REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A."

Transkrypt

1 Spis treści REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. ZAWARCIE UMOWY... 9 III. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA IV. RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNEK PIENIĘŻNY V. TRANSAKCJE PŁATNICZE VI. WYKONYWANIE ZLECEŃ VII. ZLECENIA I DYSPOZYCJE TELEFONICZNE VIII. ZLECENIA DDM IX. ZLECENIA Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI X. POŁĄCZENIE KONTA OSOBISTEGO Z RACHUNKIEM PIENIĘŻNYM XI. PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NABYWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W OBROCIE PIERWOTNYM XII. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DERYWATÓW XIII. DORADZTWO INWESTYCYJNE XIV. ANALIZY I REKOMENDACJE XV. PORADY INWESTYCYJNE XVI. WYNAGRODZENIE DM RBPL XVII. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI I KOMUNIKACJA Z KLIENTEM XVIII. POSTANOWIENIA ZABEZPIECZAJĄCE INTERESY DM RBPL XIX. ROZPATRYWANIE SKARG XX. TRYB I WARUNKI WYPOWIEDZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 53

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług dla Klientów w ramach biura maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. działającego pod marką Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie: a) przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, b) wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na rachunek Klienta, c) prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, d) doradztwa inwestycyjnego, e) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie Instrumentów finansowych. 2. Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 20, Warszawa, jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Raiffeisen Bank Polska S.A. jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco: 2 1) Analizy raporty i komentarze, dotyczące rynków finansowych i instrumentów finansowych z wyłączeniem Rekomendacji, 2) Autoryzacja zgoda wyrażona przez Klienta na wykonywanie Transakcji płatniczej, Zlecenia lub innej Dyspozycji, 3) Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. 4) Bezpieczne strony WWW strony udostępniane w połączeniu zabezpieczonym protokołem SSL (człon https:// na początku adresu), wykorzystującym aktualny certyfikat Banku, 5) Centrum Telefoniczne serwis telefoniczny Banku będący jednym z Elektronicznych Kanałów Dostępu,

3 6) Depozyt zabezpieczający - wstępny lub właściwy depozyt zabezpieczający, w którego skład mogą wchodzić środki pieniężne i instrumenty finansowe zarejestrowane na rachunku Klienta, 7) Derywaty instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 8) DM RBPL komórka organizacyjna Raiffeisen Bank Polska S.A. prowadząca działalność maklerską pod marką Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. lub Raiffeisen Brokers, 9) Dyspozycja przyjmowane przez DM RBPL polecenie Klienta niebędące Zleceniem, również Zlecenie płatnicze, 10) Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 11) Elektroniczne Kanały Dostępu rozwiązania techniczne oraz systemy informatyczne Banku, opisane w Regulaminie EKD, które z wykorzystaniem urządzeń użytkownika, sieci Internet lub sieci telefonii umożliwiają świadczenie usług drogą elektroniczną, z wyłączeniem Indywidualnej obsługi maklerskiej. 12) Forma pisemna forma przewidziana jako forma pisemna w ustawie kodeks cywilny oraz forma elektroniczna oświadczeń woli, spełniająca wymogi określone w art. 13 Ustawy, 13) Godzina graniczna godzina do której przyjmowane są Dyspozycje dotyczące Zleceń płatniczych określona w Komunikacie, 14) Hasło unikatowy kod wykorzystywany przez Klienta do logowania się do Systemu transakcyjnego, 15) Hasło telefoniczne unikatowy kod ustanawiany do rachunku Klienta w Systemie transakcyjnym, za pomocą którego następuje identyfikacja osoby podczas Indywidualnej obsługi maklerskiej, 16) IBAN (ang. International Bank Account Number) międzynarodowy numer rachunku bankowego ISO standard numeracji kont bankowych stosowany w obrocie krajowym i zagranicznym, składający się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (suma kontrolna) i maksymalnie do trzydziestu znaków alfanumerycznych (liter lub cyfr) określających numer rachunku. Długość rachunku w standardzie IBAN jest ustalana przez poszczególne kraje. W transakcjach elektronicznych rachunek w standardzie IBAN powinien być prezentowany i przechowywany w jednym ciągu, 17) Indywidualna obsługa maklerska oferta usług dla Klienta, który podpisał aneks do umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania zleceń i dyspozycji przekazywanym DM RBPL za pomocą telefonu, 18) Instrument finansowy instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy,

4 19) Izba rozliczeniowa izba rozliczeniowa w znaczeniu określonym w Ustawie oraz odpowiednio również izba rozrachunkowa, 20) Klient osoba fizyczna, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z DM RBPL, 21) Klient detaliczny podmiot, o którym mowa w art.3 ust. 39 c) Ustawy, 22) Klient profesjonalny podmiot, o którym mowa w art.3 ust.39b) Ustawy, 23) Kod TPIN kod numeryczny ustanawiany przez Klienta, służący do potwierdzania tożsamości Klienta w Centrum Telefonicznym, 24) Konto osobiste rachunek bankowy prowadzony przez Bank na rzecz Klienta, 25) Komunikat informacja przekazywana do wiadomości Klientów, w tym w szczególności w zakresie świadczenia usług przez DM RBPL, 26) NRB (Numer Rachunku Bankowego) polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych. NRB w Polsce składa się z 26 cyfr, gdzie dwie pierwsze to suma kontrolna, osiem następnych to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku, kolejne szesnaście cyfr definiuje unikatowy numer rachunku klienta w banku. NRB stosowany jest tylko w obrocie krajowym, natomiast poprzez dodanie na początku znaków identyfikujących kraj PL staje się numerem rachunku bankowego w międzynarodowym standardzie IBAN. W transakcjach elektronicznych rachunek w standardzie NRB powinien być prezentowany i przechowywany w jednym ciągu, 27) Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę Klientów indywidualnych; wykaz oddziałów znajduje się na stronie internetowej Banku (www.raiffeisenpolbank.com), 28) Płatnik Klient lub inna osoba, składająca zlecenie płatnicze, 29) Porada inwestycyjna ustna opinia o charakterze ogólnym dotycząca inwestowania w instrumenty finansowe, 30) Portfel wydzielony podzbiór rachunku papierów wartościowych, na którym są ewidencjonowane Derywaty, 31) Pozycje skorelowane pozycje Derywatów oparte o ten sam instrument bazowy, zarejestrowane w tym samym Portfelu, których łączne ryzyko jest mniejsze niż suma ryzyk liczonych oddzielnie dla poszczególnych pozycji, 32) Prawo do otrzymania instrumentu finansowego prawo umożliwiające zobowiązanie się do zbycia instrumentu finansowego przed dokonaniem jego zapisu na rachunku, 33) Regulamin Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A., 34) Regulamin EKD Regulamin świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dla klientów indywidualnych,

5 35) Rekomendacja raport zalecający lub sugerujący, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych sporządzone na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia, 36) Rozporządzenie akt wykonawczy wydany na podstawie art. 42 ust. 2 Ustawy, 37) R-Online system bankowości internetowej, jeden z Elektronicznych Kanałów Dostępu (EKD); 38) Rozrachunek transakcji rozumie się przez to obciążenie lub uznanie konta depozytowego, rachunku zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez właściwą Izbę rozliczeniową na rzecz podmiotu będącego stroną transakcji, odpowiednio w związku z transakcją zbycia lub nabycia Instrumentów finansowych, a także odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznanie lub obciążenie rachunku pieniężnego wskazanego przez podmiot będący stroną transakcji lub stroną rozliczenia transakcji, 39) Rozrachunek transakcji w częściach rozumie się przez to rozrachunek transakcji, w przypadku częściowego braku Instrumentów finansowych niezbędnych do dokonania rozrachunku w całości lub jednoczesnego częściowego braku Instrumentów finansowych i środków pieniężnych niezbędnych do dokonania rozrachunku w całości, tj. rozrachunek w części wyznaczonej wysokością posiadanych w trakcie sesji rozrachunkowej instrumentów finansowych i środków pieniężnych przez strony transakcji i rozrachunek pozostałej części w trakcie kolejnych sesji rozrachunkowych dotyczący transakcji określonych zgodnie z regulacjami właściwej Izby rozliczeniowej, które mogą podlegać rozrachunkowi w częściach. 40) System transakcyjny system informatyczny DM RBPL, będący jednym z Elektronicznych Kanałów Dostępu, służący w szczególności do składania zleceń oraz do komunikacji między Klientem a DM RBPL, 41) TOIP Tabela opłat i prowizji, 42) Transakcja płatnicza zainicjowana przez Płatnika wpłata, wypłata lub transfer środków pieniężnych, 43) Umowa umowa o świadczenie usług maklerskich zawierana z DM RBPL lub odpowiednio aneks do Umowy, 44) Umowa ramowa umowa ramowa o oświadczenie usług bankowych dla klientów indywidualnych 45) Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz z późn. zm.), 46) Wynagrodzenie opłaty i prowizje pobierane przez DM RBPL z tytułu świadczonych usług,

6 47) Zlecenie zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe, 48) Zlecenie DDM tzw. zlecenie do dyspozycji maklera, umożliwiające wystawienie na podstawie Zlecenia więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek, 49) Zlecenie płatnicze Dyspozycja Klienta zawierająca polecenie wykonania Transakcji płatniczej Na podstawie zgody udzielonej przez DM RBPL i Klienta w Umowie lub innej umowie dotyczącej świadczenia usług z wykorzystaniem Elektronicznych Kanałów Dostępu, oświadczenia woli mogą być składane odpowiednio Klientowi i DM RBPL w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu. 2. Każde oświadczenie woli złożone w ramach korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu jest utrwalane zgodnie z przepisami prawa i stanowi niezaprzeczalny i zupełny dowód jego złożenia. 3. Zabrania się przekazywania do DM RBPL za pomocą Elektronicznych Kanałów Dostępu treści o charakterze bezprawnym. 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia złożone w jego imieniu na jego rzecz za pomocą Elektronicznych Kanałów Dostępu od momentu ich aktywacji, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby składającej. 5. Z zastrzeżeniem postanowień regulujących odpowiedzialność za Transakcje płatnicze (opisane w rozdziale V), DM RBPL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji przez osoby inne niż Klient lub jego pełnomocnicy, które weszły w posiadanie Hasła, Hasła telefonicznego, Kodu TPIN lub innych danych dotyczących Umowy, do czasu zgłoszenia ww. faktu Bankowi/DM RBPL, na skutek okoliczności za które odpowiedzialności DM RBPL nie ponosi DM RBPL świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Systemu transakcyjnego, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub Umowy. 2. Klient może składać Zlecenia i Dyspozycje po zalogowaniu się do Systemu transakcyjnego na stronie pod adresem internetowym lub W przypadku problemów z korzystaniem z jednego z ww. kanałów dostępu, Klient powinien skorzystać z drugiego kanału.

7 3. Korzystanie przez Klienta z Systemu transakcyjnego wymaga ustanowienia i używania identyfikatora i Hasła. Klient jest zobowiązany do nieujawniania Hasła osobom trzecim. 4. Poprawna identyfikacja Klienta lub pełnomocnika w sposób opisany w Regulaminie EKD albo na podstawie Hasła telefonicznego i ewentualnie dodatkowych pytań weryfikacyjnych jest równoznaczna z Autoryzacją złożonych Zleceń i Dyspozycji. 5. Rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane DM RBPL świadczy usługi w zakresie Instrumentów finansowych podanych do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. 2. DM RBPL może wyłączyć świadczenie usług w odniesieniu do podanych do wiadomości Klienta w formie Komunikatu Instrumentów finansowych, miejsc wykonania, osób, podmiotów albo w inny sposób je ograniczyć DM RBPL może powierzyć agentom DM RBPL na podstawie odrębnej umowy, wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej. Informacja w tym zakresie jest podawana do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. 2. Agent DM RBPL wykonuje czynności określone w Ustawie i umowie zawartej z DM RBPL. 3. Agent DM RBPL, w związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz DM RBPL, nie przyjmuje od Klientów wpłat DM RBPL może powierzyć innemu przedsiębiorcy, na podstawie odrębnej umowy, wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez DM RBPL, w tym prowadzoną działalnością maklerską (tzw. outsourcing). 2. Informacja, o zawarciu przez DM RBPL Umowy, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. Klient, który nie akceptuje faktu powierzenia działalności innemu przedsiębiorcy, na postawie umowy określonej w Komunikacie jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Brak wypowiedzenia Umowy przez Klienta uznaje się za akceptację faktu powierzenia działalności innemu przedsiębiorcy.

8 3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków, w szczególności: a) przedsiębiorca posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotowych czynności lub zajmuje się wykonywaniem tych czynności, b) przedsiębiorca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do wykonywania umowy, c) przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy, d) przedsiębiorca lub osoby zarządzające nie zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia określonych przestępstw, e) DM RBPL będzie mógł nadzorować wykonywane przez przedsiębiorcę czynności, f) DM RBPL określi metody oceny sposobu wykonywania przedmiotowych czynności, g) DM RBPL będzie posiadał dostęp do informacji związanych z wykonywaniem przedmiotowych czynności, h) DM RBPL i przedsiębiorca będą posiadali plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie przedmiotowych czynności oraz sposoby odzyskiwania danych chroniące przed ich utratą spowodowaną awarią, i) powierzenie wykonywania przedmiotowych czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez DM RBPL działalności. 4. Odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec DM RBPL, za szkody wyrządzone Klientom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć. 5. Odpowiedzialności DM RBPL, za szkody wyrządzone Klientom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć. 6. Zapisy ust. 2-5 nie mają zastosowania do umów, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez DM RBPL obowiązków, w szczególności których przedmiotem jest świadczenie na rzecz DM RBPL usług niezwiązanych bezpośrednio z działalnością maklerską (np. doradztwo prawne) lub usług wystandaryzowanych (np. dostarczanie informacji o notowaniach instrumentów finansowych) W celu wykonania Umowy DM RBPL może określić w Komunikacie niektóre zasady lub okoliczności świadczenia usług, w szczególności te, które z uwagi na charakter, zmienność źródła pochodzenia nie mogą być uregulowane w niniejszym Regulaminie.

9 2. Komunikaty mogą uszczegóławiać warunki świadczenia usług przez DM RBPL, w szczególności w zakresie możliwości świadczenia usług dodatkowych dla Klientów spełniających określone kryteria, jak również zawierać inne informacje przekazywane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem. 3. Treść Komunikatów podawana jest do wiadomości Klientów w terminie co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie, chyba że Regulamin określa inne terminy. 4. W przypadku gdy: a) Komunikat dotyczy zmian TOIP, o których mowa w 61 ust. 1, b) Komunikat rozszerza możliwość korzystania z usług, c) Komunikat ułatwia korzystanie z usług, d) charakter usługi, której dotyczy Komunikat, uniemożliwia dochowanie powyższego terminu, e) informacje określone w Komunikacie uzasadniają skrócenie terminu wejścia w życie Komunikatu lub natychmiastowe powiadomienie Klientów. Komunikat publikowany jest najpóźniej w dniu jego wejścia w życie. II. ZAWARCIE UMOWY 9 1. Przed zawarciem Umowy z Klientem DM RBPL przeprowadza proces segmentacji Klienta, zgodnie z procedurą segmentacji Klientów obowiązującą w DM RBPL. 2. W oparciu o wyniki procesu segmentacji Klienta, DM RBPL informuje Klienta o zakwalifikowaniu go do jednej z poniższych kategorii: a) Klienta detalicznego, b) Klienta profesjonalnego. 3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, przed zawarciem Umowy z Klientem detalicznym, DM RBPL: a) przekazuje szczegółowe informacje dotyczące DM RBPL oraz usług świadczonych na podstawie zawieranej Umowy, b) zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu jego wiedzy dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego, c) na podstawie informacji, o których mowa w lit b), dokonuje oceny, czy Instrument finansowy lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.

10 4. Z zastrzeżeniem postanowień 55 ust. 1, jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 1 lit. c), Instrument finansowy lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest nieodpowiednia dla danego Klienta, DM RBPL informuje o tym Klienta, co nie wyłącza możliwości zawarcia przez DM RBPL Umowy z takim Klientem. 5. W przypadku, gdy Klient lub potencjalny Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 1, lub przedstawia informacje niewystarczające, DM RBPL ostrzega Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub Instrument finansowy są dla niego odpowiednie. Nie wyłącza to możliwości zawarcia przez DM RBPL Umowy z takim Klientem, z zastrzeżeniem postanowień 55 ust W celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3 lit. b) i c), DM RBPL może wykorzystać informacje posiadane przez DM RBPL lub Bank Jeżeli pomimo zastosowania procedur w zakresie przeciwdziałania powstaniu konfliktu interesów istnieje zagrożenie naruszenia interesu Klienta, DM RBPL informuje o powyższym Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na świadome podjęcie decyzji co do zawarcia Umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Umowa może być zawarta pod warunkiem, że Klient, potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 1 oraz potwierdzi wolę zawarcia umowy z DM RBPL. 3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Umowy W dokumencie MiFID - Broszura Informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. przekazywanej Klientowi przed podpisaniem Umowy, oraz na stronie internetowej Banku i DM RBPL wskazane są ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, oraz opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta. 2. Aktualizacja dokumentu, o którym mowa w ust 1. następuje poprzez zmianę treści dokumentu umieszczonego na stronie internetowej Banku oraz DM RBPL. 3. Na żądanie Klienta DM RBPL przekazuje szczegółowe informacje dotyczące świadczeń, o których mowa w ust 1 w zakresie działalności DM RBPL.

11 11 1. Przed zawarciem Umowy następuje identyfikacja Klienta na podstawie przedstawionych dokumentów. 2. Przed zawarciem Umowy Klient okazuje dokument tożsamości, podaje numer PESEL (dotyczy Klientów posiadających numer PESEL), datę urodzenia w przypadku nie posiadania numeru PESEL, obywatelstwo oraz wskazuje właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania urząd skarbowy. Jeśli zawarcie Umowy następuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem R Online, weryfikacja tożsamości następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie EKD. 3. Kartę wzorów podpisów wypełnia Klient i jego pełnomocnicy. DM RBPL może odstąpić od ww. wymogu jeżeli wzór podpisu jest w posiadaniu DM RBPL lub Banku. 4. W celu zastosowania w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez DM RBPL stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem rezydencji podatkowej Klienta, Klient jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe organy podatkowe danego kraju, wskazującego termin, od którego Klient jest rezydentem podatkowym danej jurysdykcji. Jednocześnie Klient jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji przed utratą terminu ważności dokumentu lub niezwłocznie w przypadku zmiany danych objętych certyfikatem. W przypadku nieotrzymania przez Bank/DM RBPL aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej danego kraju, Klientowi zostanie naliczony polski podatek dochodowy Świadczenie usług maklerskich odbywa się na podstawie pisemnej Umowy. 2. Umowa może być zawarta przez potencjalnego Klienta: a) w Oddziale Banku, b) z udziałem pracownika Banku lub DM RBPL, c) z udziałem agenta DM RBPL, d) poprzez R-Online lub System transakcyjny jeżeli wcześniej Klient i DM RBPL/Bank umownie przewidzieli składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej i o ile DM RBPL udostępni taką funkcjonalność, e) w trybie określonym w ust Umowa może być zawarta korespondencyjnie, na podstawie wniosku o zawarcie Umowy, złożonego przez potencjalnego Klienta przez Centrum Telefoniczne lub internet, pod warunkiem należytego sprawdzenia danych Klienta oraz potwierdzenia własnoręczności jego podpisu, z zachowaniem warunków o których mowa w 14.

12 W powyższej sytuacji DM RBPL rozpoczyna świadczenie usług po otrzymaniu od Klienta Umowy podpisanej z zachowaniem powyżej określonych warunków. W przypadku nieotrzymania przez DM RBPL podpisanej Umowy w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, uznaje się Umowę za niezawartą. 4. Tryb określony w ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku zawierania aneksu do Umowy. 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, Umowa może zostać zawarta poprzez R-Online jeżeli Klient zawarł z Bankiem Umowę ramową o świadczenie usług bankowych dla klientów indywidualnych. Warunki zawarcia Umowy poprzez R-Online określa Umowa ramowa o oświadczenie usług bankowych dla klientów indywidualnych i Regulamin EKD. 6. DM RBPL poda do wiadomości Klientów w Komunikacie informację o udostępnieniu możliwości zawarcia Umowy poprzez R-Online lub System transakcyjny Na podstawie Umowy DM RBPL zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie: a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, c) prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych. 2. Klientom spełniających warunki określone w Komunikacie, DM RBPL umożliwia korzystanie z usług: a) doradztwa inwestycyjnego, b) Rekomendacji, c) Indywidualnej obsługi maklerskiej, d) innych, przekazanych do wiadomości Klientów w Komunikacie. 3. Warunkiem świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), jest zawarcie przez Klienta odpowiedniego aneksu do Umowy. 4. Klient DM RBPL może otrzymać dodatkowy pakiet usług. Szczegółowe informacje o kryteriach przyznawania poszczególnych pakietów oraz zakresie usług w pakietach są podawane do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. 5. DM RBPL może również świadczyć inne usługi określone w Komunikacie, w szczególności w zakresie udostępniania notowań giełdowych w czasie rzeczywistym, komunikatów spółek giełdowych, interfejsu programowania aplikacji (API). Szczegółowe

13 informacje będą podane do wiadomości Klientów. Klient może rozszerzyć lub ograniczyć zakres ww. usług składając DM RBPL odpowiednią Dyspozycję. Korzystanie z ww. usług jest równoznaczne z zobowiązaniem Klienta do przestrzegania warunków korzystania z danej usługi oraz z zobowiązaniem DM RBPL do jej świadczenia. Zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio Dokumenty urzędowe wystawione za granicą (inne niż dokumenty tożsamości), powinny być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną. Obowiązek ten nie dotyczy dokumentów pochodzących z państw, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła i ratyfikowała odpowiednie umowy międzynarodowe zwalniające z tego obowiązku lub opatrzonych Apostille w państwie będącym stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938). Zgodność z oryginałem oświadczeń i dokumentów oraz własnoręczność podpisów na oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Klienta lub osoby upoważnione do reprezentowania Klienta, które nie są złożone w obecności pracownika Banku/DM RBPL powinny być poświadczone przez notariusza. Jeżeli poświadczenie zostało dokonane przez notariusza poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że zostało wystawione w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła i ratyfikowała odpowiednie umowy międzynarodowe zwalniające z tego obowiązku. Jeżeli poświadczenie notarialne podpisu zostało wystawione w państwie będącym stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wówczas winno być opatrzone klauzulą Apostille. 2. DM RBPL może odstąpić od wymogu określonego w ust. 1 lub określić inny sposób uwierzytelniania dokumentów. 3. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym również certyfikat potwierdzający status rezydencji podatkowej Klienta, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. DM RBPL może odstąpić od niniejszego wymogu. 4. DM RBPL może zażądać od Klienta innych dokumentów i informacji, w szczególności w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy ich przedłożenie będzie, w ocenie DM RBPL, niezbędne do prawidłowego zawarcia lub wykonania Umowy lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieprzedłożenia przez Klienta żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie, DM RBPL może wypowiedzieć Umowę lub odmówić jej zawarcia lub nie zrealizować Dyspozycji lub Zlecenia Klienta.

14 5. DM RBPL może odmówić zawarcia Umowy jeżeli nie zostaną spełnione wymagania określone w niniejszym Regulaminie, informując o tym Klienta. 6. Klient jest obowiązany niezwłocznie informować DM RBPL o wszelkich zmianach danych dotyczących Klienta, przekazanych DM RBPL, załączając odpowiednie dokumenty. DM RBPL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzekazania ww. informacji, w szczególności dotyczących zmiany adresu, na który przekazywana ma być korespondencja kierowana do Klienta, osób uprawnionych do reprezentowania Klienta lub pełnomocników Klienta. 7. Pełnomocnik nie jest uprawniony do zawarcia Umowy lub aneksu. Umowa może być rozwiązana przez pełnomocnika. III. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Klient może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności przewidzianych Umową i Regulaminem. 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone lub odwołane w zwykłej formie pisemnej (z wyłączeniem możliwości złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej), w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno być podpisane w obecności pracownika Banku/DM RBPL, chyba że zostało złożone z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. Jeżeli pełnomocnictwo zostało podpisane przed notariuszem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinno być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że zostało wystawione w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła i ratyfikowała odpowiednie umowy międzynarodowe zwalniające z tego obowiązku. Jeżeli poświadczenie notarialne podpisu zostało wystawione w państwie będącym stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wówczas winno być opatrzone klauzulą Apostille. 3. Do udzielenia i odwołania pełnomocnictwa zastosowanie mają odpowiednie zapisy Klient może udzielić bezterminowo lub na czas określony, bez możliwości udzielania dalszych pełnomocnictw, następujących rodzajów pełnomocnictw: a) bez ograniczeń w ramach którego pełnomocnik ma prawo dokonywać w imieniu Klienta czynności przewidzianych Umową, w tym działać w takim samym zakresie jak Klient na danym rachunku oraz składać w imieniu i na rachunek Klienta zapisy

15 w ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym (o ile zapis jest rozliczany za pośrednictwem rachunku Klienta): b) rodzajowego w ramach którego pełnomocnik ma prawo: i. dokonywania wypłat lub przelewów środków pieniężnych, bez prawa składania zleceń kupna / sprzedaży instrumentów finansowych, albo ii. składania zleceń kupna / sprzedaży instrumentów finansowych, oraz dyspozycji związanych z nabywaniem dodatkowych usług do rachunku inwestycyjnego bez prawa dokonywania wypłat lub przelewów środków pieniężnych: c) szczególnego do dokonania określonej czynności po akceptacji DM RBPL. 5. Pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa bez ograniczeń lub rodzajowego może reprezentować Klienta w zakresie korzystania ze wszystkich usług świadczonych na podstawie Regulaminu, niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań przez Klienta, w szczególności w zakresie analiz i doradztwa inwestycyjnego oraz dostępu do notowań online. 6. DM RBPL może odmówić przyjęcia pełnomocnictwa, jeśli zakres umocowania pełnomocnika budzi wątpliwości. 7. Pełnomocnictwo wygasa w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w tym w przypadku: a) śmierci pełnomocnika lub Klienta, b) odwołania pełnomocnictwa, c) upływu czasu na jaki zostało udzielone. 8. DM RBPL nie odpowiada za działania pełnomocnika podjęte po wygaśnięciu lub odwołaniu pełnomocnictwa, do momentu otrzymania pisemnej informacji o odwołaniu pełnomocnictwa lub śmierci Klienta. IV. RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNEK PIENIĘŻNY Na podstawie Umowy DM RBPL prowadzi dla Klienta rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny. 2. DM RBPL zapisuje na rachunku papierów wartościowych Klienta zdematerializowane Instrumenty finansowe nabyte w obrocie zorganizowanym lub poza tym obrotem.

16 3. DM RBPL dokonuje zapisów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych lub innych dokumentów uprawniających DM RBPL do dokonania takich zapisów. 4. Zapisanie Instrumentów finansowych nabytych w wyniku oferowania na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez DM RBPL, następuje niezwłocznie po złożeniu przez Klienta odpowiedniego wniosku, chyba że warunki oferty przewidują inny termin. 5. Z rachunku pieniężnego w pierwszej kolejności są pobierane środki na rozliczenie zobowiązań Klienta wynikających z transakcji zawartych z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności wraz z należnym wynagrodzeniem dla DM RBPL, Depozytu zabezpieczającego, a później pozostałych według decyzji DM RBPL.W przypadku, gdy DM RBPL jest płatnikiem podatku dochodowego od dochodów kapitałowych dla osób fizycznych, DM RBPL rozlicza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, należne od Klienta podatki i obciąża nimi rachunek pieniężny Klienta DM RBPL prowadzi rejestr operacyjny zawierający rejestr Instrumentów finansowych i praw do otrzymania Instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem Zleceń sprzedaży instrumentów finansowych. 2. W przypadku zrealizowania Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, DM RBPL dokonuje odpowiednich zapisów na rachunku papierów wartościowych po przeprowadzeniu rozliczenia transakcji. 3. Dokonanie zapisów w rejestrze operacyjnym następuje przed rozliczeniem transakcji, na podstawie dowodów ewidencyjnych Zapisanie Instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych w związku z ich przeniesieniem poza obrotem zorganizowanym, następuje niezwłocznie po przedstawieniu DM RBPL stosownych dokumentów wskazujących na podstawę przeniesienia, chyba że ww. dokumenty przewidują inny termin. 2. DM RBPL może żądać od Klienta dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień w związku z zapisywaniem na rachunku papierów wartościowych Klienta Instrumentów finansowych nabytych poza obrotem zorganizowanym, o ile podstawa prawna takiego zapisu budzi wątpliwości. 3. DM RBPL może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem Instrumentów finansowych w przypadku uzasadnionych wątpliwości:

17 a) wskazujących, że przeniesienie Instrumentów finansowych ma na celu obejście przepisów prawa, b) co do autentyczności dokumentów. 4. DM RBPL odmawia podjęcia czynności związanych z przeniesieniem Instrumentów finansowych, gdy z przedstawionych dokumentów w sposób oczywisty wynika, że przeniesienie Instrumentów finansowych jest sprzeczne z przepisami prawa. 5. Odmowa przeniesienia Instrumentów finansowych wraz z uzasadnieniem jest sporządzona w Formie pisemnej Środki zgromadzone na rachunku pieniężnym Klientów mogą być oprocentowane. W ww. sytuacji odsetki będą naliczane codziennie na koniec dnia od kwoty salda na rachunku pieniężnym i doliczane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego do salda rachunku. 2. Do naliczania odsetek od salda dodatniego przyjmuje się, że rok liczy 365 dni i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 3. Szczegóły oprocentowania środków, w tym warunki niezbędne do uzyskania oprocentowania, są określone w Komunikacie. 20 DM RBPL przenosi Instrumenty finansowe, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe lub których zbywalność jest ograniczona, jedynie z utrzymaniem powyższych praw lub ograniczeń, chyba że co innego wynika z przepisów prawa lub ze stosunku prawnego będącego podstawą ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub ograniczenia zbywalności Instrumentów finansowych W przypadku błędnego zapisu na rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnym, DM RBPL może dokonać stosownego jego sprostowania, bez potrzeby uzyskania zgody Klienta. 2. Jeżeli na rachunku Klienta wystąpi saldo ujemne, w tym w wyniku zapisów korygujących, DM RBPL wzywa Klienta do jego pokrycia, w terminie określonym w wezwaniu. 3. Do czasu pokrycia salda ujemnego: a) DM RBPL może nie realizować Zleceń i Dyspozycji Klienta,

18 b) wszelkie wpływy środków pieniężnych na rachunek są w pierwszej kolejności zaliczane na pokrycie salda ujemnego, c) DM RBPL przysługują odsetki karne. 1. DM RBPL ustanawia następujące blokady: 22 a) środków pieniężnych w związku ze złożeniem Zlecenia kupna Instrumentów finansowych, b) Instrumentów finansowych w związku ze złożeniem Zlecenia sprzedaży Instrumentów finansowych, c) Instrumentów finansowych lub środków pieniężnych stanowiących Depozyt zabezpieczający z chwilą wystawienia zlecenia brokerskiego, którego przedmiotem jest zawarcie transakcji terminowej, w wysokości określonej przez DM RBPL, d) Instrumentów finansowych, w związku z wystawieniem świadectwa depozytowego, e) Instrumentów finansowych i środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu na nabycie Instrumentów finansowych (o ile blokada jest przewidziana), na podstawie umowy między bankiem, Klientem i DM RBPL lub na podstawie odrębnej umowy między bankiem a DM RBPL; DM RBPL dokonuje i znosi powyższe blokady na warunkach i terminach wskazanych w ww. umowie, f) Instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wierzyciela Klienta, która jest połączona z ustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla wierzyciela Klienta do sprzedaży zablokowanych Instrumentów finansowych i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych; DM RBPL dokonuje blokady po otrzymaniu od Klienta umowy blokady i złożeniu przez Klienta dyspozycji blokady w Formie pisemnej, g) Instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności, na których został ustanowiony zastaw; DM RBPL dokonuje na rachunku zastawcy ww. blokady po otrzymaniu od Klienta umowy zastawu i dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów finansowych złożonej w Formie pisemnej, h) Instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy; DM RBPL dokonuje blokady po otrzymaniu: i. umowy zastawu, ii. dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów finansowych złożonej w Formie pisemnej, z wyłączeniem Elektronicznych Kanałów Dostępu, iii. odpisu z rejestru zastawów stanowiącego dowód wpisu,

19 i) środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Klienta, uzyskanych w związku z przekazaniem DM RBPL (jako przechowującemu Instrumenty finansowe obciążone zastawem, zastawem finansowym, blokadą lub blokadą finansową) przez dłużnika z Instrumentów finansowych świadczenia głównego, do którego jest obowiązany z tych instrumentów, j) Instrumentów finansowych wskazanych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej po otrzymaniu tej umowy oraz dyspozycji blokady instrumentów finansowych złożonej w Formie pisemnej, k) Instrumentów finansowych przeniesionych na rachunek lub do ewidencji wierzyciela po otrzymaniu : i. umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia na wierzyciela Instrumentów finansowych, ii. dyspozycji przeniesienia złożonej w Formie pisemnej, l) Instrumentów finansowych na których ustanowiono zastaw finansowy po otrzymaniu: i. umowy o ustanowieniu zastawu finansowego, ii. dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów finansowych złożonej w Formie pisemnej. 2. DM RBPL dokonuje również innych blokad wynikających z przepisów prawa, w szczególności na polecenie upoważnionego organu państwowego. 3. DM RBPL może dokonać blokady Instrumentów finansowych lub środków pieniężnych na rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnym Klienta na podstawie jego Dyspozycji, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa. 4. DM RBPL może dokonać blokady rachunku Klienta celem zabezpieczenia swoich roszczeń. 5. Zapisy Regulaminu odnoszące się do blokady Instrumentów finansowych stosuje się odpowiednio również do Praw do otrzymania instrumentów finansowych. 23 Do ustanawianych blokad mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Z braku odmiennych postanowień umowy zastawu, DM RBPL przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z zastawionych Instrumentów finansowych, w szczególności dywidendy i odsetki. DM RBPL może, na podstawie

20 pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy z pobranych pożytków. 2. DM RBPL znosi blokadę zastawionych Instrumentów finansowych niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu W przypadku, gdy zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji za pośrednictwem DM RBPL, DM RBPL przyjmuje zapisy po sprawdzeniu, czy Klient posiada akcje będące przedmiotem wezwania i czy zostały one zablokowane na jego rachunku. 2. DM RBPL przyjmuje zapisy na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z warunkami określonymi w treści wezwania. V. TRANSAKCJE PŁATNICZE DM RBPL dokonuje Transakcji płatniczych lub przyjmuje inne Dyspozycje złożone w ciężar środków pieniężnych zapisanych na rachunku Klienta do wysokości wolnych środków. 2. Na zlecenie Klienta DM RBPL wykonuje usługi płatnicze w formie: a) polecenia przelewu, b) wypłaty gotówkowej, c) wpłaty. 3. DM RBPL wykonuje Transakcje płatnicze na podstawie Zlecenia płatniczego złożonego przez Klienta: a) w Oddziale Banku, b) za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, c) za pośrednictwem telefonu w ramach Indywidualnej obsługi maklerskiej. 4. Zlecenie płatnicze złożone w sposób określony w ust.3 lit. c wymaga zawarcia przez Klienta aneksu do Umowy w zakresie przyjmowania Zleceń i Dyspozycji przekazywanych do DM RBPL za pomocą telefonu, o którym mowa w 36 ust.1 i może dotyczyć jedynie polecenia przelewu na rachunek zdefiniowany w Elektronicznych Kanałach Dostępu lub rachunek prowadzony w Banku.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. oddział Lion s Banku w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo