WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2008 r. Nr 297 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 3335 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/184/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/185/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Brzegu Dolnego w zakresie przeklasyfikowania przedmiotu działalności z PKD 2004 na PKD Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/186/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nazw ulic Rady Miejskiej w Jaworze nr XXVII/148/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upowaunienia Dyrektora Miejskiego iśrodka Pomocy mpołecznej w Jaworze do podejmowania działań wobec dłuuników alimentacyjnych w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Rady Miejskiej w Jaworze nr XXVII/149/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2009 roku Rady Miejskiej w Jaworze XXVII/153/08 z dnia 29 października 2008 r. zmieniajrca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowircymi własność Gminy Jawor Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVI/176/08 z dnia 11 września 2008 r. zmieniajrca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVII/185/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany mtatutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra Rady Miasta Lubań nr XXVII/148/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/155/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/75/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk

2 Województwa DolnoślRskiego Nr Treść: 3345 Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/156/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/157/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXIX/158/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniuenia ceny skupu uyta do celów wymiaru podatku rolnego Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/128/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/129/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Niemczy nr XXIII/132/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielenia upowaunienia Kierownikowi iśrodka Pomocy mpołecznej w Niemczy do prowadzenia całości postępowania wobec dłuuników alimentacyjnych Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/207/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/208/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/209/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/210/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/211/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta iława Rady Miejskiej w iławie nr XXVI/220/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/204/08 Rady Miejskiej w iławie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIII/151/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIII/152/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarzrdzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia Rady Miejskiej w mzczytnej nr XXII/143/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzrcym jest Gmina mzczytna oraz warunków i sposobu ich przyznawania

3 Województwa DolnoślRskiego Nr Treść: 3360 Rady Miejskiej w mzklarskiej Porębie nr XXVI/295/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/575/06 Rady Miejskiej w mzklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania mtatutu Miejskiemu iśrodkowi Pomocy mpołecznej w mzklarskiej Porębie Rady Miejskiej w Wołowie nr XXIV/220/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych strauy pouarnych, biorrcych udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pouarniczych UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY 3362 Rady Miasta i Gminy ywierzawa nr XXIII/107/2008 z dnia 23 października 2008 r. zmieniajrca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy ywierzawa UCHWAŁY RAD GMIN 3363 Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/318/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/279/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połouonego pomiędzy ul. PolnR a ul. WrocławskR w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie Rady Gminy Kobierzyce nr XXVI/323/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróuniania zbiorników bezodpływowych Rady Gminy Mysłakowice nr 148/XXII/2008 z dnia 13 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpniki i części wsi Bobrów Rady Gminy Mysłakowice nr 155/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w mtatucie mamodzielnego Publicznego Zakładu ipieki Zdrowotnej w Mysłakowicach Rady Gminy Mysłakowice nr 157/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zmian do uchwały nr 366/XLVI/2002 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 kwietnia 2002 r. dotyczrcej ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzrcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rady Gminy Mysłakowice nr 158/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie zmian do uchwały nr 124/XX/2008 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedauy lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości Rady Gminy Mysłakowice nr 159/XXIII/2008 z dnia 25 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kostrzyca Rady Gminy ileśnica nr XXVI/114/08 z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Rady Gminy iława nr XXXI/213/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

4 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz Rady Gminy isiecznica nr XXIX/136/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy w Przewornie nr XXII/129/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniajrca uchwałę nr XX/116/08 Rady Gminy w Przewornie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczrcych projektu statutu sołectwa Rady Gminy Walim nr XXV/145/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 67 i 68 obręb Rzeczka, gmina Walim Rady Gminy Zagrodno nr XXI/116/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniajrca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami dla części obrębu wsi Łukaszów INNE AKTY PRAWNE OBWIESOCOENIE 3376 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Złotoryjskiego UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BROEGU DOLNYM NR XXVII/184/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opoał za awiaiazezia prowaizozoay przez z izi przeiszkoli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzrdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity.dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572 ze zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 1. Czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci uczęszczajrcych do publicznych przedszkoli, przeznaczony na realizację podstaw programowych, wynosi pięć godzin dziennie. 2. Nauczanie i wychowanie przekraczajrce podstawy programowe jest współfinansowane przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) lub osoby, które do tego się zobowirur. 3. Koszt jednostkowy za świadczenia, o których mowa w ust. 2, za kaudr rozpoczętr godzinę pobytu dziecka powyuej minimum programowe ustala się w wysokości: 1) 1,30 zł za 1 godzinę od 1 stycznia 2009 r. 2) 1,45 zł za 1 godzinę od 1 września 2009 r. 1. Wysokość odpłatności ulega zmniejszeniu o: 1) 505 za drugie dziecko uczęszczajrce do przedszkola, 2) 905 na trzecie i kolejne dziecko uczęszczajrce do przedszkola. 2. idpłatność nie obejmuje kosztów dobrowolnych zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole. 3 Zasady wnoszenia opłat oraz sposób ich rozliczania określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka lub osobami, które do tego dobrowolnie się zobowirur.

5 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXII/190/ /2004 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie częściowej odpłatności za usługi przedszkoli komunalnych. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 6 Uchwała wchodzi w uycie z dniem podjęcia, z mocr obowirzujrcr od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ EUGENIUSZ SKORUPKA 3336 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BROEGU DOLNYM NR XXVII/185/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolziezia z opoało oi zzooszezia z iazo wpisu w Ewiiezaji Dziaoalzoaai Gospoiarazej prowaizozej przez Bur isłrza Brzezu Dolzezo w zakresie przeklasofikowazia przei iołu iziaoalzoaai z PKD 2004 za PKD 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: Zwalnia się przedsiębiorców będrcych osobami fizycznymi z opłaty od zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, gdy zmiana ta wynika z przeklasyfikowania przedmiotu działalności z PKD 2004 na PKD Zwolnienie obowirzuje do dnia 31 grudnia 2009 roku. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 4 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ EUGENIUSZ SKORUPKA

6 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BROEGU DOLNYM NR XXVII/186/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zazw ulia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 1. WłRcza się do ulicy Działkowej, połouonej w mieście Brzeg Dolny, działkę oznaczonr w operacie ewidencyjnym: AM 36 iziaoka zr 42/5. 2. WłRcza się do ulicy Polnej, połouonej w mieście Brzeg Dolny, działkę oznaczonr w operacie ewidencyjnym: AM 36 iziaoka zr 42/7. 3. WłRcza się do ulicy Kwiatowej, połouonej w mieście Brzeg Dolny, działkę oznaczonr w operacie ewidencyjnym: AM 36 iziaoka zr 42/14. Połouenie ulic przedstawia szkic sytuacyjny stanowircy załrcznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ EUGENIUSZ SKORUPKA

7 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz Oaoąazzik io uaywaoo Raio Miejskiej w Brzezu Dolzo zr XXVII/186/08 z izia 30 paźizierzika 2008 r. (poz. 3337)

8 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOROE NR XXVII/148/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważziezia Dorekłora Miejskiezo Oaroika Po oao Spooeazzej w Jaworze io poiej owazia iziaoań wobea ioużzików ali ezłaaojzoay, w ło io woiawazia ieaozji ai izisłraaojzoay w łoay sprawaay Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1378 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: Upowaunia się Dyrektora Miejskiego iśrodka Pomocy mpołecznej w Jaworze do podejmowania działań wobec dłuuników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz z poźn. zm), w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MADEJ 3339 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOROE NR XXVII/149/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie usłazowiezia ai izisłrałora za łarzowisku iejski oraz izkasezła opoało łarzowej i wosokoaai wozazroizezia za ai izisłrowazie oraz izkaso w 2009 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) w zwirzku z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: Administratorem targowiska miejskiego przy ul. DRbrowskiego oraz inkasentem opłaty targowej ustanawia się INWEmTYCJE sp. z o.o. z siedzibr w Jaworze. Wynagrodzenie miesięczne za administrowanie i inkaso opłaty targowej w 2009 r. stanowi 605 kwoty zainkasowanych w cirgu miesirca opłat targowych. 3 Z dniem wejścia w uycie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XV/88/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso w 2008 roku zmieniona uchwałr nr XVII/103/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 5 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, z mocr od dnia 1 stycznia 2009 r. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MADEJ

9 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWOROE NR XXVII/153/08 z dnia 29 października 2008 r. z ieziająaa uaywaoi w sprawie okrealezia zasai zospoiarowazia zieruayo oaaia i słazowiąao i woaszoać G izo Jawor Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: W 1 uchwały nr XVII/101/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowircymi własność Gminy Jawor (Dz. Urz. Woj. DolnoślRskiego z dnia 4 lutego 2008 r. Nr 23, poz. 381) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 5. Bonifikat, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się równieu przy sprzedauy lokali mieszkalnych w budynkach, w których wykonano kompleksowy remont dachu lub elewacji w ramach gminnych inwestycji i remontów. 6. W przypadkach określonych w ust. 5 obniuenie ceny sprzedauy lokalu wynosi: 1) 205, jeueli remont wykonano w czasie nie dłuuszym niu 1 rok wstecz, od ogłoszenia przez Burmistrza wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, przy czym za datę wykonania remontu przyjmuje się datę odbioru końcowego robót budowlanych, 2) 205 plus dalsze 55 narastajrco za kaudy rok, jeueli remont wykonano w czasie poprzedzajrcym 1 rok od ogłoszenia przez Burmistrza wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, lecz nie później niu 8 lat od ogłoszenia wykazu, przyjmujrc za datę wykonania remontu datę odbioru końcowego robót budowlanych. mprawy wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w uycie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 4 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jaworze. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MADEJ 3341 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GUROE NR XXVI/176/08 z dnia 11 września 2008 r. z ieziająaa uaywaoi w sprawie okrealezia waruzków i łrobu wspierazia fizazsowezo rozwoju sporłu kwalifikowazezo za łerezie G izo Miejskiej Ka iezza Góra Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami 1) )oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami 2) ) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje:

10 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i 3342 W uchwale nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra: 1. skreśla się pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następujrcej treści: 2) klubie sporłowo naleuy przez to rozumieć prowadzrcr działalność w zakresie sportu kwalifikowanego osobę prawnr utworzonr na podstawie odrębnych przepisów albo prowadzrcr takr działalność osobę fizycznr będrcr przedsiębiorcr w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami 3) ) ; 2. skreśla się 4 ust. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCA RADY MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz, 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GUROE NR XXVII/185/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie z iazo Słałułu G izo Miejskiej Ka iezza Góra Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: mkreśla się załrcznik nr 4 do mtatutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następujrcej treści: ZałRcznik nr 4 do mtatutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra WYKAO MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIOACYJNYCH ORAO SPUŁEK PRAWA HANDLOWEGO O UDOIAŁEM GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GURA Jeizosłki buiżełowe 1. UrzRd Miasta, pl. Grunwaldzki 1, Kamienna Góra; 2. Miejski iśrodek Pomocy mpołecznej, al. Wojska Polskiego 1, Kamienna Góra; 3. Miejskie Centrum Kultury lizycznej, ul. Piotra mciegiennego 11, Kamienna Góra, 4. Zespół mzkół, ul. Lubawska 8, Kamienna Góra; 5. Gimnazjum nr 2, ul. M. mkłodowskiej-curie 2, Kamienna Góra; 6. mzkoła Podstawowa nr 1, pl. Kościelny 1, Kamienna Góra; 7. mzkoła Podstawowa nr 2, ul. Jeleniogórska 7, Kamienna Góra. Oakoaio buiżełowe 1. Przedszkole Publiczne nr 1 z grupami ułobkowymi, ul. mpacerowa 12, Kamienna Góra; 2. Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Tadeusza Kościuszki 4, Kamienna Góra; 3. Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Papieua Jana Pawła II 20, Kamienna Góra. Izsłołuaje kulłuro 1. Muzeum Tkactwa DolnoślRskiego, plac Wolności 11, Kamienna Góra; 2. Centrum Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 4, Kamienna Góra;

11 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Tadeusza Kościuszki 4, Kamienna Góra. Spóoki prawa yazilowezo z uiziaoe G izo Miejskiej Ka iezza Góra 1. Miejskie Przedsiębiorstwo WodociRgów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, Kamienna Góra; 2. mpółka Mieszkaniowa sp. z o.o., ul. Henryka mienkiewicza 3, Kamienna Góra; 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej manikim sp. z o.o., ul. Nadbrzeuna 5a, Lubawka; 4. mpecjalna mtrefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości m.a. w Kamiennej Górze, ul. Papieua Jana Pawła II 11A, Kamienna Góra; 5. Towarzystwo Budownictwa mpołecznego TBm sp. z o.o., ul. Henryka mienkiewicza 7, Kamienna Góra. W pozostałym zakresie ww. uchwała pozostaje bez zmian. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCA RADY MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAD NR XXVII/148/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zwolziezia z opoało oi zzooszezia o iokozazie wpisu io ewiiezaji iziaoalzoaai zospoiarazej Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: Zwalnia się z obowirzku wnoszenia opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które w roku 2009 zarejestrujr działalność gospodarczr po raz pierwszy. Zwolnienie nie dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczr jako wspólnicy w spółkach cywilnych. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 3 Uchwała wchodzi w uycie z dniem 1 stycznia 2009 r., jednak nie wcześniej niu po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MAŁGORZATA GRZESIAK

12 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK NR XXIX/155/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie z iazo uaywaoo zr XVI/75/07 Raio Miejskiej G izo Mirsk z izia 29 paźizierzika 2007 r. w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai oraz opoało łarzowej za łerezie z izo Mirsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr181, poz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: W uchwale nr XVI/75/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk 3 otrzymuje brzmienie: 1. ipłatę targowr pobiera się dziennie od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajrcych osobowości prawnej dokonujrcych sprzedauy na targowiskach i innych miejscach. 2. Uchwala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Mirsk: a) drobna sprzedau z ręki, kosza, wiadra 5,00 zł, b) sprzedau towarów ze stanowisk handlowych za kaudy rozpoczęty metr bieurcy stanowiska 7,00 zł. 3. mprzedau dokonywana we wtorki dotyczrca ziemniaków, zboua i trzody chlewnej 13,00 zł bez względu na formę tej sprzedauy. 4. Poboru opłaty targowej od osób prowadzrcych sprzedau na targowisku miejskim i na ul. Bohaterów z nad Nysy dokonuje Krzysztof Hnydyszyn zamieszkały Mirsk, ul. Polna Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta określonego w punkcie 4 w wysokości 255 wpływów inkasa. 6. Pobrane opłaty naleuy wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy gotówkr do dnia 10 kaudego miesirca za miesirc poprzedni. 7. Poboru opłaty targowej na terenach innych niu wymieniono w ust. 4 dokonuje mtraunik mtrauy Miejskiej. 8. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedau runa leśnego w zakresie drobnej sprzedauy z ręki, kosza i wiadra.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, z mocr obowirzujrcr od 29 października 2008 r. PRZEWiDNICZĄCA RADY MIEJmKIEJ DANUTA ŁAWNIKOWSKA

13 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK NR XXIX/156/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai oraz opoało łarzowej za łerezie z izo Mirsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr 181, poz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: Na terenie miasta i gminy Mirsk ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości: 1) od 1m² powierzchni uuytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,62 zo 2) od 1m² powierzchni uuytkowej budynków lub ich części zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,01 zo 3) od 1m² powierzchni uuytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zo 4) od 1m² powierzchni uuytkowej pozostałych budynków lub ich części; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 5,70 zo 5) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 6) od 1 m² powierzchni gruntów zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,74zo 7) od 1 m² powierzchni uuytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zo 8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zo 9) od 1m² powierzchni pozostałych gruntów; w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizację pouytku publicznego 0,28 zo 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty: a) słuurce działalności statutowej zwirzanej z ochronr przeciwpouarowr, b) słuurce działalności statutowej w zakresie kultury. 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle słuurce do odprowadzenia i oczyszczania ścieków. 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości składowisko odpadów komunalnych i cmentarze. 3 Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis zgodnie z rozporzrdzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ipłatę targowr pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajrcych osobowości prawnej dokonujrcych sprzedauy na targowiskach i innych miejscach, na których dokonywana jest sprzedau. 2. Uchwala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Mirsk: a) drobna sprzedau z ręki, kosza, wiadra 5,00 zo b) sprzedau towarów ze stanowisk handlowych: stanowisko o długości 1 mb 7,00 zo stanowisko o długości 2 mb 12,00 zo za kaudy kolejny rozpoczęty mb powyuej 2 mb 3,00 zo. 3. mprzedau dokonywana we wtorki dotyczrca ziemniaków, zboua i trzody chlewnej 13,00 zo bez względu na formę tej sprzedauy. 4. mtawka opłaty targowej nie moue przekroczyć 658,49 zł dziennie. 5. Poboru opłaty targowej od osób prowadzrcych sprzedau na targowisku miejskim i na ulicy Bohaterów z nad Nysy dokonuje Krzysztof Hnydyszyn zamieszkały Mirsk, ul. Polna 54.

14 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta określonego w ust. 5 w wysokości 255 wpływów inkasa. 7. Pobrane opłaty naleuy wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy gotówkr do dnia 10 kaudego miesirca za miesirc poprzedni. 8. Poboru opłaty targowej na terenach innych niu wymieniono w ust. 5 dokonuje mtrau Miejska. 9. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedau runa leśnego w zakresie drobnej sprzedauy z ręki, kosza i wiadra Traci moc uchwała nr XVI/75/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk z dniem 1 stycznia 2009 r. 2. Traci moc uchwała nr XXIX/155/08 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/75/ /07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy Mirsk z dniem 1 stycznia 2009 r. 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 7 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego PRZEWiDNICZĄCA RADY MIEJmKIEJ DANUTA ŁAWNIKOWSKA 3346 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK NR XXIX/157/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie usłalezia wosokoaai sławek poiałku oi aroików łrazsporłowoay za 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Mirsk uzaleuniona jest od rodzaju środka transportowego, roku produkcji pojazdu, masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia i ilości osi oraz ilości miejsc do siedzenia w autobusach. Roczne stawki podatku od środków transportowych ustala się jak niuej: 1. Sa oayoio aiiżarowe o iopuszazalzej asie aaokowiłej powożej 3,5 łozo i poziżej 12 łoz bez wzzliiu za wiek pojaziu: a) powyuej 3,5 tony do 5,5 tony włrcznie 700 zo b) powyuej 5,5 tony do 9 ton włrcznie zo c) powyuej 9 ton zo. 2. Sa oayoio aiiżarowe w zależzoaai oi liazbo osi, iopuszazalzej aso aaokowiłej pojaziu i roizaju zawieszezia:

15 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niu mniej niu oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaune iwie osie Roczna stawka w złotych inne systemy zawieszenia a) zł 1.200zł b) zł 1.300zł c) zł 1.400zł d) zł 1.700zł łrzo osie a) zł 1.350zł b) zł 1.400zł c) zł 1.650zł d) zł 1.700zł e) zł 1.950zł f) zł 2.000zł azłero i wiiaej osi a) zł 2.350zł b) zł 2.450zł c) zł 2.550zł d) zł 2.600zł e) zł 2.650zł 3. Ciązziki sioioowe i balasłowe przosłosowaze io użowazia oąazzie z zaazepą lub przoazepą o iopuszazalzej asie aaokowiłej zespoou pojaziów oi 3,5 łozo i poziżej 12 łoz zo 4. Ciązziki sioioowe i balasłowe przosłosowaze io użowazia oąazzie z zaazepą lub przoazepą o iopuszazalzej asie aaokowiłej zespoou pojaziów, w zależzoaai oi liazbo osi, iopuszazalzej asie aaokowiłej pojaziu i roizaju zawieszezia: Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: cirgnik siodłowy + naczepa, cirgnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niu mniej niu Roczna stawka w złotych oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaune inne systemy zawieszenia iwie osie a) zł 1.800zł b) zł 1.900zł c) zł 2.000zł d) zł 2.080zł łrzo osie a) zł 2.080zł b) zł 2.650zł

16 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz Przoazepo i zaazepo z wojąłkie związazoay wooąazzie z iziaoalzoaaią rolziazą prowaizozą przez poiałzika poiałku rolzezo, kłóre oąazzie z pojazie silzikowo posiaiają iopuszazalzą asi aaokowiłą oi 7 łoz i poziżej 12 łoz zo, Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: cirgnik siodłowy + naczepa, cirgnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niu mniej niu 6. Przoazepo i zaazepo, z wojąłkie związazoay wooąazzie z iziaoalzoaaią rolziazą prowaizozą przez poiałzika poiałku rolzezo, kłóre oąazzie z pojazie silzikowo posiaiają iopuszazalzą asi aaokowiłą: Roczna stawka w złotych oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaune jeiza oa inne systemy zawieszenia a) zł 1.100zł b) zł 1.200zł c) zł 1.300zł iwie osie a) zł 1.100zł b) zł 1.300zł c) zł 1.645zł d) zł 2.000zł łrzo osie a) zł 1.400zł b) zł 1.600zł 7. Aułobuso o liazbie iejsa io sieizezia: a) mniej niu 15 miejsc zo b) od 15 do 29 miejsc włrcznie zo c) równej i wyuszej niu 30 miejsc zo 3 Traci moc uchwała nr XVI /76/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z dniem 1 stycznia 2009 r. 4 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 5 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego PRZEWiDNICZĄCA RADY MIEJmKIEJ DANUTA ŁAWNIKOWSKA

17 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK NR XXIX/158/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obziżezia aezo skupu żoła io aelów wo iaru poiałku rolzezo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: ibniua się cenę skupu uyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonr w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu mtatystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu uyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 3 Uchwała w chodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, nie wcześniej jednak niu z dniem 1 stycznia 2009 r. PRZEWiDNICZĄCA RADY MIEJmKIEJ DANUTA ŁAWNIKOWSKA 3348 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJW NIEMCOY NR XXIII/128/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai za 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. ikreśla się następujrce stawki podatku od nieruchomości Obowiązująae za łerezie G izo 1) od gruntów: a) zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69 zo oi 1 ² powierzayzi, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zo oi 1 ya powierzayzi, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 0,35 zo oi 1 ² powierzayzi; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,57 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej,

18 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i 3349 b) zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,90 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,09 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,94 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej, e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 6,30 zo oi 1 ² powierzayzi użołkowej, 3) od budowli 2% iay warłoaai określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, z mocr obowirzujrcr od 1 stycznia 2009 roku. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ JERZY PROKOP 3349 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJW NIEMCOY NR XXIII/129/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolzień oi poiałku oi zieruayo oaai i oi poiałku oi aroików łrazsporłowoay Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), art. 7 ust. 3 oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: a) budynki, grunty i budowle słuurce działalności kulturalnej, sportowej, pomocy społecznej, zabezpieczeniu przeciwpouarowemu, b) cmentarze, 2. zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmujr budynków i gruntów zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: a) środki transportowe słuurce dowozowi dzieci i młodzieuy do szkół. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. 4 Traci moc uchwała nr III/15/06 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od podatku od środków transportowych. 5 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego, z mocr obowirzujrcr od 1 stycznia 2009 roku. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ JERZY PROKOP

19 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJW NIEMCOY NR XXIII/132/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uizielezia upoważziezia Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje: Upowaunia Kierownika iśrodka Pomocy mpołecznej w Niemczy PaniR Beatę Roszko do prowadzenia całości postępowania wobec dłuuników alimentacyjnych, a takue do wydawania w tych sprawach decyzji. Upowaunienie waune jest do odwołania, nie dłuuej niu do czasu zaprzestania pełnienia funkcji Kierownika iśrodka Pomocy mpołecznej w Niemczy. 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza 4 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ JERZY PROKOP 3351 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE NR XXVI/207/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie okrealezia wosokoaai sławek poiałku oi zieruayo oaai Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w iławie uchwala, co następuje: ikreśla się następujrce stawki podatku od nieruchomości obowirzujrce na obszarze miasta iława: 1. id gruntów: a) zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zo od 1 m² powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zo od 1 ha powierzchni, c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 0,30 zo od 1 m² powierzchni. 2. id budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,60 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej, b) zwirzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,00 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej,

20 Województwa DolnoślRskiego Nr Poz i 3352 d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,80 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pouytku publicznego przez organizacje pouytku publicznego 5,80 zo od 1 m² powierzchni uuytkowej. 3. id budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iława. 3 Traci moc uchwała nr XIV/103/07 Rady Miejskiej w iławie z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. 4 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MIKODA 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrouenia następujrcych dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uuytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięuarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczrce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez RzeczpospolitR PolskR członkostwa w Unii Europejskiej dotyczr ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE NR XXVI/208/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolzień w poiałku oi zieruayo oaai Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzrdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w iławie uchwala, co następuje: 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: a) budynki i grunty lub ich części zajęte na działalność statutowr w zakresie pomocy społecznej, kultury oraz kultury fizycznej, sportu i rekreacji, b) budynki i grunty lub ich części zajęte pod cmentarze, c) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na cele działalności oświatowowychowawczej, d) budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby świetlic. e) grunty zajęte na parki i skwery publicznie dostępne. 2. Zwolnienia, o których mowa ust. 1, nie obejmujr budynków i gruntów lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iława. 3 Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoślRskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku. PRZEWiDNICZĄCY RADY MIEJmKIEJ ANDRZEJ MIKODA

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 200 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 3522 Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIII/263/200 z dnia 25 października 200 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2010 r. Nr 214 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 3350 Rady Powiatu w Lubinie nr LV/362/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2010 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 279 Rady Powiatu Głogowskiego nr XXXVII/ 330 /2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2008 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 2068 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XIX/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo