MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 13 grudnia 2010 r. Nr 94

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 13 grudnia 2010 r. Nr 94"

Transkrypt

1 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 grudnia 2010 r. Nr 94 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 1074 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Jana Paderewskiego w 150. rocznicę Jego urodzin z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego patronatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polskim Słownikiem Biograficznym z dnia 25 listopada 2010 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (KOM(2010) 537 wersja ostateczna) z dnia 25 listopada 2010 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (KOM(2010) 539 wersja ostateczna) UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: 1078 z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach OBWIESZCZENIA: 1081 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2010 r Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2010 r Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2010 r KOMUNIKAT 1085 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

2 Monitor Polski Nr Poz UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Jana Paderewskiego w 150. rocznicę Jego urodzin 6 listopada 2010 roku mija 150. rocznica urodzin Ignacego Jana Paderewskiego znakomitego pianisty i kompozytora, wybitnego polskiego polityka, dyplomaty i męża stanu. Ignacy Jan Paderewski był jedną z najważniejszych postaci w historii Polski. Jego działalność jako muzyka, a zarazem polityka oraz filantropa wyróżniała Go spośród grona największych osobowości świata kultury i polityki ubiegłego wieku. Szczególnego podkreślenia wymaga Jego wkład w dzieło odzyskania niepodległości Naszej Ojczyzny, o co zabiegał jako charyzmatyczny artysta, propagując podczas swoich koncertów w Europie i USA sprawę niepodległości Polski, oraz jako wytrawny polityk, pełniąc funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych, a także reprezentując Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. W 150. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć tego wielkiego patrioty. Marszałek Sejmu: w z. E. Kierzkowska

3 Monitor Polski Nr Poz UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego patronatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polskim Słownikiem Biograficznym Polski Słownik Biograficzny, wspólne wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, realizowane przez Instytut Historii PAN, jest narodowym dziełem o wyjątkowej randze, liczącym już 75 lat. Obejmuje całość narodowej historii, nauki i kultury oraz losy dziesiątków tysięcy wybitnych ludzi od IX do XX wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: uznając unikatowy i ogólnonarodowy charakter Słownika będącego jednym z najwybitniejszych wydawnictw biograficznych na świecie, doceniając w pełni jego poziom naukowy i redaktorski, wyrażając wdzięczność i uznanie kolejnym jego twórcom, przekonany, iż Polski Słownik Biograficzny dobrze służy obecnym i będzie służył wszystkim następnym pokoleniom Polaków, wychodząc naprzeciw postulatom Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, postanawia objąć Polski Słownik Biograficzny honorowym patronatem. Marszałek Sejmu: G. Schetyna

4 Monitor Polski Nr Poz UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 listopada 2010 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (KOM(2010) 537 wersja ostateczna) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (KOM(2010) 537 wersja ostateczna), stwierdza, że projekt ten nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Projekt narusza zasadę pomocniczości ze względu na treść proponowanych przepisów oraz brak uzasadnienia zgodności projektu z tą zasadą. 1. Sejm nie podziela poglądu Komisji Europejskiej, zgodnie z którym proponowane rozporządzenie ma wyłącznie na celu dostosowanie go do wymogów wynikających z Traktatu z Lizbony. Przepisy rozporządzenia będą upoważniać Komisję do wydawania aktów w obszarach, które obecnie nie są regulowane na poziomie Unii Europejskiej (UE) lub są regulowane jedynie częściowo. W ocenie Sejmu nie istnieją przesłanki, które pozwalałyby stwierdzić, że cele projektu rozporządzenia nie mogłyby zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie oraz że ze względu na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie UE. Nie są zatem spełnione kryteria zgodności z zasadą pomocniczości, które dotyczą konieczności podjęcia działań przez UE w miejsce państw członkowskich. 2. Sejm zgłasza zastrzeżenia dotyczące przyznawania Komisji nowych uprawnień, o których mowa w dokumencie KOM(2010) 537 wersja ostateczna. Po pierwsze, Komisja będzie upoważniona do przyjmowania, w drodze aktów delegowanych, przepisów dotyczących m.in. zasad wykonywania przez państwa członkowskie kontroli oraz stosowanych przez nie sankcji, wykluczeń i odzyskiwania nienależnych płatności (nowy art. 74 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005). Kwestie te obecnie, zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w związku z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, są ustalane przez państwa członkowskie, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach UE. Nie przedstawiono przy tym żadnej argumentacji wykazującej, że działania podejmowane obecnie na poziomie państw członkowskich są niewystarczające. Nie określono też przyczyn, dla których uznano, że jest właściwe dalsze ograniczenie autonomii proceduralnej i organizacyjnej państw członkowskich na rzecz Komisji. Po drugie, Komisja będzie upoważniona do ustanawiania kar za naruszanie przez państwa członkowskie obowiązków w zakresie dokonywania przez państwa ocen realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich (nowy art. 86 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005). Nie wykazano, że naruszenia przez państwa członkowskie obowiązku ocen realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich są na tyle poważne, że jest uzasadnione nakładanie na państwa kar, które będzie ustalała Komisja. Powyższe wyliczenie przepisów, które Sejm uznaje za niezgodne z zasadą pomocniczości, nie ma charakteru wyczerpującego. 3. Zastrzeżenia Sejmu budzi również brak wskazania kryteriów decydujących o tym, czy dana dziedzina będzie regulowana w drodze aktów delegowanych, czy też aktów wykonawczych. Akty te, wydawane przez Komisję na mocy rozporządzenia, nie będą poddawane kontroli sprawowanej przez parlamenty narodowe pod kątem ich zgodności z zasadą pomocniczości, gdyż nie stanowią one aktów ustawodawczych (art. 289 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, TfUE). Zakres kompetencji przekazywanych Komisji na podstawie projektu rozporządzenia powinien zatem podlegać szczególnej kontroli pod kątem jego zgodności z zasadą pomocniczości, w celu wykluczenia przyszłych uznaniowych działań Komisji. W odniesieniu do aktów delegowanych (art. 290 TfUE) sprzeciw Sejmu budzi nadmiernie szeroki zakres przepisów kompetencyjnych upoważniających Komisję do ich wydawania. Na podstawie projektu rozporządzenia Komisja będzie upoważniona do uzupełniania lub zmiany działań prawodawcy unijnego, czyli Rady i Parlamentu Europejskiego. W ocenie Sejmu zakres uprawnień przekazywanych Komisji na tej podstawie wymaga restryktywnej interpretacji. Uprawnienia te powinny być określone w sposób jasny, precyzyjny i szczegółowy, przy ustaleniu granic, których przyjmowane akty nie mogą przekraczać. Tymczasem wiele przepisów projektu rozporządzenia upoważnia Komisję do przyjmowania, w czasie nieokreślonym, szczegółowych warunków i szczegółowych zasad w normowanych dziedzinach. Wobec tak szerokiej konstrukcji przepisów kompetencyjnych oraz braku wyjaśnienia przyczyn mających ją uzasadniać Sejm zauważa, że Komisja będzie mogła wydawać akty delegowane w obszarach istotnych dla danej dziedziny. Z kolei art. 291 TfUE wymaga, by realizacja przez Komisję uprawnień wykonawczych podlegała kontroli sprawowanej przez państwa członkowskie na podstawie przepisów przyjętych uprzednio przez Parlament Europejski i Radę. Przepisy takie nie zostały jednak uchwalone. Sejm uznaje za niedopuszczalne, by na podstawie rozporządzenia Komisja była upoważniona do wydawania aktów wykonawczych w sytuacji, gdy tryb ich kontroli przez państwa członkowskie pozostaje nieznany.

5 Monitor Polski Nr Poz Sejm stoi na stanowisku, że projekt rozporządzenia narusza zasadę pomocniczości. Niedookreślony zakres kompetencji Komisji do wydawania aktów delegowanych w połączeniu z nieznanym trybem kontroli państw członkowskich nad przyjmowaniem aktów wykonawczych dopuszcza podejmowanie działań regulacyjnych przez Komisję, pomimo że ich cele mogłyby zostać osiągnięte w sposób wystarczający na poziomie krajowym. 4. Sejm odnotowuje również, że Komisja uznała zgodność projektu rozporządzenia z zasadą pomocniczości, nie uzasadniając tej tezy, czym naruszyła art. 5 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. W myśl utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzasadnienie unijnego aktu prawnego powinno pozwolić na poznanie powodów jego wydania przez instytucje UE oraz, w dalszej perspektywie, na kontrolę jego legalności. Do Komisji należy przy tym wykazanie, w jakim zakresie kompetencje państwa członkowskiego i w konsekwencji margines jego swobody, są ograniczone. Wobec braku uzasadnienia projektu rozporządzenia w zakresie jego zgodności z zasadą pomocniczości Sejm, jako izba parlamentu narodowego sprawującego w tym obszarze kontrolę, jest pozbawiony możliwości oceny argumentacji Komisji przemawiającej za uznaniem zgodności projektu z tą zasadą. Marszałek Sejmu: G. Schetyna

6 Monitor Polski Nr Poz UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 listopada 2010 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (KOM(2010) 539 wersja ostateczna) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (KOM(2010) 539 wersja ostateczna), stwierdza, że projekt ten nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Projekt narusza zasadę pomocniczości ze względu na treść proponowanych przepisów oraz brak uzasadnienia zgodności projektu z tą zasadą. 1. Sejm nie podziela poglądu Komisji Europejskiej, zgodnie z którym proponowane rozporządzenie ma wyłącznie na celu dostosowanie go do wymogów wynikających z Traktatu z Lizbony. Przepisy rozporządzenia będą upoważniać Komisję do wydawania aktów w obszarach, które obecnie nie są regulowane na poziomie Unii Europejskiej (UE) lub są regulowane jedynie częściowo. W ocenie Sejmu nie istnieją przesłanki, które pozwalałyby stwierdzić, że cele projektu rozporządzenia nie mogłyby zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie oraz że ze względu na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie UE. Nie są zatem spełnione kryteria zgodności z zasadą pomocniczości, które dotyczą konieczności podjęcia działań przez UE w miejsce państw członkowskich. 2. Sejm zgłasza zastrzeżenia dotyczące przyznawania Komisji nowych uprawnień, o których mowa w dokumencie KOM(2010) 539 wersja ostateczna. Po pierwsze, Sejm uznaje za niezgodny z zasadą pomocniczości art. 45a ust. 3 lit. a rozporządzenia (WE) nr 73/2009, z którego wynika, że Komisja będzie przyjmować, w drodze aktów delegowanych, przepisy dotyczące definiowania pojęć dziedziczenie i przewidywane dziedziczenie. Należy zauważyć, że UE nie posiada obecnie kompetencji do regulowania materialnego prawa spadkowego w państwach członkowskich, a wyłącznie w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych (art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, TfUE) do ujednolicenia reguł kolizyjnoprawnych, jurysdykcji i skuteczności wykonywania obcych orzeczeń. Nie ma obecnie żadnego uzasadnienia, dla którego taka wyłączna kompetencja państw członkowskich miałaby zostać przekazana Komisji do regulacji w trybie art. 290 TfUE. Po drugie, podobny problem istnieje w odniesieniu do zmienianych lub dodawanych art. 6 ust. 3 i 4, art. 12 ust. 5, art. 45 ust. 1 lit. b, art. 45a ust. 1 lit. a, art. 54a i art. 62a rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Powyższe wyliczenie przepisów, które Sejm uznaje za niezgodne z zasadą pomocniczości, nie ma charakteru wyczerpującego. 3. Zastrzeżenia Sejmu budzi również brak wskazania kryteriów decydujących o tym, czy dana dziedzina będzie regulowana w drodze aktów delegowanych, czy też aktów wykonawczych. Akty te, wydawane przez Komisję na mocy rozporządzenia, nie będą poddawane kontroli sprawowanej przez parlamenty narodowe pod kątem ich zgodności z zasadą pomocniczości, gdyż nie stanowią one aktów ustawodawczych (art. 289 ust. 3 TfUE). Zakres kompetencji przekazywanych Komisji na podstawie projektu rozporządzenia powinien zatem podlegać szczególnej kontroli pod kątem jego zgodności z zasadą pomocniczości, w celu wykluczenia przyszłych uznaniowych działań Komisji. W odniesieniu do aktów delegowanych (art. 290 TfUE) sprzeciw Sejmu budzi nadmiernie szeroki zakres przepisów kompetencyjnych upoważniających Komisję do ich wydawania. Na podstawie projektu rozporządzenia Komisja będzie upoważniona do uzupełniania lub zmiany działań prawodawcy unijnego, czyli Rady i Parlamentu Europejskiego. W ocenie Sejmu zakres uprawnień przekazywanych Komisji na tej podstawie wymaga restryktywnej interpretacji. Uprawnienia te powinny być określone w sposób jasny, precyzyjny i szczegółowy, przy ustaleniu granic, których przyjmowane akty nie mogą przekraczać. Tymczasem wiele przepisów projektu rozporządzenia upoważnia Komisję do przyjmowania, w czasie nieokreślonym, szczegółowych warunków i szczegółowych zasad w normowanych dziedzinach. Wobec tak szerokiej konstrukcji przepisów kompetencyjnych oraz braku wyjaśnienia przyczyn mających ją uzasadniać Sejm zauważa, że Komisja będzie mogła wydawać akty delegowane w obszarach istotnych dla danej dziedziny. Z kolei art. 291 TfUE wymaga, by realizacja przez Komisję uprawnień wykonawczych podlegała kontroli sprawowanej przez państwa członkowskie na podstawie przepisów przyjętych uprzednio przez Parlament Europejski i Radę. Przepisy takie nie zostały jednak uchwalone. Sejm uznaje za niedopuszczalne, by na podstawie rozporządzenia Komisja była upoważniona do wydawania aktów wykonawczych w sytuacji, gdy tryb ich kontroli przez państwa członkowskie pozostaje nieznany. Sejm stoi na stanowisku, że projekt rozporządzenia narusza zasadę pomocniczości. Niedookreślony zakres kompetencji Komisji do wydawania aktów delegowanych w połączeniu z nieznanym trybem kontroli państw członkowskich nad przyjmowaniem aktów wykonawczych dopuszcza podejmowanie działań regulacyjnych przez Komisję, pomimo że ich cele mogłyby zostać osiągnięte w sposób wystarczający na poziomie krajowym.

7 Monitor Polski Nr Poz Sejm odnotowuje również, że Komisja uznała zgodność projektu rozporządzenia z zasadą pomocniczości, nie uzasadniając tej tezy, czym naruszyła art. 5 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. W myśl utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzasadnienie unijnego aktu prawnego powinno pozwolić na poznanie powodów jego wydania przez instytucje UE oraz, w dalszej perspektywie, na kontrolę jego legalności. Do Komisji należy przy tym wykazanie, w jakim zakresie kompetencje państwa członkowskiego i w konsekwencji margines jego swobody, są ograniczone. Wobec braku uzasadnienia projektu rozporządzenia w zakresie jego zgodności z zasadą pomocniczości Sejm, jako izba parlamentu narodowego sprawującego w tym obszarze kontrolę, jest pozbawiony możliwości oceny argumentacji Komisji przemawiającej za uznaniem zgodności projektu z tą zasadą. Marszałek Sejmu: G. Schetyna

8 Monitor Polski Nr Poz UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania (M. P. Nr 81, poz. 978) wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się pkt 3; 2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Konieczność wydrukowania nowych kart w sytuacji, o której mowa w pkt 1 2 wytycznych, może wystąpić także w przeddzień głosowania lub w dniu głosowania. Jeżeli wydrukowanie i dostarczenie właściwych kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych przed godziną 8 00 w dniu głosowania okaże się niemożliwe lub jeżeli w dniu głosowania po rozpoczęciu głosowania wystąpi sytuacja, o której mowa w pkt 1 lub 2, gminna komisja wyborcza niezwłocznie: powiadamia właściwego komisarza wyborczego o zaistniałej sytuacji, zawiadamia obwodowe komisje wyborcze o konieczności odroczenia lub przerwania głosowania i przedłużenia go, ze względu na konieczność wydrukowania i dostarczenia nowych kart do głosowania, ze wskazaniem terminu, kiedy karty zostaną dostarczone i zostanie podjęte głosowanie, ustala treść karty do głosowania i zarządza druk kart, występuje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pilne zlecenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich w określonym terminie do obwodowych komisji wyborczych, podaje do wiadomości wyborców w gminie informację o zmianach na liście kandydatów oraz o konieczności i przyczynie przerwania lub odroczenia głosowania ze wskazaniem terminu podjęcia głosowania oraz godziny, do której głosowanie będzie trwało. Konieczne jest zastosowanie skutecznych działań w celu upowszechnienia omawianej informacji na terenie gminy, z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu.. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

9 Monitor Polski Nr Poz UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 30 listopada 2010 r. funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie, w związku z osiągnięciem wieku 70 lat przez pełniącego tę funkcję sędziego Andrzeja Ślaskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

10 Monitor Polski Nr Poz UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: 1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Magdalenę Danutę Kuczyńską na Komisarza Wyborczego w Lublinie. 2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w 1, powołany jest na kadencję w latach i pełni funkcję od dnia 1 grudnia 2010 r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

11 Monitor Polski Nr Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2010 r. 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) ogłasza się, że stosunek wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2010 r. wzrósł o 17,64 %. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

12 Monitor Polski Nr Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje: Do obsadzenia pozostaje: 1) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią. Wnioski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879 i Nr 223, poz oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 228, Nr 155, poz i Nr 182, poz o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; 2) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Minister Sprawiedliwości: w z. S. Chmielewski

13 Monitor Polski Nr Poz OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2010 r. W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2010 r. w stosunku do II kwartału 2010 r. wyniósł 99,8 (ceny obniżyły się o 0,2 %). Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz i Nr 273, poz i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685 i Nr 182, poz

14 Monitor Polski Nr Poz OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2010 r. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna w trzecim kwartale 2010 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. H. Dmochowska Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2010 r. (poz. 1084) PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH, BEZ WYPŁAT Z ZYSKU LUB NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ BEZ DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ ROCZNYCH, BEZ POCZTY POLSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ I TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W TRZECIM KWARTALE 2010 R. Lp. Województwo Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) dolnośląskie 3 436,27 2 kujawsko-pomorskie 2 976,83 3 lubelskie 3 057,41 4 lubuskie 2 866,69 5 łódzkie 3 078,29 6 małopolskie 3 238,18 7 mazowieckie 4 253,81 8 opolskie 3 144,86 9 podkarpackie 2 920,05 10 podlaskie 3 070,79 11 pomorskie 3 445,45 12 śląskie 3 517,66 13 świętokrzyskie 3 021,97 14 warmińsko-mazurskie 2 907,95 15 wielkopolskie 3 197,50 16 zachodniopomorskie 3 167,23

15 Monitor Polski Nr Poz KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że: 1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/POIG/1(2)/10/2010 w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600) , wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne MRR/Obowiązujące/Szczegółowe/Program Innowacyjna Gospodarka oraz w zakładce Dokumenty i wytyczne/wytyczne polskie/wytyczne szczegółowe obowiązujące Innowacyjna Gospodarka; 2) zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 27 października 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ZESZYTY PRAWNICZE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Rok II 3(7)2005 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu KOLEGIUM REDAKCYJNE BEATA WITKOWSKA REDAKTOR PROWADZĄCY MAŁGORZATA BAJOR-STACHAŃCZYK WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich styczeń marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 16 III. Kasacje oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony

Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Agnieszka Dobek Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony Unia Europejska stoi przed koniecznością przeprowadzenia gruntownej reformy ustrojowej, która ma m.in. dokładnie uregulować podział kompetencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r.

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Druk nr 245 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Podsumowanie Dokument został przygotowany w ramach realizacji projektu INPRIS The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation finansowanego przez CEE Trust. Dokument zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r.

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-37-15 Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

59/6/A/2010. WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 *

59/6/A/2010. WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 * 59/6/A/2010 WYROK z dnia 14 lipca 2010 r. Sygn. akt Kp 9/09 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo