Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: dr inż. Lechosław Kozłowski mgr inż. Krzysztof Słomczyński Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Ryszard Zankowski Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[02].Z3.02, Eksploatowanie sieci komputerowych LAN, zawartego w programie nauczania dla zawodu technik teleinformatyk. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Przykładowe scenariusze zajęć 9 5. Ćwiczenia Podstawy sieci komputerowych Ćwiczenia Technologie sieci LAN Ćwiczenia Sieciowe systemy operacyjne Ćwiczenia Zarządzanie sieciami LAN Ćwiczenia Bezpieczeństwo w sieciach LAN Ćwiczenia Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura 45 2

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien mieć już ukształtowane, aby bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z poradnikiem, przykładowe scenariusze zajęć, przykładowe ćwiczenia ze wskazówkami do realizacji, zalecanymi metodami nauczania uczenia oraz środkami dydaktycznymi, ewaluację osiągnięć ucznia, przykładowe narzędzie pomiaru dydaktycznego, literaturę uzupełniającą. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. Jako pomoc w realizacji jednostki modułowej dla uczniów przeznaczony jest Poradnik dla ucznia. Nauczyciel powinien ukierunkować uczniów na właściwe korzystanie z poradnika do nich adresowanego. Materiał nauczania (w Poradniku dla ucznia) podzielony jest na rozdziały, które zawierają podrozdziały. Podczas realizacji poszczególnych rozdziałów wskazanym jest zwrócenie uwagi na następujące elementy: materiał nauczania w miarę możliwości uczniowie powinni przeanalizować samodzielnie. Obserwuje się niedocenianie przez nauczycieli niezwykle ważnej umiejętności, jaką uczniowie powinni bezwzględnie posiadać czytanie tekstu technicznego ze zrozumieniem, pytania sprawdzające mają wykazać, na ile uczeń opanował materiał teoretyczny i czy jest przygotowany do wykonania ćwiczeń. W zależności od tematu można zalecić uczniom samodzielne odpowiedzenie na pytania lub wspólne z całą grupą uczniów, w formie dyskusji opracowanie odpowiedzi na pytania. Druga forma jest korzystniejsza, ponieważ nauczyciel sterując dyskusją może uaktywniać wszystkich uczniów oraz w trakcie dyskusji usuwać wszelkie wątpliwości, dominującą rolę w kształtowaniu umiejętności oraz opanowaniu materiału spełniają ćwiczenia. W trakcie wykonywania ćwiczeń uczeń powinien zweryfikować wiedzę teoretyczną oraz opanować nowe umiejętności. Przedstawiono dosyć obszerną propozycję ćwiczeń wraz ze wskazówkami o sposobie ich przeprowadzenia, uwzględniając różne możliwości ich realizacji w szkole. Nauczyciel decyduje, które z zaproponowanych ćwiczeń jest w stanie zrealizować przy określonym zapleczu technodydaktycznym szkoły. Prowadzący może również zrealizować ćwiczenia, które sam opracował, sprawdzian postępów stanowi podsumowanie rozdziału, zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na pytania w nim zawarte. Uczeń powinien samodzielnie czytając zamieszczone w nim stwierdzenia potwierdzić lub zaprzeczyć opanowanie określonego zakresu materiału. Jeżeli wystąpią zaprzeczenia, nauczyciel powinien do tych zagadnień wrócić, sprawdzając czy braki w opanowaniu materiału są wynikiem niezrozumienia przez ucznia tego zagadnienia, czy niewłaściwej postawy ucznia w trakcie nauczania. 3

5 W tym miejscu jest szczególnie ważna rola nauczyciela, gdyż od postawy nauczyciela, sposobu prowadzenia zajęć zależy między innymi zainteresowanie ucznia. Uczeń niezainteresowany materiałem nauczania, wykonywaniem ćwiczeń nie nabędzie w pełni umiejętności założonych w jednostce modułowej. Należy rozbudzić wśród uczniów tak zwaną ciekawość wiedzy. Potwierdzenie przez ucznia opanowania materiału nauczania rozdziału może stanowić podstawę dla nauczyciela do sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia z tego zakresu. Nauczyciel realizując jednostkę modułową powinien zwracać uwagę na predyspozycje ucznia, ocenić, czy uczeń ma większe uzdolnienia manualne, czy może lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów teoretycznych, testy zamieszczone w rozdziale Ewaluacja osiągnięć ucznia zawierają zadania z zakresu całej jednostki modułowej i należy je wykorzystać do oceny uczniów, a wyniki osiągnięte przez uczniów powinny stanowić podstawę do oceny pracy własnej nauczyciela realizującego tę jednostkę modułową. Każdemu zadaniu testu przypisano określoną liczbę możliwych do uzyskania punktów (0 lub 1 punkt). Ocena końcowa uzależniona jest od ilości uzyskanych punktów. Nauczyciel może zastosować test według własnego projektu oraz zaproponować własną skalę ocen. Należy pamiętać, żeby tak przeprowadzić proces oceniania ucznia, aby umożliwić mu jak najpełniejsze wykazanie swoich umiejętności. Metody polecane do stosowania podczas kształcenia modułowego to: pokaz, ćwiczenie (laboratoryjne lub inne), metoda projektów, metoda przewodniego tekstu. 4

6 312[02].Z3 Sieci teleinformatyczne 312[02].Z3.01 Zarządzanie systemami teletransmisyjnymi i teleinformatycznymi 312[02].Z3.02 Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.03 Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN 312[02].Z3.04 Administrowanie sieciami komputerowymi Schemat układu jednostek modułowych 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: obsługiwać komputer, znać podstawowe zasady pracy w systemach operacyjnych Windows, UNIX. NetWare, znać funkcje użytkownika systemów Windows, UNIX. NetWare, posługiwać się podstawowymi programami edytorów i narzędzi komputerowych, rozróżniać podstawowe elementy urządzeń komputerowych, rozróżniać elementy komputera PC, odczytywać schematy prostych układów elektrycznych i elektronicznych, charakteryzować wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych, dołączać urządzenia peryferyjne do komputera PC, zainstalować sterowniki komputerowych urządzeń peryferyjnych i interfejsów, korzystać z różnych źródeł informacji, współpracować w grupie. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych, wyjaśnić zasady budowy i eksploatacji sieci LAN, scharakteryzować model referencyjny OSI, rozróżnić elementy okablowania strukturalnego, porównać parametry różnych kategorii okablowania strukturalnego, opisać zasady budowy okablowania strukturalnego, zaprojektować system okablowania strukturalnego, wykonać okablowanie strukturalne zgodnie z obowiązującymi standardami, rozróżnić komponenty sieci komputerowej LAN, rozróżnić topologie sieci LAN, porównać parametry mediów transmisyjnych stosowanych w sieciach LAN, rozróżnić metody dostępu do sieci, opisać zasady pracy sieci Ethernet, opisać zasady pracy sieci Token Ring, scharakteryzować sieć FDDI, wyjaśnić zasady pracy sieci ATM, określić typowe usługi sieciowego systemu operacyjnego, wyjaśnić pojęcia klient/serwer, peer to peer, wielodostęp, zorganizować stanowisko komputerowe zgodnie z wymogami ergonomii oraz przepisami bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, skonfigurować urządzenia komunikacyjne stosowane w sieciach LAN, zainstalować i skonfigurować sieciowy system operacyjny Windows na serwerze i stacjach roboczych, zainstalować i skonfigurować system operacyjny NetWare (Novell) na serwerze i stacjach roboczych, zainstalować i skonfigurować system operacyjny UNIX na serwerze i stacjach roboczych, zaprojektować lokalną sieć komputerową, zestandaryzować serwery i stacje robocze, utworzyć konta użytkowników, uruchomić sieć teleinformatyczną oraz stworzyć proste programy sterujące siecią LAN, zainstalować i zastosować programy narzędziowe do monitoringu sieci, zainstalować sieciowe programy użytkowe, zainstalować i skonfigurować system poczty elektronicznej, zainstalować i skonfigurować drukarki sieciowe, zastosować ochronę antywirusową w sieciach LAN, zabezpieczyć zasoby i dane sieci LAN przed niepowołanym dostępem, wykonać backupy systemu, zarchiwizować dane, zastosować UPS, zastosować przepisy z zakresu ochrony danych i praw autorskich przy korzystaniu z informacji w sieciach, zdiagnozować nieprawidłowości w sieciach LAN, zlokalizować uszkodzenia w sieciach LAN, usunąć uszkodzenia w sieci LAN, 7

9 dobrać metody pomiarowe i przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych określających sprawność sprzętu komputerowego i sieci LAN, wykonać pomiary i zinterpretować otrzymane wyniki, wykonać przeglądy i naprawy urządzeń i sprzętu komputerowego sieci LAN, utworzyć i zaktualizować dokumentację sieci LAN, zastosować ustalone procedury w stanach awaryjnych, zagrożenia, utraty danych w sieciach LAN, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 8

10 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz 1 Osoba prowadząca.. Modułowy program nauczania: Technik teleinformatyk 312[02] Moduł: Sieci teleinformatyczne 312[02].Z3 Jednostka modułowa: Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Temat: Model OSI. Cel ogólny: Przygotowanie do korzystania z modelu referencyjnego OSI. Szczegółowe cele Po zakończeniu zajęć uczeń powinien umieć: rozróżnić warstwy modelu OSI, wyjaśnić celowość normalizacji systemów otwartych, określić funkcje poszczególnych warstw, rozróżnić komponenty fizyczne i programowe każdej z warstw, zdefiniować pojęcie enkapsulacji, zdefiniować pojęcie protokół wymiany danych, wyjaśnić sposób transmisji pomiędzy kolejnymi warstwami. Metody nauczania uczenia się: metoda przewodniego tekstu. prezentacja komputerowa przedstawiająca model referencyjny OSI, instrukcja pracy metodą tekstu przewodniego, pytania prowadzące, papier formatu A4, pisaki. Formy organizacyjne pracy uczniów: uczniowie pracują w grupach 2 4 osobowych. Czas trwania zajęć: 90 minut. Uczestnicy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk. Zadanie dla ucznia Określ funkcje i obiekty poszczególnych warstw modelu OSI. Przebieg zajęć: Faza wstępna 1. Określenie tematu zajęć. 2. Wyjaśnienie uczniom tematu, szczegółowych celów kształcenia. 3. Zaznajomienie uczniów z pracą metodą tekstu przewodniego. 4. Podział grupy uczniów na zespoły. 9

11 Faza właściwa Praca metodą tekstu przewodniego. Faza I Informacje Pytania prowadzące: 1. Z jakich warstw składa się model referencyjny OSI? 2. W jakim celu został opracowany model referencyjny OSI? 3. Jakie system nazywamy systemem otwartym? 4. Jak przebiega transmisja danych pomiędzy kolejnymi warstwami? 5. Na czym polega enkapsulacja? 6. Jakie są funkcje poszczególnych warstw? 7. Jakie obiekty fizyczne lub programowe wchodzą w skład poszczególnych warstw? Faza III Ustalenie 1. Uczniowie pracując w zespołach określają funkcje poszczególnych warstw. 2. Uczniowie ustalają obiekty poszczególnych warstw. 3. Uczniowie konsultują z nauczycielem poprawność ustaleń. Faza IV Wykonanie 1. Uczniowie opisują funkcje i obiekty poszczególnych warstw. Faza V Sprawdzanie 1. Uczniowie sprawdzają poprawność przypisanych funkcji i obiektów poszczególnych warstw. Faza VI Analiza końcowa Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy rozwiązania zadania sprawiły im trudności. Nauczyciel powinien podsumować całe zadanie, wskazać, jakie umiejętności były ćwiczone, jakie wystąpiły nieprawidłowości i jak ich unikać na przyszłość. 10

12 Scenariusz 2 Osoba prowadząca.. Modułowy program nauczania: Technik teleinformatyk 312[02] Moduł: Sieci teleinformatyczne 312[02].Z3 Jednostka modułowa: Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Temat: Ośrodki transmisji. Cel ogólny: Porównywanie parametrów mediów transmisyjnych stosowanych w sieciach LAN. Szczegółowe cele Po zakończeniu zajęć uczeń powinien umieć: rozróżnić ośrodki transmisji stosowane w sieciach komputerowych LAN, zidentyfikować kategorie skrętki UTP, określić parametry mediów transmisyjnych, porównać parametry transmisyjne ośrodków transmisji, dobrać odpowiednie media transmisyjne dla poszczególnych topologii i technologii sieci LAN, rozpoznać rodzaj medium transmisyjnego, wykonać kable połączeniowe dla różnych typów kabli. W czasie zajęć będą kształtowane następujące umiejętności ponadzawodowe: praca indywidualna, pracy w zespole, Metody nauczania uczenia się: pogadanka, dyskusja dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem. zestawy kabli stosowanych w sieciach LAN z różnymi ośrodkami transmisji, prezentacja komputerowa obrazująca budowę kabli dla różnych mediów transmisyjnych, literatura zgodna z punktem 7 poradnika dla nauczyciela. Formy organizacyjne pracy uczniów: uczniowie pracują w grupach 2 4 osobowych. Czas trwania zajęć: 135 minut. Uczestnicy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk. 11

13 Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć. 2. Uświadomienie celów zajęć. 3. Plan lekcji. A. Rodzaje kabli stosowanych w sieciach LAN. - Wstęp należy podać typowe zastosowania różnych kabli w sieci komputerowej, krótko scharakteryzować budowę poszczególnych typów. - Uczniowie otrzymują zestawy różnych kabli. - Uczniowie pracując w małych grupach określają typ poszczególnych kabli i zapisują je na karteczkach. B. Kabel koncentryczny. - Wstęp należy omówić budowę i parametry kabla koncentrycznego, sposób łączenia komponentów sieci LAN w technologii 10BaseT. - Uczniowie pracując w małych grupach wypisują zalety i wady kabla koncentrycznego. - Korzystając z literatury wypisują przykładowe wartości parametrów transmisyjnych medium transmisyjnego. C. Skrętka UTP. - Wstęp nauczyciel krótko charakteryzuje kategorie skrętki UTP, omawia budowę i zastosowanie kabli UTP. - Uczniowie pracując w małych grupach określają wady i zalety skrętki UTP. - Korzystając z literatury uczniowie wypisują parametry transmisyjne dla każdej kategorii. - Nauczyciel omawia sposoby zakończeń kabla: zgodny i krzyżowy. - Nauczyciel demonstruje sposób wykonania kabla połączeniowego. D. Światłowód. - Wstęp nauczyciel krótko charakteryzuje budowę i zasadę transmisji sygnałów w światłowodach oraz zastosowanie w sieciach LAN. - Uczniowie pracując w małych grupach określają wady i zalety światłowodów. - Korzystając z literatury uczniowie wypisują parametry światłowodów. - Nauczyciel omawia sposoby zakończeń kabla światłowodowego. 4. Podsumowanie zajęć. - Uczniowie wskazują korzyści z zastosowania wybranych mediów transmisyjnych. - Wymieniają i porównują podstawowe parametry różnych ośrodków transmisji. - Wskazują zastosowania odpowiednich mediów w sieciach LAN. - Wskazują zasady wykonania kabli połączeniowych różnych typów. 5. Ocena poziomu osiągnięć uczniów i ocena ich aktywności. 12

14 5. ĆWICZENIA 5.1. Podstawy sieci komputerowych Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dla wskazanych przez nauczyciela topologii sieci LAN dobierz odpowiednie metody dostępu do nośnika. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na dobór metody dostępu do nośnika dla danej topologii sieci. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych kryteria grupyfikacji topologii LAN i metod dostępu do medium transmisyjnego, 2) dokonać analizy topologii sieci komputerowej, 3) dokonać analizy metod dostępu do medium transmisyjnego, 4) dobrać metodę dostępu do ośrodka transmisji do danej topologii, 5) uzasadnić prawidłowość doboru. ćwiczenie, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Dla podanych przez nauczyciela założeń projektowych systemu wykonaj projekt okablowania strukturalnego. rozdziału Materiał nauczania. W pierwszym etapie wykonywania ćwiczenia należy przeanalizować przedstawione założenia projektowe oraz uzupełnić i uszczegółowić je. W trakcie realizacji ćwiczenia uczniowie powinni posługiwać się katalogami elementów okablowania strukturalnego oraz korzystać z Internetu. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność i kompletność wykonanej dokumentacji. 13

15 Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis modułów logicznych tworzących projekt okablowania strukturalnego, 2) przeanalizować założenia projektowe systemu, 3) ustalić parametry wejściowe, 4) zidentyfikować punkty rozdzielcze, 5) dobrać typy okablowania, 6) wykonać projekt okablowania strukturalnego. ćwiczenie praktyczne, papier formatu A4, flamastry, katalogi elementów okablowania strukturalnego, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Sklasyfikuj wskazane przez nauczyciela rodzaje kabli stosowanych w sieciach LAN na podstawie ich budowy. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na grupyfikowanie kabli na podstawie ich budowy. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych kryteria grupyfikacji kabli, 2) dokonać analizy budowy kabli, 3) rozpoznać rodzaje kabli, 4) zapisać nazwy i krótką charakterystykę budowy rozpoznanych kabli. pokaz, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 14

16 Ćwiczenie 4 Wykonaj kabel połączeniowy zgodny dla skrętki UTP CAT 5e? rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na właściwe i dokładne wykonanie zakończeń kabla oraz stosowanie odpowiednich narzędzi. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis połączeń kabli UTP CAT 5e, 2) przygotować końcówki przewodów do montażu, 3) dobrać odpowiedni typ wtyczki, 4) przypisać kolejnym wyprowadzeniom kolory przewodów dla obu wtyczek 5) wykonać we właściwej kolejności czynności związane z montażem wtyczek na zakończeniach kabla, 6) ocenić poprawność wykonanego kabla połączeniowego, 7) uzasadnić ocenę. pokaz, ćwiczenie praktyczne, papier formatu A4, flamastry, kabel UTP CAT 5e, narzędzia i elementy niezbędne do wykonania kabla połączeniowego, zestaw mierników, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 5 Wykonaj kabel połączeniowy krzyżowy dla skrętki UTP CAT 5e. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na właściwe i dokładne wykonanie zakończeń kabla oraz stosowanie odpowiednich narzędzi. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis połączeń kabli UTP CAT 5e, 2) przygotować końcówki przewodów do montażu, 3) dobrać odpowiedni typ wtyczki, 4) przypisać kolejnym wyprowadzeniom kolory przewodów dla obu wtyczek, 5) wykonać we właściwej kolejności czynności związane z montażem wtyczek na zakończeniach kabla, 6) ocenić poprawność wykonanego kabla połączeniowego, 7) uzasadnić ocenę. 15

17 pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne, papier formatu A4, flamastry, kabel UTP CAT 5e, narzędzia i elementy niezbędne do wykonania kabla połączeniowego, zestaw mierników, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 6 Wykonaj segment sieci komputerowej zawierającej trzy stacje, drukarkę oraz ploter połączonych z wykorzystaniem koncentratora 10 cio portowego i dołączony do lokalnej sieci komputerowej. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dołączenie urządzeń sieci LAN do odpowiednich portów urządzenia komunikacyjnego. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis topologii sieci LAN, 2) ustalić porty do których będą dołączone urządzenia, 3) dobrać odpowiednie typy kabli połączeniowych, 4) dołączyć urządzenia do koncentratora, 5) dołączyć koncentrator do sieci LAN, 6) ocenić poprawność połączenia urządzeń, 7) uzasadnić ocenę. pokaz, ćwiczenie praktyczne, papier formatu A4, flamastry, koncentrator 10 cioportowy, kable połączeniowe, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 16

18 5.2. Technologie sieci LAN Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przyporządkuj wskazane przez nauczyciela komponenty sprzętowe do standardu sieci komputerowych, w której są one wykorzystywane. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na prawidłową identyfikację i klasyfikację komponentów sprzętowych. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych rodzaje komponentów sprzętowych stosowane w różnych technologiach sieciowych, 2) rozpoznać rodzaje sprzętu, 3) dokonać analizy funkcji realizowanych przez poszczególne komponenty, 4) przyporządkować komponenty do standardu sieci komputerowej, 5) uzasadnić poprawność przyporządkowania komponentów sprzętowych do standardu sieci komputerowej. pokaz, ćwiczenie, różne komponenty sprzętowe wykorzystywane do budowy sieci komputerowych, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Przyporządkuj wskazane przez nauczyciela komponenty sprzętowe do warstw modeli referencyjnych różnych standardów sieci komputerowych. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na prawidłową identyfikację i grupyfikację komponentów sprzętowych oraz ich przyporządkowanie do odpowiednich warstw modelu OSI. 17

19 Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych rodzaje komponentów sprzętowych stosowane w różnych technologiach sieciowych oraz modele referencyjne dla poszczególnych standardów, 2) rozpoznać rodzaje sprzętu, 3) dokonać analizy funkcji realizowanych przez poszczególne komponenty, 4) przyporządkować komponenty do odpowiednich warstw modeli referencyjnych standardów sieci komputerowej, 5) uzasadnić poprawność przyporządkowania komponentów sprzętowych do warstw modeli referencyjnych standardów sieci komputerowej. pokaz, ćwiczenie, różne komponenty sprzętowe wykorzystywane do budowy sieci komputerowych, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Dokonaj analizy porównawczej standardów Token Ring i Ethernet. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na cechy wspólne i różnice w fizycznej i logicznej idei funkcjonowania różnych technologii sieci komputerowych. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych charakterystykę dla standardów Token Ring i Ethernet, 2) dokonać analizy porównawczej struktur fizycznych sieci Token Ring i Ethernet (topologia, komponenty sprzętowe), 3) dokonać analizy porównawczej ramek wykorzystywanych w sieciach Token Ring i Ethernet, 4) dokonać analizy porównawczej elementów funkcjonalnych sieci Token Ring i Ethernet 5) zapisać wyniki analizy porównawczej, 6) opracować i zapisać wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. 18

20 pokaz, ćwiczenie, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 4 Dokonaj analizy porównawczej standardów Token Ring i FDDI. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na wspólne cechy i różnice w fizycznej i logicznej strukturze funkcjonowania różnych technologii sieci LAN. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych charakterystykę dla standardów Token Ring i FDDI, 2) dokonać analizy porównawczej struktur fizycznych sieci Token Ring i FDDI (topologia, komponenty sprzętowe), 3) dokonać analizy porównawczej ramek wykorzystywanych w sieciach Token Ring i FDDI, 4) dokonać analizy porównawczej elementów funkcjonalnych sieci Token Ring i FDDI, 5) zapisać wyniki analizy porównawczej, 6) opracować i zapisać wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. pokaz, ćwiczenie, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 19

21 Ćwiczenie 5 Wykonaj połączenie 4 komputerów w sieć według standardu Ethernet. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na zrozumienie etapów budowy i istoty funkcjonowania poszczególnych elementów sieci komputerowej. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych specyfikację standardu Ethernet, 2) wybrać topologię i zaprojektować schemat połączeń, 3) rozpoznać i wybrać komponenty sprzętowe tego standardu, 4) zainstalować wymagane komponenty sprzętowe, 5) połączyć komputery zgodnie z opracowanym schematem, 6) uzasadnić poprawność wykonanego połączenia do standardu Ethernet. pokaz, ćwiczenie praktyczne, różne komponenty sprzętowe wykorzystywane do budowy sieci komputerowych według różnych standardów, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem7 poradnika. 20

22 5.3. Sieciowe systemy operacyjne Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Skonfiguruj protokół TCP/IP na stacji roboczej dla określonych przez nauczyciela warunków. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na wymagane i opcjonalne parametry oraz ich wpływ na funkcjonowanie stacji roboczej w sieci komputerowej. Ćwiczenie powinno być realizowane w pracowni komputerowej, przy każdym stanowisku powinien pracować jeden uczeń. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis protokołu TCP/IP, 2) określić parametry konfiguracyjne, 3) uruchomić narzędzie do konfiguracji TCP/IP, 4) wykonać konfigurację, 5) sprawdzić i uzasadnić poprawność wykonanej konfiguracji. pokaz, ćwiczenie laboratoryjne, stanowisko komputerowe dołączone do sieci z zainstalowanym protokołem TCP/IP, specyfikacja parametrów konfiguracyjnych określonych przez nauczyciela, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Sklasyfikuj podane przez nauczyciela adresy IP. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne poszczególnych klas adresów IP. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis klas adresów IP, 2) przeanalizować listę adresów, 21

23 3) określić grupy, 4) uzasadnić poprawność klasyfikacji. pokaz, ćwiczenie praktyczne, wykaz adresów IP i rodzaju maski dla każdego adresu, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Dokonaj analizy porównawczej protokołów UDP i FTP. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na różnice w funkcjonowaniu protokołów UDP i FTP oraz ich zastosowania. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych charakterystykę protokołów UDP i FTP, 2) dokonać analizy porównawczej funkcji realizowanych przez protokoły UDP i FTP, 3) dokonać analizy porównawczej datagramów FTP i UDP, 4) zapisać wyniki analizy porównawczej, 5) opracować i zapisać wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. pokaz, ćwiczenie, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 4 Wykonaj polecenia ping, traceroute, ipconfig, netstat dla określonych przez nauczyciela adresów i nazw mnemonicznych oraz opcji. Zinterpretować otrzymane rezultaty. 22

24 rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na cel i zastosowanie poszczególnych poleceń na podstawie otrzymanych odpowiedzi wykonanego polecenia. Ćwiczenie powinno być realizowane w pracowni komputerowej, przy każdym stanowisku powinien pracować jeden uczeń. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis poleceń, 2) wylistować opis opcji poleceń z systemu komputera, 3) wykonać polecenia dla wyspecyfikowanych parametrów i opcji, 4) odczytać otrzymane wyniki wykonania polecenia, 5) zinterpretować otrzymane rezultaty, 6) sformułować i zapisać wnioski, pokaz, ćwiczenie praktyczne, stanowisko komputerowe z dostępem administratorskim, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 5 Wykonaj kopie plików określonych przez nauczyciela z serwera FTP i umieścić je w swoim katalogu domowym. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na poprawność konfiguracji kont użytkowników, z uwzględnieniem odpowiednich uprawnień, poprawność wykonanych kopii oraz zastosowanie programów narzędziowych (WSFTP, FAR, Horton Commander). Ćwiczenie powinno być realizowane w pracowni komputerowej, przy każdym stanowisku powinien pracować jeden uczeń. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis sposobu kopiowania informacji z serwera FTP, 2) dołączyć się do serwera FTP, 3) wykonać kopie określonych zasobów zgodnie z wytycznymi. 23

25 pokaz, ćwiczenie praktyczne, stanowisko komputerowe, serwer FTP z utworzonymi dla uczniów użytkownikami i udostępnionymi określonymi zasobami, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 6 Dołącz do sieci stację roboczą dla określonego przez nauczyciela systemu operacyjnego i podanych parametrów konfiguracyjnych. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na zrozumienie etapów budowy i istoty funkcjonowania poszczególnych elementów sieci komputerowej. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis instalacji i konfiguracji systemów na stacji roboczej, 2) określić czynności konieczne do realizacji ćwiczenia, 3) określić parametry konfiguracyjne i informacje niezbędne do wykonania czynności, 4) wykonać dołączenie fizyczne stacji roboczej do sieci, 5) wykonać instalację systemu operacyjnego na stacji roboczej, 6) wykonać konfigurację stacji roboczej, 7) wykonać instalację protokołu komunikacyjnego (jeżeli nie ma zainstalowanego), 8) wykonać konfigurację protokołu komunikacyjnego, 9) sprawdzić poprawność funkcjonowania dołączonej stacji roboczej. pokaz, ćwiczenie praktyczne, stanowisko komputerowe, kabel sieciowy, gniazdo sieciowe, serwer systemu operacyjnego, wersje instalacyjne wymaganego oprogramowania, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 24

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[03] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH Nauczyciel: Małgorzata Kryszkiewicz, Krzysztof Mulik Klasa I, technik informatyk Ogólne kryteria oceny wiadomości i umiejętności: WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH celująca Ocena Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-02 Czerwiec 2009

Komentarz technik teleinformatyk 312[02]-02 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji. III. Wykaz działań

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-03-092 Numer zadanie: 3 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-03-092 Numer zadanie: 3 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-03-092 Numer zadanie: 3 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie sieciowe - 1 Kod kursu ID3103/IZ4103 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 30 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-02-092 Numer zadania: 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-02-092 Numer zadania: 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-02-092 Numer zadania: 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu "Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi "

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Wymagania edukacyjne z przedmiotu "Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi " 9.1. Instalacja i konfiguracja serwera, usługi sieciowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-01-092 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-01-092 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] 312[02]-01-092 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Sesja letnia 2012. zawód: technik teleinformatyk 312[02]

Komentarz. Sesja letnia 2012. zawód: technik teleinformatyk 312[02] Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik teleinformatyk 312[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 W pracy egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54 TECHNIK INFORMATYK 351203 Klasa III ( 4 tygodnie-punkty usługowe i serwisowe, dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, sklepy komputerowe) Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: E.12. Montaż

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1

charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Sieci komputerowe charakterystyka, rodzaje, topologia autor: T. Petkowicz Instytut Pedagogiki KUL 1 Definicja sieci komputerowej. Sieć jest to zespół urządzeń transmisyjnych (karta sieciowa, koncentrator,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci komputerowych dla klasy3ia Dział Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak Uczeń

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających Części egzaminu NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających Część pisemna: test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru, czas 60 min. Część praktyczna: test praktyczny składający się z jednego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-01-092 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-01-092 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-01-092 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Industry networks in machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II Cel ćwiczenia Praktyczne zapoznanie z zasadami adresowania IP Zadania 1. Przy użyciu funkcji ipconfig /all odczytać i zapisać w sprawozdaniu następujące ustawienia protokołu

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01]

Technik informatyk 312[01] Rozwiązanie zadania 1 i 2 Zadanie nr 1 Technik informatyk 312[01] Dział sprzedaży części zamiennych firmy zajmującej się sprzedażą samochodów posiada na wyposażeniu komputer, który jest używany do prac

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE: PRZEDMIOTOWY SYESTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK 311[07] dla uczniów klasy III elektronicznej Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-04-082 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-01-082 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA- TECHNIK INFORMATYK. (nowa podstawa programowa od 2012) Semestr II

PRAKTYKA ZAWODOWA- TECHNIK INFORMATYK. (nowa podstawa programowa od 2012) Semestr II Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA- TECHNIK INFORMATYK (nowa podstawa programowa od 2012) Semestr II Podczas dwóch lat nauki

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PSSO klasa 2iA. Dział. Zainstalować system Linux

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PSSO klasa 2iA. Dział. Zainstalować system Linux Wymagania edukacyjne z przedmiotu PSSO klasa 2iA Dział dopuszczającą lub dostateczną, jeśli Zainstalować system Linux Powiedzieć co to jest konsola, terminal, interpereter poleceń Wymienić podstawowe polecenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ymagania edukacyjne z przedmiotu Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych ymagania stawiane przed uczniem podzielone są na trzy grupy: wymagania podstawowe (); wymagania dopełniające ();

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk 1. Cele kształcenia charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie,

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI III KLASA 4 TYGODNIE / 160 GODZIN

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI III KLASA 4 TYGODNIE / 160 GODZIN PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI III KLASA 4 TYGODNIE / 160 GODZIN Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: BHP(7)1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MODUŁÓW I JEDNOSTEK REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

WYKAZ MODUŁÓW I JEDNOSTEK REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYKAZ MODUŁÓW I JEDNOSTEK REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU 351203.M1 Montowanie i eksploowanie komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych I. 351203.M1.J3 Naprawa sprzętu komputerowego 1. 2. 3. E12.3(1)1.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

2. Topologie sieci komputerowych

2. Topologie sieci komputerowych 1. Uczeń: Uczeń: 2. Topologie sieci komputerowych a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje topologii sieci komputerowych, zna ich szczegółową charakterystykę, wie, jakie zastosowanie ma każda z topologii.

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3

Dział Temat lekcji Ilość lekcji. godz. 1 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 3 rzedmiot : Systemy baz Rok szkolny : 2015/2016 Klasa : INF godz. x 0 = 90 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 5120 rowadzący : Jacek Herbut, Henryk Kuczmierczyk Henryk Kuczmierczyk Numer Dział Temat

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI RÓWNOPRAWNEJ. Konfiguracja komputera w roli serwera plików i drukarek

PRACA W SIECI RÓWNOPRAWNEJ. Konfiguracja komputera w roli serwera plików i drukarek PRACA W SIECI RÓWNOPRAWNEJ Konfiguracja komputera w roli serwera plików i drukarek Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w roli serwera plików i drukarek w sieci równoprawnej Zadania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej.

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. Lekcja 1 Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji. 2. Zapoznanie z programem nauczania. 3. Omówienie kryteriów oceniania. 4. Prowadzenie zeszytu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet Autorka: Agnieszka Kotowicz Klasa III technikum zawodowe Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo