Powiat Otwocki. Otwock, dnia 30 marca 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Otwocki. Otwock, dnia 30 marca 2015r."

Transkrypt

1 Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych Biuro Zamówień Publicznych ul. Komunardów 10, Otwock tel. (22) ,35,37 w 378 fax (22) ,35,37 w 378 Otwock, dnia 30 marca 2015r. SAI.V.272.P Dotyczy przetargu nr SAI.V.272.P na : świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przekazów pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz niżej wymienionych podmiotów: 1. Powiat Otwocki - Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13, 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ul. Komunardów Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku ul. Sołecka 52 Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.). Udziela następujących odpowiedzi: Część I Wniosek nr 1 Zgodnie z obecnie już utrwalonym poglądem orzecznictwa, jednym z warunków zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie zasad wykonywania tzw. przesyłek terminowych, o których mowa w art pkt 2 kpa oraz ew. art pkt 2 Ordynacji podatkowej lub też innych analogicznych przepisów odnoszących się do skutku zachowania terminu do wniesienia pisma poprzez nadanie przesyłki w sieci operatora wyznaczonego (tzw. przesyłki terminowe). W przypadku rzeczonego rozwiązania wykonawca - alternatywny operator pocztowy - jest podmiotem dokonującym czynności nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, ale czyni to w imieniu i na rzecz zamawiającego. Opisane wyżej rozwiązanie jest jedynym obecnie dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga, aby nadawane były przesyłki terminowe. Należy dodać, iż rozwiązanie to kilkukrotnie było oceniane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jak przykładowo zauważała Izba w wyroku z dnia 31 października 2014 roku sygn. KIO 2160/14: Po pierwsze - w odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający w wyjaśnieniach treści s.i.w.z. z 22 sierpnia 2014 r. dopuścił możliwość, aby wykonawca zamówienia odbierał przesyłki od Zamawiającego i przekazywał je do nadania w placówce operatora wyznaczonego. Po drugie - InPost skorzystał z tej możliwości i wskazał wprost w ofercie, ze w zakresie dotyczącym przesyłek wymagających zachowania terminu w dacie nadania, doręczanych iv przypadkach przewidzianych w kpe, kpk, kpa i Ordynacji

2 podatkowej, zamierza powierzyć wykonywanie zamówienia operatorowi wyznaczonemu. Po trzecie -ponieważ Poczta Polska jako operator wyznaczony ma obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, nie może odmówić przyjęcia takich przesyłek nadawanych fizycznie przez InPost w imieniu i na rzecz Zamawiającego. (...) Poczta Polska podnosiła, że rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego narusza art. 29 ust. 2 pzp, a zatem przepis odnoszący się do opisu przedmiotu zamówienia. Aktualnie zaś, pomimo dopuszczenia przez Zamawiającego doręczania wąskiej kategorii przesyłek przez wykonawcę zamówienia za pośrednictwem operatora wyznaczonego, forsuje taką interpretację s.i.w.z., jakby takiego rozwiązania nie dało się zastosować z uwagi na status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego. Interpretacji takiej nie sposób zaakceptować, gdyż prowadziłoby to do wniosku, ze cale postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego jest fikcją, gdyż przedmiotowe zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Poczcie Polskiej. Przede wszystkim w oczywisty sposób jest to sprzeczne z intencją Zamawiającego uzewnętrzniona w postaci dokonywanych w toku postępowania zmian i wyjaśnień treści s.i.w.z., które konsekwentnie zmierzały do rzeczywistego otwarcia prowadzonego postępowania na konkurencję, a co Poczta Polska bezskutecznie usiłowała zablokować. Do tożsamych wniosków Izba doszła w wyroku w sprawie o sygn. KIO 2601/14: Izba konsekwentnie stoi na stanowisku, iż dopuszczenie nawet w ramach wyjaśnień treści s.i.w.z. wykonania części zamówienia dotyczącej przesyłek specjalnych jako tzw. usługi pośrednictwa umożliwia złożenie oferty /O przewidującej wykonanie zamówienia w taki sposób i nie powoduje jej niezgodności z treścią siwz. Zamawianym /dopuszczonym w ramach przedmiotu zamówienia jest świadczenie polegające na odebraniu przesyłek specjalnych od zamawiającego, ich zaniesienie do placówki Poczty Polskiej i ich nadanie jako przesyłek w imieniu zamawiającego jako przesyłki zamawiającego. (...) Przedmiotem zamówienia przestaje być w tym przypadku jedynie świadczenie usług pocztowych, ale wykonawcy część zamówienia mogą wykonać również w inny, dopuszczony przez zamawiającego, sposób, przy którym osiągnięte zostaną wszystkie cele zamówienia oraz zachowane zostaną zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikające z przepisów ustawy. (...) przedmiotowe odwołanie jest kolejną dokonywaną w ramach środków ochrony prawnej próbą Odwołującego [Poczty Polskiej] zmierzającą do niedopuszczenia do udzielenia zamówienia na usługi pocztowe wykonawcom innym, niż operator wyznaczony. Zgodnie z jednolitym poglądem wyrażanym zarówno przez Pocztę Polską S.A. jak i orzecznictwo, czynność operatora alternatywnego obejmująca nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w imieniu i na rzecz zamawiającego nie jest usługą pocztową, a usługą pośrednictwa w nadawaniu przesyłek (przesyłka nie jest nadawana w sieci pocztowej operatora alternatywnego, vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13). Jak dodaje Izba (KIO 2601/14): w takim przypadku stronami usługi pocztowej w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, są Zamawiający i operator wyznaczony. Przy czym Poczta Polska nie jest żadnym podwykonawcą części przedmiotu zamówienia, który zakontraktują Zamawiający i InPost, a których łączył będzie w tym przypadku inny stosunek umowny dotyczący usług polegających na zanoszeniu przesyłek Zamawiającego na Pocztę, nadawaniu ich i opłacaniu. Jak podkreślała przy tym Izba w tym samym wyroku: Niestety za dopuszczeniem obsługi przesyłek specjalnych w taki sposób nie następowały żadne postanowienia lub modyfikacje SIWZ dostosowujące całość postanowień specyfikacji do tego typu rozszerzenia przedmiotu zamówienia i eliminujące wszelkie wątpliwości, co do jego wariantowego charakteru, sposobu jego wykonywania oraz rozliczania. Jak przy tym słusznie podnoszono w piśmie Prezesa UZP zawierającego informację o ustaleniach w trakcie kontroli postępowania prowadzonego przez Miasto Lublin': uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie tzw. przysylek terminowych od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego ograniczyło konkurencję w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem

3 zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego. Zatem operator pocztowy który nie miał zawartej umowy o współpracę z operatorem wyznaczonym lub przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w istocie nie mógł złożyć niepodlegającej odrzucenia oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Reasumując, Poczta Polska S.A. nie jest w takim przypadku podwykonawcą operatora alternatywnego, a sama usługa pośrednictwa nie jest usługą pocztową. Zarazem zamawiający nie może wymagać od wykonawcy posiadania umowy zawartej z operatorem wyznaczonym (art. 35 Prawa pocztowego). Wynagrodzeniem operatora alternatywnego jest w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa jest suma kosztów nadania przesyłki w placówce operatora wyznaczonego oraz własny narzut. Skoro zarazem mamy do czynienia z usługą niepocztową" której koszt stanowi częściowo wynagrodzenie uiszczane operatorowi wyznaczonemu, kluczowego znaczenia dla w zakresie jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia w takim przypadku nabiera rzetelne określenie ilości takich przesyłek (należy przypomnieć iż są te jedynie przesyłki wymagające urzędowego potwierdzenia terminu nadania, np. apelacja - zwyczajowo jest to nie więcej niż 5% przesyłek nadawanych u zamawiających), a także określenie zasad dokonywania rozliczeń. Przyjęcie, iż operator alternatywny ma obowiązek pośrednictwa w wykonywaniu nieograniczonej lub też znacząco zawyżonej liczby przesyłek terminowych zamyka postępowanie na konkurencyjność (cena operatora alternatywnego musi uwzględniać bowiem cenę cennikową - bez upustu - operatora wyznaczonego oraz własny narzut). Biorąc pod uwagę powyższe istnieją dwa możliwe sposoby nabywania usług odnoszących się do tzw. przesyłek terminowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia: wyłączenie takich przesyłek do odrębnego postępowania; lub też opisanie sposobu wykonywania usługi pośrednika w postępowaniu obejmującym szerszy wolumen usług pocztowych. W tym drugim przypadku w celu zachowania konkurencyjności poza określeniem szacowanej ilości takich przesyłek, koniecznym jest także wyodrębnienie samodzielnego sposobu uiszczania wynagrodzenia z tego tytułu (poprzez alternatywnie zamieszczenie samodzielnej pozycji w formularzu ofertowym lub też poprzez określenie, iż wynagrodzenie za takie przesyłki pobierane jest nie na podstawie cen formularzowych, a na podstawie cenników operatora alternatywnego załączanych do oferty). Brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia zamawiającego kosztami wykonania usługi niepocztowej" na podstawie cennika załączanego do oferty. Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie zasad rozliczania usługi pośrednictwa przy wykonywaniu tzw. przesyłek terminowych. Czy wynagrodzenie operatora alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do oferty, czy też zamawiający dokona modyfikacji s.iw.z. poprzez wyodrębnienie takiej pozycji? Odpowiedź na wniosek nr 1 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że nie możemy podać szacunkowej wielkości wolumenu przesyłek wysyłanych przez operatora wyznaczonego, ponieważ nigdy nie była prowadzona statystyka w tym zakresie i Zamawiający nie posiada wiedzy we wskazanym zakresie. Próba wskazania wolumenu byłaby próbą przewidzenia działań interesantów i rodzajów spraw które wpłyną do urzędu w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości wyłączenia ww. przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4 Wniosek nr 2 Zamawiający w 10 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 9 do SIWZ - zastrzegł, że Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę ". Zamawiający nie precyzuje jednak w treści Załącznika nr 9 do SIWZ - Umowa wzór co należy rozumieć pod pojęciami nienależyte wykonywanie Umowy". W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie: 1) Czy pod pojęciem nienależytego wykonywania umowy Zamawiający rozumie niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi pocztowej, z tytułu którego Zamawiający może dochodzić odszkodowania w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w Rozdziale 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe? 2) Czy jednorazowe nienależyte wykonanie usługi pocztowej będzie skutkowało uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od umowy, czy też nienależyte wykonanie usługi pocztowej musi mieć charakter ciągły? 3) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy wezwie najpierw Wykonawcę do zaniechania naruszeń z jednoczesnym wskazaniem o jakiego rodzaju nienależyte wykonanie Umowy zostało stwierdzone przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy oraz wyznaczy termin do ustosunkowania się przez Wykonawcę do stwierdzonych naruszeń? Dopiero brak ustosunkowania się do wezwania i dalsze nienależyte wykonywanie Umowy skutkowałoby prawem po stronie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. Odpowiedź na wniosek nr 2 Zamawiający będzie postępował zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Wniosek nr 3 Zamawiający w 1 ust. 8 pkt 5) oraz w 4 ust. 7 Załącznika nr 9 do SIWZ posługuje się zwrotami powszechnych usług co jednoznacznie wskazuje na usługi świadczone przez Operatora Wyznaczonego. Wykonawca stwierdza monopolistyczny sens danych zapisów, jednocześnie dyskryminując pozostałych operatorów pocztowych. Wykonawca proponuje Zamawiającemu usunięcie danych zapisów. Odpowiedź na wniosek nr 3 Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ. Wniosek nr 4 Zamawiający w rozdziale XXIV ust. 1 pkt 2) przyjął jako kryterium ilość placówek. Czy Zamawiający może podać maksymalną ilość placówek, która będzie wystarczająca na potrzeby przetargu? Odpowiedź na wniosek nr 4 Zamawiający wymaga aby placówki punkty były w każdej gminie powiatu otwockiego gmin jest 8. Dlatego też Wykonawca powinien wskazać co najmniej 8 placówek punktów. Część II. Pytanie nr 1: Tytuł przetargu, opis przedmiotu zamówienia, jak również pozostałe zapisy SIWZ wywołują duże wątpliwości, czy Zamówienie dotyczące doręczania przekazów może być realizowane wyłącznie przez operatorów pocztowych doręczających przekazy na podstawie przepisów Prawa pocztowego, 1 czy również przez innych uprawnionych dostawców usług płatniczych, doręczających przekazy pieniężne w oparciu o przepisy Ustawy o usługach płatniczych. 2 1 Ustawa z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529).

5 2 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U poz. 873 ze zm.). Zdaniem Wykonawcy przedmiot zamówienia (dotyczący przekazów) nie może być kwalifikowany wyłącznie jako usługa pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy o usługach płatniczych (dalej także jako UUP), świadczenie usługi przekazu pieniężnego stanowiącej przedmiot przetargu stanowi jedną z kategorii usług płatniczych: Art Przez usługi płatnicze rozumie się działalność polegającą na: 6) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego; Należy podkreślić, iż w treści SIWZ Zamawiający w żaden sposób nie wykazał zasadności traktowania usługi doręczania przekazów oraz ich ewentualnych zwrotów, będących przedmiotem zamówienia, wyłącznie jako usługa pocztowa. Taka kwalifikacja przedmiotu zamówienia oznaczałaby, że zgodnie z art. 6 ust 1 Prawa pocztowego, do jego wykonania uprawniony jest wyłącznie podmiot wpisany do rejestru operatorów pocztowych. Należy podkreślić, że Ustawa o usługach płatniczych wskazuje szerszy krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia przedmiotu zamówienia (w części dotyczącej doręczania przekazów oraz ich ewentualnych zwrotów). W myśl art. 4 UUP, działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych może być wykonywana wyłącznie przez dostawców usług płatniczych, którymi mogą być wyłącznie podmioty enumeratywnie wymienione w art. 4 ust. 2 (m.in. banki, instytucje płatnicze, biura usług płatniczych). Natomiast, art. 60 ust. 1 UUP stanowi, iż w świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Powyższe oznacza, iż do świadczenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa, uprawnieni są nie tylko operatorzy pocztowi (doręczający przekazy pocztowe na podstawie przepisów Prawa pocztowego), ale również inne podmioty będące uprawnionymi dostawcami usług płatniczych, wskazani w art. 4 UUP, a w szczególności instytucje płatnicze o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. W związku z powyższym, stawianie przez Zamawiającego wymogu spełnienia wymagań określonych w Prawie pocztowym, podczas gdy faktyczny przedmiot zamówienia dotyczący usługi doręczania przekazów oraz ich ewentualnych zwrotów niczym nie uzasadnia takiego ograniczenia, jest wymogiem rażąco naruszającym wymóg zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W ten sposób Zamawiający narusza w szczególności art. 7 PZP, który w ust. 1 stanowi, iż: 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Co więcej, sformułowanie w ten sposób opisu przedmiotu zamówienia (w części dotyczącej doręczania przekazów oraz ich ewentualnych zwrotów) oraz wymagań dotyczących wykonawców narusza art. 22 PZP stanowiący: Art O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jak wykazano powyżej, Wykonawca spełnia powyższe warunki, będąc uprawnionym na podstawie art. 4 UUP do wykonywania przedmiotu zamówienia w części dotyczącej doręczania przekazów oraz ich ewentualnych zwrotów i złożenia oferty częściowej właśnie w tym zakresie. Co więcej, świadcząc

6 podobne oraz takie same usługi dla innych podmiotów na terenie Polski, nabył niezbędne i wymagane przepisami ustawy oraz postanowieniami SIWZ doświadczenie oraz wiedzę. Tym samym dysponuje on odpowiednim zapleczem technicznym oraz kadrowym i spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zatem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji SIWZ we wskazanym poniżej zakresie (proponowane brzmienie zapisów): Proponowane brzmienie tytułu: Świadczenie usług pocztowych i usług płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przekazów pocztowych lub pieniężnych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz (...)" W rozdziale IV: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i usług płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przekazów pocztowych lub pieniężnych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz" Nazwy i kody wg wspólnego słownika zamówień: W rozdziale XII: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, t.j.: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) lub do wykonywania działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych, na podstawie zezwolenia Krajowego Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U poz. 873 j.t.) Posiadania wiedzy i doświadczenia, t.j.: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub aktualnie wykonuje z należytą starannością co najmniej 2 usługi, które polegały w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych na świadczeniu usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek oraz usług pocztowych bądź finansowych w zakresie przekazów pocztowych lub pieniężnych oraz ich ewentualnych zwrotów, o wartości minimum ,00 zł. Podana kwota musi dotyczyć jednego zamówienia tj. musi wynikać z jednostkowej umowy. Oraz w pozostałych częściach SIWZ oraz jego załącznikach. Odpowiedź na Pytanie nr 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji SIWZ oraz jego załączników.

7 Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji. Potwierdzenie należy przesłać na nr faksu wew. 379 lub drogą elektroniczną na adres podpisał z up. Zarządu Powiatu (-) mgr Mirosław Pszonka Przewodniczący Zarządu

PYTANIA I WYJAŚNIENIA PYTANIE NR 1

PYTANIA I WYJAŚNIENIA PYTANIE NR 1 PYTANIA I WYJAŚNIENIA PYTANIE NR 1 Zgodnie z obecnie już utrwalonym poglądem orzecznictwa, jednym z warunków zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, Wrocław WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, Wrocław WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Kraków, 9 grudnia 2015 r. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Weigla 5 50-581 Wrocław Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie: świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.22.2015.KP Wrocław, dnia 12 czerwca 2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

BZP.2421.22.2015.KP Wrocław, dnia 12 czerwca 2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.22.2015.KP Wrocław, dnia 12 czerwca 2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia

Pytania i wyjaśnienia Jawor, dnia 8 stycznia 2016 r. OR.2630.1.1.2015 W związku z zapytaniami złożonymi przez Wykonawcę InPost Spółka akcyjna z/s w Krakowie, dotyczącymi wyjaśnienia treści zapytania ofertowego w przedmiocie:

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WAG.261.1.2.2015 Opole, dnia 15.09.2015r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania nr 2/66/WAG/2015 na świadczenie usług pocztowych i kurierskich

Bardziej szczegółowo

art. 57 5 pkt 2 KPA, art. 12 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz art. 165 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a także innych analogicznych przepisów.

art. 57 5 pkt 2 KPA, art. 12 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz art. 165 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a także innych analogicznych przepisów. Kraków, 01.12.2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25 90-113 Łódź Email: pk.lodz@rdos.gov.pl Dotyczy: zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Dnia 14.12.2015 r do Zamawiającego został przesłany mail w którym zadano następujące pytania :

Dnia 14.12.2015 r do Zamawiającego został przesłany mail w którym zadano następujące pytania : Dotyczy: Postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GKV

Nr sprawy: GKV Kraków, 15.12.2015 r. Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy ul. Parkowa 2 58-100 Świdnica Email: sekretariat@geodezja.swidnica.pl Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia Mielec, dnia 16.10.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Powiat mielecki Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 29.10.2014 r. URN. 271.26.4.2014.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: DAK

Znak postępowania: DAK Kraków, dn. 30 listopada 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Oświęcimska 30 42-700 Lubliniec sekretariat@mops.lubliniec.pl Dotyczy: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 2 Nowe Miasto Lubawskie, dnia 08.12.2015 r. GM. 272.1.1.22.2015 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 2 Dotyczy: zapytania ofertowego na: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY. Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług pocztowych. Gmina Lubsko pl. Wolności Lubsko IZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY. Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług pocztowych. Gmina Lubsko pl. Wolności Lubsko IZ Gmina Lubsko pl. Wolności 1 68-300 Lubsko IZ.271.16.2015 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług pocztowych Udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawców świadczenie usług pocztowych:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STAROSTWO POWIATOWE w Sandoooerzu. ił 27-600 Sandomierz; ul. MickiewIcza 34 łej. (15) 832 32 43: fax (15) 832 2829 Sandomierz dnia 11.01.2016r Nasz znak: ABiI.XII.272.1.1.2016 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

OAK.KCB.2621/74/15 Lublin, 07.01.2016 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OAK.KCB.2621/74/15 Lublin, 07.01.2016 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/74/15 Lublin, 07.01.2016 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami które stanowią integralna część SIWZ.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami które stanowią integralna część SIWZ. Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z siedzibą w Ostródzie 14-000 Ostróda ul. Wojska Polskiego 5 Ostróda, 21 września 2015r. numer postępowania AD.271.1.2015 DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE 70-530 SZCZECIN, ul. J. Matejki 22 Tel. (91) 459 77 00, fax (91) 434 05 95, e-mail: SekretariatUSszc@stat.gov.pl Znak: USSZC-WAD.271.1.2015 WYKONAWCY Szczecin, dnia 15.07.2015

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie: świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2016 roku.

Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie: świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2016 roku. 17 grudnia 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2A 47-224 Kędzierzyn-Koźle Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie: świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 15.06. 2016 r. Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 25a tel.76/746 34 00; fax 76/746 34 01 Lubin, dnia 19 października 2015r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 25a tel.76/746 34 00; fax 76/746 34 01 Lubin, dnia 19 października 2015r. Lubin, dnia 19 października 2015r. OA.3301-3/14 NA ZAPYTANIE Dotyczy: Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. OA.3301-3/14 W dniu 13 października 2015r. do siedziby

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746. znak: OL-WAG-29-07-JP/14 Lublin, dnia 19.09.2014 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia nr 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia OA.381.4.2015 Chełm, dn.30.11.2015r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Wyjaśnienia nr 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: odpowiedz na pytania do zaproszenia do składnia ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Dotyczy: odpowiedz na pytania do zaproszenia do składnia ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Warszawa, 30 listopada 2015 roku Dotyczy: odpowiedz na pytania do zaproszenia do składnia ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Pytanie nr 1 Wykonawca zwraca się z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Postępowanie nr: DK.27.0.8.205 Kalisz, dnia 23 października 205r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca złożenia ofert cenowych (w ramach analizy rynku) na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Świadczenie Usług Pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WO-ZP.2310.8.2015 Rzeszów, 8 grudnia 2015 roku ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYJAŚNIENIA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, AG HS

Opole, AG HS Opole, 2014-12-05 AG.272.22.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. nazwę Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl Leszno: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust.1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące

Działając na podstawie art. 38 ust.1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące Opole, 25 lutego 2016 r. IM-ZP.271.2.1.20 16 WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. "Świadczenie usług pocztowych oraz usług dodanych" Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Piła, dnia r. Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIE NR 1:

Piła, dnia r. Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIE NR 1: Piła, dnia 27.11.2015r. Do wiadomości uczestników postępowania Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zapytania ofertowego Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dotyczy: Zapytania ofertowego Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Akademii Morskiej w Szczecinie. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 0 4 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY - UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

WYKONAWCY - UCZESTNICY POSTĘPOWANIA POWIATOWY URZĄD PRACY w Przemyślu 37.700 PrUlIDY"-, ul. Kate!ra1na 5 tel 016 678 59 80 I fax 016 676 09 04 Przemyśl, dnia 06.08.20 13r. WYKONAWCY - UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl z 6 2015-12-01 15:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-12-05 08:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Wrocław, 13.05.2016 r. WZP.271.1.20.2016

Wykonawcy. Wrocław, 13.05.2016 r. WZP.271.1.20.2016 Wykonawcy Wrocław, 13.05.2016 r. WZP.271.1.20.2016 ZP/PN/31/WOK/12,15/1427, 1475/2016 Dotyczy: postępowania na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego Wrocławia polegających na przyjmowaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 maja 2014 r.

WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Sygn. akt: KIO 929/14 WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek-Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/74/15 Lublin, 8.01.2016 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku.

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku. W dniu 16 grudnia 2014 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania odnośnie drugiego przetargu nieograniczonego prowadzony na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl Leszno: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1820/14 WYROK z dnia 15 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu Numer ogłoszenia: 123823-2013; data zamieszczenia: 25.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego Polskie LNG S.A., ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska 4 bud. C 02-337 Warszawa www.polskielng.pl 2. Określenie trybu

Bardziej szczegółowo

W dniu 2015-03-20 wpłynęły od jednego z Wykonawców następujące zapytania:

W dniu 2015-03-20 wpłynęły od jednego z Wykonawców następujące zapytania: Warszawa dn. 2015-03-27 ITS/SZ-222-2/15/3/1/2015 www.its.waw.pl według rozdzielnika na podstawie zapytań Szanowni Państwo, Dotyczy: zapytań w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych i kurierskich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-09 08:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Tarnów, 4 grudnia 2014 r.

Tarnów, 4 grudnia 2014 r. Tarnów, 4 grudnia 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Tarnów w roku 2015, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Sygn. akt: KIO/1141/10 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 17 czerwca 2010 r. Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl 1 z 5 2013-12-13 15:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Świadczenie usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746. znak: OL-WAG-29-07-JP/14 Lublin, dnia 25.09.2014 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1476/14 POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Beata Pakulska Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2793/14

Sygn. akt KIO 2793/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-11-20 11:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 2463/13 POSTANOWIENIE z dnia 29 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.siwonkancelaria.com

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.siwonkancelaria.com Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.siwonkancelaria.com Katowice: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

znak: WAG OL JP Lublin, dnia 30 września 2016 r. Oferenci Wszyscy

znak: WAG OL JP Lublin, dnia 30 września 2016 r. Oferenci Wszyscy znak: WAG.261.1.2016 OL.261.1.12.JP Lublin, dnia 30 września 2016 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych opublikowanego przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BZP KP Wrocław, 19 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5

BZP KP Wrocław, 19 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 19 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia RZP.271-26/2015 Swarzędz, dnia 30. 09. 2015r. Nr pisma: RZP.271.26.2015-4 Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 15.12.2015 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 15.12.2015 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 15.12.2015 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp-2120A-124/ES/15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 09.12.2013r. PZP.271.14.2013 WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 471/14, KIO 472/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i

Bardziej szczegółowo

pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych w obrocie

pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych w obrocie Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szczecin.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us Szczecin: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Wierzyca, Ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Wierzyca, Ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiazki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca/zwiazek_gmin_wierzyca Starogard Gdański:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r.

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-830/07 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski arbitrzy: Violetta Ewa Morasiewicz Sebastian

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy I. Przedmiot Umowy 1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629.

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629. Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g., wysyłek paczek oraz

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak ZP.271.19.2015 Nowy Targ 24.11.2015r. Otrzymują wszyscy wykonawcy którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 G dla Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, RODK w Tarnobrzegu oraz OMKW w Nisku. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2818/11

Sygn. akt KIO 2818/11 Sygn. akt: KIO 2818/11 POSTANOWIENIE z dnia 10 Stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-2/16 Kraków, 18 lutego 2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1278/12 WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. odwołania

Bardziej szczegółowo

GMINA TCZEW. (58) , fax , Wszyscy Wykonawcy

GMINA TCZEW. (58) , fax ,  Wszyscy Wykonawcy GMINA TCZEW ul. LECHA 12 83-110 Tczew (58) 530-51-32, fax 530-51-30, urzad@gmina-tczew.pl, www.gmina-tczew.pl K.271.N.1.2015 Tczew, dnia 08.12.2015r. Wszyscy Wykonawcy do udziału w postępowaniu dla zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.kalisz.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.kalisz.ibip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.kalisz.ibip.pl Kalisz: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013 OR.272.7.2013 Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2015-11-12 14:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łęknica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Sędzin, u. Ignacego Krasickiego 7A te. centraa: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-4-53 e-mai: pup@pup.bedzin.p, Internet: http://www.pup.bedzin.p Numer postępowania: PUP.7..205.JP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl Łódź: usługi pocztowe dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 974/14 POSTANOWIENIE z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo