REGULAMIN SERWISU Data opublikowania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU www.lokalnyrolnik.pl Data opublikowania: 16.07.2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU Data opublikowania: Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w platformie handlowej Lokalny Rolnik dostępnej pod adresem internetowym stanowiącej wyszukiwarkę ekologicznych produktów spożywczych Rolników, wyposażoną w narzędzia umożliwiające nabywanie przez Kupujących Towarów od Rolników (zwanej dalej Serwisem lub Lokalnym Rolnikiem ). 1.2 Właścicielem i administratorem platformy handlowej Lokalny Rolnik jest Farmer Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mrocznej 5a lok. 44 ( Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym złotych zwana dalej Administratorem. 1.3 Lokalny Rolnik jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej przez 24 godziny na dobę. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne. 2. Definicje 2.1 Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie: Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w portalu Lokalny Rolnik zgodnie z postanowieniami Regulaminu; Rolnik (Sprzedawca) - Kupujący - Koordynator - Grupa Zakupowa- Użytkownik będący producentem rolnym, prowadzący przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne i oferujący do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu produkty wytworzone w tym przedsiębiorstwie lub gospodarstwie; Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje nabycia towarów od Rolnika za pośrednictwem platformy Lokalny Rolnik, a nabycie to nie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą; specjalny rodzaj Kupującego świadczący na rzecz pozostałych Kupujących z Grupy Zakupowej usługę koordynacji grupowych zakupów Towarów, polegającą na organizacji przyjęcia zamówień na Towary na wymaganą minimalną łączna kwotę zamówienia, odbioru i wstępnej weryfikacji zgodności dostarczonych przez Rolników Towarów ze złożonymi zamówieniami, segregacji Towarów zgodnie z zamówieniami oraz wydania Kupującym z Grupy Zakupowej paczek z zamówionymi Towarami; Zadaniem Koordynatora jest ponadto budowanie Grupy Zakupowej; grupa Kupujących tworzona przez danego Koordynatora, obejmująca obszar zamieszkania Koordynatora w obrębie osiedla, dzielnicy, miejscowości, bądź innej jednostki terenu, która pozwala na sprawne wykonywanie przez Koordynatora czynności koordynacji i odbioru przez Kupujących zakupionych Towarów; Konto Użytkownika - prowadzone przez Serwis dla Użytkownika, pod unikalną nazwą (loginem) konto stanowiące zbiór danych o Transakcjach dokonanych przez Użytkownika; Towar - Transakcja - produkt spożywczy produkowany przez Rolnika i oferowany przez niego do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Lokalny Rolnik; sprzedaż Towaru dokonywana pomiędzy Rolnikiem a Kupującym.

2 3. Warunki korzystania z usług świadczonych przez Serwis Lokalny Rolnik 3.1 W celu korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu pod adresem internetowym a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz obsługę aplikacji JavaScript i połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet. 3.2 Z usług wyszukiwarki Towarów oferowanych przez Rolników, może korzystać każdy odwiedzający Serwis Lokalny Rolnik, który dokonał zgodnie z postanowieniami Regulaminu rejestracji w Serwisie jako Kupujący. 3.3 Towary oferowane przez Rolników mogą być nabywane za pośrednictwem Lokalnego Rolnika tylko przez Użytkowników, którzy dokonali zgodnie z postanowieniami Regulaminu rejestracji w Serwisie jako Kupujący. 3.4 Odwiedzający witrynę internetową Serwisu Lokalny Rolnik może uzyskać status Użytkownika po dokonaniu rejestracji w każdym wybranym przez siebie miejscu i czasie. 3.5 Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja, dokonanie rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 poniżej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. 3.6 Użytkownikiem o statusie Rolnika (Sprzedawcy) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji rolnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3.7 Użytkownikiem o statusie Kupującego oraz Koordynatora może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Kupujący i Koordynator nie mają prawa dokonywania dalszej bezpośredniej sprzedaży detalicznej Towarów osobom trzecim w celach zarobkowych. 3.8 Użytkownik może posiadać dwa Konta Użytkownika tylko w przypadku, gdy dokonał w Serwisie rejestracji jako Rolnik w związku z prowadzoną przez siebie działalnością rolniczą oraz rejestracji jako Kupujący niezwiązanej bezpośrednio z tą działalnością rolniczą lub inną działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Rejestracja i Konto Użytkownika 4.1 W wyniku rejestracji Użytkownik uzyskuje indywidualne Konto Użytkownika oraz w zależności od wyboru opcji - status Rolnika, Kupującego lub Koordynatora. W celu dokonania rejestracji konieczne jest dokonanie czynności opisanych w pkt poniżej, w szczególności wypełnienie prawdziwymi danymi formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu. Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych podczas rejestracji, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawdziwości może żądać ich aktualizacji przesyłając do Użytkownika na adres odpowiednie żądanie. W przypadku niedokonania przez Użytkownika aktualizacji danych, Administrator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika. 4.2 Rejestracja Konta Użytkownika dla Rolnika W celu rejestracji w Serwisie jako Rolnik (Sprzedawca) należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz zawrzeć dodatkowo z Administratorem umowę pośrednictwa w sprzedaży Towarów Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zatwierdzeniu danych poprzez znajdujący się w formularzu przycisk zatwierdź, na podany w procesie rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca przekierowanie (link) do witryny Serwisu oraz prośbę o potwierdzenie pozostawionych na stronie Serwisu danych Użytkownika. Rejestracja Użytkownika jako Rolnika i utworzenie Konta Rolnika są dokonane z chwilą potwierdzenia danych zawartych w formularzu rejestracyjnym widocznych po kliknięciu w podany link i zaznaczenie pola wyboru Potwierdzam W terminie 1 dnia roboczego po utworzeniu Konta Rolnika na adres podany podczas rejestracji Rolnik otrzymuje wzór umowy pośrednictwa w sprzedaży Towarów, określającej warunki współpracy pomiędzy Rolnikiem a Administratorem, w tym postanowienia w zakresie obowiązków

3 Rolnika względem Kupujących wynikające z niniejszego Regulaminu oraz warunki rozliczeń z Administratorem z tytułu pośrednictwa. Do czasu zawarcia powyższej umowy pośrednictwa Konto Rolnika posiada status nieaktywny, a Rolnik nie jest widoczny dla pozostałych Użytkowników Serwisu jako Sprzedawca Towarów. Umowa pośrednictwa jest zawierana w formie pisemnej Jeżeli umowa pośrednictwa nie zostanie zawarta w terminie 30 dni od jej przesłania Rolnikowi przez Administratora, Konto Rolnika ulega automatycznemu usunięciu, a Rolnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Administratora. Usunięcie Konta Rolnika nie stoi na przeszkodzie do ponownego utworzenia Konta w celu zawarcia umowy pośrednictwa z Administratorem. 4.3 Rejestracja Konta Użytkownika dla Kupującego W celu rejestracji w Serwisie jako Kupujący należy wypełnić odpowiedni dla Kupującego formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu podając: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej ( ). Podczas rejestracji Kupujący wybiera Grupę Zakupową, w ramach której będzie dokonywał zakupów Towarów Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zatwierdzeniu danych poprzez znajdujący się w formularzu przycisk zatwierdź, na podany w procesie rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca przekierowanie (link) do witryny Serwisu oraz prośbę o potwierdzenie pozostawionych na stronie Serwisu danych Użytkownika oraz przekazanie danych uzupełniających: adres zamieszkania Użytkownika, nr telefonu komórkowego, preferencji diety. Rejestracja Użytkownika jako Kupującego i utworzenie Konta Kupującego są dokonane z chwilą potwierdzenia danych zawartych w formularzu rejestracyjnym widocznych po kliknięciu w podany link i zaznaczenie pola wyboru Potwierdzam. Od tego momentu, Konto Kupującego jest aktywne i może on dokonywać zakupów Towarów Konto Kupującego jest wyposażone w panel administracyjny zawierający: informacje na temat Grupy Zakupowej i Koordynatora, tablicę (forum) komunikacji grupowej, prywatne wiadomości, listę członków Grupy Zakupowej, listę dostawców i aplikację "mój targ"- internetowy targ rolny, którego oferta jest dostosowana do każdej Grupy Zakupowej i stanowi zamknięty sklep internetowy, w którym zamawiają tylko członkowie Grupy Zakupowej. Panel administracyjny zawiera ponadto historię zakupów. 4.4 Rejestracja Konta Użytkownika dla Koordynatora W celu uzyskania statusu Koordynatora należy stworzyć własną Grupę Zakupową wysyłając do Administratora formularz zgłoszenia zamieszczony pod zakładką stwórz grupę. Decyzja o stworzeniu Grupy Zakupowej przez Użytkownika, który wypełnił formularz zgłoszeniowy należy do Administratora, który skontaktuje się z Użytkownikiem chcącym stworzyć Grupę Zakupową na wskazany w formularzu adres Jeżeli Administrator zdecyduje o stworzeniu nowej Grupy Zakupowej, Użytkownik otrzyma link do oraz Regulaminu Koordynatora oraz formularza rejestracyjnego, w którym należy podać: imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania Użytkownika, adres odbioru Towarów, nr telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej ( ). W celu rejestracji Konta Koordynatora należy zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Koordynatora określającego prawa i obowiązki Koordynatora względem Kupujących, Rolników i Administratora oraz wypełnić poprawnie formularz rejestracyjny Koordynatora Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zatwierdzeniu danych poprzez znajdujący się w formularzu przycisk zatwierdź, na podany w procesie rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca przekierowanie (link) do witryny Serwisu oraz prośbę o potwierdzenie pozostawionych na stronie Serwisu danych Użytkownika. Rejestracja Użytkownika jako Koordynatora i utworzenie Konta Koordynatora są dokonane z chwilą potwierdzenia danych zawartych w formularzu rejestracyjnym widocznych po kliknięciu w podany link i zaznaczenie pola wyboru Potwierdzam. Od tego momentu, Konto Koordynatora jest aktywne i może on dokonywać zakupów Towarów oraz wykonywać czynności Koordynatora.

4 4.5 Logowanie do Konta Użytkownika (Konta Rolnika/ Konta Kupującego/ Konta Koordynatora) odbywa się za pośrednictwem strony poprzez wpisanie ustalonych w procesie rejestracji nazwy Użytkownika (loginu) oraz hasła Użytkownika. 5. Rola Koordynatora 5.1 Każdy Kupujący może uzyskać status Koordynatora o ile zobowiążę się do budowania lokalnej Grupy Zakupowej na podstawie odrębnego Regulaminu Koordynatora. 5.2 Zadaniem Koordynatora jest budowanie lokalnej Grupy Zakupowej oraz koordynowanie przebiegu transakcji zakupu Towarów przez Kupujących z Grupy Zakupowej. Do obowiązków Koordynatora należy: organizacja przyjęcia zamówień na Towary na wymaganą minimalną łączna kwotę grupowego zamówienia określonego w pkt 7.1 Regulaminu, przyjęcia w swoim lokalu i wstępnej weryfikacji zgodności dostarczonych przez Rolników Towarów ze złożonymi zamówieniami, segregacji Towarów zgodnie z zamówieniami oraz wydania Kupującym z Grupy Zakupowej paczek z zamówionymi Towarami. 5.3 Dokonując rejestracji jako Koordynator, Użytkownik zobowiązuje się na podstawie odrębnego Regulaminu Koordynatora do wykonywania czynności określonych w pkt 5.2 powyżej, a zobowiązanie to jest skuteczne w każdym czasie wobec wszystkich Kupujących należących do Grupy Zakupowej Koordynatora oraz pozostałych uczestników Transakcji dokonywanych w Grupie Zakupowej Koordynatora. 5.4 Poprzez złożenie każdorazowego zamówienia w Grupie Zakupowej Kupujący każdorazowo wyraża jednocześnie zgodę i upoważnia Koordynatora do akceptacji zamówienia Kupującego na liście zakupów Grupy Zakupowej oraz do przyjęcia i segregacji przez Koordynatora zakupionych przez Kupującego Towarów dostarczonych przez Sprzedawców, a ponadto Kupujący wyraża zgodę na działanie Koordynatora jako pełnomocnika Sprzedawcy w procesie reklamacji Towarów objętych danym zamówieniem. Powyższe pełnomocnictwa udzielane poprzez złożenie zamówienia na Towary są nieodwołalne i wygasają z chwilą zakończenia Transakcji i upływu terminu na zgłoszenie reklamacji, a w przypadku jej zgłoszenia do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Koordynatora działającego w imieniu Sprzedawcy. 5.5 Koordynator z tytułu wykonywanych czynności otrzymuje punkty rabatowe, które może wymienić na rabaty sprzedażowe u Rolników lub premię sprzedażową wypłacaną w pieniądzu na rachunek Koordynatorazgodnie z Regulaminem Koordynatora. 6. Oferowanie Towarów przez Rolników (Formularz Ofertowy) 6.1 Każdy Rolnik podlega weryfikacji przez Administratora w zakresie istnienia jego gospodarstwa / przedsiębiorstwa, sposobu produkcji Towarów oraz ich jakości. 6.2 W celu zamieszczenia w Serwisie oferty sprzedaży Towaru, Rolnik dokonuje opisu Towaru (w tym proponowaną cenę sprzedaży) wypełniając formularz ofertowy dostępny na stronie Serwisu w profilu Rolnika i zamieszcza fotografię Towaru. 6.3 Rolnik jest zobowiązany do rzetelnego, kompletnego i nie wprowadzającego w błąd opisu Towaru, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego skład, sposób wytworzenia, pochodzenie, producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Rolnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Towaru, w szczególności za zgodność opisu z wymogami powszechnie obowiązującego prawa. Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji. 6.4 Zamieszczając ofertę sprzedaży Towaru Rolnik oświadcza, że oferowany Towar istnieje, obrót tym Towarem nie jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ani nie narusza praw osób trzecich do Towarów (w szczególności nie podlega żadnym obciążeniom), Rolnik jest w posiadaniu Towaru i jest uprawniony do zawarcia Transakcji oraz dysponuje środkami do wykonania zawartej Transakcji, w szczególności dysponuje środkami transportu (własnymi lub wykonywanymi przez osoby trzecie), którymi dostarczy Towar do Koordynatora w umówionym terminie.

5 6.5 Rolnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność Towaru z jego opisem w Serwisie. 6.6 Rolnik jest zobowiązany do dokonania aktualizacji oferty na Koncie Rolnika. Wprowadzone zmiany będą widoczne dla Użytkowników w panelu Rolnika. 6.7 Poprzez zamieszczenie w Serwisie oferty sprzedaży Towaru, Rolnik wyraża zgodę na publikację tej oferty w witrynie Serwisu bądź innych serwisach internetowych prowadzonych przez Administratora lub jego partnerów lub osoby trzecie, w tym poprzez odesłania (linki) do strony Administratora oraz pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. 7. Przebieg Transakcji 7.1 Transakcje są zawierane na skutek złożenia przez Koordynatora zamówienia w mieniu Grupy Zakupowej. Administrator może wprowadzić minimalny limit ogólnej kwoty zamówienia dla Grupy Zakupowej, co nie stanowi zmiany Regulaminu; Informacja o minimalnym limicie kwoty zamówienia Grupy Zakupowej będzie widoczna w panelu Użytkownika po zalogowaniu się na Konto Klienta/ Koordynatora. 7.2 Kupujący składa zamówienie na Towar za pośrednictwem Serwisu wyłącznie poprzez Grupę Zakupową dokonując wyboru Towarów dostępnych w ofercie Rolników. 7.3 Zamówienia mogą być składane najpóźniej do północy na 2 dni przed planowaną datą dostawy Towaru. Po tym terminie zamówienie składane jest na następny termin przypadający w następnym tygodniu. 7.4 Towary dostarczane są zbiorczo raz w tygodniu przez wszystkich Rolników i na ich koszt, zgodnie z zamówieniami na adresy poszczególnych Grup Zakupowych, o z góry ustalonej z Koordynatorem godzinie. 7.5 Do obowiązków Koordynatora należy sprawdzenie dostarczonych Towarów pod kątem ich zgodności z zamówieniami członków Grupy Zakupowej oraz skompletowanie Towarów w paczki dla każdego Kupującego. 7.6 Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówione Towary raz w tygodniu w dacie i godzinie uzgodnionej z Koordynatorem. Kupujący może powierzyć odbiór Towarów osobie trzeciej za uprzednim powiadomieniem Koordynatora. 7.7 Stronami Transakcji są Rolnik (jako sprzedawca Towarów) oraz Kupujący. Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży Towarów i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników (w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów sprzedaży Towarów), jak również za skutki naruszenia przez użytkowników lub osoby trzecie postanowień Regulaminu. 7.8 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych przez Rolników za pośrednictwem Serwisu oraz za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Rolników, zdolność Rolników do sprzedaży Towarów oraz wypłacalności Kupujących składających oferty kupna Towarów. 7.9 Administrator Serwisu Lokalny Rolnik jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Transakcji, tj. przyjęcia zamówień za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu, prowadzenia Kont Użytkowników i zapisywania historii Transakcji dla każdego Użytkownika oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze (serwis 7.10W celu nabycia Towaru, Kupujący dokonuje na swoim Koncie Kupującego wyboru Towarów, które planuje kupić. Lista wybranych przez Kupującego Towarów jest kopiowana do zamówienia zbiorczego Grupy Zakupowej prowadzonej przez Koordynatora. Po uzyskaniu potwierdzeń zamówienia Grupy Zakupowej, Kupujący zostanie poproszony przez system o dokonanie płatności za pośrednictwem Serwisu. Aby zamówienie zostało zrealizowane Kupujący musi dokonać płatności ceny Towarów przed upływem terminu składania zamówień wskazanego w panelu Użytkownika w górnej części ekranu. 8. Prowizje i płatności 8.1 Administrator oferuje usługi wyszukiwania Rolników bezpłatnie.

6 8.2 Z tytułu dokonania przez Kupującego zakupu Towaru Administrator pobiera prowizję w wysokości 12,3% brutto wartości zamówionego Towaru. 8.3 Prowizja Administratora jest doliczana do ceny sprzedaż Towarów i pobierana wraz z zapłatą ceny sprzedaży Towaru. 8.4 Płatność ceny sprzedaży Towarów oraz prowizji Administratora jest dokonywana za pośrednictwem agenta rozliczeniowego prowadzącego serwis którym jest DialCom24 sp. z o.o. zgodnie z regulaminem 8.5 W przypadku powstania nadpłaty wynikającej z brakiem zamówionego Towaru lub jego zwrotem w postępowaniu reklamacyjnym, kwota nadpłaty zostanie zwrócona na konto Administratora i zapisana na Koncie Kupującego jako środki do wykorzystania. Kupujący będzie mógł wykorzystać zgromadzone środki przy płatności za następne zamówienia bądź zlecić zwrot środków na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 8.6 Stan zgromadzonych środków z nadpłat jest widoczny dla Użytkownika w każdym czasie w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się do Konta Kupującego. 9. Reklamacje 9.1 Proces reklamacyjny Towarów dokonywany jest w oparciu o art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.), 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. Nr 31, poz. 258) oraz przepisami Rozdziału 2 (Umowy zwierane na odległość) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny t.j. z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.). 9.2 Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność zamówionego przez Kupującego Towaru z umową jest Rolnik. 9.3 Wszyscy Rolnicy oferujący Towary za pośrednictwem Serwisu udzielają gwarancji jakości Produktów. 9.4 Administrator gwarantuje, iż płatność do Rolnika jest dokonywana tylko za Towary, które nie zostały reklamowane przez Kupującego jako niezgodne z umową, tzn. że Rolnik otrzymuje płatność tylko za poprawnie zrealizowane zamówienie. 9.5 Kupujący ma prawo wykonać przysługujące mu uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia odbioru towaru od Koordynatora. 9.6 Obowiązki z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową wykonuje Koordynator na podstawie upoważnienia Administratora działającego w tym zakresie w imieniu Rolnika zgodnie z odrębnie zawartą umową. W toku rozpatrywania reklamacji Koordynator ma prawo zażądać dostarczenia przez Kupującego niezgodnego z umową Towaru lub przesłania drogą elektroniczną fotografii reklamowanego Towaru. Koordynator jest zobowiązany ustosunkować się do reklamacji w terminie 2 dni od jej zgłoszenia. 9.7 Zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dokonuje za pośrednictwem Serwisu wypełniając odpowiednio przeznaczone do tego pole- na liście zakupionych Towarów przy Towarze będącym przedmiotem reklamacji należy kliknąć przycisk "zgłoś reklamację" i wpisać powód reklamacji (np. "nieświeża wędlina", "zgniłe gruszki" itd.). Poprawnie wypełnione zgłoszenie reklamacyjne jest przesyłane automatycznie przez Serwis do Rolnika. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wyboru przez Kupującego zwrotu środków, Kupujący może zdecydować o pozostawieniu środków na rachunku Administratora jako przedpłata na kolejne zakupy. Środki pozostaną wówczas na rachunku Administratora i zostaną zapisane na Koncie Kupującego jako środki do wykorzystania na kolejne zakupy Towarów za pośrednictwem Serwisu. 9.8 Po upływie 2- dniowego terminu, przycisk "reklamacje" stanie się nieaktywny i zamówienie traktuje się jako zrealizowane poprawnie w całości (np. dostawa w sobotę - możliwość składania reklamacji do poniedziałku 24:00).

7 10. Inne postanowienia 10.1 Użytkownik jest zobowiązany do podawania w formularzach rejestracyjnych oraz dla celów rozliczeniowych prawdziwe i pełne informacje oraz dane Uczestnik jest zobowiązany do dbania o dobre imię Grupy Zakupowej oraz Serwisu, w tym do powstrzymania się od przesyłania linków polecających Serwis do osób, które nie wyraziły na to zgody, nieużywaniu w wypowiedziach zamieszczanych w Serwisie wulgaryzmów oraz wypowiedzi, których treść godziłaby w dobre imię Administratora lub jego Użytkowników Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające Regulamin, dobre obyczaje lub godzące w dobre imię innych Użytkowników. Jednakże w przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika bez wzywania go do zaniechania naruszeń W przypadku usunięcia Konta Użytkownika wszelkie nierozliczone kwoty na rachunku Użytkownika zostaną niezwłocznie przelane na rachunek wskazany przez Użytkownika Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych Kupujący może zmieniać Grupy Zakupowe w każdym czasie. W danym czasie Kupujący może należeć tylko do jednej Grupy Zakupowej W przypadku rezygnacji Koordynatora z prowadzenia Grupy Zakupowej (usunięcia Konta Koordynatora), członkowie tej Grupy Zakupowej zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od powyższego zawiadomienia członek Grupy Zakupowej może zgłosić swoją wolę przejęcia Grupy Zakupowej i uzyskania statusu Koordynatora. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata o przyznaniu statusu Koordynatora zdecyduje pierwszeństwo w rejestracji Kupującego jako Koordynatora. Jeżeli w terminie 7 dni od zawiadomienia o usunięciu Konta dotychczasowego Koordynatora żaden z dotychczasowych członków Grupy Zakupowej nie zgłosi gotowości do uzyskania statusu Koordynatora i przejęcia Grupy Zakupowej, Grupa Zakupowa ulega rozwiązaniu, a jej członkowie w celu dalszego dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu muszą dołączyć do innych Grup Zakupowych. 11. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz informacje handlowe 11.1 Dane osobowe zebrane przez Organizatora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w zakresie zgody na ich przetwarzanie udzielonej przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie Administratorem danych osobowych jest Farmer Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Rolnicy, Koordynatorzy oraz partnerzy Administratora, którym dane zostały udostępnione zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą.

8 11.3 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek uczestnictwa w Serwisie Użytkownik otrzymuje okresowo od Administratora na adres informacje handlowe dotyczące towarów i usług oferowanych Administratora i jego partnerów. 12. Postanowienia końcowe 12.1 Uczestnicząc w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności: podania przez Użytkownika fałszywych lub niepełnych danych, Administrator jest zwolniony z obowiązków względem Użytkownika wynikających z Regulaminu oraz do usunięcia jego Konta Użytkownika Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające komunikację z Użytkownikiem W przypadku nagminnych nieuzasadnionych reklamacji Towarów składanych przez Kupującego lub prób oczywistego wyłudzenia zwrotu zapłaty lub zamiennego Towaru z tytułu niezgodności Towaru z umową, Administrator może usunąć Konto Kupującego. Wniosek o usunięcie Konta Kupującego może złożyć również Koordynator Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem ich wcześniejszego opublikowania na stronie internetowej Serwisu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepoprawnych lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przez Administratora lub innych Użytkowników obowiązków wynikających z Regulaminu Korespondencja wysłana za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego (Poczty Polskiej S.A.) lub poczty kurierskiej uważana będzie za odebraną w ostatnim dniu okresu drugiej awizacji lub w dniu odmowy odebrania przesyłki Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory pomiędzy stronami Programu będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne" 2. Rejestracja w Serwisie"

1. Przepisy ogólne 2. Rejestracja w Serwisie Regulamin! Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Sweet and Wild M.Rataja 112, 61-695 Poznań NIP 7822201567 REGON 301462851 Telefon: 692 211 490, e-mail: contact@sweetandwildclothing.com 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1 www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 140) przy alei

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.cukier-puder.com jest Agnieszka Pawliczak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Selana działający pod adresem http://www.selana.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Rubicello, ul.łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATTIMO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATTIMO Świdnica 22-10-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATTIMO I. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego ATTIMO (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ATTIMO Paweł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24;

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24; I. Regulamin Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Regulamin zakupów APIS ON-LINE 1 Obowiązuje od 01.01.2014r. Sklep internetowy APIS, działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl prowadzony jest przez: APIS Spółkę z o.o. Grupa SBS, Ujrzanów 175,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE I. Informacje ogólne 1. Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego Rozlewni Wód Mineralnych, działającej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Słownik użytych w Regulaminie pojęć: Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych Serwisu oraz czas podania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Regulamin sklepu internetowego Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design. 1. Informacje dotyczące Sprzedawcy

Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design. 1. Informacje dotyczące Sprzedawcy Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design 1. Informacje dotyczące Sprzedawcy 1. Sklep internetowy OldFashion Design działający pod adresem www.ofdesign.com.pl prowadzony jest przez Renatę Bzówkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW. I. Definicje.

REGULAMIN ZAKUPÓW. I. Definicje. REGULAMIN ZAKUPÓW I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym znajdującym się w domenie www.hurtmet.pl 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo