Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: dr inż. Lechosław Kozłowski mgr inż. Krzysztof Słomczyński Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Ryszard Zankowski Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[02].Z3.02, Eksploatowanie sieci komputerowych LAN, zawartego w programie nauczania dla zawodu technik teleinformatyk. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Przykładowe scenariusze zajęć 9 5. Ćwiczenia Podstawy sieci komputerowych Ćwiczenia Technologie sieci LAN Ćwiczenia Sieciowe systemy operacyjne Ćwiczenia Zarządzanie sieciami LAN Ćwiczenia Bezpieczeństwo w sieciach LAN Ćwiczenia Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura 45 2

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien mieć już ukształtowane, aby bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z poradnikiem, przykładowe scenariusze zajęć, przykładowe ćwiczenia ze wskazówkami do realizacji, zalecanymi metodami nauczania uczenia oraz środkami dydaktycznymi, ewaluację osiągnięć ucznia, przykładowe narzędzie pomiaru dydaktycznego, literaturę uzupełniającą. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. Jako pomoc w realizacji jednostki modułowej dla uczniów przeznaczony jest Poradnik dla ucznia. Nauczyciel powinien ukierunkować uczniów na właściwe korzystanie z poradnika do nich adresowanego. Materiał nauczania (w Poradniku dla ucznia) podzielony jest na rozdziały, które zawierają podrozdziały. Podczas realizacji poszczególnych rozdziałów wskazanym jest zwrócenie uwagi na następujące elementy: materiał nauczania w miarę możliwości uczniowie powinni przeanalizować samodzielnie. Obserwuje się niedocenianie przez nauczycieli niezwykle ważnej umiejętności, jaką uczniowie powinni bezwzględnie posiadać czytanie tekstu technicznego ze zrozumieniem, pytania sprawdzające mają wykazać, na ile uczeń opanował materiał teoretyczny i czy jest przygotowany do wykonania ćwiczeń. W zależności od tematu można zalecić uczniom samodzielne odpowiedzenie na pytania lub wspólne z całą grupą uczniów, w formie dyskusji opracowanie odpowiedzi na pytania. Druga forma jest korzystniejsza, ponieważ nauczyciel sterując dyskusją może uaktywniać wszystkich uczniów oraz w trakcie dyskusji usuwać wszelkie wątpliwości, dominującą rolę w kształtowaniu umiejętności oraz opanowaniu materiału spełniają ćwiczenia. W trakcie wykonywania ćwiczeń uczeń powinien zweryfikować wiedzę teoretyczną oraz opanować nowe umiejętności. Przedstawiono dosyć obszerną propozycję ćwiczeń wraz ze wskazówkami o sposobie ich przeprowadzenia, uwzględniając różne możliwości ich realizacji w szkole. Nauczyciel decyduje, które z zaproponowanych ćwiczeń jest w stanie zrealizować przy określonym zapleczu technodydaktycznym szkoły. Prowadzący może również zrealizować ćwiczenia, które sam opracował, sprawdzian postępów stanowi podsumowanie rozdziału, zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na pytania w nim zawarte. Uczeń powinien samodzielnie czytając zamieszczone w nim stwierdzenia potwierdzić lub zaprzeczyć opanowanie określonego zakresu materiału. Jeżeli wystąpią zaprzeczenia, nauczyciel powinien do tych zagadnień wrócić, sprawdzając czy braki w opanowaniu materiału są wynikiem niezrozumienia przez ucznia tego zagadnienia, czy niewłaściwej postawy ucznia w trakcie nauczania. 3

5 W tym miejscu jest szczególnie ważna rola nauczyciela, gdyż od postawy nauczyciela, sposobu prowadzenia zajęć zależy między innymi zainteresowanie ucznia. Uczeń niezainteresowany materiałem nauczania, wykonywaniem ćwiczeń nie nabędzie w pełni umiejętności założonych w jednostce modułowej. Należy rozbudzić wśród uczniów tak zwaną ciekawość wiedzy. Potwierdzenie przez ucznia opanowania materiału nauczania rozdziału może stanowić podstawę dla nauczyciela do sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia z tego zakresu. Nauczyciel realizując jednostkę modułową powinien zwracać uwagę na predyspozycje ucznia, ocenić, czy uczeń ma większe uzdolnienia manualne, czy może lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów teoretycznych, testy zamieszczone w rozdziale Ewaluacja osiągnięć ucznia zawierają zadania z zakresu całej jednostki modułowej i należy je wykorzystać do oceny uczniów, a wyniki osiągnięte przez uczniów powinny stanowić podstawę do oceny pracy własnej nauczyciela realizującego tę jednostkę modułową. Każdemu zadaniu testu przypisano określoną liczbę możliwych do uzyskania punktów (0 lub 1 punkt). Ocena końcowa uzależniona jest od ilości uzyskanych punktów. Nauczyciel może zastosować test według własnego projektu oraz zaproponować własną skalę ocen. Należy pamiętać, żeby tak przeprowadzić proces oceniania ucznia, aby umożliwić mu jak najpełniejsze wykazanie swoich umiejętności. Metody polecane do stosowania podczas kształcenia modułowego to: pokaz, ćwiczenie (laboratoryjne lub inne), metoda projektów, metoda przewodniego tekstu. 4

6 312[02].Z3 Sieci teleinformatyczne 312[02].Z3.01 Zarządzanie systemami teletransmisyjnymi i teleinformatycznymi 312[02].Z3.02 Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.03 Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN 312[02].Z3.04 Administrowanie sieciami komputerowymi Schemat układu jednostek modułowych 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: obsługiwać komputer, znać podstawowe zasady pracy w systemach operacyjnych Windows, UNIX. NetWare, znać funkcje użytkownika systemów Windows, UNIX. NetWare, posługiwać się podstawowymi programami edytorów i narzędzi komputerowych, rozróżniać podstawowe elementy urządzeń komputerowych, rozróżniać elementy komputera PC, odczytywać schematy prostych układów elektrycznych i elektronicznych, charakteryzować wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych, dołączać urządzenia peryferyjne do komputera PC, zainstalować sterowniki komputerowych urządzeń peryferyjnych i interfejsów, korzystać z różnych źródeł informacji, współpracować w grupie. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych, wyjaśnić zasady budowy i eksploatacji sieci LAN, scharakteryzować model referencyjny OSI, rozróżnić elementy okablowania strukturalnego, porównać parametry różnych kategorii okablowania strukturalnego, opisać zasady budowy okablowania strukturalnego, zaprojektować system okablowania strukturalnego, wykonać okablowanie strukturalne zgodnie z obowiązującymi standardami, rozróżnić komponenty sieci komputerowej LAN, rozróżnić topologie sieci LAN, porównać parametry mediów transmisyjnych stosowanych w sieciach LAN, rozróżnić metody dostępu do sieci, opisać zasady pracy sieci Ethernet, opisać zasady pracy sieci Token Ring, scharakteryzować sieć FDDI, wyjaśnić zasady pracy sieci ATM, określić typowe usługi sieciowego systemu operacyjnego, wyjaśnić pojęcia klient/serwer, peer to peer, wielodostęp, zorganizować stanowisko komputerowe zgodnie z wymogami ergonomii oraz przepisami bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, skonfigurować urządzenia komunikacyjne stosowane w sieciach LAN, zainstalować i skonfigurować sieciowy system operacyjny Windows na serwerze i stacjach roboczych, zainstalować i skonfigurować system operacyjny NetWare (Novell) na serwerze i stacjach roboczych, zainstalować i skonfigurować system operacyjny UNIX na serwerze i stacjach roboczych, zaprojektować lokalną sieć komputerową, zestandaryzować serwery i stacje robocze, utworzyć konta użytkowników, uruchomić sieć teleinformatyczną oraz stworzyć proste programy sterujące siecią LAN, zainstalować i zastosować programy narzędziowe do monitoringu sieci, zainstalować sieciowe programy użytkowe, zainstalować i skonfigurować system poczty elektronicznej, zainstalować i skonfigurować drukarki sieciowe, zastosować ochronę antywirusową w sieciach LAN, zabezpieczyć zasoby i dane sieci LAN przed niepowołanym dostępem, wykonać backupy systemu, zarchiwizować dane, zastosować UPS, zastosować przepisy z zakresu ochrony danych i praw autorskich przy korzystaniu z informacji w sieciach, zdiagnozować nieprawidłowości w sieciach LAN, zlokalizować uszkodzenia w sieciach LAN, usunąć uszkodzenia w sieci LAN, 7

9 dobrać metody pomiarowe i przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych określających sprawność sprzętu komputerowego i sieci LAN, wykonać pomiary i zinterpretować otrzymane wyniki, wykonać przeglądy i naprawy urządzeń i sprzętu komputerowego sieci LAN, utworzyć i zaktualizować dokumentację sieci LAN, zastosować ustalone procedury w stanach awaryjnych, zagrożenia, utraty danych w sieciach LAN, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 8

10 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz 1 Osoba prowadząca.. Modułowy program nauczania: Technik teleinformatyk 312[02] Moduł: Sieci teleinformatyczne 312[02].Z3 Jednostka modułowa: Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Temat: Model OSI. Cel ogólny: Przygotowanie do korzystania z modelu referencyjnego OSI. Szczegółowe cele Po zakończeniu zajęć uczeń powinien umieć: rozróżnić warstwy modelu OSI, wyjaśnić celowość normalizacji systemów otwartych, określić funkcje poszczególnych warstw, rozróżnić komponenty fizyczne i programowe każdej z warstw, zdefiniować pojęcie enkapsulacji, zdefiniować pojęcie protokół wymiany danych, wyjaśnić sposób transmisji pomiędzy kolejnymi warstwami. Metody nauczania uczenia się: metoda przewodniego tekstu. prezentacja komputerowa przedstawiająca model referencyjny OSI, instrukcja pracy metodą tekstu przewodniego, pytania prowadzące, papier formatu A4, pisaki. Formy organizacyjne pracy uczniów: uczniowie pracują w grupach 2 4 osobowych. Czas trwania zajęć: 90 minut. Uczestnicy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk. Zadanie dla ucznia Określ funkcje i obiekty poszczególnych warstw modelu OSI. Przebieg zajęć: Faza wstępna 1. Określenie tematu zajęć. 2. Wyjaśnienie uczniom tematu, szczegółowych celów kształcenia. 3. Zaznajomienie uczniów z pracą metodą tekstu przewodniego. 4. Podział grupy uczniów na zespoły. 9

11 Faza właściwa Praca metodą tekstu przewodniego. Faza I Informacje Pytania prowadzące: 1. Z jakich warstw składa się model referencyjny OSI? 2. W jakim celu został opracowany model referencyjny OSI? 3. Jakie system nazywamy systemem otwartym? 4. Jak przebiega transmisja danych pomiędzy kolejnymi warstwami? 5. Na czym polega enkapsulacja? 6. Jakie są funkcje poszczególnych warstw? 7. Jakie obiekty fizyczne lub programowe wchodzą w skład poszczególnych warstw? Faza III Ustalenie 1. Uczniowie pracując w zespołach określają funkcje poszczególnych warstw. 2. Uczniowie ustalają obiekty poszczególnych warstw. 3. Uczniowie konsultują z nauczycielem poprawność ustaleń. Faza IV Wykonanie 1. Uczniowie opisują funkcje i obiekty poszczególnych warstw. Faza V Sprawdzanie 1. Uczniowie sprawdzają poprawność przypisanych funkcji i obiektów poszczególnych warstw. Faza VI Analiza końcowa Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy rozwiązania zadania sprawiły im trudności. Nauczyciel powinien podsumować całe zadanie, wskazać, jakie umiejętności były ćwiczone, jakie wystąpiły nieprawidłowości i jak ich unikać na przyszłość. 10

12 Scenariusz 2 Osoba prowadząca.. Modułowy program nauczania: Technik teleinformatyk 312[02] Moduł: Sieci teleinformatyczne 312[02].Z3 Jednostka modułowa: Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Temat: Ośrodki transmisji. Cel ogólny: Porównywanie parametrów mediów transmisyjnych stosowanych w sieciach LAN. Szczegółowe cele Po zakończeniu zajęć uczeń powinien umieć: rozróżnić ośrodki transmisji stosowane w sieciach komputerowych LAN, zidentyfikować kategorie skrętki UTP, określić parametry mediów transmisyjnych, porównać parametry transmisyjne ośrodków transmisji, dobrać odpowiednie media transmisyjne dla poszczególnych topologii i technologii sieci LAN, rozpoznać rodzaj medium transmisyjnego, wykonać kable połączeniowe dla różnych typów kabli. W czasie zajęć będą kształtowane następujące umiejętności ponadzawodowe: praca indywidualna, pracy w zespole, Metody nauczania uczenia się: pogadanka, dyskusja dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem. zestawy kabli stosowanych w sieciach LAN z różnymi ośrodkami transmisji, prezentacja komputerowa obrazująca budowę kabli dla różnych mediów transmisyjnych, literatura zgodna z punktem 7 poradnika dla nauczyciela. Formy organizacyjne pracy uczniów: uczniowie pracują w grupach 2 4 osobowych. Czas trwania zajęć: 135 minut. Uczestnicy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk. 11

13 Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć. 2. Uświadomienie celów zajęć. 3. Plan lekcji. A. Rodzaje kabli stosowanych w sieciach LAN. - Wstęp należy podać typowe zastosowania różnych kabli w sieci komputerowej, krótko scharakteryzować budowę poszczególnych typów. - Uczniowie otrzymują zestawy różnych kabli. - Uczniowie pracując w małych grupach określają typ poszczególnych kabli i zapisują je na karteczkach. B. Kabel koncentryczny. - Wstęp należy omówić budowę i parametry kabla koncentrycznego, sposób łączenia komponentów sieci LAN w technologii 10BaseT. - Uczniowie pracując w małych grupach wypisują zalety i wady kabla koncentrycznego. - Korzystając z literatury wypisują przykładowe wartości parametrów transmisyjnych medium transmisyjnego. C. Skrętka UTP. - Wstęp nauczyciel krótko charakteryzuje kategorie skrętki UTP, omawia budowę i zastosowanie kabli UTP. - Uczniowie pracując w małych grupach określają wady i zalety skrętki UTP. - Korzystając z literatury uczniowie wypisują parametry transmisyjne dla każdej kategorii. - Nauczyciel omawia sposoby zakończeń kabla: zgodny i krzyżowy. - Nauczyciel demonstruje sposób wykonania kabla połączeniowego. D. Światłowód. - Wstęp nauczyciel krótko charakteryzuje budowę i zasadę transmisji sygnałów w światłowodach oraz zastosowanie w sieciach LAN. - Uczniowie pracując w małych grupach określają wady i zalety światłowodów. - Korzystając z literatury uczniowie wypisują parametry światłowodów. - Nauczyciel omawia sposoby zakończeń kabla światłowodowego. 4. Podsumowanie zajęć. - Uczniowie wskazują korzyści z zastosowania wybranych mediów transmisyjnych. - Wymieniają i porównują podstawowe parametry różnych ośrodków transmisji. - Wskazują zastosowania odpowiednich mediów w sieciach LAN. - Wskazują zasady wykonania kabli połączeniowych różnych typów. 5. Ocena poziomu osiągnięć uczniów i ocena ich aktywności. 12

14 5. ĆWICZENIA 5.1. Podstawy sieci komputerowych Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dla wskazanych przez nauczyciela topologii sieci LAN dobierz odpowiednie metody dostępu do nośnika. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na dobór metody dostępu do nośnika dla danej topologii sieci. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych kryteria grupyfikacji topologii LAN i metod dostępu do medium transmisyjnego, 2) dokonać analizy topologii sieci komputerowej, 3) dokonać analizy metod dostępu do medium transmisyjnego, 4) dobrać metodę dostępu do ośrodka transmisji do danej topologii, 5) uzasadnić prawidłowość doboru. ćwiczenie, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Dla podanych przez nauczyciela założeń projektowych systemu wykonaj projekt okablowania strukturalnego. rozdziału Materiał nauczania. W pierwszym etapie wykonywania ćwiczenia należy przeanalizować przedstawione założenia projektowe oraz uzupełnić i uszczegółowić je. W trakcie realizacji ćwiczenia uczniowie powinni posługiwać się katalogami elementów okablowania strukturalnego oraz korzystać z Internetu. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność i kompletność wykonanej dokumentacji. 13

15 Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis modułów logicznych tworzących projekt okablowania strukturalnego, 2) przeanalizować założenia projektowe systemu, 3) ustalić parametry wejściowe, 4) zidentyfikować punkty rozdzielcze, 5) dobrać typy okablowania, 6) wykonać projekt okablowania strukturalnego. ćwiczenie praktyczne, papier formatu A4, flamastry, katalogi elementów okablowania strukturalnego, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Sklasyfikuj wskazane przez nauczyciela rodzaje kabli stosowanych w sieciach LAN na podstawie ich budowy. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na grupyfikowanie kabli na podstawie ich budowy. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych kryteria grupyfikacji kabli, 2) dokonać analizy budowy kabli, 3) rozpoznać rodzaje kabli, 4) zapisać nazwy i krótką charakterystykę budowy rozpoznanych kabli. pokaz, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 14

16 Ćwiczenie 4 Wykonaj kabel połączeniowy zgodny dla skrętki UTP CAT 5e? rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na właściwe i dokładne wykonanie zakończeń kabla oraz stosowanie odpowiednich narzędzi. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis połączeń kabli UTP CAT 5e, 2) przygotować końcówki przewodów do montażu, 3) dobrać odpowiedni typ wtyczki, 4) przypisać kolejnym wyprowadzeniom kolory przewodów dla obu wtyczek 5) wykonać we właściwej kolejności czynności związane z montażem wtyczek na zakończeniach kabla, 6) ocenić poprawność wykonanego kabla połączeniowego, 7) uzasadnić ocenę. pokaz, ćwiczenie praktyczne, papier formatu A4, flamastry, kabel UTP CAT 5e, narzędzia i elementy niezbędne do wykonania kabla połączeniowego, zestaw mierników, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 5 Wykonaj kabel połączeniowy krzyżowy dla skrętki UTP CAT 5e. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na właściwe i dokładne wykonanie zakończeń kabla oraz stosowanie odpowiednich narzędzi. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis połączeń kabli UTP CAT 5e, 2) przygotować końcówki przewodów do montażu, 3) dobrać odpowiedni typ wtyczki, 4) przypisać kolejnym wyprowadzeniom kolory przewodów dla obu wtyczek, 5) wykonać we właściwej kolejności czynności związane z montażem wtyczek na zakończeniach kabla, 6) ocenić poprawność wykonanego kabla połączeniowego, 7) uzasadnić ocenę. 15

17 pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne, papier formatu A4, flamastry, kabel UTP CAT 5e, narzędzia i elementy niezbędne do wykonania kabla połączeniowego, zestaw mierników, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 6 Wykonaj segment sieci komputerowej zawierającej trzy stacje, drukarkę oraz ploter połączonych z wykorzystaniem koncentratora 10 cio portowego i dołączony do lokalnej sieci komputerowej. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dołączenie urządzeń sieci LAN do odpowiednich portów urządzenia komunikacyjnego. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis topologii sieci LAN, 2) ustalić porty do których będą dołączone urządzenia, 3) dobrać odpowiednie typy kabli połączeniowych, 4) dołączyć urządzenia do koncentratora, 5) dołączyć koncentrator do sieci LAN, 6) ocenić poprawność połączenia urządzeń, 7) uzasadnić ocenę. pokaz, ćwiczenie praktyczne, papier formatu A4, flamastry, koncentrator 10 cioportowy, kable połączeniowe, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 16

18 5.2. Technologie sieci LAN Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przyporządkuj wskazane przez nauczyciela komponenty sprzętowe do standardu sieci komputerowych, w której są one wykorzystywane. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na prawidłową identyfikację i klasyfikację komponentów sprzętowych. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych rodzaje komponentów sprzętowych stosowane w różnych technologiach sieciowych, 2) rozpoznać rodzaje sprzętu, 3) dokonać analizy funkcji realizowanych przez poszczególne komponenty, 4) przyporządkować komponenty do standardu sieci komputerowej, 5) uzasadnić poprawność przyporządkowania komponentów sprzętowych do standardu sieci komputerowej. pokaz, ćwiczenie, różne komponenty sprzętowe wykorzystywane do budowy sieci komputerowych, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Przyporządkuj wskazane przez nauczyciela komponenty sprzętowe do warstw modeli referencyjnych różnych standardów sieci komputerowych. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na prawidłową identyfikację i grupyfikację komponentów sprzętowych oraz ich przyporządkowanie do odpowiednich warstw modelu OSI. 17

19 Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych rodzaje komponentów sprzętowych stosowane w różnych technologiach sieciowych oraz modele referencyjne dla poszczególnych standardów, 2) rozpoznać rodzaje sprzętu, 3) dokonać analizy funkcji realizowanych przez poszczególne komponenty, 4) przyporządkować komponenty do odpowiednich warstw modeli referencyjnych standardów sieci komputerowej, 5) uzasadnić poprawność przyporządkowania komponentów sprzętowych do warstw modeli referencyjnych standardów sieci komputerowej. pokaz, ćwiczenie, różne komponenty sprzętowe wykorzystywane do budowy sieci komputerowych, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Dokonaj analizy porównawczej standardów Token Ring i Ethernet. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na cechy wspólne i różnice w fizycznej i logicznej idei funkcjonowania różnych technologii sieci komputerowych. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych charakterystykę dla standardów Token Ring i Ethernet, 2) dokonać analizy porównawczej struktur fizycznych sieci Token Ring i Ethernet (topologia, komponenty sprzętowe), 3) dokonać analizy porównawczej ramek wykorzystywanych w sieciach Token Ring i Ethernet, 4) dokonać analizy porównawczej elementów funkcjonalnych sieci Token Ring i Ethernet 5) zapisać wyniki analizy porównawczej, 6) opracować i zapisać wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. 18

20 pokaz, ćwiczenie, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 4 Dokonaj analizy porównawczej standardów Token Ring i FDDI. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na wspólne cechy i różnice w fizycznej i logicznej strukturze funkcjonowania różnych technologii sieci LAN. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych charakterystykę dla standardów Token Ring i FDDI, 2) dokonać analizy porównawczej struktur fizycznych sieci Token Ring i FDDI (topologia, komponenty sprzętowe), 3) dokonać analizy porównawczej ramek wykorzystywanych w sieciach Token Ring i FDDI, 4) dokonać analizy porównawczej elementów funkcjonalnych sieci Token Ring i FDDI, 5) zapisać wyniki analizy porównawczej, 6) opracować i zapisać wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. pokaz, ćwiczenie, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 19

21 Ćwiczenie 5 Wykonaj połączenie 4 komputerów w sieć według standardu Ethernet. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na zrozumienie etapów budowy i istoty funkcjonowania poszczególnych elementów sieci komputerowej. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych specyfikację standardu Ethernet, 2) wybrać topologię i zaprojektować schemat połączeń, 3) rozpoznać i wybrać komponenty sprzętowe tego standardu, 4) zainstalować wymagane komponenty sprzętowe, 5) połączyć komputery zgodnie z opracowanym schematem, 6) uzasadnić poprawność wykonanego połączenia do standardu Ethernet. pokaz, ćwiczenie praktyczne, różne komponenty sprzętowe wykorzystywane do budowy sieci komputerowych według różnych standardów, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, katalogi komponentów sieci komputerowych, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem7 poradnika. 20

22 5.3. Sieciowe systemy operacyjne Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Skonfiguruj protokół TCP/IP na stacji roboczej dla określonych przez nauczyciela warunków. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na wymagane i opcjonalne parametry oraz ich wpływ na funkcjonowanie stacji roboczej w sieci komputerowej. Ćwiczenie powinno być realizowane w pracowni komputerowej, przy każdym stanowisku powinien pracować jeden uczeń. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis protokołu TCP/IP, 2) określić parametry konfiguracyjne, 3) uruchomić narzędzie do konfiguracji TCP/IP, 4) wykonać konfigurację, 5) sprawdzić i uzasadnić poprawność wykonanej konfiguracji. pokaz, ćwiczenie laboratoryjne, stanowisko komputerowe dołączone do sieci z zainstalowanym protokołem TCP/IP, specyfikacja parametrów konfiguracyjnych określonych przez nauczyciela, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Sklasyfikuj podane przez nauczyciela adresy IP. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne poszczególnych klas adresów IP. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis klas adresów IP, 2) przeanalizować listę adresów, 21

23 3) określić grupy, 4) uzasadnić poprawność klasyfikacji. pokaz, ćwiczenie praktyczne, wykaz adresów IP i rodzaju maski dla każdego adresu, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Dokonaj analizy porównawczej protokołów UDP i FTP. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na różnice w funkcjonowaniu protokołów UDP i FTP oraz ich zastosowania. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych charakterystykę protokołów UDP i FTP, 2) dokonać analizy porównawczej funkcji realizowanych przez protokoły UDP i FTP, 3) dokonać analizy porównawczej datagramów FTP i UDP, 4) zapisać wyniki analizy porównawczej, 5) opracować i zapisać wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. pokaz, ćwiczenie, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 4 Wykonaj polecenia ping, traceroute, ipconfig, netstat dla określonych przez nauczyciela adresów i nazw mnemonicznych oraz opcji. Zinterpretować otrzymane rezultaty. 22

24 rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na cel i zastosowanie poszczególnych poleceń na podstawie otrzymanych odpowiedzi wykonanego polecenia. Ćwiczenie powinno być realizowane w pracowni komputerowej, przy każdym stanowisku powinien pracować jeden uczeń. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis poleceń, 2) wylistować opis opcji poleceń z systemu komputera, 3) wykonać polecenia dla wyspecyfikowanych parametrów i opcji, 4) odczytać otrzymane wyniki wykonania polecenia, 5) zinterpretować otrzymane rezultaty, 6) sformułować i zapisać wnioski, pokaz, ćwiczenie praktyczne, stanowisko komputerowe z dostępem administratorskim, papier formatu A4, flamastry, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 5 Wykonaj kopie plików określonych przez nauczyciela z serwera FTP i umieścić je w swoim katalogu domowym. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na poprawność konfiguracji kont użytkowników, z uwzględnieniem odpowiednich uprawnień, poprawność wykonanych kopii oraz zastosowanie programów narzędziowych (WSFTP, FAR, Horton Commander). Ćwiczenie powinno być realizowane w pracowni komputerowej, przy każdym stanowisku powinien pracować jeden uczeń. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis sposobu kopiowania informacji z serwera FTP, 2) dołączyć się do serwera FTP, 3) wykonać kopie określonych zasobów zgodnie z wytycznymi. 23

25 pokaz, ćwiczenie praktyczne, stanowisko komputerowe, serwer FTP z utworzonymi dla uczniów użytkownikami i udostępnionymi określonymi zasobami, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 6 Dołącz do sieci stację roboczą dla określonego przez nauczyciela systemu operacyjnego i podanych parametrów konfiguracyjnych. rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na zrozumienie etapów budowy i istoty funkcjonowania poszczególnych elementów sieci komputerowej. Sposób wykonania ćwiczenia 1) odszukać w materiałach dydaktycznych opis instalacji i konfiguracji systemów na stacji roboczej, 2) określić czynności konieczne do realizacji ćwiczenia, 3) określić parametry konfiguracyjne i informacje niezbędne do wykonania czynności, 4) wykonać dołączenie fizyczne stacji roboczej do sieci, 5) wykonać instalację systemu operacyjnego na stacji roboczej, 6) wykonać konfigurację stacji roboczej, 7) wykonać instalację protokołu komunikacyjnego (jeżeli nie ma zainstalowanego), 8) wykonać konfigurację protokołu komunikacyjnego, 9) sprawdzić poprawność funkcjonowania dołączonej stacji roboczej. pokaz, ćwiczenie praktyczne, stanowisko komputerowe, kabel sieciowy, gniazdo sieciowe, serwer systemu operacyjnego, wersje instalacyjne wymaganego oprogramowania, poradnik dla ucznia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 24

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 1. Informacje o zawodzie RAKTYKA ZAWODOWA ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK 351203 nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

351203(351103).M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi

351203(351103).M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 351203(351103).M3. rojektowanie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: SPIRALNY 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo