Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej"

Transkrypt

1 Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP , której kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynosi PLN (zwana dalej BIZ Bankiem lub Bankiem), zapraszając Państwa do współpracy pragnie przedstawić ogólne zasady (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Współpracy), na których opiera kontakty z Klientem. Przedstawione poniżej zasady będą miały stałe zastosowanie we współpracy z Państwem, o ile ze szczegółowych warunków oferowanych przez nasz Bank produktów i usług bądź z zawieranych umów nic przeciwnego nie będzie wynikać. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy zostały wydane przez Bank na podstawie art.109 ustawy Prawo Bankowe, w związku z art. 384 Kodeksu Cywilnego i mają zastosowanie do usług świadczonych przez Bank, jak określono poniżej. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A.

2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Otwarcie rachunku bankowego następuje przez zawarcie przez Klienta i Bank pisemnej umowy rachunku bankowego. 2. W chwili rozpoczęcia współpracy z Bankiem Klient wypełnia w obecności przedstawiciela Banku kartę wzorów podpisów wg wzoru określonego przez Bank. 3. Dokumenty związane z zawarciem umowy rachunku bankowego mogą być składane przez Klienta w oryginałach lub w poświadczonych odpisach. Odpisy niepoświadczone podlegają sprawdzeniu przez Bank. 4. Dokumenty złożone przez Klienta w trakcie ubiegania się o otwarcie rachunku bankowego stanowią trwałą dokumentację Banku i nie podlegają zwrotowi. 5. W przypadku niedostarczenia dokumentów lub informacji wymienionych w powyższych ustępach bądź przedstawienia dokumentów niezupełnych lub informacji nieprawdziwych Bank może odmówić zawarcia umowy Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Banku o wszelkich zmianach w swoim rejestrze, zaświadczeniach o zgodzie na prowadzenie działalności gospodarczej, wygaśnięciu uprawnień do dysponowania rachunkiem bankowym oraz wszelkich innych istotnych z punktu widzenia umowy o rachunek bankowy zmian w działalności gospodarczej Klienta. 2. Powiadomienie Banku o zmianach określonych w 2 ust. 1. następuje poprzez doręczenie aktualnego dokumentu potwierdzającego zmianę i jest dla Banku obowiązujące od następnego dnia roboczego przypadającego po powiadomieniu. Nie pozbawia to Banku prawa odmowy wykonania dyspozycji już w dniu wpływu zawiadomienia zleconej przez osobę, której uprawnienie do reprezentowania Klienta wygasło Bank będzie realizował zlecenia Klienta na podstawie pisemnych oświadczeń woli złożonych przez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta. 2. Bank realizuje zlecenia Klienta wystawione przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów do chwili pisemnego powiadomienia Banku o utracie prawa do reprezentowania Klienta. 3. W przypadku niedokonania lub nieprawidłowego dokonania pisemnego powiadomienia, o którym mowa w 3 ust. 2., Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe na skutek braku wiadomości o utracie praw do reprezentowania Klienta. 4. Osoby niewymienione w karcie wzorów podpisów, a składające zlecenia w imieniu Klienta w Banku, są zobowiązane do przedstawienia i udokumentowania podstawy i zakresu uprawnień do Jego reprezentowania. 5. Bank zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zlecenia Klienta, o ile wystąpią jakiekolwiek okoliczności świadczące o tym, że osoby składające zlecenia w jego imieniu nie posiadają już właściwych uprawnień do Jego reprezentowania. 6. Bank zastrzega sobie prawo do żądania od osób dokonujących czynności faktycznych w imieniu Klienta okazania dokumentów, z których wynika uprawnienie do dokonania tych czynności, oraz okazania dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować osobę dokonującą takich czynności. 7. Szczegółowe zasady składania zleceń przez Klienta określa Rozdział II niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy. 4 Dopuszcza się realizowanie dyspozycji składanych drogą teleelektroniczną (przekazywanych faksem, za pomocą modemu służącego do elektronicznego przesyłania danych lub za pośrednictwem Internetu). Sposób składania dyspozycji, ich realizacji i potwierdzenia realizacji drogą teleelektroniczną określa szczegółowo zawarta pomiędzy Klientem a Bankiem umowa o obsługę rachunku w drodze teleelektronicznej W związku z możliwością telefonicznego zawierania transakcji z Departamentem Skarbu Banku, Bank dokonuje elektronicznego zapisu wszelkich rozmów oraz uzgodnień warunków transakcji dokonywanych telefonicznie z Departamentem Skarbu. Tak dokonane rejestracje stanowić będą dowód w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania przed sądem dla ustalenia kwestii związanych z poszczególnymi transakcjami. 2. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie współpracy polegającej na telefonicznym zawieraniu transakcji z Departamentem Skarbu Banku jest złożenie Bankowi przez Klienta pisemnej listy oraz wzorów podpisów osób upoważnionych do telefonicznego zawierania w imieniu i na rzecz Klienta transakcji z Departamentem Skarbu Banku, składania dyspozycji płatności związanych z wykonaniem transakcji oraz składania podpisów na potwierdzeniach transakcji zawartych przez telefon. Postanowienia 2 oraz 3 ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 3. Klient jest zobowiązany do pisemnego zaakceptowania warunków transakcji zawartych telefonicznie z Departamentem Skarbu lub do zgłoszenia stwierdzonych niezgodności w terminie 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia warunków transakcji przesłanego przez Bank. Brak przesłania przez Klienta potwierdzenia akceptacji warunków transakcji lub zgłoszenia reklamacji traktuje się jako potwierdzenie w sposób milczący warunków transakcji. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 2

3 5 Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki pieniężne przyjęte na przechowanie i zapewnia ich należytą ochronę. Odpowiedzialność Banku nie obejmuje strat ani utraconych korzyści wynikających z działań realizowanych w oparciu o nieprawdziwe lub niekompletne dane dostarczone przez Klienta, jak również strat ani utraconych korzyści spowodowanych okolicznościami, na które Bank nie miał wpływu, w szczególności działaniem siły wyższej lub decyzjami i zarządzeniami władzy i administracji państwowej Środki zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według zmiennych stawek oprocentowania, o ile nie umówiono się inaczej. Oprocentowanie zmienne określone w chwili otwarcia rachunku może w czasie trwania umowy ulegać zmianom stosownie do zmian parametrów określanych przez bank centralny (stopa kredytu lombardowego, redyskontowego, stopa i podstawa obliczania rezerw obowiązkowych i inne), parametrów rynkowych (cena lokat międzybankowych na rynkach krajowych i zagranicznych, cena innych instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego) oraz zmian przepisów prawa, jeśli może mieć wpływ na wysokość oprocentowania środków zgromadzonych w Banku. Zmiana stawek oprocentowania zmiennego nie stanowi zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy ani umowy rachunku bankowego. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym są oprocentowane od dnia wpływu tych środków do Banku do dnia poprzedzającego dzień ich podjęcia albo do przedostatniego dnia okresu lokaty. Dla celów naliczania oprocentowania od środków na rachunku przyjmuje się, że rok ma 365 dni. 7 Wypłaty z rachunków bankowych następują na podstawie pisemnych dyspozycji osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem, których podpisy zostały złożone zgodnie z wzorami podpisów zamieszczonych w przedstawionej Bankowi karcie wzorów podpisów. Szczegółowe zasady dokonywania wypłat z rachunków bankowych określa Rozdział II niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy. 8 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty terminowej są płatne na żądanie posiadacza rachunku, z tym że podjęcie wypłaty przed upływem terminu określonego w umowie może być uznane przez Bank za naruszenie warunków umowy, stanowiące podstawę do odmowy naliczenia oprocentowania lub obniżenia jego wysokości Za czynności i usługi świadczone na rzecz Klienta Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Tabelą opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej ( Tabela opłat, prowizji i oprocentowania Banku lub Tabelą opłat, prowizji i oprocentowania ), która w części odnoszącej się do prowizji, opłat lub oprocentowania związanych z poszczególnymi czynnościami (w tym czynnościami bankowymi) stanowi integralną część umów Banku z Klientem, w ramach których dane czynności są wykonywane, chyba że w umowie pomiędzy Bankiem a Klientem ustalono inaczej. Jeśli Bank wykonuje na zlecenie Klienta czynność lub usługę nieuwzględnioną w Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania, Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości uzgodnionej z Klientem. 2. Bank może okresowo zmieniać Tabelę opłat, prowizji i oprocentowania. Bank poinformuje Klienta na piśmie o takiej zmianie, załączając zmienioną Tabelę opłat, prowizji i oprocentowania. Prowizje i opłaty za czynności związane z prowadzeniem rachunku mogą ulegać zmianie stosownie do zmiany parametrów rynkowych, kosztów obsługi oraz przepisów prawa, a także w przypadku nieosiągania zakładanych wskaźników rentowności lub promowania określonych usług. W przypadku zmian lub wprowadzenia nowych prowizji lub opłat Klient ma prawo wypowiedzenia umów, których takie zmiany dotyczą, na zasadach określonych w tych umowach, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia Banku. 3. Prowizje i wszelkie opłaty należne Bankowi z tytułu wykonania zleconych przez Klienta dyspozycji Bank ma prawo naliczać w ciężar rachunku Klienta, chyba że zostały one uiszczone w innej formie. Bank ma prawo do obciążania rachunku Klienta takimi prowizjami i opłatami również wówczas, jeśli obciążenie to spowoduje powstanie na rachunku Klienta salda debetowego Jeśli na rachunku Klienta powstanie saldo debetowe, a nie zawarto umowy o kredyt w rachunku bieżącym, Klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości określonej w Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania Banku. Klient ma obowiązek niezwłocznego pokrycia salda debetowego. 2. Bank jest uprawniony, bez konieczności uzyskiwania odrębnych dyspozycji i pełnomocnictw od Klienta, do obciążania rachunków bankowych Klienta prowadzonych przez Bank kwotami w wysokości odpowiadającej wymagalnym wierzytelnościom Banku wobec Klienta, niezależnie od ich tytułu prawnego, i zaliczania ich na spłatę tych wierzytelności. Jeżeli wierzytelności wyrażone są w innych walutach niż prowadzony przez Bank rachunek bankowy, Bank dla celów zaliczenia przyjmie kurs sprzedaży ogłoszony przez Bank w dniu obciążenia rachunku. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 3

4 11 Bank zobowiązany jest wykonywać Zlecenia Płatnicze Klienta w terminach określonych w Rozdziale II niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy. 12 Do operacji na rachunku bankowym, których przedmiotem jest kupno lub sprzedaż waluty innej niż waluta rachunku, stosuje się aktualne kursy kupna lub sprzedaży walut ustalane przez Bank i obowiązujące w chwili przyjęcia dyspozycji Bank przesyła Klientowi wyciągi bankowe z ustaleniem salda po każdym dniu, w którym stan rachunku uległ zmianie, lub dostarcza je Klientowi w inny, uprzednio uzgodniony z Nim sposób. Niezależnie od wyciągów, o których mowa powyżej, Bank przesyła Klientowi zawiadomienia o stanie Jego rachunku na koniec roku kalendarzowego. 2. Klient jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać stan swego rachunku na podstawie otrzymanych wyciągów, a stwierdzone niezgodności powinien zgłosić w terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu. Brak zgłoszenia reklamacji traktuje się jako potwierdzenie w sposób milczący salda rachunku. 3. Bank rozpatruje niezwłocznie zgłoszoną reklamację i udziela Klientowi niezbędnych wyjaśnień oraz dokonuje storna zapisu na rachunku, jeśli miało miejsce błędne wykonanie operacji przez Bank Wysyłka dokumentów płatniczych pocztą lub za pośrednictwem innych podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie dokonywana jest na ryzyko Klienta. W przypadku braku specjalnych dyspozycji Bank wybiera środki spedycji dokumentów płatniczych, biorąc pod uwagę interes Klienta. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku nieotrzymania przez Niego lub też nieotrzymania we właściwym czasie zawiadomień oraz wyciągów z rachunku, w tym zawiadomień oraz wyciągów z rachunku wysłanych przez Bank pocztą lub za pośrednictwem innych podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, chyba że szkody te są przez Bank zawinione Zamknięcie rachunku bankowego następuje z chwilą rozwiązania umowy rachunku bankowego lub jej wygaśnięcia. O wysokości salda w chwili zamknięcia rachunku Bank powiadamia Klienta, wzywając Go jednocześnie do potwierdzenia wysokości salda, określenia sposobu zadysponowania środkami (o ile nie został określony wcześniej) oraz rozliczenia się z dokumentów i innych rzeczy oddanych w użytkowanie w trakcie trwania umowy rachunku bankowego. 2. Klient jest zobowiązany do rozliczenia się i potwierdzenia wysokości salda w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 3. W przypadku zamknięcia rachunku bankowego wszystkie zobowiązania Klienta stają się natychmiast wymagalne i zaliczane są przez Bank w ciężar rachunku Klienta. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Klient jest zobowiązany do natychmiastowej realizacji wszystkich zobowiązań lub do zapewnienia odpowiadającego Bankowi zabezpieczenia. Ponadto Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwolnienia Banku ze wszystkich zobowiązań podjętych w jego imieniu lub do zapewnienia odpowiadającego Bankowi zabezpieczenia. Prawo wypowiedzenia takich zobowiązań przysługuje również samodzielnie Bankowi. 4. W przypadku braku dyspozycji co do pozostałych środków pieniężnych po zamknięciu rachunku Bank traktuje te środki jako nieoprocentowany depozyt Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron, z tym że Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności w wyniku ustania celu gospodarczego, dla którego rachunek został otwarty, niedokonywania żadnych operacji na rachunku bankowym w okresie jednego miesiąca lub gdy łączna wartość operacji na rachunku bankowym w okresie trzech kolejnych miesięcy nie przekracza PLN, wydania decyzji administracyjnej cofającej Klientowi zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, innych istotnych okoliczności powodujących uniemożliwienie Klientowi prowadzenia działalności gospodarczej w okresie przekraczającym 3 miesiące. 2. Bank zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy rachunku bankowego bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w wypadku: a. rażącego niedopełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z umowy o rachunek bankowy lub umowy o obsługę rachunku w drodze teleelektronicznej; w szczególności w przypadku wystawienia czeku bez pokrycia, składania dyspozycji płatniczych przekraczających wysokość salda oraz niewykonania obowiązków określonych w 2 ust. 1; b. zaistnienia okoliczności wskazujących na pranie pieniędzy, w szczególności gdy Klient odmawia udzielenia informacji dotyczących wpłat gotówkowych na rachunek lub autentyczność dokumentów dostarczonych przez Klienta w tym celu jest wątpliwa. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 4

5 17 1. Wszelkie pisemne zawiadomienia wysłane przez Bank uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty nadania w urzędzie pocztowym, jeżeli zostały wysłane na ostatni znany Bankowi adres Klienta, z zastrzeżeniem 17 ust Zmiany stóp procentowych (w zakresie stawek oprocentowania zmiennego) lub kursów walutowych mogą być stosowane przez Bank bez uprzedzenia. Bank informuje Klienta o zmianach stawek oprocentowania zmiennego bez zbędnej zwłoki. Pisemne zawiadomienia dotyczące zmiany stawek oprocentowania zmiennego, wysłane przez Bank, uważa się za doręczone w następnym dniu po dniu nadania w urzędzie pocztowym jeżeli zostały wysłane na ostatni znany Bankowi adres Klienta Bank wykonuje zlecenia Klienta w dni, w które jest czynny, o ile więc w umowach, regulaminach, formularzach bankowych jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku ( dni robocze ). Bank nie wykona zlecenia Klienta w dniu przypadającym pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem tylko w przypadku, kiedy na podstawie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów jest to dzień wolny od pracy. 2. Bank nie wykona zlecenia Klienta w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, w szczególności takich jak: stan wojny, strajki, katastrofy komunikacyjne, inne katastrofy i stany uniemożliwiające działanie Banku Bank jest uprawniony do zmiany postanowień Ogólnych Warunków Współpracy w czasie trwania jakiegokolwiek stosunku prawnego między Klientem a Bankiem. Bank prześle Klientowi listem poleconym zmienione postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy. Zmiany Ogólnych Warunków Współpracy uważa się za zaakceptowane przez Klienta w ramach poszczególnych umów łączących Klienta i Bank, o ile Klient nie dokona wypowiedzenia poszczególnych umów na zasadach określonych w tych umowach w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia Banku. 2. Bank jest uprawniony do zmiany postanowień umowy rachunku bankowego. Bank prześle Klientowi zmienione postanowienia umowy listem poleconym. Zmiany postanowień umowy rachunku bankowego uważa się za zaakceptowane przez Klienta, o ile Klient nie dokona wypowiedzenia umowy rachunku bankowego w odniesieniu do rachunku, którego zmiany dotyczą, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia Banku. 3. Bank jest uprawniony do zmiany postanowień umowy o korzystanie z systemu elektronicznego przetwarzania i transmisji danych BIZ CashLine oraz BIZ Net (umowa o korzystanie z BIZ CashLine oraz BIZ Net) dotyczących wynagrodzenia Banku za przyjmowanie zleceń płatniczych Klienta i udostępnianie informacji o rachunku poprzez BIZ CashLine oraz BIZ Net. Bank prześle Klientowi zmienione postanowienia umowy listem poleconym. Zmiany takich postanowień umowy o korzystanie z BIZ CashLine oraz BIZ Net uważa się za zaakceptowane przez Klienta, o ile Klient nie dokona wypowiedzenia tej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia Banku Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości dotyczące czynności bankowych i osób będących stroną umowy, uzyskane w czasie negocjacji oraz związane z zawarciem umowy z Bankiem i jej realizacją, z wyjątkiem wiadomości, bez których ujawnienia nie jest możliwe należyte wykonanie zawartej przez Bank umowy. 2. Bank może udzielić osobom trzecim informacji o Kliencie w następujących wypadkach: a. Klient upoważnił Bank na piśmie do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie; b. zachodzą okoliczności przewidziane w przepisach prawa bankowego dotyczących tajemnicy bankowej; c. innych wypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa Obowiązujące w Banku kursy wymiany walut publikowane są przez Bank w Tabeli Kursowej BIZ Banku, dostępnej w siedzibie Banku. 2. Tabela Kursowa BIZ Banku publikowana na stronie internetowej Banku ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Banku. 3. Tabela Kursowa BIZ Bank publikowana jest w dniach roboczych w godzinach pracy Banku. 4. Publikowana przez Bank Tabela Kursowa BIZ Bank może ulegać zmianom. W przypadku wprowadzenia przez Bank zmiany do Tabeli, Bank podaje czas począwszy, od którego Tabela obowiązuje w jej zmienionej wersji. Jako obowiązującą dla rozliczenia uznaje się aktualnie obowiązującą Tabelę Kursową BIZ Banku w chwili przyjęcia przez Bank od Klienta dyspozycji Przewalutowania (zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale IV Ogólnych Warunków Współpracy) do realizacji lub w przypadku gdy Przewalutowanie nie jest dokonywane w oparciu o dyspozycję Klienta rozliczenie następuje w oparciu o kurs walutowy określony w Tabeli Kursowej BIZ Banku obowiązującej w chwili dokonania Przewalutowania. 5. Bank stosuje kursy walutowe określone w Tabeli Kursowej BIZ Banku, o ile szczegółowe regulacje obowiązujące w Banku lub umowy zawarte z Klientem nie stanowią inaczej, w szczególności dla: a. rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem prowadzonych przez Bank rachunków bankowych, gdy waluta wpłacana lub wypłacana z rachunku jest różna od waluty rachunku; BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 5

6 b. produktów kredytowych, w których wypłata środków pieniężnych lub spłata zadłużenia następuje w innej walucie niż waluta produktu. c. Transakcji Wymiany, o których mowa w Rozdziale IV niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy, jeżeli Warunki Transakcji odsyłają do określonego kursu walutowego publikowanego w Tabeli Kursowej BIZ Banku. Rozdział II. Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczenia przez Bank Usług Płatniczych Niniejszy Rozdział II Ogólnych Warunków Współpracy reguluje świadczenie przez Bank Usług Płatniczych. 2. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy, łącznie z wszelkimi innymi regulacjami obowiązującymi w Banku regulującymi świadczenie Usług Płatniczych, w szczególności Regulaminem BIZ Banku korzystania z Systemu BIZ CashLine w Obszarze Bankowości Korporacyjnej, Regulaminem BIZ Banku korzystania z systemu BIZ Net w Obszarze Bankowości Korporacyjnej, Umową o korzystanie z BIZ Net, Umową o korzystanie z BIZ CashLine oraz Umową Rachunku, stanowią umowę ramową w rozumieniu Ustawy, zwaną dalej Umową Ramową. 23 Jeżeli z treści nie wynika inaczej, przez użyte w niniejszym Rozdziale II Ogólnych Warunków Współpracy określenia należy rozumieć: Autoryzacja uzgodniona między Stronami procedura określająca sposób udzielenia przez Klienta zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej. Bank, BIZ Bank - FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, podlegający nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego; BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A.. BIC - międzynarodowy kod identyfikacyjny w systemie komunikacji SWIFT (kod BIC/SWIFT Banku: PBPBPLPW). Data Waluty - moment w czasie, od którego lub do którego Dostawca Usług Płatniczych nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek Bankowy/Płatniczy; Dostawca Usług Płatniczych - Bank oraz inne podmioty świadczące Usługi Płatnicze. Dzień Roboczy - dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank lub Dostawca Usług Płatniczych Płatnika/ Odbiorcy uczestniczący w przeprowadzeniu Transakcji Płatniczej prowadzi działalność operacyjną wymaganą do wykonania Transakcji Płatniczej. Dzień Wykonania - Dzień Roboczy, w którym Bank wykonuje Transakcję Płatniczą powodującą zmianę salda na Rachunku Bankowym/Płatniczym. Elixir - system rozliczeń niskokwotowych, funkcjonujący na polskim rynku międzybankowym, w którym rozliczenie pomiędzy bankami uczestnikami tego systemu następuje w 3 sesjach rozliczeniowych w ciągu Dnia Roboczego. IBAN - międzynarodowy numer Rachunku Bankowego/Płatniczego służący do identyfikacji Rachunku Bankowego/ Płatniczego w rozliczeniach z Dostawcami Usług Płatniczych na terenie Państw Członkowskich oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych. Instrument Płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Użytkownika Usług Płatniczych i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez Użytkownika Usług Płatniczych do złożenia Zlecenia Płatniczego. Klient - Płatnik lub Odbiorca, korzystający z Usług Płatniczych świadczonych przez Bank. NRB - numer Rachunku Bankowego/ Płatniczego służący do identyfikacji Rachunku Bankowego/ Płatniczego w rozliczeniach krajowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odbiorca - osoba będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 6

7 Państwo Członkowskie - Państwa Członkowskie Unii Europejskiej albo Państwa Członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Płatnik - Klient Banku, składający Zlecenie Płatnicze dotyczące obciążenia Rachunku Bankowego/ Płatniczego tego Klienta. BIZ CashLine - zespół zainstalowanych u Klienta i współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i komunikacyjnych oraz oprogramowania służących do przetwarzania, przechowywania oraz teletransmisji danych celem wykonywania Operacji w ramach BIZ CashLine. BIZ Net pakiet usług bankowych oferowanych przez BIZ Net za pośrednictwem systemów łączności teleinformatycznej (Internet). Polecenie Zapłaty - Usługa Płatnicza polegająca na obciążeniu określona kwotą Rachunku Bankowego/ Płatniczego Płatnika, na skutek zainicjowania Transakcji Płatniczej przez Odbiorcę, na podstawie Zgody udzielonej Odbiorcy przez Płatnika. Przelew Transakcja Płatnicza zawierająca udzieloną Bankowi dyspozycję Płatnika obciążenia jego Rachunku Bankowego/ Płatniczego, określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku Odbiorcy. Rachunek Bankowy/Płatniczy - rachunek bankowy prowadzony na podstawie Umowy Rachunku przez Bank na rzecz Klienta, w polskich złotych lub walutach obcych, służący m.in. do wykonywania Transakcji Płatniczych. SORBNET - system rozliczeń wysokokwotowych, funkcjonujący na polskim rynku międzybankowym, w którym rozliczenie pomiędzy bankami uczestnikami tego systemu następuje w czasie rzeczywistym. SWIFT - stowarzyszenie i system obsługujący rozliczenia instytucji finansowych.(society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Tabela Kursowa BIZ Bank Tabela kursów walutowych obowiązująca w Banku dla produktów oferowanych z wykorzystaniem nazwy handlowej BIZ Bank. Transakcja Płatnicza - zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych. Umowa Rachunku umowa rachunku bankowego, zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem, na podstawie której prowadzony jest Rachunek Bankowy/Płatniczy. Umowa o korzystanie z BIZ CashLine Umowa o korzystanie z BIZ CashLine w Obszarze Bankowości Korporacyjnej BIZ Banku, umowa pomiędzy Bankiem a Klientem o świadczenie usług objętych pakietem PBP Bank CashLine. Umowa o korzystanie z BIZ Net Umowa o korzystanie z BIZ Net w Obszarze Bankowości Korporacyjnej BIZ Banku, umowa pomiędzy Bankiem a Klientem o świadczenie usług objętych pakietem BIZ Net. Unikatowy Identyfikator - kombinacja liter, liczb lub symboli określona przez Dostawcę Usług Płatniczych dla Użytkownika Usług Płatniczych, która jest dostarczana przez jednego Użytkownika Usług Płatniczych w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej Transakcji Płatniczej Użytkownika Usług Płatniczych lub jego Rachunku Bankowego/ Płatniczego. W przypadku Przelewów krajowych Unikatowym Identyfikatorem jest NRB, w przypadku Przelewów walutowych: a. dla Transakcji Płatniczej kierowanej do krajów, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych numeru rachunku w tym standardzie, b. dla Transakcji Płatniczej do pozostałych krajów numeru rachunku Odbiorcy. Unikatowym Identyfikatorem Odbiorcy w przypadku Usługi Płatniczej Polecenia Zapłaty jest: a. NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej Odbiorcy, albo w przypadku, gdy Odbiorca nie posiada takiego numeru b. NIW - Numer Identyfikacji Odbiorcy, nadawany na podstawie Porozumienia Międzybankowego z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie stosowania polecenia zapłaty, z późniejszymi zmianami, zwanego dalej Porozumieniem. Unikatowym Identyfikatorem Płatnika w przypadku Usługi Płatniczej Polecenia Zapłaty jest numer Rachunku Bankowego/Płatniczego Płatnika w formacie NRB. Usługi Płatnicze usługi płatnicze w rozumieniu Ustawy. Ustawa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 Nr 199 poz.1175 ze zm.). BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 7

8 Użytkownik Usług Płatniczych - Klient i/ lub osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz Transakcji Płatniczych. Wpłata Gotówkowa Zlecenie Płatnicze polegające na przekazaniu do Banku gotówki (banknotów i monet), celem uznania Rachunku Bankowego/Płatniczego. Wypłata Gotówkowa - Zlecenie Płatnicze polegające na podjęciu gotówki (banknotów i monet), powodujące obciążenie Rachunku Bankowego/Płatniczego. Zlecenie Płatnicze - oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy, skierowane do jego Dostawcy Usług Płatniczych, zawierające polecenie wykonania Transakcji Płatniczej. Zlecenie Stałe - Zlecenie Płatnicze o stałym terminie i kwocie, regulowane cyklicznie z Rachunku Bankowego/ Płatniczego, dla którego Bank udostępnia taką usługę. Zgoda pisemne oświadczenie woli Płatnika obejmujące jego zgodę na obciążanie jego Rachunku Bankowego/ Płatniczego przez Odbiorcę w drodze Polecenia Zapłaty Bank świadczy następujące Usługi Płatnicze: a. W formie bezgotówkowej: 1) Przelew krajowy wyrażony w złotych polskich kierowany do rozliczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Przelew walutowy wyrażony: a) w walutach obcych określonych w Tabeli Kursowej BIZ Banku, b) w złotych polskich kierowanych do Dostawców Usług Płatniczych nieprowadzących działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że Dostawca Usług Płatniczych Odbiorcy posiada rachunek w PLN prowadzony przez bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 3) Przelew wewnętrzny Przelew pomiędzy Rachunkami Bankowymi/Płatniczymi prowadzonymi w Banku, wyrażony w złotych polskich lub w walutach obcych określonych w Tabeli Kursowej BIZ Banku, 4) Polecenie Zapłaty, wyrażone w złotych polskich. b. W formie gotówkowej: 1) Wpłata Gotówkowa wyrażona w złotych polskich lub w walutach obcych określonych w 32 Ogólnych Warunków Współpracy, 2) Wypłata Gotówkowa wyrażona w złotych polskich lub w walutach obcych określonych w 33 Ogólnych Warunków Współpracy. c. Polegające na wykonywaniu Transakcji Płatniczych, wymienionych powyżej w 24. ust. 1. lit. a. w ciężar środków udostępnionych Użytkownikowi Usług Płatniczych z tytułu kredytu lub pożyczki. 2. W wyniku przeprowadzenia Transakcji Płatniczej, określonej w 24. ust. 1. następuje: a. obciążenie Rachunku Bankowego/ Płatniczego Klienta-Płatnika (Transakcje Płatnicze wychodzące), b. uznanie Rachunku Bankowego/ Płatniczego Klienta-Odbiorcy (Transakcje Płatnicze przychodzące). 3. Strony uzgadniają, że przepisów Działu II Ustawy (Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych) nie stosuje się, chyba, że niniejsze Ogólne Warunki Współpracy wyraźnie stanowią inaczej Zlecenie Płatnicze może być złożone w formie: a. papierowej, przy wykorzystaniu formularzy obowiązujących w Banku, b. elektronicznej poprzez BIZ CashLine, c. elektronicznej poprzez BIZ Net, d. w innej formie uzgodnionej pomiędzy stronami. 2. Momentem otrzymania Zlecenia Płatniczego przez Bank jest moment, w którym zlecenie przekazane bezpośrednio przez Płatnika lub pośrednio przez Odbiorcę albo za jego pośrednictwem zostało otrzymane przez Bank. W przypadku gdy Bank jako Dostawca Usług Płatniczych Płatnika otrzymuje Zlecenie Płatnicze w dniu niebędącym dla Banku Dniem Roboczym, uznaje się, że Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane pierwszego Dnia Roboczego po tym dniu. 3. Strony uzgadniają następujące nieprzekraczalne godziny graniczne w Dniu Roboczym na złożenie Zlecenia Płatniczego, po których to godzinach, złożone Zlecenia Płatnicze uznaje się za otrzymane w następnym Dniu Roboczym: a. w odniesieniu do Przelewów krajowych, w tym Przelewów krajowych wewnętrznych godzina 16:00, b. w odniesieniu do Przelewów walutowych, w tym Przelewów walutowych wewnętrznych w walutach obcych godzina 14: Warunkiem realizacji Zlecenia Płatniczego dotyczącego obciążenia Rachunku Bankowego/ Płatniczego Płatnika jest: BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 8

9 a. złożenie prawidłowo i czytelnie wypełnionego Zlecenia Płatniczego na odpowiednim formularzu, b. Autoryzacja Zlecenia Płatniczego, c. zapewnienie środków na Rachunku Bankowym/Płatniczym w wymaganej kwocie (kwocie Transakcji Płatniczej wraz z należnymi opłatami i prowizjami), tak aby realizacja zlecenia obciążenia nie spowodowała powstania ujemnego salda (debet) na Rachunku Bankowym/Płatniczym i/lub konieczności likwidacji ustanowionej blokady środków na inny cel, d. przekazanie przez osobę składającą Zlecenie Płatnicze wszystkich wymaganych danych do jego realizacji, w szczególności: 1) numeru rachunku w standardzie NRB w odniesieniu do Przelewów krajowych, 2) numeru rachunku w standardzie IBAN, w odniesieniu do rozliczeń na terenie Państw Członkowskich oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych e. w przypadku Wypłaty Gotówkowej, wcześniejszym zgłoszeniu przez wypłacającego, kwoty wypłaty, w terminie nie późniejszym niż określony w aktualnie obowiązującej Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania Banku, f. brak zakazu dokonywania obciążeń Rachunku Bankowego/Płatniczego, wydanego przez Sąd, Prokuratora organ egzekucyjny, lub inny organ g. zgodność złożonego Zlecenia Płatniczego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy Ramowej. 2. W przypadku braku spełnienia warunków, o których mowa w 26 ust. 1, Bank ma prawo odmówić wykonania Zlecenia Płatniczego Płatnika; takie Zlecenie Płatnicze uznaje się za nie otrzymane. 3. Bank powiadamia Klienta o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego oraz, jeżeli to możliwe, o powodach odmowy i procedurze sprostowania błędów zgodnie z 45 ust. 1 Ogólnych Warunków Współpracy, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów. 4. Bank pobiera opłatę za powiadomienie Klienta o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego zgodnie z Tabelą opłat, prowizji i oprocentowania Banku Autoryzacja jest dokonywana w następujący sposób: a. w przypadku Zleceń Płatniczych w formie papierowej własnoręcznym podpisem Użytkownika Usług Płatniczych, złożonym zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Rachunku, z zastrzeżeniem 27 ust. 2, b. w przypadku Zleceń Płatniczych w formie elektronicznej podpisem elektronicznym złożonym na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych między Bankiem i Klientem, c. w przypadku zleceń w formie telekomunikacyjnej na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych między Bankiem i Klientem. 2. Bank ma prawo do telefonicznej weryfikacji Autoryzacji Zlecenia Płatniczego złożonego w formie papierowej, w przypadku, gdy Bank poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do jego autentyczności, w szczególności, w przypadku Zleceń Płatniczych złożonych w Banku przez osoby nieupoważnione do dysponowania Rachunkiem Bankowym/Płatniczym, zgodnie z Umową Rachunku. Brak możliwości weryfikacji Autoryzacji jest równoznaczny z uznaniem takiego Zlecenia Płatniczego za nieautoryzowane. W takim wypadku stosuje się 26 ust. 2 Bank niezwłocznie zawiadamia Klienta o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego. 3. W przypadku Poleceń Zapłaty, gdy Bank jest Dostawcą Usług Płatniczych Płatnika, Autoryzacja dokonywana jest poprzez jednorazowe wyrażenie przez Płatnika Zgody. 4. W przypadku Zleceń Stałych Autoryzacja dokonywana jest poprzez jednorazowe złożenie Zlecenia Płatniczego Szczegółowe zasady realizacji Zleceń Płatniczych dotyczących Przelewów krajowych określa 28 ust. 2-6 poniżej. 2. Bank realizuje Przelewy krajowe za pośrednictwem: a. systemu Elixir w przypadku gdy kwota Przelewu nie przekracza złotych lub niezależnie od kwoty Przelewu na rachunki organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. b. systemu SORBNET w przypadku gdy kwota Przelewu jest równa lub przekracza złotych lub, z zastrzeżeniem regulacji Narodowego Banku Polskiego, na żądanie Klienta, gdy kwota Przelewu jest mniejsza niż złotych, z wyłączeniem przelewów na rachunki organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 3. Bank zobowiązuje się do wykonania Przelewu krajowego na podstawie złożonego Zlecenia Płatniczego przez uznanie rachunku banku Odbiorcy kwotą tego Przelewu, nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego od momentu otrzymania Zlecenia Płatniczego. 4. Bank wysyła do rozrachunku otrzymane Zlecenie Płatnicze dotyczące Przelewu krajowego za pośrednictwem systemu rozliczeniowego do banku Odbiorcy w dniu otrzymania Zlecenia Płatniczego, pod warunkiem: a. dla Zlecenia Płatniczego elektronicznego z rachunku w PLN otrzymania Zlecenia Płatniczego do godziny 14:00 b. dla Zlecenia Płatniczego elektronicznego z rachunku innego niż w PLN otrzymania Zlecenia Płatniczego do godziny 12:00 c. dla Zlecenia Płatniczego papierowego otrzymania Zlecenia Płatniczego do godziny 10:00 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 9

10 5. Obciążenie Rachunku Bankowego/Płatniczego następuje w dniu przekazania Przelewu krajowego do rozrachunku, z zastrzeżeniem, że obciążenie Rachunku Bankowego/Płatniczego z tytułu realizacji Przelewów do ZUS złożonych w godzinach nastąpi w dniu złożenia Zlecenia Płatniczego. 6. Przelew krajowy, który wpłynie do Banku, zostanie zaksięgowany w systemie informatycznym Banku na Rachunku Bankowym/Płatniczym Odbiorcy w dniu otrzymania, niezwłocznie po uznaniu tą kwotą rachunku Banku Szczegółowe zasady realizacji Zleceń Płatniczych dotyczących Przelewów walutowych określa 29 ust poniżej. 2. Bank zobowiązuje się do wykonania Przelewu walutowego na podstawie złożonego Zlecenia Płatniczego przez uznanie rachunku banku Odbiorcy kwotą tego Przelewu, nie później niż w terminie do końca drugiego Dnia Roboczego od momentu jego otrzymania. Wyjątek stanowią Przelewy walutowe w EUR, w stosunku do których Bank zobowiązuje się do ich wykonania, to jest uznania rachunku banku Odbiorcy prowadzącego działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego Państwa Członkowskiego nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego od momentu otrzymania Zlecenia Płatniczego. 3. Bank wysyła do rozrachunku otrzymane Zlecenie Płatnicze dotyczące Przelewu walutowego za pośrednictwem systemu rozliczeniowego do banku Odbiorcy w dniu otrzymania Zlecenia Płatniczego, pod warunkiem: a. otrzymania Zlecenia Płatniczego bez Przewalutowania w PLN, EUR, USD, GBP oraz b. otrzymania Zlecenia Płatniczego do godziny 10: Zlecenie Płatnicze dotyczące Przelewu walutowego nie wymagające Przewalutowania, inne niż w walutach PLN, EUR, USD, GBP oraz Zlecenia Płatnicze bez Przewalutowania w tych walutach dostarczone do Banku po godzinie 10:00, Bank przekaże do rozrachunku w następnym Dniu Roboczym. 5. Zlecenie Płatnicze dotyczące Przelewu walutowego wymagające Przewalutowania, dostarczone do Banku do godziny 14:00, Bank przekaże do rozrachunku w terminie 2 Dni Roboczych, za wyjątkiem Zleceń Płatniczych w EUR, które zostaną przekazane do rozrachunku w następnym Dniu Roboczym. 6. Obciążenie Rachunku Bankowego/Płatniczego następuje w dniu przekazania Przelewu walutowego do rozrachunku, z zastrzeżeniem, że obciążenie Rachunku Bankowego/Płatniczego z tytułu realizacji zleceń w JPY nastąpi jeden Dzień Roboczy przed Datą Waluty płatności. 7. Przelew walutowy, który wpłynie do Banku, zostanie zaksięgowany w systemie informatycznym Banku na Rachunku Bankowym/Płatniczym Odbiorcy w dniu otrzymania, niezwłocznie po uznaniu tą kwotą rachunku Banku. 8. Składając Zlecenie Płatnicze dotyczące Przelewu walutowego Klient zobowiązany jest do podania: a. dla Transakcji Płatniczej kierowanej do krajów, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych numeru rachunku w tym standardzie oraz kodu BIC banku Odbiorcy, b. dla Transakcji Płatniczej do pozostałych krajów, z zastrzeżeniem 29 ust. 8. lit c. numeru rachunku Odbiorcy oraz kodu BIC Banku Odbiorcy, c. USA BIC lub numeru tzw. FW/ABA (dziewięciocyfrowy kod bankowy identyfikujący banki w systemach rozliczeniowych na terenie USA) oraz pełnej nazwy banku odbiorcy. 9. Zlecenia Płatnicze spełniające warunki, o których mowa w 29 ust. 8. powyżej traktowane są jako standardowe i kierowane są do automatycznego rozliczenia w tzw. trybie STP. 10. W przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze nie spełnia wymogów wymienionych w 29 ust. 8 powyżej, lub zawiera dodatkowe informacje, w szczególności nazwę banku pośredniczącego w przeprowadzeniu rozliczenia, Bank ma prawo obciążyć Rachunek Bankowy/Płatniczy Klienta, wskazany do rozliczenia Transakcji Płatniczej, dodatkowymi opłatami z tytułu realizacji dyspozycji niestandardowej, nierozliczanej w trybie automatycznym (tzw. opłatę non STP), w szczególności opłatami naliczonymi przez Dostawcę Usług Płatniczych Odbiorcy. 11. Strony uzgadniają, że opłaty i prowizje z tytułu realizacji Przelewów walutowych są ponoszone przez Klienta według jednej z następujących zasad: a. na terenie Państw Członkowskich według zasady SHA (opłaty i prowizje odpowiednio dzielone pomiędzy Płatnikiem i Odbiorcą) lub OUR (opłaty i prowizje ponoszone przez Płatnika) b. w pozostałych przypadkach według zasady SHA (opłaty i prowizje odpowiednio dzielone pomiędzy Płatnikiem i Odbiorcą) lub OUR (opłaty i prowizje ponoszone przez Płatnika), lub BEN (opłaty i prowizje ponoszone przez Odbiorcę) 12. Z tytułu opłat, o których mowa w 29 ust. 11 Bank obciąży, Rachunek Bankowy/Płatniczy Płatnika, z którego realizowana była Transakcja Płatnicza, w przypadku stosowania zasady SHA lub OUR, albo odpowiednio pomniejszy kwotę Transakcji, w przypadku stosowania zasady BEN Szczegółowe zasady realizacji Zleceń Płatniczych dotyczących Przelewów wewnętrznych określa 30 ust. 2-4 poniżej. 2. Bank realizuje Przelewy wewnętrzne (w złotych polskich i w walutach obcych) za pośrednictwem systemu wewnętrznego Banku niezależnie od kwoty Przelewu, jeżeli rachunek Płatnika i Odbiorcy są prowadzone przez Bank. 3. Przelewy wewnętrzne krajowe oraz Przelewy wewnętrzne walutowe Bank realizuje w terminach opisanych odpowiednio dla Przelewów krajowych oraz Przelewów walutowych. 4. Bank zobowiązuje się do uznania Rachunku Bankowego/Płatniczego Odbiorcy w dniu realizacji Przelewu wewnętrznego. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 10

11 31 1. Szczegółowe zasady realizacji Zleceń Płatniczych dotyczących Poleceń Zapłaty określa 31 ust poniżej 2. Bank świadczy Usługę Płatniczą w formie Polecenia Zapłaty jako Bank Odbiorcy lub jako Bank Płatnika. 3. Zasady świadczenia Usługi Płatniczej Polecenia Zapłaty przez Bank jako Bank Odbiorcy reguluje odrębna umowa. 4. W przypadku, gdy Bank świadczy Usługę Płatniczą Polecenia Zapłaty jako Bank Płatnika stosuje się zasady określone w 31 ust poniżej. 5. Przeprowadzanie rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty jest możliwe pod warunkiem: a. posiadania przez Odbiorcę i Płatnika Rachunków Bankowych/Płatniczych w bankach, które przystąpiły do Porozumienia, b. udzielenia przez Płatnika Zgody na obciążanie jego rachunku w formie Poleceń Zapłaty, w umownych terminach płatności, z tytułu określonych zobowiązań wobec Odbiorcy, c. zawarcia pomiędzy Odbiorcą a jego bankiem umowy w sprawie stosowania Polecenia Zapłaty, stanowiącej zgodę banku na stosowanie Polecenia Zapłaty przez Odbiorcę, zawierającej w szczególności: zasady składania i realizowania Poleceń Zapłaty, zgodę Odbiorcy na obciążanie jego rachunku kwotami zwracanych Poleceń Zapłaty wraz z odsetkami, o których mowa w 31 ust. 18 poniżej, na podstawie dyspozycji zwrotu zrealizowanego Polecenia Zapłaty złożonej przez Płatnika. 6. Kwota pojedynczego Polecenia Zapłaty nie podlega ograniczeniu. 7. Rozliczenia w formie Polecenia Zapłaty są inicjowane przez Odbiorcę na podstawie udzielonej przez Płatnika Zgody, z obowiązkowym wykorzystaniem: a. Unikatowego Identyfikatora Płatnika b. Unikatowego Identyfikatora Odbiorcy oraz c. unikatowego identyfikatora płatności (IDP) - którym jest ciąg o długości do 20 znaków, ustalony pomiędzy Odbiorcą a Płatnikiem, umożliwiający identyfikację Polecenia Zapłaty realizowanego na podstawie Zgody. 8. Udzielenie oraz cofnięcie Zgody następuje w formie papierowej - z wykorzystaniem formularza Zgody oraz formularza cofnięcia Zgody stosowanego w Banku. 9. Po otrzymaniu Zgody / cofnięcia Zgody od Płatnika Bank weryfikuje wyłącznie: a. Unikatowy Identyfikator Płatnika, b. Zgodność podpisu Płatnika zawartego w treści Zgody w formie papierowej ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank, c. obecność Unikatowego Identyfikatora Odbiorcy (NIP/NIW) oraz unikatowego identyfikatora płatności (IDP). 10. Bank rejestruje otrzymaną Zgodę / cofnięcie Zgody niezwłocznie, jednakże nie później niż w trzecim Dniu Roboczym po dniu jego otrzymania, pod warunkiem stwierdzenia poprawności danych, określonych w 31 ust. 9 powyżej. 11. Bank działając jako Dostawca Usług Płatniczych Płatnika po otrzymaniu komunikatu dotyczącego obciążenia w formie Polecenia Zapłaty, weryfikuje zgodność następujących danych, wskazanych w Zgodzie i w Poleceniu Zapłaty: a. Unikatowego Identyfikatora Płatnika, b. Unikatowego Identyfikatora Odbiorcy, c. Unikatowego Identyfikatora Płatności (IDP). 12. Bank działając jako Dostawca Usług Płatniczych Płatnika odmawia realizacji otrzymanego Polecenia Zapłaty w przypadku, gdy: a. Płatnik nie udzielił Bankowi Zgody na realizację Poleceń Zapłaty w ciężar jego Rachunku Bankowego/Płatniczego, b. środki na Rachunku Bankowym/Płatniczym Płatnika są niewystarczające na pokrycie pełnej kwoty otrzymanego Polecenia Zapłaty, c. Rachunek Bankowy/Płatniczy Płatnika został zamknięty, d. Płatnik cofnął wcześniej udzieloną Zgodę. e. Płatnik złożył dyspozycję odwołania niezrealizowanego Polecenia Zapłaty. f. Zachodzi niezgodność danych, o których mowa w 31 ust Płatnikowi przysługuje prawo do zwrotu kwoty zrealizowanego Polecenia Zapłaty. 14. Zwrot na Rachunek Bankowy/Płatniczy Płatnika środków z tytułu zrealizowanego Polecenia Zapłaty następuje na podstawie dyspozycji złożonej przez Płatnika w Banku i nie wymaga podania przez Płatnika przyczyny. 15. Prawo zwrotu zrealizowanego Polecenia Zapłaty przysługuje w terminach: a. 8 tygodni, tzn. 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia Rachunku Bankowego/Płatniczego Płatnika - w przypadku, gdy Płatnikiem jest konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b. 5 Dni Roboczych od dnia dokonania obciążenia Rachunku Bankowego/Płatniczego Płatnika - w przypadku pozostałych Płatników. 16. Zwrot kwoty zrealizowanego Polecenia Zapłaty po upływie terminów, o których mowa w 31 ust. 15 powyżej nie jest możliwy. 17. Bank przyjmuje do realizacji dyspozycje zwrotu zrealizowanego Polecenia Zapłaty, wyłącznie w przypadku, gdy w Banku została zrealizowana pierwotna transakcja Polecenia Zapłaty. 18. Bank, po przyjęciu dyspozycji zwrotu zrealizowanego Polecenia Zapłaty, niezwłocznie, nie później niż w następnym Dniu Roboczym uznaje Rachunek Bankowy/Płatniczy Płatnika kwotą zwracanego Polecenia Zapłaty, powiększoną o odsetki należne Płatnikowi z tytułu oprocentowania jego Rachunku Bankowego/Płatniczego. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 11

12 19. Bank przekazuje niezwłocznie dyspozycję zwrotu Polecenia Zapłaty do Dostawcy Usług Płatniczych Odbiorcy, nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych po zakończeniu terminów, o których mowa w 31 ust. 15 powyżej. 20. Płatnikowi przysługuje prawo do odwołania, niezrealizowanego Polecenia Zapłaty. 21. Odwołanie niezrealizowanego Polecenia Zapłaty nie wymaga podania przez Płatnika przyczyny. Dyspozycja odwołania Polecenia Zapłaty powinna być złożona przez Płatnika przed terminem jego realizacji i skutkuje wstrzymaniem obciążania jego Rachunku Bankowego/Płatniczego przyszłym Poleceniem Zapłaty. 22. Odwołanie niezrealizowanego Polecenia Zapłaty nie jest równoznaczne z cofnięciem Zgody. 23. Jeżeli zmianie ulegnie przynajmniej jedna z poniższych danych: a. Unikatowy Identyfikator Odbiorcy (NIP/NIW), b. nazwa Odbiorcy, c. forma prawna Odbiorcy, d. dane dotyczące siedziby lub adresu siedziby Odbiorcy, lub dojdzie do przejścia całości praw i obowiązków Odbiorcy na inny podmiot, przyjęte przez Bank od Płatnika dokumenty Zgody dotyczące danego Odbiorcy nie wymagają wymiany. 24. W przypadku, gdy Płatnik przenosi Rachunek Bankowy/Płatniczy lub Usługę Płatniczą Polecenia Zapłaty do Banku, na życzenie Płatnika Bank powiadamia Odbiorcę o zmianie numeru Rachunku Bankowego/Płatniczego do rozliczenia Polecenia Zapłaty Szczegółowe zasady realizacji Zleceń Płatniczych dotyczących Wpłat Gotówkowych określa 32 ust. 2-5 poniżej. 2. Użytkownik Usług Płatniczych może dokonać Wpłaty Gotówkowej w formie otwartej poprzez złożenie Zlecenia Płatniczego wyłącznie w dedykowanym do obsługi gotówkowej oddziale Banku. Lista oddziałów Banku wyznaczonych do obsługi gotówkowej publikowana jest w formie komunikatu. Aktualna lista oddziałów Banku dostępna jest w centrali banku oraz na stronie w zakładce produkty korporacyjne/komunikaty. 3. Dokonywanie wpłat w formie otwartej następuje na podstawie Zlecenia Płatniczego złożonego w formie pisemnej. 4. Bank wykonuje Zlecenia Płatnicze dokonania Wpłaty Gotówkowej w formie otwartej w złotych polskich, zarówno w banknotach i monetach, oraz w następujących walutach obcych: USD, EUR, GBP, wyłącznie w banknotach. 5. Bank udostępnia Klientowi środki na Rachunku Bankowym/Płatniczym w dniu dokonania wpłaty Szczegółowe zasady realizacji Zleceń Płatniczych dotyczących Wypłat Gotówkowych określa 33 ust. 2-6 poniżej. 2. Użytkownik Usług Płatniczych może dokonać Wypłaty Gotówkowej poprzez złożenie Zlecenia Płatniczego wyłącznie w dedykowanym do obsługi gotówkowej oddziale Banku. Lista oddziałów Banku wyznaczonych do obsługi gotówkowej publikowana jest w formie komunikatu. Aktualna lista oddziałów Banku dostępna jest w centrali Banku oraz na stronie w zakładce produkty korporacyjne/komunikaty. 3. Wypłaty Gotówkowe powyżej określonych kwot ustalonych przez Bank, wymagają wcześniejszego awizowania, bezpośrednio w siedzibie Banku w formie pisemnej lub innej formie ustalonej przez Bank. 4. Informacje o kwotach Wypłat Gotówkowych wymagających wcześniejszego awizowania oraz o terminie awizowania dostępne są w Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania Banku. 5. W przypadku braku wcześniejszego awizowania Wypłaty Gotówkowej, jak również w przypadku awizowania i niepodjęcia gotówki, Bank zastrzega sobie prawo pobrania prowizji w wysokości określonej w Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania Banku. W przypadku braku wymaganego wcześniejszego awizowania Wypłaty Gotówkowej Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Wypłaty Gotówkowej. 6. Bank wykonuje Zlecenia Płatnicze dokonania Wypłaty Gotówkowej w złotych polskich, zarówno w banknotach i monetach, oraz w następujących walutach obcych: USD, EUR, GBP, wyłącznie w banknotach.. W przypadku gdy Zlecenie Płatnicze wyrażone w walutach obcych nie może być zrealizowane w banknotach, Bank wypłaci równowartość tej kwoty w złotych polskich, z zachowaniem uregulowanych odrębnie zasad dotyczących Przewalutowań Użytkownik Usług Płatniczych nie może odwołać Zlecenia Płatniczego od momentu jego otrzymania przez Bank, z zastrzeżeniem 34 ust. 2 i 3 poniżej. 2. W odniesieniu do Zleceń Płatniczych ze wskazanym Dniem Wykonania Użytkownik Usług Płatniczych może odwołać Zlecenie Płatnicze nie później niż do godziny 10:00 rano Dnia Roboczego poprzedzającego Dzień Wykonania. Odwołanie Zlecenia Płatniczego po upływie w/w terminu nie jest możliwe. 3. Bank pobiera opłatę z tytułu odwołania Zlecenia Płatniczego zgodnie z Tabelą opłat, prowizji i oprocentowania Banku. 35 Niezwłocznie po wykonaniu Transakcji Płatniczej przychodzącej Bank, działając jako Dostawca Usług Płatniczych Klienta, udostępnia Klientowi informację: umożliwiającą zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej i, w stosownych przypadkach Płatnika, oraz wszelkie inne informacje przekazane Odbiorcy w związku z wykonaniem Transakcji Płatniczej; BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 12

13 o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie, w której środki pieniężne są udostępniane Odbiorcy; o wszelkich opłatach należnych Odbiorcy z tytułu Transakcji Płatniczej i w stosownych przypadkach wyszczególnienie kwot takich opłat; o Dacie Waluty zastosowanej przy uznaniu Rachunku Bankowego/Płatniczego. 36 Za czynności i usługi świadczone na rzecz Klienta związane z realizacją Transakcji Płatniczych Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania Banku, zgodnie z Użytkownik Usług Płatniczych uprawniony do korzystania z Instrumentu Płatniczego jest zobowiązany: a. korzystać z Instrumentu Płatniczego zgodnie z warunkami Umowy Ramowej, b. zgłaszać niezwłocznie do Banku lub do podmiotu wskazanego przez Bank stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do Instrumentu Płatniczego. 2. W celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w 37 ust. 1 lit. a., Użytkownik Usług Płatniczych, z chwilą otrzymania Instrumentu Płatniczego, podejmuje niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń tego instrumentu, w szczególności jest obowiązany do przechowywania Instrumentu Płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Instrumentu Płatniczego w następujących przypadkach: a. gdy blokada jest uzasadniona względami związanymi z bezpieczeństwem Instrumentu Płatniczego, b. gdy istnieje podejrzenie nieuprawnionego użycia Instrumentu Płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, c. z powodu zwiększenia ryzyka, że Płatnik nie będzie w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań w przypadku gdy Instrument Płatniczy używany jest przy wykorzystywaniu udzielonego mu kredytu. 2. W przypadku gdy jest to możliwe Bank powiadamia Klienta o zablokowaniu Instrumentu Płatniczego i jego przyczynach przed zablokowaniem a w przeciwnym wypadku, niezwłocznie po jego zablokowaniu, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby niewskazane ze względów bezpieczeństwa lub byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 3. Bank odblokowuje Instrument Płatniczy albo zastępuje go nowym, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady Bank nie pomniejsza kwoty Transakcji Płatniczej o opłaty należne w związku z jej wykonaniem ani o inne należności i prowizje, z zastrzeżeniem 39 ust. 2 i Strony uzgadniają, że Bank może udostępnić Odbiorcy kwotę Transakcji Płatniczej pomniejszoną o pobierane opłaty, prowizje i inne należności związane z realizacją Zlecenia Płatniczego, pod warunkiem podania w informacji o Transakcji Płatniczej pełnej kwoty Transakcji Płatniczej i kwoty pobranych opłat, prowizji i innych należności. 3. Bank może potrącić z kwoty Transakcji Płatniczej kwotę zobowiązań Podatkowych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, związanych z tą Transakcją Płatniczą. 4. W przypadku gdy waluta Zlecenia Płatniczego nie jest zgodna z walutą Rachunku Bankowego/Płatniczego, Bank dokonuje Przewalutowania kwoty Zlecenia Płatniczego na zasadach określonych w 21 Ogólnych Warunków Współpracy i uznaje bądź obciąża Rachunek Bankowy/ Płatniczy równowartością tej kwoty w walucie zgodnej z walutą rachunku. 40 Bank ma prawo do dokonania korekty nieprawidłowo zaksięgowanej kwoty na Rachunku Bankowym/ Płatniczym, nawet jeśli spowoduje to wystąpienie salda debetowego na Rachunku Bankowym/Płatniczym. Bank powiadamia posiadacza Rachunku Bankowego/ Płatniczego o dokonanej korekcie na wyciągu bankowym przesłanym zgodnie z Umową Rachunku Z zastrzeżeniem 42 ust. 2, w przypadku zrealizowania nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej Bank jako Dostawca Usług Płatniczych Płatnika jest obowiązany niezwłocznie zwrócić Płatnikowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej, a w przypadku gdy Płatnik korzysta z Rachunku Bankowego/Płatniczego, przywrócić obciążony Rachunek Bankowy/Płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana Transakcja Płatnicza. 2. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli nieautoryzowana Transakcja Płatnicza jest skutkiem: a. posłużenia się utraconym przez Płatnika albo skradzionym Płatnikowi Instrumentem Płatniczym lub b. przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Płatnika obowiązku, o którym mowa w 37 ust. 1 lit. a. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 13

14 3. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 37 ust. 1 lit. b., Płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze, chyba że Płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej Użytkownik Usług Płatniczych niezwłocznie powiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach Płatniczych. 2. Jeżeli Użytkownik Usług Płatniczych nie dokona powiadomienia, o którym mowa w 42 ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Bankowego/Płatniczego albo od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana, roszczenia Użytkownika Usług Płatniczych względem Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych wygasają. 3. W przypadku gdy Użytkownik Usług Płatniczych nie korzysta z Rachunku Bankowego/Płatniczego, termin, o którym mowa w 42 ust. 2, liczy się od dnia wykonania nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych albo od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana. 43 Strony uzgadniają, że ciężar udowodnienia okoliczności określonych w art. 45 Ustawy nie spoczywa na Banku Reklamacje dotyczące czynności i usług świadczonych na rzecz Klienta związanych z realizacją Transakcji Płatniczych Klient składa w formie pisemnej lub telefonicznie. Bank rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zgłoszoną reklamację i udziela Klientowi niezbędnych wyjaśnień. 2. W szczególnym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu nie więcej niż o 60 dni, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga udziału podmiotów zewnętrznych. W takim wypadku Bank zawiadomi Klienta o wydłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub innej uzgodnionej z Klientem. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Banku rozpatrzenie reklamacji w wydłużonym terminie nie będzie możliwe z uwagi na okoliczności dotyczące podmiotów zewnętrznych, Bank powiadomi o tym fakcie Klienta wraz z informacją o przyczynie opóźnienia, nowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz okolicznościach wymagających wyjaśnienia. 3. Klient zobowiązany jest dostarczyć Bankowi wszelkie informacje oraz dokumentację dotyczącą reklamacji i współpracować z Bankiem do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji Komunikacja pomiędzy Stronami odbywać się będzie w następującej formie: a. pisemnej (osobiście lub drogą pocztową) b. elektronicznej c. ustnej d. telefonicznej e. w innej formie uzgodnionej pomiędzy stronami 2. Bank rejestruje i przechowuje na elektronicznych nośnikach informacji wszystkie rozmowy (nagrania dźwięku), prowadzone z Klientem, na co Klient wyraża zgodę. Bank jest uprawniony do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych Bank odpowiada za wykonanie Zlecenia Płatniczego zgodnie z jego treścią, w szczególności Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie dotarcia kwoty Przelewu do Odbiorcy wskutek podania przez Klienta nieprawidłowego IBANu, NRB lub innych danych służących do realizacji Zlecenia Płatniczego. Za błędy w treści Zlecenia Płatniczego odpowiada składający to zlecenie. 2. Jeżeli podany w treści Zlecenia Płatniczego Unikatowy Identyfikator (którym w przypadku Transakcji Płatniczych z wykorzystaniem Rachunku Bankowego/Płatniczego jest numer rachunku bankowego), jest nieprawidłowy, Bank jako Dostawca Usług Płatniczych Płatnika, pomimo nie ponoszenia odpowiedzialności, zobowiązany jest podjąć działania w celu odzyskania kwoty zrealizowanej Transakcji Płatniczej. Strony uzgadniają, że za podjęcie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Bank pobiera opłatę określoną w Tabeli opłat, prowizji i oprocentowania Banku. 3. Odpowiedzialność Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej jest wyłączona w przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego wynika z innych przepisów prawa W przypadku gdy Zlecenie Płatnicze jest inicjowane przez Płatnika, Bank jako Dostawca Usług Płatniczych Płatnika ponosi wobec Płatnika odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, z zastrzeżeniem 42 i 46, chyba że udowodni, że rachunek Dostawcy Usług Płatniczych Odbiorcy został uznany w terminie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 14

15 2. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z 47 ust. 1, jest zobowiązany wyłącznie do zapłaty Płatnikowi odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, naliczonych od kwoty niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej. Strony niniejszym wyłączają stosowanie art. 144 ust. 2 Ustawy. 3. Strony uzgadniają, że w przypadku niewykonanej lub wadliwie wykonanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Płatnika, Bank nie jest zobowiązany do podejmowania działań w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej W przypadku Polecenia Zapłaty, Bank jako Dostawca Usług Płatniczych Odbiorcy ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie Zlecenia Płatniczego Dostawcy Usług Płatniczych Płatnika, z zastrzeżeniem 42 i 46, na zasadach określonych w odrębnej umowie. 2. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z 48 ust. 1, niezwłocznie przekazuje ponownie zlecenie płatnicze Dostawcy Usług Płatniczych Płatnika. 3. Z zastrzeżeniem 48 ust. 1 i 2, Strony niniejszym wyłączają stosowanie art. 145 Ustawy. 4. Strony uzgadniają, że w przypadku niewykonanej lub wadliwie wykonanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, Bank nie jest zobowiązany do podejmowania działań w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej. 49 Strony uzgadniają, że zakres odpowiedzialności Banku z tytułu świadczenia Usług Płatniczych ogranicza się wyłącznie do szkody rzeczywiście poniesionej przez Klienta i nie obejmuje korzyści utraconych przez Klienta. 50 Strony uzgadniają, że Bank nie jest zobowiązany do zwrotu Płatnikowi kwoty Autoryzowanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana. Rozdział III. Postanowienia szczegółowe dotyczące zawierania i wykonywania Transakcji Depozytowych 51 Niniejszy Rozdział III Ogólnych Warunków Współpracy reguluje zasady zawierania i wykonywania Transakcji Depozytowych. 52 Jeżeli z treści nie wynika inaczej, przez użyte w niniejszym Rozdziale III Ogólnych Warunków Współpracy określenia należy rozumieć: Baza Obliczania Odsetek ustalona liczba dni w roku przyjęta dla potrzeb obliczenia odsetek w stosunku rocznym. Dzień Roboczy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność i rozliczenia na rynku finansowym w sposób umożliwiający wykonywanie czynności określonych w niniejszym Rozdziale III Ogólnych Warunków Współpracy oraz w którym pracują izby rozliczeniowe za pośrednictwem, których następuje rozliczenie Transakcji. Dzień Rozpoczęcia Depozytu ustalony przez Strony dzień, w którym Klient zobowiązany jest do przekazania Bankowi Kwoty Nominalnej. Dzień Płatności Odsetkowej dzień, w którym Bank dokonuje Płatności odsetkowej na rzecz Klienta. Dzień Ustalania Odsetek dzień, na który następuje obliczenie Płatności Odsetkowych od Kwoty Nominalnej. Dzień Zakończenia Depozytu - ustalony przez Strony dzień, w którym Bank zobowiązany jest do przekazania Klientowi Kwoty Nominalnej. Dzień Zawarcia Transakcji Depozytowej/ Data Transakcji dzień, w którym następuje uzgodnienie pomiędzy Stronami Warunków Transakcji. Dyspozycje Płatnicze wskazanie konta rozliczeniowego Banku, na które Klient zobowiązany jest wpłacić Kwotę Depozytu oraz rachunku bankowego Klienta, na który Bank po wykonaniu Transakcji zobowiązany jest przekazać Kwotę Depozytu wraz z należnymi Płatnościami Odsetkowymi. Kontraktowa Stopa Procentowa stała lub zmienna stopa procentowa, uzgodniona w Warunkach Transakcji dla całego okresu trwania Transakcji. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 15

16 Kwota Depozytu/Kwota Nominalna wyrażona w walucie kwota pieniężna, jaką Klient zobowiązany jest przenieść na rzecz Banku w Dniu Rozpoczęcia Depozytu. Płatności Odsetkowe płatności jakie Bank dokonuje na rzecz Klienta tytułem odsetek liczonych od Kwoty Nominalnej. Potwierdzenie Transakcji w odniesieniu do danej Transakcji dokument wskazujący Warunki Transakcji takiej Transakcji. Rachunek Klienta rachunek bankowy Klienta. Rachunek Banku - konto rozliczeniowe nie będące rachunkiem bankowym prowadzone przez Bank dla potrzeb rozliczenia Transakcji. Strony / Strony transakcji Klient (Deponent ) oraz Bank (Depozytariusz). Transakcja/Transakcja Depozytowa transakcja, której przedmiotem jest zobowiązanie Klienta do przeniesienia na rzecz Banku Kwoty Depozytu, oraz zobowiązanie Banku do zwrotu Kwoty Depozytu w określonym terminie, a także dokonywania na jego rzecz Płatności Odsetkowych. Umowa Umowa dotycząca zawierania transakcji w zakresie instrumentów rynku walutowego oraz pieniężnego, Umowa dotycząca zawierania transakcji w zakresie instrumentów rynku walutowego, pieniężnego oraz kapitałowego lub inna umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, określająca między innymi sposób komunikowania się Klienta z Bankiem oraz tryb i formę zawarcia Transakcji. Waluta Depozytu waluta, w której określona jest Kwota Depozytu. Warunki Transakcji oznaczają elementy Transakcji, których uzgodnienie jest konieczne, aby doszło do zawarcia Transakcji. 53 Bank zawiera z Klientami Transakcje Depozytowe, dla których Waluta Depozytu wyrażona jest w złotych polskich lub w walutach obcych określonych w Tabeli Kursowej BIZ Banku. 54 Kwota Depozytu nie może być mniejsza niż jedna podstawowa jednostka monetarna Waluty Depozytu Do zawarcia Transakcji Depozytowej dochodzi w chwili ustalenia przez Strony Warunków Transakcji, na które składają się przynajmniej: 1) Strony Transakcji, 2) Data Transakcji, 3) Kwota Depozytu, 4) Waluta Depozytu, 5) Dzień Rozpoczęcia Depozytu, 6) Dzień Zakończenia Depozytu, 7) Baza Obliczenia Odsetek, 8) Kontraktowa Stopa Procentowa, 9) Dni Płatności Odsetkowych, 10) Dyspozycje Płatnicze. 2. W ramach Transakcji Depozytowej: (i) Klient zobowiązany jest w Dniu Rozpoczęcia Depozytu do dokonania wpłaty Kwoty Depozytu na podany przez Bank w Dyspozycjach Płatniczych Rachunek Banku, a (ii) Bank zobowiązany jest do dokonania w Dniu Zakończenia Depozytu wpłaty na Rachunek Klienta Kwoty Depozytu oraz Płatności Odsetkowych. 3. Kwota Depozytu powinna wpłynąć na Rachunek Banku w Dniu Rozpoczęcia Depozytu do godziny W przypadku wpłynięcia środków po tej godzinie, przyjmuje się, że wpływ nastąpił w następnym Dniu Roboczym. Dni opóźnienia w zapłacie Kwoty Depozytu nie uwzględnia się przy obliczaniu Płatności Odsetkowych należnych Klientowi, a Bank dodatkowo może zażądać zapłaty na jego rzecz odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie Kwoty Depozytu. 4. Rozliczenie Transakcji może odbywać się poprzez stałe Dyspozycje Płatnicze. W takim przypadku ustalenie Dyspozycji Płatniczych następuje w Umowie lub w inny sposób uzgodniony przez Bank z Klientem. 5. Odsetki od Kwoty Nominalnej naliczane są, z zastrzeżeniem 55 ust. 3 powyżej, począwszy od Dnia Rozpoczęcia Depozytu (łącznie z tym dniem) do Dnia Zakończenia Depozytu (z wyłączeniem tego dnia) według Kontraktowej Stopy Procentowej na Bazie Obliczania Odsetek określonej w Warunkach Transakcji. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 16

17 6. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego przez Bank uznaje się dzień, w którym kwota świadczenia wpłynęła na Rachunek Klienta prowadzony przez Bank. W przypadku gdy Rachunek Klienta nie jest prowadzony przez Bank, za dzień spełnienia świadczenia przyjmuje się dzień wystosowania przez Bank płatności pieniężnej na Rachunek Klienta prowadzony przez inny bank, chyba że Strony w Warunkach Transakcji wyraźnie ustalą inaczej. 7. Tryb i formę zawarcia Transakcji określa Umowa. 8. W przypadku, gdy Transakcja zawierana jest w powiązaniu z innymi operacjami wówczas Bank może żądać spełnienia dodatkowych warunków, wskazanych w odpowiednich regulacjach produktowych. 9. Klient nie może żądać rozliczenia Transakcji Depozytowej przed Dniem Zakończenia Depozytu. 10. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego rozwiązania Transakcji Depozytowej poprzez zawarcie transakcji rozwiązującej Transakcję Depozytową. W takim przypadku Strony ustalą zasady wcześniejszego rozwiązania i rozliczenia Transakcji, w tym przede wszystkim dzień, w którym nastąpi na rzecz Klienta zwrot Kwoty Nominalnej, wysokość i termin zapłaty na rzecz Klienta Płatności Odsetkowych, wysokość świadczeń należnych Bankowi z tytułu wcześniejszego rozwiązania Transakcji Depozytowej. Tryb i Forma zawarcia transakcji rozwiązującej Transakcję Depozytową odpowiada trybowi i formie właściwej dla zawarcia Transakcji Depozytowej. 11. Klient i Bank mogą na mocy Umowy zawrzeć Transakcję Depozytową na niestandardowych warunkach, innych niż te, które określono w niniejszym Rozdziale III Ogólnych Warunków Współpracy. W takich przypadkach Warunki Transakcji uwzględniać będą zasady ustalenia rozliczenia Transakcji, inne niż zawarte w niniejszym Rozdziale III Ogólnych Warunków Współpracy, które zostaną odzwierciedlone w stosownym Potwierdzeniu Transakcji Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Transakcji. 2. Ewentualne zmiany Ogólnych Warunków Współpracy nie mają zastosowania do Transakcji, które zostały zawarte przed datą wprowadzenia zmian do Ogólnych Warunków Współpracy. Rozdział IV. Postanowienia szczegółowe dotyczące zawierania i wykonywania Transakcji Wymiany Walutowej 57 Niniejszy Rozdział IV Ogólnych Warunków Współpracy reguluje zasady zawierania i wykonywania Transakcji Wymiany Walutowej jak również zasady dokonywania przewalutowań zobowiązań pieniężnych Klienta wobec Banku oraz zobowiązań pieniężnych Banku wobec Klienta, o ile obowiązek lub prawo do dokonania takiego przewalutowania wynika z innych regulacji obowiązujących w Banku lub umów zawartych z Klientem, a nie przewidują one innych zasad, w oparciu o które dokonuje się zmiana waluty. 58 Jeżeli z treści nie wynika inaczej, przez użyte w niniejszym Rozdziale IV Ogólnych Warunków Współpracy określenia należy rozumieć: Data Waluty data obciążenia lub uznania Rachunku Klienta z tytułu realizacji Transakcji. Dzień Zawarcia Transakcji Wymiany Walutowej / Data Transakcji dzień, w którym następuje uzgodnienie pomiędzy Stronami Warunków Transakcji. Dzień Roboczy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank prowadzi działalność i rozliczenia na rynku finansowym w sposób umożliwiający wykonywanie czynności określonych w niniejszym Rozdziale IV Ogólnych Warunków Współpracy oraz w którym pracują izby rozliczeniowe lub inne podmioty za pośrednictwem, których następuje rozliczenie Transakcji. Dyspozycje Płatnicze wskazanie konta rozliczeniowego Banku, na który Klient zobowiązany jest dostarczyć właściwą dla siebie Kwotę Waluty oraz rachunku bankowego Klienta, na który Bank po wykonaniu Transakcji zobowiązany jest przekazać Kwotę Waluty określoną dla Banku. Kurs Wymiany kurs walutowy ustalany przez Bank w Tabeli Kursowej BIZ Banku, a także kurs walutowy, który ustalany jest każdorazowo w drodze uzgodnień pomiędzy Klientem a Bankiem dla Transakcji Wymiany/Przewalutowania. Kwota Waluty wyrażona w walucie dla każdej Strony kwota pieniężna, jaką Strona ta kupuje/ sprzedaje zgodnie z przyjętym Kursem Walutowym lub odpowiednio wyrażona w walucie wartość zobowiązania Klienta wobec Banku lub Banku wobec Klienta. Para Walutowa waluty będące przedmiotem Transakcji Wymiany. Przewalutowanie zmiana waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie pieniężne. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 17

18 Rachunek Banku - konto rozliczeniowe nie będące rachunkiem bankowym prowadzone przez Bank dla potrzeb rozliczenia Transakcji. Rachunek Klienta rachunek bankowy Klienta wskazany w Dyspozycjach Płatniczych. Strony Klient oraz Bank. Tabela Kursowa BIZ Banku - tabela Kursów Walutowych publikowana przez Bank dla produktów oferowanych z wykorzystaniem nazwy handlowej BIZ Bank. Transakcja/Transakcja Wymiany transakcja wymiany walutowej z dostawą natychmiastową, której dostarczenie przypada najpóźniej drugiego Dnia Roboczego po Dacie Transakcji. Umowa - Umowa dotycząca zawierania transakcji w zakresie instrumentów rynku walutowego oraz pieniężnego, Umowa dotycząca zawierania transakcji w zakresie instrumentów rynku walutowego, pieniężnego oraz kapitałowego lub inna umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, określająca między innymi sposób komunikowania się Klienta z Bankiem oraz tryb i formę zawarcia Transakcji. Warunki Transakcji oznaczają elementy Transakcji, których uzgodnienie jest konieczne, aby doszło do zawarcia Transakcji Do zawarcia Transakcji Wymiany dochodzi w chwili ustalenia przez Strony Warunków Transakcji, na które składają się przynajmniej: 1) Dzień Zawarcia Transakcji Wymiany Walutowej; 2) Strony Transakcji; 3) Para Walutowa; 4) Kurs Wymiany; 5) Kwota Waluty ustalona dla Klienta; 6) Data Waluty; 7) Dyspozycje Płatnicze. 2. Rozliczenie Transakcji może odbywać się poprzez stałe Dyspozycje Płatnicze. W takim przypadku ustalenie Dyspozycji Płatniczych następuje w Umowie lub w inny sposób uzgodniony przez Bank z Klientem. 3. Transakcje z zastosowaniem Kursu Walutowego, który na życzenie Klienta ustalany jest każdorazowo w drodze uzgodnień pomiędzy Klientem a Bankiem, przeprowadzane są w Dni Robocze w godzinach 9:00 17:00, o ile Umowy zawarte z Klientem nie stanowią inaczej. 4. Tryb i formę zawarcia Transakcji określa Umowa lub odpowiednie regulacje produktowe. 5. Transakcje Wymiany mogą być przeprowadzane przez Klienta o ile: (i) przekazał środki pieniężne w wysokości Kwoty Transakcji na Rachunek Banku; lub (ii) posiada zgodę Banku na zawieranie Transakcji bez konieczności wcześniejszego podstawienia środków na Rachunek Banku i zobowiązuje się dostarczyć ww. środki najpóźniej do godziny w Dacie Waluty na Rachunek Banku, chyba że inaczej zostało to uzgodnione z Bankiem. 6. W przypadku, gdy Transakcja zawierana jest w powiązaniu z innymi operacjami wówczas Bank może żądać spełnienia dodatkowych warunków, wskazanych w odpowiednich regulacjach produktowych. 7. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego przez Bank uznaje się dzień, w którym kwota świadczenia wpłynęła na Rachunek Klienta. W przypadku gdy Rachunek Klienta nie jest prowadzony przez Bank, za dzień spełnienia świadczenia przyjmuje się dzień wystosowania przez Bank płatności pieniężnej na Rachunek Klienta prowadzony przez inny bank, chyba że Strony w Warunkach Transakcji wyraźnie ustalą inaczej. 8. Dla Transakcji dokonywanych w oparciu o kursy ustalone w trybie przyjętym w niniejszym Rozdziale IV Ogólnych Warunków Współpracy, o ile inne regulaminy obowiązujące w Banku, odpowiednie Umowy zawarte z Klientem lub uzgodnienia poczynione z Klientem nie stanowią inaczej, Bank stosuje Datę Waluty przypadającą na dwa Dni Robocze po Dacie Transakcji. 9. W przypadku nie dotrzymania przez Klienta warunków Transakcji, Bank będzie uprawniony bez odrębnego upoważnienia Klienta do obciążenia rachunków bankowych Klienta w Banku wszelkimi kwotami wynikającymi z rozliczenia Transakcji (włączają w to odsetki za zwłokę oraz inne koszty poniesione przez Bank na skutek braku terminowej zapłaty) i zaliczenia ich na poczet rozliczenia Transakcji. 10. Wartość Transakcji/Przewalutowania nie może być mniejsza niż jedna podstawowa jednostka monetarna danej waluty W przypadku Przewalutowań, które związane są ze spłatą przez Klienta zobowiązań wobec Banku, o ile regulacje dotyczące poszczególnych produktów nie stanowią inaczej: BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 18

19 (i) to w sytuacji, gdy zobowiązanie wyrażone jest w PLN a spłata dokonywana jest w walucie wymienialnej, wówczas Bank stosuje dla określenia wartości zobowiązania w PLN, kurs kupna tej waluty określony w Tabeli Kursowej BIZ Banku obowiązującej w momencie Przewalutowania; (ii) to w sytuacji, gdy zobowiązanie wyrażone jest w walucie wymienialnej a spłata dokonywana jest w PLN, wówczas Bank stosuje dla określenia wartości zobowiązania w walucie wymienialnej, kurs sprzedaży tej waluty określony w Tabeli Kursowej BIZ Banku obowiązującej w momencie Przewalutowania. (iii) to w sytuacji, gdy zobowiązanie wyrażone jest w walucie wymienialnej a spłata dokonywana jest w innej walucie wymienialnej, wówczas Bank stosuje kurs kupna waluty wymienialnej, w której dokonywana jest spłata, oraz kurs sprzedaży waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie. 2. W przypadku Przewalutowań, które związane są z wypłatą na rzecz Klienta środków pieniężnych wynikających z zobowiązań Banku, o ile regulacje dotyczące poszczególnych produktów nie stanowią inaczej: (i) to w sytuacji, gdy zobowiązanie wyrażone jest w PLN a wypłata na rzecz Klienta dokonywana jest w walucie wymienialnej, wówczas Bank stosuje dla określenia wartości zobowiązania w PLN, kurs sprzedaży tej waluty określony w Tabeli Kursowej BIZ Banku obowiązującej w momencie Przewalutowania; (ii) to w sytuacji, gdy zobowiązanie wyrażone jest w walucie wymienialnej a wypłata na rzecz Klienta dokonywana jest w PLN, wówczas Bank stosuje dla określenia wartości zobowiązania w walucie wymienialnej, kurs kupna tej waluty określony w Tabeli Kursowej BIZ Banku obowiązującej w momencie Przewalutowania. (iii) to w sytuacji, gdy zobowiązanie wyrażone jest w walucie wymienialnej a wypłata na rzecz Klienta dokonywana jest w innej walucie wymienialnej, wówczas Bank stosuje kurs kupna waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie, oraz sprzedaży waluty wymienialnej, w której ma być dokonywana wypłata Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Transakcji. 2. Ewentualne zmiany Ogólnych Warunków Współpracy nie mają zastosowania do Transakcji, które zostały zawarte przed datą wprowadzenia zmian do Ogólnych Warunków Współpracy. Rozdział V. Informacja dotycząca Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Bank uczestniczy w systemie gwarantowania środków pieniężnych uregulowanym w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 711 ze zm.) (zwanej dalej w niniejszym 63 Ustawą ). Celem wskazanego systemu jest zapewnienie klientom banku (deponentom) wypłaty środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( Fundusz ) do wysokości określonej Ustawą w przypadku, gdy bank utraci możliwości ich zwrotu w związku z zawieszeniem działalności banku 2. Przez deponenta należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 26q Ustawy, o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji, tj. dniem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku. 3. Podmiotami stosunku gwarancji są Fundusz oraz deponent. 4. Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponenta, w związku z którą z dniem spełnienia warunku gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach określonych w Ustawie, uprawnienie do świadczenia pieniężnego. 5. Środkami gwarantowanymi są: środki pieniężne zgromadzone w banku przez klienta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez ten bank dokumentami imiennymi lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 26q Ustawy, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej Ustawą, z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), oraz środków które zostały uznane prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość. 6. Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową - do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 19

20 euro - w 100 %. Kwota, o której mowa powyżej określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. 7. Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń od banku ponad kwotę określoną w poprzedzającym ustępie. 8. Środki na wypłatę środków gwarantowanych, przekazane podmiotowi, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, nie mogą być wykorzystane na żaden inny cel niż wypłata środków gwarantowanych. Środki te nie wchodzą do masy upadłości oraz nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. 9. Wyżej opisane zasady nie mają zastosowania w przypadku, gdy: a) osoby korzystające oraz zainteresowane korzystaniem z usług banku nie mogą być uznane za deponenta w rozumieniu Ustawy; b) w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, podmiot objęty ustawowym systemem gwarantowania wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne. 10. Ochronie nie podlegają środki pieniężne zdeponowane przez: a) Skarb Państwa, b) banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, c) spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), d) krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), e) narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), f) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), g) otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228), h) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), i) osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym banku, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 3 pkt 16 i 17 ustawy, o której mowa w lit. c, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, j) członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osoby pełniące w banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, Postanowienia końcowe Działalność Banku podlega prawu polskiemu, o ile szczegóły umowy z Klientem nie stanowią inaczej. 2. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy zostały sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją, wersja polska jest wiążąca 3 listopada 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A. 20

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ 2 Realizacja polecenia zapłaty...3 ROZDZIAŁ 3 Odmowa realizacji

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH W W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA, 1 styczeń 2015 r. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 3 Rozdział 2. Ogólne zasady realizacji zleceń płatniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo