WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2008 r. Nr 297 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 3335 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/184/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/185/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Brzegu Dolnego w zakresie przeklasyfikowania przedmiotu działalności z PKD 2004 na PKD Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/186/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nazw ulic Rady Miejskiej w Jaworze nr XXVII/148/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upowaunienia Dyrektora Miejskiego iśrodka Pomocy mpołecznej w Jaworze do podejmowania działań wobec dłuuników alimentacyjnych w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Rady Miejskiej w Jaworze nr XXVII/149/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2009 roku Rady Miejskiej w Jaworze XXVII/153/08 z dnia 29 października 2008 r. zmieniajrca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowircymi własność Gminy Jawor Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVI/176/08 z dnia 11 września 2008 r. zmieniajrca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVII/185/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany mtatutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra Rady Miasta Lubań nr XXVII/148/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/155/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/75/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk

2 Województwa DolnoślRskiego Nr Treść: 3345 Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/156/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/157/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/158/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniuenia ceny skupu uyta do celów wymiaru podatku rolnego Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/128/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/129/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/132/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielenia upowaunienia Kierownikowi iśrodka Pomocy mpołecznej w Niemczy do prowadzenia całości postępowania wobec dłuuników alimentacyjnych Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/207/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/208/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/209/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/210/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/211/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta iława Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/220/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/204/08 Rady Miejskiej w iławie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIII/151/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIII/152/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarzrdzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia Rady Miejskiej w mzczytnej nr XXII/143/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzrcym jest Gmina mzczytna oraz warunków i sposobu ich przyznawania

3 Województwa DolnoślRskiego Nr Treść: 3360 Rady Miejskiej w mzklarskiej Porębie nr XXVI/295/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/575/06 Rady Miejskiej w mzklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania mtatutu Miejskiemu iśrodkowi Pomocy mpołecznej w mzklarskiej Porębie Rady Miejskiej w Wołowie nr XXIV/220/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych strauy pouarnych, biorrcych udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pouarniczych UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY 3362 Rady Miasta i Gminy ywierzawa nr XXIII/107/2008 z dnia 23 października 2008 r. zmieniajrca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy ywierzawa UCHWAŁY RAD GMIN 3363 Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/318/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/279/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połouonego pomiędzy ul. PolnR a ul. WrocławskR w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/323/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróuniania zbiorników bezodpływowych Rady Gminy Mysłakowice nr 148/XXII/2008 z dnia 13 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpniki i części wsi Bobrów Rady Gminy Mysłakowice nr 155/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w mtatucie mamodzielnego Publicznego Zakładu ipieki Zdrowotnej w Mysłakowicach Rady Gminy Mysłakowice nr 157/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zmian do uchwały nr 366/XLVI/2002 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 kwietnia 2002 r. dotyczrcej ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzrcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rady Gminy Mysłakowice nr 158/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zmian do uchwały nr 124/XX/2008 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedauy lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości Rady Gminy Mysłakowice nr 159/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kostrzyca Rady Gminy ileśnica nr XXVI/114/08 z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Rady Gminy iława nr XXXI/213/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

4 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz Rady Gminy isiecznica nr XXIX/136/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy w Przewornie nr XXII/129/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniajrca uchwałę nr XX/116/08 Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczrcych projektu statutu sołectwa Rady Gminy Walim nr XXV/145/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 67 i 68 obręb Rzeczka, gmina Walim Rady Gminy Zagrodno nr XXI/116/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniajrca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami dla części obrębu wsi Łukaszów INNE AKTY PRAWNE OBWIESOCOENIE 3376 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Złotoryjskiego UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BROEGU DOLNYM NR XXVII/184/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opoał za awiaiazezia prowaizozoay przez z izi przeiszkoli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzrdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity.dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572 ze zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 1. Czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci uczęszczajrcych do publicznych przedszkoli, przeznaczony na realizację podstaw programowych, wynosi pięć godzin dziennie. 2. Nauczanie i wychowanie przekraczajrce podstawy programowe jest współfinansowane przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) lub osoby, które do tego się zobowirur. 3. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których mowa w ust. 2, za kaudr rozpoczętr godzinę pobytu dziecka powyuej minimum programowe ustala się w wysokości: 1) 1,30 zł za 1 godzinę od 1 stycznia 2009 r. 2) 1,45 zł za 1 godzinę od 1 września 2009 r. 1. Wysokość odpłatności ulega zmniejszeniu o: 1) 505 za drugie dziecko uczęszczajrce do przedszkola, 2) 905 na trzecie i kolejne dziecko uczęszczajrce do przedszkola. 2. idpłatność nie obejmuje kosztów dobrowolnych zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole. 3 Zasady wnoszenia opłat oraz sposób ich rozliczania określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka lub osobami, które do tego dobrowolnie się zobowirur.

5 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXII/190/ /2004 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie częściowej odpłatności za usługi przedszkoli komunalnych. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 6 Uchwała wchodzi w uycie z dniem podjęcia, z mocr obowirzujrcr od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ EUGENIUSZ SKORUPKA 3336 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BROEGU DOLNYM NR XXVII/185/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolziezia z opoało oi zzooszezia z iazo wpisu w Ewiiezaji Dziaoalzoaai Gospoiarazej prowaizozej przez Bur isłrza Brzezu Dolzezo w zakresie przeklasofikowazia przei iołu iziaoalzoaai z PKD 2004 za PKD 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: Zwalnia się przedsiębiorców będrcych osobami fizycznymi z opłaty od zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, gdy zmiana ta wynika z przeklasyfikowania przedmiotu działalności z PKD 2004 na PKD Zwolnienie obowirzuje do dnia 31 grudnia 2009 roku. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 4 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ EUGENIUSZ SKORUPKA

6 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BROEGU DOLNYM NR XXVII/186/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zazw ulia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 1. WłRcza się do ulicy Działkowej, połouonej w mieście Brzeg Dolny, działkę oznaczonr w operacie ewidencyjnym: AM 36 iziaoka zr 42/5. 2. WłRcza się do ulicy Polnej, połouonej w mieście Brzeg Dolny, działkę oznaczonr w operacie ewidencyjnym: AM 36 iziaoka zr 42/7. 3. WłRcza się do ulicy Kwiatowej, połouonej w mieście Brzeg Dolny, działkę oznaczonr w operacie ewidencyjnym: AM 36 iziaoka zr 42/14. Połouenie ulic przedstawia szkic sytuacyjny stanowircy załrcznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ EUGENIUSZ SKORUPKA

7 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz Oaoąazzik io uaywaoo Raio Miejskiej w Brzezu Dolzo zr XXVII/186/08 z izia 30 paźizierzika 2008 r. (poz. 3337)

8 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOROE NR XXVII/148/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważziezia Dorekłora Miejskiezo Oaroika Po oao Spooeazzej w Jaworze io poiej owazia iziaoań wobea ioużzików ali ezłaaojzoay, w ło io woiawazia ieaozji ai izisłraaojzoay w łoay sprawaay Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1378 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: Upowaunia się Dyrektora Miejskiego iśrodka Pomocy mpołecznej w Jaworze do podejmowania działań wobec dłuuników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz z poźn. zm), w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MADEJ 3339 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOROE NR XXVII/149/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie usłazowiezia ai izisłrałora za łarzowisku iejski oraz izkasezła opoało łarzowej i wosokoaai wozazroizezia za ai izisłrowazie oraz izkaso w 2009 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) w zwirzku z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: Administratorem targowiska miejskiego przy ul. DRbrowskiego oraz inkasentem opłaty targowej ustanawia się INWEmTYCJE sp. z o.o. z siedzibr w Jaworze. Wynagrodzenie miesięczne za administrowanie i inkaso opłaty targowej w 2009 r. stanowi 605 kwoty zainkasowanych w cirgu miesirca opłat targowych. 3 Z dniem wejścia w uycie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XV/88/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2008 roku zmieniona uchwałr nr XVII/103/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 5 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, z mocr od dnia 1 stycznia 2009 r. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MADEJ

9 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOROE NR XXVII/153/08 z dnia 29 października 2008 r. z ieziająaa uaywaoi w sprawie okrealezia zasai zospoiarowazia zieruayo oaaia i słazowiąao i woaszoać G izo Jawor Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: W 1 uchwały nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowircymi własność Gminy Jawor (Dz. Urz. Woj. DolnoślRskiego z dnia 4 lutego 2008 r. Nr 23, poz. 381) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 5. Bonifikat, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się równieu przy sprzedauy lokali mieszkalnych w budynkach, w których wykonano kompleksowy remont dachu lub elewacji w ramach gminnych inwestycji i remontów. 6. W przypadkach określonych w ust. 5 obniuenie ceny sprzedauy lokalu wynosi: 1) 205, jeueli remont wykonano w czasie nie dłuuszym niu 1 rok wstecz, od ogłoszenia przez Burmistrza wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, przy czym za datę wykonania remontu przyjmuje się datę odbioru końcowego robót budowlanych, 2) 205 plus dalsze 55 narastajrco za kaudy rok, jeueli remont wykonano w czasie poprzedzajrcym 1 rok od ogłoszenia przez Burmistrza wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, lecz nie później niu 8 lat od ogłoszenia wykazu, przyjmujrc za datę wykonania remontu datę odbioru końcowego robót budowlanych. mprawy wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w uycie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 4 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MADEJ 3341 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GUROE NR XXVI/176/08 z dnia 11 września 2008 r. z ieziająaa uaywaoi w sprawie okrealezia waruzków i łrobu wspierazia fizazsowezo rozwoju sporłu kwalifikowazezo za łerezie G izo Miejskiej Ka iezza Góra Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami 1) )oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami 2) ) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

10 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i 3342 W uchwale nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra: 1. skreśla się pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następujrcej treści: 2) klubie sporłowo naleuy przez to rozumieć prowadzrcr działalność w zakresie sportu kwalifikowanego osobę prawnr utworzonr na podstawie odrębnych przepisów albo prowadzrcr takr działalność osobę fizycznr będrcr przedsiębiorcr w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami 3) ) ; 2. skreśla się 4 ust. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCA RADY MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz, 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GUROE NR XXVII/185/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie z iazo Słałułu G izo Miejskiej Ka iezza Góra Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: mkreśla się załrcznik nr 4 do mtatutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następujrcej treści: ZałRcznik nr 4 do mtatutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra WYKAO MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIOACYJNYCH ORAO SPUŁEK PRAWA HANDLOWEGO O UDOIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GURA Jeizosłki buiżełowe 1. UrzRd Miasta, pl. Grunwaldzki 1, Kamienna Góra; 2. Miejski iśrodek Pomocy mpołecznej, al. Wojska Polskiego 1, Kamienna Góra; 3. Miejskie Centrum Kultury lizycznej, ul. Piotra mciegiennego 11, Kamienna Góra, 4. Zespół mzkół, ul. Lubawska 8, Kamienna Góra; 5. Gimnazjum nr 2, ul. M. mkłodowskiej-curie 2, Kamienna Góra; 6. mzkoła Podstawowa nr 1, pl. Kościelny 1, Kamienna Góra; 7. mzkoła Podstawowa nr 2, ul. Jeleniogórska 7, Kamienna Góra. Oakoaio buiżełowe 1. Przedszkole Publiczne nr 1 z grupami ułobkowymi, ul. mpacerowa 12, Kamienna Góra; 2. Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Tadeusza Kościuszki 4, Kamienna Góra; 3. Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Papieua Jana Pawła II 20, Kamienna Góra. Izsłołuaje kulłuro 1. Muzeum Tkactwa DolnoślRskiego, plac Wolności 11, Kamienna Góra; 2. Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 4, Kamienna Góra;

11 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Tadeusza Kościuszki 4, Kamienna Góra. Spóoki prawa yazilowezo z uiziaoe G izo Miejskiej Ka iezza Góra 1. Miejskie Przedsiębiorstwo WodociRgów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, Kamienna Góra; 2. mpółka Mieszkaniowa sp. z o.o., ul. Henryka mienkiewicza 3, Kamienna Góra; 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej manikim sp. z o.o., ul. Nadbrzeuna 5a, Lubawka; 4. mpecjalna mtrefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości m.a. w Kamiennej Górze, ul. Papieua Jana Pawła II 11A, Kamienna Góra; 5. Towarzystwo Budownictwa mpołecznego TBm sp. z o.o., ul. Henryka mienkiewicza 7, Kamienna Góra. W pozostałym zakresie ww. uchwała pozostaje bez zmian. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCA RADY MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAD NR XXVII/148/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zwolziezia z opoało oi zzooszezia o iokozazie wpisu io ewiiezaji iziaoalzoaai zospoiarazej Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: Zwalnia się z obowirzku wnoszenia opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które w roku 2009 zarejestrujr działalność gospodarczr po raz pierwszy. Zwolnienie nie dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczr jako wspólnicy w spółkach cywilnych. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 3 Uchwała wchodzi w uycie z dniem 1 stycznia 2009 r., jednak nie wcześniej niu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MAŁGORZATA GRZESIAK

12 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK NR XXIX/155/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie z iazo uaywaoo zr XVI/75/07 Raio Miejskiej G izo Mirsk z izia 29 paźizierzika 2007 r. w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai oraz opoało łarzowej za łerezie z izo Mirsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr181, poz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: W uchwale nr XVI/75/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk 3 otrzymuje brzmienie: 1. ipłatę targowr pobiera się dziennie od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajrcych osobowości prawnej dokonujrcych sprzedauy na targowiskach i innych miejscach. 2. Uchwala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Mirsk: a) drobna sprzedau z ręki, kosza, wiadra 5,00 zł, b) sprzedau towarów ze stanowisk handlowych za kaudy rozpoczęty metr bieurcy stanowiska 7,00 zł. 3. mprzedau dokonywana we wtorki dotyczrca ziemniaków, zboua i trzody chlewnej 13,00 zł bez względu na formę tej sprzedauy. 4. Poboru opłaty targowej od osób prowadzrcych sprzedau na targowisku miejskim i na ul. Bohaterów z nad Nysy dokonuje Krzysztof Hnydyszyn zamieszkały Mirsk, ul. Polna Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta określonego w punkcie 4 w wysokości 255 wpływów inkasa. 6. Pobrane opłaty naleuy wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy gotówkr do dnia 10 kaudego miesirca za miesirc poprzedni. 7. Poboru opłaty targowej na terenach innych niu wymieniono w ust. 4 dokonuje mtraunik mtrauy Miejskiej. 8. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedau runa leśnego w zakresie drobnej sprzedauy z ręki, kosza i wiadra.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, z mocr obowirzujrcr od 29 października 2008 r. PRZEWiDNICZĄCA RADY MIEJmKIEJ DANUTA ŁAWNIKOWSKA

13 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK NR XXIX/156/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai oraz opoało łarzowej za łerezie z izo Mirsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr 181, poz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: Na terenie miasta i gminy Mirsk ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości: 1) od 1m² powierzchni uuytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,62 zo 2) od 1m² powierzchni uuytkowej budynków lub ich części zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,01 zo 3) od 1m² powierzchni uuytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zo 4) od 1m² powierzchni uuytkowej pozostałych budynków lub ich części; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 5,70 zo 5) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 6) od 1 m² powierzchni gruntów zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,74zo 7) od 1 m² powierzchni uuytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zo 8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zo 9) od 1m² powierzchni pozostałych gruntów; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizację pouytku publicznego 0,28 zo 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty: a) słuurce działalności statutowej zwirzanej z ochronr przeciwpouarowr, b) słuurce działalności statutowej w zakresie kultury. 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle słuurce do odprowadzenia i oczyszczania ścieków. 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości składowisko odpadów komunalnych i cmentarze. 3 Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis zgodnie z rozporzrdzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ipłatę targowr pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajrcych osobowości prawnej dokonujrcych sprzedauy na targowiskach i innych miejscach, na których dokonywana jest sprzedau. 2. Uchwala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Mirsk: a) drobna sprzedau z ręki, kosza, wiadra 5,00 zo b) sprzedau towarów ze stanowisk handlowych: stanowisko o długości 1 mb 7,00 zo stanowisko o długości 2 mb 12,00 zo za kaudy kolejny rozpoczęty mb powyuej 2 mb 3,00 zo. 3. mprzedau dokonywana we wtorki dotyczrca ziemniaków, zboua i trzody chlewnej 13,00 zo bez względu na formę tej sprzedauy. 4. mtawka opłaty targowej nie moue przekroczyć 658,49 zł dziennie. 5. Poboru opłaty targowej od osób prowadzrcych sprzedau na targowisku miejskim i na ulicy Bohaterów z nad Nysy dokonuje Krzysztof Hnydyszyn zamieszkały Mirsk, ul. Polna 54.

14 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta określonego w ust. 5 w wysokości 255 wpływów inkasa. 7. Pobrane opłaty naleuy wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy gotówkr do dnia 10 kaudego miesirca za miesirc poprzedni. 8. Poboru opłaty targowej na terenach innych niu wymieniono w ust. 5 dokonuje mtrau Miejska. 9. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedau runa leśnego w zakresie drobnej sprzedauy z ręki, kosza i wiadra Traci moc uchwała nr XVI/75/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk z dniem 1 stycznia 2009 r. 2. Traci moc uchwała nr XXIX/155/08 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/75/ /07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk z dniem 1 stycznia 2009 r. 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 7 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego PRZEWiDNICZĄCA RADY MIEJmKIEJ DANUTA ŁAWNIKOWSKA 3346 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK NR XXIX/157/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie usłalezia wosokoaai sławek poiałku oi aroików łrazsporłowoay za 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Mirsk uzaleuniona jest od rodzaju środka transportowego, roku produkcji pojazdu, masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia i ilości osi oraz ilości miejsc do siedzenia w autobusach. Roczne stawki podatku od środków transportowych ustala się jak niuej: 1. Sa oayoio aiiżarowe o iopuszazalzej asie aaokowiłej powożej 3,5 łozo i poziżej 12 łoz bez wzzliiu za wiek pojaziu: a) powyuej 3,5 tony do 5,5 tony włrcznie 700 zo b) powyuej 5,5 tony do 9 ton włrcznie zo c) powyuej 9 ton zo. 2. Sa oayoio aiiżarowe w zależzoaai oi liazbo osi, iopuszazalzej aso aaokowiłej pojaziu i roizaju zawieszezia:

15 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niu mniej niu oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaune iwie osie Roczna stawka w złotych inne systemy zawieszenia a) zł 1.200zł b) zł 1.300zł c) zł 1.400zł d) zł 1.700zł łrzo osie a) zł 1.350zł b) zł 1.400zł c) zł 1.650zł d) zł 1.700zł e) zł 1.950zł f) zł 2.000zł azłero i wiiaej osi a) zł 2.350zł b) zł 2.450zł c) zł 2.550zł d) zł 2.600zł e) zł 2.650zł 3. Ciązziki sioioowe i balasłowe przosłosowaze io użowazia oąazzie z zaazepą lub przoazepą o iopuszazalzej asie aaokowiłej zespoou pojaziów oi 3,5 łozo i poziżej 12 łoz zo 4. Ciązziki sioioowe i balasłowe przosłosowaze io użowazia oąazzie z zaazepą lub przoazepą o iopuszazalzej asie aaokowiłej zespoou pojaziów, w zależzoaai oi liazbo osi, iopuszazalzej asie aaokowiłej pojaziu i roizaju zawieszezia: Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: cirgnik siodłowy + naczepa, cirgnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niu mniej niu Roczna stawka w złotych oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaune inne systemy zawieszenia iwie osie a) zł 1.800zł b) zł 1.900zł c) zł 2.000zł d) zł 2.080zł łrzo osie a) zł 2.080zł b) zł 2.650zł

16 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz Przoazepo i zaazepo z wojąłkie związazoay wooąazzie z iziaoalzoaaią rolziazą prowaizozą przez poiałzika poiałku rolzezo, kłóre oąazzie z pojazie silzikowo posiaiają iopuszazalzą asi aaokowiłą oi 7 łoz i poziżej 12 łoz zo, Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: cirgnik siodłowy + naczepa, cirgnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niu mniej niu 6. Przoazepo i zaazepo, z wojąłkie związazoay wooąazzie z iziaoalzoaaią rolziazą prowaizozą przez poiałzika poiałku rolzezo, kłóre oąazzie z pojazie silzikowo posiaiają iopuszazalzą asi aaokowiłą: Roczna stawka w złotych oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaune jeiza oa inne systemy zawieszenia a) zł 1.100zł b) zł 1.200zł c) zł 1.300zł iwie osie a) zł 1.100zł b) zł 1.300zł c) zł 1.645zł d) zł 2.000zł łrzo osie a) zł 1.400zł b) zł 1.600zł 7. Aułobuso o liazbie iejsa io sieizezia: a) mniej niu 15 miejsc zo b) od 15 do 29 miejsc włrcznie zo c) równej i wyuszej niu 30 miejsc zo 3 Traci moc uchwała nr XVI /76/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z dniem 1 stycznia 2009 r. 4 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 5 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego PRZEWiDNICZĄCA RADY MIEJmKIEJ DANUTA ŁAWNIKOWSKA

17 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK NR XXIX/158/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obziżezia aezo skupu żoła io aelów wo iaru poiałku rolzezo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: ibniua się cenę skupu uyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonr w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu mtatystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu uyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 3 Uchwała w chodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, nie wcześniej jednak niu z dniem 1 stycznia 2009 r. PRZEWiDNICZĄCA RADY MIEJmKIEJ DANUTA ŁAWNIKOWSKA 3348 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJW NIEMCOY NR XXIII/128/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai za 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. ikreśla się następujrce stawki podatku od nieruchomości Obowiązująae za łerezie G izo 1) od gruntów: a) zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69 zo oi 1 ² powierzayzi, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zo oi 1 ya powierzayzi, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 0,35 zo oi 1 ² powierzayzi; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,57 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej,

18 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i 3349 b) zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,90 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,09 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,94 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej, e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 6,30 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej, 3) od budowli 2% iay warłoaai określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, z mocr obowirzujrcr od 1 stycznia 2009 roku. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ JERZY PROKOP 3349 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJW NIEMCOY NR XXIII/129/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolzień oi poiałku oi zieruayo oaai i oi poiałku oi aroików łrazsporłowoay Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), art. 7 ust. 3 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: a) budynki, grunty i budowle słuurce działalności kulturalnej, sportowej, pomocy społecznej, zabezpieczeniu przeciwpouarowemu, b) cmentarze, 2. zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmujr budynków i gruntów zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: a) środki transportowe słuurce dowozowi dzieci i młodzieuy do szkół. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. 4 Traci moc uchwała nr III/15/06 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych. 5 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, z mocr obowirzujrcr od 1 stycznia 2009 roku. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ JERZY PROKOP

19 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJW NIEMCOY NR XXIII/132/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uizielezia upoważziezia Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje: Upowaunia Kierownika iśrodka Pomocy mpołecznej w Niemczy PaniR Beatę Roszko do prowadzenia całości postępowania wobec dłuuników alimentacyjnych, a takue do wydawania w tych sprawach decyzji. Upowaunienie waune jest do odwołania, nie dłuuej niu do czasu zaprzestania pełnienia funkcji Kierownika iśrodka Pomocy mpołecznej w Niemczy. 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza 4 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ JERZY PROKOP 3351 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE NR XXVI/207/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w iławie uchwala, co następuje: ikreśla się następujrce stawki podatku od nieruchomości obowirzujrce na obszarze miasta iława: 1. id gruntów: a) zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zo od 1 m² powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zo od 1 ha powierzchni, c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 0,30 zo od 1 m² powierzchni. 2. id budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,60 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej, b) zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,00 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej,

20 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i 3352 d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,80 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 5,80 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej. 3. id budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iława. 3 Traci moc uchwała nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w iławie z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 4 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MIKODA 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrouenia następujrcych dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uuytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięuarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczrce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez RzeczpospolitR PolskR członkostwa w Unii Europejskiej dotyczr ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE NR XXVI/208/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolzień w poiałku oi zieruayo oaai Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w iławie uchwala, co następuje: 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: a) budynki i grunty lub ich części zajęte na działalność statutowr w zakresie pomocy społecznej, kultury oraz kultury fizycznej, sportu i rekreacji, b) budynki i grunty lub ich części zajęte pod cmentarze, c) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na cele działalności oświatowowychowawczej, d) budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby świetlic. e) grunty zajęte na parki i skwery publicznie dostępne. 2. Zwolnienia, o których mowa ust. 1, nie obejmujr budynków i gruntów lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iława. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MIKODA

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku Wersja archiwalna Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.1.003 roku W sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08 grudnia 003

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych...

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 grudnia 2005 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok na terenie Gminy Żurawica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 grudnia 2010 r. Nr 196 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2488 Nr XXX/252/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 31 grudnia 2004 r. Nr 211 *

Białystok, dnia 31 grudnia 2004 r. Nr 211 * DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 grudnia 2004 r. Nr 211 * TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 3049 Nr XXII/97/04 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 257. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 257. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 257 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4385 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie poboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. ust.2 pkt 8 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie wysokości stawek od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 69 / 2015 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 69 / 2015 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 69 / 2015 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 315 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 3318 Nr XXII/255/08 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY KOWAL. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY KOWAL. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII.78.2011 RADY GMINY KOWAL z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w brzmieniu jak załącznik.

1 Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w brzmieniu jak załącznik. Uchwała Nr 9 / lll/ 2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 0007.60.2015 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 stycznia 2010 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Nr XXX/245/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 października 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. UCHWAŁA Nr... z dnia.. Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r. Projekt z dnia 3 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Projekt Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. UCHWAŁA NR IV/21/98 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 1998 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,51 zł. od 1 ha powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,51 zł. od 1 ha powierzchni, UCHWAŁA NR XXII /44 / 2004 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4439 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/103/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/103/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/103/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Kraśnik Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX /542 /2010

Uchwała Nr XLIX /542 /2010 Uchwała Nr XLIX /542 /2010 R a d y M i a s t a G n i e z n a z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie : opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/74/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/74/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za Podatek rolny W 2013 r. podatek rolny wynosi: - 168,75 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 337,50 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r. Projekt DRUK NR... UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 23 listopada 2016 r.

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 23 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 4689 UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/142/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVII/142/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVII/142/2015 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska Projekt z dnia 10 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 3 stycznia 2007 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH 1 Nr II/17/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku. UCHWAŁA NR XXVII/306/09 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 11 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 16 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt Nr 3 z dnia 4 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /XXVI/16 RADY MIASTA MILANÓWKA. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

U C H W A Ł A Nr /XXVI/16 RADY MIASTA MILANÓWKA. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok PROJEKT U C H W A Ł A Nr /XXVI/16 z dnia w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41. ust. 1, art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X-116/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia.30 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR X-116/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia.30 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR X-116/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia.30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 1 grudnia 2011 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N 2614 Nr XII/92/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 9 listopada 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 10 grudnia 2008 r. Nr 96 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 10 grudnia 2008 r. Nr 96 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 10 grudnia 2008 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 2221 - Rady Gminy Branice Nr XXX/148/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 5981 UCHWAŁA NR XV/191/15 RADY MIASTA KNURÓW w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.71.2014 UchwałaNr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 4086 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 4086 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 4086 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo