REGULAMIN SERWISU Data opublikowania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU www.lokalnyrolnik.pl Data opublikowania: 16.07.2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU Data opublikowania: Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w platformie handlowej Lokalny Rolnik dostępnej pod adresem internetowym stanowiącej wyszukiwarkę ekologicznych produktów spożywczych Rolników, wyposażoną w narzędzia umożliwiające nabywanie przez Kupujących Towarów od Rolników (zwanej dalej Serwisem lub Lokalnym Rolnikiem ). 1.2 Właścicielem i administratorem platformy handlowej Lokalny Rolnik jest Farmer Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mrocznej 5a lok. 44 ( Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym złotych zwana dalej Administratorem. 1.3 Lokalny Rolnik jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej przez 24 godziny na dobę. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne. 2. Definicje 2.1 Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie: Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w portalu Lokalny Rolnik zgodnie z postanowieniami Regulaminu; Rolnik (Sprzedawca) - Kupujący - Koordynator - Grupa Zakupowa- Użytkownik będący producentem rolnym, prowadzący przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne i oferujący do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu produkty wytworzone w tym przedsiębiorstwie lub gospodarstwie; Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje nabycia towarów od Rolnika za pośrednictwem platformy Lokalny Rolnik, a nabycie to nie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą; specjalny rodzaj Kupującego świadczący na rzecz pozostałych Kupujących z Grupy Zakupowej usługę koordynacji grupowych zakupów Towarów, polegającą na organizacji przyjęcia zamówień na Towary na wymaganą minimalną łączna kwotę zamówienia, odbioru i wstępnej weryfikacji zgodności dostarczonych przez Rolników Towarów ze złożonymi zamówieniami, segregacji Towarów zgodnie z zamówieniami oraz wydania Kupującym z Grupy Zakupowej paczek z zamówionymi Towarami; Zadaniem Koordynatora jest ponadto budowanie Grupy Zakupowej; grupa Kupujących tworzona przez danego Koordynatora, obejmująca obszar zamieszkania Koordynatora w obrębie osiedla, dzielnicy, miejscowości, bądź innej jednostki terenu, która pozwala na sprawne wykonywanie przez Koordynatora czynności koordynacji i odbioru przez Kupujących zakupionych Towarów; Konto Użytkownika - prowadzone przez Serwis dla Użytkownika, pod unikalną nazwą (loginem) konto stanowiące zbiór danych o Transakcjach dokonanych przez Użytkownika; Towar - Transakcja - produkt spożywczy produkowany przez Rolnika i oferowany przez niego do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Lokalny Rolnik; sprzedaż Towaru dokonywana pomiędzy Rolnikiem a Kupującym.

2 3. Warunki korzystania z usług świadczonych przez Serwis Lokalny Rolnik 3.1 W celu korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu pod adresem internetowym a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz obsługę aplikacji JavaScript i połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet. 3.2 Z usług wyszukiwarki Towarów oferowanych przez Rolników, może korzystać każdy odwiedzający Serwis Lokalny Rolnik, który dokonał zgodnie z postanowieniami Regulaminu rejestracji w Serwisie jako Kupujący. 3.3 Towary oferowane przez Rolników mogą być nabywane za pośrednictwem Lokalnego Rolnika tylko przez Użytkowników, którzy dokonali zgodnie z postanowieniami Regulaminu rejestracji w Serwisie jako Kupujący. 3.4 Odwiedzający witrynę internetową Serwisu Lokalny Rolnik może uzyskać status Użytkownika po dokonaniu rejestracji w każdym wybranym przez siebie miejscu i czasie. 3.5 Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja, dokonanie rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 poniżej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. 3.6 Użytkownikiem o statusie Rolnika (Sprzedawcy) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji rolnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3.7 Użytkownikiem o statusie Kupującego oraz Koordynatora może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Kupujący i Koordynator nie mają prawa dokonywania dalszej bezpośredniej sprzedaży detalicznej Towarów osobom trzecim w celach zarobkowych. 3.8 Użytkownik może posiadać dwa Konta Użytkownika tylko w przypadku, gdy dokonał w Serwisie rejestracji jako Rolnik w związku z prowadzoną przez siebie działalnością rolniczą oraz rejestracji jako Kupujący niezwiązanej bezpośrednio z tą działalnością rolniczą lub inną działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Rejestracja i Konto Użytkownika 4.1 W wyniku rejestracji Użytkownik uzyskuje indywidualne Konto Użytkownika oraz w zależności od wyboru opcji - status Rolnika, Kupującego lub Koordynatora. W celu dokonania rejestracji konieczne jest dokonanie czynności opisanych w pkt poniżej, w szczególności wypełnienie prawdziwymi danymi formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu. Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych podczas rejestracji, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawdziwości może żądać ich aktualizacji przesyłając do Użytkownika na adres odpowiednie żądanie. W przypadku niedokonania przez Użytkownika aktualizacji danych, Administrator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika. 4.2 Rejestracja Konta Użytkownika dla Rolnika W celu rejestracji w Serwisie jako Rolnik (Sprzedawca) należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz zawrzeć dodatkowo z Administratorem umowę pośrednictwa w sprzedaży Towarów Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zatwierdzeniu danych poprzez znajdujący się w formularzu przycisk zatwierdź, na podany w procesie rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca przekierowanie (link) do witryny Serwisu oraz prośbę o potwierdzenie pozostawionych na stronie Serwisu danych Użytkownika. Rejestracja Użytkownika jako Rolnika i utworzenie Konta Rolnika są dokonane z chwilą potwierdzenia danych zawartych w formularzu rejestracyjnym widocznych po kliknięciu w podany link i zaznaczenie pola wyboru Potwierdzam W terminie 1 dnia roboczego po utworzeniu Konta Rolnika na adres podany podczas rejestracji Rolnik otrzymuje wzór umowy pośrednictwa w sprzedaży Towarów, określającej warunki współpracy pomiędzy Rolnikiem a Administratorem, w tym postanowienia w zakresie obowiązków

3 Rolnika względem Kupujących wynikające z niniejszego Regulaminu oraz warunki rozliczeń z Administratorem z tytułu pośrednictwa. Do czasu zawarcia powyższej umowy pośrednictwa Konto Rolnika posiada status nieaktywny, a Rolnik nie jest widoczny dla pozostałych Użytkowników Serwisu jako Sprzedawca Towarów. Umowa pośrednictwa jest zawierana w formie pisemnej Jeżeli umowa pośrednictwa nie zostanie zawarta w terminie 30 dni od jej przesłania Rolnikowi przez Administratora, Konto Rolnika ulega automatycznemu usunięciu, a Rolnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Administratora. Usunięcie Konta Rolnika nie stoi na przeszkodzie do ponownego utworzenia Konta w celu zawarcia umowy pośrednictwa z Administratorem. 4.3 Rejestracja Konta Użytkownika dla Kupującego W celu rejestracji w Serwisie jako Kupujący należy wypełnić odpowiedni dla Kupującego formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu podając: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej ( ). Podczas rejestracji Kupujący wybiera Grupę Zakupową, w ramach której będzie dokonywał zakupów Towarów Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zatwierdzeniu danych poprzez znajdujący się w formularzu przycisk zatwierdź, na podany w procesie rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca przekierowanie (link) do witryny Serwisu oraz prośbę o potwierdzenie pozostawionych na stronie Serwisu danych Użytkownika oraz przekazanie danych uzupełniających: adres zamieszkania Użytkownika, nr telefonu komórkowego, preferencji diety. Rejestracja Użytkownika jako Kupującego i utworzenie Konta Kupującego są dokonane z chwilą potwierdzenia danych zawartych w formularzu rejestracyjnym widocznych po kliknięciu w podany link i zaznaczenie pola wyboru Potwierdzam. Od tego momentu, Konto Kupującego jest aktywne i może on dokonywać zakupów Towarów Konto Kupującego jest wyposażone w panel administracyjny zawierający: informacje na temat Grupy Zakupowej i Koordynatora, tablicę (forum) komunikacji grupowej, prywatne wiadomości, listę członków Grupy Zakupowej, listę dostawców i aplikację "mój targ"- internetowy targ rolny, którego oferta jest dostosowana do każdej Grupy Zakupowej i stanowi zamknięty sklep internetowy, w którym zamawiają tylko członkowie Grupy Zakupowej. Panel administracyjny zawiera ponadto historię zakupów. 4.4 Rejestracja Konta Użytkownika dla Koordynatora W celu uzyskania statusu Koordynatora należy stworzyć własną Grupę Zakupową wysyłając do Administratora formularz zgłoszenia zamieszczony pod zakładką stwórz grupę. Decyzja o stworzeniu Grupy Zakupowej przez Użytkownika, który wypełnił formularz zgłoszeniowy należy do Administratora, który skontaktuje się z Użytkownikiem chcącym stworzyć Grupę Zakupową na wskazany w formularzu adres Jeżeli Administrator zdecyduje o stworzeniu nowej Grupy Zakupowej, Użytkownik otrzyma link do oraz Regulaminu Koordynatora oraz formularza rejestracyjnego, w którym należy podać: imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania Użytkownika, adres odbioru Towarów, nr telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej ( ). W celu rejestracji Konta Koordynatora należy zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Koordynatora określającego prawa i obowiązki Koordynatora względem Kupujących, Rolników i Administratora oraz wypełnić poprawnie formularz rejestracyjny Koordynatora Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zatwierdzeniu danych poprzez znajdujący się w formularzu przycisk zatwierdź, na podany w procesie rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca przekierowanie (link) do witryny Serwisu oraz prośbę o potwierdzenie pozostawionych na stronie Serwisu danych Użytkownika. Rejestracja Użytkownika jako Koordynatora i utworzenie Konta Koordynatora są dokonane z chwilą potwierdzenia danych zawartych w formularzu rejestracyjnym widocznych po kliknięciu w podany link i zaznaczenie pola wyboru Potwierdzam. Od tego momentu, Konto Koordynatora jest aktywne i może on dokonywać zakupów Towarów oraz wykonywać czynności Koordynatora.

4 4.5 Logowanie do Konta Użytkownika (Konta Rolnika/ Konta Kupującego/ Konta Koordynatora) odbywa się za pośrednictwem strony poprzez wpisanie ustalonych w procesie rejestracji nazwy Użytkownika (loginu) oraz hasła Użytkownika. 5. Rola Koordynatora 5.1 Każdy Kupujący może uzyskać status Koordynatora o ile zobowiążę się do budowania lokalnej Grupy Zakupowej na podstawie odrębnego Regulaminu Koordynatora. 5.2 Zadaniem Koordynatora jest budowanie lokalnej Grupy Zakupowej oraz koordynowanie przebiegu transakcji zakupu Towarów przez Kupujących z Grupy Zakupowej. Do obowiązków Koordynatora należy: organizacja przyjęcia zamówień na Towary na wymaganą minimalną łączna kwotę grupowego zamówienia określonego w pkt 7.1 Regulaminu, przyjęcia w swoim lokalu i wstępnej weryfikacji zgodności dostarczonych przez Rolników Towarów ze złożonymi zamówieniami, segregacji Towarów zgodnie z zamówieniami oraz wydania Kupującym z Grupy Zakupowej paczek z zamówionymi Towarami. 5.3 Dokonując rejestracji jako Koordynator, Użytkownik zobowiązuje się na podstawie odrębnego Regulaminu Koordynatora do wykonywania czynności określonych w pkt 5.2 powyżej, a zobowiązanie to jest skuteczne w każdym czasie wobec wszystkich Kupujących należących do Grupy Zakupowej Koordynatora oraz pozostałych uczestników Transakcji dokonywanych w Grupie Zakupowej Koordynatora. 5.4 Poprzez złożenie każdorazowego zamówienia w Grupie Zakupowej Kupujący każdorazowo wyraża jednocześnie zgodę i upoważnia Koordynatora do akceptacji zamówienia Kupującego na liście zakupów Grupy Zakupowej oraz do przyjęcia i segregacji przez Koordynatora zakupionych przez Kupującego Towarów dostarczonych przez Sprzedawców, a ponadto Kupujący wyraża zgodę na działanie Koordynatora jako pełnomocnika Sprzedawcy w procesie reklamacji Towarów objętych danym zamówieniem. Powyższe pełnomocnictwa udzielane poprzez złożenie zamówienia na Towary są nieodwołalne i wygasają z chwilą zakończenia Transakcji i upływu terminu na zgłoszenie reklamacji, a w przypadku jej zgłoszenia do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Koordynatora działającego w imieniu Sprzedawcy. 5.5 Koordynator z tytułu wykonywanych czynności otrzymuje punkty rabatowe, które może wymienić na rabaty sprzedażowe u Rolników lub premię sprzedażową wypłacaną w pieniądzu na rachunek Koordynatorazgodnie z Regulaminem Koordynatora. 6. Oferowanie Towarów przez Rolników (Formularz Ofertowy) 6.1 Każdy Rolnik podlega weryfikacji przez Administratora w zakresie istnienia jego gospodarstwa / przedsiębiorstwa, sposobu produkcji Towarów oraz ich jakości. 6.2 W celu zamieszczenia w Serwisie oferty sprzedaży Towaru, Rolnik dokonuje opisu Towaru (w tym proponowaną cenę sprzedaży) wypełniając formularz ofertowy dostępny na stronie Serwisu w profilu Rolnika i zamieszcza fotografię Towaru. 6.3 Rolnik jest zobowiązany do rzetelnego, kompletnego i nie wprowadzającego w błąd opisu Towaru, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego skład, sposób wytworzenia, pochodzenie, producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Rolnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Towaru, w szczególności za zgodność opisu z wymogami powszechnie obowiązującego prawa. Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji. 6.4 Zamieszczając ofertę sprzedaży Towaru Rolnik oświadcza, że oferowany Towar istnieje, obrót tym Towarem nie jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ani nie narusza praw osób trzecich do Towarów (w szczególności nie podlega żadnym obciążeniom), Rolnik jest w posiadaniu Towaru i jest uprawniony do zawarcia Transakcji oraz dysponuje środkami do wykonania zawartej Transakcji, w szczególności dysponuje środkami transportu (własnymi lub wykonywanymi przez osoby trzecie), którymi dostarczy Towar do Koordynatora w umówionym terminie.

5 6.5 Rolnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność Towaru z jego opisem w Serwisie. 6.6 Rolnik jest zobowiązany do dokonania aktualizacji oferty na Koncie Rolnika. Wprowadzone zmiany będą widoczne dla Użytkowników w panelu Rolnika. 6.7 Poprzez zamieszczenie w Serwisie oferty sprzedaży Towaru, Rolnik wyraża zgodę na publikację tej oferty w witrynie Serwisu bądź innych serwisach internetowych prowadzonych przez Administratora lub jego partnerów lub osoby trzecie, w tym poprzez odesłania (linki) do strony Administratora oraz pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. 7. Przebieg Transakcji 7.1 Transakcje są zawierane na skutek złożenia przez Koordynatora zamówienia w mieniu Grupy Zakupowej. Administrator może wprowadzić minimalny limit ogólnej kwoty zamówienia dla Grupy Zakupowej, co nie stanowi zmiany Regulaminu; Informacja o minimalnym limicie kwoty zamówienia Grupy Zakupowej będzie widoczna w panelu Użytkownika po zalogowaniu się na Konto Klienta/ Koordynatora. 7.2 Kupujący składa zamówienie na Towar za pośrednictwem Serwisu wyłącznie poprzez Grupę Zakupową dokonując wyboru Towarów dostępnych w ofercie Rolników. 7.3 Zamówienia mogą być składane najpóźniej do północy na 2 dni przed planowaną datą dostawy Towaru. Po tym terminie zamówienie składane jest na następny termin przypadający w następnym tygodniu. 7.4 Towary dostarczane są zbiorczo raz w tygodniu przez wszystkich Rolników i na ich koszt, zgodnie z zamówieniami na adresy poszczególnych Grup Zakupowych, o z góry ustalonej z Koordynatorem godzinie. 7.5 Do obowiązków Koordynatora należy sprawdzenie dostarczonych Towarów pod kątem ich zgodności z zamówieniami członków Grupy Zakupowej oraz skompletowanie Towarów w paczki dla każdego Kupującego. 7.6 Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówione Towary raz w tygodniu w dacie i godzinie uzgodnionej z Koordynatorem. Kupujący może powierzyć odbiór Towarów osobie trzeciej za uprzednim powiadomieniem Koordynatora. 7.7 Stronami Transakcji są Rolnik (jako sprzedawca Towarów) oraz Kupujący. Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży Towarów i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników (w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów sprzedaży Towarów), jak również za skutki naruszenia przez użytkowników lub osoby trzecie postanowień Regulaminu. 7.8 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych przez Rolników za pośrednictwem Serwisu oraz za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Rolników, zdolność Rolników do sprzedaży Towarów oraz wypłacalności Kupujących składających oferty kupna Towarów. 7.9 Administrator Serwisu Lokalny Rolnik jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Transakcji, tj. przyjęcia zamówień za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu, prowadzenia Kont Użytkowników i zapisywania historii Transakcji dla każdego Użytkownika oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze (serwis 7.10W celu nabycia Towaru, Kupujący dokonuje na swoim Koncie Kupującego wyboru Towarów, które planuje kupić. Lista wybranych przez Kupującego Towarów jest kopiowana do zamówienia zbiorczego Grupy Zakupowej prowadzonej przez Koordynatora. Po uzyskaniu potwierdzeń zamówienia Grupy Zakupowej, Kupujący zostanie poproszony przez system o dokonanie płatności za pośrednictwem Serwisu. Aby zamówienie zostało zrealizowane Kupujący musi dokonać płatności ceny Towarów przed upływem terminu składania zamówień wskazanego w panelu Użytkownika w górnej części ekranu. 8. Prowizje i płatności 8.1 Administrator oferuje usługi wyszukiwania Rolników bezpłatnie.

6 8.2 Z tytułu dokonania przez Kupującego zakupu Towaru Administrator pobiera prowizję w wysokości 12,3% brutto wartości zamówionego Towaru. 8.3 Prowizja Administratora jest doliczana do ceny sprzedaż Towarów i pobierana wraz z zapłatą ceny sprzedaży Towaru. 8.4 Płatność ceny sprzedaży Towarów oraz prowizji Administratora jest dokonywana za pośrednictwem agenta rozliczeniowego prowadzącego serwis którym jest DialCom24 sp. z o.o. zgodnie z regulaminem 8.5 W przypadku powstania nadpłaty wynikającej z brakiem zamówionego Towaru lub jego zwrotem w postępowaniu reklamacyjnym, kwota nadpłaty zostanie zwrócona na konto Administratora i zapisana na Koncie Kupującego jako środki do wykorzystania. Kupujący będzie mógł wykorzystać zgromadzone środki przy płatności za następne zamówienia bądź zlecić zwrot środków na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 8.6 Stan zgromadzonych środków z nadpłat jest widoczny dla Użytkownika w każdym czasie w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się do Konta Kupującego. 9. Reklamacje 9.1 Proces reklamacyjny Towarów dokonywany jest w oparciu o art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.), 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. Nr 31, poz. 258) oraz przepisami Rozdziału 2 (Umowy zwierane na odległość) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny t.j. z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.). 9.2 Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność zamówionego przez Kupującego Towaru z umową jest Rolnik. 9.3 Wszyscy Rolnicy oferujący Towary za pośrednictwem Serwisu udzielają gwarancji jakości Produktów. 9.4 Administrator gwarantuje, iż płatność do Rolnika jest dokonywana tylko za Towary, które nie zostały reklamowane przez Kupującego jako niezgodne z umową, tzn. że Rolnik otrzymuje płatność tylko za poprawnie zrealizowane zamówienie. 9.5 Kupujący ma prawo wykonać przysługujące mu uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia odbioru towaru od Koordynatora. 9.6 Obowiązki z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową wykonuje Koordynator na podstawie upoważnienia Administratora działającego w tym zakresie w imieniu Rolnika zgodnie z odrębnie zawartą umową. W toku rozpatrywania reklamacji Koordynator ma prawo zażądać dostarczenia przez Kupującego niezgodnego z umową Towaru lub przesłania drogą elektroniczną fotografii reklamowanego Towaru. Koordynator jest zobowiązany ustosunkować się do reklamacji w terminie 2 dni od jej zgłoszenia. 9.7 Zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dokonuje za pośrednictwem Serwisu wypełniając odpowiednio przeznaczone do tego pole- na liście zakupionych Towarów przy Towarze będącym przedmiotem reklamacji należy kliknąć przycisk "zgłoś reklamację" i wpisać powód reklamacji (np. "nieświeża wędlina", "zgniłe gruszki" itd.). Poprawnie wypełnione zgłoszenie reklamacyjne jest przesyłane automatycznie przez Serwis do Rolnika. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wyboru przez Kupującego zwrotu środków, Kupujący może zdecydować o pozostawieniu środków na rachunku Administratora jako przedpłata na kolejne zakupy. Środki pozostaną wówczas na rachunku Administratora i zostaną zapisane na Koncie Kupującego jako środki do wykorzystania na kolejne zakupy Towarów za pośrednictwem Serwisu. 9.8 Po upływie 2- dniowego terminu, przycisk "reklamacje" stanie się nieaktywny i zamówienie traktuje się jako zrealizowane poprawnie w całości (np. dostawa w sobotę - możliwość składania reklamacji do poniedziałku 24:00).

7 10. Inne postanowienia 10.1 Użytkownik jest zobowiązany do podawania w formularzach rejestracyjnych oraz dla celów rozliczeniowych prawdziwe i pełne informacje oraz dane Uczestnik jest zobowiązany do dbania o dobre imię Grupy Zakupowej oraz Serwisu, w tym do powstrzymania się od przesyłania linków polecających Serwis do osób, które nie wyraziły na to zgody, nieużywaniu w wypowiedziach zamieszczanych w Serwisie wulgaryzmów oraz wypowiedzi, których treść godziłaby w dobre imię Administratora lub jego Użytkowników Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające Regulamin, dobre obyczaje lub godzące w dobre imię innych Użytkowników. Jednakże w przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika bez wzywania go do zaniechania naruszeń W przypadku usunięcia Konta Użytkownika wszelkie nierozliczone kwoty na rachunku Użytkownika zostaną niezwłocznie przelane na rachunek wskazany przez Użytkownika Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych Kupujący może zmieniać Grupy Zakupowe w każdym czasie. W danym czasie Kupujący może należeć tylko do jednej Grupy Zakupowej W przypadku rezygnacji Koordynatora z prowadzenia Grupy Zakupowej (usunięcia Konta Koordynatora), członkowie tej Grupy Zakupowej zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od powyższego zawiadomienia członek Grupy Zakupowej może zgłosić swoją wolę przejęcia Grupy Zakupowej i uzyskania statusu Koordynatora. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata o przyznaniu statusu Koordynatora zdecyduje pierwszeństwo w rejestracji Kupującego jako Koordynatora. Jeżeli w terminie 7 dni od zawiadomienia o usunięciu Konta dotychczasowego Koordynatora żaden z dotychczasowych członków Grupy Zakupowej nie zgłosi gotowości do uzyskania statusu Koordynatora i przejęcia Grupy Zakupowej, Grupa Zakupowa ulega rozwiązaniu, a jej członkowie w celu dalszego dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu muszą dołączyć do innych Grup Zakupowych. 11. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz informacje handlowe 11.1 Dane osobowe zebrane przez Organizatora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w zakresie zgody na ich przetwarzanie udzielonej przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie Administratorem danych osobowych jest Farmer Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Rolnicy, Koordynatorzy oraz partnerzy Administratora, którym dane zostały udostępnione zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą.

8 11.3 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek uczestnictwa w Serwisie Użytkownik otrzymuje okresowo od Administratora na adres informacje handlowe dotyczące towarów i usług oferowanych Administratora i jego partnerów. 12. Postanowienia końcowe 12.1 Uczestnicząc w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności: podania przez Użytkownika fałszywych lub niepełnych danych, Administrator jest zwolniony z obowiązków względem Użytkownika wynikających z Regulaminu oraz do usunięcia jego Konta Użytkownika Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające komunikację z Użytkownikiem W przypadku nagminnych nieuzasadnionych reklamacji Towarów składanych przez Kupującego lub prób oczywistego wyłudzenia zwrotu zapłaty lub zamiennego Towaru z tytułu niezgodności Towaru z umową, Administrator może usunąć Konto Kupującego. Wniosek o usunięcie Konta Kupującego może złożyć również Koordynator Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem ich wcześniejszego opublikowania na stronie internetowej Serwisu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepoprawnych lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przez Administratora lub innych Użytkowników obowiązków wynikających z Regulaminu Korespondencja wysłana za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego (Poczty Polskiej S.A.) lub poczty kurierskiej uważana będzie za odebraną w ostatnim dniu okresu drugiej awizacji lub w dniu odmowy odebrania przesyłki Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory pomiędzy stronami Programu będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013 " Wrocław, 2013 Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi dla merchantów 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Espago, oraz zasady współpracy pomiędzy PSP Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUMANPLACE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.humanplace.pl prowadzony jest przez Human Product Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo