Wydanie pierwsze: 2009/10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie pierwsze: 2009/10"

Transkrypt

1 Wydanie pierwsze: 2009/10 Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki i informacje pozwalające na uruchomienie i użytkowanie Twojego nowego komputera przenośnego typu Notebook. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały starannie sprawdzone pod względem ich poprawności, niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w kolejnych jej wydaniach. Żadna część niniejszej instrukcji obsługi bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody nie może być powielana, przechowywana w miejscach umożliwiających jej pobieranie, ani też transmitowana. Dotyczy zarówno powielania elektronicznego, mechanicznego, wykonywania fotokopii, nagrywania, a także wszelkich innych form powielania. Użyte w niniejszym dokumencie nazwy produktów służą jedynie celom identyfikacyjnym i mogą stanowić znaki towarowe należące do odpowiednich firm. Microsoft, MS-DOS, Windows oraz Windows Sound System stanowią znaki towarowe Microsoft Corporation. Intel, Centrino, Centrino Duo, Pentium M, Banias, Calexico stanowią zarejestrowane znaki towarowe Intel Corporation. Sound Blaster, Sound Blaster Pro stanowią znaki towarowe Creative Technology. Wszystkie inne marki oraz nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji obsługi stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe stanowiące własność posiadających je firm. Copyright 2009 All Right Reserved - Printed in China Instrukcja obsługi notebooka serii Q1458/1580 Znaki towarowe

2 I Zasady bezpieczestwa W celu bezpiecznego u żytkowania niniejszego no tebooka nale ży stosować się przedstawionych tu zasad bezpieczeństwa. Gdy korzystasz ze swojego komputera przenośnego Q1458/1580 UWAGA: Nie nale ży k orzystać z n iniejszego komputera prze z d łuższy okres czasu, gdy ma on bezpośrednią sty czność z cia łem, np. le ży na kolanach. Podczas d ługiego dziania podstawa komputera nag rzewa si ę do t ego stopnia, że w bezpośrednim kontakcie ze skór ą mo że sta ć si ę przyczyną poparzenia. Nie należy samemu serwisować niniejszego notebooka. Zawsze należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji. Nie należy n osić baterii w kieszeni, po rtmonetce ani w innych miejscach, gdzie mogą znajdować się metalowe przedmioty (np. kluczyki), gdy ż mo że t o spowodować z warcie terminali b aterii. Związany z tym nadmierny przepływ prądu może być przyczyną znacznego wzrostu temperatury baterii i poparzenia skór. Należy zwrócić uwagę, aby nic nie leżało na kablu zasilacza oraz by był on tak poprowadzony, aby po nim nie chodzić. Gdy ko rzystasz z ko mputera lu b ładujesz bat erię, umie ść zasilacz w przewiewnym miejscu, np. na biurku lub na podłodze. Nie nal eży przy krywać zasil acza p apierami ani i nnymi przedmiotami, kt óre mogłyby ut rudnić je go prawidłową wentylację. Ni e należy t eż k orzystać z zasil acza, gdy znajduje się on w pokrowcu. Nie należy ws uwać żadnych przedmiotó w do ot worów wentylacyjnych notebooka. Stw arza to mo żliwość spowodowania spi ęcia i może skutkow ać po żarem lub porażeniem prądem. dostarczanych przez producent a notebo oka. K orzystanie z innych typów baterii lub zasilacza sieciow ego zwiększa ryzyko zapalenia się sprzętu lub eksplozji ogniw. inne kompatybilne, zalecane przez producenta. że napięcie znamionowe zasilacza odpow iada napięciu źródła Poudniowej, w Korei Pd V/50 Hz we wschodniej Japonii oraz 100 V/60Hz w pamiętaj, aby łączne natężenie prądu wszystkich podłączonych do niego urządzeń nie przekraczało wartości dopuszczalnej dla system i odłączyć zasilacz sieciowy z gniazda zasilania. jakichkolwiek prac konserw acyjnych lub zmieniaj ących konfigurację niniejszego produktu. spowodować ich eksploz ję. Sprawdź, jakie s ą lokalne przepisy odnośnie utylizacji baterii. Korzystaj wyłącznie z zasilacza sieciow ego oraz baterii Nieprawidłowe umieszczenie b aterii mo że s powodować ich eksplozję. Baterie należy wymieniać na ogniwa tego samego typu lub też Zużyte bate rie nale ży u tylizować stosow nie do zalece ń I wskazań producenta. Przed podłączeniem notebooka do źródła zasilania upewnij się, zasilania V/60 Hz w wikszoci krajów Ameryki Pónocnej i zachodniej Japonii V/50 Hz w wikszoci krajów Europy, na Biskim oraz Dalekim Wschodzie. Jeśli do po łączenia zasilac za korzystasz z rozga łęziacza, danego rozgałęziacza. Wyjmując baterię z notebooka p amiętaj, by najpierw wyłączyć By uniknąć r yzyka porażenia pr ądem, nie nal eży podczas burzy p odłączać ani od łączać kabli, b ądź te ż wy konywać Nie należy wrzuca ć baterii do ognia, gdyż mo że to Przygotowując notebook do pr acy usta w go na poziomej powierzchni.

3 INSTRUKCJA OBSŁUGI NOTEBOOKA SERII Q1458/1580 II W podróży nie należy nada wać niniejszego notebooka jako bagażu. Mo żna umieszcza ć notebook w urządzeniach kontrolnych korz ystających z pro mieni Roentgen a, nie nale ży jednak przepuszcza ć notebooka przez detektory metali. Je śli bierzesz ze sobą notebook jako bagaż podręczny, pamiętaj, by bateria b yła na ładowana, ab yś móg ł włączyć notebook na prośbę uprawnionego do kontroli personelu. Gdy na czas p odróży wyjmujesz z notebooka t wardy d ysk, zawiń dysk w materiał izolacyjny, tkaninę lub papier. Jeśli masz twardy dysk w bagażu podręcznym, to możesz być poproszony o zainstalowanie go w swoim notebooku. Twardy dysk można umieszczać w urządzeniach kontroln ych korz ystających z promieni Roentgena, nie należy jednak przepuszczać go przez detektory metali. Podróżując nie nale ży umieszczać notebook w przestrzeniach bagażowych p onad g łową, gd zie mo że si ę on znacznie przemieszczać. Należy też uważać, by nie upuścić notebooka i nie narażać go na upadek i uderzenia. Notebook, b ateria oraz t wardy dysk po winny b yć nale życie zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak kurz i brud, ciecze, ekstremalne temperatury o raz e kspozycja na bezpośrednie nasłonecznienie. Gdy przenosisz notebook w miejsca o znacznej ró żnicy temperatur lub poziomu wilgotności, to na po wierzchni notebooka or az na jego elem entach wewnętrznych mo że nastąpić Konden sacja pary wodnej. Ab y u niknąć uszkodzenia notebooka nale ży odczeka ć, a ż skroplona para wodna odparuje zwykle nie dłużej niż jedna, dwie godziny. WSKAZÓWKA: Przenoszc notebook z chodniejszego do cieplejszego miejsca lub odwrotnie, pamitaj, by przed wczeniem go odczeka przez pewien czas, a dostosuje si do temperatury nowego otoczenia. O dłączając kabel zasila jący nale ży c iągnąć za sam ą w tyczkę lub znajduj ący si ę na niej okr ągły u chwyt, a w żadnym wypadku za sam kabel. Wty czkę należy w yciągać równo, aby nie odkszta łcić jej bolców. Przed pod łączeniem kabla zasilającego do gniazda upe wnij si ę, że w tyczka jest prawidłowo usta wiona i właściwie wyrównana z gniazdem zasilania. Przed cz yszczeniem notebook nale ży o dłączyć od niego zasilanie i wyjąć baterię. Wewnętrzne ko mponenty nale ży obs ługiwać z e stosown ą ostrożnością. Wyjmując je, należy trzymać za ich krawędzie, a nie za same złącza (dotyczy to np. modułów pamięci). W przypadku korz ystania ze sprz ętu telefoniczn ego, należy zaw sze stosować si ę rów nież d o poni ższych zasad bezpiecze ństwa, aby unikn ąć po żaru, porażenia prądem lub innego wypadku: Nie należy k orzystać z n iniejszego pro duktu w p obliżu wody, np., w pobliżu kranu, umywalki, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub blisko basenu. Należy u nikać korzystania z b ezprzewodowych telefonów podczas wyładowań elektrycznych burz, gdyż stwarza to zagrożenie porażenia prądem. Nie należy k orzystać z t elefonu d o inf ormowania o nieszczelnościach w instal acji ga zowej, gdy znajdujemy si ę w s trefie w p obliżu s twierdzonej nieszczelności. OSTRZEENIE: Wyczenia Gwarancji * W pr zypadku nie prawidłowej o bsługi ba terii, is tnieje ryzyko j ej eksplozji; p amiętaj by korzy stać z bat erii te go samego ty pu lu b innej w pełni kompatybilnej. * Z użyte b aterie na leży u tylizować st osownie d o zaleceń producenta. * Nale ży pami ętać, że k orzystanie z po pękanych, sil nie porysowanych l ub słabej j akości p łyt m oże spow odować uszkodzenie napędu optycznego oraz danych znajdujących się na płycie. P łyty, o których t u mo wa m ogą us zkodzić dzi ałający z wysoką prędkością napęd, zaś uszkodzenia tego typu nie będą objęte gwarancją.

4 III Regulatory Notices Federal Communications Commission Notice This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital service, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Any changes or modifications made to this equipment may void the user s authority to operate this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. All external cables connecting to this basic unit must be shielded. For cables connecting to PCMCIA cards, see the option manual or installation instructions. Federal Communications Commission (FCC) PART 68 Warning This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules. On the bottom of the computer is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalence Number (REN) for this equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company. FCC Part 68 Registration Number: 6CTTAI FB - E REN: 0.8B The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone and still have those devices ring when your number is called. In most, but not all areas, the sum of the REN s of all devices should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. If your MODEM causes harm to the telephone network, the local Telephone Company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. However, if advanced notice isn t practical, you will be notified as soon as possible. You will be informed of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper functioning for your equipment. I they do, you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain an uninterrupted telephone service.

5 INSTRUKCJA OBSŁUGI NOTEBOOKA SERII Q1458/1580 Oznaczanie CE (Unia Europejska) Symbol wskazuje, że noteb ook Q145 8/1580 jest zgodn y z Dyrektywami odnosz ącymi si ę d o kompat ybilności elektromagnetycznej oraz Obo wi czuj ącą w UE d yrektywą odnośnie urz ądzeń zasilany ch niskim napi ęciem. S ymbol te n oznacza tak że, że W451U spełnia przedst awione poni żej standardy techniczne : EN Ograniczenia oraz metody pomiaru interferencji fal o cz ęstotliwościach r adiowych w sprzęcie t echnologii informacyjnych. EN Spr zęt technologii informac yjnych - Charakterystyka od porności na zakłócenia Ograniczenia i metody pomiaru. EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Rozdział 3: Og raniczenia - Sekcja 2: Og raniczenia odnośnie emisji prądu harmonicznego (Urządzenia zasilane prądem do 16 A na fazę włącznie). EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Rozdział 3 : Ograniczenia - S ekcja 3: Ograniczenia fluk tuacji i zmian napi ęcia p rzy niskonapięciowym zasilaniu ur ządzeń prądem o natężeniu do 16 A włącznie. EN Bez pieczeństwo spr zętu tech nologii informacyjnych. UWAGA: Zgodnie z d yrektywą EN wymagania odnośnie emisji dzielą urządzenia na dwie klasy Klasa A urządzenia do zastosowań komercyjnych Klasa B - urządzenia do zastosowań domowych BSMI Notice (Taiwan Only) Most notebook computers are classified by the Bureau of Standards, Meteorology and Inspection (BSMI) as Class B information technology equipment (ITE). The symbol above must be attached to the product indicating compliance with the BSMI standard. CCC Notice (China Only) For Q1458 only On Class A systems, the following warning will appear near the regulation label: Ostrzeżenie: This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case users may be required to take adequate measures. Caution: Zalecana temperatura działania poniżej 35C IV

6 Wstp V Gratulujemy Państwu zakupu niniejszego notebooka! Państwa nowy notebook wyróżnia się najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu technologii komputerów przenośnych. Charakteryzuje go zarówno wyjątkowa ergonomia, jak i zaawansowana architektura, co łącznie sprawia, że użytkownik otrzymuje kompaktowy i wydajny oraz wygodny w użytkowaniu komputer osobisty. Stworzony z myślą o szerokiej gamie zastosowań biznesowych i osobistych, notebook ten stanowi idealny wybór dla użytkowników biurowych, stosowania w domu oraz podczas częstych podróży. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje niezbędne do uruchomienia i obsługi Państwa notebooka. Opisano tu w sposób wyczerpujący wszystkie funkcje sprzętu zachowując jednocześnie czytelny układ prezentowanych treści.

7 INSTRUKCJA OBSŁUGI NOTEBOOKA SERII Q1458/1580 Spis treci Zasady bezpieczeństwa... I Zgodność z obowiązującymi normami... III Wstęp... V Rozdzia 1 Podstawy obsugi 1.1 Korzystanie z baterii Podłączanie zasilacza sieciowego Włączanie I wyłączanie notebook Instalowanie sterowników urządzeń Q1458/ Używanie przycisku Power (Zasilanie) Funkcje klawiatury Korzystanie z tabliczki sterującej kursorem Narzędzia zapisu danych Wprowadzenie do korzystania z kamery Wyświetlanie grafiki Ochrona i zabezpieczanie notebooka Q1458/ Korzystanie z łączności Bluetooth (opcja) oraz urządzeń bezprzewodowych...19 Rozdzia 3 Rozwizywanie problemów 3.1 Często zadawane pytania...20 Dodatek A Q1458 Specyfikacja techniczna...23 Dodatek B Q1580 Specyfikacja techniczna...25 Dodatek C Serwis...27 VI Rozdzia 2 Podczanie urzdze peryferyjnych 2.1 Korzystanie z portu USB Podłączanie zewnętrznego monitora poprzez port VGA Korzystanie z portu LAN Korzystanie z portu modemu Korzystanie z portu e-sata Karta / Nowa karta PCI Express Podłączanie do portu HDMI Karty MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD... 18

8 Rozdzia 1 Podstawy obsugi W niniejszym rozdziale pokażemy, w jaki sposób obsługiwać Państwa notebook z serii Q1458/1580 w tym jak podłączać zasilacz sieciowy, włączać i wyłączać komputer, korzystać z tabliczki dotykowej, klawiszy specjalnych, baterii, itd. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem komputerów i ich systemów operacyjnych, to rozdział ten odkryje przed tobą cały szereg ekscytujących funkcji. 1

9 INSTRUKCJA OBSŁUGI NOTEBOOKA SERII Q1458/ Korzystanie z baterii Notebook Q1458/1580 został zaprojektowany, by działać z wykorzystaniem jednego z wymienionych poniżej źródeł zasilania: Zasilacz sieciowy (korzystanie z zasilacza sieciowego podłączonego do gniazda elektrycznego) Bateria litowo jonowa (Li-Ion) Zawsze ilekro ć jest to możliwe nale ży k orzystać z zasilac za sieciowego; z baterii nale ży k orzystać t ylko wtedy, gd y nie jest możliwe u życie zasila cza s ieciowego. Bateria litow o jonow a wielokrotnego ładowania pozawala na korzystanie z notebooka bez zewnętrznego zasilania. W czasie gdy do notebooka je st przyłączony jest zasila cz s ieciowy pod łączony do zewnętrznego gniazda zasilania, nast ępuje ładowanie w ewnętrznej baterii. Gd y ładowana jest baterii w łączona jest ikona Ładowania Bater ii znajdująca się na panelu wskaźników. Skoro tylko bateria zostanie w p ełni na ładowana ikona Ładowania Baterii wy łączy si ę. Gd y komputer jest wy łączony, to c zas szy bkiego ładowania bate rii litowo jono wej (Li-Ion) wynosi 2.5 godzin y, nat omiast normaln y czas ładowania baterii, to 3.5 godziny. Korzystanie z modemu, czy te ż ws półpraca ze sprz ętem w ideo bądź audio powoduje zwiększone zużycie energii przez komputer. Zmniejszenie jasności monitora prz yczynia si ę do bardziej oszczędnego zużycia energii. Je śli bateria nie jest w pełni naładowana, to przed rozpoczęciem korzystania z niej nale ży j ą w pe łni na ładować (tj., przed odłączeniem za silacza sieciow ego). Zalecane jest rów nież skalibrowanie baterii przed użyciem. Bateria Li-Ion jest wrażliwa na nieprawidłową obsługę, nie należy jej więc ładować innymi zasilaczami, gdyż może zapali ć się lub eksplodować. Wymiana baterii Z czasem spra wność baterii zmniejsza si ę. Zalecamy wymianę baterii, w przypadku gdy zaobserwowany zostanie znaczny spadek sprawności jej działania. W celu wymiany baterii wykonaj poniższe kroki: 1. W yłącz computer. 2. Zamknij pokrywę i odwróć komputer na drugą stronę. 3. Przesu ń zatrzask baterii (1) w lew ą str onę. P rzytrzymaj g o w tym położeniu aż do wyjęcia baterii. 4. Przed umieszczeniem w komorze baterii now ej baterii upew nij się, że jest ona ustawiona właściwą stroną. Uwaga: Bateria nie mo że być naładowana do 100% gdy pozostały poziom naładowania baterii wynosi co najmniej 95%. Jest to oparte na zaleceniach dosta wcy ba terii i zw iększa cz ęstotliwość ładowania oraz żywotność baterii. Waciwe obchodzenie si z zasilaczem sieciowym Nie należy podłączać zasilacza sieciowego do innych urządzeń. Nie należy chodzi ć po kablu zasilacza ani staw iać na n im żadnych ci ężkich przedmiotó w. Nale ży zw rócić uwag ę, jak jest poprowadzony kabel Odłączając kabel zasilający należy trzymać za wtyczkę, a nie za pamiętaj, ab y łączne nat ężenie pr ądu w szystkich podłączonych dopuszczalnej dla danego rozgałęziacza. Przed pod łączeniem kabla zasilaj ącego do g niazda zasilania upewnij si ę, że napi ęcie zna mionowe zasila cza odpow iada napięciu źródła zasilania. Jeśli nie znasz par ametrów p rądu zasilania, skorzy staj z informa cji udzie lanych przez loklan y zasilający, ab y nie le żał w c iągach komunikacyjnych. sam kabel. Jeśli do po łączenia zasi lacza korzy stasz z rozga łęziacza, do niego urz ądzeń nie przekracza ło w artości pr ądu zakład energetyczny.

10 3 1.2 Podczanie zasilacza sieciowego Zasilacz sieciowy zamienia prąd zmienny na prąd stały i zmniejsza napięcie pr ądu zasilaj ącego komputer. Zasilacz automat ycznie dostosowuje się do napięcia prądu wejściowego o zakresie wolt i zape wnia pr ąd wyj ściowy o n apięciu 19V, 4.74A dla modelu Q1 580 (19V, 3.42A dla modeli Q1458M / Q1580M Q1458L / Q158 0L), dzi ęki czem u u żytkownicy m ogą korz ystać z komputera w zasadzie we wszystkich regionach świata. UWAGA: Naley korzysta wycznie z zalecanego zasilacza oraz kabla zasilajcego. Korzystanie z niewaciwego zasilacza moe doprowadzi do uszkodzenia komputera. Nie ponosimy odpowiedzialnoci, za uszkodzenia wynikajce z niewaciwego stosowania zasilacza. W celu praw idłowego pod łączenia zasila cza do komputera, wykonaj poniższe kroki: 1. Podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego. 2. Podłącz zasilacz sieciowy do wejścia DC w komputerze. 3. Podłącz kable zasilający do gniazda zasilania. 1.3 Wczanie i wyczanie notebooka Wczanie zasilania Otwórz pokrywę notebook, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk POWER (zasilania). Wska źnik zasilania zaświeci się na niebiesko po włączeniu się komputera. Wyczanie zasilania Jeśli przez pew ien czas nie b ędziesz korzy stać z komputera, to najlepiej wy łączyć go. Przed wyłączeniem ko mputera nale ży najpierw zamknąć wszystkie programy oraz system operacyjny. Warto jest wyr zwłaszcza jeśli notebook był używany przez dłuższy czas. Pozwala to w łaściwie o stygnąć zew nętrznym element om notebooka. Natychmiastowe zamknięcie panela po zakończeniu pracy sprawia, że nagrom adzone ciep ło nagrze wa niepot rzebnie ekran LCD, c o może na wet doprowadzić do uszkodzenia ekranu. Jeszcze ważniejsze jest t o, aby nigdy nie zamykać panela LCD na dłuższy czas gdy komputer jest włączony bądź gdy nieaktywna jest funkcja obić sobie odruch, b y przez pe wien czas p o wyłączeniu komputera pozost awiać jego okryw ę ot wartą oszczędzania energii. Tryb zawieszonego dziaania W oknie d ialogowym Opcje za silania / Zaaw ansowane (Po wer Option/Advanced) wybierz domyślne usta wienie zarz ądzania zasilaniem. Okno dialogowe opcji zasilania udostępnia cały szereg funkcji, jakie wykonuje komputer, po tym jak jest nieużywany przez pewien czas.

11 INSTRUKCJA OBSŁUGI NOTEBOOKA SERII Q1458/ Instalowanie sterowników urzdze Q1458/Q1580 Jeśli Tw ój note book Q14 58/1580 ma ju ż zainstalow any s ystem operacyjny, to ważne jest b y zainstalow ać w szystkie niezbędne sterowniki, tak aby sprzęt działał prawidłowo. Przed zainstalow aniem stero wników d owiedz si ę u dosta wcy, cz y w s ystemie op eracyjnym zosta ły j uż zainstalowane wszystkie sterowniki, a je śli nie za instalowano ich, to należy w ykonać przedstawione poniżej kroki: 1.5 Uywanie przycisku Power (Zasilanie) Przycisk zas ilania znajduj ący si ę w gó rnej cz ęści umo żliwia włączenie zasilania. 1. W komplecie znajduje się płyta CD lub DVD ze stero wnikami przykładowa płyta została pokazana poniżej: 2. Umieść płytę w napędzie CD R- W lub DVD-RW (opcja) Drive. Na ekranie pojawi się ekran instalacyjny Auto Run.

12 5 1.6 Funkcje klawiatury Notebook jest Q1458/ 1580 wyposażony jest w stan dardową klawiaturę o układzie maszyny do pisania, przy czym poszczególne klawisze mają też dodatkowe funkcje. Podstawowe klawisze Klawisz Opis funkcji Klawisz <Enter>. Wykonywanie polecenia. W wielu programach edycyjnych, klawisz <Enter> wstawia znak powrotu karetki nowy akapit, tak jak w zwykłej maszynie do pisania. Klawisz <Esc>. Naciśnij ten przycisk, aby anulować funkcję lub polecenia bądź wyjść z ekranu ich wyboru. Klawisz <Ins>. Znany jako klawisz Wstawiania. Naciśnij ten klawisz, aby przejść z trybu wstawiania do trybu zastępowania. Klawisz <Fn>+<PrtSc>. Znany jako Print Screen. Naciśnij go, aby wkleić do Schowka cały obszar ekranu w formie bitmapy. Klawisz <Del>. Znany jako klawisz Delete. Naciśnij ten klawisz, by skasować znak na prawo od kursora lub skasować zaznaczony tekst lub obiekt. Klawisz <Num Lk>, <Fn>+<Home>. Aby uaktywnić/wyłączyć sensor światła. Naciśnij najpierw <Num Lk>. Gdy zaświeci się Num Lock (obok przycisku włączania) zwolnij przycisk <Num Lk> i naciśnij <Fn>+<Home>. Klawisz <Pause>. Naciśnij ten klawisz jeśli chcesz czasowo zatrzymać wykonywanie polecenia. Naciśnięcie dowolnego innego klawisza wznowi wykonywanie polecenia. Klawisz <S hift>. N aciśnięcie tego klaw isza w połączeniu z literą wstawia wielką literę. Użycie tego klawisza z d wuznakowymi kla wiszami (z drugiego rzędu klawiatury) wstawia znak widniejący na górze klawisza. W w iększości programów w po łączeniu z innymi kla wiszami s łuży wy konaniu określonego polecenia. Klawisz <T ab>. Naciśnij ten klaw isz, b y przesun ąć Klawisz ten dzia ła tak samo jak kla wisz tabulacji w zwykłej maszynie do pisania. kursor do kolejnego znaku tabul acji z praw ej. Klawisz <Ctrl>. Znany również jako klawisz Control. W w iększości pr ogramów w po łączeniu z i nnymi klawiszami służy wykonaniu określonego polecenia. Klawisz <Alt>. Znany również jako klawisz Alternate. W w iększości pr ogramów w po łączeniu z i nnymi klawiszami służy wykonaniu określonego polecenia. Klawisz <N um Lk>. U aktywnia osadzon ą 15- klawiszową klawiaturę numeryczną. Klawisz <F n>+<scr Lk>. U żywany w wi ększości programów do prz ewijania ekranu bez konieczno ści przesuwania kursora. K lawisze te oznaczon e s ą kolorem niebieskim.

13 INSTRUKCJA OBSŁUGI NOTEBOOKA SERII Q1458/ Klawisz <C ap Lock>. U żywane w większości programów, ab y stale akty wny b yły wielkie litery, górne oznaczenia klawiszy. Klawisze funkcji specjalnych Zintegrowana klawiatura numeryczna Klawisz strzałki skierowanej w górę. Po każdym naciśnięciu przesuwa kursor o jeden wiersz do góry. Klawisz strzałki skierowanej do dołu. Po każdym naciśnięciu przesuwa kursor o jeden wiersz do dołu. Klawisz strzałki skierowanej w lewo. Po każdym naciśnięciu przesuwa kursor o jedną pozycję w lewą stronę. Klawisz strzałki skierowanej w prawo. Po każdym naciśnięciu przesuwa kursor o jedną pozycję w prawą stronę. Klawisz <Home>. Przesuwa kursor na początek ekranu lub wiersza. Klawisz <PgUp>. Po każdym naciśnięciu przesuwa widok o jeden ekran do góry. Klawisz <PgDn>. Po każdym naciśnięciu przesuwa widok o jeden ekran do dołu. Klawisz <End>. Przesuwa kursor na koniec ekranu lub wiersza. Funkcje osadzonej klawiatury numerycznej są takie same, jak odrębnej klawiatury numerycznej w komputerach stacjonarnych. Klawisze te pozsiadają posiadają dodatkowe oznaczenia w prawym dolnym narożniku. Dostęp Num Lock włączone Num Lock wyłączone Klawisze numeryczne w osadzonej klawiaturze Klawisze sterowania kursorem / osadzona klawiatura Klawisze głównej klawiatury Wpisuje cyfry w normalny sposób Przytrzymaj klawisz Shift podczas korzystania z klawiszy sterowania kursorem Przytrzymaj klawisz Fn podczas wprowadzania liter z osadzonej klawiatury Przytrzymaj klawisz Fn podczas korzystania z klawiszy sterowania kursorem Wprowadzaj litery w normalny sposób. Uwaga: Jeśli do notebook podłączona jest zewnętrzna klawiatura lub klawiatura numeryczna, to klawisz powoduje przełączanie pomiędzy wbudowaną klawiaturą, a zewnętrzną klawiaturą lub klawiaturą numeryczną.

14 Klawisze Windows Podstawowe klawisze Pozwalają na wprowadzanie oraz symboli specjalnych. liter, c yfr, znakó w interpunkcyjnych 7 Klawisz Opis + [F1] Otwiera pomoc i wsparcie + E Eksploruje Mój Komputer /My computer/ + F Wyszukuje dokument + M Minimalizuje okna + Shift + M Cofa minimalizację wszystkich okien + R Wyświetla okno dialogowe uruchamiania + Tab Uaktywnia kolejny prz ycisk na pasku zadań Klawisze Fn Poprzez naciśnięcie klawisza Fn wraz z inny mi klawiszami można realizować wszystkie funkcje normalnej klaw iatury komput era stacjonarnego. [Fn]+[F1] Przełącznik trybu zawieszonego działania [Fn]+[F2] Uaktywnienie lub wyłączenie funkcji bezprzewodowych [Fn]+[F3] Przełączanie pomiędzy LCD i monitorem CRT [Fn]+[F4] Zwiększanie jasności ekranu [Fn]+[F5] Zmniejszanie jasności ekranu [Fn]+[F6] Całkowite wyciszanie dźwięku [Fn]+[F7] Zmniejszanie poziomu głośności [Fn]+[F8] Zwiększanie poziomu głośności [Fn]+[F9] Przy odtwarzaczu, Odtwarzanie lub pauza [Fn]+[F10] Przy odtwarzaczu, Stop [Fn]+[F11] Przy odtwarzaczu, cofanie [Fn]+[F12] Przy odtwarzaczu, przesuwanie do przodu [Fn]+[Esc] Udostępnienie lub wyłączenie funkcji Bluetooth

15 INSTRUKCJA OBSŁUGI NOTEBOOKA SERII Q1458/1580 Funkcja przecignij i upu Przesuń w skaźnik do okre ślonej pozy cji przesuw ając palcem po tabliczce dotykowej i kliknij raz lewym przyciskiem poniżej tabliczki, aby wybrać żądaną pozycję. Po wybraniu jej mo żesz przeciągnąć ją przesuwając palcem po tabliczce dotykowej (podwójne kliknięcie przyciskami tabli czki doty kowej równe jest pr ędkości podw ójnego kliknięcia zwykłej myszy). Przyciski przewijania Jeśli przew ijasz dokument mo żesz to zrobi ć przesuw ając palcem po tabliczce doty kowej trz ymając jednocze śnie w ciśnięty pr zycisk przewijania Korzystanie z tabliczki sterujcej kursorem Touchpad, cz yli tabliczka ster owania kursorem jest w rażliwa na nacisk i udost ępnia w szelkie funkcje dw u-przyciskowej m yszy; jej pierwotna funkcja to przesuwanie kursora po ekranie. Podwójne klikanie Przesuń w skaźnik do okre ślonej pozy cji przesuw ając palcem po tabliczce doty kowej i kliknij dw a raz y le wym prz yciskiem poni żej tabliczki, aby wybrać poz ycję menu. D wukrotne pukni ęcie w tabliczkę dotykową spełnia tę samą funkcję, co podwójne kliknięcie lewym przyciskiem. Z tego wzgldu, e Touchpad jest czuy nacisk naley uwaa, aby go nie uszkodzi. W szczególnoci, naley zwróci uwag, aby: Nie naraa tabliczki dotykowej na styczno z brudem, cieczami lub tuszczem. Nie dotyka jej brudnymi palcami. Nie ka na tabliczce dotykowej ani jej przyciskach adnych cikich przedmiotów. Mona te dostosowa ustawienia tabliczki dotykowej (Touchpad ) wybierajc Start/Panel sterowania/mysz/przyciski. Poprzez te ustawienia mona zmieni orientacj dziaa tabliczki dotykowej, np. mona przeczy ustawienia dziaania prawego i lewego przycisku myszy. Mona te ustawi prdko przesuwania sie kursora, jak równie czas reakcji na klikniecie mysz. Klikanie Możesz przesun ąć w skaźnik do okre ślonej pozy cji przesu wając palcem po tab liczce dot ykowej i klikn ąć jed en raz lewym przyciskiem poniżej tabliczki, aby wybrać dany obiekt. Jednokrotne puknięcie w ta bliczkę dot ykową spe łnia t ę sam ą funkcj ę, co pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem.

16 9 1.8 Narzdzia zapisu danych Twardy dysk Notebook Q145 8/1580 wyposażony jest w wysokiej pojemno ści twardy d ysk t ypu 2.5 cala ID, na który m mo żna zainstalow ać system ope racyjny, inne aplikacje oraz ró żnorodne pliki dany ch. Wewnętrzny twardy dysk jest oznaczony - jak si ę to po wszechnie stosuje jako Dysk C. Je śli chcesz wymieni ć twardy dysk skontaktuj się z lokalnym dostawcą, by uzy skać informac je o mo żliwej konfiguracji komputera. Mo żna zw iększyć dost ępną pojemno ść zapisu w ymieniając standardowy dysk twardy na dysk o większej pojemności. Przed wyjęciem tw ardego dysku zaw sze należy p amiętać o wyłączeniu komputera. W prze ciwnym wypadku mo żna uszkodzić zarów no komputer, jak i tw ardy dysk. Nale ży unikać przesuw ania komputera podczas, gd y korzy sta on z twardego d ysku, jak ró wnież nie nale ży go w takich sytuacjach narażać na żadne wstrząsy. Napd dysków CD/DVD Notebook Q1458/1580 wyposażony jest w jeden napęd typu DVD Super Multi. Napęd dla p łyt opt ycznych wykorzystywany j est do instala cji sys temu operacyjnego oraz innego oprogramowania. Aby umieścić płyt ę w napędzie oraz wyjąć ją, należy: 1. Nacisn ąć przy cisk z przodu nap ędu, ab y ot worzyć jego tacę. Następnie należy delikatnie wysunąć ją do końca. 2. Umie ścić płytę na tac y n apędu str oną za drukowaną skierowaną ku górze. 3. Nasun ąć płytę na środkową oś nap ędu i delikatnie docisnąć, aż zatrzaśnie się na miejscu. 4. Wsun ąć z powrotem tacę napędu, tak by zatrzasnęła się na miejscu. Ostrzeenie: Gdy computer odczytuje dane z pyty, miga wskanik napdu CD/DVD. Gdy wskanik ten wieci si nie naley w adnym wypadku wyjmowa pyty. Ostrzeenie: Na tacy napdu nie naley ka innych przedmiotów poza pytami. Nie naley zamyka tacy na si. Gdy napd nie jest uywany taca napdu powinna pozostawa zamknita, aby do rodka nie dostawa si kurz. Jeli pojawi si trudnoci z wyjciem pyty skorzystaj ze spinacza do papieru (lub innego cienkiego metalowego bolca) i wsu go w otworek awaryjnego otwierania, aby wysun tac. Procedura ta pozwala równie wyj pyt z napdu, gdy notebook jest wyczony. Patrz poniszy rysunek.

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi Extensa Serii 2900 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Extensa serii 2900 Oryginalne wydanie: Kwiecień 2004 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Numer katalogowy dokumentu: 370697-241 Czerwiec 2004 W tym podręczniku przedstawiono sposób konfigurowania, obsługi i konserwowania komputera, a także

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I Powiadomienie Firma zastrzega sobie prawo do zmian tej publikacji lub jej zawartości bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie informacjami poglądowymi i nie pociągają za

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Notebook. Polski. EasyGuide. AMILO Li Series

Notebook. Polski. EasyGuide. AMILO Li Series Notebook Polski EasyGuide AMILO Li Series Jeżeli masz... problemy techniczne lub inne pytania, które wymagają wyjaśnienia? Zwróć się do: naszego Centrum Obsługi Klienta (szukaj na załączonej liście) lub

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo