REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A."

Transkrypt

1 Spis treści REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. ZAWARCIE UMOWY... 9 III. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA IV. RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNEK PIENIĘŻNY V. TRANSAKCJE PŁATNICZE VI. WYKONYWANIE ZLECEŃ VII. ZLECENIA I DYSPOZYCJE TELEFONICZNE VIII. ZLECENIA DDM IX. ZLECENIA Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI X. POŁĄCZENIE KONTA OSOBISTEGO Z RACHUNKIEM PIENIĘŻNYM XI. PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NABYWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W OBROCIE PIERWOTNYM XII. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DERYWATÓW XIII. DORADZTWO INWESTYCYJNE XIV. ANALIZY I REKOMENDACJE XV. PORADY INWESTYCYJNE XVI. WYNAGRODZENIE DM RBPL XVII. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI I KOMUNIKACJA Z KLIENTEM XVIII. POSTANOWIENIA ZABEZPIECZAJĄCE INTERESY DM RBPL XIX. ROZPATRYWANIE SKARG XX. TRYB I WARUNKI WYPOWIEDZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 53

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług dla Klientów w ramach biura maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. działającego pod marką Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie: a) przyjmowania i przekazywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, b) wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na rachunek Klienta, c) prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, d) doradztwa inwestycyjnego, e) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie Instrumentów finansowych. 2. Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 20, Warszawa, jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Raiffeisen Bank Polska S.A. jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco: 2 1) Analizy raporty i komentarze, dotyczące rynków finansowych i instrumentów finansowych z wyłączeniem Rekomendacji, 2) Autoryzacja zgoda wyrażona przez Klienta na wykonywanie Transakcji płatniczej, Zlecenia lub innej Dyspozycji, 3) Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. 4) Bezpieczne strony WWW strony udostępniane w połączeniu zabezpieczonym protokołem SSL (człon https:// na początku adresu), wykorzystującym aktualny certyfikat Banku, 5) Centrum Telefoniczne serwis telefoniczny Banku będący jednym z Elektronicznych Kanałów Dostępu,

3 6) Depozyt zabezpieczający - wstępny lub właściwy depozyt zabezpieczający, w którego skład mogą wchodzić środki pieniężne i instrumenty finansowe zarejestrowane na rachunku Klienta, 7) Derywaty instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 8) DM RBPL komórka organizacyjna Raiffeisen Bank Polska S.A. prowadząca działalność maklerską pod marką Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. lub Raiffeisen Brokers, 9) Dyspozycja przyjmowane przez DM RBPL polecenie Klienta niebędące Zleceniem, również Zlecenie płatnicze, 10) Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 11) Elektroniczne Kanały Dostępu rozwiązania techniczne oraz systemy informatyczne Banku, opisane w Regulaminie EKD, które z wykorzystaniem urządzeń użytkownika, sieci Internet lub sieci telefonii umożliwiają świadczenie usług drogą elektroniczną, z wyłączeniem Indywidualnej obsługi maklerskiej. 12) Forma pisemna forma przewidziana jako forma pisemna w ustawie kodeks cywilny oraz forma elektroniczna oświadczeń woli, spełniająca wymogi określone w art. 13 Ustawy, 13) Godzina graniczna godzina do której przyjmowane są Dyspozycje dotyczące Zleceń płatniczych określona w Komunikacie, 14) Hasło unikatowy kod wykorzystywany przez Klienta do logowania się do Systemu transakcyjnego, 15) Hasło telefoniczne unikatowy kod ustanawiany do rachunku Klienta w Systemie transakcyjnym, za pomocą którego następuje identyfikacja osoby podczas Indywidualnej obsługi maklerskiej, 16) IBAN (ang. International Bank Account Number) międzynarodowy numer rachunku bankowego ISO standard numeracji kont bankowych stosowany w obrocie krajowym i zagranicznym, składający się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (suma kontrolna) i maksymalnie do trzydziestu znaków alfanumerycznych (liter lub cyfr) określających numer rachunku. Długość rachunku w standardzie IBAN jest ustalana przez poszczególne kraje. W transakcjach elektronicznych rachunek w standardzie IBAN powinien być prezentowany i przechowywany w jednym ciągu, 17) Indywidualna obsługa maklerska oferta usług dla Klienta, który podpisał aneks do umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania zleceń i dyspozycji przekazywanym DM RBPL za pomocą telefonu, 18) Instrument finansowy instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy,

4 19) Izba rozliczeniowa izba rozliczeniowa w znaczeniu określonym w Ustawie oraz odpowiednio również izba rozrachunkowa, 20) Klient osoba fizyczna, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z DM RBPL, 21) Klient detaliczny podmiot, o którym mowa w art.3 ust. 39 c) Ustawy, 22) Klient profesjonalny podmiot, o którym mowa w art.3 ust.39b) Ustawy, 23) Kod TPIN kod numeryczny ustanawiany przez Klienta, służący do potwierdzania tożsamości Klienta w Centrum Telefonicznym, 24) Konto osobiste rachunek bankowy prowadzony przez Bank na rzecz Klienta, 25) Komunikat informacja przekazywana do wiadomości Klientów, w tym w szczególności w zakresie świadczenia usług przez DM RBPL, 26) NRB (Numer Rachunku Bankowego) polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych. NRB w Polsce składa się z 26 cyfr, gdzie dwie pierwsze to suma kontrolna, osiem następnych to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku, kolejne szesnaście cyfr definiuje unikatowy numer rachunku klienta w banku. NRB stosowany jest tylko w obrocie krajowym, natomiast poprzez dodanie na początku znaków identyfikujących kraj PL staje się numerem rachunku bankowego w międzynarodowym standardzie IBAN. W transakcjach elektronicznych rachunek w standardzie NRB powinien być prezentowany i przechowywany w jednym ciągu, 27) Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę Klientów indywidualnych; wykaz oddziałów znajduje się na stronie internetowej Banku (www.raiffeisenpolbank.com), 28) Płatnik Klient lub inna osoba, składająca zlecenie płatnicze, 29) Porada inwestycyjna ustna opinia o charakterze ogólnym dotycząca inwestowania w instrumenty finansowe, 30) Portfel wydzielony podzbiór rachunku papierów wartościowych, na którym są ewidencjonowane Derywaty, 31) Pozycje skorelowane pozycje Derywatów oparte o ten sam instrument bazowy, zarejestrowane w tym samym Portfelu, których łączne ryzyko jest mniejsze niż suma ryzyk liczonych oddzielnie dla poszczególnych pozycji, 32) Prawo do otrzymania instrumentu finansowego prawo umożliwiające zobowiązanie się do zbycia instrumentu finansowego przed dokonaniem jego zapisu na rachunku, 33) Regulamin Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A., 34) Regulamin EKD Regulamin świadczenia usług przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu dla klientów indywidualnych,

5 35) Rekomendacja raport zalecający lub sugerujący, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych sporządzone na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia, 36) Rozporządzenie akt wykonawczy wydany na podstawie art. 42 ust. 2 Ustawy, 37) R-Online system bankowości internetowej, jeden z Elektronicznych Kanałów Dostępu (EKD); 38) Rozrachunek transakcji rozumie się przez to obciążenie lub uznanie konta depozytowego, rachunku zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez właściwą Izbę rozliczeniową na rzecz podmiotu będącego stroną transakcji, odpowiednio w związku z transakcją zbycia lub nabycia Instrumentów finansowych, a także odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznanie lub obciążenie rachunku pieniężnego wskazanego przez podmiot będący stroną transakcji lub stroną rozliczenia transakcji, 39) Rozrachunek transakcji w częściach rozumie się przez to rozrachunek transakcji, w przypadku częściowego braku Instrumentów finansowych niezbędnych do dokonania rozrachunku w całości lub jednoczesnego częściowego braku Instrumentów finansowych i środków pieniężnych niezbędnych do dokonania rozrachunku w całości, tj. rozrachunek w części wyznaczonej wysokością posiadanych w trakcie sesji rozrachunkowej instrumentów finansowych i środków pieniężnych przez strony transakcji i rozrachunek pozostałej części w trakcie kolejnych sesji rozrachunkowych dotyczący transakcji określonych zgodnie z regulacjami właściwej Izby rozliczeniowej, które mogą podlegać rozrachunkowi w częściach. 40) System transakcyjny system informatyczny DM RBPL, będący jednym z Elektronicznych Kanałów Dostępu, służący w szczególności do składania zleceń oraz do komunikacji między Klientem a DM RBPL, 41) TOIP Tabela opłat i prowizji, 42) Transakcja płatnicza zainicjowana przez Płatnika wpłata, wypłata lub transfer środków pieniężnych, 43) Umowa umowa o świadczenie usług maklerskich zawierana z DM RBPL lub odpowiednio aneks do Umowy, 44) Umowa ramowa umowa ramowa o oświadczenie usług bankowych dla klientów indywidualnych 45) Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz z późn. zm.), 46) Wynagrodzenie opłaty i prowizje pobierane przez DM RBPL z tytułu świadczonych usług,

6 47) Zlecenie zlecenie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem są instrumenty finansowe, 48) Zlecenie DDM tzw. zlecenie do dyspozycji maklera, umożliwiające wystawienie na podstawie Zlecenia więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek, 49) Zlecenie płatnicze Dyspozycja Klienta zawierająca polecenie wykonania Transakcji płatniczej Na podstawie zgody udzielonej przez DM RBPL i Klienta w Umowie lub innej umowie dotyczącej świadczenia usług z wykorzystaniem Elektronicznych Kanałów Dostępu, oświadczenia woli mogą być składane odpowiednio Klientowi i DM RBPL w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu. 2. Każde oświadczenie woli złożone w ramach korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu jest utrwalane zgodnie z przepisami prawa i stanowi niezaprzeczalny i zupełny dowód jego złożenia. 3. Zabrania się przekazywania do DM RBPL za pomocą Elektronicznych Kanałów Dostępu treści o charakterze bezprawnym. 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia złożone w jego imieniu na jego rzecz za pomocą Elektronicznych Kanałów Dostępu od momentu ich aktywacji, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby składającej. 5. Z zastrzeżeniem postanowień regulujących odpowiedzialność za Transakcje płatnicze (opisane w rozdziale V), DM RBPL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji przez osoby inne niż Klient lub jego pełnomocnicy, które weszły w posiadanie Hasła, Hasła telefonicznego, Kodu TPIN lub innych danych dotyczących Umowy, do czasu zgłoszenia ww. faktu Bankowi/DM RBPL, na skutek okoliczności za które odpowiedzialności DM RBPL nie ponosi DM RBPL świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem Systemu transakcyjnego, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub Umowy. 2. Klient może składać Zlecenia i Dyspozycje po zalogowaniu się do Systemu transakcyjnego na stronie pod adresem internetowym lub W przypadku problemów z korzystaniem z jednego z ww. kanałów dostępu, Klient powinien skorzystać z drugiego kanału.

7 3. Korzystanie przez Klienta z Systemu transakcyjnego wymaga ustanowienia i używania identyfikatora i Hasła. Klient jest zobowiązany do nieujawniania Hasła osobom trzecim. 4. Poprawna identyfikacja Klienta lub pełnomocnika w sposób opisany w Regulaminie EKD albo na podstawie Hasła telefonicznego i ewentualnie dodatkowych pytań weryfikacyjnych jest równoznaczna z Autoryzacją złożonych Zleceń i Dyspozycji. 5. Rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane DM RBPL świadczy usługi w zakresie Instrumentów finansowych podanych do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. 2. DM RBPL może wyłączyć świadczenie usług w odniesieniu do podanych do wiadomości Klienta w formie Komunikatu Instrumentów finansowych, miejsc wykonania, osób, podmiotów albo w inny sposób je ograniczyć DM RBPL może powierzyć agentom DM RBPL na podstawie odrębnej umowy, wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej. Informacja w tym zakresie jest podawana do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. 2. Agent DM RBPL wykonuje czynności określone w Ustawie i umowie zawartej z DM RBPL. 3. Agent DM RBPL, w związku z czynnościami wykonywanymi na rzecz DM RBPL, nie przyjmuje od Klientów wpłat DM RBPL może powierzyć innemu przedsiębiorcy, na podstawie odrębnej umowy, wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez DM RBPL, w tym prowadzoną działalnością maklerską (tzw. outsourcing). 2. Informacja, o zawarciu przez DM RBPL Umowy, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. Klient, który nie akceptuje faktu powierzenia działalności innemu przedsiębiorcy, na postawie umowy określonej w Komunikacie jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Brak wypowiedzenia Umowy przez Klienta uznaje się za akceptację faktu powierzenia działalności innemu przedsiębiorcy.

8 3. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków, w szczególności: a) przedsiębiorca posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotowych czynności lub zajmuje się wykonywaniem tych czynności, b) przedsiębiorca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do wykonywania umowy, c) przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy, d) przedsiębiorca lub osoby zarządzające nie zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia określonych przestępstw, e) DM RBPL będzie mógł nadzorować wykonywane przez przedsiębiorcę czynności, f) DM RBPL określi metody oceny sposobu wykonywania przedmiotowych czynności, g) DM RBPL będzie posiadał dostęp do informacji związanych z wykonywaniem przedmiotowych czynności, h) DM RBPL i przedsiębiorca będą posiadali plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie przedmiotowych czynności oraz sposoby odzyskiwania danych chroniące przed ich utratą spowodowaną awarią, i) powierzenie wykonywania przedmiotowych czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez DM RBPL działalności. 4. Odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec DM RBPL, za szkody wyrządzone Klientom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć. 5. Odpowiedzialności DM RBPL, za szkody wyrządzone Klientom wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę umowy wskazanej w ust. 1, nie można wyłączyć ani ograniczyć. 6. Zapisy ust. 2-5 nie mają zastosowania do umów, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez DM RBPL obowiązków, w szczególności których przedmiotem jest świadczenie na rzecz DM RBPL usług niezwiązanych bezpośrednio z działalnością maklerską (np. doradztwo prawne) lub usług wystandaryzowanych (np. dostarczanie informacji o notowaniach instrumentów finansowych) W celu wykonania Umowy DM RBPL może określić w Komunikacie niektóre zasady lub okoliczności świadczenia usług, w szczególności te, które z uwagi na charakter, zmienność źródła pochodzenia nie mogą być uregulowane w niniejszym Regulaminie.

9 2. Komunikaty mogą uszczegóławiać warunki świadczenia usług przez DM RBPL, w szczególności w zakresie możliwości świadczenia usług dodatkowych dla Klientów spełniających określone kryteria, jak również zawierać inne informacje przekazywane do wiadomości Klientów zgodnie z Regulaminem. 3. Treść Komunikatów podawana jest do wiadomości Klientów w terminie co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie, chyba że Regulamin określa inne terminy. 4. W przypadku gdy: a) Komunikat dotyczy zmian TOIP, o których mowa w 61 ust. 1, b) Komunikat rozszerza możliwość korzystania z usług, c) Komunikat ułatwia korzystanie z usług, d) charakter usługi, której dotyczy Komunikat, uniemożliwia dochowanie powyższego terminu, e) informacje określone w Komunikacie uzasadniają skrócenie terminu wejścia w życie Komunikatu lub natychmiastowe powiadomienie Klientów. Komunikat publikowany jest najpóźniej w dniu jego wejścia w życie. II. ZAWARCIE UMOWY 9 1. Przed zawarciem Umowy z Klientem DM RBPL przeprowadza proces segmentacji Klienta, zgodnie z procedurą segmentacji Klientów obowiązującą w DM RBPL. 2. W oparciu o wyniki procesu segmentacji Klienta, DM RBPL informuje Klienta o zakwalifikowaniu go do jednej z poniższych kategorii: a) Klienta detalicznego, b) Klienta profesjonalnego. 3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, przed zawarciem Umowy z Klientem detalicznym, DM RBPL: a) przekazuje szczegółowe informacje dotyczące DM RBPL oraz usług świadczonych na podstawie zawieranej Umowy, b) zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu jego wiedzy dotyczącej inwestowania w instrumenty finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego, c) na podstawie informacji, o których mowa w lit b), dokonuje oceny, czy Instrument finansowy lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.

10 4. Z zastrzeżeniem postanowień 55 ust. 1, jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 1 lit. c), Instrument finansowy lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest nieodpowiednia dla danego Klienta, DM RBPL informuje o tym Klienta, co nie wyłącza możliwości zawarcia przez DM RBPL Umowy z takim Klientem. 5. W przypadku, gdy Klient lub potencjalny Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 1, lub przedstawia informacje niewystarczające, DM RBPL ostrzega Klienta, że uniemożliwia to dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub Instrument finansowy są dla niego odpowiednie. Nie wyłącza to możliwości zawarcia przez DM RBPL Umowy z takim Klientem, z zastrzeżeniem postanowień 55 ust W celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3 lit. b) i c), DM RBPL może wykorzystać informacje posiadane przez DM RBPL lub Bank Jeżeli pomimo zastosowania procedur w zakresie przeciwdziałania powstaniu konfliktu interesów istnieje zagrożenie naruszenia interesu Klienta, DM RBPL informuje o powyższym Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na świadome podjęcie decyzji co do zawarcia Umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Umowa może być zawarta pod warunkiem, że Klient, potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 1 oraz potwierdzi wolę zawarcia umowy z DM RBPL. 3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Umowy W dokumencie MiFID - Broszura Informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. przekazywanej Klientowi przed podpisaniem Umowy, oraz na stronie internetowej Banku i DM RBPL wskazane są ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, oraz opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta. 2. Aktualizacja dokumentu, o którym mowa w ust 1. następuje poprzez zmianę treści dokumentu umieszczonego na stronie internetowej Banku oraz DM RBPL. 3. Na żądanie Klienta DM RBPL przekazuje szczegółowe informacje dotyczące świadczeń, o których mowa w ust 1 w zakresie działalności DM RBPL.

11 11 1. Przed zawarciem Umowy następuje identyfikacja Klienta na podstawie przedstawionych dokumentów. 2. Przed zawarciem Umowy Klient okazuje dokument tożsamości, podaje numer PESEL (dotyczy Klientów posiadających numer PESEL), datę urodzenia w przypadku nie posiadania numeru PESEL, obywatelstwo oraz wskazuje właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania urząd skarbowy. Jeśli zawarcie Umowy następuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem R Online, weryfikacja tożsamości następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie EKD. 3. Kartę wzorów podpisów wypełnia Klient i jego pełnomocnicy. DM RBPL może odstąpić od ww. wymogu jeżeli wzór podpisu jest w posiadaniu DM RBPL lub Banku. 4. W celu zastosowania w rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez DM RBPL stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem rezydencji podatkowej Klienta, Klient jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe organy podatkowe danego kraju, wskazującego termin, od którego Klient jest rezydentem podatkowym danej jurysdykcji. Jednocześnie Klient jest zobowiązany do dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji przed utratą terminu ważności dokumentu lub niezwłocznie w przypadku zmiany danych objętych certyfikatem. W przypadku nieotrzymania przez Bank/DM RBPL aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej danego kraju, Klientowi zostanie naliczony polski podatek dochodowy Świadczenie usług maklerskich odbywa się na podstawie pisemnej Umowy. 2. Umowa może być zawarta przez potencjalnego Klienta: a) w Oddziale Banku, b) z udziałem pracownika Banku lub DM RBPL, c) z udziałem agenta DM RBPL, d) poprzez R-Online lub System transakcyjny jeżeli wcześniej Klient i DM RBPL/Bank umownie przewidzieli składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej i o ile DM RBPL udostępni taką funkcjonalność, e) w trybie określonym w ust Umowa może być zawarta korespondencyjnie, na podstawie wniosku o zawarcie Umowy, złożonego przez potencjalnego Klienta przez Centrum Telefoniczne lub internet, pod warunkiem należytego sprawdzenia danych Klienta oraz potwierdzenia własnoręczności jego podpisu, z zachowaniem warunków o których mowa w 14.

12 W powyższej sytuacji DM RBPL rozpoczyna świadczenie usług po otrzymaniu od Klienta Umowy podpisanej z zachowaniem powyżej określonych warunków. W przypadku nieotrzymania przez DM RBPL podpisanej Umowy w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, uznaje się Umowę za niezawartą. 4. Tryb określony w ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku zawierania aneksu do Umowy. 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, Umowa może zostać zawarta poprzez R-Online jeżeli Klient zawarł z Bankiem Umowę ramową o świadczenie usług bankowych dla klientów indywidualnych. Warunki zawarcia Umowy poprzez R-Online określa Umowa ramowa o oświadczenie usług bankowych dla klientów indywidualnych i Regulamin EKD. 6. DM RBPL poda do wiadomości Klientów w Komunikacie informację o udostępnieniu możliwości zawarcia Umowy poprzez R-Online lub System transakcyjny Na podstawie Umowy DM RBPL zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie: a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, c) prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych. 2. Klientom spełniających warunki określone w Komunikacie, DM RBPL umożliwia korzystanie z usług: a) doradztwa inwestycyjnego, b) Rekomendacji, c) Indywidualnej obsługi maklerskiej, d) innych, przekazanych do wiadomości Klientów w Komunikacie. 3. Warunkiem świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), jest zawarcie przez Klienta odpowiedniego aneksu do Umowy. 4. Klient DM RBPL może otrzymać dodatkowy pakiet usług. Szczegółowe informacje o kryteriach przyznawania poszczególnych pakietów oraz zakresie usług w pakietach są podawane do wiadomości Klientów w formie Komunikatu. 5. DM RBPL może również świadczyć inne usługi określone w Komunikacie, w szczególności w zakresie udostępniania notowań giełdowych w czasie rzeczywistym, komunikatów spółek giełdowych, interfejsu programowania aplikacji (API). Szczegółowe

13 informacje będą podane do wiadomości Klientów. Klient może rozszerzyć lub ograniczyć zakres ww. usług składając DM RBPL odpowiednią Dyspozycję. Korzystanie z ww. usług jest równoznaczne z zobowiązaniem Klienta do przestrzegania warunków korzystania z danej usługi oraz z zobowiązaniem DM RBPL do jej świadczenia. Zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio Dokumenty urzędowe wystawione za granicą (inne niż dokumenty tożsamości), powinny być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną. Obowiązek ten nie dotyczy dokumentów pochodzących z państw, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła i ratyfikowała odpowiednie umowy międzynarodowe zwalniające z tego obowiązku lub opatrzonych Apostille w państwie będącym stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938). Zgodność z oryginałem oświadczeń i dokumentów oraz własnoręczność podpisów na oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Klienta lub osoby upoważnione do reprezentowania Klienta, które nie są złożone w obecności pracownika Banku/DM RBPL powinny być poświadczone przez notariusza. Jeżeli poświadczenie zostało dokonane przez notariusza poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że zostało wystawione w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła i ratyfikowała odpowiednie umowy międzynarodowe zwalniające z tego obowiązku. Jeżeli poświadczenie notarialne podpisu zostało wystawione w państwie będącym stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wówczas winno być opatrzone klauzulą Apostille. 2. DM RBPL może odstąpić od wymogu określonego w ust. 1 lub określić inny sposób uwierzytelniania dokumentów. 3. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym również certyfikat potwierdzający status rezydencji podatkowej Klienta, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. DM RBPL może odstąpić od niniejszego wymogu. 4. DM RBPL może zażądać od Klienta innych dokumentów i informacji, w szczególności w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy ich przedłożenie będzie, w ocenie DM RBPL, niezbędne do prawidłowego zawarcia lub wykonania Umowy lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieprzedłożenia przez Klienta żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie, DM RBPL może wypowiedzieć Umowę lub odmówić jej zawarcia lub nie zrealizować Dyspozycji lub Zlecenia Klienta.

14 5. DM RBPL może odmówić zawarcia Umowy jeżeli nie zostaną spełnione wymagania określone w niniejszym Regulaminie, informując o tym Klienta. 6. Klient jest obowiązany niezwłocznie informować DM RBPL o wszelkich zmianach danych dotyczących Klienta, przekazanych DM RBPL, załączając odpowiednie dokumenty. DM RBPL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzekazania ww. informacji, w szczególności dotyczących zmiany adresu, na który przekazywana ma być korespondencja kierowana do Klienta, osób uprawnionych do reprezentowania Klienta lub pełnomocników Klienta. 7. Pełnomocnik nie jest uprawniony do zawarcia Umowy lub aneksu. Umowa może być rozwiązana przez pełnomocnika. III. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Klient może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności przewidzianych Umową i Regulaminem. 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone lub odwołane w zwykłej formie pisemnej (z wyłączeniem możliwości złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej), w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno być podpisane w obecności pracownika Banku/DM RBPL, chyba że zostało złożone z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. Jeżeli pełnomocnictwo zostało podpisane przed notariuszem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinno być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że zostało wystawione w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła i ratyfikowała odpowiednie umowy międzynarodowe zwalniające z tego obowiązku. Jeżeli poświadczenie notarialne podpisu zostało wystawione w państwie będącym stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wówczas winno być opatrzone klauzulą Apostille. 3. Do udzielenia i odwołania pełnomocnictwa zastosowanie mają odpowiednie zapisy Klient może udzielić bezterminowo lub na czas określony, bez możliwości udzielania dalszych pełnomocnictw, następujących rodzajów pełnomocnictw: a) bez ograniczeń w ramach którego pełnomocnik ma prawo dokonywać w imieniu Klienta czynności przewidzianych Umową, w tym działać w takim samym zakresie jak Klient na danym rachunku oraz składać w imieniu i na rachunek Klienta zapisy

15 w ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym (o ile zapis jest rozliczany za pośrednictwem rachunku Klienta): b) rodzajowego w ramach którego pełnomocnik ma prawo: i. dokonywania wypłat lub przelewów środków pieniężnych, bez prawa składania zleceń kupna / sprzedaży instrumentów finansowych, albo ii. składania zleceń kupna / sprzedaży instrumentów finansowych, oraz dyspozycji związanych z nabywaniem dodatkowych usług do rachunku inwestycyjnego bez prawa dokonywania wypłat lub przelewów środków pieniężnych: c) szczególnego do dokonania określonej czynności po akceptacji DM RBPL. 5. Pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa bez ograniczeń lub rodzajowego może reprezentować Klienta w zakresie korzystania ze wszystkich usług świadczonych na podstawie Regulaminu, niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań przez Klienta, w szczególności w zakresie analiz i doradztwa inwestycyjnego oraz dostępu do notowań online. 6. DM RBPL może odmówić przyjęcia pełnomocnictwa, jeśli zakres umocowania pełnomocnika budzi wątpliwości. 7. Pełnomocnictwo wygasa w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w tym w przypadku: a) śmierci pełnomocnika lub Klienta, b) odwołania pełnomocnictwa, c) upływu czasu na jaki zostało udzielone. 8. DM RBPL nie odpowiada za działania pełnomocnika podjęte po wygaśnięciu lub odwołaniu pełnomocnictwa, do momentu otrzymania pisemnej informacji o odwołaniu pełnomocnictwa lub śmierci Klienta. IV. RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNEK PIENIĘŻNY Na podstawie Umowy DM RBPL prowadzi dla Klienta rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny. 2. DM RBPL zapisuje na rachunku papierów wartościowych Klienta zdematerializowane Instrumenty finansowe nabyte w obrocie zorganizowanym lub poza tym obrotem.

16 3. DM RBPL dokonuje zapisów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych lub innych dokumentów uprawniających DM RBPL do dokonania takich zapisów. 4. Zapisanie Instrumentów finansowych nabytych w wyniku oferowania na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez DM RBPL, następuje niezwłocznie po złożeniu przez Klienta odpowiedniego wniosku, chyba że warunki oferty przewidują inny termin. 5. Z rachunku pieniężnego w pierwszej kolejności są pobierane środki na rozliczenie zobowiązań Klienta wynikających z transakcji zawartych z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności wraz z należnym wynagrodzeniem dla DM RBPL, Depozytu zabezpieczającego, a później pozostałych według decyzji DM RBPL.W przypadku, gdy DM RBPL jest płatnikiem podatku dochodowego od dochodów kapitałowych dla osób fizycznych, DM RBPL rozlicza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, należne od Klienta podatki i obciąża nimi rachunek pieniężny Klienta DM RBPL prowadzi rejestr operacyjny zawierający rejestr Instrumentów finansowych i praw do otrzymania Instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem Zleceń sprzedaży instrumentów finansowych. 2. W przypadku zrealizowania Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, DM RBPL dokonuje odpowiednich zapisów na rachunku papierów wartościowych po przeprowadzeniu rozliczenia transakcji. 3. Dokonanie zapisów w rejestrze operacyjnym następuje przed rozliczeniem transakcji, na podstawie dowodów ewidencyjnych Zapisanie Instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych w związku z ich przeniesieniem poza obrotem zorganizowanym, następuje niezwłocznie po przedstawieniu DM RBPL stosownych dokumentów wskazujących na podstawę przeniesienia, chyba że ww. dokumenty przewidują inny termin. 2. DM RBPL może żądać od Klienta dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień w związku z zapisywaniem na rachunku papierów wartościowych Klienta Instrumentów finansowych nabytych poza obrotem zorganizowanym, o ile podstawa prawna takiego zapisu budzi wątpliwości. 3. DM RBPL może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem Instrumentów finansowych w przypadku uzasadnionych wątpliwości:

17 a) wskazujących, że przeniesienie Instrumentów finansowych ma na celu obejście przepisów prawa, b) co do autentyczności dokumentów. 4. DM RBPL odmawia podjęcia czynności związanych z przeniesieniem Instrumentów finansowych, gdy z przedstawionych dokumentów w sposób oczywisty wynika, że przeniesienie Instrumentów finansowych jest sprzeczne z przepisami prawa. 5. Odmowa przeniesienia Instrumentów finansowych wraz z uzasadnieniem jest sporządzona w Formie pisemnej Środki zgromadzone na rachunku pieniężnym Klientów mogą być oprocentowane. W ww. sytuacji odsetki będą naliczane codziennie na koniec dnia od kwoty salda na rachunku pieniężnym i doliczane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego do salda rachunku. 2. Do naliczania odsetek od salda dodatniego przyjmuje się, że rok liczy 365 dni i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 3. Szczegóły oprocentowania środków, w tym warunki niezbędne do uzyskania oprocentowania, są określone w Komunikacie. 20 DM RBPL przenosi Instrumenty finansowe, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe lub których zbywalność jest ograniczona, jedynie z utrzymaniem powyższych praw lub ograniczeń, chyba że co innego wynika z przepisów prawa lub ze stosunku prawnego będącego podstawą ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub ograniczenia zbywalności Instrumentów finansowych W przypadku błędnego zapisu na rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnym, DM RBPL może dokonać stosownego jego sprostowania, bez potrzeby uzyskania zgody Klienta. 2. Jeżeli na rachunku Klienta wystąpi saldo ujemne, w tym w wyniku zapisów korygujących, DM RBPL wzywa Klienta do jego pokrycia, w terminie określonym w wezwaniu. 3. Do czasu pokrycia salda ujemnego: a) DM RBPL może nie realizować Zleceń i Dyspozycji Klienta,

18 b) wszelkie wpływy środków pieniężnych na rachunek są w pierwszej kolejności zaliczane na pokrycie salda ujemnego, c) DM RBPL przysługują odsetki karne. 1. DM RBPL ustanawia następujące blokady: 22 a) środków pieniężnych w związku ze złożeniem Zlecenia kupna Instrumentów finansowych, b) Instrumentów finansowych w związku ze złożeniem Zlecenia sprzedaży Instrumentów finansowych, c) Instrumentów finansowych lub środków pieniężnych stanowiących Depozyt zabezpieczający z chwilą wystawienia zlecenia brokerskiego, którego przedmiotem jest zawarcie transakcji terminowej, w wysokości określonej przez DM RBPL, d) Instrumentów finansowych, w związku z wystawieniem świadectwa depozytowego, e) Instrumentów finansowych i środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu na nabycie Instrumentów finansowych (o ile blokada jest przewidziana), na podstawie umowy między bankiem, Klientem i DM RBPL lub na podstawie odrębnej umowy między bankiem a DM RBPL; DM RBPL dokonuje i znosi powyższe blokady na warunkach i terminach wskazanych w ww. umowie, f) Instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wierzyciela Klienta, która jest połączona z ustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla wierzyciela Klienta do sprzedaży zablokowanych Instrumentów finansowych i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych; DM RBPL dokonuje blokady po otrzymaniu od Klienta umowy blokady i złożeniu przez Klienta dyspozycji blokady w Formie pisemnej, g) Instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności, na których został ustanowiony zastaw; DM RBPL dokonuje na rachunku zastawcy ww. blokady po otrzymaniu od Klienta umowy zastawu i dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów finansowych złożonej w Formie pisemnej, h) Instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie wierzytelności, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy; DM RBPL dokonuje blokady po otrzymaniu: i. umowy zastawu, ii. dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów finansowych złożonej w Formie pisemnej, z wyłączeniem Elektronicznych Kanałów Dostępu, iii. odpisu z rejestru zastawów stanowiącego dowód wpisu,

19 i) środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Klienta, uzyskanych w związku z przekazaniem DM RBPL (jako przechowującemu Instrumenty finansowe obciążone zastawem, zastawem finansowym, blokadą lub blokadą finansową) przez dłużnika z Instrumentów finansowych świadczenia głównego, do którego jest obowiązany z tych instrumentów, j) Instrumentów finansowych wskazanych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej po otrzymaniu tej umowy oraz dyspozycji blokady instrumentów finansowych złożonej w Formie pisemnej, k) Instrumentów finansowych przeniesionych na rachunek lub do ewidencji wierzyciela po otrzymaniu : i. umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia na wierzyciela Instrumentów finansowych, ii. dyspozycji przeniesienia złożonej w Formie pisemnej, l) Instrumentów finansowych na których ustanowiono zastaw finansowy po otrzymaniu: i. umowy o ustanowieniu zastawu finansowego, ii. dyspozycji blokady zastawionych Instrumentów finansowych złożonej w Formie pisemnej. 2. DM RBPL dokonuje również innych blokad wynikających z przepisów prawa, w szczególności na polecenie upoważnionego organu państwowego. 3. DM RBPL może dokonać blokady Instrumentów finansowych lub środków pieniężnych na rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnym Klienta na podstawie jego Dyspozycji, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa. 4. DM RBPL może dokonać blokady rachunku Klienta celem zabezpieczenia swoich roszczeń. 5. Zapisy Regulaminu odnoszące się do blokady Instrumentów finansowych stosuje się odpowiednio również do Praw do otrzymania instrumentów finansowych. 23 Do ustanawianych blokad mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Z braku odmiennych postanowień umowy zastawu, DM RBPL przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z zastawionych Instrumentów finansowych, w szczególności dywidendy i odsetki. DM RBPL może, na podstawie

20 pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy z pobranych pożytków. 2. DM RBPL znosi blokadę zastawionych Instrumentów finansowych niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu W przypadku, gdy zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji za pośrednictwem DM RBPL, DM RBPL przyjmuje zapisy po sprawdzeniu, czy Klient posiada akcje będące przedmiotem wezwania i czy zostały one zablokowane na jego rachunku. 2. DM RBPL przyjmuje zapisy na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z warunkami określonymi w treści wezwania. V. TRANSAKCJE PŁATNICZE DM RBPL dokonuje Transakcji płatniczych lub przyjmuje inne Dyspozycje złożone w ciężar środków pieniężnych zapisanych na rachunku Klienta do wysokości wolnych środków. 2. Na zlecenie Klienta DM RBPL wykonuje usługi płatnicze w formie: a) polecenia przelewu, b) wypłaty gotówkowej, c) wpłaty. 3. DM RBPL wykonuje Transakcje płatnicze na podstawie Zlecenia płatniczego złożonego przez Klienta: a) w Oddziale Banku, b) za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, c) za pośrednictwem telefonu w ramach Indywidualnej obsługi maklerskiej. 4. Zlecenie płatnicze złożone w sposób określony w ust.3 lit. c wymaga zawarcia przez Klienta aneksu do Umowy w zakresie przyjmowania Zleceń i Dyspozycji przekazywanych do DM RBPL za pomocą telefonu, o którym mowa w 36 ust.1 i może dotyczyć jedynie polecenia przelewu na rachunek zdefiniowany w Elektronicznych Kanałach Dostępu lub rachunek prowadzony w Banku.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. ZAWARCIE UMOWY... 8 III. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. ZAWARCIE UMOWY... 7 III. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA... 10 IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Autoryzacja potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ POLSKI DOM MAKLERSKI S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 11 stycznia 2017r.) Postanowienia ogólne 1 1. PDM świadczy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI STAN NA 26 KWIETNIA 2014 Przyjęty Uchwałą nr 217/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 1999

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych

Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Regulamin świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa: a) warunki i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo