Zarz¹dzanie i Edukacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie i Edukacja"

Transkrypt

1 1 Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim Zarz¹dzanie finansami Zarz¹dzanie gospodark¹ NUMER 96 WRZESIEÑ PA DZIERNIK 2014 ISSN X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

2 2 Adres redakcji Dwumiesiêcznik Zarz¹dzanie i Edukacja ul. Elektronowa 2, Warszawa tel./fax (22) Redaktor naczelny dr in. El bieta Kopciuszewska, Szko³a Wy sza im. Bogdana Jañskiego Rada naukowa dwumiesiêcznika Zarz¹dzanie i Edukacja Dr hab. W³odzimierz Bernacki, prof. UJ; prof. dr hab. Miros³awa Czerny, UW; doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD. prof. KU, v Ružomberku, prof. dr hab. Wo³odymyr Jewtuch, Ukraiñska Akademia Nauk; prof. dr hab. Romuald Joñczy, UE we Wroc³awiu; ks. dr hab. Jan Krokos, prof. UKSW; prof. dr hab. Ihor Hrabynskyi, Narodowy Uniwersytet Lwowski; Dr Marcin Kazimierczak, Uniwersytet Abat Oliba CEU, Barcelona; prof. dr. hab. Anatolij M. Ko³ot Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny; prof. dr hab. W³odzimierz Kurek, UJ; prof. dr hab. Bo ena Muchacka, UP w Krakowie; prof. dr hab. Jan Oleszczuk, UM w Lublinie; prof. dr hab. Marek Pawlak, KUL; prof. dr hab. Wanda Rusiecka National Academy of Sciences of Belarus; dr hab. Gra yna Sk¹pska prof. UJ, dr hab. Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD. ISM Slovakia v Prešove; dr n. med. S³awomir Stawicki, Wojciech Sroczyñski, prof. UPH Redaktor tematyczny Dr Ma³gorzata Stawicka Redaktor jêzykowy Dr Jerzy Ryszard Suchocki, prof. Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Sekretarz redakcji dr Anna Janus (tel ) Korekta dr Anna Janus Wszystkie artyku³y s¹ recenzowane Recenzenci prof. dr hab. Jewgienij M. Babosow (Narodowa Akademia Nauk Bia³orusi); dr.h.c. doc. PhDr. Pavel Czarnecki (ISM Slovakia v Prešove); dr in. Jerzy Donarski (SWBJ w Warszawie); dr hab. ukasz Pop³awski (UR w Krakowie); prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF w Warszawie); dr S³awomir Stawicki (Akademia Medyczna w Warszawie); prof. dr hab. Micha³ Troszyñski (PAN); ks. prof. dr hab. Stanis³aw Urbañski (UKSW w Warszawie) Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w publikowanych tekstach skrótów i zmian ISSN X wersja referencyjna czasopisma: papierowa papierowa numer dostêpny w wersji elektronicznej na stronie Sk³ad, korekta, druk i oprawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam

3 3 SPIS TREŒCI Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim Alicja Domaga³a, Ma³gorzata Œciubisz, Katarzyna Dubas Problemy niedoboru kadry lekarskiej a proces kszta³cenia lekarzy w Polsce Izabela Mendel, Tomasz Holecki Spo³ecznie odpowiedzialne zarz¹dzanie placówk¹ ochrony zdrowia Grzegorz Guzik Cechy przywództwa i jego uwarunkowania Andrzej Chodyñski Legitymizacja szko³y wy szej jako organizacji odpowiedzialnej wobec interesariuszy Zygmunt Mietlewski, Beata Abramska, Krzysztof Makowski Podstawowe zagadnienia reglamentacji normatywnej organizacji przygotowania zawodowego m³odzie y i doros³ych w Polsce Magdalena Karolak-Michalska Wp³yw silnego przywództwa na kreowanie rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej sylwetka Aleksandra R. ukaszenki Grzegorz Suchta Sankcje karne w Koœciele jako wymiar odpowiedzialnoœci spo³ecznej

4 4 SPIS TREŒCI Zarz¹dzanie finansami Zbigniew Klimiuk Zarz¹dzanie sytuacj¹ koniunkturaln¹ i makroekonomiczn¹ Francji w latach Piotr Ko³odziejczyk System p³atnoœci bezpoœrednich i ich realizacja na przestrzeni lat oraz perspektywy ich rozwoju na najbli sze lata Andrzej Muczyñski Kreowanie czynszu najmu w zarz¹dzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi Zarz¹dzanie gospodark¹ Tomasz Kochañski Kszta³towanie strategii biznesu firmy w aspekcie cyklu ycia aliansu strategicznego Marcin uszczyk Kontrowersje wokó³ przyczyn kryzysu wspó³czesnej gospodarki Krzysztof Jerzy Gruszczyñski, Cezary Tomasz Szyjko Podstawy prawne wydobycia i produkcji gazu ³upkowego w Unii Europejskiej

5 Z A R Z D Z A N I E K A P I T A E M L U D Z K I M Ali cja Do ma ga³a, Ma³go rza ta Œciu bisz, Ka ta rzy na Du bas PROBLEMY NIEDOBORU KADRY LEKARSKIEJ A PROCES KSZTA CENIA LEKARZY W POLSCE SHORTAGES OF PHYSICIANS AND THEIR EDUCATION PROCESS IN POLAND STRESZCZENIE Problematyka niedoboru kadry lekarskiej w Polsce jest w osta t nim cza sie te ma tem sze ro ko dys ku to wa nym. Wska Ÿ nik za trud nie nia le ka rzy w Pol sce na mie sz ka ñ ców wy no si 22 i jest naj ni szy wœród kra jów OECD re gio nu euro pe j skie go. Przy czy ny tego zja wi ska s¹ z³o o ne, za li cza my do nich m.in. brak procesu planowania kadr,migracje zarobkowe lekarzy, limi ty przy jêæ na stu dia me dy cz ne. Ce lem ar ty ku³u jest przed sta - wienie procesu kszta³cenia lekarzy w Polsce na poszczególnych poziomach edukacji (kszta³cenie dyplomowe, podyplomowe, usta wi cz ne) w kon te k œcie na si laj¹cego siê zja wi ska nie do bo ru ka dry le ka r skiej w na szym kra ju. W ar ty ku le za pre zen towa no aktu aln¹ dia g no zê pol skich za so bów ka dry le ka r skiej w po rów -

6 6 ZARZ DZANIE I EDUKACJA nr 96/2014 wrzesieñ paÿdziernik na niu z in ny mi kra ja mi UE. Szcze góln¹ uwa gê Au to rzy po œwiê - caj¹ roli szpitali uniwersyteckich w kszta³ceniu kadry lekarskiej. SUM MA RY The aim of the ar ti c le is to pre sent the edu ca tion pro cess of medical doctors and its influence on shortages of physicians in Po land. The au t hors pre sent the cur rent data on phy si cians sup p ly in Po land in an in ter na tio nal co m pa ri son and de scri be the sta ges of do ctor edu ca tion pro cess on both me di cal stu dies and post graduate levels. Emphasis is put on university hospitals role in the me di cal staff edu ca tion pro cess (re la tion be twe en university hospitals educational capacity measured in number of beds and centrally regulated limits on number of medical students is analyzed). S³owa klu cze: ka dry me dy cz ne, sy stem zdro wo t ny, edu ka - cja, niedobory kadrowe, lekarze, Ke y words: me di cal staff, he alth care sy stem, edu ca tion, sho r ta ges, phy si cians WPRO WA DZE NIE Zgod nie z sza cun ka mi Unii Eu ro pe j skiej przed sta wio ny mi w do ku men cie EU level Collaboration on Forecasting Health Work - force Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends bra ki za so bów lu dz kich w sy ste mie zdro wo t nym na po zio mie UE ju w 2020 roku bêd¹ wy no siæ ok. 1 mln pra co w ni ków, w tym nie do - bo ry le ka rzy sza co wa ne s¹ na po zio mie ok W przy pa d ku pol skie go sy ste mu zdro wo t ne go nie dys po nu - jemy szczegó³owymi prognozami w zakresie dostêpnoœci kadry 1 European Union, EU le vel Col la bo ra tion on Fo re ca sting He alth Wor k fo r ce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends A Feasibility Study May2012.

7 A. Do ma ga³a, M. Œciu bisz, K. Du bas PROBLEMY NIEDOBORU... 7 lekarskiej, gdy polityka kszta³towania kadr lekarskich jest zdecy do wa nie nie wy sta r czaj¹ca, a na po zio mie rz¹do wym nie s¹ prowadzone adne dzia³ania planistyczne w tym obszarze. Informa cje i pro gno zy po da wa ne przez œro do wi sko le ka r skie i eks - per tów s¹ tym cza sem bar dzo nie po koj¹ce. Z uwa gi na na ra - staj¹cy problem niedoboru personelu lekarskiego, realizacja kon sty tucy jne go obo wi¹zku za pe w nie nia po wszech ne go i spra - wied li we go do stê pu do œwia d czeñ zdro wo t nych przez w³adze pu b li cz ne mo e zo staæ po wa nie utru d nio na. Przy czy ny nie do - boru ka dro we go wœród le ka rzy w Pol sce s¹ z³o o ne, a do naj czêœ - ciej wymienianych w literaturze zalicza siê: migracje lekarzy z Pol ski do kra jów Eu ro py Za chod niej, po stê puj¹cy pro ces sta - rzenia siê pracowników medycznych, trudne warunki pracy i ci¹gle niesa tys fa kcjo nuj¹cy po ziom wy na gro dzeñ le ka rzy. Ra cjo na l na po li ty ka kszta³to wa nia kadr le ka r skich z jed nej stro ny wy ma ga pla no wa nia li mi tów kszta³ce nia, aby nie po no siæ nad mie r nych ko sztów, ale z dru giej stro ny wy ma ga za pe w nie - nia wy sta r czaj¹cych za so bów ka dry w przysz³oœci. Li cz ba stu - den tów, któ rzy w da nym roku aka de mi c kim mog¹ roz pocz¹æ kszta³cenie na kierunku lekarskim, ustalana jest corocznie w dro - dze roz porz¹dze nia przez mi ni stra w³aœci we go ds. zdro wia w po ro zu mie niu z mi ni strem w³aœci wym ds. szko l ni c twa wy - szego. Przy ustalaniu limitów przyjêæ uwzglêdniane s¹ kryteria okre œlo ne w art. 8 ust. 4 usta wy z dnia 27 li pca 2005 r. Pra wo o szko l - ni c twie wy szym, jak rów nie po ten cja³ dy da kty cz ny ucze l ni oraz zapo trze bo wa nie na ab so l wen tów tych kie run ków 2. Wed³ug Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) limity przyjêæ na stacjo na r ne stu dia me dy cz ne (któ re w roku 2013/2014 wy no si³y 3107 miejsc) nie za pe w niaj¹ na wet utrzy ma nia obe cnej li cz by le - ka rzy, zw³asz cza wo bec pro ble mu luki po ko le nio wej. Ponad to li cz ba osób po dej muj¹cych kszta³ce nie zmnie j sza siê o tych, któ - rzy nie koñcz¹ stu diów, nie po dej muj¹ pra cy w za wo dzie oraz wy je d aj¹ do pra cy za gra nic¹. Wed³ug NIL nie po koj¹cym zja - 2 Usta wa z dnia 27 li pca 2005 r. Pra wo o szko l ni c twie wy szym. Dz.U., Nr 164, poz

8 8 ZARZ DZANIE I EDUKACJA nr 96/2014 wrzesieñ paÿdziernik wi skiem jest tzw. luka po ko le nio wa oko³o 30% obe c nie pra - cuj¹cych lekarzy przekroczy³o 60 rok ycia, czyli w najbli szych la tach odejd¹ na eme ry tu rê. NIL po stu lu je wiêc isto t ne zwiê k - sze nie li mi tów przy jêæ na stu dia me dy cz ne. Pre zes NIL swo je szacunki opiera na niemieckim systemie edukacji, gdzie studia le ka r skie co roku roz po czy na ok. 10,5 tys. stu den tów, a ko ñ czy ok. 8 tys., jed nak pra cê w za wo dzie le ka rza po dej mu je ty l ko ok. 4,5 6 tys. ab so l wen tów. Uw z glêd niaj¹c fakt, e li cze b noœæ po pu - la cji Pol ski jest o po³owê mnie j sza w Pol sce co roku stu dia dzien ne na kie run ku le ka r skim po win no roz po czy naæ ok. 5 tys. stu den tów 3. Ogra ni cze niem ha muj¹cym zwiê ksze nie li mi tów przy jêæ na stu dia me dy cz ne s¹ jed nak re stry kcje fi nan so we, gdy kie ru nek le ka r ski jest jed nym z naj dro szych kie run ków stu - diów, a ko szty wy kszta³ce nia stu den ta me dy cy ny s¹ bardzo wysokie. W œro do wi sku me dy cz nym pa nu je prze ko na nie, e uni wer - sy te ty me dy cz ne po sia daj¹ po ten cja³ po zwa laj¹cy na kszta³ce nie wiê kszej li cz by le ka rzy, ogra ni cze nia jed nak wy ni kaj¹ z li mi tów ustalonych przez resort zdrowia. Zdaniem œrodowiska medycz - ne go sy tu a cjê na me dy cz nym ryn ku pra cy mo e po pra wiæ ty l ko zwiê ksze nie li cz by osób przy j mo wa nych na stu dia me dy cz ne oraz eta tów re zy den c kich 4. Bê dzie to mo li we, gdy wdro o ny zo sta nie tele infor maty cz ny Sy stem Moni to ro wa nia Kszta³ce nia Pra co w ni ków Me dy cz nych, zgod nie z za pi sa mi art. 30 ust. 1 usta wy z 28 kwie t nia 2011 r. o sy ste mie in fo r ma cji w ochro nie zdro wia. W sy ste mie tym bêd¹ gro ma dzo ne in fo r ma cje o wszy - stkich oso bach kszta³c¹cych siê w zakresie tzw. regulowanych zawodów medycznych, a wiêc tak e lekarzy, w³¹cznie z prze bie - giem ich specjalizacji. No wym tren dem obse r wo wa nym w osta t nich la tach jest zain tere so wa nie uru cha mia niem stu diów me dy cz nych przez uczelnie ogólne. Uruchomienie studiów na kierunkach lekar- 3 Wy po wiedÿ z li pca 2013r. pre ze sa NIL dr Macieja Hamankiewicza dla portalu rynekzdrowia.pl. 4 Wy po wiedz Pre ze sa Na cze l nej Izby Le ka rskiej Macieja Haman - kie wi cza dla Ga ze ty Pra wnej.

9 A. Do ma ga³a, M. Œciu bisz, K. Du bas PROBLEMY NIEDOBORU... 9 skich pla nu je Uni we r sy tet Zie lono gó r ski, Uni we r sy tet w Rze szo - wie, Uni we r sy tet Jana Ko cha no wskie go w Kie l cach. We wszystkich tych przy pa d kach sta ra nia uni wer sy te tów po sia daj¹ za rów - no wspa r cie w³adz sa morz¹do wych re gio nu, jak rów nie œro do - wi ska le ka r skie go 5. Wed³ug w³adz ucze l ni za otwa r ciem kie run ku le ka r skie go prze ma wiaj¹ na stê puj¹ce czyn ni ki: na ra - staj¹cy problem niedoboru kadry lekarskiej, zmiany w kszta³ceniu lekarzy, podniesienie presti u regionu posiadaj¹cego w³asny uni we r sy tet me dy cz ny 6. Ponad to ini cja ty wy uru cha mia nia stu diów na kie run ku le ka - rskim podejmuj¹ tak e uczelnie niepubliczne. Do Ministerstwa Na uki i Szko l ni c twa Wy sze go wp³ynê³y wnio ski w spra wie na - da nia upra w nieñ do pro wa dze nia kie run ków le ka r skich na Uczelni azarskiego w Warszawie, Krakowskiej Akademii im. An drze ja Fry cza Mo drze wskie go i Wy szej Szko le Te ch ni cz nej w Ka to wi cach. By uzy skaæ sto so w ne upra w nie nia w za kre sie kszta³ce nia le ka rzy, ucze l nie musz¹ otrzy maæ po zy tywn¹ opi niê Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która sprawdza jakoœæ oferowa - nych studiów Przeciwnicy inicjatyw uruchamiania studiów przez ucze l nie nie pub li cz ne prze ko nuj¹, e spo wo du je to in fla cjê dy p lo mu le ka rza, gdy ucze l nie te kszta³c¹c g³ów nie hu ma ni - stów i in y nie rów, nie maj¹ do œwia d cze nia w kszta³ce niu ka dry me dy cz nej. Zwo len ni cy z ko lei zwra caj¹ uwa gê, e Pol ska jako kraj o naj ni szym wœród kra jów Or ga ni za cji Wspó³pra cy Go spo - da r czej i Roz wo ju (OECD) wska Ÿ ni ku zatrudnienia lekarza na tysi¹c mieszkañców, bez prywatyzacji procesu ich kszta³cenia, nie rozwi¹ ê problemu kolejek i ograniczonego dostêpu do œwiadczeñ medycznych. Na szczeblu europejskim niedobory kadry medycznej od lat tra kto wa ne s¹ w spo sób prio ry te to wy. Pro po no wa nych jest wie - 5 Do ma ga³a A., Pla no wa nie kadr me dy cz nych sy ste mu zdro wo t ne go - po trze ba czy ko nie cz noœæ?, Ze szy ty Na uko we Ochro ny Zdro wia, Zdro wie Pu b li cz ne i Za rz¹ dza nie, 2013 : T. 11, nr 2, s Jak po daj¹ w³adze sa morz¹dowe woj. lu bu skie go, to m.in. brak ro dzi mej ucze l ni spra wia, i z re gio nu ucie ka na wet 60% absolwentów studiów me dy cz nych, wcze œ niej mie sz ka ñ ców wo je wó dz twa. Ab so l wen ci kie run ków le ka r skich wol¹ po dej mo waæ pra cê w oœro d kach, w któ rychstu dio wa li.

10 10 ZARZ DZANIE I EDUKACJA nr 96/2014 wrzesieñ paÿdziernik le roz wi¹zañ tego pro ble mu, a dzia³ania te wy ma gaj¹ wie lose k - torowej wspó³pracy i oparcia wspó³czesnej polityki zdrowotnej na od po wied nim zarz¹dza niu, jak i pla no wa niu kadr me dy cz - nych 7. Jed nym z po stu lo wa nych przez eks per tów roz wi¹zañ problemu niedoboru personelu lekarskiego jest zwiêkszenie limi tów przy jêæ na stu dia me dy cz ne, w tym na kie run ku le ka r s - kim, jak równie liczby miejsc kszta³cenia specjalizacyjnego fi nan so wa nych z bu d e tu cen tra l ne go 8. Ce lem ar ty ku³u jest przed sta wie nie pro ce su kszta³ce nia le ka - rzy w Pol sce na po szcze gó l nych po zio mach edu ka cji w kon te k - œcie nasilaj¹cego siê zjawiska niedoboru kadry lekarskiej w na szym kraju. DIAGNOZA SYTUACJI KADRY LEKARSKIEJ W POLSCE Wed³ug da nych gro ma dzo nych i pub li ko wa nych przez Na - czeln¹ Izbê Le karsk¹ ³¹czna li cz ba osób na dzieñ 30 cze r w ca 2014 r. wy ko nuj¹cych za wód le ka rza wy no si³a , a zare je s - tro wa nych cz³on ków izb w tej gru pie od no to wa no osób 9. Oz na cza to, e 8,7% osób po sia daj¹cych pra wo wy ko ny wa nia za - wo du le ka rza nie pra kty ku je w za wo dzie. Naj wiêksz¹ li cz bê le - ka rzy akty w nych za wo do wo od no to wa no w wo je wó dztwie ma zo wie c kim ( osób), a naj mniej w wo je wó dztwie opo l s - kim (2 273). Wed³ug danych publikowanych w raporcie He alth at a Glan ce 2013 OECD In di ca tors 10, wœród kra jów re gio nu euro pe j skie go na - 7 W³oda r czyk C.W., Do ma ga³a A., Ka dry medyczne opieki zdrowotnej. Nie któ re pro ble my, po stu lo wa ne dzia³ania. Zarz¹dza nie Zasobami Ludzkimi, In sty tut Pra cy i Spraw So cja l nych, Nr 2/2011, s j.w. 9 Bez le ka rzy de nty stów i le ka rzy po sia daj¹cych pod wó j ne pra wo wy ko - nywa nia za wo dule ka rza i le ka rza de nty sty. 10 OECD, He alth at a Glan ce 2013 OECD In di ca tors [dok. elektr.] th - sy stems/health -at-a - Glan ce-2013.pdf( ).

11 A. Do ma ga³a, M. Œciu bisz, K. Du bas PROBLEMY NIEDOBORU le ¹cych do OECD, Pol ska cha ra kte ryzu je siê naj ni sz¹ wa r to - œci¹ wska Ÿ ni ka za trud nia le ka rzy na mie sz ka ñ ców. Œred nia wa r toœæ tego wska Ÿ ni ka dla wszy stkich kra jów OECD w 2012 roku wy nios³a 32 le ka rzy/10000 mie sz ka ñ ców, a dla Pol - ski 22/ Wska Ÿ ni ki dlapo szcze gó l nych kra jów OECD re - gio nu euro pe j skie go przed sta wio no na wy kre sie 1. Tabela 1. Liczba lekarzy i dentystów wg województwa, miejsca zameldowania i tytu³u zawodowego z uwzglêdnieniem podzia³u na lekarzy wykonuj¹cych i niewykonuj¹cych zawód 11 Wo je wó dz two Li cz ba le ka rzy i lekarzy de nty stów wy ko nuj¹cych zawód le ka rze dentyœci podw. PZW ³¹cz nie Li cz ba cz³on ków izby ³¹cz nie do lnoœl¹skie kujawsko-pomorskie lu be l skie lubuskie ³ódz kie ma³opo l skie ma zo wie c kie opo l skie podkarpackie pod la skie po mo r skie œl¹skie œwiê to krzy skie warmiñsko-mazurskie wiel ko po l skie zacho dnio pomo r skie brak informacji CZNIE ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych pub li ko wa nych przez Na czeln¹ Izbê Le karsk¹ wg sta nu na dzieñ r. 11 Na cze l na Izba Le ka r ska [dok. elektr.] data /as sets/pdf_file/0010/96463/ze sta wie nie-nr-02.pdf ( ).

12 12 ZARZ DZANIE I EDUKACJA nr 96/2014 wrzesieñ paÿdziernik Wykres 1. WskaŸnik liczby lekarzy przypadaj¹cych na mieszkañców w krajach OECD regionu europejskiego w 2012 roku ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie He alth at a Glan ce 2013 OECD In di ca tors wg sta nu na 2012 r. Wa r toœæ wska Ÿ ni ka li cz by le ka rzy na mie sz ka ñ ców dla Pol ski przed sta wio ne w ra po r cie OECD zna j duj¹ po twier dze nie w sta ty sty kach pro wa dzo nych przez mi ni ste r stwo zdro wia 12. Œred nia wa r toœæ oma wia ne go wska Ÿ ni ka dla wo je wództw w 2012 roku wy nios³a 21,1 le ka rza na mie sz ka ñ ców i dla wszy stkich wo je wództw wskaÿnik ten by³ ni szy ni œrednia dla krajów OECD. Wœród najistotniejszych problemów dotycz¹cych dostêpnoœci ka dry le ka r skiej w Pol sce zwra ca siê szcze góln¹ uwa gê na sta - rze nie siê gru py za wo do wej le ka rzy. Aktu aln¹ stru ktu rê wie kow¹ le ka rzy w Pol sce przedstawiono w ta be li CSIOZ. Biu le tyn Sta ty sty cz ny Mi ni ste r stwa Zdrowia ( ) [dok. elektr.] b li ka cja.php?id=6 ( ).

13 A. Do ma ga³a, M. Œciu bisz, K. Du bas PROBLEMY NIEDOBORU Tabela 2. Zestawienie lekarzy i lekarzy dentystów wg wieku, p³ci i tytu³u zawodowego Mê czy Ÿ ni ka te go ria wie ko wa Li cz ba le ka rzy i lek. de nty stów wy ko nuj¹cych zawód le ka rze dentyœci podw. PZW ³¹cz nie do 25 lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat od 71 lat CZNIE Ko bie ty ka te go ria wie ko wa Li cz ba le ka rzy i lek. de nty stów wy ko nuj¹cych zawód le ka rze dentyœci oodw. PZW ³¹cz nie do 25 lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat od 71 lat CZNIE CZNIE ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych publikowanych przez Na czeln¹ Izbê Le karsk¹ wg sta nu na dzieñ roku. Zgod nie z da ny mi pre zen towa ny mi w ta be li 2, najliczniejsz¹ gru pê sta no wi¹ le ka rze w wie ku lat, a naj mniej li cz ne prze - dzia³y wie ko we le ka rzy to gru py: lat, lat oraz lat. Taki rozk³ad le ka rzy pro wa dzi do pro ble mu tzw. luki

14 14 ZARZ DZANIE I EDUKACJA nr 96/2014 wrzesieñ paÿdziernik po ko le nio wej braku zjawiska zastêpowalnoœci starszych grup zawodo wych przez m³ode oso by wchodz¹ce do sy ste mu (wy - kres 2). Wykres 2. Udzia³ procentowy poszczególnych grup wiekowych w ³¹cznej liczbie lekarzy 13 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych publikowanych przez Na czeln¹ Izbê Le karsk¹ wg sta nu na dzieñ r. PROCES KSZTA CENIA LEKARZY W POLSCE Z UW Z GLÊD NIE NIEM ZMIAN OSTA T NICH LAT Studia na kierunku lekarskim realizowane s¹ w trybie jedno - litych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych. Czas trwa nia na uki trwa co naj mniej 12 se me strów, a li cz ba go - dzin za jêæ teo re ty cz nych i pra kty cz nych nie po win na byæ mnie j - sza ni Kszta³cenie na kierunku lekarskim obejmuje treœci 13 Bez le ka rzy de nty stów, ³¹cz nie ko bie ty i mê czy Ÿ ni. 14 Roz porz¹dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 9 maja 2012 roku w spra wie stan dar dów kszta³ce nia dla kie run ków stu diów: le ka r skie go, lekar sko- -denty stycz nego, fa r ma cji, pie lêg nia r stwa i po³o ni c twa. Dz.U., 2012, poz. 631.

15 A. Do ma ga³a, M. Œciu bisz, K. Du bas PROBLEMY NIEDOBORU z dzie dzi ny nauk mor folo gi cz nych, na uko wych pod staw me dy - cy ny, nauk przed kli ni cz nych, nauk beha wio ra l nych i spo³ecz - nych, kli ni cz nych nauk nie za bie go wych i za bie go wych, praw - nych i orga niza cy j nych aspe któw me dy cy ny. Ponad to w tra kcie VI roku stu diów rea li zo wa ne jest pra kty cz ne na ucza nie kli ni cz - ne z zakresu chorób wewnêtrznych, pediatrii, chirurgii, gineko - lo gii i po³o nictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej oraz medycyny rodzinnej. Przeddyplomowe kszta³cenie kliniczne odbywa siê w Polsce w szpitalach œwiadcz¹cych wysokospecjalistyczn¹ i specjali - styczn¹ opie kê zdro wotn¹. Wie lu eks per tów wska zu je jed nak na po trze bê zwiê ksze nia za kre su kszta³ce nia kli ni cz ne go przy - sz³ych le ka rzy w jed no stkach mniej spe cjali sty cz nych, co wy ni ka z fa ktu trans fo r ma cji œwia d czeñ zdro wo t nych w kie run ku me dy - cy ny zapo bie ga w czej 15. Jak wspo mnia no we wstê pie ar ty ku³u, li cz ba stu den tów, któ - rzy w da nym roku aka de mi c kim mog¹ roz pocz¹æ kszta³ce nie na kierunku lekarskim, ustalana jest corocznie przez ministra zdro - wia w formie rozporz¹dzenia, które okreœla limit przyjêæ dla poszczególnych uczelni (tabela 3). Potwierdzeniem zaliczenia treœci przewidzianych w programie studiów kierunku lekarskiego jest dyplom lekarza, wydany przez ucze l niê me dyczn¹ Rój J. (2011), Zna cze nie czyn ni ka fi nan so we go w roz wo ju te ch no lo gii me dy cz nych w kli ni ce uni wer syte c kiej. Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go. 41 ss. 16 Art.5 ust. 2a i 2b Usta wy z dnia 5 grud nia 2006 roku o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty. Dz.U., 1997, Nr 28, poz. 152.

16 16 ZARZ DZANIE I EDUKACJA nr 96/2014 wrzesieñ paÿdziernik Tabela 3. Limity przyjêæ na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2013/2014 Li mi ty przy jêæ na kie ru nek le ka r ski 2013 r. ( ) Na zwa ucze l ni Jed no li te stu dia magisterskie pro wa dzo ne w fo r mie sta - cjonarnej w jêzyku polskim dla polskich Miejsca obywateli Miejsca dla cudzoziemców* Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie nie- stacjonarnej w jêzyku polskim Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie nie- stacjonarnej w jêzyku innym ni jêzyk polski Uni we r sy tet Me dy cz ny w Bia³ym sto ku Col le gium Me di cum Uni wer sy te tu Miko³aja Ko pe r ni ka w To ru niu im. Lu d wi ka Rydygiera w Bydgoszczy Gda ñ ski Uni we r sy tet Me dy cz ny Œl¹ski Uni we r sy tet Me dy cz ny w Ka to wi cach Col le gium Me di cum Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go w Kra ko wie Uni we r sy tet Me dy cz ny w Lu b li nie Uni we r sy tet Me dy cz ny w odzi 500** Uni we r sy tet Me dy cz ny im. Ka ro la Mar cin ko wskie go w Po zna niu Pomo r ska Aka de mia Me dy cz na w Szcze ci nie Wa r sza wski Uni we r sy tet Me dy cz ny Aka de mia Me dy cz na im. Pia stów Œl¹skich we Wroc³awiu Uni we r sy tet Warmi ñsko- Mazu r ski w O l szty nie Suma * **w tym 60 miejsc fi nan so wa nych przez Mi ni ste r stwo Ob ro ny Na ro do wej. ród³o: Roz porz¹dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 28 sie r p nia 2013 r. w sprawie limitów przyjêæ na studia medyczne.

17 A. Do ma ga³a, M. Œciu bisz, K. Du bas PROBLEMY NIEDOBORU LEKARSKI EGZAMIN KOÑCOWY Kolejnym etapem kszta³cenia lekarzy, bêd¹cym jednym z warunków uzyskania pe³nego prawa wykonywania zawodu lekarza jest z³o enie Lekarskiego Egzaminu Koñcowego (LEK) Egzamin ten zo sta³ wpro wa dzo ny ustaw¹ z dnia 28 kwie t nia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zastêpuj¹c dotychczasowy Lekarski Egzamin Pañstwowy (LEP). LEK po raz pierwszy przeprowadzono w 2013 roku. Organem przeprowadzaj¹cym ww. egzaminy jest Centrum Egzaminów Medycznych 17. Egzamin ten przeprowadzany jest corocznie w dwóch sesjach jesiennej i wiosennej w terminie wrzeœnia oraz lutego 18. Pozytywny wynik tego egzaminu uzyskuje osoba, która otrzyma³a co naj mniej 56% ma ksy ma l nej li cz by 200 pun któw z te stu 19. KSZTA CENIE PODYPLOMOWE W usta wie o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty wid nie je za - pis mówi¹cy o obo wi¹zku do sko na le nia za wo do we go 20. Kszta³cenie podyplomowe bêd¹ce warunkiem realizacji ww. obo wi¹zku, le karz mo e podj¹æ po przez od by cie szko le nia spe - cjali zacyj ne go, na by wa nie umie jê t no œci z wê szych dzie dzin me dy cy ny lub udzielanie konkretnych œwiadczeñ zdrowotnych. Pie r wszym eta pem pody plo mo we go kszta³ce nia le ka rzy jest odbycie tzw. sta u pody plo mo we go. Odbycie i zaliczenie sta u pody plo mo we go wa run ku je otrzy ma nie pe³nego pra wa wy ko - ny wa nia za wo du le ka rza. Sta po dyp lo mo wy mo li wy jest 17 Za³¹cznik nr 1 Roz porz¹dze nia Mi ni stra Zdro wia z 22 cze r w ca 2010 r. w spra wie Cen trum Eg za mi nów Me dy cz nych. Dz. Urz., MZ. Nr 9, poz Roz porz¹dze nie Mi ni stra Zdro wia z 30 li pca 2012 roku w spra wie Le ka r skie go Eg za mi nu Ko ñ co we go i Lekar sko- Denty stycz nego Eg za mi nu Ko ñ co we go. Dz.U., 2012, poz Usta wa z 5 grud nia 2006 roku o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty. Dz.U., 1997, Nr 28, poz Art. 18 pkt. 1 Usta wy z 5 grud nia 2006 roku o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty. Dz.U., 1997, Nr 28, poz. 152.

18 18 ZARZ DZANIE I EDUKACJA nr 96/2014 wrzesieñ paÿdziernik do roz po czê cia w dwóch te r mi nach od 1 paÿ dzie r ni ka lub od 1 ma r ca, a czas jego trwa nia wy no si 13 mie siê cy. Nad zór nad od - by wa niem sta u pody plo mo we go spra wu je wo je wo da. Le karz sta y sta od by wa sta po dyp lo mo wy na pod sta wie umo wy o pra cê za wa r tej na czas okre œlo ny 21, 22. W celu umo liwienia od - by cia sta u pody plo mo we go, okrê go wa rada le ka r ska przy zna je oso bie po sia daj¹cej tytu³ za wo do wy le ka rza, ogra ni czo ne pra wo wy ko ny wa nia za wo du. Ogra ni czo noœæ ta po le ga m.in. na bra ku uprawnieñ do przepisywania recept i wydawania opinii lekarskich 23. Wszystkie procedury medyczne przewidziane w programie sta u pody plo mo we go, le karz wy ko nu je pod bez po œred nim nad zo rem opie ku na, tj. le ka rza po sia daj¹cego od po wied nie kwalifikacje. Ce lem od by cia sta u pody plo mo we go jest pog³êbie nie wie - dzy teo re ty cz nej i przy swo je nie pra kty cz nych umie jê t no œci, któ - re sta no wi¹ przy go to wa nie le ka rza do samo dzie l ne go wy ko nywa nia za wo du. Le karz, któ ry z wy ni kiem po zy ty w nym z³o y³ LEK oraz uko ñ czy³ sta po dyp lo mo wy otrzymuje tzw. pe³ne prawo wykonywania zawodu. Wpro wa dzo na w 2011 r. nowe li za cja usta wy o za wo dzie le - ka rza i le ka rza de nty sty znios³a obo wi¹zek sta u lekarskiego. W praktyce wi¹ e siê to z koniecznoœci¹ przeniesienia czêœci za - jêæ pra kty cz nych z kszta³ce nia pody plo mo we go do kszta³ce nia ob jê te go to kiem stu diów, czyli staje siê obci¹ eniem finansowym dla uczelni. Z drugiej zaœ strony œrodowisko lekarskie zwraca uwa gê na pro ble my wy ni kaj¹ce z po zba wie nia m³odych le ka rzy na ucza nia pod staw pra kty cz nych aspe któw za wo du przed otwarciem specjalizacji. Ko le j nym eta pem kszta³ce nia le ka rzy jest kszta³ce nie spe cja - liza cyj ne pro ces uzy ski wa nia tytu³u za wo do we go spe cja li sty 21 Usta wa z 5 grud nia 2006 roku o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty. Dz.U., 1997, Nr 28, poz Art Roz porz¹dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 26 wrze œ nia 2012 roku w spra wie sta u pody plo mo we go le ka rza i le ka rza dentysty. Dz.U., 2014, poz Usta wa z 5 grud nia 2006 roku o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty. Dz.U., 1997, Nr 28, poz. 152.

19 A. Do ma ga³a, M. Œciu bisz, K. Du bas PROBLEMY NIEDOBORU w okre œlo nej dzie dzi nie me dy cy ny. Le karz uzy sku je tytu³ spe cja - listy po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po z³o eniu z wy ni kiem po zy ty w nym Pa ñ stwo we go Eg za mi nu Spe cjali - zacyj ne go (PES) 24. Lekarz chc¹cy odbyæ szkolenie specjalizacyjne w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny, musi z³o yæ odpowiedni wnio sek do wo je wo dy z ob sza ru wo je wó dz twa, na któ re go te re - nie za mie rza od by waæ szko le nie spe cja liza cyj ne 25. W po stê po - wa niu kon ku r so wym, któ re prze pro wa dza siê, gdy li cz ba kan dy da tów chc¹cych od by waæ szko le nie w da nej dzie dzi nie me dy cy ny jest wiêksza ni liczba miejsc szkoleniowych, uwzglêdnia siê: w przypadku lekarza wystêpuj¹cego o rozpoczêcie specjali - za cji w try bie re zy den tu ry wy nik LEK, w przypadku lekarza wystêpuj¹cego o rozpoczêcie specjali - za cji w try bie poza rezy den c kim wy nik eg za mi nu w za kre - sie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub PES lub wy nik LEK. Do odbywania kursu specjalizacyjnego kwalifikuje siê lekarzy w li cz bie od po wia daj¹cej li cz bie miejsc przy zna nych na dane po stê po wa nie kwa lifi kacy j ne w da nej dzie dzi nie me dy cy ny w da nym wo je wó dztwie albo po sia da nych przez dany pod miot, w ko le j no œci od naj wy sze go uzy ska ne go wy ni ku po stê po wa nia kon kur so we go, przy czym le karz w tym sa mym cza sie mo e od - bywaæ tylko jedno szkolenie specjalizacyjne 26. Pro ces kszta³ce nia spe cjali zacyj ne go mo e od by waæ siê w trybie rezydenckim i pozarezydenckim. Liczbê miejsc specjali - zacy j nych w try bie re zy den c kim (tj. rea li zo wa nym na pod sta wie umo wy o pra cê pod pi sa nej na czas trwa nia szko le nia spe cjali - zacyj ne go), og³asza mi ni ster zdro wia. Zapo trze bo wa nie na li cz - 24 Usta wa z 5 grud nia 2006 roku o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty. Dz.U., 1997, Nr 28, poz Art. 16c. Usta wy z 5 grud nia 2006 roku o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty. Dz.U., 1997, Nr 28, poz Art. 16d. Usta wy z 5 grud nia 2006 roku o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty. Dz.U., 1997, Nr 28, poz. 152.

20 20 ZARZ DZANIE I EDUKACJA nr 96/2014 wrzesieñ paÿdziernik bê miejsc spe cjali zacy j nych zg³aszaj¹ wo je wo do wie, uw z glêdniaj¹c ta kie kry te ria jak: wo l ne mie j s ca szko le nio we na te re nie da ne go wo je wó dz twa, po trze by zdro wo t ne spo³ecze ñ stwa oraz do stê p noœæ œwia d czeñ zdro wo t nych z da nej dzie dzi ny me dy cy - ny w da nym wo je wó dztwie 27. Inne try by od by wa nia szko le nia spe cjali zacyj ne go to: umo wa o pra cê za wa r ta z pod mio tem pro wadz¹cym szko le - nie spe cja liza cyj ne z da nej dzie dzi ny me dy cy ny lub in nym podmiotem, który umo liwia realizacjê czêœci programu spe - cjalizacji, p³atny urlop szkoleniowy, umowa cywilnoprawna zawarta z odpowiednim podmiotem, po sze rze nie za jêæ sta cjo na r nych stu diów do kto ran c kich o tre - œci programu specjalizacyjnego. Obecnie, po nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarze przystêpuj¹cy do postêpowania kwalifikacyjnego od 1 paÿdziernika 2014 roku, realizuj¹ kszta³cenie specjalizacyjne w systemie modu³owym. Sy stem ten sk³ada siê z modu³u podstawowego, obejmuj¹cego podstawowy zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej z danej dziedziny medycyny, oraz modu³u spe - cjalistycznego, ukierunkowanego na profil specjalizacji. Po zaliczeniu szkolenia w zakresie modu³u podstawowego lub modu³u jednolitego w³aœciwego dla danej specjalizacji, lekarz mo e kontynuowaæ szkolenie w zakresie modu³u specjalistycznego. W za³o eniu zmian w zakresie zasad uzyskiwania specjalizacji by³o skrócenie czasu otrzymania tytu³u specjalisty poprzez wpro - wadzenie dla okreœlonych specjalizacji wspólnego modu³u pod - stawowego 28. Wyró niono piêæ modu³ów podstawowych 29 : chirurgia ogólna, cho ro by we wnê trz ne, 27 Usta wa z 5 grud nia 2006 roku o za wo dzie le ka rza i le ka rza de nty sty. Dz.U., 1997, Nr 28, poz Roz porz¹dze nie Mi ni stra Zdro wia z 2 sty cz nia 2013 roku w spra wie spe cja li za cji le ka rzy i le ka rzy de nty stów. Dz.U., 2013, poz Za³¹cznik Nr 2 Roz porz¹dze nia Mi ni stra Zdro wia z 2 sty cz nia 2013 roku w spra wie spe cja li za cji le ka rzy i le ka rzy de nty stów. Dz.U., 2013, poz. 26.

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Wa r sza wa 2012 Pro jekt rea li zo wa ny w ra mach Pro gra mu Ope racy j ne go Ka pi ta³ Lu dz ki Dzia³anie 9.4 Wy so ko wy

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Nr 103 grudzieñ 2009. Jak zwiêkszyæ inwestycje spo³eczeñstwa informacyjnego? Analyses & Opinions. Tomasz Grzegorz Grosse

Nr 103 grudzieñ 2009. Jak zwiêkszyæ inwestycje spo³eczeñstwa informacyjnego? Analyses & Opinions. Tomasz Grzegorz Grosse Nr 103 grudzieñ 2009 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Jak zwiêkszyæ inwestycje spo³eczeñstwa informacyjnego? Tomasz Grzegorz Grosse Podstawowym problemem, który blokuje mo liwoœci rozwoju spo³eczeñstwa

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

2.0 SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA W SYSTEMIE EDUKACYJNYM BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE JĘDRZEJ WITKOWSKI

2.0 SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA W SYSTEMIE EDUKACYJNYM BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE JĘDRZEJ WITKOWSKI Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich to nieformalne zrzeszenie jedenastu organizacji pozarządowych, powstałe z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem działania koalicji jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej Zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

CENY TRANSFEROWE JAKO INNOWACJA PROCESOWA TRANSFER PRICING AS A PROCESS INNOVATION STRESZCZENIE. Da nu ta Lan ger Ma riusz Zie li ñ ski

CENY TRANSFEROWE JAKO INNOWACJA PROCESOWA TRANSFER PRICING AS A PROCESS INNOVATION STRESZCZENIE. Da nu ta Lan ger Ma riusz Zie li ñ ski 129 Da nu ta Lan ger Ma riusz Zie li ñ ski CENY TRANSFEROWE JAKO INNOWACJA PROCESOWA TRANSFER PRICING AS A PROCESS INNOVATION STRESZCZENIE Sto so wa nie cen trans fe ro wych jest czê œci¹ stra te gii po

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO 143 Ma rian Tu rek A dam So j da Ma ciej Wo l ny BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO EXAMINATION OF THE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2014

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie odpłatności w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo