. Po zdemontowaniu wirnika wysłano go do wyważenia w zakła dach CDK w Pradze. Sprawdzone zostały też urządzenia na ciągach nawozowych. Na Moczniku również był postój, choć przebiegał nieco inaczej niż zazwyczaj. Pra ce wykonywane były głównie przez własne służby utrzymania ruchu i pracowników pro dukcyjnych. Tym o sta tn im p rzyd zie lo n o tym roku u su n ąć w ąs kie g ardło, tzw. krzyżówkę - połączenia taśm y ze ślim a kiem. Powinno to zm niejszyć zapylenie w tym rejo nie. P o p raw iliśm y też stan komór pyłowych i pow iększyliśm y sto pień separacji pyłu m ocznika na wieży granulacyjnej. Działania te można było przeprow adzić tylko w czasie postoju instalacji. Jedyną obcą firm ą pracującą na naszych instalacjach była Chemizola, która zabezpieczała szyb wieży gra nulacyjnej przed erozją i zniszczeniem włóknem szklanym i żywicą. W Zakładzie Klejów i Mocznika przepro wadzony został też rem ont w pakowni, któ ra ma już przeszło 30 lat i wym agała licz nych prac kosm etycznych. - Prowadziliśm y też roboty na insta lacji dwutlenku węgla, by stare pracują ce urządzenia nie o d b ieg ały znacznie w yglądem od now eg o SKID-a - dodał Wojciech Nowak. Na dni 25 lipca - 5 sierpnia zaplanowa no postój wytwórni 0 X 0, by m.in. wykonać rem ont m aszyny GHH w w ytw órni Gazu Trwa remont sprężarki gazu K 102 w Wytwórni Gazu Syntezowego Syntezowego i W odoru. Ponadto konieczne Kontrolowano układy wodne na Kwasie I, nowe role: zajm owali się czyszczeniem i było przep row adzenie rew izji ko tła oraz wykonano czynności dozorowe na Kwasie malowaniem konstrukcji oraz pracami mu- w yko n anie czyn ności d ozo row ych kilku IV. Był to pierwszy tak duży przegląd dozo rarsko-brukarskim i - uzupełniali różnego aparatów na W ydziałach Aldehydów i Alko rowy tej instalacji od chwili jej uruchomienia. rodzaju ubytki ścian i izolowali mury abizo- holi, a także usunięcie drobnych nieszczel Na saletrzakach tradycyjnie wymieniono lem. ności na układach parowych i technologicz - Już od sam ego początku postoju nych oraz remont armatury i urządzeń po przesypy i przeprowadzono przeglądy ma szyn ciężkich. Zrobiono też przegląd młyna. podzieliliśm y załogę na dwie zmiany. Na miarowych. Na stacji rozładunku propylenu - P rodukcja na ciągu naw ozow ym zmianie nocnej był tylko dyżur - poinfor zaplanowano w ym ianę części orurowania powinna ruszyć już 3 sierpnia - stw ier m ow ał nas W ojciech N owak, kie ro w n ik na stanowiskach rozładunkowych. W ydziału Mocznika. - Udało się nam w dził Bodo Klementowicz. Tekst i zdjęcia Bogusław ROGOWSKI

4 Str. 4 OGŁOSZENIA Auto-moto Sprzedam tanio samochód osobowy skoda 105 S, rok Tel , domowy po Sprzedam fiata 126 ei. rok 1996, niebieski, garażo wany. przebieg 22 tys. km. Tel Sprzedam fiata 126 P. rok produkcji Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam audi E + gaz. wspomoaganie. wtrysk, centralny zam ek, alarm, hak, stabilizacja nadwozia, hamulce tarczowe, pełny ocynk, rok pro dukcji Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam samochód opel ascona 1,6 D. rok produk cji zielony. Tei Sprzedam fiata 126 bis, kolor biały, rokprod. 1990, przebieg km. Cena zl. Tel Sprzedam motocykl M ZTS 2 5 0,5 biegów, rok pro dukcji 1981, stan dobry oraz 2 kaski i pas na nerki. Tel po Sprzedam seata ibizę 1.7D rok. Tel Sprzedam audi 80400S, 1986,1800 cm3, bogate wy posażenie elektryczne, stan bardzo dobry. Tel Prywatna Szkoła Kierowców AUTOSZKOŁA. Kędzie rzyn, ul. D zierżonia 2, zaprasza na kursy. Tel S przedam poloneza trucka, rocznik T e l pogodz. 16. Sprzedam skodę favoritt 136 L. rok produkcji 1991 (sierpień), garażowany, pierwszy właściciel. Cena do uzgodnienia. Tel pogodz. 16. Sprzedam audi 80 1,8 pełny wtrysk, ekonomizer, wnętrze modelu B-4, bordowy metalik, atrakcyfiy wy gląd, zadbany. Cena do uzgodnienia. Wiadomość: tel. informacyjny (0 77) Czytelnicy TKA proponują Bank pomysłów Mamy pierwsze reakcje na ogłoszony w poprzednim numerze apel, by zgłaszać nam pomysły, wskazywać m iejsca, gdzie nasza firma może zaoszczędzić czy zarobić choćby drobne pieniądze. W szak ziarnko do ziarnka... Pracownik ZAK S.A. (nazwisko do w ia domości redakcji): - Na podstawie moich obserwacji tego, co się dzieje w gospodarce naszych Zakładów, mam kilka pytań, na któ re nie znam odpowiedzi, a można je moim zdaniem zaliczyć do Banku pomysłów - jak znaleźć oszczędności, by ograniczyć kosz ty, a zwiększyć przychody. Po pierwsze - czy Dyrekcja dalej musi się wozić busami? Jeżdżą nimi też zwykle pra cownice biurowe. Kto za to płaci? Czy nie mogą jak inni dojeżdżać do pracy autobusami lub prywatnymi samochodami? Po drugie - na osiedlu Zacisze Azoty" nadal utrzymują hotel robotniczy w budynku Limba. To też kosztuje i komu taki hotel jest jeszcze potrzebny. Doba hotelowa kosztuje w nim (po interwencji w związkach zawodo wych) 12 zl (do niedawna 11 zl), gdy w innych hotelach w granicach zl. Czy nasza cena i wykorzystanie miejsc w hotelu wystar czają na utrzymanie budynku i personelu? Czy musimy do tego dopłacać? Po trzecie - nie tak dawno byłem w Lubi niu za Wrocławiem. Jest tam fabryka, która do swojej produkcji zużywa dużo klejów. Ku pują je w odległym Szczecinku. Dlaczego nie u nas? Jak działa nasz marketing klejów? U nas szybciej produkow aliśm y kleje niż w Szczecinku, a oni sprzedają swoje wyroby w zakładach, które mają bliżej do nas. Jak to się dzieje? Na tematy poruszane w Banku pomysłów odpowiadali: 1. Hubert Starczyk, prezes PTS AUTOZAK Sp. z o.o. w sprawie przewozów pra cowników busami: - Nie dyrekcja i jakieś panie wożą się busami na koszt ZAK, lecz zorgani zowana grupa pracowników, która w całości pokrywa koszty zlecenia. Sprawę z nami za łatwia jedna osoba i rozlicza członków tej gru py. Przypuszczalnie brak rozeznania aktual nej sytuacji w zakresie zleceń przewozowych pracowników oraz nawiązanie do dawnego systemu zleceń spowodowały pytanie w tej sprawie. 2. Dział Socjalny i Biuro Zarządu w sprawie hotelu Limba : - Sprzedawanie ho teli zakładowych jest systematycznie prowa dzone od kilku lat w miarę zmniejszających się potrzeb hotelowych Zakładów. Sprzedaż Limby jest przygotowana do decyzji Zarzą du i Nadzorcy. W związku ze zmianami oso bowymi w Zarządzie oraz struktury organiza cyjnej Zakładów ostateczne załatwienie pro blemu zostało przesunięte w czasie, wymaga rozeznania, a następnie podjęcia decyzji przez nowy Zarząd Zakładów i Nadzorcę. W natło ku innych, pilniejszych spraw ta się trochę przeciąga w czasie, ale o niej nie zapomnia no. 3. Eugeniusz Sutor, kierownik Zakładu Klejów i Mocznika w sprawie sprzedaży kle jów: - Kleje są towarem o specyficznych wła ściwościach fizycznych. Wymagają, poza in nymi warunkami, szybkiego dotarcia od pro ducenta do użytkownika. W ielcy producenci w kraju od dawna opanowali wielkich odbior ców. Mali odbiorcy zaopatrują się w hurtow niach chemicznych wg ścisłych harmonogra mów lub bezpośrednio u producentów. To jest bardzo skom plikow any rynek, którego nie można oceniać oraz poruszać się na nim wg prostych zasad rynkowych i marketingowych. O tym rynku decydują takie czynniki, jak tra dycja i zaszłości partnerskie (powiązania han dlowe, finansow e i własnościowe), asorty ment, współpraca technologiczna, transpor towa i wiele innych czynników, które na ogól stanowią tajem nicę między producentem i odbiorcą klejów. Z tych powodów często trud no np. zrozumieć postronnym osobom powód, dla którego do odbiorców w jednej miejscowo ści docierają kleje od różnych producentów. Przedstawiony problem sprawdzimy. Czekamy na dalsze sygnały i pomysły. Można się z nami kontaktować telefonicznie albo pisemnie - na wszystkich bramach wy stawiono skrzynki, do których można wrzu cać kartki ze swoimi pomysłami i opiniami. Zebrał TAP Czy ktoś to jeszcze pamięta? Sprzedam przyczepę o ładowności 500 kg, nieuży waną. w bardzo dobrym stanie oraz segment stołowy z Dobrodzienia. Tel do godz lub po godz K upno - sprzedaż Sprzedam tanio zamrażarkę 4-szufladową w bardzo dobrym stanie. Tel Sprzedam nowy namiot dwuosobowy produkcji chiń skiej. Cena do uzgodnienia. Tel po Sprzedam używany zestaw do odbioru satelitarnego 63 programów T V z Astry lub Hot Briga. Antena 60 cm. cena 350 zl. Tel Sprzedam biurko dostosowane do pracy na kompute rze oraz biurko młodzieżowe, stan bardzo dobry. Tel Sprzedam suknię ślubną, dość oryginalną. Rozmiar Tel po godz Sprzedam bulteriery z rodowodem. Dogodź. 15 tel po godz. 15 tel Sprzedam tanio nową kuchnię węglową Jaw or" i now ą ch ło d ziarkę..amica na gw aran cji. Tel Sprzedam nową bramę stalową do garażu (pokryta blachą), szer mm, wys mm. Cena 1000 zl. Tel Sprzedam pianino Calisia, stan bardzo dobry. Tel Sprzedam narożnik rozkładany plus fotel, kolor jasno beżowy. stan bardzo dobry. Tel Sprzedam organy Roland - E-96", stan bardzo dobry. Tel do godz Sprzedam piec c.o. typu Ogniwo Powierzchnia grzewcza..2. na gwarancji. Teł sierpnia minie 29 lat od dnia wodowania w gdańskiej Stoczni im. Lenina masowca M/S Kędzierzyn, którego konstruktorem byl inż. Sylwester Krzemiński. Statek ten posiadał wyporność 5700 ton oraz wymiary: długość 108,7 metra i szerokość 15,8 metra. Matką chrzestną statku była pisarka Maria Szypowska - honorowa członkini załogi ZA Kędzierzyn". Jest ona m.in. autorką książki o pierwszych la tach budowy kombinatu i miasta Kędzierzyna. To ona rozbijając o burtę statku butelkę szam pana wypowiedziała formułkę: Płyń po morzach i oceanach świata. Głoś sławę polskiego stocz niowca, marynarza i kędzierzyńskich chemików. Nadaję ci imię»kędzierzyn«. W uroczystości wodowania statku wzięła udział 180-o9obowa delegacja pracowników ZAK i mieszkańców powiatu kozielskiego z wiceprze wodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koźlu Eugeniuszem Apostol skim, przewodniczącym Miejskiej Rady Naro dowej w Kędzierzynie Ryszardem Sadłuckim i przewodniczącym Rady Zakładowej.Azotów Marianem Maciejewskim. Zainteresowanie mieszkańców Kędzierzyna statkiem było duże. Przez kilka tygodni model statku byl wystawiony w witrynie domu towaro wego Chemik, Filmowcy amatorzy z klubu fil mowego Alchemik rejestrowali na taśmie fil mowej poszczególne etapy budowy statku. Członkowie 26-osobowej załogi byli częstymi gośćmi w klubie żeglarskim Tajfun. M.in. 3 sierpnia 1973 roku kapitan Kędzierzyna" Ry szard Trąbski wraz I mechanikiem St. Kolendą i ochmistrzem Bogusławem Goliszewskim po łożyli w Kędzierzynie stępkę pod budowę 16-metrowego pełnomorskiego jachtu o wyporności 14 ton. Obecnie nasz statek już nie pływa. Został wycofany z eksploatacji i pocięty na przysłowio we żyletki. Tu się nasza wiedza o nim kończy. Zwraca my się zatem do naszych czytelników i byłych pracowników o pomoc w odtworzeniu historii statku, o wyjaśnienie, skąd zrodziła się idea nadania mu imienia naszego miasta itp. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje. Tekst i zdjęcie Bogusław ROGOWSKI

5 Str. 5 Przez Alpy na rowerach M arek M o liń s k i pracownik Zakładowej Służby Ratowniczej oraz S ław o m ir Jarosz ze Służby Utrzymania Ruchu Energetyki u p raw ia ją turystykę rowerową. W dniach 3-25 czerwca tego roku odbyli w ędró w kę w io d ąc ą przez przełęcze alpejskie do W e n e c ji i d a le j ciekawym i trasami do W redakcji Sławomir Jarosz i Marek Moliński pokazali trasę kraju. Łącznie w ciągu 23 i zdjęcia ze swojej wyprawy przez Alpy. Opowiadali o... dni p rz e je c h a li trasę dostosowaniu do tego, co napotkaliśmy po dro 3016 km, pokonując dziennie od 80 km w dze. W tym momencie mamy na myśli warunki górach do 190 km na terenach płaskich. pogodowe, mniejsze lub większe zainteresowa Po powrocie dzielą się wrażeniam i z nie tym, co napotkaliśmy na trasie. Z przewod wędrówki. Jeden uzupełnia inform acje ników, folderów i map można wiele wyczytać, drugiego, czasem przez c h w ilę na ich podstawie planować, ale nigdy do końca zastanawiają się razem przed udzieleniem nie można przewidzieć, co nas mniej lub więcej ostatecznej odpowiedzi. zauroczy, czy sil zabraknie lub będzie miała miej - Jak doszło do tego, że wybraliście się ra sce inna niespodzianka, np. ze sprzętem. W tym zem na tak poważną wyprawę rowerową? tkwi cały urok wędrówki rowerowej. - Od około trzech lat razem jeździmy na ro - Którędy wiodła wasza trasa, co ciekawego werach turystycznie po bliższej i dalszej okoli zobaczyliście? cy. Chętnie zaglądamy w góry do naszych połu - Z góry założyliśmy sobie trudną trasę przez dniowych sąsiadów - Czechów. Tam np. podczas wolnych od pracy dni przygotowywaliśmy się kondycyjne. Poprzednia wspólna nasza wędrów ka na rowerach przebiegała na trasie liczącej około 1800 km, tym razem 3016 km. Przygotowania (wszelkie) prowadziliśmy przez około 6 miesię cy. Motywem było łączące nas umi łowanie turystyki rowerowej, bezpo średniego kontaktu z przyrodą pod czas oszczędnościowej wersji spę dzania urlopu. - Wersja oszczędnościowa? Ile was kosztowała? - Każdy z nas przeznaczył na wyprawę w przeliczeniu na polskie pieniądze około 1000 zł plus koszty ubezpieczeń. Do tego wkład naszych sil, nieodparte chęci ciekawego spę dzenia urlopu, skrupulatne przygoto wania, kondycja i... w drogę. Noco waliśmy zwykle pod namiotem, a przy pogodzie nawet pod gołym niebem. Posiłki jadaliśmy w napotkanych po... pokonywaniu zaśnieżonych przełęczy, drodze barach, sklepikach lub w cza sie postojów na trasie przygotowywane na wol wysokie przełęcze w Alpach. Trzy z nich były na wysokości ponad m nad pozio mem morza, cztery na wysokości powyżej m. Dzięki takie mu wyborowi trasy z dużych wysokości podziwialiśmy piękne panoramy Alp. Pra gniemy dodać, że mimo takich wysoko ści i trudnych podjaz dów ani razu nie zsia daliśmy z rowerów, by podchodzić trudne odcinki trasy. W pełni... urokach W enecji, wykor zyst al i śmy nym powietrzu z zapasów, które wieźliśmy ze możliwości techniczne naszych rowerów i zsia sobą. To gwarantowało nam pełną dowolność daliśmy z nich tylko wtedy, gdy zamierzaliśmy. na trasie, możliwość korygowania zamierzeń w Mimo trudnych celów wędrówki w sumie prze byliśmy malowniczą i urozmaiconą trasę. Ru szyliśmy z Kędzierzyna w kierunku Głuchołaz i dalej przez Szumperk i Tabor w Czechach, Passau w Niemczech, Salzburg w Austrii. Po po konaniu przełęczy w Alpach udaliśmy się przez włoskie Dolomity i Cortinęd Ampezzo w kierun ku Wenecji. Z Wenecji powrót w kierunku kraju trasą przez Weronę, wzdłuż malowniczego je ziora Garda, MadonnędiCampięjio i prze łęcz Passodello Stelvio (2758 m) na granicy W łoch i Szwajcarii. Następ nie odwiedziliśm y Davos w Szwajcarii, Lichtenstein, Insbruck i Linz w Au strii, a dalej przez Czeskie Budziejowice w racaliśm y w kierunku domu. Na trasie napotykaliśmy na różne strefy kli... biwakach w Dolinie matyczne, charak terystyczne dla różnych pór roku. Wyjeżdżali śmy z kraju późną wiosną. Na przełęczach w Alpach mieliśmy śnieg i temperatury około zera. W Wenecji pełnię lata nad Adriatykiem. da, wodospady Krinn w Tyrolu oraz piękna, sta ra zabudowa Czeskich Budziejowic zapewniły nam wspaniale wrażenia. -Jesteście jeszcze pod wrażeniem przeby tej trasy. Może macie jakieś techniczne lub or ganizacyjne uwagi - propozycje dla tych, którzy mają zamiar ruszyć w podobną trasę? - Realizacja przekroczyła nasze pierwotne zamiary. Zobaczyliśmy więcej niż planowaliśmy. Wynika to z należytego opracowania trasy i przy gotowania sprzętu, a także codziennego prze glądu, smarowania części napędu, regulacji ha mulców oraz uzupełniania powietrza w dętkach. Padeńskiej, Jedyny problem ze sprzętem mial Marek - po przejechaniu 3014 km, tj. dwa kilometry przed domem, złapał gumę. Wybierając się w taką trasę, trzeba mieć ubranie na każdą okazję, od lekkie go ubioru na upały po coś ciepłego (dres, sweter) i chroniącego przed deszczem. Optymalna grupa na taką wędrówkę, to 3-5 osób. Termin - przełom wiosny i lata, kiedy dni są najdłuższe. Zapasowe opo ny, dętki, szprychy i smary to obo wiązkowe wyposażenie. Dokumen ty i pieniądze należy mieć zawsze przy sobie, dobrze schowane, a na postojach rower zabezpieczony. Ale to już szczegóły, które mogą inte resować tych, co się wybierają na podobną wędrówkę. Chętnie podzie limy się swoimi doświadczeniami. Pragniemy podkreślić ogromną życzliwość i sympatię, z jaką spo tkaliśmy się na trasie ze strony in nych turystów, właścicieli barów, kwater. Problemy mieliśmy w du żych miastach - brak ścieżek ro werowych, ograniczenia ruchowe. Innych problemów nie pamiętamy. - Po takich wrażeniach czuję, że planujecie następną wyprawę... -T a a a k! Myślimy dla odmiany o malowni czych nizinach w Danii. To będzie dłuższa tra sa, którą planujemy wstępnie na przyszły rok. Tadeusz PŁÓCIENNIK Zdjęcia TAP i uczestnicy wyprawy Co ciekawego widzieliśmy, utrwaliliśmy na zdjędach. Trudno o wszystkim mówić, ale spró bujemy krótko powiedzieć o tym, co szczegól nie utrwaliło się nam w pamięci. Do takich miejsc należy Starówka w Salzburgu, droga przez Al pejski Park Narodo wy w okolicach lo dowca Grossglockner, D olom ity we Włoszech z charakterystycznymi szczytami sięgają cymi m. Od mienne wrażenia daje N izina Padeńska ciągnąca się aż do Wenecji nad Adriaty kiem. Następnie Davos i maleńki Lich tenstein, malownicze okolice jeziora Garkąpieli.oraz w ciepłym jeziorze Garda

6 Str. 6 OGŁOSZENIA Rok trudny, ale dobry N ieruchom ości Zam ienię mieszkanie dwupokojowe. komunalne, o powierzchni 38 m2, lii p., z c.o. i telefonem na trzypo kojowe z c o. i telefonem. Tel po Zamienię mieszkanie własnościowe. 2-pokojowe, 38 m 2, parter, osiedle Piastów na 3-4-pokojowe na osiedlu Pow stańców Śl. lub Piastów. T e l Kupię mieszkanie 3-4-pokojowe na osiedlu Po wstańców Śl. lub Piastów. Tel Kupię mieszkanie 3-4-pokojowe o powierzchni ok. 60 m 2 w Kędzierzynie. Teł Sprzedam mieszkanie w Kędzierzynie przy ul. 11 Li stopada (dawniej 22 Lipca) o powierzchni 36 m 2 (po kój + jasna kuchnia).t e l Sprzedam mieszkanie 48 m2, 3 pokoje plus kuchnia na osiedlu Leśnym. Tel (do godz ), (po godz ). S przedam mieszkanie 36 m2, II piętro, NDM, ul. Dmowskiego. Tel Z a m ie n ię m ieszka n ie s p ó łdzielcze na osiedlu Wschód. 67 m2 na dwie kawalerki lub jedno mniejsze w Kędzierzynie. Te) , Sprzedam kawalerkę w Kędzierzynie-Koźlu na osie dlu Azoty. Tel. (0 68) , Kupię m ieszkanie 3-pokojowe w Kędzierzynie na osiedlu Piastów. Tel M ieszkanie własnościowe na osiedlu Piastów o po wierzchni 51.5 m2. 3 pokoje na III piętrze, zamienię na 2-pokojowe o powierzchni 38 m2 na I lub II piętrze na osiedlu Piastów, NDM lub Leśnym - lub takie ku pię. Tel Kupię nieduży dom w Kędzierzynie-Koźlu do z a mieszkania. Tel Sprzedam mieszkanie w Koźlu: 37 m2, nie zalane. Tel Sprzedam dom wymagający remontu: 6 pokoi, pie karnia, sklep z zapleczem. Jastrzem bie k. Racibo rza, tel. (077) Sprzedam garaż na osiedlu Azoty. Tel Sprzedam garaż na osiedlu Azoty. Tel Sprzedam garaż obok spółdzielni Inparco". Tel Sprzedam lub wydzierżawię garaż przy ul. Powstań ców (za Jnparco'). Tel Sprzedam działkę przy ul. Kozielskiej. Powierzchnia 4 ary, murowana altanka, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę budowlaną w Starej Kuźni. Po wierzchnia 16 arów. Tel domowy Komputery Sprzedam komputer Amiga 1200, fabrycznie przysto sowany do HD. monitor color Philips, joystick, mysz. dyskietki, literatura, programy użytkowe: Digital Wordworth. Deluxepaint IV AGA, Digital Print Manager, j. angielski, ortografia, matematyka, geografia i inne. Tel do godz lub Sprzedam komputer Amiga 500A. joystick, mysz, dyskietki. Cena ok. 400 zl. Tel do godz. 14 lub (0-36) Sprzedam komputer Pentium Intel 200 M M X. pełne wyposażenie. Tel po godz. 16. Sprzedam komputer Pentium 130, HDD 1,3 GB. 24 MB RAM. fax-modem zewnętrzny, monitor kolorowy, C D-R OM. drukarka atramentowa Epson-cołor, Cena zl. Tel. (077) Po p o d s um ow aniu p ie rw s ze g o roku d z ia ła ln o ś c i S p ó łd z ie lc z e j Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w ZAK S.A. rozmawiamy z M arkiem Bąkiem - jej prezesem. - Ostatnio odbyło się zebranie przedstawi życzanie sobie pieniędzy. Jakie jeszcze cieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre świadczycie usługi? -O prócz udzielania pożyczek, prowadzimy dytowej. Co ustalono? - Zebranie przedstawicieli jest najwyższym również działalność depozytową. Lokaty są organem władzy w spółdzielni i zatwierdza spra obecnie główną pozycją w źródłach finansowa wozdanie zarządu oraz udziela mu absoluto nia pożyczek. rium. Sprawozdanie fi nansowe za rok 1998 zostało zatwierdzone. -C z y to był dobry rok - Był to rok bardzo dobry, ale także rok trudny. Trudny, bo był to pierwszy rok działal ności, który zawsze jest związany z tw o rzeniem nowej warto ści. Nie było to łatwe, bo chociaż SKOK-i w Polsce działają i w jakiś sposób można było się oprzeć na ich d o św iadczeniach, to przecież nie ma dwóch sytuacji takich sa mych. Wszędzie trze M arek Bąk: - Mam y trzy etaty: kasjerkę, księgową i prezesa ba dostosować ogólną - Czy z perspektywy waszej kasy widocz ideę do danego środowiska i zakładu pracy. Na tom iast co było dobre? Przede wszystkim ny jest jakiś zwiększony popyt na kredyty, uważam, że mieliśmy bardzo duży przyrost spowodowany np. ubożeniem naszych majątku, ponadto udało nam się wypracować pracowników? w ubiegłym roku dodatni wynik finansowy, któ - Oceniając to na przestrzeni 18 miesięcy, ry zgodnie z ustawą jest w całości przekazy można powiedzieć, że zapotrzebowanie na po wany na fundusz zasobowy. To rodzaj fundu życzki jest niezmienne. Suma udzielonych po szu rezerwowego, który zwiększa kapitał wła życzek rośnie, bo rośnie liczba członków. sny spółdzielni. Zysk wyniósł zł. - Pytam o takie rzeczy, bo od kilkunastu - C z y to duży zysk? miesięcy jako pracownicy w jakimś sensie - Nieduży, bo przy naszych przychodach ubożejemy, nie mamy premii ani przesze jest to zysk na poziomie rentowności około 2 regowań i ciekawi jesteśmy, czy to zubo proc., ale zgodnie z ideą spółdzielczości zysk żenie jest widoczne okiem prezesa SKOK? nie jest podstawowym celem naszej działalno - Na pewno często pojawiają się osoby, które ści. w sposób widoczny reperują doraźnie swój -Je d n a k traktujecie go w kategoriach suk budżet domowy poprzez różnego rodzaju po cesu? życzki. Trudno jednak mówić o jakimś efekcie - Oczywiście. Doświadczenia SKOK-ów są globalnym, którego nie obserwujemy. Trzeba bardzo różne i pomoc z zakładu jest też różna, także pamiętać o stronie drugiej - o ludziach, ale często zdarza się, że pierwszy rok jest na którzy te pieniądze posiadają i u nas lokują. Nie prawdę trudno zamknąć zyskiem, bo już na koniecznie muszą to być zarobki z ostatniego samym początku działalności pojawiają się okresu, ale są to często oszczędności całego koszty wynajęcia pomieszczenia, koszty oso życia. bowe, trzeba na to zapracować. Przychody - Co jest magnesem, który powoduje, powstają dopiero w momencie, kiedy zaczyna że ludzie w olą w p ła c ić p ieniądze do się operować kapitałem. SKOK-u, a nie do banku? - Il u członków ma obecnie SKOK w ZAK - Na pewno stopa procentowa, która w po S.A. i jak wielkimi pieniędzmi obraca? równaniu ze średnią stopą procentową lokat jest - Działalność rozpoczęliśmy 15 stycznia o kilka procent wyższa. Ponadto świadomość 1998 r. i na koniec roku mieliśmy prawie 500 członków Kasy, że zabezpieczenie dotyczące członków. Obecnie dochodzimy do 700 człon gwarancji wypłacenia lokat jest na poziomie ków. Na koniec roku majątek SKOK wynosił zbieżnym z bankami, stanowi niewątpliwie nasz 693 tys. zł, a wstępne zamknięcie pierwszego dodatkowy atut. półrocza 1999 opiewa na kwotę 1,34 mln zl. - Z czego to wynika, że macie lepsze Czyli odnotowaliśmy prawie dwukrotny przy oprocentowanie niż banki? rost majątku w ciągu 6 miesięcy. - Wynika to z tego, iż system SKOK-ów - Z czego wynika to podwojenie mająt różni się zdecydowanie od bankowego. Banki ku? są zobowiązane do odprowadzania określonych - Ze wzrostu popularności, z tego, że ist rezerw do NBP. Rezerwy te nie są w żaden niejemy już w świadomości pracowników ZAK sposób oprocentowane, a stanowią dla banku oraz spółek, z którymi mamy podpisane umo tylko dodatkowy koszt, określany często w śro wy o współpracy. Ludzie z coraz większym za dowisku bankowym podatkiem od bankowości. ufaniem lokują u nas swoje oszczędności. U nas system jest skonstruowany inaczej. Re - Nie jesteście typową kasą zapom o zerwy są tworzone w Krajowej Spółdzielczej gową, nie chodzi tu tylko o wzajemne po Kasie O szczędnościowo-kredytowej, przy czym są one oprocentowane, w związku z czym stanowią one dodatkowe źródło przycho dów. Drugą przyczyną jest skala ponoszonych kosztów. Koszty w SKOK-u są znacznie mniej sze niż w bankach, a wiąże się to m.in. z moż liwością znacznego uproszczenia procedury spłat pożyczek. Jeżeli duża część tych opera cji dokonuje się w sposób bezgotówkowy po przez potrącenia z konta członka SKOK, nasz oddział nie musi być oddziałem dużym i nie musi zatrudniać wielu pracowników. To są wszyst ko zaoszczędzone koszty, które wpływają na zmniejszenie wysokości naszej marży. - I l e SKOK zatrudnia osób? - Mamy trzy etaty: ka sjerkę, księgową i prezesa. - Ile pieniędzy pożyczy liście swoim członkom? - W 1998 r. udzieliliśmy pożyczek na łączną kwotę prawie 800 tys. zł, a pienią dze pochodziły głównie z lokat i składek, a w małej części z komercyjnego kre dytu z Kasy Krajowej. - Jaką członko w ie SKOK mają gwarancję bezpieczeństwa powie rzonych wam pieniędzy? - Istotną sprawą jest sytuacja finansowa danego SKOK-u i czy jest on w sta nie generować dodatni wy nik finansowy, co wpływa na zwiększenie kapitału własnego. Zwiększa się wtedy gwarancja wypłacalności kasy w przypadku np. jej upadłości. Na pewno bardzo pomocnym instrumentem jest działający w ra mach ruchu SKOK-ów Fundusz Stabilizacyj ny. Każdy SKOK odprowadza składki na ten że fundusz w wysokości 1,22 proc. swoich aktywów. Środki z tego funduszu są urucha miane na doraźną pomoc dla SKOK-ów, które są w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc ta jest ściśle kontrolowana przez pracowników Kasy Krajowej i ma dać możliwość przywrócenia równowagi finansowej danego SKOK-u. Jed nak najważniejszą rzeczą jest gwarancja wy płacenia wszystkich oszczędności do warto ści 8000 EURO przez Towarzystwo Ubezpie czeń Wzajemnych, które zostało powołane na wzór Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W związku z procesem wchodzenia do Unii Europejskiej wartość tych gwarancji ma doce lowo wynieść 20 tys. EURO. - W bankowości istnieje pojęcie kredy tów trudnych. Czy zdarzają się wam kre dyty trudne, nieściągalne? Jak spłacają raty pracownicy Azotów? - Kwestia kredytów trudnych pojawiła się u nas jako zjawisko marginalne. Przy zamyka niu roku 1998 wszystkie należności były należ nościami dobrymi, nie było wątpliwych ani trud nych. W roku ubiegłym tylko w dwóch przy padkach musieliśmy skorzystać z poręczeń i w obu przypadkach pożyczki te wróciły do SKOK-u. To dwa przypadki na ponad 600 po życzek. Trzeba pamiętać, że jesteśmy zawsze gotowi do ewentualnych rozmów z osobami, które chcą pożyczki spłacać w sposób term i nowy, ale w wyniku jakichś zdarzeń losowych mają okresowe problemy finansowe. Zawsze w takich przypadkach należy przyjść do nas i spróbować kredyt renegocjować, np. przesu nąć spłatę raty lub wydłużyć spłatę rat. W ten sposób staramy się stworzyć wizerunek kasy przyjaznej. Pytał Bolesław BEZEG Zdjęcie Bogusław Rogowski

7 Baszta zaprasza K a k w ó ż y z r n 1 Str wych zakątków miasta. Żył w latach Zmarł w pełni sił podczas pleneru m a larskiego w 1988 r. W ystawa w Baszcie ma na celu przybliżenie kogoś, kto w Kędzierzynie-Koźlu żył i pracował, pozostawił trwały ślad. Podobny cel będą miały kolejne wysta wy organizowane przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. TAP Młodzieżowe szachy Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w swojej siedzibie w Baszcie przy ul. Kraszewskiego 5a prezentuje wysta wę prac malarskich Mieczysława Czyża. Autor wystawianych prac był mieszkań cem Kędzierzyna-Koźla związanym z m ia stem od zakończenia wojny. Mieczysław Czyż w swoich pracach utrwalał wiele cieka \ f 1 1 f Takie miano można nadać mistrzostwom szachowym, które zorganizowano w dniach 26 i 27 czerwca br. w sali PSS Społem w Opolu przy ul. 1 M aja 19. Były to IX mistrzostwa Opolszczyzny w szachach szybkich P-30 (eliminacje do mistrzostw Polski ). Podstawowym celem imprezy była popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych szachistów w pięciu kategoriach wiekow ych (do 8,1 0,1 2 i 14 lat) wśród dziew cząt i chłopców Poziomo: 1) słowo uszczypliwe, docinek, 5) tam borekdo ręcznych robót, 9) zbiorowisko traw obszarów podzwrotnikowych, 10) wieczorny posiłek, 11) na głowie pływaka, 14) samo dzielny pracownik naukowy, 15) składnica, 16) mocny trunek, 17) wzór wyszyty na tkaninie, 18) jednostka mocy, 19) opowieść o treści fantastycznej, 21) przypadek, zbieg okoliczności, 24) rodzaj kapelusza, 26) od chorążego wzwyż, 27) zmniejsza je smar, 30) część należno ści, zaliczka, 31) tworzy dzieła sztuki, 32) wstążka we włosach, 33) utwór poetycki o wątku fantastycznym. Pionowo: 1) las pierwotny, 2) zadymka, zawierucha, 3) rower dwuosobowy, 4) barwi lak mus na czerwono, 5) pięśdarstwo, 6) piętro widowni teatralnej, 7) rodzaj przyczepy, 8) czte rech wykonawców, 12) średnica kuli lub pocisku, 13) bimber, 14) materiał wybuchowy, 19) ba sen dla dzieci, 20) zeznaje przed sądem, 22) cofanie się, ustępowanie, 23) niewielki, szybki okręt wojenny, 24) lubi kogoś pouczać, 25) forma monopolu, 28) z niej ryby, 29) rowek, na cięcie. Na rozwiązania na kartkach pocztowych czekamy do 15 sierpnia. Zwycięzca otrzyma mo nografię ZAK. R ozw iązanie krzyżów ki nr 12 Poziomo: podłoże, kopczyk, zachwyt, matador, rep, przędza, osadnik, szarada, toaleta, szczapa, ciastko, transza, ambaras, tur, uznanie, tandeta, szkółka, roszada. Pionowo: przepis, decyzja, obwódka, estrada, kompost, potrawa, zadanie, korekta, raz, lis, sztruks, czajnik, arsenał, anatema, czarter, albinos, torpeda, obstawa. Nagrodę 30 zł otrzymuje pani Maria Owczarska, mieszkająca w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 11 Listopada 2D/2. Po odbiór nagrody proszę zgłosić się w kasie głównej ZAK S.A. po 20 sierpnia. FRANT Repertuar kina Chemik , Godzina zemsty, sensacyjny, USA, od lat 15, 10 zł; Szkoła uwodzenia, dramat obyczajowy, USA, od lat 15,10 zł Szkoła uwodzenia, dramat obyczajowy, USA, od lat 15,10 zł; Godzina zemsty, sensacyjny, USA, od lat 1 5,10 z ł., Wielki Joe, przygodowy, USA, od lat 10,10 zł, polska wersja językowa; 19.00, G loria, sensacyjny, USA, od lat 1 5,10 zł Wielki Joe", przygodowy, USA, od lat 10,10 zł, polska wersja językowa; Gloria, sensacyjny, USA, od lat 15,10 zł , Ści(ą)gany, komedia, USA, od lat 12, 11 zł; List w butelce, melodramat, USA, od lat 15,10 zł. Na czytelnika, który pierwszy zadzwoni do nas w środę 4 sierpnia o godzinie 9.30 (tel ), mamy dwuosobowe zaproszenie do kina. Prawo do udziału w turnieju miały dzieci do lat 14, zarejestrowane w OZSzach, posia dające aktualną licencję szachową. Jako re prezentanci Kędzierzyna-Koźla wystąpili za wodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Gambit Kędzierzyn-Koźle, działającego przy Szkole Podstawowej Nr 3 na osiedlu Azoty pod kierownictwem Leszka Galackiego (pra cownika ZAK S.A.). W skład ekipy weszli debiutanci: Joanna Mlotkowska i W ioletta Brodowska (D-14), Dawid Czarnecki i Rafał Pulkowski (Ch-14) oraz Marcin Adamczyk (Ch-10). Najlepszy wynik w ekipie - III miejsce w swojej kategorii oraz prawo do startu w mistrzostwach Polski uzyskał Marcin Adam - czyk. Dziewczęta Joanna Młotkowska i W io letta Brodowska w swojej kategorii zajęły odpowiednio IV i V miejsca, a Dawid C zar necki i Rafał Pulkowski VIII i XIII miejsce. Byt to pierwszy poważniejszy występ mło dych szachistów z osiedla Azoty poza grani cami miasta i pierwsze sukcesy w ramach działającego od roku klubu. Dodać należy, że inny zawodnik tego klubu, Adam Wiśniowski, będzie reprezentował klub w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym, który rozegrany zosta nie w Myślenicach w dniach sierpnia br. Można mieć nadzieję, że sukcesy młodych szachistów wzbudzą u innych dzieci zainte resowanie grą w szachy. TAP Wytnij! Z a c ho w a j! Wakacyjny rozkład odjazdów Jedynki z Azotów Godz Dzień roboczy 50 25,43 01,10, 21, 32, 41R, 50, 57 04,13, 22R, 3 1,40X, 49 00X, 15X, 20R, 37X, 43 05R, 28, 50R 13, 35R, 58 20R, 43 05R, 2 8,50R 08,17, 35R, 4 4,5 3 02,11, 20R, 29, 38, 50, 56 05R, 13, 23, 32, 41, 50R, 58X 0 5,14X, 22, 38R, 54 10, 26R, 48X, 55 17R, 42 10R, 2 6,45R 0 7,30R, 48 09R, 2 8,49R 04, 55R 15S, 150R, 25Ż Soboty, niedziele i święta 14, ,22 00,45 15,40 15,45 15,45 15,53 15,40 00, 25,50 15, 20,48 10,4 0,5 5 10,30 06,33, 52 10, 36,55 15,37 02,1 8,4 0 02, 5QX 150X, 15S, 25Ż Dopuszczalne odchylenia w kursowaniu autobusów ± 3 min. X - d o zajezdni Ż - kurs przez Żabieniec, Koźle Port O - kurs do os. Piastów S - kurs do os. Pogorzelec R - autobus niskopodłogowy TK A ukazuje się dwa razy w miesiącu. Rada prog ram ow a: M arzena Janicka (przewodnicząca). Czesław Masal, Izabela Turza M arek Galantowicz, Jan Klimek. R edaktor naczelny: Bolesław Bezeg. tel dzien nikarze: Tadeusz Płóciennik. tel , współpraca Roman Wiktorek, tel w fotoreporter Bogusław Rogowski, tel współpraca graficzna Dariusz Dobrogowski. A dres redakcji: Zakłady Azotowe Kędzierzyn" S.A., pawilon 110 (budynek administracji), pok tel (0 77) , , fax (dopisać dla TKA"). Skład i korekta: Studio B52. Druk: PARA. teł. (0 77) Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegam y sobie prawo skracania oraz adiustacji artykułów i korespondencji, a także zm iany ich tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ^ V**0*

8 Str. 8 Festyn, jakiego jeszcze nie było Osiedle Azoty w ostatnich latach miało w mieście dosyć powszechną opinię, że jest za ciche, spokojne, może nawet uśpione. 0 sąsiednim Zaciszu (festyn parafialny, festiwal pieśni religijnej) w ięcej w mieście mówiono. Po zmianie zarządu osiedla coś na Azotach drgnęło. Nowy zarząd osiedla zaprosił mieszkańców swojej i innych dzielnic na Pierwszy letni festyn, który odbył się na placu zabaw przy ul. Jordanowskiej w dniu 10 lipca br. Zabawę rozpoczęto o godz. 15, zakończo no około 22. W programie byty gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz dobrze zaopatrzo ne bufety. Zarząd osiedla organizując festyn pozyskał około dziesięciu sponsorów, którzy zaznaczyli swój udział na festynie w różny sposób urozmaicając jego program, zapewnia jąc uczestnikom rozmaite atrakcje. Obsługę muzyczną i medialną zapewniło Radio Park FM. Fiat Auto Poland zaprezen tował nowości swojej firmy, dając możliwość próbnych jazd. Firma Wiśniewski z Żor przy jechała z minisamochodami dla najmłodszych. Były stoiska z lodami, zimnymi napojami i gorącymi kiełbaskami. Propozycje gastrono miczne przygotowały zakłady gastronomicz ne i cukiernicze z okolicy. Firma Avon propo nowała paniom pokaz i darmowy makijaż, OFE Zurich-Solidarni propozycje związane z zapewnieniem na przyszłość emerytury, Fir- Bawiły się dzieci i dorośli Na plac zabaw przy ul. Jordanowskiej na osiedlu Azoty 10 lipca przyszły całe rodziny.... N ZAKŁAD AUTOMATYKI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN" S.A. TO 50 lat tradycji i doświadczeń z najnowszymi osiągnięciami techniki!!! OFERUJE USŁUGI WARSZTATOWE I INŻYNIERSKIE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE: napraw i wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej (np. manometrów, wag, przetworników, zaworów, analityki instrumentalnej itp.) usług mechanicznych (obróbki wiórowej, spawania gazowego i elektrycznego, wykonawstwa instalacji wodnych i centralnego ogrzewania) ślusarstwa, usług mechaniki precyzyjnej (grawerowania, napraw zegarów i zegarków, reduktorów gazowych, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu sportowego, zamków, regeneracji pomp hydroforowych zębatych i przeponowych itp.) usług elektryczno-ełektronicznych (serwisu i napraw urządzeń elektronicznych, projektowania i instalowania systemów alarmowych oraz telewizyjnych, tzw. telewizyjne systemy obiskącyjne) usług związanych ze sprzętem komputerowym (montażu, modernizacji i napraw pogwarancyjnych komputerów PC, klawiatur, monitorów i drukarek, instalacji i konfiguracji oprogramowania, instalacji sieci komputerowych, najtańsze pomiary okablowań strukturalnych kategorii 5) usług inżynierskich (projektowania automatyki przemysłowej i sieci komputerowych, projektowania i realizacji małych, średnich i dużych systemów sterowania i wizualizacji dla instalacji przemysłowych, drobnej wytwórczości i rzemiosła, projektowania i wykonanie układów komputerowego rejestrowania czasu pracy). ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY BARDZO ATRAKCYJNE CENY!!! TEL.: (077) , FAX: (077) ma Aleksander wystąpiła z innymi propozy cjami motoryzacyjnymi. Przygotowane rozma itości programowe to Dla każdego coś miłe go, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i doro słych. To był pierwszy letni festyn na osiedlu Azoty. Fakt ten szczególnie podkreślali orga nizatorzy, a zauważyli uczestnicy. Wcześniej podobnej imprezy na Azotach nie organizo wano. Szkoła podstawowa i przedszkole ro biły imprezy tylko dla swoich dzieci. Na Dzień Dziecka czasem (bardzo dawno temu) orga nizowano barwne spacery dzieci po osiedlu. Kończyły się one najczęściej rozdaniem dzie ciom słodyczy pod hotelem Centralnym". Jedynie na pobliskich kortach od wielu lat w sezonie zawsze ktoś grał w tenisa. Z tej możliwości rozrywki sportowej korzystała nie liczna grupa osób. Tym razem było inaczej w sobotnie popołudnie w poszukiwaniu roz rywki w plenerze zjawiły się całe rodziny. Z ciekawości sąsiad zapraszał sąsiada, by zo baczyć, z jakiego powodu na Jordanowskiej jest tak wesoło. Również z innych dzielnic miasta przybyło kilka rodzin. Plenerowe spotkanie trwało do godz. 22. Chociaż wielu by nadal chętnie spędzało czas w ciepły wieczór na wolnym powietrzu w gro nie rodziny i znajomych, uszanowano prawo mieszkańców osiedla do nocnego spokoju. Na zakończenie wiele osób pytało - kiedy następ ny raz się spotkamy, kiedy będzie następny festyn? Były też krytyczne uwagi organiza cyjne, które skrzętnie wychwytywali organi zatorzy. G eneralna ocena festynu przez uczestników mieści się w najczęściej powta rzanych słowach: zarząd osiedla za organi zację festynu ma u nas duży plus. To cenna inicjatywa. Drobne braki nie zaważyły na ca łości, jesteśmy przekonani, że zostaną usu nięte przy kolejnym festynie. Mam y tylko pytanie - kiedy następny raz się spotkamy na podobnej imprezie? To pytanie skierowaliśmy do członków zarządu osiedla Azoty: Ireny Szczepańskiej (z-cy przewodniczącego) oraz Ireneusza Pi skorskiego (sekretarza). - Z samej nazwy festynu - Pierwszy wynikają pewne konsekwencje i tego nie kry jemy. Jako zarząd osiedla postanowiliśmy odpowiedzieć na postulaty mieszkańców zgła szane na zebraniu wyborczym w sprawie życia kulturalnego, rozrywki, możliwości spotkań naszych m ieszkańców. M ając niezw ykle skromne środki oraz kilku entuzjastów poszli śmy na pewien żywioł. Udało się nam pozy skać okoto dziesięciu sponsorów - przyjaciół, którzy załatw iając swoje interesy zabezpie czyli gastronomiczno-rozrywkową część fe stynu. Plac, na którym zorganizow aliśm y imprezę, w ostatnich latach systematycznie pustoszał, ubywało ławek (których brakuje), koszy na śmieci, jest mniej urządzeń zaba wowych dla dzieci. Kiedyś podobno tutaj na wet był brodzik - basen dla dzieci. O wielu sprawach wiedzieliśmy, inne wyszły w trak cie festynu. W szystkie uwagi skrzętnie zbie ramy. To są nasze doświadczenia z Pierw szego festynu, które zaprocentują przy na stępnych. Cieszy nas zainteresowanie festy nem. Sądzimy, że dzięki dzisiejszej imprezie zdołamy pozyskać dalszych sprzymierzeńców naszych działań, tym samym zdobyć m ate riał i wykonawców większej liczby ławek, do datkowych konstrukcji do zabaw dla dzieci, koszy na śmieci oraz innych elementów, któ rych tutaj brakuje. Z zadowoleniem przyjmie- Zim ne piwo nabierało szczególnego smaku w upalne popołudnie my każdą inicjatywę, pomoc, chęć współpra cy. Odnosimy wrażenie, że po dłuższym cza sie wykonaliśmy pierwszy dobry krok na tym pustkowiu. To nas zachęca do dalszej pracy, ale nie można liczyć na to, że sam zarząd osiedla wszystko wykona bez wsparcia finan sowego i bez dodatkowych rąk do pracy. Ja kie będzie nasze osiedle i co na nim będzie my mieli, zależy głównie od samych miesz kańców. Jesteśmy dobrej myśli, że będzie nam się tutaj lepiej mieszkało i że częściej będziemy się spotykali w tak miłych okolicz nościach jak na dzisiejszym festynie. Tekst i zdjęcia Tadeusz PŁÓCIENNIK

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Tel. (58) 68-4-52 fax (58) 68-42-9 Badanie rynku pracy Powiatu Kartuskiego Opracowała: Anna Wydmańska Kartuzy, czerwiec 2007 - - - 2 -

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2010

S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2010 S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Powstańców Śląskich w roku 2010 --------------------------------------------------------------- W roku 2010, osiemnastym

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

dla podatników. 2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia banki musiały podać wysokość

dla podatników. 2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia banki musiały podać wysokość Zapytania radnej Doroty Stefańskiej zgłoszone na LII sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r. Pani radna prosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 1. Dlaczego nie został unieważniony przetarg na

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATURALNE LICZBY RZECZYWISTE - POZIOM PODSTAWOWY. Opracowała mgr Danuta Brzezińska

ZADANIA MATURALNE LICZBY RZECZYWISTE - POZIOM PODSTAWOWY. Opracowała mgr Danuta Brzezińska ZADANIA MATURALNE LICZBY RZECZYWISTE - POZIOM PODSTAWOWY Zad1 ( 5 pkt) 1 0 8 1 2 11 5 4 Dane są liczby x 5, y 5 2 2 1 5 a) Wyznacz liczbę, której 60% jest równe x Wynik podaj z dokładnością do 0,01 b)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

1 2. Zamień procent na ułamek: a) 57 % 1 4. Zamień promil na ułamek: a) 74. 1 5. Zamień procent na promil: a) 21 %

1 2. Zamień procent na ułamek: a) 57 % 1 4. Zamień promil na ułamek: a) 74. 1 5. Zamień procent na promil: a) 21 % pitagoras.xon.pl II. OLIZENI PROENTOWE 00% 000 PROENT I PROMIL : Słowo procent pochodzi od łacińskiego wyrażenia pro centum - "na sto". Jeden procent zapisujemy symbolem % i oznacza to jedną setną część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka koordynator: mgr Jadwiga Greszta nauczyciele wspomagający: mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka Opracowanie słownictwa dotyczącego bankowości i finansów. Od Grosika do Złotówki rozwiązywanie łamigłówek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r. AKTYWA Stan na PASYWA Stan na Początek roku Koniec roku Początek roku Koniec roku A. Aktywa trwałe 3.362,32 840,58 A. Fundusze własne 64.090,59 19.889,41 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat spotkania: Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? Prowadzący: dr Anna Miarecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 28 maj

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

W trakcie analizy ofert pomocny będzie poniższy wzór do obliczenia wkładu na lokacie po n latach:

W trakcie analizy ofert pomocny będzie poniższy wzór do obliczenia wkładu na lokacie po n latach: Imię i nazwisko studenta: Szkolny Klub Przedsiębiorczych Grupa grupa: Grupa B Nauczany przedmiot: WOS Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego Miejscowość: Lębork Nazwa sprawozdania: Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r.

Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r. Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r. STYCZEŃ 31 stycznia urząd miasta: złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości lub od lokalu wynajmowanego od urzędu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa Wartość pieniądza w czasie 1 złoty posiadany dzisiaj jest wart więcej niż 1 złoty posiadany w przyszłości, np. za rok. Powody: Suma posiadana

Bardziej szczegółowo

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić...

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić... Witaj, Istnieje pewnie kilka(naście) albo i więcej powodów, dla których teraz czytasz te słowa. Niezależnie więc od tego, dlaczego teraz je czytasz, chcę Ci podziękować za to, że inwestujesz swój czas

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych?

Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych? Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych? Wydanie 1 Zbigniew Huber Maj 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://wwwhuberpl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 6 W każdym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA.

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA U DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA. Opracowała mgr Jadwiga Kozieł Referat wygłoszony na spotkaniu z rodzicami 27.11.2001r. Cel spotkania: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.02.2016 r.

Obowiązuje od 01.02.2016 r. KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ Konkurs Finanse w matematyce

ZESTAW ZADAŃ Konkurs Finanse w matematyce ZESTAW ZADAŃ Konkurs Finanse w matematyce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cena wymurowania pierwszego metra komina to 540zł. Każdy następny metr jest droższy o 90zł. Zatem wybudowanie komina o wysokości 20m

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU Sprawozdanie skonsolidowane Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2011 rok Wałbrzych, marzec 2012 rok I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo