Obecne czasy ĆJZJ z rozwiniętym rynkiem, dotacjami i Internetem to wręcz ocean możliwości w zasięga Każdego z nas.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecne czasy ĆJZJ z rozwiniętym rynkiem, dotacjami i Internetem to wręcz ocean możliwości w zasięga Każdego z nas."

Transkrypt

1 F RAFAŁ L ADASIAK Ma 36 lat. Jest szefem marketingu w firmie Ubisoft, wydawcy gier komputerowych er wideo. Od dawna związany z biznesem rozrywkowym, wcześniej zajmował się marketingiem dla dystrybutorów filmowych: Warner Bras. i SPI. Skończy) finanse bankowość na SGH oraz dziennikarstwo na UW.

2 Masz zaczerwienione od wpatrywania się w monitor oczy i odciski od pada lub joysticka? Jest duża szansa, że grę, przez którą zarywasz noce, sprowadzili, stworzyli albo wypromowali nasi bohaterowie. Dla nich to mnóstwo dobrej zabawy ale i doskonały biznes, w którym można odnieść sukces tylko wtedy, gdy twardo stąpa się po ziemi. MICHAŁ KICIŃSKI Ma 35 lat. W 1994 roku razem z Marcinem Iwińskim zalozyl firmę CD Projekt, która jest dziś największym dystrybutorem gier komputerowych w Polsce i Europie Środkowej. Zasłynęli przede wszystkim Wiedźminem". W 2008 roku wygrali konkurs Ernst & Young na Przedsiębiorcę Roku.

3 DLACZEGO a świecie branża gamingowa jest już świetnie rozwinięta i nierzadko ma większe obroty niż przemysł muzyczny lubfilmowy.w Polsce, choć o takiej pozycji nie moż na jeszcze mówić, biznes ten roz wija się niezwykle dynamicznie. Kiedy Michał Kiciński w 1994 roku współtworzył firmę CD Pro jekt, była ona jednym z pionierów na rynku. - Razem z Marcinem Iwińskim śledziliśmy najnowsze światowe trendy, wiedzieliśmy, co się dzieje na zachodnich rynkach. W pewnym momencie w Stanach błyskawicznie zaczęły zdobywać popularność gry i programy mul timedialne na płytach CD-ROM. W Polsce te nośniki były nie do zdobycia. Zaczęliśmy sprowadzać je na swoje potrzeby, pożyczać znajomym, potem im je sprzeda wać. Zobaczyliśmy, że zapotrze bowanie na programy na płytach rośnie bardzo szybko. Pomyśleli śmy, że będzie to naprawdę dobry biznes. Założyliśmy więc szybko firmę i zaczęliśmy sprowadzać programy, które sprzedawaliśmy wszędzie, gdzie się dało, między innymi na giełdzie komputerowej - wspomina Kiciński. N OD DYSTRYBUCJI DO WIEDŹMINA Kiciński i Iwiński firmę założyli jeszcze na studiach i był to początek ich kariery. - Wszystkiego uczyliśmy się w praniu. Była to prawdziwa szkoła biznesu i życia. To, czego się uczyliśmy równolegle na za rządzaniu i marketingu, znaliśmy już z praktyki lub książek, które sami wyszukiwaliśmy - wspomi na. Nie było im łatwo, bo mecha nizmy gospodarki kapitalistycznej dopiero się kształtowały. - Cza sem słyszę głosy, że w latach 90. było prościej rozwinąć jakiś biz nes. To absolutnie nieprawda, obecne czasy z rozwiniętym ryn kiem, dotacjami i Internetem to wręcz ocean możliwości w zasię gu praktycznie każdego z nas. Trudno sobie to teraz wyobrazić, ale gdy zaczynaliśmy, nie było w Polsce firm logistycznych, pierwsze firmy kurierskie były niewiarygodnie drogie, a żad na sieć sklepów, nawet Empik, nie handlowała grami komputerowy mi - mówi i dodaje: - Nie poma gało również nastawienie admini stracji państwowej. Przede wszystkim liczyły się więc deter minacja i niepoddawanie się prze ciwnościom. Ale ważna byta rów nież kreatywność w radzeniu so bie z problemami. Wpychanie się, jak nie drzwiami, to oknem, a jak nie oknem, to przez komin. Po prostu nie było dla nas rzeczy niemożliwych, wiele naszych dzia łań było absolutnie pionierskich: pierwsze pełne spolszczenia gier, serie wydawnicze, elektronicz na rejestracja i sporo innych - mówi z dumą Kiciński. Czy współtwórca CD Projektu może mówić o sukcesie? Na pew no, choć -jak przyznaje - gdy pro wadzi się własny biznes, sukces trudno jest zdefiniować, bo zda rzają się wzloty i upadki. - Ale je go posmak na pewno miało wy danie niektórych gier, jak przełomowego Baldur's Gate" lub Wiedźmina", który zosta! świetnie oceniony przez prasę i graczy. Niedawno wielką satys fakcję przyniosło nam też wygra nie organizowanego przez Ernst & Young plebiscytu na przedsię biorcę roku. To szalenie prestiżo- Obecne czasy ĆJZJ z rozwiniętym rynkiem, dotacjami i Internetem to wręcz ocean możliwości w zasięga Każdego z nas wy konkurs i absolutnie nie spo dziewaliśmy się takiej wygranej przy tak silnej konkurencji. Ale to pojedyncze zdarzenia. Sukcesem jest codzienne prowadzenie firmy, jej rozwój i pokonywanie przeciw ności - tłumaczy Kiciński. Sukcesem dla niego zawsze była też świadomość, że robi coś nowego i przełomowego, i to też w tej pracy kręci go najbardziej. - Najfajniejsze jest to, że robimy rzeczy będące światową awan gardą. Nasze gry mają szanse być w czołówce światowych produk cji, a nasz serwis Gog.com jest jedną z najnowocześniejszych na świecie platform elektronicz nej dystrybucji gier. To naprawdę cudowne uczucie, gdy wyniki twojej pracy widzą i doceniają lu dzie i media z całego świata. W Gog.com sprzedajemy gry użytkownikom z ponad 100 kra jów! - cieszy się. Przed CD Pro jektem, który właśnie łączy się z Optimusem, potentatem w bran ży komputerowej, rozpościerają się szerokie perspektywy, a Kiciń ski i jego wspólnik Marcin Iwiński marzą, by jeszcze wypłynąć na szerokie międzynarodowe wo dy i odnieść sukcesy w skali glo balnej. - Myślę, że w najbliższym czasie mamy szanse na to z ser wisem Gog.com, czy kolejnymi projektami CD Projekt RED - wyjaśnia Kiciński. POGOŃ ZA SUKCESEM Jednak teraz, kiedy branża bar dzo szybko się rozwija i konku rencja rośnie, niesamowicie ważna jest dobra promocja. A w tej liczy się nie tyle sama fa scynacja produktem, ale i smykałka marketingowa oraz talent do budowania marki. Rafał Adasiak, szef marketin gu w firmie Ubisoft, pierwsze ^ szlify zdobywał u dystrybuto- f

4 DLACZEGO > rów filmowych. Pracując na stanowisku brand mana gera w Warner Bros., myślał, że złapał pana Boga za nogi, ale śle dząc statystyki tego, co się dzieje na rynku, szybko odkrył, że rynek gier ma lepsze perspektywy. - To nie było hobby, tylko krok strate giczny. Zawsze lubiłem grać, ni gdy nie byłem jednak pasjonatem. Nałogowi gracze garną się do tej pracy, ale odradzałbym im zajmo wanie się marketingiem gier, bo do tego trzeba dużo dystansu - wyjaśnia. - Polska na rynku gier wciąż jest jeszcze prowincją. Nie mamy na kampanie takich budże tów jak na Zachodzie, więc pracu je się trudniej. Nie zarabiamy też wielkich pieniędzy. O wcześniej szej emeryturze i labie nie ma co myśleć. Ale na pewno jest to biz nes z przyszłością - dodaje. Adasiak twierdzi, że sam suk cesu w zawodzie jeszcze nie osią gnął. - Patrząc wstecz, mogę po wiedzieć, że daleko zaszedłem, ale jeśli jest się ambitnym, to tak naprawdę sukcesu nigdy się nie osiąga, tylko ciągle się za nim go ni. Nie można spocząć na laurach. Jeśli miałbym coś radzić młodym ludziom, to polecam szybki wybór priorytetów i podjęcie decyzji, co konkretnie chce się w pracy robić. Zapalonych graczy muszę zmar twić, bo praca brand managera nie polega na graniu. Kiedy prze glądam CV informacja o tym, że ktoś jest pasjonatem gier, wręcz mnie zniechęca. To może być przydatne w produkcji, ale nie w marketingu - przestrzega. Na pewno jednak odnajdą się w tej branży ludzie, którzy wzdrygają się na samą myśl o sztywnym życiu korporacyj nym. - Cenię sobie luz, jaki pa nuje w tym środowisku, nie do porównania z korporacyjnym zamordyzmem. Tutaj nie trzeba przychodzić do pracy w garnitu rze - mówi Adasiak. PRAWIE JAK SHOW-BIZNES Gdyby nie był tym kim jest, byłby psychologiem. To dziedzina, któ rą łatwo połączyć ze wszystkim, umiejętność wpływania na ludzi jest zresztą bardzo przydat na w każdym zawodzie - uważa Adasiak. Podobnego zdania jest Jakub Mirski, odpowiedzialny za promocję konsoli do gier Xbox 360, produkowanej przez Microsoft. - Kampanie zasięgowe trafiają do 5-7 milionów ludzi. Trzeba więc umieć dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, nie tylko do zapalonych graczy - mówi Mirski. Dlatego też pod czas rozmowy o pracę w Micro soft zapytano go, na ile zna się na obsłudze komputera. - Odpo wiedziałem, że z Officem radzę sobie bez problemu, ale nie rozło żę maszyny na części pierwsze. Okazało się, że kogoś takiego wła śnie szukają - śmieje się. Przygodę z marketingiem za czynał w Phillipsie, a do Microso ftu przyciągnął go właśnie Xbox Nie jestem kompute rowym nerdem, konsola jest dla mnie kolejnym gadżetem, sposo bem na rozrywkę. Ale z punktu widzenia marketingu to bardzo atrakcyjny produkt - mówi Mirski i dodaje: - Sukcesem na pewno można nazwać to, że przez trzy lata stworzyliśmy silny brand, któ ry zdobył dużą część rynku. Mnie to kręci, bo po prostu lubię budo wać marki. Interesuję się komu nikacją marketingową, muszę być na bieżąco z nowymi trendami, szybko reagować na pojawianie się nowych kanałów komunikacyj nych, żebyśmy zaistnieli np. na Facebooku. Ale trzeba też znać sam biznes i faktycznie grać, że by poznać produkt - podkreśla. Mirski zgadza się, że ta bran ża dynamicznie się rozwija. - Co raz więcej jest w niej młodych lu dzi, zagląda też show-biznes. Trzeba więc być cool, ale też stą pać twardo po ziemi. Jak ktoś się do tego nie nadaje, to błyskawicz nie wyleci, bo przy podejmowaniu decyzji marketingowych efekty - pozytywne albo negatywne - wi dać błyskawicznie. Praca jest też wyczerpująca - to nie tak, że się przychodzi o 8 i wychodzi o 16, czasem trzeba nawet poświęcić weekend - ostrzega Mirski. Dla ludzi związanych z gamingiem zaczyna się gorący przed świąteczny okres, więc pracy wcale nie będzie ubywać. Michał Kiciński z CD Projektu przyzna je, że od dawna nie miał szansy poleniuchować. - Pracuję bardzo intensywnie już 15 lat. Jednak od ponad roku moje zaangażowa nie systematycznie maleje. Czas trochę zwolnić i przekazywać swoje obowiązki nowym osobom - mówi. Kto wie, może to szansa dla młodych i zdolnych. Kiciński zachęca: - Prowadzenie firmy to wielkafrajda,która w dodatku da je szanse na dużą nagrodę. Widzę, że Polacy potrafią dokonywać na prawdę fenomenalnych rzeczy. Trzeba tylko chcieć. MAGDA DZIAŁOSZYŃSKA A

5 SAMSUNG *' 3 zal w Cenię sobie lii; pal no porown; loracyjoym nnl dyzmem. pj p l 1 lilii pi 4IiP i &\VL JAKUB MIRSKI Ma 35 lat. W firmie Microsoft odpowiedzialny za promocję konsoli Xbox 360 oraz związanych z nią gier i akcesoriów. Studiował w Wyższej Szkole Biznesu National Loius University w Nowym Sączu, ma tytuł MBA z Maastricht School of Management. Karierę w marketingu zaczynał od pracy w Philips Lighting Poland i Philips Polska. W Microsoft od czterech lat.

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str.

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str. STAWIAM wydawca NA ROZWÓJ w finansach raport 2014 4str. Czego oczekują młodzi finansiści? 16str. Co jest ważne w pracy? 26str. Skąd czerpać inspiracje? 35str. O czym marzą młodzi finansiści? Wstęp Życie

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

OKIEM INWESTORA Startupy na giełdzie. DOSSIER Branża gier wczoraj, dziś i jutro G-force. PO GODZINACH Z biblioteki starupowca

OKIEM INWESTORA Startupy na giełdzie. DOSSIER Branża gier wczoraj, dziś i jutro G-force. PO GODZINACH Z biblioteki starupowca W NUMERZE listopad 2011 4 WYDARZENIA Finał programu startupowego BRAMA innovation Camp Steve Jobs Strartup Weekend Poznań FELIETON Wykorzystaj (Startup) Weekend Demonowy zawrót głowy 17 RYNKOWE TRENDY

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 011

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 011 WNOP odcinek 011 Praca dodatkowa poza etatem - 30 pomysłów Opis odcinka: /011 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek jedenasty. Dziś zmierzę się z tematem pracy dodatkowej i zarabianiem

Bardziej szczegółowo

Wirtualni fani - realny zysk

Wirtualni fani - realny zysk magazyn firmy nr 2[3]_2010 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Wirtualni fani - realny zysk Doradca numeru: w numerze również Bezpieczne logowanie Oszczędności w Internecie Serwery

Bardziej szczegółowo

Jak się robi internet? Sadowski + Wnukiewicz, czyli Brand24. Wypełnić lukę finansowania. Dostarczyć inspiracji. Każdy klient jest wartościowy

Jak się robi internet? Sadowski + Wnukiewicz, czyli Brand24. Wypełnić lukę finansowania. Dostarczyć inspiracji. Każdy klient jest wartościowy WSZYSTKO O e-biznesie e-profit Grudzień 2012 Foto: Brand24.pl Sadowski + Wnukiewicz, czyli Brand24 Jak się robi internet? Wypełnić lukę finansowania Michał Bańka (PARP) o wspieraniu działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

MARKETING 4 GENERACJI

MARKETING 4 GENERACJI MARKETING 4 GENERACJI poleca: Daniel Kubach MARKETING czwartej generacji Klient jest coraz bardziej wymagający i oczekuje nie tylko dobrego produktu, wzorowej obsługi, ale również czegoś więcej bonusu,

Bardziej szczegółowo

To nie takie proste. 10za50za10 wkrótce wielki finał konkursu inqbe. Infoshare wiedza jest dla wszystkich

To nie takie proste. 10za50za10 wkrótce wielki finał konkursu inqbe. Infoshare wiedza jest dla wszystkich WSZYSTKO O e-biznesie e-profit MAJ 2013 To nie takie proste piotr chmielewski o obecności w sieciach społecznościowych Foto: Kuklińscy Photography 10za50za10 wkrótce wielki finał konkursu inqbe Infoshare

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

NIE HATALSKA DA SIĘ NATALIA. Zrozumieć e-klienta Rozmowa z Tomaszem Karwatką. Trzeba mieć otwarte oczy Gościmy ekipę Webshake.tv

NIE HATALSKA DA SIĘ NATALIA. Zrozumieć e-klienta Rozmowa z Tomaszem Karwatką. Trzeba mieć otwarte oczy Gościmy ekipę Webshake.tv WSZYSTKO O e-biznesie e-profit LISTOPAD 2012 Foto: Renata Dąbrowska NIE DA SIĘ KONKUROWAĆ PRODUKTEM NATALIA HATALSKA Pracowałem w korporacji... pracuję w startupie... Rozmowa z Leszkiem Pankiewiczem Keep

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Przyciągający marketing Michał Kidziński http://mlmy.pl

Przyciągający marketing Michał Kidziński http://mlmy.pl Przyciągający marketing Michał Kidziński http://mlmy.pl 1 Prawa autorskie Żaden fragment tej publikacji ani całość nie może zostać w żaden sposób modyfikowany. Można ją natomiast rozdawać lub sprzedawać

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

RAPORT MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 2015 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ RAPORT MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE Partner złoty Partnerzy Wydawca peshkova - Fotolia.com Media społecznościowe

Bardziej szczegółowo

A. Grabowska: Ja dla odmiany chciała bym powiedzieć coś pozytywnego o polskiej edukacji architektonicznej. Będąc na stypendium

A. Grabowska: Ja dla odmiany chciała bym powiedzieć coś pozytywnego o polskiej edukacji architektonicznej. Będąc na stypendium SLAS 12 tym zdolności. I są osoby, które prowadzą zajęcia, choć nie dożywotnio, bo niskie noty w systemie oceniania wykładowców przez studentów dyskwalifikują słabych prowadzących. System ten działa znakomicie.

Bardziej szczegółowo

Jesteś gotowy na sukces?

Jesteś gotowy na sukces? magazyn firmy nr 1[1]_2009 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Jesteś gotowy na sukces? Wykorzystaj potęgę Internetu w Twojej firmie Doradca numeru: w numerze również Estetyczna

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie nie boli SZTUKA EKONOMII. Maciej Samcik, publicysta ekonomiczny, absolwent UEP. prof. Wacław Jarmołowicz KWARTALNIK 13/15

Oszczędzanie nie boli SZTUKA EKONOMII. Maciej Samcik, publicysta ekonomiczny, absolwent UEP. prof. Wacław Jarmołowicz KWARTALNIK 13/15 KWARTALNIK 13/15 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu SZTUKA EKONOMII prof. Wacław Jarmołowicz Oszczędzanie nie boli Maciej Samcik, publicysta ekonomiczny, absolwent UEP LOKALNE OBLICZE GLOBALNEGO INWESTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wojciech Usarzewicz 1

Wojciech Usarzewicz 1 Wojciech Usarzewicz 1 2 Sieć Pełna Kasy Wojciech Usarzewicz 3 Wojciech Usarzewicz Sieć Pełna Kasy Tworzenie internetowych mikrobiznesów 4 Sieć Pełna Kasy Korekta: Aneta Hajłasz Copyright 2011, 2013 Wojciech

Bardziej szczegółowo

magazyn wydanie specjalne WSCHODZĄCYCH GWIAZD BIZNESU SHUTTERSTOCK (2)

magazyn wydanie specjalne WSCHODZĄCYCH GWIAZD BIZNESU SHUTTERSTOCK (2) magazyn 30 WSCHODZĄCYCH wydanie specjalne GWIAZD BIZNESU SHUTTERSTOCK (2) c2 młodzi, odważni, głodni sukcesu Andrzej Andrysiak zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej W wieku 27 lat Albert

Bardziej szczegółowo

Zbudujcie swoją markę solidnie, opartą na mocnych filarach tego Wam życzę w nowym roku. Drodzy Liderzy, Dystrybutorzy, Konsultanci!

Zbudujcie swoją markę solidnie, opartą na mocnych filarach tego Wam życzę w nowym roku. Drodzy Liderzy, Dystrybutorzy, Konsultanci! Słowo od wydawcy Drodzy Czytelnicy! Po niezwykłym czasie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz początku Nowego Roku, który był dla wielu z Was przerwą od codziennych obowiązków, większość z zapałem wraca

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 016

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 016 WNOP odcinek 016 Zarabianie na blogu część 2, czyli jak współpracuję z firmami Opis odcinka: /016 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek szesnasty. Cześć, dzień dobry, witam Cię w szesnastym

Bardziej szczegółowo

RAPORT WIDEO W INTERNECIE

RAPORT WIDEO W INTERNECIE 2015 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ RAPORT WIDEO W INTERNECIE Partner złoty Partnerzy Wydawca everythingpossible - Fotolia Wideo w polskiej

Bardziej szczegółowo