Unia Europejska (Wspólnoty Europejskie) organizacja, zasady działania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Unia Europejska (Wspólnoty Europejskie) organizacja, zasady działania"

Transkrypt

1 Maciej J. Nowakowski Informacja nr 872 (IP-98 M) Unia Europejska (Wspólnoty Europejskie) organizacja, zasady działania Zarówno Wspólnoty Europejskie jak i Unia Europejska utworzyły szereg organów. Niektóre z nich działają wyłącznie w ramach Unii albo Wspólnot inne są aktywne na obydwu płaszczyznach. Organy te dzielą się na główne, pomocnicze i wyspecjalizowane. Organami głównymi są Rada Europejska i pięć instytucji powołanych przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską: Parlament Europejski, Rada, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy. Grupę organów pomocniczych tworzą Komitet Gospodarczy i Społeczny, Komitet Regionów, Komitet Stałych Przedstawicieli, Sąd I Instancji, Komitet Gospodarczy i Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich i liczne komitety działające przy Komisji. Organami wyspecjalizowanymi są: Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny, Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Komitet Polityczny, Europol i Komitet Koordynacyjny. Zasady działania Zanim ww. organy zostaną bliżej opisane, należy przedstawić pokrótce zasady, na jakich opiera się cały system wspólnotowych i unijnych instytucji. Podobnie, jak w przypadku instytucji, także zasady te po części właściwe są dla Unii, po części dla Wspólnot a niektóre są wspólne. Zasada pomocniczości, zwana też zasadą subsydiarności, jakkolwiek stosunkowo młoda, jest jedną z najważniejszych zasad działania zarówno Wspólnot, jak i Unii. Jej istota sprowadza się do osiągania celu sposobem najbardziej efektywnym z możliwych. Treścią zasady pomocniczości jest bowiem ograniczanie aktywności organów wspólnotowych wyłącznie do tych działań, które nie mogą zostać wykonane przez organy państw członkowskich innymi słowy w tych dziedzinach, gdzie kompetencje zachowują zarówno państwa członkowskie, jak i Wspólnoty, organy tych ostatnich włączają się dopiero wtedy, gdy instytucje krajowe nie mogą samodzielnie właściwie zrealizować nakreślonych zadań. Zasada ta nie dotyczy więc dziedzin pozostających w wyłącznej kompetencji wspólnotowej, jak wspólna polityka rolna. Zasada pomocniczości, włączona do traktatów założycielskich dopiero w 1992 r., znajduje szerokie zastosowanie w działalności Wspólnot oraz w bardziej ograniczonym zakresie Unii Europejskiej. Zasada jednolitych ram instytucjonalnych zapewnia spójność i ciągłość działalności organów Unii i Wspólnoty. W myśl tej zasady instytucje Wspólnot są aktywne także w ramach działań Unii tym samym nie było konieczne tworzenie unijnych odpowiedników Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji czy Trybunału Sprawiedliwości a jedynie dodanie już istniejącym kompetencji w ramach Unii. Traktat o utworzeniu Unii Europejskiej przewidywał powołanie tylko pięciu nowych organów, którym powierzono kompetencje w dziedzinach wykraczających poza działalność Wspólnot. Zasada oparcia UE na zasadach wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i rządów prawa nie wymaga wyjaśnień. Wymienione

2 wartości stanowią fundament Unii ich trwałe podzielanie i poszanowanie stanowi niezbędny warunek członkostwa w Unii i korzystania z płynących z niego uprawnień. Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich powiązana jest z poprzednią. Traktat o utworzeniu Unii Europejskiej określa tożsamość narodową jako historię, kulturę i tradycje danego państwa i nakazuje chronić tak określoną wartość cenną dla wszystkich członków Unii. Zasada równowagi instytucjonalnej to jedna z najstarszych zasad wspólnotowych sformułował ją jeszcze w latach pięćdziesiątych Trybunał Sprawiedliwości. Pierwotnie służyła ona przede wszystkim ochronie kompetencji Parlamentu Europejskiego. Istotą tej zasady jest wykonywanie przez każdą z instytucji wspólnotowych jej kompetencji z poszanowaniem kompetencji pozostałych instytucji. Jej wyrazem są zarówno wspólnotowe procedury stanowienia prawa, które angażują wszystkie instytucje, jak i system skarg sądowych, przysługujących organom przeciwko aktom wydawanym przez inne organy. Zasada autonomii instytucjonalnej jest ściśle związana z zasadą równowagi instytucjonalnej. W myśl zasady autonomii każda z instytucji dysponuje określonym przez traktaty zakresem autonomii, niezbędnej dla wykonywania jej zadań. Autonomia ta obejmuje przede wszystkim swobodę samodzielnego określenia organizacji wewnętrznej i zasad działania a także konieczne danej instytucji uprawnienia i przywileje. Z zasady autonomii wynika także zakaz ingerencji instytucji wspólnotowych w sfery autonomii państw członkowskich i innych instytucji. Ochronie zasady autonomii służy prawo do skargi sądowej. Zasada lojalnej współpracy miedzy instytucjami również została sformułowana przez Trybunał Sprawiedliwości. Jej nazwa dobrze oddaje jej treść instytucje Wspólnot są zobowiązane zgodnego współdziałania w przewidzianych przez prawo wspólnotowe przypadkach. Organy Rada Europejska jest naczelnym organem Unii Europejskiej a jednocześnie organem w dużym stopniu niesformalizowanym. Nie ma ona regulaminu działania, nie została określona procedura wyłaniania jej członków, brak jej nawet stałej siedziby. Wynika to z charakteru Rady Europejskiej: tworzą ją bowiem szefowie państw i rządów państw członkowskich Unii wraz z przewodniczącym Komisji, którym towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych oraz komisarz odpowiadający za stosunki zewnętrzne Unii. Powołał ją do istnienia Traktat o utworzeniu Unii Europejskiej, jej genezę jednak należy wywodzić wprost od spotkań przywódców państw członkowskich Wspólnot Europejskich, odbywających się od lat sześćdziesiątych. Zbierająca się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku Rada Europejska nie posiada struktur organizacyjnych, a rolę jej siedziby każdorazowo pełni miasto, w którym się zebrała. Jest to zawsze miasto w państwie aktualnie przewodniczącym Radzie Unii Europejskiej. Jedynym organem RE jest kierujący jej pracami i reprezentujący ją w stosunkach zewnętrznych Urząd Przewodniczącego, który sprawuje pochodzący z państwa aktualnie przewodniczącego Radzie UE szef państwa lub rządu. Obsługę administracyjną Rady Europejskiej zapewnia Sekretariat Generalny Rady UE. Kompetencje Rady Europejskiej to stymulowanie rozwoju Unii i wyznaczanie jego kierunków oraz wydawanie decyzji politycznych. Z niewielkimi wyjątkami nie wydaje ona aktów prawnych, pozostawiając to przede wszystkim Radzie i w mniejszym stopniu Komisji może jednak inicjować wydanie aktu. Rada Europejska udziela także akceptacji propozycjom programowym Komisji, podejmuje decyzje, których nie można uzgodnić w ramach Rady oraz rozstrzyga spory kompetencyjne. Wszystkie decyzje RE podejmowane są na zasadzie consensusu.

3 Rada Unii Europejskiej, na płaszczyźnie Wspólnot zwana Radą, jest jednym głównych organów Unii Europejskiej. Jako wspólna Rada trzech Wspólnot istnieje od 1967 r., wcześniej podobne organy istniały niezależnie od siebie w EWG i Euratomie. Rada UE jest organem międzyrządowym w jej skład wchodzi minister rządu każdego z państw członkowskich upoważniony do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Rada nie składa się jednak z 15 tych samych ministrów w zależności od tematu obrad w Radzie UE będą zasiadają ministrowie zajmujący się daną branżą. W związku z tym wyróżnia się tzw. Radę ds. Ogólnych, którą tworzą ministrowie spraw zagranicznych, oraz szereg Rad technicznych. W przypadku najważniejszych kwestii Radę tworzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich. Jedynym organem Rady jest Urząd Przewodniczącego, sprawowany przez pół roku na zasadzie rotacji przez szefów państw lub rządów państw członkowskich z tym, że urząd ten nie jest związany z konkretną osobą, lecz z państwem, które reprezentuje. Na początku każdej półrocznej kadencji ustalany jest harmonogram posiedzeń, na których Rada obraduje. Obsługą administracyjną Rady zajmuje się jej Sekretariat Generalny. Rada jest głównym organem prawotwórczym Wspólnot. Nie posiada wprawdzie inicjatywy prawodawczej, wydaje jednak wszystkie najważniejsze akty prawa wspólnotowego: rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. Wydaje także akty prawa II i III filaru Unii, akty dotyczące stosunków międzyinstytucjonalnych i międzynarodowych oraz niewiążące zalecenia, konkluzje i rekomendacje. W pewnych przypadkach może wydawać rozporządzenia i dyrektywy wraz z Parlamentem Europejskim, może także delegować Komisji kompetencję do wydania konkretnego aktu. Rada określa liczbę członków Komisji i Trybunału Sprawiedliwości, na wniosek Trybunału tworzy Sąd I Instancji, powołuje członków Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Gospodarczego i Społecznego oraz Komitetu Regionów. Jej kompetencje kontrolne zawierają prawo do zaskarżania aktów innych instytucji a w wyjątkowych przypadkach także kontrolę przestrzegania prawa wspólnotowego. Rada koordynuje także polityki gospodarcze państw członkowskich. W sferze międzynarodowej Rada reprezentuje Unię w związku z zawieraniem umów międzynarodowych a także ustanawia środki dla wykonania postanowień Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W zależności od spraw, którymi się zajmuje, Rada podejmuje decyzje w różny sposób. Traktaty określają, jakie kwestie rozstrzygane muszą być na zasadzie consensusu, o jakich zaś zadecydować może większość głosów. Państwa członkowskie mają określoną dla każdego ilość głosów, określonych na podstawie liczby ludności z zachowaniem preferencji dla mniejszych krajów. W miarę postępu procesu integracji wzrasta liczba spraw, o których Rada decyduje w drodze głosowania. Organem pomocniczym Rady UE jest Komitet Stałych Przedstawicieli, od francuskiego skrótu nazywany COREPER-em. Składa się on z przedstawicieli państw członkowskich, zaś jego funkcją jest przygotowywanie prac Rady i wykonywanie zadań przez nią powierzonych. W dziedzinie Unii Gospodarczej i Monetarnej dodatkowym organem pomocniczym tak Rady, jak i Komisji jest Komitet Gospodarczy i Finansowy. Siedzibą Rady UE jest Bruksela, jednak trzy razy do roku zbiera się ona w Luksemburgu. W razie potrzeby może ona także obradować w innym miejscu ustalonym przez jej członków. Parlament Europejski to jedyny organ przedstawicielski Unii i Wspólnoty - wybierany bezpośrednio przez obywateli Unii. Wywodzi się on od Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, które w 1957 r. stało się Zgromadzeniem Parlamentarnym trzech Wspólnot, a na początku lat 60-tych przyjęło obecną nazwę. Jednak aż do 1979 r. w jego skład wchodzili członkowie parlamentów krajowych stanowił on więc

4 reprezentację parlamentów państw członkowskich, nie zaś Parlament wszystkich obywateli Wspólnot. Wiązało się to również z ograniczonymi kompetencjami i słabą pozycją Parlamentu w pierwszym etapie integracji europejskiej. Pozycja PE zaczęła rosnąć się od przyjęcia Jednolitego Aktu Europejskiego w 1986 r., potem kolejno wzmacniały ją traktaty z Maastricht i Amsterdamu. Obecnie powołany do istnienia przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską jednoizbowy Parlament Europejski liczy 626 członków wybieranych przez obywateli Unii Europejskiej w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Zasady wybierania i kandydowania określa dyrektywa Rady. W TWE określona została liczba deputowanych z każdego z państw członkowskich. W parlamencie nie grupują się oni jednak we frakcjach narodowych, lecz politycznych, tworząc tym samym podstawy do działalności politycznej na płaszczyźnie Unii, nie zaś jedynie poszczególnych jej państw. TWE przewidział utworzenie dwóch organów Parlamentu Europejskiego Przewodniczącego i Prezydium, wybieranych przez deputowanych spośród siebie. W pozostałym zakresie swoją strukturę organizacyjną określił sam Parlament w przyjętym Regulaminie proceduralnym. Obradujący w trybie sesyjnym PE pełni szereg funkcji. Jako prawodawca współdziała z innymi organami w procesie wydawania aktów prawnych, wykonuje pośrednią inicjatywę prawodawczą, kontroluje przebieg procesu legislacyjnego oraz wydaje rezolucje i decyzje nie może jednak samodzielnie wydawać powszechnie obowiązujących aktów prawa wspólnotowego. Jako kontroler działalności innych organów PE przeprowadza analizę przedkładanych mu sprawozdań, udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu Wspólnot, może udzielać Komisji wotum nieufności i powoływać tymczasowe komisje śledcze, badające przypadki naruszeń i niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego. Deputowani mogą również kierować pytania pod adresem innych organów - ustnie lub na piśmie. Poprzez uchwalanie budżetu Wspólnot PE wpływa na kierunki polityki Unii. Parlament intensywnie uczestniczy w stosunkach zewnętrznych Unii poprzez utrzymywanie kontaktów z parlamentami państw nie będących członkami oraz międzynarodowymi zgromadzeniami parlamentarnymi. Wewnątrz Unii PE utrzymuje stosunki z innymi jej organami oraz z parlamentami państw członkowskich. Wreszcie Parlament zatwierdza ustalony przez państwa członkowskie skład Komisji a w mniejszym stopniu uczestniczy także w procesie powoływania członków Trybunału Obrachunkowego i kierownictwa Europejskiego Banku Centralnego oraz samodzielnie powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten ostatni, wybierany na okres kadencji Parlamentu, jest jego organem pomocniczym rozpatruje on skargi osób fizycznych i prawnych, dotyczące złego administrowania w działaniach organów Wspólnot. Siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, odbywa on jednak także sesje w Brukseli, zaś jego administracja mieści się w Luksemburgu. Komisja Europejska, zwana czasem strażniczką traktatów, jako organ wszystkich Wspólnot zadebiutowała wraz z Radą, w roku W jej skład wchodzi 20 komisarzy wybieranych na pięcioletnią kadencję przez państwa członkowskie i następnie zatwierdzanych razem przez Parlament Europejski. Każdy z komisarzy odpowiedzialny jest za jedną lub kilka dziedzin działalności Unii i kieruje odpowiednim dyrektoriatem. Pracami Komisji kieruje wybierany w podobny sposób Przewodniczący. Należąca do instytucji Wspólnot Komisja jest organem zarządzająco wykonawczym. Czuwa ona nad stosowaniem traktatów oraz aktów prawnych wydanych na ich podstawie. W sprawach objętych regulacją traktatową może wydawać opinie i zalecenia. Komisja podejmuje również decyzje i uczestniczy w stanowieniu prawa wspólnotowego jej rola jest dla procesu legislacyjnego zasadnicza, gdyż tylko ona posiada prawo inicjatywy legislacyjnej,

5 zaś jej służby prawne przygotowują wszystkie projekty aktów. Komisja może również wykonywać wszelkie kompetencje przekazane jej przez Radę EU. Poza prowadzeniem bieżącej polityki UE, Komisja inicjuje także działania mające służyć pogłębieniu integracji państw członkowskich i prowadzi w imieniu Wspólnot negocjacje prowadzące do zawarcia umów międzynarodowych. Komisja obraduje na posiedzeniach odbywających się przynajmniej raz w tygodniu. Siedzibą Komisji jest Bruksela, kilka jej departamentów mieści się jednak w Luksemburgu. Jej działalność wspomagają liczne komitety problemowe, zarówno stałe jak i powoływane na pewien okres. Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest organem sądowym Unii. Istnienie takiego organu przewidywał już Traktat o utworzeniu EWWiS. Instytucją wszystkich Wspólnot ETS został w 1957 r. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi obecnie 15 sędziów po jednym z każdego państwa członkowskiego i ośmiu Rzeczników Generalnych. Wybierają ich wspólnie państwa członkowskie. Każdy z nich sprawuje swoją funkcję przez sześcioletnią kadencję. Sędziowie wybierają spośród siebie Prezesa Trybunału Sprawiedliwości, który kieruje jego pracami. Działający w trybie ciągłym w Luksemburgu Trybunał łączy kompetencje sądów konstytucyjnego, międzynarodowego, administracyjnego, cywilnego oraz sądu pracy. Może on rozstrzygać spory pomiędzy państwami członkowskimi oraz między państwami a instytucjami Wspólnot. Trybunał orzeka w sprawach dotyczących naruszeń prawa wspólnotowego oraz dokonuje wykładni jego przepisów, co ma pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju tego prawa. ETS rozstrzyga także sprawy dotyczące zatrudnienia personelu Wspólnot oraz konflikty pomiędzy instytucjami. Poza jego jurysdykcją pozostają jednak sprawy objęte II i III filarem Unii. Wspomagający ETS Sąd I Instancji może rozpatrywać jedynie sprawy sporne. Trybunał Obrachunkowy powołany został w roku Jego rola jako organu kontroli budżetowej rosła wraz z wzrostem znaczenia problematyki budżetowej aż do uznania go za jedną z instytucji Wspólnot w 1992 r. Państwa członkowskie wybierają po jednym członku TO spośród osób wchodzących uprzednio w skład organów kontroli zewnętrznej lub posiadających odpowiednio wysokie kwalifikacje. Pracami Trybunału kieruje prezes, wybierany na trzyletnią kadencję. Prowadząc kontrolę wydatków budżetowych, TO współdziała z posiadającymi funkcje kontrolne Radą i Parlamentem Europejskim. Trybunał przedstawia roczne i specjalne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli. Może też na prośbę innych organów wydawać opinie. Siedzibą Trybunału Obrachunkowego jest Luksemburg. Komitet Gospodarczy i Społeczny jest organem pomocniczym instytucji wspólnotowych. Pełni on funkcje doradcze wobec Rady i Komisji. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych kategorii życia społecznego i gospodarczego. Liczba członków Komitetu rozdzielona jest pomiędzy państwa członkowskie Wspólnot. Są oni mianowani przez Radę na czteroletnią kadencję. Wykonując swoje zadania, Komitet wydaje rezolucje i opinie, może też przyjmować sprawozdania informacyjne. Siedzibą Komitetu jest Bruksela. Komitet Regionów jest kolejnym organem doradczym instytucji Wspólnot. Sposób wyłaniania jego członków jest podobny, jak w wypadku Komitetu Gospodarczego i Społecznego 222 członków oraz ich zastępców Rada wybiera na czteroletnią kadencję spośród przedstawicieli społeczności lokalnych Wspólnoty. Doradzając instytucjom,

6 członkowie KR nie powinni jednak kierować się interesem własnej społeczności, lecz dobrem całej Wspólnoty. Zasiadający w Brukseli Komitet wydaje opinie i rezolucje dotyczące problematyki rozwoju regionalnego. Europejski Bank Centralny powstał w związku z przejściem do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Monetarnej. Jest on organem wyspecjalizowanym wyłącznie Wspólnoty Europejskiej, reprezentującym jej interesy związane z polityką pieniężną. EBC kieruje Europejskim Systemem Banków Centralnych, którego sam jest częścią, jest również bankiem emisyjnym dla tzw. Eurolandu obszaru objętego Unią Gospodarczą i Monetarną w III etapie. Zarząd EBC wybierają wspólnie rządy państw członkowskich zgodnie z zaleceniami Rady i konsultując się z Parlamentem Europejskim. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem międzypaństwowym, działającym w celu wsparcia procesu integracji europejskiej, nie zaś dla osiągnięcia zysku. Członkami EBI są wszystkie państwa członkowskie. Funkcją mającego swoją siedzibę w Luksemburgu Banku jest działanie na rzecz zrównoważonego i płynnego rozwoju wspólnego rynku w interesie Wspólnoty. W tym celu Bank udziela kredytów na wsparcie polityk wspólnotowych. Działalność EBI nie ogranicza się przy tym do obszaru Unii aktywnie wspomaga on także przedsięwzięcia modernizacyjne w krajach kandydujących do członkostwa w UE. Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa to organ wyspecjalizowany Unii, wspomagający Radę w sprawach podlegających WPZiB. Urząd ten połączony jest ze stanowiskiem Sekretarza Generalnego Rady UE. Wysoki Przedstawiciel działa przede wszystkim na rzecz sformułowania, opracowania i realizacji decyzji politycznych, może także z upoważnienia Przewodniczącego Rady prowadzić w jej imieniu negocjacje z podmiotami pozaunijnymi. Może on również przedstawiać stanowisko Unii w kwestiach objętych zakresem WPZiB. Z racji reprezentowania Unii na tym polu, Wysoki Przedstawiciel nazywany bywa Panem WPZiB (ang. Mister CFSP, fr. Monsieur PESC). Komitet Polityczny to drugi organ wyspecjalizowany II filaru Unii. Rolą komitetu jest obserwacja sytuacji międzynarodowej i wydawanie opinii w sprawach objętych WPZiB a także nadzorowanie, wraz z Urzędem Przewodniczącego i Komisją, wprowadzania w życie uzgodnionych polityk. Europol, czyli Europejski Urząd Policji, jest organem wyspecjalizowanym III filaru Unii współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Nie jest to międzynarodowa formacja policyjna, lecz organ służący zbieraniu, przetwarzaniu i wymianie informacji policyjnych, koordynacji działań policji krajowych oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy tymi policjami. Powołany do życia przez Traktat o Unii Europejskiej, Europol skupia się przede wszystkim na zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Najważniejszym narzędziem działalności jest system komputerowy Europolu (TECS), służący szybkiej wymianie informacji pomiędzy wszystkimi upoważnionymi służbami państw członkowskich. Siedzibą Europolu jest Haga. Komitet Koordynacyjny to drugi z organów wyspecjalizowanych III filaru Unii. Złożony z wyższych urzędników komitet ma za zadanie przygotowywanie opinii dla Rady oraz udział w przygotowywaniu jej prac.

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22)

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22) Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22).02.2016 Who is who w UE (i nie w UE)? Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europy Parlament Europejski Parlament Europejski Europarlamentarzyści

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w UE? PFUE,

Kto jest kim w UE? PFUE, Kto jest kim w UE? PFUE, 19.02.2016 Who is who w UE (i nie w UE)? Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europy Parlament Europejski Parlament Europejski Europarlamentarzyści (posłowie

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej dr Artur Adamczyk.

Instytucje Unii Europejskiej dr Artur Adamczyk. Instytucje Unii Europejskiej dr Artur Adamczyk www.ce.uw.edu.pl Instytucje Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Parlament Europejski Trybunał

Bardziej szczegółowo

Instytucje UE. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Skład KE KE, PE, TS UE, ETO

Instytucje UE. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Skład KE KE, PE, TS UE, ETO Komisja Europejska Instytucje UE KE, PE, TS UE, ETO Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejski Trybunał Sprawiedliwości dr hab. Gertruda Uścińska Uniwersytet Warszawski Ekspert krajowy w programie tress (Training and reporting on European Social Security) dotyczącym implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Reforma ustroju UE w latach Traktat nicejski

Reforma ustroju UE w latach Traktat nicejski Reforma ustroju UE w latach 1996-2007. Traktat nicejski Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Aksjologia 1. Wzmocnienie procedury art. 7 ust. 1-6 TUE Etap

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

Organy Unii Europejskiej

Organy Unii Europejskiej Literka.pl Organy Unii Europejskiej Data dodania: 2006-09-11 12:00:00 Przedstawiam Państwu zadania z konkursu dotyczącego organów Unii Europejskiej. Konkurs ten został zorganizowany w roku szkolnym 2005/2006

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Struktura TSUE 1. Trybunał Sprawiedliwości 2. Sąd 3. Sądy wyspecjalizowane: Sąd ds. Służby Publicznej (spory między UE a jej pracownikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 23.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 103/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Komitet Regionów. Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, Kraków.

Komitet Regionów. Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, Kraków. Komitet Regionów Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Podstawa prawna i procedura powoływania 1. KR powołany został do życia na mocy TM jako organ doradczy

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

2010/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Dziennik Urzędowy seria L

2010/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Dziennik Urzędowy seria L 200/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Dziennik Urzędowy seria L L I Akty ustawodawcze a) rozporządzenia b) dyrektywy c) decyzje d) budżety

Bardziej szczegółowo

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Instytucje i organy UGiW 1. Rada Europejska 2. Rada Unii Europejskiej 3. Komisja

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza TEORIA INTEGRACJI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA, ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ

Część pierwsza TEORIA INTEGRACJI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA, ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ INSTYTUCJE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy: Barcz J., Górka M., Wyrozumska A. Część pierwsza TEORIA INTEGRACJI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA, ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki

Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki Rola ETS w ochronie praw i wolności jednostki Metody integracji poprzez prawo: 1/ substytucja (inaczej unifikacja): wprowadzenie jednolitych materialnych norm wspólnotowych; całkowite ujednolicenie prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu instytucjonalnego UE

Zasady systemu instytucjonalnego UE Zasady systemu instytucjonalnego UE 1. Zasada jednolitych ram instytucjonalnych obowiązywała w filarowej strukturze UE przed 1 grudnia 2009 r.; we wszystkich trzech filarach UE działały te same instytucje:

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.11.2013 DECYZJA NR 5/2013 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie statutu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/2010 Walnego Zgromadzenia Członków ZPB, z dnia 13.05.2010 r. REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC 1. 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś)

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Rozdział I. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej (Tomasz Sieniow) ı2. PodłoŜe procesów integracyjnych w Europie po II

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski 1944 1948 9 maj 1950 1951 27 maj 1952 1957 1960 1965 1974 1986 1992 Ustanowienie

Bardziej szczegółowo

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1.Pojęcie instytucji europejskich w

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

Ustrój Unii Europejskiej

Ustrój Unii Europejskiej Ustrój Unii Europejskiej dr Aleksandra Szczerba-Zawada Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Rada Europejska (RE) instytucja UE (1974, 1977, 1983, 1986, 2009),istota, skład, tryb działania (tzw. Szczyty europejskie), funkcje (art.

Rada Europejska (RE) instytucja UE (1974, 1977, 1983, 1986, 2009),istota, skład, tryb działania (tzw. Szczyty europejskie), funkcje (art. Dr hab. Robert Grzeszczak Katedra Prawa Europejskiego Instytut Prawa Międzynarodowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski 23 października: System instytucjonalny UE cz. I: Rada Europejska

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 RADA MINISTRÓW Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Pozycję ustrojową Rady Ministrów określa 5 cech: 1. Jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej 2. Rada Ministrów i jej poszczególni

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2010 KOM(2010) 85 wersja ostateczna 2010/0054 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002

Bardziej szczegółowo

3. INSTYTUCJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

3. INSTYTUCJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Leszek Kieniewicz 3. INSTYTUCJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH RADA jest głównym organem decyzyjnym i prawodawczym Wspólnot. Reprezentuje interesy państw członkowskich. Powstała w 1957 jako Rada EWG, w 1967r. przekształciła

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego . Imię i nazwisko Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego 1. Zgodnie z Traktatami założycielskimi, od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony Unia Europejska: a) ma osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Temat 10: PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE. 1. Procesy integracyjne. 2. Kalendarium integracji europejskiej. 3. Filary współpracy Unii Europejskiej. 4. Organy Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej Integracja

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gdańskie Szkoły Autonomiczne, zwanej dalej Szkołami, mają formę organizacyjną zespołu szkół, są założone i prowadzone przez Gdańską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0906 (COD) 9975/16 CODEC 845 JUR 282 INST 254 COUR 32 PE 70 NOTA INFORMACYJNA Od: Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Tryb wyłaniania, organizacja i kompetencje Parlamentu Europejskiego

Tryb wyłaniania, organizacja i kompetencje Parlamentu Europejskiego JOANNA WOJCIECHOWSKA Tryb wyłaniania, organizacja i kompetencje Parlamentu Europejskiego Moja praca magisterska powstała na seminarium prowadzonym przez Profesora Jerzego Buczkowskiego. Na początku pragnę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. KE - organ wykonawczy Unii: Siedziba:

Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. KE - organ wykonawczy Unii: Siedziba: Komisja Europejska KE - organ wykonawczy Unii: zarządza bieŝącymi sprawami UE, nadzoruje przestrzegania prawa UE pod kontrolą Trybunału UE przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU Bolesławiec, maj 2007 r. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie 1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Cele i zasady działania EWG oraz Euratomu. Kryzys instytucjonalny

Cele i zasady działania EWG oraz Euratomu. Kryzys instytucjonalny Cele i zasady działania EWG oraz Euratomu. Kryzys instytucjonalny 1965-1966 Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Geneza TEWG i TEWEA 1. Rezolucja WZ EWWS

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne R E G U L A M I N SAMORZĄDU DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK IM. TADEUSZA MANTEUFFLA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 590 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 56 poz. 590 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 56 poz. 590 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na podstawie art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA I RADA UE W PIGUŁCE

RADA EUROPEJSKA I RADA UE W PIGUŁCE RADA EUROPEJSKA I RADA UE W PIGUŁCE RADA EUROPEJSKA INSTYTUCJA STRATEGICZNA UNII Rada Europejska jest sterem Unii Europejskiej: określa kierunki jej rozwoju i priorytety polityczne. Ustalenia Rady Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA USTROJU UNII EUROPEJSKIEJ

EWOLUCJA USTROJU UNII EUROPEJSKIEJ EWOLUCJA USTROJU UNII EUROPEJSKIEJ ] Geneza nadania Unii Europejskiej statusu jednolitej organizacji międzynarodowej Projekt Altiero Spinelliego z 14 lutego 1984 r. nadanie Unii Europejskiej osobowości

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Z formalno - prawnego punktu widzenia należałoby mówić tutaj o systemie prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16

Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 Regulamin nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. Zuga 16 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Uczniowski przy XXXIX Liceum

Bardziej szczegółowo

Artykuły 20, 24 oraz 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Artykuły 20, 24 oraz 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji L 55/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.3.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji (2010/138/UE, Euratom) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak:

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. (1) Wykreślono 3. Dotychczasowe brzmienie 3: Bank może współdziałać na rynku usług bankowych z bankami

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwagi ogólne Przewodniczący Rady Ministrów Samodzielny organ administracji PRM Konstytucja RP

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej załącznik do uchwały nr 12/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY OSIEDLA SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY OSIEDLA SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY OSIEDLA SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Osiedla działa na zasadach określonych postanowieniami 35 do 38 Statutu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej KATARZYNA WILCZEK KRZYSZTOF TOMASZEK Instytucje Unii Europejskiej Wprowadzenie Wspólnoty Europejskie funkcjonują na podstawie oryginalnego systemu instytucjonalnego, w skład których wchodzą takie instytucje

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r.

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. REGULAMIN Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

Unit 1-19/ Historia Wspólnot i UE. Instytucje UE.

Unit 1-19/ Historia Wspólnot i UE. Instytucje UE. Unit 1-19/20.10.16 Historia Wspólnot i UE. Instytucje UE. Fragmenty z podręcznika: Pojęcie organizacji międzynarodowej i charakter prawny UE: pkt 6 14 Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo