Unia Europejska (Wspólnoty Europejskie) organizacja, zasady działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unia Europejska (Wspólnoty Europejskie) organizacja, zasady działania"

Transkrypt

1 Maciej J. Nowakowski Informacja nr 872 (IP-98 M) Unia Europejska (Wspólnoty Europejskie) organizacja, zasady działania Zarówno Wspólnoty Europejskie jak i Unia Europejska utworzyły szereg organów. Niektóre z nich działają wyłącznie w ramach Unii albo Wspólnot inne są aktywne na obydwu płaszczyznach. Organy te dzielą się na główne, pomocnicze i wyspecjalizowane. Organami głównymi są Rada Europejska i pięć instytucji powołanych przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską: Parlament Europejski, Rada, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy. Grupę organów pomocniczych tworzą Komitet Gospodarczy i Społeczny, Komitet Regionów, Komitet Stałych Przedstawicieli, Sąd I Instancji, Komitet Gospodarczy i Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich i liczne komitety działające przy Komisji. Organami wyspecjalizowanymi są: Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny, Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Komitet Polityczny, Europol i Komitet Koordynacyjny. Zasady działania Zanim ww. organy zostaną bliżej opisane, należy przedstawić pokrótce zasady, na jakich opiera się cały system wspólnotowych i unijnych instytucji. Podobnie, jak w przypadku instytucji, także zasady te po części właściwe są dla Unii, po części dla Wspólnot a niektóre są wspólne. Zasada pomocniczości, zwana też zasadą subsydiarności, jakkolwiek stosunkowo młoda, jest jedną z najważniejszych zasad działania zarówno Wspólnot, jak i Unii. Jej istota sprowadza się do osiągania celu sposobem najbardziej efektywnym z możliwych. Treścią zasady pomocniczości jest bowiem ograniczanie aktywności organów wspólnotowych wyłącznie do tych działań, które nie mogą zostać wykonane przez organy państw członkowskich innymi słowy w tych dziedzinach, gdzie kompetencje zachowują zarówno państwa członkowskie, jak i Wspólnoty, organy tych ostatnich włączają się dopiero wtedy, gdy instytucje krajowe nie mogą samodzielnie właściwie zrealizować nakreślonych zadań. Zasada ta nie dotyczy więc dziedzin pozostających w wyłącznej kompetencji wspólnotowej, jak wspólna polityka rolna. Zasada pomocniczości, włączona do traktatów założycielskich dopiero w 1992 r., znajduje szerokie zastosowanie w działalności Wspólnot oraz w bardziej ograniczonym zakresie Unii Europejskiej. Zasada jednolitych ram instytucjonalnych zapewnia spójność i ciągłość działalności organów Unii i Wspólnoty. W myśl tej zasady instytucje Wspólnot są aktywne także w ramach działań Unii tym samym nie było konieczne tworzenie unijnych odpowiedników Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji czy Trybunału Sprawiedliwości a jedynie dodanie już istniejącym kompetencji w ramach Unii. Traktat o utworzeniu Unii Europejskiej przewidywał powołanie tylko pięciu nowych organów, którym powierzono kompetencje w dziedzinach wykraczających poza działalność Wspólnot. Zasada oparcia UE na zasadach wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i rządów prawa nie wymaga wyjaśnień. Wymienione

2 wartości stanowią fundament Unii ich trwałe podzielanie i poszanowanie stanowi niezbędny warunek członkostwa w Unii i korzystania z płynących z niego uprawnień. Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich powiązana jest z poprzednią. Traktat o utworzeniu Unii Europejskiej określa tożsamość narodową jako historię, kulturę i tradycje danego państwa i nakazuje chronić tak określoną wartość cenną dla wszystkich członków Unii. Zasada równowagi instytucjonalnej to jedna z najstarszych zasad wspólnotowych sformułował ją jeszcze w latach pięćdziesiątych Trybunał Sprawiedliwości. Pierwotnie służyła ona przede wszystkim ochronie kompetencji Parlamentu Europejskiego. Istotą tej zasady jest wykonywanie przez każdą z instytucji wspólnotowych jej kompetencji z poszanowaniem kompetencji pozostałych instytucji. Jej wyrazem są zarówno wspólnotowe procedury stanowienia prawa, które angażują wszystkie instytucje, jak i system skarg sądowych, przysługujących organom przeciwko aktom wydawanym przez inne organy. Zasada autonomii instytucjonalnej jest ściśle związana z zasadą równowagi instytucjonalnej. W myśl zasady autonomii każda z instytucji dysponuje określonym przez traktaty zakresem autonomii, niezbędnej dla wykonywania jej zadań. Autonomia ta obejmuje przede wszystkim swobodę samodzielnego określenia organizacji wewnętrznej i zasad działania a także konieczne danej instytucji uprawnienia i przywileje. Z zasady autonomii wynika także zakaz ingerencji instytucji wspólnotowych w sfery autonomii państw członkowskich i innych instytucji. Ochronie zasady autonomii służy prawo do skargi sądowej. Zasada lojalnej współpracy miedzy instytucjami również została sformułowana przez Trybunał Sprawiedliwości. Jej nazwa dobrze oddaje jej treść instytucje Wspólnot są zobowiązane zgodnego współdziałania w przewidzianych przez prawo wspólnotowe przypadkach. Organy Rada Europejska jest naczelnym organem Unii Europejskiej a jednocześnie organem w dużym stopniu niesformalizowanym. Nie ma ona regulaminu działania, nie została określona procedura wyłaniania jej członków, brak jej nawet stałej siedziby. Wynika to z charakteru Rady Europejskiej: tworzą ją bowiem szefowie państw i rządów państw członkowskich Unii wraz z przewodniczącym Komisji, którym towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych oraz komisarz odpowiadający za stosunki zewnętrzne Unii. Powołał ją do istnienia Traktat o utworzeniu Unii Europejskiej, jej genezę jednak należy wywodzić wprost od spotkań przywódców państw członkowskich Wspólnot Europejskich, odbywających się od lat sześćdziesiątych. Zbierająca się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku Rada Europejska nie posiada struktur organizacyjnych, a rolę jej siedziby każdorazowo pełni miasto, w którym się zebrała. Jest to zawsze miasto w państwie aktualnie przewodniczącym Radzie Unii Europejskiej. Jedynym organem RE jest kierujący jej pracami i reprezentujący ją w stosunkach zewnętrznych Urząd Przewodniczącego, który sprawuje pochodzący z państwa aktualnie przewodniczącego Radzie UE szef państwa lub rządu. Obsługę administracyjną Rady Europejskiej zapewnia Sekretariat Generalny Rady UE. Kompetencje Rady Europejskiej to stymulowanie rozwoju Unii i wyznaczanie jego kierunków oraz wydawanie decyzji politycznych. Z niewielkimi wyjątkami nie wydaje ona aktów prawnych, pozostawiając to przede wszystkim Radzie i w mniejszym stopniu Komisji może jednak inicjować wydanie aktu. Rada Europejska udziela także akceptacji propozycjom programowym Komisji, podejmuje decyzje, których nie można uzgodnić w ramach Rady oraz rozstrzyga spory kompetencyjne. Wszystkie decyzje RE podejmowane są na zasadzie consensusu.

3 Rada Unii Europejskiej, na płaszczyźnie Wspólnot zwana Radą, jest jednym głównych organów Unii Europejskiej. Jako wspólna Rada trzech Wspólnot istnieje od 1967 r., wcześniej podobne organy istniały niezależnie od siebie w EWG i Euratomie. Rada UE jest organem międzyrządowym w jej skład wchodzi minister rządu każdego z państw członkowskich upoważniony do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Rada nie składa się jednak z 15 tych samych ministrów w zależności od tematu obrad w Radzie UE będą zasiadają ministrowie zajmujący się daną branżą. W związku z tym wyróżnia się tzw. Radę ds. Ogólnych, którą tworzą ministrowie spraw zagranicznych, oraz szereg Rad technicznych. W przypadku najważniejszych kwestii Radę tworzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich. Jedynym organem Rady jest Urząd Przewodniczącego, sprawowany przez pół roku na zasadzie rotacji przez szefów państw lub rządów państw członkowskich z tym, że urząd ten nie jest związany z konkretną osobą, lecz z państwem, które reprezentuje. Na początku każdej półrocznej kadencji ustalany jest harmonogram posiedzeń, na których Rada obraduje. Obsługą administracyjną Rady zajmuje się jej Sekretariat Generalny. Rada jest głównym organem prawotwórczym Wspólnot. Nie posiada wprawdzie inicjatywy prawodawczej, wydaje jednak wszystkie najważniejsze akty prawa wspólnotowego: rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. Wydaje także akty prawa II i III filaru Unii, akty dotyczące stosunków międzyinstytucjonalnych i międzynarodowych oraz niewiążące zalecenia, konkluzje i rekomendacje. W pewnych przypadkach może wydawać rozporządzenia i dyrektywy wraz z Parlamentem Europejskim, może także delegować Komisji kompetencję do wydania konkretnego aktu. Rada określa liczbę członków Komisji i Trybunału Sprawiedliwości, na wniosek Trybunału tworzy Sąd I Instancji, powołuje członków Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Gospodarczego i Społecznego oraz Komitetu Regionów. Jej kompetencje kontrolne zawierają prawo do zaskarżania aktów innych instytucji a w wyjątkowych przypadkach także kontrolę przestrzegania prawa wspólnotowego. Rada koordynuje także polityki gospodarcze państw członkowskich. W sferze międzynarodowej Rada reprezentuje Unię w związku z zawieraniem umów międzynarodowych a także ustanawia środki dla wykonania postanowień Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W zależności od spraw, którymi się zajmuje, Rada podejmuje decyzje w różny sposób. Traktaty określają, jakie kwestie rozstrzygane muszą być na zasadzie consensusu, o jakich zaś zadecydować może większość głosów. Państwa członkowskie mają określoną dla każdego ilość głosów, określonych na podstawie liczby ludności z zachowaniem preferencji dla mniejszych krajów. W miarę postępu procesu integracji wzrasta liczba spraw, o których Rada decyduje w drodze głosowania. Organem pomocniczym Rady UE jest Komitet Stałych Przedstawicieli, od francuskiego skrótu nazywany COREPER-em. Składa się on z przedstawicieli państw członkowskich, zaś jego funkcją jest przygotowywanie prac Rady i wykonywanie zadań przez nią powierzonych. W dziedzinie Unii Gospodarczej i Monetarnej dodatkowym organem pomocniczym tak Rady, jak i Komisji jest Komitet Gospodarczy i Finansowy. Siedzibą Rady UE jest Bruksela, jednak trzy razy do roku zbiera się ona w Luksemburgu. W razie potrzeby może ona także obradować w innym miejscu ustalonym przez jej członków. Parlament Europejski to jedyny organ przedstawicielski Unii i Wspólnoty - wybierany bezpośrednio przez obywateli Unii. Wywodzi się on od Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, które w 1957 r. stało się Zgromadzeniem Parlamentarnym trzech Wspólnot, a na początku lat 60-tych przyjęło obecną nazwę. Jednak aż do 1979 r. w jego skład wchodzili członkowie parlamentów krajowych stanowił on więc

4 reprezentację parlamentów państw członkowskich, nie zaś Parlament wszystkich obywateli Wspólnot. Wiązało się to również z ograniczonymi kompetencjami i słabą pozycją Parlamentu w pierwszym etapie integracji europejskiej. Pozycja PE zaczęła rosnąć się od przyjęcia Jednolitego Aktu Europejskiego w 1986 r., potem kolejno wzmacniały ją traktaty z Maastricht i Amsterdamu. Obecnie powołany do istnienia przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską jednoizbowy Parlament Europejski liczy 626 członków wybieranych przez obywateli Unii Europejskiej w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Zasady wybierania i kandydowania określa dyrektywa Rady. W TWE określona została liczba deputowanych z każdego z państw członkowskich. W parlamencie nie grupują się oni jednak we frakcjach narodowych, lecz politycznych, tworząc tym samym podstawy do działalności politycznej na płaszczyźnie Unii, nie zaś jedynie poszczególnych jej państw. TWE przewidział utworzenie dwóch organów Parlamentu Europejskiego Przewodniczącego i Prezydium, wybieranych przez deputowanych spośród siebie. W pozostałym zakresie swoją strukturę organizacyjną określił sam Parlament w przyjętym Regulaminie proceduralnym. Obradujący w trybie sesyjnym PE pełni szereg funkcji. Jako prawodawca współdziała z innymi organami w procesie wydawania aktów prawnych, wykonuje pośrednią inicjatywę prawodawczą, kontroluje przebieg procesu legislacyjnego oraz wydaje rezolucje i decyzje nie może jednak samodzielnie wydawać powszechnie obowiązujących aktów prawa wspólnotowego. Jako kontroler działalności innych organów PE przeprowadza analizę przedkładanych mu sprawozdań, udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu Wspólnot, może udzielać Komisji wotum nieufności i powoływać tymczasowe komisje śledcze, badające przypadki naruszeń i niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego. Deputowani mogą również kierować pytania pod adresem innych organów - ustnie lub na piśmie. Poprzez uchwalanie budżetu Wspólnot PE wpływa na kierunki polityki Unii. Parlament intensywnie uczestniczy w stosunkach zewnętrznych Unii poprzez utrzymywanie kontaktów z parlamentami państw nie będących członkami oraz międzynarodowymi zgromadzeniami parlamentarnymi. Wewnątrz Unii PE utrzymuje stosunki z innymi jej organami oraz z parlamentami państw członkowskich. Wreszcie Parlament zatwierdza ustalony przez państwa członkowskie skład Komisji a w mniejszym stopniu uczestniczy także w procesie powoływania członków Trybunału Obrachunkowego i kierownictwa Europejskiego Banku Centralnego oraz samodzielnie powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten ostatni, wybierany na okres kadencji Parlamentu, jest jego organem pomocniczym rozpatruje on skargi osób fizycznych i prawnych, dotyczące złego administrowania w działaniach organów Wspólnot. Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, odbywa on jednak także sesje w Brukseli, zaś jego administracja mieści się w Luksemburgu. Komisja Europejska, zwana czasem strażniczką traktatów, jako organ wszystkich Wspólnot zadebiutowała wraz z Radą, w roku W jej skład wchodzi 20 komisarzy wybieranych na pięcioletnią kadencję przez państwa członkowskie i następnie zatwierdzanych razem przez Parlament Europejski. Każdy z komisarzy odpowiedzialny jest za jedną lub kilka dziedzin działalności Unii i kieruje odpowiednim dyrektoriatem. Pracami Komisji kieruje wybierany w podobny sposób Przewodniczący. Należąca do instytucji Wspólnot Komisja jest organem zarządzająco wykonawczym. Czuwa ona nad stosowaniem traktatów oraz aktów prawnych wydanych na ich podstawie. W sprawach objętych regulacją traktatową może wydawać opinie i zalecenia. Komisja podejmuje również decyzje i uczestniczy w stanowieniu prawa wspólnotowego jej rola jest dla procesu legislacyjnego zasadnicza, gdyż tylko ona posiada prawo inicjatywy legislacyjnej,

5 zaś jej służby prawne przygotowują wszystkie projekty aktów. Komisja może również wykonywać wszelkie kompetencje przekazane jej przez Radę EU. Poza prowadzeniem bieżącej polityki UE, Komisja inicjuje także działania mające służyć pogłębieniu integracji państw członkowskich i prowadzi w imieniu Wspólnot negocjacje prowadzące do zawarcia umów międzynarodowych. Komisja obraduje na posiedzeniach odbywających się przynajmniej raz w tygodniu. Siedzibą Komisji jest Bruksela, kilka jej departamentów mieści się jednak w Luksemburgu. Jej działalność wspomagają liczne komitety problemowe, zarówno stałe jak i powoływane na pewien okres. Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest organem sądowym Unii. Istnienie takiego organu przewidywał już Traktat o utworzeniu EWWiS. Instytucją wszystkich Wspólnot ETS został w 1957 r. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi obecnie 15 sędziów po jednym z każdego państwa członkowskiego i ośmiu Rzeczników Generalnych. Wybierają ich wspólnie państwa członkowskie. Każdy z nich sprawuje swoją funkcję przez sześcioletnią kadencję. Sędziowie wybierają spośród siebie Prezesa Trybunału Sprawiedliwości, który kieruje jego pracami. Działający w trybie ciągłym w Luksemburgu Trybunał łączy kompetencje sądów konstytucyjnego, międzynarodowego, administracyjnego, cywilnego oraz sądu pracy. Może on rozstrzygać spory pomiędzy państwami członkowskimi oraz między państwami a instytucjami Wspólnot. Trybunał orzeka w sprawach dotyczących naruszeń prawa wspólnotowego oraz dokonuje wykładni jego przepisów, co ma pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju tego prawa. ETS rozstrzyga także sprawy dotyczące zatrudnienia personelu Wspólnot oraz konflikty pomiędzy instytucjami. Poza jego jurysdykcją pozostają jednak sprawy objęte II i III filarem Unii. Wspomagający ETS Sąd I Instancji może rozpatrywać jedynie sprawy sporne. Trybunał Obrachunkowy powołany został w roku Jego rola jako organu kontroli budżetowej rosła wraz z wzrostem znaczenia problematyki budżetowej aż do uznania go za jedną z instytucji Wspólnot w 1992 r. Państwa członkowskie wybierają po jednym członku TO spośród osób wchodzących uprzednio w skład organów kontroli zewnętrznej lub posiadających odpowiednio wysokie kwalifikacje. Pracami Trybunału kieruje prezes, wybierany na trzyletnią kadencję. Prowadząc kontrolę wydatków budżetowych, TO współdziała z posiadającymi funkcje kontrolne Radą i Parlamentem Europejskim. Trybunał przedstawia roczne i specjalne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli. Może też na prośbę innych organów wydawać opinie. Siedzibą Trybunału Obrachunkowego jest Luksemburg. Komitet Gospodarczy i Społeczny jest organem pomocniczym instytucji wspólnotowych. Pełni on funkcje doradcze wobec Rady i Komisji. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych kategorii życia społecznego i gospodarczego. Liczba członków Komitetu rozdzielona jest pomiędzy państwa członkowskie Wspólnot. Są oni mianowani przez Radę na czteroletnią kadencję. Wykonując swoje zadania, Komitet wydaje rezolucje i opinie, może też przyjmować sprawozdania informacyjne. Siedzibą Komitetu jest Bruksela. Komitet Regionów jest kolejnym organem doradczym instytucji Wspólnot. Sposób wyłaniania jego członków jest podobny, jak w wypadku Komitetu Gospodarczego i Społecznego 222 członków oraz ich zastępców Rada wybiera na czteroletnią kadencję spośród przedstawicieli społeczności lokalnych Wspólnoty. Doradzając instytucjom,

6 członkowie KR nie powinni jednak kierować się interesem własnej społeczności, lecz dobrem całej Wspólnoty. Zasiadający w Brukseli Komitet wydaje opinie i rezolucje dotyczące problematyki rozwoju regionalnego. Europejski Bank Centralny powstał w związku z przejściem do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Monetarnej. Jest on organem wyspecjalizowanym wyłącznie Wspólnoty Europejskiej, reprezentującym jej interesy związane z polityką pieniężną. EBC kieruje Europejskim Systemem Banków Centralnych, którego sam jest częścią, jest również bankiem emisyjnym dla tzw. Eurolandu obszaru objętego Unią Gospodarczą i Monetarną w III etapie. Zarząd EBC wybierają wspólnie rządy państw członkowskich zgodnie z zaleceniami Rady i konsultując się z Parlamentem Europejskim. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem międzypaństwowym, działającym w celu wsparcia procesu integracji europejskiej, nie zaś dla osiągnięcia zysku. Członkami EBI są wszystkie państwa członkowskie. Funkcją mającego swoją siedzibę w Luksemburgu Banku jest działanie na rzecz zrównoważonego i płynnego rozwoju wspólnego rynku w interesie Wspólnoty. W tym celu Bank udziela kredytów na wsparcie polityk wspólnotowych. Działalność EBI nie ogranicza się przy tym do obszaru Unii aktywnie wspomaga on także przedsięwzięcia modernizacyjne w krajach kandydujących do członkostwa w UE. Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa to organ wyspecjalizowany Unii, wspomagający Radę w sprawach podlegających WPZiB. Urząd ten połączony jest ze stanowiskiem Sekretarza Generalnego Rady UE. Wysoki Przedstawiciel działa przede wszystkim na rzecz sformułowania, opracowania i realizacji decyzji politycznych, może także z upoważnienia Przewodniczącego Rady prowadzić w jej imieniu negocjacje z podmiotami pozaunijnymi. Może on również przedstawiać stanowisko Unii w kwestiach objętych zakresem WPZiB. Z racji reprezentowania Unii na tym polu, Wysoki Przedstawiciel nazywany bywa Panem WPZiB (ang. Mister CFSP, fr. Monsieur PESC). Komitet Polityczny to drugi organ wyspecjalizowany II filaru Unii. Rolą komitetu jest obserwacja sytuacji międzynarodowej i wydawanie opinii w sprawach objętych WPZiB a także nadzorowanie, wraz z Urzędem Przewodniczącego i Komisją, wprowadzania w życie uzgodnionych polityk. Europol, czyli Europejski Urząd Policji, jest organem wyspecjalizowanym III filaru Unii współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Nie jest to międzynarodowa formacja policyjna, lecz organ służący zbieraniu, przetwarzaniu i wymianie informacji policyjnych, koordynacji działań policji krajowych oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy tymi policjami. Powołany do życia przez Traktat o Unii Europejskiej, Europol skupia się przede wszystkim na zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Najważniejszym narzędziem działalności jest system komputerowy Europolu (TECS), służący szybkiej wymianie informacji pomiędzy wszystkimi upoważnionymi służbami państw członkowskich. Siedzibą Europolu jest Haga. Komitet Koordynacyjny to drugi z organów wyspecjalizowanych III filaru Unii. Złożony z wyższych urzędników komitet ma za zadanie przygotowywanie opinii dla Rady oraz udział w przygotowywaniu jej prac.

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Ustrój Unii Europejskiej

Ustrój Unii Europejskiej Ustrój Unii Europejskiej dr Aleksandra Szczerba-Zawada Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Temat 10: PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE. 1. Procesy integracyjne. 2. Kalendarium integracji europejskiej. 3. Filary współpracy Unii Europejskiej. 4. Organy Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej Integracja

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Rada Europejska (RE) instytucja UE (1974, 1977, 1983, 1986, 2009),istota, skład, tryb działania (tzw. Szczyty europejskie), funkcje (art.

Rada Europejska (RE) instytucja UE (1974, 1977, 1983, 1986, 2009),istota, skład, tryb działania (tzw. Szczyty europejskie), funkcje (art. Dr hab. Robert Grzeszczak Katedra Prawa Europejskiego Instytut Prawa Międzynarodowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski 23 października: System instytucjonalny UE cz. I: Rada Europejska

Bardziej szczegółowo

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gdańskie Szkoły Autonomiczne, zwanej dalej Szkołami, mają formę organizacyjną zespołu szkół, są założone i prowadzone przez Gdańską

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji L 55/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.3.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji (2010/138/UE, Euratom) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Uczniowski przy XXXIX Liceum

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej załącznik do uchwały nr 12/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rafał Czyrny Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rzeszów 2013 Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Copyright Rafał Czyrny Rzeszów 2013 ISBN 978-83-62681-57-0 Wydawnictwo ARMAGRAF ul. Krakowska 21, 38-400

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r.

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. REGULAMIN Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Szkole Podstawowej nr 32 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach, zwanej dalej Szkołą, działa Rada Rodziców powołana w oparciu o ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. 1 1. Zarząd Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest organem

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 4.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 229/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI Regulamin Konferencji Komisji do Spraw

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZDZIAŁ I!1 Nazwa, teren działania i siedziba 1 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Sejmikiem stanowi związek stowarzyszeń i innych organizacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. 2. Władzami

Bardziej szczegółowo

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu.

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Preambuła Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.przywołując

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy statut jest statutem stowarzyszenia gmin założonego dnia 15 marca 1995 roku przez następujących członków- założycieli-gminy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA LATA 2010/2012

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA LATA 2010/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W SĘDZIEJOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA LATA 2010/2012 OPRACOWANY W OPARCIU O: - Art. 55 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania MORZE I PARSETA zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Rada Naukowa Instytutu Historii PAN, zwana dalej Radą Naukową, sprawuje bieŝący nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 1 Podstawa prawna Samorząd uczniowski, działający w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA załącznik do uchwały nr 13/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony

Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony C 212 E/94 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.8.2010 Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony P6_TA(2009)0388 Rezolucja Parlamentu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie (tekst jednolity na dzień 5.04.2013 r.)

STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie (tekst jednolity na dzień 5.04.2013 r.) Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a tel.: (089)532-79-44, fax (089)533-41-41 e-mail: rsw@poczta.internetdsl.pl www.pwik.olsztyn.pl STATUT Regionalnego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Niezależnych Dealerów Samochodowych. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia. Niezależnych Dealerów Samochodowych. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Niezależnych Dealerów Samochodowych Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Niezależnych Dealerów Samochodowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI Tekst jednolity STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Niebocku Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty tekst jednolity (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późn. zmianami) w Zespole

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno Turystycznych w skrócie Stowarzyszenie SZORT zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu. I. Postanowienia ogólne:

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu. I. Postanowienia ogólne: Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne: 1. 1. Regulamin określa: 1) Kadencję, tryb powołania i odwołania Rady Rodziców.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Piotra Skubiszewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADOMSKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADOMSKU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 3 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RADOMSKU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZIELONE RADZYNY REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

ZIELONE RADZYNY REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO ZIELONE RADZYNY REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 31 SIERPNIA 2015 REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO ZIELONE RADZYNY 1 Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Zielone Radzyny w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI ul. Sybiraków 36 10-236 Olsztyn tel. (0-89) 526-49-47

KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI ul. Sybiraków 36 10-236 Olsztyn tel. (0-89) 526-49-47 KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI ul. Sybiraków 36 10-236 Olsztyn tel. (0-89) 526-49-47 Olsztyn 18.01.2003 Regulamin Kolegium Sędziów Warmińsko Mazurskiego Związku Koszykówki w

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Partnerstwo Dla Wsi Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Partnerstwo Dla Wsi z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Genowefę Wiśniowską zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŚWIEMINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŚWIEMINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŚWIEMINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Skład Rady Rodziców tworzą Trójki Klasowe. 2. Rodzice i opiekunowie współdziałają ze szkołą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Załącznik nr 3 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski" i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 5 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 1 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo