Postój remontowy 1999

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postój remontowy 1999"

Transkrypt

1 Rok XLVIII Nr 15(1330) 1 sierpnia 1999 Cena 60 gr ISSN Nr indeksu Postój remontowy 1999 A zotow e w ieści Porozumienie zawarte Związki zawodowe działające w ZAK S.A. zawarły w poniedziałek 26 lipca z Zarządem spółki porozumienie w sprawie zwolnień grupowych. Do końca roku z naszej firmy będzie musiało odejść nie więcej niż 500 pracowników, z czego co naj mniej 215 osób skorzysta z możliwość przejśda na emeryturę i świadczenia przedemerytalne. Wśród kryteriów, które zadecydują o tym, kto bę dzie musiał odejść, znalazły się: mala przydatność w pracy, słaba dyscyplina pracy, niskie kwalifikacje oraz posiadanie innych źródeł utrzymania. Konkretne propozycje zwolnień będą przedsta wiane do zaopiniowania związkom zawodowym w dwóch turach. Postanowiono, że wciągu czterech dni od podpisania porozumienia będzie opraoowana lista osób przechodzących na emerytury i świad czenia przedemerytalne, a także osób o niskiej przy datność zawodowej. Lista pozostałych osób prze widzianych do zwolnienia ma zostać opracowana do 15 września. Trwają rozmowy Dobiega końca rozpoczęty w połowie czerwca postój remontowy instalacji produkcyjnych. Część prac już zakończono, na niektórych instalacjach trwa jeszcze sprawdzanie szczelności i regulacja układów sterowania. Najw ięcej prac w czasie tegorocznego postoju przeprowadzono w Zakładach Nawozów, Klejów i Mocznika oraz 0X0. Całość robót koordynował Dział Głównego Mechanika. - P rzygotow anie do prac p o s to jo wych rozpoczęło się już na początku roku - powiedział nam Janusz Wieczorek z Działu Przygotowania Remontów. - Pod czas tegorocznego postoju ponad 80 procent zasadniczych robot w ykona nych zostało przez własne służby utrzy mania ruchu. Z obcych firm zatrudnili śmy zaledwie 50 osób i to wyłącznie do prac wysoko specjalistycznych. Należały do nich m.in. remont wykładziny zabez pieczającej powierzchnie betonowe w ie ży granulacyjnej Mocznika i remont ko tła na WGS. Na ciągu nawozowym najw ięcej robót prowadzonych było na instalacji Wytwórni Gazu Syntezowego. Tam remont kapitalny przechodził kocioł Babcock. Prowadzili go Jak cię widzą... W ostatnich tygodniach w naszych ambicję, a niskie punkty za kwalifikacje. Jest Zakładach przeprowadzono akcję oceny to według mnie nie w porządku. Pomysł oce pracowników. Pracownicy dowiedzieli niania jest być może dobry, ale ocena i tak się, ja k są p o s trze g a n i p rzez zawsze jest subiektywna, bo bezpieczniej jest zw ie rzc h n ik ó w. Dla niektórych być preferować miernoty. Najwyżej oceniani są lu może będzie to bodźcem do pracy nad dzie mierni, bierni, ale lojalni. W naszej fabry sobą, podwyższania swoich kwalifikacji. ce trzeba ludzi z inicjatywą. A ci zwykle obry Zapytaliśmy pracowników ZAK S.A. o wają. Pani magister, około trzydziestki : to, co sądzą o przeprowadzonej ostatnio System ocen jest na pewno potrzebny, lecz ocenie. Inżynier z 30-letnim stażem: - Jest to bez sensu w sytuacji, kiedy osoby zarzą dzające firm ą i odpowiedzialne za kryzys w fabryce dokonywały ocen, oceniając ludzi, którzy wcześniej krytykowali ich pociągnię cia. Ja osobiście nie zgodziłem się z oceną, m.in. z tym, że dostałem wysokie punkty za warto zastanowić się nad terminem w pro wadzenia go w naszych Zakładach, biorąc pod uwagę aktualną sytuację. Po drugie ankieta musi być dopracowana. Bo ta aku rat nie była najlepsza, moim zdaniem mia ła poważne mankamenty. Pracownica biurowa, lat 43: - Dysku fachowcy z Niemiec. Wymieniono orurowanie, dennice sitowe i układy regulacji kotła. - Prace przygotowawcze do tego re montu wykonały nasze służby - podkre ślił Bodo Klementowicz, szef Służb Utrzy mania Ruchu Zakładu Nawozów. - Jedynie trawienie i wymurówka wysokotem pera turow a zlecona została firm om z z e wnątrz. cd. na str. 3 to w a liśm y o spraw ie i ocen w naszym biurze. Doszliśmy do wniosku, że przy takiej zakładzie, materiały z ankiet mogą być przydatne. Ale w obecnej sytuacji firmy jest to marnowanie pa- pieru. Niektórzy szefowie zapewne wykorzy stają to, by kogoś źle ocenić i stworzyć moż liwość pozbycia się go. Członek kadry kierowniczej: - Dobrze, że nareszcie w,azotach" zaczęto ocenianie. Mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowe działanie. Oceny są potrzebne do takich dzia łań jak np. awansowanie pracowników i po winny mieć one związek z wynagrodzeniem, ważne są dla samego pracownika, gdyż dają mu obraz, jak go ocenia szefostwo, jak go widzą, czyli co powinien robić, by podnieść cd. na str. 3 Niezależnie od negocjacji na temat zwolnień grupowych trwają rozmowy związków zawodowych z Zarządem na temat propozyc; obniżenia płac. Przypomnijmy, że 22 czerwca Zarząd wystosował do Związków propozycjęobniżenia na pól roku o 20 proc plac w firmie. Propozycja została przez związki zawodowe odrzucona. W trakcie kolejnych spotkań starano się doprowadzić do kompromisu. Zarząd zaproponował sześć wariantów obniżenia plac, Związki proponowały m.in. czasowe zawieszenie wypłat dodatków funkcyjnych, ekwiwalentu za mle ko, dodatku za szkodliwe warunki pracy i innych. Rozmowy będą kontynuowane. Wypłaty po nowemu W ramach poszukiwania możliwość redukcj wszelkich kosztów, trwa akcja nakłaniania naszych pracowników do zakładania kont osobistych (żyli tzw. ROR-ów. Wiąże się to z możliwośćą poczy nienia oszczędność w zakresie utrzymywania licz nych punktów wypłat gotówki, likwidacj kosztów konwojowania itp. Począwszy od 6 sierpnia, do czasu, aż wszyst kie wypłaty będą mogły być przelewane bezpośred nio na konta pracowników, jedynym punktem wy płat w gotówce będzie kasa główna w budynku 110. Układ w przygotowaniu 20 lipca w Sądzie Rejonowym w Opolu zakoń czyło się sprawdzanie wykazu wierzycieli i wierzytelność ZAK S.A. Sąd ustalił termin zgromadze nia wierzyćeli na dzień 25 września. Obecnie Sąd rozsyła do naszych wierzyćeli zawiadomienia i karty do pisemnego glosowania Oby za układem! Personalia Wybrany w powszechnym glosowaniu na człon ka Zarządu Witold Żak, dotychczas kierownik Za kładu Nawozów, rozpoczął pracę jako dyrektor polityki personalnej Kierownikiem Zakładu Alkoho li 0 X 0 został dotychczasowy kierownik Wydziału Aldehydów Krzysztof Zuzański. Stanowisko kie rownika Działu Polityki Finansowej i Kredytowej ob jęła Jadwiga Cichoń, a nowym kierownikiem Biira Systemów Zarządzania został mianowany Robert Słotwiński. Oprać. B

2 Str. 2 W Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej OCENA 1998 ROKU 23 czerwca 1999 r. w hotelu Centralnym odbyło się Roczne W alne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej z siedzibą w ZAK S.A., na którym przedstawiono bilans, sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 1998, przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwały w sprawach statutowych. Prowadzenie zebrania delegaci powierzyli Mieczysławowi Kudeli. Bilans Kasy oraz spra wozdanie Zarządu z działalność w 1998 r. przedstawił przewodniczący Stanisław Jemio ła. Oto kilka kluczowych informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Według stanu na r. do MPKZP należało członków z 9 zakładów pracy. Na przestrzeni 1998 r. z Kasy ubyło 404 człon ków (emerytury, renty, zwolnienia i przyjęda) oraz po jednym członku Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów do Zarządu w miejsce Paw ia Kobieli wybrano Andrzeja Ziółkowskiego, a do Komisji Rewizyjnej w miejsce Pawia Dą browskiego wybrano Janusza Pawłowskiego. W roku sprawozdawczym fundusz oszczędnościow o-pożyczkow y wzrósł o 18,5%, przeciętny wkład członkowski o 31%, a fundusz rezerwowy o 54,6%. 32 członkom przyznano zapomogi losowe na łączną kwotę zł, a także udzielono pożyczek na sumę zł. To znaczy, że w ćągu roku co miesiąc udzielano od 296 do 463 pożyczek. W 1998 r. podniesiono maksymalną kwo tę udzielanych pożyczek z do zł, tj. o 13,3%, a średnia wysokość udzielanej pożyczki wzrosła z do zł, tj. o 21 %. Zarząd MPKZP prowadzi aktywną gospo darkę finansową w granicach dopuszczalnych przepisami prawa. Celem i skutkiem takiej działalność było utrzymanie bieżącej płynno ść finansowej umożliwiającej wypłatę poży czek doraźnych oraz w planowanych term i nach, zawsze bez okresu wyczekiwania. Da wało to możliwość (w razie potrzeby) udziela nia doraźnych pożyczek w najbliższym termi nie wypłat. W 1998 r. podniesiono wysokość świad czeń z funduszu zapomóg pośmiertnych i wypłacono 437 zapomóg na kwotę zł. MPKZP zamknęła pomyślnie kolejny rok efektywnej działalność. Ma bieżącą płynność finansową i posiada rezerwę finansową. Swoją działalnością wspom aga członków, co jest szczególnie istotne w trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się ZAK S.A. i inne firmy zatrudniają ce członków Kasy. Należyte zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków, wiążące się z dużą odpowiedzialnośćą za prawidłowe go spodarowanie poważnymi środkami finanso wymi jest efektem działalności wszystkich członków Zarządu pod odpowiedzialnym kie rownictwem przewodniczącego Stanisława Jemioły oraz Komisji Rewizyjnej kierowanej przez Bożenę Wolańską. Taka ocena wynikała ze sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, została potwierdzona w opiniach przedstawio nych przez przewodniczących związków za wodowych Edmunda Taranowskiego i Krzysz tofa Skrzypczaka i znalazła odbiće w uchwa łach zebrania. Po dyskusji nad sprawozdaniami oraz pro pozycjami Zarządu i Komisji Rewizyjnej m.in. podjęto uchwały w sprawach: - zatwierdzenia bilansu i sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 1998 r., - wprowadzenia korekt do statutu i regula minów gospodarowania poszczególnymi fun duszami, - wydrukowania jednolitego tekstu statutu i regulaminów. Na zakończenie zebrania przewodniczący Stanisław Jemioła złożył podziękowania za aktywną działalność na rzecz MPKZP, która pozwoliła osiągnąć przedstawione w trakće zebrania wyniki. Słowa te kierował m.in. do Gerdy Macalik z Działu Finansowego (kończą cej pracę w ZAK S.A.), delegatów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownic księgowości MPKZP. Oddzielne podziękowania skierował do obydwu związków zawodowych sprawujących społeczny nadzór nad działalnością Kasy. TAP Gdy nam Ciebie zabraknie... m iał ochotę zaśpiew ać chyba każdy uczestnik ostatniego spotkania przed odejściem na em eryturę, które zo rg an izo w ała swym w spółpracow nikom długoletnia pracownica Wydziału W odno-ściekowego Edeltrauda Gromma. Była zdecydowana i energiczna, nie było dla Wcześniej, z racji pracy w redakcji TKA, wiele razy uczestniczyłem w wielu podobnych, ale tym niej sprawy nie do załatwienia. Lubiła konkretnych razem było to szczególne spotkanie, a udział w nim ludzi i konkretną robotę. Oto przykład z żyda. Kie 8 lipca 1999 r. na długo zapamiętam. W umówio dyś w biurze zadzwonił telefon, który podniosła pani Trautka i po chwili powie nym miejscu stawiłem się z ma działa: - Majster, tu jakaś kobi łym opóźnieniem (inne obowiąz ta dzwoni i nie wie, czego chce! ki), ale już w progu usłyszałem ra Klientka zapewne słyszała te dykalne stwierdzenie Pani Edelsłowa, zwątpiła, odłożyła słu traudy: - Nie! Nic nie powiem! chawkę. I to wspomnienie wy Majster (zwracała się do Wiesła wołało lawinę śmiechu. wa Nietubyda), to twoja sprawka Po chwili, obruszona, doda (faktycznie tak było), że redaktor ła: - Miałam się dać od innych tu przyszedł! - Na co wszyscy ludzi, oo majstrowi lub kierowni obecni przy tej scence się roze kowi daremnie głowę zawraca śmiali. li? Gdybym była miękka, nic Cała pani Trautka, do końca się nie zmieni - ktoś skomentował. Kto inny dodał: bym wam nie załatwiła. Ktoś przekornie dodał: - Pani Trautka w domu - Skoro nie chce mówić, to my opowiemy, wszy scy na Wodnym ją dobrze znamy. I tak się zaczę miała papugi. Gdy złożyłem w jej domu wizytę, ło szybkie pisanie notatek, choćaż w takim gwa strasznie hałasowały. Skoro taka jest dobra - tak rze trudno było wszystko odnotować. Ale i te, po pomyślałem - zaraz zaproponowałem, by swoje spiesznie zebrane strzępy anegdotycznych opo papugi nauczyła mówić, bo one tylko wrzeszczą. Taki przebieg miało całe spotkanie. Gdy jego wiastek chyba doskonale oddają cechy osoby, którą przed odejśdem na emeryturę żegnali kie uczestnicy się rozchodzili, ktoś dodał: - Będzie nam brakowało Pani Trautki, tego nie da się ukryć. rownicy i współpracownicy. W Azotach pracowała od 1962 r cały czas na Drugiej takiej u nas nie było i nie będzie, ale bę Wydziale Wodnym, jako pracownik administracyj dziemy mieli co wspominać. - Skoro już pan tu przyszedł, to niech mi obie no-gospodarczy. Tutaj pracę zaczynała i stąd od chodzi na emeryturę. Przeżyła w Azotach 19 kie ca, że w Trybunie o mnie prawdę napisze oraz rowników. Na spotkanie przyszło troje, aktualny - to, że dostanę zdjęcia na pamiątkę i gazety, jak do Marian Waloszyński oraz jego poprzednicy Ga was, do redakcji przyjdę. -Obiecuję! briela Jarzembowska i Arnold Scheit. Tekst i zdjęcie Tadeusz PŁÓCIENNIK 80 lat policji Dnia 7 lipca 1999 roku w w ieku 76 lat zm arł L E O N T R Z E C IE C K I były d łu goletni pracow nik Zakładów A zotow ych K ędzierzyn. Urodził się 11 kwietnia 1923 r. we wsi Kolnica pow. Augustów, gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1939 r. po zajęciu jego rodzinnych stron przez Armię Radziecką został skierowany do pracy w Sowchozie jako traktorzysta, a po wkroczeniu tam we wrześniu 1941 r. wojsk niemieckich trafił na przymusowe roboty rolne w Prusach Wschodnich. W wyniku kolejnej fali wojennej zawieruchy znalazł się w 1945 r. szeregach Armii Czerwonej, by od czerwca przejść do polskich jednostek MSW, w których służył do końca 1956 r. Po zakończeniu służby wojskowej został skierowany na naukę do Technikum Chemicznego w Sławięcicach, które ukończył w 1959 r. uzyskując dyplom technika mechanika aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej. W 1959 r. na krótkie okresy podejmował pracę w Zakładach Koksochemicznych Blachownia" oraz Energoaparaturze" Katowice, by w maju 1960 r. podjąć pracę w Zakładach Azotowych Kędzierzyn" kolejno na stanowiskach: mistrza zmiany Wydziału Cieplnego, mechanika - ślusarza - mistrza - starszego mistrza aparatury i instalacji pomiarowej jednostek Zakładu Pomiarów i Automatyki, a od 1973 r. na stanowiskach: inspektora normowania pracy, samodzielnego organizatora pracy i remontów, specjalisty ds. badania i normowania pracy w Dziale Badania i Normowania Pracy. W czerwcu 1983 r. skorzystał z uprawnień kombatanckich i odszedł na emeryturę. Za służbę wojskową, działalność zawodową oraz społeczną w ZBOWiD i LOK otrzymał liczne odznaczenia, w tym: Krzyż Kawalerski OOP, Medal Zwycięstwa i Wolności, Brązowy i Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju", Medal 800-lecia Koźla, Srebrną Odznakę Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego, Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony Działacz LOK" oraz liczne inne wyróżnienia. Dzieląc sm utek z okrytą żałobą rodziną 10 lipca 1999 r. odprowadziliśm y Leona T rzecieck ieg o na m iejsce w ieczn eg o sp oczynk u na cm en tarzu K u źn iczk a w K ę d z ie r z y n ie -K o ź lu. R o d z in ie z m a r łe g o sk ład am y w y ra zy s e r d e c z n e g o współczucia. Byli współpracownicy i przyjaciele Awanse, medale i nagrody otrzymali w trakcie akadem ii z okazji święta policji kędzierzyńscy policjanci. Impreza odbyła się w poprzedni piątek - 23 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury. Święto policji obchodzone jest w rocznicę powołania Policji Państwowej w niepodległej Polsce. W tym roku od tamtej chwili minęło już 80 lat. W uroczystość obok licznej grupy policjan scy policjanci. Nie każdy człowiek potrafi pod tów i ich rodzin wzięli udział przedstawiciele jąć ten wymagający szczególnych predyspo władz powiatowych, miejskich i delegacje za zycji, umiejętności i odporności trud. Wasz kładów pracy z Kędzierzyna-Koźla. P.O. ko wysiłek jest doceniany, czego wyrazem jest mendant powiatowy policji podinspektor Wła zaufanie jakie w ostatnich latach zyskał w spo dysław Uksik przedstawił historię powstania łeczeństwie policyjny mundur, którego widok policji w Polsce oraz podsumował efekty jej ma ogromne znaczenie dla poczucia bezpie pracy w ostatnim okresie na terenie powiatu. czeństwa obywateli naszego kraju. Z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia Z okazji jubileuszu 46 policjantów awansowa no na wyższy stopień służbowy. Kilkunastu policji proszę przyjąć od kierownictwa i całej wyróżniono nagrodami pieniężnymi i okolicz załogi Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. serdeczne życzenia sukcesów w owocnej pra nościowymi medalami. Prezes Zarządu ZAK Adam Konopka skie cy dla dalszej poprawy bezpieczeństwa oby rował do funkcjonariuszy policji list, w którym wateli naszego kraju i regionu. Wszystkim pra cownikom policji życzymy wszelakiej pomyśl czytamy: Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak odpo ności w życiu osobistym oraz satysfakcji i suk wiedzialną i niebezpieczną służbę pełnią pol cesów w pracy zawodowej. Tekst i zdjęcie BOR

3 Str. 3 Jak cię widzą... cd. ze str. 1 byli oceniani na wszystkich szczeblach. To swoje kwalifikacje. Jest to ta dobra strona tej pom aga kierow nikom i samym pracow ni oceny. Natomiast źle, że zrobiono ją w taki kom, szczególnie gdy ocena jest przepro sposób - po partyzancku, bez wyjaśnienia wadzana system atycznie. Jest m obilizują celu. W zarządzeniu mówi się, że celem ce d la jednej i drugiej strony. N atom iast oceny jest ocena... I że Zarząd na podsta ocena pracow ników po dłuższej przerwie, wie tej oceny oceni kierowników, czyli umie w krytycznej sytuacji Zakładów, kiedy mówi jętności kierownika w przeprowadzaniu oce się o zwolnieniach, rodzi obawę, że może ny. Akurat ta form a oceny nie stwarza pod być bardzo subiektywna. Budzą zastrzeże staw do tego. Każdy do ocen mial indyw i nia zaproponow ane kryteria ocen, ich d o dualne podejście. Przy niejednolitym podej bór do poszczególnych punktów. O grani ściu wystąpiły duże nieścisłości. Bo nie było czają zakres, odrealniają ostateczną oce szkolenia i praw ie każdy oceniający mial nę. Mało czasu na przeprowadzenie oceny inną bazę. K w estionariusz w wielu wypad doprow adziło do jej sform alizow ania, za kach zawiera kategorie niespójne, z drugiej miast urealnienia. zaś strony nieostre lub o krańcowych kry Inne zastrzeżenia to brak spójności kry teriach. Ta ocena da nam pewien obraz, ale teriów ocen z profilem wykonywanej pracy, będzie on mocno zawirowany i nieobiektyw w naszym przypadku produkcji. Według za ny. Będą ludzie, którzy otrzym ali po 100 proponowanego doboru kryteriów ocen (nic punktów, ale też i tacy, którzy otrzymali ich nie ujm ując rodzajowi wykonywanej pracy) 50. A gdyby skonfrontować obydwu ocenia sprzątaczka może uzyskać lepszą ocenę jących, może się okazać, że chodzi im o to od operatora skom plikowanej instalacji, na samo. Ale tego nie w iem y i na podstaw ie której ten o sta tn i nie może w ykazać się tej ostatniej ankiety nie da się tego stw ier zwiększoną ilością produkcji ani współpracą, dzić. Trzeba by koniecznie przeszkolić oce bezpośrednią pomocą innym. W związku z niających. O ceniający m uszą mieć takie tym m oże być w ocenie najwyżej przecięt same kryteria. Ale jeszcze raz podkreślam: niakiem, bo sam odpowiada za ściśle okre dobrze, że zostało to zapoczątkowane. W ślony w ycinek zadań i nie ma za co, w e wielu firmach oceny takie przeprowadza się dług tych kryteriów, zdobywać punktów. co najm niej raz do roku. Skala ocen od 1 do 10 i właściwy dobór K ierow nik w ydziału: - Jestem po w y kryteriów dla różnych stanowisk to podsta konanej ocenie swoich pracowników, chęt wowe braki w dokumentach przygotowanych nie podzielę się uwagam i. Jeszcze dobrze ostatnio do oceny pracowników. Tak przy pamiętam, co mi pomagało, a co przeszka gotow ane przeprow adzenie oceny w iele dzało przy należytej ocenie pracowników. osób rozdrażniło, wywołało u pracowników Generalnie jestem za tym, by pracownicy niepotrzebne stresy. Tem at można by da lej dzielić na drobne. Spodziewam się, że inni podzielają moje uwagi i dodadzą je sz cze inne spostrzeżenia. Mistrz: - Co jakiś czas dobrze jest w ie dzieć, jak oceniają tw oją pracę, ale p o dle głym pracownikom też należy powiedzieć, jak ich oceniasz. Taka okresowa ocena m o bilizuje, pomaga naprawić gorsze elementy pracy, dorów nać do lepszych. Nie jestem zadowolony z zakresu skali i doboru kryte riów dla poziomów ocen. Musiałem się sporo gim nastykować, by dobrać oceny dla p ra cowników, a przy tym nie zawsze byłem przekonany, że ta ocena była najw łaściw sza. To są podstawowe mankamenty o stat nio przeprowadzonej oceny pracowników. R obotnik spotkany poza Zakładam i: - Komu i w jakim celu potrzebna jest teraz ocena pracowników? Jeżeli po to, aby mieć podkładkę do listy osób na zwolnienia - to zgoda. Tak to wygląda dla wielu osób, ty l ko że w tym mom encie powstaje pierwsze i najważniejsze pytanie - czy ostatnia o ce na była do końca przeprowadzona rzetelnie i sprawiedliwie? Nie chcę nikogo posądzać o układy i układziki, ale za to, że w naszym społeczeństwie ich nie ma, przynajm niej w sytuacjach kryzysowych, głowy nie oddam. Fakt przeprow adzenia ocen w tym m o mencie to dodatkowe nerwy i nieprzespane noce dla wielu ludzi, nawet tych, którzy nie czują się zagrożeni zwolnieniem. E m erytka: - Kończę pracę. Mam ten ko m fo rt, że odchodzę, kiedy chcę, a nie w tedy, kiedy muszę. Nie m uszę się m a r tw ić tym, jak wypadnę w ocenie, ale w spół czuję innym, którzy są o krok przed e m e ryturą, świadczeniami przedem erytalnym i. Jestem już zm ęczona sytuacją w Z a k ła dach w ostatnich latach i zadowolona, że te n o k re s ż y c ia d la m n ie s ię k o ń cz y. Jeszcze rok, dwa lata te m u ta k a o p in ia w moich ustach była nie do pom yślenia. S p e c ja lis ta : W szyscy się u nas z wszystkim i pokłócili. W reszcie okazało się, co szef o nas m yśli i nie w szyscy to w y trzym ali, niektórzy otw arcie pow iedzieli, co m yślą o szefie. Ocena zaogniła także sto sunki między równorzędnymi współpracow nikam i. Trudno się pogodzić z tym, że ko lega, który w ykonuje p ra cę ta k sam o jak ja, a m oże naw et s ła b ie j, d o s ta ł w ię ce j p u n k tó w. N astę pnym ra ze m p u n k ta c ja pow inna być chyba tajna. Robert Duszewski, członek Zarządu: - Przeprowadzona ostatnio ocena była na ra zie pierw szą od d aw na p rzy m ia rk ą do przyw rócenia tego w ażnego narzędzia za rządzania. W przyszłości pom yślim y o bar d zie j kom pleksow ym system ie ocen. W ito ld Ż a k, c z ło n e k Z a rz ą d u : O trzym aliśm y m ateriał czysto in fo rm a cyj ny, który będzie bazą do dalszej pracy nad system em ocen. M ateriał ten nie będzie z p e w n o śc ią p o d sta w o w ą p rz e s ła n k ą do ustalania listy zwolnień. *t* N iedługo, być m oże już w najbliższym num erze, op u b liku je m y w stę p n e w yniki oceny pracow ników ZAK. Na w yniki o s ta teczne trzeba poczekać do w rześnia, p o niew aż ze w zględu na sezon urlo pow y i zw iązaną z nim absencję karty ocen ba r dzo powoli spływają do Biura P olityki Per sonalnej. BOR, TAP, B Postój remontowy 1999 cd. ze str. 1 W ym ie n io n o też u s zc ze ln ie n ie na głównym połączeniu reaktora na nowej syntezie. Żeby to wykonać, trzeba było rozebrać pół reaktora i prowadzić prace pod nadm uchem azotu, by nie utlenić katalizatora. Był to swoistego rodzaju m ajstersztyk rem ontowo-technologiczny. Niektóre roboty wymuszone zostały tak że koniecznością włączenia do ruchu nowej tlenow ni BOC. Zakończył się też rem ont średni kompresora K 101 A. Wymagany on był po przepracowaniu przez sprężarkę 30 tys. godzin. Po rozm ontow aniu korpusu maszyny przeglądnięte zostały w szystkie elementy, usunięte wszelkie zanieczyszcze nia, a wnętrze maszyny bardzo dokładnie umyte. - Ma to duże znaczenie w związku z tym, iż m aszyna ta pracow ać będzie o b ecn ie na w yższych param etrach powiedział nam Bodo Klementowicz. Na ssanie podawany będzie z nowej tle nowni gaz o dużym ciśnieniu i większej czy stości. Czystość tlenu przekraczać będzie wartość 99,5 proc. Przywrócone będą też wszystkie fabryczne parametry kompreso ra. Ekipy R ekom u w yrem ontow ały także sprężarkę gazu K 102. Również w Kompresorowni przeprowa dzono pełny remont kompresora Demag nr 9. Jest to pierwszy od 10 lat tak duży remont tego urządzenia. Zdemontowany został wal korbowy i wyremontowana skrzynia korbo wa. Sprawdzono stan łożysk. Remontowa no także największy kom presor w Zakła dach - maszynę GHH. Po zdemontowaniu wirnika wysłano go do wyważenia w zakła dach CDK w Pradze. Sprawdzone zostały też urządzenia na ciągach nawozowych. Na Moczniku również był postój, choć przebiegał nieco inaczej niż zazwyczaj. Pra ce wykonywane były głównie przez własne służby utrzymania ruchu i pracowników pro dukcyjnych. Tym o sta tn im p rzyd zie lo n o tym roku u su n ąć w ąs kie g ardło, tzw. krzyżówkę - połączenia taśm y ze ślim a kiem. Powinno to zm niejszyć zapylenie w tym rejo nie. P o p raw iliśm y też stan komór pyłowych i pow iększyliśm y sto pień separacji pyłu m ocznika na wieży granulacyjnej. Działania te można było przeprow adzić tylko w czasie postoju instalacji. Jedyną obcą firm ą pracującą na naszych instalacjach była Chemizola, która zabezpieczała szyb wieży gra nulacyjnej przed erozją i zniszczeniem włóknem szklanym i żywicą. W Zakładzie Klejów i Mocznika przepro wadzony został też rem ont w pakowni, któ ra ma już przeszło 30 lat i wym agała licz nych prac kosm etycznych. - Prowadziliśm y też roboty na insta lacji dwutlenku węgla, by stare pracują ce urządzenia nie o d b ieg ały znacznie w yglądem od now eg o SKID-a - dodał Wojciech Nowak. Na dni 25 lipca - 5 sierpnia zaplanowa no postój wytwórni 0 X 0, by m.in. wykonać rem ont m aszyny GHH w w ytw órni Gazu Trwa remont sprężarki gazu K 102 w Wytwórni Gazu Syntezowego Syntezowego i W odoru. Ponadto konieczne Kontrolowano układy wodne na Kwasie I, nowe role: zajm owali się czyszczeniem i było przep row adzenie rew izji ko tła oraz wykonano czynności dozorowe na Kwasie malowaniem konstrukcji oraz pracami mu- w yko n anie czyn ności d ozo row ych kilku IV. Był to pierwszy tak duży przegląd dozo rarsko-brukarskim i - uzupełniali różnego aparatów na W ydziałach Aldehydów i Alko rowy tej instalacji od chwili jej uruchomienia. rodzaju ubytki ścian i izolowali mury abizo- holi, a także usunięcie drobnych nieszczel Na saletrzakach tradycyjnie wymieniono lem. ności na układach parowych i technologicz - Już od sam ego początku postoju nych oraz remont armatury i urządzeń po przesypy i przeprowadzono przeglądy ma szyn ciężkich. Zrobiono też przegląd młyna. podzieliliśm y załogę na dwie zmiany. Na miarowych. Na stacji rozładunku propylenu - P rodukcja na ciągu naw ozow ym zmianie nocnej był tylko dyżur - poinfor zaplanowano w ym ianę części orurowania powinna ruszyć już 3 sierpnia - stw ier m ow ał nas W ojciech N owak, kie ro w n ik na stanowiskach rozładunkowych. W ydziału Mocznika. - Udało się nam w dził Bodo Klementowicz. Tekst i zdjęcia Bogusław ROGOWSKI

4 Str. 4 OGŁOSZENIA Auto-moto Sprzedam tanio samochód osobowy skoda 105 S, rok Tel , domowy po Sprzedam fiata 126 ei. rok 1996, niebieski, garażo wany. przebieg 22 tys. km. Tel Sprzedam fiata 126 P. rok produkcji Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam audi E + gaz. wspomoaganie. wtrysk, centralny zam ek, alarm, hak, stabilizacja nadwozia, hamulce tarczowe, pełny ocynk, rok pro dukcji Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam samochód opel ascona 1,6 D. rok produk cji zielony. Tei Sprzedam fiata 126 bis, kolor biały, rokprod. 1990, przebieg km. Cena zl. Tel Sprzedam motocykl M ZTS 2 5 0,5 biegów, rok pro dukcji 1981, stan dobry oraz 2 kaski i pas na nerki. Tel po Sprzedam seata ibizę 1.7D rok. Tel Sprzedam audi 80400S, 1986,1800 cm3, bogate wy posażenie elektryczne, stan bardzo dobry. Tel Prywatna Szkoła Kierowców AUTOSZKOŁA. Kędzie rzyn, ul. D zierżonia 2, zaprasza na kursy. Tel S przedam poloneza trucka, rocznik T e l pogodz. 16. Sprzedam skodę favoritt 136 L. rok produkcji 1991 (sierpień), garażowany, pierwszy właściciel. Cena do uzgodnienia. Tel pogodz. 16. Sprzedam audi 80 1,8 pełny wtrysk, ekonomizer, wnętrze modelu B-4, bordowy metalik, atrakcyfiy wy gląd, zadbany. Cena do uzgodnienia. Wiadomość: tel. informacyjny (0 77) Czytelnicy TKA proponują Bank pomysłów Mamy pierwsze reakcje na ogłoszony w poprzednim numerze apel, by zgłaszać nam pomysły, wskazywać m iejsca, gdzie nasza firma może zaoszczędzić czy zarobić choćby drobne pieniądze. W szak ziarnko do ziarnka... Pracownik ZAK S.A. (nazwisko do w ia domości redakcji): - Na podstawie moich obserwacji tego, co się dzieje w gospodarce naszych Zakładów, mam kilka pytań, na któ re nie znam odpowiedzi, a można je moim zdaniem zaliczyć do Banku pomysłów - jak znaleźć oszczędności, by ograniczyć kosz ty, a zwiększyć przychody. Po pierwsze - czy Dyrekcja dalej musi się wozić busami? Jeżdżą nimi też zwykle pra cownice biurowe. Kto za to płaci? Czy nie mogą jak inni dojeżdżać do pracy autobusami lub prywatnymi samochodami? Po drugie - na osiedlu Zacisze Azoty" nadal utrzymują hotel robotniczy w budynku Limba. To też kosztuje i komu taki hotel jest jeszcze potrzebny. Doba hotelowa kosztuje w nim (po interwencji w związkach zawodo wych) 12 zl (do niedawna 11 zl), gdy w innych hotelach w granicach zl. Czy nasza cena i wykorzystanie miejsc w hotelu wystar czają na utrzymanie budynku i personelu? Czy musimy do tego dopłacać? Po trzecie - nie tak dawno byłem w Lubi niu za Wrocławiem. Jest tam fabryka, która do swojej produkcji zużywa dużo klejów. Ku pują je w odległym Szczecinku. Dlaczego nie u nas? Jak działa nasz marketing klejów? U nas szybciej produkow aliśm y kleje niż w Szczecinku, a oni sprzedają swoje wyroby w zakładach, które mają bliżej do nas. Jak to się dzieje? Na tematy poruszane w Banku pomysłów odpowiadali: 1. Hubert Starczyk, prezes PTS AUTOZAK Sp. z o.o. w sprawie przewozów pra cowników busami: - Nie dyrekcja i jakieś panie wożą się busami na koszt ZAK, lecz zorgani zowana grupa pracowników, która w całości pokrywa koszty zlecenia. Sprawę z nami za łatwia jedna osoba i rozlicza członków tej gru py. Przypuszczalnie brak rozeznania aktual nej sytuacji w zakresie zleceń przewozowych pracowników oraz nawiązanie do dawnego systemu zleceń spowodowały pytanie w tej sprawie. 2. Dział Socjalny i Biuro Zarządu w sprawie hotelu Limba : - Sprzedawanie ho teli zakładowych jest systematycznie prowa dzone od kilku lat w miarę zmniejszających się potrzeb hotelowych Zakładów. Sprzedaż Limby jest przygotowana do decyzji Zarzą du i Nadzorcy. W związku ze zmianami oso bowymi w Zarządzie oraz struktury organiza cyjnej Zakładów ostateczne załatwienie pro blemu zostało przesunięte w czasie, wymaga rozeznania, a następnie podjęcia decyzji przez nowy Zarząd Zakładów i Nadzorcę. W natło ku innych, pilniejszych spraw ta się trochę przeciąga w czasie, ale o niej nie zapomnia no. 3. Eugeniusz Sutor, kierownik Zakładu Klejów i Mocznika w sprawie sprzedaży kle jów: - Kleje są towarem o specyficznych wła ściwościach fizycznych. Wymagają, poza in nymi warunkami, szybkiego dotarcia od pro ducenta do użytkownika. W ielcy producenci w kraju od dawna opanowali wielkich odbior ców. Mali odbiorcy zaopatrują się w hurtow niach chemicznych wg ścisłych harmonogra mów lub bezpośrednio u producentów. To jest bardzo skom plikow any rynek, którego nie można oceniać oraz poruszać się na nim wg prostych zasad rynkowych i marketingowych. O tym rynku decydują takie czynniki, jak tra dycja i zaszłości partnerskie (powiązania han dlowe, finansow e i własnościowe), asorty ment, współpraca technologiczna, transpor towa i wiele innych czynników, które na ogól stanowią tajem nicę między producentem i odbiorcą klejów. Z tych powodów często trud no np. zrozumieć postronnym osobom powód, dla którego do odbiorców w jednej miejscowo ści docierają kleje od różnych producentów. Przedstawiony problem sprawdzimy. Czekamy na dalsze sygnały i pomysły. Można się z nami kontaktować telefonicznie albo pisemnie - na wszystkich bramach wy stawiono skrzynki, do których można wrzu cać kartki ze swoimi pomysłami i opiniami. Zebrał TAP Czy ktoś to jeszcze pamięta? Sprzedam przyczepę o ładowności 500 kg, nieuży waną. w bardzo dobrym stanie oraz segment stołowy z Dobrodzienia. Tel do godz lub po godz K upno - sprzedaż Sprzedam tanio zamrażarkę 4-szufladową w bardzo dobrym stanie. Tel Sprzedam nowy namiot dwuosobowy produkcji chiń skiej. Cena do uzgodnienia. Tel po Sprzedam używany zestaw do odbioru satelitarnego 63 programów T V z Astry lub Hot Briga. Antena 60 cm. cena 350 zl. Tel Sprzedam biurko dostosowane do pracy na kompute rze oraz biurko młodzieżowe, stan bardzo dobry. Tel Sprzedam suknię ślubną, dość oryginalną. Rozmiar Tel po godz Sprzedam bulteriery z rodowodem. Dogodź. 15 tel po godz. 15 tel Sprzedam tanio nową kuchnię węglową Jaw or" i now ą ch ło d ziarkę..amica na gw aran cji. Tel Sprzedam nową bramę stalową do garażu (pokryta blachą), szer mm, wys mm. Cena 1000 zl. Tel Sprzedam pianino Calisia, stan bardzo dobry. Tel Sprzedam narożnik rozkładany plus fotel, kolor jasno beżowy. stan bardzo dobry. Tel Sprzedam organy Roland - E-96", stan bardzo dobry. Tel do godz Sprzedam piec c.o. typu Ogniwo Powierzchnia grzewcza..2. na gwarancji. Teł sierpnia minie 29 lat od dnia wodowania w gdańskiej Stoczni im. Lenina masowca M/S Kędzierzyn, którego konstruktorem byl inż. Sylwester Krzemiński. Statek ten posiadał wyporność 5700 ton oraz wymiary: długość 108,7 metra i szerokość 15,8 metra. Matką chrzestną statku była pisarka Maria Szypowska - honorowa członkini załogi ZA Kędzierzyn". Jest ona m.in. autorką książki o pierwszych la tach budowy kombinatu i miasta Kędzierzyna. To ona rozbijając o burtę statku butelkę szam pana wypowiedziała formułkę: Płyń po morzach i oceanach świata. Głoś sławę polskiego stocz niowca, marynarza i kędzierzyńskich chemików. Nadaję ci imię»kędzierzyn«. W uroczystości wodowania statku wzięła udział 180-o9obowa delegacja pracowników ZAK i mieszkańców powiatu kozielskiego z wiceprze wodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koźlu Eugeniuszem Apostol skim, przewodniczącym Miejskiej Rady Naro dowej w Kędzierzynie Ryszardem Sadłuckim i przewodniczącym Rady Zakładowej.Azotów Marianem Maciejewskim. Zainteresowanie mieszkańców Kędzierzyna statkiem było duże. Przez kilka tygodni model statku byl wystawiony w witrynie domu towaro wego Chemik, Filmowcy amatorzy z klubu fil mowego Alchemik rejestrowali na taśmie fil mowej poszczególne etapy budowy statku. Członkowie 26-osobowej załogi byli częstymi gośćmi w klubie żeglarskim Tajfun. M.in. 3 sierpnia 1973 roku kapitan Kędzierzyna" Ry szard Trąbski wraz I mechanikiem St. Kolendą i ochmistrzem Bogusławem Goliszewskim po łożyli w Kędzierzynie stępkę pod budowę 16-metrowego pełnomorskiego jachtu o wyporności 14 ton. Obecnie nasz statek już nie pływa. Został wycofany z eksploatacji i pocięty na przysłowio we żyletki. Tu się nasza wiedza o nim kończy. Zwraca my się zatem do naszych czytelników i byłych pracowników o pomoc w odtworzeniu historii statku, o wyjaśnienie, skąd zrodziła się idea nadania mu imienia naszego miasta itp. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje. Tekst i zdjęcie Bogusław ROGOWSKI

5 Str. 5 Przez Alpy na rowerach M arek M o liń s k i pracownik Zakładowej Służby Ratowniczej oraz S ław o m ir Jarosz ze Służby Utrzymania Ruchu Energetyki u p raw ia ją turystykę rowerową. W dniach 3-25 czerwca tego roku odbyli w ędró w kę w io d ąc ą przez przełęcze alpejskie do W e n e c ji i d a le j ciekawym i trasami do W redakcji Sławomir Jarosz i Marek Moliński pokazali trasę kraju. Łącznie w ciągu 23 i zdjęcia ze swojej wyprawy przez Alpy. Opowiadali o... dni p rz e je c h a li trasę dostosowaniu do tego, co napotkaliśmy po dro 3016 km, pokonując dziennie od 80 km w dze. W tym momencie mamy na myśli warunki górach do 190 km na terenach płaskich. pogodowe, mniejsze lub większe zainteresowa Po powrocie dzielą się wrażeniam i z nie tym, co napotkaliśmy na trasie. Z przewod wędrówki. Jeden uzupełnia inform acje ników, folderów i map można wiele wyczytać, drugiego, czasem przez c h w ilę na ich podstawie planować, ale nigdy do końca zastanawiają się razem przed udzieleniem nie można przewidzieć, co nas mniej lub więcej ostatecznej odpowiedzi. zauroczy, czy sil zabraknie lub będzie miała miej - Jak doszło do tego, że wybraliście się ra sce inna niespodzianka, np. ze sprzętem. W tym zem na tak poważną wyprawę rowerową? tkwi cały urok wędrówki rowerowej. - Od około trzech lat razem jeździmy na ro - Którędy wiodła wasza trasa, co ciekawego werach turystycznie po bliższej i dalszej okoli zobaczyliście? cy. Chętnie zaglądamy w góry do naszych połu - Z góry założyliśmy sobie trudną trasę przez dniowych sąsiadów - Czechów. Tam np. podczas wolnych od pracy dni przygotowywaliśmy się kondycyjne. Poprzednia wspólna nasza wędrów ka na rowerach przebiegała na trasie liczącej około 1800 km, tym razem 3016 km. Przygotowania (wszelkie) prowadziliśmy przez około 6 miesię cy. Motywem było łączące nas umi łowanie turystyki rowerowej, bezpo średniego kontaktu z przyrodą pod czas oszczędnościowej wersji spę dzania urlopu. - Wersja oszczędnościowa? Ile was kosztowała? - Każdy z nas przeznaczył na wyprawę w przeliczeniu na polskie pieniądze około 1000 zł plus koszty ubezpieczeń. Do tego wkład naszych sil, nieodparte chęci ciekawego spę dzenia urlopu, skrupulatne przygoto wania, kondycja i... w drogę. Noco waliśmy zwykle pod namiotem, a przy pogodzie nawet pod gołym niebem. Posiłki jadaliśmy w napotkanych po... pokonywaniu zaśnieżonych przełęczy, drodze barach, sklepikach lub w cza sie postojów na trasie przygotowywane na wol wysokie przełęcze w Alpach. Trzy z nich były na wysokości ponad m nad pozio mem morza, cztery na wysokości powyżej m. Dzięki takie mu wyborowi trasy z dużych wysokości podziwialiśmy piękne panoramy Alp. Pra gniemy dodać, że mimo takich wysoko ści i trudnych podjaz dów ani razu nie zsia daliśmy z rowerów, by podchodzić trudne odcinki trasy. W pełni... urokach W enecji, wykor zyst al i śmy nym powietrzu z zapasów, które wieźliśmy ze możliwości techniczne naszych rowerów i zsia sobą. To gwarantowało nam pełną dowolność daliśmy z nich tylko wtedy, gdy zamierzaliśmy. na trasie, możliwość korygowania zamierzeń w Mimo trudnych celów wędrówki w sumie prze byliśmy malowniczą i urozmaiconą trasę. Ru szyliśmy z Kędzierzyna w kierunku Głuchołaz i dalej przez Szumperk i Tabor w Czechach, Passau w Niemczech, Salzburg w Austrii. Po po konaniu przełęczy w Alpach udaliśmy się przez włoskie Dolomity i Cortinęd Ampezzo w kierun ku Wenecji. Z Wenecji powrót w kierunku kraju trasą przez Weronę, wzdłuż malowniczego je ziora Garda, MadonnędiCampięjio i prze łęcz Passodello Stelvio (2758 m) na granicy W łoch i Szwajcarii. Następ nie odwiedziliśm y Davos w Szwajcarii, Lichtenstein, Insbruck i Linz w Au strii, a dalej przez Czeskie Budziejowice w racaliśm y w kierunku domu. Na trasie napotykaliśmy na różne strefy kli... biwakach w Dolinie matyczne, charak terystyczne dla różnych pór roku. Wyjeżdżali śmy z kraju późną wiosną. Na przełęczach w Alpach mieliśmy śnieg i temperatury około zera. W Wenecji pełnię lata nad Adriatykiem. da, wodospady Krinn w Tyrolu oraz piękna, sta ra zabudowa Czeskich Budziejowic zapewniły nam wspaniale wrażenia. -Jesteście jeszcze pod wrażeniem przeby tej trasy. Może macie jakieś techniczne lub or ganizacyjne uwagi - propozycje dla tych, którzy mają zamiar ruszyć w podobną trasę? - Realizacja przekroczyła nasze pierwotne zamiary. Zobaczyliśmy więcej niż planowaliśmy. Wynika to z należytego opracowania trasy i przy gotowania sprzętu, a także codziennego prze glądu, smarowania części napędu, regulacji ha mulców oraz uzupełniania powietrza w dętkach. Padeńskiej, Jedyny problem ze sprzętem mial Marek - po przejechaniu 3014 km, tj. dwa kilometry przed domem, złapał gumę. Wybierając się w taką trasę, trzeba mieć ubranie na każdą okazję, od lekkie go ubioru na upały po coś ciepłego (dres, sweter) i chroniącego przed deszczem. Optymalna grupa na taką wędrówkę, to 3-5 osób. Termin - przełom wiosny i lata, kiedy dni są najdłuższe. Zapasowe opo ny, dętki, szprychy i smary to obo wiązkowe wyposażenie. Dokumen ty i pieniądze należy mieć zawsze przy sobie, dobrze schowane, a na postojach rower zabezpieczony. Ale to już szczegóły, które mogą inte resować tych, co się wybierają na podobną wędrówkę. Chętnie podzie limy się swoimi doświadczeniami. Pragniemy podkreślić ogromną życzliwość i sympatię, z jaką spo tkaliśmy się na trasie ze strony in nych turystów, właścicieli barów, kwater. Problemy mieliśmy w du żych miastach - brak ścieżek ro werowych, ograniczenia ruchowe. Innych problemów nie pamiętamy. - Po takich wrażeniach czuję, że planujecie następną wyprawę... -T a a a k! Myślimy dla odmiany o malowni czych nizinach w Danii. To będzie dłuższa tra sa, którą planujemy wstępnie na przyszły rok. Tadeusz PŁÓCIENNIK Zdjęcia TAP i uczestnicy wyprawy Co ciekawego widzieliśmy, utrwaliliśmy na zdjędach. Trudno o wszystkim mówić, ale spró bujemy krótko powiedzieć o tym, co szczegól nie utrwaliło się nam w pamięci. Do takich miejsc należy Starówka w Salzburgu, droga przez Al pejski Park Narodo wy w okolicach lo dowca Grossglockner, D olom ity we Włoszech z charakterystycznymi szczytami sięgają cymi m. Od mienne wrażenia daje N izina Padeńska ciągnąca się aż do Wenecji nad Adriaty kiem. Następnie Davos i maleńki Lich tenstein, malownicze okolice jeziora Garkąpieli.oraz w ciepłym jeziorze Garda

6 Str. 6 OGŁOSZENIA Rok trudny, ale dobry N ieruchom ości Zam ienię mieszkanie dwupokojowe. komunalne, o powierzchni 38 m2, lii p., z c.o. i telefonem na trzypo kojowe z c o. i telefonem. Tel po Zamienię mieszkanie własnościowe. 2-pokojowe, 38 m 2, parter, osiedle Piastów na 3-4-pokojowe na osiedlu Pow stańców Śl. lub Piastów. T e l Kupię mieszkanie 3-4-pokojowe na osiedlu Po wstańców Śl. lub Piastów. Tel Kupię mieszkanie 3-4-pokojowe o powierzchni ok. 60 m 2 w Kędzierzynie. Teł Sprzedam mieszkanie w Kędzierzynie przy ul. 11 Li stopada (dawniej 22 Lipca) o powierzchni 36 m 2 (po kój + jasna kuchnia).t e l Sprzedam mieszkanie 48 m2, 3 pokoje plus kuchnia na osiedlu Leśnym. Tel (do godz ), (po godz ). S przedam mieszkanie 36 m2, II piętro, NDM, ul. Dmowskiego. Tel Z a m ie n ię m ieszka n ie s p ó łdzielcze na osiedlu Wschód. 67 m2 na dwie kawalerki lub jedno mniejsze w Kędzierzynie. Te) , Sprzedam kawalerkę w Kędzierzynie-Koźlu na osie dlu Azoty. Tel. (0 68) , Kupię m ieszkanie 3-pokojowe w Kędzierzynie na osiedlu Piastów. Tel M ieszkanie własnościowe na osiedlu Piastów o po wierzchni 51.5 m2. 3 pokoje na III piętrze, zamienię na 2-pokojowe o powierzchni 38 m2 na I lub II piętrze na osiedlu Piastów, NDM lub Leśnym - lub takie ku pię. Tel Kupię nieduży dom w Kędzierzynie-Koźlu do z a mieszkania. Tel Sprzedam mieszkanie w Koźlu: 37 m2, nie zalane. Tel Sprzedam dom wymagający remontu: 6 pokoi, pie karnia, sklep z zapleczem. Jastrzem bie k. Racibo rza, tel. (077) Sprzedam garaż na osiedlu Azoty. Tel Sprzedam garaż na osiedlu Azoty. Tel Sprzedam garaż obok spółdzielni Inparco". Tel Sprzedam lub wydzierżawię garaż przy ul. Powstań ców (za Jnparco'). Tel Sprzedam działkę przy ul. Kozielskiej. Powierzchnia 4 ary, murowana altanka, cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam działkę budowlaną w Starej Kuźni. Po wierzchnia 16 arów. Tel domowy Komputery Sprzedam komputer Amiga 1200, fabrycznie przysto sowany do HD. monitor color Philips, joystick, mysz. dyskietki, literatura, programy użytkowe: Digital Wordworth. Deluxepaint IV AGA, Digital Print Manager, j. angielski, ortografia, matematyka, geografia i inne. Tel do godz lub Sprzedam komputer Amiga 500A. joystick, mysz, dyskietki. Cena ok. 400 zl. Tel do godz. 14 lub (0-36) Sprzedam komputer Pentium Intel 200 M M X. pełne wyposażenie. Tel po godz. 16. Sprzedam komputer Pentium 130, HDD 1,3 GB. 24 MB RAM. fax-modem zewnętrzny, monitor kolorowy, C D-R OM. drukarka atramentowa Epson-cołor, Cena zl. Tel. (077) Po p o d s um ow aniu p ie rw s ze g o roku d z ia ła ln o ś c i S p ó łd z ie lc z e j Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w ZAK S.A. rozmawiamy z M arkiem Bąkiem - jej prezesem. - Ostatnio odbyło się zebranie przedstawi życzanie sobie pieniędzy. Jakie jeszcze cieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre świadczycie usługi? -O prócz udzielania pożyczek, prowadzimy dytowej. Co ustalono? - Zebranie przedstawicieli jest najwyższym również działalność depozytową. Lokaty są organem władzy w spółdzielni i zatwierdza spra obecnie główną pozycją w źródłach finansowa wozdanie zarządu oraz udziela mu absoluto nia pożyczek. rium. Sprawozdanie fi nansowe za rok 1998 zostało zatwierdzone. -C z y to był dobry rok - Był to rok bardzo dobry, ale także rok trudny. Trudny, bo był to pierwszy rok działal ności, który zawsze jest związany z tw o rzeniem nowej warto ści. Nie było to łatwe, bo chociaż SKOK-i w Polsce działają i w jakiś sposób można było się oprzeć na ich d o św iadczeniach, to przecież nie ma dwóch sytuacji takich sa mych. Wszędzie trze M arek Bąk: - Mam y trzy etaty: kasjerkę, księgową i prezesa ba dostosować ogólną - Czy z perspektywy waszej kasy widocz ideę do danego środowiska i zakładu pracy. Na tom iast co było dobre? Przede wszystkim ny jest jakiś zwiększony popyt na kredyty, uważam, że mieliśmy bardzo duży przyrost spowodowany np. ubożeniem naszych majątku, ponadto udało nam się wypracować pracowników? w ubiegłym roku dodatni wynik finansowy, któ - Oceniając to na przestrzeni 18 miesięcy, ry zgodnie z ustawą jest w całości przekazy można powiedzieć, że zapotrzebowanie na po wany na fundusz zasobowy. To rodzaj fundu życzki jest niezmienne. Suma udzielonych po szu rezerwowego, który zwiększa kapitał wła życzek rośnie, bo rośnie liczba członków. sny spółdzielni. Zysk wyniósł zł. - Pytam o takie rzeczy, bo od kilkunastu - C z y to duży zysk? miesięcy jako pracownicy w jakimś sensie - Nieduży, bo przy naszych przychodach ubożejemy, nie mamy premii ani przesze jest to zysk na poziomie rentowności około 2 regowań i ciekawi jesteśmy, czy to zubo proc., ale zgodnie z ideą spółdzielczości zysk żenie jest widoczne okiem prezesa SKOK? nie jest podstawowym celem naszej działalno - Na pewno często pojawiają się osoby, które ści. w sposób widoczny reperują doraźnie swój -Je d n a k traktujecie go w kategoriach suk budżet domowy poprzez różnego rodzaju po cesu? życzki. Trudno jednak mówić o jakimś efekcie - Oczywiście. Doświadczenia SKOK-ów są globalnym, którego nie obserwujemy. Trzeba bardzo różne i pomoc z zakładu jest też różna, także pamiętać o stronie drugiej - o ludziach, ale często zdarza się, że pierwszy rok jest na którzy te pieniądze posiadają i u nas lokują. Nie prawdę trudno zamknąć zyskiem, bo już na koniecznie muszą to być zarobki z ostatniego samym początku działalności pojawiają się okresu, ale są to często oszczędności całego koszty wynajęcia pomieszczenia, koszty oso życia. bowe, trzeba na to zapracować. Przychody - Co jest magnesem, który powoduje, powstają dopiero w momencie, kiedy zaczyna że ludzie w olą w p ła c ić p ieniądze do się operować kapitałem. SKOK-u, a nie do banku? - Il u członków ma obecnie SKOK w ZAK - Na pewno stopa procentowa, która w po S.A. i jak wielkimi pieniędzmi obraca? równaniu ze średnią stopą procentową lokat jest - Działalność rozpoczęliśmy 15 stycznia o kilka procent wyższa. Ponadto świadomość 1998 r. i na koniec roku mieliśmy prawie 500 członków Kasy, że zabezpieczenie dotyczące członków. Obecnie dochodzimy do 700 człon gwarancji wypłacenia lokat jest na poziomie ków. Na koniec roku majątek SKOK wynosił zbieżnym z bankami, stanowi niewątpliwie nasz 693 tys. zł, a wstępne zamknięcie pierwszego dodatkowy atut. półrocza 1999 opiewa na kwotę 1,34 mln zl. - Z czego to wynika, że macie lepsze Czyli odnotowaliśmy prawie dwukrotny przy oprocentowanie niż banki? rost majątku w ciągu 6 miesięcy. - Wynika to z tego, iż system SKOK-ów - Z czego wynika to podwojenie mająt różni się zdecydowanie od bankowego. Banki ku? są zobowiązane do odprowadzania określonych - Ze wzrostu popularności, z tego, że ist rezerw do NBP. Rezerwy te nie są w żaden niejemy już w świadomości pracowników ZAK sposób oprocentowane, a stanowią dla banku oraz spółek, z którymi mamy podpisane umo tylko dodatkowy koszt, określany często w śro wy o współpracy. Ludzie z coraz większym za dowisku bankowym podatkiem od bankowości. ufaniem lokują u nas swoje oszczędności. U nas system jest skonstruowany inaczej. Re - Nie jesteście typową kasą zapom o zerwy są tworzone w Krajowej Spółdzielczej gową, nie chodzi tu tylko o wzajemne po Kasie O szczędnościowo-kredytowej, przy czym są one oprocentowane, w związku z czym stanowią one dodatkowe źródło przycho dów. Drugą przyczyną jest skala ponoszonych kosztów. Koszty w SKOK-u są znacznie mniej sze niż w bankach, a wiąże się to m.in. z moż liwością znacznego uproszczenia procedury spłat pożyczek. Jeżeli duża część tych opera cji dokonuje się w sposób bezgotówkowy po przez potrącenia z konta członka SKOK, nasz oddział nie musi być oddziałem dużym i nie musi zatrudniać wielu pracowników. To są wszyst ko zaoszczędzone koszty, które wpływają na zmniejszenie wysokości naszej marży. - I l e SKOK zatrudnia osób? - Mamy trzy etaty: ka sjerkę, księgową i prezesa. - Ile pieniędzy pożyczy liście swoim członkom? - W 1998 r. udzieliliśmy pożyczek na łączną kwotę prawie 800 tys. zł, a pienią dze pochodziły głównie z lokat i składek, a w małej części z komercyjnego kre dytu z Kasy Krajowej. - Jaką członko w ie SKOK mają gwarancję bezpieczeństwa powie rzonych wam pieniędzy? - Istotną sprawą jest sytuacja finansowa danego SKOK-u i czy jest on w sta nie generować dodatni wy nik finansowy, co wpływa na zwiększenie kapitału własnego. Zwiększa się wtedy gwarancja wypłacalności kasy w przypadku np. jej upadłości. Na pewno bardzo pomocnym instrumentem jest działający w ra mach ruchu SKOK-ów Fundusz Stabilizacyj ny. Każdy SKOK odprowadza składki na ten że fundusz w wysokości 1,22 proc. swoich aktywów. Środki z tego funduszu są urucha miane na doraźną pomoc dla SKOK-ów, które są w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc ta jest ściśle kontrolowana przez pracowników Kasy Krajowej i ma dać możliwość przywrócenia równowagi finansowej danego SKOK-u. Jed nak najważniejszą rzeczą jest gwarancja wy płacenia wszystkich oszczędności do warto ści 8000 EURO przez Towarzystwo Ubezpie czeń Wzajemnych, które zostało powołane na wzór Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W związku z procesem wchodzenia do Unii Europejskiej wartość tych gwarancji ma doce lowo wynieść 20 tys. EURO. - W bankowości istnieje pojęcie kredy tów trudnych. Czy zdarzają się wam kre dyty trudne, nieściągalne? Jak spłacają raty pracownicy Azotów? - Kwestia kredytów trudnych pojawiła się u nas jako zjawisko marginalne. Przy zamyka niu roku 1998 wszystkie należności były należ nościami dobrymi, nie było wątpliwych ani trud nych. W roku ubiegłym tylko w dwóch przy padkach musieliśmy skorzystać z poręczeń i w obu przypadkach pożyczki te wróciły do SKOK-u. To dwa przypadki na ponad 600 po życzek. Trzeba pamiętać, że jesteśmy zawsze gotowi do ewentualnych rozmów z osobami, które chcą pożyczki spłacać w sposób term i nowy, ale w wyniku jakichś zdarzeń losowych mają okresowe problemy finansowe. Zawsze w takich przypadkach należy przyjść do nas i spróbować kredyt renegocjować, np. przesu nąć spłatę raty lub wydłużyć spłatę rat. W ten sposób staramy się stworzyć wizerunek kasy przyjaznej. Pytał Bolesław BEZEG Zdjęcie Bogusław Rogowski

7 Baszta zaprasza K a k w ó ż y z r n 1 Str wych zakątków miasta. Żył w latach Zmarł w pełni sił podczas pleneru m a larskiego w 1988 r. W ystawa w Baszcie ma na celu przybliżenie kogoś, kto w Kędzierzynie-Koźlu żył i pracował, pozostawił trwały ślad. Podobny cel będą miały kolejne wysta wy organizowane przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. TAP Młodzieżowe szachy Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w swojej siedzibie w Baszcie przy ul. Kraszewskiego 5a prezentuje wysta wę prac malarskich Mieczysława Czyża. Autor wystawianych prac był mieszkań cem Kędzierzyna-Koźla związanym z m ia stem od zakończenia wojny. Mieczysław Czyż w swoich pracach utrwalał wiele cieka \ f 1 1 f Takie miano można nadać mistrzostwom szachowym, które zorganizowano w dniach 26 i 27 czerwca br. w sali PSS Społem w Opolu przy ul. 1 M aja 19. Były to IX mistrzostwa Opolszczyzny w szachach szybkich P-30 (eliminacje do mistrzostw Polski ). Podstawowym celem imprezy była popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych szachistów w pięciu kategoriach wiekow ych (do 8,1 0,1 2 i 14 lat) wśród dziew cząt i chłopców Poziomo: 1) słowo uszczypliwe, docinek, 5) tam borekdo ręcznych robót, 9) zbiorowisko traw obszarów podzwrotnikowych, 10) wieczorny posiłek, 11) na głowie pływaka, 14) samo dzielny pracownik naukowy, 15) składnica, 16) mocny trunek, 17) wzór wyszyty na tkaninie, 18) jednostka mocy, 19) opowieść o treści fantastycznej, 21) przypadek, zbieg okoliczności, 24) rodzaj kapelusza, 26) od chorążego wzwyż, 27) zmniejsza je smar, 30) część należno ści, zaliczka, 31) tworzy dzieła sztuki, 32) wstążka we włosach, 33) utwór poetycki o wątku fantastycznym. Pionowo: 1) las pierwotny, 2) zadymka, zawierucha, 3) rower dwuosobowy, 4) barwi lak mus na czerwono, 5) pięśdarstwo, 6) piętro widowni teatralnej, 7) rodzaj przyczepy, 8) czte rech wykonawców, 12) średnica kuli lub pocisku, 13) bimber, 14) materiał wybuchowy, 19) ba sen dla dzieci, 20) zeznaje przed sądem, 22) cofanie się, ustępowanie, 23) niewielki, szybki okręt wojenny, 24) lubi kogoś pouczać, 25) forma monopolu, 28) z niej ryby, 29) rowek, na cięcie. Na rozwiązania na kartkach pocztowych czekamy do 15 sierpnia. Zwycięzca otrzyma mo nografię ZAK. R ozw iązanie krzyżów ki nr 12 Poziomo: podłoże, kopczyk, zachwyt, matador, rep, przędza, osadnik, szarada, toaleta, szczapa, ciastko, transza, ambaras, tur, uznanie, tandeta, szkółka, roszada. Pionowo: przepis, decyzja, obwódka, estrada, kompost, potrawa, zadanie, korekta, raz, lis, sztruks, czajnik, arsenał, anatema, czarter, albinos, torpeda, obstawa. Nagrodę 30 zł otrzymuje pani Maria Owczarska, mieszkająca w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 11 Listopada 2D/2. Po odbiór nagrody proszę zgłosić się w kasie głównej ZAK S.A. po 20 sierpnia. FRANT Repertuar kina Chemik , Godzina zemsty, sensacyjny, USA, od lat 15, 10 zł; Szkoła uwodzenia, dramat obyczajowy, USA, od lat 15,10 zł Szkoła uwodzenia, dramat obyczajowy, USA, od lat 15,10 zł; Godzina zemsty, sensacyjny, USA, od lat 1 5,10 z ł., Wielki Joe, przygodowy, USA, od lat 10,10 zł, polska wersja językowa; 19.00, G loria, sensacyjny, USA, od lat 1 5,10 zł Wielki Joe", przygodowy, USA, od lat 10,10 zł, polska wersja językowa; Gloria, sensacyjny, USA, od lat 15,10 zł , Ści(ą)gany, komedia, USA, od lat 12, 11 zł; List w butelce, melodramat, USA, od lat 15,10 zł. Na czytelnika, który pierwszy zadzwoni do nas w środę 4 sierpnia o godzinie 9.30 (tel ), mamy dwuosobowe zaproszenie do kina. Prawo do udziału w turnieju miały dzieci do lat 14, zarejestrowane w OZSzach, posia dające aktualną licencję szachową. Jako re prezentanci Kędzierzyna-Koźla wystąpili za wodnicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Gambit Kędzierzyn-Koźle, działającego przy Szkole Podstawowej Nr 3 na osiedlu Azoty pod kierownictwem Leszka Galackiego (pra cownika ZAK S.A.). W skład ekipy weszli debiutanci: Joanna Mlotkowska i W ioletta Brodowska (D-14), Dawid Czarnecki i Rafał Pulkowski (Ch-14) oraz Marcin Adamczyk (Ch-10). Najlepszy wynik w ekipie - III miejsce w swojej kategorii oraz prawo do startu w mistrzostwach Polski uzyskał Marcin Adam - czyk. Dziewczęta Joanna Młotkowska i W io letta Brodowska w swojej kategorii zajęły odpowiednio IV i V miejsca, a Dawid C zar necki i Rafał Pulkowski VIII i XIII miejsce. Byt to pierwszy poważniejszy występ mło dych szachistów z osiedla Azoty poza grani cami miasta i pierwsze sukcesy w ramach działającego od roku klubu. Dodać należy, że inny zawodnik tego klubu, Adam Wiśniowski, będzie reprezentował klub w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym, który rozegrany zosta nie w Myślenicach w dniach sierpnia br. Można mieć nadzieję, że sukcesy młodych szachistów wzbudzą u innych dzieci zainte resowanie grą w szachy. TAP Wytnij! Z a c ho w a j! Wakacyjny rozkład odjazdów Jedynki z Azotów Godz Dzień roboczy 50 25,43 01,10, 21, 32, 41R, 50, 57 04,13, 22R, 3 1,40X, 49 00X, 15X, 20R, 37X, 43 05R, 28, 50R 13, 35R, 58 20R, 43 05R, 2 8,50R 08,17, 35R, 4 4,5 3 02,11, 20R, 29, 38, 50, 56 05R, 13, 23, 32, 41, 50R, 58X 0 5,14X, 22, 38R, 54 10, 26R, 48X, 55 17R, 42 10R, 2 6,45R 0 7,30R, 48 09R, 2 8,49R 04, 55R 15S, 150R, 25Ż Soboty, niedziele i święta 14, ,22 00,45 15,40 15,45 15,45 15,53 15,40 00, 25,50 15, 20,48 10,4 0,5 5 10,30 06,33, 52 10, 36,55 15,37 02,1 8,4 0 02, 5QX 150X, 15S, 25Ż Dopuszczalne odchylenia w kursowaniu autobusów ± 3 min. X - d o zajezdni Ż - kurs przez Żabieniec, Koźle Port O - kurs do os. Piastów S - kurs do os. Pogorzelec R - autobus niskopodłogowy TK A ukazuje się dwa razy w miesiącu. Rada prog ram ow a: M arzena Janicka (przewodnicząca). Czesław Masal, Izabela Turza M arek Galantowicz, Jan Klimek. R edaktor naczelny: Bolesław Bezeg. tel dzien nikarze: Tadeusz Płóciennik. tel , współpraca Roman Wiktorek, tel w fotoreporter Bogusław Rogowski, tel współpraca graficzna Dariusz Dobrogowski. A dres redakcji: Zakłady Azotowe Kędzierzyn" S.A., pawilon 110 (budynek administracji), pok tel (0 77) , , fax (dopisać dla TKA"). Skład i korekta: Studio B52. Druk: PARA. teł. (0 77) Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegam y sobie prawo skracania oraz adiustacji artykułów i korespondencji, a także zm iany ich tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ^ V**0*

8 Str. 8 Festyn, jakiego jeszcze nie było Osiedle Azoty w ostatnich latach miało w mieście dosyć powszechną opinię, że jest za ciche, spokojne, może nawet uśpione. 0 sąsiednim Zaciszu (festyn parafialny, festiwal pieśni religijnej) w ięcej w mieście mówiono. Po zmianie zarządu osiedla coś na Azotach drgnęło. Nowy zarząd osiedla zaprosił mieszkańców swojej i innych dzielnic na Pierwszy letni festyn, który odbył się na placu zabaw przy ul. Jordanowskiej w dniu 10 lipca br. Zabawę rozpoczęto o godz. 15, zakończo no około 22. W programie byty gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz dobrze zaopatrzo ne bufety. Zarząd osiedla organizując festyn pozyskał około dziesięciu sponsorów, którzy zaznaczyli swój udział na festynie w różny sposób urozmaicając jego program, zapewnia jąc uczestnikom rozmaite atrakcje. Obsługę muzyczną i medialną zapewniło Radio Park FM. Fiat Auto Poland zaprezen tował nowości swojej firmy, dając możliwość próbnych jazd. Firma Wiśniewski z Żor przy jechała z minisamochodami dla najmłodszych. Były stoiska z lodami, zimnymi napojami i gorącymi kiełbaskami. Propozycje gastrono miczne przygotowały zakłady gastronomicz ne i cukiernicze z okolicy. Firma Avon propo nowała paniom pokaz i darmowy makijaż, OFE Zurich-Solidarni propozycje związane z zapewnieniem na przyszłość emerytury, Fir- Bawiły się dzieci i dorośli Na plac zabaw przy ul. Jordanowskiej na osiedlu Azoty 10 lipca przyszły całe rodziny.... N ZAKŁAD AUTOMATYKI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN" S.A. TO 50 lat tradycji i doświadczeń z najnowszymi osiągnięciami techniki!!! OFERUJE USŁUGI WARSZTATOWE I INŻYNIERSKIE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE: napraw i wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej (np. manometrów, wag, przetworników, zaworów, analityki instrumentalnej itp.) usług mechanicznych (obróbki wiórowej, spawania gazowego i elektrycznego, wykonawstwa instalacji wodnych i centralnego ogrzewania) ślusarstwa, usług mechaniki precyzyjnej (grawerowania, napraw zegarów i zegarków, reduktorów gazowych, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu sportowego, zamków, regeneracji pomp hydroforowych zębatych i przeponowych itp.) usług elektryczno-ełektronicznych (serwisu i napraw urządzeń elektronicznych, projektowania i instalowania systemów alarmowych oraz telewizyjnych, tzw. telewizyjne systemy obiskącyjne) usług związanych ze sprzętem komputerowym (montażu, modernizacji i napraw pogwarancyjnych komputerów PC, klawiatur, monitorów i drukarek, instalacji i konfiguracji oprogramowania, instalacji sieci komputerowych, najtańsze pomiary okablowań strukturalnych kategorii 5) usług inżynierskich (projektowania automatyki przemysłowej i sieci komputerowych, projektowania i realizacji małych, średnich i dużych systemów sterowania i wizualizacji dla instalacji przemysłowych, drobnej wytwórczości i rzemiosła, projektowania i wykonanie układów komputerowego rejestrowania czasu pracy). ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY BARDZO ATRAKCYJNE CENY!!! TEL.: (077) , FAX: (077) ma Aleksander wystąpiła z innymi propozy cjami motoryzacyjnymi. Przygotowane rozma itości programowe to Dla każdego coś miłe go, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i doro słych. To był pierwszy letni festyn na osiedlu Azoty. Fakt ten szczególnie podkreślali orga nizatorzy, a zauważyli uczestnicy. Wcześniej podobnej imprezy na Azotach nie organizo wano. Szkoła podstawowa i przedszkole ro biły imprezy tylko dla swoich dzieci. Na Dzień Dziecka czasem (bardzo dawno temu) orga nizowano barwne spacery dzieci po osiedlu. Kończyły się one najczęściej rozdaniem dzie ciom słodyczy pod hotelem Centralnym". Jedynie na pobliskich kortach od wielu lat w sezonie zawsze ktoś grał w tenisa. Z tej możliwości rozrywki sportowej korzystała nie liczna grupa osób. Tym razem było inaczej w sobotnie popołudnie w poszukiwaniu roz rywki w plenerze zjawiły się całe rodziny. Z ciekawości sąsiad zapraszał sąsiada, by zo baczyć, z jakiego powodu na Jordanowskiej jest tak wesoło. Również z innych dzielnic miasta przybyło kilka rodzin. Plenerowe spotkanie trwało do godz. 22. Chociaż wielu by nadal chętnie spędzało czas w ciepły wieczór na wolnym powietrzu w gro nie rodziny i znajomych, uszanowano prawo mieszkańców osiedla do nocnego spokoju. Na zakończenie wiele osób pytało - kiedy następ ny raz się spotkamy, kiedy będzie następny festyn? Były też krytyczne uwagi organiza cyjne, które skrzętnie wychwytywali organi zatorzy. G eneralna ocena festynu przez uczestników mieści się w najczęściej powta rzanych słowach: zarząd osiedla za organi zację festynu ma u nas duży plus. To cenna inicjatywa. Drobne braki nie zaważyły na ca łości, jesteśmy przekonani, że zostaną usu nięte przy kolejnym festynie. Mam y tylko pytanie - kiedy następny raz się spotkamy na podobnej imprezie? To pytanie skierowaliśmy do członków zarządu osiedla Azoty: Ireny Szczepańskiej (z-cy przewodniczącego) oraz Ireneusza Pi skorskiego (sekretarza). - Z samej nazwy festynu - Pierwszy wynikają pewne konsekwencje i tego nie kry jemy. Jako zarząd osiedla postanowiliśmy odpowiedzieć na postulaty mieszkańców zgła szane na zebraniu wyborczym w sprawie życia kulturalnego, rozrywki, możliwości spotkań naszych m ieszkańców. M ając niezw ykle skromne środki oraz kilku entuzjastów poszli śmy na pewien żywioł. Udało się nam pozy skać okoto dziesięciu sponsorów - przyjaciół, którzy załatw iając swoje interesy zabezpie czyli gastronomiczno-rozrywkową część fe stynu. Plac, na którym zorganizow aliśm y imprezę, w ostatnich latach systematycznie pustoszał, ubywało ławek (których brakuje), koszy na śmieci, jest mniej urządzeń zaba wowych dla dzieci. Kiedyś podobno tutaj na wet był brodzik - basen dla dzieci. O wielu sprawach wiedzieliśmy, inne wyszły w trak cie festynu. W szystkie uwagi skrzętnie zbie ramy. To są nasze doświadczenia z Pierw szego festynu, które zaprocentują przy na stępnych. Cieszy nas zainteresowanie festy nem. Sądzimy, że dzięki dzisiejszej imprezie zdołamy pozyskać dalszych sprzymierzeńców naszych działań, tym samym zdobyć m ate riał i wykonawców większej liczby ławek, do datkowych konstrukcji do zabaw dla dzieci, koszy na śmieci oraz innych elementów, któ rych tutaj brakuje. Z zadowoleniem przyjmie- Zim ne piwo nabierało szczególnego smaku w upalne popołudnie my każdą inicjatywę, pomoc, chęć współpra cy. Odnosimy wrażenie, że po dłuższym cza sie wykonaliśmy pierwszy dobry krok na tym pustkowiu. To nas zachęca do dalszej pracy, ale nie można liczyć na to, że sam zarząd osiedla wszystko wykona bez wsparcia finan sowego i bez dodatkowych rąk do pracy. Ja kie będzie nasze osiedle i co na nim będzie my mieli, zależy głównie od samych miesz kańców. Jesteśmy dobrej myśli, że będzie nam się tutaj lepiej mieszkało i że częściej będziemy się spotykali w tak miłych okolicz nościach jak na dzisiejszym festynie. Tekst i zdjęcia Tadeusz PŁÓCIENNIK

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem W NUMERZE: WYPRAWY PO DOLAROWE SZCZĘŚCIE $łr. 2 TRUCIE $tr. 4 KULTURA PO WAKACJACH str. 5 JESZCZE POCZEKAJMY, JESZCZE SIĘ NIE SPIESZMY str 7 TRENERSKI CHLEB str. 8 Dla kraju i na eksport ARGON - produkt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji. foto: Marian Świderek KOLEJNY NUMER TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA!!!

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji. foto: Marian Świderek KOLEJNY NUMER TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA!!! POLICYJNY GŁOS ISSN 1641 2075 MAZOWSZA Nr 3 Listopad 2000 Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji Najważniejsze są inwestycje już rozpo częte rozmowa z podinsp. Edwardem Małeckim Szefem Logistyki KWP

Bardziej szczegółowo

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu

Jeszcze o absolutorium dla członka Zarządu Kategoria: Zarządzanie nieruchomościami MSM Energetyka najlepsza w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2010 M-6 Z początkiem br. MSM Energetyka otrzymała zaproszenie do udziału w konkursie Mazowiecka Firma

Bardziej szczegółowo

Wspólne ustalenia. Nr 6 (144) 15 MARCA 2006

Wspólne ustalenia. Nr 6 (144) 15 MARCA 2006 15 MARCA 2006 Nr 6 (144) Miasto znalazło kompromisowe rozwiązanie z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie spornych gruntów w Płoc ku. Na spotkaniu 8 marca prezydent Mirosław Milewski i Adam Struzik

Bardziej szczegółowo

SERWUS ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54

SERWUS ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54 SERWUS M IE JSK I SE R W IS IN F O R M A C Y JN Y K Ę D Z IE R Z Y N A -K O Ź L A ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54 W Razem i a d o m o ś c i przeciwko wielkiej wodzie Koźle

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

Wyremontowany dach ul. Tuwima 9, 9a, 9b.

Wyremontowany dach ul. Tuwima 9, 9a, 9b. Foto Dzień Sąsiada Pogotowie Awaryjne Wiadomości z miasta Wspólnoty str. 3 str. 4 str. 6 str. 7 Nakład: 27 000 egz. ISSN 1896-9755 6/77 czerwiec 2010 r. Czerwcowe sprawozdanie z remontów Lato to najlepszy

Bardziej szczegółowo

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji.

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong nasze Tychy Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Mieszkania na sprzedaż

Mieszkania na sprzedaż MARZEC Nr 03/2001 (117) 10 lat samorządności Spełnienie kosmicznych marzeń 2 kwietnia 1991 roku Bieruń, Bojszowy i Lędziny, Wyry i Kobiór po długiej walce, odzyskały samodzielność. Bieruń ponownie stał

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

PS. Polecamy artykuł na s. 7 Statut miał być odrzucony. Windy i śmieci przestały być ważne.

PS. Polecamy artykuł na s. 7 Statut miał być odrzucony. Windy i śmieci przestały być ważne. Tylko frekwencja była dobra Statut padł łupem nieufnych Po trzech nieudanych próbach (frekwencja!) dokonania zmian w statucie w poprzednich latach, w 2012 r. Zarząd MSM Energetyka postanowił, by tym razem

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

www.fota.pl nr 1(22)/2008 FORUM KAGER na Saharze W Krainie Wilka str. 14 Znów doganiamy marzenia str. 12 str. 42

www.fota.pl nr 1(22)/2008 FORUM KAGER na Saharze W Krainie Wilka str. 14 Znów doganiamy marzenia str. 12 str. 42 www.fota.pl nr 1(22)/2008 FORUM KAGER na Saharze W Krainie Wilka str. 42 str. 14 Znów doganiamy marzenia str. 12 spis treści www.fota.pl FORUM Nr 1(22)/kwiecień 2008 Nakład: 12 000 egz. Kager na Saharze

Bardziej szczegółowo

Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7

Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7 2 161/2007 Zaliczki za ciepło skrócone str.4 Na stronach: Muzyką promować miasto str.8 Obiecujące spotkanie str. 5 Wokół osób niepełnosprawnych str. 7 Wycinają dla bezpieczeństwa str. 15 Dekoracje, które

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Numer 3 (6) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Jerzego Gurawskiego WCIĄŻ WIELE DO ZROBIENIA Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Fundusze unijne pod

Bardziej szczegółowo

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe Numer 6 (15) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców GŁOS BIZNESU Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW / KRONIKA / DESIGN / / GOSPODARKA /

Bardziej szczegółowo

XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń. Ile kontenerów, tyle pytań, problemów

XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń. Ile kontenerów, tyle pytań, problemów XX-cia już lat, MS zmienia pozytywnie świat Edward Machoń 11 242/2013 Na stronach: Ile kontenerów, tyle pytań, problemów Na odsiecz Spółdzielczości Spotkanie z Mikołajem SSM wyróżniona Czytaj - str. 16

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Bielanach

Jubileusz na Bielanach b Dwie strony medalu b Wypalenie zawodowe b Drożeją bilety b Wiecha na Łodygowej 11 b NASZA 23 listopada 2012 Nr 20 (137) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok VIII Jubileusz na Bielanach Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa kwiecień 2009, Nr 2 04 Stalownia - załoga na trudne czasy Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. 02 04 05 Dzień BHP Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie CZERWIEC Nr 6/2000 (108) Komunie Św.... str. 4 Sesja Rady Miejskiej... str. 6 Organowe granie... str. 8 Matura 2000 Drugiego czerwca nasze szkoły średnie żegnały maturzystów. W obecności rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo