CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-3100

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-3100"

Transkrypt

1 CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD30 INFORMATOR TECHNICZNY

2

3 Cyfrowy Cyfrowy system system domofonowy CD30 Cechy domofonu Domofon pozwala na pod³¹czenie do 55 unifonów lub monitorów. System mo e sk³adaæ siê z jednej kasety elektroniki obs³uguj¹cej wejœcia g³ówne i kaset elektroniki obs³uguj¹cych wejœcia podrzêdne. Do kasety elektroniki obs³uguj¹cej wejœcie g³ówne mo na pod³¹czyæ cztery panele zewnêtrzne, do ka dej kasety elektroniki obs³uguj¹cej wejœcie podrzêdne mo na pod³¹czyæ od jednego do trzech paneli zewnêtrznych. Wszystkie panele wyposa one s¹ w klawiaturê optyczn¹. anele wykonane s¹ z blachy stalowej pokrytej farb¹ proszkow¹ lub ze stali nierdzewnej (). Domofony oferowane s¹ w wersji audio i wideo. W wersji wideo w mieszkaniach montowane s¹ monitory a panel zewnêtrzny wyposa ony jest w kamerê i oœwietlacz. W panelach ze stali nierdzewnej montowane s¹ kamery kolorowe, w pozosta³ych panelach czarnobia³e. Klawiatura domofonu pe³ni funkcjê zamka szyfrowego. Do ka dego numeru mieszkania przypisany jest indywidualny, czterocyfrowy kod. Natynkowy lub podtynkowy monta paneli. Czytnik kluczy elektronicznych. anel zewnêtrzny mo e byæ wyposa ony w czytnik dotykowych kluczy elektronicznych Ibutton (dawniej DALLAS). Domofon wyposa ony jest w szereg funkcji u³atwiaj¹cych dodawanie i usuwanie kluczy z pamiêci domofonu. Wspó³praca z domofonem CD50 Menu u ytkownika. Ka dy u ytkownik, korzystaj¹c z klawiatury domofonu mo e zmieniæ ton wywo³ania, liczbê oraz ton dzwonków. U ytkownicy mog¹ zmieniaæ kody zamka szyfrowego i rejestrowaæ nowe klucze elektroniczne. Du y wybór unifonów, monitorów. Z domofonem wspó³pracuje unifon bezs³uchawkowy (g³oœnomówi¹cy) LG8. Unifon ten mo e pe³niæ funkcjê dzwonka do drzwi. Ró ne tryby numeracji. Tryb z przesuniêciem zakresu umo liwia wybór numerów z zakresu , tryb z numeracj¹ budynku pozwala na powtarzanie numerów mieszkañ w ró nych klatkach schodowych, tryb numeracji hotelowej pozwala na powi¹zanie numerów mieszkañ z numerem piêtrz, na którym mieszkania te siê znajduj¹. rzekierowanie grupy numerów pod jeden numer unifonu. Funkcjê mo na wykorzystaæ np. w domu jednorodzinnymwybranie jakiegokolwiek numeru z klawiatury spowoduje, e zadzwoni tylko jeden unifon. Numery dodatkowe. ozwalaj¹ na przypisanie dowolnych numerów unifonów, bez wzglêdu na wybrany rodzaj numeracji i ustawione ograniczenia. W systemie wideo nie stosuje siê drogich i niewygodnych w ³¹czeniu przewodów koncentrycznych. Sygna³y audio i wideo przesy³ane s¹ skrêtk¹ UT. Do przesy³ania sygna³ów wizji wykorzystywana jest transmisja symetryczna, która zapewnia znacznie wiêksz¹ odpornoœæ na zak³ócenia ni w przypadku kabla koncentrycznego i pozwala znacznie zwiêkszyæ odleg³oœci miêdzy Ÿród³em sygna³u a odbiornikami. Elementy domofonu Kaseta elektroniki W domofonie CD30 stosuje siê jeden typ kasety elektroniki EC30, montowany przy wejœciu g³ównym i przy wejœciach podrzêdnych. rzy wejœciu g³ównym i wejœciu podrzêdnym nale y ustawiæ inny tryb pracy, oznaczony jako H i U (na schematach stosowane s¹ oznaczenia EC30/H i EC30/U). Do kasety elektroniki pracuj¹cej w trybie H mo na pod³¹czyæ od jednego do trzech paneli zewnêtrznych, do kasety elektroniki w trybie U mo na pod³¹czyæ od jednego do czterech paneli zewnêtrznych. Kaseta elektroniki pozwala na pod³¹czenie akumulatora pe³ni¹cego rolê zasilania awaryjnego na wypadek zaniku napiêcia w sieci energetycznej. Zasilanie awaryjne dzia³a jednak tylko w przypadku, kiedy do kasety elektroniki pod³¹czony jest jeden panel. anele zasilane autonomicznie wymagaj¹ stosowania w³asnych zasilaczy awaryjnych. Kaseta elektroniki zasilana jest z dwuuzwojeniowego zasilacza pr¹du zmiennego. anele zewnêtrzne Wszystkie panele w domofonie CD30 wyposa one s¹ w klawiaturê optyczn¹. anele wykonywane s¹ w wersji audio lub wideo. anele wykonywane s¹ z cynkowanej blachy stalowej malowanej farb¹ proszkow¹ lub ze stali nierdzewnej (). W odró nieniu od innych modeli domofonów cyfrowych Laskomex panele mog¹ byæ zasilane z kasety elektroniki lub z autonomicznego zasilacza. ozwala to na znaczne zwiêkszenie odleg³oœci miêdzy panelem zewnêtrznym a kaset¹ elektroniki. rzy zasilaniu autonomicznym odleg³oœæ panel zewnêtrzny kaseta elektroniki nie powinna przekroczyæ 150 m, przy zasilaniu z kasety elektroniki nie powinna przekroczyæ 50m. Wszystkie panele, oprócz C30 i C30N wyposa one s¹ w czytnik kluczy elektronicznych. Obudowy natynkowe anele zewnêtrzne mog¹ byæ montowane natynkowo w obudowach z daszkiem. Dostêpne s¹ obudowy 1, i 3 segmentowe w uk³adzie poziomym i pionowym. anele informacyjne anele informacyjne s³u ¹ do umieszczenia spisu lokatorów, numeru budynku, nazwy ulicy czy instrukcji obs³ugi domofonu. anele informacyjne dedykowane s¹ do paneli zewnêtrznychdo C30xx, C311x i C31x stosuje siê inne rodzaje paneli informacyjnych (patrz tabelka). Elektrozaczep W domofonie CD30 nale y stosowaæ ekektrozaczepy na 1V AC/DC 1A max. Elektrozaczep sterowany jest napiêciem pulsuj¹cym o czêstotliwoœci 50 Hz. Domofon CD30 nie wspó³pracuje z zamkami elektromagnetycznymi i elektrozaczepami rewersyjnymi.

4 Cyfrowy Cyfrowy system system domofonowy domofonowy CD3D30 Modu³ MRL1 Modu³ MRL1 s³u y do pod³¹czenia paneli zewnêtrznych do kasety elektroniki. Rozdzielacz CVR1 Rozdzielacz umo liwia doprowadzenie sygna³u wizji do monitorów w mieszkaniach lokatorów, mo na go te u ywaæ do rozga³êzienia sygna³u w instalacji domofonowej i wzmocnienia lub korekcji sygna³u wizji. W rozdzielaczu znajduje siê jedno wejœcie z zaciskami ARK i cztery wyjœcia z wtykami RJ5. Rozdzielacz zasilany jest z napiêciem z monitorów i nie wymaga w³asnego zasilacza. rze³¹cznik CV rze³¹cznik CV umo liwia prze³¹czanie obrazów z kamer w panelach pod³¹czonych do jednej kasety elektroniki. W systemie z wejœciem g³ównym CV s³u y te do prze³¹czania sygna³u wizji z kamery przy wejœciu g³ównym i kamery przy wejœciu podrzêdnym. rze³¹cznik CV zasilany jest z kasety elektroniki i nie wymaga w³asnego zasilacza. W systemie wielowejœciowym prze³¹cznik nale y montowaæ przy ka dym wejœciu podrzêdnym. Unifon Z domofonem CD30 wspó³pracuj¹ standardowe unifony do domofonów cyfrowych Laskomex oznaczone jako LF8, LT8, LX8, LR8, LM8 wraz ze wszystkimi ich odmianami oraz unifon g³oœnomówi¹cy LG8. Unifon LM8/W1 umo liwia sterowanie napêdem bramy wjazdowej, wymaga dwóch dodatkowych przewodów na odcinku unifon kaseta elektroniki. Unifon LM8/W pe³ni podwójn¹ rolê unifonu i gongu do drzwi. Aby mo na by³o korzystaæ z funkcji gongu nale y doprowadziæ do unifonu dodatkowe zasilanie, a przy drzwiach zamontowaæ przycisk dzwonkowy. Unifon g³oœnomówi¹cy LG8 pracuje w systemie SIMLEX, LG8D w wystemie DULEX. Ka dy unifon wyposa ony jest w modu³ gongu. o pod³¹czeniu do unifonu wy³¹cznika dzwonkowego pe³ni on rolê dzwonka do drzwi. Unifon zasilany jest z zasilacza centralnego lub autonomicznego. Monitory MV50 i MV51 to czarnobia³e monitory CRT ze s³uchawk¹. W pierwszym modelu mo na pod³¹czyæ jedn¹ dodatkow¹ kamerê, w drugim od jednej do trzech dodatkowych kamer. Jedna z kamer dodatkowych mo e byæ zasilana z monitora, pozosta³e wymagaj¹ w³asnego zasilacza. Monitory wyposa one s¹ w przycisk do sterowania elektrozaczepem, w³¹czenia podgl¹du na monitorze i sterowania dodatkowym urz¹dzeniem, np. napêdem bramy wjazdowej. MV550 i MV50 to kolorowe, g³oœnomówi¹ce monitory TFTwyposa one s¹ w regulacjê g³oœnoœci, jasnoœci i nasycenia kolorów. W monitorach dostêpne s¹ trzy przyciski funkcyjne (sterowanie zaczepem, w³¹czenie podgl¹du i rozpoczêcie/zakoñczenie rozmowy). Do ka dego monitora mo na pod³¹czyæ dodatkow¹ kamerê lub panel piêtrowy BVC501. anel ten umo liwia wywo³anie unifonu z dodatkowego miejsca (np. zamkniêtej czêœci korytarza), prowadzenie rozmowy i sterowanie elektrozaczepem (zaczep musi posiadaæ w³asny zasilacz). W panelu znajduje siê kolorowa kamera i oœwietlacz. Zasilacz Kaseta elektroniki zasilana jest z zasilacza pr¹du zmiennego z napiêciami wyjœciowymi 1V/1A i 1,5V/0,8A. Standardowo jest to zasilacz TS5/ art MODEL LR8 LR8N/1 LT8 LF8 LX8 LM8 LM8/W1 LM8/W3 LM8/W LG8, LG8D MV50 MV51 MV350 TY Unifon g³oœnomówi¹cy Monitor ze s³uchawk¹ Monitor ze s³uchawk¹ Monitor ze s³uchawk¹ KOLOR BI bia³y, CZ czarny, SRsrebrny, BE be owy, BE BR Z be owobr¹zowy, * Wyroby zostan¹ wprowadzone do handlu w 008 roku Tabela 1. Unifony i monitory wspó³pracuj¹ce z systemem CD30 BI BI BI BI,BE BR Z BI, CZ, SR,BE BI, CZ, SR,BE BI, CZ, SR,BE BI, CZ, SR,BE BI, CZ, SR,BE BI BI BI BI UWAGI Unifon w wersji podstawowej do systemu CD30/50 Unifon w wersji podstawowej do systemu CD30/50 Unifon w wersji podstawowej do systemu CD30/50 Unifon w wersji podstawowej do systemu CD30/50 Unifon w wersji podstawowej do systemu CD30/50 Unifon w wersji podstawowej do systemu CD30/50 Unifon umo liwia sterowanie napêdem bramy wjazdowej Unifon z wk³adk¹ g³oœnikow¹ zapewniaj¹c¹ g³oœnoœæ o db wiêksz¹ od LM8 Unifon z dzwonkiem do drzwi (dodatkowe zaciski do wy³¹cznika dzwonkowego) LM8/W5 BI, CZ, SR,BE Unifon z regulacj¹ i g³oœnoœci i wy³acznikiem wywo³ania Unifon bezs³uchawkowy (g³oœnomówi¹cy) w systemie SIMLEX Umo liwia pod³¹czenie jednej dodatkowej kamery Umo liwia pod³¹czenie trzech dodatkowych kamer Umo liwia pod³¹czenie jednej dodatkowej kamery MV550* Monitor g³oœnomówi¹cy BI Monitor kolorowy z wyœwietlaczem TFT 5,8 MV50* Monitor g³oœnomówi¹cy SR Monitor kolorowy z wyœwietlaczem TFT 7

5 Cyfrowy system domofonowy CD30 OZNACZENIE KLUCZ TY MATERIA UK AD MONTA KOLOR UWAGI C30xx A stal cynk. H N, C30Txx C30Nxx C30VTxx C31T C3T C31VT C3VT N30 N3111 N311 N311 N A A,I A,V A A A,VC A,VC I I I I I stal cynk. stal cynk. stal cynk. stal cynk. H H H H V H V V H V H V N, N, N, N, tylko do C30xx tylko do C311x tylko do C311x tylko do C31x tylko do C31x A audio, V wideo, V wideo (kolor), I panel informacyjny; H poziomy, V pionowy, N natynkowy, podtynkowy Tabela anele zewnêtrzne stosowane w domofonie CD30 OZNACZENIE UK AD LICZBA SEGMENTÓW KOLOR DA1 DAH DAV DA3H DA3V DA11 DA1H DA1 DAH poziomy poziomy pionowy poziomy 1 3 pionowy 3 poziomy, do paneli C311Xxx (inox) 1 poziomy, do paneli C311Xxx (inox) poziomy, do paneli C31Xxx (inox) 1 poziomy, do paneli C31Xxx (inox) Tabela 3. Obudowy natynkowe stosowane w domofonie CD30 Zastosowanie domofonu a). 1 3 WG WG 1 3 Zastosowanie domofonu CD30: budynki z klatkami schodowymi do których prowadzi wiêcej ni jedno wejœcie. Domofon CD30 obs³uguje od jednego do 3 wejœæ prowadz¹cych do jednej klatki schodowej ogrodzone grupy budynków. Domofon CD30 obs³uguje od 1 do wejœæ g³ównych i maksymalnie 15 klatek schodowych, przy czym do ka dej z nich e prowadziæ od 1 do 3 wejœæ. Domofon CD30 mo na ³¹czyæ z domofonem CD50. Do obs³ugi wejœæ w ogrodzeniu mo na zastosowaæ np. CD30, a jeœli do ka dej klatki prowadzi tylko jedno wejœcie, to do obs³ugi wejœæ podrzêdnych mo na wykorzystaæ domofon CD BUDYNEK 1 BUDYNEK 15 OGRODZENIE 1 3 WG WG WG wejœcie g³ówne, W wejœcie podrzêdne b). W W W W W W W W 1 3 W BUDYNEK Rys. 1 rzyk³adowe zastosowanie domfonu CD30 w ogrodzonej grupie budynków a) klatce schodowej z trzema wejœciami b).

6 Cyfrowy Cyfrowy system system domofonowy domofonowy CD3D30 Wykonanie instalacji elektrycznej Zalecenia ogólne rzekrój i rodzaj przewodów powinny byæ dobrane w zale noœci od ³¹czonych elementów i odleg³oœci miêdzy nimi (patrz tabele i 5). Zalecane jest, aby kaseta elektroniki, zasilacz, i prze³¹cznik CV (o ile jest stosowany) umieszczone by³y w jednym miejscy, np. w jednej skrzynce instalacyjnej. Do kasety elektroniki skonfigurowanej jako EC30/U mo na pod³¹czyæ od 1 do 3 paneli zewnêtrznych. Jeden z nich mo e byæ zasilany z EC30/U, dwa pozosta³e z w³asnych, lokalnych zasilaczy. Do kasety elektroniki skonfigurowanej jako EC30/H mo na pod³¹czyæ od 1 do paneli zewnêtrznych. Jeden z nich mo e byæ zasilany z EC30/H, dwa pozosta³e z w³asnych, lokalnych zasilaczy. D³ugoœæ przewodu ³¹cz¹cego panel zewnêtrzny z kaset¹ elektroniki w przypadku zasilania panela z kasety elektroniki nie powinna przekroczyæ 50m przy zachowaniu odpowiednich przekrojów przewodów. D³ugoœæ przewodu ³¹cz¹cego panel zewnêtrzny z kaset¹ elektroniki w przypadku zasilania panela z lokalnego zasilacza nie powinna przekroczyæ 150m. Zalecane jest, aby przewody by³y uk³adane odleg³oœci wiêkszej ni 0 cm od przewodów energetycznych. Unifon g³oœnomówi¹cy LG8 wymaga zasilania stabilizowanym napiêciem sta³ym. Mo na zastosowaæ osobny zasilacz dla ka dego unifonu lub zasilacz centralny. Wymaga to dwóch dodatkowych przewodów na odcinku kaseta elektronikiunifony o srednicy min. 0,8 mm. Jeden zasilacz centralny wystarczy do zasilenia 0 unifonów LG8. Je eli domofon bêdzie sterowa³ napêdem bramy wjazdowej nale y zarezerwowaæ dodatkowo y³y na odcinku kaseta elektroniki unifony (monitory). Instalacja elektryczna CD30 w wersji audio o³¹czenie EC30 C31xx wykonaæ przewodem parowanym o œrednicy minimum 0,5 mm i liczbie y³ nie mniejszej ni 8 (5*). Mo na stosowaæ przewody YTKSY, UT, LAN T11. o³¹czenie miêdzy EC30/U a unifonami wykonaæ dowolnym przewodem dwu y³owym, np. YTDY. Ka dy unifon mo e byæ pod³¹czony oddzielnym przewodem, instalacja mo e byæ prowadzona od jednego unifonu do nastêpnego lub unifony mog¹ byæ pod³¹czone do wspólnej magistrali. ¹czna d³ugoœæ przewodu na odcinku od unifonu od kasety elektroniki nie powinna przekroczyæ 150m Instalacja elektryczna CD30 w wersji wideo Odcinek panel zewnêtrzny kaseta elektroniki wykonaæ przewodem parowanym o œrednicy minimum 0,5 mm, impedancji 0 i liczbie y³ nie mniejszej (*7). Odcinek panel zewnêtrznykaseta elektroniki wykonaæ kablem telekomunikacyjnym lub skrêtk¹ UT (np. XzTKMXpw, YTKSY, UT kat.5, LAN T11). Odcinek kaseta elektronikirozdzielacze wykonaæ skrêtk¹ UT kat.5 lub skrêtk¹ telekomunikacyjn¹ (np. YTKSY). Odcinek rozdzielaczmonitory wykonaæ skrêtk¹ UT kat. 5. Na koñcach przewodu przy rozdzielaczach zamocowaæ wtyczki RJ5 ¹czna d³ugoœæ odcinka kaseta elektronikirozdzielacz + rozdzielaczmonitor nie powinna przekroczyæ 150m. Zalecane jest wykonywanie instalacji z wykorzystaniem rozdzielaczy CVR1. Do rozdzielacza doprowadzane s¹ sygna³y z centrali a nastêpnie rozsy³ane do monitorów. Do jednego rozdzielacza mo na pod³¹czyæ do czterech monitorów. Niedopuszczalne jest wykonywanie rozga³êzieñ przez po³¹czenie dwóch odcinków przewodu (w celu rozga³êzienia sygna³u nale y zastosowaæ rozdzielacz CVR1 parz Rys.5). rzewód nale y prowadziæ od jednego odbiornika (monitora, rozdzielacza, prze³¹cznika) do nastêpnego. Nale y te przestrzegaæ zasady, e sygna³ przychodzi do odbiornika jednym przewodem, a wychodzi drugim. Obydwa przewody ³¹czone s¹ na zaciskach odbiornika. W domofonach z du ¹ liczb¹ abonentów instalacjê nale y wykonaæ w postaci ga³êzi. W jednej ga³êzi mo na pod³¹czyæ do 1 odbiorników (monitorów lub rozdzielaczy). Kolejn¹ ga³¹ÿ mo na utworzyæ tratuj¹c jedno z wyjœæ dowolnego rozdzielacza jako pocz¹tek. Nale y zwróciæ uwagê na dopasowanie impedancji falowej przewodu do impedancji pod³¹czonych urz¹dzeñ. W urz¹dzeniach znajduj¹cych siê na pocz¹tki i na koñcu linii powinien byæ zamontowany równolegle do linii rezystor o wartoœci równej wartoœci impedancji falowej kabla. W pozosta³ych pod³¹czonych do linii urz¹dzeniach nie nale y montowaæ adnych rezystorów obci¹ enia. Rezystancjê obci¹ enia w panelu zewnêtrznym, monitorach, rozdzielaczach i prze³¹cznikach ustawia siê przy pomocy jumperów. * dla paneli zasilanych z lokalnego zasilacza

7 OFF AUX OFF AUX OFF AUX 1 3 Cyfrowy system domofonowy CD30 a) C31xx b) panel zasilany z EC LG8 C31xx C31xx MRL1 EC30/U V 30V 30V 30V EC30/U 30V 30V Rys. System podstawowy wersja audio a), sposoby pod³aczenia unifonu LG8 b) C31xx V 30V 30V 30V C31xx 8 8 C31xx MRL1 CV 8 8 CVR EC30/U 30V 30V 30V 8 Rys. 3 System podstawowy wersja wideo a) C31xx C31xx b) WEJŒCIE G ÓWNE 30V C31xx C31xx 30V 30V MRL1 EC30/H 30V WEJŒCIE G ÓWNE C31xx 30V C31xx MRL1 1 30V 30V 8 CV 5 EC V C31xx WEJŒCIE ODRZÊDNE C31xx 30V C31xx C31xx 30V 30V MRL1 EC30/U 30V WEJŒCIE ODRZÊDNE C31xx 30V C31xx MRL1 30V 30V CV EC V 30V 30V 8 8 CVR1 8 30V 30V Rys. System z hierarchi¹ wejœæ wersja audio a) wersja wideo b) a) b) C31xx EC30 EC30 CVR1 ga³¹ÿ 1 ga³¹ÿ ga³¹ÿ 3 ga³¹ÿ 30 VAC 30 VAC ZASILACZ Rys. 5 Sposoby pod³aczenia unifonów a), rozga³êzienie sygna³ów w instalacji wideo b)

8 Cyfrowy Cyfrowy system system domofonowy domofonowy CD3D30 Dobór przewodów OD CZENIE <15m <50m <0m <150m TY RZEWODU C30 MRL1 C30 MRL1 (zas. lokalne) EC30 CVR1 EC30 MRL1 CVR1 monitor EC30/H EC30/U CV EC30 EC30 zasilacz C30 zasilacz C30 zaczep 0,5mm x0,5mm 0,5mm 0,5mm x0,5mm x0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm x0,5mm x0,5mm 0,5mm 1 mm 1 mm 1 mm dowolny dowolny dowolny Tabela. Odleg³oœci i wymagane przekroje y³ przewodów instalacji domofonowej CD30 w wersji wideo OD CZENIE <15m <50m <0m <150m TY RZEWODU C30 MRL1 C30 MRL1 (zas. lokalne) EC30 MRL1 EC30 unifony EC30/H EC30/U EC30 zasilacz C30 zasilacz C30 zaczep 0,5mm x0,5mm 0,5mm 0,5mm x0,5mm x0,5mm 0,5mm 0,5mm 0,5mm x0,5mm x0,5mm 0,5mm 0,5mm x0,5mm x0,5mm 1 mm 1 mm 1 mm YTKSY, UT YTKSY, UT YTKSY, UT YTKSY, YTDY, UT dowolny dowolny dowolny Tabela 5. Odleg³oœci i wymagane przekroje y³ przewodów instalacji domofonowej CD30 w wersji audio Wymiary elementów Rysunek. Wymiary paneli C30xx i N3000

9 Cyfrowy system domofonowy CD30 3,5 3,5 13 C3 N31 81 N C31 N N Rysunek 7. Wymiary paneli ze stali nierdzewnej (Inox)

10 Cyfrowy Cyfrowy system system domofonowy domofonowy CD3D30 DA1 DAH DA3H Rysunek 8. Wymiary poziomych obudów natynkowych

11 Cyfrowy system domofonowy CD Rysunek 9. Wymiary kasety elektroniki Rysunek. Wymiary CVR1, CV, MRL1 DAV DA3V Rysunek 11. Wymiary pionowych obudów natynkowych

12 Cyfrowy system domofonowy CD30 Obudowa DA1 8,5 Obudowa DAH 8,5 7, , Obudowa DA1H 70,5 Obudowa DA11 70, Rysunek 1. Wymiary obudów natynkowych do paneli ze stali nierdzewnej (inox)

13 Cyfrowy system domofonowy CD30

14 V1. ul. D¹browskiego 9, 9331 ódÿ, tel. (0) , fax

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502

CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD-2502 CYFROWY SYSTEM DOMOFONOWY CD50 INFORMATOR TECHNICZNY www.laskomex.com.pl Cyfrowy system domofonowy CD50 Cechy domofonu Domofon pozwala na pod³¹czenie do 55 unifonów lub monitorów. System CD50 mo e obs³u

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna Micra jest uzupe³nieniem rodziny doskonale przyjêtych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwi¹zania zarezerwowane do tej pory dla du

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617 APAR - BIURO HANDLOWE 0-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo